ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 214

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. augusztus 19.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1355/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1356/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének az oxolinsav és a morantel tekintetében történő módosításáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 1357/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásba való bejegyzése tekintetében a 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről Chevrotin (OEM)

6

 

*

A Bizottság 1358/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) a vágott sertés közösségi piaci árának kiszámításához szükséges súlyozási együtthatók meghatározásáról a 2005/2006 gazdasági évre vonatkozóan

9

 

*

A Bizottság 1359/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) az EMOGA Garanciarészlege számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról szóló 2390/1999/EK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1360/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 817/2004/EK rendelet módosításáról

55

 

*

A Bizottság 1361/2005/EK rendelete (2005. augusztus 17.) a Spanyolország lobogója alatt az V, VI, VII ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a norvég menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

57

 

*

A Bizottság 1362/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) a Spanyolország lobogója alatt az V, VI, VII ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a villás tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

59

 

*

A Bizottság 1363/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) a Spanyolország lobogója alatt a VI, VII ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a kék menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

61

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 17.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában a juh- és kecskefélék azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerek a 21/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti elismeréséről (az értesítés a C(2005) 3122. számú dokumentummal történt)

63

 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 18.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való maximális koncentrációértékeinek meghatározása céljából a 2000/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (az értesítés a C(2005) 3143. számú dokumentummal történt)

65

 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 18.) a bizonyos ázsiai országokban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről szóló 2004/122/EK határozat hatodik alkalommal történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 3183. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

66

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

19.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/1


A BIZOTTSÁG 1355/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. augusztus 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 18-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. augusztus 18-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

66,7

999

66,7

0707 00 05

052

70,9

999

70,9

0709 90 70

052

78,8

528

57,8

999

68,3

0805 50 10

388

66,9

524

58,9

528

60,4

999

62,1

0806 10 10

052

87,8

220

65,2

400

135,2

624

171,2

999

114,9

0808 10 80

388

64,5

400

73,1

508

55,7

512

67,3

528

78,5

720

44,6

804

78,3

999

66,0

0808 20 50

052

101,9

388

76,0

512

9,9

528

38,7

999

56,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

75,6

999

75,6

0809 40 05

052

78,9

508

43,6

624

64,6


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


19.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/3


A BIZOTTSÁG 1356/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 18.)

az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének az oxolinsav és a morantel tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az állatgyógyászati készítmények értékelő bizottsága által megfogalmazott véleményére,

mivel:

(1)

Minden olyan farmakológiai hatóanyagot, amelyet a Közösségen belül élelmiszer előállítására szolgáló állatokon történő alkalmazásra szánt állatgyógyászati készítményekben használnak fel, a 2377/90/EGK rendelettel összhangban értékelni kell.

(2)

Az oxolinsav a csirkék és a sertések izom-, bőr-, zsír-, máj- és veseszövetei – kivéve azokat az állatokat, amelyek tojását felhasználják emberi fogyasztásra –, valamint az úszós halak természetes arányban jelen levő hús- és bőrszövetei vonatkozásában már szerepel a 2377/90/EGK rendelet I. mellékletében. Ezt a bejegyzést ki kell terjeszteni valamennyi élelmiszer-előállítás céljából tartott állatfajra azon állatok kivételével, amelyek tojását és tejét felhasználják emberi fogyasztásra. Az úszós halak esetében ez a bejegyzés csak a természetes arányban jelen lévő húsra és bőrre, a sertések és baromfifajok esetében pedig a zsír tekintetében megállapított maximális maradékanyag-határérték a „természetes arányban jelen lévő húsra és bőrre” vonatkozik.

(3)

A morantel a szarvasmarhák és juhfélék izom-, zsír-, máj- és veseszöveteinek, valamint tejének vonatkozásában már szerepel a 2377/90/EGK rendelet I. mellékletében. Ezt a bejegyzést ki kell terjeszteni valamennyi kérődzőre.

(4)

A 2377/90/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Megfelelő időtartamot kell engedélyezni e rendelet alkalmazhatósága előtt annak érdekében, hogy a tagállamok számára lehetővé váljék a rendeletre való tekintettel az esetleg szükséges kiigazítások elvégzése az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) megfelelően kiadott forgalmazási engedélyekben.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az állatgyógyászati készítmények állandó bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2377/90/EGK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2005. október 18-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 18-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb az 1299/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 206., 2005.8.9., 4. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK irányelvvel (HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A.   Az I. melléklet a következő anyaggal (anyagokkal) egészül ki (Azon farmakológiai hatóanyagok jegyzéke, amelyek esetében a maximális jelzőmaradékanyag-határértékek rögzítésre kerültek)

1.   Fertőzések elleni anyagok

1.2.   Antibiotikumok

1.2.3.   Kinolonok

Farmakológiai hatóanyag(ok)

Jelző maradékanyag

Állatfajok

MRL-ek

Célszövetek

Oxolinsav

Oxolinsav

Valamennyi élelmiszer-előállítás céljából tartott állatfaj (1)

100 μg/kg

Izom (2)

50 μg/kg

Zsír (3)

150 μg/kg

Máj

150 μg/kg

Vese

2.   Paraziták elleni hatóanyagok

2.1.   Endoparaziták elleni hatóanyagok

2.1.7.   Tetrahidropirimidek

Farmakológiai hatóanyag(ok)

Jelző maradékanyag

Állatfajok

MRL-ek

Célszövetek

Morantel

Azon maradékanyagok összege, amelyek N-metil-1,3-propándiaminná hidrolizálhatók és morantel-egyenértékben kifejezhetők

Valamennyi kérődző

100 μg/kg

Izom

100 μg/kg

Zsír

800 μg/kg

Máj

200 μg/kg

Vese

50 μg/kg

Tej


(1)  Nem alkalmazandó azokra az állatokra, amelyek tojását felhasználják emberi fogyasztásra; a zsír-, máj- és veseszövetekre vonatkozó MRL-ek nem alkalmazandók az úszós halakra.

(2)  Az úszós halakra vonatkozóan ez az MRL a „természetes arányban jelen lévő húsra és bőrre” vonatkozik;

(3)  Sertések és baromfifajok esetében ez az MRL a „természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra” vonatkozik.


19.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/6


A BIZOTTSÁG 1357/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 18.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásba való bejegyzése tekintetében a 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről Chevrotin (OEM)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésének b) pontjára, valamint 6. cikke (3) bekezdésére és (4) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

Franciaország azon kérelmét, amely a „Chevrotin” elnevezés nyilvántartásba való bejegyzésére irányult, a 2081/92/EGK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban kihirdették az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2).

(2)

A 2081/92/EGK rendelet 7. cikkével összhangban Olaszország kifogással élt a bejegyzés ellen arra hivatkozva, hogy a 2081/92/EGK rendelet 2. cikkében említett feltételek nem teljesülnek, a bejegyzés létükben veszélyeztetne egyes, az olasz piacon honos termékeket, különösen a „caprino” elnevezésűt, az érintett elnevezés olasz fordítása („caprino”) pedig szokásos elnevezés.

(3)

A Bizottság 2004. december 7-én kelt levelében felkérte az érintett tagállamokat, hogy belső eljárásaikkal összhangban próbáljanak egymás között megállapodásra jutni.

(4)

Mivel Franciaország és Olaszország között nem jött létre megállapodás három hónapon belül, a Bizottságnak határozatot kell hoznia a 2081/92/EGK rendelet 15. cikkében megállapított eljárással összhangban.

(5)

Franciaország azonban hivatalosan kifejtette: a „Chevrotin” elnevezés bejegyzése nem vezethet oda, hogy tilos legyen kecsketejből készült sajtokat a „de chèvre” (kecskéből) vagy a „fromage de chèvre” (kecskesajt) kifejezéssel illetni, és ugyanez vonatkozik e kifejezések fordítására is (olaszul: „caprino”, illetve „formaggio di capra”).

(6)

Mivel a „chevrotin” kifejezés nem tekinthető a „caprino” kifejezés fordításának, sem viszont, a „caprino” kifejezésnek az olasz hatóságok által felhozott szokásos voltából nem következik, hogy a „chevrotin” kifejezés szokásossá vált volna. Egyébiránt Olaszország semmi olyat nem hozott fel, amiből arra lehetne következtetni, hogy maga a „chevrotin” kifejezés szokásos volna.

(7)

Végül pedig a 2081/92/EGK rendelet 2. cikkében említett feltételek be nem tartásának igazolására Olaszországnak nem volt felvetése.

(8)

Ezen elemek ismeretében az eredetmegjelölést fel kell venni az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába.

(9)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és oltalom alatt álló eredetmegjelölések szabályozási bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/96/EK bizottsági rendelet (3) melléklete kiegészül az e rendelet mellékletében foglalt eredetmegjelöléssel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 262., 2003.10.31., 12. o.

(3)  HL L 327., 1996.12.18., 11. o. A legutóbb a 886/2005/EK rendelettel (HL L 148., 2005.6.11., 32. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A SZERZŐDÉS I. MELLÉKLETÉBEN EMLÍTETT EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT TERMÉKEK

Sajtok

FRANCIAORSZÁG

Chevrotin (OEM)


19.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/9


A BIZOTTSÁG 1358/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 18.)

a vágott sertés közösségi piaci árának kiszámításához szükséges súlyozási együtthatók meghatározásáról a 2005/2006 gazdasági évre vonatkozóan

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a sertéshúspiac közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2759/75/EGK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében szereplő közösségi piaci árat a vágott sertésre vonatkozóan úgy kell meghatározni, hogy az egyes tagállamokban megállapított árat súlyozni kell az egyes tagállamok sertésállományának relatív nagyságát kifejező együtthatókkal.

(2)

Ezeket az együtthatókat a sertéstermelésben elvégzendő statisztikai felmérésekre vonatkozó, 1993. június 1-jei 93/23/EGK tanácsi irányelv (2) értelmében, az évente december elején összeírt sertésállomány létszáma alapján kell meghatározni.

(3)

A 2004 decemberében elvégzett összeírások eredményei alapján meg kell határozni a 2005/2006 gazdasági évre vonatkozó új súlyozási együtthatókat, illetve hatályon kívül kell helyezni az 1900/2004/EK bizottsági rendeletet (3).

(4)

Mivel a 2005/2006 gazdasági év 2005. július 1-jén kezdődik, ezt a rendeletet ettől az időponttól kell alkalmazni.

(5)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2759/75/EGK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett súlyozási együtthatók e rendelet mellékletében kerültek meghatározásra.

2. cikk

Az 1900/2004/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

2005. július 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1365/2000/EK rendelettel (HL L 156., 2000.6.29., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 149., 1993.6.21., 1. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 328., 2004.10.30., 69. o.


MELLÉKLET

Súlyozási együtthatók a 2005/2006 gazdasági évre vonatkozóan, a vágott sertés közösségi piaci árának kiszámításához

A 2759/75/EGK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése

Belgium

4,2

Cseh Köztársaság

1,9

Dánia

8,8

Németország

17,3

Észtország

0,2

Görögország

0,7

Spanyolország

16,7

Franciaország

10,0

Írország

1,2

Olaszország

5,9

Ciprus

0,3

Lettország

0,3

Litvánia

0,7

Luxembourg

0,1

Magyarország

2,7

Málta

0,1

Hollandia

7,3

Ausztria

2,1

Lengyelország

11,4

Portugália

1,5

Szlovénia

0,4

Szlovákia

0,8

Finnország

0,9

Svédország

1,3

Egyesült Királyság

3,2


19.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/11


A BIZOTTSÁG 1359/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 18.)

az EMOGA Garanciarészlege számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról szóló 2390/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 729/70/EGK tanácsi rendeletnek az EMOGA Garanciarészlege számlaelszámolási eljárása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. július 7-i 1663/95/EK bizottsági rendelet (2) 2. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett számviteli adatok formáját és tartalmát az 1258/1999/EK rendelet 13. cikkében előírt eljárással összhangban kell meghatározni.

(2)

Az EMOGA Garanciarészlege számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottság rendelkezésére bocsátandó számviteli adatok formáját és tartalmát jelenleg a 2390/1999/EK bizottsági rendelet (3) állapítja meg.

(3)

A 2390/1999/EK rendelet I. és III. mellékletét frissíteni kell a költségvetési nómenklatúrában és az előírt adatokban bekövetkezett változások miatt. Továbbá annak érdekében, hogy a tagállamok és a Bizottság közötti információátvitel optimális és naprakész legyen, szükséges az említett rendelet II. mellékletében szereplő műszaki előírások kiigazítása.

(4)

A 2390/1999/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Alap bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2390/1999/EK rendelet I., II. és III. mellékletének helyébe e rendelet I., II. és III. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. október 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

(2)  HL L 158., 1995.7.8., 6. o. A legutóbb a 465/2005/EK rendelettel (HL L 77., 2005.3.23., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 295., 1999.11.16., 1. o. A legutóbb az 1769/2004/EK rendelettel (HL L 316., 2004.10.15., 1. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

X. TÁBLÁZAT – 2006. költségvetési év

2005

A↓

2006

F100

F101

F102

F103

F103B

F105

F105A

F105B

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F207

F211

F212

F213

F214

F217

F218

F220

F221

F222B

F222C

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F507

F508A

F508B

F509A

F510

F510A

F511

F512

F513

F515

F517

F518

F519

F519B

F519C

F520

F521

F522

F523

F530

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F602B

F603

F604

F604B

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

05020101

1000

05020101

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020101

1001

05020101

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020101

1002

05020101

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020101

1003

05020101

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020102

1011

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1012

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1013

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1014

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1019

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020103

1021

05020103

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020103

1022

05020103

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020104

3000

05020300

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020104

3010

05020300

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020105

1029

05020199

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020199

1090

05020199

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020201

1850

05020201

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020202

1851

05020202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020202

1852

05020202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020202

1853

05020202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020202

1854

05020202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020203

1855

05020299

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020204

1858

05030219

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020299

1890

05020299

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020306

0000

05030204

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020306

1045

05030204

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020306

1055

05030204

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020306

1056

05030204

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020307

0000

05030203

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020307

1046

05030203

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020307

1057

05030203

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

0000

05030201

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1040

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1041

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1042

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1043

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1044

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1047

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1049

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1050

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1051

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1052

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1053

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1054

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1058

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1060

05030201

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1062

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020311

0000

05030202

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020312

0000

05030225

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020313

0000

05030227

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020314

0000

05030224

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020315

0000

05030218

X

X

 

X

 

 

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020315

1021

05030218

X

X

 

X

 

 

X

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020399

0000

05030400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020399

1090

05030400

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020401

3100

05020401

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020402

3110

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020402

3111

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020402

3112

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020402

3113

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020402

3119

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020499

0000

05020499

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020501

1100

05020501

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020502

1110

05020599

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020503

1112

05020503

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020504

1113

05020504

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020505

3011

05020300

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020507

1119

05020507

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020599

0000

05020599

D

D

D

 

 

 

 

 

D

D

D

D

 

D

D

D

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020601

1200

05020601

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020602

1210

05030221

X

X

 

X

 

X

A

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020602

1211

05020605

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020602

1211

05030221

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020603

1239

05020603

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020604

1240

05020604

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020699

0000

05020699

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020701

1401

05020701

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X