ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 316

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. december 2.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1964/2005/EK rendelete (2005. november 29.) a banánra vonatkozó vámtarifákról

1

 

 

A Bizottság 1965/2005/EK rendelete (2005. december 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1966/2005/EK rendelete (2005. december 1.) az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 2061/89/EGK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1967/2005/EK rendelete (2005. december 1.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

7

 

 

A Bizottság 1968/2005/EK rendelete (2005. december 1.) a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

10

 

 

A Bizottság 1969/2005/EK rendelete (2005. december 1.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

11

 

 

A Bizottság 1970/2005/EK rendelete (2005. december 1.) az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

12

 

 

A Bizottság 1971/2005/EK rendelete (2005. december 1.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

13

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 30.) az Ibériai-félszigetről származó Pinus pinaster Ait. Franciaország egyes körzeteiben oltásra vagy ültetésre szánt szaporítóanyagának, amely ezeken a területeken az 1999/105/EK tanácsi irányelv értelmében felhasználásra alkalmatlan, a végfelhasználó részére történő forgalmazása Franciaország általi betiltása engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 4534. számú dokumentummal történt)

14

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 30.) a 2003-as csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének egyes lengyelországi hús-, tej- és halágazati létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4595. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

17

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 30.) a H5N1 altípus alá tartozó A típusú influenzavírus által okozott nagy patogenitású madárinfluenzának a vadon élő madarakról a baromfira és más, fogságban élő madarakra történő átvitele veszélyének csökkentésére irányuló biológiai biztonsági intézkedések meghatározásáról és a különös veszélyben lévő területeken korai észlelő rendszer biztosításáról szóló 2005/734/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4687. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

21

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Bizottság 2005/629/EK határozata (2005. augusztus 26.) a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról (HL L 225., 2005.8.31.)

23

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

2.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/1


A TANÁCS 1964/2005/EK RENDELETE

(2005. november 29.)

a banánra vonatkozó vámtarifákról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A banánpiac közös szervezéséről szóló, 1993. február 13-i 404/93/EGK tanácsi rendelet (1) rendelkezik egy, a banánimportra vonatkozó, kizárólag tarifaalapú rendszer legkésőbb 2006. január 1-jéig történő hatálybalépéséről.

(2)

2004. július 12-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az 1994-es GATT XXVIII. cikke értelmében egyes, a banánra vonatkozó engedmények módosítása céljából. Ennek megfelelően a Közösség 2004. július 15-én értesítette a WTO-t arról a szándékáról, hogy módosítani kívánja az EK CXL. listájában a 0803 00 19-es alszámra (banán) vonatkozóan megállapított engedményeket. A Bizottság az EK-Szerződés 133. cikke által létrehozott bizottsággal és a Mezőgazdasági Különbizottsággal konzultálva, a Tanács által kiadott tárgyalási irányelvek keretén belül tárgyalásokat folytatott.

(3)

A Bizottságnak nem sikerült elfogadható megállapodásra jutnia Ecuadorral és Panamával, mely országoknak elsődleges szállítói érdeke, illetve Columbiával és Costa Ricával, amelyeknek jelentős szállítói érdeke fűződik a 0803 00 19-es HR-alszám (banán) alá tartozó termékekhez. Az AKCS–EK partnerségi megállapodásról szóló, 2001. november 14-i WTO miniszteri konferencia határozatához csatolt melléklet alapján a Bizottság más WTO-tagokkal is folytatott konzultációkat. E konzultációk sem vezettek elfogadható megegyezéshez.

(4)

2005. január 31-én a Közösség értesítette a WTO-t arról, hogy a 0803 00 19-es alszámra (banán) vonatkozó engedményeket 230 EUR/tonnás rögzített vámtétellel kívánja felváltani.

(5)

A határozat mellékletében előírt választottbírósági eljárás 2005. március 30-án kezdődött meg. A 2005. augusztus 1-jén kihirdetett választottbírósági ítélet megállapította, hogy a Közösség által javasolt, 230 EUR/tonnás legnagyobb kedvezményes vámtarifa nem egyeztethető össze a fent említett melléklettel, mivel nem teljesülne az a feltétel, hogy legalább a piachoz való korlátlan hozzáférés lehetősége biztosított legyen a legnagyobb kedvezményes elbánásban részesülő szállítók számára. A választottbírósági döntés fényében a Bizottság átdolgozta a közösségi javaslatot. A második, 2005. október 27-i választottbírósági ítéletben a választottbíró arra a következtetésre jutott, hogy a 187 EUR/tonnás legnagyobb kedvezményes vámtarifára vonatkozó átdolgozott javaslat sem orvosolja a sérelmet. A Bizottság ezért a sérelem orvoslása érdekében tovább módosította a javaslatát.

(6)

Ezzel egyidejűleg az AKCS–EK partnerségi megállapodás keretében vállalt közösségi kötelezettségeknek megfelelően meg kell nyitni egy, az AKCS-országokból származó banánt érintő vámkontingenst is.

(7)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket, valamint a különösen az AKCS-országokból származó banánt érintő vámkontingensek kezelésére vonatkozó átmeneti intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (2) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   2006. január 1-jétől a banánra (KN-kód: 0803 00 19) vonatkozó vámtarifa 176 EUR/tonna.

(2)   2006. január 1-jétől kezdődően minden év január 1-jétől sor kerül egy 775 000 tonna tiszta tömegű, nullaszázalékos vám alá eső, autonóm vámkontingens megnyitására az AKCS-országokból származó banán (KN-kód: 0803 00 19) behozatalára vonatkozóan.

2. cikk

A 3. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban el kell fogadni az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket és a már létező szabályokról az e megállapodásban meghatározott szabályokra való áttérés megkönnyítéséhez szükséges átmeneti intézkedéset.

3. cikk

(1)   A Bizottság munkáját a 404/93/EGK rendelet 26. cikke által létrehozott Banánpiaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időszak egy hónap.

(3)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. JOHNSON


(1)  HL L 47., 1993.2.25., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


2.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/3


A BIZOTTSÁG 1965/2005/EK RENDELETE

(2005. december 1.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 2-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 1-jén.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. december 1-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

60,8

204

33,2

999

47,0

0707 00 05

052

103,8

204

33,6

220

147,3

999

94,9

0709 90 70

052

116,3

204

102,4

999

109,4

0805 20 10

204

67,5

624

79,3

999

73,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

107,8

999

88,5

0805 50 10

052

66,9

220

47,3

999

57,1

0808 10 80

052

78,2

388

68,7

400

93,6

404

89,9

720

60,6

999

78,2

0808 20 50

052

101,8

400

92,7

720

49,3

999

81,3


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


2.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/5


A BIZOTTSÁG 1966/2005/EK RENDELETE

(2005. december 1.)

az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 2061/89/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelethez mellékelt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása biztosításának érdekében, az e rendelet mellékletében említett árucikkek besorolására vonatkozó intézkedéseket kell elfogadni.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet megállapította a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Az árukereskedelemmel kapcsolatos tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából e szabályokat kell alkalmazni az egészben vagy részben e nómenklatúrán alapuló, vagy ahhoz kiegészítő albontást rendelő és meghatározott közösségi rendelkezésekkel létrehozott más nómenklatúrákra is.

(3)

Az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 1989. július 7-i 2061/89/EGK bizottsági rendelet (2) a mellékletben az 5. számú terméket étrend-kiegészítőnek sorolta be, figyelmen kívül hagyva a sajátos gyógyászati és megelőző tulajdonságait a C-vitamin-hiány kezelésében. Következésképpen szükséges módosítani ennek a terméknek a besorolását, amelyet gyógyszernek kell tekinteni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2061/89/EGK rendelet mellékletében az 5. számú termék besorolása helyébe az e rendelet mellékletében szereplő lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 1-jén.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 1719/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 286., 2005.10.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 196., 1989.7.12., 5. o. A legutóbb a 936/1999/EK rendelettel (HL L 117., 1999.5.5., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Leírás

Osztályozás

(KN-kód)

Indokok

(1)

(2)

(3)

5.

A C-vitamin-hiány ellensúlyozására szolgáló készítmény a kiskereskedelmi forgalom számára tabletta formában kerül kiszerelésre, az adagolásra és az összetételre vonatkozó utasításokkal együtt.

Minden egyes 750 grammos tabletta tartalmaz:

500 mg aszkorbinsavat

250 mg csipkebogyóport, cellulózt, növényi sztearint, szilárd növényi olajokat, magnézium sztearátot, szilikon-dioxidot és proteintartalmú étkezési bevonóanyagot.

3004 50 10

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 30. Árucsoportra vonatkozó kiegészítő megjegyzések 1. pontja, valamint a 3004, 3004 50 és 3004 50 10 KN-kód szövege határozza meg.

Lásd a 30. Árucsoportra vonatkozó Kombinált Nómenklatúra magyarázatát (lásd Általános megjegyzést).

A C-vitamin javasolt napi adagja (RDA) (60 mg) tekintetében mindegyik tabletta sokkal nagyobb mennyiségű C-vitamint tartalmaz (500 mg).

A 30. Árucsoportra vonatkozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontjának összes feltétele teljesül, és a terméket gyógyszerként a 3004 vtsz. alá kell besorolni.


2.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/7


A BIZOTTSÁG 1967/2005/EK RENDELETE

(2005. december 1.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelethez csatolt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges az e rendelet mellékletében említett áruk besorolásáról szóló intézkedések elfogadása.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált Nómenklatúra értelmezéséről szóló általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet valamely más közösségi rendelkezéssel hoznak létre az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében az e rendelet mellékletében található táblázat 1. oszlopában leírt árukat, a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján, a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok alá kell besorolni.

(4)

Szükséges rendelkezni arról, hogy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, és az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, az áruk Kombinált Nómenklatúrába történő besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok alá kell besorolni.

2. cikk

A 2913/92/EGK rendelet 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 1-jén.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 1719/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 286., 2005.10.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

1.

A termék világos, enyhén habzó, a sárgától a borostyánbarnáig terjedő színű folyadék. Alkoholtartalma 5,9 %.

15,3 Balling-fokos sörcefre erjedéséből állítják elő. A fermentált oldatot tisztítják és szűrik. Ehhez az oldathoz 3,34 %-os cukorszirupot, 0,14 %-os aromaanyagot (melynek 75 %-a tequilából származik), 0,11 %-os citromsavat és 0,002 %-os aszkorbinsavat adnak. A termék sör illatú és ízű.

A termék közvetlen fogyasztásra készül. Sörként 330 ml-es/0,33 l-es üvegekben kiszerelve jelenik meg, ennek megfelelően címkézve.

2203 00 01

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, valamint a 2203 00 és a 2203 00 01 KN-kód szövege határozza meg.

A termék a 2203 vtsz. alá tartozó malátából készült sörnek tekinthető ital. A termék nem zárható ki a 2203 vtsz. alól, mivel az aromás komponenseken keresztül hozzá adott alkohol csupán 0,04 térfogatszázalék. Következésképpen a termék nem sorolható be a 2208 vámtarifaszám alá.

A 2203 vtsz.-hoz tartozó HR-magyarázat szerint, cukor, színezőanyag, szén-dioxid és egyéb anyag hozzáadása megengedett. Következésképpen a 2203 vámtarifaszám alá tartozó sör, többek között, ízesíthető.

2.

Matt polivinil-kloridból (PVC) készült, hozzávetőlegesen 0,6 mm falvastagságú és 5,7 mm külső átmérőjű varratmentes hajlékony orvosi cső. Minimális szakítónyomása 27,6 MPa és körülbelül 1 200 m hosszúságú tekercsekben kerül behozatalra.

A terméket rendszerint gáz vagy folyadék szállítására, vezetésére vagy elosztására használják.

Bár a cső a megfelelő méretre vágást követően használható orvosi műszerek, ezen belül anesztéziai, életmentő berendezések, katéterek és keringési berendezések részeként, de nem használják kizárólag orvosi célra

3917 31 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 39. Árucsoporthoz tartozó 8. megjegyzés, valamint a 3917, 3917 31 és 3917 31 90 KN-kód szövege határozza meg.

Mivel a termék a kizárólag orvosi felhasználású termékeket kivéve a 90. Árucsoportba tartozó termékekkel együtt is felhasználható, nem tekinthető a 9018 vámtarifaszám alá tartozó orvosi műszernek vagy készüléknek. A besorolás alapja a termék formája és alapanyaga.

A 39. Árucsoporthoz tartozó 8. megjegyzés értelmében a 3917 vámtarifaszám alá sorolható.

3.

Varratmegerősítés nélküli cső hőre zsugorodó műanyagból (polivinilidin-fluorid) (PVDF, körülbelül 25 mm hosszúságú és 9 mm átmérőjű, kevesebb mint 27,6 MPa szakítónyomással.

Hővel történő kezelés hatására összezsugorodik és tökéletesen illeszkedik bármely belehelyezett tárgy köré.

A terméket általában elektromos vezetékek védelmére használják.

3917 32 39

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 39. Árucsoporthoz tartozó 8. megjegyzés, valamint a 3917, 3917 32 és 3917 32 39 KN-kódok szövege határozza meg.

A besorolás a termék alkotóanyagán alapul.

Ezek a csövek nem tekinthetők a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelőknek. A 8546 vtsz.-hoz tartozó HR-magyarázattal összhangban a szigetelők olyan eszközök, amelyeket elektromos vezeték rögzítéséhez, alátámasztásához vagy vezetéséhez használnak, és egyben egymástól és a földtől történő elektromos szigetelésre használják. Ezeket a csöveket nem lehet a 8547 vtsz. alá tartozó szigetelő csöveknek tekinteni.

A 8547 vtsz-hoz tartozó HR-Magyarázat (B) részével összhangban nem tartoznak e vtsz. alá a teljes egészében szigetelő anyagból álló csövek (pl. gumiból, műanyagból, fonott textilszálból vagy üvegszálból) fémburkolat nélkül és alapanyaguknak megfelelően kell besorolni.

4.

Zöld színű zúzott avokádópép (guacamole) a következő összetételben (tömegszázalékban):

avokádó

90,5

egyéb összetevők (pl. só, fűszerek, citromsav, antioxidáns, stabilizáló, tartósító), kevesebb, mint

1

teljes cukortartalom a 20. Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2 (a) pontja szerint

9,6

A termék, legfeljebb nettó 1 kg-os csomagolásban kerül kiszerelésre.

2008 99 67

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya a 20. Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. a) és 3. pontjai, valamint a 2008, 2008 99 és 2008 99 67 KN-kód szövege határozza meg.

A készítmény nem tekinthető a 2103 vtsz. alá tartozó mártásnak vagy ételízesítő keveréknek (lásd a 2103 vtsz.-hoz tartozó HR magyarázatát), mivel nem tartalmaz jelentős mennyiségben ízesítő anyagokat.

Mivel a készítmény a 8. Árucsoportban előírtakon túlmenően elkészített, a 2008 alszám alá sorolandó.

A 20. Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 3. pontja szerint a termék „hozzáadottcukor-tartalmúnak” minősül.


2.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/10


A BIZOTTSÁG 1968/2005/EK RENDELETE

(2005. december 1.)

a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 1809/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő importálásakor igénybe vehető maximális behozatali vámkedvezményre.

(2)

A bizottsági rendelet (3) 7. cikke szerint a Bizottság az 1784/2003/EK rendelet 25. cikkében szabályozott eljárás szerint dönthet úgy, hogy rögzíti a behozatali vámra adható maximális kedvezményt. Az említett vámkedvezmény rögzítésekor különösen az 1839/95/EK rendelet 6. és 7. cikkében foglalt kritériumokat kell figyelembe venni. A pályázat alapján szerződés kötendő valamennyi olyan ajánlattevővel, akinek az ajánlata a maximális vámkedvezménnyel azonos, vagy annál alacsonyabb összegű.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása a szóban forgó gabonaféle piacainak jelenlegi helyzetére az 1. cikkben ismertetett összeg szerinti maximális behozatali vámkedvezmény rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2005. november 25-e és december 1-je között benyújtott ajánlatok tekintetében a kukoricára adható maximális behozatali vámkedvezmény 22,95 EUR/t-ban került rögzítésre, 47 800 t-ban maximált globális mennyiségre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 2-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 1-jén.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 291., 2005.11.5., 4. o.

(3)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb a 2235/2005/EK rendelettel (HL L 256., 2005.10.10., 13. o.) módosíttot rendelet.


2.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/11


A BIZOTTSÁG 1969/2005/EK RENDELETE

(2005. december 1.)

az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1058/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg árpa exportjára szóló export-visszatérítésekre egyes harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

A gabonák export-visszatérítésének odaítéléséről és a gabonapiacon kialakuló zavarok esetén hozandó intézkedésekről szóló 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó bizonyos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet 7. cikke alapján a Bizottság úgy dönt, hogy – a meghirdetett pályázatok alapján – nem hirdet ki nyertest.

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1058/2005/EK rendeletben közzétett, az árpa export-visszatérítésére vonatkozó pályázati felhívásra válaszul beérkezett, 2005. november 25-e és december 1-je között értesített pályázatokkal kapcsolatban semmilyen intézkedést nem kell tenni.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 2-án lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 1-jén.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 174., 2005.7.7., 12. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel módosított (HL L 123., 2004.4.7., 50. o.) rendelet.


2.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/12


A BIZOTTSÁG 1970/2005/EK RENDELETE

(2005. december 1.)

az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a zabot érintő, Finnországban és Svédországban a 2005/2006-ös gazdasági évre foganatosítandó különleges intervenciós intézkedésről szóló, 2005. szeptember 2-i 1438/2005/EK bizottsági rendeletre (3),

mivel:

(1)

Az 1438/2005/EK rendelet pályázatot hirdetett meg a Finnországban és Svédországban termelt és a Finnországból és Svédországból – Bulgária, Norvégia, Románia és Svájc kivételével – valamennyi harmadik országba exportálandó zabra szóló export-visszatérítésekre.

(2)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése indokolt.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2005. november 25-e és december 1-je között benyújtott ajánlatok tekintetében a zab maximális export-visszatérítése 12,50 EUR/t-ban kerül rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 2-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 1-jén.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19, 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb az 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 228., 2005.9.3., 5. o.


2.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/13


A BIZOTTSÁG 1971/2005/EK RENDELETE

(2005. december 1.)

az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1059/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg közönséges búza exportjáról szóló export-visszatérítésekre valamennyi harmadik országba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

Az 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelően a Bizottság a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról benyújtott ajánlatok alapján dönthet úgy, hogy meghatározza az export-visszatérítés maximális mértékét, az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében említett kritériumok figyelembevételével. Ebben az esetben a pályázat alapján azzal az ajánlattevővel, illetve azokkal az ajánlattevőkkel kerül sor szerződéskötésre, aki(k)nek az ajánlata a maximális visszatérítéssel azonos vagy annál alacsonyabb mértékű.

(3)

A fent említett szabályok alkalmazása a szóban forgó gabonaféle piacainak jelenlegi helyzete szerinti maximális export-visszatérítés rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005. november 25-e és december 1-je között meghirdetett pályázatok esetében, az 1059/2005/EK rendeletben közzétett pályázati felhívásnak megfelelően, az közönséges búza maximális export-visszatérítése 5,00 EUR/t.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 2-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 1-jén.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 174., 2005.7.7., 15. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

2.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/14


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 30.)

az Ibériai-félszigetről származó Pinus pinaster Ait. Franciaország egyes körzeteiben oltásra vagy ültetésre szánt szaporítóanyagának, amely ezeken a területeken az 1999/105/EK tanácsi irányelv értelmében felhasználásra alkalmatlan, a végfelhasználó részére történő forgalmazása Franciaország általi betiltása engedélyezéséről

(az értesítés a C(2005) 4534. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2005/853/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 1999/105/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Franciaország engedélyt kért az Ibériai-félszigetről származó Pinus pinaster Ait. oltásra vagy ültetésre szánt szaporítóanyagának a végfelhasználó részére történő forgalmazásának betiltására Franciaország valamennyi közigazgatási körzetében, kivéve Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon és Korzika régiókat.

(2)

A kérelmet Franciaország alátámasztotta az 1999/105/EK irányelv 17. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt valamennyi információval, a tagállamok meghatározott erdészeti szaporítóanyagok végfelhasználó részére történő forgalmazásának betiltására vonatkozó felhatalmazása tekintetében az 1999/105/EK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. szeptember 9-i 1602/2002/EK bizottsági rendeletnek (2) megfelelően.

(3)

Franciaország kereskedelmi erdészeti bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy az Ibériai-félsziget egyes régióiból származó magokról a fent említettek kivételével a francia régiókban nevelt Pinus pinaster Ait. fák nem tudnak alkalmazkodni az ezekben a régiókban tapasztalható alacsony hőmérséklethez. A bizonyíték a különösen az 1956., 1963. és 1985. év során bekövetkezett kemény fagyoknak a fák túlélésére gyakorolt katasztrofikus hatása volt. Az 1999/105/EK irányelv 2. cikke g) pontjának meghatározása alapján, amely az 1999/105/EK irányelv 9. cikke értelmében közzétételre került, és hozzáférhetővé vált a Bizottság és más tagállamok számára, megfelelő módon lezajlott az Ibériai-félsziget minden egyes származási körzete, valamint Franciaország Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon és Korzika körzete klimatikus viszonyainak az összevetése.

(4)

Célszerű engedélyezni Franciaországnak az erdészeti szaporítóanyag végfelhasználó részére történő forgalmazásának betiltását.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Franciaország engedélyt kap az Ibériai-félszigetről származó Pinus pinaster Ait. oltásra vagy ültetésre szánt szaporítóanyagának a végfelhasználó részére történő forgalmazásának betiltására Franciaország valamennyi közigazgatási körzetében, kivéve Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon és Korzika régiókat.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 30-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 11., 2000.1.15., 17. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 242., 2002.9.10., 18. o.


MELLÉKLET

A Pinus pinaster Ait. származási körzetei az Ibériai-félszigeten

a)

Spanyolország:

Származási körzetekre történő hivatkozások Spanyolországnak az 1999/105/EK irányelv 9. cikkével összhangban közzétett, a jóváhagyott alapanyagokról szóló hivatalos spanyol jegyzékében

Származási körzet neve

1a

Noroeste (partvidéki)

1b

Noroeste (szárazföldi)

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalan

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

b)

Portugália:

a teljes terület.


2.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/17


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 30.)

a 2003-as csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének egyes lengyelországi hús-, tej- és halágazati létesítmények tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4595. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/854/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára (1) és különösen annak XII. melléklete 6. fejezete B. szakasza I. alszakasza (1) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

Lengyelország számára átmeneti időszakokat biztosítottak a 2003-as csatlakozási okmány XII. mellékletének B. függelékében felsorolt egyes létesítmények vonatkozásában.

(2)

A 2003-as csatlakozási okmány XII. mellékletének B. függelékét módosította a 2004/458/EK (2), 2004/471/EK (3), 2004/474/EK (4), 2005/271/EK (5) a 2005/591/EK (6) bizottsági határozat.

(3)

Az illetékes lengyel hatóság hivatalos nyilatkozata szerint egyes hús-, tej- és halágazatbeli létesítményekben lezárult a fejlesztési folyamat, és jelenleg teljes mértékben megfelelnek a közösségi jogszabályoknak. Ezeket a létesítményeket ezért törölni kell az átalakulóban lévő létesítmények jegyzékéből.

(4)

Két húságazatbeli létesítmény visszalépett a fejlesztési folyamat végrehajtásától, és kérelmezte a nagy kapacitású létesítményből kis kapacitású létesítménnyé történő visszaminősítését. Az illetékes lengyel hatóság hivatalos nyilatkozata szerint ezek a létesítmények teljes mértékben megfelelnek a kis kapacitású létesítményekre vonatkozó közösségi előírásoknak. Két halágazati létesítmény beszüntette tevékenységét. Ezért ezeket a létesítményeket is törölni kell az átalakulóban lévő létesítmények jegyzékéből.

(5)

A 2003-as csatlakozási okmány XII. mellékletének B. függelékét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság tájékoztatást kapott az e határozatban elrendelt intézkedésekről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt létesítményeket törölni kell a 2003-as csatlakozási okmány XII. mellékletének B. függelékéből.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 30-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 236., 2003.9.23., 33. o.

(2)  HL L 156., 2004.4.30., 53. o.; helyesbített változat: HL L 202., 2004.6.7., 39. o.

(3)  HL L 160., 2004.4.30., 56. o.; helyesbített változat: HL L 212., 2004.6.12., 31. o.

(4)  HL L 160., 2004.4.30., 73. o.; helyesbített változat: HL L 212., 2004.6.12., 44. o.

(5)  HL L 86., 2005.4.5., 13. o.

(6)  HL L 200., 2005.7.30., 96. o.


MELLÉKLET

A 2003-as csatlakozási okmány XII. mellékletének B. függelékéből törlendő létesítmények jegyzéke

HÚSÁGAZATI LÉTESÍTMÉNYEK

Alapjegyzék

Szám

Állatorvosi szám

A létesítmény neve

151

24020313

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie „Musiał Bestwinka”

227

30220202

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak


Kiegészítő jegyzék

Szám

Állatorvosi szám

A létesítmény neve

2

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków

6

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

10

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz

11

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa „MATTHIAS” Sp. z o.o.

13

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński

16

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

19

10080209

P.P.H. „Jamir” Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa

20

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno

21

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

25

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.

40

12100113

Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój „Antocel”, Antoni Słaby

45

12133807

„Lepro.Pol” Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa

58

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim

63

18110208

ZPM „Kabanos”, Sp. z o.o.

65

18160206

ZM „Smak.Eko” sp. z o.o.

76

24150201

Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

77

24690317

„Selgros” Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa

98

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie

99

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk

101

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

102

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów

104

06050201

ZPM „MATTHIAS” Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

124

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „WĘDZONKA” Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

131

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZAREK”, 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

152

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

154

24150103

PPH „ROMA” Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74

167

2040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

168

2040202

ZPM Grupa „Farmer”, Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

BAROMFIHÚS

Alapjegyzék

Szám

Állatorvosi szám

A létesítmény neve

44

30050503

„IKO” Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o


Kiegészítő jegyzék

Szám

Állatorvosi szám

A létesítmény neve

170

4010501

Zakład Przemysłu Mięsnego „Dróbalex” s.c. w Rudnikach

174

6064301

Ubojnia i Handel Drobiem „Ko–Ko” Sp. j. w Świerczowie

178

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach

190

24700401

PPH „Szendera” S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

196

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

198

1661102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

TEJÁGAZAT

Alapjegyzék

Szám

Állatorvosi szám

A létesítmény neve

36

12081602

Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów

71

24141602

OSM Bieruń


Kiegészítő jegyzék

Szám

Állatorvosi szám

A létesítmény neve

3

6081601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie

5

06641601

Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość

8

12101602

Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j.

11

4031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

12

14091601

„Mleko” spółka z o.o. w Lipsku

16

8621604

„Olmlek” Sp. z o.o., Olsztyn

19

32091601

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekosz” w Koszalinie Serownia w Bobolicach

20

32611601

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekosz” Zakład Mleczarski w Koszalinie

21

04041602

Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48

22

04141602

Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

23

10081603

Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew

31

32011601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2

HALÁGAZAT

Alapjegyzék

Szám

Állatorvosi szám

A létesítmény neve

14

22111813

PPH „Pikling” s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski

21

24041802

PPHU „Hur-Pol”


Kiegészítő jegyzék

Szám

Állatorvosi szám

A létesítmény neve

5

24091801

„SONA”, Sp. z o.o.

21

32151801

„Rybpol” Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko

22

06621801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169

23

24141801

„ADMIRAŁ” Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20

24

24141802

BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5


2.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 30.)

a H5N1 altípus alá tartozó A típusú influenzavírus által okozott nagy patogenitású madárinfluenzának a vadon élő madarakról a baromfira és más, fogságban élő madarakra történő átvitele veszélyének csökkentésére irányuló biológiai biztonsági intézkedések meghatározásáról és a különös veszélyben lévő területeken korai észlelő rendszer biztosításáról szóló 2005/734/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4687. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/855/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkének (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tagállamokbeli helyzet megfigyelése céljából a Bizottság elfogadta a tagállamok baromfik és vadon élő madarak madárinfluenza-fertőzöttségére vonatkozó 2005-ös felmérési programjai végrehajtásának jóváhagyásáról és az e programok végrehajtását szolgáló közösségi pénzügyi hozzájáruláshoz szükséges jelentési és támogathatósági szabályok meghatározásáról szóló, 2005. október 17-i 2005/732/EK határozatot (2).

(2)

A H5N1 altípus alá tartozó A influenzavírus által okozott nagy patogenitású madárinfluenzának vadon élő madarak által baromfigazdaságokba és más, madarak fogságban tartására szolgáló telepekre való bevitele veszélyének csökkentése céljából elfogadták a H5N1 altípus alá tartozó A influenzavírus által okozott nagy patogenitású madárinfluenzának a vadon élő madarakról a baromfira és más, fogságban élő madarakra történő átvitele veszélyének csökkentésére irányuló biológiai biztonsági intézkedések meghatározásáról és a különös veszélyben lévő területeken korai észlelő rendszer biztosításáról szóló, 2005. október 19-i 2005/734/EK bizottsági határozatot (3).

(3)

E határozat értelmében a tagállamoknak meg kell határozniuk azokat a baromfit és más, fogságban élő madarakat tartó egyéni gazdaságokat, amelyeket járványtani és madártani adatok alapján a vadon élő madarak által terjesztett H5N1 altípus alá tartozó A influenzavírus által különösen veszélyeztetettnek kell tekinteni.

(4)

A járványtani és madártani fejlemények fényében a különösen veszélyeztetettnek nyilvánított területek módosítása céljából rendelkezni kell az ilyen jellegű veszélyek rendszeres és folyamatos felülvizsgálatáról.

(5)

Szükséges tisztázni a kulturális rendezvények keretében madárversenyeken részt vevő madarak járványtani szerepét.

(6)

Ezen túlmenően rendelkezni kell a 2005/734/EK határozatban foglalt intézkedések alkalmazási időszakának – a járványtani és madártani fejlemények fényében – történő meghosszabbításáról.

(7)

A 2005/734/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/734/EK határozat az alábbiak szerint módosul:

1.

A 1. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják az (1) bekezdés értelmében és a 2005/732/EK határozatnak megfelelően végrehajtott vizsgálatok fényében hozott intézkedéseiket a madárinfluenza megjelenése szempontjából különösen veszélyeztetettnek nyilvánított területeiknek a változó járványtani és madártani helyzethez való hozzáigazítása érdekében.”;

2.

A 2a. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok gondoskodnak a baromfik és egyéb madarakat piacokon, bemutatókon, kiállításokon és kulturális rendezvényeken – beleértve a madárversenyeket is – való egybegyűjtésének betiltásáról.

Mindamellett az illetékes hatóság engedélyezheti a baromfik és más, fogságban élő madarak egybegyűjtését, feltéve hogy kedvező a kockázatértékelés eredménye.”;

3.

A 4. cikkben a „2005. december 1.” időpont helyébe a „2006. május 31.” időpont lép.

4.

Az I. melléklet e határozat melléklete szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok haladéktalanul meghozzák az e határozatnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket, és kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 30-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 274., 2005.10.20., 95. o.

(3)  HL L 274., 2005.10.20., 105. o. A 2005/745/EK határozattal (HL L 279., 2005.10.22. 79. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2005/734/EK határozat I. mellékletében az I. rész első francia bekezdése helyébe a következő szövegrész lép:

„—

A gazdaság földrajzi elhelyezkedése a madarak vonulási útvonalai mentén, különösen ha azok a Közép- és Kelet-Ázsiából, a Kaszpi-tenger és a Fekete-tenger környéki területekről, a Közel-Keletről és Afrikából érkeznek,”.


Helyesbítések

2.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/23


Helyesbítés a Bizottság 2005/629/EK határozata (2005. augusztus 26.) a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 225., 2005. augusztus 31. )

A 2005/629/EK határozat a következőképpen módosul:

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. augusztus 26.)

a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról

(2005/629/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A halászatra és akvakultúrára vonatkozó közösségi politika magasan képzett tudományos személyzet segítségével hajtható végre, különösen a tenger- és halászatbiológia, a halászati technológia, a halászat-gazdaságtan vagy hasonló tudományok alkalmazása terén, illetve a halászatra és akvakultúrára vonatkozó adatgyűjtés és kutatás követelményeinek kidolgozásával kapcsolatban.

(2)

Ezt a segítségnyújtást a Bizottságon belül felállítandó halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) hivatott biztosítani.

(3)

A Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 33. cikkével összhangban rendszeres időközönként egyeztet a HTMGB-vel az élő vízi erőforrások védelmével és kezelésével kapcsolatos ügyekről – a biológiai, gazdasági, környezeti, társadalmi és műszaki szempontokat is beleértve –, valamint figyelembe veszi a HTMGB véleményét, amikor az említett rendelet alapján javaslatokat terjeszt elő a halászati gazdálkodásra vonatkozóan.

(4)

A HTMGB halászati kérdésekben adott véleményének a kiváló minőség, a függetlenség, a pártatlanság és az átláthatóság elvén kell alapulnia.

(5)

Elengedhetetlen, hogy az adott kérdések megválaszolásához a HTMGB a lehető legjobban használja fel a Közösségben és azon kívül rendelkezésre álló külső szakértelmet.

(6)

Tekintve a módosítások számát és jelentőségét, a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról szóló, 1993. november 19-i 93/619/EK bizottsági határozatot (2) hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A bizottság létrehozása

Létrejön a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (a továbbiakban: „HTMGB”).

2. cikk

A HTMGB szerepe

(1)   A Bizottság rendszeres időközönként, illetve szükség esetén felkéri a HTMGB-t, hogy a 2371/2002/EK rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében említett kérdésekben véleményt adjon. A Bizottság kérheti egy ilyen vélemény meghatározott időszakon belül történő elfogadását.

(2)   A HTMGB a 2371/2002/EK rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében említett kérdésekben saját kezdeményezésére is adhat véleményt.

(3)   A HTMGB éves jelentést készít:

a)

az Európai Közösség számára jelentős halászati erőforrások helyzetéről;

b)

e halászati erőforrások helyzetének várható gazdasági hatásairól;

c)

a halászati tevékenységek fejleményeiről, hivatkozással a biológiai, ökológiai, műszaki és gazdasági tényezőkre;

d)

a halászatokat befolyásoló egyéb gazdasági tényezőkről.

3. cikk

Felépítés

(1)   A HTMGB legalább 30 és legfeljebb 35 tagból áll.

(2)   A HTMGB tagjai a tengerbiológia, a tengerökológia, a halászati tudomány, a természetvédelem, az állománydinamika, a statisztika, a halászeszközökre vonatkozó technológia, az akvakultúra, valamint a halászat- és akvakultúra-gazdaságtan területén dolgozó tudományos szakértők.

4. cikk

A HTMGB-tagok kinevezése és a tartaléklista létrehozása

(1)   A Bizottság a megfelelő jelöltek listájából választja ki a HTMGB tagjait. Ez a lista a szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó nyílt felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a Bizottság honlapján való közzétételét követően készül el.

(2)   A HTMGB tagjait szaktudásuk alapján jelölik ki, figyelembe véve egy olyan földrajzi megoszlást, amely tükrözi a tudományos kérdések és megközelítések sokféleségét a Közösségben.

(3)   A HTMGB tagjainak listáját közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és azt valamennyi tag rövid életrajzával együtt a Bizottság internetes oldalán is hozzáférhetővé teszik.

(4)   A HTMGB szolgálati követelményeinek megfelelő, de ki nem nevezett jelöltek tartaléklistára kerülnek. A tartaléklistát a Bizottság felhasználhatja azon tagok megfelelő jelöltekkel való felváltására, akik a HTMGB-t elhagyják az 6. cikk (3) bekezdésével összhangban.

(5)   A tartaléklistát közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és azt a Bizottság honlapján is hozzáférhetővé teszik.

5. cikk

Az elnök és az alelnökök megválasztása

A HTMGB tagjai közül hároméves időszakra egy elnököt és két alelnököt választ. A HTMGB elnöke és alelnökei legfeljebb két egymást követő időszakra választhatók meg.

6. cikk

Hivatali idő

(1)   A HTMGB-tagok hivatali ideje három év, amely hároméves időszakokra megújítható.

(2)   Egy adott hároméves időszak leteltét követően az elnök, az alelnökök és a HTMGB tagjai addig maradnak hivatalban, amíg a helyükbe lépő tagokat kinevezik, vagy a megbízatásukat meghosszabbítják.

(3)   Ha egy tag nem vesz tevékenyen részt a HTMGB munkájában, tevékenysége során összeférhetetlenség lép fel, vagy tisztségéről le akar mondani, a Bizottság megszüntetheti tagságát.

7. cikk

Külső szakértők

A HTMGB a Bizottság jóváhagyásával meghívhat olyan szakértőket is, akik nem tagjai a HTMGB-nek, és releváns tudományos ismeretekkel és szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy segítsék a bizottság munkáját.

8. cikk

Munkacsoportok

A HTMGB a Bizottság jóváhagyásával világosan meghatározott feladatok elvégzésére külön munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoportok külső szakértőkből és legalább két HTMGB-tagból állnak. A munkacsoportok adott határidőn belül jelentést tesznek a HTMGB-nek.

9. cikk

Költségtérítés és díjazás

(1)   A HTMGB-tagok és a külső szakértők a mellékletben előírtak szerint díjazásra jogosultak a HTMGB ülésein és a munkacsoportokban való részvételükért, valamint akkor, ha egy adott kérdésre vonatkozóan az előadó feladatait látják el.

(2)   A HTMGB-tagok és a külső szakértők úti- és tartózkodási költségeit a Bizottság téríti meg.

10. cikk

A HTMGB és a Bizottság közötti kapcsolat

(1)   A HTMGB és munkacsoportjai üléseit a Bizottság hagyja jóvá és hívja össze.

(2)   A Bizottság részt vehet a HTMGB és munkacsoportjai ülésein.

(3)   A Bizottság a HTMGB ülésein és munkacsoportjaiban való részvételre meghívhat olyan szakértőket, akik nem tagjai a HTMGB-nek.

11. cikk

Eljárási szabályzat

(1)   A HTMGB a Bizottság jóváhagyásával elfogadja eljárási szabályzatát. Az eljárási szabályzat biztosítja, hogy a HTMGB a kiváló minőség, a függetlenség, a pártatlanság és az átláthatóság alapelveinek megfelelően lássa el feladatait, ugyanakkor tiszteletben tartva a kereskedelmi és adótitkok bizalmas kezelése iránti jogos kérelmeket.

(2)   Az eljárási szabályzat különösen a következők szabályozására terjed ki:

a)

a HTMGB elnökének és alelnökeinek megválasztása;

b)

az alábbi eljárások:

i.

a vélemények iránti kérelmek kezelése;

ii.

a vélemények elfogadása rendes feltételek mellett, illetve – ha azt a kérdés sürgőssége megköveteli – gyorsított, levelezés útján lebonyolított írásbeli eljárás keretében;

c)

munkacsoportok létrehozása és szervezése, a munkacsoportok elnökeinek kinevezése és feladataik ismertetése;

d)

az ülések jegyzőkönyvei, beleértve az elfogadott véleményektől eltérő vélemények részleteit;

e)

a külső szakértők szerepe;

f)

az előadók kijelölése és feladataik ismertetése;

g)

a tudományos vélemények formátuma és tartalma, valamint az ezek következetességének biztosítását és javítását célzó eljárások;

h)

a HTMGB-tagok és a külső szakértők felelősségei és kötelezettségei külső kapcsolataik vonatkozásában;

i)

a HTMGB képviselete a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottságban (ACFA);

j)

a HTMGB-tagok regionális tanácsadó bizottságokban (RAC-k) való részvétele.

(3)   Az eljárási szabályzatot közzéteszik a Bizottság honlapján.

12. cikk

Határozatok és vélemények

(1)   A HTMGB az ülésen jelen levő tagjai többségével szavaz. A határozatok és vélemények csak abban az esetben fogadhatók el, ha a HTMGB-tagok 70 %-a leadta szavazatát vagy tartózkodott.

(2)   Az indokolással ellátott kisebbségi véleményeket az érintett tagok megjelölésével belefoglalják a HTMGB által kiadott véleményekbe.

(3)   A HTMGB véleményeit – az üzleti titoktartás tiszteletben tartásával – haladéktalanul közzéteszik a Bizottság internetes honlapján.

13. cikk

Függetlenség

(1)   A HTMGB tagjainak kinevezése és a külső szakértők meghívása személyre szóló. Hatáskörüket nem ruházhatják át másra.

(2)   A HTMGB tagjai és a külső szakértők a tagállamoktól vagy az érdekelt felektől függetlenül kötelesek eljárni. Ennek érdekében nyilatkozatot tesznek arról az elkötelezettségükről, hogy a közérdeknek megfelelően fognak tevékenykedni, továbbá olyan érdeknyilatkozatot tesznek, amely jelzi mindazon érdekek hiányát vagy meglétét, amelyek a függetlenségüket befolyásolhatják. Ezeket a nyilatkozatokat írásban kell megtenni, és közzé kell tenni. A HTMGB tagjai évente elkötelezettségi nyilatkozatot tesznek.

(3)   A HTMGB tagjai és a külső szakértők a HTMGB és a munkacsoportok valamennyi ülése során bejelentenek bármely olyan érdeket, amely a napirendi pontokkal összefüggésben veszélyeztetheti függetlenségüket.

14. cikk

Titoktartási kötelezettség

(1)   A HTMGB tagjai és a külső szakértők a HTMGB véleményeinek kivételével nem hoznak nyilvánosságra olyan adatokat, amelyekhez a HTMGB-ben vagy a munkacsoportok valamelyikében végzett munkájuk során jutottak hozzá.

(2)   Ha a Bizottság arról tájékoztatja a HTMGB-t, hogy a kért vélemény bizalmas jellegű, az adott munkacsoportban csak a HTMGB tagjai és a Bizottság képviselője lehet jelen.

15. cikk

A HTMGB titkársága

(1)   A Bizottság titkárságot biztosít a HTMGB és munkacsoportjai részére.

(2)   A titkárság felelős a technikai és adminisztratív támogatás és koordináció biztosításáért a HTMGB hatékony működése és a munkacsoportok ülései szervezésének megkönnyítése érdekében.

(3)   A titkárság a HTMGB és munkacsoportjai tevékenységét szükség esetén összehangolja más közösségi vagy nemzetközi szervek tevékenységével.

16. cikk

Záró rendelkezések

(1)   A 93/619/EK határozat hatályát veszti.

(2)   A 93/619/EK bizottsági határozat 1. cikkével összhangban kinevezett HTMGB-tagok az e határozattal létrehozott bizottság tagjaiként mindaddig hivatalban maradnak, amíg a HTMGB új tagjainak kinevezése meg nem történik az e határozat 3. cikkével összhangban.

(3)   Az e cikk (2) bekezdésében említett tagok hivatali idejének lejártát követően az 5. cikk rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 26-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

DÍJAZÁS

A HTMGB-tagok és a külső szakértők a HTMGB tevékenységeiben való részvételükért a következő díjazásra jogosultak:

A HTMGB ülésein és munkacsoportjaiban való részvétel

EUR/teljes nap

HTMGB-ülések

Munkacsoportok

Elnök

300

300

Alelnök (3)

300

0

Egyéb résztvevők

250

250

Amennyiben valamely tag vagy külső szakértő csak délelőtt vagy délután vesz részt a munkában, a napidíj 50 %-ára jogosult.

Jelentések

EUR

HTMGB-vélemények a plenáris üléseken vagy levelezés útján (4)

Előkészítő jelentések (5) a HTMGB ülések és munkacsoportok előtt

Előadó

300

300 (6)


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 297, 1993.2.12., 25. o..

(3)  Csak a HTMGB-üléseken.

(4)  A vélemény benyújtásáért fizetendő díj.

(5)  Összefoglalók, vizsgálatok, háttérinformációk.

(6)  A díjazást legfeljebb 15 napra kell kifizetni a Bizottság által megállapított időkorlát alapján az előzetes írásos megállapodásban meghatározottak szerint. A Bizottság szükség esetén azonban további napokkal meghosszabbíthatja a határidőt.