ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 344

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. december 27.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2110/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

15

 

*

A Tanács 2112/2005/EK rendelete (2005. november 21.) a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről

23

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2113/2005/EK határozata (2005. december 14.) a 2256/2003/EK határozat a helyes gyakorlat terjesztésére és az információs és kommunikációs technológiák (IKT) átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program 2006 végéig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

34

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/82/EK irányelve (2005. december 14.) a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

38

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/84/EK irányelve (2005. december 14.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkettedik alkalommal történő módosításáról (ftalátokat tartalmazó játékszerek és gyermekápolási cikkek)

40

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/88/EK irányelve (2005. december 14.) a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/14/EK irányelv módosításáról ( 1 )

44

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 20.) a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról (az értesítés a C(2005) 5503. számú dokumentummal trötént)  ( 1 )

47

 

 

Helyesbítés

 

*

Helyesbítés a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 255., 2005.9.30.)

52

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

27.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 344/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2110/2005/EK RENDELETE

(2005. december 14.)

a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 179. és 181a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Szociális és Gazdasági Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az a gyakorlat, amely a támogatás juttatását közvetlenül vagy közvetve az adott támogatásból áruknak és szolgáltatásoknak az adományozó országból történő beszerzéséhez köti, csökkenti a támogatás hatékonyságát, és nem áll összhangban a szegények érdekeit szolgáló fejlesztési politikával. A támogatások függetlenítése nem önmagában vett érdek, hanem a szegénység elleni küzdelem más elemeire tett megtermékenyítő hatás eszközeként kell használni, mint amilyen a tulajdon, a regionális integráció és a lehetőségek bővítése a fejlődő országokban a helyi és regionális áruk és szolgáltatások szállítóinak megerősítésére összpontosítva.

(2)

2001 márciusában a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága elfogadta a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott támogatások függetlenítéséről szóló ajánlást (3). A tagállamok elfogadták az ebben foglalt ajánlásokat, és a Bizottság ezeknek az ajánlásoknak a szellemét a közösségi támogatásokra vonatkozó iránymutatásként ismerte el.

(3)

2002. március 14-én az Európai Tanács barcelonai ülésével párhuzamosan megtartott Általános Ügyek Tanácsa a 2002. március 18-tól22-ig Monterrey-ben megrendezett Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Konferenciára készülve azt a következtetést fogalmazta meg, hogy az Európai Unió „végre fogja hajtani a az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága által a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott támogatások függetlenítésére tett javaslatot, és további megbeszéléseket fog folytatni a kétoldalú támogatás további függetlenítése érdekében. Az EU azt is meg fogja vizsgálni, hogy milyen lépéseket tehet a közösségi támogatás további függetlenítése érdekében, az EU-AKCS keretben jelenleg létező árkedvezmények rendszerének fenntartása mellett”.

(4)

2002. november 18-án a Bizottság elfogadta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, „Függetlenítés: a támogatás hatékonyságának fokozása” című közleményt. Ez a közlemény a Bizottságnak a fent említett barcelonai kötelezettségvállalás EU támogatási rendszerén belüli végrehajtásának kérdésére és lehetőségeire vonatkozó nézeteit fejtette ki.

(5)

A támogatás függetlenítéséről szóló 2003. május 20-i következtetésében a Tanács hangsúlyozta, hogy a közösségi támogatások további függetlenítésére van szükség. A Tanács egyetértett a fent említett közleményben részletezett formákkal, és határozott a javasolt lehetőségekről.

(6)

A fenti bizottsági közleményről szóló 2003. szeptember 4-i európai parlamenti állásfoglalás (4) megállapította, hogy a közösségi támogatás további függetlenítésére van szükség. Támogatta a fent említett közleményben részletezett formákat, és elfogadta a javasolt lehetőségeket. Kiemelte, hogy a függetlenítés továbbviteléről kiegészítő tanulmányok és dokumentált javaslatok alapján folytatott további vitára van szükség, és kifejezetten felszólított „a helyi és regionális együttműködés egyértelmű előtérbe helyezésére, a fogadó országbeli, a szomszédos fejlődő országbeli és más fejlődő országbeli szállítók – ebben a sorrendben történő – kedvezményezésére”, a fogadó országok nemzeti, regionális és helyi családi szintű élelmiszertermelésének fejlesztésére tett erőfeszítései, valamint – a helyi szokásokkal, termeléssel és kereskedelmi rendszerekkel összhangban – az élelmiszereknek a nyilvánosság számára történő elérhetőségének és hozzáférhetőségének javítására tett intézkedései erősítése érdekében.

(7)

A külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférés meghatározásához több összetevőt kell figyelembe venni. A személyek hozzáférési lehetőségeit megállapító jogosultsági szabályokat a 3. cikk tartalmazza. A szakértők igénybevételére, illetve a részvételre jogosult személyek által megvásárolt áruk és anyagok származására vonatkozó szabályokat a 4. illetve az 5. cikk tartalmazza. A viszonosság végrehajtásának a meghatározását és formáit a 6. cikk állapítja meg. Az eltéréseket és azok végrehajtását a 7. cikk határozza meg. A nemzetközi vagy regionális szervezeten keresztül finanszírozott, illetve harmadik országgal társfinanszírozott műveletekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket a 8. cikk tartalmazza. A humanitárius segítségnyújtásra alkalmazandó egyedi rendelkezéseket a 9. cikk határozza meg.

(8)

A külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférést az ilyen támogatást szabályozó alap-jogi aktusok határozzák meg, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (5) (a továbbiakban: „költségvetési rendelet”) rendelkezéseivel együttesen. A közösségi támogatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos, e rendelet által bevezetett változtatások minden ilyen jogi eszközre nézve módosítást jelentenek. Az érintett alap-jogiaktusok módosításait e rendelet I. melléklete sorolja fel.

(9)

A közösségi eszközök keretén belül odaítélt szerződések esetében külön figyelmet kell fordítani az Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkakörülményekre vonatkozó standardjaira, mint pl. az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásról, a kényszermunka eltörléséről, a foglalkoztatás és alkalmazás tekintetében a diszkrimináció megszüntetéséről, valamint a gyermekmunka felszámolásáról szóló egyezményekre.

(10)

A közösségi eszközök keretén belül odaítélt szerződések esetén külön figyelmet kell fordítani a következő nemzetközileg elfogadott környezetvédelmi egyezményekre: a biológiai diverzitásról szóló 1992-es egyezmény, a 2000-es cartagenai biobiztonsági jegyzőkönyv, valamint az 1997-es kiotói jegyzőkönyv az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet azokat a szabályokat határozza meg, melyek alapján az érdekelt felek hozzáférhetnek az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott, az I. mellékletben felsorolt külső közösségi támogatási eszközökhöz.

2. cikk

Fogalommeghatározás

Az e rendeletben használt kifejezéseket a költségvetési rendelettel és az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettel (6) összhangban kell értelmezni.

3. cikk

Jogosultsági szabályok

(1)   A közösségi eszköz alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban való részvétel lehetősége az Európai Közösség bármely tagállamában, vagy az Európai Közösség által elismert bármely hivatalos tagjelölt országban, vagy az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában letelepedett jogi személy számára nyitva áll.

(2)   Az I. melléklet A. részében meghatározott, tematikus alkalmazási körű közösségi eszközök alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban való részvétel lehetősége minden, az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága II. mellékletben található listáján szereplő fejlődő országban letelepedett, valamint az adott eszközben meghatározott jogcímen már jogosultsággal rendelkező jogi személy számára nyitva áll.

(3)   Az I. melléklet B. részében meghatározott, földrajzi alkalmazási körrel rendelkező közösségi eszközök alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban való részvétel lehetősége minden, az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága II. mellékletben található listáján szereplő fejlődő országban letelepedett, a jogosultsággal rendelkezők között külön említett, valamint az adott eszközben meghatározott jogcímen már jogosultsággal rendelkező jogi személy számára nyitva áll.

(4)   A közösségi eszköz alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásokban való részvétel lehetősége minden olyan egyéb, az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említettektől eltérő országban letelepedett jogi személy számára is nyitva áll, akinél a külső támogatásokhoz való hozzáférés lehetősége a 6. cikk értelmében a viszonosság alapján fennáll.

(5)   A közösségi eszköz alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll a nemzetközi szervezetek előtt.

(6)   A fentiek nem érintik sem a bármely szerződés megszerzésére jogosult szervezetek csoportjainak részvételét, sem a költségvetési rendelet 114. cikke (1) bekezdésében megfogalmazott kivételt.

4. cikk

Szakértők

Az ajánlattevők által igénybevett, a 3. és 8. cikkben meghatározott szakértők bármely állam polgárai lehetnek. Ez a cikk nem érinti a Közösség közbeszerzési szabályaiban megállapított minőségi és pénzügyi feltételeket.

5. cikk

Származási szabályok

A közösségi eszköz alapján finanszírozott szerződés alapján beszerzett áruknak és anyagoknak a Közösségből vagy a 3. és 7. cikkben meghatározottak szerint jogosult országból kell származniuk. A rendelet alkalmazásában a „származás” fogalmát a származási szabályokat vámjogi szempontból meghatározó közösségi joganyag alapján kell meghatározni.

6. cikk

Viszonosság harmadik országokkal

(1)   A 3. cikk (4) bekezdése hatálya alá tartozó ország viszonosság alapján akkor részesülhet közösségi külső támogatásban, ha az adott ország egyenlő feltételek mellett jogosultságot biztosít a tagállamok és az érintett fogadó ország számára.

(2)   A közösségi külső támogatásokhoz való hozzáférés viszonosság alapján történő megadása az EU és más donorok összehasonlításán alapul, és az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága besorolás szerinti ágazati vagy ország szinten történik, attól függetlenül, hogy az érintett ország donor vagy fogadó ország. A viszonosság donor országnak történő megadásáról szóló döntés a donor által nyújtott támogatás átláthatóságán, következetességén és arányosságán alapul, beleértve a támogatás minőségét és mennyiségét.

(3)   A közösségi külső támogatásokhoz való viszonossági alapú hozzáférést az adott országra vagy országok adott regionális csoportjára vonatkozó külön határozat mondja ki. Ezt a határozatot a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban kell elfogadni, az adott jogi aktusra vonatkozó eljárások szerint és a megfelelő bizottságban. Az említett határozat 7. cikkének (3) bekezdése szerint az Európai Parlamentet megillető rendszeres tájékoztatás jogát teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Az így meghozott határozat legalább egy évig marad hatályban.

(4)   A közösségi külső támogatásokhoz való viszonossági alapú hozzáférés odaítélése a III. mellékletben felsorolt harmadik országok számára automatikusan történik a II. mellékletben meghatározott legkevésbé fejlett országok tekintetében.

(5)   Az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott eljárás során a fogadó országokkal konzultációt kell folytatni.

7. cikk

A jogosultsági és származási szabályoktól való eltérések

(1)   Kellően indokolt, kivételes esetekben a Bizottság kiterjesztheti a jogosultságot a 3. cikk értelmében nem jogosult országbeli jogi személyekre is.

(2)   Kellően indokolt, kivételes esetekben a Bizottság engedélyezheti olyan országból származó áruk és anyagok beszerzését is, amely a 3. cikk értelmében nem rendelkezik jogosultsággal.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés szerinti eltérés indoka lehet, ha a termékek és a szolgáltatások a rendkívüli sürgősség miatt nem állnak rendelkezésre az érintett országok piacain, vagy az, ha a jogosultságra vonatkozó szabályok lehetetlenné tennék vagy túlságosan megnehezítenék a projekt, program vagy intézkedés megvalósítását.

8. cikk

Nemzetközi szervezetek részvételével vagy társfinanszírozásban megvalósuló műveletek

(1)   Ha a közösségi pénzeszközök olyan műveletet fedeznek, melynek végrehajtása nemzetközi szervezeten keresztül történik, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll minden olyan jogi személy számára, aki a 3. cikk szerint jogosultsággal rendelkezik, valamint mindazon jogi személyek számára, akik a szervezet szabályai szerint jogosultsággal rendelkeznek, miközben minden donor számára garantálni kell az egyenlő bánásmódot. Az árukra, anyagokra és szakértőkre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(2)   Ha a közösségi pénzeszközök a 6. cikkben meghatározottak szerint, a viszonosság alapján jogosult harmadik országgal vagy regionális szervezettel vagy tagországgal társfinanszírozott műveletet fedezik, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll minden olyan jogi személy számára, aki a 3. cikk szerint jogosultsággal rendelkezik, valamint a harmadik ország vagy a regionális szervezet, illetve tagország szabályai szerint jogosultsággal rendelkező jogi személyek számára. Az árukra, anyagokra és szakértőkre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(3)   Az élelmiszer-segélyakciók tekintetében e cikk alkalmazása a sürgősségi akciókra korlátozódik.

9. cikk

Humanitárius segélyek és nem kormányzati szervezetek

(1)   A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (8) értelmében vett humanitárius segítségnyújtásra, és a fejlődő országok érdekeltségi területein az európai nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel közösen finanszírozott műveletekről szóló, 1998. július 17-i 1658/98/EK tanácsi rendelet (9) értelmében vett, a közvetlenül a nem kormányzati szerveken keresztül nyújtott segítségre a 3. cikk rendelkezései nem vonatkoznak a támogatás kedvezményezettjeinek kiválasztási kritériumai tekintetében.

(2)   E támogatások kedvezményezettjeire akkor vonatkoznak az e rendeletben megállapított szabályok, ha a támogatott humanitárius intézkedés és – az 1658/98/EK rendelet értelmében – a közvetlenül a nem kormányzati szerveken keresztül nyújtott segítség beszerzési szerződések odaítélését igényli.

10. cikk

A fő alapelvek tiszteletben tartása és a helyi piacok megerősítése

(1)   A szegénységnek a helyi lehetőségek, piacok és a kereskedelem támogatásával történő eltörlésének meggyorsítása érdekében különös figyelmet kell szentelni a helyi és regionális beszerzésekre a partner országokban.

(2)   Azoknak az ajánlattevőknek, akiknek odaítélik a szerződést, tiszteletben kell tartaniuk az alapvető munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi standardokat mint pl. ILO alapvető munkakörülményekre vonatkozó szabványait, az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásról, a kényszermunka eltörléséről, a foglalkoztatás és alkalmazás tekintetében a diszkrimináció megszüntetéséről, valamint a gyermekmunka felszámolásáról szóló egyezményeket.

(3)   A fejlődő országok közösségi külső támogatásokhoz való hozzáférését minden megfelelőnek ítélt technikai segítségnyújtással lehetővé kell tenni.

11. cikk

A rendelet végrehajtása

Ez a rendelet az I. mellékletben felsorolt valamennyi meglévő közösségi eszközt módosítja és szabályozza. Az OECD szövegek módosításainak figyelembevételével a Bizottság időről időre módosítja e rendelet II–IV. mellékletét.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2005. december 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

C. CLARKE


(1)  HL C 157., 2005.6.28., 99. o.

(2)  Az Európai Parlament 2005. június 23-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és a Tanács 2005. november 21-i határozata.

(3)  OECD/DAC 2001 Jelentés, 2002, 3. kötet, 1. szám, 46. o.

(4)  HL C 76. E, 2004.3.25., 474. o.

(5)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(6)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o. Az 1261/2005/EK, Euratom rendelettel (HL L 201., 2005.8.2., 3. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(8)  HL L 163., 1996.7.2., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 213., 1998.7.30., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az alább felsorolt közösségi eszközök a következőképpen módosulnak.

A. RÉSZ: Tematikus alkalmazási körű közösségi eszközök

(1)

A fejlődő országokban a szegénységgel összefüggő betegségek (HIV/AIDS, gümőkór és malária) elleni küzdelemhez nyújtott segítségről szóló, 2003. július 15-i 1568/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1):

Az 5. cikk (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) határozza meg.

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. cikk

(1)   Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.

(2)   Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

(2)

A fejlődő országokban a reproduktív és szexuális egészséget és jogokat szolgáló politikák és intézkedések céljaira nyújtott támogatásról szóló, 2003. július 15-i 1567/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3):

Az 5. cikk (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) határozza meg.

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. cikk

(1)   Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.

(2)   Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

(3)

A fejlődő országokban a gyalogsági aknák elleni fellépésről szóló, 2001. július 23-i 1724/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5):

A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)   Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) foglaltak szerint.

A 8. cikk (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2110/2005/EK rendelet határozza meg.”

(4)

A környezeti dimenziónak a fejlődő országok fejlesztési folyamatába való teljes beillesztését előmozdító intézkedésekről szóló, 2000. november 7-i 2493/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7):

Az 5. cikk (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül megvalósított vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) határozza meg.

A 8. cikk (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8)   Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

A 8. cikk (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9)   Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

(5)

A trópusi erdők és egyéb, fejlődő országokban lévő erdők megőrzését és fenntartható gazdálkodását előmozdító intézkedésekről szóló, 2000. november 7-i 2494/2000/EK európai parlamenti és tanács rendelet (9):

A 6. cikk (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) határozza meg.

A 9. cikk (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8)   Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

A 9. cikk (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9)   Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

(6)

A demokrácia és jogállamiság fejlesztésének és megszilárdításának, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának általános céljaihoz hozzájáruló fejlesztési együttműködési műveletek megvalósításával szembeni követelmények meghatározásáról szóló. 1999. április 29-i 975/1999/EK tanácsi rendelet (11):

Az 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. cikk

A támogatási szerződésekre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (12) foglaltak szerint.

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. cikk

(1)   Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.

(2)   Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a nemzeti hovatartozásra és a származásra és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

(7)

A nemek kérdésének a fejlesztési együttműködésbe való integrálásáról szóló, 1998. december 22-i 2836/98/EK tanácsi rendelet (13):

Az 5. cikk (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) határozza meg.

A 7. cikk (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)   Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

A 7. cikk (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)   Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

(8)

A fejlődő országok érdekeltségi területein az európai nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel társfinanszírozott műveletekről szóló, 1998. július 17-i 1658/98/EK tanácsi rendelet (15):

A 3. cikk (1) bekezdésében a második francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„–

Valamely jogosult országban kell rendelkezniük székhellyel, és a székhelynek kell lennie a társfinanszírozott műveletekre vonatkozó tényleges döntéshozás központjának, a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (16) foglaltak szerint.

A 3. cikk (1) bekezdésében a harmadik francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„–

Pénzeszközeik nagy részének jogosult országból kell származnia, a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

(9)

A kábítószer és kábítószer-függőség elleni kampányban az észak-dél együttműködésről szóló, 1997. október 13-i 2046/97/EK tanácsi rendelet (17):

Az 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. cikk

Az e rendelet értelmében pénzügyi támogatásra jogosult együttműködő partnerek a regionális és nemzetközi szervezetek, különösen az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Programja (UNDCP), továbbá a helyi és tagállami illetőségű nem kormányzati szervezetek, nemzeti, tartományi és helyi önkormányzati hivatalok és szervezetek, közösségi szervezetek, intézmények, valamint állami és magánszereplők. A támogatási szerződésekre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (18) foglaltak szerint.

A 6. cikk (5) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2110/2005/EK rendelet határozza meg.”

A 9. cikk (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)   Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

A 9. cikk (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8)   Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

(10)

A fejlődő országokban folyó helyreállítási és újjáépítési műveletekről szóló, 1996. november 22-i 2258/96/EK tanácsi rendelet (19):

A 4. cikk (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (20) határozza meg.

A 6. cikk (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)   Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

A 6. cikk (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8)   Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

(11)

Az élelmiszersegélyezési politikáról, az élelmiszersegélyek kezeléséről és az élelmezésbiztonság elősegítésére szolgáló különleges műveletekről szóló, 1996. június 27-i 1292/96/EK tanácsi rendelet (21):

A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. cikk

(1)   Az e rendelet alapján végrehajtott műveletekhez nyújtott közösségi támogatásra jogosult országok felsorolását a melléklet tartalmazza. Ebben a vonatkozásban elsőbbséget élveznek a népesség legszegényebb rétegei és a súlyos élelmiszerhiánnyal küzdő alacsony jövedelmű országok.

A Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel eljárva módosíthatja ezt a listát.

A támogatási szerződésekre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (22) foglaltak szerint.

(2)   A műveleteik végrehajtásához e rendelet szerint közvetlen vagy közvetett közösségi finanszírozásra jogosult non-profit nem kormányzati szervezeteknek a következő követelményeknek kell megfelelniük:

a)

a nem kormányzati szervezeteknek jogosult országban működő autonóm szervezeteknek kell lenniük az adott ország hatályban lévő törvényei szerint;

b)

jogosult országban található székhellyel kell rendelkezniük. Ennek a székhelynek kell lennie a társfinanszírozott műveletekre vonatkozó tényleges döntéshozás központjának;

c)

bizonyítaniuk kell, hogy az élelmiszersegélyezési műveleteket eredményesen hajtják végre, különösen

adminisztratív és pénzügyi irányítási képességeik,

a javasolt művelet lebonyolítására való műszaki és logisztikai felkészültségük,

az adott nem kormányzati szervezet közösségi finanszírozással vagy a tagállamok finanszírozásával végrehajtott műveleteinek az eredményei,

az élelmiszersegélyezés és az élelmezésbiztonság terén szerzett tapasztalatuk,

a fogadó országban való jelenlétük és az adott ország vagy fejlődő országok ismerete révén;

d)

vállalniuk kell, hogy eleget tesznek a Bizottság élelmiszersegélyek elosztására vonatkozó feltételeinek.

A 10. cikk (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2110/2005/EK rendelet határozza meg.”

A 11. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)   A termékeket a fogadó országban vagy a (mellékletben felsorolt) fejlődő országok valamelyikében kell mozgósítani, melynek lehetőség szerint a fogadó országgal megegyező földrajzi régióhoz kell tartoznia. Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

A 11. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

A 11. cikk (4) cikkének számozása (3) bekezdésre változik.

A 17. cikkben az első albekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

B. RÉSZ: Földrajzi alkalmazási körű közösségi okmányok

(12)

A Törökország gazdasági és társadalmi fejlődését támogató intézkedések végrehajtásáról szóló, 2001. január 22-i 257/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (23):

Az 5. cikk (5) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Az e rendeletben meghatározott szabályokon felül a nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (24) határozza meg.

A 6. cikk (7) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot meghatározzák továbbá a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok, a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

A 6. cikk (8) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását meghatározzák továbbá a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok, a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

(13)

Az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletekről szóló, 2001. október 29-i 2130/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (25):

A 7. cikk (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Az e rendeletben meghatározott szabályokon felül a nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (26) határozza meg.

A 10. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)   A közösségi támogatás azoknak a partnereknek a számára áll nyitva, akik székhelye az e rendelet, valamint a 2110/2005/EK rendelet alapján jogosult országban található, amennyiben tevékenységükkel kapcsolatos műveleteiket ténylegesen ebből a központi irodából irányítják. Kivételes esetekben a székhely más harmadik országban is lehet.”

A 13. cikk (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot meghatározzák továbbá a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok, a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

A 13. cikk (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását meghatározzák továbbá a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok, a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

(14)

A Dél-Afrikával való fejlesztési együttműködésről szóló, 2000. június 29-i 1726/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (27):

A 7. cikk (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)   Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (28) foglaltak szerint.

A 7. cikk (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)   Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

(15)

A Ciszjordániával és a Gázai-övezettel való pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló, 1994. július 11-i 1734/94/EK tanácsi rendelet (29):

A 2. cikk (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Az e rendeletben meghatározott szabályokon felül a nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt meghatározza továbbá a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (30).


(1)  HL L 224., 2003.9.6., 7. o.

(2)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(3)  HL L 224., 2003.9.6., 1. o.

(4)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(5)  HL L 234., 2001.9.1., 1. o.

(6)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(7)  HL L 288., 2000.11.15., 1. o.

(8)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(9)  HL L 288., 2000.11.15., 6. o.

(10)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(11)  HL L 120., 1999.5.8., 1. o. A legutóbb a 2240/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 390., 2004.12.31., 3. o.) módosított rendelet.

(12)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(13)  HL L 354., 1998.12.30., 5. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(14)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(15)  HL L 213., 1998.7.30., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(16)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(17)  HL L 287., 1997.10.21., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(18)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(19)  HL L 306., 1996.11.28., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(20)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(21)  HL L 166., 1996.7.5., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(22)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(23)  HL L 39., 2001.2.9., 1. o.

(24)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(25)  HL L 287., 2001.10.31., 3. o. A 107/2005/EK rendelettel (HL L 23., 2005.1.26., 1. o.) módosított rendelet.

(26)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(27)  HL L 198., 2000.8.4., 1. o. Az 1934/2004/EK rendelettel (HL L 338., 2004.11.13., 1. o.) módosított rendelet.

(28)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(29)  HL L 182., 1994.7.16., 4. o. A legutóbb a 669/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 1. o.) módosított rendelet.

(30)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.


II. MELLÉKLET

A Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság támogatások kedvezményezettjeinek 2003. január 1-jétől érvényes listája

I. Rész: Fejlődő Országok és Területek

(hivatalos fejlesztéstámogatás)

II. Rész: Átmeneti helyzetben lévő országok és területek

(hivatalos segély)

Legkevésbé fejlett országok (LFO)

Egyéb alacsony jövedelmű országok (Egyéb AJO) (1 főre jutó GNI < 745 $ 2001-ben)

Közepes jövedelmű országok, alsó kategória (KJO-AK) (1 főre jutó GNI 746 $–2 975 $ 2001-ben)

Közepes jövedelmű országok, felső kategória (KJO-FK) (1 főre jutó GNI 2 976$–9 205 $ 2001-ben)

Magas jövedelmű országok (MJO) (1 főre jutó GNI > 9 206 $ 2001-ben)

Kelet-közép európai országok és a Volt Szovjetunió Új Független Államai (KKEO/NIS)

Magas fejlettségi szintű fejlődő országok és területek

Afganisztán

Angola

Banglades

Benin

Bhután

Bissau-Guinea

Burkina Faso

Burundi

Comore-szigetek

Csád

Dzsibuti

Egyenlítői-Guinea

Eritrea

Etiópia

Gambia

Guinea

Haiti

Jemen

Kambodzsa

Kiribati

Kongói Dem. Közt.

Közép-Afrikai Köztársaság

Laosz

Leshoto

Libéria

Madagaszkár

Malawi

Maldív-szigetek

Mali

Mauritánia

Mozambik

Myanmar

Nepál

Niger

Ruanda

Salamon-szigetek

Samoa

Sao Tome és Principe

Sierra Leone

Szenegál

Szomália

Szudán

Tanzánia

Timor-Leste

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Zambia

Zöld-foki Köztársaság

Azerbajdzsán (1)

Elefántcsontpart

Ghána

Grúzia (1)

India

Indonézia

Kamerun

Kenya

Kirgízia (1)

KNDK

Kongói Közt.

Moldávia (1)

Mongólia

Nicaragua

Nigéria

Örményország (1)

Pakisztán

Pápua Új-Guinea

Tádzsikisztán (1)

Üzbegisztán (1)

Vietnam

Zimbabwe

Albánia (1)

Algéria

Belize

Bolívia

Bosznia-Hercegovina

Dél-Afrika

Dominikai Köztársaság

Ecuador

Egyiptom

El Salvador

Fidzsi-szigetek

Fülöp-szigetek

Guatemala

Guyana

Honduras

Irak

Irán

Jamaica

Jordánia

Kazahsztán (1)

Kína

Kolumbia

Kuba

Macedónia (volt Jugoszláv Köztársaság)

Marokkó

Marsall-szigetek

Mikronézia Szövetségi Államok

Namíbia

Niue

Palesztin Terület

Paraguay

Peru

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

Sri Lanka

Surinam

Szerbia és Montenegro

Szíria

Szváziföld

Thaiföld

Tokelan (2)

Tonga

Törökország

Tunisz

Türkmenisztán (1)

Walis és Futuna (2)

Botswana

Brazília

Chile

Cook-szigetek

Costa Rica

Dominika

Gabon

Grenada

Horvátország

Libanon

Malajzia

Mauritius

Mayotte (2)

Nauru

Panama

Saint Helena (2)

Saint Lucia

Venezuela

Bahrein

Belorusszia (1)

Bulgária (1)

Cseh Köztársaság (1)

Észtország (1)

Lengyelország (1)

Lettország (1)

Litvánia (1)

Magyarország (1)

Oroszország (1)

Románia (1)

Szlovákia (1)

Ukrajna (1)

Aruba (2)

Bahamák

Bermuda-szigetek (2)

Brunai

Ciprus

Egyesült Arab Emírségek

Falkland-szigetek (2)

Francia-Polinézia (2)

Gibraltár (2)

Holland-Antillák (1)

Hong Kong, Kína (2)

Izrael

Kajmán-szigetek (2)

Katar

Koreai Köztársaság

Kuvait

Líbia

Makaó (2)

Málta

Szingapúr

Szlovénia

Tajvan

Új-Kaledónia (2)

Virgin-szigetek (Egyesült Királyság) (2)

Világbanki kölcsönre való jogosultság küszöbértéke (2001-ben 5 185 $)

Anguilla (2)

Antigua és Barbuda

Argentína

Barbados

Mexikó

Montserra (2)

Omán

Palau-szigetek

Saint Kitts és Nevis

Seychelle-szigetek

Szaúdi- Arábia

Trinidad és Tobago

Turks és Caicos Szigetek (2)

Uruguay


(1)  Kelet-közép európai országok és a Volt Szovjetunió Új Független Államai (KKEO/NIS)

(2)  Terület


III. MELLÉKLET

AZ OECD FEJLESZTÉSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI BIZOTTSÁGA TAGJAINAK FELSOROLÁSA

Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Dánia, Európai Bizottság, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Japán, Luxemburg, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok.


IV. MELLÉKLET

Kivonat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (OECD/DAC) a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatás függetlenítésére vonatkozó ajánlásából, 2001. március

II.   Végrehajtás

a)   Alkalmazási kör

7.

A függetlenítés egy összetett folyamat. A hivatalos fejlesztéstámogatás különböző kategóriái különböző megközelítéseket igényelnek, és tartalmukat és időzítésüket tekintve a tagok által az ajánlás megvalósítására tett intézkedései is különbözni fognak. Ezt szem előtt tartva a Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság tagok a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatást a lehető legnagyobb mértékben és az ebben az ajánlásban megállapított kritériumokkal és eljárásokkal összhangban fogják függetleníteni:

i.

a Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága tagjai megállapodnak abban, hogy 2002. január 1-ig a következő területeken függetlenítik a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatást: fizetési mérleg és strukturális alkalmazkodási támogatás; adósság elengedése; ágazati és több ágazatra kiterjedő programok támogatása; beruházási projektek támogatása; import- és árutámogatás; kereskedelmi szolgáltatási szerződések, valamint nem kormányzati szervezetek beszerzéssel kapcsolatos tevékenységeihez nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatás.

ii.

A beruházásokkal kapcsolatos műszaki együttműködés és a különálló műszaki együttműködés tekintetében felismertük, hogy az ajánlás célkitűzéseinek és elveinek szem előtt tartása mellett a partnerországok szakértelmére való támaszkodás célkitűzése mellett a Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság a tagok politikáit irányíthatja a donor országban való nemzeti részvétel alapszintű fenntartásának a fontossága. Az ajánlás a különálló műszaki együttműködésre nem vonatkozik.

iii.

Az élelmiszersegélyek tekintetében felismertük, hogy az ajánlás célkitűzéseinek és elveinek szem előtt tartása mellett a Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság tagok politikáit irányíthatják az élelmiszersegélyeket igazgató más nemzetközi fórumok megbeszélései és megállapodásai.

8.

Ez az ajánlás nem vonatkozik a 700 000 különleges lehívási jog (SDR) (a beruházásokkal kapcsolatos műszaki együttműködéseknél a 130 000 SDR) értéknél kisebb értékű tevékenységekre.


27.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 344/15


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2111/2005/EK RENDELETE

(2005. december 14.)

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A légi közlekedés területén a Közösség fellépésének elsődlegesen az utasok biztonsági kockázatoktól való védelmének magas szintű biztosítására kell irányulnia. Emellett maradéktalanul figyelembe kell venni az általános fogyasztóvédelmi követelményeket.

(2)

A vonatkozó biztonsági követelményeknek meg nem felelő légi fuvarozók közösségi listáját a lehető legnagyobb átláthatóság biztosítása érdekében az utasok tudomására kell hozni. Ennek a közösségi listának a közösségi szinten megállapított közös kritériumokon kell alapulnia.

(3)

A közösségi listán szereplő légi fuvarozókat működési tilalom alá kell vonni. A közösségi listán szereplő működési tilalmakat minden tagállamnak a Szerződés hatálya alá tartozó területén alkalmazni kell.

(4)

Az egy vagy több tagállamban közlekedési joggal nem rendelkező légi fuvarozók azonban berepülhetnek a Közösség területére, és el is hagyhatják azt, ha személyzettel ellátott vagy személyzet nélküli légi járművüket ilyen jogokkal rendelkező cégek bérlik. Rendelkezni kell a közösségi listán szereplő működési tilalomról, amelyet az ilyen légi fuvarozókra is alkalmazni kell, mivel ezen légi fuvarozók egyébként működhetnének a Közösségben, miközben nem felelnek meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

(5)

A működési tilalom alá tartozó légi fuvarozónak engedélyezhető, hogy közlekedési jogokat gyakoroljon a működési tilalom alá nem tartozó légi fuvarozó teljes bérletű légi járművének használata révén, feltéve hogy megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

(6)

A közösségi lista frissítésére vonatkozó eljárásnak lehetővé kellene tennie, hogy gyorsan szülessenek határozatok annak érdekében, hogy megfelelő és aktuális biztonsági információkkal lássák el a légi utasokat, illetve hogy garantálják, hogy a lehető leghamarabb lekerüljenek a listáról azok a légi fuvarozók, amelyek orvosolták a biztonsági hiányosságokat. Az eljárásoknak ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk a légi fuvarozók védelemhez való jogát, és nem érintik azokat a nemzetközi megállapodásokat és egyezményeket – így különösen a nemzetközi polgári repülésről szóló 1944. évi Chicagói Egyezményt –, amelyeknek a tagállamok vagy a Közösség részes felei. A Bizottság által elfogadandó eljárási kérdésekről szóló végrehajtási intézkedéseknek különösen ki kellene terjedniük e követelményekre.

(7)

Működési tilalom elrendelése esetén megfelelő intézkedést kell hozni abból a célból, hogy ennek a légi fuvarozónak segítséget nyújtsanak azon hiányosságok orvoslásában, amelyek a működési tilalom elrendelését előidézték.

(8)

Kivételes esetekben a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy egyoldalú intézkedéseket hozzanak. Sürgős esetben és előre nem látható biztonsági probléma felmerülésekor a tagállamok számára fenn kell állnia azon lehetőségnek, hogy haladéktalanul működési tilalmat rendeljenek el saját területükre. Emellett, amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy valamely légi fuvarozót nem szerepelteti a közösségi listán, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy működési tilalmat rendeljenek el vagy tartsanak fenn valamely biztonsági probléma miatt, amely más tagállamokban nem áll fenn. A tagállamoknak e lehetőségeket a repülésbiztonsággal kapcsolatos közös álláspont előterjesztése érdekében korlátozott módon kell alkalmazniuk a Közösség érdekeinek figyelembevétele mellett. Ez nem érinti a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelet (3) 8. cikkét és a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 10. cikkét.

(9)

A légi fuvarozók biztonságáról szóló információkat eredményes módon, például az interneten kell közzétenni.

(10)

A légi közlekedésben a társaságok és az utasok számára a lehető legnagyobb hasznot eredményező versenykörnyezet érdekében fontos, hogy a fogyasztók megkapják a szükséges információkat a megalapozott választás érdekében.

(11)

A szolgáltatást ténylegesen nyújtó légi fuvarozó vagy fuvarozók kiléte alapvető fontosságú információ. Az oda-vissza útra vonatkozó fuvarozási szerződést kötő utasokat azonban nem mindig tájékoztatják az érintett járatot vagy járatokat ténylegesen üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kilétéről.

(12)

A szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv (5) meghatározza azokat az adatokat, amelyeket a fogyasztók számára kötelező hozzáférhetővé tenni, de ezek között nem szerepel az üzemeltető légi fuvarozó kilétére vonatkozó adat.

(13)

A számítógépes helyfoglalási rendszerek (CRS) ügyviteli szabályzatáról szóló, 1989. július 24-i 2299/89/EGK tanácsi rendelet (6) biztosítja a számítógépes helyfoglalási rendszeren keresztül helyet foglaló fogyasztók jogát az üzemeltető légi fuvarozó kilétéről történő tájékoztatásra. Azonban még a menetrend szerinti légi közlekedésben is létezik olyan gyakorlat, mint például a teljes bérlet vagy CRS nélküli helyfoglalás esetén a helymegosztás, amelynek során az utat a saját neve alatt értékesítő légi fuvarozó nem a tényleges üzemeltető, és amelynek esetében az utasnak jelenleg nincs joga arra, hogy tájékoztassák a szolgáltatást ténylegesen végző légi fuvarozó kilétéről.

(14)

Ezek a lehetőségek fokozzák a rugalmasságot, és az utasok számára jobb szolgáltatás nyújtását teszik lehetővé. Emellett az utolsó pillanatban, különösen technikai okokból történő néhány változtatás elkerülhetetlen, és hozzájárul a légi közlekedés biztonságához. Ezt a rugalmasságot azonban a fogyasztókkal szembeni átláthatósággal és annak igazolásával kell ellensúlyozni, hogy a járatokat ténylegesen üzemeltető cégek megfelelnek a biztonsági előírásoknak, annak érdekében, hogy garantálják számukra a megfelelő információk birtokában történő döntés jogát. Törekedni kell a légi fuvarozók kereskedelmi érdekei és az utasok információhoz való hozzáférése közötti helyes egyensúly megteremtésére.

(15)

A légi fuvarozóknak az átláthatóság politikáját kell folytatniuk az utasokkal szemben a biztonsággal kapcsolatos információk esetében. Az ilyen információk közzétételének hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az utasok jobban tudatában legyenek annak, hogy biztonság terén megbízhatnak a légi fuvarozókban.

(16)

A légi fuvarozók felelősek azért, hogy a nemzeti légi biztonsági hatóságoknak bejelentsék a biztonsági hiányosságokat, illetve hogy haladéktalanul orvosolják azokat. A légi és földi személyzet esetében elvárás, hogy meghozzák a megfelelő intézkedéseket, ha biztonsági hiányosságokat észlelnek. A polgári repülésben előforduló események jelentéséről szóló, 2003. június 13-i 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) 8. cikke (4) bekezdésének értelmében ellentétes lenne a repülésbiztonsággal, ha a személyzetet ezekért az intézkedésekért büntetnék.

(17)

A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) hatálya alá tartozó helyzeteken felül, az érintett utasoknak fel kellene ajánlani a visszaváltás vagy útvonal-módosítás jogát e rendelet hatálya alá tartozó bizonyos egyéb más helyzetekben, ha kellően szoros kapcsolat áll fenn a Közösséggel.

(18)

Az e rendeletben meghatározott szabályokon kívül az üzemeltető fuvarozó kiléte megváltozásának a fuvarozási szerződés teljesítésére gyakorolt hatásaira a tagállamok szerződésekre irányadó jogát, valamint a vonatkozó közösségi jogot kell alkalmazni, különös tekintettel a 90/314/EGK irányelvben és a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvben (9) meghatározottakra.

(19)

Ez a rendelet egy hatékony és koherens megközelítésre irányuló jogalkotási eljárás része, amelynek célja a légi biztonság megerősítése a Közösségben, amelyben az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség fontos szerepet játszik. Ennek az Ügynökségnek e rendelet szerinti szerepe tovább szélesíthető a többek között a harmadik országok légi járműveivel kapcsolatos hatásköreinek kiterjesztésével. Külön figyelmet kell fordítani a légi járművek biztonsági ellenőrzésének minőség és mennyiség terén történő további javítására, valamint ezen ellenőrzések harmonizálására.

(20)

Ha olyan kockázat áll fenn, amelyet az érintett tagállam(ok) nem szüntettek meg, a Bizottságnak rendelkeznie kell annak lehetőségével, hogy átmeneti alapon azonnali intézkedéseket fogadjon el. Ilyen esetben a Bizottságot a munkájában e rendelet alapján segítő illetékes bizottságnak a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (10) 3. cikkében meghatározott tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell eljárnia.

(21)

Minden más esetben a Bizottságot e rendelet alapján segítő illetékes bizottságnak az 1999/468/EK határozat 5. cikkében meghatározott szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell eljárnia.

(22)

Mivel az e rendelet és a harmadik országok közösségi repülőtereket használó légi járműveinek biztonságáról szóló, 2004. április 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) 9. cikke közötti kapcsolat egyébként nem lenne egyértelmű, az említett cikket hatályon kívül kell helyezni a jogbiztonság megvalósítása érdekében.

(23)

A tagállamok megállapítják az e rendelet III. fejezete rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítják e szankciók végrehajtását. A szankcióknak, amelyek lehetnek polgári vagy igazgatási jellegűek, hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(24)

A Bizottság elemzi e rendelet végrehajtását, és egy megfelelő időszak után jelentést készít rendelkezéseinek hatékonyságáról.

(25)

Bármely illetékes polgári repülési hatóság határozhat úgy, hogy a légi fuvarozók, beleértve azokat, amelyek nem működnek a tagállamoknak a Szerződés hatálya alá tartozó területein, e hatóságnál kérelmet nyújthatnak be, hogy a kérelmező légi fuvarozót vessék alá rendszeres ellenőrzéseknek annak ellenőrzése érdekében, hogy megfelelhet a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

(26)

Ez a rendelet nem akadályozhatja meg, hogy a tagállamok nemzeti szinten minőségjelző rendszert vezessenek be a légi fuvarozókra, amelyek esetében a kritériumok közé tartozhatnak a közösségi joggal összhangban a minimális biztonsági követelményeken kívüli megfontolások.

(27)

A gibraltári repülőtér használata kapcsán folytatott fokozott együttműködésre vonatkozó rendelkezésekről megállapodás született Londonban 1987. december 2-án a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság között a két ország külügyminiszterei által kiadott közös nyilatkozat formájában. Az ilyen rendelkezések megvalósítása azonban még várat magára,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet szabályokat állapít meg az alábbiak vonatkozásában:

a)

a légi fuvarozók közös kritériumokon alapuló közösségi listájának megállapítása és közzététele, amelyekkel szemben biztonsági okokból működési tilalom van érvényben a Közösségben;

és

b)

a légi utasok tájékoztatása arról, hogy mely légi fuvarozó üzemelteti azokat a járatokat, amelyeken utaznak.

(2)   E rendeletnek a gibraltári repülőtérre való alkalmazását úgy kell érteni, hogy az nem érinti a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság vonatkozó jogi álláspontját azon terület szuverenitása fölötti vita ügyében, ahol a repülőtér elhelyezkedik.

(3)   E rendeletnek a gibraltári repülőtérre való alkalmazását fel kell függeszteni mindaddig, amíg a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság külügyminiszterei által 1987. december 2-án kiadott közös nyilatkozatban szereplő rendelkezések megvalósulnak. A Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság kormánya tájékoztatja a Tanácsot erről a megvalósulási dátumról.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„légi fuvarozó”: érvényes üzemeltetési vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező légi közlekedési vállalkozás;

b)

„fuvarozási szerződés”: légi közlekedési szolgáltatásra irányuló vagy azt tartalmazó szerződés, beleértve azokat az eseteket, amikor a fuvar ugyanazon vagy különböző légi fuvarozók által üzemeltetett kettő vagy több járatból áll;

c)

„szerződő légi fuvarozó”: az utassal fuvarozási szerződést kötő fuvarozó, vagy ha a szerződésben szervezett utazási formát foglal magában az utazásszervező. Bármely jegyértékesítőt egyben szerződő légi fuvarozónak is kell tekinteni;

d)

„jegyértékesítő”: olyan nem légi fuvarozó vagy nem utazásszervező repülőjegy-értékesítő, aki fuvarozási szerződést bonyolít le az utassal, függetlenül attól, hogy egy külön járatra vagy szervezett utazási forma részeként;

e)

„üzemeltető légi fuvarozó”: olyan légi fuvarozó, amely egy utassal vagy az utassal szerződéses jogviszonyban álló más jogi vagy természetes személlyel kötött fuvarozási szerződés szerinti repülést végrehajt, vagy végrehajtani szándékozik;

f)

„üzemeltetési jóváhagyás vagy műszaki engedély”: olyan jogalkotási vagy igazgatási aktus a tagállam részéről, amelynek értelmében valamely légi fuvarozó légi közlekedési szolgáltatásokat nyújthat az illető tagállam repülőterein, működhet annak légterében, vagy közlekedési jogokat gyakorolhat;

g)

„működési tilalom”: a légi fuvarozó üzemeltetési jóváhagyásának vagy műszaki engedélyének biztonsági okokból történő elutasítása, felfüggesztése, visszavonása vagy korlátozása vagy bármilyen, ezzel egyenértékű biztonsági intézkedés olyan légi fuvarozóval szemben, amely nem rendelkezik közlekedési jogokkal a Közösség területén, de amelynek légi járművei egyébként bérleti megállapodás alapján üzemelhetnek a Közösség területén;

h)

„szervezett utazási forma”: a 90/314/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások;

i)

„helyfoglalás”: az a tény, hogy az utasnak jegye vagy más olyan igazolása van, amely jelzi, hogy a helyfoglalást a szerződő légi fuvarozó elfogadta és nyilvántartásba vette;

j)

„vonatkozó biztonsági előírások”: a Chicagói Egyezményben és mellékleteiben, valamint adott esetben a vonatkozó közösségi jogszabályokban megállapított nemzetközi biztonsági előírások.

II. FEJEZET

KÖZÖSSÉGI LISTA

3. cikk

A közösségi lista létrehozása

(1)   A légi biztonság megerősítése érdekében el kell készíteni azon légi fuvarozók listáját, amelyekre működési tilalom van érvényben a Közösség területén (a továbbiakban: a közösségi lista). Minden tagállam a saját területén érvényre juttatja a közösségi listában szereplő működési tilalmakat, a tilalmak alá eső légi fuvarozók vonatkozásában.

(2)   A légi fuvarozókra bevezethető működési tilalomra vonatkozó közös követelményeket, amelyek a vonatkozó biztonsági előírásokon alapulnak, a melléklet tartalmazza (a továbbiakban: a közös követelmények). A Bizottság a 15. cikk (3) bekezdésében rögzített eljárás szerint módosíthatja a mellékletet, különösen annak érdekében, hogy az figyelembe vegye a tudományos és műszaki fejlődés eredményeit.

(3)   A közösségi lista első ízben történő létrehozása érdekében valamennyi tagállam 2006. február 16-ig tájékoztatja a Bizottságot a területükön működési tilalom alá eső légi fuvarozók kilétéről, a tilalom elrendelésének okaival és az összes vonatkozó információval együtt. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot ezekről a működési tilalmakról.

(4)   A Bizottság, a tagállamok által közölt információk beérkezése után egy hónapon belül, a közös követelmények alapján és a 15. cikk (3) bekezdésében említett eljárás szerint döntést hoz az érintett légi fuvarozókkal szembeni működési tilalom bevezetéséről, és összeállítja a működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listáját.

4. cikk

A közösségi lista frissítése

(1)   A közösségi listát frissíteni kell az alábbiak érdekében:

a)

működési tilalom bevezetése valamely légi fuvarozóval szemben, valamint az illető légi fuvarozó felvétele a közösségi listára a közös követelmények alapján;

b)

valamely légi fuvarozó eltávolítása a közösségi listáról, amennyiben a listára való felvételt indokoló biztonsági hiányosságot vagy hiányosságokat orvosolták, és a közös követelmények alapján nincs más ok arra, hogy a légi fuvarozó a közösségi listán maradjon;

c)

valamely, a közösségi listán szereplő légi fuvarozóval szemben bevezetett működési tilalom feltételeinek módosítása.

(2)   A Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére frissíti a közösségi listát a 15. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban és a közös követelmények alapján. A Bizottság legalább háromhavonta ellenőrzi, hogy a közösségi lista frissítésre szorul-e.

(3)   A tagállamok és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség minden, a közösségi lista frissítésével kapcsolatban releváns információt közölnek a Bizottsággal. A releváns információkat a Bizottság továbbítja a többi tagállamnak.

5. cikk

Ideiglenes intézkedések a közösségi lista frissítésére

(1)   Amennyiben nyilvánvaló, hogy valamely légi fuvarozó további működése a Közösség területén valószínűleg komoly biztonsági kockázatokat jelent, és ezeket a kockázatokat az érintett tagállamok még nem oldották meg sürgősségi intézkedések segítségével a 6. cikk (1) bekezdése alapján, a Bizottság a 4. cikk (1) bekezdésének a) vagy c) pontjában említett ideiglenes intézkedéseket hozhat a 15. cikk (2) bekezdése alapján.

(2)   A Bizottság minél hamarabb, de legkésőbb 10 napon belül a 15. cikk (1) bekezdésében említett bizottság elé terjeszti az ügyet, és döntést hoz az e cikk (1) bekezdése alapján általa hozott intézkedések megerősítéséről, módosításáról, visszavonásáról vagy meghosszabbításáról a 15. cikk (3) bekezdése alapján.

6. cikk

Kivételes intézkedések

(1)   Szükséghelyzetben e rendelet nem gátolhatja a tagállamokat abban, hogy valamely előre nem látott biztonsági problémára reagáljanak a saját területükre vonatkozó azonnali működési tilalom közös követelmények alapján történő bevezetésével.

(2)   A Bizottság döntése, amellyel valamely légi fuvarozót a 3. cikk (4) bekezdésében vagy a 4. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban nem vesz fel a közösségi listára, nem gátolhatja meg a tagállamokat abban, hogy az érintett légi fuvarozó ellen működési tilalmat vezessenek be vagy tartsanak fenn az illető tagállamot érintő biztonsági probléma miatt.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésekben említett helyzetekben az érintett tagállam azonnal tájékoztatja a Bizottságot, amely tájékoztatja a többi tagállamot. Az (1) bekezdésben említett helyzetben az érintett tagállam haladéktalanul a közösségi lista frissítésére irányuló kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a 4. cikk (2) bekezdése alapján.

7. cikk

A védelemhez való jog

A Bizottság biztosítja, hogy a 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikkben említett határozatai meghozatalakor az érintett légi fuvarozók élhessenek a meghallgatás lehetőségével, figyelembe véve, hogy bizonyos esetekben sürgősségi eljárásra van szükség.

8. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A Bizottság a 15. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban szükség esetén végrehajtási intézkedéseket fogad el annak érdekében, hogy részletes szabályokat határozzon meg az e fejezetben említett eljárások tekintetében.

(2)   Az ilyen intézkedések meghozatalakor a Bizottság megfelelő mértékben figyelembe veszi, hogy a közösségi lista frissítésével kapcsolatban gyors döntéshozatalra van szükség, és adott esetben biztosítja a sürgősségi eljárás lehetőségét.

9. cikk

Közzététel

(1)   A közösségi listát és annak módosításait az Európai Unió Hivatalos Lapjában haladéktalanul közzéteszik.

(2)   A Bizottság és a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket – különösen az interneten keresztül – annak érdekében, hogy a közvélemény hozzáférhessen a közösségi lista legfrissebb változatához.

(3)   A szerződő légi fuvarozók, a nemzeti polgári repülési hatóságok, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség és a tagállamok területén található repülőterek honlapjaikon és adott esetben a helyszínen az utasok tudomására hozzák a közösségi listát.

III. FEJEZET

AZ UTASOK TÁJÉKOZTATÁSA

10. cikk

Hatály

(1)   E fejezet rendelkezéseit légi utasszállítás vonatkozásában kell alkalmazni, amennyiben a repülőút személyszállítási szerződés részét képezi, az utazás a Közösség területéről indul, és

a)

a repülőjárat egy olyan repülőtérről indul, amely egy tagállamnak a Szerződés hatálya alá tartozó területén van;

vagy

b)

a repülőjárat harmadik országbeli repülőtérről indul, és egy olyan repülőtérre érkezik, amely egy tagállamnak a Szerződés hatálya alá tartozó területén található;

vagy

c)

a repülőjárat harmadik országbeli repülőtérről indul, és ilyen repülőtérre érkezik.

(2)   E fejezet előírásai arra való tekintet nélkül alkalmazandók, hogy a járat menetrend szerinti vagy charterjárat-e, illetve hogy szervezett utazási forma része-e.

(3)   E fejezet rendelkezései nem sértik az utasokat a 90/314/EGK irányelv és a 2299/89/EGK rendelet alapján megillető jogokat.

11. cikk

Tájékoztatás az üzemeltető légi fuvarozó kilétéről

(1)   Helyfoglaláskor a szerződő légi fuvarozó köteles tájékoztatni az utast az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kilétéről, a helyfoglalás módjától függetlenül.

(2)   Amennyiben az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kiléte a helyfoglalás időpontjában még nem ismert, a szerződő légi fuvarozó biztosítja, hogy az utasokat tájékoztassák azon légi fuvarozó vagy fuvarozók nevéről, amelyek valószínűleg üzemeltetik majd az érintett járatot vagy járatokat. Ilyen esetben a szerződő légi fuvarozó biztosítja, hogy az utasokat azonnal tájékoztassák az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kilétéről, amikor az megállapításra került.

(3)   Amennyiben az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kiléte megváltozott, a szerződő légi fuvarozó e változás okától függetlenül haladéktalanul köteles megtenni minden szükséges intézkedést az utas mihamarabbi értesítése érdekében. Az utast minden esetben értesíteni kell, vagy a jegykezeléskor, vagy – amennyiben a csatlakozó járathoz nincs szükség jegykezelésre – a beszálláskor.

(4)   A körülményektől függően a légi fuvarozó vagy az utazásszervező biztosítja, hogy az érintett szerződő légi fuvarozót azonnal tájékoztassák az üzemeltető légi fuvarozó kilétéről, amint az kiderül, különösen annak változása esetén.

(5)   Amennyiben a jegy értékesítőjét nem tájékoztatták az üzemeltető légi fuvarozó kilétéről, nem tehető felelőssé az e cikkben előírt kötelezettségek teljesítésének elmulasztásáért.

(6)   A szerződő légi fuvarozónak az utasoknak az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kilétével kapcsolatos tájékoztatására irányuló kötelezettségét a fuvarozási szerződés általános értékesítési feltételeiben kell meghatározni.

12. cikk

A visszaváltás vagy útvonal-módosítás joga

(1)   E rendelet nem érinti a visszaváltás vagy útvonal-módosítás 261/2004/EK rendeletben biztosított jogát.

(2)   Azokban az esetekben, amelyekben a 261/2004/EK rendelet nem alkalmazható, és

a)

az az üzemeltető légi fuvarozó, amelyről az utast értesítették, felkerült a közösségi listára, és vele szemben olyan működési tilalom van érvényben, amely az érintett járat törlését eredményezte, vagy amely a járat törléséhez vezethetett volna, ha az érintett járatot a Közösség területén üzemeltették volna;

vagy

b)

annak az üzemeltető légi fuvarozónak, amelyről az utast értesítették, a helyét másik olyan légi fuvarozó vette át, amely szerepel a közösségi listán, és vele szemben működési tilalom van érvényben, amely az érintett járat törlését eredményezte, vagy amely a járat törléséhez vezethetett volna, ha az érintett járatot a Közösség területén üzemeltették volna,

a fuvarozási szerződést aláíró szerződő légi fuvarozó biztosítja az utas számára a visszaváltásnak vagy az útvonal-módosításnak a 261/2004/EK rendelet 8. cikkében biztosított jogát, feltéve hogy az utas úgy döntött, hogy nem veszi igénybe a járatot annak ellenére, hogy a járatot nem törölték.

(3)   E cikk (2) bekezdését a 261/2004/EK rendelet 13. cikkének sérelme nélkül kell alkalmazni.

13. cikk

Szankciók

A tagállamok biztosítják az e fejezetben rögzített szabályok betartását, és szankciókat dolgoznak ki ezen szabályok megsértése esetére. Ezeknek a szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Tájékoztatás és módosítás

A Bizottság 2009. január 16-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a rendelet alkalmazásáról. Amennyiben szükséges, a jelentés a rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat is tartalmaz.

15. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottságot a 3922/91/EGK irányelv 12. cikkében említett bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2)   Ha erre a bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

(3)   Ha erre a bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(4)   A Bizottság bármilyen, az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb ügyben konzultálhat a bizottsággal.

(5)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

16. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2004/36/EK irányelv 9. cikke hatályát veszti.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 10., a 11. és a 12. cikket 2006. július 16-tól, a 13. cikket pedig 2007. január 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2005. december 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

C. CLARKE


(1)  2005. szeptember 28-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2005. november 16-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. december 5-i határozata.

(3)  HL L 373., 1991.12.31., 4. o. A legutóbb a 2871/2000/EK bizottsági rendelettel (HL L 333., 2000.12.29., 47. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 240., 2002.9.7., 1. o. A legutóbb az 1701/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 243., 2003.9.27., 5. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 158., 1990.6.23., 59. o.

(6)  HL L 220., 1989.7.29., 1. o. A legutóbb a 323/1999/EK rendelettel (HL L 40., 1999.2.13., 1. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 167., 2003.7.4., 23. o.

(8)  HL L 46., 2004.2.17., 1. o.

(9)  HL L 95., 1993.4.21., 29. o.

(10)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(11)  HL L 143., 2004.4.30., 76. o.


MELLÉKLET

A közösségi szinten biztonsági okokból bevezetendő működési tilalom közös követelményei

A közösségi szinten hozott intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket az egyes esetek sajátosságai szerint kell meghozni. Az egyes esetek sajátosságaitól függően valamely fuvarozóval vagy az ugyanabban az országban tanúsítvánnyal rendelkező fuvarozók mindegyikével szemben lehet közösségi szintű lépéseket tenni.

Légi fuvarozók teljes vagy részleges kitiltásának megfontolásakor értékelni kell, hogy a légi fuvarozók megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági előírásoknak, az alábbiak figyelembevételével:

1.

Valamely légi fuvarozónál fennálló komoly biztonsági hiányosság igazolt bizonyítéka:

Komoly biztonsági hiányosságokra utaló jelentések, vagy a SAFA program keretei között végzett földi ellenőrzések során azonosított, a légi fuvarozóval előzetesen közölt hibák kijavításának folyamatos hiánya.

A harmadik országok légi járműveinek biztonságáról szóló, 2004/36/EK irányelv 3. cikkének az információgyűjtésre vonatkozó rendelkezései keretében azonosított komoly biztonsági hiányosságok.

Valamely légi fuvarozóval szemben harmadik ország által a nemzetközi biztonsági előírásokkal kapcsolatos igazolt hiányosságok miatt bevezetett működési tilalom.

Igazolt balesettel vagy súlyos eseménnyel kapcsolatos, rejtett és rendszeres biztonsági hiányosságra utaló információk.

2.

A biztonsági hiányosságok orvoslásához szükséges képesség és/vagy szándék az alábbiak által bizonyított hiánya a légi fuvarozó részéről:

Az átláthatóság, illetve a megfelelő és időben történő tájékoztatás hiánya a fuvarozó részéről valamely tagállam polgári repülésügyi hatósága által a fuvarozó működésével kapcsolatban feltett kérdéssel kapcsolatban.

Az azonosított biztonsági hiányossággal kapcsolatos javító intézkedések nem megfelelő vagy elégtelen cselekvési terve.

3.

A biztonsági hiányosságok orvoslásához szükséges képesség és/vagy szándék alábbiak által bizonyított hiánya a légi fuvarozók felügyeletéért felelős hatóságok részéről:

Valamely tagállam polgári repülésügyi hatóságával való együttműködés hiánya egy másik tagállam illetékes hatóságai részéről, ha aggodalmak merülnek fel az érintett országban engedélyezett vagy tanúsított légi fuvarozóval kapcsolatban.

A fuvarozó szabályozási ellenőrzését végző illetékes hatóságoknak a nem megfelelő képessége arra vonatkozóan, hogy a vonatkozó biztonsági előírásokat végrehajtsák, és érvényesítsék. Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

a)

az ICAO univerzális biztonsági felülvizsgálati auditprogramja vagy más hatályos közösségi jogszabály alapján készített auditok és kapcsolódó javító cselekvési tervek;

b)

az illető ország felülvizsgálati hatáskörébe tartozó fuvarozó üzemeltetési jóváhagyását vagy műszaki engedélyét korábban egy másik tagállam megtagadta vagy visszavonta-e;

c)

a légitársaság tanúsítványát nem az elsődleges üzleti tevékenységének helye szerinti állam illetékes hatósága állította ki.

A légi fuvarozó székhelye szerinti ország illetékes hatóságának nem megfelelő képessége arra vonatkozóan, hogy az adott államnak a Chicagói Egyezményben foglalt kötelezettségeinek megfelelően a fuvarozó által használt légi jármű felülvizsgálatát elvégezze.


27.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 344/23


A TANÁCS 2112/2005/EK RENDELETE

(2005. november 21.)

a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 181a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

mivel:

(1)

Az a gyakorlat, amely a támogatás juttatását közvetlenül vagy közvetve az adott támogatásból áruknak és szolgáltatásoknak az adományozó országból történő beszerzéséhez köti, csökkenti a támogatás hatékonyságát, és nem áll összhangban a szegények érdekeit szolgáló fejlesztési politikával. A támogatások függetlenítése nem önmagában vett érdek, hanem a szegénység elleni küzdelem más elemeire tett megtermékenyítő hatás eszközeként kell használni, mint amilyen a tulajdon, a regionális integráció és a lehetőségek bővítése a fejlődő országokban a helyi és regionális áruk és szolgáltatások szállítóinak megerősítésére összpontosítva.

(2)

2001 márciusában a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága elfogadta a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott támogatások függetlenítéséről szóló ajánlást (2). A tagállamok elfogadták az ebben foglalt ajánlásokat, és a Bizottság ezeknek az ajánlásoknak a szellemét a közösségi támogatásokra vonatkozó iránymutatásként ismerte el.

(3)

2002. március 14-én az Európai Tanács barcelonai ülésével párhuzamosan megtartott Általános Ügyek Tanácsa a 2002. március 18-tól22-ig Monterrey-ben megrendezett Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Konferenciára készülve azt a következtetést fogalmazta meg, hogy az Európai Unió „végre fogja hajtani a az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága által a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott támogatások függetlenítésére tett javaslatot, és további megbeszéléseket fog folytatni a kétoldalú támogatás további függetlenítése érdekében. Az EU azt is meg fogja vizsgálni, hogy milyen lépéseket tehet a közösségi támogatás további függetlenítése érdekében, az EU-AKCS keretben jelenleg létező árkedvezmények rendszerének fenntartása mellett”.

(4)

2002. november 18-án a Bizottság elfogadta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, „Függetlenítés: a támogatás hatékonyságának fokozása” című közleményt. Ez a közlemény a Bizottságnak a fent említett barcelonai kötelezettségvállalás EU támogatási rendszerén belüli végrehajtásának kérdésére és lehetőségeire vonatkozó nézeteit fejtette ki.

(5)

A támogatás függetlenítéséről szóló 2003. május 20-i következtetésében a Tanács hangsúlyozta, hogy a közösségi támogatások további függetlenítésére van szükség. A Tanács egyetértett a fent említett közleményben részletezett formákkal, és határozott a javasolt lehetőségekről.

(6)

A fenti bizottsági közleményről szóló 2003. szeptember 4-i európai parlamenti állásfoglalás (3) megállapította, hogy a közösségi támogatás további függetlenítésére van szükség. Támogatta a fent említett közleményben részletezett formákat, és elfogadta a javasolt lehetőségeket. Kiemelte, hogy a függetlenítés továbbviteléről kiegészítő tanulmányok és dokumentált javaslatok alapján folytatott további vitára van szükség, és kifejezetten felszólított „a helyi és regionális együttműködés egyértelmű előtérbe helyezésére, a fogadó országbeli, a szomszédos fejlődő országbeli és más fejlődő országbeli szállítók – ebben a sorrendben történő – kedvezményezésére”, a fogadó országok nemzeti, regionális és helyi családi szintű élelmiszertermelésének fejlesztésére tett erőfeszítései, valamint – a helyi szokásokkal, termeléssel és kereskedelmi rendszerekkel összhangban – az élelmiszereknek a nyilvánosság számára történő elérhetőségének és hozzáférhetőségének javítására tett intézkedései erősítése érdekében.

(7)

A külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférés meghatározásához több összetevőt kell figyelembe venni. A személyek hozzáférési lehetőségeit megállapító jogosultsági szabályokat a 3. cikk tartalmazza. A szakértők igénybevételére, illetve a részvételre jogosult személyek által megvásárolt áruk és anyagok származására vonatkozó szabályokat a 4. illetve az 5. cikk tartalmazza. A viszonosság végrehajtásának a meghatározását és formáit a 6. cikk állapítja meg. Az eltéréseket és azok végrehajtását a 7. cikk határozza meg. A nemzetközi vagy regionális szervezeten keresztül finanszírozott, illetve harmadik országgal társfinanszírozott műveletekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket a 8. cikk tartalmazza. A humanitárius segítségnyújtásra alkalmazandó egyedi rendelkezéseket a 9. cikk határozza meg.

(8)

A külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférést az ilyen támogatást szabályozó alap-jogiaktusok határozzák meg, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (4) (a továbbiakban: költségvetési rendelet) rendelkezéseivel együttesen. A közösségi támogatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos, e rendelet által bevezetett változtatások minden ilyen jogi eszközre nézve módosítást jelentenek. Az érintett alap-jogiaktusok módosításait e rendelet I. melléklete sorolja fel.

(9)

A közösségi eszközök keretén belül odaítélt szerződések esetében külön figyelmet kell fordítani az Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkakörülményekre vonatkozó standardjaira, mint pl. az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásról, a kényszermunka eltörléséről, a foglalkoztatás és alkalmazás tekintetében a diszkrimináció megszüntetéséről, valamint a gyermekmunka felszámolásáról szóló egyezményekre.

(10)

A közösségi eszközök keretén belül odaítélt szerződések esetén külön figyelmet kell fordítani a következő nemzetközileg elfogadott környezetvédelmi egyezményekre: a biológiai diverzitásról szóló 1992-es egyezmény, a 2000-es cartagenai biobiztonsági jegyzőkönyv, valamint az 1997-es Kyotói Jegyzőkönyv az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet azokat a szabályokat határozza meg, melyek alapján az érdekelt felek hozzáférhetnek az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott, az I. mellékletben felsorolt külső közösségi támogatási eszközökhöz.

2. cikk

Fogalommeghatározás

Az e rendeletben használt kifejezéseket a költségvetési rendelettel és az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettel (5) összhangban kell értelmezni.

3. cikk

Jogosultsági szabályok

(1)   A közösségi eszköz alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban való részvétel lehetősége az Európai Közösség bármely tagállamában, vagy az Európai Közösség által elismert bármely hivatalos tagjelölt országban, vagy az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában letelepedett jogi személy számára nyitva áll.

(2)   Az I. melléklet „A” részében meghatározott, tematikus alkalmazási körű közösségi eszközök alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban való részvétel lehetősége minden, az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága II. mellékletben található listáján szereplő fejlődő országban letelepedett, valamint az adott eszközben meghatározott jogcímen már jogosultsággal rendelkező jogi személy számára nyitva áll.

(3)   Az I. melléklet „B” részében meghatározott, földrajzi alkalmazási körrel rendelkező közösségi eszközök alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban való részvétel lehetősége minden, az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága II. mellékletben található listáján szereplő fejlődő országban letelepedett, a jogosultsággal rendelkezők között külön említett, valamint az adott eszközben meghatározott jogcímen már jogosultsággal rendelkező jogi személy számára nyitva áll.

(4)   A közösségi eszköz alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásokban való részvétel lehetősége minden olyan egyéb, az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említettektől eltérő országban letelepedett jogi személy számára is nyitva áll, akinél a külső támogatásokhoz való hozzáférés lehetősége a 6. cikk értelmében a viszonosság alapján fennáll.

(5)   A közösségi eszköz alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll a nemzetközi szervezetek előtt.

(6)   A fentiek nem érintik sem a bármely szerződés megszerzésére jogosult szervezetek csoportjainak részvételét, sem a költségvetési rendelet 114. cikke (1) bekezdésében megfogalmazott kivételt.

4. cikk

Szakértők

Az ajánlattevők által igénybevett, a 3. és 8. cikkben meghatározott szakértők bármely állam polgárai lehetnek. Ez a cikk nem érinti a Közösség közbeszerzési szabályaiban megállapított minőségi és pénzügyi feltételeket.

5. cikk

Származási szabályok

A közösségi eszköz alapján finanszírozott szerződés alapján beszerzett áruknak és anyagoknak a Közösségből vagy a 3. és 7. cikkben meghatározottak szerint jogosult országból kell származniuk. A rendelet alkalmazásában a „származás” fogalmát a származási szabályokat vámjogi szempontból meghatározó közösségi joganyag alapján kell meghatározni.

6. cikk

Viszonosság harmadik országokkal

(1)   A 3. cikk (4) bekezdése hatálya alá tartozó ország viszonosság alapján akkor részesülhet közösségi külső támogatásban, ha az adott ország egyenlő feltételek mellett jogosultságot biztosít a tagállamok és az érintett fogadó ország számára.

(2)   A közösségi külső támogatásokhoz való hozzáférés viszonosság alapján történő megadása az EU és más donorok összehasonlításán alapul, és az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága besorolás szerinti ágazati vagy ország szinten történik, attól függetlenül, hogy az érintett ország donor vagy fogadó ország. A viszonosság donor országnak történő megadásáról szóló döntés a donor által nyújtott támogatás átláthatóságán, következetességén és arányosságán alapul, beleértve a támogatás minőségét és mennyiségét.

(3)   A közösségi külső támogatásokhoz való viszonossági alapú hozzáférést az adott országra vagy országok adott regionális csoportjára vonatkozó külön határozat mondja ki. Ezt a határozatot a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (6) összhangban kell elfogadni, az adott jogi aktusra vonatkozó eljárások szerint és a megfelelő bizottságban. Az említett határozat 7. cikkének (3) bekezdése szerint az Európai Parlamentet megillető rendszeres tájékoztatás jogát teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Az így meghozott határozat legalább egy évig marad hatályban.

(4)   A közösségi külső támogatásokhoz való viszonossági alapú hozzáférés odaítélése a III. mellékletben felsorolt harmadik országok számára automatikusan történik a II. mellékletben meghatározott legkevésbé fejlett országok tekintetében.

(5)   Az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott eljárás során a fogadó országokkal konzultációt kell folytatni.

7. cikk

A jogosultsági és származási szabályoktól való eltérések

(1)   Kellően indokolt, kivételes esetekben a Bizottság kiterjesztheti a jogosultságot a 3. cikk értelmében nem jogosult országbeli jogi személyekre is.

(2)   Kellően indokolt, kivételes esetekben a Bizottság engedélyezheti olyan országból származó áruk és anyagok beszerzését is, amely a 3. cikk értelmében nem rendelkezik jogosultsággal.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés szerinti eltérés indoka lehet, ha a termékek és a szolgáltatások a rendkívüli sürgősség miatt nem állnak rendelkezésre az érintett országok piacain, vagy az, ha a jogosultságra vonatkozó szabályok lehetetlenné tennék vagy túlságosan megnehezítenék a projekt, program vagy intézkedés megvalósítását.

8. cikk

Nemzetközi szervezetek részvételével vagy társfinanszírozásban megvalósuló műveletek

(1)   Ha a közösségi pénzeszközök olyan műveletet fedeznek, melynek végrehajtása nemzetközi szervezeten keresztül történik, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll minden olyan jogi személy számára, aki a 3. cikk szerint jogosultsággal rendelkezik, valamint mindazon jogi személyek számára, akik a szervezet szabályai szerint jogosultsággal rendelkeznek, miközben minden donor számára garantálni kell az egyenlő bánásmódot. Az árukra, anyagokra és szakértőkre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(2)   Ha a közösségi pénzeszközök a 6. cikkben meghatározottak szerint, a viszonosság alapján jogosult harmadik országgal vagy regionális szervezettel vagy tagországgal társfinanszírozott műveletet fedezik, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll minden olyan jogi személy számára, aki a 3. cikk szerint jogosultsággal rendelkezik, valamint a harmadik ország vagy a regionális szervezet, illetve tagország szabályai szerint jogosultsággal rendelkező jogi személyek számára. Az árukra, anyagokra és szakértőkre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(3)   Az élelmiszer-segélyakciók tekintetében e cikk alkalmazása a sürgősségi akciókra korlátozódik.

9. cikk

Humanitárius segélyek és nem kormányzati szervezetek

(1)   A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (7) értelmében vett humanitárius segítségnyújtásra, és a fejlődő országok érdekeltségi területein az európai nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel közösen finanszírozott műveletekről szóló, 1998. július 17-i 1658/98/EK tanácsi rendelet (8) értelmében vett, a közvetlenül a nem kormányzati szerveken keresztül nyújtott segítségre a 3. cikk rendelkezései nem vonatkoznak a támogatás kedvezményezettjeinek kiválasztási kritériumai tekintetében.

(2)   E támogatások kedvezményezettjeire akkor vonatkoznak az e rendeletben megállapított szabályok, ha a támogatott humanitárius intézkedés és – az 1658/98/EK rendelet értelmében – a közvetlenül a nem kormányzati szerveken keresztül nyújtott segítség beszerzési szerződések odaítélését igényli.

10. cikk

A fő alapelvek tiszteletben tartása és a helyi piacok megerősítése

(1)   A szegénységnek a helyi lehetőségek, piacok és a kereskedelem támogatásával történő eltörlésének meggyorsítása érdekében különös figyelmet kell szentelni a helyi és regionális beszerzésekre a partnerországokban.

(2)   Azoknak az ajánlattevőknek, akiknek odaítélik a szerződést, tiszteletben kell tartaniuk az alapvető munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi standardokat mint pl. ILO alapvető munkakörülményekre vonatkozó szabványait, az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásról, a kényszermunka eltörléséről, a foglalkoztatás és alkalmazás tekintetében a diszkrimináció megszüntetéséről, valamint a gyermekmunka felszámolásáról szóló egyezményeket.

(3)   A fejlődő országok közösségi külső támogatásokhoz való hozzáférését minden megfelelőnek ítélt technikai segítségnyújtással lehetővé kell tenni.

11. cikk

A rendelet végrehajtása

Ez a rendelet az I. mellékletben felsorolt valamennyi meglévő közösségi eszközt módosítja és szabályozza. Az OECD-szövegek módosításainak figyelembevételével a Bizottság időről időre módosítja e rendelet II–IV. mellékletét.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  HL C 157., 2005.6.28., 99. o.

(2)  OECD/DAC 2001 Jelentés, 2002, 3. kötet, 1. szám, 46. o.

(3)  HL C 76. E, 2004.3.25., 474. o.

(4)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(5)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o. Az 1261/2005/EK, Euratom rendelettel (HL L 201., 2005.8.2., 3. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(7)  HL L 163., 1996.7.2., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 213., 1998.7.30., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az alább felsorolt közösségi eszközök a következőképpen módosulnak:

A. RÉSZ – Tematikus alkalmazású közösségi eszközök

1.

A Tanács 2001. július 23-i 1725/2001/EK rendelete a fejlődő országokban a gyalogsági aknák elleni fellépésről (1):

A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK tanácsi rendeletben (2) foglaltak szerint.

A 7. cikk (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2112/2005/EK rendelet határozza meg.”

2.

A Tanács 1999. április 29-i 976/1999/EK rendelete a közösségi együttműködési politika keretében a demokrácia fejlesztése és megszilárdítása, valamint a jogállamiság, továbbá az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának általános célját harmadik országokban elősegítő, a fejlesztési együttműködési műveleteken kívüli közösségi műveletek végrehajtására vonatkozó követelmények megállapításáról (3)

az 5. cikk (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A szerződéses eljárásokban való részvételt továbbá a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendelettel (4) összhangban.

a 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett partnereknek a közösségi támogatáshoz való hozzáféréshez az e rendelet, valamint a 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendelet értelmében közösségi támogatásra jogosult országban kell székhellyel rendelkezniük. A székhelynek az e rendelet értelmében finanszírozott minden műveletre vonatkozóan tényleges döntéshozó központként kell működnie. A székhely kivételes esetben más harmadik országban is lehet.”

a 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

(1)   Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg az e rendeletben, valamint a 2112/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.

(2)   Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2112/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

B. RÉSZ – Földrajzi alkalmazási körű közösségi eszközök

3.

A Tanács 2001. december 17-i 2500/2001/EK rendelete Törökország előcsatlakozási pénzügyi támogatásáról (5)

a 8. cikk (7) bekezdésének első francia bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendeletben (6) foglaltak szerint.

a 8. cikk (7) bekezdésének második francia bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2112/2005/EK rendelet határozza meg.”

a 8. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(8)   Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2112/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

4.

A Tanács 2000. december 5-i 2666/2000/EK rendelete az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról (7)

a 7. cikk (3) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK tanácsi rendeletben (8) foglaltak szerint.

a 7. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2112/2005/EK rendelet határozza meg.”

5.

A Tanács 1999. december 29-i 99/2000/EK, Euratom rendelete a kelet-európai és közép-ázsiai partnerállamoknak történő segítségnyújtásról (9)

a 11. cikk (3) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendeletben (10) foglaltak szerint.

a 11. cikk (4) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2112/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”

a 11. cikk (5) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2112/2005/EK rendelet határozza meg.”

6.

A Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról (11)

a 6a. cikk (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendeletben (12) foglaltak szerint.

a 6a. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2112/2005/EK rendelet határozza meg.”

7.

A Tanács 1999. június 21-i 1268/1999/EK rendelete a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról (13)

a 3. cikk (3) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendeletben (14) foglaltak szerint.

8.

A Tanács 1996. július 23-i 1488/96/EK rendelete az euro-mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről (15)

a 8. cikk (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendeletben (16) foglaltak szerint.

a 8. cikk (8) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2112/2005/EK rendelet határozza meg.”

9.

A Tanács 1992. június 29-i 1762/92/EGK rendelete a Közösség és a mediterrán harmadik országok között létrejött, a pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyvek végrehajtásáról (17)

a 2. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK tanácsi rendelet (18) határozza meg.

10.

A Tanács 1992. február 25-i 443/92/EGK rendelete az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országoknak nyújtandó pénzügyi és műszaki segítségről és a velük folytatott gazdasági együttműködésről (19)

a 9. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

„A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK tanácsi rendelet (20) határozza meg.

a 13. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2112/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.”


(1)  HL L 234., 2001.9.1., 6. o.

(2)  HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

(3)  HL L 120., 1999.5.8., 8. o. A legutóbb a 2242/2004/EK rendelettel (HL L 390., 2004.12.31., 21. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

(5)  HL L 342., 2001.12.27., 1. o. A legutóbb a 850/2005/EK rendelettel (HL L 141., 2005.6.4., 1. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

(7)  HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rendelettel (HL L 389., 2004.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

(9)  HL L 12., 2000.1.18., 1. o.

(10)  HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

(11)  HL L 161., 1999.6.26., 73. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

(12)  HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

(13)  HL L 161., 1999.6.26., 87. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

(14)  HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

(15)  HL L 189., 1996.7.30., 1. o. A legutóbb a 2698/2000/EK rendelettel (HL L 311., 2000.12.12., 1. o.) módosított rendelet.

(16)  HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

(17)  HL L 181., 1992.7.1., 1. o.

(18)  HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

(19)  HL L 52., 1992.2.27., 1. o. A 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.

(20)  HL L 344., 2005.12.27., 23. o.


II. MELLÉKLET

A Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság támogatások kedvezményezettjeinek 2003. január 1-jétől érvényes listája

I. Rész: Fejlődő Országok és Területek

(hivatalos fejlesztéstámogatás)

II. Rész: Átmeneti helyzetben lévő országok és területek

(hivatalos segély)

Legkevésbé fejlett országok (LFO)

Egyéb alacsony jövedelmű országok (Egyéb AJO) (1 főre jutó GNI < 745 $ 2001-ben)

Közepes jövedelmű országok, alsó kategória (KJO-AK) (1 főre jutó GNI 746 $–2 975 $ 2001-ben)

Közepes jövedelmű országok, felső kategória (KJO-FK) (1 főre jutó GNI 2 976$–9 205 $ 2001-ben)

Magas jövedelmű országok (MJO) (1 főre jutó GNI > 9 206 $ 2001-ben)

Kelet-közép európai országok és a Volt Szovjetunió Új Független Államai (KKEO/NIS)

Magas fejlettségi szintű fejlődő országok és területek

Afganisztán

Angola

Banglades

Benin

Bhután

Bissau-Guinea

Burkina Faso

Burundi

Comore-szigetek

Csád

Dzsibuti

Egyenlítői-Guinea

Eritrea

Etiópia

Gambia

Guinea

Haiti

Jemen

Kambodzsa

Kiribati

Kongói Dem. Közt.

Közép-Afrikai Köztársaság

Laosz

Leshoto

Libéria

Madagaszkár

Malawi

Maldív-szigetek

Mali

Mauritánia

Mozambik

Myanmar

Nepál

Niger

Ruanda

Salamon-szigetek

Samoa

Sao Tome és Principe

Sierra Leone

Szenegál

Szomália

Szudán

Tanzánia

Timor-Leste

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Zambia

Zöld-foki Köztársaság

Azerbajdzsán (1)

Elefántcsontpart

Ghána

Grúzia (1)

India

Indonézia

Kamerun

Kenya

Kirgízia (1)

KNDK

Kongói Közt.

Moldávia (1)

Mongólia

Nicaragua

Nigéria

Örményország (1)

Pakisztán

Pápua Új-Guinea

Tádzsikisztán (1)

Üzbegisztán (1)

Vietnam

Zimbabwe

Albánia (1)

Algéria

Belize

Bolívia

Bosznia-Hercegovina

Dél-Afrika

Dominikai Köztársaság

Ecuador

Egyiptom

El Salvador

Fidzsi-szigetek

Fülöp-szigetek

Guatemala

Guyana

Honduras

Irak

Irán

Jamaica

Jordánia

Kazahsztán (1)

Kína

Kolumbia

Kuba

Macedónia (volt Jugoszláv Köztársaság)

Marokkó

Marsall-szigetek

Mikronézia Szövetségi Államok

Namíbia

Niue

Palesztin Terület

Paraguay

Peru

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

Sri Lanka

Surinam

Szerbia és Montenegro

Szíria

Szváziföld

Thaiföld

Tokelan (2)

Tonga

Törökország

Tunisz

Türkmenisztán (1)

Walis és Futuna (2)

Botswana

Brazília

Chile

Cook-szigetek

Costa Rica

Dominika

Gabon

Grenada

Horvátország

Libanon

Malajzia

Mauritius

Mayotte (2)

Nauru

Panama

Saint Helena (2)

Saint Lucia

Venezuela

Bahrein

Belorusszia (1)

Bulgária (1)

Cseh Köztársaság (1)

Észtország (1)

Lengyelország (1)

Lettország (1)

Litvánia (1)

Magyarország (1)

Oroszország (1)

Románia (1)

Szlovákia (1)

Ukrajna (1)

Aruba (2)

Bahamák

Bermuda-szigetek (2)

Brunai

Ciprus

Egyesült Arab Emírségek

Falkland-szigetek (2)

Francia-Polinézia (2)

Gibraltár (2)

Holland-Antillák (1)

Hong Kong, Kína (2)

Izrael

Kajmán-szigetek (2)

Katar

Koreai Köztársaság

Kuvait

Líbia

Makaó (2)

Málta

Szingapúr

Szlovénia

Tajvan

Új-Kaledónia (2)

Virgin-szigetek (Egyesült Királyság) (2)

Világbanki kölcsönre való jogosultság küszöbértéke (2001-ben 5 185 $)

Anguilla (2)

Antigua és Barbuda

Argentína

Barbados

Mexikó

Montserra (2)

Omán

Palau-szigetek

Saint Kitts és Nevis

Seychelle-szigetek

Szaúdi- Arábia

Trinidad és Tobago

Turks és Caicos Szigetek (2)

Uruguay


(1)  Kelet-közép európai országok és a Volt Szovjetunió Új Független Államai (KKEO/NIS)

(2)  Terület


III. MELLÉKLET

AZ OECD FEJLESZTÉSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI BIZOTTSÁGA TAGJAINAK LISTÁJA

Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Európai Bizottság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Japán, Kanada, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Új-Zéland.


IV. MELLÉKLET

Kivonat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (OECD/DAC) a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatás függetlenítésére vonatkozó ajánlásából, 2001. március

II.   Végrehajtás

a)   Alkalmazási kör

7.

A függetlenítés egy összetett folyamat. A hivatalos fejlesztéstámogatás különböző kategóriái különböző megközelítéseket igényelnek, és tartalmukat és időzítésüket tekintve a tagok által az ajánlás megvalósítására tett intézkedései is különbözni fognak. Ezt szem előtt tartva a Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság tagok a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatást a lehető legnagyobb mértékben és az ebben az ajánlásban megállapított kritériumokkal és eljárásokkal összhangban fogják függetleníteni:

i.

a Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága tagjai megállapodnak abban, hogy 2002. január 1-ig a következő területeken függetlenítik a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatást: fizetési mérleg és strukturális alkalmazkodási támogatás; adósság elengedése; ágazati és több ágazatra kiterjedő programok támogatása; beruházási projektek támogatása; import- és árutámogatás; kereskedelmi szolgáltatási szerződések, valamint nem kormányzati szervezetek beszerzéssel kapcsolatos tevékenységeihez nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatás.

ii.

A beruházásokkal kapcsolatos műszaki együttműködés és a különálló műszaki együttműködés tekintetében felismertük, hogy az ajánlás célkitűzéseinek és elveinek szem előtt tartása mellett a partnerországok szakértelmére való támaszkodás célkitűzése mellett a Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága tagok politikáit irányíthatja a donor országban való nemzeti részvétel alapszintű fenntartásának a fontossága. Az ajánlás a különálló műszaki együttműködésre nem vonatkozik.

iii.

Az élelmiszersegélyek tekintetében felismertük, hogy az ajánlás célkitűzéseinek és elveinek szem előtt tartása mellett a Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság tagok politikáit irányíthatják az élelmiszersegélyeket igazgató más nemzetközi fórumok megbeszélései és megállapodásai.

8.

Ez az ajánlás nem vonatkozik a 700 000 különleges lehívási jog (SDR) (a beruházásokkal kapcsolatos műszaki együttműködéseknél a 130 000 SDR) értéknél kisebb értékű tevékenységekre.


27.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 344/34


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2113/2005/EK HATÁROZATA

(2005. december 14.)

a 2256/2003/EK határozat a helyes gyakorlat terjesztésére és az információs és kommunikációs technológiák (IKT) átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program 2006 végéig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 157. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 2256/2003/EK határozat (3) a 2003. január 1. és 2005. december 31. közötti időszakra létrehozta az eEurope 2005 cselekvési terv figyelemmel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati és informatikai biztonság javítására vonatkozó MODINIS programot.

(2)

A 787/2004/EK határozat módosította a 2256/2003/EK határozatot annak érdekében, hogy a referenciaösszegeket kiigazítsa az Európai Unió bővítésére tekintettel.

(3)

A Tanács az információs és kommunikációs technológiák (IKT) jövőjéről szóló, 2004. december 9-i állásfoglalásában (4) felkérte a Bizottságot, hogy az információs társadalom 2005 utáni alakulásáról szóló menetrendjének fontos részeként kezdje el előkészíteni az eEurope 2005 cselekvési terv folytatását.

(4)

A Bizottság 2004. november 19-i, „Az európai információs társadalom kihívásai 2005 után” című közleménye elemzi azokat a kihívásokat, amelyekkel az európai információs társadalmi stratégiának 2010-ig szembe kell néznie. A közlemény az IKT szélesebb körű alkalmazása és az IKT-vel kapcsolatos problémákra fordított folyamatos szakpolitikai figyelem mellet érvel, ami magában foglalja a helyes gyakorlat figyelemmel kísérését és cseréjét. A közlemény volt a kiindulási pontja a 2005-ös, 2006-tól induló új információs társadalmi stratégiához vezető eszmecserének.

(5)

A Bizottság 2005. február 2-i, az Európai Tanács tavaszi üléséhez szóló „Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért, a lisszaboni stratégia új kezdete” című közleményében jelentette be az „i2010: európai információs társadalom” elnevezésű új kezdeményezést, amelynek célja IKT-k átvételének ösztönzése.

(6)

A Bizottság 2005. június 1-jei, „i2010: Európai információs társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért” című közleménye körvonalazza a nyitott és versenyképes digitális gazdaság előmozdítására szolgáló ötéves stratégia fő szakpolitikai prioritásait. A helyes gyakorlat cseréjének előmozdítása és az IKT-alapú szolgáltatások bevezetésének figyelemmel kísérése továbbra is elősegíti az érdekelt felek és a tagállamok közti párbeszédet, különösen a nyílt koordinációs módszerrel összefüggésben.

(7)

A 2007–2013 közötti időszakra szóló versenyképességi és innovációs program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat rendelkezik a versenyképesség és az innováció közösségi cselekvési keretprogramjáról a 2007–2013 közötti időszakra, ami a vállalkozói tevékenység, KKV-k, ipari versenyképesség, innováció, információs és kommunikációs technológiák, környezetvédelmi technológiák és intelligens energia fejlesztésére szolgáló egyedi közösségi intézkedéseket kapcsolja össze, beleértve a 2256/2003/EK határozatban foglaltakat is.

(8)

Az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, 2004. április 21-i 808/2004/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (5) meghatározza az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikák szisztematikus elkészítésének közös kereteit. Az említett statisztikák közé tartoznak az eEurope teljesítményértékelési folyamatához szükséges információk és a tagállamok teljesítményének figyelemmel kísérésére szolgáló strukturális mutatókra vonatkozó információk, amelyek az információs társadalom vizsgálatának egységes alapjául szolgálnak.

(9)

Az eEurope 2005 cselekvési terv lejárta és a keretprogram 2007-ben történő indulása közötti 12 hónapban a strukturális mutatókon alapuló statisztikai elemzéssel és teljesítményértékeléssel, valamint a helyes gyakorlat cseréjével továbbra is nyomon kell követni és támogatni kell az IKT-k bevezetését a különböző ágazatokban. A program szerint a teljesítményértékelés, a helyes gyakorlat és a szakpolitika összehangolása területén 2006-ban hozandó intézkedések a Bizottság fent említett 2005. február 2-i és 2005. június 1-jei közleményében megfogalmazott célok teljesítését támogatják.

(10)

A figyelemmel kísérésre, a tapasztalatcserére, a teljesítményértékelésre, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint az információs társadalom gazdasági és társadalmi következményeinek elemzésére szolgáló mechanizmusokat 2006 folyamán is működtetni kell a Bizottság 2005. február 2-i, az IKT-k átvételének ösztönzését az eEurope terv folytatásaként célul kitűző, és 2005. június 1-jei közleményében megfogalmazott célok teljesítése érdekében.

(11)

A 2256/2003/EK határozatot ezért módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2256/2003/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„1a. cikk

(1)   A 2006. évre szóló program folytatja az IKT-k különböző gazdasági ágazatokban történő bevezetésének és használatának, valamint a helyes gyakorlat terjesztésének figyelemmel kísérését, és az alábbi célokkal rendelkezik:

a)

a tagállamok teljesítményének és a tagállamokon belüli teljesítménynek a figyelemmel kísérése és azok összehasonlítása a világ legjobb teljesítményeivel, lehetőség szerint hivatalos statisztikák felhasználásával;

b)

a tagállamok az IKT-k alkalmazásának serkentésére irányuló törekvéseinek nemzeti, regionális, illetve helyi szintű támogatása az e téren folytatott helyes gyakorlatok elemzésével és a kiegészítő kölcsönös tapasztalatcsere mechanizmusainak kidolgozásával;

c)

az információs társadalom gazdasági és társadalmi következményeinek elemzése, amely különösen a versenyképességgel, növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos politikai vitákat segíti.

(2)   A program tevékenységeit ágazatokon átívelő jellegű cselekvések alkotják, amelyek kiegészítik a Közösség egyéb területekre vonatkozó cselekvéseit. E cselekvések egyike sem kétszerezi meg az egyéb közösségi programok keretében e területeken folytatott munkát. A program szerint a teljesítményértékelés, a helyes gyakorlat és a szakpolitika összehangolása területén végzett intézkedések a Bizottság 2005. február 2-i, az Európai Tanács tavaszi üléséhez szóló, az IKT-k átvételének, és különösen a szélessávú kapcsolat, az eKormányzat, az eKereskedelem, az eEgészségügy és az eTanulás kialakításának ösztönzését az eEurope terv folytatásaként célul kitűző »Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért, a lisszaboni stratégia új kezdete« és a Bizottság 2005. június 1-jei, a nyitott és versenyképes digitális gazdaság előmozdítását célul kitűző »i2010: európai információs társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért« című közleményében megfogalmazott célok teljesítését támogatják.

(3)   A program közös keretet biztosít a különböző nemzeti, regionális és helyi szintek európai szintű kiegészítő kölcsönös együttműködéséhez is.;”

2.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„2a. cikk

Az 1a. cikkben említett célok elérése érdekében a következő cselekvéseket végzik:

a)

1. cselekvés

A teljesítmény figyelemmel kísérése és összehasonlítása:

adatgyűjtés és -elemzés az eEurope 2005 cselekvési terv végrehajtásáról szóló, 2003. február 18-i tanácsi állásfoglalásban meghatározott teljesítményértékelési mutatók alapján – ideértve adott esetben a regionális mutatókat is –, és az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, 2004. április 21-i 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) alapján.

b)

2. cselekvés

A helyes gyakorlatok terjesztése:

a helyes gyakorlatok azonosítását célzó nemzeti, regionális és helyi szintű tanulmányok, amelyek hozzájárulnak az IKT-k bevezetéséhez a gazdaság különböző ágazataiban,

célirányos konferenciák, szemináriumok, illetve műhelyviták támogatása a Bizottság 2005. február 2-i, az Európai Tanács tavaszi üléséhez szóló, az IKT-k átvételének ösztönzését az eEurope terv folytatásaként célul kitűző »Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért, a lisszaboni stratégia új kezdete« és a 2005. június 1-jei, a nyitott és versenyképes digitális gazdaság előmozdítását célul kitűző »i2010: Európai információs társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért« című közleményében megfogalmazott célkitűzések teljesítése céljával, annak érdekében, hogy elősegítsék az együttműködést, valamint a tapasztalatok és helyes gyakorlatok kicserélését az 1a. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott módon.

c)

3. cselekvés

Elemzés és stratégiai egyeztetés:

a társadalmi és gazdasági szakértők munkájának támogatása azzal a céllal, hogy a Bizottság információkat kapjon az e téren folytatott politika előremutató elemzéséhez.

3.

A 4. cikkben az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A program a 2003. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakra terjed ki.

E program végrehajtásának pénzügyi kerete 30 160 000 EUR.;”

4.

A melléklet helyébe az e határozathoz csatolt melléklet szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2005. december 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

C. CLARKE


(1)  A 2005. október 27-i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2005. november 15-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. december 1-i határozata.

(3)  HL L 336., 2003.12.23., 1. o. A 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított határozat.

(4)  HL C 62., 2005.3.12., 1. o.

(5)  HL L 143., 2004.4.30., 49. o.

(6)  HL L 143., 2004.4.30., 49. o.;”


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Az eEurope figyelemmel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati és informatikai biztonság javítására vonatkozó többéves program (MODINIS)

Kiadások indikatív bontása 2003 és 2005 között

A teljes költségvetés százalékában kategóriánként és évenként

 

2003

2004

2005

2003–2005 között összesen

1. cselekvés: a teljesítmény figyelemmel kísérése és összehasonlítása

12 %

14 %

14 %

40 %

2. cselekvés: a helyes gyakorlatok terjesztése

8 %

10 %

12 %

30 %

3. cselekvés: elemzés és stratégiai egyeztetés

2 %

3 %

3 %

8 %

4. cselekvés: a hálózati és információs biztonság fejlesztése

17 %

5 %

0 %

22 %

A teljes költségvetés százalékában

39 %

32 %

29 %

100 %


Kiadások indikatív bontása 2006-ra vonatkozóan

A teljes költségvetés százalékában kategóriánként és évenként

 

2006

1. cselekvés: a teljesítmény figyelemmel kísérése és összehasonlítása

55 %

2. cselekvés: a helyes gyakorlatok terjesztése

30 %

3. cselekvés: elemzés és stratégiai egyeztetés

15 %

4. cselekvés: a hálózati és információs biztonság fejlesztése

0 %

A teljes költségvetés százalékában

100 %”


27.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 344/38


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/82/EK IRÁNYELVE

(2005. december 14.)

a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1)

A 90/544/EGK irányelv (4) előírta a tagállamok számára, hogy legkésőbb 1992. december 31-ig a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó szolgáltatás részére (a továbbiakban „ERMES”) négy csatornát jelöljenek ki a 169,4-től a 169,8 MHz-ig terjedő hullámsávon belül, valamint biztosítsák, hogy a tervek a lehető legrövidebb időn belül elkészüljenek annak érdekében, hogy a nyilvános páneurópai rádiós személyhívó szolgáltatás a kereskedelmi igényeknek megfelelően a 169,4-től a 169,8 MHz-ig terjedő hullámsáv egészét elfoglalhassa.

(2)

A 169,4–169,8 MHz-es hullámsáv ERMES szolgáltatások általi használata csökkent vagy megszűnt, ezért a hullámsávot jelenleg nem használja ki hatékonyan az ERMES rendszer, és azt más közösségi szakpolitikai szükségletek teljesítésére lehetne alkalmazni.

(3)

Az Európai Parlament és Tanács az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK határozata (Rádióspektrum-határozat) (5) közösségi szakpolitikát és jogi kereteket határozott meg a szakpolitikai megközelítések koordinációja, és ahol indokolt, a harmonizált feltételek biztosítása érdekében a hullámsávnak a belső piac létrehozásához és működéséhez szükséges elérhetőségére és hatékony használatára vonatkozóan. Az említett határozat lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy technikai végrehajtó intézkedéseket hozzon a hullámsáv elérhetőségére és hatékony használatára vonatkozó harmonizált feltételek biztosítása érdekében.

(4)

Mivel a 169,4–169,8 MHz-es hullámsáv megfelelő a fogyatékkal élőket segítő alkalmazásokra, és figyelembe véve azt, hogy az ilyen alkalmazások előmozdítása a Közösség egyik szakpolitikai célja, és illeszkedik a belső piac működésének biztosítása általános célkitűzéséhez, a Bizottság a Rádióspektrum-határozat 4. cikkének (2) bekezdése értelmében megbízta a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletét (a továbbiakban „CEPT”) azzal, hogy vizsgálja meg többek között a fogyatékkal élők segítésével kapcsolatos alkalmazásokat.

(5)

A CEPT a megbízás alapján egy új frekvenciatervet és csatornafelosztást készített el, ami hat különböző típusú alkalmazás számára teszi lehetővé a hullámsáv megosztását több közösségi szakpolitikai célkitűzés teljesítése érdekében.

(6)

Mindezen okból kifolyólag és a Rádióspektrum-határozat célkitűzéseinek megfelelően a 90/544/EGK irányelvet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 90/544/EGK irányelv 2005. december 27-tól hatályát veszti.

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2005. december 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

C. CLARKE


(1)  2005. október 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2005. november 17-én, nem kötelező konzultációt követően adott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  Az Európai Parlament 2005. november 15-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. december 1-jei határozata.

(4)  HL L 310., 1990.11.9., 28. o.

(5)  HL L 108., 2002.4.24., 1. o.


27.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 344/40


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/84/EK IRÁNYELVE

(2005. december 14.)

az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkettedik alkalommal történő módosításáról (ftalátokat tartalmazó játékszerek és gyermekápolási cikkek)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1)

A Szerződés 14. cikke egy olyan, belső határok nélküli térséget hoz létre, amelyben biztosított az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.

(2)

A belső piac fejlesztésének javítania kell az életminőséget, az egészség védelmét, valamint a fogyasztók biztonságát. Ez az irányelv megfelel annak a követelménynek, hogy valamennyi közösségi politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során az egészség- és fogyasztóvédelem magas szintjét kell biztosítani.

(3)

Egyes ftalátok használatát meg kell tiltani a lágyított anyagból készült, vagy lágyított anyagból készült részeket tartalmazó játékszerekben és gyermekápolási cikkekben, mivel egyes ftalátok jelenléte kockázatot jelent vagy potenciálisan kockázatot jelenthet a gyermekek egészségére. Azok a játékszerek és gyermekápolási cikkek, amelyek – noha nem kifejezetten erre a célra készültek – szájba vehetők, bizonyos körülmények között egészségügyi kockázatot jelenthetnek a kisgyermekek számára, ha lágyított anyagból készültek vagy egyes ftalátokat tartalmazó, lágyított anyagból készült részeket tartalmaznak.

(4)

A Bizottsággal folytatott konzultációt követően a toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos bizottság (SCTEE) az ilyen ftalátok egészségügyi kockázataira vonatkozó véleményeket terjesztett elő.

(5)

A háromévesnél fiatalabb gyermekek által szájba vételre szánt, egyes ftalátokat tartalmazó lágy PVC-ből készült játékszerekről és gyermekápolási cikkekről szóló, 1998. július 1-jei 98/485/EK bizottsági ajánlás (4) felkérte a tagállamokat, hogy a gyermekek egészsége magas szintű védelmének biztosítása érdekében hozzanak intézkedéseket e termékekre vonatkozóan.

(6)

1999 óta – az 1999/815/EK bizottsági határozatnak (5) az általános termékbiztonságról szóló, 1992. június 29-i 92/59/EGK tanácsi irányelv (6) keretében történő elfogadását követően – a háromévesnél fiatalabb gyermekek által szájba vételre szánt játékszerekben és gyermekápolási cikkekben hatféle ftalát használata európai uniós szintű ideiglenes tilalom alá tartozik. Ez a határozat rendszeresen megújításra kerül.

(7)

A játékszerek és gyermekápolási cikkek forgalomba hozatalának a ftaláttartalom miatti, a tagállamok által már elfogadott korlátozásai közvetlenül érintik a belső piac kialakulását és működését. Ezért szükséges a tagállami jogszabályok közelítése ezen a területen, és –következésképpen – a 76/769/EGK irányelv (7) I. mellékletének módosítása.

(8)

Az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni azokban az esetekben, amikor a tudományos értékelés nem teszi lehetővé, hogy az egészség – különösen a gyermekek egészsége – magas szintű védelmének biztosítása érdekében a kockázat kellő biztonsággal meghatározható legyen.

(9)

A fejlődő szervezetű gyermekekre különösen veszélyesek a reprotoxikus anyagok. Ezért a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a gyermekek kitételét az ilyen anyagokat kibocsátó, ténylegesen elkerülhető forrásoknak, különösen az olyan cikkeknek, amelyeket a gyermekek a szájukba vesznek.

(10)

A kockázatértékelés során és/vagy a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (8) keretében a di-(2-etilhexil)-ftalátot (DEHP), a dibutil-ftalátot (DBP) és a benzil-butil-ftalátot (BBP) reprotoxikus anyagokként azonosították, és ezért a reprotoxikus 2. kategóriába sorolták őket.

(11)

A diizononil-ftaláttal (DINP), diizodecil-ftaláttal (DIDP) és a di-n-oktil-ftaláttal (DNOP) kapcsolatos tudományos ismeretek jelenleg vagy hiányosak vagy ellentmondásosak, ezzel együtt nem lehet kizárni, hogy lehetséges kockázatot jelentenek abban az esetben, ha azokat játékszerekben vagy gyermekápolási cikkekben használják, amelyeket természetüknél fogva gyermekek számára állítanak elő.

(12)

Az ilyen ftalátoknak való kitettség – úgymint a tárgyak szájban tartásának időtartama vagy az egyéb forrásokból származó kibocsátásnak való kitettség – értékelésében tapasztalható bizonytalanságok miatt figyelembe kell venni elővigyázatossági megfontolásokat is. Ezért korlátozásokat kell bevezetni a ftalátoknak a játékszerekben és a gyermekápolási cikkekben való használata, illetve az ilyen cikkek forgalmazása tekintetében. Ugyanakkor arányossági okokból a DINP-re, DIDP-re és DNOP-re vonatkozó korlátozásoknak a DEHP-re, DBP-re és BBP-re vonatkozó korlátozásoknál kevésbé szigorúnak kell lenniük.

(13)

A Bizottságnak felül kell vizsgálnia a lágyított anyagból készült vagy lágyított anyagból készült részeket tartalmazó cikkek egyéb alkalmazásait – különösen az orvosi eszközökben alkalmazott cikkeket – amelyek kockázatot jelenthetnek az emberek számára.

(14)

Az elővigyázatosság elvéről szóló bizottsági közleménynek megfelelően az ezen az elven alapuló intézkedéseket az új tudományos ismeretek fényében felül kell vizsgálni.

(15)

A Bizottság a játékszerek és gyermekápolási cikkek piacának felügyeletéért és a végrehajtásért felelős tagállami hatóságokkal együttműködve, valamint az érintett gyártói és importőri szervezetekkel konzultálva felügyeli a ftalátok, illetve egyéb lágyító anyagok használatát a játékszerekben és gyermekápolási cikkekben.

(16)

A 76/769/EGK irányelv alkalmazásának céljára meg kell határozni a „gyermekápolási cikk” fogalmát.

(17)

A jobb jogszabályalkotásról szóló intézményközi megállapodás (9) (34) bekezdésével összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé.

(18)

A létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet (10) alapján végzett kockázatértékelés befejeztével a Bizottság felülvizsgálja a 76/769/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt ftalátok egyéb termékekben való használatát.

(19)

Ez az irányelv a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvben (11) és az azon alapuló egyedi irányelvekben – különösen a munkájuk során rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 1990. június 28-i 90/394/EGK tanácsi irányelvben (12) és a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvben (13) – megfogalmazott, a munkavállalók védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket meghatározó közösségi jogszabályok sérelme nélkül alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/769/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„c)

»gyermekápolási cikk«: olyan termék, amelyet arra szántak, hogy elősegítse a gyermekek alvását, pihenését, testápolását, etetését vagy az a gyermekeknek szopogatásra szolgál.”

2.

Az I. melléklet az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Legkésőbb 2010. január 16-ig, a Bizottság az ezen irányelv mellékletében szereplő anyagokkal és az azokat helyettesítő anyagokkal kapcsolatos új, tudományos ismeretek fényében felülvizsgálja az ezen irányelvvel módosított 76/769/EGK irányelvben meghatározott intézkedéseket, és indokolt esetben ennek megfelelően módosítja azokat.

3. cikk

(1)   Legkésőbb 2006. július 16-ig a tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2007. január 16-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2005. december 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

C. CLARKE


(1)  HL C 116. E, 2000.4.26., 14. o.

(2)  HL C 117., 2000.4.26., 59. o.

(3)  Az Európai Parlament 2000. július 6-i véleménye (HL C 121., 2001.4.24., 410. o.), a Tanács 2005. április 4-i közös álláspontja (HL C 144. E, 2005.6.14., 24. o.), az Európai Parlament 2005. július 5-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. november 23-i határozata.

(4)  HL L 217., 1998.8.5., 35. o.

(5)  HL L 315., 1999.12.9., 46. o. A legutóbb a 2004/781/EK határozattal (HL L 344., 2004.11.20., 35. o.) módosított határozat.

(6)  HL L 228., 1992.8.11., 24. o. A 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 11., 2002.1.15., 4. o.) hatályon kívül helyezett irányelv.

(7)  HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 2004/98/EK bizottsági irányelvvel (HL L 305., 2004.10.1., 63. o.) módosított irányelv.

(8)  HL 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 2004/73/EK bizottsági irányelvvel (HL L 152., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

(9)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(10)  HL L 84., 1993.4.5., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(11)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(12)  HL L 196., 1990.7.26., 1. o. A 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 158., 2004.4.30., 50. o.) hatályon kívül helyezett irányelv.

(13)  HL L 131., 1998.5.5., 11. o.


MELLÉKLET

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete a következő pontokkal egészül ki:

„[XX.] A következő ftalátok (vagy más, az anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

 

di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)

CAS-szám: 117-81-7

Einecs-szám: 204-211-0

 

dibutil-ftalát (DBP)

CAS-szám: 84-74-2

Einecs-szám: 201-557-4

 

benzil-butil-ftalát (BBP)

CAS-szám: 85-68-7

Einecs-szám: 201-622-7

Nem használható anyagként vagy készítmények összetevőjeként, a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb koncentrációval játékokban és gyermekápolási cikkekben.

A fent említett határértéknél magasabb koncentrációban ilyen ftalátokat tartalmazó játékszerek vagy gyermekápolási cikkek nem hozhatók forgalomba.

[XXa.] A következő ftalátok (vagy más, az anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

 

diizononil-ftalát (DINP)

CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0

Einecs-szám: 249-079-5 és 271-090-9

 

diizodecil-ftalát (DIDP)

CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1

Einecs-szám: 247-977-1 és 271-091-4

 

di-n-oktil-ftalát (DNOP)

CAS-szám: 117-84-0

Einecs-szám: 204-214-7

Nem használható anyagként vagy készítmények összetevőjeként, a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb koncentrációval az olyan játékszerekben és gyermekápolási cikkekben, amelyeket a gyermekek szájba vehetik.

A fent említett határértéknél magasabb koncentrációban ilyen ftalátokat tartalmazó játékok vagy gyermekápolási cikkek nem hozhatók forgalomba.”


27.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 344/44


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/88/EK IRÁNYELVE

(2005. december 14.)

a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/14/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 2000/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) felülvizsgálta a Bizottság szolgálatai által létrehozott kültéri berendezések munkacsoportja.

(2)

2004. július 8-án kelt jelentésében a munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy a 2006. január 3-tól alkalmazandó II. ütemre megállapított kötelező határértékek műszakilag kivitelezhetetlenek. A berendezések forgalomba hozatalát vagy használatbavételét sosem szándékozták pusztán műszaki kivitelezhetőségi szempontok alapján korlátozni.

(3)

Ezért szükséges rendelkezni arról, hogy egyes, a 2000/14/EK irányelv 12. cikkében felsorolt berendezéseket, amelyek 2006. január 3-ig csupán műszaki okok miatt nem fognak megfelelni a II. ütem határértékeinek, ezen időpontot követően is forgalomba lehessen hozni és/vagy használatba lehessen venni.

(4)

A 2000/14/EK irányelv alkalmazásának első öt évében szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a 16. és 20. cikkében előírt rendelkezéseknek való megfeleléshez több időre van szükség, továbbá rámutattak az irányelv felülvizsgálatának szükségességére a szóban forgó, II. ütemre vonatkozó határértékek esetleges módosítása érdekében. Ezért két évvel meg kell hosszabbítani a 2000/14/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a Bizottságnak az irányelv végrehajtásával és adminisztrációjával kapcsolatos tapasztalatairól az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtandó jelentés elkészítésének határidejét.

(5)

A 2000/14/EK irányelv 20. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács számára jelentést kell készítenie arról, hogy a műszaki fejlődés lehetővé teszi-e és milyen mértékig a fűnyírókra és gyepvágókra/gyepszegélyvágókra vonatkozó határértékek csökkentését. Mivel az említett irányelv 20. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettségek normatívabb jellegűek, mint a 20. cikk (3) bekezdésében szereplők, valamint a kettős eljárás elkerülése érdekében, célszerű ezekkel a berendezésekkel az irányelv 20. cikkének (1) bekezdésében előírt általános jelentésben foglalkozni. Következésképpen az irányelv 20. cikkének (3) bekezdésében foglalt külön jelentési kötelezettséget törölni kell.

(6)

Mivel ezen irányelv célját – nevezetesen a belső piac folyamatos működésének a kültéri berendezéseknél a harmonizált környezeti zajkibocsátási rendelkezések érvényesítése útján történő biztosítását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért ez a cél a tervezett intézkedés terjedelme miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanebben a cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez az irányelv nem haladja meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket, azzal, hogy a hatálya azokra a berendezéstípusokra terjed ki, amelyek tekintetében a II. ütem határértékeinek való megfelelés technikai okokból jelenleg nem lehetséges.

(7)

A jogalkotás fejlesztéséről szóló intézményközi megállapodás (4) 34. pontjának megfelelően ösztönzik a tagállamokat, hogy saját maguk részére és a Közösség érdekében készítsék el és tegyék közzé táblázataikat, amelyek lehetőség szerint szemléltetik ezen irányelv és az átültetési intézkedések közötti megfeleléseket.

(8)

A 2000/14/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/14/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 12. cikkben szereplő táblázat helyébe a következő lép:

„A berendezés típusa

Nettó névleges teljesítmény P (kW)

Elektromos teljesítmény Pel (kW) (5)

A berendezés tömege m (kg)

Vágási szélesség L (cm)

Megengedhető hangteljesítményszint dB/1 pW

 

 

I. ütem2002. január 3-tól

II. ütem2006. január 3-tól

Döngölőgépek (vibrálóhengerek, lapvibrátorok és vibrációs döngölőgépek)

P ≤ 8

108

105 (6)

8 < P ≤ 70

109

106 (6)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P (6)

Lánctalpas földtolók, lánctalpas rakodók, lánctalpas kotró-rakodók

P ≤ 55

106

103 (6)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P (6)

Kerekes földtolók, kerekes rakodók, kerekes kotró-rakodók, dömperek, földgyaluk, talaj- és szeméttömörítő kanalas rakodók, robbanómotoros emelőtargoncák ellensúllyal, mobil daruk, döngölőgépek (nem vibráló hengerek), útburkolatrakó gépek, hidraulikus nyomásfokozók

P ≤ 55

104

101 (6)  (7)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P (6)  (7)

Kotrógépek, építőipari teheremelők, építőipari csörlők, motoros kapák

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Kézi betontörő és fejtőkalapácsok

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m (6)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Toronydaruk

 

98 + lg P

96 + lg P

Hegesztő- és áramfejlesztő generátorok

Pel ≤ 2

97 + lg Pel

95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10

98 + lg Pel

96 + lg Pel

10 > Pel

97 + lg Pel

95 + lg Pel

Kompresszorok

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Fűnyírók, gyepvágók/gyepszegélyvágók

L ≤ 50

96

94 (6)

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98 (6)

L > 120

105

103 (6)

A megengedett hangteljesítményszint értékeket a legközelebbi egész számra kell kerekíteni (0,5-nél kevesebb esetén az alatta lévő számra, 0,5-nél nagyobb vagy azzal egyenlő esetén a felette lévő értéket kell használni).”

2.

A 20. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés első mondatában a „2005. január 3-nál nem később” kifejezés helyébe „2007. január 3-nál nem később” lép;

b)

a (3) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2005. december 31-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 2006. január 3-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2005. december 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

C. CLARKE


(1)  2005. október 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2005. október 26-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. december 8-i határozata.

(3)  HL L 162., 2000.7.3., 1. o.

(4)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(5)  Pel hegesztőgenerátoroknál: a szokásos hegesztőáram szorzata a szokásos hegesztőfeszültséggel a gyártó által megadott legkisebb kitöltési tényező mellett.

Pel áramfejlesztő generátoroknál: primer teljesítmény az ISO 8528-1: 1993 13.3.2. pontja szerint.

(6)  A II. ütemre megadott adatok a következő típusú berendezések esetében csak tájékoztató jellegűek:

kézzel tolt vibrálóhengerek,

lapvibrátorok (> 3kW),

vibrációs döngölőgépek,

földtolók (acél lánctalppal),

rakodógépek (acél lánctalppal > 55 kW),

robbanómotoros, ellensúllyal ellátott emelőtargoncák,

nagy tömörítőerejű lehúzólappal felszerelt útburkolatrakó gépek,

belsőégésű motoros (robbanómotoros) kézi betontörők és fejtőkapalácsok (15 < m < 30),

fűnyírók, gyepvágók/gyepszegélyvágók.

A végleges határértékeket a zajkibocsátási irányelvnek a 20. cikk (1) bekezdésében előírt jelentést követő módosítása határozza meg. Bármiféle módosítás hiányában az I. ütemre vonatkozó értékek vonatkoznak továbbra is a II. ütemre.

(7)  Az egymotoros mobil daruk esetében az I. ütemben megadott adatok 2008. január 3-ig érvényesek. E dátumot követően a II. ütem adatai érvényesek.

A megengedett hangteljesítményszint értékeket a legközelebbi egész számra kell kerekíteni (0,5-nél kevesebb esetén az alatta lévő számra, 0,5-nél nagyobb vagy azzal egyenlő esetén a felette lévő értéket kell használni).”


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

27.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 344/47


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 20.)

a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról

(az értesítés a C(2005) 5503. számú dokumentummal trötént)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/928/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra („Rádióspektrum-határozat”) (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló, 1990. október 9-i 90/544/EGK tanácsi irányelv (ERMES-irányelv) (2) a 2005. december 27-i 2005/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) hatályát vesztette. Ez az irányelv előírta a tagállamok számára, hogy a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó szolgáltatás (a továbbiakban: ERMES) részére négy csatornát jelöljenek ki a 169,4–169,8 MHz-ig terjedő frekvenciasávon belül, és hogy biztosítsák, hogy az ERMES-szolgáltatások a kereskedelmi igényeknek megfelelően a 169,4–169,8 MHz-ig terjedő frekvenciasáv egészét a lehető legrövidebb időn belül elfoglalják.

(2)

A 169,4–169,8 MHz-ig terjedő frekvenciasáv ERMES általi használata a Közösségen belül drámaian csökkent vagy akár teljesen megszűnt, ezért ezt a frekvenciasávot jelenleg nem használja ki hatékonyan az ERMES, és azt más közösségi szakpolitikai szükségletek teljesítésére lehetne alkalmazni.

(3)

A Rádióspektrum-határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság 2003. július 7-én megbízta a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletét (a továbbiakban: CEPT) azzal, hogy gyűjtsön információt a 169,4–169,8 MHz sáv jelenlegi és jövőbeni lehetséges alkalmazásairól, hogy a frekvenciasáv alternatív felhasználási lehetőségeiről listát állítson össze, különösen tekintettel azokra a lehetőségekre, amelyek nem csak a hagyományos elektronikus hírközléshez kapcsolódnak. A CEPT-et felkérték arra, hogy minden lehetséges alkalmazás esetében értékelje a különféle alkalmazások párhuzamos működését és az alternatív frekvenciasávok felhasználásának lehetőségét a Keretirányelv alapelveivel összhangban. Az említett frekvenciasáv – amely már részben összehangolt – számos közösségi szakpolitikai területen megfelelő a belső piac létrehozásához és működéséhez kapcsolódó egyes alkalmazások számára, amelyek közül néhány valószínűleg a fogyatékkal élők javát szolgálná, vagy segítené az Európai Unión belüli együttműködést a bel- és igazságügy területén.

(4)

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Keretirányelv”) (4) 8. cikkének (4) bekezdése előírja a tagállamok számára, hogy mozdítsák elő az Európai Unió polgárainak érdekeit többek között azáltal, hogy kielégítik meghatározott társadalmi csoportok – különösen a halláskárosult és sürgős segítségre szoruló személyek – igényeit.

(5)

Műszaki vizsgálatok és információgyűjtés alapján a CEPT megerősítette, hogy a 90/544/EGK irányelv elfogadása ellenére a frekvenciasáv ERMES általi felhasználása igen korlátozott maradt, továbbá hogy a személyhívó rendszerek iránti szükséglet megváltozott Európa-szerte, mivel ezek szerepét más technológiák, pl. a rövid szöveges üzenetek GSM hálózatokon történő küldésére szolgáló rendszerek (SMS) vették át.

(6)

Ennélfogva a 169,4–169,8 MHz frekvenciasáv egyes részeinek a Közösségen belüli, az ERMES céljára történő kijelölését e frekvenciasáv hatékonyabb felhasználása érdekében módosítani kell úgy, hogy annak összehangolt jellege is megmaradjon.

(7)

A CEPT a megbízás alapján egy új frekvenciatervet és csatornaelrendezést készített el, ami hat különböző típusú kitüntetett alkalmazás számára teszi lehetővé a 169,4–169,8125 MHz-ig terjedő frekvenciasáv megosztását több közösségi szakpolitikai szükséglet teljesítése érdekében. E szükségletek magukban foglalják: a hallókészülékek használata révén történő segítségnyújtást halláskárosodástól szenvedő személyeknek, akik esetében a Közösségen belüli összehangolt frekvenciasáv javítaná a tagállamok közötti utazás feltételeit, valamint a méretgazdaságosság révén csökkentené a készülékek árait; az olyan szociális segélykérő készülékek belső piacának fejlesztését, amelyek az idős vagy fogyatékkal élő emberek számára lehetővé teszik, hogy segélykérő üzenetet küldjenek; a tárgyak nyomon követésére vagy felkutatására szolgáló eszközöket, amelyek segítenék a lopott áruk Közösségen belüli nyomon követését és visszaszerzését; a víz- és áramszolgáltató vállalatok által használt mérőóra-leolvasó rendszereket; valamint a meglévő személyhívó rendszereket, mint pl. az ERMES, továbbá az ideiglenes felhasználás esetén, a néhány naptól néhány hónapig terjedő különleges ideiglenes események lefedettségének segítése céljából alkalmazott magán mobil rádiótávközlési rendszereket (PMR).

(8)

A CEPT megbízatásának eredményeit, amelyeket a Bizottság kielégítőnek tart, alkalmazandóvá kell tenni a Közösségen belül, és azokat a tagállamoknak végre kell hajtani. Az új frekvenciatervnek és csatornaelrendezésnek nem megfelelő ERMES- és/vagy PMR-engedélyek fennmaradását változatlanul meg kell hagyni addig, amíg azok lejárnak, vagy amíg az ERMES- és/vagy PMR-alkalmazások túlzott terhek nélkül áthelyezhetők a megfelelő frekvenciasávokba.

(9)

A rádióspektrumhoz való hozzáférés lehetővé tétele esetén a legkevésbé terhes engedélyezési rendszert kell alkalmazni, az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (Engedélyezési irányelv) (5) megfelelően, beleértve az egyedi használat jog hiányát is.

(10)

Annak a ténynek a sérelme nélkül, hogy az egyedi politikák spektrumkövetelményei kizárólagos frekvenciahasználatot tehetnek szükségessé, általában helyénvaló a frekvenciasávok lehető legáltalánosabb felosztását javasolni, hogy használatukat kizárólag olyan egyedi felhasználási megszorításokkal is irányítani lehessen, mint a kitöltési tényező vagy teljesítményszint, valamint hogy a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) értelmében elismert összehangolt szabványok révén biztosítsák, hogy a felosztott rádióspektrumban működő berendezés minimálisra csökkenti a rádióspektrum használatát, annak érdekében, hogy elkerülje a káros zavarást.

(11)

A 169,4–169,8125 MHz sáv nagyteljesítményű tartományában lévő csatornák szomszédos országok közötti egyeztetését két- vagy többoldalú megállapodások révén biztosítják.

(12)

A 169,4–169,8125 MHz sáv hosszú távon is hatékony felhasználásának biztosítása érdekében az igazgatásoknak olyan vizsgálatokat kell folytatni, amelyek növelhetik a hatékonyságot, különösen a meghatározott védősáv hasznosítását.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádiófrekvencia-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

E határozat tárgya a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv hozzáférhetőségére és hatékony használatára vonatkozó feltételek összehangolása a Közösségen belül.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)

„hallókészülék”: rendszerint egy vagy több rádióadót, valamint egy vagy több rádióvevőt magában foglaló rádiótávközlési rendszer, amely lehetővé teszi a halláskárosodásban szenvedő személyek számára, hogy növeljék hallóképességüket;

b)

„szociális segélykérő”: olyan hordozható berendezéssel ellátott, megbízható rádiótávközlési rendszer és hálózat, amely lehetővé teszi, hogy egy korlátozott hozzáférésű területen vészhelyzetben lévő személy egyszerű beavatkozással segélyhívást indítson;

c)

„mérőóra-leolvasó rendszer”: olyan rendszer, amely rádiótávközlési eszközök használatával lehetővé teszi a távoli állapotellenőrzést, mérést és üzemeltetési utasítások küldését;

d)

„nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszer”: olyan rendszer, amely lehetővé teszi az áruknak azok visszaszerzését eredményező nyomon követését és felkutatását, és amely általában egy, a védendő árucikkre helyezett rádióadót, valamint egy rádióvevőt tartalmaz, továbbá magában foglalhat egy riasztót is;

e)

„személyhívó rendszer”: olyan rendszer, amely lehetővé teszi az adó- és vevőegység közötti egyirányú rádiótávközlést bázisállomás használatával, ahol a mobil a vevőegység;

f)

„magán mobil rádiótávközlési rendszerek (PMR)”: olyan földi mozgó távközlési szolgálat, amely a végberendezésnél szimplex, félduplex és esetleg teljes duplex üzemmódok használatával zárt felhasználói csoport forgalmának lebonyolítását biztosítja.

3. cikk

Összehangolt alkalmazások

(1)   A 169,4–169,8125 MHz sávot egy kisteljesítményű és egy nagyteljesítményű tartományra kell osztani. Ennek frekvenciatervét és csatornaelrendezését e határozat mellékletében kell megállapítani.

(2)   A 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv kisteljesítményű tartományában a következő kitüntetett alkalmazásokat kell elhelyezni:

a)

kizárólagos felhasználás hallókészülékek számára;

b)

kizárólagos felhasználás szociális segélykérő rendszerek számára;

c)

nem kizárólagos felhasználás mérőóra-leolvasó rendszerek számára;

d)

nem kizárólagos felhasználás nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek kisteljesítményű adói számára.

(3)   A 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv nagyteljesítményű tartományában a következő kitüntetett alkalmazásokat kell elhelyezni:

a)

nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek nagyteljesítményű adói;

b)

meglévő személyhívó rendszerek, vagy a frekvenciasáv más csatornáiról áthelyezésre kerülő személyhívó rendszerek.

(4)   A 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv alternatív alkalmazásait is meg lehet valósítani, feltéve hogy nem korlátozzák a kitüntetett alkalmazások összehangolt megvalósítását. Ezek az alternatív alkalmazások a következők:

a)

hallókészülékek a frekvenciasáv nem kizárólagos, kisteljesítményű tartományára;

b)

felkutatás, személyhívó rendszerek, ideiglenes használat vagy magán mobil rádiótávközlési rendszerek nemzeti jelleggel a sáv nagyteljesítményű tartományában.

(5)   A 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv kisteljesítményű tartományában a legmagasabb kisugárzott teljesítményt 0,5 W effektív kisugárzott teljesítményre (e.r.p.) kell korlátozni. A 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv kisteljesítményű tartományában a mérőóra leolvasó rendszerek és a nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek maximális kitöltési tényezője < 10 %, illetve < 1 %.

(6)   A 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv személyhívó rendszerek és magán mobil rádiótávközlési rendszerek által történő olyan használata, amely az e határozatról szóló értesítés időpontjában engedéllyel rendelkezett, és amely nincs összhangban a 3. cikk (1)–(5) bekezdésével, addig folytatódhat, ameddig az ilyen rendszerre vonatkozó, e határozatról szóló értesítés időpontjában meglévő engedély érvényben van.

4. cikk

A 3. cikk végrehajtása

A 3. cikket 2005. december 27-tól kell alkalmazni.

5. cikk

Felülvizsgálat

A tagállamok a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv használatát felülvizsgálat alatt tartják a sáv hatékony felhasználásának biztosítása céljából, és megállapításaikat jelentik a Bizottság felé.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 20-án.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja


(1)  HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2)  HL L 310., 1990.11.9., 28. o.

(3)  HL L 344., 2005.12.27., 38. o.

(4)  HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

(5)  HL L 108., 2002.4.24., 21. o.

(6)  HL L 91., 1999.4.7., 10. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv frekvenciaterve

Kisteljesítményű alkalmazások

„Védősáv”

Nagyteljesítményű alkalmazások

Egyedi kisteljesítményű alkalmazások

Szociális segélykérő rendszerek

Hallókészülékek

Szociális segélykérő rendszerek

Nyomon követő és felkutató rendszer

Személyhívó rendszer

Személyhívó rendszer

Személyhívó rendszer

Nyomon követő és felkutató rendszer

Nyomon követő és felkutató rendszer

Személyhívó rendszer

Nyomon követő és felkutató rendszer

Hallókészülékek

Kizárólagos használat

E csatornák nemzeti jelleggel olyan nagyteljesítményű alkalmazások számára használhatók, mint a személyhívó, felkutatás, ideiglenes használat vagy PMR.

12,5

12,5

50

12,5

12,5 (1)

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b+5+6a

6b+7+8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11b

12a

12b

13a

13b

14a

14b

15a

15b

16a

16b

Jelmagyarázat:

1. sor: alkalmazáskategória, azaz kisteljesítményű vagy nagyteljesítményű alkalmazások;

2. sor: kitüntetett alkalmazások:

egyedi kisteljesítményű alkalmazások: lásd a 3. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontját,

szociális segélykérő rendszerek: lásd a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontját,

hallókészülékek: lásd a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontját,

nyomon követő és felkutató rendszer (nagyteljesítményű tartomány): lásd a 3. cikk (3) bekezdésének a) pontját,

személyhívó: lásd a 3. cikk (3) bekezdésének b) pontját;

3. sor: alternatív alkalmazások: lásd a 3. cikk (4) bekezdését;

4. és 5. sor: csatornaosztás (kHz-ben) és csatornaszám.


A 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv csatornaelrendezése

12,5 kHz-es csatornaosztás

25 kHz-es csatornaosztás

50 kHz-es csatornaosztás

Csatornaszám

Középfrekvencia

Csatornaszám

Középfrekvencia

Csatornaszám

Középfrekvencia

1a

169,406250

1

169,412500

 

 

1b

169,418750

„0”

169,437500

2a

169,431250

2

169,437500

2b

169,443750

3a

169,456250

3

169,462500

3b

169,468750

 

 

4a

169,481250

4

169,487500

4b

169,493750

„1”

169,512500

5a

169,506250

5

169,512500

5b

169,518750

6a

169,531250

6

169,537500

6b

169,543750

„2”

169,562500

7a

169,556250

7

169,562500

7b

169,568750

8a

169,581250

8

169,587500

8b

169,593750

 

 

12,5 kHz-es „védősáv”

9a

169,618750

9

169,62500

9b

169,631250

10a

169,643750

10

169,65000

10b

169,656250

11a

169,668750

11

169,67500

11b

169,681250

12a

169,693750

12

169,70000

12b

169,706250

13a

169,718750

13

169,72500

13b

169,731250

14a

169,743750

14

169,75000

14b

169,756250

15a

169,768750

15

169,77500

15b

169,781250

16a

169,793750

16

169,80000

16b

169,806250


(1)  Bármely nagyteljesítményű csatorna ideiglenes használatú alkalmazások számára történő használata lehetőségének következtében. Azonban a határövezeti egyeztetés elősegítése céljából a 25 kHz-es csatornákat használó rendszereknek tekintettel kell lenniük a 9-es csatorna alsó határától induló csatornaosztásra.


Helyesbítés

27.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 344/52


Helyesbítés a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 255., 2005.9.30. )

A 155. oldalon, az 5. cikk (2) bekezdésének a) és c) pontjában:

a következő szövegrész:

„(2)

(…) Az iránymutatások és előírások kialakítása a következő ütemezés szerint történik:

a)

a RIS-iránymutatásokat legkésőbb 2006. június 20-áig;

b)

(…)

c)

a helymegállapító és nyomon követő rendszereket legkésőbb 2006. december 20-áig.”

helyesen:

„(2)

(…) Az iránymutatások és előírások kialakítása a következő ütemezés szerint történik:

a)

a RIS-iránymutatásokat legkésőbb 2006. július 20-ig;

b)

(…)

c)

a helymegállapító és nyomon követő rendszereket legkésőbb 2007. január 20-ig.”