ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 203

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. augusztus 4.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1280/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1281/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) a halászati engedélyek kezeléséről és az azokban feltüntetendő szükséges információkról

3

 

*

A Bizottság 1282/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) a 2007/2000/EK tanácsi rendeletnek a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét módosító 1789/2003/EK bizottsági rendelet és 1810/2004/EK bizottsági rendelet figyelembevételét szolgáló módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1283/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről szóló 866/2004/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

8

 

 

A Bizottság 1284/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

9

 

*

A Bizottság 1285/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 1286/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

17

 

 

Bíróság

 

*

Az Európai Közösségek Bírósága eljárási szabályzatának módosítása

19

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. július 29.) az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) négy igazgatótanácsi tagjának kinevezéséről

22

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2005 júliusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról szóló, 2005. július 29-i 1255/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 200., 2005.7.30.)

23

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

4.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 203/1


A BIZOTTSÁG 1280/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 3.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. augusztus 4-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. augusztus 3-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

44,5

096

41,1

999

42,8

0707 00 05

052

65,8

096

39,7

999

52,8

0709 90 70

052

43,4

999

43,4

0805 50 10

382

67,4

388

63,4

524

74,7

528

61,1

999

66,7

0806 10 10

052

101,7

204

80,3

220

119,4

334

91,2

624

135,0

999

105,5

0808 10 80

388

74,9

400

66,4

508

63,0

512

59,4

528

78,3

720

67,2

804

73,7

999

69,0

0808 20 50

052

104,9

388

62,4

512

17,6

528

53,2

800

50,6

999

57,7

0809 20 95

052

307,2

400

253,7

404

253,7

999

271,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,0

999

108,0

0809 40 05

094

49,8

624

63,6

999

56,7


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


4.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 203/3


A BIZOTTSÁG 1281/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 3.)

a halászati engedélyek kezeléséről és az azokban feltüntetendő szükséges információkról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére és 22. cikke (3) bekezdésére,

Mivel:

(1)

A halászati tevékenységek egységes ellenőrzésének megkönnyítése és biztosítása végett közösségi szintű szabályokat kell megállapítani a halászati engedélyekben feltüntetendő szükséges információkról, különös tekintettel az engedély birtokosára, a hajóra, a halászati kapacitásra és a halászeszközökre vonatkozó információkra.

(2)

A halászati engedély fontos flottaigazgatási eszköz, különösen a 2371/2002/EK rendelet 12. és 13. cikkében, valamint a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló, 2004. március 30-i 639/2004/EK tanácsi rendeletben (2) megállapított kapacitáskorlátozások vonatkozásában. Valamely tagállam flottájának a kiadott engedélyekben feltüntetett összkapacitása nem haladhatja meg ezeket a korlátozásokat, különös tekintettel a 2371/2002/EK tanácsi rendelet III. fejezetében meghatározott közösségi flottapolitika végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. augusztus 12-i 1438/2003/EK bizottsági rendelet (3) és a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 9-i 2104/2004/EK tanácsi rendelet alkalmazásából származó szintekre.

(3)

A halászati engedély tekintetében, amely mind a flottaigazgatásnak, mind pedig a halászati tevékenységek ellenőrzésének és vizsgálatának fontos eszköze, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az abban feltüntetett információk világosak és egyértelműek legyenek, továbbá mindenkor a valós helyzetet tükrözzék.

(4)

Annak érdekében, hogy valamely hajó flottából való kivonása állami támogatással történjen, az adott tagállamnak a 2371/2002/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban vissza kell vonnia a halászati engedélyt. Az adott engedélyben szereplő kapacitás nem pótolható. Amennyiben azonban a hajó flottából való visszavonása nem állami támogatással történt, a kapacitás és a kapacitási engedély pótolható, feltéve hogy a 2371/2002/EK rendelet 12. és 13. cikkében foglalt, a referenciaszintekre és a belépési/kilépési rendre vonatkozó rendelkezéseket tiszteletben tartják.

(5)

Az engedélyben feltüntetett információknak meg kell felelniük a közösségi halászflotta-nyilvántartásban szereplő információknak.

(6)

Az engedélyben feltüntetendő információk körét a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendelettel (4) és a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelettel (5) összhangban kell meghatározni.

(7)

A 3690/93/EK tanácsi rendelet (6) létrehozta a halászati engedélyekben feltüntetendő szükséges információk szabályozását megállapító közösségi rendszert. Ezt a rendeletet az említett rendelet hatályon kívül helyezésének napjától kell alkamazni.

(8)

Az e rendeletben előirányzott intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgyi hatály

Ez a rendelet megállapítja a 2371/2002/EK rendelet 22. cikkében említett halászati engedélyek kezelésének és az azokban feltüntetendő szükséges információk meghatározásának szabályait.

2. cikk

Fogalommeghatározás

E rendelet alkalmazásában a „halászati engedély” felruházza birtokosát azzal a joggal, hogy a nemzeti szabályok által megszabott korlátokon belül egy meghatározott halászati kapacitást az élő vízi erőforrások kereskedelmi kiaknázására fordítson.

3. cikk

A vízi erőforrások kiaknázása

Egy közösségi halászhajó csak abban az esetben használható az élő vízi erőforrások kereskedelmi kiaknázására, ha érvényes halászati engedély van a fedélzetén.

4. cikk

A tagállamok kötelezettségei

A lobogó szerinti tagállam e rendeletnek megfelelően állítja ki, kezeli és vonja vissza a halászati engedélyeket.

5. cikk

A halászati engedélyben feltüntetendő szükséges információk

(1)   A halászati engedély legalább az e rendelet mellékletében megállapított információkat tartalmazza.

(2)   A halászati engedélyben feltüntetett információkat változás esetén a lobogó szerinti tagállam teszi naprakésszé.

(3)   A lobogó szerinti tagállam biztosítja, hogy a halászati engedélyben feltüntetett információk pontosak és megfelelnek a 2371/2002/EK rendelet 15. cikkében említett közösségi halászhajóflotta-nyilvántartásban szereplő információknak.

6. cikk

Felfüggesztés és visszavonás

(1)   A lobogó szerinti tagállam ideiglenesen felfüggeszti annak a hajónak a halászati engedélyét, amelyet az adott tagállam határozata alapján ideiglenesen kivontak a forgalomból.

(2)   A lobogó szerinti tagállam véglegesen visszavonja annak a hajónak a halászati engedélyét, amelyet érint valamely, a 2371/2002/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében említett kapacitásmódosítási intézkedés.

7. cikk

A flottakapacitás-igazgatási intézkedésekkel való összhang

A valamely tagállam által kiadott halászati engedélyeknek megfelelő, bruttó űrtartalomban (GT) és kW-ban meghatározott teljes kapacitás nem haladhatja meg az adott tagállam részére a 2371/2002/EK rendelet 12. és 13. cikkével, valamint a 639/2004/EK, az 1438/2003/EK és a 2104/2004/EK rendelettel összhangban megállapított maximális kapacitási szinteket.

8. cikk

(1)   Valamennyi lobogó szerinti tagállam biztosítja, hogy az e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül valamennyi engedélye összhangban áll ezzel a rendelettel.

(2)   Amíg a lobogó szerinti tagállam nem ezen rendeletnek megfelelően állítja ki valamennyi engedélyét, a 3690/93/EK rendelettel összhangban kiadott engedélyek érvényesnek tekintendők.

9. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit a 3690/93/EK rendelet hatályon kívül helyezésének időpontjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 102., 2004.4.7., 9. o.

(3)  HL L 204., 2003.4.13., 21. o. A 916/2004/EK rendelettel (HL L 163., 2004.4.30., 81. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 274., 1986.9.25., 1. o. A 3259/94/EK rendelettel (HL L 339., 1994.12.29., 11. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 5., 2004.1.9., 25. o.

(6)  HL L 341., 1993.12.31., 93. o.


MELLÉKLET

A Szükséges Információk

I.   AZONOSÍTÁS

A.   HAJÓ (1)

1.

Közösségi halászflotta-nyilvántartási szám („CFR” (2))

2.

A hajó neve (3)

3.

Lobogó szerinti tagállam/Lajstromozás szerinti ország (2)

4.

A hajó lajstromozási kikötője (név és nemzeti kód (2))

5.

Külső jelzések (2)

6.

Nemzetközi rádióhívójel (IRCS (2)) (4)

B.   AZ ENGEDÉLY BIRTOKOSA/HAJÓTULAJDONOS/HAJÓÜGYNÖK

1.

Az engedély birtokosának neve és címe

2.

A hajótulajdonos neve és címe (1)

3.

A hajóügynök neve és címe (1)

II.   A HALÁSZATI KAPACITÁS JELLEMZŐI

1.

Motorteljesítmény (kW) (5)

2.

Bruttó űrtartalom (GT) (5)

3.

Teljes hossz (5)  (1)

4.

Fő halászeszköz (2)  (1)

5.

Kiegészítő halászeszköz (2)  (1)


(1)  Ez az információ attól a pillanattól tüntetendő fel a halászati engedélyben, amikor a hajót a 26/2004/EK rendelettel összhangban felvették a közösségi halászflotta-nyilvántartásba.

(2)  A 26/2004/EK rendelettel összhangban.

(3)  A névvel rendelkező hajók esetében.

(4)  Azon hajók esetében, amelyeknek rendelkezniük kell IRCS-sel.

(5)  A 2930/86/EK rendelettel összhangban.


4.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 203/6


A BIZOTTSÁG 1282/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 3.)

a 2007/2000/EK tanácsi rendeletnek a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét módosító 1789/2003/EK bizottsági rendelet és 1810/2004/EK bizottsági rendelet figyelembevételét szolgáló módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozó kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről, a 2820/98/EK rendeletet módosításáról, illetve az 1763/1999/EK és a 6/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. szeptember 18-i 2007/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. Mellékletét módosító, 2003. szeptember 11-i 1789/2003/EK bizottsági rendelet (2) változtatásokat tartalmazott egyes, a 2007/2000/EK rendeletben szereplő halászati termékek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódjaira vonatkozóan.

(2)

A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. Mellékletét módosító, 2004. szeptember 7-i 1810/2004/EK bizottsági rendelet (3) változtatásokat tartalmazott egyes, a 2007/2000/EK rendeletben szereplő borászati termékek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódjaira vonatkozóan.

(3)

Az áttekinthetőség érdekében a 2007/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

A Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok kiigazításait ennek megfelelően az 1789/2003/EK rendelet esetében annak hatálybalépésétől – 2004. január 1-jétől – és az 1810/2004/EK rendelet esetében annak hatálybalépésétől – 2005. január 1-jétől – kell alkalmazni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/2000/EK rendelet I. mellékletének második oszlopát az alábbiaknak megfelelően kell módosítani:

1.

a 09.1571 és 09.1573 rendelésszámokhoz:

az „ex 0305 59 90” KN-kód helyére az „ex 0305 59 80” KN-kód kerül,

az „ex 0305 69 90” KN-kód helyére az „ex 0305 69 80” KN-kód kerül;

2.

a 09.1575 és 09.1577 rendelésszámokhoz:

az „ex 0304 20 95” KN-kód helyére az „ex 0304 20 94” KN-kód kerül,

az „ex 0305 59 90” KN-kód helyére az „ex 0305 59 80” KN-kód kerül,

az „ex 0305 69 90” KN-kód helyére az „ex 0305 69 80” KN-kód kerül;

3.

a 09.1515 rendelésszámhoz:

a „2204 21 83” KN-kód helyére a „2204 21 84” KN-kód kerül,

az „ex 2204 21 84” KN-kód helyére az „ex 2204 21 85” KN-kód kerül.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 1. és 2. pontját 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

Az 1. cikk 3. pontját 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 240., 2000.9.23., 1. o. A legutóbb a 374/2005/EK tanácsi rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 281., 2003.10.30., 1. o.

(3)  HL L 327., 2004.10.30., 1. o.


4.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 203/8


A BIZOTTSÁG 1283/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 3.)

a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről szóló 866/2004/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány Ciprusról szóló 10. jegyzőkönyvére (1),

tekintettel a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről szóló, 2004. április 29-i 866/2004/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 866/2004/EK tanácsi rendelet I. melléklete rögzíti azon átkelőhelyek jegyzékét, amelyeken keresztül a személyek és az áruk átléphetik a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá eső területek és Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területek közötti határvonalat.

(2)

Mivel megállapodás született a Kato Pyrgos-i és kokkinai új átkelőhelyek megnyitásáról, szükséges az I. melléklet kiigazítása.

(3)

A Ciprusi Köztársaság kormánya beleegyezését adta ehhez a kiigazításhoz.

(4)

A Ciprusi Török Kereskedelmi Kamarával ez ügyben konzultációt folytattak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 866/2004/EK rendelet I. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésében említett átkelőhelyek jegyzéke

Agios Dhometios

Astromeritis – Zodhia

Kato Pyrgos – Karavostasi

Kato Pyrgos – Kokkina

Kokkina – Pachyammos

Ledra Palace

Ledra Street”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

Olli REHN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 236., 2003.9.23., 955. o.

(2)  HL L 161., 2004.4.30., 128. o. A legutóbb a 601/2005/EK rendelettel (HL L 99., 2005.4.19., 10. o.) módosított rendelet.


4.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 203/9


A BIZOTTSÁG 1284/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 3.)

a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő nádcukor-behozatalra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok 2003/2004., 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági évre való megállapításáról, valamint az 1464/95/EK és a 779/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 30-i 1159/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke rendelkezik az 1701 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű szállítási kötelezettségeinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(2)

Az 1159/2003/EK rendelet 16. cikke rendelkezik az 1701 11 10 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű vámkontingenseinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(3)

Az 1159/2003/EK rendelet 22. cikke tonnánként 98 euró vámtételű vámkontingenst nyit meg az 1701 11 10 KN-kódú termékekre a Brazíliából, Kubából és egyéb harmadik országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(4)

A 2005. július 25-től július 29-ig tartó hét folyamán az 1159/2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően behozatali engedélyek kiállítása iránti kérelmeket nyújtottak be az illetékes hatóságokhoz az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke értelmében az AKCS-India preferenciális cukorra az egyes érintett országokra vonatkozóan megállapított szállítási kötelezettséget meghaladó összmennyiségre.

(5)

Az adott körülmények között a Bizottságnak csökkentési együtthatót kell megállapítania, ami lehetővé teszi az engedélyek kiállítását a rendelkezésre álló mennyiség arányában, és jeleznie kell, ha a kérdéses határértéket elérték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005. július 25-től július 29-ig tartó héten az 1159/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében behozatali engedély iránt benyújtott kérelmeket illetően az engedélyek az ezen rendelet mellékletében megjelölt mennyiségi határokon belül kerülnek kiállításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. augusztus 4-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 987/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 167., 2005.6.29., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(3)  HL L 162., 2003.7.1., 25. o. A legutóbb az 568/2005/EK rendelettel (HL L 97., 2005.4.15., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Preferenciális cukor AKCS–INDIA

1159/2003/EK rendelet II. cím

2004/2005-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.7.25.–29. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Barbados

100

 

Belize

0

elérte

Kongó

100

 

Fidzsi

0

elérte

Guyana

0

elérte

India

0

elérte

Elefántcsontpart

100

 

Jamaika

100

 

Kenya

100

 

Madagaszkár

100

 

Malawi

0

elérte

Mauritius

0

elérte

Mozambik

0

elérte

Saint Kitts és Nevis

0

elérte

Szváziföld

0

elérte

Tanzánia

100

 

Trinidad és Tobago

100

 

Zambia

0

elérte

Zimbabwe

0

elérte


2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.7.25.–29. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongó

100

 

Fidzsi

100

 

Guyana

100

 

India

100

 

Elefántcsontpart

100

 

Jamaika

100

 

Kenya

100

 

Madagaszkár

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mozambik

100

elérte

Saint Kitts és Nevis

100

 

Szváziföld

100

 

Tanzánia

100

 

Trinidad és Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Különleges preferenciális cukor

1159/2003/EK rendelet III. cím

2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.7.25.–29. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

India

100

 

AKCS

100

 


CXL engedményes cukor

1159/2003/EK rendelet IV. cím

2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.7.25.–29. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Brazília

0

elérte

Kuba

100

 

Egyéb harmadik országok

0

elérte


4.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 203/12


A BIZOTTSÁG 1285/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 3.)

a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló, 2002. december 20-i 2368/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére,

mivel:

(1)

A 2368/2002/EK rendelet 20. cikke rendelkezik a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerében részt vevőknek a II. mellékletben található jegyzéke módosításáról.

(2)

A kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerének elnöke 2005. július 27-i elnöki értesítésében határozott arról, hogy 2005. augusztus 1-jei kezdettel Indonéziát a résztvevők listájához hozzáadják. A II. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2368/2002/EK rendelet II. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. augusztus 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 28. o. A legutóbb a 718/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 68. o.) módosított rendelet.


ANNEXE

„II. MELLÉKLET

A kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerében részt vevők és ezek szabályszerűen kijelölt, a 2., 3., 8., 9., 12., 17., 18., 19. és 20. cikkben említett illetékes hatóságainak jegyzéke

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ÖRMÉNYORSZÁG

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSZTRÁLIA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Austrália

BELARUSZ

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZÍLIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios – Bloco »U« – 3o andar

70065 – 900 Brasilia – DF

Brazil

BULGÁRIA

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria

KANADA

Nemzetközi:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B – Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

A kanadai KP-igazolásra vonatkozó minta:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

Általános tudakozó:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

KÍNA, (Népköztársaság)

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONG KONG, (a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területe)

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

République populaire de Chine

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGÓ, Demokratikus Köztársaság

Centre d'Évaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

ELEFÁNTCSONTPART

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d'Ivoire

HORVÁTORSZÁG

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GHÁNA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House

Kinbu Road

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

PO Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

INDONÉZIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAEL

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

JAPÁN

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japon

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japon

KOREA, Köztársaság

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

LAOSZ, Népi Demokratikus Köztársaság

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAJZIA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURITIUS

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMÍBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORVÉGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

ROMÁNIA

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Romania

OROSZORSZÁG

Gokhran de Russie

14, 1812 Goda St.

121170 Moscou

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Minerals Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SZINGAPÚR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury

Singapour 179434

DÉL-AFRIKA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

South Africa

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

SVÁJC

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Switzerland

TAJVAN, PENGHU, KINMEN ÉS MATSU, külön vámterület

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taïwan

TANZÁNIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salam

Tanzania

THAIFÖLD

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Directorate General — Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAJNA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory »Kristall«

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

United Arab Emirates

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington DC

United States of America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal no 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina – Caraca

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”


4.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 203/17


A BIZOTTSÁG 1286/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 3.)

az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1210/2003/EK tanácsi rendelettel módosított , az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól és a 2465/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 11. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1210/2003/EK rendelet IV. melléklete felsorolást nyújt a korábbi elnök, Szaddam Husszein rezsimjével kapcsolatban álló természetes és jogi személyekről, intézményekről, illetve szervezetekről, amelyekre annak a rendeletnek az értelmében a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága 2005. július 27-én úgy határozott, hogy módosítja azt a jegyzéket, amely Szaddam Husszeint és a korábbi iraki rendszer egyéb vezető tisztségviselőit, azok közvetlen családtagjait és az ő, illetve a ő nevükben vagy utasításukra eljáró személyek tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervezeteket tartalmazza, akikre/amelyekre a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. A IV. mellékletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1210/2003/EK rendelet IV. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 3-àn.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolati főigazgató


(1)  HL L 169., 2003.7.8., 6. o. A leguttóbb az 1087/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 177., 2005.7.9., 32. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1210/2003/EK rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

A melléklet az alábbi természetes személyekkel egészül ki:

1.

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Születési idő: a) 1968.5.15., b) 1970. Születési hely: a) Al-Owja, Irak, b) Bagdad, Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Szíria. Útlevélszám: 284158, iraki útlevél (lejár: 2005.8.21.; név: Ali Thafir Abdallah; születési idő: 1970; születési hely: Bagdad, Irak). Egyéb információk: Szaddam Husszein egykori elnöki tanácsadója, Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti fia.

2.

Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Születési idő: a) 1970 körül, b) 1970. Születési hely: Baghdad, Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: a) Damaszkusz, Szíria, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Szíria, c) Jemen. Útlevélszám: 2863795S, iraki útlevél (lejár: 2005.8.23.; név: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; születési idő: 1970; születési hely: Bagdad, Irak). Egyéb információk: Szaddam Husszein egykori elnöki tanácsadója, Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti fia.

3.

Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Születési idő: 1971.10.21. Születési hely: a) Bagdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: a) Bludan, Szíria, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Irak. Egyéb információk: Szaddam Husszein egykori elnöki tanácsadója, Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti fia.

4.

Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Születési idő: a) 1983.10.25., b) 1977. Születési hely: Bagdad, Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Szíria, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaszkusz, Szíria, c) Irak. Útlevélszám: 284173, iraki útlevél (lejár: 2005.8.21.; név: Muhammad Da’ud Salman; születési idő: 1977; születési hely: Bagdad, Irak). Egyéb információk: Szaddam Husszein egykori elnöki tanácsadója, Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti fia.

5.

Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir „Abdullah”). Születési idő: 1970.7.17. Születési hely: Bagdad, Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaszkusz, Szíria, b) Beirut, Libanon. Egyéb információk: Szaddam Husszein egykori elnöki tanácsadója, Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti fia.

6.

Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Születési idő: 1988.9.19. Állampolgárság: iraki. Cím: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Szíria, b) Jemen. Egyéb információk: Szaddam Husszein egykori elnöki tanácsadója, Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti fia.


Bíróság

4.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 203/19


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A BÍRÓSÁG,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 223. cikke hatodik bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 139. cikke hatodik bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bíróság előtti eljárások időtartama, különösen az előzetes döntéshozatali eljárások esetében, egy ideje egyre fontosabb szerepet játszik, és ezért, különösen az Unió bővítése óta, szükségessé vált az eljárás egyes elemeinek lerövidítése és egyszerűsítése.

(2)

Le kell rövidíteni a tárgyalás tartása iránti kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidőt, és egyes esetekben meg kell szüntetni a kérdést előterjesztő nemzeti bíróság tájékoztatásának és a felek meghallgatásának kötelezettségét, amennyiben a Bíróság végzéssel határoz egyes egyszerű előzetes döntéshozatalra utalt ügyekben.

(3)

A technikai fejlődés eredményeként az iratok elektronikus úton történő továbbítása egyre elterjedtebbé válik, és az elektronikus úton történő kapcsolattartás egyre megbízhatóbb kapcsolattartási módnak minősül. Intézkedni kell arról, hogy a Bíróság a munkáját e fejlődéshez igazíthassa, biztosítva számára azon feltételek meghatározásának lehetőségét, amelyek fennállása esetén az elektronikus úton eljuttatott eljárási irat eredeti példánynak minősül.

(4)

Végezetül a költségmentesség engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket is ki kell igazítani, előírva azt, hogy a kérelmet részben vagy egészben elutasító végzésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait,

a Tanács 2005. június 28-i jóváhagyásával,

ELFOGADJA ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK KÖVETKEZŐ MÓDOSÍTÁSAIT:

1. cikk

Az Európai Közösségek Bíróságának 1991. június 19-én elfogadott eljárási szabályzata (HL L 176., 1991.7.4., 7. o., a következő helyesbítéssel: HL L 383., 1992.12.29., 117. o.), az 1995. február 21-i (HL L 44., 1995.2.28., 61. o.), 1997. március 11-i (HL L 103., 1997.4.19., 1. o., a következő helyesbítéssel: HL L 351., 1997.12.23., 72. o.), 2000. május 16-i (HL L 122., 2000.5.24., 43. o.), 2000. november 28-i (HL L 322., 2000.12.19., 1. o.), 2001. április 3-i (HL L 119., 2001.4.27., 1. o.), 2002. szeptember 17-i (HL L 272., 2002.10.10., 24. o., a következő helyesbítéssel: HL L 281., 2002.10.19.), 2003. április 8-i (HL L 147., 2003.6.14., 17. o.), 2004. április 19-i (HL L 132., 2004.4.29., 2. o.) és 2004. április 20-i (HL L 127., 2004.4.29., 107. o.) módosításokkal a következőképpen módosul:

1.

A 37. cikk a következő új, (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)   Az (1) bekezdés első albekezdésének és a (2)–(5) bekezdésnek a sérelme nélkül, a Bíróság határozatban állapíthatja meg azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a Hivatalhoz elektronikus úton megküldött eljárási irat eredeti példánynak minősül. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.”

2.

A 44a. cikk harmadik mondatában az „egy hónapon belül” szövegrész helyébe a „három héten belül” szövegrész lép.

3.

A 76. cikk (3) bekezdésének második albekezdését az alábbi szöveg váltja fel:

„A tanács végzéssel határoz, amely ellen fellebbezésnek helye nincs. A költségmentesség teljes vagy részleges megtagadása esetén a végzést indokolni kell.”

4.

A 104. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1)   A nemzeti bíróságoknak a 103. cikkben említett határozatait a tagállamok részére eredeti változatban küldik meg, amelyhez csatolják a határozatoknak a címzett állam hivatalos nyelvére való fordítását is. Ha a nemzeti bíróság határozatának terjedelme miatt indokolt, ezt a fordítást a határozat összefoglalásáról a címzett állam hivatalos nyelvére való fordítás helyettesíti, amely ezen állam álláspontjának alapját képezi majd. Az összefoglalás magában foglalja az előzetes döntéshozatalra terjesztett kérdés vagy kérdések teljes szövegét. Ez az összefoglalás – amennyiben ezek az elemek szerepelnek a nemzeti bíróság határozatában – tartalmazza különösen az alapeljárás tárgyát, az alapeljárás feleinek alapvető érveit, az előzetes döntéshozatalra utalás indokainak rövid bemutatását, továbbá a hivatkozott ítélkezési gyakorlatot, valamint a hivatkozott közösségi és nemzeti rendelkezéseket.

Az Alapokmány 23. cikkének harmadik bekezdésében említett esetekben a nemzeti bíróságok határozatait eredeti változatban – a határozatnak vagy adott esetben az összefoglalásnak a 29. cikk (1) bekezdésében említett nyelvek közül a címzett által választott nyelvre való fordításával együtt – küldik meg azoknak az EGT-megállapodásban részes államoknak, amelyek nem tagállamok, valamint az EFTA Felügyeleti Hatóságnak.

Amennyiben egy harmadik állam az Alapokmány 23. cikke negyedik bekezdésének megfelelően jogosult részt venni az előzetes döntéshozatali eljárásban, a nemzeti bíróság határozatát eredeti változatban – a határozatnak vagy adott esetben az összefoglalásnak a 29. cikk (1) bekezdésében említett nyelvek közül az érintett harmadik állam által választott nyelvre való fordításával együtt – küldik meg részére.”

5.

A 104. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Amennyiben a Bíróság elé előzetes döntéshozatalra terjesztett kérdés azonos egy olyan kérdéssel, amelyről a Bíróság már határozatot hozott, vagy az ilyen kérdésre a válasz egyértelműen levezethető az ítélkezési gyakorlatból, a Bíróság – a főtanácsnok meghallgatását követően – indokolt végzéssel bármikor határozhat, amelyben utal a korábbi ítéletre vagy a vonatkozó ítélkezési gyakorlatra.

A Bíróság – a kérdést előterjesztő bíróság tájékoztatását, az Alapokmány 23. cikkében meghatározott érdekeltek által előadott esetleges észrevételek és a főtanácsnok meghallgatását követően – abban az esetben is indokolt végzéssel határozhat, ha az előzetes döntéshozatalra elé terjesztett kérdésre adandó válasz nem enged teret semmilyen ésszerű kétségnek.”

6.

A 104. cikk (4) bekezdésének harmadik mondatában az „egy hónapon belül” szövegrész helyébe a „három héten belül” szövegrész lép.

7.

A 120. cikk második mondatában az „egy hónapon belül” szövegrész helyébe a „három héten belül” szövegrész lép.

2. cikk

Az eljárási szabályzat jelen módosításait, amelyek a szabályzat 29. cikkének (1) bekezdésében említett nyelveken hitelesek, az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell kihirdetni, és azok a kihirdetésüket követő második hónap első napján lépnek hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2005. július 12-én.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

4.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 203/22


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. július 29.)

az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) négy igazgatótanácsi tagjának kinevezéséről

(2005/594/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 65. cikke (1) bekezdésére és 65. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel a jelölteknek a Bizottság által 2005. február 25-én összeállított listájára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács Mary Geraldine BAKER-t (született: London, Egyesült Királyság, 1936.10.27.),

Jean GEORGES-ot (született: Esch-sur-Alzette, Luxemburg, 1966.7.11.),

Lisette TIDDENS-ENGWIRDA-t (született: Amsterdam, Hollandia, 1950.6.25.) és

Fritz Rupert UNGEMACH-ot (született: München, Németország, 1947.2.6.)

hároméves időtartamra kinevezi az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) igazgatótanácsi tagjának.

2. cikk

Az 1. cikkben említett hároméves időtartam kezdeti időpontját az Európai Gyógyszerügynökség igazgatótanácsa határozza meg.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  HL L 136., 2004.4.30., 1. o.


Helyesbítések

4.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 203/23


Helyesbítés az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2005 júliusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról szóló, 2005. július 29-i 1255/2005/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 200., 2005. július 30. )

A 66. oldalon, az I.B. mellékletben:

a következő szövegrész:

„5.

Romániából származó termékek”,

helyesen:

„1.

Romániából származó termékek”;

a következő szövegrész:

„6.

Bulgariából származó termékek”,

helyesen:

„2.

Bulgariából származó termékek”.