ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 297

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. november 15.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1853/2005/EK rendelete (2005. november 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1854/2005/EK rendelete (2005. november 14.) egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Miel de Provence)

3

 

*

A Bizottság 1855/2005/EK rendelete (2005. november 14.) egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzése vonatkozásában a 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Mela Alto Adige vagy Südtiroler Apfel (OFJ), Asperge des Sables des Landes (OFJ), Pâtes d’Alsace (OFJ), Jamón de Trevélez (OFJ), Oliva Ascolana del Piceno (OEM))

5

 

*

A Bizottság 1856/2005/EK rendelete (2005. november 14.) az engedélybemutatási kötelezettség alá tartozó termékek tekintetében a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló 1291/2000/EK rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1857/2005/EK rendelete (2005. november 14.) a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről szóló 1864/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról

9

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a többek között a Kínai Népköztársaságból származó elektronikus mérlegek (REM) behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2605/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. április 28-i 692/2005/EK tanácsi rendelethez (HL L 112., 2005.5.3.)

11

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

15.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/1


A BIZOTTSÁG 1853/2005/EK RENDELETE

(2005. november 14.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 15-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 14-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. november 14-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

64,3

096

36,8

204

47,6

999

49,6

0707 00 05

052

110,6

204

23,8

999

67,2

0709 90 70

052

109,0

204

95,7

999

102,4

0805 20 10

204

60,0

999

60,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,7

624

88,6

999

75,7

0805 50 10

052

64,0

388

68,2

999

66,1

0806 10 10

052

118,3

400

246,4

508

267,3

624

162,5

720

99,7

999

178,8

0808 10 80

388

107,2

400

105,4

404

142,5

512

131,2

720

26,7

800

165,3

999

113,1

0808 20 50

052

102,4

720

56,5

999

79,5


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


15.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/3


A BIZOTTSÁG 1854/2005/EK RENDELETE

(2005. november 14.)

egyes elnevezéseknek az „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása” elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Miel de Provence)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésének b) pontjára, valamint 6. cikke (3) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Franciaország azon kérelmét, amely a „Miel de Provence” elnevezés nyilvántartásba való bejegyzésére irányult, a 2081/92/EGK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban kihirdették az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2).

(2)

Németország a 2081/92/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően kifogással élt a bejegyzés ellen. A kifogási nyilatkozat a 2. cikkben megállapított feltételek teljesítésének hiányára vonatkozik, és arra az esetleges sérelemre, melyet egy, a 6. cikk (2) bekezdésében előírt kihirdetési időpontnál 5 évvel korábban jogszerűen forgalomban lévő termék okozna.

(3)

A Bizottság 2005. január 11-én kelt levelében felkérte az érintett tagállamokat, hogy belső eljárásaikkal összhangban törekedjenek egymás között a megegyezésre.

(4)

Mivel Franciaország és Németország között nem jött létre megállapodás három hónapon belül, a Bizottságnak határozatot kell hoznia a 2081/92/EGK rendelet 15. cikkében megállapított eljárással összhangban.

(5)

A Németország által kibocsátott kifogási nyilatkozat három okra támaszkodik. Elsősorban Németország szerint a bejegyzés a 2081/92/EGK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével ellentétes lenne. A felszólaló szerint a kérelem tárgyát képező terméknek sem az organoleptikus jellemzői, sem pedig az előállítási módszere vagy a termék minőségi tényezői nem tarthatóak kizárólag Provence régióbeli különlegességeknek.

(6)

A Bizottság azonban úgy véli, hogy a bejegyzési kérelem éppúgy a provence-i méz hírnevére, mint a különleges minőségre támaszkodik, mely Provence egyedi növénytani sajátosságának köszönhető.

(7)

Továbbá Németország arra az esetleges sérelemre hivatkozik, melyet egy, a 2081/92/EGK rendelet 6. cikke (2) bekezdésében szereplő kihirdetési időpontnál 5 évvel korábban már forgalomban lévő termék vagy márka teljes, illetve részben átfedő termékmegnevezése okozna. Különösen arra hivatkozik Németország, hogy a bejegyzést követően a „Miel de Provence” termékelnevezést használó termelők elveszítik ezen elnevezés használatának lehetőségét, amennyiben a virágpor eredete, illetve a méz termelési övezete miatt termékük nem felel meg a termékleírásban rögzített feltételeknek.

(8)

A Bizottság véleménye szerint ezen érvelés nem támaszkodik bizonyított feltevésekre. A 2081/92/EGK 7. cikke (4) bekezdésének második francia bekezdésének megfelelően az esetleges sérelmet a felszólalónak „bizonyítania” kell. Németország csupán esetleges sérelmet említett, nem bizonyította azonban, hogy egyes termelőket a bejegyzés valóban sért.

(9)

Végül Németország arra hivatkozik, hogy a mézről szóló, 2001. december 20-i 2001/110/EK tanácsi irányelv (3) értelmében a „Miel de Provence” elnevezés a franciaországi Provence–Alpes–Côte-d’Azur régióban termelt méznél megengedett. Ez a régió eltér a 2081/92/EGK rendelet értelmében készült termékleírás által meghatározott régiótól. Továbbá a termékleírás, amelyre a bejegyzési kérelem irányul, nem taralmazza a napraforgó, repce, illetve lucerna virágporaiból származó mézet; e növények és virágok a földrajzi övezetben teremnek. Következésképpen a nyilvántartásban szereplő termékleírás betartásának érdekében a „Miel de Provence” elnevezés alatt jelenleg értékesítő személyeknek a termékleírásban nem szereplő virágeredetű mézet forgalmazniuk tilos. Németország szerint a „Miel de Provence” elnevezésű méz bejegyzése a 2081/92/EGK rendelet értelmében a 2001/110/EK mézről szóló irányelvvel ellentétes lenne.

(10)

A (8) bekezdésben leírtak alapján az említett sérelem bizonyítéka nem került kimutatásra. Minden egyéb tekintetben a mézről szóló 2001/110/EK irányelv állítólagos megsértése nem tartozik a 2081/92/EGK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése értelmében meghatározott felszólalás keretében említhető okok közé. Emellett a 2001/110/EK irányelv értelmében egyes elnevezések megengedettek, azonban nem kötelezőek. Mindazonáltal a 2081/92/EGK rendelet a bejegyzett elnevezések szabályozását célozza, habár azok korábbi használata szabadabb volt. Következésképpen a korlátozás hiánya egy adott időpontban nem ad okot egy bejegyzés visszautasítására.

(11)

Ezen elemek ismeretében az eredetmegjelölést fel kell venni az „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába”.

(12)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és oltalom alatt álló eredetmegjelölések szabályozási bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2400/96/EK bizottsági rendelet (4) mellékletét ki kell egészíteni az e rendelet mellékletében szereplő elnevezéssel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 261., 2003.10.30., 4. o.

(3)  HL L 10., 2002.1.12., 47. o.

(4)  HL L 327., 1996.12.18., 11. o.


MELLÉKLET

A szerződés I. mellékletében említett emberi fogyasztásra szánt termékek

Állati eredetű egyéb termékek (tojás, méz, egyéb tejtermékek a vaj kivételével)

FRANCIAORSZÁG

Miel de Provence (OFJ)


15.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/5


A BIZOTTSÁG 1855/2005/EK RENDELETE

(2005. november 14.)

egyes elnevezéseknek az „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása” elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzése vonatkozásában a 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Mela Alto Adige vagy Südtiroler Apfel (OFJ), Asperge des Sables des Landes (OFJ), Pâtes d’Alsace (OFJ), Jamón de Trevélez (OFJ), Oliva Ascolana del Piceno (OEM))

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (3) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2081/92/EGK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően Olaszország két elnevezés – a „Mela Alto” vagy „Südtiroler Apfel” és az „Oliva Ascolana del Piceno” – bejegyzésére irányuló kérelmét, Franciaország két elnevezés – az „Asperge des Sables des Landes” és a „Pâtes d’Alsace” – bejegyzésére irányuló kérelmét, valamint Spanyolországnak a „Jamón de Trevélez” elnevezés bejegyzésére irányuló kérelmét közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2).

(2)

A 2081/92/EGK rendelet 7. cikke értelmében semmilyen kifogást tartalmazó nyilatkozat nem érkezett a Bizottsághoz, ezért ezeket az elnevezéseket fel kell venni az „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába”,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2400/96/EK bizottsági rendelet (3) melléklete az e rendelet mellékletében szereplő elnevezésekkel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 12., 2005.1.18., 20. o. (Mela Alto Adige vagy Südtiroler Apfel);

HL C 47., 2005.2.23., 2. o. (Asperge des Sables des Landes);

HL C 47., 2005.2.23., 6. o. (Pâtes d’Aslace);

HL C 51., 2005.3.1., 2. o. (Jamón de Trevélez);

HL C 59., 2005.3.9., 33. o. (Oliva Ascolana del Piceno).

(3)  HL L 327., 1996.12.18., 11. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében említett, emberi fogyasztásra szánt termékek

Húsipari termékek (melegítve, sózva, füstölve stb.)

SPANYOLORSZÁG

Jamón de Trevélez (OFJ)

Gyümölcsök, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

OLASZORSZÁG

Mela Alto Adige vagy Südtiroler Apfel (OFJ)

Oliva Ascolana del Piceno (OEM)

FRANCIAORSZÁG

Asperge des Sables des Landes (OFJ)

A 2081/92/EGK rendelet I. mellékletében említett élelmiszerek

Száraztészták

FRANCIAORSZÁG

Pâtes d’Alsace (OFJ)


15.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/7


A BIZOTTSÁG 1856/2005/EK RENDELETE

(2005. november 14.)

az engedélybemutatási kötelezettség alá tartozó termékek tekintetében a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló 1291/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló, 1971. október 26-i 2358/71/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az olívaolaj és az étkezési olajbogyó piacának közös szervezéséről és a 827/68/EGK rendelet módosításáról szóló, 2004. április 29-i 865/2004/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdése előírja, hogy a III. mellékletben feltüntetett mennyiségeket meg nem haladó mennyiségek behozatala vagy kivitele esetén nincs szükség engedélyre és azt nem kell bemutatni.

(2)

A vetőmagágazatban a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló 2358/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges adatok közlésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004 december 6-i 2081/2004/EK bizottsági rendelet (4) hatályon kívül helyezte a vetőmagágazatban az importengedélyezési rendszer hatálya alá tartozó termékek meghatározásáról szóló, 1979. június 6-i 1117/79/EGK bizottsági rendeletet (5), aminek következtében a hibrid kukorica és hibrid cirok már nem tartozik az importengedélyezési rendszer hatálya alá.

(3)

Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazatban a 865/2004/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy amennyiben a piaci fejlemények követése céljából szükségessé válik, az 1. cikk a) pontjában felsorolt termékek bármelyikének a kivitelét kiviteli engedély bemutatásához kötik. Egyéb helyzetben e termékek kiviteléhez az engedély bemutatása nem szükséges.

(4)

Az 1291/2000/EK rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vetőmagpiaci Irányítóbizottság és az Olívaolaj- és Étkezésiolajbogyó-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1291/2000/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

a B. részben – „Olajok és Zsírok” – a „Kiviteli engedély előre megállapított visszatérítéssel, vagy anélkül: (a Bizottság 2543/95/EK rendelete)” című részt el kell hagyni;

2.

a „vetőmag” című J. részt el kell hagyni.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. november 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 246., 1971.11.5., 1. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 2004.4.30., 97. o.

(3)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1741/2004/EK rendelettel (HL L 311., 2004.10.8., 17. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 360., 2004.12.7., 6. o.

(5)  HL L 139., 1979.6.7., 11. o.


15.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/9


A BIZOTTSÁG 1857/2005/EK RENDELETE

(2005. november 14.)

a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről szóló 1864/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1864/2004/EK bizottsági rendelet (2) a Közösségbe irányuló behozatali vámkontingenseket nyit meg az Agaricus nemzetségbe tartozó tartósított gombák számára.

(2)

A Bulgáriával és Romániával aláírt Európa-megállapodások kiegészítő jegyzőkönyveinek megkötése következtében – amelyeket a 2005/430/EK, Euratom (3) és a 2005/431/EK, Euratom (4) tanácsi és bizottsági határozat hagyott jóvá – módosítani kell az 1864/2004/EK rendeletben megállapított, a Romániából származó termékekre vonatkozó vámtételeket és a Bulgáriából származó termékekre vonatkozó vámkontingenseket.

(3)

A Bulgáriával és Romániával aláírt Európa-megállapodások kiegészítő jegyzőkönyvei, melyeket a 2005/430/EK, Euratom és a 2005/431/EK, Euratom tanácsi és bizottsági határozat hagyott jóvá, 2005. augusztus 1-je óta alkalmazandók. E rendeletet ezért ugyanettől az időponttól kezdve kell alkalmazni.

(4)

Az 1864/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1864/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Romániából (tételszám: 09.4726) és Bulgáriából (tételszám: 09.4725) származó termékek esetében azonban nem alkalmazandó vám.”

2.

Az I. melléklet helyébe a következő lép:

„I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett vámkontingensek alkalmazási időszaka és tonnában megadott mennyisége (töltőtömeg)

Származási ország

Minden év január 1-jétől december 31-ig

Bulgária

2 887,5 (5)

Románia

500

Kína

23 750

Egyéb országok

3 290

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 325., 2004.10.28., 30. o.

(3)  HL L 155., 2005.6.17., 1. o.

(4)  HL L 155., 2005.6.17., 26. o.

(5)  2006. január 1-jétől a Bulgáriára vonatkozó kontingenst minden évben 275 tonnával emelni kell.”


Helyesbítések

15.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/11


Helyesbítés a többek között a Kínai Népköztársaságból származó elektronikus mérlegek (REM) behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2605/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. április 28-i 692/2005/EK tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 112., 2005. május 3. )

7. oldal, az 1. cikk (1) bekezdése, táblázat, „Vállalat” oszlop

a)

a következő szövegrész

:

„Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd

No 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

People’s Republic of China”

helyesen

:

„Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd

No 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

People’s Republic of China”;

b)

a következő szövegrész

:

„Shanghai Excell M & E Enterprise Co., Ltd

No 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

People’s Republic of China”,

helyesen

:

„Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd

No 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

People’s Republic of China”.