ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 291

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. november 5.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1807/2005/EK rendelete (2005. november 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1808/2005/EK rendelete (2005. november 4.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

3

 

*

A Bizottság 1809/2005/EK rendelete (2005. november 4.) a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

4

 

*

A Bizottság 1810/2005/EK rendelete (2005. november 4.) egy takarmány-adalékanyag tíz évre szóló új engedélyezéséről, egyes takarmány-adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről ( 1 )

5

 

*

A Bizottság 1811/2005/EK rendelete (2005. november 4.) a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok ideiglenes és végleges engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről ( 1 )

12

 

*

A Bizottság 1812/2005/EK rendelete (2005. november 4.) a 490/2004/EK, 1288/2004/EK, 521/2005/EK és 833/2005/EK rendeletnek az enzimek és a mikroorganizmusok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének feltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

18

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 27.) A Bizottság által az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján juttatandó termékek vásárlására és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályainak megállapításáról

24

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 3.) a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében a mentes övezet vagy nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2005) 4185. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

33

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 3.) a lóverseny, lovassportrendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról szóló 93/195/EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4186. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

38

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 3.) a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel és a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szembeni ellenálló képességre géntechnológiával módosított kukorica terméknek (Zea mays L., 1507 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő forgalomba hozataláról (az értesítés a C(2005) 4192. számú dokumentummal történt)

42

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 3.) Luxemburgban a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló terv jóváhagyásáról szóló 2003/136/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 4193. számú dokumentummal történt)

45

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 3.) a 92/452/EGK határozatnak az amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4195. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

46

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az egyes harmadik országokban előforduló nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő madarak harmadik országokból történő mozgásáról szóló, 2005. október 27-i 2005/759/EK bizottsági határozathoz (HL L 285., 2005.10.28.)

48

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

5.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/1


A BIZOTTSÁG 1807/2005/EK RENDELETE

(2005. november 4.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 4-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. november 4-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

48,9

096

41,4

204

59,0

999

49,8

0707 00 05

052

95,1

204

23,7

999

59,4

0709 90 70

052

110,1

204

49,9

999

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

88,1

999

88,1

0805 50 10

052

72,9

388

79,4

528

60,8

999

71,0

0806 10 10

052

116,8

400

238,9

508

242,7

624

181,1

720

95,2

999

174,9

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

90,8

400

162,4

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

71,1

999

91,1

0808 20 50

052

88,2

720

50,7

999

69,5


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


5.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/3


A BIZOTTSÁG 1808/2005/EK RENDELETE

(2005. november 4.)

a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösségnek az Uruguayi Forduló (2) többoldalú tárgyalásaiból eredő nemzetközi kötelezettségeire tekintettel szükséges megteremteni a feltételeket bizonyos mennyiségű kukorica Spanyolországba történő behozatalához.

(2)

A Spanyolországba történő kukorica- és cirokimport és a Portugáliába történő kukoricaimport vámkontingenseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 1839/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a pályázati eljárás lebonyolításához szükséges sajátos szabályokat.

(3)

Tekintettel a spanyol piac jelenlegi szükségleteire, szükségesnek mutatkozik pályázatot hirdetni a kukorica behozatali vámkedvezményére vonatkozóan.

(4)

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság álláspontjával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Pályázat meghirdetésére kerül sor a Spanyolországba importált kukoricára vonatkozó, az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében szabályozott behozatali vámkedvezmény tekintetében.

(2)   Az 1839/95/EK rendelet rendelkezései alkalmazandók, amennyiben e rendelet eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

2. cikk

A pályázati eljárás 2005. december 22-ig nyitott. Ezen időtartam alatt heti rendszerességű pályázati felhívások kerülnek közzétételre, amelyek tekintetében a mennyiségeket és az ajánlattételi határidőt az adott pályázati felhívást tartalmazó hirdetmény határozza meg.

3. cikk

A jelen pályázati eljárás keretében kiadott behozatali engedélyek a kibocsátásuk napjától számított ötven napig érvényesek, az 1839/95/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdése értelmében.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 4-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

(3)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb az 1558/2005/EK rendelettel (HL L 249., 2005.9.24., 6. o.) módosított rendelet.


5.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/4


A BIZOTTSÁG 1809/2005/EK RENDELETE

(2005. november 4.)

a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösségnek az Uruguayi Forduló (2) többoldalú tárgyalásaiból eredő nemzetközi kötelezettségeire tekintettel szükséges megteremteni a feltételeket bizonyos mennyiségű kukorica Portugáliába történő behozatalához.

(2)

A Spanyolországba történő kukorica- és cirokimport és a Portugáliába történő kukoricaimport vámkontingenseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 1839/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a pályázati eljárás lebonyolításához szükséges sajátos szabályokat.

(3)

Tekintettel a portugál piac jelenlegi szükségleteire, szükségesnek mutatkozik pályázatot hirdetni a kukorica behozatali vámkedvezményére vonatkozóan.

(4)

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság álláspontjával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Pályázat meghirdetésére kerül sor a Portugáliába importált kukoricára vonatkozó, az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében szabályozott behozatali vámkedvezmény tekintetében.

(2)   Az 1839/95/EK rendelet rendelkezései alkalmazandók, amennyiben e rendelet eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

2. cikk

A pályázati eljárás 2006. március 30-ig nyitott. Ezen időtartam alatt heti rendszerességű pályázati felhívások kerülnek közzétételre, amelyek tekintetében a mennyiségeket és az ajánlattételi határidőt az adott pályázati felhívást tartalmazó hirdetmény határozza meg.

3. cikk

A jelen pályázati eljárás keretében kiadott behozatali engedélyek a kibocsátásuk napjától számított ötven napig érvényesek, az 1839/95/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdése értelmében.

4. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 4-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

(3)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb az 1558/2005/EK rendelettel (HL L 249., 2005.9.24., 6. o.) módosított rendelet.


5.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/5


A BIZOTTSÁG 1810/2005/EK RENDELETE

(2005. november 4.)

egy takarmány-adalékanyag tíz évre szóló új engedélyezéséről, egyes takarmány-adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikkére, 9. cikkére, 9d. cikkének (1) bekezdésére és 9e. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 25. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmány-adalékanyagok felhasználásának engedélyezéséről.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 25. cikke átmeneti intézkedéseket állapít meg a takarmány-adalékanyagokra vonatkozó, az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően, a 70/524/EGK irányelvvel összhangban benyújtott engedélykérelmekre.

(3)

Az e rendelet mellékleteiben felsorolt adalékanyagokra vonatkozó engedélykérelmeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt nyújtották be.

(4)

Az ezen engedélykérelmekre vonatkozó, a 70/524/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése szerinti első véleményeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt továbbították a Bizottságnak. Ezért ezeket a kérelmeket továbbra is a 70/524/EGK irányelv 4. cikkével összhangban kell kezelni.

(5)

A „Formi LHS (kálium-diformát)” növekedésserkentő alkalmazását első alkalommal, ideiglenesen az 1334/2001/EK bizottsági rendelet (3) engedélyezte a malac és a hízósertés vonatkozásában. A „Formi LHS (kálium-diformát)” forgalomba hozataláért felelős személy kérte az adalékanyag 10 éves határozott időtartamra szóló engedélyezését. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően ezen készítmény használatát az I. mellékletben meghatározottak szerint tíz évre engedélyezni kell.

(6)

A kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek csoportjába tartozó „üledékes eredetű klinoptilolit” adalékanyag alkalmazását első alkalommal, ideiglenesen az 1887/2000/EK bizottsági rendelet (4) engedélyezte a hízósertés, a brojlercsirke, a brojlerpulyka, a szarvasmarha és a lazac vonatkozásában. Új adatokat nyújtottak be az ezen adalékanyag határozatlan időre történő engedélyezésére vonatkozó kérelem alátámasztása céljából. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően ezen adalékanyag használatát a II. mellékletben meghatározottak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(7)

A kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek csoportjába tartozó „nátrium-ferrocianid” adalékanyag alkalmazását első alkalommal, ideiglenesen a 256/2002/EK bizottsági rendelet (5) engedélyezte valamennyi állatfajta és kategória vonatkozásában. Új adatokat nyújtottak be az ezen adalékanyag határozatlan időre történő engedélyezésére vonatkozó kérelem alátámasztása céljából. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően ezen adalékanyag használatát a II. mellékletben meghatározottak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(8)

A kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek csoportjába tartozó „kálium-ferrocianid” adalékanyag alkalmazását első alkalommal, ideiglenesen a 256/2002/EK bizottsági rendelet engedélyezte valamennyi állatfajta és kategória vonatkozásában. Új adatokat nyújtottak be az ezen adalékanyag határozatlan időre történő engedélyezésére vonatkozó kérelem alátámasztása céljából. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően ezen adalékanyag használatát a II. mellékletben meghatározottak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(9)

A Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W) által termelt endo-1,4-ß-xilanázból készült enzimkészítmény alkalmazását első alkalommal, ideiglenesen a 418/2001/EK bizottsági rendelet (6) engedélyezte a tojótyúk vonatkozásában. Új adatokat nyújtottak be az ezen enzimkészítmény határozatlan időre történő engedélyezésére vonatkozó kérelem alátámasztása céljából. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően ezen enzimkészítmény felhasználását a III. mellékletben meghatározottak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(10)

Az Enterococcus faecium (NCIMB 11181) mikroorganizmus-készítmény alkalmazását az 1333/2004/EK bizottsági rendelet (7) határozatlan időre engedélyezte a borjú és a malac vonatkozásában. Új adatokat nyújtottak be az ezen mikroorganizmus-készítmény engedélyezésének a brojlercsirkére való kiterjesztése iránti kérelem alátámasztása céljából. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 2005. április 13-án kedvező véleményt nyilvánított az adalékanyag biztonságosságára vonatkozóan, amennyiben azt a brojlercsirke-állatkategóriában és a IV. mellékletben meghatározott feltételek szerint alkalmazzák. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 9e. cikkének (1) bekezdésében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően ezen mikroorganizmus-készítmény felhasználását a IV. mellékletben meghatározottak szerint ideiglenesen, négy évre engedélyezni kell.

(11)

Az Enterococcus faecium (CECT 4515) mikroorganizmus-készítmény alkalmazását első alkalommal, ideiglenesen a 654/2000/EK bizottsági rendelet (8) engedélyezte a malac és a borjú vonatkozásában. Új adatokat nyújtottak be az ezen mikroorganizmus-készítmény engedélyezésének a brojlercsirkére való kiterjesztése iránti kérelem alátámasztása céljából. Az EFSA 2005. április 13-án kedvező véleményt nyilvánított az adalékanyag biztonságosságára vonatkozóan, amennyiben azt a brojlercsirke-állatkategóriában és a IV. mellékletben meghatározott feltételek szerint alkalmazzák. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 9e. cikkének (1) bekezdésében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően ezen mikroorganizmus-készítmény felhasználását a IV. mellékletben meghatározottak szerint ideiglenesen, négy évre engedélyezni kell.

(12)

E kérelmek vizsgálata azt mutatja, hogy a dolgozóknak a mellékletekben rögzített adalékanyagoknak való kitettséggel szembeni védelme érdekében bizonyos eljárások bevezetése szükséges. Ezt a védelmet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (9) alkalmazásával kell biztosítani.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „növekedésserkentők” csoportjába tartozó, az I. mellékletben meghatározott készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása az említett mellékletben megállapított feltételek szerint, tíz évre engedélyezett.

2. cikk

A „kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek” csoportjába tartozó, a II. mellékletben meghatározott adalékanyagok takarmány-adalékanyagként történő felhasználása az említett mellékletben megállapított feltételek szerint, határozatlan időre engedélyezett.

3. cikk

Az „enzimek” csoportjába tartozó, a III. mellékletben meghatározott készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása az említett mellékletben megállapított feltételek szerint, határozatlan időre engedélyezett.

4. cikk

A „mikroorganizmusok” csoportjába tartozó, a IV. mellékletben meghatározott készítmények takarmány-adalékanyagként történő felhasználása az említett mellékletben megállapított feltételek szerint, ideiglenesen, négy évre engedélyezett.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb az 1800/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 317., 2004.10.16., 37. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 180., 2001.7.3., 18. o. A 676/2003/EK rendelettel (HL L 97., 2003.4.15., 29. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 227., 2000.9.7., 13. o.

(5)  HL L 41., 2002.2.13., 6. o.

(6)  HL L 62., 2001.3.2., 3. o.

(7)  HL L 247., 2004.7.21., 11. o.

(8)  HL L 79., 2000.3.30., 26. o. A 2200/2001/EK rendelettel (HL L 299., 2001.11.15., 1. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

Az adalékanyag nyilvántartási száma

Az adalékanyag forgalomba hozataláért felelős személy neve és nyilvántartási száma

Adalékanyag

(kereskedelmi név)

Összetétel, összegképlet, leírás

Állatfaj vagy kategória

Legnagyobb életkor

Legkisebb megengedett tartalom

Legnagyobb megengedett tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

hatóanyag-tartalom a teljes értékű takarmányban (mg/kg)

Növekedésserkentők

E 800

BASF Aktiengesellschaft

kálium-diformát (Formi LHS)

Az adalékanyag összetétele

 

Kálium-diformát, szilárd: min. 98 %

 

Szilikát: max. 1,5 %

 

Víz: max. 0,5 %

Hatóanyag:

 

Kálium-diformát, szilárd

 

KH(COOH)2

 

CAS-szám: 20642-05-1

Malac (elválasztott)

6 000

18 000

Maximum kb. 35 g-os elválasztott malacok esetében való alkalmazásra

2015.11.25.

Hízósertés

6 000

12 000

2015.11.25.


II. MELLÉKLET

Szám

(vagy EK-sorszám)

Adalékanyag

Összegképlet, leírás

Állatfaj vagy kategória

Legnagyobb életkor

Legkisebb megengedett tartalom

Legnagyobb megengedett tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

mg/kg a teljes értékű takarmányban

Kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek

E 568

Üledékes eredetű klinoptilolit

Üledékes eredetű hidratált kalcium-alumínium-szilikát, amely legalább 80 % klinoptilolitot és legfeljebb 20 % agyagásványt tartalmaz, és nem tartalmaz rostokat és kvarcot

Hízósertés

20 000

Valamennyi takarmány

Határozatlan időre

Brojlercsirke

20 000

Valamennyi takarmány

Határozatlan időre

Brojlerpulyka

20 000

Valamennyi takarmány

Határozatlan időre

Szarvasmarha

20 000

Valamennyi takarmány

Határozatlan időre

Lazac

20 000

Valamennyi takarmány

Határozatlan időre

E 535

Nátrium-ferrocianid

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Valamennyi állatfaj és kategória

Legnagyobb megengedett tartalom: 80 mg/kg NaCl (ferrocianid-anionként számítva)

Határozatlan időre

E 536

Kálium-ferrocianid

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Valamennyi állatfaj és kategória

Legnagyobb megengedett tartalom: 80 mg/kg NaCl (ferrocianid-anionként számítva)

Határozatlan időre


III. MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Összegképlet, leírás

Állatfaj vagy kategória

Legnagyobb életkor

Legkisebb megengedett tartalom

Legnagyobb megengedett tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban

Enzimek

E 1613

Endo-1,4-ß-xilanáz EC 3.2.1.8

A Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W) által termelt endo-1,4-ß-xilanázból készült készítmény, amelynek legkisebb aktivitása:

 

Porított formában: 70 000 IFP (1)/g

 

Folyékony formában: 7 000 IFP/ml

Tojótyúk

840 IFP

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában: 840 IFP.

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban) gazdag összetett takarmányokban való alkalmazásra, pl. azokban, amelyek több mint 40 % búzát tartalmaznak.

Határozatlan időre


(1)  Egy IFP az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol (xilóz-ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel a zab-xilánból, 4,8 pH mellett és 50 °C-on.


IV. MELLÉKLET

EK-sorszám vagy szám

Adalékanyag

Összegképlet, leírás

Állatfaj vagy kategória

Legnagyobb életkor

Legkisebb megengedett tartalom

Legnagyobb megengedett tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

CFU/kg a teljes értékű takarmányban

Mikroorganizmusok

15

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Enterococcus faecium-készítmény, amely legalább az alábbi mennyiségeket tartalmazza:

 

Porított formában:

4 × 1011 CFU/g adalékanyagot

 

Bevonatos formában:

5 × 1010 CFU/g adalékanyagot

Brojlercsirke

2,5 × 108

15 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2009.11.25.

18

Enterococcus faecium

CECT 4515

Enterococcus faecium-készítmény, amely legalább az alábbi mennyiségeket tartalmazza:

1 × 109 CFU/g adalékanyagot

Brojlercsirke

1 × 109

1 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2009.11.25.


5.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/12


A BIZOTTSÁG 1811/2005/EK RENDELETE

(2005. november 4.)

a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok ideiglenes és végleges engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikkére, 9d. cikkének (1) bekezdésére és 9e. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 25. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 25. cikke átmeneti intézkedéseket állapít meg a takarmány-adalékanyagokra vonatkozó, az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően, a 70/524/EGK irányelvvel összhangban benyújtott engedélykérelmekre.

(3)

Az e rendelet mellékleteiben felsorolt adalékanyagokra vonatkozó engedélykérelmeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt nyújtották be.

(4)

Az ezen engedélykérelmekre vonatkozó, 70/524/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése szerinti első véleményeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt továbbították a Bizottságnak. Ezért ezeket a kérelmeket továbbra is a 70/524/EGK irányelv 4. cikkével összhangban kell kezelni.

(5)

Az Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz enzimkészítmény felhasználását első alkalommal ideiglenesen az 1436/98/EK bizottsági rendelet (3) engedélyezte malacok esetében. Új adatokat nyújtottak be annak a kérelemnek az alátámasztására, hogy ezt az enzimkészítményt határozatlan időre engedélyezzék. Az értékelés azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően ennek az enzimkészítménynek a felhasználását az I. mellékletben leírtak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(6)

A Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz enzimkészítmény felhasználását első alkalommal ideiglenesen az 1411/1999/EK bizottsági rendelet (4) engedélyezte a hízócsirkék esetében. Új adatokat nyújtottak be annak a kérelemnek az alátámasztására, hogy ezt az enzimkészítményt határozatlan időre engedélyezzék. Az értékelés azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően ennek az enzimkészítménynek a felhasználását az I. mellékletben leírtak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(7)

A Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz, endo-1,3(4)-béta-glükanáz és endo-1,4-béta-xilanáz enzimkészítmények alkalmazását ideiglenesen a 973/2001/EK bizottsági rendelet (5) engedélyezte hízópulykák, és a 2188/2002/EK bizottsági rendelet (6) tojótyúkok esetében, és határozatlan időre az 1259/2004/EK bizottsági rendelet (7) engedélyezte hízócsirkék, és az 1206/2005/EK bizottsági rendelet (8) hízópulykák esetében. Új adatokat nyújtottak be azon kérelem alátámasztására, hogy az ennek az enzimkészítménynek az alkalmazására kiadott engedélyt kacsákra is kiterjesszék. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) véleményt nyilvánított ennek az enzimkészítménynek az alkalmazásáról, és megállapította, hogy nem jelent veszélyt erre a további állatkategóriára. Az értékelés azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 9e. cikkének (1) bekezdésében megállapított, a szóban forgó készítmény fent említett célra való alkalmazásának engedélyezésére előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően ezen enzimkészítmény használatát négy évre engedélyezni kell a II. mellékletben meghatározottak szerint.

(8)

Adatokat nyújtottak be a Trichoderma reesei (CBS 529.94) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz, és a Trichoderma reesei (CBS 526.94) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz hízócsirkék és hízópulykák esetében történő alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem alátámasztására. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság véleményt nyilvánított ennek az enzimkészítménynek az alkalmazásáról, és megállapította, hogy sem a fogyasztóra, sem a felhasználóra, sem az állatkategóriára, sem pedig a környezetre nem jelent veszélyt. Az értékelés azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 9e. cikkének (1) bekezdésében megállapított, a szóban forgó készítmény fent említett célra való alkalmazásának engedélyezésére előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően ezen enzimkészítmény használatát négy évre engedélyezni kell a II. mellékletben meghatározottak szerint.

(9)

A Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) mikroorganizmus-készítmény használatát első alkalommal, ideiglenesen a 937/2001/EK rendelet engedélyezte tejelő tehenek esetében. Új adatokat nyújtottak be annak a kérelemnek az alátámasztására, hogy ezt a mikroorganizmus-készítményt határozatlan időre engedélyezzék. Az értékelés azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően a III. mellékletben meghatározott módon e mikroorganizmus-készítmény alkalmazását határozatlan időre engedélyezni kell.

(10)

A Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) mikroorganizmus-készítmény használatát első alkalommal, ideiglenesen a 937/2001/EK rendelet engedélyezte tejelő tehenek esetében. Új adatokat nyújtottak be annak a kérelemnek az alátámasztására, hogy ezt a mikroorganizmus-készítményt határozatlan időre engedélyezzék. Az értékelés azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően a III. mellékletben meghatározott módon e mikroorganizmus-készítmény alkalmazását határozatlan időre engedélyezni kell.

(11)

E kérelmek értékelése azt mutatja, hogy a munkavállalóknak a mellékletekben meghatározott adalékanyagoknak való kitettséggel szembeni védelme érdekében bizonyos eljárások bevezetése szükséges. Ilyen védelmet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (9) alkalmazásával kellene biztosítani.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „enzimek” csoportjába tartozó, az I. mellékletben szereplő készítmények takarmány-adalékanyagként való felhasználását határozatlan időre engedélyezik az említett mellékletben megállapított feltételek szerint.

2. cikk

Az „enzimek” csoportjába tartozó, a II. mellékletben szereplő készítmények takarmány-adalékanyagként való felhasználását négy évre engedélyezik az említett mellékletben megállapított feltételek szerint.

3. cikk

A „mikroorganizmusok” csoportjába tartozó, III. mellékletben szereplő készítmények takarmány-adalékanyagként való felhasználását határozatlan időre engedélyezik az említett mellékletben megállapított feltételek szerint.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb az 1800/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 317., 2004.10.16., 37. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 191., 1998.7.7., 15. o.

(4)  HL L 164., 1999.6.30., 56. o.

(5)  HL L 130., 2001.5.12., 25. o.

(6)  HL L 333., 2002.12.10., 5. o.

(7)  HL L 239., 2004.7.9., 8. o.

(8)  HL L 197., 2005.7.28., 12. o.

(9)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Legnagyobb életkor

Legkisebb megengedett tartalom

Legnagyobb megengedett tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban

Enzimek

E 1603

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz

EC 3.2.1.6

Az Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz készítmény, amelynek legkisebb aktivitása:

 

Bevont formában:

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 50 FBG (1)/g

 

Folyékony formában:

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 120 FGB/ml

Malacok

(elválasztott)

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 10 FBG

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában:

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 10–25 FBG

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főleg béta-glükánokban) gazdag összetett takarmányokban való használatra, pl. azokban, amelyek összetevőinek több mint 60 %-a zöldségféle (kukorica, farkasbab, búza, árpa, szója, olajrepce vagy borsó).

4.

Maximum kb. 35 kg-os elválasztott malacoknál való használatra.

Határozatlan időre

E 1635

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz

EC 3.2.1.6

A Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz készítmény, amelynek legkisebb aktivitása:

 

Folyékony formában:

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 200 U (2)/ml

Hízócsirke

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 75 U

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában: 75–100 U

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főleg béta-glükánokban) gazdag, összetett takarmányokban való használatra, pl. azokban, amelyek több mint 30 % árpát tartalmaznak stb.

Határozatlan időre


(1)  1 FBG az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol redukálócukrot (glükóz-ekvivalenst) szabadít fel árpa béta-glükánból 5,0 pH mellett és 50 °C-on.

(2)  1 U az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol redukálócukrot (glükóz-ekvivalenst) szabadít fel árpa béta-glükánból 5,0 pH mellett és 30 °C-on.


II. MELLÉKLET

EK-sorszám vagy szám

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Legnagyobb életkor

Legkisebb megengedett tartalom

Legnagyobb megengedett tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban

Enzimek

11

Endo-1,4-béta-glükanáz EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6

Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8

A Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz, endo-1,3(4)-béta-glükanáz és endo-1,4-béta-xilanáz készítmény legkisebb aktivitása:

Folyékony és granulátum formában:

 

Endo-1,4-béta-glükanáz: 8 000 U (1)/ml vagy g

 

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 18 000 U (2)/ml vagy g

 

Endo-1,4-béta-xilanáz: 26 000 U (3)/ml vagy g

Kacsák

Endo-1,4-béta-glükanáz: 400 U

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában:

 

Endo-1,4-béta-glükanáz: 400–1 600 U,

 

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 900–3 600 U,

 

Endo-1,4-béta-xilanáz: 1 300–5 200 U.

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánban) gazdag összetett takarmányokban való használatra, pl. azokban, amelyek több mint 45 % árpát és/vagy tritikálét tartalmaznak.

25.11.2009

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 900 U

Endo-1,4-béta-xilanáz: 1 300 U

63

Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6

A Trichoderma reesei (CBS 529,94) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz, és a Trichoderma reesei (CBS 526,94) által termelt endo-1,3(4)-béta- glükanáz készítmény, amelynek legkisebb aktivitása:

Solid form:

 

Endo-1,4-béta-xilanáz: 800 000 BXU (4)/g

 

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 200 000 BU (5)/g

Szilárd formában:

 

Endo-1,4-béta-xilanáz: 120 000 BXU/ml

 

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 30 000 BU/ml

Hízócsirke

Endo-1,4-béta-xilanáz: 6 000 BXU

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 1 500 BU

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában:

 

Endo-1,4-béta-xilanáz: 16 000–24 000 BXU,

 

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 4 000–6 000 BU.

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és glükánban) gazdag, összetett takarmányokban való használatra, pl. azokban, amelyek több mint 54 % búzát tartalmaznak.

25.11.2009

Hízópulykák

Endo-1,4-béta-xilanáz: 16 000 BXU

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 4 000 BU

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában:

 

Endo-1,4-béta-xilanáz: 16 000–40 000 BXU,

 

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 4 000–10 000 BU.

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és glükánban) gazdag, összetett takarmányokban való használatra, pl. azokban, amelyek több mint 44 % búzát tartalmaznak.

25.11.2009


(1)  1 U az az enzimmennyiség, amely percenként 0,1 mikromól glükózt szabadít fel karboximetil-cellulózból 5,0 pH mellett és 40 °C-on.

(2)  1 U az az enzimmennyiség, amely percenként 0,1 mikromól glükózt szabadít fel árpa béta-glükánból 5,0 pH mellett és 40 °C-on.

(3)  1 U az az enzimmennyiség, amely percenként 0,1 mikromól glükózt szabadít fel tönkölyzab-xilánból 5,0 pH mellett és 40 °C-on.

(4)  1 BXU az az enzimmennyiség, amely percenként 0,06 mikromol redukáló cukrot (xilóz-ekvivalenst) szabadít fel nyírfa xilánból 5,3 pH mellett és 50 °C-on.

(5)  1 BU az az enzimmennyiség, amely percenként 0,06 mikromól redukálócukrot (glükóz-ekvivalenst) szabadít fel az árpa béta-glükánból 4,8 pH mellett és 50 °C-on.


III. MELLÉKLET

EK-sorszám vagy szám

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Legnagyobb életkor

Legkisebb megengedett tartalom

Legnagyobb megengedett tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

CFU/kg a teljes értékű takarmányban

Mikroorganizmusok

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Saccharomyces cerevisiae készítmény, amely legalább az alábbi mennyiségeket tartalmazza:

5 × 109 CFU/g adalékanyag

Tejelő tehenek

4 × 108

2 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

A Saccharomyces cerevisiae készítmény mennyisége a napi adagban nem haladhatja meg az 5,6 × 109 CFU per 100 kg testsúlyra. Minden további 100 testsúly-kilogrammhoz 8,75 × 109 CFU-t kell hozzáadni.

Határozatlan időre

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Saccharomyces cerevisiae készítmény, amely legalább az alábbi mennyiségeket tartalmazza:

1 × 109 CFU/g adalékanyag

Tejelő tehenek

5 × 107

3,5 × 108

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást. A Saccharomyces cerevisiae készítmény mennyisége a napi adagban nem haladhatja meg a 1,2 × 109 CFU-t 100 kg testsúlyra. Minden további 100 testsúly-kilogrammhoz 1,7 × 108 CFU-t kell hozzáadni.

Határozatlan időre


5.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/18


A BIZOTTSÁG 1812/2005/EK RENDELETE

(2005. november 4.)

a 490/2004/EK, 1288/2004/EK, 521/2005/EK és 833/2005/EK rendeletnek az enzimek és a mikroorganizmusok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikkére, 9d. cikke (1) bekezdésére és 9e. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 25. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 25. cikke átmeneti intézkedéseket állapít meg a takarmány-adalékanyagokra vonatkozó, az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően a 70/524/EGK irányelvvel összhangban benyújtott engedélykérelmekre.

(3)

Az e rendelet mellékleteiben felsorolt adalékanyagokra vonatkozó engedélykérelmeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt nyújtották be.

(4)

Az ezen engedélykérelmekre vonatkozó, a 70/524/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében előírt első véleményeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt továbbították a Bizottságnak. Ezért ezeket a kérelmeket továbbra is a 70/524/EGK irányelv 4. cikkével összhangban kell kezelni.

(5)

Az 5. számú Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) mikroorganizmus-készítmény használatát a 490/2004/EK bizottsági rendelet (3) négy évre ideiglenesen engedélyezte lovak esetében. Új adatokat nyújtottak be abból a célból, hogy alátámasszák a „Vegyi képlet, leírás” oszlopban e készítmény telepképző egységeire (CFU) vonatkozóan meghatározott legkisebb megengedett tartalom növelését az engedélyezés feltételeként megállapított, teljes értékű takarmányban előforduló legnagyobb, legkisebb vagy ajánlott tartalom módosítása nélkül. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek. Ennek megfelelően e mikroorganizmus-készítmény felhasználását, az I. mellékletben leírtak szerint, 2008. március 20-ig engedélyezni kell.

(6)

Az E 1704 számú Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) mikroorganizmus-készítmény használatát az 1288/2004/EK bizottsági rendelet (4) határozatlan időre engedélyezte borjak és hízómarhák esetében. Új adatokat nyújtottak be abból a célból, hogy alátámasszák a „Vegyi képlet, leírás” oszlopban e készítmény telepképző egységeire (CFU) vonatkozóan meghatározott legkisebb megengedett tartalom növelését az engedélyezés feltételeként megállapított, teljes értékű takarmányban előforduló legnagyobb, legkisebb vagy ajánlott tartalom módosítása nélkül. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek. Ennek megfelelően a II. mellékletben meghatározott e mikroorganizmus-készítmény alkalmazását határozatlan időre engedélyezni kell.

(7)

A Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt E 1623 számú endo-1,3(4)-béta-glükanáz, a Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz és a Bacillus subtilis (ATCC 2107) által termelt szubtilizin enzimkészítmény alkalmazását az 521/2005/EK bizottsági rendelet (5) határozatlan időre engedélyezte hízócsirkék esetében. Új adatokat nyújtottak be a „Vegyi képlet, leírás” oszlopban megjelölt e készítményben a legkisebb enzimaktivitás módosításának alátámasztása céljából az engedélyezés feltételeként megállapított, teljes értékű takarmányban előforduló legnagyobb, legkisebb vagy ajánlott tartalom módosítása nélkül. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek. Ennek megfelelően ennek az enzimkészítménynek a felhasználását, a III. mellékletben leírtak szerint, határozatlan időre engedélyezni kell.

(8)

A Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt E 1627 számú endo-1,3(4)-béta-glükanáz és a Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz enzimkészítmény alkalmazását a 833/2005/EK bizottsági rendelet (6) határozatlan időre engedélyezte hízósertés esetében. Új adatokat nyújtottak be a „Vegyi képlet, leírás” oszlopban megjelölt e készítmény elkészítése módosításának alátámasztása céljából az engedélyezés feltételeként megállapított, teljes értékű takarmányban előforduló legnagyobb, legkisebb vagy ajánlott tartalom módosítása nélkül. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek. Ennek megfelelően ennek az enzimkészítménynek a felhasználását, a IV. mellékletben leírtak szerint, határozatlan időre engedélyezni kell.

(9)

Ezért a 490/2004/EK, az 1288/2004/EK, az 521/2005/EK és a 833/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 490/2004/EK rendelet mellékletének helyébe e rendelet I. melléklete lép.

2. cikk

Az 1288/2004/EK rendelet I. melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Az 521/2005/EK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet III. melléklete lép.

4. cikk

A 833/2005/EK rendelet melléklete e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb az 1800/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 317., 2004.10.16., 37. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 79., 2004.3.17., 23. o.

(4)  HL L 243., 2004.7.15., 10. o.

(5)  HL L 84., 2005.4.2., 3. o.

(6)  HL L 138., 2005.6.1., 5. o.


I. MELLÉKLET

Szám (vagy EK-sorszám)

Adalékanyag

Vegyi képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb megengedett tartalom

Legnagyobb megengedett tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

CFU/kg a teljes értékű takarmányban

Mikroorganizmusok

5.

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Saccharomyces cerevisiae készítmény, amely legalább 1 × 109 CFU/g adalékanyagot tartalmaz

Lovak

4 × 109

2,5 × 1010

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást

A Saccharomyces cerevisiae készítmény mennyisége a napi adagban nem haladhatja meg a 4,17 × 1010 CFU-t 100 kg testsúlyra

Az alkalmazás az elválasztást követő 2 hónaptól megengedett

2008.3.20.


II. MELLÉKLET

Az 1288/2004/EK rendelet I. mellékletében az E 1704 bejegyzés helyébe a következő lép:

Szám (vagy EK-sorszám)

Adalékanyag

Vegyi képlet, leírás

Állatfaj vagy – kategória

Maximális életkor

Legkisebb megengedett tartalom

Legnagyobb megengedett tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

CFU/kg a teljes értékű takarmányban

Mikroorganizmusok

„E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Saccharomyces cerevisiae készítmény, amely legalább

1 × 109 CFU/g adalékanyagot tartalmaz

Borjú

Hat hónap

2 × 108

2 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást

Határozatlan időre

Hízómarha

1,7 × 108

1,7 × 108

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást

A napi takarmányadag Saccharomyces cerevisiae tartalma nem haladhatja meg a 7,5 × 108 CFU-t 100 testsúly-kilogrammra

Minden további 100 kg testsúly esetén 1 × 108 CFU mennyiséget kell hozzáadni

Határozatlan időre”


III. MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Vegyi képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb megengedett tartalom

Legnagyobb megengedett tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban

Enzimek

E 1623

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6

Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8

Szubtilizin EC 3.4.21.62

A Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz, a Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz és a Bacillus subtilis (ATCC 2107) által termelt szubtilizin készítmény, amelynek legkisebb aktivitása:

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 200 U (1)/g

 

endo-1,4-béta-xilanáz: 5 000 U (2)/g

 

szubtilizin: 1 600 U (3)/g

Hízócsirke

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 25 U

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást

2.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában:

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 25–100 U

 

endo-1,4-béta-xilanáz: 625–2 500 U

 

Szubtilizin: 200–800 U

3.

Több mint 30 % búzát és 10 % árpát tartalmazó összetett takarmányban való alkalmazásra

Határozatlan időre

Endo-1,4-béta-xilanáz: 625 U

Szubtilizin: 200 U


(1)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként egy mikromol redukáló cukrot (glükóz-ekvivalenst) szabadít fel árpa béta-glükánból 5,0 pH mellett és 30 °C-on.

(2)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol redukáló cukrot (xilóz-ekvivalenst) szabadít fel pelyvás zab-xilánból 5,3 pH mellett és 50 °C-on.

(3)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikrogram fenolvegyületet (tirozin-ekvivalenst) szabadít fel kazein-szubsztrátumból 7,5 pH mellett és 40 °C-on.


IV. MELLÉKLET

A 833/2005/EK rendelet mellékletében az E 1627 bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 1627

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6

Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8

A Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz és a Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény, amelynek legkisebb aktivitása:

Porított formában:

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 800 U (1)/g

 

endo-1,4-béta-xilanáze: 800 U (2)/g

Folyékony formában:

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 800 U/ml

 

endo-1,4-béta-xilanáz: 800 U/ml

Hízósertés

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 400 U

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást

2.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában:

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 400 U

 

endo-1,4-béta-xilanáz: 400 U

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként béta-glükánokban és arabinoxilánokban) gazdag összetett takarmányokban való alkalmazásra, pl. azokban, amelyek több mint 65 % árpát tartalmaznak

Határozatlan időre

Endo-1,4-béta-xilanáz: 400 U


(1)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként egy mikromol redukáló cukrot (glükóz-ekvivalenst) szabadít fel árpa béta-glükánból 5,0 pH mellett és 30 °C-on.

(2)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol redukáló cukrot (xilóz-ekvivalenst) szabadít fel pelyvás zab-xilánból 5,3 pH-nál és 50 °C-on.”


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

5.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/24


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. október 27.)

A Bizottság által az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján juttatandó termékek vásárlására és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályainak megállapításáról

(2005/769/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-segélyezési politikáról, az élelmiszersegélyek kezeléséről és az élelmezésbiztonság elősegítésére szolgáló különleges műveletekről szóló, 1996. június 27-i 1292/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján közösségi élelmiszersegélyként juttatandó termékek mobilizálására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1997. december 16-i 2519/97/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikkének (1) bekezdése lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy olyan nemzetközi és nem kormányzati szervezeteket, amelyek kedvezményezettjei a közösségi segélyeknek, feljogosítson arra, hogy maguk szerezzék be és mobilizálják a segélyként juttatandó termékeket, amennyiben a Bizottság meghatározza az ebben az esetben alkalmazandó szabályokat és eljárásokat.

(2)

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (3) (a továbbiakban: a végrehajtási szabályok) 164. cikke előírja, hogy amennyiben egy, a Közösség által támogatható intézkedés végrehajtása beszerzést is magában foglal, az erre a célra kötött támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell azon beszerzési szabályokat, amelyeket a kedvezményezettnek be kell tartania.

(3)

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (4) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 120. cikke szerint a támogatás kedvezményezettje által kötendő beszerzési szerződések odaítélését a költségvetési rendeletben és annak végrehajtási szabályaiban megállapított elvek szabályozzák.

(4)

Az élelmiszer-segélyezési politika végrehajtására az 1292/96/EK rendelet mellékletének 2. részében megjelölt szervezetek által követendő beszerzési szabályokat már tartalmazzák az ebből a célból a Bizottság által ezekkel a nemzetközi szervezetekkel kötött hozzájárulási megállapodások; a nem kormányzati szervezetek (NGO-k) esetében a beszerzési szabályokat, valamint az élelmiszersegélyek mobilizálásához és a költségvetési rendeletben, illetve annak végrehajtási szabályaiban megállapított pénzügyi alapelvek tiszteletben tartásához szükséges feltételeket mindenekelőtt a 2519/97/EK rendeletben meghatározott alapelvek alapján kell megállapítani, szükség szerint figyelembe véve a pénzgazdálkodási helyzetet.

(5)

A beszerzési szabályok ott alkalmazandóak, ahol a Bizottság feljogosít NGO-kat arra, hogy az éves élelmiszer-segélyezési munkaprogram végrehajtása céljából aláírandó szerződések keretében élelmiszersegélyt szerezzenek be és mobilizáljanak; nem sérül mindazonáltal a Bizottság engedélyezésre jogosult tisztviselőjének azon joga, hogy további, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás céljait szolgáló követelményeket foglaljon bele ezekbe a szerződésekbe. Ezért az 1998. szeptember 3-i bizottsági határozat hatályát veszti.

(6)

Az 1292/96/EK rendelet 29. cikkének megfelelően a Bizottság tájékoztatta az élelmiszer-segélyezési és élelmezésbiztonsági bizottságot erről az intézkedésről,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság által az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján juttatandó termékek beszerzésére és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályait e határozat melléklete állapítja meg. Ezek a szabályok szerves részét képezik a Bizottság által e célból kötött szerződéseknek és egyezményeknek.

2. cikk

Az 1998. szeptember 3-i bizottsági határozat – amely feljogosít egyes, közösségi élelmiszersegélyben részesülő szervezeteket arra, hogy bizonyos, közösségi élelmiszersegélyként juttatandó termékeket beszerezzenek – hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat közzétételének napján lép érvénybe.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 27-én.

a Bizottság részéről

Louis MICHEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 166., 1996.7.5., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 346., 1997.12.17., 23. o.

(3)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(4)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.


MELLÉKLET

A közösségi segélyben részesített nem kormányzati szervezet (a továbbiakban: NGO) a következő szabályokat alkalmazza – a kedvezményezettel az élelmiszer-segélyezési politika végrehajtására kötött szerződésben foglalt bármely további pénzgazdálkodási követelmény sérelme nélkül –, amikor az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján közösségi élelmiszersegélyként juttatandó termékeket mobilizál.

I.   ÁLTALÁNOS ELVEK

E mellékletet „a rendeltetési helyen költségmentesen” juttatandó áruk esetében kell alkalmazni.

II.   AZ ÁRUBESZERZÉS HELYE

A juttatandó terméket – az adott beszerzés esetében megállapított feltételektől függően – az Európai Közösségben vagy az 1292/96/EK rendelet mellékletében feltüntetett és lehetőleg azonos földrajzi régióban fekvő fejlődő országban kell beszerezni. Amennyire lehetséges, elsőbbséget kell biztosítani a fogadó országban, illetve annak szomszédos országaiban történő beszerzéseknek.

Kivételes körülmények fennállása esetén, és az 1292/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásoknak megfelelően a termékeket az 1292/96/EK rendelet mellékletében felsoroltak között nem szereplő ország piacán is be lehet szerezni.

Az NGO gondoskodik arról, hogy az élelmiszersegélyként juttatandó termékeket szabadon be lehessen vinni a kedvezményezett országba, és hogy azok mentesüljenek minden, azonos hatású importvám vagy adó alól.

III.   A TERMÉKEK JELLEMZŐI

A termékeknek, amennyire csak lehet, összhangban kell lenniük a kedvezményezett lakosság táplálkozási szokásaival.

Az élelmiszersegélyként mobilizálandó termékek jellemzőinek meg kell felelniük az élelmiszersegélyként juttatandó termékek jellemzőivel kapcsolatos bizottsági közleményben (1) foglalt követelményeknek.

A csomagolásnak továbbá meg kell felelnie az élelmiszersegélyként juttatandó termékek csomagolásával kapcsolatos bizottsági közleményben (2) foglalt követelményeknek.

IV.   A NEMZETI HOVATARTOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az élelmiszersegélyként juttatandó termékek mobilizálásának keretében kiírt pályázati felhívásokban való részvétel egyenlő feltételek alapján nyitva áll minden európai közösségbeli vagy az 1292/96/EK rendelet mellékletében megjelölt, fejlődő országokbeli természetes vagy jogi személy számára.

Az ajánlattevőnek jogszerűen bejegyzettnek kell lennie, és kérésre ezt igazolni is kell tudnia.

V.   A BESZERZÉSI ELJÁRÁSBÓL ÉS A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉBŐL VALÓ KIZÁRÁS OKAI

1.   A beszerzési eljárásból való kizárás okai

Az ajánlattevőket ki kell zárni a beszerzési eljárásban való részvételből, amennyiben:

a)

csődeljárás, felszámolási eljárás vagy bírósági felügyelet alatti, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás alatt állnak, vagy gazdasági tevékenységüket felfüggesztették, vagy a tagállamok jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezései szerinti hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak;

b)

jogerősen olyan jogalapon elítélték őket, amely a szakmai hitelüket megkérdőjelezi;

c)

súlyos szakmai kötelességszegést követtek el, amit a támogatás kedvezményezettje bármely eszközzel bizonyíthat;

d)

nem teljesítették a társadalombiztosítási hozzájárulási- vagy adófizetési kötelezettségüket azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol székhellyel rendelkeznek, vagy a támogatás kedvezményezettjének országában, illetve abban az országban, ahol a szerződést teljesíteni kell;

e)

csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy bármely más, a Közösségek pénzügyi érdekét sértő jogellenes tevékenység miatt jogerős ítélet született velük szemben;

f)

a Közösség költségvetéséből finanszírozott korábbi közbeszerzési eljárást vagy támogatás-odaítélési eljárást követően azt állapították meg, hogy szerződéses kötelezettségeik teljesítésének elmulasztásával súlyos szerződésszegést követtek el.

Az ajánlattevőknek bizonyítaniuk kell, hogy nincsenek a fent felsorolt helyzetek egyikében sem.

2.   A szerződések odaítéléséből való kizárás

A szerződés nem ítélhető oda azon ajánlattevőknek, akik esetében a beszerzési eljárás során:

a)

összeférhetetlenség áll fenn;

b)

és akik a támogatás kedvezményezettje által kért – a szerződéses eljárásban való részvétel feltételét jelentő – információk nyújtása terén hamis nyilatkozatot tettek, vagy elmulasztják ezen információk nyújtását.

VI.   ODAÍTÉLÉSI ELJÁRÁSOK

1.   Általános rendelkezések

Az NGO nemzetközi nyílt pályázati eljárást indít a legalább 150 000 EUR értékű, áru beszerzésére irányuló szerződések esetében. Nemzetközi nyílt pályázati eljárás esetén az NGO pályázati felhívási értesítőt tesz közzé minden megfelelő tömegkommunikációs eszköz útján, mindenekelőtt az NGO honlapján, a nemzetközi sajtóban és azon ország sajtójában, amelyben a műveletre sor kerül, illetve egyéb szaklapban.

A legalább 30 000 EUR összegű, de a 150 000 EUR értéket el nem érő, áru beszerzésére irányuló szerződéseket helyi szinten közzétett nyílt pályázati eljárás révén ítélik oda. Helyi nyílt pályázati eljárás esetében a pályázati felhívási értesítőt minden megfelelő tömegkommunikációs eszköz útján közzé kell tenni, de kizárólag abban az országban, amelyben a műveletre sor kerül. Ugyanakkor az egyéb, pályázni jogosult szállítóknak a helyi vállalatokkal azonos lehetőségeket kell biztosítani.

A 30 000 EUR értéket el nem érő, áru beszerzésére irányuló szerződéseket közzététel nélküli versenytárgyalásos eljárás révén kell odaítélni; az eljárás során az NGO legalább három, választása szerinti szállítóval tárgyal, és legalább egyikükkel megállapodik a szerződés feltételeiről.

5 000 eurónál kisebb értéket képviselő, áru beszerzésére irányuló szerződés egyetlen ajánlat alapján is odaítélhető.

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezés beérkezésére megállapított határidőknek elég hosszúnak kell lenniük ahhoz, hogy az érdeklődő feleknek méltányos és megfelelő idő álljon rendelkezésre az ajánlatok előkészítéséhez és benyújtásához.

2.   Tárgyalásos eljárás

A kedvezményezett a következő esetekben alkalmazhat egyetlen ajánlatra épülő tárgyalásos eljárást:

a)

amennyiben a kedvezményezett által előre nem látható és tőle teljes mértékben független események következtében előállt rendkívüli sürgősség miatt a VI.1. szakaszban fent említett eljárásokra megállapított határidők nem tarthatók be. A rendkívüli sürgősség indokolására felhozott körülményeknek a kedvezményezettől teljes mértékben függetlennek kell lenniük.

A Bizottság által válságosnak minősített helyzetben végzett műveletek is kielégítik a rendkívüli sürgősség fogalmát. A Bizottság tájékoztatja a kedvezményezettet válsághelyzet kialakulásáról és megszűnéséről;

b)

az eredeti nyertes ajánlattevő általi olyan kiegészítő szállítások esetén, amelyeknek célja vagy a rendes áruk, illetve felszerelések részleges cseréje, vagy a meglévő áruk, illetve felszerelések kibővítése – amennyiben a szállító megváltozása esetén a kedvezményezett arra kényszerülne, hogy olyan, eltérő műszaki jellemzőkkel rendelkező felszerelést szerezzen be, amely összeegyeztethetetlenséget, illetve az üzemeltetésben és a karbantartásban aránytalanul nagy műszaki nehézségeket eredményezne;

c)

amennyiben a pályázati eljárás sikertelen volt, azaz minőségileg és/vagy pénzügyileg értékelhető ajánlatot nem nyújtottak be. Ilyen esetben a pályázati eljárás megszüntetését követően a kedvezményezett a pályázati eljárás résztvevői közül általa kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyalhat, feltéve hogy a pályázati eljárás eredeti feltételeit nem változtatják meg lényegesen;

d)

amennyiben a szóban forgó szerződést jogilag vagy ténylegesen monopóliummal rendelkező szerveknek ítélik oda, a Bizottság által az odaítélésről hozott döntésben foglalt kellő indokok alapján;

e)

szabadkézi vételre abban az esetben kerülhet sor, ha azt a beszerzés különleges körülményei indokolják, mindenekelőtt próbabeszerzés esetén.

3.   Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos kötelezettségek

Az NGO a pályázati felhívási értesítőben meghatározza azokat a formai követelményeket és határidőket, amelyeket az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor tiszteletben kell tartania.

A követelményeknek megfelelő valamennyi részvételi jelentkezést és ajánlatot egy értékelő bizottság értékel és rangsorol az előzetesen közzétett kizárási, kiválasztási és odaítélési szempontok alapján. A bizottság tagjainak száma páratlan, de legalább három fő, akik mind technikai, mind adminisztratív szempontból maradéktalanul alkalmasak az ajánlatok megalapozott véleményezésére.

Az egyes tételekre csak egy ajánlatot lehet benyújtani. Az ajánlat csak abban az esetben érvényes, ha teljes tételre vonatkozik. Amennyiben valamely tétel résztételekre van osztva, az ajánlatot a résztételek átlaga alapján kell elkészíteni. Amennyiben a pályázati felhívás egynél több tétel szállítására vonatkozik, tételenként külön ajánlatot kell benyújtani. Az ajánlattevő nem köteles minden tételre ajánlatot tenni.

Az ajánlatoknak a következőket kell tartalmazniuk:

az ajánlattevő neve és címe,

a pályázati felhívás, tétel és művelet hivatkozási száma,

a tétel nettó súlya vagy a meghatározott monetáris összeg, amelyre az ajánlat vonatkozik,

a termék nettó metrikus tonnánkénti ajánlott ára, amely áron az ajánlattevő vállalja, hogy a megállapított feltételeknek megfelelően teljesíti a szállítást,

vagy

a kínált termékek nettó mennyisége, amennyiben a pályázati felhívás olyan szerződésre vonatkozik, amely egy adott átalányösszegért nyújtott, meghatározott termék maximált mennyiségű beszerzéséről szól,

fuvarozási költségek a meghatározott teljesítési szakaszra,

a teljesítés határideje.

Az ajánlat csak abban az esetben érvényes, ha vele együtt ajánlati biztosíték letétbe helyezését igazoló bizonyítékot nyújtanak be. A biztosítéknak a kifizetés pénznemében meghatározott összegét, valamint a biztosíték érvényességi idejét a pályázati felhívásban kell meghatározni. A biztosíték az ajánlati ár teljes összegének legalább 1 %-át teszi ki, érvényességi ideje pedig legalább egy hónap.

Az NGO javára szóló ajánlati biztosítékot egy tagállam által elismert vagy az NGO által elfogadott hitelintézettől származó kezesség formájában kell biztosítani. A biztosíték visszavonhatatlan és az első kérésre lehívható.

Ha az élelmiszersegélyt a kedvezményezett országban mobilizálják, az NGO a pályázati felhívásban az ország kereskedelmi gyakorlatát figyelembe véve más feltételeket is meghatározhat a biztosíték tekintetében.

A biztosítékot a következő esetekben szabadítják fel:

az NGO által elküldött levélben vagy faxon közölt értesítés esetén, amennyiben az ajánlatot nem fogadták el vagy elutasították, illetve ha nem ítéltek oda szerződést az ajánlattevőnek,

amennyiben a nyertes ajánlattevő letétbe helyezte a teljesítési biztosítékot.

A biztosíték elvész, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés odaítélését követően méltányos időn belül nem helyezi letétbe a teljesítési biztosítékot, valamint akkor, ha az ajánlattevő visszavonja pályázatát annak beérkezése után.

El kell utasítani azt az ajánlatot, amelyet nem e rendelkezéseknek megfelelően nyújtottak be, vagy amely a pályázati felhívásban meghatározottaktól eltérő fenntartásokat vagy feltételeket tartalmaz.

A beérkezést követően az ajánlatokat nem lehet módosítani vagy visszavonni.

Az áru beszerzésére irányuló megbízást azon ajánlattevőnek ítélik oda, aki megfelelt a pályázati felhívás összes feltételének – különös tekintettel a beszerzendő áru jellemzőire – és a legalacsonyabb árajánlatot tartalmazó pályázatot nyújtotta be. Amennyiben több ajánlattevő nyújt be egyidejűleg pályázatot a legalacsonyabb árajánlat szintjén, a szerződést sorsolással ítélik oda.

A szerződés odaítélésekor mind a nyertes ajánlattevőt, mind a sikertelen ajánlattevőket levélben vagy faxon megfelelően értesíteni kell.

Az NGO dönthet úgy, hogy nem ítéli oda a szerződést az első vagy a második határidő lejártával, különösen akkor, ha a benyújtott ajánlatok a rendes piaci árakon kívül esnek. Az NGO nem köteles a döntését megindokolni. Az ajánlattevőket három munkanapon belül írásban kell értesíteni a szerződés odaítélésének elmaradásáról szóló döntésről.

VII.   A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS A SZÁLLÍTÁS FELTÉTELEI

Az NGO a pályázati felhívásban meghatározza azokat a feltételeket, amelyek a nyertes ajánlattevőnek az ezen szabályozás szerinti kötelezettségeire vonatkoznak, a nyertes ajánlattevő pedig köteles a pályázati felhívásban meghatározott összes feltétel szerint eleget tenni a kötelezettségeinek, éppúgy mint a pályázatából eredő kötelezettségeinek.

A nyertes ajánlattevő a saját költségén végzi a szállítást a pályázatában megjelölt elhajózási kikötőből a pályázati felhívásban meghatározott rendeltetési kikötőig azon az útvonalon, amely a jóváhagyott határidőre tekintettel a leginkább megfelel.

A nyertes ajánlattevő írásbeli kérelmére azonban az NGO engedélyezheti az elhajózási kikötő vagy a berakodási rakpart megváltoztatását, feltéve hogy az ezzel kapcsolatban felmerülő minden költséget a nyertes ajánlattevő visel.

A nyertes ajánlattevő tengeri biztosítást köt vagy általános biztosítási kötvényt igényel. A biztosításnak legalább a pályázati összegre kell szólnia, és ki kell terjednie a fuvarozáshoz, és a nyertes ajánlattevő által végzett minden egyéb, a fuvarozással kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó kockázatra a meghatározott szállítási szakaszig terjedően. Ki kell terjednie emellett a megsérült áruk kiválogatására, bevonására vagy megsemmisítésére, valamint azon áruk újracsomagolására és vizsgálatára, amelyeket a kedvezményezett a károsodásuk ellenére elfogadhatónak tart.

Az árukat nem lehet felosztott szállítmányokban, egynél több hajón leszállítani, kivéve ha az NGO azzal egyetért. Ebben az esetben az NGO megköveteli a nyertes ajánlattevőtől, hogy a külön ellenőrzéssel járó költségeket viselje.

A pályázati felhívás szükség esetén meghatározhatja azt az időpontot, amely előtt a teljesítés idő előttinek minősül.

A megbízást akkor tekintik teljesítettnek, ha az összes árut ténylegesen, „a rendeltetési helyre költségmentesen” leszállították. Valamennyi felmerülő költséget a nyertes ajánlattevő viseli addig az időpontig, amíg az áruk a célraktárban hozzáférhetőek nem lesznek.

A nyertes ajánlattevő viseli a beszerzés lezárulásáig az összes kockázatot – ideértve az áruknak a szállítás során történt elvesztését vagy megrongálódását –, valamint felelős azért, hogy azokat a felügyelő a végleges megfelelőségi igazolásban feljegyezze (lásd a VIII. szakaszt).

A nyertes ajánlattevő haladéktalanul értesíti írásban a kedvezményezettet és a felügyelőt az alkalmazott fuvarozási módról, a berakodási időpontokról, a rendeltetési helyre való várható megérkezési időpontról és az áruk fuvarozása során felmerülő bármely váratlan eseményről.

A nyertes ajánlattevő elintézi az exportengedéllyel és a vámkezeléssel kapcsolatos formalitásokat, valamint viseli az ezzel kapcsolatos költségeket és terheket.

Kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében a nyertes ajánlattevő a szerződés odaítélését követő méltányos időn belül teljesítési biztosítékot helyez letétbe. A fizetés pénznemében kifejezett biztosíték az ajánlat teljes összegének 5–10 %-a. Az érvényesség ideje a végső teljesítés után egy hónappal jár le. A teljesítési biztosítékot az ajánlati biztosítékkal azonos módon kell letétbe helyezni.

A teljesítési biztosítékot az NGO levélben vagy faxon teljes összegben felszabadítja, amennyiben a nyertes ajánlattevő:

valamennyi kötelezettségének megfelelően teljesítette a szerződést; vagy

mentesült a kötelezettségei alól;

vagy

az NGO által elismert vis maior miatt nem teljesítette a szállítást.

VIII.   FELÜGYELET

Közvetlenül a szerződés odaítélését követően az NGO tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt arról, hogy mely iroda lesz felelős az egyes szállítmányok tekintetében a szállítandó áruk minőségének, mennyiségének, csomagolásának és címkézésének ellenőrzéséért és tanúsításáért, a megfelelőségi és a teljesítési igazolás kiállításáért, és általánosságban véve a szállítási művelet valamennyi szakaszának összehangolásáért (a továbbiakban: a felügyeleti iroda).

A szerződés odaítéléséről történő értesítést követően a nyertes ajánlattevő írásban tájékoztatja a felügyeleti irodát a szállítandó áru gyártójának, csomagolójának vagy raktározójának nevéről és címéről, a gyártás vagy csomagolás hozzávetőleges időpontjáról, valamint az átvétel helyén levő képviselőjének nevéről.

A felügyeleti iroda legalább két ellenőrzést végez a nemzetközi ellenőrzési szabványokban foglalt meghatározások alapján a következők szerint:

a)

Előzetes ellenőrzést kell végezni az áruk berakodásakor vagy a gyárban. A végleges ellenőrzést a meghatározott teljesítési szakaszban kell végrehajtani.

b)

Az előzetes ellenőrzés befejezését követően a felügyeleti iroda a nyertes ajánlattevő részére előzetes megfelelőségi igazolást állít ki, amely szükség esetén fenntartásokkal kezelendő. A felügyeleti iroda közli, hogy a fenntartás az árut a teljesítési szakaszban elfogadhatatlanná teszi-e.

c)

A végleges ellenőrzés befejezését követően a felügyeleti iroda a nyertes ajánlattevő részére végleges megfelelőségi igazolást állít ki, amely mindenekelőtt a teljesítés időpontját és a teljesített nettó mennyiséget jelzi; ez az igazolás szükség esetén fenntartásokkal kezelendő.

d)

Amennyiben a felügyeleti iroda indokolással ellátott „fenntartási értesítést” állít ki, a lehető leghamarabb írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt és az NGO-t. Amennyiben a nyertes ajánlattevő meg kívánja támadni a megállapításokat a felügyeleti irodánál és az NGO-nál, azt az értesítés elküldésétől számított két munkanapon belül kell megtennie.

A fent említett ellenőrzések költségeit az NGO viseli. A nyertes ajánlattevő viseli a minőségi hibákból vagy az áruknak az ellenőrzésen való késői bemutatásából fakadó anyagi következményeket.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő vagy a kedvezményezett kifogásolja az ellenőrzés megállapításait, az NGO felhatalmazásának birtokában a felügyeleti hatóság felülvizsgálatról intézkedik; a felülvizsgálat – a kifogás természetének megfelelően – ellenpróba vételét és elemzését és/vagy a csomagolás újramérését vagy újraellenőrzését foglalja magában. A felülvizsgálatot a nyertes ajánlattevő, a végső kedvezményezett és a felügyeleti iroda megállapodásának eredményeként kijelölt ügynökség vagy laboratórium végzi el.

A felülvizsgálat költségeit a vesztes fél viseli.

Amennyiben sem az ellenőrzés, sem a felülvizsgálat után nem állítanak ki végleges megfelelőségi igazolást, a nyertes ajánlattevő köteles az árukat kicserélni.

Az árucsere, valamint az azzal járó ellenőrzés költségeit a nyertes ajánlattevő viseli.

A felügyeleti iroda írásban meghívja a nyertes ajánlattevő és a végső kedvezményezett képviselőjét az ellenőrzési műveletekre, mindenekelőtt a vizsgálat céljára történő mintavételre. A mintavételt a szakmai gyakorlatnak megfelelően kell elvégezni. A mintavétel során a felügyeleti iroda két további mintát is vesz, amelyeket az NGO rendelkezésére lepecsételve tart bármely további ellenőrzés céljaira, illetve arra az esetre, ha a kedvezményezett vagy a nyertes ajánlattevő kifogást emel.

A mintaként vett áruk költségét a nyertes ajánlattevő viseli.

Az árut átvevő késedelem nélkül átvételi igazolást állít ki a nyertes ajánlattevő részére, miután az az árukat a „rendeltetési helyre költségmentesen” leszállította, a nyertes ajánlattevő pedig a kedvezményezett részére átadta a végleges megfelelőségi igazolás eredeti példányát, valamint az áruk értékét és azoknak a kedvezményezett részére való költségmentes szállítását megállapító proforma számlát.

Ömlesztve szállított áruk esetén a kívánt mennyiség alatti 3 %-os súlyeltérés (a minták súlyát nem számítva) megengedett. Csomagolt áruk esetén legfeljebb 1 %-os súlyeltérés engedélyezett. A megengedett súlyeltérés túllépése esetén az NGO az eredeti beszerzéssel azonos pénzügyi feltételek mellett pótlólagos teljesítésre kérheti a nyertes ajánlattevőt.

IX.   A KIFIZETÉS FELTÉTELEI

Az NGO által a nyertes ajánlattevőnek fizetendő összeg nem haladhatja meg a pályázatban szereplő összegnek az esetleges költségekkel növelt, és az alább meghatározott esetleges levonásokkal csökkentett összegét.

Amennyiben a teljesítés szakaszában kiderül, hogy az áruk minősége, csomagolása vagy címkézése nem felel meg az előírásoknak, az eltérés azonban nem olyan természetű, hogy akadálya legyen a teljesítési igazolás kiállításának, az NGO a fizetendő összeg számításánál levonásokat alkalmazhat.

Vis maior esetét kivéve a teljesítési biztosíték halmozott alapon részben elvész a következő esetekben:

a 8. szakaszban meghatározott súlyeltérési értékek sérelme nélkül a le nem szállított mennyiség értékének 10 %-a,

a határidő után leszállított mennyiség értékének 0,1 %-a késedelmi naponként,

megfelelő esetben, és amennyiben a pályázati felhívásban szerepel, idő előtti teljesítés esetén naponként 0,1 %.

Azt az összeget, amely a biztosítékokból elvész, a teljes kifizetendő összegből kell levonni. A biztosítékokat ezt követően egyidejűleg teljes összegben fel kell szabadítani.

Az NGO a nyertes ajánlattevő írásbeli kérelmére kifizethet bizonyos járulékos költségeket, például a nyertes ajánlattevő által ténylegesen kifizetett raktározási és biztosítási költségeket, adminisztratív költségeket azonban nem; ezeket a költségeket megfelelő igazoló iratokra alapozva határozza meg, feltéve hogy az átvételi igazolást vagy a teljesítési igazolást az igényelt költségek jellegére vonatkozó fenntartások nélkül állították ki, valamint a következő esetekben:

a teljesítési időtartamnak a fogadó fél kérelmére történő meghosszabbítása esetén; vagy

a teljesítés időpontja és az átvételi igazolás vagy a végleges megfelelőségi igazolás kiállítása között fellépő, 30 napnál hosszabb késedelem esetén.

A járulékos költségek nem fogadhatók el, ha azok meghaladják a következő összegeket:

raktározási költségek tekintetében ömlesztett áruk esetén tonnánként heti 1 EUR, feldolgozott áruk esetén tonnánként heti 2 EUR,

biztosítási költségek tekintetében az áruk értékének évi 0,75 %-a.

A kifizetendő összeget a nyertes ajánlattevő két példányban benyújtott kérelmére kell kifizetni. A teljes pályázati összeg vagy a még hátralévő részlet kifizetésére irányuló kérelmet a következő dokumentumokkal együtt kell benyújtani:

számla az igényelt összegről,

az átvételi igazolás eredetiben,

a végleges megfelelőségi igazolásnak a nyertes ajánlattevő által aláírt és hitelesített másolata.

A pályázati felhívásban meghatározott teljes mennyiség 50 %-ának leszállítása után a nyertes ajánlattevő előleg fizetésére irányuló kérelmet nyújthat be, amelyhez csatolnia kell az igényelt összegről kiállított számlát és az előzetes megfelelőségi igazolás másolatát.

A pályázat teljes összegére vagy a még hátralévő részlet kifizetésére irányuló valamennyi fizetési kérelmet az átvételi igazolás kiállítását követően kell benyújtani az NGO-nak. Minden kifizetést a kifizetésre irányuló, teljes és pontos kérelemnek az NGO-hoz való beérkezését követő 60 napon belül teljesíteni kell. Az indokolatlan késedelem késedelmi kamat fizetését vonja maga után; ez a kamat az Európai Központi Bank által alkalmazott havi kamatlábnak felel meg.

X.   ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Az NGO dönti el, hogy a nyertes ajánlattevő részéről az áruk leszállításának vagy valamely kötelezettség teljesítésének elmulasztása vis maior következménye-e. Az NGO által vis maiornak elismert eset következményeként felmerülő költségeket az NGO viseli.


(1)  HL C 312., 2000.10.31., 1. o.

(2)  HL C 267., 1996.9.13., 1. o.


5.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 3.)

a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében a „mentes övezet” vagy „nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság” minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4185. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/770/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/634/EK bizottsági határozat (2) jóváhagyja és felsorolja a különböző tagállamok által benyújtott programokat. A tagállamok programot nyújthatnak be a Bizottság részére, amely lehetővé teszi, hogy a későbbiekben egy övezet vagy egy nem mentes övezetben lévő halgazdaság a vírusos vérfertőzés (VHS) és a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegségektől mentes övezet vagy nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság minősítés megszerzésére irányuló eljárásokat kezdeményezzen.

(2)

A fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) esetében a program Finnország egész területére alkalmazható; mivel a vírusos vérfertőzés (VHS) elleni program alkalmazásával az ország kontinentális részén már végeztek, ezért az idevonatkozó programot a 2003/643/EK határozat I. mellékletéből ki kell kitörölni.

(3)

Az Incubato ittico di valle – Loc. Cascina Prelle – Traversella (TO) övezetben a program alkalmazásával már végeztek, ezért az idevonatkozó programot a 634/2003/EK határozat II. mellékletéből ki kell törölni.

(4)

A 2003/634/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2003/634/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet helyébe e határozat I. mellékletének szövege lép.

2.

Az II. melléklet helyébe e határozat II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 46., 1991.2.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 220., 2003.9.3., 8. o. A legutóbb a 2005/414/EK határozattal (HL L 141., 2005.6.4., 29. o.) módosított határozat.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A MENTES ÖVEZET MINŐSÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ PROGRAMOK, TEKINTETTEL EGY VAGY TÖBB HALBETEGSÉGRE, VHS ÉS/VAGY IHN

1.   DÁNIA

DÁNIA ÁLTAL 1995. MÁJUS 22-ÉN BENYÚJTOTT PROGRAMOK:

A FISKEBÆK Å vízgyűjtő területe

JUTLAND TELJES TERÜLETE a Storåen vízgyűjtő terület déli és nyugati része, valamint Karup å, Gudenåen és Grejs å területek

A DÁN SZIGETEK teljes területe

2.   NÉMETORSZÁG

NÉMETORSZÁG ÁLTAL 1999. FEBRUÁR 25-ÉN BENYÚJTOTT PROGRAM:

Az »OBERN NAGOLD« vízgyűjtő területén található övezet

3.   OLASZORSZÁG

3.1.   OLASZORSZÁG ÁLTAL 2001. OKTÓBER 6-ÁN, A BOLZANO AUTONÓM TARTOMÁNY SZÁMÁRA BENYÚJTOTT, 2003. MÁRCIUS 27-ÉN ÍRÁSBAN MÓDOSÍTOTT PROGRAM:

Bolzano tartomány övezete

Az övezet magában foglalja a Bolzano tartományon belüli valamennyi vízgyűjtő területet.

Az övezet magában foglalja a ZONA VAL D’ADIGE területét, tehát az Adige folyó vízgyűjtő területét a Bolzano tartományban található forrásától a Trento tartomány határáig.

(NB. A ZONA VAL D’ADIGE övezet fennmaradó része a Trento autonóm tartomány jóváhagyott programjához tartozik. Ezen övezet alsó és felső részét egy járványügyi egységnek kell tekinteni.)

3.2.   OLASZORSZÁG ÁLTAL 1996. DECEMBER 23-ÁN ÉS 1997. JÚLIUS 14-ÉN TRENTO AUTONÓM TARTOMÁNY SZÁMÁRA BENYÚJTOTT PROGRAMOK:

Zona Val di Sole e Val di Non

A Noce patak forrásától az S. Giustina gátig tartó vízgyűjtő terület

Zona Val d’Adige – alsó rész

Az Adige folyó vízgyűjtő területei és a Trento autonóm tartomány területén lévő források Bolzano tartomány határától az Ala gátig (vízerőmű).

(NB. a ZONA VAL D’ADIGE övezet felső része Bolzano tartomány jóváhagyott programjához tartozik. Ezen övezet felső és alsó részeit egy járványtani egységnek kell tekinteni.)

Zona del torrente Arnò

Az Arnò sebes folyó vízgyűjtő területe a forrástól az alsó szakaszon lévő torlaszokig, melyek azelőtt találhatóak, hogy az Arnò sebes folyó beletorkollik a Sarca folyóba

Zona Val Banale

Az Ambies patak medencéjének vízgyűjtő területe a vízerőmű gátjáig

Zona Varone

A Magnone patak vízgyűjtő területe a forrástól a vízesésig

Zona Alto e Basso Chiese

A Chiese folyó vízgyűjtő területe a forrástól a Condino gátig, kivéve az Adana és Palvico sebes folyók medencéit

Zona del torrente Palvico

A Palvico sebes folyó medencéjének vízgyűjtő területe a beton és kő gátig

3.3.   OLASZORSZÁG ÁLTAL 2001. FEBRUÁR 21-ÉN VENETO RÉGIÓ SZÁMÁRA BENYÚJTOTT PROGRAM:

Zona del torrente Astico

Az Astico folyó vízgyűjtő területe a forrásoktól (Trento autonóm tartományban, Vicenza tartományban és Velence régióban), a Pedescala-hídhoz közel fekvő gátig Vicenza tartományban.

Az Astico folyó alsó folyásának azt a szakaszát, amely a Pedescala-híd közelében található gát és a Pria-Maglio-gát között helyezkedik el, puffer- (azaz átmeneti) zónának kell tekinteni.

3.4.   OLASZORSZÁG ÁLTAL 2002. FEBRUÁR 20-ÁN UMBRIÓ RÉGIÓ SZÁMÁRA BENYÚJTOTT PROGRAM:

Zona Fosso di Monterivoso: A Monterivoso folyó vízgyűjtő területe a forrásoktól a Ferentillóhoz közeli átjárhatatlan gátakig

3.5.   OLASZORSZÁG ÁLTAL 2003. DECEMBER 23-ÁN LOMBARDIA RÉGIÓ SZÁMÁRA BENYÚJTOTT PROGRAM:

Zona valle del torrente Venina: A Venina folyó vízgyűjtő területe a forrásoktól és az azt követő határvonal

Nyugatra: Livrio-völgy

Délre: Orobie-i Alpok Publino Passtól Redorta Peakig

Kelet-Armisa és az Armisola-völgyek

3.6.   OLASZORSZÁG ÁLTAL 2004. SZEPTEMBER 23-ÁN TOSCANA RÉGIÓ SZÁMÁRA BENYÚJTOTT PROGRAM:

Zona valle di Tosi: A Vicano di S. Ellero folyó vízgyűjtő területe a forrásoktól az Il Greto gátig, Raggioli falu közelében

4.   FINNORSZÁG

4.1.   FINNORSZÁG ÁLTAL 1995. MÁJUS 29-ÉN BENYÚJTOTT, A VHS-TŐL TÖRTÉNŐ MEGSZABADULÁSRA IRÁNYULÓ PROGRAM (1), AMELY MAGÁBAN FOGLALJA A KÜLÖNLEGES KIIRTÁSI ELJÁRÁSOKAT ÉS AMELYET 2002. MÁRCIUS 27-ÉN, 2002. JÚNIUS 4-ÉN, 2003. MÁRCIUS 12-ÉN, 2003. JÚNIUS 12-ÉN, 2003. OKTÓBER 20-ÁN, VALAMINT 2005. MÁJUS 17-ÉN ÍRÁSBAN MÓDOSÍTOTTAK:

FINNORSZÁG teljes part menti területe különleges kiirtási eljárások alkalmazására:

Åland tartomány

a korlátozások alá eső terület Pyhtää-ban

Uusikaupunki, Pyhäranta és Rauma közigazgatási körzetek korlátozások alá eső területei

5.   CIPRUS

CIPRUS ÁLTAL 2004. ÁPRILIS 20-ÁN BENYÚJTOTT PROGRAM:

Ciprus teljes területe.”


(1)  Tekintettel az IHN-re, a program alkalmazását – e határozat értelmében – befejezettnek kell tekinteni; a program a betegségtől mentes övezet címet szerezte meg.


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

MENTES HALGAZDASÁG NEM MENTES KÖRNYEZETBEN MINŐSÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ PROGRAMOK, TEKINTETTEL EGY VAGY TÖBB HALBETEGSÉGRE, VHS ÉS/VAGY IHN

1.   OLASZORSZÁG

1.1.   OLASZORSZÁG ÁLTAL 2000. MÁJUS 2-ÁN A FRIULI VENEZIA GIULIA RÉGIÓ, UDINE TARTOMÁNY SZÁMÁRA BENYÚJTOTT PROGRAM:

A Tagliamento folyó vízgyűjtő medencéjében lévő halgazdaságok:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2.   OLASZORSZÁG ÁLTAL 2003. DECEMBER 21-ÉN VENETO RÉGIÓ SZÁMÁRA BENYÚJTOTT PROGRAM:

A halgazdaság:

Azienda agricola Bassan Antonio.”


5.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/38


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 3.)

a lóverseny, lovassportrendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról szóló 93/195/EGK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4186. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/771/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/426/EGK tanácsi irányelvre és különösen annak 19 cikke ii. bekezdésére (1),

mivel:

(1)

A 93/195/EGK bizottsági határozat (2) II. mellékletében meghatározott általános szabály szerint a lóverseny, lovassportrendezvények és kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak újrabehozatala a határozat I. mellékletében az ugyanabba az osztályba sorolt harmadik országokba történő, 30 napot meg nem haladó időtartamú ideiglenes kivitelt követően engedélyezett.

(2)

Az olimpiai játékokon, az azt előkészítő sportrendezvényeken és a paralimpián részt vevő törzskönyvezett lovakat a vendéglátó ország illetékes hatósága, a rendező szervezet és Nemzetközi Lovassport Szövetség (International Federation for Equestrian Sports – FEI) állatorvosi felügyelete alá kell helyezni.

(3)

Figyelembe véve az állatorvosi felügyelet mértékét és azt a tényt, hogy az érintett lovakat távol tartják a rosszabb egészségi állapotú állatoktól, az ideiglenes kivitel időtartamát célszerű legfeljebb 90 napra meghosszabbítani, és ennek megfelelően kell meghatározni az olimpiai játékok – beleértve az előkészítő sportrendezvényeket és a paralimpiát is – céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitelét követő újrabehozatalra vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és a szükséges állatorvosi bizonyítványokat.

(4)

A 93/195/EGK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 93/195/EGK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 1. cikk az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„—

az olimpiai játékok, az azt előkészítő sportesemények és a paralimpia lovassportrendezvényein vettek részt, és megfelelnek az e határozat IX. mellékletében meghatározott egészségügyi bizonyítványmintában rögzített követelményeknek.”

2.

A melléklet szövege IX. mellékletként egészíti ki a határozatot.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 42. o. A legutóbb a 2004/68/EK irányelvvel (HL L 139., 2004.4.30., 320. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 86., 1993.4.6., 1. o. A legutóbb a 2005/605/EK határozattal (HL L 206., 2005.8.9., 16. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„IX. MELLÉKLET

Image

Image

Image


5.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/42


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 3.)

a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel és a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szembeni ellenálló képességre géntechnológiával módosított kukorica terméknek (Zea mays L., 1507 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő forgalomba hozataláról

(az értesítés a C(2005) 4192. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland nyelvű szöveg hiteles.)

(2005/772/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2001/18/EK irányelv szerint a géntechnológiával módosított szervezetet tartalmazó vagy abból álló, illetőleg géntechnológiával módosított szervezetek kombinációját tartalmazó vagy abból álló termékek forgalomba hozatalához írásbeli jóváhagyás szükséges, amelyet egy tagállam illetékes hatósága állít ki az említett irányelvben megállapított eljárással összhangban.

(2)

Bejelentés érkezett a Pioneer Hi-Bred International, INC és a Mycogen Seeds részéről egy géntechnológiával módosított kukorica termék (Zea mays L., 1507 vonal) forgalomba hozataláról az illetékes holland hatósághoz (ref. C/NL/00/10).

(3)

A bejelentés az egyéb kukoricákéhoz hasonló felhasználásra és behozatalra vonatkozik, beleértve a takarmányként történő felhasználást, de kivéve az 1507 transzformációjával nyert változatok élelmiszerként vagy élelmiszer-összetevőként történő közösségi felhasználását és termesztését.

(4)

A 2001/18/EK irányelv 14. cikkében előírt eljárással összhangban Hollandia illetékes hatósága értékelő jelentést készített, amelyet benyújtott a Bizottsághoz és a többi tagállam illetékes hatóságához. Az értékelő jelentés megállapította, hogy amennyiben a különleges feltételek teljesülnek, nem merül fel olyan indok, amely alapján a Zea mays L. 1507 vonal forgalombahozatali engedélyét meg kell tagadni.

(5)

Egyes tagállamok illetékes hatóságai kifogást emeltek a termék forgalomba hozatala ellen.

(6)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2004. szeptember 24-én elfogadott véleménye szerint a Zea mays L. 1507 vonal a javasolt felhasználás során valószínűleg nincs káros hatással az emberi és állati egészségre vagy a környezetre. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság szintén megállapította, hogy a kérelmező által biztosított ellenőrzési terv megfelelő az 1507 kukorica tervezett felhasználásához.

(7)

Az egyes kifogásoknak a 2001/18/EK irányelv figyelembevételével történő vizsgálata, a bejelentésben foglalt információk vizsgálata és az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság véleményének vizsgálata nem tárt fel olyan okot, amely arra engedne következtetni, hogy a Zea mays L. 1507 vonal forgalomba hozatala kedvezőtlen hatással lesz az emberek vagy az állatok egészségére, illetőleg a környezetre.

(8)

A géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2), valamint a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról szóló, 2004. január 14-i 65/2004/EK bizottsági rendelet (3) alkalmazása céljából a kukorica 1507 vonalához egyedi azonosítót kell rendelni.

(9)

A 2001/18/EK irányelv és a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4).

(10)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság véleményének ismeretében nem szükséges különleges feltételeket megállapítani a termék kezelése és csomagolása, valamint konkrét ökoszisztémák, környezetek és földrajzi területek védelme tekintetében.

(11)

A termék forgalomba hozatalát megelőzően a címkézés és a nyomonkövethetőség biztosításához szükséges intézkedéseknek, ideértve a jóváhagyott kimutatási módszerrel végzett hitelesítést is, a forgalomba hozatal minden szintjén alkalmazhatóaknak kell lenniük.

(12)

A határozatban előírt intézkedések nincsenek összhangban a 2001/18/EK irányelv 30. cikke szerint létrehozott szabályozási bizottság véleményével. Következésképpen a Bizottság ezen intézkedések vonatkozásában javaslatot nyújtott be a Tanácsnak. Mivel a 2001/18/EK irányelv 30. cikke (2) bekezdésében megállapított időszak lejártával a Tanács még nem fogadta el a javasolt intézkedéseket, de egyet nem értésének sem adott hangot azokkal kapcsolatban, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (5) 5. cikke (6) bekezdésével összhangban az intézkedéseket a Bizottság fogadja el,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Hozzájárulás

Egyéb közösségi jogszabályok, különösen a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi (6) rendelet és az 1829/2003/EK rendelet sérelme nélkül, Hollandia illetékes hatósága a Pioneer Hi-Bred International, Inc. és a Mycogen Seeds bejelentésének megfelelően (hivatkozási szám: C/NL/00/10), e határozattal összhangban írásbeli jóváhagyást köteles adni a 2. cikkben meghatározott termék forgalomba hozatalához.

A jóváhagyásban a 2001/18/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésével összhangban egyértelműen meg kell határozni a jóváhagyásra vonatkozó, 3. és 4. cikk szerinti feltételeket.

2. cikk

Termék

(1)   A termékként vagy termék összetevőjeként forgalomba kerülő, géntechnológiával módosított szervezet (a továbbiakban: „a termék”): szemes kukorica (Zea mays L.), amely ellenálló a kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) és más, a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel szemben, illetve a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szemben. A Zea mays 1507 vonalból részecskegyorsító technológia segítségével alakították ki a lineáris PHI8999A DNS szakasz használatával, mely a következő DNS-t tartalmazza két kazettában:

a)

1. kazetta:

A Bacillus thuringiensis aizawai alfajából származó, a kukoricamollyal (Ostrinia nubilalis) és más, a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel – például Sesamia spp., Spodoptera frugiperda és Agrotis ipsilon – szembeni ellenálló képességet adó, csonkított cry1F gén szintetikus változata, a Zea maysból származó ubiZM1(2) ubiquitin promóter és az Agrobacterium tumefaciens pTi15955-ből származó ORF25PolyA terminátor szabályozása alatt.

b)

2. kazetta:

A glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szembeni ellenálló képességet adó Streptomyces viridochromogenes Tü494 szálából nyert pat gén szintetikus változata, a karfiol mozaikvírus 35S promóter és terminátor szekvensek szabályozása alatt.

(2)   A jóváhagyás kiterjed a kukorica 1507 vonala és bármely más, hagyományosan szaporított kukorica keresztezésével előállított magvakra, akár termék formájában, akár termék összetevőjeként.

3. cikk

A forgalomba hozatal feltételei

A termék felhasználása ugyanolyan céllal történhet, mint az egyéb kukoricáké, kivéve az élelmiszerként vagy élelmiszer-összetevőként történő felhasználást és termesztést; és a következő feltételek mellett hozható forgalomba:

a)

a jóváhagyás érvényességének időtartama a jóváhagyás kiállításának időpontjától számított 10 év;

b)

a termék egyedi azonosítója: DAS-Ø15Ø7-1;

c)

a 2001/18/EK irányelv 25. cikkének sérelme nélkül, a jóváhagyás birtokosa – bármikor kapjon is arra felkérést – köteles a termék vagy annak genetikai anyaga pozitív és negatív ellenőrző mintáit vagy a referenciaanyagokat az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani;

d)

az 1829/2003/EK rendeletben előírt címkézési követelmények sérelme nélkül vagy a címkén, vagy a terméket kísérő dokumentumban fel kell tüntetni az „Ez a termék géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmaz” vagy az „Ez a termék géntechnológiával módosított 1507 kukoricát tartalmaz” feliratot, kivéve akkor, ha más közösségi jogszabály olyan küszöbértéket állapít meg, amely alatt ennek az információnak a feltüntetése nem követelmény;

e)

ameddig a termék termesztési célból történő forgalomba hozatala nem engedélyezett, vagy a címkén, vagy a terméket kísérő dokumentumban fel kell tüntetni a „nem termesztési célra” feliratot.

4. cikk

Ellenőrzés

(1)   A jóváhagyás érvényességi időtartama alatt a jóváhagyás birtokosa gondoskodik a bejelentésben foglalt és általános felügyeleti tervből álló ellenőrzési terv felállításáról és végrehajtásáról annak érdekében, hogy nyomon kövesse a termék kezeléséből vagy felhasználásából eredően az emberi vagy állati egészségre, illetőleg a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat.

(2)   A jóváhagyás birtokosa közvetlenül tájékoztatja a piaci szereplőket, a felhasználókat, a takarmányozással és állati táplálékkutatással foglalkozó nemzeti hivatalokat és az állatorvosi szolgálatokat a kukorica 1507 vonala közösségbe való behozataláról, a termék biztonsági és általános jellemzőiről, valamint ellenőrzésére vonatkozó feltételekről.

(3)   A jóváhagyás birtokosa évente jelentést nyújt be a Bizottságnak és a tagállamok illetékes hatóságainak az ellenőrzési tevékenységek eredményeiről.

(4)   A 2001/18/EK irányelv 20. cikkének sérelme nélkül – amikor helyénvaló, és a Bizottság és az eredeti bejelentést kézhez kapó tagállamok illetékes hatóságai közötti megállapodás függvényében – a jóváhagyás birtokosa és/vagy az eredeti bejelentést megkapott tagállami illetékes hatóság a bejelentett ellenőrzési tervet az ellenőrzési tevékenységek eredményei fényében felülvizsgálja. Az ellenőrzési terv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat a tagállamok illetékes hatóságaihoz kell leadni.

(5)   A jóváhagyás birtokosának mindenkor képesnek kell lennie bizonyítékot szolgáltatni a Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai részére a következőkről:

a)

arról, hogy a bejelentésben foglalt ellenőrzési tervben meghatározott, meglévő ellenőrzési hálózatok összegyűjtik a termék ellenőrzéséhez szükséges információkat; továbbá

b)

hogy az ellenőrzési hálózatok tagjai megállapodtak abban, hogy a Bizottságnak és a tagállamok illetékes hatóságainak a (3) bekezdéssel összhangban benyújtandó ellenőrzési jelentés beadási időpontja előtt elérhetővé teszik ezeket az információkat a jóváhagyás birtokosa számára.

5. cikk

Alkalmazhatóság

E határozat attól a naptól alkalmazandó, amikor az 1. cikkben említett termék a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi (7) rendelet értelmében élelmiszerként vagy élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalát engedélyező és a közösségi referencialaboratórium által jóváhagyott kimutatási módszert tartalmazó közösségi határozat alkalmazandó.

6. cikk

Címzett

E határozat címzettje a Holland Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 3-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o. A legutóbb az 1830/2003/EK rendelettel (HL L 268., 2003.10.18., 24. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 24. o.

(3)  HL L 10., 2004.1.16., 5. o.

(4)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(6)  HL L 43., 1997.2.14., 1. o.

(7)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.


5.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/45


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 3.)

Luxemburgban a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló terv jóváhagyásáról szóló 2003/136/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2005) 4193. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2005/773/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i 2001/89/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére, 25. cikke (3) bekezdésére és 29. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2001-ben megerősítették a klasszikus sertéspestis jelenlétét Luxemburgban a vaddisznóállomány körében.

(2)

A 2003/136/EK bizottsági határozattal (2) a Bizottság jóváhagyta a Luxemburg által benyújtott, a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló tervet.

(3)

A 2005/224/EK bizottsági határozattal a Bizottság jóváhagyta a vaddisznók sürgősségi vakcinázására irányuló terv befejezését.

(4)

A Luxemburg által benyújtott információkból kitűnik, hogy a vaddisznók klasszikus sertéspestisét sikeresen felszámolták, és már nincs szükség a jóváhagyott felszámolási terv alkalmazására.

(5)

Ezért helyénvaló a 2003/136/EK határozatot hatályon kívül helyezni.

(6)

Az ebben a határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/136/EK határozat hatályát veszti.

2. cikk

E határozat címzettje a Francia Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 53., 2003.2.28., 52. o. A legutóbb a 2005/224/EK határozattal (HL L 71., 2005.3.17., 69. o.) módosított határozat.


5.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/46


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 3.)

a 92/452/EGK határozatnak az amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4195. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/774/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A harmadik országokban a szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló exportjára feljogosított embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok jegyzékének megállapításáról szóló, 1992. július 30-i 92/452/EGK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a tagállamok harmadik országokból csak a határozatban felsorolt embriógyűjtő munkacsoportok által begyűjtött, kezelt és tárolt embriókat hozhatnak be.

(2)

Az Amerikai Egyesült Államok kérte a jegyzéknek az országra vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosítását, nevezetesen egy további munkacsoport felvételét, valamint egy munkacsoport törlését.

(3)

Az Amerikai Egyesült Államok garanciákat nyújtott a 89/556/EGK irányelvben megállapított megfelelő szabályok betartására, és az érintett munkacsoportot az ország állat-egészségügyi szolgálatai a Közösségbe történő kivitelre hivatalosan engedélyezték.

(4)

A 92/452/EGK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/452/EGK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2005. november 8-tól kell alkalmazni.

3. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 250., 1992.8.29., 40. o. A legutóbb a 2005/450/EK határozattal (HL L 158., 2005.6.21., 24. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 92/452/EGK határozat mellékletében az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó jegyzék a következőképpen módosul:

a)

A 91NJ021 E503 számú embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sort el kell hagyni:

„US

 

91NJ021 E503

 

Huff-N-Puff ET

221 Newbold’s Corner Road

Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt”

b)

a jegyzék a következő sorral egészül ki:

„US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin”


Helyesbítések

5.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/48


Helyesbítés az egyes harmadik országokban előforduló nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő madarak harmadik országokból történő mozgásáról szóló, 2005. október 27-i 2005/759/EK bizottsági határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 285., 2005. október 28. )

A 2005/759/EK határozat szövege helyesen:

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. október 27.)

az egyes harmadik országokban előforduló nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő madarak harmadik országokból történő mozgásáról

(az értesítés a C(2005) 4287. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/759/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK (1) tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 18. cikkére,

mivel:

(1)

A madárinfluenza a baromfik és madarak elhullással és rendellenességekkel járó fertőző vírusos betegsége, ami rövid időn belül az állat- és a közegészségügyre komoly veszélyt jelentő, és a baromfitenyésztés jövedelmezőségét jelentősen csökkentő járványos méreteket ölthet. Fennáll annak a veszélye, hogy a kórokozót a baromfin kívül más, többek között a tulajdonosaik kíséretében élő (kedvtelésből tartott) élő madarakkal folytatott nemzetközi kereskedelem során behurcolják.

(2)

A baromfin kívüli egyéb madárfajok behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények, állat-egészségügyi bizonyítványok és karanténfeltételek megállapításáról szóló, 2000. október 16-i 2000/666/EK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a tagállamoknak engedélyezniük kell a madaraknak a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) tagjaiként jegyzett harmadik országokból történő behozatalát. A jelen határozat I. mellékletében felsorolt országok az OIE tagjai, és ennek megfelelően a tagállamoknak a 2000/666/EK határozat értelmében el kell fogadniuk a baromfin kívüli egyéb madárfajoknak az ezen országokból való behozatalát.

(3)

Szükség esetén hivatkozni kell az egyes élőállatoknak és azok friss húsának a Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országok vagy harmadik országok részei jegyzékének megállapításáról, valamint az állat- és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról szóló, 1976. december 21-i 79/542/EGK tanácsi határozatra (3) is.

(4)

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az állatok számától függően különböző állat-egészségügyi ellenőrzési szabályokról rendelkezik. Az ezen határozat érdekében célszerű ennek a szám alapján való különbségtételnek az alkalmazása.

(5)

A 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelv (4) előírja az importált állatoknak a 91/496/EGK tanácsi irányelvvel összhangban történő ellenőrzését.

(6)

A 998/2003/EK rendelet 18. cikkével összhangban a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvvel (5) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésével összhangban meghozott védintézkedések alkalmazandók.

(7)

Mivel egy tagállamban karanténban élő importált madarakon nagy patogenitású madárinfluenzát mutattak ki, célszerűnek tűnik a kedvtelésből tartott madaraknak az egyes veszélyben lévő területekről történő mozgásának a felfüggesztése és a területek meghatározásához az OIE illetékes regionális bizottságaira való hivatkozás alkalmazása.

(8)

Az ebben a határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Harmadik országból történő behozatal

(1)   A tagállamok csak az ötnél kevesebb, kedvtelésből tartott madarat tartalmazó szállítmány mozgását engedélyezhetik. Ilyen szállítást akkor engedélyeznek, ha ezek a madarak az OIE tagállamából származnak, mely az I. mellékletben nem szereplő illetékes regionális bizottsághoz tartozik.

(2)   A tagállamok csak az ötnél kevesebb, kedvtelésből tartott madarat tartalmazó szállítmány mozgását engedélyezhetik. Ilyen szállítást akkor engedélyeznek, ha ezek a madarak az OIE tagállamából származnak, mely az I. mellékletben szereplő illetékes regionális bizottsághoz tartozik, és

a)

részesültek egy 30 napos kivitel előtti elkülönítésben a 79/542/EGK határozatban felsorolt valamely harmadik országban lévő kiindulási helyen, vagy

b)

alkalmazták velük szemben a behozatalt követő 30 napos karanténintézkedéseket a rendeltetési hely tagállamban a 2000/666/EK határozat 3. cikkének (4) bekezdésével összhangban engedélyezett helyen, vagy

c)

vakcinázásban és legalább egyszer ismételt vakcinázásban részesültek az elmúlt 6 hónapban és az elszállítást megelőzően legkésőbb 60 nappal, összhangban a termelőnek a madárinfluenza megelőzésére vonatkozó utasításaival, az érintett fajok vonatkozásában jóváhagyott H5 vakcinával, vagy

d)

a kivitel előtt legalább 10 napra izolálták őket és a H5N1 antigén és genom kimutatására szolgáló vizsgálatnak vetették őket alá a szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatok és vakcinákról szóló kézikönyv 2.1.14 fejezete előírásai szerint, leghamarabb az izoláció harmadik napján vett mintán.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés feltételeinek való megfelelést hatósági állatorvos hitelesíti, a 2) pont b. alpontjának feltételei esetén a tulajdonosok nyilatkozata alapján, az elszállítás harmadik országában, összhangban a II. mellékletben előírt bizonyítványmintával.

(4)   Az állatorvosi bizonyítványt a következőkkel kell kiegészíteni:

a)

a tulajdonos vagy a tulajdonos képviselőjének nyilatkozata, összhangban a III. melléklettel,

b)

az alábbi jóváhagyás:

„Kedvtelésből tartott madarak a 2005/759/EK határozat 2. cikkével összhangban.”

2. cikk

Állat-egészségügyi ellenőrzések

(1)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a harmadik országból a Közösség területére szállított, kedvtelésből tartott madarakat az illetékes hatóságok okmányellenőrzésnek és azonossági vizsgálatnak vessék alá, a Közösség területére való belépés helyén.

(2)   A tagállamok kijelölik azokat az (1) bekezdésben említett hatóságokat, amelyek ezekért az ellenőrzésekért felelnek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(3)   Minden tagállam elkészíti az (1) bekezdésben említett belépési helyek jegyzékét, és továbbítja azt a többi tagállamnak, valamint a Bizottságnak.

(4)   Amennyiben ezek az ellenőrzések kimutatják, hogy az állatok nem felelnek meg az ebben a határozatban előírt követelményeknek, a 998/2003/EK rendelet 14. cikke harmadik albekezdése alkalmazandó.

3. cikk

Ez a határozat nem alkalmazandó a tulajdonosaik kíséretében lévő madaraknak az Andorrából, a Feröer-szigetekről, Grönlandról, Izlandról, Lichtensteinből, Norvégiából, San Marinóból és Svájcból a Közösség területére történő mozgására.

4. cikk

A tagállamok az e határozatnak való megfelelés érdekében haladéktalanul meghozzák a szükséges intézkedéseket, és kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

5. cikk

Ezt a határozatot 2005. november 30-áig kell alkalmazni.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 27-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett, OIE regionális bizottságaihoz tartozó harmadik országok:

Afrika

Amerika

Ázsia, Távol-Kelet és Óceánia

Európa

Közép-Kelet.

II. MELLÉKLET

Image

Image

III. MELLÉKLET

A kedvtelésből tartott madarak tulajdonosának vagy tulajdonosa képviselőjének nyilatkozata

Alulírott tulajdonos (6)/tulajdonos képviselője kijelentem:

1.

A madarakat a szállítás során az állatokért felelős személy kíséri.

2.

Az állatokat nem szánják kereskedelmi célokra.

3.

A mozgást megelőző állatorvosi vizsgálat és a tényleges indulás közötti időszakban a madarakat izolálják a más madarakkal való bármilyen lehetséges érintkezés elkerülése érdekében.

4.

Az állatok átestek a szállítást megelőző, 30 napos izoláción anélkül, hogy az e bizonyítvány (6) hatálya alá nem tartozó madarakkal érintkeztek volna. (6)

5.

Rendelkeztem a … karanténban való, beléptetés utáni 30 napos karanténezésről, a bizonyítvány (6) I.12 pontja szerint.

Időpont és hely

Aláírás


(1)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb a 529/2004/EK rendelettel (HL L 94., 2004.3.31., 7. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 278., 2000.10.31., 26. o. A legutóbb a 2002/279/EK határozattal (HL L 99., 2002.4.16., 17. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 146., 1979.6.14., 15. o. A legutóbb a 2004/372/EK bizottsági határozattal (HL L 118., 2004.4.23., 45. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(5)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(6)  A nem kívánt rész törlendő.