ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 308

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. november 25.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Bizottság 1898/2005/EK rendelete (2005. november 9.) a tejszín, vaj és vajkoncentrátumközösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainakmegállapításáról

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/1


A BIZOTTSÁG 1898/2005/EK RENDELETE

(2005. november 9.)

a tejszín, vaj és vajkoncentrátumközösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainakmegállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKBIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozószerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezésérőlszóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsirendeletre (1) éskülönösen annak 10., 15. és 40. cikkére,

mivel:

(1)

Figyelemmel az elmúlt évek tapasztalataira további módosításokat kell tenni avaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a cukrászati termékek,jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása során felhasznált tejszínre, vajra ésvajkoncentrátumra vonatkozó támogatás nyújtásáról szóló, 1997. december 15-i 2571/97/EK bizottságirendeletben (2) atámogatási rendszer egyszerűsítése érdekében.

(2)

Aharmonizáció érdekében az említett rendeletnek a nonprofit intézmények ésszervezetek vajbeszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló, 1981. július 31-i 2191/81/EGK bizottsági rendeletben (3), a Közösségbenközvetlen fogyasztásra szánt vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás pályázatifelhívás útján történő nyújtásáról szóló, 1990. február20-i 429/90/EGK bizottsági rendeletben (4), valamint a 3143/85/EGK és az 570/88/EGKrendelet szerint értékesített vaj beraktározása legkésőbbi időpontjánakmegállapításáról szóló, 1988. június 9-i1609/88/EGK bizottsági rendeletben (5) meghatározott ugyanazon termékek értékesítésére előírttovábbi rendszerekre is vonatkoznia kell.

(3)

Azátláthatóság és ésszerűség céljából a 2192/81/EGK, 1609/88/EGK, 429/90/EGK és2571/97/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és ezeket új rendelettelkell felváltani.

(4)

Avajkoncentrátum formájában közvetlen fogyasztásra szánt intervenciós vajcsökkentett áron való értékesítéséről szóló, 1985.november 11-i 3143/85/EGK bizottsági rendeletben (6) és az intervenciós készletekbőlszármazó, exportra szánt vaj értékesítésére vonatkozó részletes szabályokmegállapításáról és az 569/88/EGK rendelet módosításáról szóló,1991. november 20-i 3378/91/EGK bizottságirendeletben (7)előírt intervenciós rendszert néhány éve már nem alkalmazzák, és a jelenlegipiaci helyzet nem is indokolja a megtartását.

(5)

A3143/85/EGK és a 3378/91/EGK rendeletet ezért hatályon kívül kellhelyezni.

(6)

Aközösségi vajpiacon túltermelés van. Az 1255/1999/EK rendelet 13. cikkeelőírja, hogy amennyiben tejterméktöbbletek halmozódnak fel, vagy ilyenfelhalmozódás valószínű, a Bizottság határozhat a tejszín, vaj ésvajkoncentrátum csökkentett áron történő beszerzésének támogatásáról az előírtcélok szerinti vásárlók részére.

(7)

Jelentős készletek vannak továbbá a közösségi vajpiacon az 1255/1999/EKrendelet 6. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint végrehajtott intervenciósintézkedések eredményeképpen. A tejgazdasági év során nincs mód ezenkészleteknek rendes módszerekkel történő értékesítésére. Ezért az említettrendelet 6. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében hivatkozottkülönleges intézkedéseket meg kell tenni a vajértékesítés megkönnyítéseérdekében.

(8)

Azintervenciós műveleteket követően értékesített vajat egy meghatározandóidőpontot megelőzően be kell tárolni. Ezt az időpontot a piaci helyzetre, a vajtőzsdei tendenciáira és a rendelkezésre álló mennyiségekre figyelemmel kellmegállapítani.

(9)

Acukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek gyártására vonatkozóantámogatható vaj- és tejszíntípusok meghatározása céljából meg kell állapítani,hogy a támogathatóság feltételeként a vajnak és a tejszínnek eleget kell tennieaz 1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (3) és (6) bekezdésében előírtkövetelményeknek.

(10)

Annakbiztosítása érdekében, hogy csak a magas egészségvédelmi színvonalat jelentőtermékeket támogatják, a támogatható vaj- és tejszínkoncentrátumnak eleget kelltennie a nyers tej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállítására ésforgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló,1992. június 16-i 92/46/EGK tanácsiirányelvnek (8).Különösen ezeket jóváhagyott létesítményben kell előállítani, és eleget kelltenniük az említett irányelv C. melléklete IV. fejezete A. szakaszábanmegállapított állat-egészségügyi jelölési követelményeknek.

(11)

Megkell állapítani, hogy – az ex 0405 10 30 KN-kód alá tartozótermékek kivételével – a 0401–0406KN-kódok alá tartozó termékeket és egyes keverékeket nem lehet köztestermékként kezelni.

(12)

Avajkoncentrátum esetében az átláthatóság érdekében meg kell erősíteni, hogy asok éve használt termelési módszer frakcionálást is magában foglalhat, atermelésben bekövetkezett technológiai fejlődések és a nyersanyag-felhasználásfigyelembevétele érdekében. El kell továbbá fogadni, hogy a vajkoncentrátumjóváhagyott létesítményben előállítható az ex 0405 90 10KN-kód alá tartozó tejszínből, vajból vagy tejzsírból, amelyet avajkoncentrátumot előállító üzemben történő felhasználást megelőzőenmaximálisan korlátozott időtartamon belül állítottak elő. Ebben az esetben atejzsírt bizonyos előírásokkal összhangban kell kiszerelni, csomagolni ésszállítani.

(13)

Atámogatott termékek rendeltetésének ellenőrzése érdekében szabályokat kellmeghatározni az említett termékekben jelölőanyagok felhasználására éskimutatására, illetve ezek minimális jelenlétére vonatkozóan. Továbbá bizonyosnagy mennyiségben hozzáadott jelölőanyagokat ki kell zárni.

(14)

Atermékeknek e rendszer szerint a végtermékekbe történő bedolgozásárameghatározott időbeli korlátozásnak való megfelelés igazolása megkönnyítéseérdekében a pályázati eljárás számát a csomagoláson fel kell tüntetni.

(15)

Jóvákell hagyni azokat a létesítményeket, amelyekben az e rendszer szerintikülönféle előállítási, feldolgozási és bedolgozási műveleteket végzik, ideértvea tejzsír előállítását is. A jóváhagyás megszerzése érdekében alétesítményeknek különféle feltételeknek kell eleget tenniük, és különfélekötelezettségvállalásokat kell tenniük. Amennyiben egyes feltételek vagykötelezettségvállalások nem teljesülnek, a jóváhagyást a szabálysértéssúlyosságától függően visszavonják vagy egy időre felfüggesztik.

(16)

Annakbiztosítása érdekében, hogy valamennyi felvásárló egyformán hozzáférjen avajhoz, és hogy a támogatást szigorúan a szükséges szinten állapítsák meg,illetve az érintett mennyiséget hatékonyan felügyeljék, a folyamatos pályázatifelhívási eljárást kell alkalmazni.

(17)

Annakérdekében, hogy a Bizottság az értékesítési intézkedések megfelelőirányításához szükséges rugalmassággal rendelkezhessen, lehetővé kell tenniszámára az olyan értelmű döntést, hogy egy pályázati eljárás során ne ítéljenmeg támogatást.

(18)

Azárcsökkenés mértéke vagy a támogatás azt megelőzően kifizetett összege, hogy avaj megérkezne utolsó rendeltetési helyére, indokolttá teszi egy, az ár vagy atámogatás összege szerint rögzített biztosítéki rendszer bevezetését, vagyátalány pályázati biztosítékokkal, vagy az ár vagy a támogatási összeg szerintmegállapított feldolgozási biztosítékokkal, annak biztosítására, hogy a sikerespályázók ténylegesen teljesítsék kötelezettségeiket. Azonban a mezőgazdaságitermékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletesszabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i2220/85/EGK bizottsági rendelettől (9) bizonyos mértékben el kell térni az értékesítésiintézkedések egyedi jellemzőinek figyelembevétele érdekében.

(19)

Annakbiztosítása érdekében, hogy az értékesítési intézkedéseket egységesenalkalmazzák, és a felügyeleti eljárások hatékonyak legyenek, a támogatotttermékeket, jelölőanyagok hozzáadásával vagy anélkül, akár további feldolgozásnélkül, akár vajkoncentrátumban feldolgozva, egy meghatározott határidőn belülkell bedolgozni a végtermékekbe. A támogatás és a feldolgozás biztonságaérdekében vajegyenértékben megállapított bírságot kell kiszámítani olyanesetekre, amikor a támogatott termékeket nem a megállapított határidőn belülhasználják és dolgozzák be a végtermékekbe. Ha azonban a felvásárló kellőenindokolt kereskedelmi okokból nem tudja felhasználni a jelölőanyagokattartalmazó alaptermékeket, a sikeres pályázó számára lehetővé kell tenni, hogybizonyos feltételek mellett feldolgozza az említett termékeket.

(20)

Ajelenlegi piaci helyzetre és az elmúlt években a pályázati eljárás soránmegállapított támogatási összeg csökkenéseire figyelemmel csökkenteni kell apályázati biztosítékot.

(21)

Azértékesített vajnak elvileg felügyelet alatt kell állnia a tárolás helyénekelhagyásától a meghatározás szerinti végtermékekbe történő bedolgozásig.Különbséget kell tenni az annak biztosítására szánt felügyeleti intézkedésekközött, hogy a támogatott termékeket nem használják más célokra, mint amelyekreszánták őket aszerint, hogy a vaj jelölőanyagokat tartalmaz vagy nem, és afelhasznált mennyiségek, illetve a termékeket felhasználó létesítmények méreteszerint. Megfelelő felügyeleti intézkedéseket kell továbbá elfogadni avajkoncentrátum gyártására szánt tejzsír, vaj és tejszín tekintetében, ideértveaz annak biztosítását szolgáló intézkedéseket, hogy ezek a termékek nemtartalmaznak a vajzsíron kívül zsírokat.

(22)

Azértékesítési intézkedésekbe beletartozhatnak a közvetlen fogyasztásra szántvajkoncentrátumra vonatkozó támogatások. A támogatásnak a feltétlenül szükségesszinten történő rögzítése biztosításának érdekében és az érintett mennyiségekhatékony felügyelete céljából folyamatos pályázati felhívási eljárást kellalkalmazni, amely az érdekelt piaci szereplőknek egyenlő hozzáférést biztosít.Továbbá a támogatást csak a magasabb egészségvédelmi szintet biztosító vajtekintetében kell megítélni.

(23)

Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az értékesítés valamennyiszakaszában biztosítsák a megkülönböztetést a közvetlen fogyasztásra szántvajkoncentrátum és a további vajtípusok között. E célból rendelkezéseket kellelfogadni a vajkoncentrátum összetételére és leírására vonatkozóan. Az erendelet célkitűzéseinek történő megfelelés biztosítása céljából határidőt kellmegállapítani a vaj és a tejszín vajkoncentrátummá történő feldolgozására éscsomagolására.

(24)

Ellenőrzési rendszert kell alkalmazni annak biztosítására, hogy a közvetlenfogyasztásra szánt vajkoncentrátumot nem használják más célokra, és tekintettela művelet sajátos jellegére, különösen a vajkoncentrátum gyártásávalkapcsolatosan, az érintett feleknek raktári nyilvántartást kell vezetniük.Azonban az ilyen ellenőrzéseknek véget kell érniük a kiskereskedelmi szektoráltal történő átvételt közvetlenül megelőző szakaszban.

(25)

Annakérdekében, hogy – különösen nonprofit intézmények és szervezetek – a vajatcsökkentett áron vásárolhassák fel, részletes szabályokat kell megállapítani azilyen szervek által felvásárolt vaj vonatkozásában nyújtott támogatásra. Atámogatást azonban csak a bizonyos minőségi feltételeknek eleget tevő és magasegészségvédelmi szintet biztosító vaj tekintetében kell megadni.

(26)

Felügyeleti okokból a támogatást a kedvezményezett tagállamában egy ugyanazontagállam szerinti jóváhagyott szállítótól felvásárolt vajra kell korlátozni. Afelügyelet megkönnyítése érdekében meg kell határozni a támogatható vajcsomagolásán feltüntetendő jelet.

(27)

A Tej-és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által meghatározott határidőnbelül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT ARENDELETET:

MUTATÓ

I. FEJEZET:

Általános rendelkezések (1–3. cikk)

II. FEJEZET:

Intervenciós vajcsökkentett áron történő eladása, illetve támogatás nyújtása cukrászatitermékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek gyártásához történő felhasználásraszánt vaj, vajkoncentrátum és tejszín vonatkozásában

1. SZAKASZ:

Fogalommeghatározások(4. cikk)

2. SZAKASZ:

Támogathatóság (5.cikk)

3. SZAKASZ:

Az intervenciós vaj, vaj, vajkoncentrátum és tejszín felhasználására ésbedolgozására vonatkozó követelmények (6–11. cikk)

4. SZAKASZ:

Jóváhagyás (12–15.cikk)

5. SZAKASZ:

Pályázati eljárások(16–30. cikk)

6. SZAKASZ:

Az intervenciós vajnaka pályázati eljárás szerinti értékesítése (31–32. cikk)

7. SZAKASZ:

Támogatás nyújtása apályázati eljárás értelmében (33–35. cikk)

8. SZAKASZ:

Ellenőrzések (36–45.cikk)

9. SZAKASZ:

Jelentésikövetelmények (46. cikk)

III. FEJEZET:

A Közösségbenközvetlen fogyasztásra szánt vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás pályázatieljárás alapján történő nyújtása

1. SZAKASZ:

Fogalommeghatározásokés támogathatósági feltételek (47–48. cikk)

2. SZAKASZ:

Pályázati eljárás(49–58. cikk)

3. SZAKASZ:

A bedolgozásravonatkozó körülmények (59–62. cikk)

4. SZAKASZ:

Jóváhagyás (63–65.cikk)

5. SZAKASZ:

Ellenőrzések ésjelentési követelmények (66–70. cikk)

IV. FEJEZET:

Vaj nonprofitintézmények és szervezetek által történő felvásárlására nyújtotttámogatás

1. SZAKASZ:

Fogalommeghatározásokés támogathatósági feltételek (71–73. cikk)

2. SZAKASZ:

Támogatás, végrehajtás, ellenőrzések és jelentéstétel (74–83. cikk)

V. FEJEZET:

Hatályon kívül helyezés és záró rendelkezések(84–86. cikk)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Ez a rendelet szabályokat állapít meg az alábbiakvonatkozásában:

a)

az1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerint vásárolt,2003. január 1. előtt beraktározott és az erendelet 4. cikkének (1) bekezdésében„végtermék”-ként meghatározott cukrászati termékek, jégkrém ésegyéb élelmiszerek gyártásához történő felhasználásra szánt intervenciós vajcsökkentett áron történő eladása;

b)

támogatásnyújtása az alábbiakra:

i.

a 4. cikk(1) bekezdésében„végtermék”-ként meghatározott cukrászati termékek, jégkrém ésegyéb élelmiszerek gyártásához történő felhasználásra szánt vaj,vajkoncentrátum és tejszín;

ii.

aKözösségben közvetlen fogyasztásra szánt vajkoncentrátum;

iii.

nonprofitintézmények és szervezetek által történő vajfelvásárlás.

2. cikk

Az 1. cikk a) pontjában hivatkozott intervenciós vajatcsökkentett áron kell értékesíteni, és az 1. cikk b) pontjának mind i., mindii. alpontjában hivatkozott támogatást az intervenciós ügynökség általszervezett folyamatos pályázati felhívás során kell megítélni.

3. cikk

Az 1. cikkben előírt intézkedések miatt felmerültkiadásokat az 1258/1999/EK tanácsi rendelet (10) 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint amezőgazdasági piac stabilizálására szánt intervencióként kellértelmezni.

II. FEJEZET

INTERVENCIÓS VAJCSÖKKENTETT ÁRON TÖRTÉNŐ ELADÁSA, ILLETVE TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA CUKRÁSZATITERMÉKEK, JÉGKRÉM ÉS EGYÉB ÉLELMISZEREK GYÁRTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRASZÁNT VAJ, VAJKONCENTRÁTUM ÉS TEJSZÍN VONATKOZÁSÁBAN

1. SZAKASZ

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

4. cikk

(1)   Efejezet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat kellalkalmazni:

a)

„végtermékek”: az I. mellékletben felsorolt, az említettmellékletben meghatározott A vagy B képlet szerint lebontott KN-kódokvalamelyike alá tartozó termékek;

b)

„köztes termékek”:

i.

a nem a0401–0406 KN-kódok alá tartozó termékekés a II. mellékletben nem hivatkozott keverékek;

ii.

azex 0405 10 30 KN-kód alá tartozó termékek, amelyekvajzsírtartalma legalább 82 %, és amelyeket kizárólag az 5. vagy a 7. cikkbenhivatkozott vajkoncentrátumból, tejszín hozzáadásával vagy anélkül, az e célbóla 13. cikkel összhangban jóváhagyott intézményben gyártottak, amennyiben a 8.cikk (1) bekezdésében hivatkozott jelölőanyagokat hozzáadták az említett köztestermékekhez;

c)

„gyártási tétel”: a 20. cikkben hivatkozott pályázat egészével vagyrészével kapcsolatosan meghatározott intervenciós vajból, vajból vagyvajkoncentrátumból vagy tejszínből gyártott köztes vagy végtermékek egymennyisége;

d)

„vajegyenérték-tonna”: egy tonna 82 %-os tejzsírtartalmú vaj,0,82 tonna vajkoncentrátum vagy 2,34 tonna tejszín.

(2)   Efejezet alkalmazásában, a 10., 13, 14. és 15. cikk és a 8. szakasz kivételével,a Belga–luxemburgi Gazdasági Uniót egyetlen tagállamnak kell tekinteni.

2. SZAKASZ

TÁMOGATHATÓSÁG

5. cikk

(1)   Csak az alábbiak támogathatóak:

a)

közvetlenülés kizárólag olyan pasztőrözött tejszínből készült vaj, amely megfelel az1255/1999/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek,illetve a 2771/1999/EK bizottsági rendelet (11) V. mellékletében meghatározott nemzeti minőségiosztályra vonatkozó követelményeinek a gyártás helye szerinti tagállamban, ésamelynek csomagolását ennek megfelelő jelzéssel látták el;

b)

azex 0405 09 10 KN-kód alá tartozó, teljes egészében tejszínből,vajból és/vagy tejzsírból előállított vajkoncentrátum, frakcionálva vagyanélkül;

c)

az1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdése szerinti, az ex 0401 30 39 vagy az ex 0401 30 99 KN-kódok alá tartozó,legalább 35 %-os zsírtartalmú, illetve közvetlenül és kizárólag az e rendeletI. mellékletének B képletében hivatkozott végtermékekben felhasználttejszín;

d)

a 4. cikk(1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában hivatkozott köztes termékek.

A vajnak, a vajkoncentrátumnak, atejszínnek és az első albekezdésben hivatkozott köztes termékeknek meg kellfelelniük a 92/46/EGK irányelvben foglalt követelményeknek, különösen ajóváhagyott létesítményben történő előállítás és az említett irányelv C.melléklete IV. fejezetének A. szakaszában meghatározott állat-egészségügyijelölési követelményeknek való megfelelés tekintetében.

(2)   Annakérdekében, hogy az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontjában hivatkozottvajkoncentrátum támogatható legyen, a vajkoncentrátumot és adott esetben azennek gyártása során felhasznált tejzsírt a 13. cikkel összhangban jóváhagyottlétesítményben kell előállítani, és ennek meg kell felelnie a III. mellékletbenelőírt követelményeknek. A tejzsírt a vajkoncentrátum gyártásához történőfelhasználását legfeljebb hat hónappal megelőzően kell előállítani e rendeletértelmében.

3. SZAKASZ

AZ INTERVENCIÓS VAJ, VAJ,VAJKONCENTRÁTUM ÉS TEJSZÍN FELHASZNÁLÁSÁRA ÉS BEDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓKÖVETELMÉNYEK

6. cikk

(1)   Azintervenciós vajat, a vajat és a vajkoncentrátumot kizárólag és a 10. cikkbenemlített módon a köztes termékektől eltérően dolgozzák be végtermékekbe azalábbi módok valamelyike szerint:

a)

a 8. cikk(1) bekezdésében hivatkozott jelölőanyagok hozzáadását követően:

i.

azintervenciós vaj vajkoncentrátummá történő feldolgozását követően, a 7. cikkelösszhangban;

vagy

ii.

továbbifeldolgozás nélkül;

b)

avégtermékekbe történő bedolgozás szerinti létesítményben havonta legalább öttonna vagy egy 12 hónapos időszakon belül 45 tonna vajegyenérték vagy köztestermékekben ugyanakkora mennyiség felhasználásával:

i.

azintervenciós vaj vajkoncentrátummá történő feldolgozását követően, a 7. cikkelösszhangban;

vagy

ii.

továbbifeldolgozás nélkül.

A tejszínt közvetlenül és kizárólag azI. melléklet B képletében említett végtermékekbe dolgozzák be az e bekezdéselső albekezdésében hivatkozott módok valamelyike szerint.

(2)   Avégtermékek további feldolgozása csak akkor engedélyezett, ha az előállítotttermékek az I. mellékletben hivatkozott KN-kódok valamelyike alátartoznak.

7. cikk

Amennyiben az intervenciós vajat vajkoncentrátummádolgozzák fel, frakcionálva vagy anélkül, a pályázó számára megítélt összesvajat a III. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelővajkoncentrátummá kell feldolgozni, és minden felhasznált 122,5 kg intervenciós vaj vonatkozásában legalább 100 kgvajkoncentrátumot kell előállítani.

8. cikk

(1)   Amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt bedolgozási eljárástalkalmazzák, az alábbiakat kell hozzáadni, minden más termék kizárásával, olyanmódon, hogy ezeket egyenletesen osszák el, az előírt minimális mennyiségekszerint:

a)

amennyibenaz intervenciós vajat, a vajat vagy a vajkoncentrátumot az I. melléklet Aképlete (a továbbiakban: A képlet) szerint dolgozzák be a termékekbe, a IV.mellékletben felsorolt jelölőanyagok;

b)

amennyibenaz intervenciós vajat, a vajat vagy a vajkoncentrátumot az I. melléklet Bképlete (a továbbiakban: B képlet) szerint dolgozzák be a termékekbe, az V.mellékletben felsorolt jelölőanyagok;

c)

tejszínesetében a VI. mellékletben felsorolt jelölőanyagok.

Vajkoncentrátum esetében az a) és b)pontokban hivatkozott jelölőanyagokat ugyanabban a létesítményben a gyártásközben vagy közvetlenül azt követően kell hozzáadni.

(2)   Amennyiben, például egyenetlen elosztás vagy elégtelen mennyiség bedolgozásamiatt, a IV. és V. mellékletben, illetve a VI. melléklet 1. pontjában említettvalamennyi jelölőanyagra vonatkozó tartalomról azt állapítják meg, hogy az azelőírt minimális mennyiségnél több mint 5 %-kal, de kevesebb mint 30 %-kalkisebb, a 28. cikkben említett feldolgozási biztosíték 1,5 %-a elvész, vagy a támogatást 1,5 %-kal csökkentik az előírt minimális mennyiség alattminden egyes százalékpont tekintetében. Ha minden említett jelölőanyagravonatkozóan azt állapítják meg a tartalomról, hogy az előírt minimálismennyiségekkel megegyezik, vagy azoknál több mint 30 %-kal kevesebb, akkorintervenciós vaj esetében a 28. cikkben hivatkozott feldolgozási biztosítékelvész, illetve az 5. cikk (1) bekezdésében említett termékek esetében atámogatást nem fizetik meg.

Az első albekezdés nem alkalmazandóorganoleptikus jelölőanyagok esetében, ha a IV. melléklet I. pontjának a)alpontjában és II. pontjának a) alpontjában, az V. melléklet I. pontjának a)alpontjában és II. pontjának a) alpontjában, illetve a VI. melléklet 1.pontjának a) alpontjában hivatkozott termékeket olyan mennyiségben adják hozzá,hogy ízük, színük vagy aromájuk a végtermékbe vagy, adott esetben, a 10. cikkszerint köztes termékekbe történő bedolgozási szakaszáig érezhető.

Támogatás nyújtása tekintetében abban azesetben, ha a IV. melléklet I. pontjának b) alpontjában és II. pontjának b)alpontjában, illetve a VI. melléklet 1. pontjának b) alpontjában hivatkozottönantsav triglicerid jelölőanyag-tartalma több mint 20 %-kal meghaladja azelőírt mennyiségeket, e jelölőanyag teljes mennyiségére vonatkozóan nem fizetikki a támogatást. A jelölőanyag tartalmát és mennyiségét a felvett mintákbantalált értékek számtani közepe alapján számítják ki.

(3)   Atagállam által kijelölt, illetékes szerv biztosítja, hogy a IV., V. és VI.mellékletben felsorolt termékek összetételük és jellemzőik, különösentisztaságuk foka tekintetében megfelelnek a 213/2001/EK bizottságirendeletnek (12).

9. cikk

(1)   Amennyiben a vajat egy bizonyos létesítményben állítják elő, majd egy másiklétesítményben adják hozzá a jelölőanyagokat, vagy egy másik létesítménybendolgozzák be a vajat egy köztes szakaszban a végterméktől eltérő termékekbe,jelölőanyagok hozzáadásával vagy anélkül, a vajat az 5. cikk (1) bekezdéséneka) pontjával összhangban az ilyen műveleteket megelőzően kell csomagolni.Amennyiben valamennyi említett műveletet ugyanabban a létesítményben hajtjákvégre, a vaj előzetes csomagolása nem követelmény.

(2)   Amennyiben a vajkoncentrátum az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említettmódon történő gyártása, jelölőanyagok hozzáadásával vagy anélkül, vagy azintervenciós vajnak a 7. cikkel összhangban vajkoncentrátummá történőfeldolgozása, vagy jelölőanyagoknak adott esetben vajhoz vagy tejszínheztörténő hozzáadása más létesítményben történik, mint ahol ezeket bedolgozzákvégtermékekbe, vagy, adott esetben, a 10. cikkben említett köztes termékekbe, avajkoncentrátumot, intervenciós vajat, vajat vagy tejszínt fémzároltcsomagolásban kell elhelyezni, vajkoncentrátum vagy vaj esetében legalább nettó10 kg-os csomagokban, a kisebb csomagolási egységek sérelme nélkül, tejszínesetében pedig legalább nettó 25 kg-os csomagokban.

A vajkoncentrátumot és a tejszínttartályautókban vagy konténerekben is lehet szállítani. A végtermékekbe történőbedolgozást megelőzően a vajkoncentrátumot újra lehet csomagolni az e cikkbenelőírt módon fémzárolt csomagolásba az e célból a 13. cikkel összhangbanjóváhagyott létesítményben.

(3)   A (2)bekezdésben említett csomagolásokon jól látható és olvasható karakterekkelhivatkozás található e rendeletre és a felhasználás céljára (A vagy B képlet),illetve a pályázati eljárás számára (kódszám használható), amelyet az eredeticsomagoláson kell feltüntetni, annak érdekében, hogy az illetékes szervigazolhassa a bedolgozás határidejének történő megfelelést, és:

a)

vajkoncentrátum esetében a VII. melléklet 1. pontjának a) alpontjában felsoroltegy vagy több bejegyzés, a következő szöveggel:„jelölőanyagok hozzáadásával”, ha a vajkoncentrátum jelölőanyagokattartalmaz;

b)

intervenciósvaj és jelölőanyagok hozzáadásával készült vaj esetében a VII. melléklet 1.pontjának b) alpontjában felsorolt egy vagy több bejegyzés;

c)

jelölőanyagok hozzáadásával készült tejszín esetében a VII. melléklet 1.pontjának c) alpontjában felsorolt egy vagy több bejegyzés.

(4)   Azelőzetesen egy, a 13. cikknek megfelelően jóváhagyott intézményben előállítottés az 5. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett módonvajkoncentrátum gyártásához történő felhasználásra szánt tejzsírt legalábbnettó 10 kg-os fémzárolt csomagolásban kell elhelyezni, amelyen jól látható ésolvasható betűkkel az alábbiak szerepelnek:

a)

hivatkozás alétesítmény számára és a gyártás időpontjára, annak érdekében, hogy azilletékes szerv igazolhassa az 5. cikk (2) bekezdésében említett hat hónaposhatáridőnek és a III. mellékletben előírt követelményeknek valómegfelelést;

b)

a VII.melléklet 1. pontjának d) alpontjában felsorolt egy vagy többbejegyzés.

A tejzsír, amennyiben eredeteazonosítható, szintén tárolható és szállítható tartályautókban vagykonténerekben.

10. cikk

(1)   Azintervenciós vajat, a vajat és a vajkoncentrátumot – jelölőanyagokhozzáadásával vagy anélkül – a köztes szakaszban a végterméktől eltérőtermékekbe és a végső feldolgozás helyétől eltérő létesítményben dolgozhatjákbe.

Ilyen esetekben a feldolgozásszerinti létesítményt és a köztes termékeket a 13. cikkel összhangban jóvá kellhagyni.

A jóváhagyást olyan kérelemalapján adják meg, amelyben meghatározzák különösen a gyártott termékekösszetételét és vajzsírtartalmát, és amelyből kiderül, hogy a végtermékekelőállítása igazolja az ilyen köztes termékekbe történő bedolgozást.

(2)   Amennyiben az előállított köztes termékeket egy viszonteladással foglalkozólétesítmény tárolja, ez a létesítmény vállalja az említett termékekértékesítési szerződéseinek feltételei szerint az alábbiakat:

a)

nyilvántartás vezetése, amely minden egyes szállítmány vonatkozásábantartalmazza a végső feldolgozás szerinti létesítmény(ek) nevét és címét, vagyennek hiányában a tagállam szerinti első címzetteket, illetve adott esetben amás tagállam szerinti első címzetteket, a megfelelő értékesített mennyiségekkelegyütt;

b)

a 11. és a39. cikk feltételeinek való megfelelés biztosítása.

(3)   Akisebb csomagolási egységek sérelme nélkül a köztes termékeket legalább nettó10 kg-os fémzárolt csomagolásban kell elhelyezni, vagy tartályautókban, illetvekonténerekben szállítandók. A kis sűrűségű termékek azonban, mint a habostermékek, legalább nettó 5 kg-os fémzárolt csomagolásban is elhelyezhetők akisebb csomagolási egységek sérelme nélkül.

A csomagoláson a felhasználásicél (A vagy B képlet) és, adott esetben, a„jelölőanyagok hozzáadásával” kifejezés mellett fel kell tüntetni a VII.melléklet 2. pontjában felsorolt egy vagy több bejegyzést, illetve a 4. cikk(1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában hivatkozott termékek esetében apályázati eljárás számát (kódszám használható), hogy az illetékes szervigazolhassa a bedolgozás határidejének történő megfelelést.

11. cikk

Az 5. cikkben említett termékeket és a 6. szakasszalösszhangban értékesített intervenciós vajat a Közösségben az egyedi pályázatifelhívásra érkezett pályázatok beadásának a 16. cikk (3) bekezdésébenmegállapított határideje hónapját követő négy hónapos időszakon belül kellfeldolgozni és végtermékekbe bedolgozni.

4. SZAKASZ

JÓVÁHAGYÁS

12. cikk

A tejzsír és a vajkoncentrátum az 5. cikk (1) bekezdéseelső albekezdésének b) pontjában említett gyártását, az intervenciós vajnak a7. cikkben említett vajkoncentrátummá történő feldolgozását, jelölőanyagoknak a8. cikkben említett módon történő hozzáadását, a vajkoncentrátumnak a 9. cikk(2) bekezdése második albekezdésében említett újracsomagolását, a 10. cikkbenemlített módon köztes termékekbe történő bedolgozását, illetve amennyiben afelhasznált bedolgozási eljárás a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírteljárás, az intervenciós vaj, vaj, vajkoncentrátum, köztes termékek és tejszínvégtermékekbe történő bedolgozását a 13. cikkel összhangban jóváhagyottlétesítményekben kell elvégezni.

13. cikk

(1)   Alétesítményeket csak az alábbi esetekben lehet jóváhagyni:

a)

megfelelőtechnikai üzemmel rendelkeznek;

b)

adottesetben a 92/46/EGK irányelv 10. cikke szerint jóvá vannak hagyva;

c)

képesekhavonta legalább öt tonna vagy egy 12 hónapos időszakon belül 45 tonna vaj vagyennek megfelelő vajkoncentrátum, vagy tejszín, vagy adott esetben köztestermékek feldolgozására vagy bedolgozására;

d)

írásbanvállalják, hogy a c) pontban említett mennyiségeket feldolgozzák vagybedolgozzák;

e)

olyanhelyiségekkel rendelkeznek, amelyekben a nem vaj zsír bármekkora készleteelkülönítve tárolható és olyanként azonosítható;

f)

vállaljákfolyamatos nyilvántartás és alátámasztó dokumentumok vezetését, amelyekbenfeltüntetik a felhasznált zsírok mennyiségét, összetételét és szállítóját,továbbá az előállított termékek mennyiségét, összetételét és vajzsírtartalmát,illetve, a végtermékeket a kiskereskedelmi szakaszban értékesítő létesítményekkivételével, azt az időpontot, amikor a termékek elhagyják a létesítményt,továbbá birtokosaik nevét és címét, szállítási megrendelésekkel és számlákkalalátámasztva;

g)

vajkoncentrátum gyártásához történő felhasználásra szánt tejzsír gyártásaesetén vállalják, hogy nyilvántartást vezetnek az egyes tagállamok illetékesszerve által megállapított módon, amelyben feltüntetik a felhasznált vaj éstejszín mennyiségeit és szállítójukat, az előállított tejzsír mennyiségét és azegyes tételek előállításának és elszállításának azonosítását és időpontját,amelyeket a h) pontban hivatkozott módon gyártási programjuk vonatkozásábanazonosítanak;

h)

vállalják,hogy a 20–23. cikkben előírt módon minden egyes pályázathoz továbbítjákgyártási programjukat, illetve az 5. cikk (1) bekezdésének első albekezdése b)pontjában említett vajkoncentrátum gyártásához történő felhasználásra szánttejzsír gyártási programját a 8. szakasz szerinti ellenőrzések végrehajtásáértfelelős szervnek, összhangban az egyes tagállamok által megállapítotteljárásokkal;

i)

vállalják,hogy továbbítják az illetékes szervnek a rájuk vonatkozó adatokat a VIII–XII.mellékletekben megállapított minták szerint, összhangban az egyes tagállamokáltal megállapított eljárásokkal.

Amennyiben az illetékes szerv a 8. szakaszszerinti vizsgálatok eredményeként úgy határoz, hogy legalább havonta egyszerintenzív ellenőrzést végez, a tagállamok olyan, az első albekezdés h) pontjaszerinti gyártási programokat fogadhatnak el, amelyek nem utalnak apályázatra.

(2)   Azoka létesítmények, amelyek különböző támogatott vagy árcsökkentés alá tartozótermékeket dolgoznak fel, vállalják továbbá az alábbiakat:

a)

az (1)bekezdés első albekezdésének f) pontjában említett nyilvántartást különvezetik;

b)

az említetttermékeket egymást követően dolgozzák fel.

Az érintett létesítmény kérésére atagállamok felfüggeszthetik az első albekezdés b) pontjában előírtkötelezettséget, amennyiben a létesítmény a kérdéses vaj bármekkorakészleteinek megfelelő elkülönítésére és azonosítására alkalmas helyiségekkelrendelkezik.

14. cikk

Az olyan tagállamok, amelyek területén az alábbiakmindegyikét elvégzik, külön, sorozatszámmal ellátott jóváhagyásokat bocsátanakki:

a)

adottesetben az 5. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említettvajkoncentrátum gyártása vagy tejzsír gyártása;

b)

jelölőanyagok hozzáadása az intervenciós vajhoz, vajhoz vagytejszínhez;

c)

bedolgozásköztes termékekbe;

d)

amennyiben abedolgozási eljárás a 6. cikk (1) bekezdésének b) albekezdésében elő van írva,bedolgozás végtermékekbe;

e)

intervenciósvaj vajkoncentrátummá történő feldolgozása a 7. cikkel összhangban;

f)

vajkoncentrátumnak a 9. cikk (2) bekezdésének második albekezdésévelösszhangban történő újracsomagolása.

15. cikk

(1)   Ajóváhagyást visszavonják, amennyiben a 13. cikk (1) bekezdése elsőalbekezdésének a), b), c) és e) pontjában megállapított feltételek többé nemteljesülnek.

Az érintett létesítmény kérésérea jóváhagyást újra megadják egy hat hónapos időszak elteltével, egy olyanrészletes vizsgálatot követően, amely szerint a feltételek teljesülnek.

(2)   Amennyiben megállapítják, hogy a létesítmény nem felel meg a 13. cikk (1)bekezdése első albekezdése d), f), g) és h) pontjában említett egyikkötelezettségvállalásának, vagy bármely, e rendeletből származókötelezettségének, a vis maior eseteit kivéve, a jóváhagyást 1–12 hónaposidőszakra felfüggesztik, a szabálytalanság súlyosságától függően. Az említettidőszak végén csak akkor adják meg újra a jóváhagyást, ha a létesítmény újkötelezettségvállalást tesz a 13. cikk (1) bekezdése első albekezdésének d),f), g) és h) pontjaival összhangban.

A tagállamok úgy határozhatnak,hogy az első albekezdésben említett felfüggesztéstől eltekintenek, amennyibenmegállapítást nyer, hogy a szabálytalanságot nem szándékosan vagy súlyoshanyagságból követték el, és ha ennek következményei nem számottevőjelentőségűek.

5. SZAKASZ

PÁLYÁZATI ELJÁRÁSOK

16. cikk

(1)   Az Európai Unió Hivatalos Lapjában folyamatos pályázatifelhívásról szóló értesítést tesznek közzé, legalább a pályázatok elsőbenyújtási határidejét nyolc nappal megelőzően.

(2)   Afolyamatos pályázati felhívás érvényességi időtartama során az intervenciósügynökségek egyedi pályázati felhívásokat adnak ki, amelyekben feltüntetikkülönösen a pályázatok benyújtási címét és a határidőt.

(3)   Azegyedi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok határideje 11 óra (brüsszeliidő szerint) a hónap második és negyedik keddjén, kivéve augusztus másodikkeddjét és december negyedik keddjét. Amennyiben kedd munkaszüneti nap, ahatáridő 11 óra (brüsszeli idő szerint) a megelőző munkanapon.

(4)   A (3)bekezdésben említett határidő napján a tagállamok összefoglaló táblázatotküldenek a Bizottságnak, amelyben feltüntetik a pályázók által ajánlottmennyiségeket és összegeket e szakasszal összhangban.

Amennyiben nem érkezik ajánlat, atagállamok ezt ugyanazon határidőn belül közlik a Bizottsággal. Intervenciósvaj értékesítése esetén azonban e közleményre csak akkor van szükség, ha avajat az érintett tagállamban szánják értékesítésre.

17. cikk

Az intervenciós ügynökség a 16. cikk (2) bekezdésébenelőírt pályázati felhívásról szóló egyedi értesítésben az alábbiakat határozzameg a rendelkezésére álló intervenciósvaj-készletek tekintetében:

a)

azonhűtőraktárak helye, ahol az értékesítésre szánt vajat tárolják;

b)

minden egyesraktárban az intervenciós vaj mennyisége.

18. cikk

(1)   Azintervenciós ügynökségek a lehetséges pályázók számára kérésre hozzáférhetővétesznek egy naprakész listát azon hűtőraktárakról, ahol a pályázatra bocsátottvajat tárolják, illetve a megfelelő mennyiségekről, a 17. cikk b) pontjábanelőírt módon. Az intervenciós ügynökségek továbbá rendszeres időközönkéntnaprakésszé tett listákat tesznek közzé a pályázati felhívásokban meghatározottmegfelelő formában.

(2)   A 16.cikk (4) bekezdésében említett tájékoztatás megadásakor az intervenciósügynökségek értesítik a Bizottságot az értékesíthető vajmennyiségről.

19. cikk

Az intervenciós ügynökségek megteszik a szükségeslépéseket annak érdekében, hogy a pályázatot megelőzően a lehetséges pályázóksaját költségükön megvizsgálhassák az értékesítésre szánt vaj mintáit.

20. cikk

A pályázatokat írásban kell benyújtani az intervenciósügynökség számára vagy ajánlott levélben vagy személyes kézbesítéssel, átvételielismervény ellenében, vagy bármilyen egyéb írott telekommunikációsformában.

21. cikk

(1)   Apályázatok csak abban az esetben érvényesek, ha:

a)

egyetlentermékre vonatkoznak (intervenciós vaj, tejszín vagy vaj vagy vajkoncentrátum),a vaj esetében egységes zsírtartalommal (legalább 82 % vagy legalább 80 %, dekevesebb mint 82 %), ezt ugyanolyan felhasználásra szánják (A vagy B képlet),és erre a 6. cikkel összhangban ugyanolyan bedolgozási eljárásvonatkozik;

b)

legalább öttonna vajra, 12 tonna tejszínre vagy négy tonna vajkoncentrátumra vonatkoznak,vagy amennyiben a raktárban hozzáférhető adott mennyiség ennél kevesebb, akkoraz említett mennyiségre;

c)

a pályázóírásos kötelezettségvállalást mellékelt az intervenciós vaj, vaj,vajkoncentrátum vagy tejszín a 6. cikkel összhangban végtermékekbe történőbedolgozásra vagy bedolgoztatásra;

d)

a 28. cikk(5) bekezdésének sérelme nélkül a pályázók olyan értelmű nyilatkozatotmellékelnek, hogy beleegyeznek abba, hogy a számukra megítélt intervenciós vajminőségére és jellemzőire vonatkozó bármilyen követelésüktől elállnak;

e)

a pályázatokbenyújtására meghatározott időszak letelte előtt igazolják, hogy a pályázó a27. cikk (1) bekezdésében említett biztosítékot benyújtotta a vonatkozó egyedipályázati eljárás tekintetében.

(2)   Az(1) bekezdés c) és d) pontjában említett, eredetileg az intervenciósügynökséghez továbbított kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokathallgatólagosan megújítják a rákövetkező pályázatok során, amíg az említettmegállapodást egyértelműen fel nem bontja a pályázó, vagy amíg az intervenciósügynökség arra a megállapításra nem jut, hogy a kötelezettségvállalásokat nemteljesítették, az alábbi feltételekkel:

a)

az eredetipályázat kiköti, hogy a pályázó szándékában áll e bekezdés rendelkezéseitigénybe venni;

b)

arákövetkező pályázatok e bekezdésre és az eredeti pályázat időpontjárahivatkoznak.

(3)   A 16.cikk (3) bekezdésében meghatározott időtartam lejártát követően az érintettegyedi pályázati felhívásra benyújtott pályázatot nem lehetvisszavonni.

22. cikk

(1)   Azintervenciós vaj értékesítésére vonatkozó pályázatokat a vajjal rendelkezőintervenciós ügynökségnek kell benyújtani.

(2)   Apályázatok tartalmazzák az alábbiakat:

a)

a pályázóneve és címe;

b)

az igényeltmennyiség;

c)

a vajfelhasználási célja (A vagy B képlet), a 6. cikk (1) bekezdésével összhangbanválasztott bedolgozási eljárás, és, adott esetben, a 4. cikk (1) bekezdése b)pontjának ii. alpontjában említett köztes termékek gyártása;

d)

a 100 kgvajra ajánlott ár, belső adók nélkül, hűtőraktári áron, euróbankifejezve;

e)

adottesetben az a tagállam, amelynek területén a vajat be fogják dolgoznivégtermékekbe, vagy vajkoncentrátummá dolgozzák fel, jelölőanyagokat adnak avajhoz, vagy köztes termékeket fognak gyártani;

f)

adottesetben az a hűtőraktár, amelyben a vajat raktározzák, vagy választás szerintegy másik raktár;

g)

adottesetben a 2771/1999/EK rendelet 4. cikke (6) bekezdésének e) pontjában említettvaj azon típusa (édes vagy egyéb), amelyre vonatkozóan az ajánlatotbenyújtják.

23. cikk

(1)   Atámogatásnyújtásra vonatkozó pályázatot az alábbiaknak kell benyújtani:

a)

amennyiben abedolgozási eljárás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában elő van írva, azontagállam intervenciós ügynökségének, amelynek területén a jelölőanyagokathozzáadják;

b)

amennyiben afelhasznált bedolgozási eljárás a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában elő vanírva, azon tagállam intervenciós ügynökségének, amelynek területén az alábbiműveletek közül az elsőt elvégzik:

i.

vajkoncentrátum gyártása;

ii.

vaj köztestermékekbe történő bedolgozása;

iii.

vaj vagytejszín végtermékekbe történő bedolgozás.

(2)   Apályázatok tartalmazniuk kell az alábbiakat:

a)

a pályázóneve és címe;

b)

azontejszín, vaj vagy vajkoncentrátum mennyisége, adott esetben jelölőanyagokkalegyütt, amelynek tekintetében a támogatást kérik, és vaj esetében a minimáliszsírtartalom;

c)

afelhasználási cél (A vagy B képlet), a 6. cikk (1) bekezdésével összhangbanválasztott bedolgozási eljárás, és, adott esetben, a 4. cikk (1) bekezdése b)pontjának ii. alpontjában említett köztes termékek gyártása;

d)

a támogatásjavasolt összege 100 kg tejszín, vaj vagy vajkoncentrátum tekintetében, euróbankifejezve, adott esetben figyelembe véve a IV., V. és VI. mellékletekbenemlített jelölőanyagok tömegét.

24. cikk

(1)   Asikeres pályázók:

a)

sajátrészükről és saját költségen elvégzik vagy elvégeztetik az 5. cikk (1)bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett vajkoncentrátum gyártásáravonatkozó műveleteket, az intervenciós vaj vajkoncentrátummá történőfeldolgozását a 7. cikkel összhangban, a jelölőanyagok hozzáadását, ésmegfelelnek a 21. cikk (1) bekezdése c) pontjában említettkötelezettségvállalásnak;

b)

nyilvántartásokat vezetnek, amelyekben:

i.

feltüntetikminden egyes intervenciósvaj-, vaj-, vajkoncentrátum-, tejszín- ésköztestermék-szállítmány vonatkozásában a felvásárlók nevét és címét, valaminta megfelelő mennyiségeket, meghatározva a felhasználási célt (A vagy Bképlet);

ii.

meghatározzák vagy a 11. cikkben említett bedolgozásra megállapított határidőtvagy a pályázati eljárás számát, ami lehet kódszám;

c)

különnyilvántartásokat vezetnek minden egyes támogatási rendszerről, amennyibenkülönböző közösségi rendszerek szerinti támogatásban vagy árcsökkentésbenrészesülő termékeket dolgoznak fel;

d)

mindenegyes, intervenciós vaj, vaj, vajkoncentrátum, tejszín vagy köztes termékekértékesítésére vonatkozó szerződésbe záradékot foglalnak, amely kötelezi afelvásárlót:

i.

köztestermékek gyártása esetén arra, hogy megfeleljen a 4. cikk (1) bekezdése b)pontjának ii. alpontjában előírt feltételeknek és a 10. cikkben meghatározottfeltételeknek;

ii.

adottesetben arra, hogy megfeleljen a 21. cikk (1) bekezdésének c) pontjábanemlített kötelezettségvállalásoknak;

iii.

atermékeknek végtermékekbe történő bedolgozása a 11. cikkben meghatározotthatáridőn belül, meghatározva a felhasználási célt (A vagy B képlet);

iv.

adottesetben arra, hogy a b) pontban említett nyilvántartásokat vezessen;

v.

a 13.cikknek való megfelelésre;

vi.

a 13. cikk(1) bekezdése f) és g) pontjában említett nyilvántartások vezetésére,amennyiben jelölőanyagokat tartalmazó termékeket dolgoznak be végtermékekbe,vagy a 42. cikkben említett végfelhasználók esetében arra, hogy olyandokumentumokat vezessenek, amelyek igazolják a felvásárolt vajzsír teljesmennyiségét;

vii.

arra,hogy a rájuk vonatkozó adatokat továbbítsák az illetékes szervnek a VIII–XII.mellékletekben meghatározott mintákban meghatározott módon, a felvásárlószerinti tagállam által megállapítandó részletes szabályokkalösszhangban;

viii.

adott esetben arra, hogy azilletékes hatóság számára biztosítsák a gyártási programot.

Az első albekezdés d) pontjában előírtkötelezettséget teljesítettnek tekintik, ha minden egyes értékesítési szerződéshivatkozást tartalmaz az említett pontnak való megfelelésre.

(2)   Avégtermékeket előállító sikeres pályázók a 13. cikk (1) bekezdésének f) és g)pontja szerinti nyilvántartásokat vezetnek, és továbbítják gyártásiprogramjukat a 13. cikk (1) bekezdésének h) pontjával összhangban.

25. cikk

(1)   Azintervenciós vaj tekintetében minimális értékesítési árat, a tejszín, vaj ésvajkoncentrátum esetében maximális támogatást állapítanak meg az egyes egyedipályázati felhívásra érkezett pályázatok alapján, illetve az 1255/1999/EKrendelet 42. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban. Azilyen módon rögzített ár vagy támogatás az alábbiak szerint változhat:

a)

afelhasználási cél (A vagy B képlet);

b)

a vajzsírtartalma;

c)

az erendelet 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban használandó bedolgozásieljárás.

A minimális értékesítési ár változhat azértékesítésre ajánlott vajmennyiség helyétől függően.

Amennyiben az intervenciós vajfelvásárlásának vagy a támogatás igénylésének a célja a 4. cikk (1) bekezdéseb) pontjának ii. alpontjában említett köztes termékek gyártása, az intervenciósvajért fizetett minimális értékesítési ár, illetve az említett köztestermékekre nyújtott támogatás maximális összege megfelel a legalább 82 %zsírtartalmú, jelölőanyagok hozzáadásával készült vajra vonatkozó minimálisértékesítési árnak, illetve a támogatás a 26. cikkben rögzített maximálisösszegének.

(2)   Az1255/1999/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdésében említett eljárássalösszhangban hozható olyan értelmű határozat, hogy egy pályázati felhívástekintetében nem ítélnek meg támogatást.

26. cikk

(1)   Apályázatokat elutasítják, amennyiben az intervenciós vajért kínált áralacsonyabb, mint a minimális ár, vagy amennyiben a támogatás javasolt összegemeghaladja a támogatás maximálisan rögzített összegét, kellő tekintettel afelhasználási célra, a kérdéses vaj vagy vajkoncentrátum zsírtartalmára és abedolgozási eljárásra.

(2)   Az(1) bekezdés sérelme nélkül azok a sikeres pályázók, akik a legmagasabb áratkínálják.

Az illetékes intervenciós ügynökség azintervenciós vajat a beraktározás időpontja alapján értékesíti, kezdve alegrégibb vajjal a teljes hozzáférhető mennyiség vagy az édes és más vaj teljeshozzáférhető mennyisége tekintetében, és, adott esetben, gazdasági szereplőáltal megnevezett hűtőraktár(ak)ban.

(3)   Amennyiben a kérdéses raktárban hozzáférhető mennyiséget nem merítik ki, afennmaradó mennyiségre vonatkozó szerződéseket az ajánlott ár szerint továbbipályázóknak ítélik meg, a legmagasabb árral kezdve. Amennyiben a fennmaradómennyiség legfeljebb egy tonna, ezt a mennyiséget a sikeres pályázóknakajánlják fel ugyanolyan feltételek mellett, mint amelyekkel a számukra mármegítélt mennyiségeket is megkapták.

Amennyiben egy pályázateredményeként olyan szerződés jönne létre, amelyet a kérdéses hűtőraktárbanelérhető mennyiségnél több vajra ítélnek meg, az érintett pályázónak csak azelérhető mennyiségre ítélik meg a szerződést. Az intervenciós ügynökség továbbihűtőraktárakat jelölhet ki, amelyekből a pályázatban meghatározott mennyiségösszeállítható. A pályázó azonban visszautasíthatja ezeket a kijelöltraktárakat, amennyiben a pályázat a 22. cikk (2) bekezdésének f) pontjávalösszhangban megjelöl egy hűtőraktárat.

Amennyiben egyetlen hűtőraktártekintetében két vagy több olyan pályázat elfogadása, amelyek ugyanazt az áratkínálják a vaj ugyanazon felhasználási célja tekintetében, illetve ugyanazt abedolgozási módszert, ahhoz vezetne, hogy a hozzáférhető mennyiségen felülítélnek meg szerződéseket, ezeket a hozzáférhető mennyiségnek a pályázottmennyiségekkel arányosan történő megosztásával ítélik meg. Azonban amennyibenegy ilyen megosztás öt tonnánál kisebb mennyiségek odaítéléséhez vezetne, azodaítélés sorshúzással történik.

(4)   Apályázati felhívással kapcsolatosan felmerülő jogok és kötelezettségek nemátruházhatóak.

27. cikk

(1)   Apályázó pályázati biztosítékot nyújt a releváns egyedi pályázati eljárástekintetében a pályázatok benyújtására meghatározott időtartam lejártaelőtt.

(2)   Apályázati biztosítékot abban a tagállamban nyújtják be, amelyben a pályázatotbenyújtották.

Azonban intervenciós vajértékesítése esetén, amennyiben a pályázat megállapítja a 22. cikk (2)bekezdésének e) pontjával összhangban, hogy a vajnak a végtermékbe történőbedolgozása vagy adott esetben a vajkoncentrátum gyártása, vagyjelölőanyagoknak a vajhoz való hozzáadása, vagy köztes termékek gyártása apályázat benyújtása szerinti tagállamtól eltérő tagállamban történik, abiztosítékot benyújthatják a másik tagállam által megnevezett illetékeshatóságnál, amely a pályázó számára kibocsátja a 21. cikk (1) bekezdésének e)pontjában hivatkozott igazolást. Ilyen esetekben az érintett intervenciósügynökség tájékoztatja a másik tagállam illetékes hatóságát a biztosítékfelszabadítását vagy elvesztését megelőző körülményekről.

(3)   Apályázati biztosíték tonnánként 100 euro.

(4)   Apályázati biztosítékot azonnal felszabadítják, amennyiben a pályázatot nemfogadják el.

(5)   A2220/85/EGK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti elsődlegeskövetelmények, amelyekkel a megfelelést a pályázati biztosíték benyújtásabiztosítja, a pályázatnak a pályázatok benyújtási határidejét követőfenntartása és adott esetben:

a)

intervenciósvaj tekintetében az e rendelet 28. cikkében említett feldolgozási biztosítéknyújtása, illetve a 31. cikk (2) bekezdésében említett összegmegfizetése;

b)

az erendelet 5. cikkében említett termékek tekintetében:

i.

az említettcikkben található követelményeknek való megfelelés;

ii.

amennyibena felhasznált bedolgozási eljárás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjábanelőírt, feldolgozási biztosíték nyújtása a 28. cikkben említett módon vagyamennyiben a 34. cikk második albekezdését kell alkalmazni, végtermékekbetörténő bedolgozás;

iii.

amennyiben a felhasznált bedolgozási eljárás a 6. cikk (1) bekezdésének b)pontjában említett, végtermékekbe történő bedolgozás.

28. cikk

(1)   Aminimális értékesítési ár(ak) vagy a támogatás maximális összegének/összegeinekrögzítésével egyidejűleg és az 1255/1999/EK rendelet 42. cikke (2) bekezdésébenemlített eljárást alkalmazva a feldolgozási biztosíték összegét/összegeit 100kg-ra rögzítik, vagy a vaj intervenciós ára és a rögzített minimális árakközötti különbség, vagy a támogatás összegeinek alapján.

(2)   Afeldolgozási biztosíték célja az, hogy biztosítsa az elsődleges feltételekbetartását a 2220/85/EGK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése alapján azalábbiak valamelyikére vonatkozóan:

a)

intervenciósvaj esetében:

i.

az erendelet 7. cikke követelményeinek való megfelelés a vaj vajkoncentrátummátörténő feldolgozása és a jelölőanyagok hozzáadása tekintetében, adott esetben,vagy jelölőanyagok vajhoz történő hozzáadása tekintetében;

ii.

vaj vagyvajkoncentrátum végtermékekbe történő bedolgozása, jelölőanyagok hozzáadásávalvagy anélkül; vagy

b)

az erendelet 5. cikkében említett termékek esetében és amennyiben a 6. cikk (1)bekezdésének a) pontjában említett bedolgozási eljárást alkalmazzák,végtermékekbe történő bedolgozás.

A feldolgozási biztosítékot támogatásesetében abban a tagállamban nyújtják, ahol a pályázatot benyújtották, ésintervenciós vaj esetében abban a tagállamban, ahol a feldolgozást megkezdikvagy elvégzik.

(3)   Afeldolgozási biztosíték felszabadítása céljából megkövetelt igazolást atagállam által kijelölt illetékes ügynökség bocsátja ki a 11. cikkbenmegállapított időszak lejártát követő 12 hónapon belül.

(4)   A vis maior eseteit kivéve, amennyiben a végtermékekbetörténő bedolgozás 11. cikkben megállapított határidejét kevesebb mint 60nappal túllépik, tonna-vajegyenértékként 6 euro vész el a feldolgozásibiztosítékból minden egyes napon.

Az említett 59 napos időszakvégén a fennmaradó összeget 15 %-kal, majd ezt követően minden egyes továbbinapon 2 %-kal csökkentik.

(5)   Amennyiben az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett elsődlegeskövetelményeket azért nem teljesítik a 11. cikkben megállapított határidőnbelül, mert az intervenciós vajról azt állapítják meg, hogy fogyasztásraalkalmatlan, valamennyi feldolgozási biztosítékot felszabadítják, a Bizottsághozzájárulásával, azzal egyidejűleg, hogy az érintett tagállam hatóságainakfelügyelete mellett megfelelő intézkedés történt.

29. cikk

(1)   Kényszerítő és kellően megalapozott kereskedelmi okokból a 20. cikkben említettpályázat teljes mennyisége tekintetében a felhasználási célban vagy abedolgozási módszerben bekövetkezett változást az intervenciós ügynökség hagyjajóvá, saját felügyelete mellett és e rendelettel összhangban.

Amennyiben a 6. cikk (1)bekezdésének a) pontjában említett bedolgozási eljárást alkalmazzák, az ilyenjóváhagyást a jelölőanyagok hozzáadását megelőzően kell beszerezni.

Amennyiben a 25. cikk (1)bekezdésében említett minimális értékesítési ár vagy a támogatás maximálisszintje, adott esetben, megegyezik az A és B képlet tekintetében, a pályázókérésére az illetékes hatóság jóváhagyhatja a 20. cikkben említett pályázatteljes mennyiségére vonatkozóan a két képlet közötti, a felhasználási célbanbekövetkezett változást, saját felügyelete mellett és e rendelettelösszhangban.

(2)   Amennyiben kellően megalapozott kereskedelmi okokból a 28. cikk (2) bekezdésea) pontjának ii. alpontjában említett elsődleges követelmények nem teljesülneka 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt eljárás szerint bedolgozandótermékekre, az illetékes ügynökség a pályázónak a 11. cikkben megállapítottidőszakon belül tett kérésére engedélyezheti, hogy a jóváhagyó az említetttermékeket újra feldolgozza, az ügynökség felügyelete mellett és e rendelettelösszhangban, a jelölőanyagok hozzáadására jóváhagyott ugyanazon létesítményben,amennyiben nem térnek el a pályázatban említett felhasználási céltól vagybedolgozási eljárástól.

Ilyen esetekben a 28. cikkbenemlített feldolgozási biztosíték 15 %-a elvész, vagy a támogatást 15 %-kalcsökkentik.

30. cikk

Egy alárendelt követelménynek való megfelelés hiányában a28. cikkben említett feldolgozási biztosíték 15 %-a elvész, vagy a támogatást15 %-kal csökkentik.

6. SZAKASZ

AZ INTERVENCIÓS VAJNAK A PÁLYÁZATIELJÁRÁS SZERINTI ÉRTÉKESÍTÉSE

31. cikk

(1)   Azintervenciós ügynökség azonnal tájékoztatja a pályázókat az egyedi pályázatifelhívásban való részvételük eredményéről.

(2)   A vajelszállítását megelőzően és a 32. cikk (2) bekezdésében megállapított időszakonbelül a sikeres pályázók megfizetik az intervenciós ügynökségnek apályázatuknak megfelelő összeget az általuk a raktárból elszállítani kívántmennyiségért, és a 28. cikkben említett módon feldolgozási biztosítékotnyújtanak.

(3)   A vis maior eseteit kivéve, amennyiben a sikeres pályázónem teljesítette e cikk (2) bekezdését a megállapított időszakon belül, a 27.cikk (1) bekezdésében említett pályázati biztosíték elvész, és az érintettmennyiség értékesítését megszüntetik.

32. cikk

(1)   Amennyiben a 31. cikk (2) bekezdésében említett összeget megfizetik, illetve a28. cikkben említett módon feldolgozási biztosítékot nyújtanak, az intervenciósügynökség elszállítási utalványt bocsát ki, amelyen feltünteti azalábbiakat:

a)

azonmennyiség, amelynek tekintetében a 31. cikk (2) bekezdésében említettfeltételek teljesülnek, illetve az a pályázat, amelyre vonatkozik,sorozatszámmal azonosítva;

b)

az ahűtőraktár, ahol a vajat tárolják;

c)

a vajelszállításának végső időpontja;

d)

avégtermékekbe történő bedolgozás végső időpontja;

e)

a 6. cikk(1) bekezdésével összhangban választott bedolgozási eljárás;

f)

afelhasználási cél (A vagy B képlet).

(2)   Asikeres pályázók a számukra megítélt vajat a pályázatok benyújtásáramegállapított határidőtől számított 45 napon belül elszállítják. Az elszállításrészletekben is történhet.

Amennyiben a 31. cikk (2)bekezdésében említett fizetés megtörtént, és a 28. cikkben említettfeldolgozási biztosítékot benyújtották, de a vajat nem szállították el az ebekezdés első albekezdésében megállapított határidőn belül, a sikeres pályázóviseli a vaj tárolásának költségeit és kockázatát az e cikk (1) bekezdésének c)pontjában említett időpontot követő naptól kezdődően.

(3)   Avajat az intervenciós ügynökség olyan csomagokban adja át, amelyekenegyértelműen és olvashatóan hivatkoznak e rendeletre, a felhasználási célra (Avagy B képlet) és a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban választott bedolgozásieljárásra.

A vaj eredeti csomagolásábanmarad a bedolgozási eljárás megkezdéséig a 6. cikk (1) bekezdésévelösszhangban.

7. SZAKASZ

TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA A PÁLYÁZATIELJÁRÁS ÉRTELMÉBEN

33. cikk

(1)   Azintervenciós ügynökség azonnal tájékoztatja a pályázókat az egyedi pályázatifelhívásban való részvételük eredményéről.

(2)   Asikeres pályázóknak az (1) bekezdésben előírt értesítése különösen az alábbiinformációkat tartalmazza:

a)

az érintettvaj, vajkoncentrátum vagy tejszín mennyiségére megítélt támogatás összege, ésaz a pályázat, amelyre vonatkozik, sorozatszámmal azonosítva;

b)

adottesetben a 28. cikkben említett feldolgozási biztosíték összege;

c)

avégtermékekbe történő bedolgozás végső időpontja;

d)

a 6. cikk(1) bekezdésével összhangban választott bedolgozási eljárás és a felhasználásicél (A vagy B képlet).

34. cikk

A támogatást csak akkor fizetik meg a sikerespályázóknak, ha a 11. cikkben megállapított végső határidőtől számított 12hónapon belül igazolják az alábbiakat:

a)

vajesetében:

i.

az 5. cikk(1) bekezdésében megállapított követelményekkel összhangban gyártották;

ii.

a 11.cikkben megállapított határidőn belül bedolgozták végtermékekbe, vagyamennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt bedolgozási eljárástalkalmazzák, a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban jelölőanyagokat adtakhozzá, és a 28. cikkben említett feldolgozási biztosítékotbenyújtották;

b)

vajkoncentrátum esetében:

i.

az 5.cikkben megállapított követelményekkel összhangban gyártották;

ii.

a 11.cikkben megállapított időszakon belül bedolgozták végtermékekbe, vagyamennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt bedolgozási eljárástalkalmazzák, azt, hogy a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban jelölőanyagokatadtak hozzá, és a 28. cikkben említett feldolgozási biztosítékotbenyújtották;

c)

tejszínesetében:

i.

az 5. cikk(1) bekezdésében megállapított követelményekkel összhangban gyártották;

ii.

a 11.cikkben megállapított időszakon belül bedolgozták végtermékekbe, vagyamennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt bedolgozási eljárástalkalmazzák, a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban jelölőanyagokat adtakhozzá, és a 28. cikkben említett feldolgozási biztosítékotbenyújtották.

A 28. cikkben említett feldolgozási biztosítékot azonbannem kell benyújtani, ha a támogatást a 8. szakaszban előírt ellenőrzésekelvégzését követően igénylik, és amennyiben igazolják a végtermékekbe történőbedolgozást a 11. cikkben megállapított időszakon belül.

35. cikk

(1)   A vis maior eseteit kivéve a támogatást az azt követő 60napon belül fizetik meg, hogy az intervenciós ügynökségnek bemutatják a 34.cikk (1) bekezdésében említett igazolást azoknak a mennyiségeknek megfelelően,amelyekre az ilyen igazolást benyújtották.

Azonban a tagállamok a támogatáskifizetését havonta és pályázati eljárásonként egy kérelemrekorlátozhatják.

(2)   A vis maior eseteit kivéve, amennyiben a végtermékekbetörténő bedolgozás a 11. cikkben megállapított határidejét kevesebb mint 60nappal túllépik, és amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírtbedolgozási eljárást alkalmazzák, naponta és tonna-vajegyenértékként 6 eurótvonnak le a támogatásból.

Ezen 59 napos időszak végén atámogatás fennmaradó összegét 15 %-kal, majd ezt követően minden egyes továbbinapon 2 %-kal csökkentik.

(3)   Amennyiben a sikeres pályázó vis maiorra hivatkozik a támogatás kifizetésénekérdekében, vagy amennyiben a támogatásra való jogosultságra vonatkozóigazgatási vizsgálatot kezdeményeznek, a kifizetés nem történhet meg, amíg atámogatásra való jogosultságot nem állapítják meg.

8. SZAKASZ

ELLENŐRZÉSEK

36. cikk

A tagállamok kötelezettséget vállalnak különösen az eszakaszban említett ellenőrzések elvégzésére, amelyek költségét magukviselik.

37. cikk

(1)   Az 5.cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett vajkoncentrátumgyártása során, jelölőanyagok hozzáadásával vagy anélkül, illetve az 5. cikk(2) bekezdése során említett tejzsír gyártása során, vagy az intervenciósvajnak a 7. cikkel összhangban vajkoncentrátummá történő feldolgozása során,-vagy jelölőanyagok a tejszínhez, intervenciós vajhoz vagy vajhoz történőhozzáadása során, vagy a 9. cikk (2) bekezdésének második albekezdésébenemlített újracsomagolás során az illetékes ügynökség előzetes értesítés nélkülhelyszíni ellenőrzéseket tarthat a létesítménynek a 13. cikk (1) bekezdésénekh) pontjában említett gyártási programja alapján, olyan módon, hogy a 20.cikkben említett minden egyes pályázatot legalább egyszer ellenőrizzék, avajkoncentrátum gyártására szánt tejzsír esetében pedig legalább havontaegyszer.

Minőség-ellenőrzési célokból atagállamok, a Bizottság jóváhagyásának beszerzését követően, saját felügyeletükalatt létrehozhatnak egy, a bizonyos jóváhagyott létesítmények önellenőrzéséreszolgáló rendszert.

(2)   Azellenőrzések során az előállított termékek fizikai mintavétele is megtörténik,és megvizsgálják a felhasznált vajzsírokat, adott esetben fizikaimintavétellel, hivatkoznak különösen a gyártás körülményeire és az előállítotttermék minőségére és összetételére, a felhasznált vajtól vagy tejszíntőlfüggően, illetve az előállított termékekben vagy adott esetben a felhasználtvajzsírokban a nem tejzsír hiányára.

(3)   Időről időre ellenőrzéseket végeznek, a feldolgozott mennyiségektől függőgyakorisággal, de legalább minden hat hónapban, a 13. cikk (1) bekezdésének f)és g) pontjában említett nyilvántartások és adott esetben a 24. cikk (1)bekezdésének b) pontjában említett nyilvántartások alapos és véletlenszerűmegvizsgálásával, illetve a létesítmény jóváhagyása feltételeinek történőmegfelelés igazolásával.

38. cikk

(1)   Avajkoncentrátum, intervenciós vaj vagy vaj köztes termékekbe történőbedolgozására vonatkozóan az érintett létesítményekben előzetes értesítésnélkül helyszíni ellenőrzéseket tartanak a 13. cikk (1) bekezdésének h)pontjában említett gyártási program alapján a feldolgozott mennyiségektől függőgyakorisággal, de legalább havonta egyszer.

A vizsgálatok hivatkoznakkülönösen a köztes termékek gyártási körülményeire, illetve a 10. cikk (1)bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban bejelentett vajzsírtartalomravonatkozó követelményekre, az alábbi módokon:

a)

a 13. cikk(1) bekezdésének f) pontjában előírt nyilvántartások ellenőrzése az előállítottköztes termékek bejelentett összetételének igazolása céljából;

b)

afelhasznált vajzsírok vizsgálata, adott esetben fizikai mintavétellel, afelhasznált vajzsírokban a nem tejzsír hiányának igazolása, illetve köztestermékek fizikai mintavétele az említett nyilvántartásokban feltüntetettösszetételük ellenőrzése céljából;

c)

a vajzsírfelhasználásának és az előállított köztes termékek mennyiségénekellenőrzése.

(2)   Az(1) bekezdésben említett ellenőrzéseket a létesítmény jóváhagyási feltételeinekvaló megfelelésre irányuló vizsgálatokkal egészítik ki, és, adott esetben, a24. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett nyilvántartások ellenőrzésével,illetve az említett nyilvántartások részletes vizsgálatánakelvégzésével:

a)

véletlenszerű mintavétellel, amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjábanelőírt bedolgozási eljárást alkalmazzák;

b)

azelőállított köztes termékek minden egyes tételére, amennyiben a 6. cikk (1)bekezdésének b) pontjában előírt bedolgozási eljárást alkalmazzák.

39. cikk

(1)   Azintervenciós vaj, vaj, vajkoncentrátum, tejszín vagy köztes termékekvégtermékekben történő felhasználására vonatkozóan az érintett létesítményekbenelőzetes értesítés nélkül helyszíni ellenőrzéseket tartanak:

a)

afelhasznált vajzsírok megvizsgálására, adott esetben fizikai mintavétellel, anem tejzsírok hiányának igazolására, és szükség esetén a végtermékek fizikaimintavételét alkalmazzák összetételük igazolására;

b)

a termék apályázatban megállapított felhasználásának való megfelelésre, a gyártásireceptek, illetve vagy a 13. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említettnyilvántartások, vagy a 24. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említettnyilvántartások alapján:

i.

véletlenszerű mintavétellel, amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjábanelőírt bedolgozási eljárást alkalmazzák;

ii.

azelőállított végtermékek minden egyes tételére, amennyiben a 6. cikk (1)bekezdésének b) pontjában előírt bedolgozási eljárást alkalmazzák.

Az első albekezdés a) és b) pontjaibanemlített ellenőrzéseket a felhasznált mennyiségektől függő gyakorisággalvégzik, de legalább minden harmadévben egyszer, amennyiben a 6. cikk (1)bekezdésének a) pontjában előírt bedolgozási eljárást alkalmazzák, ha alétesítményben havonta legalább öt tonna vajegyenértéket bedolgoztak, éslegalább havonta egyszer, amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjábanelőírt bedolgozási eljárást alkalmazzák.

A legalább havi öt tonna vajegyenértéketfelhasználó létesítmények a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírtbedolgozási eljárással összhangban továbbítják gyártási programjukat mindenegyes pályázat tekintetében a tagállamban megállapított eljárásokkalösszhangban.

(2)   Amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt bedolgozási eljárástalkalmazzák, az e cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzéseket időszakosanarra irányuló ellenőrzésekkel egészítik ki, hogy igazolják az alábbiaknak valómegfelelést:

a)

a 13. cikkben a létesítmény jóváhagyására előírtfeltételek;

b)

a 21. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerintikötelezettségvállalás.

A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjábanelőírt bedolgozási eljárás alkalmazását felfüggeszthetik, ha a létesítmény nemtesz eleget a 21. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerintikötelezettségvállalásának. Felfüggesztés esetén a bedolgozási eljárásalkalmazását csak az érintett létesítmény kérésére folytathatják, amelyhezcsatolják a pályázónak a 21. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangbantett írásbeli kötelezettségvállalását.

40. cikk

(1)   Amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt bedolgozási eljárástalkalmazzák, a 38. cikk (2) bekezdésének b) pontjában és 39. cikke (1)bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett ellenőrzést gyártásitételenként végzik.

(2)   Amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt bedolgozási eljárástalkalmazzák, a 38. cikk (1) bekezdésében, (2) bekezdésének a) pontjában és a39. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett ellenőrzést apályázatok vonatkozásában felhasznált, a 20. cikkben említett mennyiségekazonosításával végzik.

41. cikk

(1)   Amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt bedolgozási eljárástalkalmazzák, a 39. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzéseketvégrehajtottnak tekintik, amennyiben a sikeres pályázók vagy, adott esetben, azeladók a végfelhasználók vagy, adott esetben, a kiskereskedők által tett-,valamennyi értékesítésre alkalmazható nyilatkozatot nyújtanak be, amelyben azutóbbiak:

a)

megerősítika végtermékekbe történő bedolgozás tekintetében tett kötelezettségvállalásukata 24. cikk (1) bekezdése d) pontjának iii. alpontjában említett és azértékesítési szerződésben megállapított módon;

b)

kijelentik,hogy tudatában vannak a tagállam által most vagy a jövőben megállapítandóbírságoknak, amelyeket akkor szabhatnak ki, ha bármelyik, a közhatóságok általvégrehajtandó ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy nem teljesítették az a)pontban tett kötelezettségvállalásukat.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában említett kötelezettségvállalást nemteljesítik, ha a támogatást már kifizették és felszabadították a biztosítékot,a 28. cikkben említett feldolgozási biztosíték összegével megegyező összegetkell megfizetni az érintett mennyiségek tekintetében az intervenciósügynökségnek.

42. cikk

A 41. cikket csak akkor kell alkalmazni, ha avégfelhasználók vagy, adott esetben, a kiskereskedők írásban kötelezettségetvállalnak arra, hogy egy 12 hónapos időszakon keresztül legfeljebb 12 tonnavajegyenértéket vásárolnak, ideértve adott esetben legfeljebb 14 tonna tejszíntvagy köztes termékekben ugyanakkora mennyiségű vajat vagyvajkoncentrátumot.

Ellenőrzéseket végeznek annak biztosítására, hogybetartják a 12 havi maximális mennyiséget.

A 41. cikket nem kell alkalmazni olyan végfelhasználókvagy kiskereskedők tekintetében, akik nem teljesítették az e cikk elsőbekezdésében említett kötelezettségvállalást. Amennyiben azonban ezt azilletékes hatóság indokoltnak ítéli, a végfelhasználó vagy a kiskereskedőszámára, annak írásbeli, a korábbi kötelezettségvállalásnak való meg nemfelelés okait kifejtő kérésére, további kötelezettségvállalást hagyhat jóvá. Azilyen jóváhagyás csak a kérést követő 12 hónapos időszak elteltével léphethatályba. Időközben a 39. cikk (1) bekezdésében előírt ellenőrzéseket végrekell hajtani.

43. cikk

A tagállamok rendszeresen ellenőrzik a 13. cikk (1)bekezdésének i. pontjában és a 24. cikk (1) bekezdése d) pontjának vii.alpontjában előírt kötelezettségeknek való megfelelést a továbbított adatokellenőrzésével.

44. cikk

Az e szakasz szerint végzett ellenőrzéseket vizsgálatijelentésben dokumentálják, amelyben feltüntetik az ellenőrzés időpontját,időtartamát és az elvégzett műveleteket.

45. cikk

(1)   A3002/92/EGK bizottsági rendelet (13) eltérő rendelkezés hiányában értelemszerűen alkalmazandó aze fejezetben említett termékekre.

A 3002/92/EGK rendelet 2.cikkében előírt ellenőrző intézkedések az e rendelet 5. cikkében említetttermékekre is alkalmazandók az e rendelet 8. cikkében említett jelölésiműveletek megkezdésétől, vagy olyan vajkoncentrátum esetében, amelyhez nemadtak jelölőanyagokat, a gyártás időpontjától, vagy olyan köztes termékekbebedolgozott vaj esetében, amelyhez nem adtak jelölőanyagokat, a bedolgozásidőpontjától és a végtermékekbe történő bedolgozásáig.

A T5 ellenőrző példány 104. és106. rovatában teendő különleges bejegyzéseket a XIII. melléklet állapítjameg.

(2)   Amennyiben a gyártás szerinti országtól eltérő tagállamban vajhoz vagytejszínhez jelölőanyagokat adtak, vagy végtermékekbe vagy adott esetben köztestermékekbe vajat vagy tejszínt dolgoztak be, az ilyen vajhoz vagy tejszínhez atagállam illetékes hatósága által kibocsátott tanúsítványt kell mellékelni,amelyben kijelentik, hogy az 5. cikk feltételei teljesültek.

9. SZAKASZ

JELENTÉSI KÖVETELMÉNYEK

46. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal:

1.

a naptári évelőző negyedévére vonatkozóan március 1., június 1., szeptember 1. és december1. előtt:

a)

a VIII–XI.mellékletekben megállapított mintákban említett adatokat;

b)

atámogatott termékekért fizetett, súlyozott átlagban kifejezett árat, aszélsőségek feltüntetésével, a végfelhasználóknak a tagállam szabályaivalösszhangban tett nyilatkozata szerint vagy a tagállam által végzett mintavételmegállapítása szerint;

c)

azokat azeseteket, amelyeknél megállapítást nyert, hogy az 5. cikk feltételeinek nemfeleltek meg;

2.

az előzőévre vonatkozóan minden egyes év március 1. előtt:

a)

a XII.mellékletben megállapított mintában említett adatokat;

b)

a 29. cikkszerint jóváhagyott felhasználási cél változásainak számát, és az érintettmennyiségeket és felhasználásokat;

c)

azokat azeseteket, amelyeknél a 41. cikk (2) bekezdése alkalmazandó.

A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a 13. cikk(1) bekezdésének i. pontjában és a 24. cikk (1) bekezdése d) pontjának vii.alpontjában említett kötelezettségeknek való megfelelés biztosítására.

III. FEJEZET

A KÖZÖSSÉGBENKÖZVETLEN FOGYASZTÁSRA SZÁNT VAJKONCENTRÁTUMRA VONATKOZÓ TÁMOGATÁS PÁLYÁZATIELJÁRÁS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSA

1 .SZAKASZ

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉSTÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

47. cikk

(1)   Támogatást adnak a vajkoncentrátumra, frakcionálva vagy anélkül, amelynekminimális zsírtartalma 96 %, és amelyet a 63. cikkel összhangban jóváhagyottlétesítményben a XIV. mellékletben meghatározott tulajdonságokkal rendelkezőtejszínből vagy vajból állítanak elő. A vajkoncentrátumot a Közösségbenközvetlen fogyasztásra szánják.

Megfelel a 92/46/EGK irányelvkövetelményeinek, különösen a jóváhagyott létesítményben történő előállításnakés az említett irányelv C. melléklete IV. fejezetének A. szakaszábanmegállapított állat-egészségügyi jelölési feltételeknek.

(2)   Atámogatást az a tagállam nyújtja, amelynek területén a tejszínt vagy vajatvajkoncentrátummá dolgozták fel a XIV. mellékletben megállapított képletekkelösszhangban.

(3)   Atámogatást euróban állapítják meg a folyamatos pályázati felhívási eljárássalösszhangban, amelyet az intervenciós ügynökségek mindegyike igazgat.

48. cikk

E fejezet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokalkalmazandók:

a)

„közvetlen fogyasztás”: fogyasztók által végfelhasználási céllaltörténő vásárlás, ideértve a szállodák, éttermek, kórházak, otthonok,bentlakásos iskolák, börtönök és valamennyi hasonló létesítmény által közvetlenfogyasztásra szánt élelmiszer elkészítése céljából történő vásárlást;

b)

„kiskereskedelem által történő átvétel”: az a)pontban említett létesítmények által, továbbá olyan forgalmazóvállalkozásokáltal végzett felvásárlások, amelyekbe csak („cash and carry”)vásárlókártyával lehet belépni, illetve kiskereskedelmi forgalmazóvállalkozásokbeszerzési osztályai által tett vásárlások;

c)

„gyártási tétel”: egy gyártási egységben előállított mennyiségűvajkoncentrátum, amely megfelel az 50. cikkben említett módon egy pályázategészének vagy részének.

2. SZAKASZ

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

49. cikk

(1)   Afolyamatos pályázati felhívásról szóló értesítést közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában legalább nyolc nappal apályázatok benyújtására megállapított első határidőt megelőzően.

(2)   Afolyamatos pályázati felhívás érvényességi időtartama során az intervenciósügynökségek egyedi pályázati felhívásokat adnak ki, amelyekben feltüntetikkülönösen a pályázatok benyújtási címét és a határidőt.

(3)   Azegyedi pályázati felhívásokra benyújtott pályázatok határideje 11 óra(brüsszeli idő szerint) a hónap második és negyedik keddjén, kivéve augusztusmásodik keddjét és december negyedik keddjét. Amennyiben kedd munkaszüneti nap,a határidő 11 óra (brüsszeli idő szerint) a megelőző munkanapon.

(4)   A (3)bekezdésben említett határidő napján a tagállamok összefoglaló táblázatotküldenek a Bizottságnak, amelyben e szakasszal összhangban feltüntetik apályázók által ajánlott mennyiségeket és összegeket.

Amennyiben nem érkezik ajánlat, atagállamok ezt ugyanazon határidőn belül közlik a Bizottsággal.

50. cikk

(1)   Apályázatok csak abban az esetben érvényesek, ha a vajkoncentrátum abbanmeghatározott teljes mennyiségének gyártására vonatkozó írásbelikötelezettségvállalást mellékelnek hozzájuk.

(2)   Apályázatokat írásban kell benyújtani az intervenciós ügynökség számára vagyajánlott levélben, vagy személyes kézbesítéssel, átvételi elismervényellenében, vagy bármilyen egyéb írott telekommunikációs formában.

51. cikk

(1)   Apályázatokat annak az intervenciós ügynökségnek kell benyújtani, amelynekterületén a vajkoncentrátumot előállítják.

(2)   Apályázatok tartalmazzák az alábbiakat:

a)

a pályázóneve és címe;

b)

a támogatásjavasolt összege, 100 kg vajkoncentrátumra euróban kifejezve;

c)

avajkoncentrátum mennyisége, beleértve a jelölőanyagokat, amelyekre a támogatástkérik;

d)

azonlétesítmény neve és címe, ahol a vajkoncentrátum teljes mennyiségételőállítják, hozzáadják a jelölőanyagokat és elvégzik a csomagolást,összhangban az 59., 61. és 62. cikkel, és adott esetben az a létesítmény, ahola vajkoncentrátum teljes mennyiségét értékesítési céllal csomagolják, a 62.cikk (1) bekezdésével összhangban.

52. cikk

A pályázat csak akkor érvényes, ha:

a)

az 50. cikk(1) bekezdésében előírt kötelezettségvállalást mellékelték;

b)

legalábbnégy tonna vajkoncentrátumra vonatkozik;

c)

igazolástnyújtanak be arról, hogy a pályázatok benyújtására megállapított időszaklejárta előtt a pályázó benyújtotta az 53. cikk (2) bekezdésében előírtpályázati biztosítékot.

53. cikk

(1)   A 49.cikk (3) bekezdésében meghatározott időtartam lejártát követően az érintettegyedi pályázati felhívásra benyújtott pályázatot nem lehetvisszavonni.

(2)   Apályázatok benyújtására meghatározott időszak lejárta után a pályázatfenntartása, a 47. cikk (1) bekezdésében említett követelményeknek valómegfelelés és az e cikk (4) bekezdésében említett végfelhasználási biztosítéknyújtása a 2220/85/EGK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti elsődlegeskövetelmények, amelyekkel a megfelelést a tonnánként 100 euro pályázatibiztosíték benyújtása biztosítja.

(3)   Apályázati biztosítékokat a pályázat benyújtása szerinti tagállamban nyújtjákbe.

A pályázati biztosítékot azonnalfelszabadítják, amennyiben a pályázatot nem fogadják el.

Továbbá a pályázatibiztosítékokat felszabadítják, amennyiben benyújtják a (4) bekezdésbenhivatkozott végfelhasználási biztosítékot.

(4)   Avajkoncentrátumnak a Közösségben a kiskereskedelem által történő átvétele a2220/85/EGK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerint elsődleges követelmény,amellyel a megfelelést végfelhasználási biztosíték benyújtása biztosítja. Avégfelhasználási biztosítékot a pályázat benyújtása szerinti tagállambannyújtják be.

54. cikk

A támogatás maximális összegét az egyedi pályázatifelhívásra érkezett pályázatok alapján, illetve az 1255/1999/EK rendelet 42.cikke (2) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban állapítjákmeg.

Ugyanazon eljárás során hozható olyan értelmű határozat,hogy egy pályázati felhívás tekintetében nem ítélnek meg támogatást.

Az 53. cikk (4) bekezdésében említett végfelhasználásibiztosíték összegét a támogatással egyidejűleg állapítják meg, az 1255/1999/EKrendelet 42. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban. Azemlített összeget 100 kg-onként állapítják meg, a támogatás összegealapján.

55. cikk

(1)   Apályázatokat visszautasítják, amennyiben a javasolt támogatás több, mint azérintett egyedi pályázati felhívás tekintetében rögzített maximálisösszeg.

(2)   Apályázati felhívással kapcsolatosan felmerülő jogok és kötelezettségek nemátruházhatóak.

56. cikk

(1)   Azintervenciós ügynökség azonnal tájékoztatja a pályázókat az egyedi pályázatifelhívásban való részvételük eredményéről.

(2)   Asikeres pályázókat különösen az alábbiakról tájékoztatják:

a)

az érintettvajkoncentrátum mennyiségére megítélt támogatás összege, és az a pályázat,sorozatszámmal azonosítva, amelyre vonatkozik;

b)

avajkoncentrátum végső csomagolási időpontja;

c)

avégfelhasználási biztosíték összege.

57. cikk

(1)   A vis maior eseteit kivéve a támogatást kifizetik asikeres pályázónak:

a)

60 naponbelül attól az időponttól számítva, hogy igazolást nyújtanak be arról, hogy a47. cikk (1) bekezdésével összhangban állították elő a vajkoncentrátumot,hozzáadták a jelölőanyagokat, és az 59–62. cikkel összhangban csomagolták, ésazon mennyiségekkel arányosan fizetik ki, amelyekről az igazolástbenyújtották;

b)

aztkövetően, hogy az 53. cikk (4) bekezdésében említett végfelhasználásibiztosítékot benyújtják.

(2)   Amennyiben a sikeres pályázó vis maiorra hivatkozik a támogatás kifizetése érdekében,vagy amennyiben a támogatásra való jogosultságra vonatkozó igazgatásivizsgálatot kezdeményeznek, a kifizetés nem történhet meg, amíg a támogatásravaló jogosultságot nem állapítják meg.

58. cikk

(1)   Avégfelhasználói biztosítékot felszabadítják azon mennyiségekre, amelyekrevonatkozóan igazolást nyújtanak be a kiskereskedelem által történt átvételről apályázatoknak a 49. cikk (3) bekezdésében említett benyújtási határidejelejártának hónapját követő legfeljebb 15 hónapon belül.

Azonban a 2220/85/EGK rendelet22. cikkének (3) bekezdésétől eltérve a végfelhasználási biztosíték 85 %-átfelszabadítják, amennyiben az igazolást az e bekezdés első albekezdésébenemlített 15 hónapos határidőtől számított hat hónapon belül benyújtják.

(2)   Amennyiben T5 ellenőrző példányt kell használni a kiskereskedelem által történőátvétel igazolására, és nem küldik vissza a biztosítékkal rendelkezőügynökségnek a pályázatok a 49. cikk (3) bekezdésében említett benyújtásihatáridejének hónapját követő 12 hónapon belül, az érdekelt félen kívül állókörülmények miatt, az említett fél egyenlő elbánásra vonatkozóan indoklássalellátott kérelmet nyújthat be az illetékes hatóságoknak az e cikk (1)bekezdésének első albekezdésében említett 15 hónapos határidő lejárta előtt,alátámasztó dokumentumokkal együtt, ideértve a szállítási dokumentumot, és egyazt igazoló dokumentumot, hogy a vajat átvette a kiskereskedelem.

3. SZAKASZ

A BEDOLGOZÁSRA VONATKOZÓKÖRÜLMÉNYEK

59. cikk

(1)   Avajkoncentrátum gyártása során vagy rögtön azt követően a XIV. mellékletbenemlített egyik jelölőanyagot a választott képlettel összhangban be kelldolgozni, annak homogén eloszlásának biztosításával.

Az illetékes hatóság biztosítja,hogy a vajkoncentrátumba bedolgozandó termékek minőségére és jellemzőirevonatkozó követelményeknek megfeleljenek a 213/2001/EK rendelettelösszhangban.

(2)   Avajkoncentrátumhoz nitrogéngázt adhatnak közvetlenül a csomagolást megelőzőenhabosítás céljából. Az ebből a kezelésből származó térfogat-növekedés nemhaladhatja meg a vajkoncentrátum kezelés előtti térfogatának 10 %-át.

Azonban a jelölőanyagok ésadalékanyagok hozzáadását megelőzően 99,8 %-osminimális vajzsírtartalommal rendelkező vajkoncentrátum esetében az ebből akezelésből származó térfogat-növekedés nem haladhatja meg a vajkoncentrátumkezelés előtti térfogatának 20 %-át.

60. cikk

Amennyiben, például egyenetlen elosztás vagy elégtelenmennyiségbedolgozás miatt a XIV. melléklet 1. pontjának c) alpontjábanfelsorolt jelölőanyagra vonatkozó tartalomról azt állapítják meg, hogy az azelőírt minimális mennyiségnél több mint 5 %-kal, de kevesebb mint 30 %-kalkisebb, a támogatást 1,5 %-kal csökkentik az előírtminimális mennyiség alatt minden egyes százalékpont tekintetében. Amennyiben ajelölőanyag-tartalomról azt állapítják meg, hogy az előírt minimálismennyiséggel megegyezik, vagy annál több mint 30 %-kal kevesebb, a támogatástnem fizetik ki.

61. cikk

(1)   Fémzárolt csomagokba helyezik az olyan vajkoncentrátumot, amelyhez a XIV.mellékletben megállapított I. vagy II. képlettel összhangban jelölőanyagokatadtak hozzá. Az 59. cikkel összhangban bedolgozott termékektől függően ésfigyelemmel az élelmiszerek leírására vonatkozó nemzeti rendelkezésekre, acsomagokon ugyanolyan betűtípussal egyértelműen és jól láthatóan rányomtatják aXV. melléklet 1. vagy 2. pontjában felsorolt egy vagy több bejegyzést.

(2)   Az(1) bekezdésben említett csomagok tartalma legfeljebb nettó háromkilogramm.

62. cikk

(1)   Avajkoncentrátum gyártása, jelölőanyagoknak a XIV. mellékletben megállapítottelőírásokkal összhangban történő hozzáadása és a csomagolás, ideértve azértékesítési célú csomagolást, a 51. cikk (2) bekezdésének d) pontjábanfeltüntetett létesítményben történik, a pályázatok benyújtására a 49. cikk (3)bekezdésében előírt időtartam lejárta hónapját követő három hónaponbelül.

Azonban az illetékes ügynökségbeleegyezésével a vajkoncentrátum teljes mennyiségét az 51. cikk (2)bekezdésének d) pontjában feltüntetett feldolgozólétesítménytől eltérőlétesítményben is becsomagolhatják értékesítési célból, amennyiben mindkétlétesítmény ugyanabban a tagállamban van, és a csomagolást e célból jóváhagyottlétesítményben végzik.

(2)   A vis maior eseteit kivéve, amennyiben az (1) bekezdésbenemlített időtartamot kevesebb mint 60 nappal túllépik, a támogatást naponta éstonnánként 7,32 euróval csökkentik. Ezen 59 naposidőtartam végén a támogatás fennmaradó összegét 15 %-kal, majd minden egyestovábbi napon 2 %-kal csökkentik.

4. SZAKASZ

JÓVÁHAGYÁS

63. cikk

(1)   A 62.cikkben említett műveleteket e célból azon tagállam által jóváhagyottlétesítményben kell elvégezni, amelynek területén a létesítménytalálható.

(2)   Alétesítményeket csak akkor lehet jóváhagyni, ha:

a)

a 92/46/EGKirányelv 10. cikke szerint jóváhagyták ezeket;

b)

megfelelőtechnikai üzemmel rendelkeznek;

c)

képesekhavonta átlagosan legalább két tonna vajkoncentrátum feldolgozására;

d)

olyanhelyiségekkel rendelkeznek, amelyekben a nem vaj zsír bármekkora készleteelkülönítve tárolható és olyanként azonosítható;

e)

vállaljákfolyamatos nyilvántartás és alátámasztó dokumentumok vezetését, amelyekbenfeltüntetik a felhasznált vaj és tejszín szállítóját, a vajkoncentrátumgyártásának időpontját, továbbá az előállított vajkoncentrátum mennyiségét ésösszetételét, a termék elszállítási időpontját, továbbá birtokosaik nevét éscímét, szállítási feljegyzésekkel és számlákkal alátámasztva;

f)

vállalják,hogy minden egyes tétel tekintetében továbbítják gyártási programjukat a 67.cikkben említett ellenőrzésekért felelős szervnek, összhangban az érintetttagállam által meghatározott rendelkezésekkel.

(3)   Amennyiben a létesítmény különféle támogatható vagy árcsökkentésre jogosultterméket dolgoz fel, vállalja továbbá az alábbiakat:

a)

a (2)bekezdés első albekezdésének e) pontjában hivatkozott nyilvántartást különvezetik;

b)

az említetttermékeket egymást követően dolgozzák fel.

Az érintett fél kérésére a tagállamokfelfüggeszthetik az első albekezdés b) pontjában előírt kötelezettséget,amennyiben a létesítmény a kérdéses termék bármekkora készleteinek megfelelőelkülönítésére és azonosítására alkalmas helyiségekkel rendelkezik.

64. cikk

A jóváhagyást sorozatszámmal együtt az a tagállam adja,amelynek területén a vajkoncentrátumot gyártják és csomagolják.

65. cikk

(1)   Ajóváhagyást visszavonják, ha a 63. cikk (2) bekezdésének a)–d) pontjában előírtfeltételek nem teljesülnek.

Az érintett létesítmény kérésérea jóváhagyást egy hat hónapos időszakot követően újra megadhatják, egy olyanrészletes vizsgálatot követően, amely megállapítja, hogy az említettfeltételeket teljesítették.

(2)   Amennyiben egy létesítményről megállapítást nyer, hogy nem teljesíti a 63. cikk(2) bekezdése e) és f) pontjaiban említett kötelezettségvállalását, vagybármely egyéb, e rendeletből származó kötelezettségét, akkor, a vis maior eseteit kivéve, a jóváhagyást felfüggesztikegy 1–12 hónapos időtartamra, a szabálytalanság súlyosságától függően. Ajóváhagyást csak a létesítmény kérésére adják meg újra, amennyiben mellékeli a63. cikk (2) bekezdése e) és f) pontjaiban előírtkötelezettségvállalásokat.

A tagállamok úgy határozhatnak,hogy eltekintenek az első albekezdésben említett felfüggesztéstől, amennyibenmegállapítást nyer, hogy a szabálytalanságot nem szándékosan vagy súlyoshanyagságból követték el, és ha ennek következményei nem számottevőjelentőségűek.

5. SZAKASZ

ELLENŐRZÉSEK ÉS JELENTÉSIKÖVETELMÉNYEK

66. cikk

A tagállamok vállalják különösen az e szakaszban említettellenőrzéseket, amelyek költségét maguk viselik.

67. cikk

A vajkoncentrátum gyártása során az illetékes hatóságelőzetes értesítés nélkül helyszíni ellenőrzéseket végez a létesítmény gyártásiprogramja alapján a 63. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett módon, úgy,hogy az 50. cikkben említett minden egyes pályázatot legalább egyszerellenőrizzenek.

Az ellenőrzések során mintát vesznek avajkoncentrátumból, a pályázat sorozatszámával azonosítva, megvizsgálják afelhasznált vajzsírokat, adott esetben fizikai mintavétellel, hivatkoznakkülönösen a gyártás körülményeire, az előállított termék minőségére ésösszetételére, a csomagolásra, illetve az előállított termékekben vagy adottesetben a felhasznált vajzsírokban a nem tejzsír hiányára.

Az ellenőrzéseket időről időre, a feldolgozottmennyiségektől függő gyakorisággal, kiegészítik a 63. cikk (2) bekezdésének e)pontjában említett nyilvántartások és alátámasztó dokumentumok alapos ésvéletlenszerű megvizsgálásával, illetve a létesítmény jóváhagyása feltételeinektörténő megfelelés igazolásával.

Az ellenőrzéseket vizsgálati jelentésben dokumentálják,amelyben feltüntetik az ellenőrzés időpontját, időtartamát és az elvégzettműveleteket.

68. cikk

(1)   Addig, amíg a vajkoncentrátumot át nem veszi a kiskereskedelem, bármely, efejezet szerint vajkoncentrátumra jogosult személy készletnyilvántartást vezet,amelyben feltüntetik minden egyes szállítmány tekintetében a vajkoncentrátumfelvásárlóinak nevét és címét, illetve az egyes esetekben vásároltmennyiségeket.

A vajkoncentrátum e fejezetszerinti jogosultjai, akik a II. fejezetre figyelemmel is jogosultakvajkoncentrátumra, külön készletnyilvántartásokat vezetnek az említettfejezetek mindegyike szerint tárolt termékekről.

(2)   Az(1) bekezdésnek való megfelelés biztosítása érdekében az ellenőrzéseket azabban a bekezdésben említett vajkoncentrátum valamennyi jogosultja kereskedelmidokumentumainak és készletnyilvántartásainak előzetes értesítés nélkülirészletes vizsgálatával egészítik ki.

69. cikk

A tagállamok értesítik a Bizottságot minden egyesnegyedév kezdetén a vajkoncentrátum előző negyedévben feljegyzettkiskereskedelmi értékesítési árairól.

70. cikk

A 3002/92/EGK rendelet eltérő rendelkezés hiányábanértelemszerűen alkalmazandó az e fejezetben említett termékekre.

A 3002/92/EGK rendelet 2. cikkében előírt ellenőrzőintézkedések az e fejezetben említett termékekre az e rendelet 59. cikkébenemlített műveletek megkezdésétől addig alkalmazandók, amíg a termékek úgykerülnek nyilvántartásba, ahogy azokat a kiskereskedelem átvette.

Amikor a csomagolt vajkoncentrátumot elküldik egy másiktagállamban kiskereskedelem által történő átvételre, a 3002/92/EGK rendeletáltal előírt meghatározások mellett a T5 ellenőrző példány 104. rovatába az erendelet XV. mellékletének (3) bekezdésében felsorolt egyik bejegyzéstteszik.

IV. FEJEZET

VAJ NONPROFITINTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK ÁLTAL TÖRTÉNŐ FELVÁSÁRLÁSÁRA NYÚJTOTTTÁMOGATÁS

1. SZAKASZ

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉSTÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

71. cikk

Minden egyes tagállam kiválaszthatja a területén levőnonprofit intézmények és szervezetek közül azokat (a továbbiakban:kedvezményezettek), amelyek megkaphatják a csökkentett árú vajat.

72. cikk

A vaj csak abban az esetben támogatható, ha:

a)

abban atagállamban vásárolják, ahol a kedvezményezett fő létesítménye található, olyanszállítótól vagy csomagolótól (a továbbiakban: szállító), akit e célból azadott tagállamban az illetékes hatóság jóváhagyott;

b)

megfelel:

i.

az1255/1999/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésében megállapított feltételeknek ésa 2771/1999/EK rendelet V. mellékletében megállapított nemzeti minőségiosztálynak a gyártás szerinti tagállamban, és amennyiben csomagolását ennekmegfelelően jelzéssel látják el;

ii.

a92/46/EGK irányelv követelményeinek, különösen a jóváhagyott létesítménybentörténő előállítás és az említett irányelv C. melléklete IV. fejezetének A.szakaszában meghatározott állat-egészségügyi jelölési követelményeknek valómegfelelés vonatkozásában.

73. cikk

(1)   Efejezet alkalmazásában a szállítók csak akkor hagyhatók jóvá, hakötelezettséget vállalnak az alábbiakra:

a)

nyilvántartás vezetése, amelyben feltüntetik különösen a vaj értékesítőjéneknevét, a kedvezményezettek nevét és címét, illetve a számukra értékesítettvajmennyiséget, továbbá a 75. cikk (1) bekezdésében említett megfelelőutalványok sorozatszámát;

b)

a szállítószékhelye szerinti tagállam által meghatározott felügyeleti eljárásokelfogadása, különösen a nyilvántartások ellenőrzése és a vajminőség-ellenőrzése tekintetében.

(2)   Amennyiben megállapítást nyer, hogy egy szállító nem felel meg az (1)bekezdésben említett egyik kötelezettségvállalásának vagy az e fejezetbőlszármazó bármely egyéb kötelezettségének, akkor, a vis maior eseteit kivéve, a jóváhagyást felfüggesztikegy 1–12 hónapos időszakra, a szabálytalanság súlyosságától függően. Ajóváhagyást csak az érintett létesítmény kérésére adhatják meg újra, amelyhezmellékelik az (1) bekezdésben említett kötelezettségvállalást.

A tagállamok úgy határozhatnak,hogy az első albekezdésben említett felfüggesztéstől eltekintenek, amennyibenmegállapítást nyer, hogy a szabálytalanságot nem szándékosan vagy súlyoshanyagságból követték el, és ha ennek következményei nem számottevőjelentőségűek.

2. SZAKASZ

TÁMOGATÁS, VÉGREHAJTÁS, ELLENŐRZÉSEKÉS JELENTÉSTÉTEL

74. cikk

(1)   Atámogatás összegét 100 kg vajra 60 euróban állapítják meg.

(2)   Az1255/1999/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének harmadik francia bekezdésébenemlített vaj esetében a támogatás e cikk (1) bekezdésében meghatározottösszegét 0,9756-del kell megszorozni.

(3)   Atámogatás összegének változása esetén az új összeg vonatkozik valamennyivajszállítmányra, a 75. cikk (1) bekezdésében említett, az új összegmegállapítása hónapját követő hónapban érvényes utalvány alapján.

Azonban egy hónapnál hosszabbideig érvényes utalványok esetében, amennyiben az új összeget az utalványérvényessége utolsó hónapját megelőzően állapítják meg, az új összeget kellalkalmazni valamennyi olyan vajszállítmány tekintetében, amely az új összegmegállapításának hónapját követő hónap kezdete után történik.

75. cikk

(1)   Atámogatást a vajszállítóknak írásbeli kérésükre, és sorozatszámmal ellátott, a76., 77. és 78. cikkel összhangban a tagállam illetékes hatósága általkibocsátott utalvány benyújtása esetén adják meg, amelyhez mellékelik a 79.cikkben említett egyik alátámasztó dokumentumot.

A vis maior eseteit kivéve a támogatási kérelmeket és azalátámasztó dokumentumokat az utalvány érvényessége szerinti naptári hónap elsőnapjától számított 12 hónapon belül kell benyújtani.

(2)   Atagállamok felhatalmazást kapnak a vaj azon minimális mennyiségénekmegállapítására, amelynek tekintetében támogatási kérelmet lehetbenyújtani.

76. cikk

A 75. cikk (1) bekezdésében előírt utalványok az alábbiakmegléte esetén bocsátandók ki:

a)

akedvezményezett részéről az illetékes hatóságnak tett írásbelikötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy csak olyan fogyasztók számárateszi a vajat hozzáférhetővé, akikért felelős, illetve arra, hogy visszafizetia támogatási összeget, amennyiben megállapítást nyer, hogy az e rendeletszerint vásárolt vaj felhasználási céljától eltértek;

b)

akedvezményezett írásbeli kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy kérésreaz illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja azokat a nyilvántartásokat,amelyekből a vaj felhasználása megállapítható;

c)

akedvezményezett részéről a megelőző 12 hónapban kibocsátott bármely utalványvonatkozásában tett kötelezettségvállalás megfelelő teljesítése.

A tagállamok utalvány kibocsátásáról dönthetnek, hamegállapítást nyer, hogy az első bekezdés c) pontjában említettkötelezettségvállalások nem teljesítését nem szándékosan vagy súlyos hanyagságmiatt követték el, és ha ennek következményei nem számottevőjelentőségűek.

77. cikk

(1)   Azutalványokon feltüntetik különösen:

a)

az érintettintézmény vagy szervezet és, adott esetben, a felhatalmazással rendelkezőügynök nevét és címét;

b)

azonfogyasztók maximális számát, akikért az érintett intézmény vagy szervezetfelelős;

c)

a vaj azonmaximális mennyiségét, amelyre jogosult;

d)

azérvényesség évét és hónapját.

(2)   Az(1) bekezdés c) pontjában említett vaj maximális mennyisége havonta ésfogadóintézménybeli fogyasztónként 2 kg.

78. cikk

(1)   Azutalvány a rajta feltüntetett naptári hónapban érvényes. Azonban a vajelszállítható az utalványon feltüntetett naptári hónapot megelőző hónap 20.napjától az azon feltüntetett naptári hónapot követő hónap 10. napjáig.

Az első albekezdéstől eltérve atagállamok rendelkezhetnek két vagy három naptári hónapig érvényesutalványokról. Ilyen esetekben az érvényesség hónapját fel kell tüntetni azutalványon, és a vaj az utalványon feltüntetett első naptári hónapot megelőzőhónap 20. napjától az azon feltüntetett naptári hónapot követő hónap 10.napjáig szállítható el.

(2)   Azilletékes hatóság nem állíthat ki utalványt ugyanannak a kedvezményezettnekösszességében 12 hónapot meghaladó időszakra.

79. cikk

Az utalványok nem jogosítanak támogatásra legalább azegyik alábbi feltétel teljesülésének hiányában:

a)

tartalmazzáka kedvezményezett által tett igazolást arra vonatkozóan, hogy a vajmennyiségetténylegesen megvásárolták és elszállították az említett utalvány révén;

b)

mellékelikhozzájuk a kézhez vett számlának vagy kézbesítési szelvénynek a kedvezményezettáltal aláírt másolatát.

80. cikk

A vis maior eseteit kivéve a támogatást az illetékeshatóságok legkésőbb 60 nappal azt az időpontot követően fizetik ki, amikor atámogatást és az összes alátámasztó dokumentumot benyújtották.

Amennyiben a szállító vis maiorra hivatkozik a támogatás kifizetésénekérdekében, vagy amennyiben a támogatásra való jogosultságra vonatkozóigazgatási vizsgálatot kezdeményeznek, a kifizetés nem történhet meg, amíg atámogatásra való jogosultságot nem állapítják meg.

Az alátámasztó dokumentumokat és a 82. cikkben említettellenőrzésekre vonatkozó jelentést a támogatás kifizetéséért felelős, az1258/1999/EK rendelet 4. cikkében említett szervnek vagy hatóságnak küldikmeg.

81. cikk

(1)   Avajat a kedvezményezettnek olyan csomagolásban adják át, amelyen egyértelmű ésletörölhetetlen betűkkel feltüntették a nemzeti minőségi osztályt ésállat-egészségügyi jelölést a 72. cikk b) bekezdésével összhangban, illetve aXVI. melléklet 1. pontjában felsorolt egy vagy több bejegyzést.

(2)   Acsomagokban levő bármely tömbön vagy külön adagon feltüntetik a XVI. melléklet2. pontjában felsorolt egy vagy több bejegyzést.

82. cikk

A tagállamok elfogadják az e fejezetnek való megfelelésbiztosításához szükséges felügyeleti intézkedéseket, különösen a szállítókereskedelmi dokumentumainak és készletnyilvántartásainak ellenőrzését. Azilyen ellenőrzéseket a 4045/89/EGK tanácsi rendelettel (14) összhangban végzik, és ezeketvizsgálati jelentésben dokumentálják, amelyben feltüntetik az ellenőrzésidőpontját, időtartamát és az elvégzett műveleteket.

83. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal az alábbiakat:

a)

háromhónapon belül az érintett vaj különböző értékesítési szakaszaiban elvégzendőellenőrzési eljárást;

b)

minden egyeshónap 20. napját megelőzően azokat a mennyiségeket, amelyek vonatkozásában azelőző hónapban:

utalványtbocsátottak ki,

támogatástfizettek ki.

V. FEJEZET

HATÁLYON KÍVÜLHELYEZÉS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

84. cikk

A 2191/81/EGK, 3143/85/EGK, 1609/88/EGK, 429/90/EGK,3378/91/EGK és 2571/97/EGK rendeletet, e rendelet 85. cikkére figyelemmel,hatályon kívül helyezik.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre történőhivatkozásokat e rendeletre történő hivatkozásként és a XVII. mellékletbenfoglalt megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

85. cikk

A 2571/97/EK és a 429/90/EGK rendelet alkalmazandó azonpályázati eljárásokra, amelyeknél a pályázatok benyújtásának határidejemegelőzi 2005. december 15-ét.

A 2571/97/EK rendelet 7. és 8. cikkében, a 429/90/EGKrendelet 10. cikkében és a 2191/81/EGK rendelet 4. cikkében említett előnyomottcsomagolások 2006. szeptember 1-jéighasználhatók.

A 2571/97/EK rendelet 23. cikke (6) bekezdése szerinttett kötelezettségvállalások, valamint a létesítmények és köztes termékek azemlített rendelet 10. cikke szerinti jóváhagyása érvényes marad e rendeletszerint azzal a feltétellel, hogy a jóváhagyások tekintetében az illetékeshatóságok igazolják az e rendelet 13. cikke (1) bekezdése b) pontjának valómegfelelést. Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az e rendelet 13.cikkében említett további kötelezettségvállalásokat az érintett létesítményeklegkésőbb 2006. március 1-jén megteszik.

Egy létesítménynek a 429/90/EGK rendelet 9. cikke (2)bekezdése szerinti jóváhagyása érvényes marad e rendelet szerint azzal afeltétellel, hogy az illetékes hatóság igazolja az e rendelet 63. cikk (2)bekezdésének a) pontjának való megfelelést.

A szállítók 2191/81/EGK rendelet 1. cikke (4) bekezdéseszerinti jóváhagyása e rendelet szerint érvényes marad.

86. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésétkövető hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2005. december15-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljesegészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 9-én.

a Bizottságrészéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o.A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6.o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 350., 1997.12.20., 3. o. Alegutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25.o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 213., 1981.8.1., 20. o. Alegutóbb az 1268/2005/EK rendelettel (HL L 201., 2005.8.2., 36.o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 45., 1990.2.21., 8. o. Alegutóbb a 2250/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

(5)  HL L 143., 1988.6.10., 23. o.A legutóbb az 1931/2004/EK rendelettel (HL L 333., 2004.11.9., 3. o.)módosított rendelet.

(6)  HL L 298., 1985.11.12., 9. o. Alegutóbb a 101/1999/EK rendelettel (HL L 11., 1999.1.16., 14. o.)módosított rendelet.

(7)  HL L 319., 1991.11.21., 40. o.A legutóbb a 124/1999/EK rendelettel (HL L 16., 1999.1.21., 19.o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 268., 1992.9.14., 1. o. Alegutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.)módosított irányelv.

(9)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. Alegutóbb a 673/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 17. o.)módosított rendelet.

(10)  HL L 160., 1999.6.26., 103.o.

(11)  HL L 333., 1999.12.24., 11.o.

(12)  HL L 37., 2001.2.7., 1.o.

(13)  HL L 301., 1992.10.17., 17.o.

(14)  HL L 388., 1989.12.30., 18.o.


I. MELLÉKLET

VÉGTERMÉKEK

(a 4. cikkben említettmódon)

A képlet:

A1

a 1905 20,1905 31, 1905 32, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 és a 1905 90 90 KN-kódok alá tartozótermékek;

A2

az alábbi termékek, akiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve:

a)

cukoráru,amely a 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 és a 1704 90 99 KN-kód alá tartozik;

b)

cukoráru,amely a 1806 90 50 KN-kód alá tartozik;

c)

egyéb,kakaótartalmú élelmiszer-készítmények, amelyek a 1806 31 00,1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 és a 1806 90 90 KN-kód alá tartoznak,és amelyek nem csokoládék és csokoládés termékek;

A3

a 1806 31 00,1806 90 11, 1806 90 19 és a 1806 90 31 KN-kód alá tartozó csokoládékészítmények töltelékei akiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve.

Az A2 és A3 alatt meghatározott termékektejzsírtartalma legalább 3 tömegszázalék és legfeljebb 50 tömegszázaléklehet;

A4

a 1901 20 00 és1901 90 99 KN-kódok alá tartozó termékek:

a)

nyerstészta formájában, dekoráció nélkül:

i.

lisztés/vagy keményítő alappal, amely a szárazanyagra számított összetevők legalább40 tömegszázalékát teszi ki, tejzsírral és egyéb összetevőkkel – úgymint cukor(szacharóz), tojás vagy tojássárgája, tejpor, só stb. – keverve, a teljeszsírtartalom 90 %-át meghaladó tejzsírtartalommal, az összetevők normálösszetételének részét képező zsír kivételével;

ii.

amelynekösszetevői alaposan össze vannak gyúrva, és a zsírt úgy emulgeálták, hogybármilyen fizikai kezelést alkalmaznak, lehetetlen a tejzsírtelválasztani;

iii.

sütésrevagy egyéb, hasonló hatású hőkezelésre kész a 1905 KN-kódalá tartozó termékek közvetlen előállításának céljára az A1-ben említettekszerint;

iv.

az alábbic) ponttal összhangban kiszerelve.

Dekoráció adható a nyerstésztához, feltéve hogy az így kapott termék nem más KN-kód alátartozik;

b)

porkészítmény formájában:

i.

lisztés/vagy keményítő alappal, amely a szárazanyag számított összetevők legalább 40tömegszázalékát teszi ki, tejzsírral és egyéb összetevőkkel – úgymint cukor(szacharóz), tojás vagy tojássárgájapor, só stb. – keverve, a teljeszsírtartalom 90 %-át meghaladó tejzsírtartalommal, az összetevők normálösszetételének részét képező zsír kivételével;

ii.

alkalmasgyúrásra, őrlésre, egyszerű vagy többszörös fermentálásra vagy feldarabolásraabból a célból, hogy olyan tészta jöjjön létre, amelyből sütés vagy egyéb,hasonló hatású hőkezelést követően közvetlenül a 1905 KN-kódalá tartozó termékek állíthatók elő az A1-ben említettek szerint;

iii.

az alábbic) ponttal összhangban kiszerelve;

c)

kiszerelve:

i.

nyerstészta esetében külső kartondobozba összecsomagolt egységekben; vagy

ii.

porkészítmények esetében nettó 25 kg maximális tartalmú csomagokban;

iii.

az i. ésii. alpontokban megállapított mindkét esetben valamennyi csomagoláson az alábbiinformációkat kell feltüntetni egyértelműen látható, olvashatóbetűkkel:

a gyártásidőpontja (kódszám használható),

tejzsírtartalom tömege,

a következőszavak:„Aképlet – 1898/2005/EK rendelet 4. cikke”,

adottesetben a 14. cikkben említett sorozatszám.

Azonban az i., ii. és iii.alpontokban megállapított feltételeknek való megfelelést nem követelik meg,amennyiben az a) és b) pontokban említett termékeket vagy az A1 alatt említettlétesítményben dolgozzák fel végtermékké, vagy az illetékes hatóságbeleegyezésével közvetlenül a kiskereskedőnek szállítják ilyen feldolgozáscéljából;

A5

a)

a 16. árucsoportba tartozóelkészített vagy tartósított hús, hal, rákfélék és puhatestűek, valamint a1902 20 10–1902 30 90, a 1902 40 90, a 1904 90 10, 1904 90 90 és a 2005 80 00 KN-kód alá tartozóélelmiszer-készítmények;

b)

a2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 és az ex 2103 90 90 KN-kód alá tartozómártás és ennek előállítására szolgáló készítmény, valamint a 2104 10 KN-kód alá tartozó termékek.

Az ilyen termékek tejzsírtartalma,szárazanyagban számítva, legalább 5 tömegszázalék kell, hogy legyen.

B képlet:

B1

a 2105 00 91 és a2105 00 99 KN-kód alá tartozó jégkrém és a B2-ben említettkészítmények, amelyek a gépi kezelés és fagyasztás kivételével további kezelésnélkül alkalmasak fogyasztásra, valamint legalább 4,5, de legfeljebb 30tömegszázalék tejzsírt tartalmaznak;

B2

a 1806 20 80,1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 és a 2106 90 98 KN-kód alá tartozó,jégkrém előállítására szolgáló készítmények – a joghurt és a joghurtporkivételével –, amelyek legalább 10, de legfeljebb 33 tömegszázalék tejzsírttartalmaznak, egy vagy több ízesítőanyaggal és emulgeálószerekkel vagystabilizáló szerekkel, és amelyek – szükség esetén – víz hozzáadásán, aszükséges gépi kezelésen és fagyasztáson kívül minden további kezelés nélkülalkalmasak fogyasztásra.


II. MELLÉKLET

A 4. cikk (1)bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett keverékek

1.

Avajzsírnak a kombinált nómenklatúra 15. fejezetébe tartozó zsírokkal történőkeveréséből előállított készítmények, nem ideértve a 1704 90 30 és 1806 KN-kódok alá tartozótermékeket.

2.

A vajzsírnak a kombinált nómenklatúra 21. fejezetébetartozó termékekkel történő keveréséből, az említett nómenklatúra 15.fejezetébe tartozó termékekből előállított készítmények.


III. MELLÉKLET

Az 5. cikk (2) bekezdésébenés a 7. cikkben említett, az ex 0405 90 10 KN-kód alá tartozótiszta vajkoncentrátum (1) és vízmentes tejzsír minőségi követelményei

(jelölőanyagok hozzáadása nélkül)

Tejzsírtartalom: legalább 99,8 %.

Nedvességtartalom és szilárd nem tejzsírok: legfeljebb 0,2 %.

Szabad zsírsavak: legfeljebb 0,35 % (olajsavban kifejezve).

Peroxidszám: legfeljebb 0,5 %(kg-ként aktívoxigén-milliekvivalensben kifejezve).

Íz: friss.

Szag: idegen szagoktól mentes.

Semlegesítőanyagok, antioxidánsok és tartósítószerek:mentes.

Nem tejzsírok: mentes (2).


(1)  Az e mellékletben említettfeltételekre vonatkozó vizsgálatokat azt megelőzően kell elvégezni, hogy a IV.és V. mellékletekben említett termékeket hozzáadják avajkoncentrátumhoz.

(2)  Előzetes értesítés nélkültesztelhető az előállított mennyiségek alapján, 500 tonnánként és/vagy havontalegalább egyszer, a 213/2001/EK rendelet XXV. mellékletében említett részletesszabályokkal összhangban. A vajkoncentrátum és a tejzsír, frakcionálva vagyanélkül, csak akkor fogadható el, ha a vizsgálat eredménye negatív.


IV. MELLÉKLET

A vaj- vagyvajkoncentrátum-tonnánként bedolgozandó termékek – A képlet

(a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjábanemlített jelölőanyagok)

A 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett termékekaz alábbiak:

 

Vagy I.:

a)

250g, vaníliából vagy mesterséges vanillinből előállított4-hidroxi-3-metoxibenzaldehid,

vagy

100 g,kizárólag vaníliababból vagy annak integrált extraktumaiból előállított4-hidroxi-3-metoxibenzaldehid;

és

b)

önantsav (n-heptánsav) 11 kg trigliceridje, legalább 95 %-os tisztaságú, abedolgozásra kész termék alapján trigliceridként számítva, 0,3 %-os maximális savtartalommal, 385 és 395 közöttiszappanosítási számmal, és legalább 95 %-os önantsavtartalommal az észterezettsavrészben,

vagy

150 gsztigmaszterin (C29H48O = Δ5,22-sztigmasztén-3-béta-ol), legalább 95 %-ostisztaságú, a bedolgozásra kész termék alapján számítva,

vagy

170 gsztigmaszterin (C29H48O = Δ5,22-sztigmasztén-3-béta-ol), legalább 85 %-ostisztaságú, a bedolgozásra kész termék alapján számítva, legfeljebb7,5 % repceszterin-tartalommal (C28H46O = Δ 5,22-ergosztén-3-béta-ol) és legfeljebb 6 %szitoszterin-tartalommal (C29H50O = Δ5,22-sztigmasztén-3-béta-ol).

 

Vagy II.:

a)

béta-apo-8'-karotinsav 20 gramm etilésztere vajzsírban oldódó elegyformájában;

és

b)

önantsav (n-heptánsav) 11 kg trigliceridje, legalább 95 %-os tisztaságú, abedolgozásra kész termék alapján trigliceridként számítva, 0,3 %-os maximális savtartalommal, 385 és 395 közöttiszappanosítási számmal, és legalább 95 %-os önantsavtartalommal az észterezettsavrészben,

vagy

150 gsztigmaszterin (C29H48O = Δ5,22-sztigmasztén-3-béta-ol), legalább 95 %-ostisztaságú, a bedolgozásra kész termék alapján számítva,

vagy

170 gsztigmaszterin (C29H48O = Δ5,22-sztigmasztén-3-béta-ol), legalább 85 %-ostisztaságú, a bedolgozásra kész termék alapján számítva, legfeljebb7,5 % repceszterin-tartalommal (C28H46O = Δ 5,22-ergosztén-3-béta-ol) és legfeljebb 6 %szitoszterin-tartalommal (C29H50O = Δ5,22-sztigmasztén-3-béta-ol).


V. MELLÉKLET

A vaj- vagyvajkoncentrátum-tonnánként bedolgozandó termékek – B képlet

(a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjábanemlített jelölőanyagok)

A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett termékekaz alábbiak:

 

Vagy I.:

a)

250g, vaníliából vagy mesterséges vanillinből előállított4-hidroxi-3-metoxibenzaldehid,

vagy

100 g,kizárólag vaníliababból vagy annak integrált extraktumaiból előállított4-hidroxi-3-metoxibenzaldehid;

és

b)

600 grammnyielegy, amely legalább 90 % szitoszterint, és különösen 80 % béta-szitoszterint(C29H50O=Δ 5-sztigmasztén-3-béta-ol),valamint legfeljebb 9 % kampeszterint (C28H48O=Δ 5-ergosztén-3-béta-ol) és 1 % egyéb szterint tartalmaznyomokban, beleértve a sztigmaszterint is (C29H48O=Δ 5,22-sztigmasztén-3-béta-ol).

 

Vagy II.:

a)

béta-apo-8'-karotinsav 20 gramm etilésztere vajzsírban oldódó elegyformájában;

és

b)

600 grammnyielegy, amely legalább 90 % szitoszterint, és különösen 80 % béta-szitoszterint(C29H50O=Δ 5-sztigmasztén-3-béta-ol),valamint legfeljebb 9 % kampeszterint (C28H48O=Δ 5-ergosztén-3-béta-ol) és 1 % egyéb szterint tartalmaznyomokban, beleértve a sztigmaszterint is (C29H48O=Δ 5,22-sztigmasztén-3-béta-ol).


VI. MELLÉKLET

A tejszínbebedolgozandó termékek – B képlet

(a 8. cikk (1) bekezdésének c) pontjábanemlített jelölőanyagok)

1.

Azalábbiakat kell bedolgozni tejszínbe, minden további termék kizárásával,ideértve a nem tejszármazék zsírokat is:

a)

vagy aromát alkotó elegyek, úgymint 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehid vaníliábólvagy szintetikus vanillinből nyerve, legalább 250 ppm arányban, vagy

színt alkotóelegyek, úgymint béta-apo-8' karotinsav etilésztere tejzsírban oldható elegyformájában, legalább 20 ppm arányban;

és

b)

legalább 1 % arányban önantsav (n-heptánsav C7) trigliceridjei, legalább 95 %-os tisztaságú trigliceridként számítva abedolgozásra kész termékre vonatkozóan, legfeljebb 0,3savértékkel és 385 és 395 közötti szappanosítási számmal, és az észterezettsavrész legalább 95 %-a önantsavból áll, vagy

legalább 1 %arányban n-undekánsav (C11) trigliceridjei, legalább 95 %tisztaságú trigliceridként számítva a bedolgozásra kész termékre vonatkozóan,legfeljebb 0,3 savértékkel és 275 és 285 közöttiszappanosítási számmal, és az észterezett savrész legalább 95 %-an-undenkánsavból áll, vagy

legalább 600ppm arányban olyan elegy, amely legalább 90 % szitoszterint tartalmaz,közelebbről 80 % béta-szitoszterint és legfeljebb 9 % kampeszterint és 1 %egyéb szterint, amelyek nyomokban vannak jelen, beleértve a sztigmaszterint is,vagy

2 % aránybanegy közvetlen bedolgozott keveréket, amely egy rész szabad n-tridekánsavat (C13), két rész tejzsírt, 2,5 résznátrium-kazeinátot és 94,5 rész tej eredetű ásványi sóttartalmaz.

2.

Az 1. pontb) alpontjában említett, előzetesen egymásba bedolgozott termékek tejszínbentörténő homogén és stabil eloszlását előkeveréssel, illetve mechanikai, hő- ésfagyasztási kezeléssel vagy más jóváhagyott kezeléssel kellbiztosítani.

3.

Az 1.pontban említett, százalékban vagy ppm-ben kifejezett koncentrációkat a tejszínkizárólag zsírból készült része alapján számítják ki.


VII. MELLÉKLET

Acsomagoláson feltüntetett jelölés (9. és 10. cikk)

1.

a)

Vajkoncentrátum:

–   spanyol nyelven: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   cseh nyelven: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   dán nyelven: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   német nyelven: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   észt nyelven: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

–   görög nyelven: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   angol nyelven: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   francia nyelven: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

–   olasz nyelven: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   lett nyelven: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

–   litván nyelven: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   magyar nyelven: Vajkoncentrátum kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   máltai nyelven: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   holland nyelven: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   lengyel nyelven: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugál nyelven: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   szlovák nyelven: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   szlovén nyelven: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   finn nyelven: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväski johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

–   svéd nyelven: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b)

Jelölőanyagok hozzáadásával készített vaj:

–   spanyol nyelven: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   cseh nyelven: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   dán nyelven: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   német nyelven: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   észt nyelven: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

–   görög nyelven: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   angol nyelven: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   francia nyelven: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

–   olasz nyelven: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   lett nyelven: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

–   litván nyelven: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   magyar nyelven: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   máltai nyelven: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   holland nyelven: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   lengyel nyelven: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugál nyelven: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   szlovák nyelven: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   szlovén nyelven: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   finn nyelven: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   svéd nyelven: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c)

Jelölőanyagok hozzáadásával készített tejszín:

–   spanyol nyelven: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   cseh nyelven: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

–   dán nyelven: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   német nyelven: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   észt nyelven: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

–   görög nyelven: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   angol nyelven: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

–   francia nyelven: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

–   olasz nyelven: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   lett nyelven: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

–   litván nyelven: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

–   magyar nyelven: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   máltai nyelven: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   holland nyelven: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   lengyel nyelven: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugál nyelven: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   szlovák nyelven: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   szlovén nyelven: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   finn nyelven: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   svéd nyelven: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d)

Az ex 0405 90 10 KN-kód alá tartozó tejzsír:

–   spanyol nyelven: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   cseh nyelven: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   dán nyelven: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   német nyelven: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

–   észt nyelven: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

–   görög nyelven: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   angol nyelven: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   francia nyelven: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

–   olasz nyelven: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) no 1898/2005

–   lett nyelven: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

–   litván nyelven: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

–   magyar nyelven: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

–   máltai nyelven: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   holland nyelven: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   lengyel nyelven: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugál nyelven: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   szlovák nyelven: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   szlovén nyelven: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   finn nyelven: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

–   svéd nyelven: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Köztestermékek:

–   spanyol nyelven: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

–   cseh nyelven: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

–   dán nyelven: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

–   német nyelven: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   észt nyelven: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

–   görög nyelven: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

–   angol nyelven: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

–   francia nyelven: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

–   olasz nyelven: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

–   lett nyelven: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

–   litván nyelven: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

–   magyar nyelven: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   máltai nyelven: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

–   holland nyelven: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

–   lengyel nyelven: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

–   portugál nyelven: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

–   szlovák nyelven: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

–   szlovén nyelven: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

–   finn nyelven: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

–   svéd nyelven: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

A 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii.alpontjában említett módon az ex 0405 10 30 KN-kód alá tartozóköztes termékek tekintetében a„10.cikkben” helyébe a„10.cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában” lép.


Az 1898/2005/EK rendelet

VIII. MELLÉKLETE

Vaj,vajkoncentrátum és tejszín előállítása

Negyedév:

Tagállam:

A és B képlet (tonnában megadottmennyiségek)

 

Intervenciós vaj jelölőanyagok

hozzáadásanélkül

Vaj jelölőanyagokhozzáadásával

Vajkoncentrátum (1) jelölőanyagok

hozzáadása nélkül

Vajkoncentrátum jelölőanyagok

hozzáadásával

A 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii)alpontja (2)

Tejszín jelölőanyagok hozzáadásanélkül

Tejszín jelölőanyagok hozzáadásával

A képlet

 (3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

B képlet

 (3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

 


(1)  A tejzsírnak az 5. cikk (2) bekezdése szerint felhasznált mennyisége; ……………… tonna.

(2)  A 4. cikk (1) bekezdése b) pontjánakii. alpontja szerint az ex 0405 10 30 KN-kód alá tartozóköztes termékek.

(3)  Kitárolt mennyiség.


Az 1898/2005/EK rendelet

IX. MELLÉKLETE

Vaj ésvajkoncentrátum köztes termékekbe történő bedolgozása a 4. cikk (1) bekezdéseb) pontjának i. alpontja szerint vajegyenértékben

Negyedév:

Tagállam:

 

A képlet

B képlet

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagok hozzáadásával

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagok hozzáadásával

A vajegyenérték mennyisége (1) köztestermékekben a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említettmódon

 

 

 

 

amelyből

KN 1704

KN 1806

KN 19

KN 2106

egyéb(részletezze)

 

 

 

 


(1)  Vaj és vajkoncentrátumvajegyenértékben (tonna).


Az 1898/2005/EK rendelet

X. MELLÉKLETE

Az 5. cikkszerint jelölőanyagok hozzáadása nélkül készült termékek bedolgozásavégtermékekbe (tonnában)

Negyedév:

Tagállam:

A felhasználókszáma:

Végtermék (1)

Vaj

Vajkoncentrátum

Tejszín

Köztes termékeken keresztül (3)

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagokhozzáadásával

a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii.alpontja (2)

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagokhozzáadásával

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagokhozzáadásával

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagokhozzáadásával

A1

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A2, a), b)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A2, c)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A3

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A4, a)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A4, b)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A5, a)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A5, b)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

B1

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

B2

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx


(1)  Összhangban a 4. cikkben említettképletekkel, fogalommeghatározásokkal és KN-kódokkal.

(2)  A 4. cikk (1) bekezdése b) pontjánakii. alpontjában említett, az ex 0405 10 30 KN-kód alá tartozóköztes termékek.

(3)  Köztes termékeken keresztülbedolgozott vajegyenérték mennyisége a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának i.alpontja szerint.


Az 1898/2005/EK rendelet

XI. MELLÉKLETE

Az 5. cikkszerint jelölőanyagok hozzáadásával készült termékek bedolgozása végtermékekbe(tonnában) felhasználói kategória szerint (1)

Negyedév:

Tagállam:

Kategória (1):

A felhasználók száma:

Végtermék (2)

Vaj

Vajkoncentrátum

Tejszín

Köztes termékeken keresztül (4)

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagokhozzáadásával

a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii.alpontja (3)

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagokhozzáadásával

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagokhozzáadásával

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagokhozzáadásával

A1

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A2, a), b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A2, c)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A3

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A4, a)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A4, b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A5, a)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A5, b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

B1

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

B2

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Táblázat minden egyes olyanlétesítménykategóriára, amely az alábbiakat használja fel:

a)

havontatöbb mint öt tonna vajegyenérték (nagyfelhasználók);

b)

éventetöbb mint 12 tonna és havonta kevesebb mint öt tonna vajegyenérték(középfelhasználók).

(2)  Összhangban a 4. cikkben említettképletekkel, fogalommeghatározásokkal és KN-kódokkal.

(3)  A 4. cikk (1) bekezdése b) pontjánakii. alpontjában említett, az ex 0405 10 30 KN-kód alá tartozóköztes termékek.

(4)  Köztes termékeken keresztülbedolgozott vajegyenérték mennyisége a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának i.alpontja szerint.


Az 1898/2005/EK rendelet

XII. MELLÉKLETE

Az 5. cikkszerint jelölőanyagok hozzáadásával készült termékek kisfelhasználók (1) által történő bedolgozás végtermékekbe(tonnában)

Év:

Tagállam:

A felhasználók száma:

Végtermék (2)

Vaj

Vajkoncentrátum

Tejszín

Köztes termékeken keresztül (4)

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagokhozzáadásával

a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii.alpontja (3)

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagokhozzáadásával

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagokhozzáadásával

jelölőanyagok hozzáadásanélkül

jelölőanyagokhozzáadásával

A képlet

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

B képlet

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Évente kevesebb mint 12 tonnavajegyenértéket felhasználó létesítmények („kisfelhasználók”, nyilatkozattal vagyanélkül).

(2)  Összhangban a 4. cikkben említettképletekkel, fogalommeghatározásokkal és KN-kódokkal.

(3)  A 4. cikk (1) bekezdése b) pontjánakii. alpontjában említett, az ex 0405 10 30 KN-kód alá tartozóköztes termékek.

(4)  Köztes termékeken keresztülbedolgozott vajegyenérték mennyisége a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának i.alpontja szerint.


XIII. MELLÉKLET

A 45. cikk (1) bekezdésében említett T5 ellenőrző példány 104.és 106. rovatának bejegyzései

A.

Vaj,vajkoncentrátum, tejszín vagy köztes termékek végtermékekbe történő bedolgozásajelölőanyagok hozzáadása után:

a)

Intervenciós vaj elküldése jelölőanyagok hozzáadására:

a T5ellenőrző példány 104. rovata:

–   spanyol nyelven: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   cseh nyelven: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

–   dán nyelven: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   német nyelven: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

–   észt nyelven: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

–   görög nyelven: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   angol nyelven: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

–   francia nyelven: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

–   olasz nyelven: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   lett nyelven: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

–   litván nyelven: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

–   magyar nyelven: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

–   máltai nyelven: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   holland nyelven: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   lengyel nyelven: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugál nyelven: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   szlovák nyelven: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   szlovén nyelven: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   finn nyelven: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

–   svéd nyelven: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

a T5ellenőrző példány 106. rovata:

1.

avégtermékekbe történő bedolgozás végső időpontja;

2.

afelhasználási cél feltüntetése (A vagy B képlet);

b)

intervenciós vajkoncentrátum elküldése jelölőanyagok hozzáadására:

a T5ellenőrző példány 104. rovata:

–   spanyol nyelven: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   cseh nyelven: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

–   dán nyelven: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   német nyelven: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

–   észt nyelven: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

–   görög nyelven: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   angol nyelven: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

–   francia nyelven: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

–   olasz nyelven: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   lett nyelven: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

–   litván nyelven: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

–   magyar nyelven: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

–   máltai nyelven: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   holland nyelven: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   lengyel nyelven: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugál nyelven: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   szlovák nyelven: Maslo na koncentráciu a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   szlovén nyelven: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   finn nyelven: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

–   svéd nyelven: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

a T5ellenőrző példány 106. rovata:

1.

avégtermékekbe történő bedolgozás végső időpontja;

2.

afelhasználási cél feltüntetése (A vagy B képlet);

c)

köztestermékek vagy vaj, intervenciós vaj vagy vajkoncentrátum elküldésekor,jelölőanyagok hozzáadásával a végtermékekbe való közvetlen bedolgozás vagy,adott esetben, köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából:

a T5ellenőrző példány 104. rovata:

–   spanyol nyelven: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   cseh nyelven: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   dán nyelven: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   német nyelven: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

–   észt nyelven: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote

või

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

–   görög nyelven: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   angol nyelven: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   francia nyelven: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

–   olasz nyelven: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   lett nyelven: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10.pantu (2), kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

–   litván nyelven: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   magyar nyelven: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

Vajkoncentrátum, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

–   máltai nyelven: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   holland nyelven: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   lengyel nyelven: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

lub

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

lub

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugál nyelven: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 10.o  (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   szlovák nyelven: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

alebo

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   szlovén nyelven: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   finn nyelven: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   svéd nyelven: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

a T5ellenőrző példány 106. rovata:

1.

avégtermékekbe történő bedolgozás végső időpontja;

2.

afelhasználási cél feltüntetése (A vagy B képlet);

3.

adottesetben a köztes termék előállításához felhasznált intervenciós vaj, vaj, vagyvajkoncentrátum tömege;

d)

tejszínelküldésekor, jelölőanyagok hozzáadásával a végtermékekbe történő bedolgozáscéljából:

a T5ellenőrző példány 104. rovata:

–   spanyol nyelven: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   cseh nyelven: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   dán nyelven: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   német nyelven: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

–   észt nyelven: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud tootes

–   görög nyelven: Κρέμα γάλακτoς ιχνoθετημένη, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   angol nyelven: Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   francia nyelven: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

–   olasz nyelven: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   lett nyelven: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos produktos

–   litván nyelven: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   magyar nyelven: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett termékekbe való bedolgozásra

–   máltai nyelven: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   holland nyelven: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde producten

–   lengyel nyelven: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugál nyelven: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   szlovák nyelven: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do tovarov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   szlovén nyelven: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   finn nyelven: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin

–   svéd nyelven: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

a T5ellenőrző példány 106. rovata:

1.

avégtermékekbe történő bedolgozás végső időpontja;

2.

afelhasználási cél feltüntetése (B képlet).

B.

Intervenciósvaj, vajkoncentrátum vagy köztes termékek a végtermékekbe történő bedolgozáscéljából:

a)

intervenciós vaj elküldése koncentrálásra:

a T5ellenőrző példány 104. rovata:

–   spanyol nyelven: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   cseh nyelven: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

–   dán nyelven: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   német nyelven: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

–   észt nyelven: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

–   görög nyelven: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   angol nyelven: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

–   francia nyelven: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

–   olasz nyelven: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   lett nyelven: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

–   litván nyelven: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

–   magyar nyelven: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

–   máltai nyelven: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   holland nyelven: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   lengyel nyelven: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugál nyelven: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   szlovák nyelven: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   szlovén nyelven: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   finn nyelven: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

–   svéd nyelven: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

a T5ellenőrző példány 106. rovata:

1.

avégtermékekbe történő bedolgozás végső időpontja;

2.

afelhasználási cél feltüntetése (A vagy B képlet);

b)

intervenciós vaj, vaj vagy vajkoncentrátum felhasználásával előállított köztestermék vagy végtermékekbe történő közvetlen bedolgozásra vagy, adott esetbenköztes terméken keresztül történő bedolgozásra szánt intervenciós vaj vagyvajkoncentrátum elküldésekor:

a T5ellenőrző példány 104. rovata:

–   spanyol nyelven: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   cseh nyelven: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   dán nyelven: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   német nyelven: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

–   észt nyelven: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

–   görög nyelven: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

ή

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

ή

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   angol nyelven: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   francia nyelven: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

–   olasz nyelven: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   lett nyelven: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

–   litván nyelven: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   magyar nyelven: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vajkoncentrátum

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

–   máltai nyelven: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   holland nyelven: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   lengyel nyelven: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

lub

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

lub

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugál nyelven: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   szlovák nyelven: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

alebo

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   szlovén nyelven: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   finn nyelven: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   svéd nyelven: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

a T5ellenőrző példány 106. rovata:

1.

avégtermékekbe történő bedolgozás végső időpontja;

2.

afelhasználási cél feltüntetése (A vagy B képlet);

3.

adottesetben, a köztes termék előállításához felhasznált intervenciós vaj, vaj vagyvajkoncentrátum tömege.

C.

Azex 0405 90 10 KN-kód alá tartozó tejzsír:

Vajkoncentrátumban történő használatraszánt tejzsír elküldésekor:

a T5ellenőrző példány 104. rovata:

–   spanyol nyelven: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   cseh nyelven: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   dán nyelven: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   német nyelven: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

–   észt nyelven: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

–   görög nyelven: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   angol nyelven: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   francia nyelven: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

–   olasz nyelven: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   lett nyelven: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

–   litván nyelven: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

–   magyar nyelven: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

–   máltai nyelven: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   holland nyelven: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

–   lengyel nyelven: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugál nyelven: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   szlovák nyelven: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   szlovén nyelven: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   finn nyelven: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

–   svéd nyelven: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

a T5ellenőrző példány 106. rovata:

1.

avajkoncentrátumban történő felhasználás végső időpontja;

2.

afelhasználási cél feltüntetése (A vagy B képlet).


(1)  A 4. cikk (1) bekezdése b)pontjának ii. alpontjában említett módon a köztes termékek tekintetében a„vagy, adottesetben, a 10. cikkben említett módon köztes terméken keresztül” helyébe a„4. cikk (1)bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett módon köztes termékenkeresztül”lép.

(2)  A 4. cikk (1) bekezdése b)pontjának ii. alpontjában említett módon a köztes termékek tekintetében a„10.cikkben” helyébea „4. cikk (1)bekezdése b) pontjának ii. alpontjában” lép.


XIV. MELLÉKLET

A KÖZVETLENFOGYASZTÁSRA SZÁNT VAJKONCENTRÁTUM JELLEMZŐI

1.   AZÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

(közvetlen fogyasztásra szántvajkoncentrátum alapján 100 kilogrammonként):

a)

Tejzsírtartalom: legalább 96 kilogramm.

b)

A tej nemzsír összetevői: legfeljebb 2 kilogramm.

c)

Jelölőanyagok, a választott képlettől függően:

 

I. képlet:

vagy 15 gsztigmaszterin (C29H48O = Δ5,22-sztigmasztén-3-béta-ol), legalább 95 %-ostisztaságú, a bedolgozásra kész termék alapján számítva,

vagy 17 gsztigmaszterin (C29H48O = Δ5,22-sztigmasztén-3-béta-ol), legalább 85 %-ostisztaságú, a bedolgozásra kész termék alapján számítva, legfeljebb7,5 % repceszterin-tartalommal (C28H46O = Δ 5,22-ergosztén-3-béta-ol) és legfeljebb 6 %szitoszterin-tartalommal (C29H50O = Δ5,22-sztigmasztén-3-béta-ol),

vagyönantsav (n-heptánsav) 1,1 kg trigliceridje, legalább95 %-os tisztaságú, a bedolgozásra kész termék alapján trigliceridkéntszámítva, 0,3 %-os maximális savtartalommal, 385 és 395közötti szappanosítási számmal, és legalább 95 %-os önantsavtartalommal azészterezett savrészben;

 

II. képlet:

v agy vajsav10 g etilésztere és 15 g sztigmaszterin (C29H48O = Δ 5,22-sztigmasztén-3-béta-ol),legalább 95 %-os tisztaságú, a bedolgozásra kész termék alapjánszámítva,

vagy vajsav10 g etilésztere és 17 g sztigmaszterin (C29H48O = Δ 5,22-sztigmasztén-3-béta-ol),legalább 85 %-os tisztaságú, a bedolgozásra kész termék alapján számítva, amelylegfeljebb 7,5 % repceszterin-tartalommal (C28H46O = Δ 5,22-ergosztén-3-béta-ol) és legfeljebb 6 %szitoszterin-tartalommal (C29H50O = Δ5-sztigmasztén-3-béta-ol),

vagy vajsav10 g etilésztere és önantsav (n-heptánsav) 1,1 kgtrigliceridje, legalább 95 %-os tisztaságú, a bedolgozásra kész termék alapjántrigliceridként számítva, 0,3 %-os maximálissavtartalommal, 385 és 395 közötti szappanosítási számmal, és legalább 95 %-osönantsavtartalommal az észterezett savrészben.

d)

Az alábbiakdolgozhatók be egyéb adalékanyagokat kizárva:

a tej b)alpontban említett nem zsír összetevői (legfeljebb 2 kg),

és/vagy

nátrium-klorid: legfeljebb 0,750 kg,

és/vagy

lecitin (E322): legfeljebb 0,500 kg.

2.   MINŐSÉGIKÖVETELMÉNYEK

Szabad zsírsavak: legfeljebb0,35 % (olajsavban kifejezve).

Peroxidszám: legfeljebb0,5 (kg-ként aktívoxigén-milliekvivalensbenkifejezve).

Íz: friss.

Szag: idegen szagoktól mentes.

Semlegesítőanyagok, antioxidánsok éstartósítószerek: mentes.

Nem tejzsírok: mentes (1).


(1)  Előzetes értesítés nélkültesztelhető az előállított mennyiségek alapján, 500 tonnánként és/vagy havontalegalább egyszer, a 213/2001/EK rendelet XXV. mellékletében említett részletesszabályokkal összhangban. A vajkoncentrátum és a tejzsír, frakcionálva vagyanélkül, csak akkor fogadható el, ha a vizsgálat eredménye negatív.


XV. MELLÉKLET

Acsomagoláson feltüntetett jelölés (61. cikk)

1.

Jelölőanyaggal ellátott vajkoncentrátum a XIV. melléklet I. képletévelösszhangban:

–   spanyol nyelven: Mantequilla concentrada — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

–   cseh nyelven: Zahuštěné máslo — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

–   dán nyelven: Koncentreret smør — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

–   német nyelven: Butterschmalz — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

–   észt nyelven: Kontsentreeritud või — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

–   görög nyelven: Συμπυκνωμένο βούτυρο — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

–   angol nyelven: Concentrated butter — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

–   francia nyelven: Beurre concentré — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

–   olasz nyelven: Burro concentrato — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

–   lett nyelven: Iebiezināts sviests — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

–   litván nyelven: Koncentruotas sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

–   magyar nyelven: Vajkoncentrátum — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

–   máltai nyelven: Butir ikkoncentrat – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

–   holland nyelven: Boterconcentraat — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

–   lengyel nyelven: Koncentrat masła — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

–   portugál nyelven: Manteiga concentrada — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

–   szlovák nyelven: Koncentrované maslo — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

–   szlovén nyelven: Zgoščeno maslo — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

–   finn nyelven: Voiöljy — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

–   svéd nyelven: Koncentrerat smör — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.

Jelölőanyaggal ellátott tisztított vaj (ghee) a XIV. melléklet II. képletévelösszhangban:

–   spanyol nyelven: Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

–   cseh nyelven: Ghee z másla — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

–   dán nyelven: Ghee — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

–   német nyelven: Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

–   észt nyelven: Pühvlivõi — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

–   görög nyelven: Βoύτυρo ghee — Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

–   angol nyelven: Butter ghee — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

–   francia nyelven: Ghee obtenu du beurre — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

–   olasz nyelven: Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

–   lett nyelven: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

–   litván nyelven: Ghee sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

–   magyar nyelven: Tisztított vaj (ghee) — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

–   máltai nyelven: Butter Ghee — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

–   holland nyelven: Ghee — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

–   lengyel nyelven: Masło Ghee — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

–   portugál nyelven: Ghee — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

–   szlovák nyelven: Maslo čistené polotekuté — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

–   szlovén nyelven: Maslo ghee — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

–   finn nyelven: Ghee — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

–   svéd nyelven: Smörolja — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.

A T5ellenőrző példány 104. rovatába bejegyzendő előírások:

–   spanyol nyelven: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

–   cseh nyelven: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

–   dán nyelven: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

–   német nyelven: Verpacktes Butterschmalz zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

–   észt nyelven: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

–   görög nyelven: Συμπυκνωμένo και συσκευασμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση κατανάλωση στην Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιανικό εμπόριo)

–   angol nyelven: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

–   francia nyelven: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

–   olasz nyelven: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

–   lett nyelven: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

–   litván nyelven: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

–   magyar nyelven: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vajkoncentrátum (a kiskereskedelem általi átvételre)

–   máltai nyelven: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

–   holland nyelven: Verpakt boterconcentraat, bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

–   lengyel nyelven: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

–   portugál nyelven: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

–   szlovák nyelven: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

–   szlovén nyelven: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

–   finn nyelven: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

–   svéd nyelven: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)


XVI. MELLÉKLET

Acsomagoláson feltüntetett jelölések (81. cikk)

1.

A 81. cikk(1) bekezdésében említett bejegyzések:

–   spanyol nyelven: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

–   cseh nyelven: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

–   dán nyelven: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 kapitel IV

–   német nyelven: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

–   észt nyelven: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

–   görög nyelven: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙV

–   angol nyelven: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

–   francia nyelven: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005, chapitre IV

–   olasz nyelven: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

–   lett nyelven: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

–   litván nyelven: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

–   magyar nyelven: Az 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

–   máltai nyelven: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

–   holland nyelven: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk IV

–   lengyel nyelven: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

–   portugál nyelven: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo IV

–   szlovák nyelven: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

–   szlovén nyelven: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

–   finn nyelven: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

–   svéd nyelven: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

A 81. cikk(2) bekezdésében említett bejegyzések:

–   spanyol nyelven: Reventa prohibida

–   cseh nyelven: Opětný prodej zakázán

–   dán nyelven: Videresalg forbudt

–   német nyelven: Weiterverkauf verboten

–   észt nyelven: Edasimüük keelatud

–   görög nyelven: Απαγορεύεται η μεταπώληση

–   angol nyelven: Resale prohibited

–   francia nyelven: Revente interdite

–   olasz nyelven: Vietata la rivendita

–   lett nyelven: Atkalpārdošana aizliegta

–   litván nyelven: Perparduoti draudžiama

–   magyar nyelven: Viszonteladása tilos

–   máltai nyelven: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

–   holland nyelven: Doorverkoop verboden

–   lengyel nyelven: Odsprzedaż zabroniona

–   portugál nyelven: Proibida a revenda

–   szlovák nyelven: Opätovný predaj zakázaný

–   szlovén nyelven: Nadaljnja prodaja prepovedana

–   finn nyelven: Jälleenmyynti kielletty

–   svéd nyelven: Återförsäljning förbjuden


XVII. MELLÉKLET

Megfelelésitáblázat

2571/97/EK rendelet

Erendelet

1. cikk (1) bekezdés a) pont

1. cikk a)pont

1. cikk (1) bekezdés b) pont

1. cikk b) pont i. alpont

1. cikk (2) bekezdés a) pont első mondata, b) és c)pont

5. cikk (1) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés a) pont másodikmondata

9. cikk (1) bekezdés

2. cikk

2. cikk

3. cikk

6. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés a) pont és I. melléklet

4. cikk (2) bekezdés

6. cikk (2) bekezdés

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk (1) bekezdés

9. cikk (2) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés

9. cikk (3) bekezdés

8. cikk (1) és (2) bekezdés elsőalbekezdése

10. cikk (1) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés

10. cikk (2) bekezdés

8. cikk (5) bekezdés

10. cikk (3) bekezdés

9. cikk a) és b) pont első mondata

4. cikk (1) bekezdés b)pont

9. cikk a) pont második mondata

25. cikk (1) bekezdés másodikalbekezdés

10. cikk (1) bekezdés

12. cikk

10. cikk (2) bekezdés

13. cikk (1) bekezdés

10. cikk (3) bekezdés

13. cikk (2) bekezdés

10. cikk (4) bekezdés

14. cikk

10. cikk (5) bekezdés

15. cikk

11. cikk

11. cikk

12. cikk

24. cikk

13. cikk (1) bekezdés

16. cikk (1) bekezdés

13. cikk (2) bekezdés elsőalbekezdése

16. cikk (2) bekezdés

13. cikk (2) bekezdés másodikalbekezdése

17. cikk

14. cikk (1) bekezdés

16. cikk (2) bekezdés

14. cikk (2) bekezdés

16. cikk (3) bekezdés

15. cikk (1) bekezdés

18. cikk

15. cikk (2) bekezdés

19. cikk

16. cikk (1) bekezdés elsőalbekezdése

20. cikk

16. cikk (1) bekezdés másodikalbekezdése

22. cikk (1) bekezdés

16. cikk (1) bekezdés harmadikalbekezdése

23. cikk (1) bekezdés

16. cikk (2) bekezdés

22. cikk (2) bekezdés

16. cikk (3) bekezdés

23. cikk (2) bekezdés

16. cikk (4) bekezdés

21. cikk (1) és (2)bekezdés

16. cikk (5) bekezdés

21. cikk (3) bekezdés

17. cikk (1) bekezdés

27. cikk (3) és (5)bekezdés

17. cikk (2) bekezdés

27. cikk (2)bekezdés

18. cikk (1) bekezdés elsőalbekezdése

25. cikk (1) bekezdés elsőalbekezdése

18. cikk (1) bekezdés másodikalbekezdése

25. cikk (2)bekezdés

18. cikk (2) bekezdés

28. cikk (1) és (2)bekezdés

18. cikk (3) bekezdés

28. cikk (3) és (4)bekezdés

18. cikk (4) bekezdés

28. cikk (5) bekezdés

19. cikk

26. cikk

20. cikk

31. cikk

21. cikk (1), (2) és (3) bekezdés

32. cikk

21. cikk (4) bekezdés

29. cikk (1) bekezdés

22. cikk (1) és (2) bekezdés

33. cikk

22. cikk (3) bekezdés

34. cikk

22. cikk (4) bekezdés első, második, harmadik és ötödikalbekezdése

35. cikk

22. cikk (4) bekezdés negyedikalbekezdése

30. cikk

23. cikk (1) bekezdés

36. cikk

23. cikk (2) bekezdés

37. cikk

23. cikk (3) bekezdés

38. cikk

23. cikk (4) bekezdés

39. cikk

23. cikk (5) bekezdés elsőalbekezdése

4. cikk (1) bekezdés c) pont

23. cikk (5) bekezdés másodikalbekezdése

40. cikk (2) bekezdés

23. cikk (6) bekezdés

41.és 42. cikk

23. cikk (7) bekezdés

43. cikk

23. cikk (8) bekezdés

44. cikk

24. cikk

45. cikk

25. cikk

46. cikk

26. cikk

4. cikk (2) bekezdés

I. melléklet

III. melléklet

II. melléklet

IV. melléklet

III. melléklet

V. melléklet

IV. melléklet

VI. melléklet

V. melléklet

VII. melléklet

VI. melléklet

II. melléklet

VII. melléklet

XIII. melléklet

VIII. melléklet

IX. melléklet

VIII. melléklet

X. melléklet

IX. melléklet

XI. melléklet

X. melléklet

XII. melléklet

XI. melléklet

XIII. melléklet

XII. melléklet


429/90/EGK rendelet

Erendelet

1. cikk (1) bekezdés

47. cikk (1) bekezdés elsőalbekezdése

1. cikk (2) bekezdés

48. cikk a) pont

1. cikk (3) és (4) bekezdés

47. cikk (2) és (3) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

49. cikk (1) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

49. cikk (2) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

49. cikk (2) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

49. cikk (3) bekezdés

4. cikk (1) és (2) bekezdés

50. cikk

4. cikk (3) bekezdés

51. cikk (1) bekezdés

4. cikk (4) bekezdés a), b), c) és d) pontjának elsőmondata

51. cikk (2)bekezdés

4. cikk (4) bekezdés d) pont másodikmondata

62. cikk (1) bekezdés másodikalbekezdése

4. cikk (5) bekezdés

52. cikk

4. cikk (6) bekezdés

53. cikk (1) bekezdés

5. cikk

53. cikk (2), (3) és (4) bekezdés

6. cikk

54. cikk

7. cikk

55. cikk

8. cikk (1) és (2) bekezdés

56. cikk

8. cikk (3) bekezdés elsőalbekezdése

57. cikk (1) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés második, harmadik és negyedikalbekezdése

58. cikk

8. cikk (4) bekezdés

60. cikk

8. cikk (5) bekezdés

62. cikk (2) bekezdés

8. cikk (6) bekezdés

57. cikk (2) bekezdés

9. cikk (1) bekezdés

62. cikk (1) bekezdés és 63. cikk (1)bekezdés

9. cikk (2) bekezdés

63. cikk (2) bekezdés

9. cikk (3) bekezdés

63. cikk (3) bekezdés

9. cikk (4) bekezdés

64. cikk

9. cikk (5) bekezdés

65. cikk (1) bekezdés

10. cikk (1) és (2) bekezdés

59. cikk

10. cikk (3) és (4) bekezdés

61. cikk, XV. melléklet 1. és 2.pontja

10. cikk (5) bekezdés

62. cikk (1) bekezdés másodikalbekezdése

11. cikk (1) bekezdés első, második és harmadikalbekezdése

67. cikk

11. cikk (1) bekezdés negyedikalbekezdése

11. cikk (2) bekezdés

48. cikk c) pont

12. cikk (1) bekezdés

48. cikk b) pont

12. cikk (2) és (3) bekezdés

68. cikk

13. cikk

69. cikk

14. cikk

70. cikk és XV. melléklet 3.pont

16. cikk

17. cikk

3. cikk

18. cikk

Melléklet

XIV. melléklet


2191/81/EGK rendelet

Erendelet

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk b) pont iii.alpont

1. cikk (2) bekezdés

71. cikk

1. cikk (3) bekezdés

72. cikk

1. cikk (4) bekezdés

73. cikk

2. cikk (1) bekezdés

74. cikk

2. cikk (3) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

75. cikk (1) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

76. cikk

3. cikk (3) és (4) bekezdés

77. cikk

3. cikk (5) és (6) bekezdés

78. cikk

3. cikk (7) bekezdés

79. cikk

3. cikk (8) bekezdés

80. cikk (1) bekezdés

3. cikk (9) bekezdés

80. cikk (3) bekezdés

4. cikk

81. cikk és XVI. melléklet

5. cikk

75. cikk (2) bekezdés

6. cikk első bekezdése

82. cikk

6. cikk második bekezdése

83. cikk

7. cikk