ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 212

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. augusztus 17.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1340/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1341/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) a 2005/2006 értékesítési kampányra vonatkozóan bizonyos aszalási célú mazsolaszőlőfajták művelési támogatásának és a filoxérával sújtott szőlőültetvények újratelepítési támogatásának meghatározásáról

3

 

*

A Bizottság 1342/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) a 2004. január 1-jétőlmárcius 31-ig tartó időszak alatt a feldolgozóiparnak szállított tonhal után a termelő szervezeteknek járó kompenzációs támogatás előírásáról

5

 

*

A Bizottság 1343/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) a 2004. április 1-jétőljúnius 30-ig tartó időszak alatt a feldolgozóiparnak szállított tonhal után a termelő szervezeteknek járó kompenzációs támogatás előírásáról

8

 

*

A Bizottság 1344/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) az 1555/96/EK rendelet módosításáról az almára vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében

11

 

*

A Bizottság 1345/2005 (EK) rendelete (2005. augusztus 16.) az olívaolaj-ágazatban a behozatali engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

13

 

*

A Bizottság 1346/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2702/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

16

 

*

A Tanács 1347/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a talibánokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 51. alkalommal történő módosításáról

26

 

 

A Bizottság 1348/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

28

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

17.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 212/1


A BIZOTTSÁG 1340/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 16.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. augusztus 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 16-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. augusztus 16-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

57,6

096

18,0

999

37,8

0707 00 05

052

73,1

999

73,1

0709 90 70

052

68,5

999

68,5

0805 50 10

382

66,8

388

63,7

524

64,8

528

55,7

999

62,8

0806 10 10

052

100,6

220

103,3

400

135,2

624

162,1

999

125,3

0808 10 80

388

77,0

400

70,7

404

81,8

508

55,6

512

75,5

528

73,0

720

70,4

804

72,8

999

72,1

0808 20 50

052

104,2

388

79,4

512

28,3

528

37,8

999

62,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

97,5

999

97,5

0809 40 05

508

43,6

624

63,9

999

53,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


17.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 212/3


A BIZOTTSÁG 1341/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 16.)

a 2005/2006 értékesítési kampányra vonatkozóan bizonyos aszalási célú mazsolaszőlőfajták művelési támogatásának és a filoxérával sújtott szőlőültetvények újratelepítési támogatásának meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékek közös piaci szervezéséről szóló 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2201/96/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének második albekezdése meghatározza a támogatás megállapításának kritériumait az aszalási célú Szultanina, Madeirai muskotályszőlő és korinthusi mazsolaszőlőfajták termesztésére vonatkozóan.

(2)

A 2201/96/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése előirányozza a támogatási összeg differenciálásának lehetőségét szőlőfajtáktól függően. Szintén előirányozza az említett összeg egyéb, hozamokat befolyásoló tényezők alapján történő további differenciálásának lehetőségét is. A szultaninafajták esetében tehát kiegészítő differenciálást is javasolt előirányozni a filoxéra sújtotta területek és az egyéb területek közötti megkülönböztetés céljából.

(3)

A 2004/2005-ös gazdasági évre vonatkozóan a 2201/96/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében szereplő szőlőfajták művelésre szánt területeinek vizsgálata során nem állapítottak meg területtúllépést a bizonyos aszalási célú mazsolaszőlőfajták művelési támogatására vonatkozó 2201/96/EK tanácsi rendelet (2) végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat meghatározó, 1999. július 22-i 1621/1999/EK bizottsági rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott garantált maximális területnél.

(4)

Indokolt meghatározni a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozóan az említett szőlők művelési támogatását.

(5)

Szintén indokolt azoknak a termelőknek juttatandó támogatás meghatározása, akik a 2201/96/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően telepítik újra szőlőiket a filoxéra elleni védekezés érdekében.

(6)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozóan a 2201/96/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében szereplő művelési támogatást a következőképpen határozták meg:

a)

2 603 euró/hektár a filoxérával sújtott vagy 5 évnél nem régebben újratelepített szultanina szőlőfajtával beültetett területek esetében;

b)

3 569 euró/hektár a szultanina szőlőfajtával beültetett egyéb területek esetében;

c)

3 391 euró/hektár a korinthusi mazsolaszőlővel beültetett területek esetében;

d)

969 euró/hektár madeirai muskotályszőlőfajtával beültetett területek esetében.

(2)   A 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozóan a 2201/96/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében szereplő újratelepítési támogatás mértékét 3 917 euró/hektárban állapították meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben 2005. augusztus 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 192., 1999.7.24., 21. o. A legutóbb az 1880/2001/EK rendelettel (HL L 258., 2001.9.27., 14. o.) módosított rendelet.


17.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 212/5


A BIZOTTSÁG 1342/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 16.)

a 2004. január 1-jétőlmárcius 31-ig tartó időszak alatt a feldolgozóiparnak szállított tonhal után a termelő szervezeteknek járó kompenzációs támogatás előírásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-ágazati termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tonhaltermelők szervezetei bizonyos feltételek mellett a feldolgozóiparnak leszállított tonhalmennyiségre a 104/2000/EK rendelet 27. cikkében előírt kompenzációs juttatásban részesülhetnek azon naptári negyedév alatt, amelyekre az árakat megállapítják, amennyiben mind a közösségi piacon érvényes átlag negyedéves eladási ár, mind a kompenzációs adóval sújtott behozatali ár az adott esetben alacsonyabb volt, mint az érintett termék közösségi termelői árának 87 %-a.

(2)

A közösségi piac helyzetének elemzése alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy a 2004. január 1-jétől március 31-ig tartó időszak alatt a 10 kilogrammnál nehezebb sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) darabjának, a 10 kilogrammnál könnyebb sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) és a csíkoshasú tonhal (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) darabjának a 104/2000/EK rendelet 27. cikkben szabályozott átlag negyedéves eladási ára, illetve behozatali ára a hatályban lévő közösségi termelői ár 87 %-a alatt van a 2346/2002/EK tanácsi rendelet (2) által megállapított szabályok szerint.

(3)

A támogatásra való jogosultság meghatározásához számításba vehető műveletek azok az eladások, amelyek a figyelembe vett negyedév alatt kerültek kiszámlázásra, és amelyeket átlagos havi eladási ár kiszámításához levontak a feldolgozásra szánt tonhal után járó kompenzációs támogatás tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. november 9-i 2183/2001/EK bizottsági rendelet (3) 4. cikkének megfelelően.

(4)

A 104/2000/EK rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően a juttatás összege semmilyen esetben sem haladhatja meg a küszöbár és az érintett termék közösségi piaci átlag eladási árának különbözetét, vagy ezen küszöb 12 %-ának megfelelő átalányösszeget.

(5)

A kompenzációs juttatásban részesíthető mennyiségek az érintett negyedévben semmilyen esetben sem haladhatják meg a 104/2000/EK rendelet 27. cikke (3) bekezdésében rögzített határt.

(6)

A Közösség vámterületén működő feldolgozóipari cégeknek eladott és leszállított, 10 kilogrammnál nehezebb sárgaúszójú tonhalak (Thunnus albacares), a 10 kilogrammnál könnyebb sárgaúszójú tonhalak (Thunnus albacares) és a csíkoshasú tonhalak (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) értékesített és leszállított mennyisége magasabb volt az érintett negyedévben, mint az előző három halászati év azonos negyedévében. Mivel ezek a mennyiségek meghaladják a 104/2000/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdése által megállapított felső határt, korlátozni kell a juttatásban részesíthető termékek összmennyiségét.

(7)

A 104/2000/EK rendelet 27. cikke (4) bekezdése által előírt felső határok alkalmazása során az egyes termelői szervezeteknek járó juttatás kiszámításához az érintett termelői szervezetek között rögzíteni kell a támogatható mennyiségek felosztását a 2001-es, 2002-es és 2003-as halászati év ugyanazon negyedévére vonatkozó termelésük arányában.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a halászati termékek irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 104/2000/EK rendelet 27. cikke által előírt kompenzációs juttatás a 2004. január 1-jétől március 31-ig tartó időszakra az alábbi termékekre és maximális összegekre engedélyezett:

(euró/tonna)

Termék

A juttatás maximális összege a 104/2000/EK rendelet 27. cikke (2) bekezdésének első és második francia bekezdésének megfelelően

10 kilogrammnál nehezebb sárgaúszójú tonhalak (Thunnus albacares)

127

10 kilogrammnál könnyebb sárgaúszójú tonhalak (Thunnus albacares)

92

Csíkoshasú tonhalak (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

52

2. cikk

(1)   A kompenzációs támogatásban részesíthető fajok összmennyisége a következő:

10 kilogrammnál nehezebb sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares): 21 089,066 tonna,

10 kilogrammnál könnyebb sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares): 4 531,090 tonna,

Csíkoshasú tonhal (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): 5 775,411.

(2)   Az összmennyiség érintett termelői szervezetek közötti felosztása a mellékletben került meghatározásra.

cikk 3

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 16-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 351., 2002.12.28., 3. o.

(3)  HL L 293., 2001.11.10., 11. o.


MELLÉKLET

A 104/2000/EK rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően a 2004. január 1-jétől március 31-ig tartó időszak alatt a támogatásban részesíthető tonhal mennyiségének az érintett termelői szervezetek közötti felosztása, a támogatás százalékának mennyiségi osztályait jelölve.


(tonna)

10 kilogrammnál nehezebb sárgaúszójú tonhalak (Thunnus albacares)

Támogatható mennyiségek 100 %-ig

(a 27. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdése)

Támogatható mennyiségek 50 %-ig

(a 27. cikk (4) bekezdésének második francia bekezdése)

Teljes támogatható mennyiségek

(a 27. cikk (4) bekezdésének első és második francia bekezdése)

Opagac

2 065,432

0

2 065,432

OPTUC

10 466,023

1 235,708

11 701,731

OP 42 (CAN.)

0

0

0

Orthongel

6 548,707

773,196

7 321,903

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Közösség összesen

19 080,162

2 008,904

21 089,066


(tonna)

10 kilogrammnál nem nehezebb sárgaúszójú tonhalak (Thunnus albacares)

Támogatható mennyiségek 100 %-ig

(a 27. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdése)

Támogatható mennyiségek 50 %-ig

(a 27. cikk (4) bekezdésének második francia bekezdése)

Teljes támogatható mennyiségek

(a 27. cikk (4) bekezdésének első és második francia bekezdése)

Opagac

1 563,646

0

1 563,646

OPTUC

2 961,921

0

2 961,921

OP 42 (CAN.)

0

0

0

Orthongel

5,523

0

5,523

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Közösség összesen

4 531,090

0

4 531,090


(tonna)

Csíkoshasú tonhal

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

Támogatható mennyiségek 100 %-ig

(a 27. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdése)

Támogatható mennyiségek 50 %-ig

(a 27. cikk (4) bekezdésének második francia bekezdése)

Teljes támogatható mennyiségek

(a 27. cikk (4) bekezdésének első és második francia bekezdése)

Opagac

3 007,476

0

3 007,476

OPTUC

2 762,099

0

2 762,099

OP 42 (CAN.)

0

0

0

Orthongel

5,836

0

5,836

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Közösség összesen

5 775,411

0

5 775,411


17.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 212/8


A BIZOTTSÁG 1343/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 16.)

a 2004. április 1-jétőljúnius 30-ig tartó időszak alatt a feldolgozóiparnak szállított tonhal után a termelő szervezeteknek járó kompenzációs támogatás előírásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-ágazati termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tonhaltermelők szervezetei bizonyos feltételek mellett a feldolgozóiparnak leszállított tonhalmennyiségre a 104/2000/EK rendelet 27. cikkében előírt kompenzációs juttatásban részesülhetnek azon naptári negyedév alatt, amelyekre az árakat megállapították, amennyiben mind a közösségi piacon érvényes átlag negyedéves eladási ár, mind a kompenzációs adóval terhelt behozatali ár az adott esetben alacsonyabb volt, mint az érintett termék közösségi termelői árának 87 %-a.

(2)

A közösségi piac helyzetének elemzése alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy a 2004. április 1-jétőljúnius 30-ig tartó időszak alatt a 10 kilogrammnál nehezebb sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) darabjának a 104/2000/EK rendelet 27. cikkben szabályozott átlag negyedéves eladási ára, illetve behozatali ára a hatályban lévő közösségi termelői ár 87 %-a alatt van a 2346/2002/EK tanácsi rendelet (2) által megállapított szabályok szerint.

(3)

A támogatásra való jogosultság meghatározásához számításba vehető műveletek azon eladások, amelyek a figyelembe vett negyedév alatt kerültek kiszámlázásra, és amelyek számláját a feldolgozásra szánt tonhal után járó kompenzációs támogatás tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. november 9-i 2183/2001/EK bizottsági rendelet (3) 4. cikkének megfelelően beszámították az átlagos havi eladási ár kiszámításához.

(4)

A 104/2000/EK rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően a juttatás összege semmilyen esetben sem haladhatja meg a küszöbár és az érintett termék közösségi piaci átlag eladási árának különbözetét, vagy e küszöb 12 %-ának megfelelő átalányösszeget.

(5)

A kompenzációs juttatásban részesíthető mennyiségek az érintett negyedévben semmilyen esetben sem haladhatják meg a 104/2000/EK rendelet 27. cikke (3) bekezdésében rögzített határt.

(6)

A Közösség vámterületén működő feldolgozóipari cégeknek eladott és leszállított, 10 kilogrammnál nagyobb súlyú sárgaúszójú tonhalak (Thunnus albacares) értékesített és leszállított mennyisége magasabb volt az érintett negyedévben, mint az előző három halászati év azonos negyedévében. Mivel ezek a mennyiségek meghaladják a 104/2000/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdése által megállapított felső határt, korlátozni kell a juttatásban részesíthető termékek összmennyiségét.

(7)

A 104/2000/EK rendelet 27. cikke (4) bekezdése által előírt felső határok alkalmazása során az egyes termelői szervezeteknek járó juttatás kiszámításához az érintett termelői szervezetek között rögzíteni kell a támogatható mennyiségek felosztását a 2001-es, 2002-es és 2003-as halászati év ugyanazon negyedévére vonatkozó termelésük arányában.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a halászati termékek irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 104/2000/EK rendelet 27. cikke által előírt kompenzációs juttatás a 2004. április 1-jétőljúnius 30-ig tartó időszakra a 10 kilogrammnál nagyobb súlyú sárgaúszójú tonhalakra (Thunnus albacares) engedélyezett:

A juttatás legmagasabb összege a 104/2000/EK rendelet 27. cikke (2) bekezdése első és második francia bekezdésének megfelelően 24 euró/tonnában került meghatározásra.

2. cikk

(1)   A kompenzációs juttatásból kedvezményezésre jogosult mennyiségek összessége 26 353,548 tonna 10 kilogrammnál nagyobb súlyú sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares).

(2)   Az összmennyiség érintett termelői szervezetek közötti felosztása a mellékletben került meghatározásra.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 16-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 351., 2002.12.28., 3. o.

(3)  HL L 293., 2001.11.10., 11. o.


MELLÉKLET

A 104/2000/EK rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően a 2004. április 1-jétől június 30-ig tartó időszak alatt a támogatásban részesíthető tonhal mennyiségének az érintett termelői szervezetek közötti felosztása, a támogatás százalékának mennyiségi osztályait jelölve.


(tonna)

10 kilogrammnál nehezebb sárgaúszójú tonhalak (Thunnus albacares)

Támogatható mennyiségek 100 %-ig

(a 27. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdése)

Támogatható mennyiségek 50 %-ig

(a 27. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdése)

Teljes támogatható mennyiségek

(a 27. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdése)

Opagac

5 757,564

0

5 757,564

OPTUC

8 122,423

2 510,256

10 632,679

OP 42 (CAN)

0

0

0

Orthongel

9 004,949

958,356

9 963,305

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Közösség – Összesen

22 884,936

3 468,612

26 353,548


17.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 212/11


A BIZOTTSÁG 1344/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 16.)

az 1555/96/EK rendelet módosításáról az almára vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikk (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gyümölcs- és zöldségfélékre kivetett kiegészítő importvámok alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 1996. július 30-i 1555/96/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik az ugyanezen rendelet mellékletben felsorolt termékek behozatalának felügyeletéről. Ezt a felügyeleti tevékenységet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó egyes rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 308.d cikkében megállapított szabályoknak megfelelően kell lefolytatni.

(2)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai során megkötött Mezőgazdasági Megállapodás (4) 5. cikke (4) bekezdésének alkalmazása céljára, és a 2002-re, 2003-ra és 2004-re vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb adatok tükrében módosítani kell az alma esetében alkalmazandó kiegészítő importvámok küszöbszintjeit.

(3)

Következésképpen módosítani szükséges az 1555/96/EK rendeletet.

(4)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1555/96/EK rendelet melléklete helyébe a jelen rendelet mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

A rendelet 2005. szeptember 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 193., 1996.8.3., 1. o. A legutóbb a 828/2005/EK rendelettel (HL L 137., 2005.5.31., 21. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 883/2005/EK rendelettel (HL L 148., 2005.6.11., 5. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A kombinált nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok sérelme nélkül, a termékek megnevezése csak tájékoztató jellegű. E melléklet alkalmazása szempontjából a kiegészítő importvámok alkalmazási körét a jelen rendelet elfogadásakor érvényes KN-kódok alkalmazási tartománya határozza meg. Abban az esetben, ha a KN-kód előtt »ex« jelzés található, a kiegészítő importvám alkalmazási körét a KN-kód alkalmazási tartománya és az annak megfelelő alkalmazási időszak együttesen határozza meg.

Sorszám

KN-kód

Árumegnevezés

Alkalmazási időszak

Küszöbszint

(tonnában)

78.0015

ex 0702 00 00

Paradicsom

— október 1.–május 31.

603 687

78.0020

— június 1.–szeptember 30.

531 117

78.0065

ex 0707 00 05

Uborka

— május 1.–október 31.

10 626

78.0075

— november 1.–április 30.

10 326

78.0085

ex 0709 10 00

Articsóka

— november 1.–június 30.

2 071

78.0100

0709 90 70

Cukkini

— január 1.–december 31.

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Narancs

— december 1.–május 31.

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementin

— november 1.–február vége

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarin (beleértve a tangerint és a satsumát), wilking és a hasonló hibrid citrusfélék

— november 1.–február vége

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Citrom

— június 1.–december 31.

291 598

78.0160

— január 1.–május 31.

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Csemegeszőlő

— július 21.–november 20.

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Alma

— január 1.–augusztus 31.

804 433

78.0180

— szeptember 1.–december 31.

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Körte

— január 1.–április 30.

239 335

78.0235

— július 1.–december 31.

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Kajszibarack

— június 1.–július 31.

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Cseresznyefélék, a meggy kivételével

— május 21.–augusztus 10.

54 213

78.0270

ex 0809 30

Őszibarack, beleértve a nektarint

— június 11.–szeptember 30.

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Szilva

— június 11.–szeptember 30.

54 605”


17.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 212/13


A BIZOTTSÁG 1345/2005 (EK) RENDELETE

(2005. augusztus 16.)

az olívaolaj-ágazatban a behozatali engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az olívaolaj és az étkezési olajbogyó piacának közös szervezéséről és a 827/68/EGK rendelet módosításáról szóló, 2004. április 29-i 865/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 865/2004/EK rendelet 10. cikke meghatározza az olívaolaj-ágazat behozatali engedélyeinek kibocsátásával kapcsolatos különös intézkedéseket. Megfelelő az engedélyek kibocsátásához kapcsolódó különös alkalmazási szabályokat előírni.

(2)

E rendelet intézkedései kiegészítik a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (2) intézkedéseit.

(3)

Az egyértelműség és átláthatóság kedvéért 2005. november 1-jétől hatályon kívül kell helyezni az olívaolajra vonatkozó behozatali engedélyek rendszerére alkalmazandó különleges részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 28-i 1476/95/EK rendeletet (3).

(4)

Az olívaolajra vonatkozó kiviteli engedélyek rendszerére alkalmazott különleges részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. október 30-i 2543/95/EK bizottsági rendelet (4) előírja a kiviteli engedélyek kiállításának kötelező rendszerét. A 865/2004/EK rendelet 10. cikke (3) bekezdésének értelmében a kiviteli engedélyek kiállítása feltételes intézkedéssé válik, és a piaci helyzet változásától függ. Ennek megfelelően 2005. november 1-jétől hatályon kívül kell helyezni a 2543/95/EK rendeletet.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Olívaolaj- és Étkezésiolajbogyó-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   E rendelet létrehozza a 865/2004/EK rendelet 10. cikkében előírt behozatali engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályokat.

(2)   Behozatali engedély felmutatásának feltétele az összes, 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 és 1522 00 39 KN-kódú termék behozatalának.

Az engedélykérelmek, az engedélyek, valamint az engedélykivonatok az 1291/2000/EK rendelet I. mellékletében található mintának megfelelő formanyomtatványon kerülnek kiállításra.

2. cikk

(1)   A Közösség és bizonyos harmadik országok között létrejött egyezmények végrehajtására elfogadott rendeletekben előírt különleges rendszer előnyeinek kihasználása érdekében a behozataliengedély-kérelem, csakúgy mint az engedély 7. és 8. rubrikája az érintett harmadik ország megnevezésére vonatkozik.

(2)   A behozatali engedély az (1) bekezdésben említett rendeletekben előírt feltételeknek, illetve a kibocsátott engedélynek megfelelő termék behozatalára kötelez a megjelölt harmadik országból.

3. cikk

(1)   A behozatali engedély – az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének megfelelően – a tényleges kibocsátástól számított 60 napig érvényes.

(2)   A behozatali engedélyekhez kapcsolódó garancia összege minden 100 kilogramm nettó súly után 10 euróban került meghatározásra.

4. cikk

(1)   A tagállamok a mennyiségek megjelölésével a következő határidőkön belül közlik a Bizottsággal azokat a mennyiségeket, amelyekre behozatali engedélyek kerültek kibocsátásra, valamint a 2. cikk (1) bekezdésében említett esetekben a behozatalok származási helyét.

a)

legkésőbb minden hónap 5-én az előző hónap 16-a és a hónap vége közötti időszakra; legkésőbb minden hónap 20-án a folyó hónap 1-je és 15-e közötti időszakra a 865/2004/EK rendelet 1. cikkének a) pontjában említett termékek esetében;

b)

minden gazdasági évet követő első hónapban a 865/2004/EK rendelet 1. cikkének b) és c) pontjában említett termékekre, illetve amelyekre behozatali engedélyt bocsátottak ki.

Abban az esetben, ha azon mennyiségek behozatala, amelyekre engedélyt kértek egy tagállamban, de ez az utóbbi szerint a piac zavarának veszélyével járhat, a tagállam azonnal értesíti a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően megjelölt mennyiségek közlésével, különválasztva egyrészt azokat a behozatalokat, amelyekre engedélyt kértek, de azt még nem bocsátották ki vagy fogadták el, másrészt pedig azokat, amelyekre az engedélyeket az elmúlt 15 napban bocsátották ki.

(2)   Minden, az (1) bekezdésben említett értesítés, beleértve a „Tárgytalan” értesítéseket is, a mellékletben található minta alapján készül, és elektronikus úton kerül elküldésre a Bizottság számára.

5. cikk

Az 1476/95/EK és a 2543/95/EK rendelet hatályát veszti.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. november 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 206., 2004.6.9., 37. o.

(2)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1741/2004/EK rendelettel (HL L 311., 2004.10.8., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 145., 1995.6.29., 35. o. A legutóbb az 1081/2001/EK rendelettel (HL L 149., 2001.6.2., 17. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 260., 1995.10.31., 33. o. A legutóbb a 406/2004/EK rendelettel (HL L 67., 2004.3.5., 10. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 1345/2005/EK rendelet alkalmazása

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, MEZŐGAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG, C.2.

OLÍVAOLAJ-ÁGAZAT

 

Feladó:

 

Dátum:

 

Időszak:

 

Tagállam:

 

Kapcsolattartó:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Címzett: Mezőgazdasági Főigazgatóság (DG AGRI) C.2 – agri-hort-prix-ho@cec.eu.int

 

Kéthetenkénti értesítések:

Kategória

Mennyiség

KN-kód (8 számjegy)

Csomagolás (ömlesztve vagy kis csomagokban, 4 számjegy)

 

 

 

 

Összesen

 

 


Kategória

Mennyiség

KN-kód (8 számjegy)

Csomagolás (ömlesztve vagy kis csomagokban, 4 számjegy)

 

 

 

 

Összesen

 

 


17.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 212/16


A BIZOTTSÁG 1346/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 16.)

a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2702/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 1999. december 14-i 2702/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére, valamint 7. és 11. cikkére,

mivel:

(1)

Tekintettel az elmúlt évben szerzett tapasztalatokra, módosítani kell a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2702/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. december 28-i 2879/2000/EK bizottsági rendeletet (2). Az egyértelműség és az ésszerűség érdekében az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni és a helyébe új rendelet lép.

(2)

A 2702/1999/EK rendelet előírja a javaslattevő szervezetek számára annak a lehetőségét, hogy a programok bizonyos részeit maguk hajtsák végre, és a végrehajtó szerveket az eljárás egy későbbi szakaszában válasszák ki, és a közösségi hozzájárulás szintjét olyan állandó szinten tartsák, amely nem haladja meg a program minden egyes szakasza tényleges költségének 50 %-át. E rendelkezések alkalmazására részletes szabályokat kell meghatározni.

(3)

A megfelelő igazgatás céljából rendelkezni kell a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedések hatálya alá tartozó termékek és piacok jegyzékének elkészítéséről és rendszeres frissítéséről, a rendelet alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok kijelöléséről, valamint a programok időtartamáról.

(4)

A piaci verseny bármilyen torzulásának megakadályozása érdekében ki kell dolgozni a tájékoztató és promóciós kampányok által érintett termékek különleges származására való utalás esetében a követendő szabályokat.

(5)

A programok benyújtására és a végrehajtó szervek kiválasztására szolgáló eljárást úgy kell meghatározni, hogy biztosított legyen a lehető legszélesebb körű piaci verseny és a szolgáltatások szabad mozgása, figyelembe véve – különösen abban az esetben, amikor a javaslattevő szervezet közjogi szerv – a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv (3) rendelkezéseit.

(6)

A programok tagállamok általi kiválasztásának és a kiválasztott programok Bizottság által történő vizsgálatának szempontjait úgy kell meghatározni, hogy biztosított legyen a közösségi szabályok betartása és a végrehajtandó intézkedések hatékonysága. A programok vizsgálatát követően a Bizottságnak határoznia kell arról, hogy mely programok fogadhatók el és mekkora költségvetés kapcsolódik azokhoz.

(7)

A végrehajtó szervek és a programok kiválasztási kritériumainak egységessé tétele érdekében helyénvalónak tűnik ugyanazon szabályok alkalmazása a 2702/1999/EK rendelet 6. cikkében meghatározott nemzetközi szervezetek által végrehajtandó intézkedések esetén. A jogbiztonság érdekében a programok keretében terjesztett üzeneteknek meg kell felelniük a megcélzott harmadik országok jogszabályainak.

(8)

A közösségi intézkedések hatékonysága érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell a jóváhagyott programok és a nemzeti vagy regionális programok összhangját és kiegészítő jellegét.

(9)

Ugyanezen célból meg kell határozni a programok kiválasztásának elsőbbségi kritériumait hatásuk optimalizálása érdekében.

(10)

Az egynél több tagállamot érintő programok esetében olyan intézkedések meghozataláról kell rendelkezni, amelyek biztosítják az érintett tagállamok együttműködését a programok benyújtásában és vizsgálatában.

(11)

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében a programokban pontosan meg kell határozni a tagállamok és a javaslattevő szervezetek pénzügyi hozzájárulásának részletes szabályait.

(12)

A kötelezettségvállalások végrehajtását biztosító különféle intézkedéseket az érintett felek és az illetékes nemzeti hatóságok között ésszerű határidőn belül megkötött szerződésekben kell meghatározni, a Bizottság által rendelkezésre bocsátott szerződésminták alapján.

(13)

A szerződés megfelelő teljesítésének biztosítása érdekében a szerződő félnek a Közösség és az érintett tagállam vagy tagállamok pénzügyi hozzájárulásának 15 %-ával egyenértékű biztosítékot kell nyújtania az illetékes nemzeti hatóság javára. Ugyanezen célból biztosítékot kell nyújtani, amennyiben az egyes éves szakaszokra előleget igényeltek.

(14)

Meg kell határozni, hogy a tagállamoknak milyen ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk.

(15)

Pontosítani kell, hogy a szerződésekben meghatározott intézkedések végrehajtása elsődleges követelmény-e a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/1985/EGK bizottsági rendelet (4) 20. cikke értelmében.

(16)

A költségvetési gazdálkodásra vonatkozó követelményeknek való megfelelésre pénzügyi szankciót kell előírni arra az esetre, ha a tagállamok nem, vagy késedelmesen nyújtanak be közbenső kifizetés iránti kérelmet, illetve ha késedelmesen tesznek eleget fizetési kötelezettségeiknek.

(17)

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében, valamint annak a veszélynek az elkerülése végett, hogy a teljesítendő kifizetések esetleg kimerítik a Közösség pénzügyi hozzájárulásának egészét, és nem áll rendelkezésre maradványösszeg a további kifizetésekre, rendelkezni kell arról, hogy az előlegek és közbenső kifizetések nem haladhatják meg a közösségi és a tagállami pénzügyi hozzájárulás 80 %-át. Ugyanezen okból, a maradványösszeg kifizetése iránti kérelmeknek az előírt határidőn belül kell beérkezniük az illetékes nemzeti hatóságokhoz.

(18)

A tagállamoknak meg kell vizsgálniuk a programok keretében készült minden tájékoztató és promóciós anyagot. Meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett ezek az anyagok a program lejártát követően felhasználhatók.

(19)

A megszerzett tapasztalatok fényében és a programok megfelelő megvalósításának felügyelete érdekében meg kell határozni a 2702/1999/EK rendelettel e célra létrehozott csoport által biztosított monitoring részletes szabályait.

(20)

Szükségesnek tűnik, hogy a tagállamok ellenőrizzék az intézkedések végrehajtását, és a Bizottságot tájékoztassák az e rendeletben meghatározott vizsgálati és ellenőrző intézkedések eredményeiről. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében rendelkezni kell a tagállamok együttműködéséről abban az esetben, ha az intézkedéseket nem abban a tagállamban hajtják végre, amelyben a szerződést aláíró illetékes szervezet székhelye van.

(21)

A Közösség pénzügyi érdekeinek hatékony védelme érdekében megfelelő intézkedéseket kell elfogadni a csalás és a súlyos gondatlanság elleni küzdelem érdekében. E célból visszatérítést és szankciókat kell bevezetni.

(22)

Egyértelműen meg kell határozni, hogy a többéves programok esetében minden éves szakasz lezárása után belső értékelő jelentést kell benyújtani, még akkor is, ha nem nyújtanak be kifizetésre irányuló kérelmet.

(23)

A jogosulatlan kifizetés kedvezményezettje által fizetendő kamatlábat hozzá kell igazítani az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (5) 86. cikkében megállapított, az esedékesség napján meg nem fizetett követelésekre vonatkozó kamatlábhoz.

(24)

A 2879/2000/EK rendelet és e rendelet közötti átmenet megkönnyítése érdekében azon tájékoztató és promóciós programok esetében, amelyeknek finanszírozásáról a Bizottság e rendelet hatálybalépése előtt határozott, átmeneti intézkedéseket kell hozni.

(25)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági termékek promóciójával foglalkozó közös irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy és fogalommeghatározás

E rendelet megállapítja a 2702/1999/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, különösen az említett rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett programok kidolgozása, kiválasztása, végrehajtása, finanszírozása és ellenőrzése vonatkozásában, valamint az említett rendelet 6. cikkében említett nemzetközi szervezetek egyike által megvalósított programokra vonatkozó szabályokat.

„Program”: olyan intézkedések összefüggő csoportja, amelyek hatóköre elégséges ahhoz, hogy hozzájáruljanak az érintett termékről szóló tájékoztatás javításához, illetve a termék értékesítésének ösztönzéséhez.

2. cikk

Az illetékes hatóságok kijelölése

A tagállamok kijelölik az e rendelet alkalmazásával megbízott illetékes hatóságokat (a továbbiakban: „illetékes nemzeti hatóságok”).

Közlik a Bizottsággal a kijelölt hatóságok nevét és az azokra vonatkozó valamennyi adatot, valamint az ezekkel kapcsolatos módosításokat.

A Bizottság a megfelelő formában a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja ezeket az információkat.

3. cikk

A programok időtartama

A programokat a vonatkozó, a 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott szerződés hatálybalépésének napjától számított legalább egyéves, de nem több mint hároméves időszak alatt kell végrehajtani.

4. cikk

A programok keretében terjesztett tájékoztató és promóciós üzenetek jellemzői

(1)   A fogyasztókhoz és más célcsoportokhoz a programok keretében eljuttatott bármely tájékoztató vagy promóciós üzenet (a továbbiakban: „az üzenet”) az érintett termék belső tulajdonságaira vagy jellemzőire kell épülnie.

Ezeknek az üzeneteknek meg kell felelniük azon harmadik országokban alkalmazandó jogszabályoknak, amely országoknak szánják azokat.

(2)   A termékek származására vonatkozó bármely utalás csak másodlagos jelentőséggel bír a kampány fő üzenetéhez képest. A termék eredete azonban feltüntethető tájékoztató vagy promóciós tevékenység részeként, amennyiben közösségi szabályozás szerinti megjelölésről, illetőleg tájékoztató vagy promóciós kampány szemléltetéséhez szükséges tipikus termékről van szó.

5. cikk

A termékek és a piacok jegyzéke

A 2702/1999/EK rendelet 3. és 4. cikkében említett termékek és piacok jegyzéke e rendelet mellékletében található.

A jegyzéket kétévente, legkésőbb december 31-ig frissíteni kell.

6. cikk

Nemzetközi szervezetekkel való együttműködés keretében megvalósított programok

A 2702/1999/EK rendelet 6. cikkének alkalmazása esetén az említett cikkben meghatározott nemzetközi szervezetek a Bizottság kérésére a következő évre tervezett programokra vonatkozó javaslatokat nyújtanak be.

A 2702/1999/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdésében említett közösségi hozzájárulás odaítélésének és kifizetésének feltételeit a Közösség és az érintett nemzetközi szervezet közötti támogatási megállapodás szabályozza.

2. FEJEZET

A 2702/1999/EK rendelet 7. cikkében meghatározott programok kiválasztása

7. cikk

A programok benyújtása és a tagállamok által történő előzetes kiválasztása

(1)   A programok részét képező tevékenységek végrehajtásához az érintett tagállam minden évben pályázati felhívást tesz közzé.

A Közösség szakmai és szakmaközi, az érintett ágazatokat képviselő szervezetei (a továbbiakban: „javaslattevő szervezetek”) legkésőbb március 31-ig benyújtják programjaikat a tagállamnak.

A programokat a Bizottság által meghatározott, és a Bizottság internetes oldalán hozzáférhető formanyomtatványon kell benyújtani. Ezt a formanyomtatványt az első albekezdésben említett pályázati felhíváshoz kell csatolni.

(2)   Az (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott programok tiszteletben tartják:

a)

az érintett termékekre és azok értékesítésére vonatkozó közösségi szabályokat;

b)

az érintett tagállamok által e célból alkalmazott kizárási, kiválasztási és odaítélési szempontokat tartalmazó pályázati dokumentációt.

A programokat kellő részletességgel kell kidolgozni, hogy az alkalmazandó szabályoknak való megfelelésük és költséghatékonyságuk értékelhető legyen.

A programokat a tagállamok többek között a következő kritériumok alapján értékelik:

a javasolt stratégiáknak a kitűzött célokkal való összhangja,

a javasolt intézkedések minősége,

megvalósításuk előrelátható hatása az érintett termékek iránti kereslet alakulásának függvényében,

a javaslattevő szervezetek hatékonysággal és reprezentativitással kapcsolatos biztosítékai,

a javasolt végrehajtó szerv technikai kapacitásai és hatékonysággal kapcsolatos biztosítékai.

A tagállamok kidolgozzák az első albekezdés b) pontjában említett pályázati dokumentációban, valamint a harmadik albekezdésben meghatározott szempontok alapján kiválasztott programok ideiglenes jegyzékét.

(3)   E programok végrehajtásához a javaslattevő szervezetek az érintett tagállamok által jóváhagyott, megfelelő módon történő versenyeztetési eljárást követően egy vagy több végrehajtó szervet választanak ki. Amennyiben a kiválasztás a program benyújtása előtt történt, a végrehajtó szerv részt vehet annak kidolgozásában.

(4)   Az egynél több tagállamot érintő programok esetében az érintett tagállamok együttműködnek a programok kiválasztásában, és koordináló tagállamot neveznek meg. Vállalják, hogy e rendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően hozzájárulnak az említett program finanszírozásához, és hogy a program monitoringjának, végrehajtásának és ellenőrzésének megkönnyítése érdekében igazgatási együttműködést valósítanak meg egymás között.

(5)   Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a nemzeti vagy regionális intézkedések összhangban legyenek a 2702/1999/EK rendelet szerint társfinanszírozott intézkedésekkel, továbbá arról, hogy a benyújtott programok kiegészítsék a nemzeti vagy regionális kampányokat.

8. cikk

Prioritások a programok kiválasztásában

(1)   A 2702/1999/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett, egynél több tagállam által benyújtott programok közül azok élveznek prioritást, amelyek több termékre vonatkoznak, és amelyek különösen a közösségi termelés minőségi, tápértékbeli és élelmiszer-biztonsági szempontjaira fektetik a hangsúlyt.

(2)   Az egyetlen tagállamot vagy egyetlen terméket érintő programok közül azok élveznek priritást, amelyek nyilvánvalóvá teszik az európai mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termelés közösségi fontosságát, különösen a minőség, tápérték, valamint biztonság és reprezentativitás tekintetében.

9. cikk

A programok Bizottság által történő kiválasztása

(1)   Minden évben legkésőbb június 30-ig a tagállamok megküldik a Bizottságnak a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott jegyzéket, amely adott esetben tartalmazza az általuk kiválasztott végrehajtó szervek jegyzékét, amennyiben a 7. cikk (3) bekezdésének megfelelően már megtörtént a kiválasztás, továbbá a programok egy másolati példányát.

Az egynél több tagállamot érintő programok esetében az ilyen tájékoztatás az érintett tagállamok közös megegyezésével történik.

(2)   Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy egy program részben vagy egészben nem felel meg a közösségi szabályoknak vagy a 7. cikk (2) bekezdésében említett szempontoknak, vagyis részben vagy egészben nem támogatható, akkor erről a 7. cikk (2) bekezdésében említett jegyzék kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül tájékoztatja az érintett tagállamokat.

(3)   A 2702/1999/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően a tagállamok az e cikk (2) bekezdésében említett tájékoztatást követő 30 naptári napon belül továbbítják a Bizottságnak a felülvizsgált programokat.

A felülvizsgált programok ellenőrzését követően a Bizottság legkésőbb november 30-ig határoz arról, hogy mely programokat tudja társfinanszírozni a 2702/1999/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

(4)   A javaslattevő szervezet(ek) felelős(ek) a kiválasztott programok megfelelő végrehajtásáért.

10. cikk

A végrehajtó szervek jóváhagyása

(1)   A 7. cikk (3) bekezdésének megfelelő eljárás szerint kiválasztott végrehajtó szervet a 12. cikk (1) bekezdésében megállapított szerződés aláírása előtt a tagállam jóváhagyja, és tájékoztatja erről a Bizottságot.

A tagállam megvizsgálja, hogy a kiválasztott végrehajtó szerv rendelkezik-e a 2702/1999/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének megfelelően a programok különösen hatékony végrehajtásához szükséges pénzügyi és technikai eszközökkel. Az e célból folytatott eljárásról tájékoztatja a Bizottságot.

(2)   A javaslattevő szervezet a program egyes részeit a 2702/1999/EK rendelet 7. cikkének (5) bekezdése értelmében a következő feltételekkel hajthatja végre:

a)

a végrehajtásra vonatkozó javaslat megfelel a 2702/1999/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek;

b)

a javaslattevő szervezet legalább ötéves tapasztalattal rendelkezik az ugyanilyen típusú programok végrehajtásában;

c)

a program javaslattevő szervezet által megvalósított része nem haladja meg a teljes költség 50 %-át, kivéve a megfelelően indokolt kivételes esetekben és a Bizottság írásos engedélyét követően;

d)

a javaslattevő szervezet gondoskodik arról, hogy az általa megvalósítandó tevékenységek költsége nem haladja meg a szokásos piaci árakat.

A tagállam ellenőrzi e feltételek betartását.

(3)   Abban az esetben, amikor a javaslattevő szervezet a 92/50/EGK irányelv 1. cikkének b) pontja második albekezdése értelmében közjogi szerv, a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az ajánlatkérők érvényesíthessék az említett irányelv rendelkezéseit.

A 92/50/EGK irányelv rendelkezései a 2702/1999/EK rendelet 6. cikkében meghatározott intézkedések esetében is alkalmazandók.

3. FEJEZET

A programok finanszírozásának feltételei

11. cikk

Pénzügyi hozzájárulások

(1)   A közösségi pénzügyi hozzájárulás kifizetése az érintett tagállamok javára történik.

(2)   Ha egy adott program finanszírozásához egynél több tagállam járul hozzá, akkor az általuk fizetendő rész kiegészíti a területükön székhellyel rendelkező javaslattevő szervezet pénzügyi hozzájárulását. Ebben az esetben, a 2702/1999/EK rendelet 9. cikkének sérelme nélkül, a közösségi finanszírozás nem haladja meg a program teljes költségének 50 %-át.

(3)   A 2702/1999/EK rendelet 9. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott pénzügyi hozzájárulásokat fel kell tüntetni a Bizottságnak benyújtott programban.

12. cikk

Szerződéskötés és biztosíték nyújtása

(1)   Amint a Bizottság elfogadta a 9. cikk (3) bekezdésében említett határozatot, a tagállam tájékoztatja a javaslattevő szervezeteket arról, hogy pályázatukat elfogadták-e vagy sem.

A tagállamok a kiválasztott javaslattevő szervezetekkel a Bizottság határozatáról szóló, a 9. cikk (3) bekezdése szerinti értesítést követő kilencven naptári napon belül szerződést kötnek. E határidőn túl a Bizottság előzetes engedélye nélkül semmilyen szerződés sem köthető.

(2)   A tagállamok a Bizottság által rendelkezésükre bocsátott szerződésmintákat használják.

A tagállamok adott esetben módosíthatják a szerződésmintákban szereplő egyes feltételeket a nemzeti szabályoknak való megfelelés érdekében, de csak akkor, ha ez nem sérti a közösségi jogszabályokat.

(3)   A két fél között csak akkor köthető meg a szerződés, ha a javaslattevő szervezet a tagállam javára, a 2220/85/EGK rendelet III. címében megállapított feltételek szerint, a Közösség és az érintett tagállamok maximális éves pénzügyi hozzájárulásának 15 %-ával egyenértékű biztosítékot nyújt, amely a szerződés megfelelő teljesítését szolgálja.

Ha azonban a szerződést kötő szervezet közjogi szerv, vagy ilyen szerv felügyelete alatt működik, akkor az illetékes nemzeti hatóság a felügyeleti szervtől írásbeli kezességvállalást fogadhat el az első albekezdésben meghatározott százalékos aránynak megfelelő összegre, feltéve hogy a felügyeleti szerv vállalja a következők biztosítását:

a)

a vállalt kötelezettségek megfelelő teljesítésének felügyeletét;

b)

a kapott összegeknek megfelelő, a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében történő felhasználásának ellenőrzését.

A teljesítési biztosíték nyújtását igazoló bizonyítékot az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül kell a tagállamhoz eljuttatni.

(4)   Az elsődleges követelmény a 2220/85/EGK rendelet 20. cikke szerint a szerződésben foglalt intézkedések megvalósítása.

(5)   A tagállam a szerződés másodpéldányát és a teljesítési biztosítéknyújtását igazoló dokumentumot haladéktalanul továbbítja a Bizottságnak.

Ezenkívül a tagállam megküldi a kiválasztott javaslattevő szervezet és a végrehajtó szerv által kötött szerződés egy másodpéldányát is. Ez utóbbi szerződésnek tartalmaznia kell azt a rendelkezést, hogy a végrehajtó szerv aláveti magát a 21. cikkben előírt ellenőrzéseknek.

13. cikk

Előlegrendszer

(1)   A 12. cikk (1) bekezdésében említett szerződés aláírásától számított harminc naptári napon belül, és – többéves programok esetén – minden tizenkét hónapos szakasz elejét követő harminc napon belül a szerződést kötő szervezet előlegfizetési kérelmet nyújthat be az érintett tagállamhoz az e cikk (3) bekezdésben előírt biztosítékkal együtt. A határidő lejártát követően előlegfizetési kérelem nem nyújtható be.

Az előleg összege nem haladhatja meg a Közösség és az érintett tagállamok által nyújtott – a 2702/1999/EK rendelet 9. cikkének (2), illetve (3) bekezdésében meghatározott – éves pénzügyi hozzájárulás 30 %-át.

(2)   A tagállam az előlegfizetési kérelem benyújtásának napjától számított 30 naptári napon belül kifizeti az előleget. Vis maior esetét kivéve késedelmes kifizetés esetén a Bizottság csökkenti a tagállamnak fizetett havi előleg összegét a 296/96/EK bizottsági rendelet  (6) 4. cikkében meghatározott szabályoknak megfelelően.

(3)   Az előleg azzal a feltétellel folyósítható, hogy a szerződő fél a 2220/85/EGK rendelet III. címében megállapított feltételekkel a tagállam javára az előleg 110 %-ával megegyező biztosítékot helyez letétbe. A tagállam haladéktalanul továbbítja a Bizottságnak az előlegfizetési kérelem és az ahhoz kapcsolódó biztosíték nyújtását igazoló dokumentum másolatát.

Ha azonban a szerződő fél közjogi szerv, vagy ilyen szerv felügyelete alatt működik, akkor az illetékes nemzeti hatóság a felügyeleti szervtől írásbeli kezességvállalást fogadhat el az első albekezdésben meghatározott százalékos mértékkel megegyező összegre, feltéve, hogy a felügyeleti szerv vállalja az általa biztosított összeg megfizetését, ha megállapítást nyer a már kifizetett előlegre való jogosultság megalapozatlansága.

14. cikk

Közbenső kifizetések

(1)   A közösségi hozzájárulásra és a tagállamok hozzájárulására vonatkozó, közbenső kifizetésre irányuló kérelmeket a javaslattevő szervezetek a 12. cikk (1) bekezdésében említett szerződés aláírásának időpontjától számított három hónapos időszakok lejártát követő naptári hónap vége előtt nyújtják be a tagállamoknak.

Ezen kérelmek az adott negyedévben felmerült kifizetésekre vonatkoznak, és a kérelmekhez csatolni kell összefoglaló pénzügyi kimutatást, a kapcsolódó számlák másolatát és alátámasztó bizonylatok másolatát, továbbá a szerződés végrehajtásáról szóló, az adott negyedéves időszakra vonatkozó közbenső jelentést (a továbbiakban: „negyedéves jelentés”). Amennyiben az adott negyedéves időszak során nem történt kifizetés vagy intézkedés, a dokumentumokat az első albekezdésben megállapított határidőn belül kell benyújtani az illetékes nemzeti hatóságnak.

Vis maior esetét kivéve, ha az közbenső kifizetésre irányuló kérelmet és a kapcsolódó, a második albekezdésben említett dokumentumokat késedelmesen nyújtják be, akkor a kifizetendő összeget 3 %-kal kell csökkenteni a késedelem minden teljes hónapjára számítva.

(2)   A közbenső kifizetéseket csak az (1) bekezdés második albekezdésében említett okmányok tagállam által történő vizsgálatát követően fizetik ki.

(3)   A 13. cikkben említett időközi kifizetések és előlegfizetések együttes összege nem haladhatja meg a Közösség és az érintett tagállam(ok) – a 2702/1999/EK rendelet 9. cikkének (2), illetve (3) bekezdésében említett – teljes éves pénzügyi hozzájárulásának 80 %-át. E szint elérését követően nem nyújtható be további kérelem közbenső kifizetésekre.

15. cikk

A maradványösszeg kifizetése

(1)   A maradványösszeg kifizetésére vonatkozó kérelmeket javaslattevő szervezet a 12. cikk (1) bekezdésében említett szerződésben foglalt éves intézkedések végrehajtásától számított négy hónapon belül nyújthatja be a tagállamnak.

A kérelem akkor tekinthető elfogadhatónak, ha ahhoz csatolják a következőket tartalmazó jelentést (a továbbiakban: „éves jelentés”):

a)

a megvalósított tevékenységekről szóló összefoglaló kimutatás és a jelentés időpontjában megállapítható elért eredmények értékelése;

b)

az összes tervezett és a ténylegesen felmerült kiadást bemutató összefoglaló pénzügyi kimutatás.

Az éves jelentéshez csatolni kell a kifizetésekhez kapcsolódó számlák másolatát és az alátámasztó okmányokat.

A vis maior esetét kivéve, ha a maradványösszeg kifizetésére vonatkozó kérelmet késedelmesen nyújtják be, akkor a kifizetendő összeget 3 %-kal kell csökkenteni a késedelem minden teljes hónapjára számítva.

(2)   A maradványösszeg kifizetése csak az (1) bekezdés harmadik albekezdésében említett számlák és dokumentumok tagállam által történő vizsgálata után történik meg.

Amennyiben a 12. cikk (4) bekezdésében említett elsődleges követelmény nem teljesül maradéktalanul, akkor a kifizetendő maradványösszeget arányosan csökkenteni kell.

16. cikk

A tagállam által történő kifizetések

A tagállamok a 14. és 15. cikkben említett kifizetéseket a kifizetés iránti kérelem kézhezvételének napjától számított 60 naptári napon belül teljesítik.

Ez az időszak azonban a kifizetési kérelem kézhezvétele iktatásának napjától számított 60 nap során bármikor megszakítható, az érintett szerződő fél értesítésével arról, hogy kérelme nem fogadható el, vagy azért, mert az összeg nem esedékes, vagy mert elmulasztotta benyújtani az összes további kérelem esetében előírt alátámasztó okmányokat, vagy mert a tagállam szükségesnek látja további adatok bekérését, illetve további ellenőrzések végrehajtását. A kifizetési időszak a megkívánt – és az értesítéstől számított harminc naptári napon belül beküldendő – adatok kézhezvételének vagy a tagállam által lefolytatott ellenőrzések napjától számítva újból folytatódik.

Vis maior esetét kivéve a késedelmes kifizetések esetén a Bizottság csökkenti a tagállamnak fizetett havi előleg összegét a 296/96/EK rendelet 4. cikkében meghatározott szabályoknak megfelelően.

17. cikk

Biztosítékok

(1)   A 13. cikk (3) bekezdésében említett biztosíték azzal a feltétellel szabadítható fel, hogy a kifizetett előlegre való végső jogosultságot az érintett tagállam megállapítja.

(2)   A 12. cikk (3) bekezdésében előírt teljesítési biztosítékok a maradványösszeg kifizetéséig érvényben maradnak, és az illetékes nemzeti hatóság által kiadott teljesítésigazolás ellenében szabadíthatók fel.

A biztosíték a 16. cikkben a maradványösszeg kifizetése kapcsán megállapított határidővel és feltételekkel szabadítható fel.

(3)   Minden visszatartott biztosíték és kiszabott büntetés összegét a Közösség által finanszírozott és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlegének bejelentett kiadások összegéből kell levonni.

18. cikk

A Bizottsághoz továbbítandó információk

(1)   Az éves jelentést minden éves szakasz lezárása után be kell nyújtani, még akkor is, ha nem nyújtottak be kérelmet a maradványösszeg kifizetésére.

(2)   A 15. cikk (2) bekezdésében említett maradványösszeg kifizetésétől számított harminc naptári napon belül a tagállam megküldi a Bizottságnak a 15. cikk (1) bekezdése második albekezdésének a) és b) pontjában említett összefoglaló kimutatást.

(3)   A tagállam évente kétszer továbbítja a Bizottságnak a 14. cikknek megfelelő közbenső kifizetésekhez szükséges negyedéves jelentéseket.

Az első és a második negyedéves jelentést hatvan naptári nappal azután kell elküldeni, hogy a tagállam megkapta a második negyedéves jelentést, a harmadik és a negyedik negyedéves jelentés pedig az e cikk (2) bekezdésében említett összefoglaló kimutatást kíséri.

Az elmúlt évre vonatkozó éves jelentés tartalmazhatja a negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentést.

(4)   A maradványösszeg kifizetését követő harminc naptári napon belül a tagállam megküldi a Bizottságnak a szerződés értelmében felmerült kiadásokat részletező pénzügyi kimutatást, a Bizottság által megállapított és a tagállamoknak továbbított formátumban. A kimutatáshoz mellékelni kell a tagállam indokolással ellátott véleményét az elmúlt szakaszra kitűzött feladatokra vonatkozóan.

A kimutatás többek között igazolja, hogy a 14. cikk (2) bekezdésének, valamint a 15. cikk (2) bekezdésének megfelelően elvégzett ellenőrzések alapján valamennyi kiadási tétel a szerződésben rögzített feltételek szerint támogathatónak minősül.

4. FEJEZET

Monitoring és ellenőrzés

19. cikk

Az anyagok felhasználása

(1)   A tagállamok ellenőrzik az e rendelet értelmében finanszírozott programok keretében megvalósított vagy felhasznált tájékoztató és promóciós anyagok közösségi szabályoknak való megfelelését.

Továbbítják a Bizottságnak a jóváhagyott anyagokat.

(2)   Az (1) bekezdésben említett programok keretében létrehozott és finanszírozott anyagok – beleértve a grafikai, vizuális és audiovizuális megoldásokat és az internetes oldalakat is – később is felhasználhatók a Bizottság, az érintett javaslattevő szervezetek és a programok finanszírozásában részt vevő tagállamok előzetes, írásos engedélyével, figyelembe véve a szerződő feleknek a szerződést szabályozó nemzeti jogból következő jogait.

20. cikk

Programmonitoring

(1)   A 2702/1999/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett felügyeleti csoport rendszeresen ülésezik az e rendelet értelmében finanszírozásban részesülő különböző programok előrehaladásának ellenőrzése céljából.

Ennek érdekében a felügyeleti csoportot minden program esetében tájékoztatják a tervezett programok ütemezéséről, a negyedéves és éves jelentésekről, valamint az e rendelet 14., 15. és 21. cikke alkalmazásában elvégzett ellenőrzések eredményeiről.

A csoport elnöke az érintett tagállam képviselője. Több tagállamot érintő programok esetében a csoport elnöke az érintett tagállamok által kijelölt képviselő.

(2)   A Bizottság tisztviselői és alkalmazottai részt vehetnek az e rendelet értelmében finanszírozásban részesülő program keretében szervezett tevékenységekben.

21. cikk

A tagállamok által végzett ellenőrzések

(1)   Az érintett tagállam megállapítja az e rendelet értelmében finanszírozásban részesülő programokra és tevékenységekre vonatkozó legcélszerűbb ellenőrzési módot, és erről tájékoztatja a Bizottságot.

Az ellenőrzést évente elvégzik, az elmúlt év során befejezett programok legalább 20 %-ában – és legalább két programon –, és az ellenőrzés az év során befejezett programok összköltségvetésének legalább 20 %-ára kiterjed. A programok kiválasztásakor a mintavétel kockázatelemzés alapján történik.

A tagállam minden ellenőrzött programról jelentést tesz a Bizottságnak, amelyben leírja az elvégzett ellenőrzések eredményeit és az észlelt rendellenességeket. A jelentést véglegesítését követően haladéktalanul továbbítani kell.

(2)   Különösen a szerződő fél és a végrehajtó szerv telephelyein folytatott technikai és számviteli ellenőrzések által a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy igazolják a következőket.

a)

a szolgáltatott adatok és az azokat alátámasztó dokumentumok pontosak;

b)

a 12. cikk (1) bekezdésében említett szerződésben megállapított kötelezettségeknek eleget tettek.

Az 595/91/EGK tanácsi rendelet (7) sérelme nélkül, a tagállamok a lehető legrövidebb határidőn belül tájékoztatják a Bizottságot az ellenőrzések során észlelt szabálytalanságokról.

(3)   Az egynél több tagállamot érintő programok esetében az érintett tagállamok megteszik az ellenőrzéseik összehangolásához szükséges lépéseket, és azokról tájékoztatják a Bizottságot.

(4)   A Bizottság bármikor részt vehet az (1), (2) és (3) bekezdésekben előírt ellenőrzésekben. E célból a tagállamok illetékes nemzeti hatóságai az ellenőrzések előtt legalább harminc nappal továbbítják a Bizottságnak a tagállam által elvégzendő ellenőrzések tervezett ütemezését.

A Bizottság, amennyiben szükségesnek ítéli meg, bármilyen további ellenőrzést is elvégezhet.

22. cikk

A jogosulatlan kifizetések behajtása

(1)   Jogosulatlan kifizetés esetén a kedvezményezettnek vissza kell fizetnie az adott összeget, megnövelve a kifizetés és a kedvezményezett által történő visszafizetés napja között eltelt időre számított kamattal.

Az alkalmazandó kamatlábat a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 86. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően kell megállapítani.

(2)   A behajtott összegeket és az utánuk felszámított kamatot a tagállamok kifizető ügynökségéhez vagy szervezeti egységéhez kell befizetni, ahol a közösségi pénzügyi hozzájárulás arányában levonják azokat az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) által finanszírozott kiadásokból.

23. cikk

Szankciók

(1)   Csalás vagy súlyos gondatlanság esetén a javaslattevő szervezet az eredetileg fizetett összeg és az azt ténylegesen megillető összeg közötti különbség kétszeresét fizeti vissza.

(2)   A 2988/95/EK tanácsi rendelet (8) 6. cikkére figyelemmel az e rendeletben megállapított levonások és kizárások a közösségi jog vagy a nemzeti jog egyéb rendelkezéseinek értelmében esetleg alkalmazandó kiegészítő szankciók sérelme nélkül alkalmazandók.

5. FEJEZET

Hatályon kívül helyezés, átmeneti és záró rendelkezések

24. cikk

A 2879/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezése

A 2879/2000/EK rendelet hatályát veszti. Az említett rendelet rendelkezései azonban továbbra is alkalmazandók az olyan tájékoztató és promóciós programok esetében, amelyeknek finanszírozásáról a Bizottság e rendelet hatálybalépését megelőzően határozott.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat e rendeletre vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni.

25. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 2005. évre a 7. cikk (1) bekezdése második albekezdésében megállapított időpont mellett a programok benyújtásának második határideje 2005. október 31.

(2)   A 9. cikk (1) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a 2005. évre szóló, legkésőbb 2005. október 31-ig benyújtott programok esetében a programok ideiglenes jegyzékét 2005. december 15-ig kell közölni a Bizottsággal.

(3)   A 9. cikk (3) bekezdésétől eltérve a 2005. évre a Bizottság említett bekezdésben említett határozatára legkésőbb 2006. február 28-ig sor kerül.

26. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 327., 1999.12.21., 7. o. A legutóbb a 2060/2004/EK rendelettel (HL L 357., 2004.12.2., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 333., 2000.12.29., 63. o. A legutóbb a 67/2005/EK rendelettel (HL L 14., 2005.1.18., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 209., 1992.7.24., 1. o. A 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 134., 2004.4.30., 114. o.) 2006. január 31-i hatállyal hatályon kívül helyezendő irányelv.

(4)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb a 673/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 17. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb az 1261/2005/EK rendelettel (HL L 201., 2005.8.2., 3. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 39., 1996.2.17., 5. o. A legutóbb a 605/2005/EK rendelettel (HL L 100., 2005.4.20., 11. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 67., 1991.3.14., 11. o.

(8)  HL L 312., 1995.12.23., 1. o.


MELLÉKLET

1.   Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekben promóciós intézkedéseket lehet végrehajtani

A.   ORSZÁG

 

Dél-Afrika

 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

Ausztrália

 

Bosznia és Hercegovina

 

Bulgária

 

Kína

 

Dél-Korea

 

Horvátország

 

India

 

Japán

 

Norvégia

 

Új-Zéland

 

Románia

 

Oroszország

 

Szerbia és Montenegró (1)

 

Svájc

 

Törökország

 

Ukrajna

B.   FÖLDRAJZI ÖVEZETEK

 

Észak-Afrika

 

Észak-Amerika

 

Latin-Amerika

 

Délkelet-Ázsia

 

Közel- és Közép-Kelet

2.   Azon termékek jegyzéke, amelyek harmadik országokban a promóciós intézkedések tárgyát képezhetik

Friss, hűtött vagy mélyhűtött marha- és sertéshús; ilyen termékekből előállított élelmiszeripari készítmények

Minőségi baromfihús

Tejtermékek

Olívaolaj és étkezési olajbogyó

Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok. Meghatározott termőhelyről származó (m.t.) minőségi borok

Földrajzi jelzéssel vagy védett hagyományos megjelöléssel ellátott szeszes italok

Friss és feldolgozott gyümölcs és zöldség

Gabonafélékből és rizsből készült feldolgozott termékek

Rostlen

Élőnövények és dísznövény-kertészeti termékek

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM), oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott termékek vagy hagyományos különleges termékek (HKT) a 2081/92/EGK tanácsi rendelettel (2) vagy a 2082/92/EGK tanácsi rendelettel (3) összhangban

Ökológiai gazdálkodásból származó termékek a 2092/91/EGK tanácsi rendelettel (4) összhangban.


(1)  Beleértve Koszovót, az ENSZ égisze alatt, az 1999. június 10-i Biztonsági Tanács 1244. sz. határozata értelmében.

(2)  HL L 208., 1992.7.24., 1. o.

(3)  HL L 208., 1992.7.24., 9. o.

(4)  HL L 198., 1991.7.22., 1. o.


17.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 212/26


A TANÁCS 1347/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 16.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a talibánokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 51. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni tálibokat illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet (1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet II. melléklete felsorolja azokat az illetékes hatóságokat, melyekhez el kell küldeni a rendelet által kivetett intézkedésekkel kapcsolatos információkat és kérelmeket.

(2)

Németország, Litvánia, Hollandia és Svédország kérte az illetékes hatóságaikra vonatkozó címek módosítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében leírtak szerint módosul.

2. cikk

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 16-án.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb az 1278/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 202., 2005.8.3., 34. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „Németország” pont alatti cím helyébe a következő lép:

„—

a pénzeszközök befagyasztására vonatkozóan:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

a gazdasági források befagyasztására vonatkozóan:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49-6196) 908-0

Fax: (49-6196) 908-800”

2.

A „Litvánia” pont alatti cím helyébe a következő lép:

„Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90”

3.

A „Hollandia” felirat alatt szereplő cím helyébe a következő lép:

„Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70)  342 79 84”

4.

A „Svédország” pont alatti cím helyébe a következő lép:

„2a. cikk

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

4. cikk

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel.: (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

5. cikk

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35”


17.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 212/28


A BIZOTTSÁG 1348/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 16.)

a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, valamint Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó kedvezményes vámok alkalmazására vonatkozó feltételek meghatározásáról szóló, 1987. december 21-i 4088/87/EGK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 4088/87/EGK rendelet 2. cikk (2) bekezdése, illetve 3. cikke előírja, hogy a nagyvirágú rózsára, a kisvirágú rózsára, az egy virágból álló (virágos) szegfűre és a több virágból álló (virágos szárú) szegfűre vonatkozó közösségi importárat és közösségi termelői árat tizenöt naponta kell meghatározni, és az így megállapított árak két hétig alkalmazandók. A Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból és a Gázai övezetből származó egyes virágok Közösségbe történő behozatalára vonatkozó rendelkezések alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 1988. március 17-i 700/88/EGK bizottsági rendelet (2) 1b. cikke értelmében ezeket az árakat kéthetes időszakokra kell megállapítani a tagállamok által közölt súlyozott árak alapján.

(2)

Az alkalmazandó vám meghatározása érdekében fontos, hogy ezeket az árakat késedelem nélkül határozzák meg.

(3)

Minthogy Ciprus 2004. május 1-jével csatlakozott az Európai Unióhoz, a továbbiakban nincs helye importár megállapításának ezen ország tekintetében.

(4)

Hasonlóképpen, figyelembe veendő az Európai Közösség és Izrael Állam között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az EK-Izrael társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének helyettesítéséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2003. december 22-i 2003/917/EK tanácsi határozattal (3), az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az EK-Marokkó társulási megállapodás 1. és 3. jegyzőkönyvének helyettesítéséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2003. december 22-i 2003/914/EK tanácsi határozattal (4), valamint az Európai Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) között levélváltás formájában létrejött, kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, valamint az Európai Közösség és a Palesztin Nemzeti Hatóság közötti ideiglenes társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének felváltásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 2004. december 22-i tanácsi határozattal (5) jóváhagyott megállapodásokat, a jövőben nincs helye importár megállapításának Izrael, Marokkó, Ciszjordánia, illetve a Gázai övezet tekintetében sem.

(5)

Ezeket az intézkedéseket az Élőnövény- és Virágpiaci Irányítóbizottság ülései közötti idõszakban a Bizottságnak kell meghoznia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az egy virágból álló (virágos) szegfűre, a több virágból álló (virágos szárú) szegfűre, a nagyvirágú rózsára és a kisvirágú rózsára vonatkozó, a 4088/87/EGK rendelet 1. cikkében említett közösségi termelői árakat és közösségi importárakat a 2005 augusztus 18-tól 30-ig terjedő időszakra a jelen rendelet melléklete rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 16-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 382., 1987.12.31., 22. o. A legutóbb az 1300/97/EK rendelettel (HL L 177., 1997.7.5., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 72., 1988.3.18., 16. o. A legutóbb a 2062/97/EK rendelettel (HL L 289., 1997.10.22., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 346., 2003.12.31., 65. o.

(4)  HL L 345., 2003.12.31., 117. o.

(5)  HL L 2., 2005.1.5., 4. o.


MELLÉKLET

(EUR/100 db)

Időszak: 2005. augusztus 18-tól augusztus 30-ig

Közösségi termelői ár

Egy virágból álló szegfű

(virágos)

Több virágból álló szegfű

(virágos szárú)

Nagyvirágú rózsa

Kisvirágú rózsa

 

19,76

13,79

29,89

11,63

Közösségi importár

Egy virágból álló szegfű

(virágos)

Több virágból álló szegfű

(virágos szárú)

Nagyvirágú rózsa

Kisvirágú rózsa

Jordanie