ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 6

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. január 11.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 24/2006/EK rendelete (2006. január 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 25/2006/EK rendelete (2006. január 10.) a belga intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 26/2006/EK rendelete (2006. január 10.) a dán intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

9

 

*

A Bizottság 27/2006/EK rendelete (2006. január 10.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

15

 

*

A Bizottság 28/2006/EK rendelete (2006. január 10.) a svéd intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

21

 

*

A Bizottság 29/2006/EK rendelete (2006. január 10.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bróm-klór-metán Kombinált Nómenklatúra szerinti kódjait érintő módosításáról

27

 

 

A Bizottság 30/2006/EK rendelete (2006. január 10.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

29

 

 

A Bizottság 31/2006/EK rendelete (2006. január 10.) az Egyiptomból származó rizsnek a 955/2005/EK rendeletben előírt 2006. évi kontingens keretében történő behozatalára irányuló engedélykérelmekről

30

 

 

A Bizottság 32/2006/EK rendelete (2006. január 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

31

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 4.) a 92/452/EGK határozatnak egyes kanadai és amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 5795. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

32

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

11.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/1


A BIZOTTSÁG 24/2006/EK RENDELETE

(2006. január 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 10-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. január 10-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

76,9

204

39,8

212

88,1

999

68,3

0707 00 05

052

150,4

204

79,4

999

114,9

0709 90 70

052

131,0

204

62,5

999

96,8

0805 10 20

052

47,9

204

52,2

220

50,3

524

24,6

624

58,2

999

46,6

0805 20 10

052

83,4

204

81,6

999

82,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,8

204

60,4

400

86,4

464

129,9

624

67,2

999

82,7

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

109,5

404

102,5

720

84,4

999

98,8

0808 20 50

400

75,8

720

73,8

999

74,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


11.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/3


A BIZOTTSÁG 25/2006/EK RENDELETE

(2006. január 10.)

a belga intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárásokat és feltételeket.

(2)

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet (3) megállapítja az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetési helyének ellenőrzésére vonatkozó közös részletes szabályokat.

(3)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára, célszerű folyamatos pályázati eljárást megnyitni 68 551 tonna, a belga intervenciós ügynökség birtokában levő közönséges búza kivitelére.

(4)

Különleges szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból indokolt olyan biztosítékrendszert bevezetni, amellyel elérhetők a kitűzött célok, de amely mégsem ró aránytalan terhet a piaci szereplőkre. Ezért helyénvaló eltérni bizonyos rendelkezésektől, különösen a 2131/93/EGK rendeletéitől.

(5)

Az újrabehozatal elkerülése érdekében az e rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében történő kivitelt meghatározott harmadik országokra kell korlátozni.

(6)

A rendszer irányításának korszerűsítése céljából indokolt előírni, hogy a Bizottság által kért információt elektronikus úton továbbítsák.

(7)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A belga intervenciós hivatal folyamatos pályázati eljárást indít a birtokában lévő közönséges búza kivitelére, e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a 2131/93/EGK rendeletben megállapított feltételek szerint.

2. cikk

A pályázati felhívás legfeljebb 68 551 tonnányi közönséges búza harmadik országba történő kivitelére vonatkozik, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Liechtenstein, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Románia, Svájc, valamint Szerbia és Montenegró (4) kivételével.

3. cikk

(1)   Az e rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésétől eltérve a kivitelért fizetendő ár azonos az ajánlatban szereplő, havi növekmény nélküli árral.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikke szerinti kiadási napjuktól az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   Az e rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem kell az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) 49. cikke szerinti kiviteliengedély-kérelmet mellékelni.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az első részleges pályázati felhívásra tett ajánlatok benyújtásának határideje 2006. január 12., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

Az ezután következő részleges pályázati felhívásokra tett ajánlatok benyújtásának határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), kivéve 2006. április 13-án és 2006. május 25-én, mivel ezeken a heteken nincs pályázati eljárás.

Az utolsó részleges pályázati felhívásra tett ajánlatok benyújtásának határideje 2006. június 22., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(2)   Az ajánlatokat a belga intervenciós hivatalnál kell benyújtani, a következő címen:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

fax: (32-2) 287 25 24

6. cikk

Az intervenciós hivatal, a raktárkezelő és a sikeres ajánlattevő – ez utóbbi kérésére, közös megegyezéssel, a sikeres ajánlattevő választása szerint a kiraktározás előtt vagy azzal egyidejűleg – ellenőrző mintákat vesz legalább 500 tonnánkénti mintavételi sűrűséggel, és azokat elemzésnek veti alá. Az intervenciós hivatalt meghatalmazottja is képviselheti, feltéve hogy az nem azonos a raktárkezelővel.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a sikeres ajánlattevő kérésének időpontjától számított hét munkanapon belül, illetőleg – ha a mintavétel a kiraktározáskor történik – három munkanapon belül el kell végezni.

Kifogás esetén az elemzések eredményét elektronikus úton el kell juttatni a Bizottsághoz.

7. cikk

(1)   A sikeres ajánlattevőnek a tételt meglévő állapotában át kell vennie, ha a mintákon végzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

a pályázati felhívásban feltüntetettnél jobb;

b)

az intervenció keretében minimálisan megkövetelt jellemzőknek eleget tesz, de a pályázati felhívásban feltüntetett minőséget nem éri el, ugyanakkor legfeljebb az alábbi eltéréseket mutatja:

a fajsúly legfeljebb 1 kilogramm/hektoliterrel tér el és nem kevesebb 75 kilogramm/hektoliternél,

a nedvességtartalom legfeljebb egy százalékponttal tér el,

a 824/2000/EK bizottsági rendelet (6) mellékletének B.2. és B.4. pontjában említett idegenanyag-tartalom legfeljebb fél százalékponttal tér el,

a 824/2000/EK rendelet mellékletének B.5. pontjában említett idegenanyag-tartalom pedig – a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának sérelme nélkül – legfeljebb fél százalékponttal tér el.

(2)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség az intervenció keretében minimálisan megkövetelt jellemzőknek eleget tesz, de a pályázati felhívásban feltüntetett minőséget nem éri el, és az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottnál nagyobb mértékű eltérést mutat, a sikeres ajánlattevő:

a)

vagy meglévő állapotában átveszi a tételt;

b)

vagy megtagadja a szóban forgó tétel átvételét.

Az első albekezdés b) pontjában említett esetben a sikeres ajánlattevő csak azután mentesül a szóban forgó szállítmánnyal kapcsolatos összes kötelezettsége alól – a biztosítékokat is ideértve –, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós hivatalt.

(3)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség nem tesz eleget az intervenció keretében minimálisan megkövetelt jellemzőknek, a sikeres ajánlattevő nem veheti át a szóban forgó tételt. A sikeres ajánlattevő csak azután mentesül a szóban forgó szállítmánnyal kapcsolatos összes kötelezettsége alól – a biztosítékokat is ideértve –, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós hivatalt.

8. cikk

A 7. cikk (2) bekezdése első albekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében említett esetekben a sikeres ajánlattevő kérheti, hogy az intervenciós hivatal – többletköltség felszámítása nélkül – bocsásson rendelkezésére másik közönségesbúza-tételt az előírt minőségben. Ekkor a biztosíték nem szabadul fel. A tételt a sikeres ajánlattevő kérésétől számított három napon belül másikra kell cserélni. A sikeres ajánlattevő erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján.

Ha a tétel kicserélésére irányuló első kérés időpontjától számított egy hónap elteltével, a tétel többszöri cseréje után a sikeres ajánlattevő még mindig nem kapott előírt minőségű tételt, minden kötelezettsége alól mentesül, a biztosítékokat is beleértve, miután az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós hivatalt.

9. cikk

(1)   Ha a közönséges búza kiraktározásakor még nem voltak meg a 6. cikkben említett elemzések eredményei, a tétel átvételétől kezdődően minden kockázat a sikeres ajánlattevőt terheli, a sikeres ajánlattevő által a raktárkezelővel szemben érvényesíthető esetleges jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül.

(2)   A 6. cikkben meghatározott mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve a 7. cikk (3) bekezdésében említetteket – az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapot (EMOGA) terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a sikeres ajánlattevő által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei a sikeres ajánlattevőt terhelik.

10. cikk

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet 12. cikkétől eltérve a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos okiratoknak – egyebek mellett a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kitárolási utalványnak, a kiviteli nyilatkozatnak, valamint adott esetben a T5 ellenőrzőpéldánynak – tartalmazniuk kell a II. mellékletben szereplő bejegyzések egyikét.

11. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése értelmében letétbe helyezett biztosítékot fel kell szabadítani mindjárt azután, hogy kiállították a sikeres ajánlattevőknek a kiviteli engedélyeket.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az exportkötelezettség teljesítésére vonatkozó biztosíték összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a megítélt ár különbségével egyenlő, de legalább tonnánként 25 euro. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell letétbe helyezni.

12. cikk

A belga intervenciós hivatal legkésőbb két órával az ajánlatok benyújtására előírt határidő lejárta után, elektronikus úton tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. A tájékoztatás a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján történik.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 10-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o. A legutóbb a 770/96/EK rendelettel (HL L 104., 1996.4.27., 13. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(6)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o.


I. MELLÉKLET

A belga intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében értékesített tételek visszautasításának és esetleges kicserélésének bejelentése

(25/2006/EK rendelet)

A sikeres ajánlattevő neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

Időpont, amikor a sikeres ajánlattevő visszautasította a tételt:


A tétel száma

Mennyiség tonnában kifejezve

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

fajsúly (kg/hl)

kicsírázott magvak százalékos aránya

idegenanyag-tartalom (Schwarzbesatz) százalékban

kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők százalékos aránya

egyéb


II. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett bejegyzések

:

spanyolul

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

:

csehül

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

:

dánul

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

:

németül

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

:

észtül

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

:

görögül

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

:

angolul

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

:

franciául

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

:

olaszul

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006

:

lettül

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006

:

litvánul

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

:

magyarul

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet

:

hollandul

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006

:

lengyelül

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006

:

portugálul

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006

:

szlovákul

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

:

szlovénül

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

:

finnül

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

:

svédül

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.


III. MELLÉKLET

Folyamatos pályázati felhívás a belga intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére

Formanyomtatvány (1)

(25/2006/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

Az ajánlattevő sorszáma

A tétel száma

Mennyiség tonnában kifejezve

Ajánlati ár

(euro/tonnában) (2)

Térítések (+)

vámengedmények (–)

(euro/tonnában)

(emlékeztetésül)

Kereskedelmi költségek (3)

(EUR/t)

Rendeltetési hely

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósághoz (DG AGRI D/2) kell eljuttatni.

(2)  Az ár tartalmazza az ajánlat által érintett tételre vonatkozó térítéseket és vámengedményeket.

(3)  A kereskedelmi költségek azon szolgáltatási és biztosítási költségeknek felelnek meg – a szállítási költségek kivételével –, amelyek az intervenciós raktárból való kiléptetéstől kezdve merülnek fel egészen addig, amíg a rakomány nincs költségmentesen az elhajózási kikötőben hajóra rakva. A közölt költségeket az intervenciós hivatal által a pályázati időszak megnyitását megelőző félév során tapasztalt valós költségek átlaga alapján állapítják meg, euro/tonnában kifejezve.


11.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/9


A BIZOTTSÁG 26/2006/EK RENDELETE

(2006. január 10.)

a dán intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárásokat és feltételeket.

(2)

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet (3) megállapítja az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetési helyének ellenőrzésére vonatkozó közös részletes szabályokat.

(3)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára, célszerű folyamatos pályázati eljárást megnyitni 157 000 tonna, a dán intervenciós ügynökség birtokában levő közönséges búza kivitelére.

(4)

Különleges szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból indokolt olyan biztosítékrendszert bevezetni, amellyel elérhetők a kitűzött célok, de amely mégsem ró aránytalan terhet a piaci szereplőkre. Ezért helyénvaló eltérni bizonyos rendelkezésektől, különösen a 2131/93/EGK rendeletéitől.

(5)

Az újrabehozatal elkerülése érdekében az e rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében történő kivitelt meghatározott harmadik országokra kell korlátozni.

(6)

A rendszer irányításának korszerűsítése céljából indokolt előírni, hogy a Bizottság által kért információt elektronikus úton továbbítsák.

(7)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A dán intervenciós hivatal folyamatos pályázati eljárást indít a birtokában lévő közönséges búza kivitelére, e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a 2131/93/EGK rendeletben megállapított feltételek szerint.

2. cikk

A pályázati felhívás legfeljebb 157 000 tonnányi közönséges búza harmadik országba történő kivitelére vonatkozik, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Liechtenstein, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Románia, Svájc, valamint Szerbia és Montenegró (4) kivételével.

3. cikk

(1)   Az e rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésétől eltérve a kivitelért fizetendő ár azonos az ajánlatban szereplő, havi növekmény nélküli árral.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikke szerinti kiadási napjuktól az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   Az e rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem kell az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) 49. cikke szerinti kiviteliengedély-kérelmet mellékelni.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az első részleges pályázati felhívásra tett ajánlatok benyújtásának határideje 2006. január 12., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

Az ezután következő részleges pályázati felhívásokra tett ajánlatok benyújtásának határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), kivéve 2006. április 13-án és 2006. május 25-én, mivel ezeken a heteken nincs pályázati eljárás.

Az utolsó részleges pályázati felhívásra tett ajánlatok benyújtásának határideje 2006. június 22., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(2)   Az ajánlatokat a dán intervenciós hivatalnál kell benyújtani, a következő címen:

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhagen

Fax: (45) 33 95 80 34

6. cikk

Az intervenciós hivatal, a raktárkezelő és a sikeres ajánlattevő – ez utóbbi kérésére, közös megegyezéssel, a sikeres ajánlattevő választása szerint a kiraktározás előtt vagy azzal egyidejűleg – ellenőrző mintákat vesz legalább 500 tonnánkénti mintavételi sűrűséggel, és azokat elemzésnek veti alá. Az intervenciós hivatalt meghatalmazottja is képviselheti, feltéve hogy az nem azonos a raktárkezelővel.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a sikeres ajánlattevő kérésének időpontjától számított hét munkanapon belül, illetőleg – ha a mintavétel a kiraktározáskor történik – három munkanapon belül el kell végezni.

Kifogás esetén az elemzések eredményét elektronikus úton el kell juttatni a Bizottsághoz.

7. cikk

(1)   A sikeres ajánlattevőnek a tételt meglévő állapotában át kell vennie, ha a mintákon végzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

a pályázati felhívásban feltüntetettnél jobb;

b)

az intervenció keretében minimálisan megkövetelt jellemzőknek eleget tesz, de a pályázati felhívásban feltüntetett minőséget nem éri el, ugyanakkor legfeljebb az alábbi eltéréseket mutatja:

a fajsúly legfeljebb 1 kilogramm/hektoliterrel tér el és nem kevesebb 75 kilogramm/hektoliternél,

a nedvességtartalom legfeljebb egy százalékponttal tér el,

a 824/2000/EK bizottsági rendelet (6) mellékletének B.2. és B.4. pontjában említett idegenanyag-tartalom legfeljebb fél százalékponttal tér el,

a 824/2000/EK rendelet mellékletének B.5. pontjában említett idegenanyag-tartalom pedig – a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának sérelme nélkül – legfeljebb fél százalékponttal tér el.

(2)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség az intervenció keretében minimálisan megkövetelt jellemzőknek eleget tesz, de a pályázati felhívásban feltüntetett minőséget nem éri el, és az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottnál nagyobb mértékű eltérést mutat, a sikeres ajánlattevő:

a)

vagy meglévő állapotában átveszi a tételt;

b)

vagy megtagadja a szóban forgó tétel átvételét.

Az első albekezdés b) pontjában említett esetben a sikeres ajánlattevő csak azután mentesül a szóban forgó szállítmánnyal kapcsolatos összes kötelezettsége alól – a biztosítékokat is ideértve –, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós hivatalt.

(3)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség nem tesz eleget az intervenció keretében minimálisan megkövetelt jellemzőknek, a sikeres ajánlattevő nem veheti át a szóban forgó tételt. A sikeres ajánlattevő csak azután mentesül a szóban forgó szállítmánnyal kapcsolatos összes kötelezettsége alól – a biztosítékokat is ideértve –, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós hivatalt.

8. cikk

A 7. cikk (2) bekezdése első albekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében említett esetekben a sikeres ajánlattevő kérheti, hogy az intervenciós hivatal – többletköltség felszámítása nélkül – bocsásson rendelkezésére másik közönségesbúza-tételt az előírt minőségben. Ekkor a biztosíték nem szabadul fel. A tételt a sikeres ajánlattevő kérésétől számított három napon belül másikra kell cserélni. A sikeres ajánlattevő erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján.

Ha a tétel kicserélésére irányuló első kérés időpontjától számított egy hónap elteltével, a tétel többszöri cseréje után a sikeres ajánlattevő még mindig nem kapott előírt minőségű tételt, minden kötelezettsége alól mentesül, a biztosítékokat is beleértve, miután az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós hivatalt.

9. cikk

(1)   Ha a közönséges búza kiraktározásakor még nem voltak meg a 6. cikkben említett elemzések eredményei, a tétel átvételétől kezdődően minden kockázat a sikeres ajánlattevőt terheli, a sikeres ajánlattevő által a raktárkezelővel szemben érvényesíthető esetleges jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül.

(2)   A 6. cikkben meghatározott mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve a 7. cikk (3) bekezdésében említetteket – az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapot (EMOGA) terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a sikeres ajánlattevő által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei a sikeres ajánlattevőt terhelik.

10. cikk

A 3002/92/EGK rendelet 12. cikkétől eltérve a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos okiratoknak – egyebek mellett a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kitárolási utalványnak, a kiviteli nyilatkozatnak, valamint adott esetben a T5 ellenőrzőpéldánynak – tartalmazniuk kell a II. mellékletben szereplő bejegyzések egyikét.

11. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése értelmében letétbe helyezett biztosítékot fel kell szabadítani mindjárt azután, hogy kiállították a sikeres ajánlattevőknek a kiviteli engedélyeket.

(2)   A 2131/92/EGK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az exportkötelezettség teljesítésére vonatkozó biztosíték összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a megítélt ár különbségével egyenlő, de legalább tonnánként 25 euro. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell letétbe helyezni.

12. cikk

A dán intervenciós hivatal legkésőbb két órával az ajánlatok benyújtására előírt határidő lejárta után, elektronikus úton tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. A tájékoztatás a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján történik.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 10-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o. A legutóbb a 770/96/EK rendelettel (HL L 104., 1996.4.27., 13. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(6)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o.


I. MELLÉKLET

A dán intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében értékesített tételek visszautasításának és esetleges kicserélésének bejelentése

(26/2006/EK rendelet)

A sikeres ajánlattevő neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

Időpont, amikor a sikeres ajánlattevő visszautasította a tételt:


A tétel száma

Mennyiség tonnában kifejezve

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

fajsúly (kg/hl)

kicsírázott magvak százalékos aránya

idegenanyag-tartalom (Schwarzbesatz) százalékban

kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők százalékos aránya

egyéb


II. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett bejegyzések

:

spanyolul

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

csehül

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

dánul

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

németül

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

észtül

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

görögül

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

angolul

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

franciául

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

olaszul

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

lettül

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

litvánul

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

magyarul

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

hollandul

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

lengyelül

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

portugálul

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

szlovákul

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

szlovénül

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

finnül

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

svédül

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


III. MELLÉKLET

Folyamatos pályázati felhívás a dán intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére

Formanyomtatvány (1)

26/2006/EK rendelet

1

2

3

4

5

6

7

Az ajánlattevő sorszáma

A tétel száma

Mennyiség tonnában kifejezve

Ajánlati ár

(euro/tonnában) (2)

Térítések (+)

vámengedmények (–)

(euro/tonnában)

(emlékeztetésül)

Kereskedelmi költségek (3)

(EUR/t)

Rendeltetési hely

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósághoz (DG AGRI D/2) kell eljuttatni.

(2)  Az ár tartalmazza az ajánlat által érintett tételre vonatkozó térítéseket és vámengedményeket.

(3)  A kereskedelmi költségek azon szolgáltatási és biztosítási költségeknek felelnek meg – a szállítási költségek kivételével –, amelyek az intervenciós raktárból való kiléptetéstől kezdve merülnek fel egészen addig, amíg a rakomány nincs költségmentesen az elhajózási kikötőben hajóra rakva. A közölt költségeket az intervenciós hivatal által a pályázati időszak megnyitását megelőző félév során tapasztalt valós költségek átlaga alapján állapítják meg, euro/tonnában kifejezve.


11.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/15


A BIZOTTSÁG 27/2006/EK RENDELETE

(2006. január 10.)

a német intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárásokat és feltételeket.

(2)

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet (3) megállapítja az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetési helyének ellenőrzésére vonatkozó közös részletes szabályokat.

(3)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára, célszerű folyamatos pályázati eljárást megnyitni 500 000 tonna, a német intervenciós ügynökség birtokában levő közönséges búza kivitelére.

(4)

Különleges szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból indokolt olyan biztosítékrendszert bevezetni, amellyel elérhetők a kitűzött célok, de amely mégsem ró aránytalan terhet a piaci szereplőkre. Ezért helyénvaló eltérni bizonyos rendelkezésektől, különösen a 2131/93/EGK rendeletéitől.

(5)

Az újrabehozatal elkerülése érdekében az e rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében történő kivitelt meghatározott harmadik országokra kell korlátozni.

(6)

A rendszer irányításának korszerűsítése céljából indokolt előírni, hogy a Bizottság által kért információt elektronikus úton továbbítsák.

(7)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A német intervenciós hivatal folyamatos pályázati eljárást indít a birtokában lévő közönséges búza kivitelére, e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a 2131/93/EGK rendeletben megállapított feltételek szerint.

2. cikk

A pályázati felhívás legfeljebb 500 000 tonnányi közönséges búza harmadik országba történő kivitelére vonatkozik, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Liechtenstein, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Románia, Svájc, valamint Szerbia és Montenegró (4) kivételével.

3. cikk

(1)   Az e rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésétől eltérve a kivitelért fizetendő ár azonos az ajánlatban szereplő, havi növekmény nélküli árral.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikke szerinti kiadási napjuktól az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   Az e rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem kell az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) 49. cikke szerinti kiviteliengedély-kérelmet mellékelni.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az első részleges pályázati felhívásra tett ajánlatok benyújtásának határideje 2006. január 12., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

Az ezután következő részleges pályázati felhívásokra tett ajánlatok benyújtásának határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), kivéve 2006. április 13-án, 2006. május 25-én és 2006. június 15-én, mivel ezeken a heteken nincs pályázati eljárás.

Az utolsó részleges pályázati felhívásra tett ajánlatok benyújtásának határideje 2006. június 22., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(2)   Az ajánlatokat a német intervenciós hivatalnál kell benyújtani, a következő címen:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

1. fax: 00 49 228 6845 3985

2. fax: 00 49 228 6845 3276

6. cikk

Az intervenciós hivatal, a raktárkezelő és a sikeres ajánlattevő – ez utóbbi kérésére, közös megegyezéssel, a sikeres ajánlattevő választása szerint a kiraktározás előtt vagy azzal egyidejűleg – ellenőrző mintákat vesz legalább 500 tonnánkénti mintavételi sűrűséggel, és azokat elemzésnek veti alá. Az intervenciós hivatalt meghatalmazottja is képviselheti, feltéve hogy az nem azonos a raktárkezelővel.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a sikeres ajánlattevő kérésének időpontjától számított hét munkanapon belül, illetőleg – ha a mintavétel a kiraktározáskor történik – három munkanapon belül el kell végezni.

Kifogás esetén az elemzések eredményét elektronikus úton el kell juttatni a Bizottsághoz.

7. cikk

(1)   A sikeres ajánlattevőnek a tételt meglévő állapotában át kell vennie, ha a mintákon végzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

a pályázati felhívásban feltüntetettnél jobb;

b)

az intervenció keretében minimálisan megkövetelt jellemzőknek eleget tesz, de a pályázati felhívásban feltüntetett minőséget nem éri el, ugyanakkor legfeljebb az alábbi eltéréseket mutatja:

a fajsúly legfeljebb 1 kilogramm/hektoliterrel tér el és nem kevesebb 75 kilogramm/hektoliternél,

a nedvességtartalom legfeljebb egy százalékponttal tér el,

a 824/2000/EK bizottsági rendelet (6) mellékletének B.2. és B.4. pontjában említett idegenanyag-tartalom legfeljebb fél százalékponttal tér el, a 824/2000/EK rendelet mellékletének B.5. pontjában említett idegenanyag-tartalom pedig – a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának sérelme nélkül – legfeljebb fél százalékponttal tér el.

(2)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség az intervenció keretében minimálisan megkövetelt jellemzőknek eleget tesz, de a pályázati felhívásban feltüntetett minőséget nem éri el, és az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottnál nagyobb mértékű eltérést mutat, a sikeres ajánlattevő:

a)

vagy meglévő állapotában átveszi a tételt;

b)

vagy megtagadja a szóban forgó tétel átvételét.

Az első albekezdés b) pontjában említett esetben a sikeres ajánlattevő csak azután mentesül a szóban forgó szállítmánnyal kapcsolatos összes kötelezettsége alól – a biztosítékokat is ideértve –, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós hivatalt.

(3)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség nem tesz eleget az intervenció keretében minimálisan megkövetelt jellemzőknek, a sikeres ajánlattevő nem veheti át a szóban forgó tételt. A sikeres ajánlattevő csak azután mentesül a szóban forgó szállítmánnyal kapcsolatos összes kötelezettsége alól – a biztosítékokat is ideértve –, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós hivatalt.

8. cikk

A 7. cikk (2) bekezdése első albekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében említett esetekben a sikeres ajánlattevő kérheti, hogy az intervenciós hivatal – többletköltség felszámítása nélkül – bocsásson rendelkezésére másik közönségesbúza-tételt az előírt minőségben. Ekkor a biztosíték nem szabadul fel. A tételt a sikeres ajánlattevő kérésétől számított három napon belül másikra kell cserélni. A sikeres ajánlattevő erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján.

Ha a tétel kicserélésére irányuló első kérés időpontjától számított egy hónap elteltével, a tétel többszöri cseréje után a sikeres ajánlattevő még mindig nem kapott előírt minőségű tételt, minden kötelezettsége alól mentesül, a biztosítékokat is beleértve, miután az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós hivatalt.

9. cikk

(1)   Ha a közönséges búza kiraktározásakor még nem voltak meg a 6. cikkben említett elemzések eredményei, a tétel átvételétől kezdődően minden kockázat a sikeres ajánlattevőt terheli, a sikeres ajánlattevő által a raktárkezelővel szemben érvényesíthető esetleges jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül.

(2)   A 6. cikkben meghatározott mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve a 7. cikk (3) bekezdésében említetteket – az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapot (EMOGA) terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a sikeres ajánlattevő által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei a sikeres ajánlattevőt terhelik.

10. cikk

A 3002/92/EGK rendelet 12. cikkétől eltérve a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos okiratoknak – egyebek mellett a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kitárolási utalványnak, a kiviteli nyilatkozatnak, valamint adott esetben a T5 ellenőrzőpéldánynak – tartalmazniuk kell a II. mellékletben szereplő bejegyzések egyikét.

11. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése értelmében letétbe helyezett biztosítékot fel kell szabadítani mindjárt azután, hogy kiállították a sikeres ajánlattevőknek a kiviteli engedélyeket.

(2)   A 2131/92/EGK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az exportkötelezettség teljesítésére vonatkozó biztosíték összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a megítélt ár különbségével egyenlő, de legalább tonnánként 25 euro. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell letétbe helyezni.

12. cikk

A német intervenciós hivatal legkésőbb két órával az ajánlatok benyújtására előírt határidő lejárta után, elektronikus úton tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. A tájékoztatás a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján történik.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 10-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 301., 1992.10.17.., 17. o. A legutóbb a 770/96/EK rendelettel (HL L 104., 1996.4.27., 13. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(6)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o.


I. MELLÉKLET

A német intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében értékesített tételek visszautasításának és esetleges kicserélésének bejelentése

(27/2006/EK rendelet)

A sikeres ajánlattevő neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

Időpont, amikor a sikeres ajánlattevő visszautasította a tételt:


A tétel száma

Mennyiség tonnában kifejezve

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

fajsúly (kg/hl)

kicsírázott magvak százalékos aránya

idegenanyag-tartalom (Schwarzbesatz) százalékban

kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők százalékos aránya

egyéb


II. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett bejegyzések

:

spanyolul

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

csehül

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

dánul

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

németül

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

észtül

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

görögül

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

angolul

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

franciául

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

olaszul

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

lettül

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

litvánul

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

magyarul

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

hollandul

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

lengyelül

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

portugálul

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

szlovákul

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

szlovénül

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

finnül

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

svédül

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


III. MELLÉKLET

Folyamatos pályázati felhívás a német intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére

Formanyomtatvány (1)

(27/2006/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

Az ajánlattevő sorszáma

A tétel száma

Mennyiség tonnában kifejezve

Ajánlati ár

(euro/tonnában) (2)

Térítések (+)

vámengedmények (–)

(euro/tonnában)

(emlékeztetésül)

Kereskedelmi költségek (3)

(EUR/t)

Rendeltetési hely

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósághoz (DG AGRI D/2) kell eljuttatni.

(2)  Az ár tartalmazza az ajánlat által érintett tételre vonatkozó térítéseket és vámengedményeket.

(3)  A kereskedelmi költségek azon szolgáltatási és biztosítási költségeknek felelnek meg – a szállítási költségek kivételével –, amelyek az intervenciós raktárból való kiléptetéstől kezdve merülnek fel egészen addig, amíg a rakomány nincs költségmentesen az elhajózási kikötőben hajóra rakva. A közölt költségeket az intervenciós hivatal által a pályázati időszak megnyitását megelőző félév során tapasztalt valós költségek átlaga alapján állapítják meg, euro/tonnában kifejezve.


11.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/21


A BIZOTTSÁG 28/2006/EK RENDELETE

(2006. január 10.)

a svéd intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárásokat és feltételeket.

(2)

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet (3) megállapítja az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetési helyének ellenőrzésére vonatkozó közös részletes szabályokat.

(3)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára, célszerű folyamatos pályázati eljárást megnyitni 208 956 tonna, a svéd intervenciós ügynökség birtokában levő közönséges búza kivitelére.

(4)

Különleges szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból indokolt olyan biztosítékrendszert bevezetni, amellyel elérhetők a kitűzött célok, de amely mégsem ró aránytalan terhet a piaci szereplőkre. Ezért helyénvaló eltérni bizonyos rendelkezésektől, különösen a 2131/93/EGK rendeletéitől.

(5)

Az újrabehozatal elkerülése érdekében az e rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében történő kivitelt meghatározott harmadik országokra kell korlátozni.

(6)

A rendszer irányításának korszerűsítése céljából indokolt, hogy a Bizottság által kért információt elektronikus úton juttassák el.

(7)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A svéd intervenciós hivatal folyamatos pályázati eljárást indít a birtokában lévő közönséges búza kivitelére, e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a 2131/93/EGK rendeletben megállapított feltételek szerint.

2. cikk

A pályázati felhívás legfeljebb 208 956 tonnányi közönséges búza harmadik országba történő kivitelére vonatkozik, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Liechtenstein, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Románia, Svájc, valamint Szerbia és Montenegró (4) kivételével.

3. cikk

(1)   Az e rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésétől eltérve a kivitelért fizetendő ár azonos az ajánlatban szereplő, havi növekmény nélküli árral.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikke szerinti kiadási napjuktól az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   Az e rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem kell az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) 49. cikke szerinti kiviteliengedély-kérelmet mellékelni.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az első részleges pályázati felhívásra tett ajánlatok benyújtásának határideje 2006. január 12., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

Az ezután következő részleges pályázati felhívásokra tett ajánlatok benyújtásának határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), kivéve 2006. április 13-án és 2006. május 25-én, mivel ezeken a heteken nincs pályázati eljárás.

Az utolsó részleges pályázati felhívásra tett ajánlatok benyújtásának határideje 2006. június 22., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(2)   Az ajánlatokat a svéd intervenciós hivatalnál kell benyújtani, a következő címen:

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

fax: (46) 36 19 05 46

6. cikk

Az intervenciós hivatal, a raktárkezelő és a sikeres ajánlattevő – ez utóbbi kérésére, közös megegyezéssel, a sikeres ajánlattevő választása szerint a kiraktározás előtt vagy azzal egyidejűleg – ellenőrző mintákat vesz legalább 500 tonnánkénti mintavételi sűrűséggel, és azokat elemzésnek veti alá. Az intervenciós hivatalt meghatalmazottja is képviselheti, feltéve hogy az nem azonos a raktárkezelővel.

Az ellenőrző mintavételt és -elemzést a sikeres ajánlattevő kérésének időpontjától számított hét munkanapon belül, illetőleg – ha a mintavétel a kiraktározáskor történik – három munkanapon belül el kell végezni.

Kifogás esetén az elemzések eredményét elektronikus úton el kell juttatni a Bizottsághoz.

7. cikk

(1)   A sikeres ajánlattevőnek a tételt meglévő állapotában át kell vennie, ha a mintákon végzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

a pályázati felhívásban feltüntetettnél jobb;

b)

az intervenció keretében minimálisan megkövetelt jellemzőknek eleget tesz, de a pályázati felhívásban feltüntetett minőséget nem éri el, ugyanakkor legfeljebb az alábbi eltéréseket mutatja:

a fajsúly legfeljebb 1 kilogramm/hektoliterrel tér el és nem kevesebb 75 kilogramm/hektoliternél,

a nedvességtartalom legfeljebb egy százalékponttal tér el,

a 824/2000/EK bizottsági rendelet (6) mellékletének B.2. és B.4. pontjában említett idegenanyag-tartalom legfeljebb fél százalékponttal tér el,

a 824/2000/EK rendelet mellékletének B.5. pontjában említett idegenanyag-tartalom pedig – a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának sérelme nélkül – legfeljebb fél százalékponttal tér el.

(2)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség az intervenció keretében minimálisan megkövetelt jellemzőknek eleget tesz, de a pályázati felhívásban feltüntetett minőséget nem éri el, és az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottnál nagyobb mértékű eltérést mutat, a sikeres ajánlattevő:

a)

vagy meglévő állapotában átveszi a tételt;

b)

vagy megtagadja a szóban forgó tétel átvételét.

Az első albekezdés b) pontjában említett esetben a sikeres ajánlattevő csak azután mentesül a szóban forgó szállítmánnyal kapcsolatos összes kötelezettsége alól – a biztosítékokat is ideértve –, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós hivatalt.

(3)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség nem tesz eleget az intervenció keretében minimálisan megkövetelt jellemzőknek, a sikeres ajánlattevő nem veheti át a szóban forgó tételt. A sikeres ajánlattevő csak azután mentesül a szóban forgó szállítmánnyal kapcsolatos összes kötelezettsége alól – a biztosítékokat is ideértve –, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós hivatalt.

8. cikk

A 7. cikk (2) bekezdése első albekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében említett esetekben a sikeres ajánlattevő kérheti, hogy az intervenciós hivatal – többletköltség felszámítása nélkül – bocsásson rendelkezésére másik közönségesbúza-tételt az előírt minőségben. Ekkor a biztosíték nem szabadul fel. A tételt a sikeres ajánlattevő kérésétől számított három napon belül másikra kell cserélni. A sikeres ajánlattevő erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján.

Ha a tétel kicserélésére irányuló első kérés időpontjától számított egy hónap elteltével, a tétel többszöri cseréje után a sikeres ajánlattevő még mindig nem kapott előírt minőségű tételt, minden kötelezettsége alól mentesül, a biztosítékokat is beleértve, miután az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós hivatalt.

9. cikk

(1)   Ha a közönséges búza kiraktározásakor még nem voltak meg a 6. cikkben említett elemzések eredményei, a tétel átvételétől kezdődően minden kockázat a sikeres ajánlattevőt terheli, a sikeres ajánlattevő által a raktárkezelővel szemben érvényesíthető esetleges jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül.

(2)   A 6. cikkben meghatározott mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve a 7. cikk (3) bekezdésében említetteket – az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapot (EMOGA) terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a sikeres ajánlattevő által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei a sikeres ajánlattevőt terhelik.

10. cikk

A 3002/92/EGK rendelet 12. cikkétől eltérve a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos okiratoknak – egyebek mellett a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kitárolási utalványnak, a kiviteli nyilatkozatnak, valamint adott esetben a T5 ellenőrzőpéldánynak – tartalmazniuk kell a II. mellékletben szereplő bejegyzések egyikét.

11. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése értelmében letétbe helyezett biztosítékot fel kell szabadítani mindjárt azután, hogy kiállították a sikeres ajánlattevőknek a kiviteli engedélyeket.

(2)   A 2131/92/EGK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az exportkötelezettség teljesítésére vonatkozó biztosíték összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a megítélt ár különbségével egyenlő, de legalább tonnánként 25 euro. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell letétbe helyezni.

12. cikk

A svéd intervenciós hivatal legkésőbb két órával az ajánlatok benyújtására előírt határidő lejárta után, elektronikus úton tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. A tájékoztatás a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján történik.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 10-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o. A legutóbb a 770/96/EK rendelettel (HL L 104., 1996.4.27., 13. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(6)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o.


I. MELLÉKLET

A svéd intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében értékesített tételek visszautasításának és esetleges kicserélésének bejelentése

(28/2006/EK rendelet)

A sikeres ajánlattevő neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

Időpont, amikor a sikeres ajánlattevő visszautasította a tételt:


A tétel száma

Mennyiség tonnában kifejezve

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

fajsúly (kg/hl)

kicsírázott magvak százalékos aránya

idegenanyag-tartalom (Schwarzbesatz) százalékban

kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők százalékos aránya

egyéb


II. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett bejegyzések

:

spanyolul

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006

:

csehül

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006

:

dánul

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006

:

németül

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006

:

észtül

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006

:

görögül

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006

:

angolul

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006

:

franciául

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006

:

olaszul

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 28/2006

:

lettül

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 28/2006

:

litvánul

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

:

magyarul

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/EK rendelet

:

hollandul

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 28/2006

:

lengyelül

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 28/2006

:

portugálul

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 28/2006

:

szlovákul

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006

:

szlovénül

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006

:

finnül

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006

:

svédül

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.


III. MELLÉKLET

Folyamatos pályázati felhívás a svéd intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére

Formanyomtatvány (1)

(28/2006/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

Az ajánlattevő sorszáma

A tétel száma

Mennyiség tonnában kifejezve

Ajánlati ár

(euro/tonnában) (2)

Térítések (+)

vámengedmények (–)

(euro/tonnában)

(emlékeztetésül)

Kereskedelmi költségek (3)

(EUR/t)

Rendeltetési hely

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósághoz (DG AGRI D/2) kell eljuttatni.

(2)  Az ár tartalmazza az ajánlat által érintett tételre vonatkozó térítéseket és vámengedményeket.

(3)  A kereskedelmi költségek azon szolgáltatási és biztosítási költségeknek felelnek meg – a szállítási költségek kivételével –, amelyek az intervenciós raktárból való kiléptetéstől kezdve merülnek fel egészen addig, amíg a rakomány nincs költségmentesen az elhajózási kikötőben hajóra rakva. A közölt költségeket az intervenciós hivatal által a pályázati időszak megnyitását megelőző félév során tapasztalt valós költségek átlaga alapján állapítják meg, euro/tonnában kifejezve.


11.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/27


A BIZOTTSÁG 29/2006/EK RENDELETE

(2006. január 10.)

a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bróm-klór-metán Kombinált Nómenklatúra szerinti kódjait érintő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2000. június 29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az ózonréteget lebontó bróm-klór-metán (a továbbiakban: BCM) a 2037/2000/EK rendelet I. mellékletének IX. csoportjában szerepel szabályozott anyagként.

(2)

A BCM-re és a BCM-t tartalmazó keverékekre vonatkozó Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok megállapítását követően ezeket a kódokat be kell vezetni a 2037/2000/EK rendelet IV. mellékletében található táblázatba. Az érthetőség kedvéért a mellékletet ki kell cserélni.

(3)

A 2037/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK rendelet 18. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2037/2000/EK rendelet IV. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 10-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2077/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 359., 2004.12.4., 28. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 2037/2000/EK rendelet IV. melléklete helyébe a következő lép:

„IV. MELLÉKLET

Csoportok, a 2004-es kombinált nómenklatúra (KN 04) szerinti kódok (1) és az I. és III. mellékletben említett anyagok megnevezése

Csoport

04 KN-kód

Megnevezés

I. csoport

2903 41 00

Triklór-fluor-metán

2903 42 00

Diklór-difluor-metán

2903 43 00

Triklór-trifluor-etánok

2903 44 10

Diklór-tetrafluor-etánok

2903 44 90

Klór-pentafluor-etán

II. csoport

2903 45 10

Klór-trifluor-metán

2903 45 15

Pentaklór-fluor-etán

2903 45 20

Tetraklór-difluor-etánok

2903 45 25

Heptaklór-fluor-propán

2903 45 30

Hexaklór-difluor-propánok

2903 45 35

Pentaklór-trifluor-propán

2903 45 40

Tetraklór-tetrafluor-propánok

2903 45 45

Triklór-pentafluor-propánok

2903 45 50

Diklór-hexafluor-propánok

2903 45 55

Klór-heptafluor-propánok

III. csoport

2903 46 10

Bróm-klór-difluor-metán

2903 46 20

Bróm-trifluor-metán

2903 46 90

Dibróm-tetrafluor-etánok

IV. csoport

2903 14 00

Szén-tetraklorid

V. csoport

2903 19 10

1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)

VI. csoport

2903 30 33

Bróm-metán (metil-bromid)

VII. csoport

2903 49 30

Hidrobróm-fluor-metánok, -etánok vagy -propánok

VIII. csoport

2903 49 10

Hidroklór-fluor-metánok, -etánok vagy -propánok

IX. csoport

ex 2903 49 80

Bróm-klór-metán

ex 3824 71 00

Egy vagy több, a 2903 41 00–2903 45 55 kód alá tartozó anyagot tartalmazó keverékek

ex 3824 79 00

Egy vagy több, a 2903 46 10–2903 46 90 kód alá tartozó anyagot tartalmazó keverékek

ex 3824 90 99

Egy vagy több, a 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 vagy 2903 49 80 kód alá tartozó anyagot (csak bróm-klór-metánt) tartalmazó keverékek


(1)  A kód előtt szereplő »ex« előtag arra utal, hogy a »Megnevezés« oszlopában találhatóktól eltérő egyéb termékek azon alszám alá tartozhatnak.”


11.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/29


A BIZOTTSÁG 30/2006/EK RENDELETE

(2006. január 10.)

a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1050/2001/EK tanácsi rendelettel (1) módosított, Görögország csatlakozási okmányához csatolt, a gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvre,

a gyapotra vonatkozó termelési támogatásról szóló, 2001. május 22-i 1051/2001/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkének megfelelően a tisztítatlan gyapot világpiaci árának meghatározása a tisztított gyapotra megállapított világpiaci ár alapján, a tisztított gyapot ára és a tisztítatlan gyapot kiszámított ára közötti történeti összefüggés figyelembevételével történik, rendszeres időközönként. E történeti összefüggést a gyapot támogatási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 2-i 1591/2001/EK bizottsági rendelet (3) 2. cikkének (2) bekezdése határozta meg. Amennyiben a világpiaci árat nem lehet így meghatározni, a legutóbbi megállapított ár alapján kell azt meghatározni.

(2)

Az 1051/2001/EK rendelet 5. cikke értelmében a tisztítatlan gyapot világpiaci árát egy adott jellemzőkkel rendelkező termékre vonatkozóan és a valós piaci folyamatok szempontjából reprezentatívnak tartott legkedvezőbb világpiaci árajánlatok és árfolyamok felhasználásával határozzák meg. A világpiaci ár meghatározásához a nemzetközi kereskedelem szempontjából leginkább reprezentatívnak tekintett különböző szállító országokból származó és CIF-értéken valamely közösségi kikötőbe szállított termékre vonatkozóan egy vagy több reprezentatív európai tőzsdén jegyzett ajánlatok és árfolyamok átlagát kell figyelembe venni. A vonatkozó rendelkezések ugyanakkor a tisztított gyapot világpiaci árának meghatározása tekintetében az említett szempontokra nézve kiigazításokat írnak elő a leszállított termék minősége, valamint az ajánlatok és árfolyamjegyzések jellege által indokolt különbségek figyelembevétele érdekében. E kiigazításokat az 1591/2001/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése határozza meg.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása következtében a tisztítatlan gyapot világpiaci ára az alábbiakban jelzett árszínvonalon került megállapításra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tisztítatlan gyapotnak az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkében feltüntetett világpiaci ára 22,147 EUR/100 kg kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 10-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 148., 2001.6.1., 1. o.

(2)  HL L 148., 2001.6.1., 3. o.

(3)  HL L 210., 2001.8.3., 10. o. Az 1486/2002/EK rendelet (HL L 223., 2002.8.20., 3. o.) módosított rendelet.


11.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/30


A BIZOTTSÁG 31/2006/EK RENDELETE

(2006. január 10.)

az Egyiptomból származó rizsnek a 955/2005/EK rendeletben előírt 2006. évi kontingens keretében történő behozatalára irányuló engedélykérelmekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az Egyiptomból származó rizsnek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó vámkontingens megnyitásáról szóló, 2005. június 23-i 955/2005/EK rendeletre (2) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1006 KN-kód alá tartozó rizs behozatalára irányuló, 2006. január 2-án 13 óráig benyújtott engedélykérelmek, amelyeket a Bizottság elé terjesztettek, 67 593 tonnára terjednek ki, holott az 1006 KN-kód alá tartozó rizs behozatalára megállapított maximális mennyiség 5 605 tonna, az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság között létrejött euro-mediterrán megállapodásnak a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából aláírt, a 2005/89/EK tanácsi rendelethez (3) csatolt jegyzőkönyvének (4) megfelelően.

(2)

Következésképpen indokolt rögzíteni a 2006. január 2-án 13 óráig beérkezett, az 1785/2003/EK rendelet 11. cikke szerint kiszámított vám 100 %-os csökkentésével járó engedélykérelmekre alkalmazandó csökkentés százalékos mértékét.

(3)

Hasonlóképpen indokolt leállítani a vám 100 %-os csökkentésével járó behozatali engedélyek kiadását a 2006. évre.

(4)

Tárgyára való tekintettel ezt a rendeletet a megjelenése napján kell hatályba léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1006 KN-kód alá tartozó rizsnek a 955/2005/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében történő behozatalára irányuló, 2006. január 2-án 13 óráig benyújtott, majd a Bizottság elé terjesztett engedélykérelmek teljesítésekor a kérelmezett mennyiségeknek a 91,7077 %-os csökkentési együttható alkalmazásával kapott hányadára kell az engedélyeket kiadni.

2. cikk

Az 1006 KN-kód alá tartozó rizsre vonatkozó, 2006. január 2-án 13 órától kezdve a 2006. év végéig benyújtott behozataliengedély-kérelmekre már nem lehet kiadni behozatali engedélyt a 955/2005/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 10-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(2)  HL L 164., 2005.6.24., 5. o.

(3)  HL L 31., 2005.2.4., 30. o.

(4)  HL L 31., 2005.2.4., 31. o.


11.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/31


A BIZOTTSÁG 32/2006/EK RENDELETE

(2006. január 10.)

a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (12) bekezdésére,

tekintettel a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra és a fagyasztott bölényhúsra megállapított vámkontingensek megnyitásáról és működtetéséről szóló, 1997. május 27-én kelt 936/97/EK bizottsági rendeletre (2),

mivel:

(1)

A 936/97/EK rendelet 4. és 5. cikke meghatározza a 2. cikk f) pontjában megnevezett húsokra vonatkozó behozatali engedélyek igénylésére és kiadására vonatkozó szabályokat.

(2)

A 936/97/EK rendelet 2. cikkének f) pontja az ugyanezen rendelkezésben foglalt meghatározásnak megfelelő, jó minőségű, friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhús speciális feltételek mellett importálható mennyiségét a 2005. július 1-jétől2006. június 30-ig terjedő időszak vonatkozásában 11 500 tonnában állapította meg.

(3)

Szükségesnek mutatkozik emlékeztetni arra, hogy a jelen rendeletben meghatározott engedélyek érvényességük teljes időtartama alatt csak annyiban használhatók fel, amennyiben azt a hatályos állat-egészségügyi szabályozás lehetővé teszi,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Minden, a 936/97/EK rendelet 2. cikkének f) pontja szerinti jó minőségű, friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozóan 2006. január 1. és 5. között beadott behozatali engedély iránti kérelem teljes egészében elfogadásra kerül.

(2)   Az engedély iránti kérelmek a 936/97/EK rendelet 5. cikkének értelmében, 2006. február hónapjának első öt napja folyamán nyújthatók be, 6 802,347 t-ra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 10-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 137., 1997.5.28., 10. o. A legutóbb az 1118/2004/EK rendelettel (HL L 217., 2004.6.17., 10. o.) módosított rendelet.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

11.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/32


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 4.)

a 92/452/EGK határozatnak egyes kanadai és amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 5795. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/8/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A harmadik országokban a szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló kivitelére feljogosított embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok jegyzékének megállapításáról szóló, 1992. július 30-i 92/452/EGK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a tagállamok harmadik országokból csak a határozatban felsorolt embriógyűjtő munkacsoportok által begyűjtött, kezelt és tárolt embriókat hozhatnak be.

(2)

Kanada és az Amerikai Egyesült Államok kérelmezte, hogy egyes embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében módosítsák a szóban forgó jegyzékek ezen országokra vonatkozó bejegyzéseit.

(3)

Kanada és az Amerikai Egyesült Államok garanciákat mutatott be arra vonatkozóan, hogy betartja a 89/556/EGK irányelvben foglalt megfelelő szabályokat, valamint hogy az érintett embriógyűjtő munkacsoportok számára a fenti országok állat-egészségügyi szolgálata hatóságilag engedélyezte a Közösségbe irányuló kivitelt.

(4)

Ezért a 92/452/EGK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/452/EGK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2006. január 14-től kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 250., 1992.8.29., 40. o. A legutóbb a 2005/774/EK határozattal (HL L 291., 2005.11.5., 46. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 92/452/EGK határozat melléklete a következőképpen módosul:

a)

Kanada embriógyűjtő munkacsoportjainak jegyzékéből az alábbi sorokat el kell hagyni:

„CA

 

E72

 

Western Ontario Breeders Inc.

PO Box 457

Woodstock, Ontario N4S 7Y7

Dr B. Hill

CA

 

E542

 

Livestock Reproductive Technologies Inc.

127 Quigley Dr. Cochrane, Alberta T0L OW4

Dr Stan Bychawski

CA

 

E583

 

130, rang Charlotte

Saint-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Rolland Lussier

CA

 

E595

 

8451 Highway 23N

Box 66

Listowel, Ontario N4W 3H2

Dr Rod Wierenga

CA

 

E630

 

McIntosh Embryo Transfer

RR 5

Embro, Ontario

Dr Brian Hill

CA

 

E945

 

Hôpital Vet. Iberville Missisisquoi

1120 Boulevard d’Iberville

Iberville, Québec J2X 4B6

Dr Daniel Gervais

CA

 

E979

 

Bureau vétérinaire Kildare

681, rue Kildare

CP 252 Saint-Ambroise, Québec

J0K 1C0

Dr Suzanne Laurence

CA

 

E1113

 

Maritime Genetics

RR 2

Salisbury, New Brunswick

E0A 3EO

Dr Richard Whittaker

CA

 

E1364

 

Trillium Embryo Services

99 Hands Drive

Guelph, Ontario N1G 4N3

Dr Robert Stubbings

CA

 

E1439

 

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Claire Plante

CA

 

E1535

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert St.

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr Duncan K. Hockley”

b)

A kanadai munkacsoportok jegyzéke a következő sorokkal egészül ki:

„CA

 

E1624

 

Central Veterinary Clinic

4102-64 St. Southwest Industrial Park

Ponoka, Alberta T4J 1J8

Dr Bruce Wine

CA

 

E1665

 

Bow Valley Embryo Transfer Ltd

PO Box 1239

Brooks, Alberta T1R 1C1

Dr Rob Stables”

c)

Az E71. számú kanadai embriógyűjtő és -előállító munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E71

E71

(FIV)

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie

Dr Everett Hall”

d)

Az E593. számú kanadai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590

Crossfield, Alberta T0M 0S0

Dr R. Davis”

e)

Az E607. számú kanadai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E607

 

Mill Bay Veterinary Clinic

840 Delaune Road

PO Box 128

Mill Bay, British Columbia

VOR 2P0

Dr Chris Urquhart”

f)

Az E661. számú kanadai embriógyűjtő és -előállító munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E661

E661

(FIV)

Clinique Vétérinaire — Saint-Louis

84 Principale, CP 30

Saint-Louis de Gonzague,

Québec

J0S 1TO

Dr Roger Sauvé

Dr Guy Massicotte”

g)

Az E728. számú kanadai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E728

 

Central Canadian Genetics Ltd

202 Dufferin Ave.

Selkirk, Manitoba R1A 1B9

Dr Jack Reeb”

h)

Az E764. számú kanadai embriógyűjtő és -előállító munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E764

E764

(FIV)

Alta Embryo Group Ltd

253147 Unit A, Bearspaw Road

Calgary, Alberta T3L 2P5

Dr R. J. McAllister

Dr R. E. Janzen”

i)

Az E827. számú kanadai embriógyűjtő és -előállító munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E827

E827

(FIV)

Landry et Houde Vétérinaires

216 rue Campagna

Victoriaville, Québec G6P 6A2

Dr Richard Landry

Dr Raymond Houde”

j)

Az E885. számú kanadai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E885

 

Livestock Reproductive

Technologies Inc.

315 Silverthorn Way N.W.

Calgary, Alberta T3B 4E8

Dr Martin Wenkoff”

k)

Az E933. számú kanadai embriógyűjtő és -előállító munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E933

E933

(FIV)

E.T.E. Inc.

3700 Boulevard de la Chaudière

Suite 100

Ste Foy, Québec G1X 2K5

Dr Louis Picard

Dr Marc Dery

Dr Pierre Clavel”

l)

Az E1033. számú kanadai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E1033

 

Les Transferts d’Embryons de l’Est

183 rue Ste-Anne

Rimouski, Québec G5L 4H2

Dr Barbara St-Pierre”

m)

Az E1142. számú kanadai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E1142

 

Trans-Bio Génétique Inc.

2145, rang Saint-Edouard

St-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Raynald Dupras”

n)

Az NSET002. számú kanadai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E1551

 

Nova Scotia Animal Breeders Co-op.

288 Hawthorne St. Antigonish, Nova Scotia,

B2T 1B8

Dr Darryl P. Ward”

o)

Az Amerikai Egyesült Államok embriógyűjtő munkacsoportjainak jegyzékéből az alábbi sorokat el kell hagyni:

„US

 

94OH077 E7

 

Select Embryos, Inc.

11555 US 42

Plain City, OH

Dr Ronald F. Rohde

US

 

96OH090 E7

 

Select Embryos, Inc.

10630 US 42

Plain City, OH

Dr Anthony E. Good

US

 

92WI051 E29

94WI051 IVF

ABS Global

6908 River Rd

DeForest, WI

Dr Lori Nagel

US

 

91IA027 E509

 

Maplehurst Ova Trans

RR 1, Box 124

Keota, IA

Dr R. A. Carmichael

US

 

91PA005 E512

94PA005 IVF

Em Tran Inc.

197 Bossier Road

Elizabethtown, PA

Dr Boyd Henderson

US

 

94OH073 E568

 

Ohio Embryo Transfer Inc.

PO Box 64

120 DW County Line Road

Columbiana, OH

Dr Max M. Van Buren

US

 

95OR080 E579

Evergreen Veterinary

Reproductive Services

605 Marvin Road

Tillamook, OR

Dr Rick Steel

US

 

91ME009 E585

 

Pinetree-R ET Service

PO Box 249

North Anson, ME

Dr Paul L. Roullard

US

 

91MI017 E599

Reproductive Special

4915 Delta River Drive

Lansing, MI

Dr Craig Thompson

US

 

93WI064 E655

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

US

 

97W1097 E707

Mayville Animal Clinic, SC

N7860 Hwy 67

Mayville, WI

Dr Patrick Philips

US

 

94WI018 E708

Royal Flush Genetics

101 North Adams

Marshfield, WI

Dr Randy A. Musack

US

 

93OH057 E720

Blauser Vet Clinic

4088 Ruby Road

Tipp City, OH 45371

Dr Chris Blauser

US

 

94ME075 E812

 

New England Genetics

RR 3, Box 630

Auburn, ME

Dr Calvin Blessing

US

 

94WI078 E845

Dairyland Veterinary Service SC

310 Main Street

Casco, WI

Dr Michael Staudinger

US

 

94WI079 E913

Heritage Animal Hospital

751 West Main St.

Hortonville, WI

Dr Dan Oberschlake

US

 

01WI098 E1063

 

Dairyland Veterinary Practice

370 Flower Court

Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza

US

 

96WI093 E1093

Wittenburg Veterinary Clinic

N. 4692 Birnamwood Rd

Birnamwood, WI

Dr John Prososki”

p)

Az Amerikai Egyesült Államok munkacsoportjainak jegyzéke a következő sorral egészül ki:

„US

 

05GA115 E835

 

Bickett Genetics

455 Brotherton Lane

Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett”

q)

A 93WI060. számú, amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:

„US

 

93WI060 E857

 

Emquest Embryo Transfer Service

2400 Eastern Ave.

Plymouth, WI 53073

Dr Byron W. Williams”

r)

A 96OR085. számú, amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:

„US

 

96OR085 E1090

 

Precision Embryonics, Inc.

11380 Little River Road

Glide, OR 97443

Dr Gregory J. K. Garcia”

s)

A 99MI105. számú, amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:

„US

 

99MI105 E4

 

Northstar Select Sires

1081 129th Ave.

Wayland, MI 49348

Dr Jeffrey Adams”

t)

A 92WI057. számú, amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:

„US

 

91WI057 E631

 

VRS Inc.

3559 Pioneer Rd

Verona, WI

Dr Robert Rowe”

u)

A 91WI045. számú, amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:

„US

 

91WI045 E655

 

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

Dr Dan Hornickel”