ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 197

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. július 28.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1203/2005/EK rendelete (2005. július 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1204/2005/EK rendelete (2005. július 26.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 1205/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

9

 

*

A Bizottság 1206/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről ( 1 )

12

 

*

A Bizottság 1207/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról

16

 

*

A Bizottság 1208/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK rendelet hetedik módosításáról

19

 

*

A Bizottság 1209/2005/EK rendelete (2005. július 27.) A Tanács az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló, 174/2005/EK rendeletének módosításáról

21

 

 

A Bizottság 1210/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a gabonaágazatban 2005. július 28-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

23

 

 

A Bizottság 1211/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

26

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. július 22.) az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bíráinak kinevezéséről

28

 

*

Az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szerződő félként való részvételére vonatkozó jegyzőkönyv hatálybalépésére vonatkozó tájékoztatás

30

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. július 27.) a Saint-Pierre és Miquelonról származó a Placopecten magellanicus nemhez tartozó fésűskagyló-hús származási szabályai tekintetében a 2001/822/EK tanácsi határozattól való eltérésről (az értesítés a C(2005) 2819. számú dokumentummal történt)

31

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

28.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/1


A BIZOTTSÁG 1203/2005/EK RENDELETE

(2005. július 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 27-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. július 27-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

69,1

096

21,9

999

45,5

0707 00 05

052

60,2

999

60,2

0709 90 70

052

69,6

999

69,6

0805 50 10

388

65,3

508

58,8

524

69,1

528

62,7

999

64,0

0806 10 10

052

100,0

204

79,7

220

130,9

508

134,4

624

173,1

999

123,6

0808 10 80

388

83,1

400

88,5

508

77,4

512

77,7

524

52,1

528

52,7

720

93,4

804

85,3

999

76,3

0808 20 50

052

87,0

388

65,5

512

24,4

528

35,6

999

53,1

0809 10 00

052

126,1

094

100,2

999

113,2

0809 20 95

052

299,0

400

334,1

999

316,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

83,7

999

83,7

0809 40 05

624

87,0

999

87,0


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


28.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/3


A BIZOTTSÁG 1204/2005/EK RENDELETE

(2005. július 26.)

egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2454/93/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 173. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2454/93/EGK rendelet 173–177. cikke úgy rendelkezik, hogy a rendelet 26. mellékletében említett termékek vámértékének meghatározása céljából a Bizottságnak minden felsorolt vámtarifaszámhoz egységértéket kell megállapítania.

(2)

A fent említett cikkekben előírt szabályoknak és feltételeknek a 2454/1993/EGK rendelet 173. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottsággal közölt tényezőkre való alkalmazásának eredményeként a szóban forgó termékekre vonatkozóan az e rendelet mellékletében megadott egységértékeket kell megállapítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet 173. cikkének (1) bekezdésében előírt egységértékek az e rendelet mellékletében foglaltak szerint kerülnek megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 26-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2700/2000/EK rendelettel (HL L 311., 2000.12.12., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Jelölés

Leírás

Egységérték összege 100 kg-onként

Faj, fajta, KN-kód

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Újburgonya

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Hagyma (kivéve dughagyma)

0703 10 19

26,38

15,14

796,81

196,81

412,72

6 481,72

91,08

18,36

11,32

108,53

6 317,12

1 026,08

249,34

18,33

 

 

 

 

1.40

Fokhagyma

0703 20 00

98,39

56,46

2 972,32

734,17

1 539,55

24 178,60

339,74

68,48

42,24

404,85

23 564,62

3 827,57

930,11

68,39

 

 

 

 

1.50

Póréhagyma

ex 0703 90 00

62,17

35,67

1 878,03

463,88

972,75

15 277,03

214,66

43,27

26,69

255,80

14 889,09

2 418,41

587,68

43,21

 

 

 

 

1.60

Karfiol

0704 10 00

1.80

Fejes káposzta és vörös káposzta

0704 90 10

53,56

30,73

1 617,94

399,64

838,03

13 161,30

184,93

37,28

22,99

220,37

12 827,08

2 083,48

506,29

37,23

 

 

 

 

1.90

Bimbós brokkoli vagy spárgakel (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kínai káposzta

ex 0704 90 90

104,01

59,68

3 141,93

776,07

1 627,40

25 558,38

359,13

72,39

44,65

427,95

24 909,35

4 045,99

983,19

72,30

 

 

 

 

1.110

Fejes saláta

0705 11 00

1.130

Répa

ex 0706 10 00

30,30

17,39

915,30

226,08

474,09

7 445,62

104,62

21,09

13,01

124,67

7 256,55

1 178,67

286,42

21,06

 

 

 

 

1.140

Retek

ex 0706 90 90

52,35

30,04

1 581,39

390,61

819,10

12 863,97

180,75

36,44

22,47

215,39

12 537,30

2 036,41

494,85

36,39

 

 

 

 

1.160

Borsó (Pisum sativum)

0708 10 00

443,15

254,28

13 386,67

3 306,56

6 933,79

108 895,20

1 530,11

308,43

190,24

1 823,34

106 129,95

17 238,53

4 189,01

308,03

 

 

 

 

1.170

Bab:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

156,65

89,89

4 732,14

1 168,86

2 451,07

38 494,10

540,89

109,03

67,25

644,54

37 516,59

6 093,76

1 480,80

108,89

 

 

 

 

1.170.2

Bab (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,70

4 564,13

1 127,36

2 364,04

37 127,35

521,68

105,16

64,86

621,66

36 184,54

5 877,40

1 428,22

105,02

 

 

 

 

1.180

Széles hüvelyű bab

ex 0708 90 00

1.190

Articsóka

0709 10 00

1.200

Spárga:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zöld

ex 0709 20 00

288,52

165,55

8 715,57

2 152,78

4 514,34

70 897,70

996,20

200,81

123,86

1 187,11

69 097,34

11 223,38

2 727,31

200,55

 

 

 

 

1.200.2

egyéb

ex 0709 20 00

421,77

242,01

12 740,89

3 147,05

6 599,30

103 642,01

1 456,29

293,55

181,07

1 735,38

101 010,15

16 406,93

3 986,93

293,17

 

 

 

 

1.210

Padlizsán (tojásgyümölcs)

0709 30 00

90,82

52,11

2 743,38

677,63

1 420,96

22 316,26

313,57

63,21

38,99

373,66

21 749,57

3 532,75

858,47

63,13

 

 

 

 

1.220

Zeller, a gumós zeller kivételével (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

138,52

79,48

4 184,41

1 033,57

2 167,37

34 038,52

478,28

96,41

59,47

569,94

33 174,15

5 388,43

1 309,40

96,29

 

 

 

 

1.230

Rókagomba

0709 59 10

334,34

191,84

10 099,74

2 494,68

5 231,28

82 157,37

1 154,41

232,70

143,53

1 375,64

80 071,09

13 005,83

3 160,45

232,40

 

 

 

 

1.240

Édes paprika

0709 60 10

89,49

51,35

2 703,40

667,75

1 400,26

21 991,09

309,00

62,29

38,42

368,22

21 432,65

3 481,27

845,96

62,21

 

 

 

 

1.250

Édeskömény

0709 90 50

1.270

Édes burgonya, egészben, frissen (emberi fogyasztásra)

0714 20 10

111,43

63,94

3 366,07

831,43

1 743,49

27 381,60

384,74

77,56

47,84

458,48

26 686,27

4 334,61

1 053,32

77,45

 

 

 

 

2.10

Gesztenye (Castanea spp.) frissen

ex 0802 40 00

2.30

Ananász frissen

ex 0804 30 00

117,17

67,23

3 539,56

874,29

1 833,36

28 792,90

404,57

81,55

50,30

482,11

28 061,74

4 558,03

1 107,61

81,45

 

 

 

 

2.40

Avokádó frissen

ex 0804 40 00

109,46

62,81

3 306,50

816,72

1 712,64

26 897,07

377,94

76,18

46,99

450,36

26 214,05

4 257,91

1 034,68

76,08

 

 

 

 

2.50

Guajava és mangó frissen

ex 0804 50

2.60

Édes narancs frissen:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Vörös és félvörös

ex 0805 10 20

55,08

31,60

1 663,86

410,98

861,81

13 534,81

190,18

38,34

23,65

226,63

13 191,11

2 142,61

520,66

38,29

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita és Hamlins

ex 0805 10 20

48,70

27,94

1 471,12

363,37

761,99

11 967,00

168,15

33,90

20,91

200,38

11 663,12

1 894,42

460,35

33,85

 

 

 

 

2.60.3

Egyéb

ex 0805 10 20

45,11

25,88

1 362,68

336,59

705,82

11 084,88

155,76

31,40

19,37

185,61

10 803,39

1 754,78

426,42

31,36

 

 

 

 

2.70

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is) frissen; klementin, wilking és hasonló citrushibridek frissen:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementin

ex 0805 20 10

50,65

29,06

1 529,94

377,90

792,45

12 445,41

174,87

35,25

21,74

208,39

12 129,38

1 970,16

478,75

35,20

 

 

 

 

2.70.2

Monreale és satsuma

ex 0805 20 30

56,06

32,17

1 693,48

418,30

877,16

13 775,75

193,57

39,02

24,07

230,66

13 425,93

2 180,75

529,93

38,97

 

 

 

 

2.70.3

Mandarin és wilking

ex 0805 20 50

46,47

26,66

1 403,75

346,73

727,09

11 418,97

160,45

32,34

19,95

191,20

11 129,00

1 807,67

439,27

32,30

 

 

 

 

2.70.4

Tangerine és más

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

39,53

22,68

1 194,04

294,93

618,47

9 713,02

136,48

27,51

16,97

162,63

9 466,37

1 537,61

373,64

27,48

 

 

 

 

2.85

Lime (Citrus aurantifolia) frissen

0805 50 90

166,94

95,79

5 042,89

1 245,61

2 612,02

41 021,87

576,41

116,19

71,67

686,87

39 980,17

6 493,92

1 578,04

116,04

 

 

 

 

2.90

Grépfrút frissen:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

fehér

ex 0805 40 00

58,59

33,62

1 769,83

437,16

916,70

14 396,85

202,29

40,78

25,15

241,06

14 031,26

2 279,08

553,82

40,72

 

 

 

 

2.90.2

rózsaszín

ex 0805 40 00

72,42

41,55

2 187,52

540,33

1 133,05

17 794,64

250,04

50,40

31,09

297,95

17 342,76

2 816,96

684,53

50,34

 

 

 

 

2.100

Csemegeszőlő

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Görögdinnye

0807 11 00

38,37

22,02

1 159,08

286,30

600,36

9 428,66

132,48

26,71

16,47

157,87

9 189,23

1 492,59

362,70

26,67

 

 

 

 

2.120

Dinnye a görögdinnye kivételével:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, cuper, honey dew (beleértve a cantalene fajtát), onteniente, piel de sapo (beleértve a verde liso fajtát), rochet, tendral, euturo

ex 0807 19 00

62,96

36,13

1 901,90

469,78

985,11

15 471,16

217,39

43,82

27,03

259,05

15 078,29

2 449,14

595,15

43,76

 

 

 

 

2.120.2

Más

ex 0807 19 00

65,55

37,61

1 980,13

489,10

1 025,63

16 107,60

226,33

45,62

28,14

269,71

15 698,57

2 549,89

619,63

45,56

 

 

 

 

2.140

Körte

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Körte – Birs (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Más

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Kajszibarack

0809 10 00

116,20

66,68

3 510,17

867,03

1 818,13

28 553,83

401,22

80,88

49,88

478,10

27 828,74

4 520,18

1 098,42

80,77

 

 

 

 

2.160

Cseresznye

0809 20 95

0809 20 05

328,80

188,67

9 932,39

2 453,34

5 144,60

80 796,02

1 135,28

228,64

141,15

1 352,85

78 744,31

12 790,32

3 108,08

228,55

 

 

 

 

2.170

Őszibarack

0809 30 90

 

 

 

 

2.180

Nektarin

ex 0809 30 10

 

 

 

 

2.190

Szilva

0809 40 05

 

 

 

 

2.200

Földieper

0810 10 00

281,43

161,48

8 501,44

2 099,89

4 403,42

69 155,79

971,72

195,88

120,82

1 157,94

67 399,67

10 947,63

2 660,30

195,62

 

 

 

 

2.205

Málna

0810 20 10

304,95

174,98

9 211,93

2 275,38

4 771,43

74 935,36

1 052,93

212,25

130,92

1 254,72

73 032,48

11 862,55

2 882,63

211,97

 

 

 

 

2.210

A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse

0810 40 30

1 455,44

835,13

43 965,93

10 859,77

22 772,69

357 645,27

5 025,34

1 012,99

624,82

5 988,41

348 563,33

56 616,62

13 757,98

1 011,68

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

134,59

77,23

4 065,56

1 004,21

2 105,80

33 071,67

464,70

93,67

57,78

553,75

32 231,86

5 235,37

1 272,21

93,55

 

 

 

 

2.230

Gránátalma

ex 0810 90 95

133,01

76,32

4 017,97

992,45

2 081,15

32 684,55

459,26

92,57

57,10

547,27

31 854,56

5 174,09

1 257,32

92,46

 

 

 

 

2.240

Khaki (beleértve a Sharon gyümölcsöt)

ex 0810 90 95

142,93

82,02

4 317,75

1 066,50

2 236,43

35 123,20

493,52

99,48

61,36

588,10

34 231,29

5 560,14

1 351,13

99,35

 

 

 

 

2.250

Licsi

ex 0810 90


28.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/9


A BIZOTTSÁG 1205/2005/EK RENDELETE

(2005. július 27.)

a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő nádcukor-behozatalra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok 2003/2004., 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági évre való megállapításáról, valamint az 1464/95/EK és a 779/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 30-i 1159/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke rendelkezik az 1701 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű szállítási kötelezettségeinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(2)

Az 1159/2003/EK rendelet 16. cikke rendelkezik az 1701 11 10 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű vámkontingenseinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(3)

Az 1159/2003/EK rendelet 22. cikke tonnánként 98 euró vámtételű vámkontingenst nyit meg az 1701 11 10 KN-kódú termékekre a Brazíliából, Kubából és egyéb harmadik országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(4)

A 2005. július 18-tól július 22-ig tartó hét folyamán az 1159/2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően behozatali engedélyek kiállítása iránti kérelmeket nyújtottak be az illetékes hatóságokhoz az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke értelmében az AKCS-India preferenciális cukorra az egyes érintett országokra vonatkozóan megállapított szállítási kötelezettséget meghaladó összmennyiségre.

(5)

Az adott körülmények között a Bizottságnak csökkentési együtthatót kell megállapítania, ami lehetővé teszi az engedélyek kiállítását a rendelkezésre álló mennyiség arányában, és jeleznie kell, ha a kérdéses határértéket elérték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005. július 18-tól július 22-ig tartó héten az 1159/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében behozatali engedély iránt benyújtott kérelmeket illetően az engedélyek az ezen rendelet mellékletében megjelölt mennyiségi határokon belül kerülnek kiállításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 27-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 987/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 167., 2005.6.29., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(3)  HL L 162., 2003.7.1., 25. o. A legutóbb az 568/2005/EK rendelettel (HL L 97., 2005.4.15., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Preferenciális cukor AKCS–INDIA

1159/2003/EK rendelet II. cím

2004/2005-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.7.18.–22. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Barbados

100

 

Belize

0

elérte

Kongó

100

 

Fidzsi

0

elérte

Guyana

0

elérte

India

0

elérte

Elefántcsontpart

100

 

Jamaika

100

 

Kenya

100

 

Madagaszkár

100

 

Malawi

0

elérte

Mauritius

0

elérte

Mozambik

0

elérte

Saint Kitts és Nevis

99,9945

elérte

Szváziföld

0

elérte

Tanzánia

100

 

Trinidad és Tobago

100

 

Zambia

0

elérte

Zimbabwe

0

elérte


2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.7.18.–22. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongó

100

 

Fidzsi

100

 

Guyana

100

 

India

100

 

Elefántcsontpart

100

 

Jamaika

100

 

Kenya

100

 

Madagaszkár

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mozambik

100

 

Saint Kitts és Nevis

100

 

Szváziföld

100

 

Tanzánia

100

 

Trinidad és Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Különleges preferenciális cukor

1159/2003/EK rendelet III. cím

2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.7.18.–22. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

India

100

 

AKCS

100

 


CXL engedményes cukor

1159/2003/EK rendelet IV. cím

2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.7.18.–22. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Brazília

0

elérte

Kuba

100

 

Egyéb harmadik országok

0

elérte


28.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/12


A BIZOTTSÁG 1206/2005/EK RENDELETE

(2005. július 27.)

a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikkére és 9d. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 25. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 25. cikke átmeneti intézkedéseket állapít meg a takarmány-adalékanyagokra vonatkozóan az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően a 70/524/EGK irányelvvel összhangban benyújtott engedélykérelmekre.

(3)

Az e rendelet mellékleteiben felsorolt adalékanyagokra vonatkozó engedélykérelmeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt nyújtották be.

(4)

Az e kérelmekre vonatkozó, a 70/524/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése szerinti első véleményeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt továbbították a Bizottságnak. Ezért az ilyen kérelmeket továbbra is a 70/524/EGK irányelv 4. cikkével összhangban kell kezelni.

(5)

A Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz, endo-1,3(4)-béta-glükanáz és endo-1,4-béta-xilanáz enzimkészítmények alkalmazását első alkalommal, ideiglenesen a 937/2001/EK bizottsági rendelet (3) engedélyezte hízópulykák esetében. Új adatokat nyújtottak be ezen enzimkészítmény határozatlan időre történő engedélyezésére vonatkozó kérelem alátámasztása céljából. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében megállapított, ilyen engedélyezésre vonatkozó feltételek. Ennek megfelelően a mellékletben meghatározott enzimkészítmény alkalmazását határozatlan időre engedélyezni kell.

(6)

A Penicillium funiculosum (IMI SD 101) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz és endo-1,4-béta-xilanáz enzimkészítmény alkalmazását első alkalommal, ideiglenesen a 418/2001/EK bizottsági rendelet (4) engedélyezte hízósertés esetében. Új adatokat nyújtottak be ezen enzimkészítmény határozatlan időre történő engedélyezésére vonatkozó kérelem alátámasztása céljából. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében megállapított, ilyen engedélyezésre vonatkozó feltételek. Ennek megfelelően a mellékletben meghatározott enzimkészítmény alkalmazását határozatlan időre engedélyezni kell.

(7)

A Bacillus subtilis (LMG S-15136) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz enzimkészítmény alkalmazását első alkalommal, ideiglenesen a 937/2001/EK bizottsági rendelet engedélyezte malacok esetében. Új adatokat nyújtottak be ezen enzimkészítmény határozatlan időre történő engedélyezésére vonatkozó kérelem alátámasztása céljából. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében megállapított, ilyen engedélyezésre vonatkozó feltételek. Ennek megfelelően a mellékletben meghatározott enzimkészítmény alkalmazását határozatlan időre engedélyezni kell.

(8)

A Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz, a Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz és a Bacillus subtilis (ATCC 2107) által termelt szubtilizin alkalmazását első alkalommal, ideiglenesen az 1636/1999/EK bizottsági rendelet (5) engedélyezte brojlercsirkék esetében. Új adatokat nyújtottak be ezen enzimkészítmény határozatlan időre történő engedélyezésére vonatkozó kérelem alátámasztása céljából. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében megállapított, ilyen engedélyezésre vonatkozó feltételek. Ennek megfelelően a mellékletben meghatározott enzimkészítmény alkalmazását határozatlan időre engedélyezni kell.

(9)

E kérelmek értékelése azt mutatja, hogy a munkavállalóknak a mellékletekben meghatározott adalékanyagoknak való kitettséggel szembeni védelme érdekében bizonyos eljárások bevezetése szükséges. Ilyen védelmet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (6) alkalmazása biztosít.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „enzimek” csoportjába tartozó, a mellékletben felsorolt készítmények takarmány-adalékanyagként való felhasználását határozatlan időre engedélyezik a mellékletben megállapított feltételek alapján.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 27-én.

a Bizottság részéről

Neelie KROES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb az 1800/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 317., 2004.10.16., 37. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 130., 2001.5.12., 25. o.

(4)  HL L 62., 2001.3.2., 3. o.

(5)  HL L 194., 1999.7.27., 17. o.

(6)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Legnagyobb életkor

Legkisebb megengedett tartalom

Legnagyobb megengedett tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban

Enzimek

E 1602

Endo-1,4-béta-glükanáz

EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-béta-xilanáz

EC 3.2.1.8

A Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz, endo-1,3(4)-béta-glükanáz és endo-1,4-béta-xilanáz készítmény legkisebb aktivitása:

 

Folyékony és granulátum formában:

 

endo-1,4-béta-glükanáz: 8 000 U (1)/ml ou g

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 18 000 U (2)/ml vagy g

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 26 000 U (3)/ml vagy g

Hízópulykák

endo-1,4-béta-glükanáz: 400 U

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást

2.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában:

 

endo-1,4-béta-glükanáz: 400-800 U

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 900-1 800 U

 

endo-1,4-béta-xilanáz: 1 300-2 600 U

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánban) gazdag összetett takarmányokban való alkalmazásra, pl. azokban, amelyek több mint 25 % búzát, 20 % árpát és 5 % rozst tartalmaznak

Határozatlan időre

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 900 U

endo-1,4-béta-xilanáz: 1 300 U

E 1604

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-béta-xilanáz

EC 3.2.1.8

A Penicillium funiculosum (IMI SD 101) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz és endo-1,4-béta-xilanáz készítmény legkisebb aktivitása:

 

Porított formában:

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 2 000 U (4)/g

 

endo-1,4-béta-xilanáz: 1 400 U (5)/g

 

Folyékony formában:

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 500 U/ml

 

endo-1,4-béta-xilanáz: 350 U/ml

Hízósertés

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 U

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást

2.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában:

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz:100 U

 

endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként béta-glükánokban és arabinoxilánokban) gazdag összetett takarmányokban való alkalmazásra, pl. azokban, amelyek több mint 40 % árpát vagy 20 % búzát tartalmaznak

Határozatlan időre

endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U

E 1606

Endo-1,4-béta-xilanáz

EC 3.2.1.8

A Bacillus subtilis (LMG S-15136) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény legkisebb aktivitása:

 

Szilárd és folyékony formában:

 

100 IU (6)/g vagy ml

Malacok (elválasztott)

10 IU

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást

2.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában:

 

endo-1,4-béta-xilanáz: 10 IU

3.

Az arabinoxilánban gazdag, pl. legalább 40 % búza- vagy árpa-tartalmú összetett takarmányokban való alkalmazásra

4.

Maximum kb. 35 kg-os elválasztott malacok esetében való alkalmazásra

Határozatlan időre

E 1633

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-béta-xilanáz

EC 3.2.1.8

Szubtilizin

EC 3.4.21.62

A Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz, a Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz és a Bacillus subtilis (ATCC 2107) által termelt szubtilizin készítmény legkisebb aktivitása:

 

Szilárd formában:

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 (7)/g

 

endo-1,4-béta-xilanáz: 300 U (8)/g

 

szubtilizin: 800 U (9)/g

Brojlercsirke

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 30 U

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást

2.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában:

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 30-100 U

 

endo-1,4-béta-xilanáz: 90-300 U

 

szubtilizin: 240-800 U

3.

A több mint 60 % árpát tartalmazó összetett takarmányban való alkalmazásra

Határozatlan időre

endo-1,4-béta-xilanáz: 90 U

szubtilizin: 240 U


(1)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 0,1 mikromol glükózt szabadít fel karboximetil-cellulózból 5,0 pH mellett és 40 °C-on.

(2)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 0,1 mikromol glükózt szabadít fel árpa béta-glükánból 5,0 pH mellett és 40 °C-on.

(3)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 0,1 mikromol glükózt szabadít fel pelyvás zab-xilánból 5,0 pH mellett és 40 °C-on.

(4)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 5,55 mikromol redukáló cukrot (maltóz-ekvivalenst) szabadít fel árpa béta-glükánból 5,0 pH mellett és 50 °C-on.

(5)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 4,00 mikromol redukáló cukrot (maltóz-ekvivalenst) szabadít fel nyírfa-xilánból 5,5 pH mellett és 50 °C-on.

(6)  Egy IU az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol redukáló cukrot (xilóz-ekvivalenst) szabadít fel nyírfa xilánból 4,5 pH mellett és 30 °C-on.

(7)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol redukáló cukrot (glükóz-ekvivalenst) szabadít fel árpa béta-glükánból 5,0 pH mellett és 30 °C-on.

(8)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol redukáló cukrot (xilóz-ekvivalenst) szabadít fel pelyvás zab-xilánból 5,3 pH mellett és 50 °C-on.

(9)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikrogram fenolvegyületet (triozin-ekvivalenst) szabadít fel kazein alaprétegből 7,5 pH mellett és 40 °C-on.


28.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/16


A BIZOTTSÁG 1207/2005/EK RENDELETE

(2005. július 27.)

a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A 2580/2001/EK rendelet melléklete felsorolja azokat az illetékes hatóságokat, melyekhez el kell küldeni a rendelet által kivetett intézkedésekkel kapcsolatos információkat és kérelmeket.

(2)

Németország, Litvánia, Hollandia és Svédország kérte az illetékes hatóságaikra vonatkozó címek módosítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2580/2001/EK rendelet melléklete az e rendelet mellékletében leírtaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 27-én.

a Bizottság részéről

Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 2580/2001/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „Németország” pont alatti cím helyébe a következő lép:

„—

a pénzeszközök befagyasztására vonatkozóan:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

a gazdasági forrásokra vonatkozóan:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 6196908-0

Fax: (49) 6196908-800

a biztosításokra vonatkozóan:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

D-53117 Bonn

Tel.: (49-228) 4108-0”

2.

A „Litvánia” pont alatti cím helyébe a következő lép:

„Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: +370 5 2362516

Fax: +370 5 2313090”

3.

A „Hollandia” pont alatti cím helyébe a következő lép:

„Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Hollandia

Tel.: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984”

4.

A „Svédország” pont alatti cím helyébe a következő lép:

 

3. cikk

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel.: (46-8) 401 90 00

Fax: (46-8) 401 99 00

 

4. és 6. cikk

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

 

5. cikk

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89”


28.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/19


A BIZOTTSÁG 1208/2005/EK RENDELETE

(2005. július 27.)

a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK rendelet hetedik módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1763/2004/EK rendelet II. melléklete felsorolást nyújt azokról az illetékes hatóságokról, amelyeknek a rendelet végrehajtásához kapcsolódó különleges feladatai vannak.

(2)

Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság kérelmezte illetékes hatóságaik címének módosítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1763/2004/EGK rendelet II. melléklete ezennel az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 27-én.

a Bizottság részéről

Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 315., 2004.10.14., 14. o. A legutóbb a 830/2005/EK rendelettel (HL L 137., 2005.5.31., 24. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1763/2004 rendelet II. melléklete a következők szerint módosul:

1.

A „Hollandia” rovatban szereplő cím helyébe a következő lép:

„Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Hollandia

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84”

2.

A „Svédország” rovatban szereplő cím helyébe a következő lép:

 

3. és 4. cikk

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

 

6. és 7. cikk

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35”

3.

Az „Egyesült Királyság” rovatban szereplő cím helyébe a következő lép:

„HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44-20) 72 70 59 77/53 23

Fax: (44-20) 72 70 54 30

E-Mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk

Gibraltár:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No. 6 Convent Place

Gibraltar

Tel.: (350) 757 07

Fax: (350) 587 57 00”


28.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/21


A BIZOTTSÁG 1209/2005/EK RENDELETE

(2005. július 27.)

A Tanács az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló, 174/2005/EK rendeletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló, 2005. január 31-i 174/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A 174/2005/EK rendelet II. melléklete felsorolja azon illetékes hatóságokat, amelyek a rendelet végrehajtásához kapcsolódó különleges hatásköröket kapnak.

(2)

Belgium, Litvánia és Hollandia kérelmezte, hogy illetékes hatóságaik címét módosítsák,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 174/2005/EK rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében leírtak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 27-én.

a Bizottság részéről

Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 29., 2005.2.2., 5. o.


MELLÉKLET

A 174/2005/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „Belgium” felirat alatt szereplő címek helyébe a következő lép:

„SERVICE PUBLIC FEDERAL, ECONOMIE, P.M.E.,

CLASSES MOYENNES & ENERGIE

Potentiel économique

Direction Industries

Textile – Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Általános telefon: (32 2) 277 51 11

Fax: (32 2) 277 53 09

Fax: (32 2) 277 53 10

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O.,

MIDDENSTAND & ENERGIE

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel – Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Általános telefon: (32 2) 277 51 11

Fax: (32 2) 277 53 09

Fax: (32 2) 277 53 10”

2.

A „Litvánia” felirat alatt szereplő cím helyébe a következő lép:

„Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

01511 Vilnius

Tel.: (370 5) 236 25 16

Fax: (370 5) 231 30 90”

3.

A „Hollandia” felirat alatt szereplő cím helyébe a következő lép:

„Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 DE Zwolle

Hollandia

Telefon: (31-38) 467 25 41

Fax: (31-38) 469 52 29”


28.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/23


A BIZOTTSÁG 1210/2005/EK RENDELETE

(2005. július 27.)

a gabonaágazatban 2005. július 28-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokkal kapcsolatos alkalmazási szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A behozatali vámokat a gabonaágazatban az 1150/2005/EK bizottsági rendelet rögzítette (3).

(2)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy amennyiben alkalmazásuk időszakában a behozatali vámok számított átlaga 5 EUR/t-val eltér a vám rögzített mértékétől, megfelelő kiigazítást kell végrehajtani. A jelzett eltérés bekövetkezett. Szükséges tehát az 1150/2005/EK rendeletben rögzített behozatali vámok kiigazítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1150/2005/EK rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet I. és II. melléklete lép.

2. cikk

E rendelet 2005. július 28-án lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. július 28-től kell alkalmazni.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 27-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.9.29., 78. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 185., 2005.7.16., 24. o.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2005. július 28-i alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

33,95

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

54,64

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

54,64

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

38,94


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(a 2005.7.15.–2005.7.26. közötti időszakban)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

122,45 (3)

79,17

176,22

166,22

146,22

92,18

Felár az öbölbeli árhoz (EUR/t)

11,22

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz (EUR/t)

26,13

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 16,99 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 26,40 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)


28.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/26


A BIZOTTSÁG 1211/2005/EK RENDELETE

(2005. július 27.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban a melasztól eltérő termékek behozatalára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 23-i 1423/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára és 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2005/2006-ös gazdasági évre az 1011/2005/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat a 2005/1069/EK rendelet módósította (4).

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket az 1423/95/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005/2006-os gazdasági évre az 1011/2005/EK rendelet által rögzített, az 1423/95/EK rendelet 1. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 27-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 16. o. A legutóbb a 624/98/EK rendelettel (HL L 85., 1998.3.20., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 170., 2005.7.1., 35. o.

(4)  HL L 174., 2005.7.7., 69. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2005. július 28-i alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

23,11

4,74

1701 11 90 (1)

23,11

9,98

1701 12 10 (1)

23,11

4,55

1701 12 90 (1)

23,11

9,55

1701 91 00 (2)

27,52

11,47

1701 99 10 (2)

27,52

6,95

1701 99 90 (2)

27,52

6,95

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 178., 2001.6.30., 1. o.).

(2)  Az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének I. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

28.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/28


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. július 22.)

az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bíráinak kinevezéséről

(2005/577/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 225a. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 140b. cikkére,

tekintettel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállításáról szóló, 2004. november 2-i 2004/752/EK, Euratom tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2004/752/EK, Euratom tanácsi határozat felállította az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékét az EK-Szerződés 225a. és 245. cikke, valamint az Euratom-Szerződés 140b. és 160. cikke alapján. Ez a határozat e célból egy melléklettel egészítette ki a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a Bíróság alapokmányának I. melléklete).

(2)

A Bíróság alapokmánya I. mellékletének 3. cikke a következőket írja elő:

„(1)

A bírákat az EK-Szerződés 225a. cikke negyedik bekezdésével és az Euratom-Szerződés 140b. cikke negyedik bekezdésével összhangban, és az e cikkel létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően a Tanács nevezi ki. A bírák kinevezése során a Tanács ügyel a Közszolgálati Törvényszék kiegyensúlyozott összetételére, mind a tagállamok állampolgárainak a lehető legszélesebb földrajzi területen alapuló kiválasztását, mind pedig a nemzeti jogrendszerek képviseletét illetően.

(2)

Minden uniós polgársággal rendelkező és az EK-Szerződés 225a. cikke negyedik bekezdésében, valamint az Euratom-Szerződés 140b. cikke negyedik bekezdésében meghatározott feltételeket teljesítő személynek lehetősége van pályázat benyújtására. A Tanács a Bíróság javaslatára, minősített többséggel eljárva megállapítja a pályázatok benyújtására és kezelésére vonatkozó feltételeket és részletes szabályokat.

(3)

Létrejön egy, a Bíróság, valamint az Elsőfokú Bíróság korábbi tagjaiból és elismert szaktudással rendelkező jogászokból álló, héttagú bizottság. A Tanács a Bíróság elnökének javaslatára, minősített többséggel eljárva megállapítja a bizottság tagjainak megválasztására és a bizottság működésére vonatkozó szabályokat.

(4)

A bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázók megfelelnek-e a Közszolgálati Törvényszék bírói tisztségének betöltéséhez szükséges követelményeknek. A bizottság ezen véleményéhez csatolja a legmagasabb szintű tapasztalattal rendelkező pályázók listáját. A listának legalább kétszer annyi jelöltet kell tartalmaznia, mint ahány bírát a Tanács kinevez.”

(3)

A Tanács a 2005/150/EK, Euratom határozattal (2) megállapította az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bíráinak kinevezése érdekében benyújtandó pályázatok benyújtási és elbírálási feltételeit és részletes szabályait, amint azt a Bíróság alapokmánya I. melléklete 3. cikkének (2) bekezdése előírja.

(4)

A Tanács a 2005/49/EK, Euratom határozattal (3) megállapította a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv I. melléklete 3. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottság működésére vonatkozó szabályokat.

(5)

A Tanács a 2005/151/EK, Euratom határozatával (4) kinevezte a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv I. melléklete 3. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottság tagjait.

(6)

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bíráinak kinevezésére kiírt nyilvános pályázati felhívást 2005. február 23-án tették közzé (HL C 47. A., 1. o.), és a pályázatok benyújtási határideje 2005. április 15-én lejárt. 243 pályázatot vettek nyilvántartásba.

(7)

A Bíróság alapokmánya I. melléklete 3. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottság 2005 májusa és júniusa során több alkalommal is ülésezett. Munkája eredményeként e bizottság véglegesítette a Bíróság alapokmánya I. melléklete 3. cikkének (4) bekezdése szerinti véleményt és listát. A lista 14 jelöltet tartalmaz.

(8)

A Közszolgálati Törvényszék bíráit az EK-Szerződés 225a. cikkének negyedik bekezdése és az Euratom-Szerződés 140b. cikkének negyedik bekezdése értelmében a Tanács nevezi ki.

(9)

A fent említett listán szereplő személyek közül így ki kell nevezni hetet, ügyelve a Közszolgálati Törvényszék kiegyensúlyozott összetételére, mind a tagállamok állampolgárainak a lehető legszélesebb földrajzi területen alapuló kiválasztását, mind pedig a nemzeti jogrendszerek képviseletét illetően, amint azt a Bíróság alapokmánya I. melléklete 3. cikkének (1) bekezdése meghatározza.

(10)

A Bíróság alapokmánya I. melléklete 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a Közszolgálati Törvényszék bíráit hatéves időtartamra nevezik ki. Azonban e rendelkezéstől eltérően, a 2004/752/EK, Euratom határozat 3. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Közszolgálati Törvényszék valamennyi bírájának eskütételét követően a Tanács elnöke sorsolással jelöli ki e törvényszék azon három bíráját, akiknek a hivatali ideje megbízatásuk első három évének elteltével lejár. E kijelölést az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele útján megfelelően nyilvánosságra kell hozni.

(11)

A Közszolgálati Törvényszék első elnökének kinevezését illetően meg kell jegyezni továbbá, hogy a 2004/752/EK, Euratom határozat 3. cikkének (1) bekezdése rendelkezik annak lehetőségéről, hogy a Tanács a Bíróság alapokmánya I. melléklete 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárás alkalmazásáról határozzon, amely szerint a Közszolgálati Törvényszék elnökét a bírák maguk közül választják meg, hároméves időtartamra. Helyénvaló e lehetőséghez folyamodni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bíráivá a következő személyeket nevezik ki:

Irena BORUTA

Stéphane GERVASONI

Heikki KANNINEN

Horstpeter KREPPEL

Paul J. MAHONEY

Charisios TAGARAS

Sean VAN RAEPENBUSCH

2. cikk

A fent említettek közül négy bírót hat évre, azaz a 2005. október 1-je és 2011. szeptember 30-a közötti időtartamra neveznek ki.

A másik három bírót három évre, azaz a 2005. október 1-je és 2008. szeptember 30-a közötti időtartamra nevezik ki.

A Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a Közszolgálati Törvényszék azon három bírájának a Tanács elnöke által sorsolással végrehajtott jelölését, akiknek a hivatali ideje megbízatásuk első három évének elteltével lejár.

3. cikk

A Közszolgálati Törvényszék első elnökének kinevezését illetően a Bíróság alapokmánya I. melléklete 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárást kell alkalmazni.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  HL L 333., 2004.11.9., 7. o.

(2)  HL L 50., 2005.2.23., 7. o.

(3)  HL L 21., 2005.1.25., 13. o.

(4)  HL L 50., 2005.2.23., 9. o.


28.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/30


Az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szerződő félként való részvételére vonatkozó jegyzőkönyv hatálybalépésére vonatkozó tájékoztatás

Mivel a 2005. május 4-én Brüsszelben aláírt, az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szerződő félként való részvételére vonatkozó jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges eljárások 2005. július 12-én befejeződtek, a jegyzőkönyv, 4. cikkének megfelelően, 2005. augusztus 1-jén hatályba lép.


Bizottság

28.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/31


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. július 27.)

a Saint-Pierre és Miquelonról származó a Placopecten magellanicus nemhez tartozó fésűskagyló-hús származási szabályai tekintetében a 2001/822/EK tanácsi határozattól való eltérésről

(az értesítés a C(2005) 2819. számú dokumentummal történt)

(2005/578/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak III. melléklete 37. cikkére,

mivel:

(1)

2005. április 27-én Saint-Pierre és Miquelon eltérési kérelmet nyújtott be a 2001/822/EK határozat III. mellékletében megállapított származási szabályoktól hét év időtartamra 250 tonna éves mennyiségű, a Placopecten magellanicus nemhez tartozó friss vagy fagyasztott fésűskagyló-hús Saint-Pierre és Miquelonról történő kivitele tekintetében.

(2)

Saint-Pierre és Miquelon egyrészt arra a tényre alapozta eltérési kérelmét, hogy a Miquelon-öbölben késve indult be a fésűskagylók tenyésztése, másrészt pedig arra, hogy a fésűskagylók helyi termelése továbbra is nagyrészt a Kanadából behozatalra kerülő kagylópetéken alapul. A Kanadából behozott kagylópete, illetve egész kagyló és kagylóhús váltja fel ideiglenesen azon fésűskagylókat, amelyekben a helyi feldolgozóipar jelenleg hiányt szenved.

(3)

A kért eltérés a 2001/822/EK határozat III. melléklete és különösen annak 37. cikke (1) bekezdése alapján indokolt, főként a Saint-Pierre és Miquelonon meglévő iparág fejlődését illetően. Az eltérés elengedhetetlen a szóban forgó, sokakat foglalkoztató üzem tevékenységének fenntartása szempontjából. Az eltérés nem jár a Közösség vagy bármely tagállam meglévő gazdasági ágazatának súlyos sérelmével, amennyiben a mennyiségek, a felügyelet és az érvényességi időtartam tekintetében bizonyos feltételeket tiszteletben tartanak.

(4)

Következésképpen az eltérést meg kell adni a Placopecten magellanicus nemhez tartozó bizonyos mennyiségű, Saint-Pierre és Miquelonon feldolgozott és a Közösségbe behozott fésűskagyló-húsra vonatkozóan.

(5)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (2) szabályokat állapít meg a vámkontingensek kezelésére. Ezeket a szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell azon mennyiségek kezelésére, amelyekre a kérdéses eltérést megadták.

(6)

Tekintettel arra, hogy a 2001/822/EK határozat 2011. december 31-ével hatályát veszti, megfelelő rendelkezést kell bevezetni annak érdekében, hogy az eltérés hatálya ezt követően is fennmaradjon, amennyiben újabb határozatot fogadnának el a tengerentúli országoknak és területeknek a Közösséggel való társulásáról, vagy ha a 2001/822/EK határozat hatályát meghosszabbítanák.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/822/EK határozat III. mellékletének rendelkezéseitől eltérően a KN 0307 vtsz. alá tartozó és a mellékletben megnevezett Placopecten magellanicus nemhez tartozó friss vagy fagyasztott fésűskagyló-húst, amelyet Saint-Pierre és Miquelonon dolgoztak fel, Saint-Pierre és Miquelonról származónak kell tekinteni, ahol azokat az e határozatban megszabott feltételek betartásával nem származó kagylópetéből, egész kagylóból és kagylóhúsból állították elő.

2. cikk

Az 1. cikkben előirányzott eltérést kell alkalmazni a mellékletben feltüntetett mennyiségekre, amelyeket 2005. augusztus 1. és 2012. július 31. között hoznak be a Közösségbe Saint-Pierre és Miquelonról.

3. cikk

A 2454/93/EGK rendeletnek a vámkontingensek kezeléséről szóló 308a., 308b. és 308c. cikke értelemszerűen vonatkozik a mellékletben szereplő mennyiségek kezelésére.

4. cikk

1.   Saint-Pierre és Miquelon vámhatóságai megteszik a szükséges lépéseket az 1. cikkben említett termékek kivitelének mennyiségi ellenőrzésére. E célból az e határozattal összhangban általuk kibocsátott minden bizonyítványon szerepelnie kell az arra való utalásnak.

2.   Saint-Pierre és Miquelon illetékes hatóságai háromhavonta kimutatást küldenek a Bizottságnak arról, hogy milyen mennyiségekre vonatkozóan állítottak ki EUR 1 szállítási bizonyítványokat e határozat alapján, és közlik a bizonyítványok sorszámát.

5. cikk

Az e határozat értelmében kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványok 7. rovatának az alábbi kifejezések egyikét kell tartalmazni:

„Derogation – Commission Decision 2005/578/EC”,

„Dérogation – Décision 2005/578/CE de la Commission”.

6. cikk

Ezt a határozatot 2005. augusztus 1-jétől 2011. december 31-ig kell alkalmazni.

Abban az esetben, ha a 2001/822/EK határozatot 2011. december 31-ét követően felváltó új preferenciális rendszert fogadnak el, a jelen határozatot az új rendszer érvényének lejártáig, de legkésőbb 2012. július 31-ig továbbra is alkalmazni kell.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 27-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 314., 2001.11.30., 1. o.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 883/2005/EK rendelettel (HL L 148., 2005.6.11., 5. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A Saint-Pierre és Miquelonból importált mennyiség

Rendelésszám

KN-kód

TARIC-alszám

Árumegnevezés

Időszak

Mennyiség

(tonna)

09.1643

0307 21 00

0307 29 90

20

10

A Placopecten magellanicus nemhez tartozó fésűskagyló húsa frissen vagy fagyasztva

2005.8.1. – 2006.7.31.

250

2006.8.1. – 2007.7.31.

250

2007.8.1. – 2008.7.31.

250

2008.8.1. – 2009.7.31.

250

2009.8.1. – 2010.7.31.

250

2010.8.1. – 2011.7.31.

250

2011.8.1. – 2012.7.31.

250