ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 303

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. november 22.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1899/2005/EK rendelete (2005. június 27.) az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről

1

 

*

A Tanács 1900/2005/EK rendelete (2005. november 21.) az Európai Unió és Észak-Amerika, a Távol-Kelet és Ausztrálázsia ipari országai közötti együttműködés és a kereskedelmi kapcsolatok előmozdítását szolgáló projektek végrehajtásáról szóló 382/2001/EK rendelet módosításáról

22

 

 

A Bizottság 1901/2005/EK rendelete (2005. november 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

24

 

*

A Bizottság 1902/2005/EK rendelete (2005. november 21.) a VII. ICES-övezetben Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajóknak az ördöghalfélékre vonatkozó halászati tilalmáról

26

 

*

A Bizottság 1903/2005/EK rendelete (2005. november 21.) a IIa. (nem közösségi vizek), Vb. (közösségi vizek), VI., VII., VIIIa., b., d., e., XII. és XIV. ICES-övezetben Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak a makrélára vonatkozó halászati tilalmáról

28

 

 

A Bizottság 1904/2005/EK rendelete (2005. november 21.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

30

 

*

A Bizottság 80/2005/EK irányelve (2005. november 21.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról ( 1 )

32

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. június 27.) az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti, egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről

38

Megállapodás az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között egyes acéltermékek kereskedelméről

39

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 18.) a 2000/609/EK határozatnak a laposmellű futómadarak friss húsának Ausztráliából és Uruguayból származó behozatala tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4408. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

56

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2005/805/KKBP határozata (2005. november 21.) az Európai Unió szudáni különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2005/556/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

59

 

*

A Tanács 2005/806/KKBP határozata (2005. november 21.) az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő missziója számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló 2005/557/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

60

 

*

A Tanács 2005/807/KKBP együttes fellépése (2005. november 21.) az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról

61

 

*

A Tanács 2005/808/KKBP határozata (2005. november 21.) az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) misszóvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

62

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

22.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/1


A TANÁCS 1899/2005/EK RENDELETE

(2005. június 27.)

az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás (1) (a továbbiakban: a PEM) 1997. december 1-jén hatályba lépett.

(2)

A PEM 21. cikkének (1) bekezdése meghatározza, hogy egyes acéltermékek kereskedelmét a 15. cikk kivételével a megállapodás III. címe, valamint egy mennyiségi megállapodás rendelkezései szabályozzák.

(3)

Az Európai Közösség és az Orosz Föderáció 2005. október 24-én megkötötte az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megállapodást (2) (a továbbiakban: a megállapodás).

(4)

A Közösségen belül biztosítani kell a megállapodás kikötései kezelésének eszközeit, figyelembe véve a hasonló szabályozásra vonatkozó előző megállapodásokból nyert tapasztalatot.

(5)

A kérdéses termékeket helyénvaló a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelettel (3) létrehozott kombinált nómenklatúra (a továbbiakban: KN) alapján besorolni.

(6)

Biztosítani kell a kérdéses termékek származásának ellenőrzését, továbbá az e célból létrehozott adminisztratív együttműködés megfelelő módszereit.

(7)

A megállapodás hatékony alkalmazása megköveteli a kérdéses termékeknek a Közösségben történő szabad forgalomba bocsátására vonatkozó közösségi behozatali engedély kötelezettségének bevezetését, együttesen az ilyen közösségi behozatali engedélyek megadása kezelési rendszerének bevezetésével.

(8)

A vámszabad területen elhelyezett vagy a vámraktárakat, ideiglenes behozatalt vagy aktív feldolgozást (felfüggesztő eljárás) szabályozó megállapodások alapján importált termékeket nem számítják bele a kérdéses termékekre megállapított keretmennyiségekbe.

(9)

E keretmennyiségek átlépésének megakadályozása érdekében létre kell hozni egy szabályozási eljárást, amely során a tagállamok illetékes hatóságai nem bocsátanak ki behozatali engedélyeket azt megelőzően, hogy megkapták a Bizottság előzetes jóváhagyását arról, hogy a kérdéses keretmennyiségen belül megfelelő mennyiségek maradnak elérhetők.

(10)

A megállapodás azzal a céllal hoz létre együttműködési rendszert az Orosz Föderáció és a Közösség között, hogy megakadályozza a rendelkezéseknek az átrakással, az útvonal-változtatással vagy egyéb módon megvalósuló kijátszását. Létre kell hozni egy konzultációs eljárást, amely során az érintett országgal megállapodásra lehet jutni a megfelelő keretmennyiség egyenlő mértékű kiigazítását illetően, amennyiben kiderül, hogy a megállapodást kijátszották. Az Orosz Föderáció beleegyezett, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy minden kiigazítás hamar alkalmazásra kerüljön. Amennyiben a megadott határidőn belül nem sikerül megállapodásra jutni, a Közösség – amennyiben egyértelműen bizonyított a kijátszás ténye – egyenlő mértékű kiigazítást alkalmazhat.

(11)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek Közösségbe irányuló behozatala 2005. január 1-jétől az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló, 2004. december 20-i 2267/2004/EK tanácsi rendelet (4) alapján kibocsátott engedélyhez kötött. A megállapodás biztosítja, hogy ezeket a behozatalokat az e rendeletben a 2005. évre meghatározott keretmennyiségekbe beszámítsák.

(12)

Az egyértelműség kedvéért tehát a 2267/2004/EK rendeletet ezért e rendelettel kell felváltani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

(1)   E rendeletet az I. mellékletben felsorolt, az Orosz Föderációból származó acéltermékek Közösségbe irányuló behozatalára kell alkalmazni.

(2)   Az acéltermékeket az I. mellékletben meghatározott termékcsoportokba kell besorolni.

(3)   Az (1) bekezdésben említett termékek származását a Közösségben hatályos szabályokkal összhangban kell meghatározni.

(4)   Az (1) bekezdésben említett termékek származásának ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat a II. és III. fejezet állapítja meg.

2. cikk

(1)   Az I. mellékletben felsorolt, az Orosz Föderációból származó termékek Közösségbe történő behozatala az V. mellékletben meghatározott éves keretmennyiségekbe tartozik. Az I. mellékletben felsorolt, az Orosz Föderációból származó termékeknek a Közösségben történő szabad forgalomba bocsátása a II. mellékletben meghatározott származási bizonyítvány, valamint a tagállamok hatóságai által a 4. cikk rendelkezéseivel összhangban kibocsátott behozatali engedély bemutatásához kötött.

Az engedélyezett behozatalt azon év keretmennyiségeibe kell beszámolni, amelyben a termékeket az exportáló országban berakodták.

(2)   Annak biztosítása érdekében, hogy a behozatali engedéllyel ellátott mennyiségek soha ne léphessék át az egyes termékcsoportokra meghatározott keretmennyiségeket, a tagállamok illetékes hatóságai csak azt követően bocsátanak ki behozatali engedélyeket, hogy a Bizottságtól megerősítést kaptak arról, hogy a szállító ország tekintetében a kérdéses acéltermékek megfelelő termékcsoportjának keretmennyiségén belül maradnak még elérhető mennyiségek, amelyekre vonatkozóan importőr(ök) már e hatóságokhoz kérelmet nyújtott(ak) be. A tagállamok e rendelet szempontjából illetékes hatóságainak felsorolása a IV. mellékletben található.

(3)   A 2005. január 1. utáni időponton túl azon termékek behozatalát, amelyekre a 2267/2004/EK rendelet alapján kértek engedélyt, az e rendelet V. mellékletében a 2005. évre meghatározott megfelelő keretmennyiségekbe kell beszámítani.

(4)   E rendelet alkalmazásában és alkalmazása időpontjától a termékek szállítását úgy kell tekinteni, hogy az a kivitel során használt szállítóeszközre történt rakodás napján valósult meg.

3. cikk

(1)   Az V. mellékletben meghatározott keretmennyiségeket nem alkalmazzák a vámszabad területen elhelyezett vagy a vámraktárakat, ideiglenes behozatalt vagy aktív feldolgozást (felfüggesztő eljárás) szabályozó megállapodások alapján importált termékek esetén.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett termékeket később változatlan formában, illetve megmunkálást vagy feldolgozást követően szabad forgalomba bocsátják, a 2. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni, és az így kibocsátott termékeket be kell számítani az V. mellékletben meghatározott megfelelő keretmennyiségbe.

4. cikk

(1)   A 2. cikk (2) bekezdése alkalmazása céljából a behozatali engedély kibocsátása előtt a tagállamok illetékes hatóságai értesítik a Bizottságot a behozatali engedélyre vonatkozó kérelmekben található mennyiségekről; ezt alátámasztják a megkapott eredeti kiviteli engedélyekkel. Cserébe a Bizottság a megerősítésről értesítést küld, amely szerint a kért mennyiség(ek) behozatal céljából abban az időrendi sorrendben érhetők el, amilyen sorrendben a tagállamok az értesítéseket megkapták.

(2)   A Bizottsághoz benyújtott értesítésekben található kérelmek akkor érvényesek, ha minden egyes esetben egyértelműen meghatározzák az exportáló országot, az érintett termékcsoportot, a behozatalra szánt mennyiségeket, a kiviteli engedély számát, a kvótaévet, valamint azt a tagállamot, amelyben a terméket szabad forgalomba kívánják bocsátani.

(3)   Amennyiben lehetséges, a Bizottság megerősíti a tagállamok hatóságai számára az egyes termékcsoportok esetén bejelentett kérelmekben feltüntetett teljes mennyiségeket. Továbbá a Bizottság azonnal kapcsolatba lép az Orosz Föderáció illetékes hatóságaival azokban az esetekben, amikor a bejelentett kérelmek túllépik a határértékeket, hogy magyarázatot és gyors megoldást találjanak.

(4)   A tagállamok illetékes hatóságai azonnal értesítik a Bizottságot, ha olyan mennyiségről szereznek tudomást, amelyet nem használtak fel a behozatali engedély érvényességi ideje alatt. Az ilyen felhasználatlan mennyiségeket automatikusan az egyes termékcsoportok számára meghatározott teljes közösségi keretmennyiségbe utalják.

(5)   Az (1), (2), (3) és (4) bekezdésben említett értesítések elektronikus úton, az e célból létrehozott integrált hálózat útján kerülnek közlésre, kivéve ha elkerülhetetlen technikai okokból ideiglenesen a kommunikáció egyéb módját kell alkalmazni.

(6)   A behozatali engedélyt vagy az ezzel egyenértékű okmányokat a II. fejezettel összhangban kell kibocsátani.

(7)   A tagállamok illetékes hatóságai értesítik a Bizottságot a már kibocsátott behozatali engedélyek vagy az ezzel egyenértékű okmányok törléséről azokban az esetekben, amikor az Orosz Föderáció illetékes hatóságai a megfelelő kiviteli engedélyt visszavonták vagy törölték. Mindazonáltal, amennyiben az Orosz Föderáció illetékes hatóságai azután értesítették a kiviteli engedély visszavonásáról vagy törléséről a Bizottságot vagy a tagállam illetékes hatóságait, hogy az érintett terméket a Közösségbe importálták, a kérdéses mennyiségeket be kell számítani azon év keretmennyiségébe, amely során a termékek szállítása megvalósult.

5. cikk

A megállapodás 3. cikke (3) és (4) bekezdésének alkalmazása céljából a Bizottság felhatalmazást nyer, hogy elvégezze a szükséges kiigazításokat.

6. cikk

(1)   Amennyiben – a III. fejezetben meghatározott eljárásokkal összhangban elvégzett vizsgálatokat követően – a Bizottság észleli, hogy a birtokában lévő információ bizonyítékkal szolgál arra, hogy az I. mellékletben felsorolt, az Orosz Föderációból származó termékeket átrakodták, útvonalát megváltoztatták vagy más módon, a 2. cikkben említett keretmennyiségek megkerülésével importálták a Közösségbe, valamint hogy a szükséges kiigazításokat el kell végezni, konzultációk megkezdését kéri annak érdekében, hogy a megfelelő keretmennyiségek egyenlő mértékű kiigazításáról megállapodást köthessenek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett konzultációk kimenetéig a Bizottság kérheti, hogy az Orosz Föderáció tegye meg a szükséges megelőző intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a konzultációkat követően a keretmennyiségek közösen megállapított kiigazítását arra az évre vonatkozóan végezzék el, amelyben a konzultációra vonatkozó igényt megküldték, illetve az azt követő évre vonatkozóan, ha a folyó év keretmennyiségei már kimerültek, amennyiben a kijátszásra egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre.

(3)   Amennyiben a Közösség és az Orosz Föderáció nem tud kielégítő megoldást találni, és a Bizottság a kijátszást igazoló egyértelmű bizonyíték létéről szerez tudomást, a Bizottság a keretmennyiségből az Orosz Föderációból származó termékek mennyiségével egyező mennyiséget von le.

7. cikk

E rendelet semmiféleképpen nem keletkeztet kivételt azon megállapodás rendelkezései alól, amely mindenféle vita esetén érvényesül.

II. FEJEZET

A KERETMENNYISÉGEK KEZELÉSE SORÁN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

1. SZAKASZ

Besorolás

8. cikk

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékeket a 2658/87/EGK rendelettel létrehozott kombinált nómenklatúra (KN) alapján kell besorolni.

9. cikk

A Bizottság vagy egy tagállam kezdeményezésére a Vámkódex Bizottság vám- és statisztikai nómenklatúrával foglalkozó csoportja – amelyet a 2658/87/EGK rendelet hozott létre – az említett rendelet rendelkezéseivel összhangban sürgősen megvizsgál minden, az említett rendelet alá tartozó termékek kombinált nómenklatúrába történő besorolását érintő kérdést annak érdekében, hogy a termékek a megfelelő termékcsoportba kerüljenek besorolásra.

10. cikk

A Bizottság vállalja, hogy a kombinált nómenklatúrának (KN) és a TARIC-kódoknak az e rendelet hatálya alá tartozó termékeket érintő változásairól a Közösségben történő hatálybalépésük napja előtt legalább egy hónappal értesíti az Orosz Föderációt.

11. cikk

A Bizottság vállalja, hogy az összes, a Közösségben hatályos eljárással összhangban elfogadott, az e rendelet hatálya alá tartozó termékek besorolását érintő határozatról az elfogadásuk napját követő legkésőbb egy hónappal értesíti az Orosz Föderáció illetékes hatóságait. Az értesítés a következőket tartalmazza:

a)

az érintett termékek leírása;

b)

az érintett termékcsoport, a kombinált nómenklatúra kód (KN-kód) és a TARIC-kód;

c)

a határozatot kiváltó okok.

12. cikk

(1)   Amennyiben a Közösségben hatályos eljárásokkal összhangban elfogadott, besorolásról szóló határozat megváltoztatja a besorolási gyakorlatot, vagy az e rendelet hatálya alá tartozó bármely termék termékcsoportjában okoz változást, a tagállamok illetékes hatóságai a bizottsági közlemény napjától számított 30 napos értesítési időt biztosítanak a határozat hatálybalépése előtt.

(2)   A határozat hatálybalépése előtt szállított termékekre a korábbi besorolási gyakorlat vonatkozik, amennyiben a kérdéses árukat az említett naptól számított 60 napon belül behozatal céljából beléptetik.

13. cikk

Amennyiben a 12. cikkben említett hatályos közösségi eljárásokkal összhangban elfogadott, besorolásról szóló határozat keretmennyiségek alá tartozó termékcsoportot tartalmaz, a Bizottság – amennyiben szükséges – a 9. cikkel összhangban, késedelem nélkül konzultációkat kezdeményez annak érdekében, hogy az V. mellékletben meghatározott keretmennyiségeknek megfelelő szükséges kiigazításokkal kapcsolatban megállapodásra jussanak.

14. cikk

(1)   Az e tárgyat érintő bármely más rendelkezés sérelme nélkül, amennyiben az e rendelet hatálya alá tartozó termékek behozatalához szükséges okmányokban feltüntetett besorolás eltér az azon tagállam illetékes hatóságai által meghatározott besorolástól, ahová azokat importálni kívánják, a kérdéses termékek ideiglenesen olyan behozatali megállapodások hatálya alá esnek, amelyek az e rendelet rendelkezéseivel összhangban az említett hatóságok által meghatározott besorolás alapján rájuk alkalmazandók.

(2)   A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják az (1) bekezdésben említett esetekről, megjelölve különösen:

a)

az érintett termékek mennyiségeit;

b)

a behozatali okmányokon feltüntetett termékcsoportot, valamint az illetékes hatóságok által fenntartottat;

c)

a kiviteli engedély számát és a feltüntetett kategóriát.

(3)   A tagállamok illetékes hatóságai nem bocsátanak ki új behozatali engedélyt az újrabesorolást követően az V. mellékletben meghatározott közösségi keretmennyiség hatálya alá tartozó acéltermékekre vonatkozóan, amíg a 4. cikkben meghatározott eljárással összhangban megerősítést nem kapnak a Bizottságtól arról, hogy az importálandó mennyiségek elérhetők.

(4)   A Bizottság értesíti az érintett exportáló országokat az e cikkben említett esetekről.

15. cikk

A 14. cikkben említett esetekben, valamint az Orosz Föderáció illetékes hatóságainál keletkezett, hasonló természetű esetekben a Bizottság – amennyiben szükséges – konzultációkat kezd az Orosz Föderációval annak érdekében, hogy az eltérésben érintett termékek esetén feltétlenül alkalmazandó besorolást érintően megállapodásra jussanak.

16. cikk

A Bizottság – az importáló tagállamok vagy államok, valamint az Orosz Föderáció illetékes hatóságaival egyetértésben a 15. cikkben említett esetekben meghatározhatja az eltérésben érintett termékek esetén feltétlenül alkalmazandó besorolást.

17. cikk

Amennyiben a 14. cikkben említett eltérést nem lehet a 15. cikkel összhangban feloldani, a 2658/87/EGK rendelet 10. cikkének megfelelően a Bizottság a kombinált nómenklatúrában található termékek besorolását meghatározó intézkedést fogad el.

2. SZAKASZ

A keretmennyiségek kezelésére vonatkozó kétszeres ellenőrzési rendszer

18. cikk

(1)   Az Orosz Föderáció illetékes hatóságai kiviteli engedélyeket bocsátanak ki minden olyan acéltermék-szállítmány tekintetében, amely az V. mellékletben meghatározott keretmennyiségek alá tartozik, e keretmennyiségek felső határának erejéig.

(2)   Az importőr bemutatja a 21. cikkben említett behozatali engedély kibocsátása céljából kiadott kiviteli engedély eredeti példányát.

19. cikk

(1)   A keretmennyiségeket érintő kiviteli engedélynek meg kell felelnie a II. mellékletben található mintának, és igazolnia kell többek között, hogy a kérdéses termékek mennyiségét beleszámolták az érintett termékcsoport számára meghatározott keretmennyiségbe.

(2)   Az egyes kiviteli engedélyek az I. mellékletben felsorolt termékcsoportok közül csakis egyre vonatkoznak.

20. cikk

Az exportot bele kell számítani az azon év számára meghatározott keretmennyiségekbe, amely során a kiviteli engedélyben szereplő termékek a 2. cikk (4) bekezdése értelmében szállításra kerültek.

21. cikk

(1)   Amennyiben a Bizottság a 4. cikknek megfelelően megerősítette, hogy a kért mennyiség a kérdéses keretmennyiségen belül elérhető, a tagállamok illetékes hatóságai a megfelelő kiviteli engedély eredeti példányának bemutatását követő legfeljebb tíz munkanapon belül kibocsátják a behozatali engedélyt. A bemutatásnak legkésőbb a kiviteli engedélyben feltüntetett áruk szállítását követő év március 31-ig kell megtörténnie. A behozatali engedélyeket bármelyik tagállam illetékes hatóságai kibocsátják – tekintet nélkül a kiviteli engedélyen feltüntetett tagállamra –, amennyiben a Bizottság a 4. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően megerősítette, hogy a kért mennyiség a kérdéses keretmennyiségen belül elérhető.

(2)   A behozatali engedélyek a kibocsátásuktól számított négy hónapig érvényesek. Az importőr kellően megindokolt kérésére a tagállam illetékes hatóságai kiterjeszthetik az érvényességi időtartamot egy további, legfeljebb négy hónapos időszakra.

(3)   A behozatali engedélyeket a III. mellékletben meghatározott mintának megfelelően készítik el, és a Közösség vámterületének egészére érvényes.

(4)   Az importőr által a behozatali engedély megszerzése érdekében tett nyilatkozata vagy kérelme tartalmazza:

a)

az exportőr teljes nevét és címét;

b)

az importőr teljes nevét és címét;

c)

a termékek pontos leírását és TARIC-kódját/kódjait;

d)

a termékek származási országát;

e)

a feladó országot;

f)

a megfelelő termékcsoportot és a kérdéses termékek számára meghatározott mennyiséget;

g)

a KN-kódonkénti nettó tömeget;

h)

a termékek cif-értékét a Közösség határán, KN-kódonként;

i)

amennyiben lehetséges, a fizetés és a szállítás dátumát, valamint a hajórakjegy és az adásvételi szerződés másolatát;

j)

a kiviteli engedély dátumát és számát;

k)

az adminisztrációs célokra használt bármely belső kódot;

l)

a dátumot és az importőr aláírását.

(5)   Az importőrök nem kötelesek egy szállítmányban importálni a behozatali engedélyben szereplő teljes mennyiséget.

(6)   A behozatali engedély kiadható elektronikusan is, feltéve hogy az érintett vámhivatalok számítógépes hálózaton keresztül hozzáférnek az okmányhoz.

22. cikk

A tagállamok hatóságai által kibocsátott behozatali engedélyek érvényessége a kiviteli engedélyek érvényességétől, valamint az Orosz Föderáció illetékes hatóságai által kibocsátott, a behozatali engedélyek megadása alapjául szolgáló kiviteli engedélyekben feltüntetett mennyiségektől függ.

23. cikk

A behozatali engedélyeket vagy az azokkal egyenértékű okmányokat a tagállamok illetékes hatóságai a 2. cikk (2) bekezdésével összhangban bocsátják ki a Közösségen belüli – bárhol is legyen a székhelye a Közösségen belül – bármely importőrt érintő megkülönböztetéstől mentesen, a jelenlegi szabályok alapján megkövetelt egyéb feltételek sérelme nélkül.

24. cikk

(1)   Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy az Orosz Föderáció által az egyes termékcsoportokra kibocsátott kiviteli engedélyek által lefedett teljes mennyiségek bármely évben meghaladják a termékcsoportra megállapított keretmennyiséget, a tagállamok illetékes hatóságait a behozatali engedélyek további kibocsátása felfüggesztése érdekében azonnal tájékoztatni kell. Ebben az esetben a Bizottság haladéktalanul konzultációk tartását kezdeményezi.

(2)   A tagállam illetékes hatóságai megtagadják az Orosz Föderációból származó azon termékekre megadott behozatali engedélyek kibocsátását, amelyekre az e fejezet rendelkezéseivel összhangban kibocsátott kiviteli engedélyek nem vonatkoznak.

3. SZAKASZ

Közös rendelkezések

25. cikk

(1)   A 18. cikkben említett kiviteli engedélynek, valamint a 2. cikkben említett származási bizonyítványnak lehetnek további példányai, amelyeket ennek megfelelően jelölni kell. Ezen okmányok eredeti példányai és másolatai angol nyelven készülnek.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett okmányokat kézírással állítják ki, a rovatokat tintával és nyomtatott betűvel kell kitölteni.

(3)   A kiviteli engedélyek vagy a velük egyenértékű okmányok, továbbá a származási bizonyítványok mérete 210 × 297 mm. A felhasznált papírnak fehér írópapírnak kell lennie a meghatározott méretben, mechanikai rostanyag nélkül, és tömege négyzetméterenként nem lehet kevesebb 25 grammnál. Minden résznek nyomtatott guilloche-mintájú háttérrel kell rendelkeznie, amely bármilyen mechanikus vagy vegyi hamisítást szemmel láthatóvá tesz.

(4)   A tagállamok illetékes hatóságai kizárólag az eredeti példányt fogadják el behozatal céljából érvényesnek az e rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

(5)   Minden kiviteli engedélyt vagy azzal egyenértékű okmányt, továbbá a származási bizonyítványokat az azonosításra szolgáló szabvány sorozatszámmal kell ellátni, amely lehet nyomtatott is.

(6)   E sorozatszám a következő elemekből áll:

két, az exportáló országot jelölő betű a következők szerint:

RU

=

az Orosz Föderáció,

két, a rendeltetési tagállamot jelölő betű a következők szerint:

BE

=

Belgium

CZ

=

Cseh Köztársaság

DK

=

Dánia

DE

=

Németország

EE

=

Észtország

EL

=

Görögország

ES

=

Spanyolország

FR

=

Franciaország

IE

=

Írország

IT

=

Olaszország

CY

=

Ciprus

LV

=

Lettország

LT

=

Litvánia

LU

=

Luxemburg

HU

=

Magyarország

MT

=

Málta

NL

=

Hollandia

AT

=

Ausztria

PL

=

Lengyelország

PT

=

Portugália

SI

=

Szlovénia

SK

=

Szlovákia

FI

=

Finnország

SE

=

Svédország

GB

=

Egyesült Királyság,

egy, a kvótaévet jelölő egyjegyű szám, amely a kérdéses évnek felel meg, pl.: az „5” 2005-nek,

egy, az exportáló ország kiállító hivatalát jelölő kétjegyű szám,

egy, a rendeltetési tagállamhoz rendelt 00001-től 99999-ig folytatólagosan következő ötjegyű szám.

26. cikk

A kiviteli engedély és a származási bizonyítvány kiállítható azoknak a termékeknek a szállítását követően is, amelyekre vonatkozik. Ilyen esetben feltüntetik rajtuk az „utólag kiállítva” bejegyzést.

27. cikk

A kiviteli engedély vagy származási bizonyítvány ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az exportőr kérelmet nyújthat be ahhoz az illetékes hatósághoz, amely az okmányt kiállította, hogy a birtokában lévő kiviteli okmányok alapján állítson ki másodlatot. Az engedélyek vagy bizonyítványok így kiállított másodlatán feltüntetik a „másodlat” megnevezést. A másodlaton fel kell tüntetni az eredeti engedély vagy bizonyítvány kiállításának dátumát.

4. SZAKASZ

Közösségi behozatali engedély – közös formanyomtatvány

28. cikk

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai által a behozatali engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó, a 21. cikkben említett űrlapnak meg kell felelnie a III. mellékletben meghatározott behozataliengedély-mintának.

(2)   A behozatali engedélyek űrlapjai és azok kivonatai két példányban készülnek, az 1. számmal jelzett, a „Tulajdonos példánya” jelzéssel ellátottat a kérelmező számára kell kibocsátani, míg a 2. számmal jelzett, a „Kibocsátó hatóság példánya” jelzéssel ellátottat az engedélyt kibocsátó hatóság tartja meg. Adminisztratív célokból az illetékes hatóságok a 2. űrlaphoz további másolatokat adhatnak.

(3)   Az űrlapokat fehér, mechanikai rostanyag nélküli, írás céljából készült papírra kell nyomtatni, és a papír tömegének négyzetméterenként 55 és 65 gramm közé kell esnie. Mérete 210 × 297 mm; a sorok közötti távolság 4,24 mm (egyhatod hüvelyk); az űrlapok formai követelményeit pontosan be kell tartani. Az 1. számú példány – amely maga az engedély – mindkét oldalának ezen felül piros, nyomtatott guilloche-mintájú háttérrel kell rendelkeznie, amely bármilyen mechanikus vagy vegyi hamisítást szemmel láthatóvá tesz.

(4)   Az űrlapok nyomtatásáért a tagállamok felelősek. Az űrlapokat a tagállam által kijelölt, ugyanabban a tagállamban működő nyomdák is nyomtathatják. Ez utóbbi esetben mindenkor fel kell tüntetni az űrlapon a tagállam által történt kinevezésre utaló hivatkozást. Minden űrlapon szerepelnie kell a nyomda nevének és címének, illetve olyan jelnek, amely alapján a nyomda azonosítható.

(5)   Kibocsátásuk időpontjában a behozatali engedélyek vagy kivonatok a tagállam illetékes hatóságai által meghatározott kibocsátási számot kapnak. A behozatali engedély számát elektronikus úton, a 4. cikkben meghatározott integrált hálózat útján közölni kell a Bizottsággal.

(6)   Az engedélyeket és kivonatokat a kibocsátó tagállam hivatalos nyelvén, illetőleg hivatalos nyelvei egyikén állítják ki.

(7)   A 10. rovatban az illetékes hatóságok feltüntetik a megfelelő acéltermékcsoportot.

(8)   A kibocsátó szervek és a terhelést végző hatóságok jelzését bélyegzővel helyezik el az okmányokon. Mindazonáltal a perforálással nyert, betűkkel vagy számjegyekkel kombinált szárazbélyegzőt vagy az engedélyre való nyomtatást helyettesítheti a kibocsátó hatóság bélyegzője. A kibocsátó hatóságok az ilyen módon kihelyezett mennyiségek rögzítésére bármilyen hamisíthatatlan módszert alkalmazhatnak, hogy megakadályozzák számjegyek vagy utalások beírását.

(9)   Az 1. és 2. számú másolat hátoldalán szerepel egy rovat, amelybe mennyiségeket írhatnak be a vámhivatalok a behozatalt kísérő formalitások végeztével, illetőleg az illetékes közigazgatási hatóságok a kivonat kibocsátásakor. Amennyiben az engedélyen vagy annak kivonatán a terhelés számára fenntartott hely kevésnek bizonyul, az illetékes hatóságok egy vagy több pótlapot csatolhatnak az okmányhoz, amelyen az engedély vagy kivonat 1. és 2. számú példánya hátoldalán szereplőknek megfelelő rovatok találhatók. A terhelést végző hatóságok oly módon helyezik el a bélyegzőjüket, hogy annak egyik fele az engedélyen vagy annak kivonatán, a másik fele pedig a pótlapon helyezkedik el. Amennyiben egynél több pótlap van, egy további bélyegzőt is el kell helyezni oly módon, hogy keresztben helyezkedjen el minden lapon és az azt megelőző lapon.

(10)   Az egy tagállam hatóságai által kibocsátott behozatali engedélyek és kivonatok, továbbá az eszközölt bejegyzések és láttamozások joghatása ugyanaz minden egyes tagállamban, mint az ezekben a tagállamokban kiadott dokumentumoké és eszközölt bejegyzéseké, illetve láttamozásoké.

(11)   Az érintett tagállamok illetékes hatóságai – ha szükséges – előírhatják, hogy az engedélyek, valamint azok kivonatai tartalmát le kell fordítani az adott tagállam hivatalos nyelvére, vagy valamely hivatalos nyelvére.

III. FEJEZET

IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

29. cikk

A Bizottság megküldi a tagállamok hatóságainak az Orosz Föderáció származási bizonyítványok és kiviteli engedélyek kibocsátására illetékes hatóságai nevét és címét, valamint az e hatóságok által használt bélyegzők mintáját.

30. cikk

(1)   A származási bizonyítványok vagy kiviteli engedélyek utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen végzik el, illetőleg akkor, ha a tagállamok illetékes hatóságainak bármikor alapos oka van kételkedni a bizonyítvány vagy a kiviteli engedély valódiságában, illetve a kérdéses termék tényleges származására vonatkozó információ helyességében.

Ilyen esetekben a Közösség illetékes hatóságai visszaküldik a származási bizonyítványt vagy a kiviteli engedélyt, illetve ezek másolatát az Orosz Föderáció illetékes hatóságainak, szükség szerint megadva a formai vagy lényegi okokat, amelyek igazolják a vizsgálat szükségességét. Amennyiben nyújtottak be számlát, azt vagy annak másolatát csatolni kell a származási bizonyítványhoz vagy a kiviteli engedélyhez, illetve azok másolatához. Az illetékes hatóságok minden olyan információt is továbbítanak, amelyek arra utalnak, hogy az említett származási bizonyítványon vagy kiviteli engedélyen megadott adatok helytelenek.

(2)   Az (1) bekezdést továbbá alkalmazni kell a származási nyilatkozatok utólagos ellenőrzésénél is.

(3)   Az (1) bekezdésnek megfelelően elvégzett utólagos ellenőrzések eredményeit legkésőbb három hónapon belül közlik a Közösség illetékes hatóságaival. A közölt információnak tartalmaznia kell, hogy a vitatott bizonyítvány, engedély vagy nyilatkozat a ténylegesen exportált termékekre vonatkozik-e, valamint hogy e fejezet alapján a termékek exportálhatók-e a Közösségbe. A Közösség illetékes hatóságai továbbá kérhetik a tények, és különösen az áruk tényleges származásának pontos megállapításához szükséges valamennyi irat másolatát.

(4)   Amennyiben az ilyen ellenőrzések visszaélést vagy szabálytalanságokat tárnak fel a származási bizonyítványok használatában, az érintett tagállam tájékoztatja erről a Bizottságot. A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállamnak.

(5)   Az e cikkben meghatározott szúrópróbaszerű ellenőrzési eljárás alkalmazása nem akadályozza a kérdéses termékek szabad forgalomba bocsátását.

31. cikk

(1)   Amennyiben a 30. cikkben említett ellenőrzési eljárás vagy a Közösség illetékes hatóságai számára hozzáférhető információ azt igazolja, hogy az e fejezet rendelkezéseit megsértik, az említett hatóságok felkérik az Orosz Föderációt, hogy végezze vagy végeztesse el a szükséges vizsgálatokat azokkal az eljárásokkal kapcsolatban, amelyek e fejezet rendelkezéseit sértik, vagy ilyennek tűnnek a Közösség számára. E vizsgálatok eredményeit közölni kell a Közösség illetékes hatóságaival, beleértve bármilyen más vonatkozó információt is, amely lehetővé teszi az áruk tényleges származásának megállapítását.

(2)   Az e fejezet rendelkezéseivel összhangban elvégzett eljárásoknak megfelelően a Közösség illetékes hatóságai az Orosz Föderáció illetékes hatóságaival bármely információt kicserélhetnek, amelyet e fejezet rendelkezései megsértésének megakadályozásában felhasználhatónak tartanak.

(3)   Amennyiben bebizonyosodik, hogy e fejezet rendelkezéseit megsértették, a Bizottság szükségképpen ilyen intézkedéseket hozhat, hogy megakadályozza a rendelkezések megsértésének ismétlődését.

32. cikk

Az e fejezet rendelkezéseivel összhangban a tagállamok illetékes hatóságai által végzett eljárást a Bizottság koordinálja. A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az általuk elvégzett eljárásokról és azok eredményéről.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. cikk

A 2267/2004/EK rendelet hatályát veszti.

34. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. LUX


(1)  HL L 327., 1997.11.28., 3. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 39 oldalát.

(3)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 493/2005/EK rendelettel (HL L 82., 2005.3.31., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 395., 2004.12.31., 38. o.


I. MELLÉKLET

SA Síkhengerelt termékek

SA1. Tekercsek

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA2. Durvalemez

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519110

 

7208519190

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529110

 

7208529190

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Egyéb síkhengerelt termékek

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208900010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209900010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211233091

 

7211238091

 

7211290010

 

7211900011

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SA4. Ötvözött termékek

 

7226200010

 

7226912000

 

7226919100

 

7226919900

 

7226990010

SA5. Ötvözött kvartó lemezek

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA6. Ötvözött hideghengerelt és bevont lemezek

 

7225500000

 

7225910010

 

7225920010

 

7226920010

SB Rúd, szögvas, idomvas, szelvény

SB1. Rudak

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311010

 

7216311090

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. Huzal

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. Egyéb rúd, szögvas, idomvas, szelvény

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997110

 

7214997190

 

7214997910

 

7214997990

 

7214999510

 

7214999590

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118110

 

7222118190

 

7222118910

 

7222118990

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


II. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


III. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


IV. MELLÉKLET

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie

Administration du potentiel économique

Direction «Industries» (Textile, diamant et autres secteurs)

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Fax (32-2) 277 53 09

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,

Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Directie Nijverheid (Textiel — Diamant en andere sectoren)

Vooruitgangsstraat 50

B-1210 Brussel

Fax (32-2) 277 53 09

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax: (420) 224 212 133

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (372 6) 31 36 60

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (+ 49) 6196 942 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357-22) 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: + 371 728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas + 370 5 26 23 974

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (+ 43) 1 7 11 00/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: + 48 22 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das alfândegas e dos impostos especiais sobre o consumo

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 218 814 261

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Faks (386-1) 478 36 11

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


V. MELLÉKLET

MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK

(tonna)

Termékek

2005. év

2006. év

SA. Síkhengerelt termékek

SA1. Tekercsek

908 268

930 975

SA2. Durvalemez

190 593

195 358

SA3. Egyéb síkhengerelt termékek

389 741

399 485

SA4. Ötvözött termékek

97 080

99 507

SA5. Ötvözött kvartó lemezek

21 509

22 047

SA6. Ötvözött hideghengerelt és bevont lemezek

100 095

102 597

SB. Rúd, szögvas, idomvas, szelvény

SB1. Rudak

44 948

46 072

SB2. Huzal

172 676

176 993

SB3. Egyéb rúd, szögvas, idomvas, szelvény

292 376

299 685

Megjegyzés: Az SA és az SB termékkategóriát jelöl.

Az SA1–SA6 és az SB1–SB3 termékcsoportokat jelöl.


22.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/22


A TANÁCS 1900/2005/EK RENDELETE

(2005. november 21.)

az Európai Unió és Észak-Amerika, a Távol-Kelet és Ausztrálázsia ipari országai közötti együttműködés és a kereskedelmi kapcsolatok előmozdítását szolgáló projektek végrehajtásáról szóló 382/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 133. és 181a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A 382/2001/EK rendelet 2005. december 31-ig (2) biztosít jogi keretet az együttműködés és a kereskedelmi kapcsolatok erősítéséhez Észak-Amerika, a Távol-Kelet és Ausztrálázsia ipari országaival.

(2)

A külkapcsolatok területén való közösségi beavatkozás jogi keretének bizonyos jövőbeni vonatkozásait, beleértve az ipari országokkal történő együttműködés és a velük fenntartott gazdasági kapcsolatok előmozdítását, a következő (2007–2013-ra szóló) pénzügyi terv időszakára vonatkozóan még nem határozták meg. Egy ilyen új jogi keret legkorábban 2007. január 1-jétől lesz alkalmazható.

(3)

Mivel döntő fontosságú az ipari országokkal való együttműködést célzó tevékenységek folyamatosságának biztosítása, el kell kerülni a fenti tevékenységek tekintetében a jogi alap esetleges hiányát a 382/2001/EK rendelet jelenleg érvényes lejárata és egy új jogi keret alkalmazhatóságának kezdete közötti időszakban. A 382/2001/EK rendelet érvényességének megfelelő meghosszabbítása lehetővé teszi az ipari országokkal való együttműködésre vonatkozó jogi keret esetleges megszakadásának áthidalását.

(4)

A 382/2001/EK rendelet időbeli meghosszabbítása annál is inkább indokolt, mivel a rendelet keretében finanszírozott projektekről és programokról készült 2004. évi értékelés megállapította hatékonyságukat, és felszólított az érintett partnerországokon belüli és az azok közötti támogatott tevékenységek összehangolására kellő figyelmet fordító folytatásukra.

(5)

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (3) 114. cikke első bekezdésének második albekezdése úgy rendelkezik, hogy kivételes esetben természetes személyek is kaphatnak támogatást, amennyiben arról a jogalapot megteremtő jogi aktus rendelkezik. Ilyen helyzetek rendszeresen adódnak a Japánra és Koreára vonatkozó Vezetői Képzési Programok végrehajtásával kapcsolatban, és esetenként előfordulhatnak az ipari országokkal folytatott egyéb együttműködési tevékenységek esetében is, különösen az oktatási együttműködés vagy a cserekapcsolatok keretében.

(6)

A 382/2001/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 382/2001/EK tanácsi rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Adott esetben, különösen az oktatási és képzési, valamint egyéb olyan hasonló projektek esetében, amelyeknek egyének lehetnek a kedvezményezettjei, a közösségi támogatás történhet természetes személyeknek nyújtott támogatások formájában. Ezek a támogatások ösztöndíj formájában nyújthatók.”

2.

A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„E célból a közösségi támogatás történhet természetes személyeknek nyújtott támogatások formájában. Ezek a támogatások ösztöndíj formájában nyújthatók.”

3.

A 13. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a rendelet 2007. december 31-én hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  2005.6.23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 57., 2001.2.27., 10. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.


22.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/24


A BIZOTTSÁG 1901/2005/EK RENDELETE

(2005. november 21.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 22-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. november 21-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

56,5

204

39,5

999

48,0

0707 00 05

052

122,8

204

41,3

999

82,1

0709 90 70

052

108,7

204

77,1

999

92,9

0805 20 10

204

64,0

388

85,5

999

74,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

51,3

624

92,5

999

71,9

0805 50 10

052

80,6

388

74,2

999

77,4

0808 10 80

388

73,7

400

106,6

404

101,3

512

132,0

720

43,1

800

141,8

999

99,8

0808 20 50

052

95,1

720

56,6

999

75,9


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


22.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/26


A BIZOTTSÁG 1902/2005/EK RENDELETE

(2005. november 21.)

a VII. ICES-övezetben Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajóknak az ördöghalfélékre vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre történő meghatározásáról szóló, 2004. december 22-i 27/2005/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat ír elő a 2005. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajók általi halászata kimerítette a 2005-re kitűzött kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2005-re kitűzött, a mellékletben említett állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajóknak az e rendelet mellékletében említett állományokra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. Az e halászhajók által ezen időpont után kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 12., 2005.1.14., 1. o. A legutóbb az 1300/2005/EK rendelettel (HL L 207., 2005.8.10., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Tagállam

Spanyolország

Állomány

ANF/07

Faj

Ördöghalfélék (Lophiidae)

Körzet

VII.

Időpont

2005. november 5.


22.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/28


A BIZOTTSÁG 1903/2005/EK RENDELETE

(2005. november 21.)

a IIa. (nem közösségi vizek), Vb. (közösségi vizek), VI., VII., VIIIa., b., d., e., XII. és XIV. ICES-övezetben Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak a makrélára vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre történő meghatározásáról szóló, 2004. december 22-i 27/2005/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat ír elő 2005-re.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajók általi halászata kimerítette a 2005-re kitűzött kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2005-re kitűzött, a mellékletben említett állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajóknak az e rendelet mellékletében említett állományokra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. Az e halászhajók által ezen időpont után kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet

(3)  HL L 12., 2005.1.14., 1. o. A legutóbb az 1300/2005/EK rendelettel (HL L 207., 2005.8.10., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Tagállam

Franciaország

Állomány

MAC/2CX14-

Faj

Makréla (Scomber scombrus)

Körzet

IIa. (nem közösségi vizek), Vb. (közösségi vizek), VI., VII., VIIIa., b., d., e., XII. és XIV.

Dátum

2005. november 8.


22.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/30


A BIZOTTSÁG 1904/2005/EK RENDELETE

(2005. november 21.)

a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, valamint Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó kedvezményes vámok alkalmazására vonatkozó feltételek meghatározásáról szóló, 1987. december 21-i 4088/87/EGK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 4088/87/EGK rendelet 2. cikk (2) bekezdése, illetve 3. cikke előírja, hogy a nagyvirágú rózsára, a kisvirágú rózsára, az egy virágból álló (virágos) szegfűre és a több virágból álló (virágos szárú) szegfűre vonatkozó közösségi importárat és közösségi termelői árat tizenöt naponta kell meghatározni, és az így megállapított árak két hétig alkalmazandók. A Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból és a Gázai övezetből származó egyes virágok Közösségbe történő behozatalára vonatkozó rendelkezések alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 1988. március 17-i 700/88/EGK bizottsági rendelet (2) 1b. cikke értelmében ezeket az árakat kéthetes időszakokra kell megállapítani a tagállamok által közölt súlyozott árak alapján.

(2)

Az alkalmazandó vám meghatározása érdekében fontos, hogy ezeket az árakat késedelem nélkül határozzák meg.

(3)

Minthogy Ciprus 2004. május 1-jével csatlakozott az Európai Unióhoz, a továbbiakban nincs helye importár megállapításának ezen ország tekintetében.

(4)

Hasonlóképpen, figyelembe veendő az Európai Közösség és Izrael Állam között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az EK-Izrael társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének helyettesítéséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2003. december 22-i 2003/917/EK tanácsi határozattal (3), az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az EK-Marokkó társulási megállapodás 1. és 3. jegyzőkönyvének helyettesítéséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2003. december 22-i 2003/914/EK tanácsi határozattal (4), valamint az Európai Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) között levélváltás formájában létrejött, kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, valamint az Európai Közösség és a Palesztin Nemzeti Hatóság közötti ideiglenes társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének felváltásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 2004. december 22-i tanácsi határozattal (5) jóváhagyott megállapodásokat, a jövőben nincs helye importár megállapításának Izrael, Marokkó, Ciszjordánia, illetve a Gázai övezet tekintetében sem.

(5)

Ezeket az intézkedéseket az Élőnövény- és Virágpiaci Irányítóbizottság ülései közötti idõszakban a Bizottságnak kell meghoznia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az egy virágból álló (virágos) szegfűre, a több virágból álló (virágos szárú) szegfűre, a nagyvirágú rózsára és a kisvirágú rózsára vonatkozó, a 4088/87/EGK rendelet 1. cikkében említett közösségi termelői árakat és közösségi importárakat a 2005. november 23-tól december 6-ig terjedő időszakra a jelen rendelet melléklete rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 382., 1987.12.31., 22. o. A legutóbb az 1300/97/EK rendelettel (HL L 177., 1997.7.5., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 72., 1988.3.18., 16. o. A legutóbb a 2062/97/EK rendelettel (HL L 289., 1997.10.22., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 346., 2003.12.31., 65. o.

(4)  HL L 345., 2003.12.31., 117. o.

(5)  HL L 2., 2005.1.5., 4. o.


MELLÉKLET

(EUR/100 db)

Időszak: 2005. november 23-tól december 6-ig

Közösségi termelői ár

Egy virágból álló szegfű

(virágos)

Több virágból álló szegfű

(virágos szárú)

Nagyvirágú rózsa

Kisvirágú rózsa

 

14,99

13,26

34,84

14,97

Közösségi importár

Egy virágból álló szegfű

(virágos)

Több virágból álló szegfű

(virágos szárú)

Nagyvirágú rózsa

Kisvirágú rózsa

Jordanie


22.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/32


A BIZOTTSÁG 80/2005/EK IRÁNYELVE

(2005. november 21.)

a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4b. cikkére és 8. cikke (2) bekezdésére,

a fogyasztási cikkek tudományos bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2003/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (2) módosított 76/768/EGK irányelv megtiltja a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (3) I. melléklete szerint karcinogénnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR) minősített, 1., 2. és 3. kategóriájú anyagok használatát a kozmetikai termékekben, de megengedi a 67/548/EGK irányelv alapján 3. kategóriába sorolt anyagok használatát, tekintettel a kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszer termékek tudományos bizottsága (SCCNFP) – amelynek helyébe a 2004/210/EK bizottsági határozat (4) értelmében a fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (SCCP) lép – által végzett értékelésre és jóváhagyásra.

(2)

A 67/548/EGK irányelvet a 2004/73/EK irányelv módosította, ezért szükséges a 76/768/EGK irányelvet a 67/548/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangba hozó intézkedések elfogadása.

(3)

Amennyiben a 67/548/EGK irányelv I. melléklete szerint 1. és 2. kategóriájú CMR-ként osztályozott anyagok egy része még nincs felsorolva a 76/768/EGK irányelv II. mellékletében, akkor szükségszerű felvenni ezeket az anyagokat a mellékletbe. A 67/548/EGK irányelv I. melléklete szerint 3. kategóriájú CMR-ként osztályozott anyagokat szintén fel kell venni a 76/768/EGK irányelv II. mellékletébe, kivéve ha az SCCP kiértékelte és a kozmetikai termékekben való felhasználásra elfogadhatónak találta azokat.

(4)

A 76/768/EGK irányelv III. mellékletének első részében felsorolt, 1. és 2. kategóriájú, CMR-ként osztályozott anyagokat törölni kell, mivel ezek az anyagok a 76/768/EGK irányelv II. mellékletében vannak felsorolva, és ezért nem képezhetik kozmetikai termékek alkotórészét.

(5)

A 2004/93/EK bizottsági irányelv (5) rendelkezik bizonyos, már felsorolt anyagoknak a 76/768/EGK irányelv II. mellékletébe történő beillesztéséről. Az egyértelműség érdekében ezt a mellékletet módosítani kell.

(6)

A 76/768/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv II. és III. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározott szöveggel összhangban módosul.

2. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy 2006. augusztus 22-től kezdve azokat a kozmetikai termékeket, amelyek nem felelnek meg ezen irányelvnek, sem közösségi gyártók, sem a Közösségben székhellyel rendelkező importőrök ne hozzák forgalomba.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy 2006. november 22-ét követően ezek a termékek nem kerülnek a végső fogyasztóhoz sem eladás, sem átadás útján.

3. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2006. május 22-i hatállyal megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2005/52/EK bizottsági irányelvvel (HL L 234., 2005.9.10., 9. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 66., 2003.3.11., 26. o.

(3)  HL 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 2004/73/EK bizottsági irányelvvel (HL L 152., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 66., 2004.3.4., 45. o.

(5)  HL L 300., 2004.9.25., 13. o.


MELLÉKLET

A 76/768/EGK irányelv II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 615. és 616. hivatkozási számú szöveget el kell hagyni;

b)

a 687. hivatkozási számú szöveg helyébe a következő lép:

„687.

dinitrotoluol, technikai minőségű (CAS-szám: 121-14-2)”;

c)

a melléklet kiegészül az alábbi 1137–1211. hivatkozási számmal:

Hivatkozási szám

Vegyület megnevezése

CAS-szám

EK-szám

„1137

izobutilnitrit

542-56-3

1138

izoprén (stabilizált)

(2-metil-1,3-butadién)

78-79-5

1139

1-brómpropán

n-propil-bromid

106-94-5

1140

kloroprén (stabilizált)

(2-klórbuta-1,3-dién)

126-99-8

1141

1,2,3-triklórpropán

96-18-4

1142

etilén-glikol-dimetil-éter (EGDME)

110-71-4

1143

dinokap (IZO)

39300-45-3

1144

diaminotoluol, technikai termék – elegy: [4-metil-m-fenilén-diamin] (1) és [2-metil-m-fenilén-diamin] (2)

metilfenilén-diamin

25376-45-8

1145

p-klórbenzotriklorid

5216-25-1

1146

difenil-éter; oktabróm-származék

32536-52-0

1147

1,2-bisz(2-metoxietoxi)etán

trietilén-glikol-dimetil-éter (TEGDME)

112-49-2

1148

tetrahidrotiopirán-3-karbonsav-aldehid

61571-06-0

1149

4,4′-bisz(dimetilamino)benzofenon

(Michler-keton)

90-94-8

1150

(S)-oxirán-metanol, 4-metilbenzol-szulfonát

70987-78-9

1151

1,2-benzol-dikarbonsav, dipentil-észter, elágazó-és egyenesláncú [1]

84777-06-0 [1]

n-pentil-izopentilftalát [2]

-[2]

di-n-pentilftalát [3]

131-18-0 [3]

diizopentilftalát [4]

605-50-5 [4]

1152

benzil-butilftalát (BBP)

85-68-7

1153

1,2-benzoldikarbonsav di-C7-11, elágazó-és egyenesláncú alkilészterek

68515-42-4

1154

elegy: dinátrium 4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-hidroxi-1-(4-szulfonátofenil) pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)benzolszulfonát és trinátrium 4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-oxido-1-(4-szulfonátofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)benzolszulfonát

EC-szám 402-660-9

1155

(metilén-bisz(4,1-fenilénazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxopiridin-5,3-diil)))-1,1′-dipiridinium-diklorid-dihidroklorid

EC-szám 401-500-5

1156

2-[2-hidroxi-3-(2-klórfenil) karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroxi-3-(3-metilfenil)-karbamoil-1-naftilazo]fluorén-9-on

EC-szám 420-580-2

1157

azafenidin

68049-83-2

1158

2,4,5-trimetilanilin [1]

137-17-7 [1]

2,4,5-trimetilanilin-hidroklorid [2]

21436-97-5 [2]

1159

4,4′-tiodianilin és sói

139-65-1

1160

4,4′-oxidianilin (p-aminofenil-éter) és sói

101-80-4

1161

N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-metilén-dianilin

101-61-1

1162

6-metoxi-m-toluidin

(p-krezidin)

120-71-8

1163

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oxazolidin

143860-04-2

1164

elegy: 1,3,5-trisz(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion és 3,5-bisz(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bisz(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion oligomerek elegye

EC-szám 421-550-1

1165

2-nitrotoluol

88-72-2

1166

tributil-foszfát

126-73-8

1167

naftalin

91-20-3

1168

nonilfenol [1]

25154-52-3 [1]

4-nonilfenol, elágazó [2]

84852-15-3 [2]

1169

1,1,2-triklóretán

79-00-5

1170

pentaklóretán

76-01-7

1171

vinilidén-klorid

(1,1-diklóretilén)

75-35-4

1172

allil-klorid

(3-klórpropén)

107-05-1

1173

1,4-diklórbenzol

(p-diklórbenzol)

106-46-7

1174

bisz(2-klóretil)-éter

111-44-4

1175

fenol

108-95-2

1176

biszfenol A

(4,4′-izopropilidéndifenol)

80-05-7

1177

trioximetilén

(1,3,5-trioxán)

110-88-3

1178

propargit (IZO)

2312-35-8

1179

1-klór-4-nitrobenzol

100-00-5

1180

molinát (IZO)

2212-67-1

1181

fenpropimorf

67564-91-4

1182

epoxikonazol

133855-98-8

1183

metil-izocianát

624-83-9

1184

N,N-dimetilanilinium-tetrakisz(pentafluorofenil)-borát

118612-00-3

1185

O,O′-(etenilmetilszililén)-di[(4-metilpentán-2-on)-oxim]

EC-szám 421-870-1

1186

2:1 arányú elegy: 4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcinol-4-il-trisz(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-1-szulfonát) és 4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcinol-bisz(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-1-szulfonát)

140698-96-0

1187

elegy: 4,4′-metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol] és 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-naftalin-szulfonát (1:2) reakcióterméke, és 4,4′-metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol] és 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-szulfonát (1:3) reakcióterméke

EC-szám 417-980-4

1188

malachit zöld hidroklorid [1]

569-64-2 [1]

malachit zöld oxalát [2]

18015-76-4 [2]

1189

1-(4-klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-il-metil)pentán-3-ol

107534-96-3

1190

5-(3-butiril-2,4,6-trimetilfenil)-2-[1-(etoxiimino)propil]-3-hidroxiciklohex-2-én-1-on

138164-12-2

1191

transz-4-fenil-L-prolin

96314-26-0

1192

bromoxinil-heptanoát (IZO)

56634-95-8

1193

elegy: 5-[(4-[(7-amino-1-hidroxi-3-szulfo-2-naftil) azo]-2,5-dietoxifenil)azo]-2-[(3-foszfonofenil)azo]benzoesav és 5-[(4-[(7-amino-1-hidroxi-3-szulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoxifenil)azo]-3-[(3-foszfonofenil) azo]benzoesav

163879-69-4

1194

2-{4-(2-ammóniopropilamino)-6-[4-hidroxi-3-(5-metil-2-metoxi-4-szulfamoilfenilazo)-2-szulfonátonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-il-amino}-2-aminopropil-formiát

EC-szám 424-260-3

1195

5-nitro-o-toluidin [1]

99-55-8 [1]

5-nitro-o-toluidin-hidroklorid [2]

51085-52-0 [2]

1196

1-(1-naftilmetil)kvinolinium-klorid

65322-65-8

1197

(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirolidinil-metil)-1H-indol

143322-57-0

1198

pimetrozin (IZO)

123312-89-0

1199

oxadiargil (IZO)

39807-15-3

1200

klórtoluron

(3-(3-klór-p-tolil)-1,1-dimetilkarbamid)

15545-48-9

1201

N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofén-2-il-azo)-5-dietilaminofenil]-acetamid

EC-szám 416-860-9

1202

1,3-bisz(vinilszulfonilacetamido)-propán

93629-90-4

1203

p-féntidin-(4-etoxianilin)

156-43-4

1204

m-feniléndiamin és sói

108-45-2

1205

desztillációs maradékok (kőszénkátrány), kreozotolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz

92061-93-3

1206

kreozotolaj, acenaftén-frakció, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz

90640-84-9

1207

kreozotolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalamaz

61789-28-4

1208

kreozot, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz

8001-58-9

1209

kreozotolaj, magas forráspontú desztillátum, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz

70321-79-8

1210

extrakciós maradékok (szén), kreozotolajsav, mosóolaj extrakciós maradéka, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz

122384-77-4

1211

kreozotolaj, alacsony forráspontú desztillátum, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg % benzo[a]pirént tartalmaz

70321-80-1

2.

A III. melléklet első része a következőképpen módosul:

a)

a 19. hivatkozási számú szöveget törölni kell;

b)

az 1a. hivatkozási számnál a „b”oszlopban a „Bórsav, borátok és tetraborátok” szöveg helyébe a következő szöveg lép: „Bórsav, borátok és tetraborátok a II. mellékletben szereplő 1184. számú anyag kivételével”;

c)

a 8. hivatkozási számnál a „b” oszlopban az „m-és p-Fenilén-diamin, N-helyettesített származékai és sói; o-Fenilén-diamin (5) N-helyettesített származékai, az e mellékletben máshol felsorolt származékok kivételével” szöveg helyébe a következő szöveg lép: „p-Fenilén-diamin, N-helyettesített származékai és sói; o-Fenilén-diamin (5) N-helyettesített származékai az e mellékletben máshol felsorolt származékok kivételével”.


(1)  Az egyes összetevőket lásd a II. mellékletben a 364. hivatkozási szám alatt.

(2)  Az egyes összetevőket lásd a II. mellékletben a 413. hivatkozási szám alatt.”


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

22.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/38


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. június 27.)

az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti, egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről

(2005/803/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, összefüggésben a 300. cikkének (2) bekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás (1) (a továbbiakban: „a PEM”) 1997. december 1-jén hatályba lépett.

(2)

A PEM 21. cikkének (1) bekezdése meghatározza, hogy egyes acéltermékek kereskedelmét a 15. cikk kivételével a megállapodás III. címe, valamint egy mennyiségi megállapodás rendelkezései szabályozzák.

(3)

Az 1995–2004-es években az egyes acéltermékek kereskedelme a PEM felei közötti megállapodások hatálya alá tartozott. Helyénvaló tehát új megállapodást kötni, amely figyelembe veszi a felek közötti kapcsolatban kialakult fejlődést.

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti, egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megállapodás a Közösség részéről jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a Közösséget jogilag kötelező megállapodás aláírására jogosult személy(eke)t.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. LUX


(1)  HL L 327., 1997.11.28., 3. o.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között egyes acéltermékek kereskedelméről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ

másrészről

e megállapodás feleiként,

MIVEL az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás (1), (a továbbiakban: „a PEM”) 1997. december 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a feleknek az az óhaja, hogy támogassák az Európai Közösség (a továbbiakban: „a Közösség”) és az Orosz Föderáció (a továbbiakban: „Oroszország”) közötti acélkereskedelem rendes és kiegyensúlyozott fejlődését;

MIVEL a PEM 21. cikke meghatározza, hogy a korábbi Európai Szén- és Acélközösség (a továbbiakban: „az ESZAK”) acéltermékeinek kereskedelmét a 15. cikk kivételével a megállapodás III. címe, valamint egy megállapodás rendelkezései szabályozzák; Mivel e megállapodás a PEM 21. cikkében hivatkozott megállapodás;

SZEM ELŐTT TARTVA Oroszországnak a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) történő csatlakozása folyamatát és a Közösség által Oroszországnak a nemzetközi kereskedelmi rendszerbe való bevonásához nyújtott támogatást;

MIVEL az 1995–2004-es években az egyes acéltermékek kereskedelme olyan megállapodások hatálya alá tartozott, amelyeket helyénvaló egy olyan további megállapodással helyettesíteni, amely figyelembe veszi a felek közötti kapcsolatban kialakult fejlődést;

MIVEL e megállapodást a felek acélipara terén megvalósuló együttműködésnek kell kísérnie, beleértve a megfelelő információcserét, amely a PEM 1. jegyzőkönyvében előírt, szénnel és acéllal foglalkozó kapcsolattartó csoport keretében valósul meg,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

(1)   E megállapodás a korábbi ESZAK-acéltermékek kereskedelmére vonatkozik.

(2)   Az I. mellékletben meghatározott acéltermékek kereskedelme mennyiségi korlátozások alá tartozhat.

(3)   Az I. mellékletben meghatározott acéltermékek kereskedelme nem tartozik mennyiségi korlátozások alá.

(4)   E megállapodás által nem szabályozott acéltermékek és tárgyak esetén a PEM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. cikk

(1)   A felek megállapodnak, hogy e megállapodás érvényességi idejére minden naptári évre vonatkozóan olyan mennyiségi rendelkezéseket állapítanak meg és tartanak fenn, amelyek az I. mellékletében meghatározott termékek Oroszországból a Közösségbe történő exportjára vonatkozóan a II. mellékletben szereplő keretmennyiségeket állapítják meg. Az ilyen exportot kétszeres ellenőrzési rendszernek kell alávetni az A. jegyzőkönyvben meghatározottak szerint.

(2)   A felek megállapodnak abban, hogy az I. mellékletben szereplő termékek Oroszországból a Közösségbe irányuló importját 2005. január 1-jétől az e megállapodás hatálybalépéséig levonják a II. mellékletben szereplő keretmennyiségekből.

(3)   A II. mellékletben említetteket meghaladó mennyiségek importját abban az esetben engedélyezik, ha a közösségi iparág nem tudja kielégíteni a belső keresletet, és ennek következtében az I. mellékletben felsorolt termékek közül egy vagy több tekintetében hiány keletkezik. Bármelyik fél kérelmére haladéktalanul konzultációkat kell tartani a hiány mértékének objektív bizonyíték alapján történő megállapítása céljából. A konzultációk alapján levont következtetéseket követően a Közösség belső eljárásokat kezdeményez a II. mellékletben megállapított keretmennyiségek növelésére.

(4)   Abban az esetben, ha az Európai Unió tagságára jelölt országok az e megállapodás lejárta előtt csatlakoznának, a felek megállapodnak abban, hogy a II. mellékletben megállapított keretmennyiségek emelését fontolóra veszik.

3. cikk

(1)   Az I. mellékletben szereplő termékek szabad forgalomba bocsátása céljából a Közösség vámterületére történő import a tagállam illetékes hatósága által az orosz hatóságok által kiállított kiviteli engedély és az A. jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelő származási igazolás alapján kiállított behozatali engedélyek bemutatásához kötött.

(2)   Az I. mellékletben szereplő termékeknek a Közösség vámterületére történő behozatalára nem vonatkoznak a II. mellékletben meghatározott keretmennyiségek, feltéve hogy bejelentették, hogy azokat változatlan állapotban vagy feldolgozást követően a Közösségen kívüli újrakivitelre szánják a Közösségben meglévő ellenőrzési igazgatási rendszeren belül.

(3)   Az első naptári év során fel nem használt keretmennyiségek következő naptári év megfelelő keretmennyiségekbe történő átvitele a II. mellékletben meghatározott megfelelő keretmennyiség 7 %-áig engedélyezett olyan kérdéses termékcsoport esetén és arra az évre vonatkozóan, amelyben nem használták fel. Oroszország legkésőbb a következő év március 31-ig értesíti a Közösséget, ha ezt a rendelkezést alkalmazni kívánja.

(4)   Az adott termékcsoport keretmennyiségének 7 %-át lehet az azonos termékkategória más csoportjai egyikébe vagy azokból többe átvinni, vagyis az SA vagy SB kategórián belül, amennyiben abba mindkét fél beleegyezik. Az adott termékcsoport keretmennyiségét a naptári év során egyszer lehet csökkenteni. Továbbá az SA és SB kategória közötti átvitel legfeljebb 25 000 tonnáig engedélyezett. A keretmennyiségek átvitelekből származó bármely kiigazítása csak a folyó naptári évet érintheti. A következő naptári év kezdetén a keretmennyiségek a II. mellékletben találhatóknak felelnek meg, a (3) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül. Oroszország legkésőbb május 31-ig értesíti a Közösséget, ha ezt a rendelkezést alkalmazni kívánja.

4. cikk

(1)   Annak érdekében, hogy a kétszeres ellenőrzési rendszer a lehető leghatékonyabb legyen, valamint hogy a visszaélés és kijátszás lehetősége minimálisra csökkenjen:

a közösségi hatóságok minden hónap 28-ig tájékoztatják Oroszországot az előző hónapban kiállított behozatali engedélyekről,

az orosz hatóságok minden hónap 28-ig tájékoztatják a Közösséget az előző hónapban kiállított kiviteli engedélyekről.

Az említett információk közlésével kapcsolatos jelentős időbeli eltérés esetén bármelyik fél kérhet konzultációt, amelyet haladéktalanul el kell kezdeni.

(2)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül, valamint e megállapodás hatékony működése érdekében a Közösség és Oroszország megállapodik abban, hogy megtesznek minden szükséges lépést, hogy a rendelkezések kijátszását – főleg az átrakást, az útvonal-változtatást, a származási országra vagy helyre vonatkozó hamis nyilatkozatot, okmányok meghamisítását, a mennyiségre vonatkozó hamis nyilatkozatot, hamis árumeghatározást vagy -besorolást – megakadályozzák, felderítsék, valamint megtegyék a szükséges jogi és/vagy igazgatási intézkedést. Ennek megfelelően a Közösség és Oroszország megállapodik abban, hogy létrehozzák a szükséges jogi rendelkezéseket és igazgatási eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a hatékony intézkedést az említett kijátszás ellen, valamint magukban foglalják az érintett exportőrökkel/importőrökkel szembeni, jogilag kötelező erejű korrekciós intézkedések alkalmazását.

(3)   Amennyiben a Közösség úgy véli a rendelkezésre álló információ alapján, hogy e megállapodás rendelkezéseit kijátszák, kérheti, hogy konzultálhasson Oroszországgal; a konzultációt haladéktalanul meg kell tartani.

(4)   A (3) bekezdésben említett konzultációk eredményének megérkezéséig Oroszország kormánya óvintézkedésként, illetve ha a Közösség kéri, megtesz minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy – amennyiben elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a rendelkezések kijátszására – a (3) bekezdésben említett konzultációkat követően elfogadandó keretmennyiségek kiigazítását végrehajtsák arra a naptári évre vonatkozóan, amelyben a (3) bekezdés szerinti konzultáció iránti kérelmet benyújtották, illetve a következő évre vonatkozóan, ha az adott naptári évre meghatározott keretmennyiség kimerült.

(5)   Amennyiben a (3) bekezdésben utalt konzultációk során a felek nem képesek kölcsönösen kielégítő megoldást találni, a Közösség a következő jogosultságokkal rendelkezik:

a)

amennyiben elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra, hogy Oroszországból származó, az e megállapodás alá tartozó termékeket a megállapodás kijátszásával importálták, a megfelelő mennyiségeket a megállapodásban meghatározott keretmennyiségekből levonhatja;

b)

amennyiben elegendő bizonyíték támasztja alá mennyiségre vonatkozó hamis nyilatkozat, hamis árumeghatározás vagy -besorolás előfordulását, megtagadhatja a kérdéses termék importját.

(6)   A felek megállapodnak abban, hogy teljes mértékben együttműködnek annak érdekében, hogy megelőzzenek és hatékonyan megoldjanak minden olyan problémát, amely e megállapodás kijátszásából ered.

5. cikk

(1)   Az e megállapodás szerint az I. mellékletben szereplő acéltermékeknek a Közösségbe történő importjára meghatározott keretmennyiségeket a Közösség nem osztja fel regionális részekre.

(2)   A felek együttműködnek annak megakadályozása érdekében, hogy a Közösségbe irányuló hagyományos kereskedelmi forgalomban váratlan és káros változások következzenek be. Amennyiben a hagyományos kereskedelmi forgalomban váratlan és káros változás következik be (beleértve a regionális tömörülést vagy a hagyományos vevők elvesztését), a Közösségnek jogában áll, hogy konzultációt kérjen a probléma elfogadható megoldása érdekében. Az ilyen konzultációkat haladéktalanul meg kell tartani.

(3)   Oroszország törekszik annak biztosítására, hogy az I. mellékletben meghatározott termékeknek a Közösségbe történő exportját lehetőleg egyenletesen osszák el az év során. Amennyiben a behozatal váratlan és káros mértékben megnövekedik, a Közösségnek jogában áll, hogy konzultációt kérjen a probléma elfogadható megoldása érdekében. Az ilyen konzultációkat haladéktalanul meg kell tartani.

(4)   A (3) bekezdésben foglalt kötelezettségen túlmenően, amennyiben az orosz hatóságok által kiállított engedélyek elérték a kérdéses év keretmennyiségeinek 90 %-át, bármelyik fél kérhet konzultációt az adott év keretmennyiségeit illetően. Az ilyen konzultációkat haladéktalanul meg kell tartani. Az említett konzultációk végeredményéig az orosz hatóságok folytathatják az I. mellékletben meghatározott termékekre vonatkozó kiviteli engedélyek kiállítását, feltéve hogy nem haladják meg a II. mellékletben megállapított mennyiségeket.

6. cikk

(1)   Amennyiben az I. mellékletben meghatározott valamely terméket olyan feltételek mellett importálják Oroszországból a Közösségbe, hogy az jelentős kárt okoz a hasonló termékek közösségi termelőinek, vagy jelentős károkozással fenyeget, a Közösség minden vonatkozó információt átad Oroszországnak, hogy mindkét fél számára elfogadható megoldást találjanak. A felek haladéktalanul megkezdik a konzultációkat.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett konzultációkon nem jutnak megállapodásra a Közösség konzultáció iránti kérelmétől számított 30 napon belül, a Közösség folyamodhat ahhoz a joghoz, hogy védintézkedésekre vonatkozó lépéseket tegyen a PEM rendelkezései szerint.

(3)   E megállapodás rendelkezéseinek ellenére a PEM 18. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. cikk

(1)   Az e megállapodás hatálya alá tartozó termékek besorolása a Közösség vám- és statisztikai nómenklatúrája alapján történik (a továbbiakban: „kombinált nómenklatúra” vagy rövidítve: „KN”). A kombinált nómenklatúrának (KN) az I. mellékletben meghatározott termékekre vonatkozó hatályos közösségi eljárásoknak megfelelően végrehajtott bármely módosítása vagy az áruk besorolásával kapcsolatos határozatok nem eredményezhetik a II. mellékletben meghatározott termékek keretmennyiségének csökkentését.

(2)   Az e megállapodás hatálya alá tartozó termékek származását a Közösségben hatályos szabályokkal összhangban kell meghatározni. A származási szabályok változásairól értesíteni kell Oroszország kormányát, és a változások nem eredményezhetik e megállapodás keretmennyiségeinek csökkentését. A fent említett termékek származásának ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat az A. jegyzőkönyv állapítja meg.

8. cikk

(1)   A kiviteli engedélyekkel és behozatali engedélyekkel kapcsolatos információknak a 4. cikk (1) bekezdése szerinti rendszeres cseréje sérelme nélkül a felek megállapodnak, hogy az I. mellékletben meghatározott termékek kereskedelmére vonatkozó rendelkezésre álló statisztikai adatokat megfelelő időközönként kicserélik, figyelembe véve azt a legrövidebb időszakot, amely alatt az adott információ összeállítható, amely kiterjed a 3. cikk szerint kiállított kiviteli engedélyekre és behozatali engedélyekre, valamint a szóban forgó termékre vonatkozó import- és exportstatisztikákra.

(2)   Bármelyik fél kérhet konzultációkat, amennyiben a kicserélt adatok között bármely lényeges ellentmondás fedezhető fel.

9. cikk

(1)   Az előző cikkekben a különleges körülmények esetére előírt konzultációkra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, bármelyik fél kérelmére konzultációt kell tartani e megállapodás alkalmazásából eredő problémák vonatkozásában. A konzultációkra az együttműködés szellemében és a felek eltérő nézeteinek összehangolása céljából kerül sor.

(2)   Amennyiben e megállapodás előírja, hogy haladéktalanul konzultációkat kell tartani, a felek vállalják, hogy minden elérhető eszközt felhasználnak, hogy biztosítsák ennek megvalósítását.

(3)   Valamennyi egyéb konzultációra a következő rendelkezések vonatkoznak:

a konzultációk iránti kérelmekről írásban kell értesíteni a másik felet,

adott esetben a kérelmet ésszerű időn belül egy jelentésnek kell követnie, amely meghatározza a konzultáció okait,

a konzultációk a kérelem időpontjától számított egy hónapon belül elkezdődnek,

a konzultáció során arra törekszenek, hogy az elkezdésétől számított egy hónapon belül kölcsönösen elfogadható eredményt érjenek el, kivéve ha a felek közötti megállapodással meghosszabbítják ezt az időszakot.

10. cikk

(1)   Ez a megállapodás aláírása napján lép hatályba. 2006. december 31-ig marad hatályban, a felek által elfogadott minden módosításra is figyelemmel, valamint akkor, ha a (3), illetőleg értelemszerűen a (4) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően fel nem mondják vagy meg nem semmisítik.

(2)   Bármelyik fél bármikor javasolhat módosításokat e megállapodás tekintetében, amelyekhez a felek közös hozzájárulása szükséges, és az általuk megállapodottak szerint lépnek hatályba.

(3)   Bármelyik fél felmondhatja e megállapodást, feltéve hogy erről legalább hat hónappal korábban értesítést küldött. Ebben az esetben a megállapodás az értesítési időszak lejártakor szűnik meg, az általa megállapított keretmennyiségeket pedig arányosan le kell csökkenteni a felmondás hatálybalépésének napjáig számítva, kivéve ha a felek másképp határoznak.

(4)   Abban az esetben, ha Oroszország a megállapodás lejárta előtt csatlakozna a WTO-hoz, a megállapodás a csatlakozás napján megszűnik.

(5)   A mellékletek, a jegyzőkönyv és az A. jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

11. cikk

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, cseh, észt, dán, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint orosz nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Hecho en Moscú, el

V Moskvě

Udfærdiget i Moskva, den

Geschehen zu Moskau am

Moskva,

Έγινε στις Μόσχα, στις

Done at Moscow,

Fait à Moscou, le

Fatto a Mosca, addì

Maskavā,

Priimta Maskvoje

Kelt Moszkvában

Magħmul/a f'Moska

Gedaan te Moskou,

Sporządzono w Moskwie

Feito em Moscovo, em

V Moskve

V Moskvi,

Tehty Moskovassa

Utfärdat i Moskva den

Совершено в Москве

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Европейское сообшество

Image

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

A Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Russa

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

За Российскую Федерацию

Image


(1)  HL L 327., 1997.11.28., 3. o.

I. MELLÉKLET

SA Síkhengerelt termékek

SA1. Tekercsek

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA2. Durvalemez

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519110

 

7208519190

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529110

 

7208529190

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Egyéb síkhengerelt termékek

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208900010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209900010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211233091

 

7211238091

 

7211290010

 

7211900011

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SA4. Ötvözött termékek

 

7226200010

 

7226912000

 

7226919100

 

7226919900

 

7226990010

SA5. Ötvözött kvartó lemezek

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA6. Ötvözött hideghengerelt és bevont lemezek

 

7225500000

 

7225910010

 

7225920010

 

7226920010

SB Rúd, szögvas, idomvas, szelvény

SB1. Rudak

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311010

 

7216311090

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. Huzal

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. Egyéb rúd, szögvas, idomvas, szelvény

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997110

 

7214997190

 

7214997910

 

7214997990

 

7214999510

 

7214999590

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118110

 

7222118190

 

7222118910

 

7222118990

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000

II. MELLÉKLET

KERETMENNYISÉGEK

(tonna)

Termékek

2005.

2006.

SA. Síkhengerelt termékek

SA1. Tekercsek

908 268

930 975

SA2. Durvalemez

190 593

195 358

SA3. Egyéb síkhengerelt termékek

389 741

399 485

SA4. Ötvözött termékek

97 080

99 507

SA5. Ötvözött kvartó lemezek

21 509

22 047

SA6. Ötvözött hideghengerelt és bevont lemezek

100 095

102 597

SB. Rúd, szögvas, idomvas, szelvény

SB1. Rudak

44 948

46 072

SB2. Huzal

172 676

176 993

SB3. Egyéb rúd, szögvas, idomvas, szelvény

292 376

299 685

Megjegyzés: Az SA és az SB termékkategóriát jelöl.

Az SA1–SA6 és az SB1–SB3 termékcsoportokat jelöl.

1. kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv

E megállapodás értelmében a felek megállapodnak abban, hogy:

a 4. cikk (1) bekezdésében előírt, a kiviteli engedélyekre és behozatali engedélyekre vonatkozó információcsere során a felek a Közösségen mint egészen kívül a tagállamoknak is megküldik az információkat,

amennyiben a felek az 5. cikk (2) bekezdésében említett konzultációk során nem tudnak kölcsönösen elfogadható megoldást találni, Oroszország – amennyiben a Közösség kéri – oly módon működik együtt, hogy nem bocsát ki kiviteli engedélyeket olyan rendeltetési cél vonatkozásában, ahol az ilyen engedélyek alapján megvalósuló import tovább súlyosbítaná a hagyományos kereskedelmi forgalomban bekövetkezett váratlan és káros változásokból származó problémákat, ugyanakkor más közösségi rendeltetési célok tekintetében Oroszország folytathatja az engedélyek kibocsátását,

a felek szorosan együttműködnek annak megakadályozása érdekében, hogy a tekercsek (SA1. termékcsoport) hagyományos kereskedelmi forgalmában váratlan és káros változások következzenek be. Oroszország elsőbbséget biztosít e termékek hagyományos vevőinek érkező szállítmányok számára annak érdekében, hogy ne zavarják meg a közösségi piacot, továbbá bármely felmerülő probléma esetén a felek azonnal értesítik a másik felet, valamint

Oroszország kellő mértékben figyelembe veszi a Közösségen belüli kis regionális piacok érzékeny jellegét mind a hagyományos ellátási szükségleteik, mind a regionális tömörülések megakadályozása tekintetében.

1. Nyilatkozat

Abban az esetben, ha orosz piaci szereplők olyan központokat hoznának létre a Közösségben, amelyek az e megállapodás hatálya alá tartozó és Oroszországból származó termékek további feldolgozásával foglalkoznának, Oroszország kijelenti, hogy kérheti a II. mellékletben említett keretmennyiségek növelését. Ez esetben a Közösség megvizsgálja az ilyen, a növelésre vonatkozó kérelmet, és – amennyiben szükséges – a felek konzultációkat kezdenek.

2. Nyilatkozat

A felek kijelentik, hogy céljuk az acéltermékek kereskedelme teljes körű liberalizációjának megvalósítása. Mindkét fél elismeri továbbá, hogy az egymás közötti kereskedelem előmozdításának fontos feltétele, hogy az általuk a versennyel, az állami támogatásokkal és a környezetvédelemmel kapcsolatosan alkalmazandó rendelkezések összeegyeztethetők legyenek. E célból és Oroszország kérelmére a Közösség a megfelelő meghatározott költségvetési határokon belül technikai segítséget nyújt Oroszországnak, hogy a Közösségben elfogadott és alkalmazott rendelkezésekkel összeegyeztethető jogszabályi rendelkezéseket fogadjanak el és alkalmazzanak. A technikai segítséget a mindkét fél által jóváhagyott, részletes projekteken keresztül juttatják el.

3. Nyilatkozat

A felek megállapodnak abban, hogy a másik fél tekintetében nem alkalmaznak mennyiségi korlátozásokat, vámokat, díjakat vagy egyéb, hasonló intézkedéseket az EK kombinált nómenklatúrájának 7204 kódja alá tartozó vastörmelék és -hulladék exportja tekintetében, a PEM 19. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül.

Az előző bekezdéstől eltérve Oroszország jelenleg adót alkalmaz az EK kombinált nómenklatúrájának 7204 kódja alá tartozó vastörmelék és -hulladék exportja tekintetében. Az adó jelenleg 15 %, de legalább 15 EUR tonnánként minden, a 7204 kód alá tartozó termékre, kivéve a 7204 41 00 alá tartozókat, ahol az adó 5 %.

A felek megállapodnak abban, hogy folytatják a tárgyalásokat a kielégítő megoldás megtalálása érdekében. Továbbá tudomásul veszik, hogy a megállapodás II. mellékletében meghatározott keretmennyiségeket 12 %-kal emelik, ha Oroszország az adót teljes mértékben eltörli, illetőleg alacsonyabb százalékkal csökkentik, ha az ilyen adót csökkentik, feltéve hogy semmiféle olyan más intézkedést nem vezet be Oroszország, amely a szabad exportot akadályozhatja.

A Közösség számára különös jelentőséggel bíró termékek: 7204 10 00, 7204 21 10, 7204 41 10, 7204 49 10, 7204 49 30, 7204 49 91 és 7204 49 99.

A. JEGYZŐKÖNYV

I. CÍM

OSZTÁLYOZÁS

1. cikk

A Közösség illetékes hatóságai vállalják, hogy a kombinált nómenklatúrának (KN) a megállapodás hatálya alá tartozó termékeket érintő változásairól a Közösségben történő hatálybalépésük napja előtt legalább egy hónappal értesítik Oroszországot.

II. CÍM

Származás

2. cikk

(1)   Az e megállapodás hatálya alá tartozó, Oroszországból származó (a származást a megfelelő közösségi rendeletek alapján meghatározva), a Közösségbe irányuló importra szánt termékeket az e megállapodással létrehozott szabályozásnak megfelelően az e jegyzőkönyvhöz mellékelt mintának megfelelő, az orosz származást igazoló okmánynak kell kísérnie.

(2)   A származási bizonyítványon szerepelnie kell az orosz jogszabályok által felhatalmazott illetékes orosz szervek arra vonatkozó igazolásának, hogy az adott termék Oroszországból származónak tekinthető-e.

3. cikk

A származási bizonyítványt kizárólag az exportőr, illetve – az exportőr felelősségére – meghatalmazott képviselője által írásban benyújtott kérelem alapján állítják ki. Az orosz jogszabályok által erre felhatalmazott orosz szervek biztosítják, hogy a származási bizonyítványt megfelelően töltötték ki; e célból bármilyen szükséges igazoló okmányt bekérhetnek, vagy elvégezhetik az általuk szükségesnek tartott ellenőrzéseket.

4. cikk

A származási bizonyítványon szereplő nyilatkozatok és a vámhivatalhoz a termékekkel kapcsolatos szükséges behozatali vámalakiságok elvégzése céljából benyújtott okmányokon szereplő nyilatkozatok közötti kisebb ellentmondások felfedezése nem támaszt kétségeket eleve a bizonyítványon szereplő nyilatkozat vonatkozásában.

III. CÍM

A keretmennyiségek alá tartozó termékekre vonatkozó kétszeres ellenőrzési rendszer

I. SZAKASZ

Exportálás

5. cikk

A megfelelő orosz állami hatóságok a megállapodás II. mellékletében meghatározott megfelelő keretmennyiségeken belül kiviteli engedélyt állítanak ki a megállapodás hatálya alá tartozó acéltermékek Oroszországból származó valamennyi szállítmányához.

6. cikk

(1)   A kiviteli engedély megegyezik az e jegyzőkönyvhöz mellékelt mintával, és a Közösség teljes vámterületére történő export esetén felhasználható.

(2)   Minden kiviteli engedélynek igazolnia kell többek között, hogy a kérdéses termék mennyiségét beszámították az adott termékre a megállapodás II. mellékletében meghatározott keretmennyiségbe.

7. cikk

A Közösség illetékes hatóságait haladéktalanul értesíteni kell a már kiállított kiviteli engedélyek visszavonásáról vagy módosításáról.

8. cikk

(1)   Az export mennyiségét az áruszállítás évére vonatkozóan megállapított keretmennyiségbe számítják be, még akkor is, ha a kiviteli engedély kiállítására a szállítást követően került sor.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában az áruszállítás az exportáló szállítóeszközre történő berakodás napján tekinthető megtörténtnek, melyet a hajórakjegy vagy más szállítási fuvarokmány bizonyít.

II. SZAKASZ

Importálás

9. cikk

A megállapodás hatálya alá tartozó termékeknek a Közösségben történő szabad forgalomba bocsátása behozatali engedély bemutatásához kötött.

10. cikk

(1)   A kiviteli engedélyt az importőrnek legkésőbb a benne feltüntetett áruk elszállítását követő év március 31-ig kell bemutatnia.

(2)   A Közösség illetékes hatóságai a 9. cikkben említett behozatali engedélyeket a vonatkozó kiviteli engedély eredeti példányának az importőr által történő bemutatásától számított tíz munkanapon belül állítják ki.

(3)   A behozatali engedélyek a kiállításuk napjától számított négy hónapig használhatók fel a Közösség vámterületére történő importáláshoz.

(4)   A Közösség illetékes hatóságai érvénytelenítik a már kiállított behozatali engedélyt, ha a vonatkozó kiviteli engedély visszavonására sor került.

Amennyiben azonban a Közösség illetékes hatóságait csak azt követően értesítették a kiviteli engedély visszavonásáról vagy érvénytelenítéséről, hogy a termékeket a Közösségben szabad forgalomba bocsátották, az adott mennyiségeket be kell számítani a termékre vonatkozóan megállapított keretmennyiségbe.

11. cikk

Amennyiben a Közösség illetékes hatóságai megállapítják, hogy az illetékes orosz hatóságok által kiállított kiviteli engedélyben szereplő összmennyiség meghaladja a megállapodás II. mellékletében meghatározott keretmennyiséget, a Közösség hatóságai felfüggesztik a behozatali engedélyek további kiállítását az adott keretmennyiség hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában. Ez esetben a Közösség illetékes hatóságai haladéktalanul tájékoztatják Oroszország illetékes hatóságait, és a megállapodás 9. cikkének (2) bekezdése szerint azonnali konzultációkat kell kezdeni.

IV. CÍM

A kiviteli engedélyek és származási bizonyítványok formanyomtatványa és benyújtása, valamint a Közösségbe történő kivitelre vonatkozó közös rendelkezések

12. cikk

(1)   A kiviteli engedélynek és a származási bizonyítványnak lehetnek további példányai, amelyeket ennek megfelelően jelölni kell. Ezeket angolul kell kitölteni. Kézírás esetén a nyomtatványokat tintával és nyomtatott betűvel kell kitölteni.

Az okmányok mérete 210 × 297 mm. A felhasznált papírnak fehér írópapírnak kell lennie a meghatározott méretben, mechanikai rostanyag nélkül, és tömege négyzetméterenként nem lehet kevesebb 25 grammnál. Amennyiben az okmánynak több példánya van, csak az elsőt, az eredetit kell guilloche-mintás háttérrel nyomtatni. Ezt a példányt egyértelműen meg kell jelölni „eredeti” felirattal, míg a többi példányt „másolat” felirattal. A Közösség illetékes hatóságai kizárólag az eredeti példányt fogadják el érvényesnek a Közösségbe történő export céljából, a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően.

(2)   Minden okmányt az azonosításra szolgáló szabvány sorozatszámmal kell ellátni, amely lehet nyomtatott is.

E sorozatszám a következő elemekből áll:

két betű jelöli az exportáló országot a következőképpen: RU,

két betű jelöli a tervezett vámkezelés szerinti tagállamot a következők szerint:

BE

=

Belgium

CZ

=

Cseh Köztársaság

DK

=

Dánia

DE

=

Németország

EE

=

Észtország

EL

=

Görögország

ES

=

Spanyolország

FR

=

Franciaország

IE

=

Írország

IT

=

Olaszország

CY

=

Ciprus

LV

=

Lettország

LT

=

Litvánia

LU

=

Luxemburg

HU

=

Magyarország

MT

=

Málta

NL

=

Hollandia

AT

=

Ausztria

PL

=

Lengyelország

PT

=

Portugália

SI

=

Szlovénia

SK

=

Szlovákia

FI

=

Finnország

SE

=

Svédország

GB

=

Egyesült Királyság,

egyjegyű szám jelöli a kérdéses évet az évszám utolsó számjegyének megfelelően, pl. az „5” a 2005. évet jelöli,

01 és 99 közötti kétjegyű szám jelöli az exportáló ország érintett kiállító hivatalát,

00001 és 99999 közötti folytonos ötjegyű számot kap a tervezett vámkezelés helye szerinti tagállam.

13. cikk

A kiviteli engedély és a származási bizonyítvány kiállítható azoknak a termékeknek a szállítását követően is, amelyekre vonatkozik. Ilyen esetben fel kell tüntetni az „utólag kiállítva” bejegyzést.

14. cikk

(1)   A kiviteli engedély vagy származási bizonyítvány ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az exportőr kérelmet nyújthat be azokhoz az illetékes orosz állami hatóságokhoz, amelyek az okmányt kiállították, hogy a birtokában lévő kiviteli okmányok alapján állítsanak ki másodlatot. A bizonyítványok vagy engedélyek így kiállított másodpéldányán fel kell tüntetni a „másodlat” bejegyzést.

(2)   A másodlaton fel kell tüntetni az eredeti kiviteli engedély vagy a származási bizonyítvány kiállításának dátumát.

V. CÍM

Igazgatási együttműködés

15. cikk

A Közösség és Oroszország szorosan együttműködik e jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtásában. E célból mindkét fél elősegíti a kapcsolattartást és véleménycserét, beleértve a technikai kérdéseket is.

16. cikk

E jegyzőkönyv megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a Közösség és Oroszország kölcsönösen segítséget nyújt a kiállított kiviteli engedélyek és származási bizonyítványok, illetve az e jegyzőkönyv értelmében tett nyilatkozatok hitelességének és pontosságának ellenőrzéséhez.

17. cikk

Oroszország megküldi a Közösségnek (Európai Bizottság) azon illetékes orosz állami hatóságok nevét és címét, amelyek felhatalmazással rendelkeznek a kiviteli engedélyek kiállítására és ellenőrzésére, valamint az orosz jogszabályok által a származási bizonyítványok kibocsátására felhatalmazott, illetékes orosz szervek nevét és címét, az általuk használt bélyegzők és aláírások mintájával együtt. Oroszország az említett információkkal kapcsolatos változásokról is értesíti a Közösséget (Európai Bizottság).

18. cikk

(1)   A származási bizonyítványok vagy kiviteli engedélyek utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen végzik el, illetőleg akkor, ha a Közösség illetékes hatóságainak bármikor alapos oka van kételkedni a bizonyítvány vagy az engedély valódiságában, illetve az adott termék tényleges származására vonatkozó információ helyességében.

(2)   Ilyen esetekben a Közösség illetékes hatóságai visszaküldik a származási bizonyítványt vagy a kiviteli engedélyt, illetve ezek másolatát az illetékes orosz hatóságoknak, szükség szerint megadva a formai vagy lényegi okokat, amelyek igazolják a vizsgálat szükségességét. Amennyiben nyújtottak be számlát, azt vagy annak másolatát csatolni kell a bizonyítványhoz vagy az engedélyhez, illetve azok másolatához. A hatóságok azokat az információkat is továbbítják, amelyek arra utalnak, hogy az említett bizonyítványon vagy igazoláson megadott adatok helytelenek.

(3)   Az (1) bekezdés rendelkezéseit az e jegyzőkönyv 2. cikkében meghatározott származási bizonyítványok utólagos ellenőrzésére is alkalmazni kell.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően elvégzett utólagos ellenőrzések eredményeit legkésőbb három hónapon belül közlik a Közösség illetékes hatóságaival. A közölt információnak tartalmaznia kell, hogy a vitatott bizonyítvány vagy engedély a ténylegesen exportált termékekre vonatkozik-e, valamint hogy e termékek a megállapodással létrehozott szabályozás szerint exportálhatók-e. A Közösség kérelmére megadott információ tartalmazza a tények és különösen az áruk tényleges származásának pontos megállapításához szükséges valamennyi irat másolatát.

(5)   Az illetékes orosz szervek a származási bizonyítványok utólagos ellenőrzése céljából a bizonyítványok másolatát, valamint a vonatkozó kiviteli okmányokat legalább egy évig megtartják a megállapodás lejártát követően.

(6)   Az e cikkben meghatározott szúrópróbaszerű ellenőrzési eljárás alkalmazása nem akadályozhatja az adott termékek szabad forgalomba bocsátását.

19. cikk

(1)   Amennyiben a 18. cikkben említett ellenőrzési eljárás vagy az illetékes közösségi vagy orosz hatóságok rendelkezésére álló információ e megállapodás rendelkezéseinek kijátszására vagy megszegésére utal, illetve úgy tűnik, hogy arra utal, a felek szorosan és a kellő sürgősséggel együttműködnek a rendelkezések kijátszásának vagy megszegésének megakadályozása érdekében.

(2)   E célból az illetékes orosz hatóságok saját kezdeményezésükre vagy a Közösség kérelmére elvégzik vagy elvégeztetik a szükséges vizsgálatokat azokkal az eljárásokkal kapcsolatban, amelyek e jegyzőkönyv rendelkezéseinek kijátszásához vagy megszegéséhez járulnak hozzá, vagy amelyek a Közösség számára ilyennek tűnnek. Oroszország közli az említett vizsgálatok eredményét a Közösséggel, beleértve bármilyen más vonatkozó információt is, amely lehetővé teszi a rendelkezések kijátszása és megszegése okának, többek között az áruk tényleges származásának megállapítását.

(3)   A Közösség és Oroszország közötti megállapodás alapján a Közösség által kijelölt tisztviselők jelen lehetnek a (2) bekezdésben említett vizsgálatoknál.

(4)   Az (1) bekezdésben említett együttműködés során a közösségi és az orosz illetékes hatóságok kicserélnek minden olyan információt, amelyet a felek e megállapodás rendelkezései kijátszásának és megszegésének megakadályozásában felhasználhatónak tartanak. Ezen információcserék az e megállapodás hatálya alá tartozó termékfajták Oroszország és harmadik országok közötti kereskedelmére vonatkozó információkat is érintenek, különösen amennyiben a Közösségnek alapos oka van feltételezni, hogy az adott termékeket átszállíthatják Oroszország területén a Közösségbe történő behozatalt megelőzően. Az említett információk a Közösség kérelmére – amennyiben hozzáférhetőek – tartalmazhatják az összes vonatkozó irat másolatát.

(5)   Amennyiben elegendő bizonyíték igazolja, hogy e jegyzőkönyv rendelkezéseit kijátszották vagy megszegték, Oroszország és a Közösség illetékes hatóságai megállapodhatnak, hogy megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek a rendelkezések újbóli kijátszásának vagy megszegésének megakadályozásához.

Image

Image

Image

Image


Bizottság

22.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/56


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 18.)

a 2000/609/EK határozatnak a laposmellű futómadarak friss húsának Ausztráliából és Uruguayból származó behozatala tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4408. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/804/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmének és harmadik országokból történő behozatalának állat-egészségügyi feltételeiről szóló, 1991. június 26-i 91/494/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére, 11. cikke (1) bekezdésére, 12. cikkére, 14. cikke (1) bekezdésére és a 14a. cikkére,

a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelv (2) és különösen annak 10. cikke

mivel:

(1)

A tagállamok által friss baromfihús behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról szóló, 1994. február 16-i bizottsági határozat (3) jegyzékében Uruguay is szerepel.

(2)

A tenyésztett laposmellű futómadarak húsának behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról, valamint a tagállamok által friss baromfihús behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról szóló 94/85/EK határozat módosításáról szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/609/EK bizottsági határozat (4) előírja, hogy a tenyésztett laposmellű futómadarak friss húsának behozatalát a tagállamok kizárólag a 2000/609/EK határozat I. mellékletében felsorolt harmadik országokból vagy azok részeiből engedélyezik, bizonyos feltételek megléte esetén. Uruguay jelenleg nem szerepel e határozat mellékletének felsorolásában.

(3)

A Bizottság 2004. októberi kiküldetését követően, valamint Uruguay által további nyomon követések és garanciák alapján, az állat-egészségügyi és közegészségügyi helyzet a szóban forgó országban jelenleg kielégítő, ennek megfelelően Uruguayt a 2000/609/EK határozat I. mellékletében szereplő engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékébe felveszik.

(4)

Tekintetbe véve Uruguay állat-egészségügyi helyzetét a Newcastle-betegségre vonatkozóan, a 2000/609/EK határozat II. mellékletének 2. részében előírtak szerint, az Uruguayból származó tenyésztett laposmellű futómadár friss húsának behozatalakor az „A” minta szerinti állat-egészségügyi igazolást kell mellékelni.

(5)

A 2004/118/EK határozattal módosított 2000/609/EK határozat tévesen előírja, hogy a 2000/609/EK határozat II. melléklete 2. részének megfelelően, az Ausztráliából származó tenyésztett laposmellű futómadár friss húsának behozatalakor az „A” minta szerinti állat-egészségügyi igazolást kell mellékelni, noha a szóban forgó mellékletben meghatározott „B” minta szerinti állat-egészségügyi igazolást kell mellékelni. Ezért e tévedést helyesbíteni kell.

(6)

A 2000/609/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/609/EK határozat I. melléklete helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 35. o. A legutóbb az 1999/89/EK irányelvvel (HL L 300., 1999.11.23.,17. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 62., 1993.3.15., 49. o. A legutóbb a 445/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 72., 2004.3.11., 60. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 44., 1994.2.17., 31. o. A legutóbb a 2004/118/EK határozattal (HL L 36., 2004.2.7., 34. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 258., 2000.10.12., 49. o. A legutóbb a 2004/415/EK határozattal (HL L 151., 2004.4.30., 73. o., javított változat: HL L 208., 2004.6.10., 63. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Az Európai Unióba a tenyésztett laposmellű futómadarak friss húsának behozatalára engedélyt kapott harmadik országoknak vagy harmadik országok részeinek jegyzéke

ISO-kód

Ország

A terület részei

Használandó bizonyítvány-minta

(A vagy B)

AR

Argentína

 

A

AU

Ausztrália

 

B

BG

Bulgária

 

A

BR-1

Brazília

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo és Mato Grosso do Sul államok

A

BW

Botswana

 

B

CA

Kanada

 

A

CH

Svájc

 

A

CL

Chile

 

A

HR

Horvátország

 

A

IL

Izrael

 

A

NA

Namíbia

 

B

NZ

Új-Zéland

 

A

RO

Románia

 

A

TH

Thaiföld

 

A

TN

Tunézia

 

A

US

Amerikai Egyesült Államok

 

A

UY

Uruguay

 

A

ZA

Dél-Afrika

 

B

ZW

Zimbabwe

 

B”


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

22.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/59


A TANÁCS 2005/805/KKBP HATÁROZATA

(2005. november 21.)

az Európai Unió szudáni különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2005/556/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió szudáni különleges képviselőjének kinevezéséről szóló, 2005. július 18-i 2005/556/KKBP együttes fellépésre (1), és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére, az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikkével, 18. cikke (5) bekezdésével és 23. cikke (2) bekezdésével összefüggésben,

mivel:

(1)

2005. július 18-án a Tanács elfogadta az Európai Unió szudáni különleges képviselőjének (EUKK) kinevezéséről szóló 2005/556/KKBP együttes fellépést.

(2)

2005. november 21-én a Tanács elfogadta az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Darfur térségében tevékenykedő missziója számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló 2005/557/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról szóló 2005/806/KKBP határozatot (2), amelyben a 2005/557/KKBP együttes fellépés (3) II. szakasza végrehajtási költségeinek fedezésére, további hat hónapos időszakra új pénzügyi referenciaösszeget határoztak meg.

(3)

Következésképpen a Tanácsnak határoznia kell a 2005/556/KKBP együttes fellépés folytatásához szükséges, további hat hónapos időszakra szóló pénzügyi referenciaösszegről,

(4)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely romolhat és veszélyeztetheti a KKBP-nek a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/556/KKBP együttes fellépés folytatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló, 2006. január 18-tól július 17-ig előirányzott pénzügyi referenciaösszeg 600 000 EUR.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

A kiadások 2006. január 18-tól kezdődően elszámolhatók.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  HL L 188., 2005.7.20., 43. o.

(2)  A Hivatalos Lap 60-ik oldalán található.

(3)  HL L 188., 2005.7.20., 46. o.


22.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/60


A TANÁCS 2005/806/KKBP HATÁROZATA

(2005. november 21.)

az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő missziója számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló 2005/557/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Tekintettel az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő missziója számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló, 2005. július 18-i 2005/557/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1), és különösen a 8. cikk (1) bekezdésének második albekezdésére, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács a 2005/557/KKBP együttes fellépés 15. cikke értelmében úgy határozott, hogy folytatja az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő missziója számára biztosított polgári-katonai támogató fellépést.

(2)

A polgári elemet illetően a Tanácsnak következésképp döntenie kell a támogató fellépés folytatásához szükséges referenciaösszegről.

(3)

Az EU AMIS II-t támogató fellépését olyan helyzet összefüggésében kell véghezvinni, amely romolhat és veszélyeztetheti a KKBP-nek a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   A 2005/557/KKBP együttes fellépés II. szakaszának 2006. január 29. és július 28. közötti végrehajtásával kapcsolatos kiadások fedezetéül szánt pénzügyi referenciaösszeg 2 200 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Közösség költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona. Szerződéskötésre harmadik államok polgárai is pályázhatnak.

2. cikk

A Tanács legkésőbb 2006. június 30-ig kiértékeli, hogy kell-e folytatni az EU támogató fellépését.

3. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

A kiadások 2006. január 29-től támogathatóak.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  HL L 188., 2005.7.20., 46. o.


22.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/61


A TANÁCS 2005/807/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2005. november 21.)

az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2002. november 25-én elfogadta az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2002/921/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A Tanács 2004. november 22-én elfogadta a 2002/921/KKBP együttes fellépés 2005. december 31-ig történő meghosszabbításáról szóló 2004/794/KKBP együttes fellépést (2).

(3)

Az EUMM-nek folytatnia kell tevékenységét a Nyugat-Balkánon az Európai Unió e térség felé képviselt politikája támogatására, különösen Koszovóra, Szerbiára és Montenegróra, valamint olyan szomszédos térségekre összpontosítva, amelyekre bármilyen kedvezőtlen fejlemény Koszovóban vagy Szerbiában és Montenegróban hatással lehet.

(4)

Az EUMM megbízatását ezért ennek megfelelően kell meghosszabbítani és módosítani,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Az EUMM megbízatása 2006. december 31-ig meghosszabbodik.

2. cikk

A 2002/921/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

ellenőrzi a politikai és a biztonsági fejleményeket a felelőssége alá tartozó területen, különösen Koszovóra, Szerbiára és Montenegróra, valamint olyan szomszédos térségekre összpontosítva, amelyekre bármilyen kedvezőtlen fejlemény Koszovóban vagy Szerbiában és Montenegróban hatással lehet;”

2.

A 3. cikk (3) bekezdése helyesen:

„(3)   A főtitkár/főképviselő gondoskodik arról, hogy az EUMM rugalmasan és ésszerű módon működjön. Ebben az összefüggésben rendszeresen megvizsgálja a feladatokat és az EUMM megbízatása alá tartozó földrajzi területet az EUMM belső szervezetének az Unió nyugat-balkáni prioritásaihoz való folyamatos hozzáigazítása érdekében. A Tanácsnak 2006 kezdetén tesz jelentést arra vonatkozóan, hogy Albániában megvannak-e a feltételek a megfigyelő tevékenység befejezéséhez; 2006 elején felülvizsgálja az EUMM jelenlétét Boszniában és Hercegovinában és ajánlásokat terjeszt be. A Bizottság teljes mértékben közreműködik.”

3.

A 6. cikk (1) bekezdésének szövege a következő:

„(1)   A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg

a)

2 millió EUR 2005-re és

b)

1 723 982,80 EUR 2006-ra.”

4.

A 8. cikk második bekezdésében a „2005. december 31.” szövegrész helyébe a „2006. december 31.” lép.

3. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt, Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  HL L 321., 2002.11.26., 51. o., helyesbítve: HL L 324., 2002.11.29., 76. o.

(2)  HL L 349., 2004.11.25., 55. o.


22.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/62


A TANÁCS 2005/808/KKBP HATÁROZATA

(2005. november 21.)

az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) misszóvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 23. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) mandátumának meghosszabbításáról szóló, 2002. november 25-i 2002/921/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1), és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. november 22-én elfogadta Maryse DAVIET, az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2004/795/KKBP határozatot (2). A határozat 2005. december 31-én lejár.

(2)

2005. november 21-én a Tanács elfogadta az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) (3) mandátumának 2006. december 31-ig történő meghosszabbításáról és módosításáról szóló 2005/807/KKBP együttes fellépést.

(3)

Az EUMM misszióvezetőjének megbízatását ezért ugyancsak meg kell hosszabbítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az EUMM misszióvezetőjének, Maryse DAVIET-nek a megbízatása 2006. december 31-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  HL L 321., 2002.11.26., 51. o., helyesbítve: HL L 324., 2002.11.29., 76. o. A legutóbb a 2004/794/KKBP együttes fellépéssel (HL L 349., 2004.11.25., 55. o.)

(2)  HL L 349., 2004.11.25., 56. o.

(3)  A Hivatalos Lap 61-ik oldalán található.