ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 185

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. július 16.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1137/2005/EK rendelete (2005. július 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1138/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a 2005/2006. gazdasági évre a fehércukor exportját érintő lefölözések és/vagy visszatérítések meghatározására vonatkozó folyamatos pályázati felhívásról

3

 

*

A Bizottság 1139/2005/EK rendelete (2005. július 15.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

8

 

 

A Bizottság 1140/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 167. egyedi pályázati eljárás tekintetében

10

 

 

A Bizottság 1141/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 167. egyedi pályázati eljárás tekintetében

12

 

 

A Bizottság 1142/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 339. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

14

 

 

A Bizottság 1143/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 23. egyenkénti pályázati felhívásra

15

 

 

A Bizottság 1144/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 22. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

16

 

 

A Bizottság 1145/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

17

 

 

A Bizottság 1146/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 86. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

18

 

*

A Bizottság 1147/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a homoki angolna egyes halászfelszerelésekkel folytatott halászatának az Északi-tengeren és a Skagerrakban történő betiltásáról

19

 

*

A Bizottság 1148/2005/EK rendelete (2005. július 15.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a penethamat tekintetében történő módosításáról ( 1 )

20

 

 

A Bizottság 1149/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2005. szeptember 1. és november 30. közötti időszakra történő kibocsátásáról

22

 

 

A Bizottság 1150/2005/EK rendelete (2005. július 15.) a gabonaágazatban 2005. július 16-i alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

24

 

*

A Tanács 1151/2005/EK rendelete (2005. július 15.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

27

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. július 12.) a Régiók Bizottsága egy brit póttagjának kinevezéséről

30

 

*

A Tanács határozata (2005. július 12.) a Régiók Bizottsága egy brit teljes jogú tagjának kinevezéséről

31

 

*

A Tanács határozata (2005. július 12.) a Régiók Bizottsága egy német póttagjának kinevezéséről

32

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. június 14.) az Európai Atomenergia-közösségnek a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezményhez való csatlakozásáról (az értesítés a C(2005) 1729. számú dokumentummal történt)

33

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2005/511/IB határozata (2005. július 12.) az euró pénzhamisítás elleni, az Europolnak az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává történő kijelölése általi védelméről

35

 

 

Helyesbítések

 

 

Helyesbítés a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről szóló, 2005. július 13-i 1098/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 183., 2005.7.14.)

37

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/1


A BIZOTTSÁG 1137/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. július 15-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

74,2

096

43,7

999

59,0

0707 00 05

052

68,2

999

68,2

0709 90 70

052

76,0

999

76,0

0805 50 10

388

64,8

524

71,9

528

55,5

999

64,1

0808 10 80

388

81,5

400

92,1

404

59,2

508

70,1

512

74,6

528

56,3

720

73,3

804

87,2

999

74,3

0808 20 50

388

86,4

512

73,3

528

57,5

800

31,4

999

62,2

0809 10 00

052

161,6

999

161,6

0809 20 95

052

292,1

400

309,8

999

301,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,4

999

110,3


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/3


A BIZOTTSÁG 1138/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

a 2005/2006. gazdasági évre a fehércukor exportját érintő lefölözések és/vagy visszatérítések meghatározására vonatkozó folyamatos pályázati felhívásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikke (2) bekezdésére, 27. cikke (5) és (15) bekezdésére és 33. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Figyelembe véve a Közösség és a világ cukorpiacának helyzetét, a lehető legrövidebb időn belül folyamatos pályázati felhívást kell kiadni a fehércukor kivitelével kapcsolatban a 2005/2006. gazdasági évre, amely – tekintettel a cukor világpiaci árának lehetséges ingadozására – lehetővé teszi az exportlefölözések és/vagy export-visszatérítések meghatározását.

(2)

Az 1260/2001/EK rendelet 28. cikkében a cukorra vonatkozó export-visszatérítések meghatározása céljából megállapított, a pályázati felhívásokra irányadó általános szabályokat kell alkalmazni.

(3)

Figyelembe véve a művelet sajátos jellegét, megfelelő rendelkezéseket kell megállapítani a folyamatos pályázati felhívással kapcsolatosan kiadott kiviteli engedélyek tekintetében, és el kell térni az 1995. június 27-i, a cukorágazatban a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere alkalmazásának különös részletes szabályairól szóló, 1464/95/EK bizottsági rendelettől (2). Mivel azonban továbbra is alkalmazni kell a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere alkalmazásának közös részletes szabályainak megállapításáról, és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó előzetes rögzítési igazolásokról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (3) és a mezőgazdasági termékekre kivetett exportlefölözések és díjak alkalmazásának közös részletes szabályai megállapításáról szóló, 1989. január 19-i 120/89/EGK bizottsági rendelet rendelkezéseit (4) módosított rendelet.

(4)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Cukoripari Irányítóbizottság véleményével.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Folyamatos pályázati felhívást kell kiadni az 1701 99 10 KN-kód alá tartozó fehércukor exportlefölözéseinek és/vagy export-visszatérítéseinek meghatározása érdekében valamennyi rendeltetési hely esetében, kivéve Albániát, Horvátországot, Boszniát és Hercegovinát, Szerbiát és Montenegrót (5) és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot. E folyamatos felhívás érvényességi ideje alatt részleges pályázati felhívásokat adnak ki.

(2)   A folyamatos pályázati felhívás 2006. július 27-éig nyitva marad.

2. cikk

A folyamatos pályázati felhívást és a részleges felhívásokat az 1260/2001/EK rendelet 28. cikkének és e rendeletnek megfelelően kell lefolytatni.

3. cikk

(1)   A tagállamok elkészítik a pályázati felhívásról szóló értesítést. A pályázati felhívásról szóló értesítést az Európai Unió Hivatalos Lapjában hirdetik ki. Az értesítést a tagállamok máshol is kihirdethetik vagy kihirdettethetik.

(2)   A pályázati felhívásról szóló értesítés különösen a pályázati felhívás feltételeit tartalmazza.

(3)   Az értesítést a folyamatos pályázati eljárás érvényességi ideje alatt módosítani lehet. Az értesítést módosítják, ha a pályázati felhívás feltételei azon időtartam alatt módosulnak.

4. cikk

(1)   Az az időtartam, amely alatt az első részleges pályázati felhívásra adott ajánlatok benyújthatók:

a)

2005. július 22-án kezdődik;

b)

2005. július 28-én, brüsszeli idő szerint 10:00-kor ér véget.

(2)   Azok az időszakok, amelyek alatt a második és az azt követő részleges pályázati felhívásokra adott ajánlatok benyújthatók:

a)

az előző részleges pályázati felhívás időszakának végét követő első munkanapon kezdődnek;

b)

az alábbi napokon, brüsszeli idő szerint 10:00-kor érnek véget:

2005. augusztus 11. és 25.,

2005. szeptember 8., 15., 22. és 29.,

2005. október 6., 13., 20. és 27.,

2005. november 10. és 24.,

2005. december 8. és 22.,

2006. január 5. és 19.,

2006. február 2. és 16.,

2006. március 2., 16. és 30.,

2006. április 6. és 20.,

2006. május 4. és 18.,

2006. június 1., 8., 15., 22. és 29.,

2006. július 13. és 27.

5. cikk

(1)   Az érdekeltek a pályázati eljárásban az alábbi módokon vehetnek részt:

a)

írásba foglalt ajánlatukat személyesen, elismervény ellenében átadják egy tagállam illetékes hatóságának;

b)

azt ajánlott levélben vagy táviratban továbbítják e hatóság címére;

c)

azt telex, fax vagy elektronikus levelezés útján továbbítják az illetékes hatóság címére, amennyiben a hatóság elfogadja ezeket a kommunikációs formákat.

(2)   Az ajánlat csak az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényes:

a)

Az ajánlat tartalmazza:

i.

a pályázati felhívásra való hivatkozást;

ii.

az ajánlattevő nevét és címét;

iii.

a kivitelre kerülő fehércukor mennyiségét;

iv.

az exportlefölözés vagy adott esetben az export-visszatérítés összegét, a fehércukor 100 kilogrammjaként, euróban, három tizedesjegy pontossággal kifejezve;

v.

az iii. pontban megjelölt cukormennyiséget fedező, letétbe helyezendő biztosíték összegét, annak a tagállamnak a fizetőeszközében kifejezve, ahol az ajánlatot benyújtják;

b)

a kivitelre kerülő mennyiség legalább 250 tonna fehércukor;

c)

az ajánlatok benyújtására megszabott határidő lejárta előtt igazolást nyújtanak be arról, hogy az ajánlattevő letette a pályázatban előírt biztosítékot;

d)

az ajánlat tartalmazza az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy amennyiben az ajánlat sikeresnek minősül, az ajánlattevő a 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében megállapított időtartamon belül kiviteli engedélyért vagy engedélyekért folyamodik a kivitelre szánt fehércukor-mennyiségek tekintetében;

e)

az ajánlat tartalmazza az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben ajánlata sikeres lesz:

i.

és amennyiben a 12. cikk (2) bekezdésében említett kiviteli engedélyből származó kiviteli kötelezettség nem teljesül, a biztosítékot kiegészíti a 13. cikk (4) bekezdésében említett összeg befizetésével,

ii.

a szóban forgó kiviteli engedély lejártát követő 30 napon belül értesíti az engedélyt kiadó hivatalt azon mennyiségről vagy mennyiségekről, amelyek tekintetében az engedélyt nem használták fel.

(3)   Az ajánlat kikötheti, hogy csak akkor tekinthető benyújtott ajánlatnak, ha az alábbi feltételek egyike vagy mindkettő teljesül:

a)

a minimális exportlefölözést vagy adott esetben a maximális export-visszatérítést a szóban forgó ajánlatok benyújtására megállapított időtartam lejártának napján rögzítik;

b)

az ajánlat, ha sikeresnek minősül, a megpályázott mennyiség egészére vagy egy meghatározott részére vonatkozik.

(4)   Nem lehet figyelembe venni azt az ajánlatot, amelyet nem az (1) és (2) bekezdéseknek megfelelően nyújtottak be, vagy amely más feltételeket tartalmaz, mint az aktuális pályázati felhívásban meghatározott feltételek.

(5)   A már benyújtott ajánlatokat nem lehet visszavonni.

6. cikk

(1)   Az egyes ajánlattevőknek az e pályázati felhívás alapján kivitelre kerülő fehércukor 100 kilogrammjaként 11 euró összegű biztosítékot kell letétbe helyeznie.

A 13. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, a sikeres ajánlattevők esetében és a 12. cikk (2) bekezdésében említett kérelem benyújtásakor ez a biztosíték a kiviteli engedélyre kapcsolódó biztosítékká válik.

(2)   Az (1) bekezdésben említett biztosítékot – az ajánlattevő választása szerint – készpénzben vagy az ajánlat benyújtásának helye szerinti tagállamban megállapított kritériumoknak megfelelő intézmény által nyújtott garancia formájában helyezhető el.

(3)   A vis maior eseteit kivéve, az (1) bekezdésben említett biztosítékot felszabadítják:

a)

a sikertelen ajánlattevők számára az oda nem ítélt mennyiség tekintetében;

b)

a sikeres ajánlattevők számára, akik a 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett időtartamon belül nem kérelmezték a vonatkozó kiviteli engedélyt, a fehércukor 100 kilogrammjaként 10 euró összegig;

c)

a sikeres ajánlattevő számára arra a mennyiségre, amely tekintetében az 1291/2000/EK rendelet 31. cikke b) pontja és 32. cikke (1) bekezdése b) pontja i. alpontja értelmében teljesítették az 1291/2000/EK rendelet 35. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően a 12. cikk (2) bekezdésében említett engedélyből adódó kiviteli kötelezettséget.

Az első bekezdés b) pontjában említett esetben a biztosíték felszabadítható részét adott esetben az alábbi összeggel csökkentik:

a)

az adott részleges pályázati felhívásra nézve rögzített export-visszatérítés maximális összege és a következő részleges pályázati felhívásra nézve rögzített export-visszatérítés maximális összege közötti különbözettel, ha az utóbbi összeg magasabb, mint az előbbi;

b)

az adott részleges pályázati felhívásra nézve rögzített exportlefölözés minimális összege és a következő részleges pályázati felhívásra nézve rögzített exportlefölözés minimális összege közötti különbözettel, ha az utóbbi összeg alacsonyabb, mint az előbbi.

A fel nem szabadított biztosíték részben vagy teljesen elvész annak a cukormennyiségnek a tekintetében, amelynek esetében a megfelelő kötelezettségeket nem teljesítették.

(4)   Vis maior esetén az érintett tagállam illetékes hatósága meghozza a biztosíték felszabadítására vonatkozóan által szükségesnek ítélt intézkedéseket, figyelembe véve az érintett fél által jelzett körülményeket.

7. cikk

(1)   Az ajánlatokat az érintett illetékes hatóság zárt ülésen értékeli. Az értékelésen jelen lévő személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem hozzák nyilvánosságra a vonatkozó adatokat.

(2)   Az ajánlattevők nevének említése nélkül a benyújtott ajánlatokról a tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot, legkésőbb az ajánlatok heti benyújtására vonatkozóan, a pályázati felhívásról szóló értesítésben meghatározott határidő lejártát követő másfél órán belül.

Amennyiben egyetlen ajánlat sem érkezett be, a tagállamok erről is ugyanezen a határidőn belül értesítik a Bizottságot.

8. cikk

(1)   A beérkezett ajánlatok értékelését követően a részleges pályázati felhívás keretében egy maximális mennyiséget lehet rögzíteni.

(2)   Olyan határozat is hozható, hogy egy adott részleges pályázati felhívás esetében egyáltalán nem ítélnek meg exportlefölözést vagy export-visszatérítést.

9. cikk

(1)   Figyelembe véve különösen a Közösség és a világ cukorpiacának jelenlegi helyzetét és várható fejlődését, rögzíteni kell:

a)

az exportlefölözés minimális összegét, vagy

b)

az export-visszatérítés maximális összegét.

(2)   A 10. cikk sérelme nélkül, amennyiben az exportlefölözésre minimális összeget rögzítenek, a szerződést annak az ajánlattevőnek vagy azoknak az ajánlattevőknek ítélik oda, akiknek az ajánlata az exportlefölözés minimális összegével egyenlő vagy annál magasabb összeget tartalmaz.

(3)   A 10. cikk sérelme nélkül, amennyiben az export-visszatérítésre maximális összeget rögzítenek, a szerződést annak az ajánlattevőnek vagy azoknak az ajánlattevőknek ítélik oda, akiknek az ajánlata az export-visszatérítés maximális összegével egyenlő vagy annál alacsonyabb összeget tartalmaz, és minden olyan ajánlattevőnek, aki exportlefölözést pályázott meg.

10. cikk

(1)   Ha egy részleges pályázati felhívásnál maximális mennyiséget rögzítettek, és amennyiben a minimális exportlefölözést rögzítik, a szerződést annak az ajánlattevőnek ítélik oda, akinek az ajánlata a legmagasabb exportlefölözést tartalmazza. Ha ez az ajánlat nem meríti ki teljes mértékben a maximális mennyiséget, akkor a többi ajánlattevő számára is odaítélnek mennyiségeket a jelzett exportlefölözések összegének csökkenő sorrendjében mindaddig, amíg a fenti maximális mennyiséget ki nem merítik.

Ha egy részleges pályázati felhívásnál maximális mennyiséget rögzítettek, és amennyiben a maximális export-visszatérítést rögzítik, a szerződést az első bekezdésnek megfelelően ítélik oda, és amennyiben még mindig van fennmaradó mennyiség vagy egy pályázat sem közöl exportlefölözést, az odaítélések a visszatérítést közlő ajánlattevők számára történnek a jelzett visszatérítések összegének növekvő sorrendjében mindaddig, amíg a teljes maximális mennyiséget ki nem merítik.

(2)   Amennyiben egy ajánlattevő számára az (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő odaítélés a maximális mennyiség túllépését eredményezné, az ajánlattevővel csak a még rendelkezésre álló maximális mennyiségre kötnek szerződést. Ha két vagy több ajánlattevő ugyanazt az exportlefölözést vagy ugyanazt az export-visszatérítést közli, és az odaítélések mindannyiuk számára a maximális mennyiség túllépését eredményeznék, akkor a rendelkezésre álló maximális mennyiséget a következők szerint ítélik oda:

a)

az egyes ajánlatokban szereplő teljes mennyiségekkel arányosan, vagy

b)

az ajánlattevők között szétosztva a rögzítendő maximális tonnamennyiség erejéig, vagy

c)

sorshúzással.

11. cikk

(1)   Az érintett tagállam illetékes hatósága haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket a pályázati felhívásban való részvételük eredményéről. Ez a hatóság emellett a sikeres ajánlattevőknek megküldi az odaítélésről szóló nyilatkozatot.

(2)   Az odaítélésről szóló nyilatkozat legalább a következőket tartalmazza:

a)

a pályázati felhívásra való hivatkozást;

b)

a kivitelre kerülő fehércukor mennyiségét;

c)

a felszámítandó exportlefölözés vagy adott esetben a nyújtandó export-visszatérítés euróban kifejezett összegét a b) pontban említett fehércukor-mennyiség 100 kilogrammjaként.

12. cikk

(1)   A sikeres ajánlattevő jogosult rá, hogy a (2) bekezdésben említett körülmények esetén az odaítélt mennyiségre kiviteli engedélyt kapjon, amely az esetnek megfelelően az adott ajánlatban közölt exportlefölözést vagy export-visszatérítést tartalmazza;

(2)   A sikeres ajánlattevő köteles az 1291/2000/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kiviteli engedély iránt kérelmet benyújtani a számára megítélt mennyiség tekintetében, ez a kérelem – a 120/89/EGK rendelet 12. cikkétől eltérve – nem vonható vissza.

A kérelmet legkésőbb az alábbi időpontok egyikéig kell benyújtani:

a)

a következő héten lebonyolításra kerülő részleges pályázati felhívás időpontját megelőző utolsó munkanapig;

b)

ha azon a héten nem tervezik részleges pályázati felhívás lebonyolítását, a következő hét utolsó munkanapjáig.

(3)   A sikeres ajánlattevő köteles exportálni az ajánlatban szereplő mennyiséget, és amennyiben ezt a kötelezettséget nem teljesíti, adott esetben köteles kifizetni a 13. cikk (4) bekezdésében említett összeget.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésekben említett jog és kötelezettségek nem átruházhatók.

13. cikk

(1)   Az 1464/95/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett kiviteli engedélyek kiállítására rögzített határidő nem alkalmazható az e rendeletnek megfelelően kivitelre kerülő fehércukorra.

(2)   A részleges pályázati felhívással kapcsolatosan kiadott kiviteli engedélyek kiállításuk napjától érvényesek a részleges pályázati felhívás kiadásának hónapját követő ötödik naptári hónap végéig.

A 2006. május 1-jétől lebonyolított részleges pályázati felhívások tekintetében kiadott kiviteli engedélyek azonban csak 2006. szeptember 30-áig érvényesek.

Amennyiben olyan technikai nehézségek merülnek fel, amelyek megakadályozzák, hogy a kivitelt a második bekezdésben megállapított határidő lejártáig végrehajtsák, a kiviteli engedélyt kiadó tagállam illetékes hatóságai az engedély tulajdonosának írásbeli kérésére az engedély érvényességét legkésőbb 2006. október 15-éig meghosszabbíthatják, feltéve, hogy a fenti művelet nem tartozik az 565/80/EGK tanácsi rendelet (6) 4. és 5. cikkében megállapított szabályok hatálya alá.

(3)   A 2005. július 28. és 2005. szeptember 30. között lebonyolított részleges pályázati felhívások tekintetében kiadott kiviteli engedélyek csak 2005. október 1-jétől használhatók fel.

(4)   A vis maior eseteit kivéve, az engedély jogosultja az illetékes hatóságnak meghatározott összeget fizet az után a mennyiség után, amely tekintetében a 12. cikk (2) bekezdésében említett kiviteli engedélyből származó kiviteli kötelezettséget nem teljesítették, ha a 6. cikk (1) bekezdésében említett biztosíték kevesebb, mint az alábbi számítások egyikének eredménye:

a)

az engedélyben jelzett exportlefölözés, amelyből levonták az említett engedély érvényességének utolsó napján hatályos, az 1260/2001/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdése második albekezdésében említett lefölözést;

b)

az engedélyben jelzett exportlefölözés és az említett engedély érvényességének utolsó napján hatályos, az 1260/2001/EK rendelet 28. cikke (2) bekezdésében említett visszatérítés összege;

c)

az említett engedély érvényességének utolsó napján hatályos, az 1260/2001/EK rendelet 28. cikke (2) bekezdésében említett export-visszatérítés, amelyből levonták az említett engedélyben jelzett visszatérítést.

Az első bekezdésben említett kifizetendő összeg egyenlő az adott esetnek megfelelően az a), b) vagy c) pont alapján végzett számítás eredménye és a 6. cikk (1) bekezdésében említett biztosíték közötti különbözettel.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 144., 1995.6.28., 14. o. A legutóbb a 96/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 15., 2004.1.22., 4. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 636/2004/EK rendelettel (HL L 100., 2004.4.6, 25. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 16., 1989.1.20., 19. o. A legutóbb a 910/2004/EK rendelettel (HL L 163., 2004.4.30., 63. o.).

(5)  Beleértve Koszovót az 1999. június 10-i 1244. sz. ENSZ biztonsági tanácsi állásfoglalás értelmében.

(6)  HL L 62., 1980.3.7., 5. o.


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/8


A BIZOTTSÁG 1139/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelethez csatolt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges az e rendelet mellékletében említett áruk besorolásáról szóló intézkedések elfogadása.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált Nómenklatúra értelmezéséről szóló általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet valamely más közösségi rendelkezéssel hoznak létre az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében az e rendelet mellékletében található táblázat 1. oszlopában leírt árukat, a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján, a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Szükséges rendelkezni arról, hogy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, és az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, az áruk Kombinált Nómenklatúrába történő besorolására vonatkozó Kötelező Érvényű Tarifális Felvilágosítást a jogosult három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A 2913/92/EGK rendelet 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, Kötelező Érvényű Tarifális Felvilágosítás három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 493/2005/EK rendelettel (HL L 82., 2005.3.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Nem szőtt textillap, mérete kb. 0,60 m × 0,96 m, az egyik oldalán bevonva fűszernövény-keverékkel (30 % rozmaring, 15 % szurokfű, 15 % zsálya, 20 % bazsalikom, 20 % kakukkfű).

A nem szőtt textillapot egyes ételek (pástétom, sonka stb.) főzése előtt egy edénybe helyezik. A fűszernövények megízesítik a készítményt a főzés során.

A nem szőtt textillap nem szolgál a főtt ételek végleges csomagolásaként.

2106 90 92

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, a 9. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. pontja, az 56. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. a) pontja, valamint a 2106, 2106 90 és a 2106 90 92 KN-kódok szövege határozza meg.

A termék nem sorolható az 56. árucsoportba tartozó nem szőtt textíliákhoz, mert a nem szőtt textillap csak hordozóanyagként szolgál (az 56. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. a) pontja).

A fűszernövény-keverék a 0910 vámtarifaszám (20 % kakukkfű) és az 1211 vámtarifaszám (80 % egyéb növények) alá tartozó növényrészekből áll.

Az ilyen keverékek nem tartoznak a 0910 és az 1211 vámtarifaszám alá (a 9. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. pontja és a 1211 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat (7) bekezdése).

Mivel fűszernövények kiegészítő adalékanyag nélküli egyszerű keverékéről van szó, az nem tekinthető a 2103 vámtarifaszám alá tartozó ételízesítő keveréknek.

A 1211 vámtarifaszámához tartozó HR Magyarázat (7) bekezdésének megfelelően ez a 2106 vámtarifaszám alá tartozik.


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/10


A BIZOTTSÁG 1140/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 167. egyedi pályázati eljárás tekintetében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A vaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása során felhasznált tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás nyújtásáról szóló, 1997. december 15-i 2571/97/EK bizottsági rendelet (2) értelmében az intervenciós ügynökségek pályázati eljárás keretében értékesítenek az általuk tárolt intervenciós készletekből származó bizonyos vajmennyiségeket, illetve nyújtanak támogatást a tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 18. cikke rendelkezéseinek értelmében az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell rögzíteni. A támogatás vagy ár változhat a tervezett felhasználás, a vaj zsírtartalma, illetve a bedolgozási eljárás szerint, de olyan határozat is hozható, hogy nem hirdetnek győztest az adott pályázati felhívás vonatkozásában. A feldolgozási biztosíték összegét vagy összegeit ennek megfelelően kell rögzíteni.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 167. egyedi pályázati eljárás céljára az intervenciós készletekből származó vaj minimális értékesítési árai, valamint a feldolgozási biztosítékok az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 350., 1997.12.20., 3. o. A legutóbb a 2250/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytadott 167. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről szóló 2005. július 15-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Minimális értékesítési ár

Vaj ≥ 82 %

Változatlan állapotú

206

210

Koncentrátum

204,1

Feldolgozási biztosíték

Változatlan állapotú

79

79

Koncentrátum

79


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/12


A BIZOTTSÁG 1141/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 167. egyedi pályázati eljárás tekintetében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A vaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása során felhasznált tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás nyújtásáról szóló, 1997. december 15-i 2571/97/EK bizottsági rendelet (2) értelmében az intervenciós ügynökségek pályázati eljárás keretében értékesítenek az általuk tárolt intervenciós készletekből származó egyes vajmennyiségeket, illetve nyújtanak támogatást a tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 18. cikke rendelkezéseinek értelmében az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell rögzíteni. A támogatás vagy ár változhat a tervezett felhasználás, a vaj zsírtartalma, illetve a bedolgozási eljárás szerint, de olyan határozat is hozható, hogy nem hirdetnek győztest az adott pályázati felhívás vonatkozásában. A feldolgozási biztosíték összegét vagy összegeit ennek megfelelően kell rögzíteni.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2571/97/EK rendelettel meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 167. egyedi pályázati eljárás céljára az alkalmazandó maximális támogatás, valamint a feldolgozási biztosítékok az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 350., 1997.12.20., 3. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 167. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről szóló, 2005. július 15-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Maximális támogatás

Vaj ≥ 82 %

41

37,5

41

37

Vaj < 82 %

39

36,1

36,1

Vajkoncentrátum

49

45,1

49

45

Tejszín

20

16

Feldolgozási biztosíték

Vaj

45

45

Vajkoncentrátum

54

54

Tejszín

22


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/14


A BIZOTTSÁG 1142/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 339. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás pályázati eljárás útján történő nyújtásáról szóló, 1990. február 20-i 429/90/EGK bizottsági rendelettel (2) összhangban, az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás keretében nyújtanak támogatást a vajkoncentrátumra. Az említett rendelet 6. cikke úgy rendelkezik, hogy az egyedi pályázati felhívásokra beérkezett pályázatokat figyelembe véve rögzíteni kell a támogatás legnagyobb összegét a legalább 96 % zsírtartalmú vajkoncentrátum tekintetében, de olyan határozat is hozható, hogy a pályázati felhívás tekintetében nem hirdetnek nyertest. A rendeltetési biztosíték rögzítéséről ennek megfelelően kell rendelkezni.

(2)

A beérkezett ajánlatok alapján a maximális támogatást az alábbiakban meghatározott szinten kell rögzíteni, és megfelelően meg kell határozni a rendeltetési biztosítékot.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 429/90/EGK rendelet szerinti 339. egyedi pályázati felhívás vonatkozásában, a maximális támogatás összege és a rendeltetési biztosíték a következő:

maximális támogatási összeg:

48 EUR/100 kg,

rendeltetési biztosíték:

53 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 45., 1990.2.21., 8. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/15


A BIZOTTSÁG 1143/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 23. egyenkénti pályázati felhívásra

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (c) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vaj- és tejszínpiaci intervenciót szabályzó 1255/1999/EK tanácsi rendelet (2) alkalmazásának részletes szabályait meghatározó, 1999. december 16-i 2771/1999/EK bizottsági rendelet 21. cikkének megfelelően az intervenciós ügynökségek az általuk tárolt vaj bizonyos mennyiségét folyamatos pályáztatás keretében értékesítésre ajánlották fel.

(2)

Figyelemmel az egyenkénti pályázati felhívásokra beérkezett ajánlatokra, minimális értékesítési árat határoznak meg, vagy pedig döntés születik arra vonatkozóan, hogy a 2771/1999/EK rendelet 24a. cikke szerint nem történik szerződéskötés.

(3)

Figyelemmel a beérkezett pályázatokra, a minimum eladási árat meg kell állapítani.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2771/1999/EK rendeletnek megfelelő 23. egyénkenti pályázati felhívás esetén, amelyet illetően az arra vonatkozó pályázati beadási határidő 2005. július 12-én lejárt, a vaj minimum értékesítési árát 265 EUR/100 kg-ban kell meghatározni.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb az 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/16


A BIZOTTSÁG 1144/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 22. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke c) pontjára,

mivel:

(1)

A sovány tej piacán végrehajtandó intervenciós intézkedésekkel kapcsolatosan az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben előírt rendelkezések végrehajtásának részletes szabályairól szóló, 2001. január 12-i 214/2001/EK bizottsági rendelet (2) értelmében az intervenciós ügynökségek állandó pályázati felhívás kihirdetése formájában készleteikből bizonyos mennyiségű sovány tejből készített tejport kínáltak fel értékesítésre.

(2)

Figyelemmel az egyes pályázati felhívásokra beérkező ajánlatokra, vagy minimális eladási árat kell rögzíteni, vagy a 214/2001/EK rendelet 24a. cikke értemében határozatot kell hozni arról, hogy a szerződést nem adják ki.

(3)

Figyelemmel a beérkezett ajánlatok megvizsgálására, minimális eladási árat kell rögzíteni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 214/2001/EK rendelet értelmében kiírt 22. egyedi pályázati felhívásban, amelynek keretében a pályázatok benyújtásának a határideje 2005. július 12-én lejárt, a sovány tej minimális eladási ára 196,24 EUR/100 kg összegben rögzített.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 37., 2001.2.7., 100. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/17


A BIZOTTSÁG 1145/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. december 16-i 2771/1999/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

A 2771/1999/EK rendelet 2. cikke úgy rendelkezik, hogy a Bizottság értelemszerűen megnyithatja vagy felfüggesztheti a felvásárlásokat valamely tagállamban, amennyiben az tapasztalható, hogy az adott tagállamban a piaci ár két egymást követő héten át alacsonyabb vagy egyenlő, illetve magasabb, mint az intervenciós ár 92 %-a.

(2)

Az 1038/2005/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja azon tagállamok legfrissebb listáját, melyekben az intervenció fel van függesztve. Ezt a listát a Cseh Köztársaságra, Németországra, Franciaországra, Írországra, Olaszországra, Lettországra, Lengyelországra, Portugáliára, Szlovákiára, Finnországra és Svédországra vonatkozóan a 2771/1999/EK rendelet 8. cikke alapján közölt piaci árakra figyelemmel ki kell igazítani. Az egyértelműség érdekében a szóban forgó lista helyébe másikat kell léptetni, és az 1038/2005/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti vajfelvásárlás Belgiumban, a Cseh Köztársaságban, Dániában, Németországban, Franciaországban, Írországban, Olaszországban, Cipruson, Lettországban, Magyarországon, Máltán, Görögországban, Luxemburgban, Hollandiában, Ausztriában, Lengyelországban, Portugáliában, Szlovéniában, Szlovákiában, Finnországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban felfüggesztésre kerül.

2. cikk

Az 1038/2005/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet 2005. július 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 171., 2005.7.2., 25. o.


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/18


A BIZOTTSÁG 1146/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 86. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra nyújtott támogatásra és az ilyen sovány tejpor értékesítésére vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2799/1999/EK bizottsági rendelet (2), 26. cikke értelmében az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján értékesítésre kínálták fel az általuk tárolt sovány tejpor bizonyos mennyiségeit.

(2)

Az említett rendelet 30. cikkének megfelelően, az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkezett ajánlatok fényében minimális eladási árat kell rögzíteni, de olyan határozat is hozható, hogy a fordulóban nem hirdetnek győztest. A feldolgozási biztosíték összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a sovány tejpor piaci ára és a minimális eladási ára közötti különbséget.

(3)

A beérkezett ajánlatok alapján a minimális értékesítési árat az alábbiakban meghatározott szinten kell rögzíteni, és ennek megfelelően meg kell határozni a feldolgozási biztosítékot.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2799/1999/EK rendelet szerinti 86. egyedi pályázati felhívás vonatkozásában, amelyre az ajánlatok benyújtásának határideje 2005. július 12-én járt le, a minimális eladási ár és a feldolgozási biztosíték a következő:

minimális eladási ár:

194,24 EUR/100 kg,

feldolgozási biztosíték:

35,00 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 340., 1999.12.31., 3. o. A legutóbb az 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/19


A BIZOTTSÁG 1147/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

a homoki angolna egyes halászfelszerelésekkel folytatott halászatának az Északi-tengeren és a Skagerrakban történő betiltásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre történő meghatározásáról szóló, 2004. december 22-i 27/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 27/2005/EK rendelet V. melléklete ideiglenesen meghatározza az Északi-tenger és a Skagerrak területén a homoki angolna halászatával foglalkozó hajók közösségi halászati erőkifejtését.

(2)

E melléklet 6. pontja c) alpontjának értelmében a Bizottság a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottságnak (HTMGB) a 2004. évi északi-tengeri homoki angolna mennyiségéről szóló értesítése alapján felülvizsgálja a 2005-ös évre vonatkozó halászati erőkifejtést. Amennyiben a HTMGB a 2004. évi északi-tengeri homoki angolna mennyiségét 300 000 milliónál kevesebb 0 éves egyedben állapítja meg, a 2005-ös év fennmaradó részében be kell tiltani a 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott zsákhálóval, kerítőhálóval vagy hasonló vontatott halászfelszereléssel folytatott halászatot.

(3)

A HTMGB a 2004. évi állomány létszámát 150 000 millió 0 éves egyedre becsülte.

(4)

Mivel a HTMGB-nek a 2004. évi északi-tengeri homoki angolna mennyiségére vonatkozó becslése alacsonyabb a 300 000 millió 0 éves egyedben meghatározott küszöbértéknél, a halászatot be kell tiltani a 2005-ös év fennmaradó részére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tilos a homoki angolna 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott zsákhálóval, kerítőhálóval és hasonló vontatott halászfelszereléssel folytatott halászata az Északi-tenger és a Skagerrak (IIa., IIIa. ICES alkörzet, IV. ICES alterület) (2) területén a rendelet hatálybalépésének a 2. cikkben megállapított időpontjától 2005. december 31-ig.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 12., 2005.1.14., 1. o. A legutóbb a 860/2005/EK rendelettel (HL L 144., 2005.6.8., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  EK-vizek, kivéve az egyesült királysági alapvonalaktól számított 6 mérföldön belüli vizeket Shetlandnél, Fair Isle-nál és Foulánál.


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/20


A BIZOTTSÁG 1148/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a penethamat tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az Állatgyógyászati Készítmények Értékelő Bizottsága által megfogalmazott véleményére,

mivel:

(1)

Minden olyan farmakológiai hatóanyagot, amelyet a Közösségen belül élelmiszer előállítására szolgáló állatokon történő alkalmazásra szánt állatgyógyászati készítményekben használnak fel, a 2377/90/EGK rendelettel összhangban értékelni kell.

(2)

A penethamat a szarvasmarhák és a sertések izom-, zsír-, máj- és veseszövetei, valamint a szarvasmarhák teje vonatkozásában már szerepel a 2377/90/EGK rendelet I. mellékletében. Ezt a bejegyzést valamennyi, élelmiszer előállítására szolgáló emlősfajra ki kell terjeszteni.

(3)

A 2377/90/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Megfelelő időtartamot kell engedélyezni e rendelet alkalmazhatósága előtt annak érdekében, hogy a tagállamok számára lehetővé váljék a rendeletre való tekintettel az esetleg szükséges kiigazítások elvégzése az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) megfelelően kiadott forgalmazási engedélyekben.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2377/90/EGK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. szeptember 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb a 869/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 145., 2005.6.9., 19. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK irányelvvel (HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 2377/90/EGK rendelet I. melléklete a következő anyaggal egészül ki

(1.)   Fertőzések elleni anyagok

(1.2.)   Antibiotikumok

(1.2.1.)   Penicillinek

Farmakológiai hatóanyag(ok)

Jelző maradékanyag

Állatfajok

MRL-ek

Célszövetek

Penethamat

Benzilpenicillin

Minden élelmiszer előállítására szolgáló emlősfaj

50 μg/kg

Izom

50 μg/kg

Zsír

50 μg/kg

Máj

50 μg/kg

Vese

4 μg/kg

Tej”


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/22


A BIZOTTSÁG 1149/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2005. szeptember 1. és november 30. közötti időszakra történő kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a vámkontingensek kezelési módjának megállapításáról és a harmadik országokból behozott fokhagymára vonatkozó származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről szóló, 2002. április 2-i 565/2002/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A hagyományos és új importőrök által 2005. július 11-én és 12-én az 565/2002/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése alapján benyújtott engedélykérelmekben megjelölt mennyiségek meghaladják a Kinából, valamint Kina és Argentina kivételével a harmadik országokból származó termékekre rendelkezésre álló mennyiséget.

(2)

Ebből következően meg kell határozni, hogy a Bizottsághoz 2005. július 14-én benyújtott engedélykérelmeknek milyen mértékben lehet eleget tenni, valamint az importőrök osztályozása és a termékek származása szerint rögzíteni kell azokat az időpontokat, ameddig az engedélyek kiállítását fel kell függeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 565/2002/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján 2005. július 11-én és 12-én benyújtott és a Bizottsághoz 2005. július 14-én továbbított behozatali engedély iránti kérelmeknek a kérelmezett mennyiségek e rendelet I. mellékletében megjelölt százalékának erejéig tesznek eleget.

2. cikk

Az érintett importőrkategória és származási hely tekintetében az 565/2002/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján igényelt, a 2005. szeptember 1. és november 30. közötti időszakra vonatkozó, 2005. július 12-én és a II. mellékletben megjelölt dátum között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elutasításra kerülnek.

3. cikk

Ez a rendelet 2005. július 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 86., 2002.4.3., 11. o. A legutóbb az 537/2004/EK rendelettel (HL L 86., 2004.3.24., 9. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Származási hely

Odaítélt százalékok

Kína

Harmadik országok Kína és Argentína kivételével

Argentína

hagyományos importőrök

(565/2002/EK rendelet 2. cikk c) pont)

13,088 %

100 %

X

új importőrök

(565/2002/EK rendelet 2. cikk e) pont)

0,629 %

47,812 %

X

„X”

:

E származási hely esetében nincs vámkontingens az érintett időszakra.

„—”

:

A Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.


II. MELLÉKLET

Származási hely

Időpontok

Kína

Harmadik országok Kína és Argentína kivételével

Argentína

hagyományos importőrök

(565/2002/EK rendelet 2. cikk c) pont)

30.11.2005

új importőrök

(565/2002/EK rendelet 2. cikk e) pont)

30.11.2005

3.10.2005


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/24


A BIZOTTSÁG 1150/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

a gabonaágazatban 2005. július 16-i alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokra való alkalmazásának szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikke előírja, hogy az ugyanezen rendelet 1. cikkében felsorolt termékek behozatalára a közös vámtarifa vámtételeit kell alkalmazni. Azonban az ugyanezen cikk (2) bekezdésében említett termékekre vonatkozó behozatali vám az e termékek behozatalának időpontjában érvényes és 55 %-kal növelt intervenciós árral egyenlő, levonva belőle az adott szállítmányra alkalmazandó cif-importárat. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében a cif-importárakat az adott termékek reprezentatív világpiaci árai alapján kell kiszámítani.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámok tekintetében rögzítette az 1784/2003/EK rendelet alkalmazásának részletes szabályait.

(4)

A behozatali vámok mindaddig hatályban maradnak, amíg egy újabb vámtételeket rögzítő rendelkezés hatályba nem lép.

(5)

A behozatali vámok rendszerének megfelelő működése érdekében a vámok kiszámításához az egy adott referenciaidőszak során megállapított reprezentatív piaci árfolyamokat kell figyelembe venni.

(6)

Az 1249/96/EK rendelet értelmében a behozatali vámokat az e rendelet mellékletében foglaltak szerint kell rögzíteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett, gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg, a II. mellékletben ismertetett elemek alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2005. július 16-i alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

33,95

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

54,86

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

54,86

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

38,94


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(a 2005.7.1.–2005.7.14. közötti időszakban)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

122,45 (3)

77,73

176,22

166,22

146,22

92,18

Felár az öbölbeli árhoz (EUR/t)

8,81

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz (EUR/t)

26,13

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 20,62 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 30,89 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/27


A TANÁCS 1151/2005/EK RENDELETE

(2005. július 15.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 26. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 1996. december 20-án elfogadta az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK rendeletet (1). A Közösség igényeit a szóban forgó termékek tekintetében a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kell biztosítani. E célból megfelelő mennyiségekre vonatkozóan új csökkentett vagy nulla százalékos vámtételű közösségi kontingenseket kell nyitni anélkül, hogy ez a szóban forgó termékek piacain zavart keltene.

(2)

Egyes autonóm közösségi vámkontingensek mennyisége nem elégséges a közösségi iparág jelenlegi kontingensidőszakra vonatkozó felhasználási igényét tekintve. Ennek következtében ezeket a kontingensmennyiségeket emelni kell.

(3)

Ezért a 2505/96/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel e rendelet gazdasági jelentőségére, az Európai Uniót létrehozó szerződéshez, illetve az Európai Közösséget létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamentek Európai Unión belüli szerepéről szóló jegyzőkönyv I.3. pontjában előírt sürgősséget kell alapul venni.

(5)

mivel ezt a rendeletet 2005. július 1-től alkalmazni kell, azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. melléklete 2005. július 1-jei hatállyal kiegészül az e rendelet mellékletében szereplő kontingensekkel.

2. cikk

A 2005. január 1. és december 31. közötti időszakra megállapított kontingensekre vonatkozóan a 2505/96/EK rendelet I. mellékletében a 09.2626 vámkontingens mennyisége 1 600 000 egységben kerül meghatározásra.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. LEWIS


(1)  HL L 345., 1996.12.31., 1. o. A legutóbb a 2243/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„Rendelésszám

KN-kód

TARIC- alszám

Árumegnevezés

A kontingens mennyisége

A kontingens vámtétele

%

A kontingens alkalmazásának ideje

09.2002

2928 00 90

30

Fenilhidrazin

300 tonna

0

2005.7.1–12.31.

09.2003

8543 89 95

63

Feszültségvezérelt frekvenciagenerátor, aktív és passzív elemekből, nyomtatott áramkörre ráerősítve, legfeljebb 30 × 30 mm külső méretű házban

700 000 egység

0

2005.7.1–12.31.

09.2004

2926 10 00

10

Akrilnitril

40 000 tonna

0

2005.7.1–12.31.

09.2009

8504 90 11

30

Eltérítő tekercsek gyártásához a) használt ferritmag a következő méretekben:

a tetején mért belső átmérő 48 mm és magasság 42 mm,

a tetején mért belső átmérő 48 mm és magasság 44 mm,

a tetején mért belső átmérő 49 mm és magasság 42 mm,

a tetején mért belső átmérő 51 mm és magasság 40 mm

650 000 egység

0

2005.7.1–12.31.

09.2018

2932 11 00

10

Tetrahidrofurán, összesen legfeljebb 40 mg/liter tetrahidro-2-metilfurán- és tetrahidro-3-metilfurán-tartalommal, α-4-hidroxibutil-ω-hidroxipoli(oxitetrametilén) gyártásához (1)

30 000 tonna

0

2005.7.1–12.31.

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2 tetrafluoretán, hitelesített szagtalan gáz, amely maximum

600 ppm tömegű 1,1,2,2-tetrafluoretán

2 ppm tömegű pentafluoretán

2 ppm tömegű klorodifluormetán

2 ppm tömegű kloropentafluoretán

2 ppm tömegű diklorodifluormetán

orvosi dózisadagoló inhalálók hajtógázának gyártásához (1)

2 000 tonna

0

2005.7.1–12.31.

09.2028

8545 19 90

10

Szénrúd (szénelektróda) cink-grafit elemek gyártásához (1)

400 000 000 egység

0

2005.7.1–12.31.

09.2030

2926 90 95

74

Klórtalonil

350 tonnes

0

2005.7.1–12.31.

09.2976

ex 8407 90 10

10

250 cm3 hengerűrtartalmat meg nem haladó négyütemű benzinmotorok a 8433 11 (a) alszám alá tartozó fűnyírógépek vagy a 8433 20 10 (a) alszám alá tartozó kaszálógépek gyártásához

750 000 egység

0

2005.7.1.–2006.6.30.


(1)  Az előírt meghatározott célú felhasználás ellenőrzése a vonatkozó közösségi rendelkezések szerint történik.”


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/30


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. július 12.)

a Régiók Bizottsága egy brit póttagjának kinevezéséről

(2005/507/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel a brit kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2002. január 22-én elfogadta a Régiók Bizottsága teljes jogú tagjainak és póttagjainak a 2002. január 26-tól 2006. január 25-ig terjedő időszakra történő kinevezéséről szóló 2002/60/EK határozatot (1).

(2)

William SPEECHLEY megbízásának lejártát követően a Régiók Bizottsága egy póttagjának helye betöltetlen maradt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a Régiók Bizottságában a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2006. január 25-ig a következő személyt nevezi ki póttagként:

 

David PARSONS

Councillor

Leicestershire County Council

William SPEECHLEY helyére.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. BROWN


(1)  HL L 24., 2002.1.26., 38. o.


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/31


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. július 12.)

a Régiók Bizottsága egy brit teljes jogú tagjának kinevezéséről

(2005/508/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel a brit kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2002. január 22-én elfogadta a Régiók Bizottsága teljes jogú tagjainak és póttagjainak a 2002. január 26-tól 2006. január 25-ig terjedő időszakra történő kinevezéséről szóló 2002/60/EK határozatot (1).

(2)

Brian SMITH elhalálozását követően a Régiók Bizottsága egy teljes jogú tagjának helye betöltetlen maradt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a Régiók Bizottsága tagjának a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2006. január 25-ig a következő személyt nevezi ki teljes jogú tagként:

 

William John WILLIAMS

Councillor

Cyngor Sir Ynys Môn

Brian SMITH helyére.

2. cikk

Ezt határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. BROWN


(1)  HL L 24., 2002.1.26., 38. o.


16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/32


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. július 12.)

a Régiók Bizottsága egy német póttagjának kinevezéséről

(2005/509/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel a német kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2002. január 22-én elfogadta a Régiók Bizottsága teljes jogú tagjainak és póttagjainak 2002. január 26-tól 2006. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2002/60/EK határozatot (1).

(2)

Barbara BRÜNING hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy póttagjának helye betöltetlen maradt, és erről a Tanácsot 2005. április 19-én tájékoztatták,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a Régiók Bizottsága póttagjának a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2006. január 25-ig a következő személyt nevezi ki:

 

Stefan KRAXNER

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

(a hamburgi tartományi parlament tagja).

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. BROWN


(1)  HL L 24., 2002.1.26., 38. o.


Bizottság

16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. június 14.)

az Európai Atomenergia-közösségnek a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezményhez való csatlakozásáról

(az értesítés a C(2005) 1729. számú dokumentummal történt)

(2005/510/Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 101. cikke második bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösségnek a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezményhez való csatlakozásának jóváhagyásáról szóló, 2005. január 24-i 2005/84/Euratom tanácsi határozatra (1) (az egyezmény a továbbiakban: közös egyezmény),

mivel:

(1)

22 tagállam szerződő fél a közös egyezményben.

(2)

Az Európai Atomenergia-közösség csatlakozik a közös egyezményhez,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A közös egyezményhez való csatlakozást az Európai Atomenergia-közösség ezennel jóváhagyja.

A közös egyezmény szövege és az Európai Atomenergia-közösségnek a közös egyezmény 39. cikke (4) bekezdésének iii. pontjával összhangban adandó nyilatkozata e határozathoz van csatolva.

2. cikk

Az e határozathoz csatolt nyilatkozatot a határozat elfogadása után a lehető leghamarabb el kell juttatni az Európai Bizottság küldöttségének vezetője által aláírt és a bécsi nemzetközi szervezeteknek címzett levélben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatójához, aki a közös egyezmény letéteményese.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 14-én.

a Bizottság részéről

Andris PIEBALGS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 30., 2005.2.3., 10. o.


Az Európai Atomenergia-közösség nyilatkozata „a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény” 39. cikke (4) bekezdésének iii. pontjával összhangban

Az Európai Atomenergia-közösségnek jelenleg a következő államok tagjai: a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

A Közösség nyilatkozik, hogy a közös egyezmény 1–16., 18., 19., 21. és 24–44. cikkei vonatkoznak rá.

A Közösségnek a fent említett tagállamokkal közös hatásköre a közös egyezmény 4., 6–11., 13–16., 19. és 24–28. cikkére terjed ki, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 2. cikkének b) pontja és a második cím „Egészségvédelem” című harmadik fejezetének vonatkozó cikkei szerint.


Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/35


A TANÁCS 2005/511/IB HATÁROZATA

(2005. július 12.)

az euró pénzhamisítás elleni, az Europolnak az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává történő kijelölése általi védelméről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésre és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésének b) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kezdeményezésére (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

Az euró 12 tagállam hivatalos pénznemeként mindinkább globális pénznemmé, és ezáltal a nemzetközi pénzhamisító szervezetek elsődleges célpontjává vált az Európai Unióban és harmadik országokban.

(2)

A hamis eurók számának az euró-bankjegyek és -érmék szabad forgalmát fenyegető további növekedését meg kell akadályozni.

(3)

Az eurónak az Európai Unió területén kívüli védelme rendszerének megerősítése érdekében fokozni kell a tagállamok egymás közti, valamint a tagállamok és az európol közötti együttműködést.

(4)

A Genfben, 1929. április 20-án elfogadott, a pénzhamisítás visszaszorítására irányuló nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: a genfi egyezmény) hatékonyabb alkalmazására van szükség az európai integráció keretei között.

(5)

A harmadik országoknak az euró-hamisítással kapcsolatos információk miatt központi kapcsolattartóra van szükségük, és az euró-hamisítással kapcsolatos valamennyi információnak az Europolnál kell elemzés céljából összefutnia.

(6)

Az euró bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről szóló, 2000. május 29-i 2000/383/IB tanácsi kerethatározat (3) alapján a Tanács szükségesnek tartja, hogy minden tagállam a genfi egyezmény részesévé váljon, és az egyezmény 12. cikkének értelmében létrehozza központi hivatalát.

(7)

A Tanács úgy ítéli meg, hogy a genfi egyezmény 12. cikkének értelmében az Europolt az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává kell kijelölni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   Azon tagállamok tekintetében, melyek a genfi egyezmény szerződő felei, az Europolnak – a mellékletet képező nyilatkozatnak megfelelően (a továbbiakban: nyilatkozat) – az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalaként kell működnie, a genfi egyezmény 12. cikke első mondatának értelmében. Minden egyéb pénznem hamisításával kapcsolatos ügy, továbbá a nyilatkozatban foglaltak szerint nem az Europolra ruházott központi hivatali feladatok tekintetében továbbra is a nemzeti központi hivatalok rendelkeznek hatáskörrel.

(2)   Azon tagállamok kormányai, amelyek a genfi egyezmény szerződő felei, benyújtják a nyilatkozatot, és felhatalmazzák a Németországi Szövetségi Köztársaság képviselőjét a nyilatkozatoknak az Egyesült Nemzetek főtitkárához való eljuttatására.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. BROWN


(1)  HL C 317., 2004.12.22., 10. o.

(2)  2005. április 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 140., 2000.6.14., 1. o. A 2001/888/IB kerethatározattal (HL L 329., 2001.12.14., 3. o.) módosított kerethatározat.


MELLÉKLET

… nyilatkozata az Europolnak az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává történő kijelöléséről

…, az Európai Unió tagállama, az Európai Rendőrségi Hivatalt (a továbbiakban: Europol) az euró-hamisítás elleni küzdelemmel bízza meg.

Az 1929. évi genfi egyezmény hatékonyabb működése érdekében, … ezentúl az alábbiak szerint teljesíti kötelezettségeit:

1.

Az euró-hamisítási ügyek tekintetében az Europol – az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-i tanácsi jogi aktus (Europol-egyezmény) (1) szerinti célkitűzésének keretein belül – az alábbi központi hivatali feladatokat látja el az 1929. évi genfi egyezmény 12–15. cikke értelmében.

1.1.

Az Europol központosít minden, az euro-hamisítással kapcsolatos nyomozást, megelőzést és küzdelmet elősegítő információt, és haladéktalanul továbbítja a tagállamok nemzeti központi hivatalaihoz.

1.2.

Az Europol-egyezménynek és különösen annak 18. cikkének, valamint a személyes adatok Europol által harmadik államoknak és harmadik szerveknek történő továbbítására vonatkozó szabályok elfogadásáról szóló, 1999. március 12-i tanácsi jogi aktusnak (2) megfelelően az Europol közvetlenül tart kapcsolatot a harmadik országok központi hivatalaival, hogy eleget tegyen az e nyilatkozat 1.3., 1.4. és 1.5. pontjában megállapított feladatoknak.

1.3.

Az Europol, amennyiben hasznosnak ítéli, harmadik országok központi hivatalai részére egy euró-bankjegyekből és -érmékből álló mintakészletet továbbít.

1.4.

Az Europol rendszeresen tájékoztatja a harmadik országok központi hivatalait, rendelkezésre bocsátva minden szükséges adatot az új pénzkibocsátásokkal és a pénzek forgalomból való kivonásával kapcsolatosan.

1.5.

A kizárólag helyi érdekű eseteket kivéve, az Europol, amennyiben célszerűnek tartja, az alábbiakról értesíti a harmadik országok központi hivatalait:

hamis vagy meghamisított euró felfedése. A hamisításról szóló értesítéshez a hamisításról szóló műszaki leírást kell csatolni, amelyet kizárólag azon intézmény szolgáltathat, amelynek a bankjegyeit hamisították. A hamisított bankjegy fényképnyomatát, és lehetőség szerint a hamisított bankjegy mintapéldányát is továbbítani kell. Sürgős esetekben, a rendőrhatóságok külön tájékoztatást és rövid leírást közölhetnek az érintett központi hivatallal a fent említett értesítés és műszaki leírás sérelme nélkül,

a pénzhamisítás felfedésének részletei, feltüntetve, hogy lehetőség volt-e a forgalomba került valamennyi hamis pénz lefoglalására.

1.6.

A tagállamok központi hivatalaként az Europol részt vesz az euró-hamisítással kapcsolatos konferenciákon a genfi egyezmény 15. cikkének értelmében.

1.7.

Amennyiben az Europolnak nem áll módjában az Europol-egyezménynek megfelelően az 1.1–1.6. pontban meghatározott feladatokat végrehajtani, azok tekintetében továbbra is a nemzeti központi hivatalok rendelkeznek hatáskörrel.

2.

Minden egyéb pénznem hamisításával kapcsolatos ügy és a mellékelt nyilatkozat 1. pontja szerint nem az Europolra ruházott központi hivatali feladatok tekintetében továbbra is a nemzeti központi hivatalok rendelkeznek hatáskörrel.

Képviselő neve: …, kelt …


(1)  HL C 316., 1995.11.27., 1. o.

(2)  HL C 88., 1999.3.30., 1. o. A2002. február 28-i tanácsi jogi aktussal (HL C 76., 2002.3.27., 1. o.) módosított jogi aktus.


Helyesbítések

16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/37


Helyesbítés a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről szóló, 2005. július 13-i 1098/2005/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 183., 2005. július 14. )

A 46. oldalon, a melléklet lábjegyzetében a 04 rendeltetésihely-kód tekintetében:

a következő szövegrész:

„04 az összes rendeltetési hely, kivéve Svájcot és a 02, illetve 03 alatt felsoroltakat.”

helyesen:

„04 az összes rendeltetési hely, kivéve Svájcot, Bulgáriát 2004. október 1-jétől számítva és a 02, illetve 03 alatt felsoroltakat.”.