ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 307

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. november 25.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1912/2005/EK rendelete (2005. november 23.) az 1493/1999/EK rendeletben nem meghatározott borászati eljárásokkal kezelt egyes Argentínából importált borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínálatának és értékesítésének engedélyezéséről szóló 527/2003/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1913/2005/EK rendelete (2005. november 23.) a 2759/75/EGK rendelet, a 2771/75/EGK rendelet, a 2777/75/EGK rendelet, az 1254/1999/EK rendelet, az 1255/1999/EK rendelet és a 2529/2001/EK rendelet a rendkívüli piactámogatási intézkedések tekintetében történő módosításáról

2

 

 

A Bizottság 1914/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról szóló előírások tekintetében történő módosításáról

8

 

*

A Bizottság 1916/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

10

 

 

A Bizottság 1917/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a cukorágazatban 2005. november 25-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

12

 

 

A Bizottság 1918/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

14

 

 

A Bizottság 1919/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

16

 

 

A Bizottság 1920/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 13. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

19

 

 

A Bizottság 1921/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

20

 

 

A Bizottság 1922/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

28

 

 

A Bizottság 1923/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

30

 

 

A Bizottság 1924/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a 2005. november 25-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

31

 

 

A Bizottság 1925/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

33

 

 

A Bizottság 1926/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

37

 

 

A Bizottság 1927/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

39

 

 

A Bizottság 1928/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

42

 

 

A Bizottság 1929/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma)

44

 

 

A Bizottság 1930/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

46

 

 

A Bizottság 1931/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

47

 

 

A Bizottság 1932/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

49

 

 

A Bizottság 1933/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

50

 

 

A Bizottság 1934/2005/EK rendelete (2005. november 24.) a zab exportjára az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

51

 

 

A Bizottság 1935/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

52

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 22.) a 89/106/EGK tanácsi irányelvnek a tetők és fedélhéjazatok külső tűz hatása alatti viselkedésének osztályozása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2001/671/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4437. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

53

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2005/824/KKBP együttes fellépése (2005. november 24.) az Európai Unió Boszniában és Hercegovinában folytatott rendőri missziójáról

55

 

*

A Tanács 2005/825/KKBP együttes fellépése (2005. november 24.) az Európai Unió boszniai és hercegovinai különleges képviselője megbízatásának módosításáról

59

 

*

A Tanács 2005/826/KKBP együttes fellépése (2005. november 24.) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban az EU rendőri tanácsadó csoportjának (EUPAT) létrehozásáról

61

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/1


A TANÁCS 1912/2005/EK RENDELETE

(2005. november 23.)

az 1493/1999/EK rendeletben nem meghatározott borászati eljárásokkal kezelt egyes Argentínából importált borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínálatának és értékesítésének engedélyezéséről szóló 527/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 45. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1493/1999/EK rendelet 45. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az 527/2003/EK rendelet (2) lehetővé teszi azon argentin borok Közösségbe történő behozatalát, amelyek közösségi rendelkezésekkel nem engedélyezett borászati eljárás tárgyát képezték. Ez az engedély 2005. szeptember 30-án lejárt.

(2)

A Bizottság által képviselt Közösség és a Mercosur között, amelynek Argentína is tagja, tárgyalások folynak egy borkereskedelmi megállapodásról. A tárgyalások során külön kitérnek a felek által alkalmazott borászati eljárásokra és a földrajzi jelzések védelmére.

(3)

A tárgyalások lefolytatásának megkönnyítése érdekében a tárgyalások eredményeként létrejövő megállapodás hatálybalépéséig, legkésőbb azonban 2006. december 31-ig engedélyezni kell az Argentínában előállított és a Közösségbe importált borok almasav hozzáadásával történő kezelését lehetővé tevő eltérést.

(4)

Az 527/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 527/2003/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében a 2005. szeptember 30-i időpont helyébe 2006. december 31. lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 23-án.

a Tanács részéről

az elnökasszony

M. BECKETT


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1795/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 262., 2003.10.14., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 78., 2003.3.25., 1. o. A legutóbb a 2067/2004/EK rendelettel (HL L 358., 2004.12.3., 1. o.) módosított rendelet.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/2


A TANÁCS 1913/2005/EK RENDELETE

(2005. november 23.)

a 2759/75/EGK rendelet, a 2771/75/EGK rendelet, a 2777/75/EGK rendelet, az 1254/1999/EK rendelet, az 1255/1999/EK rendelet és a 2529/2001/EK rendelet a rendkívüli piactámogatási intézkedések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A piac közös szervezésének egyes területei rendkívüli piactámogatási intézkedéseket tartalmaznak az állatbetegségek terjedése elleni küzdelmet célzó intézkedések alkalmazásából eredő, a szabad mozgást érintő korlátozások figyelembevétele érdekében. Ezeket az intézkedéseket az alábbi jogi aktusok tartalmazzák:

a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendelet (3) 20. cikke,

a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendelet (4) 14. cikke,

a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendelet (5) 14. cikke,

a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendelet (6) 39. cikke,

a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendelet (7) 36. cikke, és

a juh- és kecskehús piacának közös szervezéséről szóló, 2001. december 19-i 2529/2001/EK tanácsi rendelet (8) 22. cikke.

(2)

A Bizottság hozza meg ezeket a rendkívüli piactámogatási intézkedéseket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a betegségek elterjedése elleni küzdelem érdekében hozott állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedésekhez, vagy azokat követik. Az érintett piacok súlyos zavarainak elkerülése érdekében ezek az intézkedések a tagállamok kérésére születnek.

(3)

Ebben az összefüggésben a tagállamokat terheli a fő felelősség az állatjárványok megjelenése és terjedése elleni küzdelem területén. Figyelembe véve ezt a helyzetet, ezeknek az állatjárványoknak az elterjedtségét, időtartamát, és következésképpen a piactámogatáshoz szükséges erőfeszítések nagyságát, indokoltnak tűnik, hogy a termelőknek fizetett támogatások költségeit megosszák a Közösség és az érintett tagállam között.

(4)

A Közösség – amely a támogatási intézkedésekért viselt pénzügyi felelősséget a tagállamokkal közösen viseli – azt kívánja meg, hogy a tagállamok szigorítsák az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedéseiket az esetleges állatjárványok gyors felszámolása érdekében.

(5)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a verseny torzulása nem következik be, amennyiben a tagállamok a termelőket is bevonják a támogatás egy részének biztosításába.

(6)

A tagállamoknak a rendkívüli piactámogatási intézkedésekhez nyújtott pénzügyi támogatását mentesíteni kell az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályok alkalmazása alól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2759/75/EGK rendelet 20. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„20. cikk

(1)   Az állatbetegségek terjedésének megakadályozását célzó intézkedésekből adódó, a közösségen belüli vagy a külső országokkal folytatott árucsere korlátozásaira tekintettel a 24. cikkben foglalt eljárás szerint rendkívüli piactámogatási intézkedéseket lehet hozni az ilyen korlátozások által érintett piacok támogatására. Ezek az intézkedések az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére születnek. Az intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, ha az érintett tagállam vagy tagállamok megtették azokat az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedéseket, amelyekkel gyorsan véget vethetnek az állatjárványoknak, és csak abban a mértékben és arra az időtartamra, ami feltétlenül szükséges az érintett piac támogatásához.

(2)   A Közösség részt vesz az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, (1) bekezdésben foglalt rendkívüli intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 50 %-áig, a ragadós száj- és körömfájás elleni küzdelem esetében pedig a kiadások 60 %-áig.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a termelők hozzájárulnak a tagállamok által vállalt kiadásokhoz, ez nem vezet a különböző tagállamok termelői közti verseny torzulásához.

(4)   A szerződés 87., 88. és 89. cikke nem vonatkozik a tagállamoknak az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulására.”

2. cikk

A 2771/75/EGK rendelet 14. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

(1)   Az állatbetegségek terjedése elleni küzdelmet célzó intézkedések alkalmazásából eredő, a szabad áruforgalmat érintő korlátozásokra tekintettel a 17. cikkben foglalt eljárás szerint rendkívüli piactámogatási intézkedéseket lehet hozni az ilyen korlátozások által érintett piacok támogatására. Ezek az intézkedések az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére születnek. Az intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, ha az érintett tagállam vagy tagállamok megtették azokat az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedéseket, amelyekkel gyorsan véget vethetnek az állatjárványoknak, és csak abban a mértékben és arra az időtartamra, ami feltétlenül szükséges az érintett piac támogatásához.

(2)   A Közösség részt vesz az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, (1) bekezdésben foglalt rendkívüli intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 50 %-áig.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a termelők hozzájárulnak a tagállamok által vállalt kiadásokhoz, ez nem vezet a különböző tagállamok termelői közti verseny torzulásához.

(4)   A szerződés 87., 88. és 89. cikke nem vonatkozik a tagállamoknak az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulására.”

3. cikk

A 2777/75/EGK rendelet 14. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

(1)   Az állatbetegségek terjedése elleni küzdelmet célzó intézkedések alkalmazásából eredő, a szabad áruforgalmat érintő korlátozásokra tekintettel a 17. cikkben foglalt eljárás szerint rendkívüli piactámogatási intézkedéseket lehet hozni az ilyen korlátozások által érintett piacok támogatására. Ezek az intézkedések az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére születnek. Az intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, ha az érintett tagállam vagy tagállamok megtették azokat az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedéseket, amelyekkel gyorsan véget vethetnek az állatjárványoknak, és csak abban a mértékben és arra az időtartamra, ami feltétlenül szükséges az érintett piac támogatásához.

(2)   A Közösség részt vesz az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, (1) bekezdésben foglalt rendkívüli intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 50 %-áig.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a termelők hozzájárulnak a tagállamok által vállalt kiadásokhoz, ez nem vezet a különböző tagállamok termelői közti verseny torzulásához.

(4)   A szerződés 87., 88. és 89. cikke nem vonatkozik a tagállamoknak az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulására.”

4. cikk

Az 1254/1999/EK rendelet 39. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„39. cikk

(1)   Az állatbetegségek terjedése elleni küzdelmet célzó intézkedések alkalmazásából eredő, a szabad áruforgalmat érintő korlátozásokra tekintettel a 43. cikkben foglalt eljárás szerint rendkívüli piactámogatási intézkedéseket lehet hozni az ilyen korlátozások által érintett piacok támogatására. Ezek az intézkedések az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére születnek. Az intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, ha az érintett tagállam vagy tagállamok megtették azokat az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedéseket, amelyekkel gyorsan véget vethetnek az állatjárványoknak, és csak abban a mértékben és arra az időtartamra, ami feltétlenül szükséges az érintett piac támogatásához.

(2)   A Közösség részt vesz az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, (1) bekezdésben foglalt rendkívüli intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 50 %-áig, a ragadós száj- és körömfájás elleni küzdelem esetében pedig a kiadások 60 %-áig.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a termelők hozzájárulnak a tagállamok által vállalt kiadásokhoz, ez nem vezet a különböző tagállamok termelői közti verseny torzulásához.

(4)   A szerződés 87., 88. és 89. cikke nem vonatkozik a tagállamoknak az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulására.”

5. cikk

A 1255/1999/EK rendelet 36. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„36. cikk

(1)   Az állatbetegségek terjedése elleni küzdelmet célzó intézkedések alkalmazásából eredő, a szabad áruforgalmat érintő korlátozásokra tekintettel a 42. cikkben foglalt eljárás szerint rendkívüli piactámogatási intézkedéseket lehet hozni az ilyen korlátozások által érintett piacok támogatására. Ezek az intézkedések az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére születnek. Az intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, ha az érintett tagállam vagy tagállamok megtették azokat az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedéseket, amelyekkel gyorsan véget vethetnek az állatjárványoknak, és csak abban a mértékben és arra az időtartamra, ami feltétlenül szükséges az érintett piac támogatásához.

(2)   A Közösség részt vesz az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, (1) bekezdésben foglalt rendkívüli intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 50 %-áig, a ragadós száj- és körömfájás elleni küzdelem esetében pedig a kiadások 60 %-áig.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a termelők hozzájárulnak a tagállamok által vállalt kiadásokhoz, ez nem vezet a különböző tagállamok termelői közti verseny torzulásához.

(4)   A szerződés 87., 88. és 89. cikke nem vonatkozik a tagállamoknak az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulására.”

6. cikk

A 2529/2001/EK rendelet 22. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„22. cikk

(1)   Az állatbetegségek terjedése elleni küzdelmet célzó intézkedések alkalmazásából eredő, a szabad áruforgalmat érintő korlátozásokra tekintettel a 25. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárás szerint rendkívüli piactámogatási intézkedéseket lehet hozni az ilyen korlátozások által érintett piacok támogatására. Ezek az intézkedések az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére születnek. Az intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, ha az érintett tagállam vagy tagállamok megtették azokat az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedéseket, amelyekkel gyorsan véget vethetnek az állatjárványoknak, és csak abban a mértékben és arra az időtartamra, ami feltétlenül szükséges az érintett piac támogatásához.

(2)   A Közösség részt vesz az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, (1) bekezdésben foglalt rendkívüli intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 50 %-áig, a ragadós száj- és körömfájás elleni küzdelem esetében pedig a kiadások 60 %-áig.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a termelők hozzájárulnak a tagállamok által vállalt kiadásokhoz, ez nem vezet a különböző tagállamok termelői közti verseny torzulásához.

(4)   A szerződés 87., 88. és 89. cikke nem vonatkozik a tagállamoknak az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulására.”

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 23-án.

a Tanács részéről

az elnökasszony

M. BECKETT


(1)  2005. október 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 221., 2005.9.8., 44. o.

(3)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1365/2000/EK rendelettel (HL L 156., 2000.6.29., 5. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(6)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 341., 2001.12.22., 3. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel módosított rendelet.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/6


A BIZOTTSÁG 1914/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. november 24-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

48,9

204

33,2

999

41,1

0707 00 05

052

102,4

204

39,1

999

70,8

0709 90 70

052

117,4

204

63,3

999

90,4

0805 20 10

204

66,1

624

83,4

999

74,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,8

624

95,2

999

83,0

0805 50 10

052

64,8

388

74,2

999

69,5

0808 10 80

388

68,4

400

93,5

404

93,1

720

70,6

999

81,4

0808 20 50

052

73,0

400

99,0

720

56,3

999

76,1


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/8


A BIZOTTSÁG 1915/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

az 1982/2004/EK rendeletnek a mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról szóló előírások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. március 31-i 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (4) és (5) bekezdésére, valamint 9., 10. és 12. cikkére,

mivel:

(1)

A tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. november 18-i 1982/2004/EK bizottsági rendelet (2) bizonyos adatelemekre és különleges termékekre vonatkozó rendelkezéseket határoz meg. Az adatgyűjtés megkönnyítése, illetve bizonyos különleges kereskedelmi ügyletek pontosabbá válása érdekében ezen rendelkezéseket ki kell igazítani.

(2)

Az adatszolgáltatásra kötelezett felek jelentési terhének csökkentése céljából lehetőséget kell adni a tagállamoknak, hogy mentességet nyújtsanak a vállalkozások számára az összes olyan termékre vonatkozó, nettó tömegben megadott mennyiséggel kapcsolatos adat szolgáltatása alól, amelyekre egyúttal kiegészítő mértékegységeket is közölni kell.

(3)

Az adatokkal kapcsolatos nemzeti követelményeknek való megfelelés érdekében a tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell élvezniük az ügylet típusa szerinti kódok gyűjtésével kapcsolatban, feltéve hogy ez nem befolyásolja a Bizottságnak átadott információkat.

(4)

A közösségi statisztikának a hajók és repülőgépek tagállamok közti kereskedelme tekintetében történő összehangolása céljából a hajók és repülőgépek kereskedelmére vonatkozó adattovábbításnak olyan ügyletekre kell korlátozódnia, amelyeket a hajókat vagy repülőgépeket lajstromozó nemzeti hatóságnál nyilvántartanak és amelyekben az adatszolgáltató tagállamban székelő vállalkozások vesznek részt.

(5)

Az adatforrásokra vonatkozó kiegészítő rendelkezéseket kell meghatározni annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok pontosabb információkat tudjanak gyűjteni a beérkezésekről és a kiszállításokról, a hajók és repülőgépek kereskedelme, a tengerből nyert termékek, a villamos energia és a földgáz tekintetében.

(6)

Szükség van pontosításra a javításra használt pótalkatrészekre vonatkozóan is.

(7)

Az 1982/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tagállamok közötti termékforgalom statisztikájával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1982/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A termék mennyisége

(1)   A nettó tömeget kilogrammban kell megadni. A nettó tömegnek az adatszolgáltatásra kötelezett felek által történő közlésétől azonban el lehet tekinteni, ha a (2) bekezdés szerint közlik a kiegészítő mértékegységet is.

(2)   A kiegészítő mértékegységeket a 2658/87/EGK (3) tanácsi rendelettel meghatározott Kombinált Nómenklatúrában (a továbbiakban: KN) megállapított információkkal összhangban kell közölni, az érintett alszámok sorában; a kiegészítő mértékegységek jegyzékét az említett rendelet I. részében (»Bevezető rendelkezések«) tették közzé.

2.

A 10. cikk a következő mondattal egészül ki:

„A tagállamok a B. oszlopban gyűjthetnek nemzeti célú kódszámokat, feltéve hogy kizárólag az A. oszlopban szereplő kódszámokat adják át a Bizottságnak.”

3.

A 17. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

hajó vagy repülőgép tulajdonjogának átruházása egy másik tagállamban letelepedett természetes vagy jogi személytől egy, az adatszolgáltató tagállamban letelepedett, a hajókat vagy repülőgépeket lajstromozó nemzeti hatóságnál nyilvántartott természetes vagy jogi személyre. Ezt az ügyletet beérkezésként kell kezelni;

b)

hajó vagy repülőgép tulajdonjogának átruházása egy, az adatszolgáltató tagállamban letelepedett, a hajókat vagy repülőgépeket lajstromozó nemzeti hatóságnál nyilvántartott természetes vagy jogi személytől egy másik tagállamban letelepedett természetes vagy jogi személyre. Ezt az ügyletet kiszállításként kell kezelni.

Ha a hajó vagy repülőgép új, a kiszállítást a gyártási tagállamban kell számba venni.”

b)

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Feltéve, hogy ez nem ütközik más közösségi jogszabályba, a nemzeti hatóságok számára az Intrastat-rendszerben vagy a vám-, illetve adóügyi célokból létrehozott egységes vámokmányban rendelkezésre álló adatok mellett hozzáférést kell biztosítani valamennyi kiegészítő adatforráshoz is – mint például a hajókat és repülőgépeket lajstromozó nemzeti hatóságoktól származó információkhoz –, amelyek szükségesek lehetnek az ilyen termékek tulajdonjoga átruházásának megállapításához.”

4.

A 21. cikkben a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Feltéve, hogy ez nem ütközik más közösségi jogszabályba, a nemzeti hatóságok számára az Intrastat-rendszerben vagy a vám-, illetve adóügyi célokból létrehozott egységes vámokmányban rendelkezésre álló adatok mellett hozzáférést kell biztosítani valamennyi kiegészítő adatforráshoz is, mint például a nemzeti lajstromozó hatóságnál nyilvántartott hajóknak másik tagállamokban kirakodott, tengerből nyert termékekről szóló nyilatkozataiban található információkhoz.”

5.

A 22. cikkben a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Feltéve, hogy ez nem ütközik más közösségi jogszabályba, a nemzeti hatóságok számára az Intrastat-rendszerben vagy a vám-, illetve adóügyi célokból létrehozott egységes vámokmányban rendelkezésre álló adatok mellett hozzáférést kell biztosítani valamennyi kiegészítő adatforráshoz is, amelyre e cikk alkalmazásához szükségük lehet.”

6.

A 23. cikk a következőképpen módosul:

a)

A címet a következő szöveg váltja fel:

„Villamos energia és földgáz”

b)

Az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok közötti termékforgalom statisztikája tartalmazza a villamos energia és a földgáz kiszállításait és beérkezéseit.

(2)   Feltéve, hogy ez nem ütközik más közösségi jogszabályba, a nemzeti hatóságok számára az Intrastat-rendszerben vagy a vám-, illetve adóügyi célokból létrehozott egységes vámokmányban rendelkezésre álló adatok mellett hozzáférést kell biztosítani valamennyi kiegészítő adatforráshoz is, amelyekre a nemzeti hatóságoknak az (1) bekezdésben említett adatoknak a Bizottsághoz (Eurostat) történő továbbításához szükségük lehet. A nemzeti hatóságok megkövetelhetik, hogy az információkat közvetlenül az olyan, székhellyel rendelkező nemzeti üzemeltetők szolgáltassák, amelyek tulajdonosai a nemzeti villamosenergia- vagy földgázvezeték-hálózatnak, vagy üzemeltetik azt.”

7.

Az I. melléklet h) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„h)

Javításra szánt, és a javítás elvégzése után visszaszállított termékek és az azokba épített pótalkatrészek. A javítás a termék eredeti funkciójának, illetve állapotának helyreállítását eredményezi. A művelet célja egyszerűen a termék üzemképes állapotának fenntartása; ez magában foglalhat bizonyos átalakítást vagy teljesítményfokozást, de semmilyen módon nem változtatja meg a termék jellegét.”

8.

A II. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 102., 2004.4.7., 1. o.

(2)  HL L 343., 2004.11.19., 3. o.

(3)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 493/2005/EK rendelettel (HL L 82., 2005.3.31., 1. o.) módosított rendelet.”


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/10


A BIZOTTSÁG 1916/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2092/91/EGK rendelet II. melléklete engedélyezi a 2005. december 31-ével záruló átmeneti időszak alatt a szintetikus A, D és E vitamin felhasználását kérődző állatok takarmányozásában.

(2)

Mivel az éghajlatra és a rendelkezésre álló takarmányforrásokra tekintettel várható, hogy az ökológiai gazdálkodásban tartott kérődzők esetében a nélkülözhetetlen A, D és E vitaminokhoz a takarmányadagokon keresztül történő hozzájutásban, továbbra is fennmaradnak a meglévő regionális különbségek, az ilyen szintetikus vitaminok felhasználását a kérődzők esetében az említett időpont után is engedélyezni kell.

(3)

A 2092/91/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2092/91/EGK rendelet 14. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2092/91/EGK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A legutóbb az 1567/2005/EK rendelettel (HL L 252., 2005.9.28., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 2092/91/EGK rendelet II. mellékletének D. részében az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.2.

Vitaminok, provitaminok és hasonló hatású, kémiailag egyértelműen azonosítható anyagok. Csak a következő anyagok tartoznak ebbe a kategóriába:

Az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1) engedélyezett vitaminok.

a takarmányokban természetesen előforduló nyersanyagokból származó vitaminok,

a természetes vitaminokkal azonos szintetikus vitaminok együregű gyomrú állatok számára,

a tagállam illetékes hatósága előzetes engedélyével a természetes vitaminokkal azonos szintetikus A, D és E vitaminok kérődzők számára.


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.”


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/12


A BIZOTTSÁG 1917/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a cukorágazatban 2005. november 25-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A cukorágazatban a melasz behozatalára vonatkozó végrehajtási rendelkezések megállapításáról és a 785/68/EGK rendelet (2) módosításáról szóló, 1995. június 23-i 1422/95/EK bizottsági rendelet (3) előírja, hogy a melasznak a 785/68/EGK bizottsági rendeletnek megfelelően megállapított CIF-importára „irányadó árnak” minősül. Ezt az árat a 785/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározott szabványminőségre kell megállapítani.

(2)

Az irányadó árak meghatározásakor figyelembe kell venni a 785/68/EGK rendelet 3. cikkében meghatározott minden információt, kivéve az említett rendelet 4. cikkében meghatározott esetekben, valamint adott esetben a rögzítés a 785/68/EGK rendelet 7. cikkében meghatározott módszer alapján történhet.

(3)

A nem szabványminőségre vonatkozó árkiigazítás esetén a kínált melasz minőségétől függően a 785/68/EGK rendelet 6. cikke alapján növelni vagy csökkenteni kell az árakat.

(4)

Amennyiben eltérés van az adott termék küszöbára és irányadó ára között, kiegészítő importvámot kell meghatározni az 1422/95/EK rendelet 3. cikkében meghatározott feltételek szerint. Amennyiben az importvámokat az 1422/95/EK rendelet 5. cikke értelmében felfüggesztik, e vámok egyedi összegét rögzíteni kell.

(5)

Rögzíteni kell az érintett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árakat és kiegészítő vámokat, az 1422/95/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésével, valamint 3. cikke (1) bekezdésével összhangban.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1422/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott termékek behozatalára alkalmazandó irányadó árakat és a kiegészítő vámokat a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK módosított rendelet (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.).

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 12. o. A rendeletet legutóbb a 79/2003/EK rendelet módosította (HL L 13., 2003.1.18., 4. o.).

(3)  HL 145., 1968.6.27., 12. o. A legutóbb az 1422/95/EK rendelettel.


MELLÉKLET

A cukorágazatban 2005. november 25-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkében említett felfüggesztés miatt az adott termék nettó 100 kg-jára alkalmazandó importvám összege (1)

1703 10 00 (2)

11,25

0

1703 90 00 (2)

11,87

0


(1)  Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkével összhangban ez az összeg lép a közös vámtarifában e termékekre meghatározott vámtétel helyébe.

(2)  A módosított 785/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározott szabványminőségre vonatkozik.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/14


A BIZOTTSÁG 1918/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke alapján az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a) pontjában említett termékek világpiaci árfolyamai vagy árai és a közösségi árak közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az 1260/2001/EK rendelet értelmében a feldolgozás nélkül exportált, nem denaturált fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítés rögzítésekor figyelembe kell venni a Közösség és a világ cukorpiacának helyzetét és különösen az említett rendelet 28. cikkében felsorolt ár- és költségtényezőket. A fenti cikk szerint figyelembe kell venni a tervezett kivitelek gazdasági szempontját is.

(3)

A nyerscukorra vonatkozó visszatérítést a szabványminőségre kell megállapítani. E szabványminőséget az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének II. pontja határozza meg. Egyebekben ezt a visszatérítést az 1260/2001/EK rendelet 28. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. A kandiscukor meghatározását az export-visszatérítések cukorágazatban való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. szeptember 7-i 2135/95/EK bizottsági rendelet (2) állapítja meg. A visszatérítés ilyen módon kiszámított összegét az ízesített vagy színezett cukor esetében e cukrok szacharóztartalmára kell alkalmazni, és azt a szacharóztartalom 1 %-ára vonatkoztatva kell meghatározni.

(4)

Különleges esetekben a visszatérítés összege más jogi aktusok útján is megállapítható.

(5)

A visszatérítéseket kéthetente rögzítik. A visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.

(6)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke (5) bekezdésének első albekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékekre nyújtott visszatérítés a rendeltetési hely függvényében változhat, amennyiben ezt a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges igényei szükségessé teszik.

(7)

A cukor nyugat-balkáni országokból érkező kedvezményes importjának 2001 eleje óta tapasztalható jelentős és gyors megnövekedése, valamint a Közösségnek ezen országokba irányuló cukorexportja erőteljesen mesterséges jellegűnek tűnik.

(8)

A cukorágazat export-visszatérítésben részesült termékeinek a Közösségbe történő újbóli behozatalával kapcsolatos visszaélések elkerülése végett a nyugat-balkáni országok tekintetében az e rendeletben említett termékekre nem állapítandó meg visszatérítés.

(9)

Figyelembe véve e tényezőket, valamint a cukorpiac jelenlegi helyzetét, különösen a cukornak a közösségi és a világpiacon jegyzett árfolyamait és árait, a visszatérítéseket a megfelelő összegekben kell meghatározni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a) pontjában említett termékek feldolgozatlan és nem denaturált állapotban történő kivitelére nyújtható visszatérítéseket e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 214., 1995.9.8., 16. o.


MELLÉKLET

A 2005. NOVEMBER 25-I FELDOLGOZATLAN FEHÉRCUKOR ÉS NYERS CUKOR UTÁN JÁRÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3640

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3640

NB: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetési hely kódok a 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.

A numerikus rendeltetési hely kódok a 2081/2003/EK bizottsági rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatározásra.

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján meghatározott Koszovót) és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. februar 1-től nem alkalmazandóak, összhangban az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről sźoló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(2)  Ezt az összeget a 92 %-os hozamú nyers cukorra kell alkalmazni. Ha az exportált nyers cukor hozama eltér a 92 %-tól, akkor az alkalmazandó visszatérítés összegét az 1260/2001/EK rendelet 28. cikk (4) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kell kiszámítani.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/16


A BIZOTTSÁG 1919/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 27. cikk (5) bekezdés 2. albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke alapján az e rendelet 1. cikk 1) bekezdés d) pontjában említett termékek világpiaci árfolyamai vagy árai és a közösségi áraik közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az export-visszatérítések cukorágazatban való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1995. szeptember 7-i 2135/95/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikke értelmében az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek 100 kilogrammjára vetített export-visszatérítésnek meg kell egyeznie az alapösszeg és a szóban forgó termék szacharóz-tartalmának a szorzatával, mely utóbbi adott esetben növelendő a szacharózban kifejezett egyéb cukortartalommal. A szóban forgó termékre vonatkozó szacharóz-tartalmat a 2135/95/EK rendelet 3. cikke alapján határozzák meg.

(3)

Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikk (3) bekezdése értelmében a feldolgozatlanul exportált szorbóz esetében a visszatérítés alapösszege egyenlő a visszatérítés alapösszegének a vegyiparban használt egyes cukortermékekre nyújtott termelési visszatérítések tekintetében az 1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. június 27-i 1265/2001/EK bizottsági rendelet (3) által meghatározott, az ezen utóbbi rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó hatályos termelési visszatérítés egy századával csökkentett összegével.

(4)

Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikk (1) bekezdése értelmében az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt egyéb, feldolgozás nélkül exportált termékek esetében a visszatérítés alapösszege megegyezik egy, az alábbiak figyelembevételével megállapított összeg egy századával: egyrészt a fehércukornak a Közösség nem deficites területeire vonatkozó, arra a hónapra érvényes intervenciós ára, amelyre az alapösszeget rögzítik, valamint a fehércukor világpiaci árfolyamai illetve árai közötti különbség, másrészt a közösségi alaptermékek harmadik országokba exportálandó feldolgozott áruk gyártása során történő felhasználása, valamint az aktív feldolgozási eljárásra vonatkozó megállapodások keretében behozott harmadik országbeli termékek felhasználása közötti egyensúly megteremtésének szükségessége.

(5)

Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikkének (4) bekezdése értelmében a visszatérítés alapösszegének alkalmazása korlátozható csupán egyes termékekre az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek közül.

(6)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke értelmében az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés f), g) és h) pontjában felsorolt, feldolgozatlan állapotban exportált termékek kivitelére visszatérítés nyújtható. A visszatérítés mértékét a szárazanyag-tartalom 100 kilogrammjára vetítve kell meghatározni, figyelembe véve különösen az 1702 30 91 KN-kód alá tartozó termékek kivitelére alkalmazandó visszatérítést, az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek kivitelére alkalmazandó visszatérítést, valamint a tervezett export gazdasági vonatkozásait. Az említett (1) bekezdés f) és g) pontjában felsorolt termékek esetében csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek eleget tesznek a 2135/95/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételeknek; a h) pontban felsorolt termékek esetében pedig csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek megfelelnek a 2135/95/EK rendelet 6. cikkében előírt feltételeknek.

(7)

A fent említett visszatérítéseket havonta kell rögzíteni. A visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.

(8)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikk (5) bekezdés első albekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékekre nyújtott visszatérítés a rendeltetési hely függvényében változhat, amennyiben ezt a világpiaci helyzet, vagy egyes piacok különleges igényei szükségessé teszik.

(9)

A cukor nyugat-balkáni országokból érkező kedvezményes importjának 2001. eleje óta tapasztalható jelentős és gyors megnövekedése, valamint a Közösség ezen országokba irányuló cukorexportja erőteljesen mesterséges jelleget mutat.

(10)

A cukorágazat export-visszatérítésben részesült termékeinek a Közösségbe történő újbóli behozatalával kapcsolatos visszaélések elkerülése végett a nyugat-balkáni országok tekintetében az e rendeletben említett termékekre nem állapítandó meg visszatérítés.

(11)

Figyelembe véve ezeket a tényezőket, a szóban forgó termékek után járó visszatérítéseket a megfelelő összegekben kell meghatározni.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdésének d), f), g) és h) pontjaiban említett termékek feldolgozatlan állapotban való kivitelére nyújtható visszatérítéseket a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb az 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 214., 1995.9.8., 16. o.

(3)  HL L 178., 2001.6.30., 63. o.


MELLÉKLET

A FELDOLGOZATLAN SZIRUPOKRA ÉS A CUKORÁGAZAT EGYES MÁS, FELDOLGOZATLAN ÁLLAPOTBAN EXPORTÁLT TERMÉKEIRE 2005. NOVEMBER 25-TŐL (1) VONATKOZÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

36,40 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

36,40 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

69,16 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3640 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

36,40 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3640 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3640 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3640 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

36,40 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3640 (4)

NB: A termékkódokat és az „A” sorozatú rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A numerikus rendeltetési helykódokat az 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28, 11. o.).

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve Koszovót az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában történő meghatározása alapján) és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. februar 1-től nem alkalmazandóak, összhangban az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről sźoló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(2)  Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 5. cikkében említett termékekre alkalmazandó.

(3)  Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 6. cikkében említett termékekre alkalmazandó.

(4)  Az alapösszeg nem alkalmazandó a 85 %-nál alacsonyabb tisztasági fokú szirupok esetén (2135/95/EK rendelet). A szacharóztartalmat a 2135/95/EK rendelet 3. cikke alapján határozzák meg.

(5)  Az összeg nem alkalmazandó a 3513/92/EGK rendelet mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.).


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/19


A BIZOTTSÁG 1920/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 13. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/2006-ös gazdasági évben a fehér cukorra vonatkozó exportlefölözés és/vagy -visszatérítés meghatározására irányuló folyamatos pályázati eljárásról szóló, 2005. július 15-i 1138/2005/EK bizottsági rendelet (2) értelmében e cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére vonatkozóan részleges pályázati eljárásokat kell kiírni.

(2)

Az 1138/2005/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, adott esetben, a szóban forgó részleges pályázati eljárás tekintetében maximális export-visszatérítés állapítandó meg, aminek során különösképpen figyelembe kell venni a Közösség és a világ cukorpiacának jelenlegi helyzetét és várható fejlődését.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1138/2005/EK rendelet alapján lefolytatott, fehér cukor kivitelére vonatkozó 13. részleges pályázati eljárás esetében alkalmazandó maximális export-visszatérítés 39,374 EUR/100 kg-ban kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 185., 2005.7.16., 3. o.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/20


A BIZOTTSÁG 1921/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke értelmében a rendelet 1. cikkében felsorolt termékek világkereskedelmi ára és ugyanezen termékek közösségi ára közötti különbséget a Szerződés 300. cikke szerint kötött megállapodásokból adódó korlátokon belül export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az 1255/1999/EK rendelet szerint a rendelet 1. cikkében említett, természetes állapotban exportált termékek után járó visszatérítések meghatározásakor a következőket kell figyelembe venni:

az aktuális helyzet és a jövőbeni trend, tekintettel a tej és tejtermékek áraira és készleteire a közösségi piacon, illetve a tej és tejtermékek áraira a nemzetközi kereskedelemben,

az értékesítési költségek és a közösségi piacokról a kikötőkbe vagy más exporthelyszínekre történő szállítás legkedvezőbb díjai, illetve az áruknak a rendeltetési ország piacára való eljuttatásával kapcsolatban felmerülő költségek,

a tej és tejtermékek piaca közös szervezésének célkitűzései, amelyek egyensúlyi helyzetet és természetes fejlődést hivatottak biztosítani az árak és a kereskedelem vonatkozásában e piacokon,

a Szerződés 300. cikkével összhangban megkötött megállapodásokból származó korlátok,

a zavarok elkerülésének fontossága a közösségi piacon,

a javasolt exportok gazdasági vonzata.

(3)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke (5) bekezdésének értelmében a közösségi árakat azon árak figyelembevételével kell kialakítani, melyek a kivitel tekintetében a legkedvezőbbek, a világpiaci árakat pedig a következők figyelembevételével kell kialakítani:

a)

a harmadik országok piaci árai;

b)

a harmadik országokból származó importra vonatkozó legkedvezőbb árak a rendeltetési hely szerinti harmadik országokban;

c)

az exportáló harmadik országokban feljegyzett termelői árak, figyelembe véve, ahol szükséges, az ilyen országok által nyújtott támogatásokat;

d)

a közösségi határparitásos kínálati árak.

(4)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke (3) bekezdése értelmében a világpiaci helyzet, illetve bizonyos piacok egyedi követelményei szükségessé tehetik a rendelet 1. cikkében említett termékek után járó visszatérítés differenciálását rendeltetési hely szerint.

(5)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy azoknak a termékeknek a listáját, amelyekre export-visszatérítést nyújtanak, valamint e visszatérítések összegét legalább négyhetente egyszer rögzíteni kell; a visszatérítés összege azonban maradhat ugyanazon a szinten négy hétnél tovább is.

(6)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. január 26-i 174/1999/EK bizottsági rendelet (2) 16. cikkének megfelelően, a hozzáadott cukrot tartalmazó tejtermékek esetén a visszatérítés két összetevő összegével egyezik meg; az egyik a tejtermék mennyiségét képviselő összetevő, amelyet az alapösszeg és az érintett termék tejterméktartalmának szorzataként kell meghatározni; a másik a hozzáadott szacharóz mennyiségét képviselő összetevő, amelyet a teljes termék szacharóztartalmának és a cukorágazat piacainak közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (3) 1. cikkének (1) bekezdése d) pontjában felsorolt termékekre a kivitel napján érvényes visszatérítés alapösszegének szorzataként kell meghatározni. Ez utóbbi összetevőt azonban csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a hozzáadott szacharóz a Közösségben betakarított cukorrépából vagy cukornádból készült.

(7)

A 896/84/EGK (4) bizottsági rendelet kiegészítő rendelkezéseket állapított meg a visszatérítések nyújtására vonatkozóan az egyik gazdasági évről a másikra való áttéréssel kapcsolatban; e rendelkezések lehetővé teszik a visszatérítések differenciálását a termékek gyártási időpontjának függvényében.

(8)

Az ömlesztett sajt után járó visszatérítés összegének kiszámításához elő kell írni, hogy kazein és/vagy kazeinát hozzáadása esetén ez a mennyiség nem veendő figyelembe.

(9)

Azon termékek és rendeltetési helyek meghatározása során, amelyek tekintetében visszatérítés nyújtható, figyelembe veendő egyrészt, hogy egyes közösségi termékek versenyhelyzete nem indokolja ezek kivitelének ösztönzését, másrészt, hogy bizonyos területek földrajzi közelsége növelheti a kereskedelmi folyamatok elterelése és a visszaélések kockázatát.

(10)

A fentebb ismertetett szabályoknak a tej- és tejtermékpiac jelenlegi helyzetére és különösen e termékek Közösségen belüli és világpiaci áraira való alkalmazásából következően a visszatérítés összegét az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkében említett, feldolgozás nélkül exportált termékekre járó export-visszatérítések a mellékletben kerültek meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 20., 1999.1.27., 8. o. A legutóbb a 1513/2005/EK rendelettel (HL L 241., 2005.9.17., 45. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 91., 1984.4.1., 71. o. A legutóbb a 222/88/EGK bizottsági rendelettel (HL L 28., 1988.2.1., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről szóló, 2005. november 24-i bizottsági rendelethez

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,03

A01

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,83

A01

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,52

A01

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,51

A01

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4203

A01

EUR/kg

0,5396

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

34,70

A01

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,23

A01

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,61

A01

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,84

A01

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3470

A01

EUR/kg

0,4455

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3861

A01

EUR/kg

0,4955

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

7,07

A01

EUR/100 kg

8,53

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) találhatók.

A numerikus rendeltetésihely-kódok a 750/2005/EK bizottsági rendeletben (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.) találhatók.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

L01

Ceuta, Melilla, Szentszék, a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyen a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol befolyást és az Amerikai Egyesült Államok.

L02

Andorra és Gibraltár.

L03

Ceuta, Melilla, Izland, Norvégia, Svájc, Liechtenstein, Andorra, Gibraltár, Szentszék (szokásos megnevezése: Vatikán), Törökország, Románia, Bulgária, Horvátország, Kanada, a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyen a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol befolyást, Ausztrália és Új-Zéland.

L04

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Szerbia és Montenegró, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/28


A BIZOTTSÁG 1922/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos vajtípusokra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos állandó pályázati felhívás közzétételéről szóló, 2004. március 26-i 581/2004/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

A bizonyos tejtermékek export-visszatérítésére vonatkozó pályázati eljárás megállapításáról szóló, 2004. március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikkének értelmében és a pályázati felhívásra beérkezett pályázatok megvizsgálását követően helyénvaló rögzíteni az export-visszatérítések felső értékét a 2005. november 22-én záruló pályázati időszakra.

(3)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 581/2004/EK rendelettel megnyitott állandó pályázat 2005. november 22-én záruló pályázati időszakára a visszatérítés maximális összegét az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre u ezen rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 90., 2004.3.27., 64. o. A legutóbb a 1239/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 200., 2005.7.30., 32. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o. Az 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

(EUR/100 kg)

Termék

Export-visszatérítés nómenklatúrakód

Az export-visszatérítés maximális összege az 581/2004/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett célállomású export esetén

Vaj

ex ex 0405 10 19 9500

92,49

Vaj

ex ex 0405 10 19 9700

98,55

Vajolaj

ex ex 0405 90 10 9000

120,10


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/30


A BIZOTTSÁG 1923/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A sovány tejporra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos állandó pályázati felhívás közzétételéről szóló, 2004. március 26-i 582/2004/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

A bizonyos tejtermékek export-visszatérítésére vonatkozó pályázati eljárás megállapításáról szóló 2004. március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikkének értelmében és a pályázati felhívásra beérkezett pályázatok megvizsgálását követően helyénvaló rögzíteni az export-visszatérítések felső értékét a 2005. november 22-én záruló pályázati időszakra.

(3)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 582/2004/EK rendelet által megnyitott állandó pályázat 2005. november 22-én záruló pályázati időszakára a visszatérítés maximális összege az említett 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre és célállomásokra 12,25 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező érvényű és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 90., 2004.3.27., 67. o. A legutóbb a 1239/2005/EK rendelettel (HL L 200., 2005.7.30., 32. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o. A 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/31


A BIZOTTSÁG 1924/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a 2005. november 25-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús-ágazat piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2777/75/EGK rendelet 8. cikkének értelmében, a fenti rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékek világpiaci ára és közösségi ára közötti különbség export-visszatérítéssel kiegyenlíthető.

(2)

E szabályok és kritériumok a baromfihús-ágazat piacainak jelenlegi helyzetére való alkalmazásának eredményeként a visszatérítést egy olyan összegben kell megállapítani, mely lehetővé teszi, hogy a Közösség részt vegyen a nemzetközi kereskedelemben, figyelembe veszi továbbá e termékek exportjának jellegét, valamint annak jelenlegi fontosságát.

(3)

A mezőgazdasági termékek export-visszatérítési rendszerének közösségi végrehajtási szabályairól szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet (2) 21. cikke előírja, hogy amennyiben a kiviteli nyilatkozat elfogadásának napján a termékek nem megbízható, kifogástalan kereskedelmi minőségűek, visszatérítés nem kerül odaítélésre. A hatályban lévő szabályozás egységes alkalmazásának biztosítása végett le kell szögezni, hogy a visszatérítés elnyerése érdekében a 2777/75/EGK rendelet 1. cikkében említett baromfihúsokon fel kell tüntetni a friss baromfihús előállítása és forgalomba hozatala során előforduló egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelv (3) szerinti állat-egészségügyi jelölést.

(4)

Az e rendeletben elöírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2777/75/EGK rendelet 8. cikkében említett export-visszatérítésben részesített termékek kódjait, továbbá e visszatérítés összegét a jelen rendelet melléklete rögzíti.

A visszatérítés elnyerésének érdekében ugyanakkor a 71/118/EGK irányelv melléklete XII. fejezetének alkalmazása alá tartozó termékeknek meg kell felelniük az ezen irányelvben előírt állat-egészségügyi jelölési feltételeknek is.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendeletet.

(2)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o. A legutóbb a 671/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 5. o.) módosított rendeletet.

(3)  HL L 55., 1971.3.8., 23. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosította rendeletet.


MELLÉKLET

A 2005. november 25-től alkalmazandó export-visszatérítések a baromfihús-ágazatban

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

N.B.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.

A numerikus rendeltetésihely-kódok a 750/2005/EK bizottsági rendeletben (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.) kerültek meghatározásra.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

V03 A24,

Angola, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emirátusok, Jordánia, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/33


A BIZOTTSÁG 1925/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése és az 1785/2003/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdése a mindkét rendelet 1. cikkében felsorolt termékek esetén export-visszatérítést biztosít a világpiacon tapasztalható árfolyamok és árak és a Közösségen belüli árak közti különbségek fedezésére.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (3) határozza meg azokat a termékeket, amelyek esetén meg kell szabni a visszatérítési rátát; amelyet akkor kell alkalmazni, ha a termékeket az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében vagy az 1785/2003/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt termékek formájában exportálják.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összhangban a 100 kilogrammra vonatkozó visszatérítési rátát minden egyes érintett alaptermék esetén minden hónapra meg kell határozni.

(4)

Az azokra a visszatérítésekre bevezetett kötelezettségvállalások, amelyeket a Szerződés I. mellékletében nem szereplő mezőgazdasági termékek exportjára kívánnak nyújtani, kockázatossá válhatnak a magas visszatérítési ráta előzetes rögzítése miatt. Emiatt az ilyen jellegű helyzetekre tekintettel óvintézkedések bevezetésére van szükség, anélkül azonban, hogy a hosszú időtartamú szerződések megkötését ezzel meghiúsítanák. A visszatérítések előzetes rögzítése esetére meghatározott különleges visszatérítési ráták meghatározása olyan intézkedés, amely lehetővé teszi, hogy ezek a különféle célkitűzések egyidejűleg teljesülhessenek.

(5)

Figyelemmel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a tésztakészítményeknek a Közösségből az Egyesült Államokba történő kiviteléről szóló, a 87/482/EGK tanácsi rendelettel (4) jóváhagyott egyezségre, a rendeltetési hely alapján különbséget kell tenni az 1902 11 00 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek visszatérítése esetén.

(6)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján csökkentett export-visszatérítési rátát kell meghatározni, figyelembe véve az alkalmazandó termelési visszatérítés mennyiségét, az 1722/93/EGK bizottsági rendeletnek (5) megfelelően a termékek előállításának feltételezett időszaka alatt felhasznált érintett alaptermékek esetére.

(7)

A szeszesitalok esetén az előállítás során felhasznált gabonafélék ára csekély hatást gyakorol. Mindazonáltal az Egyesült Királyság, Írország és Dánia csatlakozási szerződésének 19. jegyzőkönyve biztosítja a közösségi gabonaféléknek a gabonaalapú szeszesitalok gyártásában történő felhasználásának elősegítését célzó, szükséges intézkedések meghozatalát. Következésképpen szükség van a szeszesitalok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó visszatérítési ráták megfelelő módosítására.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkében vagy az 1785/2003/EK rendelet 1. cikkében felsorolt és az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében, illetőleg az 1785/2003/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott termékek formájában exportált alaptermékekre alkalmazandó visszatérítési ráták e rendelet mellékletében kerülnek meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(3)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

(4)  HL L 275., 1987.9.29., 36. o.

(5)  HL L 159., 1993.7.1., 112. o. A legutóbb az 1584/2004/EK rendelettel (HL L 280., 2004.8.31., 11. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékek esetén 2005. november 25-től alkalmazandó visszatérítési ráták (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

A termék megnevezése (2)

Az alaptermék 100 kg-jára számított visszatérítési ráta

A visszatérítés előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1001 10 00

Durumbúza:

 

 

– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek exportja esetén

– egyéb esetekben

1001 90 99

Közönséges búza és a kétszeres:

 

 

– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek exportja esetén

– egyéb esetekben

 

 

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– – egyéb esetekben

1002 00 00

Rozs

1003 00 90

Árpa:

 

 

– amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– egyéb esetekben

1004 00 00

Zab

1005 90 00

Kukorica (csemegekukorica) a következő formában felhasználva

 

 

– keményítő:

 

 

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

3,567

3,973

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

1,866

1,866

– – egyéb esetekben

3,973

3,973

– az 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 és 2106 90 55 KN-kód alá tartozó (5) glükóz, glükózszirup, maltodextrin, maltodextrinszirup

 

 

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

2,574

2,980

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

1,400

1,400

– – egyéb esetekben

2,980

2,980

– amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

1,866

1,866

– egyéb (ideértve a feldolgozatlan kukoricát)

3,973

3,973

Az 1108 13 00 KN-kód alá tartozó burgonyakeményítő, hasonlóan a feldolgozott kukoricából nyerhető termékekhez

 

 

– amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

3,030

3,453

– amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

1,866

1,866

– egyéb esetekben

3,973

3,973

ex 1006 30

Teljesen hántolt rizs:

 

 

– kerekszemű

– közepesszemű

– hosszúszemű

1006 40 00

Tört rizs

1007 00 90

Nem hibrid, vetésre szánt cirokmag


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jén kezdődő hatállyal nem kell alkalmazni Bulgáriába irányuló export esetén, 2005. december 1-jei hatállyal a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jén kezdődő hatállyal a Svájci Államszövetségbe vagy a Liechtensteini Hercegségbe exportáltak.

(2)  Amennyiben alaptermék, illetve megfeleltetett termékek feldolgozásával előállított mezőgazdasági termékekről van szó, az 1043/2005/EK bizottsági rendelet V. mellékletében meghatározott együtthatók alkalmazandók.

(3)  Az érintett termékek a 3505 10 50 KN-kód alá tartoznak.

(4)  Az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében felsorolt vagy a 2825/93/EGK rendelet 2. cikkében említett termékek (HL L 258., 1993.10.16., 6. o.).

(5)  Az NC 1702 30 99, 1702 40 90 és 1702 60 90 KN-kód alá tartozó, glükóz- és fruktózszirup összekeveréséből származó szirupok esetén az export-visszatérítés csak a glükózszirupra nyújtható.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/37


A BIZOTTSÁG 1926/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2771/75/EGK rendelet 8. cikke (1) bekezdése kijelenti, hogy a rendelet 1. cikke (1) bekezdésében felsorolt termékek nemzetközi kereskedelmi árai és a Közösségen belüli árak közötti különbség export-visszatérítés által fedezhető abban az esetben, ha ezen áruk a rendelet mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) kijelöli azokat a termékeket, melyekhez visszatérítési rátát kell rögzíteni, amely rátát akkor kell alkalmazni, ha a termék a 2771/75/EGK rendelet I. mellékletében felsorolt áru formájában kerül exportálásra.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésével összhangban minden szóban forgó alaptermék 100 kg-jára számított visszatérítési rátát ugyanolyan hosszú időszakra kell rögzíteni, mint amely ugyanezen termékek feldolgozatlan formában történő exportja után járó visszatérítésekre vonatkozik.

(4)

Az Uruguayi Forduló során megkötött mezőgazdasági megállapodás 11. cikke úgy rendelkezik, hogy a terméket tartalmazó áru után a termékre járó export-visszatérítés nem haladhatja meg a feldolgozatlan termék exportálása esetén járó visszatérítés összegét.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és a 2771/75/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésében felsorolt, és a 2771/75/EGK rendelet I. mellékletében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre alkalmazandó visszatérítési ráták az e rendelet mellékletében megállapítottaknak megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 806/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében nem szerepló áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára 2005. november 25-től érvényes visszatérítési ráták

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Rendeltetési hely (1)

Visszatérítési ráta

0407 00

Héjas, friss, tartósított vagy főtt madártojás:

 

 

– Baromfitojás:

 

 

0407 00 30

– – Egyéb:

 

 

a)

A 3502 11 90 és 3502 19 90 KN-kód alá tartozó tojásfehérje-albumin kivitele esetén

02

6,00

03

20,00

04

3,00

b)

Egyéb áruk kivitele esetén

01

3,00

0408

Héj nélküli madártojás és friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy egyéb módon tartósított, hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert tartalmazó/nem tartalmazó tojássárgája:

 

 

– Tojássárgája:

 

 

0408 11

– – Szárított:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

40,00

0408 19

– – Egyéb:

 

 

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Folyékony:

 

 

nem édesített

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Fagyasztott:

 

 

nem édesített

01

20,00

– Egyéb:

 

 

0408 91

– – Szárított:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

73,00

0408 99

– – Egyéb:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

18,00


(1)  A rendeltetési helyek a következők:

01

harmadik országok, kivéve Bulgária 2004. október 1-jétől és Romániát 2005. december 1-jétől. Svájc és Liechtenstein esetében ezek a ráták nem alkalmazandók az 1972. július 22-i, az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázatában felsorolt, 2005. február 1-jétől exportált árukra,

02

Kuvait, Bahrain, Omán, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Jemen, Törökország, Hongkong SAR és Oroszország,

03

Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Tajvan és a Fülöp-szigetek,

04

az összes rendeltetési hely, kivéve Svájcot, Bulgáriát 2004. október 1-jei hatállyal, Romániát 2005. december 1-jei hatállyal és a 02, illetve 03 alatt felsoroltakat.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/39


A BIZOTTSÁG 1927/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 15-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az e rendelet 1. cikkének a), b), c), d), e), és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci és közösségi árai közötti különbség export-visszatérítésből fedezhető.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összhangban minden egyes szóban forgó alaptermék 100 kg-jára minden hónapban rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

Mindazonáltal a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékek esetében magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével a visszatérítésekkel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek. Szükséges megfelelő óvintézkedéseket tenni a veszély elkerülése érdekében, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráták rögzítése az ezen termékekkel kapcsolatos visszatérítések előzetes megállapítására módot ad e két cél teljesítésére.

(5)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a visszatérítési ráták rögzítésekor adott esetben figyelembe veendők a szóban forgó termék közös piacszervezéséről szóló rendeletnek megfelelően az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében feltüntetett alaptermékekre vagy a megfeleltetett termékekre vonatkozó, minden tagállamban alkalmazandó termelési visszatérítések, támogatások vagy azonos hatású intézkedések.

(6)

Az 1255/1999/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy támogatás nyújtható a Közösségben előállított és kazeinné feldolgozott fölözött tejre, ha ez a tej és az abból előállított kazein megfelel bizonyos feltételeknek.

(7)

A vaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása során felhasznált tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás nyújtásáról szóló, 1997. december 15-i 2571/97/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza, hogy a csökkentett árú vajat és tejszínt a bizonyos termékek előállításával foglakozó iparágak számára hozzáférhetővé kell tenni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1255/1999/EK rendelet 1. cikkében feltüntetett, illetve az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták az e rendelet mellékletében foglalt termékek tekintetében a jelen melléklet szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

(3)  HL L 350., 1997.12.20., 3. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2005. november 25-től vonatkozó visszatérítési ráták (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

ex 0402 10 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):

 

 

a)

3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor

b)

Egyéb termékek kivitelekor

10,00

10,00

ex 0402 21 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint a 26 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3):

 

 

a)

A 2571/97/EK rendelet szerint előállított, csökkentett árú, a PG 3-nak megfeleltetett termékek formájában vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

23,57

23,57

b)

Egyéb termékek kivitelekor

50,00

50,00

ex 0405 10

Súly szerint 82 % (PG 6) zsírtartalmú vaj:

 

 

a)

A 2571/97/EK rendeletben meghatározott szabványokkal összhangban előállított, csökkentett árú vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

51,00

51,00

b)

2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40 % vagy nagyobb súlyú tejzsírt tartalmazó termékek kivitelekor

99,25

99,25

c)

Egyéb termékek kivitelekor

92,00

92,00


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jei hatállyal kezdődően nem kell alkalmazni a Bulgáriába irányuló export esetén, 2005. december 1-jei hatúllyal a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jei hatállyal kezdődően a Svájci Államszövetségbe vagy a Lichtensteini Hercegségbe exportáltak.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/42


A BIZOTTSÁG 1928/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazati piac közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének a) pontjára és (15) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikkének (1) és (2) bekezdése előírja, hogy az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), c), d), f), g) és h) pontjában felsorolt termékek világpiaci és közösségi árai közötti különbség az esetben fedezhető export-visszatérítésből, ha ezeket a termékeket e rendelet V. mellékletében felsorolt áruk formájában exportálják.

(2)

A Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ezen visszatérítések összegének rögzítési feltételei tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni, abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek az 1260/2001/EK rendelet V. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban minden egyes kérdéses alaptermékre minden hónapban 100 kg-onként rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdése meghatározza, hogy egy bizonyos terméket tartalmazó árura vonatkozó export-visszatérítés nem haladhatja meg az abban az esetben alkalmazandó visszatérítést, ha a termék további feldolgozás nélkül kerül kivitelre.

(5)

Az ebben a rendeletben rögzített visszatérítéseket előre meg lehet állapítani, mivel a piac helyzete az elkövetkezendő pár hónapban pillanatnyilag nem meghatározható.

(6)

A vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek a magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével, tekintettel azokra a visszatérítésekre, amelyek a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, mezőgazdasági termékeket tartalmazó áruk kivitelére nyújthatók. Ezért ilyen helyzetben szükség van óvintézkedésekre, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráta rögzítése a visszatérítések előzetes megállapítására módot ad ezeknek az eltérő céloknak a teljesítésére.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1260/2001/EK rendelet 1. cikkének (1) és (2) bekezdésében feltüntetett, illetve az 1260/2001/EK rendelet V. mellékletében felsorolt, áru formában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták ennek a rendeletnek a melléklete szerint kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéröl

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A 987/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 167., 2005.6.29., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.


MELLÉKLET

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre 2005. november 25-től vonatkozó visszatérítési ráták (1)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1701 99 10

fehér cukor

36,40

36,40


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jei hatállyal kezdődően nem kell alkalmazni a Bulgáriába irányuló export esetén, 2005. december 1-jei hatállyal a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jei hatállyal kezdődően a Svájci Államszövetségbe vagy a Lichtensteini Hercegségbe exportáltak.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/44


A BIZOTTSÁG 1929/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. október 8-i 1961/2001/EK bizottsági rendeletre (2),

mivel:

(1)

Az 1172/2005/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza azokat az indikatív mennyiségeket, amelyekre B rendszerű kiviteli engedélyeket lehet kibocsátani.

(2)

A paradicsom, a narancs, a citrom, a csemegeszőlő és az alma esetében a 2005. szeptember 16. és november 15. között benyújtott, B rendszerű engedély iránti kérelmek tekintetében a visszatérítés végleges mértékét a visszatérítés indikatív mértékének szintjén kell megállapítani, valamint meg kell határozni azt a százalékos mértéket, ameddig a benyújtott kérelmek teljesítésre kerülnek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1172/2005/EK rendelet 1. cikke alapján 2005. szeptember 16. és november 15. között benyújtott kiviteli engedély iránti kérelmek tekintetében a kérelem teljesíthetőségének százalékát és az alkalmazandó visszatérítési mértéket e rendelet melléklete rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 188., 2005.7.20., 29. o.


MELLÉKLET

Az igényelt mennyiségek odaítélt százaléka és a visszatérítés mértéke a 2005. szeptember 16. és november 15. között igényelt, B rendszerbe tartozó engedélyek vonatkozásában (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma)

Termék

Visszatérítés mértéke

(EUR/t)

Az igényelt mennyiségek odaítélt százaléka

Paradicsom

35

100 %

Narancs

38

100 %

Citrom

60

100 %

Csemegeszőlő

23

100 %

Alma

36

100 %


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/46


A BIZOTTSÁG 1930/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1493/1999/EK tanácsi rendeletnek a szőlő- és borágazati termékek harmadik országokkal való kereskedelme tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2001. április 24-i 883/2001/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére és 9. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (2) 63. cikke (7) bekezdése az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásainak keretében megkötött, a mezőgazdaságra vonatkozó megállapodásban rögzített mennyiségi korlátok és kiadások keretei közé korlátozta a borágazat termékeire nyújtott export-visszatérítések odaítélését.

(2)

A 883/2001/EK rendelet 9. cikke megállapítja azokat a körülményeket, amelyek különleges intézkedések meghozatalára jogosítják fel a Bizottságot az e megállapodás keretében előírt mennyiség és a rendelkezésre álló költségvetés meghaladásának elkerülése érdekében.

(3)

A 2005. november 23-ig a kiviteli engedélyek iránti kérelmekkel kapcsolatban a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a 2006. január 15-ig tartó időszakra, a 883/2001/EK rendelet 9. cikkének (5) bekezdésében említett, 2. Ázsia és 3. Kelet-Európa rendeltetési zónára vonatkozóan fennáll a veszélye a még rendelkezésre álló mennyiség túllépésének, amennyiben korlátozások nélkül állítanak ki a visszatérítést előre rögzítő kiviteli engedélyeket. Ezért következésképpen meg kell határozni egy százalékos együtthatót a 2005. november 16. és 22. között benyújtott igények elfogadására, és 2006. január 16-ig fel kell függeszteni az e zónára vonatkozóan igényelt engedélyek kiállítását, valamint az új engedélyek benyújtását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A borágazat termékeire vonatkozóan a 883/2001/EK rendelet alapján 2005. november 16. és 22. között igényelt, a visszatérítést előzetesen rögzítő kiviteli engedély iránti kérelmek az 2. Ázsia zónára vonatkozóan a kérelmezett mennyiség 91,01 %–ában és 3. Kelet-Európa zónára vonatkozóan a kérelmezett mennyiség 83,48 %–ában kerülnek elfogadásra.

(2)   A borágazat (1) bekezdésben említett termékei tekintetében a kiviteli engedélyek kibocsátása a 2005. november 23-tól benyújtott kérelmek alapján, valamint 2005. november 25-től a kiviteli engedélyek iránti kérelmek benyújtása a 2. Ázsia és 3. Kelet-Európa zóna vonatkozásában 2006. január 16-ig felfüggesztésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 128., 2001.5.10., 1. o. A legutóbb a 908/2004/EK rendelettel (HL L 163., 2004.4.30., 56. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1188/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 193., 2005.7.23., 24. o.) módosított rendelet.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/47


A BIZOTTSÁG 1931/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci árai és e termékeknek a Közösségen belüli jegyzései vagy árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Az 1784/2003/EK rendeletnek a gabonaalapú keveréktakarmányokra vonatkozó import- és exportszabályozásra való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról, valamint az import- és exportengedélyek rendszerének a gabona- és rizságazatban való alkalmazása sajátos szabályairól szóló 1162/95/EK rendelet módosításáról szóló, 1995. június 29-i 1517/95/EK bizottsági rendelet (2) 2. cikke meghatározta azokat a sajátos kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni az ezekre a termékekre járó visszatérítés kiszámítása során.

(3)

E számítás során figyelembe kell venni a gabonatermék-tartalmat is. Az egyszerűsítés érdekében a visszatérítés a „gabonakészítmények” két kategóriájára fizetendő, nevezetesen egyfelől a kukoricára, amely a legáltalánosabban használt gabonaféle az exportált keveréktakarmányok előállítása során, valamint a kukoricaalapú termékekre, másfelől az „egyéb gabonafélékre”, amely utóbbi kategóriába tartozik a kukorica, illetve kukoricaalapú termékek kivételével valamennyi egyéb, visszatérítésben részesíthető gabonakészítmény. Visszatérítés a keveréktakarmányban lévő gabonatermék mennyiségére jár.

(4)

Ezen túlmenően a visszatérítés összegének megállapításakor figyelembe kell venni ezeknek a termékeknek a világpiaci értékesítési lehetőségeit és feltételeit, a közösségi piacon jelentkező zavarok elkerülésének szükségességét és az export gazdasági vonatkozásait is.

(5)

A gabonapiac jelenlegi helyzete és különösen az ellátás biztosításának kilátásai miatt az export-visszatérítéseket be kell szüntetni.

(6)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet szerinti és az 1517/95/EK rendelet hatálya alá tartozó keveréktakarmányok exportjára alkalmazandó visszatérítések a jelen rendelet melléklete szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 51. o.


MELLÉKLET

a Bizottság 2005. november 24-i rendeletéhez, a gabonaalapú keveréktakarmányok exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

Az export-visszatérítésben részesülő termékek kódja:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Gabonakészítmények

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

Kukorica és kukoricaalapú termékek:

KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 kódok

C10

EUR/t

0,00

Gabonakészítmények, a kukorica és a kukoricaalapú termékek kivételével

C10

EUR/t

0,00

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

C10

:

Valamennyi viszonylat.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/49


A BIZOTTSÁG 1932/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 1809/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő importálásakor igénybe vehető maximális behozatali vámkedvezményre.

(2)

A bizottsági rendelet (3) 7. cikke szerint a Bizottság az 1784/2003/EK rendelet 25. cikkében szabályozott eljárás szerint dönthet úgy, hogy rögzíti a behozatali vámra adható maximális kedvezményt. Az említett vámkedvezmény rögzítésekor különösen az 1839/95/EK rendelet 6. és 7. cikkében foglalt kritériumokat kell figyelembe venni. A pályázat alapján szerződés kötendő valamennyi olyan ajánlattevővel, akinek az ajánlata a maximális vámkedvezménnyel azonos, vagy annál alacsonyabb összegű.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása a szóban forgó gabonaféle piacainak jelenlegi helyzetére az 1. cikkben ismertetett összeg szerinti maximális behozatali vámkedvezmény rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2005. november 18. és 24. között benyújtott ajánlatok tekintetében a kukoricára adható maximális behozatali vámkedvezmény 19,47 EUR/t-ban került rögzítésre, 57 500 t-ban maximált globális mennyiségre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 291., 2005.11.5., 4. o.

(3)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb a 2235/2005/EK rendelettel (HL L 256., 2005.10.10., 13. o.) módosíttot rendelet.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/50


A BIZOTTSÁG 1933/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1058/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg árpa exportjára szóló export-visszatérítésekre egyes harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

A gabonák export-visszatérítésének odaítéléséről és a gabonapiacon kialakuló zavarok esetén hozandó intézkedésekről szóló 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó bizonyos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet 7. cikke alapján a Bizottság úgy dönt, hogy – a meghirdetett pályázatok alapján – nem hirdet ki nyertest.

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1058/2005/EK rendeletben közzétett, az árpa export-visszatérítésére vonatkozó pályázati felhívásra válaszul beérkezett, 2005. november 18. és 24. között értesített pályázatokkal kapcsolatban semmilyen intézkedést nem kell tenni.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 174., 2005.7.7., 12. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel módosított (HL L 123., 2004.4.7., 50. o.) rendelet.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/51


A BIZOTTSÁG 1934/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

a zab exportjára az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a gabonafélékkel kapcsolatos, Finnországban és Svédországban a 2005/2006-ös gazdasági évre foganatosítandó különleges intervenciós intézkedésről szóló, 2005. szeptember 2-i 1438/2005/EK bizottsági rendeletre (3),

mivel:

(1)

Az 1438/2005/EK rendelet pályázatot hirdetett meg a Finnországban és Svédországban termelt és a Finnországból és Svédországból – Bulgária, Norvégia, Románia, és Svájc kivételével – valamennyi harmadik országba exportálandó zabra szóló export-visszatérítésekre.

(2)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A zab export-visszatérítésére vonatkozóan az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2005. november 18. és 24. között benyújtott ajánlatok nem kerülnek elbírálásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb az 1431/2003/EK rendelettel (HL L 203., 2003.8.12., 16. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 228., 2005.9.3., 5. o.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/52


A BIZOTTSÁG 1935/2005/EK RENDELETE

(2005. november 24.)

az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1059/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg közönséges búza exportjáról szóló export-visszatérítésekre valamennyi harmadik országba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

Az 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelően a Bizottság a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról benyújtott ajánlatok alapján dönthet úgy, hogy meghatározza az export-visszatérítés maximális mértékét, az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében említett kritériumok figyelembevételével. Ebben az esetben a pályázat alapján azzal az ajánlattevővel, illetve azokkal az ajánlattevőkkel kerül sor szerződéskötésre, aki(k)nek az ajánlata a maximális visszatérítéssel azonos vagy annál alacsonyabb mértékű.

(3)

A fent említett szabályok alkalmazása a szóban forgó gabonaféle piacainak jelenlegi helyzete szerinti maximális export-visszatérítés rögzítését eredményezi.

(4)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005. november 18. és 24. között meghirdetett pályázatok esetében, az 1059/2005/EK rendeletben közzétett pályázati felhívásnak megfelelően, az közönséges búza maximális export-visszatérítése 5,00 EUR/t.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 174., 2005.7.7., 15. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/53


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 22.)

a 89/106/EGK tanácsi irányelvnek a tetők és fedélhéjazatok külső tűz hatása alatti viselkedésének osztályozása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2001/671/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4437. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/823/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 89/106/EGK tanácsi irányelvnek a tetők és fedélhéjazatok külső tűz hatása alatti viselkedésének osztályozása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2001. augusztus 21-i 2001/671/EK bizottsági határozat (2) osztályozási rendszert vezetett be a tetők és fedélhéjazatok külső tűz hatása alatti viselkedésére.

(2)

Felülvizsgálat nyomán további osztályok bevezetésére van szükség Írország és az Egyesült Királyság szabályozási igényeinek kielégítése érdekében.

(3)

A 2001/671/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az Építésügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/671/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 22-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 40., 1989.2.11., 12. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 235., 2001.9.4., 20. o.


MELLÉKLET

A 2001/671/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

A PREAMBULUM című rész a következőképpen módosul:

a)

az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép: „az ENV 1187:2002 és későbbi továbbfejlesztett változatai alkalmazandók. A továbbfejlesztett változat többek között a szabvány ENV vagy EN változatának új átdolgozásait/módosításait jelenti”;

b)

a második bekezdésben a CR 1187:2001-re való hivatkozás helyébe az „ENV 1187:2002” lép, valamint a második sorban a „három” szó helyébe a „négy” kerül.

2.

A JELÖLÉSEK című rész a következőképpen módosul:

a)

az első sorban a „három” szó helyébe a „négy” lép;

b)

a CR 1187:2001-re való hivatkozások helyébe az „ENV 1187:2002” lép;

c)

a CR 1187:2001, 3. vizsgálat sora után a következő sor kerül: „ENV 1187:2002, 4. vizsgálat: XROOF (t4), ahol t4 = tűz + szél + további hősugárzás”.

3.

A táblázat a következő sorokkal egészül ki:

Vizsgálati módszer

Osztály

Osztályozási kritériumok

„ENV 1187:2002, 4. vizsgálat

BROOF (t4)

Az összes alábbi feltételnek teljesülnie kell:

A tűz nem hatolhat át a tetőrendszeren egy órán belül

Az előzetes vizsgálat során a vizsgálati láng elvétele után a próbatestek 5 percnél rövidebb ideig égnek

Az előzetes vizsgálat során az égési területen a láng kiterjedése < 0,38 m

CROOF (t4)

Az összes alábbi feltételnek teljesülnie kell:

A tűz nem hatolhat át a tetőrendszeren 30 percen belül

Az előzetes vizsgálat során a vizsgálati láng elvétele után a minták 5 percnél rövidebb ideig égnek

Az előzetes vizsgálat során az égési területen a láng kiterjedése < 0,38 m

DROOF (t4)

Az összes alábbi feltételnek teljesülnie kell:

A tűz áthatolhat a tetőrendszeren 30 percen belül, de nem hatolhat át rajta az előzetes lángvizsgálat során

Az előzetes vizsgálat során a vizsgálati láng elvétele után a próbatestek 5 percnél rövidebb ideig égnek

Az előzetes vizsgálat során az égési területen a láng kiterjedése < 0,38 m

EROOF (t4)

Az összes alábbi feltételnek teljesülnie kell:

A tűz áthatolhat a tetőrendszeren 30 percen belül, de nem hatolhat át rajta az előzetes lángvizsgálat során

A láng kiterjedésére nincs követelmény

FROOF (t4)

Nincs előírt viselkedés

*

Figyelni kell a próbatest alsó felületéről történő csepegésekre, bármilyen mechanikai tönkremenetelre és lyukak keletkezésére, »x« betűt téve a megnevezés után annak jelölésére, hogy ezen események közül egy vagy több bekövetkezett a vizsgálat során. Továbbá a terméknek a vizsgálat alatti helyzetétől függően a megjelölést ki kell egészíteni az EXT.F betűkkel a »fektetett vagy vízszintes« és az EXT.S betűkkel a »ferde« helyzet jelölésére.”


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/55


A TANÁCS 2005/824/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2005. november 24.)

az Európai Unió Boszniában és Hercegovinában folytatott rendőri missziójáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére és 25. cikkének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2002. március 11-én elfogadta az Európai Unió Boszniában és Hercegovinában folytatott rendőri missziójáról (EUPM) szóló 2002/210/KKBP együttes fellépést (1). Az együttes fellépés 2005. december 31-én hatályát veszti.

(2)

A 2003. június 19–21-án Thessalonikiben megtartott EU-Nyugat-Balkán Csúcstalálkozó arra a következtetésre jutott, hogy a Balkán jövője az Európai Unión belül képzelhető el.

(3)

A 2004. június 17–18-i brüsszeli Európai Tanács elfogadta az Európai biztonsági stratégia: Boszniára és Hercegovinára vonatkozó átfogó politika című dokumentumot. Ez kimondja, hogy az Európai Unió hosszú távú célkitűzése a stabil, életképes, békés és több etnikumot magában foglaló Bosznia és Hercegovina létrejötte, amely békés módon együttműködik szomszédaival, és visszafordíthatatlanul az európai uniós tagság felé vezető útra lép, az Unió középtávú célkitűzése pedig stabilizációs és társulási megállapodás aláírása Boszniával és Hercegovinával.

(4)

Az Európai Unió Tanácsa 2005. július 18-án megállapodott arról, hogy az Európai Uniónak 2005. december 31-ét, az Európai Unió rendőri missziója jelenlegi megbízatásának befejeződését követően is támogatnia kell a boszniai és hercegovinai rendőri erőket. Az Európai Unió rendőri missziója (EUPM) kiigazított megbízatással és mérettel folytatja tevékenységét.

(5)

Bosznia és Hercegovina hatóságai a 2005. október 26-i meghívó levelükben felkérték az Európai Uniót felülvizsgált megbízatású EUPM telepítésére Boszniában és Hercegovinában.

(6)

A boszniai és hercegovinai főképviselő egyben az EU boszniai és hercegovinai különleges képviselője (EUKK) is. Az EUKK továbbra is elősegíti az EU átfogó politikai koordinációját Boszniában és Hercegovinában, és iránymutatást nyújt az EUPM misszióvezetője/rendőrbiztosa részére.

(7)

Az Európai Tanács 2000. december 7–9-i nizzai ülésén elfogadott iránymutatásoknak megfelelően ez az együttes fellépés meghatározza a főtitkár/főképviselő szerepét, a Szerződés 18. cikkének (3) bekezdésével és 26. cikkével összhangban.

(8)

A Szerződés 14. cikkének (1) bekezdése pénzügyi referenciaösszeg megjelölését írja elő az együttes fellépés végrehajtásának teljes időtartamára. A közösségi költségvetésből biztosítandó összegek megjelölése kifejezi a törvényhozó hatóság akaratát, és az adott költségvetési év kötelezettségvállalási előirányzatainak rendelkezésre állásától függ.

(9)

Az EUPM megbízatását olyan helyzetben fogja végrehajtani, amely romolhat és veszélyt jelenthet a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében megállapított célkitűzéseire nézve,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Célkitűzések

(1)   A 2002/210/KKBP együttes fellépéssel létrehozott, az Európai Unió Boszniában és Hercegovinában folytatott rendőri misszióját (EUPM) 2006. január 1-jétől a következő cikkekkel összhangban folytatni kell.

(2)   Az EUPM a 2. cikk szerinti megbízatásban szereplő célkitűzéseknek és más rendelkezéseknek megfelelően végzi tevékenységét.

2. cikk

Megbízatás

Az EUPM célja – az EUKK iránymutatása mellett és azzal együttműködve, valamint a szélesebb értelemben vett jogállami megközelítés részeként Boszniában és Hercegovinában, valamint a régióban – fenntartható, magas szakmai színvonalú és több etnikumot magában foglaló rendőrség létrehozása – mentorálás, felügyelet és vizsgálat révén – Boszniában és Hercegovinában, amely tevékenységét a legjobb európai és nemzetközi gyakorlattal összhangban végzi.

Ennek a rendőrségnek az Európai Unióval folytatott stabilizációs és társulási folyamat részeként vállalt kötelezettségekkel összhangban kell működnie, különösen a szervezett bűnözés elleni küzdelem és a rendőrségi reform tekintetében.

Az EUPM a daytoni/párizsi megállapodás 11. mellékletében foglalt általános célkitűzéseknek megfelelően működik, és célkitűzéseit a Közösség eszközei támogatják. Az EUPM – az EUKK irányítása mellett – vezető szerepet tölt majd be az EBVP-nek a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén tett erőfeszítései rendőrségi szempontjainak összehangolásában, az elfogadott parancsnoklási rend sérelme nélkül. Segíti a helyi hatóságokat a jelentősebb bűncselekményekkel, valamint a szervezett bűnözéssel kapcsolatos nyomozások tervezésében és lefolytatásában.

3. cikk

Felülvizsgálat

A műveleti koncepcióban (CONOPS) és a műveleti tervben (OPLAN) meghatározott értékelési kritériumokkal összhangban, valamint a rendőrségi reform fejleményeinek figyelembevételével hathavonta végzett felülvizsgálat lehetővé teszi a misszió tevékenységeinek szükség szerinti módosítását.

4. cikk

Szervezeti felépítés

(1)   Az EUPM szervezeti felépítése elvileg a következő:

a)

a szarajevói főparancsnokság, amely a misszióvezetőből/rendőrbiztosból és a műveleti tervben meghatározott személyi állományból áll. A személyi állomány egy részét változó számú összekötő tiszt alkotja, akik feladata az egyéb nemzetközi szervezetekkel való együttműködés a helyszínen;

b)

a boszniai és hercegovinai rendőrség különböző felsőszintű egységei – többek között az országos hírszerzésvédelmi hivatal, a nemzeti határőrizeti szerv, az Interpol, az intézmények, közbiztonsági központok, katonai szállások és a Brcko körzet – mellé telepített egységek.

(2)   Ezeket az elemeket a műveleti koncepcióban és a műveleti tervben kell kidolgozni. A műveleti koncepciót és a műveleti tervet a Tanácsnak jóvá kell hagynia;

5. cikk

Misszióvezető/rendőrbiztos

(1)   A misszióvezető/rendőrbiztos műveleti ellenőrzést (OPCON) gyakorol az EUPM felett és ellátja az EUPM tevékenységeinek napi irányítását és összehangolását, beleértve a misszió személyi állománya, valamint a források és információk biztonságának kezelését.

(2)   A misszióvezető/rendőrbiztos felelős az állományt érintő fegyelmi kérdésekben. Az állomány kiküldött tagjait illetően fegyelmi eljárást a nemzeti vagy az EU megfelelő hatósága gyakorolhat.

(3)   A misszióvezető/rendőrbiztos szerződést ír alá a Bizottsággal.

6. cikk

Személyi állomány

(1)   Az EUPM személyi állományának létszáma és hatásköre összhangban van a 2. cikkben meghatározott megbízatással és az 5. cikkben meghatározott szervezeti felépítéssel.

(2)   A rendőrségi tisztviselőket legalább egyéves időtartamra a tagállamok rendelik ki. Minden tagállam maga viseli az általa kiküldött rendőrségi tisztviselőkkel kapcsolatos költségeket, beleértve a fizetést, a juttatásokat és a Boszniába és Hercegovinába történő beutazás, valamint az onnan történő elutazás költségeit.

(3)   Az EUPM – szükség esetén – szerződéses alapon nemzetközi polgári személyzetet és helyi személyzetet toboroz.

(4)   Tagállamok vagy uniós intézmények – szükség esetén – legalább egyéves időtartamra szintén küldhetnek ki nemzetközi polgári személyzetet. Minden tagállam vagy uniós intézmény maga viseli az általa kiküldött személyzettel kapcsolatos költségeket, beleértve a fizetést, a juttatásokat és a Boszniába és Hercegovinába történő beutazás, valamint az onnan történő elutazás költségeit.

(5)   A személyi állomány valamennyi tagja a megfelelő kirendelő állam vagy intézmény fennhatósága alatt marad, és a misszió érdekében jár el és végzi feladatát. A személyzet tiszteletben tartja a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (2) (a továbbiakban: a Tanács biztonsági szabályzata) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat.

7. cikk

Az EUPM személyi állományának jogállása

(1)   Meg kell tenni az Európai Unió Boszniában és Hercegovinában folytatott rendőri missziójának tevékenységéről az Európai Unió és Bosznia és Hercegovina között 2002. október 4-én kötött megállapodásnak az EUPM időtartamára kiterjedő folytatásához szükséges intézkedéseket.

(2)   A személyi állomány tagjait kirendelő tagállam vagy EU-intézmény felelős a kirendeléshez kapcsolódó, a személyzet tagja részéről vagy vele összefüggésben felmerülő bármely követelés teljesítéséért. A szóban forgó tagállam vagy EU-intézmény felelős a kirendelt személlyel szembeni bármely eljárás megindításáért.

(3)   A nemzetközi és helyi szerződéses személyzet alkalmazási feltételeit, valamint jogait és kötelezettségeit a misszióvezető/rendőrbiztos és a személyi állomány tagja közötti szerződésben kell meghatározni.

8. cikk

A parancsnoklás rendje

(1)   Az EUPM-nek mint válságkezelési műveletnek egységes parancsnoklási rendje van.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) biztosítja a politikai ellenőrzést és a stratégiai irányítást.

(3)   A főtitkár/főképviselő az EUKK-n keresztül iránymutatást ad a misszióvezető/rendőrbiztos részére.

(4)   A misszióvezető/rendőrbiztos ellátja az EUPM vezetését és tevékenységének napi irányítását.

(5)   A misszióvezető/rendőrbiztos az EUKK útján jelentést tesz a főtitkár/főképviselőnek.

(6)   Az EUKK a főtitkár/főképviselő útján jelentést tesz a Tanácsnak.

9. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A PBB a Tanács felelősségvállalásával gyakorolja a misszió politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a Szerződés 25. cikkének megfelelően hozza meg a vonatkozó határozatokat. Ez a felhatalmazás magában foglalja a misszióvezető/rendőrbiztos kinevezését a főtitkár/főképviselő javaslata alapján, valamint az OPLAN és a parancsnoklás rendjének módosítását. A Tanács a főtitkár/főképviselő közreműködésével meghatározza a misszió célkitűzéseit és befejezésének időpontját.

(2)   A PBB a Tanácsnak rendszeres időközönként jelentést tesz az EUKK-jelentések figyelembevételével.

(3)   A PBB rendszeres időközönként jelentést kap a rendőri misszió vezetőjétől a misszió irányításáról. A PBB szükség szerint meghívhatja az üléseire a rendőri misszió vezetőjét.

10. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)   Az Unió döntéshozatali autonómiájának és egységes intézményi keretének sérelme nélkül, a csatlakozó államok, a nem EU-tag európai NATO-tagállamok, valamint az EBESZ más EU-n kívüli tagállamai, amelyek jelenleg személyzetet biztosítanak az EUPM részére, felkérést kapnak – egyéb harmadik államok pedig felkérést kaphatnak – az EUPM-hez való hozzájárulásra az általuk kiküldött rendőrségi tisztviselőkkel és/vagy nemzetközi polgári személyzettel kapcsolatos költségek – beleértve a fizetést, a juttatásokat és a Boszniába és Hercegovinába történő beutazás, valamint az onnan történő elutazás költségeit – viselése formájában, továbbá – adott esetben – az EUPM működési kiadásaihoz való hozzájárulásra.

(2)   Az EUPM-hez hozzájáruló harmadik államok a művelet napi irányítása terén ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a műveletben részt vevő EU-tagállamok.

(3)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy hozza meg a vonatkozó határozatokat a javasolt hozzájárulások elfogadásáról és hozza létre a hozzájáruló felek bizottságát.

(4)   A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes rendelkezések az Európai Unióról szóló szerződés 24. cikkében megállapított eljárásokkal összhangban megkötendő megállapodások tárgyát képezik.

11. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   A misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a) 2005-ben 3 millió EUR, b) 2006-ban 9 millió EUR.

(2)   A 2006-ra és 2007-re vonatkozó végleges költségvetésről éves alapon kell határozni.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadásokat az EU általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona. Szerződési ajánlatot a misszióban pénzügyi szempontból résztvevő harmadik államok és a fogadó állam állampolgárai is tehetnek.

(4)   A misszióvezető/rendőrbiztos teljes jelentési kötelezettséggel tartozik a Bizottságnak az ezen szerződés keretében vállalt tevékenységeiről, és a Bizottság felügyeli azokat.

(5)   A pénzügyi rendelkezéseknek tiszteletben kell tartaniuk az EUPM műveleti követelményeit.

(6)   A kiadások ezen együttes fellépés hatályba lépésének napjától számolhatók el.

12. cikk

Biztonság

(1)   A misszióvezető/rendőrbiztos felel az EUPM biztonságáért és – a Tanács Főtitkárságának Biztonsági Hivatalával konzultálva – felel a Tanács biztonsági szabályzatával összhangban álló minimális biztonsági követelmények betartásáért.

(2)   Az EUPM kifejezetten a misszió céljaira kijelölt biztonsági tisztviselővel rendelkezik, aki a misszióvezetőnek/rendőrbiztosnak tesz jelentést.

(3)   A misszióvezető/rendőrbiztos – a főtitkár/főképviselő iránymutatásai alapján – konzultációt folytat a PBB-vel a misszió telepítését érintő biztonsági kérdésekről.

(4)   Az EUPM személyi állományának tagjai a misszió területére való telepítésüket vagy odautazásukat megelőzően a Főtitkárság Biztonsági Hivatala által szervezett kötelező biztonsági képzésen és orvosi ellenőrzéseken vesznek részt.

13. cikk

Közösségi fellépés

(1)   A Tanács és a Bizottság saját hatáskörének megfelelően biztosítja az ezen együttes fellépés és a Közösség egyéb külső tevékenységeinek végrehajtása közötti összhangot, a Szerződés 3. cikkének második albekezdésével összhangban. A Tanács és a Bizottság e célból együttműködik.

(2)   A Tanács tudomásul veszi, hogy már léteznek koordinációs szabályok a misszió területén és Brüsszelben egyaránt.

14. cikk

Minősített információ kiadása

(1)   A főtitkár/főképviselő – adott esetben és a misszió operatív igényeinek megfelelően – jogosult az ezen együttes fellépéshez csatlakozott harmadik államok részére átadni – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően – a misszió céljaira készült minősített európai uniós információkat és dokumentumokat „RESTREINT UE” szintig.

(2)   Konkrét és azonnali operatív igény esetén a főtitkár/főképviselő szintén jogosult a helyi hatóságok részére átadni – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően – a misszió céljaira készült minősített európai uniós információkat és dokumentumokat „RESTREINT UE” szintig. Ilyen információknak és dokumentumoknak a helyi hatóságok részére történő átadására minden egyéb esetben a helyi hatóságoknak az Európai Unióval folytatott együttműködési szintjének megfelelő eljárásokkal összhangban kerül sor.

(3)   A főtitkár/főképviselő jogosult az ezen együttes fellépéshez csatlakozó harmadik államok és a helyi hatóságok részére a Tanácsnak a misszióra vonatkozó tanácskozásaival kapcsolatos nem minősített európai uniós dokumentumok átadására, a Tanács eljárási szabályzata (3) 6. cikkének (1) bekezdése szerinti szakmai titoktartás kötelezettsége mellette.

15. cikk

Hatálybalépés és időtartam

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt az együttes fellépést 2006. január 1-jétől 2007. december 31-ig kell alkalmazni.

16. cikk

Közzététel

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

A Tanács részéről

az elnök

I. LEWIS


(1)  HL L 70., 2002.3.13., 1. o. A legutóbb a 2005/143/KKBP együttes fellépéssel (HL L 48., 2005.2.19., 46. o.) módosított együttes fellépés.

(2)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbba 2005/571/EK határozattal (HL L 193., 2005.7.23., 31. o.) módosított határozat.

(3)  A Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. március 22-i 2004/338/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 106., 2004.4.15., 22. o.) A 2004/701/EK, Euratom határozattal (HL L 319., 2004.10.20., 15. o.) módosított határozat.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/59


A TANÁCS 2005/825/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2005. november 24.)

az Európai Unió boszniai és hercegovinai különleges képviselője megbízatásának módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére, valamint 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. július 12-én elfogadta az EU boszniai és hercegovinai különleges képviselőjének (EUKK) megbízatásáról szóló 2004/569/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A Tanács 2005. július 28-án elfogadta Lord ASHDOWN, az Európai Unió boszniai és hercegovinai különleges képviselője (EUKK) megbízatásának 2006. február 28-ig történő meghosszabbításáról szóló 2005/583/KKBP együttes fellépést (2).

(3)

A Tanács 2005. november 24-én elfogadta az Európai Uniónak Bosznia és Hercegovinában folytatott rendőri missziójáról (EUPM) szóló 2005/824/KKBP együttes fellépést (3), amely rendelkezik az EUPM – kiigazított megbízatással és mérettel történő – folytatásáról.

(4)

Tekintetbe véve az EUKK-nak az EUPM parancsnoklási rendjében betöltött különleges szerepét, az EUKK megbízatását ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az EUKK megbízatását a Bizottsággal együttműködve látja el, a Közösség hatáskörébe tartozó, vonatkozó tevékenységekkel történő összhang biztosítása érdekében.

(6)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely romolhat és veszélyeztetheti a KKBP-nek a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2005/583/ KKBP együttes fellépéssel meghosszabbított 2004/569/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Az EU fenti, Bosznia és Hercegovinára vonatkozó politikai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következőkre terjed ki:

a)

felajánlja az Európai Unió tanácsait és közreműködését a politikai folyamat előmozdításához;

b)

elősegíti az EU átfogó politikai koordinációját Bosznia és Hercegovinában;

c)

elősegíti az EU átfogó koordinációját és helyi politikai iránymutatást nyújt az EU szervezett bűnözés kezelése terén tett erőfeszítéseihez, az Európai Unió Rendőri Missziójának ezen erőfeszítések rendőri vonatkozásainak koordinálásában betöltött vezető szerepének és az ALTHEA (EUFOR) katonai parancsnoklási rendjének sérelme nélkül;

d)

helyi politikai tanácsokat nyújt az ALTHEA (EUFOR) főparancsnokának, beleértve az Integrált Rendőri Egység-típusú képességre vonatkozó kérdéseket is, amelyekre az EUKK – az említett főparancsnokkal egyetértésben – támaszkodhat, a parancsnoklás rendjének sérelme nélkül;

e)

hozzájárul a belső EU-koordináció és -koherencia megerősítéséhez Bosznia és Hercegovinában, többek között azáltal, hogy tájékoztatást ad az EU-külképviseleti vezetőknek, illetve részt vesz (vagy képviselteti magát) rendszeres értekezleteiken, továbbá elnököl a területen jelen lévő összes európai uniós szereplő által alkotott koordinációs csoport ülésein, és ezáltal koordinálja az EU szerepvállalásának végrehajtási szempontjait, valamint iránymutatást ad a boszniai és hercegovinai hatóságokkal fennálló kapcsolatok tekintetében;

f)

biztosítja az EU fellépésének következetességét és koherenciáját a nyilvánosság felé. Az EUKK szóvivője tölti be a fő kapcsolattartói szerepet a boszniai és hercegovinai sajtó felé a KKBP/EBVP tárgyában;

g)

gondoskodik a jogállamiság keretében folytatott tevékenységek teljes körű áttekintéséről, és ezen összefüggésben – szükség szerint – tanáccsal látja el a főtitkár/főképviselőt, illetve a Bizottságot, amennyiben szükséges;

h)

szélesebb körű felelősségének és az EURM parancsnoklási rendjében betöltött szerepének részeként helyi politikai iránymutatást nyújt az EURM vezetőjének;

i)

a nemzetközi közösség és a boszniai és hercegovinai hatóságok szélesebb értelemben vett jogállami megközelítése részeként, és az EURM által e tekintetben nyújtott technikai rendőrségi szakértői támogatást és segítségnyújtást igénybe véve támogatja a rendőrségi szerkezetátalakítás előkészítését és végrehajtását;

j)

az EURM-mel szoros együttműködésben támogatást nyújt egy megerősített és hatékonyabb boszniai és hercegovinai büntető igazságügyi/rendőrségi interfész kialakításához;

k)

ami a kapcsolódó közösségi, illetve a Szerződés VI. címe alá tartozó tevékenységeket illeti, beleértve az Europolt is, – szükség esetén – tanácsot ad a főtitkárnak/főképviselőnek és a Bizottságnak, illetve részt vesz a szükséges helyi koordinációban;

l)

a koherencia és a lehetséges összhang érdekében továbbra is konzultációkat folytat a CARDS-segítségnyújtás prioritásaival kapcsolatban.”

2.

A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(1)   A pénzügyi referenciaösszeg 160 000 EUR.”;

3.

A 7. cikk (1) bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az EU iránt elkötelezett, EU-identitást tükröző személyzetet kell kijelölni arra, hogy segítsék az EUKK-t megbízatása végrehajtásában, illetve abban, hogy hozzájárulhasson a boszniai és hercegovinai átfogó EU-szerepvállalás koherenciájához, átláthatóságához és hatékonyságához, különösen a politikai, politikai-katonai, jogállami (beleértve a szervezett bűnözés elleni küzdelmet) és biztonsági kérdések terén, valamint a kommunikáció és sajtókapcsolatok tekintetében. Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – az elnökséggel konzultálva, a főtitkár/főképviselő segítségével, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel az őt segítő csoport létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.”.

2. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. LEWIS


(1)  HL L 252., 2004.7.28., 7. o.

(2)  HL L 199., 2005.7.29., 94. o.

(3)  A Hivatalos lap 55-ik oldalán található.


25.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/61


A TANÁCS 2005/826/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2005. november 24.)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban az EU rendőri tanácsadó csoportjának (EUPAT) létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 25. cikke harmadik albekezdésére, 26. cikkére és 28. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az ohridi keretmegállapodás értelmében az Unió hozzájárulása tágabb megközelítésen alapul, tevékenységei – az intézményfejlesztő programokat és a kölcsönösen támogató és megerősítő jellegű rendőri tevékenységeket is beleértve – a jogállamiság valamennyi vonatkozására kiterjednek. Az Unió – többek között a Közösségnek a CARDS-rendelet keretében folytatott intézményfejlesztő programjai által is támogatott – tevékenységei hozzájárulnak majd az átfogó béketeremtéshez Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén, valamint az Unió a térségben folytatott általános politikájának eredményeihez, azaz a stabilizációs és társulási folyamathoz.

(2)

Az Unió kinevezte az Európai Unió különleges képviselőjét (EUKK), hogy hozzájáruljon a békés politikai folyamat megszilárdításához és az ohridi keretmegállapodás teljeskörű végrehajtásához, segítse biztosítani az EU külpolitikai fellépésének egységességét, valamint a nemzetközi közösség az említett keretmegállapodás rendelkezéseinek végrehajtására és fenntarthatóságára irányuló erőfeszítéseinek összehangolását.

(3)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2001. szeptember 26-án elfogadott 1371 (2001) sz. határozata üdvözli a keretmegállapodást, és támogatja annak – többek között az EU erőfeszítései révén történő – teljes körű végrehajtását.

(4)

Az EU a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban tett politikai erőfeszítéseinek és erőforrásainak jelentős ráfordítása révén elért számottevő eredményei megőrzése érdekében, valamint azokra építve növelte szerepét a rendfenntartásban, hogy még inkább hozzájáruljon a stabil és biztonságos környezet megteremtéséhez annak érdekében, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormánya számára az ohridi keretmegállapodás végrehajtását lehetővé tegye.

(5)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság biztonsági helyzete a 2001-es konfliktus óta folyamatosan javult. 2005-ben a stabilitás még tovább erősödött. Lépések történtek az ohridi keretmegállapodás kulcsfontosságú reformjainak előkészítése és végrehajtása terén, valamint erőfeszítésekre került sor egyéb elsőbbséget élvező reformok megvalósítása érdekében, többek között a jogállamiság területén. Mindamellett, az EU politikai erőfeszítéseinek és erőforrásainak további biztosítása hozzájárul mind az ország, mind a térség stabilitásának megszilárdításához.

(6)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatóságai 2003. szeptember 16-án felkérték az EU-t, hogy vállaljon nagyobb szerepet a rendfenntartásban és az EU Rendőri Missziójának (EUPOL Proxima) telepítésében.

(7)

A 2003/681/KKBP tanácsi együttes fellépés (1) létrehozta az EUPOL Proximát a 2003. december 15-től 2004. december 14-ig terjedő 12 hónapos időszakra. A 2004/789/KKBP tanácsi együttes fellépés (2) meghosszabbította az EUPOL Proximát a 2004. december 15-től 2005. december 14-ig terjedő 12 hónapos időszakra.

(8)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM) kormánya az EU-val folytatott konzultációk során jelezte, hogy – bizonyos feltételek mellett – üdvözölné egy EU rendőri tanácsadó csoport jelenlétét, amely áthidalná az EUPOL Proxima befejezése és a CARDS által finanszírozott, a helyszínen történő technikai segítségnyújtásra irányuló tervezett projekt kezdete közötti időszakot.

(9)

Az Európai Tanács 2000. december 7-i és 9-i nizzai ülése iránymutatásaival összhangban ez az együttes fellépés a Szerződés 18. és 26. cikkével összhangban meghatározza a főtitkár/főképviselő szerepét a PBB által gyakorolt politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás körébe tartozó intézkedések végrehajtása terén.

(10)

A Szerződés 14. cikkének (1) bekezdése értelmében pénzügyi referenciaösszeget kell meghatározni az együttes fellépés végrehajtásának teljes időtartamára; a közösségi költségvetésből finanszírozandó összegek meghatározása a jogalkotó hatóság akaratát fejezi ki, és függ az adott költségvetési év során a kötelezettségvállalási előirányzatok rendelkezésre állásától.

(11)

A lehetőségekhez mérten igénybe kell venni az EU egyéb operatív tevékenységeiből, különösen az EUPOL Proxima-ból visszamaradt felszerelés átcsoportosítását, figyelembe véve az operatív szükségleteket, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveit.

(12)

Az EUPAT olyan helyzet összefüggésében hajtja végre a megbízatását, amelyben a jogállamiság nincs teljes mértékben biztosítva, és veszélyeztetheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Cél

(1)   Az Európai Unió létrehozza az Európai Unió rendőri tanácsadó csoportját (EUPAT) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, a 2005. december 15-től 2006. június 14-ig terjedő időszakra.

(2)   Az EUPAT célkitűzése egy európai rendőri szabványokon alapuló hatékony és szakképzett rendőri szolgálat kialakításának további támogatása.

2. cikk

Megbízatás

Az ohridi keretmegállapodás célkitűzéseinek megfelelően, a megfelelő hatóságokkal partnerségben és a jogállamiság tágabb összefüggésében az EUPAT további támogatást nyújt az európai rendőri szabványokon alapuló hatékony és szakképzett rendőri szolgálat kialakításához, szoros együttműködésben a Bizottsággal, különös tekintettel a vonatkozó közösségi intézményfejlesztési programok végrehajtására és kiegészítve az EBESZ programjait, valamint a kétoldalú programokat. Az EU rendőri szakértői – az EUKK irányítása alatt és a fogadó ország kormányának hatóságaival partnerségben – figyelemmel kísérik és útmutatással segítik az ország rendőrségét, a határrendészet, a közrend, béke és elszámoltathatóság, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén elsőbbséget élvező kérdésekben. Az EUPAT tevékenysége elsősorban a közép- és felsővezetést támogatja.

Az EUPAT e célból különleges figyelmet fordít a következőkre:

a rendőrségi reform átfogó megvalósítása a helyszínen;

a rendőrség és az igazságszolgáltatás közötti együttműködés;

a szakmai szabványok/a belső ellenőrzés.

3. cikk

Tervezési szakasz

(1)   Az EUPAT létrehozásának előkészítéseként az EUPOL PROXIMA rendőri misszió vezetője – az EUPOL Proxima által elvégzett munkára építve, valamint a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) által nyújtott iránymutatás alapján – általános tervet készít, és kidolgozza az EUPAT létrehozásához szükséges valamennyi technikai eszközt.

(2)   E célból a misszió jelenlegi vezetője szükség szerint konzultál és összehangolja tevékenységét a Bizottsággal és az EBESZ szkopjei missziójával, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormányával.

4. cikk

Szervezeti felépítés

(1)   Az EUPAT a következő alkotóelemekből épül fel:

a)

szkopjei központ, amely az EUPAT vezetőjéből és az általános tervben meghatározott állományból áll;

b)

egy belügyminisztériumi szintű, központi állomáshelyű egység;

c)

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén megfelelő szinteken elhelyezett mobil egységek.

(2)   Ezen alkotóelemek részletes leírását az általános terv tartalmazza.

5. cikk

Az EUPAT vezetője és az állomány

(1)   Az EUPAT vezetője felel az EUPAT tevékenységeinek irányításáért és koordinálásáért.

(2)   Az EUPAT vezetője látja el az EUPAT tevékenységének napi irányítását, és felel a személyzeti és fegyelmi ügyekért. Az állomány kirendelt tagjaival kapcsolatban az érintett nemzeti vagy uniós hatóság gyakorol fegyelmi eljárást.

(3)   Az EUPAT vezetője szerződést ír alá a Bizottsággal.

(4)   A rendőrségi tisztviselőket a tagállamok rendelik ki. A kirendelés időtartama 2005. december 15-ével kezdődően 6 hónap. Minden tagállam viseli az általa kirendelt rendőrségi tisztviselőkkel kapcsolatos költségeket, beleértve a fizetést, az orvosi ellátást, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságba be-, illetve az onnan történő kiutazás költségeit, valamint a napidíjon kívüli egyéb juttatásokat.

(5)   Az EUPAT szükség szerint szerződéses alapon alkalmaz nemzetközi polgári személyzetet és helyi személyzetet.

(6)   Szükség esetén a tagállamok vagy a közösségi intézmények is kirendelhetnek nemzetközi polgári személyzetet, a 2005. december 15-ével kezdődő hathónapos időtartamra. Az egyes tagállamok, vagy a közösségi intézmények viselik az általuk kirendelt személyzettel kapcsolatos költségeket, beleértve a fizetést, az orvosi ellátást, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságba be-, illetve az onnan történő kiutazás költségeit, valamint a napidíjon kívüli egyéb juttatásokat.

(7)   Az EUPAT valamennyi szakértője – bár a kirendelő tagállam vagy közösségi intézmény fennhatósága alatt marad – kizárólag az EU támogató fellépés érdekét szem előtt tartva látja el feladatait és jár el. Az állomány minden tagja tiszteletben tartja a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (a továbbiakban: a Tanács biztonsági szabályzata) (3) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat.

(8)   Az EUPAT tagjainak a megfelelő intézkedésekkel biztosítaniuk kell az EU-fellépés azonosíthatóságát.

6. cikk

A parancsnoklás rendje

(1)   Az EUPAT szerkezete – az EU Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban gyakorolt szélesebb körű jogállami megközelítésének részeként – egységes parancsnoklási renden alapul.

(2)   A PBB gyakorolja a politikai ellenőrzést és a stratégiai irányítást.

(3)   A főtitkár/főképviselő az EU különleges képviselőjén keresztül iránymutatást nyújt az EUPAT vezetőjének.

(4)   Az EUPAT vezetője irányítja az EUPAT tevékenységét, és ellátja annak napi irányítását.

(5)   Az EUPAT vezetője az EUKK-n keresztül jelentést tesz a főtitkárnak/főképviselőnek.

(6)   Az EUKK a főtitkár/főképviselőn keresztül jelentést tesz a Tanácsnak.

7. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A PBB a Tanács felelőssége alatt gyakorolja az EUPAT politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását.

(2)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a Szerződés 25. cikkének megfelelően hozza meg a megfelelő határozatokat. Ez a felhatalmazás kiterjed a főtitkár/főképviselő javaslata alapján az EUPAT vezetőjének kinevezésére, valamint az általános terv és a parancsnoklási rend jóváhagyására és módosítására is. A Tanács a főtitkár/főképviselő közreműködésével határoz az EUPAT céljairól és befejezéséről.

(3)   Az EUKK helyi politikai iránymutatással szolgál az EUPAT vezetőjének. Az EUKK biztosítja az Európai Unió többi szereplőjével való koordinációt, valamint a fogadó fél hatóságaival és a médiával való kapcsolatot.

(4)   A PBB rendszeres időközönként jelentést kap az EUPAT vezetőjétől a támogató fellépés vezetéséről. A PBB az üléseire szükség szerint meghívhatja az EUPAT vezetőjét.

(5)   A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

8. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   Az EUPAT működésével járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 1,5 millió EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben említett összegből finanszírozott kiadásokat az Európai Közösség általános költségvetésre alkalmazandó szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy az előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdonában.

(3)   Az EUPAT vezetője a szerződés keretében vállalt tevékenységei tekintetében teljes jelentési kötelezettséggel tartozik a Bizottságnak, aki az említett tevékenységek tekintetében felügyeletet gyakorol az EUPAT vezetője felett.

(4)   A pénzügyi rendelkezések tiszteletben tartják az EUPAT operatív követelményeit, beleértve a felszerelés kompatibilitását és a csapatok interoperabilitását.

(5)   A kiadások ezen együttes fellépés hatálybalépésének napjától számolhatók el.

9. cikk

Összhang a közösségi tevékenységekkel

A Tanács és a Bizottság saját hatáskörének megfelelően biztosítja az ezen együttes fellépés és a Közösség egyéb külső tevékenységeinek végrehajtása közötti összhangot, a Szerződés 3. cikkének második albekezdésével összhangban. A Tanács és a Bizottság ennek érdekében együttműködik.

10. cikk

Minősített információk átadása

(1)   A főtitkár/főképviselő jogosult a NATO/KFOR, valamint az ezen együttes fellépéshez csatlakozott harmadik felek részére átadni az EU-nak – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően „CONFIDENTIEL UE” szintig minősített – a támogató fellépés céljára készült minősített információit és dokumentumait.

(2)   A misszió operatív igényeivel összhangban a főtitkár/főképviselő jogosult az EBESZ részére is átadni az EU-nak – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően „RESTREINT UE” szintig minősített – a támogató fellépés céljára készült minősített információit és dokumentumait. E célból helyi szabályozást kell kidolgozni.

(3)   Konkrét és azonnali operatív igény esetén a főtitkár/főképviselő jogosult a fogadó állam részére is átadni az EU-nak – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően „CONFIDENTIEL UE” szintig minősített – a támogató fellépés céljára készült minősített információit és dokumentumait, az Európai Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodással (4) összhangban.

(4)   A főtitkár/főképviselő jogosult az ezen együttes fellépéshez csatlakozott harmadik felek részére átadni a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. március 22-i 2004/338/EK tanácsi határozat (5) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében szakmai titoktartás alá tartozó támogató fellépéssel kapcsolatos tanácsi tanácskozásokra vonatkozó nem minősített EU dokumentumokat.

11. cikk

Az EUPAT állományának jogállása

(1)   Meg kell hozni a szükséges intézkedéseket az Európai Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött, az Európai Unió Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban működő rendőri missziójának (EUPOL „Proxima”) jogállásáról és tevékenységéről szóló megállapodásnak (6) az EUPAT-ra történő kiterjesztésével kapcsolatban. (A Tanács 2003. december 11-i 2004/75/KKBP határozata, HL L 16/65.).

(2)   Az állomány tagjait kiküldő tagállam vagy közösségi intézmény felelős az állomány tagjai részéről vagy velük összefüggésben, a kiküldetéssel kapcsolatban felmerülő bármely igény teljesítéséért. Az adott állam vagy közösségi intézmény felelős a kirendelt személlyel szemben bármely eljárás megindításáért.

12. cikk

Hatálybalépés és időtartam

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt az együttes fellépést 2006. június 14-ig kell alkalmazni.

13. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. LEWIS


(1)  HL L 249., 2003.10.1., 66. o. A 2004/87/KKBP együttes fellépéssel (HL L 21., 2004.1.28., 31. o.) módosított együttes fellépés.

(2)  HL L 348., 2004.11.24., 40. o.

(3)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A 2005/57/EK tanácsi határozattal (HL L 193., 2005.7.23., 31. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 94., 2005.4.13., 39. o.

(5)  HL L 106., 2004.4.15., 22. o. A 2004/701/EK, Euratom határozattal (HL L 319., 2004.10.20., 15. o.) módosított határozat.

(6)  A Tanács 2004/75/KKBP határozata (HL L 16., 2004.1.23., 65. o.)