ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 273

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. október 19.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1699/2005/EK rendelete (2005. október 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1700/2005/EK rendelete (2005. október 18.) a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 1701/2005/EK rendelete (2005. október 18.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

6

 

 

A Bizottság 1702/2005/EK rendelete (2005. október 18.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések rögzítéséről (paradicsom, narancs, citrom csemegeszőlő és alma)

9

 

 

A Bizottság 1703/2005/EK rendelete (2005. október 18.) a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes narancslevek) export-visszatérítésének – a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével – megállapításáról

12

 

 

A Bizottság 1704/2005/EK rendelete (2005. október 18.) a Közösség és a Bulgária és Románia között létrejött megállapodásokban foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2005. szeptemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

14

 

 

A Bizottság 1705/2005/EK rendelete (2005. október 18.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

16

 

*

A Bizottság 2005/67/EK irányelve (2005. október 18.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok alkalmassá tételük érdekében való típusjóváhagyására vonatkozóan a 86/298/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének, a 87/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének és a 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének módosításáról ( 1 )

17

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 17.) a baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó tagállami felügyeleti programok végrehajtásáról szóló 2005/464/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 3960. számú dokumentummal történt)

21

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2005/727/IB határozata (2005. október 12.) a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB tanácsi határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról

25

 

*

A Tanács 2005/728/IB határozata (2005. október 12.) a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 871/2004/EK tanácsi rendelet egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról

26

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

19.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/1


A BIZOTTSÁG 1699/2005/EK RENDELETE

(2005. október 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. október 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 18-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. október 18-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

45,3

204

40,1

999

42,7

0707 00 05

052

96,4

999

96,4

0709 90 70

052

90,5

999

90,5

0805 50 10

052

76,6

388

60,9

524

55,3

528

67,6

999

65,1

0806 10 10

052

89,1

400

200,0

508

210,4

624

178,2

999

169,4

0808 10 80

388

80,2

400

118,7

404

91,3

512

43,0

528

45,5

720

48,5

800

172,7

804

82,9

999

85,4

0808 20 50

052

93,1

388

57,0

720

55,8

999

68,6


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


19.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/3


A BIZOTTSÁG 1700/2005/EK RENDELETE

(2005. október 18.)

a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló, 1993. július 28-i 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) egyebek mellett előírja, hogy az intervenciós hivatal birtokában lévő gabonaféléket pályázati eljárás útján kell értékesíteni, a piac megzavarásának megelőzésére alkalmas árfeltételek mellett.

(2)

Az Ibériai félszigeten tapasztalt időjárási viszontagságok miatt a közösségi piacon viszonylag magas a kukorica ára, emiatt az állattenyésztők és a takarmányipar számára nehéz a készleteket versenyképes áron feltölteni.

(3)

Szlovákiának kukoricából jelentős intervenciós készletei vannak, amelyeket célszerű felhasználni.

(4)

Ezért indokolt a gabonafélék belső piacán hozzáférhetővé tenni a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricakészleteket.

(5)

A közösségi piac helyzetének figyelembe vétele érdekében helyénvaló a pályázati eljárást a Bizottság irányítása alá vonni. Ezenkívül a minimális eladási árat kínáló ajánlatok együtthatókkal történő súlyozásáról is rendelkezni kell.

(6)

Fontos továbbá, hogy a közleményben, amelyet a szlovák intervenciós hivatal eljuttat a Bizottsághoz, az ajánlattevők névtelenek maradjanak.

(7)

Az irányítás korszerűsítése céljából a Bizottság által kért információt elektronikus úton kell megküldeni.

(8)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A szlovák intervenciós hivatal folyamatos pályázati felhívás útján a birtokában lévő kukoricából 98 625 tonnát értékesít a Közösség belső piacán.

2. cikk

Az 1. cikkben említett értékesítés a 2131/93/EGK rendelet hatálya alá tartozik.

Azonban az említett rendelettől eltérően:

a)

az ajánlatot mindig azon tétel tényleges minőségére tekintettel kell elkészíteni, amelyre az ajánlat vonatkozik;

b)

a minimális eladási árat olyan összegben kell megállapítani, amely nem zavarja meg a gabonafélék piacát; ez mindenesetre nem lehet kevesebb a havi kiegészítést tartalmazó, adott hónapra érvényes intervenciós árnál.

3. cikk

A 2131/93/EGK rendelet 13. cikkének (4) bekezdésétől eltérően az ajánlattételhez megkövetelt biztosíték tonnánként 10 euró.

4. cikk

(1)   Az első részleges pályázati felhívásra tett ajánlatok benyújtásának határideje 2005. október 26-án 15 órakor jár le (brüsszeli idő szerint).

Az ezután következő részleges pályázati felhívásokra tett ajánlatok benyújtásának határideje szerdánként 15 órakor jár le (brüsszeli idő szerint), kivéve 2005. november 2-án, 2005. december 28-án, 2006. április 12-én és 2006. május 24-én, mivel ezeken a heteken nincs pályázati eljárás.

Az utolsó részleges pályázati felhívásra tett ajánlatok benyújtásának határideje 2006. június 28-án 15 órakor jár le (brüsszeli idő szerint).

(2)   Az ajánlatokat a szlovák intervenciós hivatalnál kell benyújtani, a következő címen:

Pôdohospodárska platobná agentúra

oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovicova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: 421-2-58243271

Fax: 421-2-58243362

5. cikk

A szlovák intervenciós hivatal legkésőbb két órával az ajánlatok benyújtásának határideje után a Bizottság elé tárja a beérkezett ajánlatokat. Ezt elektronikus úton kell megtenni, a mellékletben szereplő minta szerint.

6. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a Bizottság meghatározza a minimális eladási árat, vagy úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatokról nem intézkedik. Abban az esetben, ha több ajánlat vonatkozik egyazon tételre, és összesen annál nagyobb mennyiségre, mint ami rendelkezésre áll, az árat tételenként is meg lehet határozni.

A minimális árat kínáló ajánlatoknál az áron kívül még együtthatókat is meg lehet határozni a mennyiségek odaítélésének súlyozására.

7. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187, 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Folyamatos pályázati felhívás a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő 98 625 tonna kukorica viszonteladására

Formanyomtatvány (1)

(1700/2005/EK rendelet)

1

2

3

4

Az ajánlattevők számozása

Tételszám

Mennyiség

(t)

Ajánlati ár

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

stb.

 

 

 


(1)  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósághoz (D2) kell eljuttatni.


19.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/6


A BIZOTTSÁG 1701/2005/EK RENDELETE

(2005. október 18.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 145. cikke c), d) és f) pontjaira,

mivel:

(1)

A 795/2004/EK bizottsági rendelet (2) 2005-től bevezeti az egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó szabályokat. A rendszer nemzeti szinten történő igazgatási és operatív végrehajtásának tapasztalatai azt mutatták, hogy bizonyos tekintetben további részletes szabályokra van szükség, másrészről a meglévő szabályokat világosabban kell megfogalmazni, és ki kell igazítani.

(2)

Különösképpen indokolt pontosítani az állandó kultúrák és az évelő növények fogalom-meghatározásának alkalmazását az egységes támogatási rendszerrel kapcsolatos jogosultsági feltételekkel kapcsolatban, az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK bizottsági rendelet (3) 16. fejezetében foglaltaknak megfelelően, valamint az 1782/2003/EK rendelet 88. cikke szerinti, energianövényekre vonatkozó támogatási programmal kapcsolatban.

(3)

Különösen az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló, 1999. május 17-i 1251/1999/EK tanácsi rendeletben (4) előírt, a szántóföldi növényekre vonatkozó korábbi rendszer értelmében az állandó kultúrákkal beültetett, és alapanyag-termelésre használt pihentetett földterület, illetve az évelő növényekkel beültetett földterület területalapú támogatásban részesülhet. Az 1782/2003/EK rendelet 54. cikkének (2) bekezdése korlátozza azon földterületek támogathatóságát, amelyek a 2003. évi területalapú támogatás iránti kérelmekre előírt időpontban nem állandó kultúrákkal voltak beültetve, míg az említett rendelet 53. cikkének alkalmazásában az említett cikk hivatkozott bekezdése az állandó kultúrákkal beültetett és alapanyag-termelésre használt földterületeket nem zárja ki a kifizetési jogosultságok megállapításából, mivel e földterületek a bázisidőszak során már részesültek a közvetlen kifizetésekből. Ezért indokolt a 2003-ban ilyen növényi kultúrákat az említett, pihentetett földterületre, illetve évelő növényekre vonatkozó sajátos rendszerben termesztő mezőgazdasági termelők számára lehetővé tenni azt, hogy e földterületet sorrendben e rendelet 53. cikkében említett területpihentetésre vonatkozó támogatás megállapítására, valamint a megállapított területpihentetési jogosultságok alkalmazására használják.

(4)

Ezen túlmenően, mivel az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkében előírt regionális modell szerint a kifizetési jogosultságok megállapításának báziséve a 795/2004/EK rendelet 38. cikkének (1) bekezdése értelmében az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első éve, ezért helyénvaló annak pontosítása, hogy az 1782/2003/EK rendelet 55b. cikkében említett célokra felhasznált, állandó kultúrákkal beültetett pihentetett földterületeket, valamint az állandó kultúrákkal beültetett földterületeket – amelyekre ugyancsak vonatkozik az említett rendelet 88. cikkében előírt energianövényekre vonatkozó támogatás iránti kérelem – támogatható hektárszámnak kell tekinteni a területpihentetési támogatás megállapítása és felhasználása céljából.

(5)

Továbbá pontosítani kell, hogy mely növényi kultúrákat lehet pihentetett földterületen termeszteni, és mely növényi kultúrákat lehet energiatermelési céllal olyan földterületen termeszteni, amelyre vonatkozik az energianövényekre vonatkozó egységes támogatási rendszer. Ezért indokolt azon lehetőség biztosítása, mely szerint a kifizetési jogosultságokat az 1973/2004/EK rendelet 16. fejezetének rendelkezései értelmében, az állandó növényi kultúrákkal bevetett, és alapanyag-termelésre használt földterületek, valamint az 1782/2003/EK rendelet 88. cikkében meghatározott rendszerben energianövények termesztésére használt növények vonatkozásában megállapított jogosultsági feltételeknek megfelelően lehet felhasználni.

(6)

A 795/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Mivel a 795/2004/EK rendelet 2005. január 1-től lép hatályba, indokolt annak előírása, hogy e rendeletet ezen időponttól számítva, visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni, és következésképpen a 2005. évi területalapú támogatás iránti kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelők számára az egységes kérelmek módosítását indokolt engedélyezni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 795/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk c) és d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c)

»állandó kultúrák«: az állandó legelőtől eltérő, vetésforgón kívüli kultúrák, amelyek öt évig, illetve ennél hosszabb ideig foglalják el a földterületet, és ismétlődően termést hoznak, ideértve a 2000/115/EK bizottsági határozat (5) I. mellékletének G/05 pontjában meghatározott faiskolákat és a rövid vágásfordulójú sarjerdőket is (KN-kód: ex 0602 90 41), kivéve az évelő növényeket és azok faiskoláit.

d)

»évelő növények«: a következő termények növényei, és az ilyen évelő növények kertészetei:

KN-kód

 

0709 10 00

Articsóka

0709 20 00

Spárga

0709 90 90

Rebarbara

0810 20

Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna

0810 30

Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres

0810 40

Tőzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinium nemhez tartozó más gyümölcs

2.

A szöveg a következő 3b. cikkel egészül ki:

„3b. cikk

Támogathatóság

(1)   Az 1782/2003/EK rendelet 44. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a támogatási jogosultságok megállapításához és felhasználásához az alábbiak tekinthetők támogatható hektárszámnak:

a)

rövid vágásfordulójú sarjerdővel (KN-kód: ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis-sel (KN-kód: ex 0602 90 51), illetve Phalaris arundicea-val (kanáriköles) 2004. április 30. és 2005. március 10. között beültetett területek.

b)

rövid vágásfordulójú sarjerdővel (KN-kód: ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis-sel (KN-kód: 0602 90 51), illetve Phalaris arundicea-val (kanáriköles) 2004. április 30. előtt között beültetett, és – az egységes támogatási rendszerhez való pályázás céljából – 2004. április 30. és 2005. március 10. között bérbe vett, vagy vásárolt terület.

(2)   Az 1782/2003/EK rendelet 51. cikkének alkalmazásában az e rendelet 55b. cikkében említett célokra felhasznált, állandó kultúrákkal beültetett pihentetett földterületet, valamint az állandó kultúrákkal beültetett területeket – amelyekre ugyancsak vonatkozik az e rendelet 88. cikkében előírt energianövényekre vonatkozó támogatás iránti kérelem – támogatható hektárszámnak kell tekinteni sorrendben a területpihentetési támogatás, valamint a támogatási jogosultságok felhasználása céljából.

(3)   Az 1782/2003/EK rendelet 54. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az állandó kultúrával bevetett, és az 1251/1999/EK tanácsi rendelet (6) 6. cikkének (3) bekezdésében megállapított célokra felhasznált pihentetett területet, amely 2003-ra részesült az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében megállapított területalapú támogatásban, támogatható hektárszámnak kell tekinteni az 1782/2003/EK rendelet 53. cikkében hivatkozott területpihentetési támogatások felhasználása céljából.

(4)   Az 1782/2003/EK rendelet 51. cikkének sérelme nélkül, az említett rendelet 54. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az évelő növényekkel beültetett területet a 2003-ra vonatkozó területalapú támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában támogatható hektárszámnak kell tekinteni az említett rendelet 53. cikkében említett területpihentetési támogatás felhasználása céljából.

(5)   Az 1782/2003/EK rendelet 60. cikkének sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam él az említett rendelet 59. cikkében előírt lehetőséggel,

a)

az 1782/2003/EK rendelet 63. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az állandó kultúrával bevetett, és az 1251/1999/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében említett célokra felhasznált pihentetett területet, amely 2003-ra részesült az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében megállapított területalapú támogatásban, támogatható hektárszámnak kell tekinteni a területpihentetési támogatások megállapítása céljából.

b)

az 1782/2003/EK rendelet 63. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az állandó kultúrával bevetett, és az 1782/2003/EK rendelet 55. cikkének b) pontjában megállapított célokra felhasznált területet támogatható hektárszámnak kell tekinteni a területpihentetési támogatások megállapítása céljából;

c)

az 1782/2003/EK rendelet 59. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában az állandó kultúrával bevetett, és az 1782/2003/EK rendelet 88. cikkében előírt, az energianövényekre vonatkozó támogatás iráni kérelem hatálya alá tartozó területet támogatható hektárszámnak kell tekinteni a támogatási jogosultságok megállapítása céljából;

d)

az 1782/2003/EK rendelet 59. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában az évelő növényekkel beültetett területet támogatható hektárszámnak kell tekinteni a támogatási jogosultságok megállapítása céljából.

(6)   A 2005-ben az e rendelet (2)-(5) bekezdéseinek alkalmazása által érintett mezőgazdasági termelők 2005. október 19-én. napjától számított négy héten belül, vagy az érintett tagállamok által megállapított időpontig módosíthatják egységes kérelmüket.

3.

A 48a. cikk a következőképpen módosul:

1.

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az e rendelet 3b. cikkében és 6. és 7. fejezetében az 1782/2003/EK rendelet 58. és 59. cikkére vagy 58. cikk (1) bekezdésére és 59. cikk (1) bekezdésére tett bármely hivatkozást az 1782/2003/EK rendelet 71e. cikkére való hivatkozásnak kell tekinteni.”

2.

A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az e rendelet 3b. cikkében, 8. cikkének (2) bekezdésében, 9. cikke (1) bekezdésének (e) pontjában, 41. cikkében és 50a. cikkében az 1782/2003/EK rendelet 60. cikkére tett bármely hivatkozást az 1782/2003/EK rendelet 71g. cikkére való hivatkozásnak kell tekinteni.”

3.

A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az e rendelet 39., 43. és 48b. cikkében az 1782/2003/EK rendelet 63. cikke (2) bekezdésére tett bármely hivatkozást az 1782/2003/EK rendelet 71j. cikk (2) bekezdésére való hivatkozásnak kell tekinteni.”

4.

A (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A 3a. cikket, a 3b. cikk (1), (3) és (4) bekezdését, valamint a 7., 10., 12-17., 27., 28., 30., 31., 31a., 40., 42., 45-46. és 49. cikkeket nem kell alkalmazni.”

5.

A következő új, (10) bekezdést kell beilleszteni:

„Az e rendelet 3b. cikkében az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (4) bekezdésére való bármely hivatkozást az 1782/2003/EK rendelet 71f. cikkének (2) bekezdésére tett hivatkozásnak kell tekinteni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. január 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 118/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 24., 2005.1.27., 15. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 1085/2005/EK rendelettel (HL L 177., 2005.7.9., 27. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 345., 2004.11.20., 1. o. A legutóbb a 1044/2005/EK rendelettel (HL L 172., 2005.7.5., 76. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 160., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(5)  HL L 38., 2000.2.12., 1. o.”

(6)  HL L 160., 1999.6.26., 1. o.”


19.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/9


A BIZOTTSÁG 1702/2005/EK RENDELETE

(2005. október 18.)

a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések rögzítéséről (paradicsom, narancs, citrom csemegeszőlő és alma)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 35. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1961/2001/EK bizottsági rendelet (2) megállapította a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikkének (1) bekezdése értelmében az e termékek gazdaságilag jelentős exportjának biztosításához szükséges mértékben, a Szerződés 300. cikkének megfelelően megkötött megállapodásokból származó korlátokat tiszteletben tartva, a Közösség által exportált termékekre export-visszatérítés állapítható meg.

(3)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikkének (2) bekezdése értelmében gondot kell fordítani arra, hogy a visszatérítés szabályozása nyomán kialakult kereskedelmi folyamatokban ez ne okozzon zavart. Ezen okból kifolyólag, valamint tekintettel a gyümölcs- és zöldségfélék kivitelének idényjellegére, termékenként rögzíteni kell a tervezett mennyiségeket a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (3) által létrehozott, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra alapján. E mennyiségeket az érintett termékek romlandósága mértékének figyelembevételével kell elosztani.

(4)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikkének (4) bekezdése értelmében a visszatérítések mértékét egyrészt a gyümölcs- és zöldségfélék jelenlegi vagy várható közösségi piaci árai és kínálata, másrészt pedig a nemzetközi kereskedelemben érvényes jelenlegi vagy várható árak alapján kell meghatározni. Figyelembe kell továbbá venni a kereskedelmi és szállítási költségeket, valamint a tervezett kivitel gazdasági vonatkozásait.

(5)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikkének (5) bekezdése értelmében a közösségi piaci árakat a kivitel szempontjából legkedvezőbb árakra tekintettel kell meghatározni.

(6)

A nemzetközi kereskedelemben uralkodó állapotok vagy egyes piacok különleges követelményei szükségessé tehetik bizonyos termékekre vonatkozó visszatérítések differenciálását a termék rendeltetési helyének függvényében.

(7)

Gazdaságilag számottevő kivitel jelenleg a közösségi forgalmazási előírások szerinti „extra”, I. és II. osztályú paradicsom, narancs, citrom csemegeszőlő és alma esetében érhető el.

(8)

Az export-visszatérítéseket a rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében, valamint a közösségi export szerkezetét figyelembe véve az A1 és B eljárás szerint meg kell állapítani.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az A1 rendszer tekintetében a visszatérítés mértékét, a visszatérítés kérelmezésének időszakát és az érintett termékek tervezett mennyiségét a melléklet tartalmazza. A B rendszer tekintetében a visszatérítés indikatív mértékét, az engedélykérelmek benyújtásának időszakát, valamint az érintett termékek tervezett mennyiségét a melléklet tartalmazza.

(2)   Az 1291/2000 bizottsági rendelet (4) 16. cikkében említett, az élelmiszer-segélyezés keretében kibocsátott engedélyeket nem sorolják az e rendelet mellékletben említett mennyiséghez.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. november 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb az 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb az 558/2005/EK rendelettel (HL L 94., 2005.4.13., 22. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 1741/2004/EK rendelettel (HL L 311., 2004.10.8., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a gyümölcs- és zöldségféléket (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma) érintő export-visszatérítések meghatározásáról szóló 2005. október 18-i bizottsági rendelethez

Termékkód (1)

Rendeltetési hely (2)

A1 rendszer

2005.11.9–2006.1.9 közötti kérelmek

B rendszer

Az engedélykérelem benyújtása 2005.11.16–2006.1.16 között

Visszatérítés mértéke

(EUR/nettó t)

Tervezett mennyiség

(t)

Visszatérítés indikatív mértéke

(EUR/nettó t)

Tervezett mennyiség

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

5 072

0805 10 20 9100

A00

38

 

38

54 862

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

13 048

0806 10 10 9100

A00

22

 

22

5 125

0808 10 80 9100

F04, F09

35

 

35

30 091


(1)  A termékkódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

(2)  Az A sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK rendelet II. melléklete határozza meg.

A rendeltetési helyek numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

F03

:

Minden rendeltetési hely, Svájc kivételével.

F04

:

Hongkong, Szingapúr, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thaiföld, Tajvan, Pápua Új-Guinea, Laosz, Kambodzsa, Vietnam, Japán, Uruguay, Paraguay, Argentína, Mexikó, Costa Rica.

F08

:

Minden rendeltetési hely Bulgária kivételével.

F09

:

Az alábbi rendeltetési helyek:

Norvégia, Izland, Grönland, Feröer-szigetek, Románia, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia és Montenegró (beleértve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján meghatározott Koszovót), Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Ukrajna, Szaúd-Arábia, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emírségek (Abu-Dzabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, Fujairah), Kuvait, Jemen, Szíria, Irán, Jordánia, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador, Kolumbia,

afrikai országok és területek, Dél-Afrika kivételével,

a 800/1999/EK bizottsági rendelet 36. cikkében említett rendeltetési helyek (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.).


19.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/12


A BIZOTTSÁG 1703/2005/EK RENDELETE

(2005. október 18.)

a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes narancslevek) export-visszatérítésének – a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével – megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1429/95/EK bizottsági rendelet (2) megállapította – a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével – a gyümölcs- és zöldségfélék feldolgozásával előállított termékeket érintő export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

A 2201/96/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdésének értelmében, az említett rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt termékek gazdaságilag jelentős exportjának biztosításához szükséges mértékben, ezek a termékek export-visszatérítés tárgyát képezhetik, figyelembe véve a Szerződés 300. cikke szerint kötött egyezményekből eredő korlátozásokat. A 2201/96/EK rendelet 18. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt termékek cukortartalma után nyújtott export-visszatérítés nem elegendő ahhoz, hogy e termékeket exportálni lehessen, az említett rendelet 17. cikkének rendelkezései szerint meghatározott visszatérítés alkalmazandó.

(3)

A 2201/96/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének értelmében ügyelni kell arra, hogy a visszatérítés szabályozása nyomán kialakult kereskedelmi folyamatokban ne keletkezzen zavar. Ezen oknál fogva termékenként rögzíteni kell a tervezett mennyiséget az export-visszatérítéseknél alkalmazott, mezőgazdasági termékekre vonatkozó nómenklatúra alapján, amelyet a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (3) állapított meg.

(4)

A 2201/96/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdésének értelmében a visszatérítések meghatározásánál figyelembe kell venni egyrészt a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek közösségi piaci árának és készleteinek, másrészt a nemzetközi kereskedelemben érvényes áraknak a jelenlegi helyzetét és várható fejlődését. Figyelembe kell továbbá venni az értékesítési és a szállítási költségeket, valamint a tervezett árukivitel gazdasági aspektusát.

(5)

A 2201/96/EK tanácsi rendelet 17. cikke (3) bekezdésének értelmében a közösségi piaci árakat az export szempontjából legkedvezőbb árak figyelembevételével határozzák meg.

(6)

A nemzetközi kereskedelemben uralkodó állapotok vagy egyes piacok különleges követelményei szükségessé tehetik az adott termékre vonatkozó visszatérítések differenciálását a termék rendeltetési helyének függvényében.

(7)

Gazdaságilag számottevő kivitel jelenleg az ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, a hámozott paradicsom, a cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, az előkészített mogyoró és egyes narancslevek esetében érhető el.

(8)

Ennélfogva rögzíteni kell a tervezett mennyiségeket, valamint a visszatérítés mértékét.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1.   A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekre vonatkozó export-visszatérítések mértéke, az engedélykibocsátás időszaka, az engedély iránti kérelmek benyújtásának időszaka és a tervezett mennyiségek a mellékletben kerülnek megállapításra.

2.   Az 1291/2000 bizottsági rendelet (4), 16. cikkében említett, az élelmiszer-segélyezés keretében kibocsátott engedélyeket nem sorolják az e rendelet mellékletében említett mennyiséghez.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. október 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 28. o. A legutóbb a 498/2004/EK rendelettel (HL L 80., 2004.3.18., 20. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb a 558/2005/EK rendelettel (HL L 94., 2005.4.13., 22. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 1741/2004/EK rendelettel (HL L 311., 2004.10.8., 17. o).


MELLÉKLET

a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes narancslevek) export-visszatérítésének – a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével – megállapításáról szóló, 2005. október 18-i bizottsági rendelethez

Az engedély iránti kérelmek benyújtásának időszaka: 2005. október 25.–2006. február 23.

Az engedélykibocsátás időszaka: 2005. november–2006. február.

Termékkód (1)

Rendeltetési hely kódja (2)

Visszatérítés mértéke

(EUR/nettó t)

Tervezett mennyiség

(t)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

293

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  A termékkódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) rögzíti.

(2)  Az A sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK bizottsági rendelet.

A rendeltetési helyek numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

F06

Minden rendeltetési hely, az észak-amerikai országok kivételével.

F10

Minden rendeltetési hely, az Egyesült Államok és Bulgária kivételével.


19.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/14


A BIZOTTSÁG 1704/2005/EK RENDELETE

(2005. október 18.)

a Közösség és a Bulgária és Románia között létrejött megállapodásokban foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2005. szeptemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bulgáriával, a Cseh Köztársasággal, Szlovákiával, Romániával, Lengyelországgal és Magyarországgal kötött Európa-megállapodásokban előírt rendelkezések sertéshúságazatra vonatkozó alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1997. szeptember 29-i 1898/97/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005 negyedik negyedévére benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben feltüntetett mennyiségek a rendelkezésre álló mennyiségeknél kevesebbek vagy azokkal egyenlők, és következésképpen a vonatkozó kérelmek teljes egészében teljesíthetők.

(2)

Ki kell számítani a fennmaradó mennyiséget, amely hozzáadódik a következő időszakban rendelkezésre álló mennyiséghez.

(3)

Szükséges felhívni a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az engedélyeket csak a Közösség területén jelenleg hatályos összes állat-egészségügyi rendelkezésnek megfelelő termékek esetében lehet felhasználni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2005. október 1. és december 31. közötti időszakra az 1898/97/EK rendelet értelmében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek az I. mellékletben feltüntetett mértékben kerülnek elfogadásra.

(2)   Az 1898/97/EK rendelet értelmében a 2006. január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra a II. mellékletben feltüntetett összmennyiségre nyújthatók be behozatali engedély iránti kérelmek.

(3)   Az engedélyeket csak a Közösség területén jelenleg hatályos összes állat-egészségügyi rendelkezésnek megfelelő termékek esetében lehet felhasználni.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. október 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 18-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 267., 1997.9.30., 58. o. A legutóbb a 1467/2003/EK rendelettel (HL L 210., 2003.8.28., 11. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Csoport

A 2005. október 1. és december 31. közötti időszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadásának százalékos mértéke

B1

15

16

17


II. MELLÉKLET

(tonna)

Csoport

A 2006. január 1. és március 31. közötti időszakra rendelkezésre álló teljes mennyiség

B1

3 000,0

15

843,8

16

1 593,8

17

11 718,8


19.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/16


A BIZOTTSÁG 1705/2005/EK RENDELETE

(2005. október 18.)

a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1050/2001/EK tanácsi rendelettel (1) módosított, Görögország csatlakozási okmányához csatolt, a gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvre,

a gyapotra vonatkozó termelési támogatásról szóló, 2001. május 22-i 1051/2001/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkének megfelelően a tisztítatlan gyapot világpiaci árának meghatározása a tisztított gyapotra megállapított világpiaci ár alapján, a tisztított gyapot ára és a tisztítatlan gyapot kiszámított ára közötti történeti összefüggés figyelembevételével történik, rendszeres időközönként. E történeti összefüggést a gyapot támogatási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 2-i 1591/2001/EK bizottsági rendelet (3) 2. cikkének (2) bekezdése határozta meg. Amennyiben a világpiaci árat nem lehet így meghatározni, a legutóbbi megállapított ár alapján kell azt meghatározni.

(2)

Az 1051/2001/EK rendelet 5. cikke értelmében a tisztítatlan gyapot világpiaci árát egy adott jellemzőkkel rendelkező termékre vonatkozóan és a valós piaci folyamatok szempontjából reprezentatívnak tartott legkedvezőbb világpiaci árajánlatok és árfolyamok felhasználásával határozzák meg. A világpiaci ár meghatározásához a nemzetközi kereskedelem szempontjából leginkább reprezentatívnak tekintett különböző szállító országokból származó és CIF-értéken valamely közösségi kikötőbe szállított termékre vonatkozóan egy vagy több reprezentatív európai tőzsdén jegyzett ajánlatok és árfolyamok átlagát kell figyelembe venni. A vonatkozó rendelkezések ugyanakkor a tisztított gyapot világpiaci árának meghatározása tekintetében az említett szempontokra nézve kiigazításokat írnak elő a leszállított termék minősége, valamint az ajánlatok és árfolyamjegyzések jellege által indokolt különbségek figyelembevétele érdekében. E kiigazításokat az 1591/2001/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése határozza meg.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása következtében a tisztítatlan gyapot világpiaci ára az alábbiakban jelzett árszínvonalon került megállapításra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tisztítatlan gyapotnak az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkében feltüntetett világpiaci ára 22,439 EUR/100 kg kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. október 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 18-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 148., 2001.6.1., 1. o.

(2)  HL L 148., 2001.6.1., 3. o.

(3)  HL L 210., 2001.8.3., 10. o. Az 1486/2002/EK rendelet (HL L 223., 2002.8.20., 3. o.) módosított rendelet.


19.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/17


A BIZOTTSÁG 2005/67/EK IRÁNYELVE

(2005. október 18.)

a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok alkalmassá tételük érdekében való típusjóváhagyására vonatkozóan a 86/298/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének, a 87/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének és a 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről szóló, 1986. május 26-i 86/298/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel a keskeny nyomtávú mezőgazdasági és erdészeti traktorok vezetőülés elé szerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről szóló, 1987. június 25-i 87/402/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 11. cikkére,

tekintettel a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2003/37/EK irányelv a gépjárművek biztonsági öveinek rögzítéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. december 18-i 76/115/EGK tanácsi irányelv (4) értelmében új követelményként bevezette a mezőgazdasági vagy erdészeti járművek teljes típusjóváhagyáshoz a biztonságiöv-rögzítés felszerelését. Mivel a 76/115/EGK irányelv különböző típusú nem mezőgazdasági gépjárművek típusjóváhagyására vonatkozik, meg kell határozni, hogy az irányelv mely követelményei alkalmazandóak egyes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokra.

(2)

A 76/115/EGK irányelv I. mellékletének 1. függelékében az N3 kategóriába tartozó járművek esetében a menetirányba néző középső ülések vonatkozásában előírt követelmények a legfeljebb 40 km/h tervezési sebességgel haladó traktorok számára megfelelőek.

(3)

Az OECD Tanácsa 2005. március 29-én jóváhagyta a C(2005) 1 határozatot, amely új verziójú OECD-kódexeket ír elő a mezőgazdasági és erdészeti traktorok vizsgálatához.

(4)

Az OECD Tanácsa C(2005) 1 határozatának figyelembe vétele érdekében alkalmazni kell az OECD-kódexeket a 2003/37/EK, a 86/298/EGK és a 87/402/EGK irányelv hivatkozásaira nézve.

(5)

Ezért a 86/298/EGK, a 87/402/EGK és a 2003/37/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2003/37/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/37/EK irányelv I., II. és III. melléklete ezen irányelv I. mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

A 86/298/EGK irányelv I. és II. melléklete ezen irányelv II. mellékletével összhangban módosul.

3. cikk

A 87/402/EGK irányelv I. és II. melléklete ezen irányelv III. mellékletével összhangban módosul.

4. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2005. december 31-ig megfeleljenek. Haladéktalanul a Bizottság elé tárják a rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

A tagállamok által jóváhagyott rendelkezések hivatkozást tartalmaznak ezen irányelvre, vagy hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozással jelennek meg. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz nemzeti joguk azon legfontosabb rendelkezéseit, amelyeket a jelen irányelv hatálya alá tartozó területen jóváhagynak.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 18-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 186., 1986.7.8., 26. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 220., 1987.8.8., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(3)  HL L 171., 2003.7.9., 1. o. A legutóbb a 2005/13/EK bizottsági irányelvvel (HL L 55., 2005.3.1., 35. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 24., 1976.1.30., 6. o. A legutóbb a 96/38/EK bizottsági irányelvvel (HL L 187., 1996.1.26., 95. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

A 2003/37/EK irányelv I., II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet 4. része 3.6.1. tételében az „OECD 1. vagy 2. kódexe” szöveg helyébe az „OECD 2. kódexe” szöveg lép.

2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az I. rész B. fejezete 26.1. szám alatt álló „A biztonsági öv rögzítési pontjai” szöveg helyébe „A biztonsági öv rögzítései (1).

b)

A B. fejezet II. C. részének helyébe a következő szöveg lép:

„II. C. rész

Megfelelés a szabványosított OECD-kódexeknek

A megfelelő különálló irányelvek szerint elkészített vizsgálati jelentések helyett az alábbi OECD-kódexeknek megfelelő (teljes) vizsgálati jelentések alkalmazhatók.

Az I. rész táblázatában megadott szám (külön irányelvek)

Tárgy

OECD-kódexek (2)

10.1.

77/536/EGK

Mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok védőszerkezeteinek hivatalos vizsgálatai (dinamikus vizsgálat)

3. kódex

26.1.

76/115/EGK

16.1.

79/622/EGK

Mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok védőszerkezeteinek hivatalos vizsgálatai (statikus vizsgálat)

4. kódex

26.1.

76/115/EGK

19.1.

86/298/EGK

A kis nyomtávú mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hátul felszerelt védőszerkezeteinek hivatalos vizsgálatai

7. kódex

26.1.

76/115/EGK

21.1.

87/402/EGK

A kis nyomtávú mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok elöl felszerelt védőszerkezeteinek hivatalos vizsgálatai

6. kódex

26.1.

76/115/EGK

 

SD (3)

A lánctalpas mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok védőszerkezeteinek hivatalos vizsgálatai

8. kódex

26.1.

76/115/EGK

3.

A III. melléklet I.A. része 3.6.1. tételében az „OECD 1. vagy 2. kódexe” szöveg helyébe az „OECD 2. kódexe” szöveg lép.


(1)  A menetirányba néző középső ülésekkel rendelkező N3 kategóriájú gépjárművek esetében a 76/115/EGK irányelv I. melléklete 1. függelékében előírtak értelmében a T1, T2, T3, C1, C2 és C3 kategóriába tartozó traktorok tekintetében a minimális rögzítési pontok száma kettő. Az ezen N3 kategóriájú gépjárműveket illető irányelv I. melléklete 5.4.3. és 5.4.4. pontjában előírt vizsgálati terhelések e kategóriába tartozó traktorokra alkalmazandók.”

(2)  A vizsgálati jelentéseknek meg kell egyezniük a C(2005) 1 OECD-határozattal. A vizsgálati jelentések egyenértékűsége csak akkor ismerhető el a biztonsági öv rögzítései esetében, ha azokat tesztelték.

A legutóbb a C(2003) 252 határozattal módosított C(2000) 59 határozat alapján előírt kódexek értelmében tett vizsgálati jelentés elfogadható a C(2005) 1 határozat OECD-honlapon való közzétételétől, vagyis 2006. április 21-től számított egyéves átmeneti időszak során.

(3)  SD: külön irányelv szabályozza.”


II. MELLÉKLET

A 86/298/EGK irányelv I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet 1. pontja helyébe a következő lép:

„1.

A C(2005) 1 OECD-határozat 7. kódexének 1. pontjában előírt meghatározások és követelmények alkalmazandóak az 1.1. pont kivételével.”

2.

A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

Műszaki előírások

A keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezet EK-típusjóváhagyásának műszaki követelményeit a 2005. március 29-i C(2005) 1 OECD-határozat 7. kódexének 3. pontja tartalmazza, a 3.1.4. (»Vizsgálati jelentések«), a 3.4. (»Kisebb módosítások«), a 3.5. (»Jelölés«) és a 3.6. (»Biztonságiöv-rögzítés hatása«) kivételével.”


III. MELLÉKLET

A 87/402/EGK irányelv I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet 1. pontja helyébe a következő lép:

„A C(2005) 1 OECD-határozat 6. kódexének 1. pontjában előírt meghatározások és követelmények alkalmazandóak az 1.1. pont kivételével.”

2.

A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

Műszaki előírások

A keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőülés elé szerelt, borulás hatása elleni védőszerkezete EK-típusjóváhagyásának műszaki követelményeit a 2005. március 29-i C(2005) 1 OECD-határozat 6. kódexének 3. pontja tartalmazza, a 3.2.4. (»Vizsgálati jelentések«), a 3.5. (»Kisebb módosítások«), a 3.6. (»Jelölés«) és a 3.7. (»Biztonságiöv-rögzítés hatása«) kivételével.”


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

19.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. október 17.)

a baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó tagállami felügyeleti programok végrehajtásáról szóló 2005/464/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 3960. számú dokumentummal történt)

(2005/726/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 20. cikkére,

mivel:

(1)

A 90/424/EGK határozat rendelkezik a Közösség pénzügyi hozzájárulásáról a Közösség állategészségügyre vonatkozó jogszabályainak továbbfejlesztéséhez, valamint az állat-egészségügyi oktatáshoz és képzéshez szükséges műszaki és tudományos intézkedések meghozatala érdekében.

(2)

2000. június 27-i jelentésében az állat-egészségügyi és állatjóléti tudományos bizottság felmérések végrehajtását javasolta a baromfiállomány és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozóan, különösen a madárinfluenza-vírus H5 és a H7 altípusával történő fertőzések megállapítása céljából.

(3)

A madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. május 19-i 92/40/EGK tanácsi irányelv (2) meghatározza a madárinfluenzának a baromfiállományban történő kitörése esetén alkalmazandó közösségi ellenőrző intézkedéseket. Nem rendelkezik azonban e betegség rendszeres felméréseiről a baromfiállomány és a vadon élő madarak körében.

(4)

A baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó tagállami felügyeleti programok végrehajtásáról szóló, 2005. június 21-i 2005/464/EK bizottsági határozat (3) rendelkezik a baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó tagállami felmérések 2005-ben történő végrehajtásáról, amennyiben a Bizottság jóváhagyja a felmérési programokat. Az ilyen felmérések célja a baromfiállományban jelen lévő fertőzések megállapítása, amely a jelenlegi jogszabályok felülvizsgálatához vezethet és hozzájárulhat a vadvilágból az állatokra és az emberekre leselkedő esetleges veszélyek ismeretéhez/felismeréséhez. A határozat rendelkezik arról, hogy a tagállamoknak 2005. június 30-ig be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz jóváhagyásra e felmérések végrehajtására vonatkozó programjaikat a mellékletben maghatározott iránymutatásokkal összhangban.

(5)

A tagállamok 2005. június 30-ig benyújtották az említett programokat. Azonban az influenzahelyzet legutóbbi, ázsiai alakulása következtében és különösen a vonuló madarak vizsgálata tekintetében, a 2005. augusztus 25-ére és 2005. szeptember 6-ára összehívott szakértői csoport arra a következtetésre jutott, hogy a Közép- és Nyugat-Ázsiából érkező madárfajok vonulási útvonalára vonatkozó jelenlegi ismereteket figyelembe véve helyénvaló fejleszteni a felügyeletet a vadon élő madarak esetében és fokozni a már 2005/2006-ban tervezett felügyeleti programokat, a vonulási útvonal mentén azon vonuló vízimadarakból történő mintavétel növelésével, amelyek esetében a betegség behurcolásának veszélye fennállhat.

(6)

E következtetésekkel összhangban a tagállamok módosították a programjaikat és a módosításokat jóváhagyás céljából közölték a Bizottsággal. A programok benyújtásának határidejét, a támogatandó vizsgálatok jegyzékét és a 2005/464/EK határozat mellékletében meghatározott feltételeket módosítani kell, hogy a módosított programokat jóvá lehessen hagyni, és hogy a megfelelő időben határozni lehessen a közösségi pénzügyi hozzájárulásról.

(7)

Ezért a 2005/464/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/464/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikkben a „2005. június 30.” helyébe „2005. szeptember 13.” lép.

2.

A 3. cikk a következő e) ponttal egészül ki:

„e)

:

PCR-teszt

:

vizsgálatonként 10 euró”.

3.

A melléklet D. része helyébe e határozat mellékletének D. része lép.

4.

A melléklet az F. résszel egészül ki.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 17-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 167., 1992.6.22., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(3)  HL L 164., 2005.6.24., 52. o.


MELLÉKLET

A 2005/464/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

A D. rész helyébe a következő szöveg lép:

„D.   A MADÁRINFLUENZA FELMÉRÉSE VADON ÉLŐ MADARAK KÖRÉBEN

Azokban a tagállamokban, ahol a felügyelet a vadon élő madarakra is kiterjed, az alábbi iránymutatást kell követni:

D.1.   Felmérési terv és végrehajtás

1.

A madárvédelmi/madármegfigyelő intézményekkel és madárgyűrűző állomásokkal kapcsolatot kell tartani. A mintavételt adott esetben ezeknek a csoportoknak/állomásoknak a személyzete vagy vadászok hajtsák végre.

2.

Az aktív felügyelet a következő élő vagy kilőtt madarakra terjed ki:

a)

a vadon élő madárfajokra, amelyek nagyobb azonosítandó kockázatot jelentenek, a következők figyelembevétele alapján:

i.

származás és vonulási útvonalak;

ii.

a vadon élő madarak száma a Közösségben; és

iii.

a házi baromfikkal való kapcsolat valószínűsége;

b)

a kockázatot jelentő helyekre, a következők figyelembevétele alapján:

i.

azon helyek, ahol a különböző fajokhoz, különösen az F. részben felsorolt fajokhoz tartozó vonuló madarak nagy számban gyűlnek össze;

ii.

házibaromfi-gazdaságok közelsége; és

iii.

a vonulási útvonalak állomásai.

A mintavételnek figyelembe kell vennie a vonulási minták évszakhoz kötődő jellegzetességeit, amelyek tagállamonként, valamint az F. mellékletben felsorolt madárfajok esetében különbözőek.

3.

Az elhullott vadon élő madarak passzív felügyelete elsősorban a rendkívüli elhullásokra vagy a jelentős járványkitörésekre összpontosít a következők esetében:

a)

az F. részben felsorolt vadon élő madárfajok, valamint az ezekkel kapcsolatba kerülő egyéb vadon élő madarak; és

b)

a 2. pont b) pontjának i. alpontjában említett helyek.

Az ugyanazon helyen több faj esetében történő elhullás további figyelembe veendő tényező.

D.2.   Mintavételi eljárások

1.

Virológiai vizsgálatok céljára kloákakeneteket kell venni. Az ősszel »elsőéves« madarakon kívül a nagyon fogékony és a baromfikkal fokozott kapcsolatban álló gazdafajok (mint például a tőkés récék) nyújthatják a legnagyobb esélyt a sikerre.

2.

A kloákakenet vagy ürülékminta mellett az elhullott vagy kilőtt vadon élő madarakból származó szöveteket, különösen agy-, szív-, tüdő-, vese- és bélmintákat is gyűjteni kell vírusizoláció és molekuláris szintű kimutatás céljából (PCR). A molekuláris technikákat csak olyan laboratóriumban lehet elvégezni, amely garantálni tudja a minőségbiztosítást és amely a közösségi referencialaboratórium (CRL) által a madárinfluenza vizsgálatára elismert módszert alkalmaz.

3.

A vadon elő madarak különböző fajaiból kell mintát venni. A mintavétel elsődlegesen a víziszárnyasokra és a parti madarakra irányuljon.

4.

A befogott, elejtett és frissen elhullott vadmadaraktól ürüléket tartalmazó keneteket kell venni vagy friss ürüléküket óvatosan össze kell gyűjteni.

5.

Ugyanazon fajból, ugyanazon helyen és ugyanazon időpontban gyűjtött öt minta társítása megengedhető. Különleges gonddal kell eljárni a minták tárolása és szállítása során. Ha nem garantált a laboratóriumba történő 48 órán belüli gyors beszállítás (4 °C hőmérsékletű szállítóközegben), akkor a mintákat szárazjégben, – 70 °C-on kell tárolni, majd szállítani.”

2.

A melléklet a következő F. résszel egészül ki:

„F.   A MADÁRINFLUENZA SZEMPONTJÁBÓL NAGYOBB KOCKÁZATOT JELENTŐ VADON ÉLŐ MADÁRFAJOK JEGYZÉKE (1)

 

Latin név

Angol elnevezés

Magyar elnevezés

1.

Anser albifrons

White-fronted Goose

nagy lilik

2.

Anser fabalis

Bean Goose

vetési lúd

3.

Anas platyrhynchos

Mallard

tőkés réce

4.

Anas strepera

Gadwal

kendermagos réce

5.

Anas acuta

Northern Pintail

nyílfarkú réce

6.

Anas clypeata

Northern Shoveler

kanalas réce

7.

Anas Penelope

Eurasian Wigeon

fütyülő réce

8.

Anas crecca

Common Teal

csörgő réce

9.

Anas querquedula

Garganay

böjti réce

10.

Aythya ferina

Common Pochard

barátréce

11.

Aythya fuligula

Tufted Duck

kontyos réce

12.

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

bíbic

13.

Philomachus pugnax

Ruff

pajzsos cankó

14.

Larus ribibundus

Black-headed Gull

dankasirály

15.

Larus canus

Common Gull

viharsirály


(1)  Valamennyi, a Közösségben természetesen előforduló vadon élő madárfaj, beleértve az e rész táblázatában felsorolt fajokat, a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv védelmi rendszerének hatálya alá tartozik, és ezért ezen irányelv követelményeire teljes mértékben tekintettel kell lenni a madárinfluenzára vonatkozó bármely felügyelet esetében.”


Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

19.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/25


A TANÁCS 2005/727/IB HATÁROZATA

(2005. október 12.)

a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB tanácsi határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló, 2005. február 24-i 2005/211/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 2. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/211/IB határozat meghatározza, hogy amint a szükséges előfeltételek teljesülnek, az említett határozat 1. cikkének rendelkezései a Tanács által meghatározott időponttól alkalmazandók, valamint azt, hogy a Tanács az egyes rendelkezések alkalmazására különböző időpontokat állapíthat meg. Az említett előfeltételek teljesültek a 2005/211/IB határozat 1. cikkének (10) bekezdése vonatkozásában.

(2)

A terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló, 2004. április 29-i 871/2004/EK tanácsi rendelet (2) 1. cikkének (6) bekezdését, amely megegyezik a 2005/211/IB határozat 1. cikkének (10) bekezdésével, helyénvaló ugyanettől az időponttól kezdődően alkalmazni.

(3)

Külön tanácsi határozat rendelkezik a 871/2004/EK rendelet 1. cikke (6) bekezdésének hatálybalépéséről.

(4)

Svájcot illetően ez a határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (3) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek – e megállapodásnak az Európai Unió, illetve az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló 2004/849/EK (4) és 2004/860/EK (5) tanácsi határozatok 4. cikke (1) bekezdésével összefüggésben – az 1999/437/EK határozat (6) 1. cikkének G. pontjában említett terület hatálya alá tartoznak,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2005/211/IB határozat 1. cikkének (10) bekezdését 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2005. október 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. CLARKE


(1)  HL L 68., 2005.3.15., 44. o.

(2)  HL L 162., 2004.4.30., 29. o.

(3)  13054/04 tanácsi dokumentum, elérhető: http://register.consilium.eu.int

(4)  HL L 368., 2004.12.15., 26. o.

(5)  HL L 370., 2004.12.17., 78. o.

(6)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.


19.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/26


A TANÁCS 2005/728/IB HATÁROZATA

(2005. október 12.)

a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 871/2004/EK tanácsi rendelet egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló, 2004. április 29-i 871/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 871/2004/EK rendelet meghatározza, hogy amint a szükséges előfeltételek teljesülnek, az említett rendelet 1. cikkének rendelkezései a Tanács által meghatározott időponttól alkalmazandók, valamint azt, hogy a Tanács az egyes rendelkezések alkalmazására különböző időpontokat állapíthat meg. Az említett előfeltételek teljesültek a 871/2004/EK rendelet 1. cikkének (6) bekezdése vonatkozásában.

(2)

A terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló, 2005. február 24-i 2005/211/IB tanácsi határozat (2) 1. cikkének (10) bekezdését, amely megegyezik a 871/2004/EK rendelet 1. cikkének (6) bekezdésével, helyénvaló ugyanettől az időponttól kezdődően alkalmazni.

(3)

Külön tanácsi határozat rendelkezik a 2005/211/IB határozat 1. cikke (10) bekezdésének hatálybalépéséről.

(4)

Svájcot illetően ez a határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (3) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek – e megállapodásnak az Európai Unió, illetve az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló 2004/849/EK (4) és 2004/860/EK (5) tanácsi határozatok 4. cikke (1) bekezdésével összefüggésben – az 1999/437/EK határozat (6) 1. cikkének G. pontjában említett terület hatálya alá tartoznak,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 871/2004/EK rendelet 1. cikkének (6) bekezdését 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2005. október 12-én.

a Tanács részévől

az elnök

C. CLARKE


(1)  HL L 162., 2004.4.30., 29. o.

(2)  HL L 68., 2005.3.15., 44. o.

(3)  13054/04 tanácsi dokumentum, elérhető: http://register.consilium. eu.int

(4)  HL L 368., 2004.12.15., 26. o.

(5)  HL L 370., 2004.12.17., 78. o.

(6)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.