ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 178

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. július 9.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Bizottság 1048/2005/EK rendelete (2005. június 13.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló 2032/2003/EK rendelet módosításáról ( 1 )

1

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

9.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 178/1


A BIZOTTSÁG 1048/2005/EK RENDELETE

(2005. június 13.)

a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló 2032/2003/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2032/2003/EK bizottsági rendelet (2) 4. cikke megállapítja, hogy a hatálybalépés napjától kezdődően az említett rendelet I. mellékletében fel nem sorolt létező hatóanyagok úgy tekintendők, mint amelyek nem kerültek forgalomba biocid felhasználásra 2000. május 14. előtt. Következésképpen, a továbbiakban csak akkor lehet forgalomba hozni az I. mellékletben fel nem sorolt hatóanyagokat tartalmazó biocid termékeket, ha a 98/8/EK irányelv 11. cikkével összhangban kérelmezték azok felvételét az említett irányelv I. vagy IA. mellékletébe, és az említett irányelv 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban ideiglenes engedélyt kaptak. A tagállamok azonban kimutattak néhány olyan hatóanyagot, amelyeket az 1896/2000/EK (3) és az 1687/2002/EK (4) bizottsági rendeletben megállapított határidő előtt nem azonosítottak vagy jelentettek be annak ellenére, hogy bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy azokat a 2000. május 14. előtt forgalomba hozott biocid termékek tartalmazták. Ezek közül néhány hatóanyag társadalmi-gazdasági szempontból vagy a közegészségügy védelme tekintetében nagy jelentőséggel bír. Ezért helyénvaló egy újabb jegyzéket készíteni azokról a hatóanyagokról, amelyek forgalmazását 2006. szeptember 1-jéig még célszerű engedélyezni.

(2)

A 2032/2003/EK rendelet II. mellékletében nem szereplő bizonyos hatóanyagok olyan felhasználási célokat szolgálnak, amelyek tekintetében a tagállamok bizonyítékokkal támasztják alá, hogy azok egészségügyi és biztonsági okokból, valamint a kulturális örökség védelme szempontjából alapvető fontosságúak, illetve felhasználásuk a technológiailag és gazdaságilag megvalósítható más lehetőségek vagy a környezetvédelmi és egészségügyi szempontból elfogadható helyettesítő anyagok hiányában rendkívül fontos a társadalom működéséhez. Ezért szükség van az ilyen hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek forgalmazási idejének meghosszabbítására vonatkozó kérelmezési rendszer bevezetésére. A tagállamok által kérelmezett határidő-meghosszabbítást csak akkor lehet jóváhagyni, ha a kérelem megalapozott, a további felhasználás nem aggályos az emberi egészség és a környezet szempontjából, valamint ha szükség esetén alternatív megoldásokat dolgoznak ki. A határidő meghosszabbítását legfeljebb 2010. május 14-ig lehet engedélyezni.

(3)

A 2032/2003/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban legkésőbb 2006. szeptember 1-jén be kell szüntetni az olyan hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatalát, amelyeket nem jelentettek be vagy nem a megfelelő terméktípusnál jelentették be. Tehát most már a gazdasági szereplők érdeke, hogy bizonyos, eddig be nem jelentett hatóanyagoknak vagy hatóanyag/terméktípus kombinációknak a 98/8/EK irányelv I. vagy IA. mellékletébe való felvételéhez elkészítsék a teljes dossziét. Ezért lehetőséget kell biztosítani az ilyen hatóanyagokat tartalmazó biocid termékeknek az érintett terméktípusban való forgalmazási határidejének meghosszabbítására azzal a feltétellel, hogy az érdekelt gazdasági szereplők 2006. szeptember 1. előtt kellő időben benyújtják a teljes dossziékat. Amennyiben elfogadják ezeket a dossziékat, az említett termékeknek az érintett terméktípusban való forgalmazása határidejének meghosszabbítását a teljes dosszié értékelésének befejezéséig engedélyezni kell, amelyet az érintett terméktípus tekintetében bejelentett hatóanyag értékelésével párhuzamosan kell elvégezni.

(4)

Az értékelési feladatokat fel kell osztani a tagállamok illetékes hatóságai között. A 2032/2003/EK rendelet V. melléklete azonban csak bizonyos hatóanyag/terméktípus kombinációk tekintetében jelöli ki a referens tagállamokat. Ezért a fennmaradó terméktípusok tekintetében ki kell jelölni a referens tagállamokat, figyelembe véve azt is, hogy 2004. május 1-jén új tagállamok csatlakoztak. Az illetékes hatóságok jegyzékét ezért ennek megfelelően módosítani is kell.

(5)

A gazdasági szereplők jelezték érdekeltségüket azzal kapcsolatban, hogy azokban az esetekben, ahol egy adott hatóanyag/terméktípus kombináció vonatkozásában valamennyi résztvevő visszalépett vagy nem volt képes eleget tenni kötelezettségvállalásának, átvállalják e résztvevők szerepét azt követően, hogy ezeket az eseteket a Bizottság közzétette. Erre három hatóanyag esetében került sor, ezért helyénvaló egy külön mellékletben felsorolni ezeket a hatóanyagokat, valamint a kijelölt referens tagállamokat és a teljes dosszié új benyújtási határidejét.

(6)

Számos bejelentett létező hatóanyag/terméktípus kombináció — különösen a 8. és a 14. terméktípusok — vonatkozásában valamennyi résztvevő visszalépett vagy nem tudott eleget tenni kötelezettségvállalásának, és sem másik gazdasági szereplő, sem másik tagállam nem jelentkezett a résztvevők szerepének átvállalására a megadott határidőn belül. Ezenkívül azt követően, hogy az illetékes hatóságok és a Bizottság legutóbb a 98/8/EK irányelv V. mellékletének megfelelően bizonyos tejhigiénés termékeket biocid termékként a 3. termékcsoportba soroltak be, helyénvaló az említett tejhigiénés termékekben használt azon hatóanyagokat felvenni a II. mellékletbe, amelyek tekintetében a gyártók, a formázók vagy a szervezetek — úgy gondolván, hogy azokra a 98/8/EK irányelv nem vonatkozik — az 1896/2000/EK és az 1687/2002/EK rendeletben megállapított határidő előtt nem tettek bejelentést, de azt e rendelet elfogadása előtt pótolják. A 2032/2003/EK rendelet II. és III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell. Az V. melléklet A., B., C. és D. részét, valamint a VI. mellékletet szintén módosítani kell az e rendeletben foglalt rendelkezések fényében.

(7)

A 2032/2003/EK rendelet I. és II. mellékletben felsorolt egyik hatóanyag mellett rossz CAS-szám, egy másiknál pedig hibás közönséges név szerepel. Négy hatóanyag nem szerepel az I. és III. mellékletben annak ellenére, hogy azokat az 1896/2000/EK rendeletben meghatározott határidőn belül azonosították. Ezek esetében helyesbítést kell végrehajtani.

(8)

A 2032/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2032/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

„Létező hatóanyagok”.

2.

A 3. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A VII. melléklet azon hatóanyagok jegyzékét tartalmazza, amelyeket nem azonosítottak vagy nem jelentettek be az 1896/2000/EK és az 1687/2002/EK rendeletben megállapított határidőn belül annak ellenére, hogy azokat 2000. május 14. előtt hatóanyagként bizonyítottan forgalmazták biocid termékekben.”

3.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A III. és a VII. mellékletben felsorolt hatóanyagokat a felülvizsgálati program keretében nem veszik fel a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe.”

b)

A (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 98/8/EK irányelv 8. cikkének sérelme nélkül 2006. szeptember 1. az az időpont, amelytől kezdődően a tagállamok a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban törlik a meglévő engedélyeket vagy regisztrációkat azon biocid termékek vonatkozásában, amelyek a III. és a VII. mellékletben felsorolt hatóanyagokat tartalmazzák, valamint biztosítják, hogy az ilyen biocid termékek nem kerülnek forgalomba a területükön.”

c)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„E rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően az I. vagy a VII. mellékletben fel nem sorolt hatóanyagok úgy tekintendők, mint amelyek nem kerültek forgalomba biocid felhasználásra 2000. május 14. előtt.”

4.

A rendelet a következő 4a. és 4b. cikkel egészül ki:

„4a. cikk

Nem helyettesíthető felhasználás

(1)   A tagállamok kérelmezhetik a Bizottságtól a 4. cikk (2) bekezdésében megállapított időszak meghosszabbítását abban az esetben, ha úgy ítélik meg, hogy számukra a III. vagy VII. mellékletben felsorolt hatóanyagok egészségügyi vagy biztonsági okokból, illetőleg a kulturális örökség védelme tekintetében alapvető fontosságúak vagy rendkívül fontosak a társadalom működéséhez, és amennyiben nem állnak rendelkezésre technológiailag és gazdaságilag megvalósítható más lehetőségek vagy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból elfogadható helyettesítő anyagok.

A kérelemhez írásos indokolást kell csatolni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelmeket a Bizottság továbbítja a többi tagállamhoz, valamint azokhoz elektronikus formában nyilvános hozzáférést biztosít.

A tagállamoknak, illetve bármely személynek a kérelem kézhezvételét követően 60 nap áll rendelkezésére, hogy észrevételeit írásban benyújtsa a Bizottsághoz.

(3)   A beérkezett észrevételeket figyelembe véve a Bizottság a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban a hatóanyagnak a kérelmező tagállam piacán való forgalomba hozatala tekintetében az e rendelet 4. cikke (2) bekezdésében megállapított időszakot legfeljebb 2010. május 14-ig meghosszabbíthatja, amennyiben az érintett tagállam:

a)

biztosítja, hogy a további felhasználásra kizárólag azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy a hatóanyagot tartalmazó termékeket a szándékolt nem helyettesíthető felhasználásra engedélyezik;

b)

megállapítja, hogy az összes rendelkezésre álló információt figyelembe véve ésszerűen feltételezhető, hogy a további felhasználás nincs elfogadhatatlan hatással az emberi egészségre, az állatokra és a környezetre;

c)

engedélyezés esetén meghozza a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket;

d)

biztosítja, hogy a 2006. szeptember 1. után forgalomban maradó biocid termékeket új címkével látják el, amely e bekezdésnek megfelelően igazodik a tagállamok által megállapított felhasználási feltételekhez; és

e)

biztosítja, hogy adott esetben az engedélyek birtokosai vagy az érintett tagállamok törekednek az adott felhasználás tekintetében más megoldási lehetőségek felkutatására, vagy a 98/8/EK irányelv 11. cikkében megállapított eljárással összhangban benyújtandó dokumentációt (dossziét) legkésőbb 2008. május 14-ig elkészítik.

(4)   Az érintett tagállamok évente tájékoztatják a Bizottságot a (3) bekezdés alkalmazásáról és különösen az e) pont alapján hozott intézkedésekről.

(5)   A tagállamok bármikor felülvizsgálhatják azon biocid termékekre kiadott engedélyeket, amelyek forgalombahozatali idejét a (3) bekezdéssel összhangban meghosszabbították. Amennyiben bármilyen ok miatt feltételezhető, hogy az említett bekezdés a)—e) pontjában meghatározott feltételek közül valamelyik nem teljesül, az érintett tagállamok indokolatlan késedelem nélkül megfelelő intézkedésekkel orvosolják a helyzetet vagy — amennyiben erre nincs mód — visszavonják az érintett biocid termékekre kiadott engedélyeket.

4b. cikk

A forgalombahozatali határidő meghosszabbítása

(1)   A gyártók, a formázók, a szervezetek vagy más személyek a 4. cikk (2) bekezdésében említett hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatalára az említett bekezdésben megállapított időszak meghosszabbítását az egyes érintett hatóanyag- és terméktípus-kombinációkra vonatkozó és a IV. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő teljes dossziéknak valamely tagállam illetékes hatóságához legkésőbb 2006. március 1-jéig történő benyújtásával kérelmezhetik.

(2)   A kérelmet átvevő tagállam megvizsgálja, hogy az (1) bekezdésben említett dossziét teljesnek lehet-e elfogadni a 9. cikk (1)—(4) bekezdésével összhangban.

Amennyiben a dossziét teljesnek fogadják el, a hatóanyag/terméktípus kombinációt fel kell venni a II. és az V. mellékletbe, illetve adott esetben törölni kell a III. vagy a VII. mellékletből.

(3)   A 8. és 14. terméktípustól eltérő terméktípusok tekintetében a dossziék értékelését az V. mellékletben meghatározott módon ugyanazon terméktípusban felhasznált egyéb hatóanyagokra vonatkozó dossziék értékelésével egyidejűleg kell megkezdeni.”

5.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdés a következő harmadik és negyedik albekezdéssel egészül ki:

„A II. mellékletben felsorolt létező hatóanyagoknak az 1—6. és a 13. terméktípus vonatkozásában történő felülvizsgálatára kijelölt referens tagállamokat az V. melléklet C. része határozza meg. A II. mellékletben felsorolt létező hatóanyagoknak a 7., 9—12., 15., 17., 20., 22. és 23. terméktípus vonatkozásában történő felülvizsgálatára kijelölt referens tagállamokat az V. melléklet D. része határozza meg.”

b)

A (4) bekezdésben a „2003. július 1-jei” időpont helyébe „2005. március 1-jei” időpont lép.

6.

A 7. cikk a következő harmadik bekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben azonban valamely tagállam kizárólag elektronikus formában tart igényt a dossziékra, vagy azt több példányban is szeretné megkapni, tájékoztatnia kell a Bizottságot, amely elektronikus formában nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezt az információt. Amennyiben a tagállam a későbbiekben másképp határoz, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell a Bizottságot, és a Bizottság ennek megfelelően frissíti a nyilvánosan hozzáférhetővé tett információt.”

7.

A 8. cikk (4) bekezdése a következő negyedik albekezdéssel egészül ki:

„Az érintett hatóanyagok, a referens tagállamok és az új időszakok felsorolását a VIII. melléklet tartalmazza. Az V. mellékletet ennek megfelelően frissíteni kell.”

8.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

9.

A II. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

10.

A III. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

11.

Az V. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

12.

A VI. melléklet helyébe e rendelet V. mellékletének szövege lép.

13.

A rendelet VII. mellékletként e rendelet VI. mellékletének szövegével egészül ki.

14.

A rendelet VIII. mellékletként e rendelet VII. mellékletének szövegével egészül ki.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 13-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 307., 2003.11.24., 1. o.

(3)  HL L 228., 2000.9.8., 6. o. A 2032/2033/EK rendelettel módosított rendelet.

(4)  HL L 258., 2002.9.26., 15. o.


I. MELLÉKLET

A 2032/2003/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

„Bacillus sphaericus” hatóanyag CAS-száma helyébe „143447-72-7” lép.

2.

Az „1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)-metil-(1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát / d-Tetrametrin” anyagra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)-metil-(1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát / d-Transz-tetrametrin

214-619-0

1166-46-7”

3.

A melléklet a következő hatóanyagokkal egészül ki:

EINECS és/vagy más név

EK-szám

CAS-szám

„Etinil-esztradiol

200-342-2

57-63-6

Levonorgestrel

212-349-8

797-63-7

Tetra-decil-dimetil-benzil-ammónium-fluorid

61134-95-0

Terpinol

8006-39-1”


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAMBA FELVETT LÉTEZŐ HATÓANYAGOK ÉS TERMÉKCSOPORTOK (1)

EINECS és/vagy más név

EK-szám

CAS-szám

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

18

 

20

21

22

23

2-(2-butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil-éter / Piperonil-butoxid

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopol

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Difenoxarzin-10-il-oxid

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klór-krezol

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklorvosz

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanol

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangyasav

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Benzoesav

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propán-2-ol

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Szalicilsav

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propán-1-ol

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etilén-oxid

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-Dibróm-5,5-dimetil-hidantoin

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citromsav

201-069-1

77-92-9

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalool

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-Klór-acetamid

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brómecetsav

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glikolsav

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perecetsav

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-tejsav

201-196-2

79-33-4

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Warfarin

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrakinon

201-549-0

84-65-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Szimklozén

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klór-xilenol

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenil-2-ol

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftalin

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Diklorofén

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklokarbán

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniol

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

1,4-Diklór-benzol

203-400-5

106-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glioxál

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-Krezol

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutáraldehid

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Nonánsav

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undekán-2-on / Metil-nonil-keton

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N-(2-Etilhexil)-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboximid

204-029-1

113-48-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Propoxur

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-Diklór-5,5-dimetil-hidantoin

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofén

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzil-benzoát

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Benzetónium-klorid

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malation

204-497-7

121-75-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-Fenoxietanol

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetilpiridinium-klorid

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oktánsav

204-677-5

124-07-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Szén-dioxid

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Nátrium-dimetil-arzinát

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometilidin-trimetanol

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tozilklóramid-nátrium

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kálium-dimetil-ditiokarbamát

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-dimetil-ditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warfarin-nátrium

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-2-bifenilát

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptán

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

N-(Triklórmetiltio)-ftálimid / Folpet

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Metil-antranilát

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N, N-Dietil-m-toluamid

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tirám

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirám

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

19

 

21

 

 

Kálium-metil-ditiokarbamát

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metám-nátrium

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dinátrium-ciano-ditiokarbamát

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabam

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-hidrogén-karbonát

205-633-8

144-55-8

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

18

19

 

 

 

 

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

 

 

Benzotiazol-2-tiol

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naled

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuron

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Diazinon

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dekánsav

206-376-4

334-48-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Ciánamid

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-Hidroxi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrién-1-on

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dazomet

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1RS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (minden izomer; arány 1: 1:1: 1:1: 1:1: 1) / Alletrin

209-542-4

584-79-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Ftálaldehid

211-402-2

643-79-8

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklór-N-[(dimetilamino)-szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid / Tolilfluanid

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hidroxil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutrin

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklofluanid

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Réz-tiocianát

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetradónium-bromid

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)-metil-(1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát / d-Transz-tetrametrin

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibór-trioxid

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cink-szulfid

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

21

 

 

Réz-oxid

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diréz-oxid

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dinátrium-tetraborát, vízmentes

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nafténsavak, rézsók

215-657-0

1338-02-9

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Butanon-peroxid

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuron

217-129-5

1746-81-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4-Diklórbenzil-alkohol

217-210-5

1777-82-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klórtalonil

217-588-1

1897-45-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

4-(2-Nitrobutil)morfolin

218-748-3

2224-44-4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

1

2

3

4

 

6

 

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolnaftát

219-266-6

2398-96-1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

6

7

 

9

 

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

2-Metil-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

 

2

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Szulfuril-difluorid

220-281-5

2699-79-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Troklozén-nátrium

220-767-7

2893-78-9

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát

220-767-7

51580-86-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klórpirifosz

220-864-4

2921-88-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Mecetronium-etil-szulfát

221-106-5

3006-10-8

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisz(triklór-metil)-szulfon

221-310-4

3064-70-8

 

 

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Triklozán

222-182-2

3380-34-5

1

2

3

 

 

 

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt-1-én-3-ol

222-226-0

3391-86-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Nátrium-5-klór-2-[4-klór-2-[[[(3,4-diklór-fenil)amino]karbonil]amino]fenoxi]-Benzolszulfonát

222-654-8

3567-25-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

(Etilén-dioxi)-dimetanol

222-720-6

3586-55-8

 

2

3

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klórfacinon

223-003-0

3691-35-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipirition

223-024-5

3696-28-4

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-2,4,6-triklór-fenolát

223-246-2

3784-03-0

 

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó

223-296-5

3811-73-2

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meténamin-3-klórallil-klorid

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

6

 

 

9

 

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol

225-208-0

4719-04-4

 

2

3

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

 

2

3

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klórpirifosz-metil

227-011-5

5598-13-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

N, N'-metilén-biszmorfolin

227-062-3

5625-90-1

 

 

 

 

 

6

 

 

9

 

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumatetralil

227-424-0

5836-29-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutilazin

227-637-9

5915-41-3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R)-p-menta-1,8-dién

227-813-5

5989-27-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Metilén-ditiocianát

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

1,3-Bisz(hidroxi-metil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2-bróm-2-nitrovinil)benzol

230-515-8

7166-19-0

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didecil-dimetilammónium-klorid

230-525-2

7173-51-5

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

16

 

18

 

 

 

 

 

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Ezüst

231-131-3

7440-22-4

 

2

 

4

5

 

 

 

9

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réz

231-159-6

7440-50-8

 

2

 

4

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Kén-dioxid

231-195-2

7446-09-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

1

 

3

 

 

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Jód

231-442-4

7553-56-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Polivinil-pirrolidon-jód

Polimer

25655-41-8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilikon-dioxid — amorf

231-545-4

7631-86-9

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

18

19

20

 

 

 

Nátrium-hidrogén-szulfit

231-548-0

7631-90-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Hidrogén-klorid / Sósav

231-595-7

7647-01-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-klorid

231-598-3

7647-14-5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-bromid

231-599-9

7647-15-6

 

2

 

4

 

6

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofoszforsav

231-633-2

7664-38-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-hipoklorit

231-668-3

7681-52-9

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinátrium-diszulfit

231-673-0

7681-57-4

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Tetrametrin

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kálium-permanganát

231-760-3

7722-64-7

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrogén-peroxid

231-765-0

7722-84-1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitrogén

231-783-9

7727-37-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-szulfit

231-821-4

7757-83-7

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Nátrium-klorit

231-836-6

7758-19-2

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Réz-szulfát

231-847-6

7758-98-7

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezüst-nitrát

231-853-9

7761-88-8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-klorát

231-887-4

7775-09-9

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinátrium-peroxo-diszulfát / Nátrium-perszulfát

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalcium-hipoklorit

231-908-7

7778-54-3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klór

231-959-5

7782-50-5

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezüst-klorid

232-033-3

7783-90-6

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreozot

232-287-5

8001-58-9

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csontolaj / állati olaj

232-294-3

8001-85-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Repceolaj

232-299-0

8002-13-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Piretrinek és Piretroidok

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Fokhagymaextraktum

232-371-1

8008-99-9

 

 

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Lignin

232-682-2

9005-53-2

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

19

 

21

 

 

Bórsav

233-139-2

10043-35-3

1

2

3

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

22

 

Klór-dioxid

233-162-8

10049-04-4

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Kálium-szulfit

233-321-1

10117-38-1

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]

233-457-1

10187-52-7

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2-Dibróm-2-cianoacetamid

233-539-7

10222-01-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxin-réz

233-841-9

10380-28-6

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbendazim

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

234-541-0

12280-03-4

1

2

3

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Trimagnézium-difoszfid

235-023-7

12057-74-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

20

 

 

23

Réz(II)-karbonát — réz(II)-hidroxid (1: 1)

235-113-6

12069-69-1

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zineb

235-180-1

12122-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Ammónium-bromid

235-183-8

12124-97-9

 

2

 

4

 

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexabór-dicink-undekaoxid / Cink-borát

235-804-2

12767-90-7

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirition-cink

236-671-3

13463-41-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dodecilguanidin-monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

1

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

16

 

 

 

 

21

22

 

Kálium-2-bifenilát

237-243-9

13707-65-8

 

 

 

 

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bróm-klorid

237-601-4

13863-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Benzil-oxi)-metanol

238-588-8

14548-60-8

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foxim

238-887-3

14816-18-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Bisz(1-hidroxi-1H-piridin-2-tionato-O, S)-réz

238-984-0

14915-37-8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Klórtoluron

239-592-2

15545-48-9

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Nátrium-p-klór-m-krezolát

239-825-8

15733-22-9

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloralóz

240-016-7

15879-93-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

 

 

 

 

 

23

Dikálium-diszulfit

240-795-3

16731-55-8

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Metomil

240-815-0

16752-77-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

D-glukonsav reakcióterméke N, N''-bisz(4-klór-fenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekán-diamidin (2: 1)

242-354-0

18472-51-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzoxónium-klorid

243-008-1

19379-90-9

1

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réz-dihidroxid

243-815-9

20427-59-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diezüst-oxid

243-957-1

20667-12-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumínium-foszfid

244-088-0

20859-73-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

20

 

 

23

(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát

244-445-0

21564-17-0

 

2

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendiokarb

245-216-8

22781-23-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-Metil-4-oxo-3-(prop-2-inyl)ciklopent-2-en-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát / Pralletrin

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alfa, alfa, alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Oktil-2H-izotiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisz-trikoz-9-én

248-505-7

27519-02-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid

248-595-8

27668-52-6

 

2

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

N'-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

(S)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-[1R, 3R]]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (csak az 1R transz, 1S izomer) / S-Bioalletrin

249-013-5

28434-00-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Biorezmetrin

249-014-0

28434-01-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3-[3-(4'-Bróm-[1,1'-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2-benzopirone / Bromadiolon

249-205-9

28772-56-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirimifosz-metil

249-528-5

29232-93-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

transz-Izopropil-3-[[(etilamino)metoxifoszfinotioil]oxi]krotonát

250-517-2

31218-83-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

(Z, E)-Tetradeka-9,12-dienil-acetát

250-753-6

31654-77-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

 

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amitráz

251-375-4

33089-61-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

21

 

 

N-[[(4-Klór-fenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamid

252-529-3

35367-38-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol / Imazalil

252-615-0

35554-44-0

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

(±)-1-(2-Alliloxi-2,4-diklór-feniletil)imidazol / technikai tisztaságú imazalil

Növényvédő szer

73790-28-0

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-[(6-Klór-2-oxooxazol[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil]-O, O-dimetil tiofoszfát / Azametifosz

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril

252-681-0

35691-65-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát

254-484-5

39515-40-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dimetil-tetradecil[3-(trimetoxi-szilil)propil]ammónium-klorid

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisz- és transz-p-mentán-3,8-diol keveréke / Citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

4,4-Dimetiloxazolidin

257-048-2

51200-87-4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etil-N-acetil-N-butil-béta-alaninát

257-835-0

52304-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Cipermetrin

257-842-9

52315-07-8

 

 

 

 

 

 

 

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Permetrin

258-067-9

52645-53-1

 

2

3

 

5

 

 

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

22

 

alfa-Ciano-3-fenoxibenzil [1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-dibrómvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát / Deltametrin

258-256-6

52918-63-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1-Etinil-2-metilpent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát / Empentrin

259-154-4

54406-48-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Tetrakisz(hidroxi-metil)-foszfónium-szulfát (2: 1)

259-709-0

55566-30-8

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-(3-Bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxikumarin / Difenakum

259-978-4

56073-07-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Hidroxi-3-(3-(4'-bróm-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin / Brodifakum

259-980-5

56073-10-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propiconazol

262-104-4

60207-90-1

1

2

 

4

 

 

7

8

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

2-Klór-N-[[[4-(trifluorometoxi)fenil]amino]karbonil]benzamid

264-980-3

64628-44-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin

266-235-8

66204-44-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-Ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

266-257-8

66215-27-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin

266-719-9

67564-91-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

alfa-Ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Ciflutrin

269-855-7

68359-37-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok

269-919-4

68391-01-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

16

17

18

19

 

21

22

 

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok

270-325-2

68424-85-1

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

19