ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 292

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. november 8.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1813/2005/EK rendelete (2005. november 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1814/2005/EK rendelete (2005. november 7.) az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó pályázati eljárás létrehozásáról szóló 580/2004/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1815/2005/EK rendelete (2005. november 7.) a 2204/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2742/90/EGK rendelet módosításáról

4

 

 

A Bizottság 1816/2005/EK rendelete (2005. november 7.) a gabonaágazatban 2005. november 8-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

5

 

 

A Bizottság 1817/2005/EK rendelete (2005. november 7.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

8

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

Információ az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás hatálybalépéséről

10

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 4.) a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló 2002/499/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4235. számú dokumentummal történt)

11

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2005/776/KKBP együttes fellépése (2005. november 7.) az Európai Unió moldovai különleges képviselője megbízatásának módosításáról

13

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

8.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 292/1


A BIZOTTSÁG 1813/2005/EK RENDELETE

(2005. november 7.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 7-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. november 7-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

48,9

096

25,4

204

58,0

999

44,1

0707 00 05

052

102,5

204

23,8

999

63,2

0709 90 70

052

113,3

204

45,2

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

115,2

999

115,2

0805 50 10

052

70,6

388

79,4

528

60,8

999

70,3

0806 10 10

052

114,7

400

241,1

508

272,1

624

174,7

720

95,6

999

179,6

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,6

400

136,7

404

103,5

512

71,0

720

30,2

800

146,2

804

82,0

999

86,2

0808 20 50

052

103,3

720

48,4

999

75,9


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


8.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 292/3


A BIZOTTSÁG 1814/2005/EK RENDELETE

(2005. november 7.)

az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó pályázati eljárás létrehozásáról szóló 580/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (3) bekezdésére és 31. cikke (14) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. január 26-i 174/1999/EK bizottsági rendelet (2) 6. cikke megállapítja a kiviteli engedélyek érvényességének időtartamát, beleértve azokat a kiviteli engedélyeket is, amelyeket az egyes vajfélékre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2004. március 26-i 581/2004/EK bizottsági rendelettel (3), illetve a sovány tejporra nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2004. március 26-i 582/2004/EK bizottsági rendelettel (4) összefüggésben adtak ki.

(2)

A 174/1999/EK rendelet 6. cikkének rendelkezéseitől eltérően az 580/2004/EK bizottsági rendelet (5) 8. cikke meghatározza azt a napot, amelytől kezdve a kiviteli engedélyek érvényesek.

(3)

A 174/1999/EK rendelet 6. cikkének hatályát az 580/2004/EK rendelet 8. cikkével összefüggésben időnként tévesen értelmezték. Az efféle téves értelmezések elkerülése érdekében módosítani kell az utóbbi rendelet 8. cikkét.

(4)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 580/2004/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a rendelet 6. cikkében említett kiviteli engedély érvényességi ideje a pályázatok benyújtási határidejének napjától kezdődik.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 7-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 20., 1999.1.27., 8. o. A legutóbb az 1513/2005/EK rendelettel (HL L 241., 2005.9.17., 45. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 90., 2004.3.27., 64. o. A legutóbb az 1239/2005/EK rendelettel (HL L 200., 2005.7.30., 32. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 90., 2004.3.27., 67. o. A legutóbb az 1239/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

(5)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o. A 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


8.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 292/4


A BIZOTTSÁG 1815/2005/EK RENDELETE

(2005. november 7.)

a 2204/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2742/90/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezésének a sajtra vonatkozó kiegészítő általános szabályairól szóló, 1990. július 24-i 2204/90/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2204/90/EGK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének első albekezdése úgy rendelkezik, hogy közösségi bírságot kell alkalmazni olyan esetekben, amikor a sajt gyártása során engedély nélkül használnak fel kazeineket és kazeinátokat. A bírság a 100 kg kazein és kazeinát készítéséhez szükséges fölözött tejnek a sovány tejpor piaci ára alapján kiszámított értéke, illetve a kazeinek és kazeinátok piaci ára közötti különbség 110 %-ával egyenlő.

(2)

A 2742/90/EGK bizottsági rendelet (2) 4. cikkének (1) bekezdése a sajt gyártása során engedély nélkül felhasznált kazein és/vagy kazeinátok mennyisége után fizetendő összeget 100 kilogrammonként 65,00 euróban határozza meg a kazeinek és kazeinátok 2001 utolsó negyedévében feljegyzett piaci árai alapján. Ezt az összeget a sovány tejpor, valamint a kazeinek és kazeinátok 2005 második negyedévében feljegyzett piaci árára tekintettel csökkenteni kell.

(3)

A 2005 második negyedévében feljegyzett piaci ár a sovány tejpor esetében 100 kilogrammonként 200 euró, a kazeinek és kazeinátok esetében 100 kilogrammonként 580 euró.

(4)

A 2742/90/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2742/90/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2204/90/EGK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban a 100 kg kazein és/vagy kazeinát után fizetendő összeg 22,00 euró.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 7-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 201., 1990.7.31., 7. o. A 2583/2001/EK rendelettel (HL L 345., 2001.12.29., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 264., 1990.9.27., 20. o. A legutóbb a 265/2002/EK rendelettel (HL L 43., 2002.2.14., 13. o.) módosított rendelet.


8.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 292/5


A BIZOTTSÁG 1816/2005/EK RENDELETE

(2005. november 7.)

a gabonaágazatban 2005. november 8-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokkal kapcsolatos alkalmazási szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A behozatali vámokat a gabonaágazatban az 1799/2005/EK bizottsági rendelet rögzítette (3).

(2)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy amennyiben alkalmazásuk időszakában a behozatali vámok számított átlaga 5 EUR/t-val eltér a vám rögzített mértékétől, megfelelő kiigazítást kell végrehajtani. A jelzett eltérés bekövetkezett. Szükséges tehát az 1799/2005/EK rendeletben rögzített behozatali vámok kiigazítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1799/2005/EK rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet I. és II. melléklete lép.

2. cikk

E rendelet 2005. november 8-án lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. november 8-án kell alkalmazni.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 7-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.9.29., 78. o. Az 1154/2005/EK rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 288., 2005.10.29., 47. o.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2005. november 8-től alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

36,51

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

54,24

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

54,24

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

36,51


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(a 2005.11.2–2005.11.4 közötti időszakban)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

128,77 (3)

64,34

168,91

158,91

138,91

90,69

Felár az öbölbeli árhoz (EUR/t)

18,31

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz (EUR/t)

32,74

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 20,85 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 29,54 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)


8.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 292/8


A BIZOTTSÁG 1817/2005/EK RENDELETE

(2005. november 7.)

a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, valamint Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó kedvezményes vámok alkalmazására vonatkozó feltételek meghatározásáról szóló, 1987. december 21-i 4088/87/EGK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 4088/87/EGK rendelet 2. cikk (2) bekezdése, illetve 3. cikke előírja, hogy a nagyvirágú rózsára, a kisvirágú rózsára, az egy virágból álló (virágos) szegfűre és a több virágból álló (virágos szárú) szegfűre vonatkozó közösségi importárat és közösségi termelői árat tizenöt naponta kell meghatározni, és az így megállapított árak két hétig alkalmazandók. A Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból és a Gázai övezetből származó egyes virágok Közösségbe történő behozatalára vonatkozó rendelkezések alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 1988. március 17-i 700/88/EGK bizottsági rendelet (2) 1b. cikke értelmében ezeket az árakat kéthetes időszakokra kell megállapítani a tagállamok által közölt súlyozott árak alapján.

(2)

Az alkalmazandó vám meghatározása érdekében fontos, hogy ezeket az árakat késedelem nélkül határozzák meg.

(3)

Minthogy Ciprus 2004. május 1-jével csatlakozott az Európai Unióhoz, a továbbiakban nincs helye importár megállapításának ezen ország tekintetében.

(4)

Hasonlóképpen, figyelembe veendő az Európai Közösség és Izrael Állam között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az EK-Izrael társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének helyettesítéséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2003. december 22-i 2003/917/EK tanácsi határozattal (3), az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az EK-Marokkó társulási megállapodás 1. és 3. jegyzőkönyvének helyettesítéséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2003. december 22-i 2003/914/EK tanácsi határozattal (4), valamint az Európai Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) között levélváltás formájában létrejött, kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, valamint az Európai Közösség és a Palesztin Nemzeti Hatóság közötti ideiglenes társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének felváltásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 2004. december 22-i tanácsi határozattal (5) jóváhagyott megállapodásokat, a jövőben nincs helye importár megállapításának Izrael, Marokkó, Ciszjordánia, illetve a Gázai övezet tekintetében sem.

(5)

Ezeket az intézkedéseket az Élőnövény- és Virágpiaci Irányítóbizottság ülései közötti idõszakban a Bizottságnak kell meghoznia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az egy virágból álló (virágos) szegfűre, a több virágból álló (virágos szárú) szegfűre, a nagyvirágú rózsára és a kisvirágú rózsára vonatkozó, a 4088/87/EGK rendelet 1. cikkében említett közösségi termelői árakat és közösségi importárakat a 2005. november 9-től 22-ig terjedő időszakra a jelen rendelet melléklete rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 7-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 382., 1987.12.31., 22. o. A legutóbb az 1300/97/EK rendelettel (HL L 177., 1997.7.5., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 72., 1988.3.18., 16. o. A legutóbb a 2062/97/EK rendelettel (HL L 289., 1997.10.22., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 346., 2003.12.31., 65. o.

(4)  HL L 345., 2003.12.31., 117. o.

(5)  HL L 2., 2005.1.5., 4. o.


MELLÉKLET

(EUR/100 db)

Időszak: 2005. november 9-től 22-ig

Közösségi termelői ár

Egy virágból álló szegfű

(virágos)

Több virágból álló szegfű

(virágos szárú)

Nagyvirágú rózsa

Kisvirágú rózsa

 

21,57

13,95

35,59

16,79

Közösségi importár

Egy virágból álló szegfű

(virágos)

Több virágból álló szegfű

(virágos szárú)

Nagyvirágú rózsa

Kisvirágú rózsa

Jordanie


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

8.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 292/10


Információ az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás (1) hatálybalépéséről

Mivel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló, 2002. április 22-én Valence-ben aláírt euro-mediterrán megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárás befejezését jelentő értesítésváltás 2005. július 22-én megtörtént, a megállapodás – annak 110. cikkével összhangban – 2005. szeptember 1-jén hatályba lépett.


(1)  HL L 265., 2005.10.10., 2. o.


Bizottság

8.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 292/11


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 4.)

a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló 2002/499/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4235. számú dokumentummal történt)

(2005/775/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv értelmében a nem európai országokból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények behozatala – a termés és a vetőmag kivételével – a Közösségbe elvileg nem engedélyezett. Ugyanakkor a 2000/29/EK irányelv lehetővé teszi az e szabálytól való eltérést, feltéve hogy megállapításra kerül, hogy nem áll fenn a károsító szervezetek behurcolásának kockázata.

(2)

A 2002/499/EK bizottsági határozat (2) eltérésről rendelkezik a Koreai Köztársaságból származó, különleges feltételek tárgyát képező Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények behozatala kapcsán a termés és a vetőmag kivételével.

(3)

Az Egyesült Királyság kérte az eltérés kiterjesztését.

(4)

Az eltérést indokolttá tévő helyzet továbbra is változatlan, ezért az eltérés továbbra is alkalmazandó.

(5)

A 2002/499/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/499/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A tagállamok 2005 és 2008 között minden év augusztus 1. előtt tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az e határozat szerint az említett időpont előtt behozott mennyiségekről, és részletes szakmai jelentést nyújtanak be a melléklet 10. pontjában említett zárlat alatt az ezeken a növényeken elvégzett vizsgálatokról és/vagy tesztekről.

Az importáló tagállam kivételével bármely tagállam, ahová a növényeket szállították 2005 és 2008 között, minden év augusztus 1. előtt szintén részletes szakmai jelentést küld a Bizottságnak és a többi tagállamnak a behozott növényeken az említett időpont előtt, a melléklet 10. pontjában említett zárlat időtartama alatt elvégzett vizsgálatokról és/vagy tesztekről.”

2.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A tagállamok a következő időszakok alatt alkalmazhatják az 1. cikkben említett eltéréseket a Közösségbe hozott növényekre:

Növény

Időszak

Chamaecyparis:

2004.6.1.–2007.12.31.

Juniperus:

2004.11.1–2005.3.31., 2005.11.1.–2006.3.31. és 2006.11.1.–2007.3.31.

Pinus:

2004.6.1.–2007.12.31.”

3.

A melléklet 3. pontjának második mondatában a „2004” helyébe „minden év” lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2005/16/EK bizottsági irányelvvel (HL L 57., 2005.3.3., 19. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 168., 2002.6.27., 53. o.


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

8.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 292/13


A TANÁCS 2005/776/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2005. november 7.)

az Európai Unió moldovai különleges képviselője megbízatásának módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére, 18. cikkének (5) bekezdésére, valamint 23. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. március 23-án elfogadta Adriaan JACOBOVITS de SZEGED-nek az Európai Unió moldovai különleges képviselőjévé (EUKK) való kinevezéséről szóló 2005/265/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A Tanács 2005. július 28-án elfogadta az EUKK megbízatásának 2006. február 28-ig történő meghosszabbításáról szóló 2005/584/KKBP együttes fellépést (2).

(3)

Voronyin moldovai elnök és Juscsenko ukrajnai elnök 2005. június 2-án közös levelet küldött, amelyben többek között arra kéri az Európai Uniót, hogy vizsgálja meg a moldovai-ukrán államhatár transznisztriai szakaszán végzendő nemzetközi vámellenőrzéshez, valamint az említett határszakaszon kialakítandó hatékony nemzetközi ellenőrzési mechanizmushoz nyújtandó támogatás lehetőségét.

(4)

A Politikai és Biztonsági Bizottság 2005. szeptember 20-án megállapodott a moldovai-ukrán határon működő határőrizeti EU-misszió – többek között a moldovai EUKK csoportjának megerősítése révén történő – létrehozásáról.

(5)

A moldovai EUKK feladatköre a moldovai-ukrán határőrizeti EU-misszióval kapcsolatos új feladatokkal bővül, megbízatását ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2005/265/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

a)

a 2. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„g)

a Moldova és Ukrajna közös határán végzett határ- és vámellenőrzési, valamint határfelügyeleti tevékenységek hatékonyságának növelése, különös tekintettel a transznisztriai szakaszra, nevezetesen egy határőrizeti EU-misszió létrehozásával.”;

b)

a 3. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„e)

az EUKK magas szintű politikai tanácsadója által vezetett csoport révén:

i.

a moldovai–ukrán államhatárral kapcsolatos fejlemények és tevékenységek politikai áttekintésének biztosítása;

ii.

a határellenőrzés javítására vonatkozó moldovai és ukrajnai politikai kötelezettségvállalások elemzése;

iii.

a moldovai és az ukrajnai fél közötti, határkérdésekben folytatott együttműködés elősegítése, a transznisztriai konfliktus rendezéséhez szükséges előfeltételek megteremtésének céljával is.”;

c)

az 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 430 000 EUR.”;

d)

a 8. cikk egyetlen bekezdése (1) bekezdéssé változik, és a cikk az alábbi új bekezdéssel egészül ki:

„(2)   A Tanács és a Bizottság – a Szerződés 3. cikkének második bekezdésével összhangban – saját hatáskörén belül biztosítja az összhangot ezen együttes fellépés végrehajtása és a Közösség külső tevékenységei között. A Tanács és a Bizottság e célból együttműködik.”;

e)

a 10. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt az együttes fellépést 2006. február 28-ig kell alkalmazni”.

2. cikk

Ez az együttes fellépés 2005. december 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  HL L 81., 2005.3.30., 50. o.

(2)  HL L 199., 2005.7.29., 95. o.