ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 194

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. július 26.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1191/2005/EK rendelete (2005. július 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1192/2005/EK rendelete (2005. július 25.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló 1915/83/EGK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1193/2005/EK rendelete (2005. július 25.) a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek jegyzéke tekintetében történő módosításáról ( 1 )

4

 

*

A Bizottság 1194/2005/EK rendelete (2005. július 25.) a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1195/2005/EK rendelete (2005. július 25.) a sovány tejpor piacán történő intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 1196/2005/EK rendelete (2005. július 22.) egyes áruknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

9

 

 

A Bizottság 1197/2005/EK rendelete (2005. július 25.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (narancs)

11

 

*

A Bizottság 2005/49/EK irányelve (2005. július 25.) a gépjárművekben jelentkező rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetőségre) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való igazításuk érdekében történő módosításáról ( 1 )

12

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2005/575/KKBP együttes fellépése (2005. július 18.) az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (EBVF) létrehozásáról

15

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

26.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/1


A BIZOTTSÁG 1191/2005/EK RENDELETE

(2005. július 25.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 26-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 25-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. július 25-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

72,3

999

72,3

0709 90 70

052

66,4

999

66,4

0805 50 10

388

62,9

508

58,8

524

73,5

528

64,5

999

64,9

0806 10 10

052

111,0

204

79,7

220

156,7

508

134,4

624

165,2

999

129,4

0808 10 80

388

85,0

400

84,0

404

86,2

508

82,4

512

69,7

524

52,1

528

58,0

720

57,5

804

80,7

999

72,8

0808 20 50

052

105,4

388

72,6

512

38,7

528

52,5

999

67,3

0809 10 00

052

132,2

094

100,2

999

116,2

0809 20 95

052

293,6

400

307,1

404

385,7

999

328,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,2

999

101,2

0809 40 05

624

86,7

999

86,7


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


26.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/3


A BIZOTTSÁG 1192/2005/EK RENDELETE

(2005. július 25.)

a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló 1915/83/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 1965. június 15-i 79/65/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1915/83/EGK bizottsági rendelet (2) 3. cikke előírja, hogy a kapcsolattartó irodának az adatszolgáltatási űrlapokat legkésőbb kilenc hónappal annak a számviteli évnek a végét követően, amelyre azok vonatkoznak, továbbítania kell a Bizottság felé. A szerzett tapasztalatok fényében helyénvaló meghosszabbítani a kilenc hónapos időtartamot.

(2)

A 2004-es számviteli évre vonatkozó átmeneti intézkedésként helyénvaló hosszabb adattovábbítási időszakot biztosítani a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia részére annak érdekében, hogy lehetővé tegyék ezen tagállamok számára a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, számukra még új számviteli rendszerhez való zökkenőmentes alkalmazkodást.

(3)

Ezért szükséges az 1915/83/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közösségi bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1915/83/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A kapcsolattartó iroda a 2237/77/EGK rendelet III. mellékletében megállapított formában kiállított összes adatszolgáltatási űrlapot továbbítja a Bizottság felé.

A 2004-es számviteli évre vonatkozóan az adatszolgáltatási űrlapokat legkésőbb tizenhárom hónappal a számviteli év végét követően továbbítani kell. A Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában működő kapcsolattartó irodának azonban legkésőbb tizennyolc hónappal az említett számviteli év végét követően kell továbbítania az adatszolgáltatási űrlapokat.

A 2005-ös számviteli évtől kezdődően az adatszolgáltatási űrlapokat legkésőbb tizenkét hónappal a szóban forgó számviteli év végét követően kell továbbítani.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 25-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL 109., 1965.6.23., 1859/65. o. A legutóbb a 660/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 104., 2004.4.8., 97. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 190., 1983.7.14., 25. o. A legutóbb a 2204/2004/EK rendelettel (HL L 374., 2004.12.22., 40. o.) módosított rendelet.


26.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/4


A BIZOTTSÁG 1193/2005/EK RENDELETE

(2005. július 25.)

a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek jegyzéke tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. és 21. cikkére,

mivel:

(1)

A 998/2003/EK rendelet meghatározza azon harmadik országok és területek jegyzékét, amelyekről bizonyos feltételek teljesülése esetén a kedvtelésből tartott állatok Közösségbe irányuló mozgása engedélyezhető.

(2)

Az 592/2004/EK bizottsági rendelettel (2) módosított 998/2003/EK rendelet megállapította a harmadik országok ideiglenes jegyzékét. Ez a jegyzék olyan országokat és területeket tartalmaz, amelyek mentesek a veszettségtől, valamint azon országokat is tartalmazza, amelyeknek a területéről történő mozgás esetén a Közösség területére behurcolt veszettség kockázatáról megállapították, hogy nem nagyobb, mint a tagállamok közötti mozgás esetén.

(3)

Az Argentína által szolgáltatott információk alapján megállapítható, hogy a kedvtelésből tartott állatok Argentína területéről történő mozgása esetén a Közösség területére behurcolt veszettség kockázata nem nagyobb, mint a tagállamok közötti mozgás esetén, vagy a 998/2003/EK rendeletben már felsorolt harmadik országok területéről történő mozgás esetén. Ennek megfelelően Argentínát fel kell venni a 998/2003/EK rendeletben megállapított országok és területek jegyzékébe.

(4)

Az egyértelműség érdekében az országok és területek jegyzékének helyébe egy teljes egészében új jegyzéknek kell lépnie.

(5)

A 998/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 998/2003/EK rendelet II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 25-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb a 425/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 69., 2005.3.16., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 94., 2004.3.31., 7. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK JEGYZÉKE

A. RÉSZ

 

IE – Írország

 

MT – Málta

 

SE – Svédország

 

UK – Egyesült Királyság

B. RÉSZ

1. szakasz

a)

DK – Dánia, beleértve GL – Grönlandot és FO – a Feröer-szigeteket;

b)

ES – Spanyolország, beleértve kontinentális területeit, a Baleári-szigeteket, a Kanári-szigeteket, Ceutát és Melillát;

c)

FR – Franciaország, beleértve GF – Francia Guyanát, GP – Guadeloupe, MQ – Martinique és RE – Réunion szigetét;

d)

GI – Gibraltár;

e)

PT – Portugália, beleértve kontinentális területeit, az Azori-szigeteket és Madeirát;

f)

Az A. részben és e szakasz a), b) c) és e) pontjában nem szereplő tagállamok.

2. szakasz

 

AD – Andorra

 

CH – Svájc

 

IS – Izland

 

LI – Liechtenstein

 

MC – Monaco

 

NO – Norvégia

 

SM – San Marino

 

VA – Apostoli Szentszék

C. RÉSZ

 

AC – Ascension-sziget

 

AE – Egyesült Arab Emírségek

 

AG – Antigua és Barbuda

 

AN – Holland Antillák

 

AR – Argentína

 

AU – Ausztrália

 

AW – Aruba

 

BB – Barbados

 

BH – Bahrein

 

BM – Bermuda

 

CA – Kanada

 

CL – Chile

 

FJ – Fidzsi-szigetek

 

FK – Falkland-szigetek

 

HK – Hongkong

 

HR – Horvátország

 

JM – Jamaica

 

JP – Japán

 

KN – Saint Kitts és Nevis

 

KZ – Kajmán-szigetek

 

MS – Montserrat

 

MU – Mauritius

 

NC – Új-Kaledónia

 

NZ – Új-Zéland

 

PF – Francia Polinézia

 

PM – Saint Pierre és Miquelon

 

RU – Orosz Föderáció

 

SG – Szingapúr

 

SH – Szent Ilona

 

TW – Tajvan

 

US – Amerikai Egyesült Államok

 

VC – Saint Vincent és Grenadine-szigetek

 

VU – Vanuatu

 

WF – Wallis és Futuna

 

YT – Mayotte”


26.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/7


A BIZOTTSÁG 1194/2005/EK RENDELETE

(2005. július 25.)

a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 2799/1999/EK bizottsági rendelet (2) 26. cikkével összhangban az intervenciós hivatalok folyamatos pályázati felhívást szerveznek a 2004. szeptember 1. előtt betárolt sovány tejporra vonatkozóan.

(2)

Figyelembe véve a még elérhető mennyiséget és a piaci helyzetet, ezt az időpontot módosítani kell 2005. július 1-jére.

(3)

Az e rendelet által biztosított intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2799/1999/EK rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében a „2004. szeptember 1.” szavak „2005. július 1.” szavakra módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 25-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 340., 1999.12.31., 3. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 170., 2005.7.1., 31. o.) módosított rendelet.


26.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/8


A BIZOTTSÁG 1195/2005/EK RENDELETE

(2005. július 25.)

a sovány tejpor piacán történő intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 214/2001/EK bizottsági rendelet (2) 21. cikke korlátozta a sovány tejpornak a tagállami intervenciós hivatalok által történő eladásra kerülő mennyiségét arra a mennyiségre, amelyet 2004. szeptember 1. előtt betároltak.

(2)

Figyelemmel a továbbra is rendelkezésre álló mennyiségre, valamint a piaci helyzetre, az említett dátumot 2005. július 1-jére szükséges módosítani.

(3)

Az e rendelet által biztosított intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 214/2001/EK rendelet 21. cikkében a „2004. szeptember 1.” szavak „2005. július 1.” szavakra módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 25-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 37., 2001.2.7., 100. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


26.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/9


A BIZOTTSÁG 1196/2005/EK RENDELETE

(2005. július 22.)

egyes áruknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelethez mellékelt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges intézkedéseket elfogadni az e rendelet mellékletében említett áruk besorolására vonatkozóan.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált Nómenklatúra általános értelmezési szabályait. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más nómenklatúrára vonatkozóan, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt adott esetben további bontással egészíti ki, és amelyet valamely sajátos közösségi rendelkezések határoznak meg az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a melléklet táblázatának 1. oszlopában megnevezett árukat, a 3. oszlopban feltüntetett indoklás alapján, a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni.

(4)

A Közösségben a kettős ellenőrzési rendszerekre, valamint a textil termékek Közösségbe való behozatalakor alkalmazott előzetes és visszamenőleges megfigyelésével kapcsolatos hatályos intézkedésekre is figyelemmel, indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által az áruk kombinált nómenklatúrába történő besorolása tekintetében kiadott és az e rendeletnek meg nem felelő kötelező érvényű tarifális felvilágosításra a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdése értelmében még 60 napig lehessen hivatkozni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában megnevezett árukat a Kombinált Nómenklatúrán belül a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A Közösségben a kettős ellenőrzési rendszerekre, valamint a textiltermékek Közösségbe való behozatalakor alkalmazott előzetes és visszamenőleges megfigyelésével kapcsolatos hatályos intézkedésekre is figyelemmel, a tagállamok vámhatóságai által kiadott és az e rendeletnek meg nem felelő kötelező tarifális felvilágosításra a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdése értelmében még 60 napig lehet hivatkozni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 22-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 493/2005/EK tanácsi rendelettel (HL L 82., 2005.3.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 648/2005/EK rendeletével módosított rendelet. (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indoklás

(1)

(2)

(3)

Főleg szőtt szövetből készült kesztyű. A kesztyű felületének legnagyobb része, amely a kesztyű fonákját (kivéve az ujjak fonákját), a csuklórészt, az ujjak közti részt, a hüvelykujjra eső részt és a kezek oldalait foglalja magában, szőtt szövetből készült egy rétegű, nem habosított műanyag béléssel.

A tenyérrész, a hüvelykujj tenyéroldali része, a tenyérrel szemközt az ujjak oldalai és a négy ujjhegy kötött szövetből készült, kívülről nem habosított műanyag réteggel bevonva.

Az ujjak fonákja és a hüvelykujj külső része habosított műanyagból készült mindkét oldalán kötött textilszövettel kombinálva. Az ujjak és a hüvelykujj fonákján az ujjízület területén gumírozott részek vannak, és a mutatóujj külső része mentén is egy vékony gumírozott rész található.

A csuklónál gumírozott pánt és tépőzáras szorítórendszer, a kesztyű végén pedig húzózsinóros szorítórendszer található.

(Lásd a 635 A + B fényképet) (1)

6216 00 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1., 3. b) és 6. általános értelmezési szabálya és a 6216 00 00 KN-kód szövege határozza meg.

Lásd még a 3. b) általános alkalmazási szabályhoz és a 6216 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat szövegét.

A kesztyűt elsősorban a kézfej melegen tartására használják. Mivel a külső felület legnagyobb része szőtt szövetből áll, amelynek nagy szerepe van a meleg visszatartásában, ez határozza meg a termék lényeges jellemzőjét a 3. b) általános szabály értelmében.

Image

Image


(1)  A fénykép kizárólag tájékoztató jellegű.


26.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/11


A BIZOTTSÁG 1197/2005/EK RENDELETE

(2005. július 25.)

a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (narancs)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. október 8-i 1961/2001/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 6. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 951/2005/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza azokat az indikatív mennyiségeket, amelyekre B rendszerű kiviteli engedélyeket lehet kibocsátani.

(2)

Figyelembe véve a mai napon a Bizottság rendelkezésére álló információkat, a narancs esetében fennáll a folyó kiviteli időszakra előírt indikatív mennyiségek meghaladásának veszélye. Ez a túllépés károsan érintené a gyümölcs- és zöldségágazat export-visszatérítési rendszerének jó működését.

(3)

E helyzet enyhítése érdekében a folyó kiviteli időszak végéig el kell utasítani a 2005. július 26. után exportálandó narancs kivitelére vonatkozó B rendszerű engedélyek iránt benyújtott kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A narancsra vonatkozóan a 951/2005/EK rendelet 1. cikke alapján benyújtott, B rendszerű kiviteli engedély iránt kérelmek, amelyek tekintetében a kiviteli nyilatkozat elfogadására 2005. július 26. és szeptember 16. között kerül sor, elutasításra kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 26-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 25-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 160., 2005.6.23., 19. o. Az 1078/2005/EK rendelettel (HL L 177., 2005.7.9., 3. o.) módosított rendelet.


26.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/12


A BIZOTTSÁG 2005/49/EK IRÁNYELVE

(2005. július 25.)

a gépjárművekben jelentkező rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetőségre) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való igazításuk érdekében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a gépjárművekben jelentkező rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetőségre) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A 72/245/EGK irányelv egyike a 70/156/EGK irányelv által megállapított típus-jóváhagyási eljárás szerinti egyedi irányelveknek.

(2)

A járművek biztonságosabbá válásának feltétele a kis hatótávolságú gépjárműradarokkal kapcsolatos technológia fejlesztésének és alkalmazásának ösztönzése, ezért a Bizottság harmonizálta két rádiófrekvenciás tartomány használatát a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozat (3) és a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozat (4) által.

(3)

A 79 GHz-es frekvenciasávot találták a legmegfelelőbbnek a gépjárművekben alkalmazott rövid hatótávolságú radarkészülékek hosszú távú fejlesztésére és alkalmazására. Ezért a 2004/545/EK határozat kijelölte és elérhetővé tette a 79 GHz-es frekvenciasávot a gépjárművekben használatos rövid hatótávolságú radarkészülékek számára interferenciamentes és nem védett alapon. Mindazonáltal a 79 GHz-es frekvenciasávot használó technológia még fejlesztés alatt áll és költséghatékonysági alapon nem érhető el azonnal.

(4)

A 24 GHz-es frekvenciasáv időben korlátozott használatát a kis hatótávolságú gépjárműradarok számára a 2005/50/EK határozat engedélyezte. Az ezt a frekvenciasávot használó technológia rövid távon, reális áron elérhető, aminek köszönhetően hamar értékelni lehet a kis hatótávolságú gépjárműradarok alkalmazásának hatékonyságát a közlekedésbiztonság terén. Mindazonáltal az ilyen technológiájú radarok használatát korlátozni kell a 24 GHz-es frekvenciasávot alkalmazó más készülékekkel keletkező rádiózavarok elkerülése érdekében.

(5)

A 2005/50/EK határozat a 24 GHz-es radarkészülékek használatát legkésőbb 2013. június 30-ig engedélyezi, valamint akkor, ha a készülék gyárilag volt beszerelve, vagy az ilyen eredeti készülék helyett szerelik be a gépjárműbe. A 2005/50/EK határozat 5. cikke szerint azonban ez az időpont módosulhat.

(6)

A 2005/50/EK határozattal összhangban a tagállamoknak megfigyelő rendszert kell kiépíteniük a területükön nyilvántartott, 24 GHz-es kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt járművek számának ellenőrzésére. Szükséges tehát a tagállamok rendelkezésére bocsátani a megfelelő eszközöket a megfigyelések végrehajtásához.

(7)

A 72/245/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A 72/245/EGK irányelv módosításai kihatnak a 70/156/EGK irányelvre. Ezért a 70/156/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az ezen irányelvben megállapított intézkedések összhangban vannak a 70/156/EGK irányelv 13. cikke által létrehozott, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 72/245/EGK irányelv módosítása

A 72/245/EGK irányelv az alábbiaknak megfelelően módosul:

1.

Az I. melléklet a 2.1.12.2. pontot követően a következő pontokkal egészül ki:

„2.1.13.

»24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülék”: a 2005/50/EK bizottsági határozat (5) 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott olyan radar, mely a határozat 4. cikkében előírt teljesítményelvárásoknak megfelel.

2.1.14.

»79 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülék”: a 2004/545/EK bizottsági határozat (6) 2. cikkének b) pontjában meghatározott olyan radar, mely a határozat 3. cikkében előírt teljesítményelvárásoknak megfelel.

2.

A II. A melléklet a 12.2.7. pontot követően a következő pontokkal egészül ki:

„12.7.1.

a járművet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)

12.7.2.

a járművet felszerelték 79 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)”.

3.

A III. A melléklet az 1.3. pontot követően a következő pontokkal egészül ki:

„1.3.1.

a járművet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)

1.3.2.

a járművet felszerelték 79 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)”.

2. cikk

A 70/156/EGK irányelv módosítása

A 70/156/EGK irányelv az alábbiaknak megfelelően módosul:

1.

Az I. és a III. melléklet a 12.6.4. pontot követően a következő pontokkal egészül ki:

„12.7.1.

a járművet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)

12.7.2.

a járművet felszerelték 79 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)”.

2.

A megfelelőségi igazolás mintáinak 2. oldaláról szóló IX. melléklet 50. pontja helyébe a következő lép:

„50.   Megjegyzések

50.1.

a járművet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)

50.2.

a járművet felszerelték 79 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelő törlendő)

50.3.

Egyéb megjegyzések: …”.

3. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   2006. július 1-jén kezdődő hatállyal, amennyiben a 72/245/EGK irányelv jelen irányelvvel módosított rendelkezései nem teljesülnek, a tagállamoknak az elektromágneses összeférhetőségre való hivatkozással:

a)

a 70/156/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban, annak 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az új járművekhez kiadott megfelelőségi igazolásokat érvényüket vesztettnek kell tekinteniük;

b)

jogukban áll megtagadni új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését.

Nincs változás a 24 GHz-es vagy 79 GHz-es frekvenciasávot használó rövid hatótávolságú radarkészülékkel nem felszerelt járművek megtörtént jóváhagyásaiban.

(2)   2013. július 1-jén kezdődő hatállyal a tagállamokban be kell tiltani a 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékekkel felszerelt járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését.

(3)   Amennyiben a 2005/50/EK határozat 2. cikkének (5) bekezdésében meghatározott referencia-időpont a határozat 5. cikkével összhangban módosul, a tagállamoknak a módosítás szerinti referencia-időponttól kezdődően kell betiltaniuk a 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékekkel felszerelt járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését.

4. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok legkésőbb 2006. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul a Bizottság elé tárják a rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

A tagállamok az említett rendelkezéseket 2006. július 1-től kötelesek alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 25-én

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2004/104/EK bizottsági irányelvvel (HL L 337., 2004.11.13., 13. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 152., 1972.7.6., 15. o. A legutóbb a 2004/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(3)  HL L 241., 2004.7.13., 66. o.

(4)  HL L 21., 2005.1.25., 15. o.

(5)  HL L 21., 2005.1.25., 15. o.

(6)  HL L 241., 2004.7.13., 66. o.”


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

26.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/15


A TANÁCS 2005/575/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2005. július 18.)

az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (EBVF) létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2003. június 19–20-án, thesszaloniki ülésén a polgári és katonai dimenziókat egyaránt magában foglaló, összehangolt EU képzési politika kidolgozását hagyta jóvá az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP) területén.

(2)

A Tanács 2003. november 17-én jóváhagyta az EBVP-re vonatkozó EU képzési politikát, majd ezt követően, 2004. szeptember 13-án jóváhagyta az EBVP-re vonatkozó EU képzési koncepciót, amely magában foglalta az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (EBVF) létrehozására vonatkozó elvek meghatározását.

(3)

Az Európai Tanács 2004. december 16-i és 17-i ülésén jóváhagyta az EBVF részletes működési szabályzatának meghatározására irányuló munka megindítását.

(4)

A Politikai és Biztonsági Bizottság 2005. május 31-i ülésén elfogadta az EBVF részletes működési szabályzatát, beleértve az irányítóbizottság, az oktatási igazgatóság, valamint az állandó titkárság létrehozását, amelyek feladataikat az említett szabályzattal összhangban végzik.

(5)

AZ EBVF-nek kulcsjelentőségű képzési szereplővé kell válni az EBVP területén, különös figyelemmel a stratégiai szintű EBVP tanfolyamokra. Ilyen minőségében aktív partnerré kell válnia az EU átfogó képzési irányításában,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A Főiskola létrehozása

(1)   Létrejön az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (EBVF).

(2)   Az EBVF a nemzeti intézetek, főiskolák, akadémiák és az EU-n belül biztonsági és védelmi politikai kérdésekkel foglalkozó intézmények, valamint az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete (a továbbiakban: az intézetek) közötti hálózatként működik.

(3)   Az EBVF szoros kapcsolatot alakít ki az EU intézményeivel.

2. cikk

Küldetés

Az EBVF stratégiai szintű képzést nyújt az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP) területén annak érdekében, hogy a polgári és katonai személyzet körében fejlessze és előmozdítsa az EBVP-re vonatkozó közös megegyezést, valamint hogy képzési tevékenységén keresztül meghatározza és terjessze az EBVP különböző kérdéseivel kapcsolatos bevált gyakorlatot.

3. cikk

Célkitűzések

Az EBVF célkitűzései a következők:

a)

az európai biztonsági kultúra további javítása az EBVP keretében;

b)

az EBVP-nek a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) lényeges részeként való értelmezésének előmozdítása;

c)

az EBVP valamennyi területén hatékonyan dolgozni képes, tájékozott személyzet biztosítása az EU intézményei részére;

d)

az EU politikáit, intézményeit és eljárásait jól ismerő, tájékozott személyzet biztosítása a tagállamok igazgatási szervei és azok személyzete részére; és

e)

hozzájárulás a képzésben részt vevők közötti szakmai kapcsolatok és a kapcsolattartás előmozdításához.

4. cikk

Az EBVF feladatai

(1)   Küldetésével és célkitűzéseivel összhangban az EBVF legfontosabb feladata képzési programok szervezése és lebonyolítása az EBVP területén.

(2)   Az EBVF képzési programjai a képzési programok alábbi két típusát foglalják magukban:

a)

EBVF magas szintű képzés; és

b)

EBVF orientációs képzés.

Egyéb képzési programokra az 5. cikkben említett irányítóbizottság döntésének megfelelően kerül sor.

(3)   Az EBVF ezenkívül különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

a nemzeti intézetek között kialakítandó kapcsolatok támogatása;

b)

az internetalapú felsőfokú távoktatási rendszer (IDL) kidolgozása és működtetése az EBVF képzési programjainak támogatása érdekében;

c)

az EBVP-re vonatkozó uniós képzések képzési anyagainak kidolgozása és előállítása;

d)

az EBVP-re vonatkozó éves uniós képzési programhoz való hozzájárulás; és

e)

öregdiák-hálózat kialakítása a képzések korábbi résztvevői között.

(4)   Az EBVF képzési programjait az EBVF hálózatát alkotó intézeteken keresztül kell lebonyolítani.

(5)   Az Európai Unió Biztonságpolitikai Intézete (EUISS) – az EBVF hálózatának részeként – támogatja az EBVF képzési programjait, különösen EUISS-kiadványokon keresztül, EUISS-kutatók által tartott előadások biztosítása révén, valamint weboldalának az internetalapú felsőfokú távoktatási rendszeren (IDL) belül, illetve annak céljaira való rendelkezésre bocsátása által.

5. cikk

Szervezet

(1)   Az EBVF-en belül az alábbi szervek jönnek létre:

a)

az EBVF képzési programjainak átfogó koordinációjáért és irányításáért felelős irányítóbizottság;

b)

a képzési programok minőségét és a köztük lévő összhangot biztosító oktatási igazgatóság;

c)

az EBVF állandó titkársága (a továbbiakban: titkárság), amely különösen az irányítóbizottság és az oktatási igazgatóság munkáját segíti.

(2)   Az irányítóbizottság, az oktatási igazgatóság és a titkárság a 6., 7. és 8. cikkben foglalt, rájuk vonatkozó feladatokat végzi.

6. cikk

Az irányítóbizottság

(1)   Az irányítóbizottságot tagállamonként egy, a tagállamok által kinevezett képviselő alkotja. A bizottság valamennyi tagját képviselheti vagy kísérheti póttag. A tagállam által megfelelően hitelesített megbízóleveleket a főtitkárnak/főképviselőnek kell megküldeni.

A csatlakozó államok képviselői aktív megfigyelőként részt vehetnek az irányítóbizottság ülésein.

(2)   Az irányítóbizottság – amely évente legalább egy alkalommal összeül – elnöke a Tanács elnökségét betöltő tagállam képviselője.

(3)   A főtitkár/főképviselő és a Bizottság képviselőit meg kell hívni az irányítóbizottság üléseire.

(4)   Az irányítóbizottság a következő feladatokat látja el:

a)

elkészíti az EBVF éves oktatási programját;

b)

kiválasztja az EBVF képzési programjainak helyt adó tagállamot vagy tagállamokat és a programokat lebonyolító intézeteket;

c)

kidolgozza és elfogadja az éves oktatási programot, valamint az EBVF valamennyi képzési programjának általános tantervét;

d)

elfogadja az EBVF képzési programjaira vonatkozó értékelő jelentéseket és általános éves jelentést, amelyeket a Tanács illetékes szerveinek kell továbbítani; és

e)

minden egyes tanévre kinevezi az oktatási igazgatóság elnökét.

(5)   Az irányítóbizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(6)   Az irányítóbizottság határozatait minősített többséggel hozza. A tagállamok szavazatait az Európai Közösséget létrehozó szerződés 205. cikkének (2) bekezdésével összhangban kell súlyozni. Az irányítóbizottság határozatainak elfogadásához az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében megállapított számú szavazat szükséges.

7. cikk

Az oktatási igazgatóság

(1)   Az oktatási igazgatóságot az adott tanévben tevékeny intézetek magas beosztású képviselői alkotják.

(2)   Az igazgatóság elnökét az irányítóbizottság nevezi ki az igazgatóság tagjai közül.

(3)   Az EBVF képzési programjaiban a megelőző és a következő tanévben részt vevő intézetek képviselőit, valamint a főtitkár/főképviselő és a Bizottság képviselőit meg kell hívni az igazgatóság üléseire. Az igazgatóság üléseire a nemzeti és európai intézmények oktatási szakértőit és magas beosztású tisztviselőit is meg lehet hívni.

(4)   Az igazgatóság a következő feladatokat látja el:

a)

az EBVF hálózatát alkotó intézeteken keresztül végrehajtja az elfogadott éves oktatási programot;

b)

felügyeli az internet alapú felsőfokú távoktatási rendszert (IDL);

c)

az elfogadott általános tantervekre építve részletes tanterveket dolgoz ki valamennyi EBVF képzési programhoz;

d)

biztosítja az EBVF képzési programjainak valamennyi intézet közötti általános koordinációját;

e)

felülvizsgálja a megelőző tanévben lebonyolított képzési programok színvonalát;

f)

a következő tanév képzési programjaira vonatkozó javaslatokat nyújt be az irányítóbizottságnak; és

g)

elkészíti minden egyes EBVF képzési program értékelő jelentésének tervezetét, és az EBVF tevékenységéről szóló általános éves jelentés tervezetét, amelyeket az irányítóbizottság részére kell továbbítani.

(5)   Az igazgatóság eljárási szabályzatát az irányítóbizottság fogadja el.

8. cikk

A titkárság

(1)   A Tanács Főtitkársága jár el az EBVF titkárságaként.

A személyzetet a Tanács Főtitkársága, a tagállamok és az EBVF hálózatát alkotó intézetek biztosítják.

(2)   A titkárság segíti az irányítóbizottságot és az oktatási igazgatóságot, tevékenységüket segítő adminisztratív feladatokat lát el, és támogatást nyújt az EBVF Brüsszelben megrendezésre kerülő képzési programjainak megszervezéséhez.

(3)   A titkárság szorosan együttműködik a Bizottsággal.

Az EBVF hálózatát alkotó minden egyes intézet titkársági kapcsolattartót nevez ki, aki az EBVF képzési programjainak szervezésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív kérdésekkel foglalkozik.

9. cikk

Az EBVF képzési programjaiban való részvétel

(1)   Az EBVF valamennyi képzési programja nyitva áll a tagállamok és a csatlakozó államok állampolgárai előtt. A képzési programokat szervező és lebonyolító intézetek biztosítják ennek az elvnek a kivétel nélküli alkalmazását.

Az EBVF képzési programjai elvben nyitva állnak a tagjelölt országok és – adott esetben – harmadik államok állampolgárai előtt.

(2)   A résztvevőket az EBVP területén stratégiai kérdésekkel foglalkozó polgári és katonai személyzet alkotja.

Az EBVF képzési programjaira meg lehet hívni többek között nem kormányzati szervezetek, felsőoktatási intézmények, a média, valamint az üzleti közösség képviselőit.

(3)   Az EBVF kurzusát elvégző résztvevő részére a főtitkár/főképviselő által aláírt bizonyítványt kell kiállítani. A bizonyítványra vonatkozó részletes szabályokat az irányítóbizottság határozza meg. A bizonyítványt a tagállamok és az EU-intézmények egyaránt elismerik.

10. cikk

Együttműködés

Az EBVF nemzetközi szervezetekkel és egyéb érintett szereplőkkel – például nem EU-országok nemzeti oktatási intézeteivel – működik együtt, és igénybe veszi azok szakértelmét.

11. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EBVF hálózatát alkotó minden egyes tagállam, EU-intézmény, EU-ügynökség és -intézet maga viseli az EBVF-ben való részvételével kapcsolatos költségeit, beleértve a fizetéseket, juttatásokat, utazási költségeket, valamint az EBVF képzési programjaihoz nyújtott szervezési és adminisztratív támogatással kapcsolatos költségeket.

(2)   A tagállamok és az EBVF hálózatát alkotó intézetek maguk viselik a titkárság részére biztosított személyzettel kapcsolatos költségeiket, beleértve a fizetéseket, juttatásokat és utazási költségeket.

(3)   A Tanács Főtitkársága maga viseli a 8. cikkben meghatározott feladataiból eredő és azzal kapcsolatos valamennyi költséget, beleértve az általa biztosított személyzettel kapcsolatosakat is.

(4)   Az EBVF képzési programjainak résztvevői maguk viselik a részvételükkel kapcsolatos valamennyi költséget.

(5)   A 4. cikk (3) bekezdésében említett konkrét tevékenységeket – különösen az EBVF információsrendszer-hálózatainak és alkalmazásainak kifejlesztését, létrehozását és működtetését – szolgáló, az EBVF hálózatát alkotó tagállamoktól, EU-intézményektől, EU-ügynökségektől és -intézetektől származó önkéntes hozzájárulásokat a Tanács Főtitkársága meghatározott rendeltetésű bevételként kezeli.

(6)   Az (5) bekezdésben említett hozzájárulásokra vonatkozó gyakorlati intézkedésekről az irányítóbizottság határoz.

12. cikk

Biztonsági szabályzat

Az EBVF tevékenységeinek vonatkozásában a Tanács biztonsági szabályzatát kell alkalmazni, amelyet a 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozat (1) tartalmaz.

13. cikk

Felülvizsgálat

Az irányítóbizottság legkésőbb 2007. december 31-én minősített többséggel jelentést fogad el és nyújt be a Tanácsnak az EBVF tevékenységeiről és terveiről – beleértve a részletes pénzügyi szabályokkal kapcsolatos és a titkárságra vonatkozó terveket is – ezen együttes fellépés felülvizsgálatának céljából.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés elfogadása napján lép hatályba.

15. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A 2004/194/EK határozattal (HL L 63., 2004.2.28., 48. o.) módosított határozat.