ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 174

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. július 7.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1055/2005/EK rendelete (2005. június 27.) a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1056/2005/EK rendelete (2005. június 27.) a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról

5

 

 

A Bizottság 1057/2005/EK rendelete (2005. július 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 1058/2005/EK rendelete (2005. július 6.) az árpa egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

12

 

*

A Bizottság 1059/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

15

 

*

A Bizottság 1060/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a szlovák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

18

 

*

A Bizottság 1061/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a lengyel intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

24

 

*

A Bizottság 1062/2005/EK rendelete (2005. július 6.) az osztrák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

30

 

*

A Bizottság 1063/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a cseh intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

36

 

*

A Bizottság 1064/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a litván intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

42

 

*

A Bizottság 1065/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a német intervenciós ügynökség birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

48

 

*

A Bizottság 1066/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a magyar intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

54

 

*

A Bizottság 1067/2005/EK rendelete (2005. július 6.) az 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a marhahús-felvásárlás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 562/2000/EK rendelet módosításáról

60

 

*

A Bizottság 1068/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK rendelet módosításáról

65

 

 

A Bizottság 1069/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

69

 

 

A Bizottság 1070/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

71

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Βizottság határozata (2005. július 4.) a triazamatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2005) 1960. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

72

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/1


A TANÁCS 1055/2005/EK RENDELETE

(2005. június 27.)

a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

a Szerződés 252. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A stabilitási és növekedési paktum eredetileg a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendeletből (3), a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendeletből (4) valamint a stabilitási és növekedési paktumról szóló, 1997. június 17-i európai tanácsi állásfoglalásból (5) állt. A stabilitási és növekedési paktum hasznosnak bizonyult a költségvetési fegyelem rögzítése szempontjából, ezáltal hozzájárult a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzéséhez szükséges, alacsony inflációs rátával és alacsony kamatlábbal jellemezhető, magas fokú makrogazdasági stabilitáshoz.

(2)

2005. március 20-án a Tanács elfogadta „A stabilitási és növekedési paktum végrehajtásának javításáról” szóló jelentést, melynek célja a költségvetés-politikai keret irányításának javítása és a nemzeti felelősség növelése a paktum gazdasági alapjainak megerősítése és hatékonyságának fokozása révén – mind a prevenció, mind a korrekció területén –, az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága, a megelőzés ösztönzése, valamint az elkövetkező nemzedékek túlzott megterhelésének elkerülése. A jelentést 2005. március 23-i ülésén az Európai Tanács a következtetéseiben (6) elfogadta, és kinyilvánította, hogy a jelentés aktualizálja és kiegészíti a stabilitási és növekedési paktumot és annak immár szerves részét képezi.

(3)

A 2005. tavaszi Európai Tanács ülésén elfogadott, 2005. március 20-i Ecofin-jelentésnek megfelelően a tagállamok, a Tanács és a Bizottság újra megerősítik azon elkötelezettségüket, hogy – egymást segítve és egymásra nyomást gyakorolva – a Szerződést és a stabilitási és növekedési paktumot hatékonyan és időben végrehajtják, továbbá szoros és konstruktív együttműködésben járnak el a gazdasági és költségvetési felügyelet során, hogy a paktum szabályainak biztos voltát és hatékonyságát garantálják.

(4)

Az 1466/97/EK rendeletet módosítani kell annak érdekében, hogy lehetővé tegye a stabilitási és növekedési paktum végrehajtása kapcsán jóváhagyott továbbfejlesztések teljes körű alkalmazását.

(5)

A stabilitási és növekedési paktum meghatározza a tagállamok arra vonatkozó kötelezettségét, hogy tartaniuk kell magukat azon középtávú célkitűzéshez, miszerint „egyensúlyközeli vagy többletet tartalmazó” költségvetési helyzetet érnek el. Az Uniót jellemző gazdasági és költségvetési különbségek fényében a középtávú költségvetési célkitűzéseket az egyes tagállamokra nézve differenciálni kell, hogy figyelembe lehessen venni a gazdasági és költségvetési helyzetnek, illetve fejlődésnek, valamint az államháztartás fenntarthatóságához kapcsolódó költségvetési kockázatoknak a sokszínűségét, a várható demográfiai változásokat is tekintetbe véve. Az egyes tagállamok esetében a középtávú költségvetési célkitűzés eltérhet az egyensúlyközeli vagy többletet tartalmazó költségvetési helyzettől. Az euroövezetbe tartozó és az ERM2-tagállamok számára ezért elkészülne az országspecifikus középtávú költségvetési célkitűzések meghatározott skálája, amely ciklikusan igazított, az egyszeri és átmeneti intézkedésektől mentes költségvetési helyzetre vonatkozó célkitűzéseket tartalmazna.

(6)

A teljes költségvetési ciklusra vonatkozó költségvetési politika kiegyensúlyozottabb megközelítését kell megvalósítani a gazdaságilag kedvező időszakokban tanúsított fokozott költségvetési fegyelem révén, a prociklikus politikák elkerülésének, valamint a középtávú költségvetési célkitűzések fokozatos elérésének a céljával. A középtávú költségvetési célkitűzések betartása lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy anélkül birkózzanak meg a szokásos ciklikus ingadozásokkal, hogy a költségvetési hiány elérné a GDP 3 %-át jelentő referenciaértéket, valamint biztosítja, hogy gyors előrelépést tegyenek a költségvetés hosszú távú fenntarthatósága felé. Ennek figyelembevételével a célkitűzések betartása költségvetési mozgásteret nyit, elsősorban a közberuházások számára.

(7)

A középtávú költségvetési célkitűzésüket még el nem ért tagállamoknak lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az a ciklus folyamán megvalósuljon. Középtávú költségvetési célkitűzéseik elérése érdekében az euroövezetbe vagy az ERM2-övezetbe tartozó tagállamoknak a ciklikusan igazított – egyszeri és egyéb átmeneti intézkedésektől mentes – megfelelő éves minimumkiigazítást kell teljesíteniük.

(8)

A paktum növekedésorientált jellegének fokozása érdekében azon országoknak a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető korrekciós pályája meghatározásakor, amelyek még nem érték el ezt a célt, valamint a középtávú célkitűzést már elért országoknak ezen célkitűzéstől való átmeneti eltérésének lehetővé tételekor figyelembe kell venni azokat a jelentős szerkezeti reformokat, amelyek – többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén – közvetlen, hosszú távú költségmegtakarítást eredményeznek, és ezáltal az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát igazolhatóan befolyásolják. Annak érdekében, hogy az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságán egyértelműen javító szerkezeti reformokat semmi ne akadályozza, különleges figyelmet kell fordítani a több pilléren alapuló – egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló – rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformokra, mivel ezek a reformok a végrehajtási időszakban az államháztartás rövid távú romlásával járnak.

(9)

A Tanács által a stabilitási és konvergenciaprogramok vizsgálata számára kitűzött határidőket azok alapos értékelése érdekében meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1466/97/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő új címsorral és cikkel egészül ki:

„1A. SZAKASZ

KÖZÉPTÁVÚ KÖLTSÉGVETÉSI CÉLKITŰZÉSEK

2a. cikk

Valamennyi tagállam költségvetési helyzetére differenciált középtávú célkitűzés vonatkozik. Ezen országspecifikus középtávú költségvetési célkitűzések eltérhetnek az egyensúlyközeli vagy többletet tartalmazó helyzetre vonatkozó követelménytől. A célkitűzéseknek a GDP 3 %-os költségvetési hiány tekintetében biztonsági tartalékot kell meghatározniuk, biztosítaniuk kell a fenntarthatóság irányába tett gyors előrehaladást, valamint ezt figyelembe véve mozgásteret kell biztosítaniuk a költségvetési műveletek számára, különösen a közberuházások szükségességére való tekintettel.

E tényezők figyelembevételével az eurót bevezető tagállamok és az ERM2-tagállamok számára ki kell jelölni országspecifikus, egy meghatározott skálán belül a GDP – 1 %-a és az egyensúly vagy a többlet közötti középtávú költségvetési célkitűzéseket, amelyek ciklikusan igazított, az egyszeri és átmeneti intézkedésektől mentes költségvetési helyzetre vonatkoznak.

A tagállamok középtávú költségvetési célkitűzését valamely jelentős szerkezeti reform megvalósításakor felül lehet, négyévenként pedig minden esetben felül kell vizsgálni.”

2.

A 3. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a középtávú költségvetési célkitűzést és az államháztartási többletre/hiányra vonatkozó ezen célkitűzéshez vezető korrekciós pályát, valamint az államadósság arányának várható alakulását;”

b)

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a program célkitűzéseinek elérése érdekében tett és/vagy javasolt költségvetési és egyéb gazdaságpolitikai intézkedések részletes és mennyiségi értékelését, amely tartalmazza a közvetlen, hosszú távú költségmegtakarítást – többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén – eredményező jelentős szerkezeti reformok részletes költség-haszon elemzését is;”

c)

a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

„e)

adott esetben a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez szükséges korrekciós pályától történő eltérés indokait.”;

3.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő albekezdések lépnek:

„1.   A Bizottság és a Szerződés 114. cikkével létrehozott bizottság értékelése alapján a Tanács a Szerződés 99. cikke értelmében a többoldalú felügyelet keretében megvizsgálja az érintett tagállam által benyújtott középtávú költségvetési célkitűzést, értékeli, hogy a program alapját képező közgazdasági feltételezések reálisak-e, a középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető korrekciós pálya megfelelő-e, és a korrekciós pálya tiszteletben tartása érdekében tett és/vagy javasolt intézkedések elegendőek-e a középtávú költségvetési célkitűzésnek a ciklus alatt történő eléréséhez.

A középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető korrekciós pálya értékelése során a Tanács megvizsgálja, hogy az érintett tagállam elérte-e a középtávú költségvetési célkitűzésének teljesítéséhez szükséges, az egyszeri és egyéb átmeneti intézkedésektől mentes, ciklikusan igazított egyenlegre vonatkozó éves javulást, a GDP 0,5 %-át véve viszonyítási alapul. A Tanács figyelembe veszi, hogy a gazdaságilag kedvező időszakokban a kiigazító erőfeszítések erőteljesebbek-e, míg gazdaságilag kedvezőtlen időszakokban az erőfeszítések korlátozottabbak lehetnek.

Azon tagállamoknak a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető korrekciós pályája meghatározásakor, amelyek még nem érték el ezt a célt, valamint a középtávú célkitűzést már elért országoknak ezen célkitűzéstől való átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a Tanács – azzal a feltétellel, hogy a hiányra vonatkozó referenciaérték tekintetében megfelelő biztonsági tartalék áll rendelkezésre, illetve a költségvetés helyzete az elvárások szerint a program időtartama alatt visszatér a középtávú költségvetési célkitűzéshez – figyelembe veszi azon jelentős szerkezeti reformok végrehajtását, amelyek, többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén, közvetlen hosszú távú költségmegtakarítást eredményeznek, és ezáltal az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát igazolhatóan befolyásolják.

Különleges figyelmet kell fordítani a több pilléren alapuló – egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló – rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat végrehajtó tagállamok számára lehetővé kell tenni a középtávú költségvetési célkitűzésük eléréséhez szükséges pályától vagy magától a célkitűzéstől történő – az államilag irányított pillér reformjának nettó költségét tükröző – eltérést, azzal a feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a hiányra vonatkozó referenciaérték tekintetében megfelelő biztonsági tartalék áll rendelkezésre.”

b)

A (2) bekezdésben a „két hónapon belül” kifejezés helyébe a „három hónapon belül” kifejezés lép.

4.

A 7. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a középtávú költségvetési célkitűzést és az államháztartási többletre/hiányra vonatkozó célkitűzéshez vezető korrekciós pályát, valamint az államadósság arányának várható alakulását; a középtávú monetáris politika célkitűzéseit; e célkitűzések összefüggését az ár- és árfolyam stabilitással;”

b)

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a program célkitűzéseinek elérése érdekében tett és/vagy javasolt költségvetési és egyéb gazdaságpolitikai intézkedések részletes és mennyiségi értékelését, amely tartalmazza a közvetlen, hosszú távú költségmegtakarítást – többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén – eredményező jelentős szerkezeti reformok részletes költség-haszon elemzését is;”

c)

a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

„e)

adott esetben a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez szükséges korrekciós pályától történő eltérés indokait.”

5.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő albekezdések lépnek:

„1.   A Bizottság és a Szerződés 114. cikkével létrehozott bizottság értékelése alapján a Tanács a Szerződés 99. cikke értelmében a többoldalú felügyelet keretében megvizsgálja az érintett tagállam által benyújtott középtávú költségvetési célkitűzést, értékeli, hogy a program alapját képező közgazdasági feltételezések reálisak-e, a középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető korrekciós pálya megfelelő-e, és a korrekciós pálya tiszteletben tartása érdekében tett és/vagy javasolt intézkedések elegendőek-e a középtávú költségvetési célkitűzésnek a ciklus alatt történő eléréséhez.

A Tanács a középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető korrekciós pálya értékelése során figyelembe veszi, hogy a gazdaságilag kedvező időszakokban a korrekciós erőfeszítések erőteljesebbek-e, míg gazdaságilag kedvezőtlen időszakokban az erőfeszítések korlátozottabbak lehetnek. Az ERM2-tagállamok esetében a Tanács megvizsgálja, hogy az érintett tagállam elérte-e a középtávú költségvetési célkitűzésének teljesítéséhez szükséges, az egyszeri és egyéb ideiglenes intézkedésektől mentes, ciklikusan kiigazított egyenlegre vonatkozó éves javulást, a GDP 0,5 %-át véve viszonyítási alapul.

Azon tagállamoknak a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető korrekciós pályája meghatározásakor, amelyek még nem érték el ezt a célt, valamint a középtávú célkitűzést már elért országoknak ezen célkitűzéstől való átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a Tanács – azzal a feltétellel, hogy a hiányra vonatkozó referenciaérték tekintetében megfelelő biztonsági tartalék áll rendelkezésre, illetve a költségvetés helyzete az elvárások szerint a program időtartama alatt visszatér a középtávú költségvetési célkitűzéshez – figyelembe veszi azon jelentős szerkezeti reformok végrehajtását, amelyek, többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén, közvetlen hosszú távú költségmegtakarítást eredményeznek, és ezáltal az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát igazolhatóan befolyásolják.

Különleges figyelmet kell fordítani a több pilléren alapuló – egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló – rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat végrehajtó tagállamok számára lehetővé kell tenni a középtávú célkitűzésüktől vagy magától a célkitűzéstől történő – az államilag irányított pillér reformjának nettó költségét tükröző – eltérést, azzal a feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a hiányra vonatkozó referenciaérték tekintetében megfelelő biztonsági tartalék áll rendelkezésre.”

b)

A (2) bekezdésben a „két hónapon belül” kifejezés helyébe a „három hónapon belül” kifejezés lép.

6.

A Szerződés 103. és 109c. cikkére való hivatkozások helyébe a rendelet teljes szövegében a 99., illetve a 114. cikkre való hivatkozás lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-C. JUNCKER


(1)  HL C 144., 2005.6.14., 17. o.

(2)  Az Európai Parlament 2005. június 9-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg), a Tanács 2005. június 21-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg) és az Európai Parlament 2005. június 23-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(3)  HL L 209., 1997.8.2., 1. o.

(4)  HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

(5)  HL C 236., 1997.8.2., 1. o.

(6)  Az Európai Tanács 2005. március 22–23-i ülése következtetéseinek 2. melléklete.


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/5


A TANÁCS 1056/2005/EK RENDELETE

(2005. június 27.)

a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 104. cikke (14) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

A stabilitási és növekedési paktum eredetileg a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendeletből (3), a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendeletből (4), valamint a Stabilitási és Növekedési Paktumról szóló, 1997. június 17-i európai tanácsi állásfoglalásból (5) állt. A Stabilitási és Növekedési Paktum hasznosnak bizonyult a költségvetési fegyelem rögzítése szempontjából, ezáltal hozzájárult a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzéséhez szükséges, alacsony inflációs rátával és alacsony kamatlábbal jellemezhető, magas fokú makrogazdasági stabilitáshoz.

(2)

2005. március 20-án a Tanács elfogadta „A Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának javításáról” szóló jelentést, melynek célja a költségvetés-politikai keret irányításának javítása és a nemzeti felelősség növelése a paktum gazdasági alapjainak megerősítése és hatékonyságának fokozása révén – mind a megelőzés, mind a korrekció területén –, az államháztartás hosszú távú teherbíró-képességének fenntartása, a növekedés ösztönzése, valamint az elkövetkező generációk túlzott megterhelésének elkerülése. A jelentést 2005. március 23-i ülésén az Európai Tanács következtetéseiben (6) elfogadta, és kinyilvánította, hogy az aktualizálja és kiegészíti a Stabilitási és növekedési paktumot, amelynek immár szerves részét képezi.

(3)

A 2005. tavaszi Európai Tanács ülésén elfogadott, 2005. március 20-i Ecofin-jelentésnek megfelelően a tagállamok, a Tanács és a Bizottság újra megerősítik azon elkötelezettségüket, hogy – egymást segítve és egymásra nyomást gyakorolva – a Szerződést és a Stabilitási és Növekedési Paktumot hatékonyan és időben végrehajtják, továbbá szoros és konstruktív együttműködésben járnak el a gazdasági és költségvetési felügyelet során, hogy a paktum szabályainak biztos voltát és hatékonyságát garantálják.

(4)

Az 1467/97/EK rendeletet módosítani kell annak érdekében, hogy lehetővé tegye a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtása kapcsán jóváhagyott továbbfejlesztések teljes körű alkalmazását.

(5)

A túlzott hiány esetén követendő eljárás alkalmazásának vezérelve a túlzott hiány gyors kiigazítása. Az eljárásnak továbbra is egyszerűnek, átláthatónak és méltányosnak kell lennie.

(6)

A súlyos gazdasági hanyatlásból eredő kivételes referenciaérték-túllépés fogalmát felül kell vizsgálni. Ennek során kellően figyelembe kell venni az Európai Unió gazdasági heterogenitását.

(7)

A Bizottság a Szerződés 104. cikkének (3) bekezdése alapján mindenkor jelentést készít. Jelentésében a Bizottság megvizsgálja, hogy a 104. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek alkalmazandók-e. A 104. cikk (3) bekezdése alapján készített bizottsági jelentésnek megfelelő módon tükröznie kell a középtávú gazdasági helyzet alakulását, továbbá a középtávú költségvetési helyzet alakulását. Ezen felül kellő figyelmet kell fordítani minden olyan egyéb tényezőre, amely az érintett tagállam véleménye szerint lényeges a referenciaérték-túllépés átfogó minőségi értékeléséhez.

(8)

Alapos figyelmet kell fordítani valamennyi, a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében végzett költségvetési értékelés során a több pilléren alapuló – egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló – rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformok végrehajtását tükröző, a referenciaérték közelében maradó túllépésre, mivel ezen reformok végrehajtása a költségvetési helyzet rövid távú romlását okozza, miközben az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága egyértelműen javul. Különösen amikor a Szerződés 104. cikkének (12) bekezdése értelmében azt értékelik, hogy a túlzott hiány kiigazítására sor került-e, a Bizottság és a Tanács értékeli a túlzott hiány esetén követendő eljárás hiánymutatóinak alakulását, miközben figyelembe veszi az államilag irányított pillér reformjának nettó költségét is.

(9)

A túlzott hiány esetén követendő eljárás során hozott tanácsi határozatok eljárási határidejét meg kell hosszabbítani annak érdekében, hogy az érintett tagállam jobban illeszthesse fellépését nemzeti költségvetési eljárásához és koherensebb intézkedéscsomagot alakíthasson ki. Különösen a határidő, amelyen belül a Tanácsnak a Szerződés 104. cikke (6) bekezdésének megfelelően határoznia kell a túlzott hiány fennállásáról, az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendelet (7) 4. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási határidők napjától számított négy hónapban kerül meghatározásra. Ez azokat az eseteket kezelné, amikor a költségvetés statisztikai adatait a Bizottság (Eurostat) nem érvényesítette röviddel a 3605/93/EK rendeletben meghatározott adatszolgáltatási határidőket követően.

(10)

A túlzott hiány gyors kiigazítása érdekében a túlzott hiánnyal rendelkező tagállamoknak hatékony intézkedéseket kell hozniuk, és az egyszeri és ideiglenes intézkedésektől mentes, ciklikusan kiigazított egyenlegükben egy minimális éves költségvetési javulást el kell érniük. Viszonyítási alapként a túlzott hiánnyal rendelkező országoknak a ciklikus hatásoktól megtisztított, egyszeri és átmeneti intézkedésektől mentes, éves minimális költségvetési erőfeszítést kell teljesíteniük.

(11)

A tagállamok számára a hatékony lépések és intézkedések megtételére rendelkezésre álló maximális időszakot meg kell hosszabbítani a lépéseknek a nemzeti költségvetési eljáráshoz való jobb illeszthetősége, és a kidolgozottabb intézkedéscsomagok kialakítása érdekében.

(12)

Amennyiben az érintett tagállam a Szerződés 104. cikke (7) bekezdésének megfelelő ajánlásra, vagy a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő közleményre adott válaszként hatékony lépéseket tett, és a túlzott hiánynak a Tanács által meghatározott határidőn belüli kiigazítását az államháztartásra jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események akadályozzák, lehetővé kell tenni a Tanács számára, hogy a 104. cikk (7) bekezdésének megfelelő felülvizsgált ajánlást, vagy a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő felülvizsgált közleményt adjon ki.

(13)

A jelenlegi, a 3605/93/EK rendelet 4. cikke (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási határidők és a szankciók bevezetéséről szóló határozat közötti, a jelenlegi összesen maximum 10 hónapos időszak nem lenne összhangban az eljárás valamennyi lépésének módosított határidejével, és nem tenné lehetővé a Szerződés 104. cikke (7) bekezdésének megfelelő felülvizsgált ajánlások, illetve a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő felülvizsgált közlemények kibocsátását. A maximális időszakot ezért ki kell igazítani ezen módosításokkal összhangban.

(14)

Az Egyesült Királyságra vonatkozó, a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtására alkalmazandó, az 1467/97/EK rendelet mellékletében meghatározott rendelkezéseket is módosítani kell az említett változások tükrében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1467/97/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő bekezdések lépnek:

„(2)   A Bizottság és a Tanács, amikor a Szerződés 104. cikkének (3)–(6) bekezdéseivel összhangban a túlzott hiány fennállását értékeli, illetve arról határoz, a referenciaérték súlyos gazdasági hanyatlásból eredő túllépését a 104. cikk (2) bekezdése a) pontjának második francia bekezdése értelmében kivételesnek ítélheti meg, ha a referenciaérték-túllépés a GDP volumene negatív éves növekedési ütemének, vagy a GDP volumenének a potenciális növekedéshez képest nagyon alacsony éves növekedési ütemével jellemezhető, hosszabban tartó időszak alatt felhalmozódott kibocsátási veszteségnek az eredménye.

(3)   A Bizottságnak a Szerződés 104. cikke (3) bekezdésének megfelelő jelentés elkészítése során valamennyi, a cikkben feltüntetett érdemleges tényezőt figyelembe kell vennie. A Bizottság jelentésének megfelelő módon tükröznie kell a középtávú gazdasági pozíció alakulását (különösen a potenciális növekedés, a fennálló ciklikus feltételek, a politikáknak a lisszaboni menetrend összefüggésében történő végrehajtása, valamint a K + F és az innováció elősegítésére irányuló politikák vonatkozásában), továbbá a középtávú költségvetési helyzet alakulását (különösen a „kedvező időkben” megvalósított költségvetési konszolidációs erőfeszítések, az adósság fenntarthatósága, a közberuházások, és az államháztartás általános minőségének vonatkozásában). Ezen felül a Bizottságnak kellő figyelmet kell fordítania minden olyan egyéb tényezőre, amely az érintett tagállam véleménye szerint lényeges a referenciaérték-túllépés átfogó minőségi értékeléséhez, és amelyet az adott tagállam a Bizottság és a Tanács elé terjesztett. Ezzel összefüggésben különös figyelmet kell fordítani a nemzetközi szolidaritás előmozdításához és az európai politikai célok, különösen Európa egyesítésének eléréséhez történő pénzügyi hozzájárulások növelését, illetve magas szinten tartását célzó költségvetési erőfeszítésekre, amennyiben azok hátrányos hatással vannak valamely tagállam növekedésére és pénzügyi terheire. Egy kiegyensúlyozott, átfogó értékelésnek mindezen tényezőket tartalmaznia kell.

(4)   Amennyiben az átfogó elv kettős feltétele – miszerint a (3) bekezdésben említett érdemleges tényezők figyelembe vétele előtt az államháztartási hiány a referenciaértékhez közeli marad, a referenciaérték-túllépés pedig átmeneti – teljes mértékben teljesül, ezeket a tényezőket is figyelembe kell venni a túlzott hiány fennállásáról szóló határozathoz vezető (a Szerződés 104. cikkének (4), (5) és (6) bekezdése szerinti) lépések során. A Tanács által készítendő kiegyensúlyozott, átfogó értékelésnek mindezen tényezőket tartalmaznia kell.

(5)   A Bizottság és a Tanács a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében folytatott valamennyi költségvetési értékelés során kellő figyelmet szentel a több pilléren alapuló – egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló – rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformok végrehajtásának.

(6)   Amennyiben a Tanács a Szerződés 104. cikkének (6) bekezdése alapján úgy határozott, hogy valamely tagállamban túlzott hiány áll fenn, a Bizottság és a Tanács a 104. cikk szerinti további eljárási lépések során is figyelembe veszi a (3) bekezdésben említett érdemleges tényezőket, beleértve az e rendelet 3. cikk (5) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott lépéseket is. Az említett érdemleges tényezőket azonban nem kell figyelembe venni a Tanácsnak a Szerződés 104. cikke (6)–(9) és (11) bekezdésének megfelelően hozott határozatai egy részének vagy összességének visszavonásáról szóló, a 104. cikk (12) bekezdése értelmében hozott határozatakor.

(7)   A referenciaértéket túllépő, de annak közelében maradó hiánnyal rendelkező tagállamok esetében, ha e túllépés a több pilléren alapuló – egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló – rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformok végrehajtását tükrözi, a Bizottság és a Tanács az államilag irányított pillér reformjának költségét is figyelembe veszi a túlzott hiány esetén követendő eljárással kapcsolatos hiánymutatók alakulásának értékelésekor. A reform nettó költségét ezért lineáris degresszív alapon, ötéves átmeneti időtartamra figyelembe kell venni. E nettó költséget a Tanácsnak a 104. cikk (6)–(9) és (11) bekezdésének megfelelően hozott határozatai egy részének vagy összességének visszavonásáról szóló, a 104. cikk (12) bekezdése értelmében hozott határozatakor is figyelembe kell venni, amennyiben a hiány jelentős mértékben és folyamatosan csökkent, és elért egy, a referenciaértékhez közeli szintet.”

2.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A Tanács a túlzott hiány fennállásáról szabály szerint a 3605/93/EK rendelet 4. cikke (2) és (3) bekezdésében előírt jelentés napjától számított négy hónapon belül, a Szerződés 104. cikke (6) bekezdésével összhangban határoz. Amennyiben úgy határoz, hogy a túlzott hiány fennáll, a Tanács a Szerződés 104. cikke (7) bekezdésével összhangban egyidejűleg ajánlásokat is tesz az érintett tagállamnak.”

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő bekezdések lépnek:

„(4)   A Tanács a Szerződés 104. cikk (7) bekezdésével összhangban tett ajánlása legfeljebb hat hónapos határidőt állapít meg az érintett tagállam által meghozandó hatékony intézkedésre. A Tanács ajánlása a túlzott hiány kiigazítására is megállapít egy határidőt, amelyet az annak megállapítását követő évben kell teljesíteni, kivéve ha különleges körülmények állnak fenn. Az ajánlásban a Tanács felkéri a tagállamot, hogy az egyszeri és ideiglenes intézkedésektől mentes, ciklikusan kiigazított egyenlegében érje el az éves minimális, viszonyítási alapként a GDP legalább 0,5 %-át kitevő javulást a túlzott hiány ajánlásban szereplő határidőn belüli kiigazításának biztosítása érdekében.

(5)   Amennyiben az érintett tagállam a Szerződés 104. cikkének (7) bekezdése értelmében tett ajánlásnak megfelelően hatékony lépéseket hozott, és az ajánlás elfogadását követően az államháztartásra jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események következnek be, a Tanács a Bizottság ajánlása alapján határozhat egy, a 104. cikk (7) bekezdésének megfelelő felülvizsgált ajánlás elfogadásáról. Nevezetesen, az e rendelet 2. cikke (3) bekezdésében említett érdemleges tényezőket figyelembe vevő felülvizsgált ajánlás meghosszabbíthatja egy évvel a túlzott hiány kiigazítására kitűzött határidőt. A Tanácsnak ajánlásában értékelnie kell az államháztartásra jelentős negatív hatással lévő, a gazdasági előrejelzések alapján előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események fennállását.”

3.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

(1)   A Tanácsnak azon határozatait, amelyekkel a Szerződés 104. cikke (9) bekezdésével összhangban az érintett résztvevő tagállamot felszólítja, hogy a költségvetési hiány csökkentésére intézkedéseket tegyen, a Tanácsnak attól a határozatától számított két hónapon belül kell meghoznia, amely megállapította, hogy a 104. cikk (8) bekezdésével összhangban eredményes intézkedést nem hoztak. A közleményben a Tanács felkéri a tagállamot, hogy az egyszeri és ideiglenes intézkedésektől mentes, ciklikusan kiigazított egyenlegében érje el az éves minimális, viszonyítási alapként a GDP legalább 0,5 %-át kitevő javulást a túlzott hiány közleményben szereplő határidőn belüli kiigazításának biztosítása érdekében.

(2)   Amennyiben az érintett tagállam a Szerződés 104. cikkének (9) bekezdése szerinti közleménynek megfelelően hatékony lépéseket hozott, és a közlemény elfogadását követően az államháztartásra jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események következnek be, a Tanács a Bizottság ajánlása alapján határozhat egy, a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő felülvizsgált közlemény elfogadásáról. Nevezetesen, az e rendelet 2. cikke (3) bekezdésében említett érdemleges tényezőket figyelembe vevő felülvizsgált közlemény meghosszabbíthatja egy évvel a túlzott hiány kiigazítására kitűzött határidőt. A Tanácsnak közleményében értékelnie kell az államháztartásra jelentős negatív hatással lévő, a gazdasági előrejelzések alapján előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események fennállását.”

4.

A 6. cikk második mondatában a „két hónappal” kifejezés helyébe a „négy hónappal” kifejezés lép.

5.

Az 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Ha egy résztvevő tagállam nem a Tanácsnak a Szerződés 104. cikk (7) és (9) bekezdése szerint egymást követően hozott határozataival összhangban jár el, a Tanácsnak a Szerződés 104. cikke (11) bekezdésével összhangban szankciót megállapító határozatát a 3605/93/EK rendelet 4. cikke (2) és (3) bekezdésében előírt jelentések napjától számított tizenhat hónapon belül meg kell hoznia. Abban az esetben, amikor az e rendelet 3. cikkének (5) bekezdése, vagy az 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, a tizenhat hónapos határidő annak megfelelően módosul. Gyorsított eljárást kell alkalmazni az olyan szándékosan tervezett költségvetési hiány esetén, amelyet a Tanács túlzottnak minősít.”

6.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Azon időszak, amely alatt az eljárást felfüggesztik, nem számít bele sem az e rendelet 6. cikkében említett időszakba, sem a 7. cikkében említett időszakba.”

b)

A rendelet a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az e rendelet 3. cikke (4) bekezdésének első mondatában említett időszak lejártát követően, valamint az e rendelet 6. cikkének második mondatában említett időszak lejártát követően a Bizottságnak értesítenie kell a Tanácsot arról, hogy a hozott intézkedéseket elegendőnek tekinti-e a túlzott hiánynak a Tanács által szabott határidőn belüli kiigazításához szükséges előrehaladás biztosításához, feltéve, hogy azokat teljes mértékben végrehajtják, valamint hogy a gazdasági helyzet az előrejelzéseknek megfelelően alakul. A Bizottság nyilatkozatát közzé kell tenni.”

7.

A Szerződés 104c., 109e., 109f. és 201. cikkére való hivatkozások helyébe a rendelet teljes szövegében a 104., 116., 117. és 269. cikkre való hivatkozás lép. Az Európai Unióról szóló szerződés D. cikkére való hivatkozás helyébe a 4. cikkre való hivatkozás lép.

8.

Az 1467/97/EK rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-C. JUNCKER


(1)  HL C 144., 2005.6.14., 16. o.

(2)  A 2005. június 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 209., 1997.8.2., 1. o.

(4)  HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

(5)  HL C 236., 1997.8.2., 1. o.

(6)  Az Európai Tanács 2005. március 22–23-i ülése következtetéseinek 2. melléklete.

(7)  HL L 332., 1993.12.31., 7. o. A legutóbb a 351/2002/EK rendelettel (HL L 55., 2002.2.26., 23. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGRA ALKALMAZANDÓ HATÁRIDŐK

1.

A tagállamok közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében, amikor a Tanács az e rendelet 2., 3., és 4. szakaszában szereplő határozatokat meghozza, figyelembe veszi az Egyesült Királyság költségvetési évének eltérését a költségvetési évtől azzal a céllal, hogy az Egyesült Királyság vonatkozásában költségvetési évének olyan pontján hozzon határozatokat, amely hasonló ahhoz, amikor más tagállamok esetében határozatokat hoz vagy fog hozni.

2.

A következő I. oszlopban meghatározott rendelkezéseket felváltják a II. oszlopban meghatározott rendelkezések.

I. oszlop

II. oszlop

»a 3605/93/EK tanácsi rendelet 4. cikke (2) és (3) bekezdésében előírt jelentés napjától számított négy hónapon belül«

(a 3. cikk (3) bekezdése)

„szabály szerint hat hónappal azon költségvetési év végét követően, amelyben a hiány felmerült”

»a megállapítását követő évben«

(a 3. cikk (4) bekezdése)

»a megállapítását követő költségvetési évben«

»a 3605/93/EK tanácsi rendelet 4. cikke (2) és (3) bekezdésében előírt jelentések napjától számított tizenhat hónapon belül«

(7. cikk)

»szabály szerint tizennyolc hónappal azon költségvetési év végét követően, amelyben a hiány felmerült«

»az előző évi«

(a 12. cikk (1) bekezdése)

»az előző költségvetési évi«”


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/10


A BIZOTTSÁG 1057/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 7-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. július 6-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

65,5

096

42,0

999

53,8

0707 00 05

052

78,9

999

78,9

0709 90 70

052

75,5

999

75,5

0805 50 10

382

71,1

388

60,2

528

61,5

999

64,3

0808 10 80

388

85,7

400

90,7

404

94,3

508

68,9

512

74,9

528

66,7

720

66,9

804

91,0

999

79,9

0808 20 50

388

86,1

512

47,1

528

70,0

800

46,1

999

62,3

0809 10 00

052

186,8

999

186,8

0809 20 95

052

290,1

400

316,1

999

303,1

0809 40 05

624

113,7

999

113,7


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/12


A BIZOTTSÁG 1058/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

az árpa egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdése első albekezdésére,

mivel:

(1)

A gabonafélék piacának jelenlegi helyzetét figyelembe véve célszerűnek tűnik, hogy a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK rendelet (2) 4. cikke ésmében az árpa kivitelével kapcsolatos export-visszatérítére vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásra kerüljön.

(2)

Az export-visszatérítés meghatározását illetően a pályázati felhívás eljárásának alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 1501/95/EK rendelet szabályozza. A pályázati felhíváshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások között szerepel az exportengedély-kérelem benyújtása és a biztosíték letétbe helyezése. A biztosíték összegét rögzíteni kell.

(3)

Az e pályázati felhívás keretében kiadott engedélyekhez egyedi érvényességi időtartamot kell megállapítani. Ennek az érvényességi időtartamnak összhangban kell lennie a világpiac 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó szükségleteivel.

(4)

Az összes érdekelt féllel való egyenlő elbánás biztosítása érdekében a kiadott engedélyek érvényességi idejének azonosnak kell lennie.

(5)

A kivitelre vonatkozó pályázati eljárás szabályszerű lefolyásának biztosítása érdekében elő kell írni a minimális mennyiséget, valamint az illetékes szolgálatoknál leadott ajánlatok továbbítási határidejét, illetve formáját.

(6)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1501/95/EK rendelet 4. cikke értelmében az export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásra kerül.

(2)   A pályázati felhívás árpa kivitelére vonatkozik Algériába, Szaúd-Arábiába, Bahreinbe, Egyiptomba, az Egyesült Arab Emirátusokba, Iránba, Irakba, Izraelbe, Jordániába, Kuvaitba, Libanonba, Líbiába, Marokkóba, Mauritániába, Ománba, Katarba, Szíriába, Tunéziába és Jemenbe.

(3)   A pályázati felhívás 2006. június 22-ig áll nyitva. A pályázati felhívás időtartama alatt heti kiírásokra kerül sor, melyekhez az ajánlatok benyújtására vonatkozó mennyiségeket, illetve időpontokat a pályázati felhívás hirdetményében határozzák meg.

Az 1501/95/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésének első albekezdésétől eltérve az első pályázati felhívásnál az ajánlatok benyújtásának határideje 2005. július 14-én jár le.

2. cikk

Az ajánlatok csak akkor érvényesek, ha legalább 1 000 tonnát foglalnak magukban.

3. cikk

Az 1501/95/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdése a) pontjában említett biztosíték összege tonnánként 12 euró.

4. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (3) 23. cikke (1) bekezdésétől eltérve az 1501/95/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének megfelelően kiállított exportengedélyek – érvényességi idejüket illetően – az ajánlat benyújtásának napján kiadottnak számítanak.

(2)   Az e rendeletben meghatározott pályázati felhívás keretében kiadott exportengedélyek az (1) bekezdés szerint a kiadás idejétől az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

5. cikk

A benyújtott ajánlatokat a pályázati felhívás hirdetményében előírtaknak megfelelően a tagállamok – a mellékletben lévő formanyomtatványokat használva – legkésőbb az ajánlatok heti benyújtásához kiszabott határidő lejártát követő másfél órán belül, elektronikus úton juttatják el a Bizottsághoz.

Amennyiben nem nyújtottak be ajánlatokat, a tagállamok ugyancsak az első albekezdésben előírt határidőn belül értesítik arról a Bizottságot.

Az ajánlatok benyújtásához előírt határidők a belga időszámítás szerint értendők.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1741/2004/EK rendelettel (HL L 311., 2004.10.8., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Formanyomtatvány (1)

Az árpa egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás

(1058/2005/EK rendelet)

(Az ajánlattétel lejárata)

1

2

3

Az ajánlattevők számozása

Mennyiség tonnában

Az export-visszatérítés összege tonnánként euróban

1

 

 

2

 

 

3

 

 

stb.

 

 


(1)  A DG AGRI (D/2)-nek küldendő.


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/15


A BIZOTTSÁG 1059/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

a közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdése első albekezdésére,

mivel:

(1)

A gabonafélék piacának jelenlegi helyzetét figyelembe véve célszerűnek tűnik, hogy a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK rendelet (2) 4. cikke értelmében a közönséges búza kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásra kerüljön.

(2)

Az export-visszatérítés meghatározását illetően a pályázati felhívás eljárásának alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 1501/95/EK rendelet szabályozza. A pályázati felhíváshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások között szerepel az exportengedély-kérelem benyújtása és a biztosíték letétbe helyezése. A biztosíték összegét rögzíteni kell.

(3)

Az e pályázati felhívás keretében kiadott engedélyekhez egyedi érvényességi időtartamot kell megállapítani. Ennek az érvényességi időtartamnak összhangban kell állnia a világpiac 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó szükségleteivel.

(4)

Az összes érdekelt féllel való egyenlő elbánás biztosítása érdekében a kiadott engedélyek érvényességi idejének azonosnak kell lennie.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében csak egyes harmadik országokba való kivitelhez nyújtandó visszatérítés.

(6)

A kivitelre vonatkozó pályázati eljárás szabályszerű lefolyásának biztosítása érdekében elő kell írni a minimális mennyiséget, valamint az illetékes szolgálatoknál leadott ajánlatok továbbítási határidejét, illetve formáját.

(7)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1501/95/EK rendelet 4. cikke értelmében az export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásra kerül.

(2)   A pályázati felhívás közönséges búza kivitelére vonatkozik, a következő rendeltetési helyekre való kivitel kivételével: Albánia, Bulgária, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (3), Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Liechtenstein, Románia és Svájc.

(3)   A pályázati felhívás 2006. június 22-ig áll nyitva. A pályázati felhívás időtartama alatt heti kiírásokra kerül sor, melyekhez az ajánlatok benyújtására vonatkozó mennyiségeket, illetve időpontokat a pályázati felhívás hirdetményében határozzák meg.

Az 1501/95/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésének első albekezdésétől eltérve az első pályázati felhívásnál az ajánlatok benyújtásának határideje 2005. július 14-én jár le.

2. cikk

Az ajánlatok csak akkor érvényesek, ha legalább 1 000 tonnát foglalnak magukban.

3. cikk

Az 1501/95/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdése a) pontjában említett biztosíték összege tonnánként 12 euró.

4. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 23. cikke (1) bekezdésétől eltérve az 1501/95/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének megfelelően kiállított exportengedélyek – érvényességi idejüket illetően – az ajánlat benyújtásának napján kiadottnak számítanak.

(2)   Az e rendeletben meghatározott pályázati felhívás keretében kiadott exportengedélyek az (1) bekezdés szerint a kiadás idejétől az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

5. cikk

A benyújtott ajánlatokat a pályázati felhívás hirdetményében előírtaknak megfelelően a tagállamok – a mellékletben lévő formanyomtatványokat használva – legkésőbb az ajánlatok heti benyújtásához kiszabott határidő lejártát követő másfél órán belül, elektronikus úton juttatják el a Bizottsághoz.

Amennyiben nem nyújtottak be ajánlatokat, a tagállamok ugyancsak az első albekezdésben előírt határidőn belül értesítik arról a Bizottságot.

Az ajánlatok benyújtásához előírt határidők a belga időszámítás szerint értendők.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o). módosított rendelet.

(3)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244 sz. határozatában foglalt meghatározása szerint.

(4)  HL L 152., 2002.6.24., 1. o. A legutóbb az 1741/2004/EK rendelettel (HL L 311., 2004.10.8., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Formanyomtatvány (1)

A közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás

(1059/2005/EK rendelet)

(Az ajánlattétel lejárata)

1

2

3

Az ajánlattevők számozása

Mennyiség tonnában

Az export-visszatérítés összege tonnánként euróban

1

 

 

2

 

 

3

 

 

stb.

 

 


(1)  A DG AGRI (D/2)-nek küldendő.


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/18


A BIZOTTSÁG 1060/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

a szlovák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós ügynökségek birtokában levő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet (3) megállapítja az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetési helyének igazolására vonatkozó közös részletes szabályokat.

(3)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára, szükségesnek mutatkozik megnyitni egy folyamatos pályázati eljárást a szlovák intervenciós ügynökség birtokában levő 30 000 tonna közönséges búza kivitelére.

(4)

Sajátos szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és azok ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból olyan biztosítékrendszert kell előírni, amely biztosítja a kívánt célok megvalósítását anélkül, hogy a gazdasági alanyokra aránytalan terhet róna. Erre tekintettel szükségesnek mutatkozik mentességet biztosítani egyes szabályok, különösen a 2131/93/EGK rendelet alól.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében a jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében történő kivitelt meghatározott harmadik országokra szükséges korlátozni.

(6)

A 2131/93/EGK rendelet 7. cikkének (2a) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázatnyertes részére megtérítésre kerüljön a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség, meghatározott összeghatárig. Tekintettel Szlovákia földrajzi helyzetére, az említett rendelkezést alkalmazni kell.

(7)

Tekintettel a rendszer működtetésének korszerűsítésére szükségesnek mutatkozik előírni a Bizottság által igényelt információk elektronikus úton való továbbítását.

(8)

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A szlovák intervenciós ügynökség folyamatos pályázati eljárást nyit meg az általa tárolt közönséges búza kivitelére a 2131/93/EGK rendeletben rögzített feltételek szerint, amennyiben a jelen rendelet eltérően nem rendelkezik.

2. cikk

A pályázati felhívás 30 000 tonna közönséges búza maximális mennyiségre vonatkozik, harmadik országokba irányuló exportra, kivéve Albániát, Bulgáriát, Boszniát és Hercegovinát, Horvátországot, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságot, Liechtensteint, Romániát, Svájcot valamint Szerbiát és Montenegrót (4).

3. cikk

(1)   A jelen rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésében foglaltaktól eltérően a kivitelért fizetendő ár az az ár, amely az ajánlatban szerepel, havi emelés nélkül.

(4)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikk (2a) bekezdésének értelmében a pályázatnyertes exportőr részére megtérítendő a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség, a pályázati felhívásban rögzített összeghatárig.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikkének értelmében kiadásuk napjától az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   A jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem szükséges mellékelni a 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) 49. cikkén alapuló kiviteli engedély iránti kérelmet.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az első részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2005. július 14., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

A további részleges pályázati felhívások esetében az ajánlatok beérkezésének határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), 2005. július 21., 2005. augusztus 4., 2005. augusztus 18., 2005. szeptember 1., 2005. november 3., 2005. december 29., 2006. április 13. és 2006. május 25. kivételével, amely hetek folyamán nem kerül sor pályázatok elbírálására.

Az utolsó részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2006. június 22., 9 óra. (brüsszeli idő szerint)

(2)   Az ajánlatokat a szlovák intervenciós ügynökséghez kell benyújtani, amelynek címe a következő:

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

tel.: 421-2-58243271

fax: 421-2-58243362.

6. cikk

Az intervenciós ügynökség, a tárolást végző szervezet és a pályázat nyertese, ez utóbbi erre vonatkozó kérelme esetén és közös megegyezés alapján, a pályázat nyertesének választása szerint akár a raktárból való kiléptetés előtt, akár a kiléptetéskor, ellenőrző mintákat vételeznek, legalább 500 tonnánként egy mintavétel sűrűséggel, és elemzik azokat. Az intervenciós ügynökséget meghatalmazott is képviselheti, feltéve, hogy az nem azonos a tárolást végző szervezet képviselőjével.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a pályázat nyertese által jelzett kérés napjától számított hét munkanapon belül kell lebonyolítani, illetve három munkanapon belül, ha a mintavétel a raktárból való kiléptetéskor történik.

Az elemzések eredményeit, véleményeltérés esetén, elektronikus úton meg kell küldeni a Bizottságnak.

7. cikk

(1)   A pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van, amennyiben a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

jobb, mint a pályázati felhívásban szereplő;

b)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, ugyanakkor az eltérés az alábbi határértékeken belüli:

1 kilogramm/hektoliter a fajsúly tekintetében, amely azonban nem lehet kevesebb hektoliterenként 75 kilogrammnál,

egy százalékpont a nedvességtartalom tekintetében,

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet (6) mellékletének B.2 és B.4 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, valamint

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet mellékletének B.5 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának változatlansága mellett.

(2)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, és az eltérés az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottnál nagyobb mértékű, a pályázat nyertese:

a)

vagy elfogadhatja a szállítmányt úgy, ahogy van;

b)

vagy visszautasíthatja a kérdéses szállítmány átvételét.

Az első albekezdés b) pontjában említett esetben a pályázat nyertese a kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

(3)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség gyengébb, mint az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőség, a pályázat nyertese nem veheti át a kérdéses szállítmányt. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

8. cikk

A 7. cikk (2) bekezdés első albekezdés b) pontjában, illetve (3) bekezdésében említett esetekben a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kérheti. Ez esetben a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján.

Ha a pályázat nyertese a szállítmány kicserélésére vonatkozó kérés napjától számított legfeljebb egy hónapon belül, a szállítmányok többszöri cseréje eredményeképpen sem kapott az előírt minőségnek megfelelő szállítmányt, akkor minden kötelezettsége alól mentesül, a garanciákat is beleértve, miután az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

9. cikk

(1)   Abban az esetben, ha a közönséges búza raktárból való kiléptetése a 6. cikkben említett elemzések eredményeinek ismertté válását megelőzően megtörténik, a szállítmány átvételétől kezdődően minden kockázatot a pályázat nyertese visel. A fent írtak ugyanakkor nem érintik a pályázat nyertesét a tárolást végzővel szemben megillető jogorvoslati lehetőségeket.

(2)   A 6. cikkben meghatározott mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve a 7. cikk (3) bekezdésében említetteket – az EMOGA-t terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a pályázat nyertese által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei ez utóbbit terhelik.

10. cikk

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet 12. cikkében foglaltaktól eltérően a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos dokumentumoknak és különösen a kiviteli engedélynek a 3002/92/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontja szerinti kiadási bizonylatnak, az exportnyilatkozatnak, valamint adott esetben a T5 formanyomtatványnak, tartalmazniuk kell a II. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

11. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikke (4) bekezdése alapján nyújtott garanciát a kiviteli engedélyeknek a pályázat nyertesei részére való kiadását követően fel kell szabadítani.

(2)   A 2131/92/EGK rendelet 17. cikke (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az exportkötelezettség teljesítését biztosító garancia összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a pályázatnyertes ár különbözetével egyenlő, de nem kevesebb tonnánként 25 eurónál. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell rendelkezésre bocsátani.

12. cikk

A szlovák intervenciós ügynökség legkésőbb két órával az ajánlattételi határidő lejárta után, elektronikus úton tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. A tájékoztatás a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján történik.

13. cikk

A jelen rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o. A legutóbb a 770/96/EK rendelettel (HL L 104., 1996.4.27., 13. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244 sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 636/2004/EK rendelettel (HL L 100., 2004.4.6., 25. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Szállítmányok visszautasítása illetve esetleges csereigény bejelentése a szlovák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében

(1060/2005/EK rendelet)

A pályázat nyertesének neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A szállítmány pályázat nyertese által történt visszautasításának időpontja:


A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

Fajsúly (kg/hl)

A kicsírázott magvak %-a

Az idegenanyag-tartalom (Schwartzbesatz) %-a

A kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők %-a

Egyebek


II. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett bejegyzések

:

Spanyolul

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1060/2005

:

Csehül

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1060/2005

:

Dánul

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1060/2005

:

Németül

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1060/2005

:

Észtül

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1060/2005

:

Görögül

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2005

:

Angolul

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1060/2005

:

Franciául

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1060/2005

:

Olaszul

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1060/2005

:

Lettül

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1060/2005

:

Litvánul

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1060/2005

:

Magyarul

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1060/2005/EK rendelet

:

Hollandul

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1060/2005

:

Lengyelül

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1060/2005

:

Portugálul

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1060/2005

:

Szlovákul

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1060/2005

:

Szlovénül

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1060/2005

:

Finnül

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1060/2005

:

Svédül

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1060/2005.


III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány (1)

Folyamatos pályázati eljárás a szlovák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére

(1060/2005/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

A pályázók sorszáma

A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

Ajánlati ár

(EUR/t) (2)

Felárak (+)

Levonások (–)

(EUR/t)

(emlékeztetőül)

Kereskedelmi költségek (3)

(EUR/t)

Viszonylat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  A DG AGRI (D/2)-nek küldendő.

(2)  Ez az ár tartalmazza a pályázat tárgyát képező szállítmányra vonatkozó felárakat és levonásokat.

(3)  A kereskedelmi költségek az intervenciós raktárból való kiléptetéstől a behajózási kikötőben „költségmentesen hajóra rakva” (franco à bord; FOB) stádiumig igénybe vett szolgáltatások illetve biztosítás költségeit foglalják magukba, kivéve a szállítással kapcsolatosakat. A közölt költségek az intervenciós ügynökség által a pályázati időszakot megelőző félév folyamán megállapított tényleges költségek átlaga alapján kerülnek meghatározásra, és euró/tonnában fejezendők ki.


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/24


A BIZOTTSÁG 1061/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

a lengyel intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós ügynökségek birtokában levő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet (3) megállapítja az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetési helyének igazolására vonatkozó közös részletes szabályokat.

(3)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára szükségesnek mutatkozik megnyitni egy folyamatos pályázati eljárást a lengyel intervenciós ügynökség birtokában levő 250 000 tonna közönséges búza kivitelére.

(4)

Sajátos szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és azok ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból olyan biztosítékrendszert kell előírni, amely biztosítja a kívánt célok megvalósítását anélkül, hogy a gazdasági alanyokra aránytalan terhet róna. Erre tekintettel szükségesnek mutatkozik mentességet biztosítani egyes szabályok, különösen a 2131/93/EGK rendelet alól.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében a jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében történő kivitelt meghatározott harmadik országokra szükséges korlátozni.

(6)

Tekintettel a rendszer működtetésének korszerűsítésére szükségesnek mutatkozik előírni a Bizottság által igényelt információk elektronikus úton való továbbítását.

(7)

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság álláspontjával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A lengyel intervenciós ügynökség folyamatos pályázati eljárást nyit meg az általa tárolt közönséges búza kivitelére a 2131/93/EGK rendeletben rögzített feltételek szerint, amennyiben a jelen rendelet eltérően nem rendelkezik.

2. cikk

A pályázati felhívás 250 000 tonna közönséges búza maximális mennyiségre vonatkozik, harmadik országokba irányuló exportra, kivéve Albániát, Bulgáriát, Boszniát és Hercegovinát, Horvátországot, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságot, Liechtensteint, Romániát, Svájcot valamint Szerbiát és Montenegrót (4).

3. cikk

(1)   A jelen rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésében foglaltaktól eltérően a kivitelért fizetendő ár az az ár, amely az ajánlatban szerepel, havi emelés nélkül.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikkének értelmében kiadásuk napjától az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   A jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem szükséges mellékelni az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) 49. cikkén alapuló kiviteli engedély iránti kérelmet.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az első részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2005. július 14., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

A további részleges pályázati felhívások esetében az ajánlatok beérkezésének határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), 2005. július 21., 2005. augusztus 4., 2005. augusztus 18., 2005. szeptember 1., 2005. november 3., 2005. december 29., 2006. április 13. és 2006. május 25. kivételével, amely hetek folyamán nem kerül sor pályázatok elbírálására.

Az utolsó részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2006. június 22., 9 óra. (brüsszeli idő szerint)

(2)   Az ajánlatokat a lengyel intervenciós ügynökséghez kell benyújtani, amelynek címe a következő:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel: (48-22) 661 78 10

Fax: (48-22) 661 78 26

6. cikk

Az intervenciós ügynökség, a tárolást végző szervezet és a pályázat nyertese, ez utóbbi erre vonatkozó kérelme esetén és közös megegyezés alapján, a pályázat nyertesének választása szerint akár a raktárból való kiléptetés előtt, akár a kiléptetéskor, ellenőrző mintákat vételeznek, legalább 500 tonnánként egy mintavétel sűrűséggel, és elemzik azokat. Az intervenciós ügynökséget meghatalmazott is képviselheti, feltéve, hogy az nem azonos a tárolást végző szervezet képviselőjével.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a pályázat nyertese által jelzett kérés napjától számított hét munkanapon belül kell lebonyolítani, illetve három munkanapon belül, ha a mintavétel a raktárból való kiléptetéskor történik.

Az elemzések eredményeit, véleményeltérés esetén, elektronikus úton meg kell küldeni a Bizottságnak.

7. cikk

(1)   A pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van, amennyiben a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

jobb, mint a pályázati felhívásban szereplő;

b)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, ugyanakkor az eltérés az alábbi határértékeken belüli:

1 kilogramm/hektoliter a fajsúly tekintetében, amely azonban nem lehet kevesebb hektoliterenként 75 kilogrammnál,

egy százalékpont a nedvességtartalom tekintetében,

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet (6) mellékletének B.2 és B.4 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, valamint

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet mellékletének B.5 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának változatlansága mellett.

(2)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, és az eltérés az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottnál nagyobb mértékű, a pályázat nyertese:

a)

vagy elfogadhatja a szállítmányt úgy, ahogy van;

b)

vagy visszautasíthatja a kérdéses szállítmány átvételét.

Az első albekezdés b) pontjában említett esetben a pályázat nyertese a kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

(3)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség gyengébb, mint az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőség, a pályázat nyertese nem veheti át a kérdéses szállítmányt. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

8. cikk

A 7. cikk (2) bekezdés első albekezdés b) pontjában, illetve (3) bekezdésében említett esetekben a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kérheti. Ez esetben a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján.

Ha a pályázat nyertese a szállítmány kicserélésére vonatkozó kérés napjától számított legfeljebb egy hónapon belül, a szállítmányok többszöri cseréje eredményeképpen sem kapott az előírt minőségnek megfelelő szállítmányt, akkor minden kötelezettsége alól mentesül, a garanciákat is beleértve, miután az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

9. cikk

(1)   Abban az esetben, ha a közönséges búza raktárból való kiléptetése a 6. cikkben említett elemzések eredményeinek ismertté válását megelőzően megtörténik, a szállítmány átvételétől kezdődően minden kockázatot a pályázat nyertese visel. A fent írtak ugyanakkor nem érintik a pályázat nyertesét a tárolást végzővel szemben megillető jogorvoslati lehetőségeket.

(2)   A 6. cikkben meghatározott mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve a 7. cikk (3) bekezdésében említetteket – az EMOGA-t terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a pályázat nyertese által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei ez utóbbit terhelik.

10. cikk

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet 12. cikkében foglaltaktól eltérően a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos dokumentumoknak, és különösen a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási bizonylatnak, az export-nyilatkozatnak, valamint adott esetben a T5 formanyomtatványnak, tartalmazniuk kell a II. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

11. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikk (4) bekezdése alapján nyújtott garanciát a kiviteli engedélyeknek a pályázat nyertesei részére való kiadását követően fel kell szabadítani.

(2)   A 2131/92/EGK rendelet 17. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az exportkötelezettség teljesítését biztosító garancia összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a pályázatnyertes ár különbözetével egyenlő, de nem kevesebb tonnánként 25 eurónál. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell rendelkezésre bocsátani.

12. cikk

A lengyel intervenciós ügynökség legkésőbb két órával az ajánlattételi határidő lejárta után, elektronikus úton tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. A tájékoztatás a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján történik.

13. cikk

A jelen rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o. A legutóbb a 770/96/EK rendelettel (HL L 104., 1996.4.27., 13. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244 sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(6)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Szállítmányok visszautasítása, illetve esetleges csereigény bejelentése a lengyel intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében

(1061/2005/EK rendelet)

A pályázat nyertesének neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A szállítmány pályázat nyertese által történt visszautasításának időpontja:


A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

Fajsúly (kg/hl)

A kicsírázott magvak %-a

Az idegenanyag-tartalom (Schwartzbesatz) %-a

A kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők %-a

Egyebek


II. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett bejegyzések

:

Spanyolul

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1061/2005

:

Csehül

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1061/2005

:

Dánul

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1061/2005

:

Németül

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1061/2005

:

Észtül

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1061/2005

:

Görögül

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2005

:

Angolul

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1061/2005

:

Franciául

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1061/2005

:

Olaszul

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1061/2005

:

Lettül

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1061/2005

:

Litvánul

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1061/2005

:

Magyarul

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1061/2005/EK rendelet

:

Hollandul

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1061/2005

:

Lengyelül

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1061/2005

:

Portugálul

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1061/2005

:

Szlovákul

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1061/2005

:

Szlovénül

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1061/2005

:

Finnül

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1061/2005

:

Svédül

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1061/2005.


III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány (1)

Folyamatos pályázati eljárás a lengyel intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére

(1061/2005/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

A pályázók sorszáma

A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

Ajánlati ár

(EUR/t) (2)

Felárak (+)

Levonások (–)

(EUR/t)

(emlékeztetőül)

Kereskedelmi költségek (3)

(EUR/t)

Viszonylat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  A DG AGRI (D/2)-nek küldendő.

(2)  Ez az ár tartalmazza a pályázat tárgyát képező szállítmányra vonatkozó felárakat és levonásokat.

(3)  A kereskedelmi költségek az intervenciós raktárból való kiléptetéstől a behajózási kikötőben „költségmentesen hajóra rakva” (franco à bord; FOB) stádiumig igénybe vett szolgáltatások, illetve biztosítás költségeit foglalják magukban, kivéve a szállítással kapcsolatosakat. A közölt költségek az intervenciós ügynökség által a pályázati időszakot megelőző félév folyamán megállapított tényleges költségek átlaga alapján kerülnek meghatározásra, és euró/tonnában fejezendők ki.


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/30


A BIZOTTSÁG 1062/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

az osztrák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós ügynökségek birtokában levő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet (3) megállapítja az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetési helyének igazolására vonatkozó közös részletes szabályokat.

(3)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára szükségesnek mutatkozik megnyitni egy folyamatos pályázati eljárást az osztrák intervenciós ügynökség birtokában levő 80 000 tonna közönséges búza kivitelére.

(4)

Sajátos szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és azok ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból olyan biztosítékrendszert kell előírni, amely biztosítja a kívánt célok megvalósítását anélkül, hogy a gazdasági alanyokra aránytalan terhet róna. Erre tekintettel szükségesnek mutatkozik mentességet biztosítani egyes szabályok, különösen a 2131/93/EGK rendelet alól.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében a jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében történő kivitelt meghatározott harmadik országokra szükséges korlátozni.

(6)

A 2131/93/EGK rendelet 7. cikkének (2a) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázatnyertes részére megtérítésre kerüljön a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség, meghatározott összeghatárig. Tekintettel Ausztria földrajzi helyzetére, az említett rendelkezést alkalmazni kell.

(7)

Tekintettel a rendszer működtetésének korszerűsítésére szükségesnek mutatkozik előírni a Bizottság által igényelt információk elektronikus úton való továbbítását.

(8)

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság álláspontjával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az osztrák intervenciós ügynökség folyamatos pályázati eljárást nyit meg az általa tárolt közönséges búza kivitelére a 2131/93/EGK rendeletben rögzített feltételek szerint, amennyiben a jelen rendelet eltérően nem rendelkezik.

2. cikk

A pályázati felhívás 80 000 tonna közönséges búza maximális mennyiségre vonatkozik, harmadik országokba irányuló exportra, kivéve Albániát, Bulgáriát, Boszniát és Hercegovinát, Horvátországot, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságot, Liechtensteint, Romániát, Svájcot valamint Szerbiát és Montenegrót (4).

3. cikk

(1)   A jelen rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésében foglaltaktól eltérően a kivitelért fizetendő ár az az ár, amely az ajánlatban szerepel, havi emelés nélkül.

(4)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikk (2a) bekezdésének értelmében a pályázatnyertes exportőr részére megtérítendő a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség, a pályázati felhívásban rögzített összeghatárig.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikkének értelmében kiadásuk napjától az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   A jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem szükséges mellékelni a 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) 49. cikkén alapuló kiviteli engedély iránti kérelmet.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az első részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2005. július 14., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

A további részleges pályázati felhívások esetében az ajánlatok beérkezésének határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), 2005. július 21., 2005. augusztus 4., 2005. augusztus 18., 2005. szeptember 1., 2005. november 3., 2005. december 29., 2006. április 13. és 2006. május 25. kivételével, amely hetek folyamán nem kerül sor pályázatok elbírálására.

Az utolsó részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2006. június 22., 9 óra. (brüsszeli idő szerint)

(2)   Az ajánlatokat az osztrák intervenciós ügynökséghez kell benyújtani, amelynek címe a következő:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Fax:

(00 43 1) 33151 4624

(00 43 1) 33151 4469

6. cikk

Az intervenciós ügynökség, a tárolást végző szervezet és a pályázat nyertese, ez utóbbi erre vonatkozó kérelme esetén és közös megegyezés alapján, a pályázat nyertesének választása szerint akár a raktárból való kiléptetés előtt, akár a kiléptetéskor, ellenőrző mintákat vételeznek, legalább 500 tonnánként egy mintavétel sűrűséggel, és elemzik azokat. Az intervenciós ügynökséget meghatalmazott is képviselheti, feltéve, hogy az nem azonos a tárolást végző szervezet képviselőjével.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a pályázat nyertese által jelzett kérés napjától számított hét munkanapon belül kell lebonyolítani, illetve három munkanapon belül, ha a mintavétel a raktárból való kiléptetéskor történik.

Az elemzések eredményeit, véleményeltérés esetén, elektronikus úton meg kell küldeni a Bizottságnak.

7. cikk

(1)   A pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van, amennyiben a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

jobb, mint a pályázati felhívásban szereplő;

b)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, ugyanakkor az eltérés az alábbi határértékeken belüli:

1 kilogramm/hektoliter a fajsúly tekintetében, amely azonban nem lehet kevesebb hektoliterenként 75 kilogrammnál,

egy százalékpont a nedvességtartalom tekintetében,

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet (6) mellékletének B.2 és B.4 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, valamint

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet mellékletének B.5 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának változatlansága mellett.

(2)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, és az eltérés az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottnál nagyobb mértékű, a pályázat nyertese:

a)

vagy elfogadhatja a szállítmányt úgy, ahogy van;

b)

vagy visszautasíthatja a kérdéses szállítmány átvételét.

Az első albekezdés b) pontjában említett esetben a pályázat nyertese a kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

(3)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség gyengébb, mint az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőség, a pályázat nyertese nem veheti át a kérdéses szállítmányt. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

8. cikk

A 7. cikk (2) bekezdés első albekezdés b) pontjában, illetve (3) bekezdésében említett esetekben a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kérheti. Ez esetben a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján.

Ha a pályázat nyertese a szállítmány kicserélésére vonatkozó kérés napjától számított legfeljebb egy hónapon belül, a szállítmányok többszöri cseréje eredményeképpen sem kapott az előírt minőségnek megfelelő szállítmányt, akkor minden kötelezettsége alól mentesül, a garanciákat is beleértve, miután az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

9. cikk

(1)   Abban az esetben, ha a közönséges búza raktárból való kiléptetése a 6. cikkben említett elemzések eredményeinek ismertté válását megelőzően megtörténik, a szállítmány átvételétől kezdődően minden kockázatot a pályázat nyertese visel. A fent írtak ugyanakkor nem érintik a pályázat nyertesét a tárolást végzővel szemben megillető jogorvoslati lehetőségeket.

(2)   A 6. cikkben meghatározott mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve a 7. cikk (3) bekezdésében említetteket – az EMOGA-t terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a pályázat nyertese által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei ez utóbbit terhelik.

10. cikk

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet 12. cikkében foglaltaktól eltérően a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos dokumentumoknak, és különösen a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási bizonylatnak, az export-nyilatkozatnak, valamint adott esetben a T5 formanyomtatványnak, tartalmazniuk kell a II. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

11. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikk (4) bekezdése alapján nyújtott garanciát a kiviteli engedélyeknek a pályázat nyertesei részére való kiadását követően fel kell szabadítani.

(2)   A 2131/92/EGK rendelet 17. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az exportkötelezettség teljesítését biztosító garancia összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a pályázatnyertes ár különbözetével egyenlő, de nem kevesebb tonnánként 25 eurónál. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell rendelkezésre bocsátani.

12. cikk

Az osztrák intervenciós ügynökség legkésőbb két órával az ajánlattételi határidő lejárta után, elektronikus úton tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. A tájékoztatás a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján történik.

13. cikk

A jelen rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o. A legutóbb a 770/96/EK rendelettel (HL L 104., 1996.4.27., 13. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244 sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(6)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Szállítmányok visszautasítása illetve esetleges csereigény bejelentése az osztrák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében

(1062/2005/EK rendelet)

A pályázat nyertesének neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A szállítmány pályázat nyertese által történt visszautasításának időpontja:


A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

Fajsúly (kg/hl)

A kicsírázott magvak %-a

Az idegenanyag-tartalom (Schwartzbesatz) %-a

A kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők %-a

Egyebek


II. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett bejegyzések

:

Spanyolul

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1062/2005

:

Csehül

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1062/2005

:

Dánul

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1062/2005

:

Németül

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1062/2005

:

Észtül

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1062/2005

:

Görögül

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1062/2005

:

Angolul

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1062/2005

:

Franciául

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1062/2005

:

Olaszul

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1062/2005

:

Lettül

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1062/2005

:

Litvánul

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1062/2005

:

Magyarul

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1062/2005/EK rendelet

:

Hollandul

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1062/2005

:

Lengyelül

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1062/2005

:

Portugálul

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1062/2005

:

Szlovákul

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1062/2005

:

Szlovénül

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1062/2005

:

Finnül

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1062/2005

:

Svédül

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1062/2005.


III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány (1)

Folyamatos pályázati eljárás az osztrák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére

(1062/2005/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

A pályázók sorszáma

A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

Ajánlati ár

(EUR/t) (2)

Felárak (+)

Levonások (–)

(EUR/t)

(emlékeztetőül)

Kereskedelmi költségek (3)

(EUR/t)

Viszonylat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  A DG AGRI (D/2)-nek küldendő.

(2)  Ez az ár tartalmazza a pályázat tárgyát képező szállítmányra vonatkozó felárakat és levonásokat.

(3)  A kereskedelmi költségek az intervenciós raktárból való kiléptetéstől a behajózási kikötőben „költségmentesen hajóra rakva” (franco à bord; FOB) stádiumig igénybe vett szolgáltatások illetve biztosítás költségeit foglalják magukban, kivéve a szállítással kapcsolatosakat. A közölt költségek az intervenciós ügynökség által a pályázati időszakot megelőző félév folyamán megállapított tényleges költségek átlaga alapján kerülnek meghatározásra, és euró/tonnában fejezendők ki.


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/36


A BIZOTTSÁG 1063/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

a cseh intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós ügynökségek birtokában levő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet (3) megállapítja az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetési helyének igazolására vonatkozó közös részletes szabályokat.

(3)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára szükségesnek mutatkozik megnyitni egy folyamatos pályázati eljárást a cseh intervenciós ügynökség birtokában levő 180 000 tonna közönséges búza kivitelére.

(4)

Sajátos szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és azok ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból olyan biztosítékrendszert kell előírni, amely biztosítja a kívánt célok megvalósítását anélkül, hogy a gazdasági alanyokra aránytalan terhet róna. Erre tekintettel szükségesnek mutatkozik mentességet biztosítani egyes szabályok, különösen a 2131/93/EGK rendelet alól.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében a jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében történő kivitelt meghatározott harmadik országokra szükséges korlátozni.

(6)

A 2131/93/EGK rendelet 7. cikkének (2a) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázatnyertes részére megtérítésre kerüljön a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség, meghatározott összeghatárig. Tekintettel a Cseh Köztársaság földrajzi helyzetére, az említett rendelkezést alkalmazni kell.

(7)

Tekintettel a rendszer működtetésének korszerűsítésére szükségesnek mutatkozik előírni a Bizottság által igényelt információk elektronikus úton való továbbítását.

(8)

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság álláspontjával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A cseh intervenciós ügynökség folyamatos pályázati eljárást nyit meg az általa tárolt közönséges búza kivitelére a 2131/93/EGK rendeletben rögzített feltételek szerint, amennyiben a jelen rendelet eltérően nem rendelkezik.

2. cikk

A pályázati felhívás 180 000 tonna közönséges búza maximális mennyiségre vonatkozik, harmadik országokba irányuló exportra, kivéve Albániát, Bulgáriát, Boszniát és Hercegovinát, Horvátországot, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságot, Liechtensteint, Romániát, Svájcot valamint Szerbiát és Montenegrót (4).

3. cikk

(1)   A jelen rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésében foglaltaktól eltérően a kivitelért fizetendő ár az az ár, amely az ajánlatban szerepel, havi emelés nélkül.

(4)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikk (2a) bekezdésének értelmében a pályázatnyertes exportőr részére megtérítendő a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség, a pályázati felhívásban rögzített összeghatárig.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikkének értelmében kiadásuk napjától az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   A jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem szükséges mellékelni az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) 49. cikkén alapuló kiviteli engedély iránti kérelmet.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az első részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2005. július 14., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

A további részleges pályázati felhívások esetében az ajánlatok beérkezésének határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), 2005. július 21., 2005. augusztus 4., 2005. augusztus 18., 2005. szeptember 1., 2005. november 3., 2005. december 29., 2006. április 13. és 2006. május 25. kivételével, amely hetek folyamán nem kerül sor pályázatok elbírálására.

Az utolsó részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2006. június 22., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(2)   Az ajánlatokat a cseh intervenciós ügynökséghez kell benyújtani, amelynek címe a következő:

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel.: (420-2) 22 87 16 67/403

Fax: (420-2) 22 29 68 06 404

6. cikk

Az intervenciós ügynökség, a tárolást végző szervezet és a pályázat nyertese, ez utóbbi erre vonatkozó kérelme esetén és közös megegyezés alapján, a pályázat nyertesének választása szerint akár a raktárból való kiléptetés előtt, akár a kiléptetéskor, ellenőrző mintákat vételeznek, legalább 500 tonnánként egy mintavétel sűrűséggel, és elemzik azokat. Az intervenciós ügynökséget meghatalmazott is képviselheti, feltéve hogy az nem azonos a tárolást végző szervezet képviselőjével.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a pályázat nyertese által jelzett kérés napjától számított hét munkanapon belül kell lebonyolítani, illetve három munkanapon belül, ha a mintavétel a raktárból való kiléptetéskor történik.

Az elemzések eredményeit, véleményeltérés esetén, elektronikus úton meg kell küldeni a Bizottságnak.

7. cikk

(1)   A pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van, amennyiben a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

jobb, mint a pályázati felhívásban szereplő;

b)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, ugyanakkor az eltérés az alábbi határértékeken belüli:

1 kilogramm/hektoliter a fajsúly tekintetében, amely azonban nem lehet kevesebb hektoliterenként 75 kilogrammnál,

egy százalékpont a nedvességtartalom tekintetében,

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet (6) mellékletének B.2 és B.4 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében,

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet mellékletének B.5 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának változatlansága mellett.

(2)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, és az eltérés az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottnál nagyobb mértékű, a pályázat nyertese:

a)

vagy elfogadhatja a szállítmányt úgy, ahogy van;

b)

vagy visszautasíthatja a kérdéses szállítmány átvételét.

Az első albekezdés b) pontjában említett esetben a pályázat nyertese a kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

(3)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség gyengébb, mint az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőség, a pályázat nyertese nem veheti át a kérdéses szállítmányt. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

8. cikk

A 7. cikk (2) bekezdés első albekezdés b) pontjában, illetve (3) bekezdésében említett esetekben a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kérheti. Ez esetben a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján.

Ha a pályázat nyertese a szállítmány kicserélésére vonatkozó kérés napjától számított legfeljebb egy hónapon belül, a szállítmányok többszöri cseréje eredményeképpen sem kapott az előírt minőségnek megfelelő szállítmányt, akkor minden kötelezettsége alól mentesül, a garanciákat is beleértve, miután az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

9. cikk

(1)   Abban az esetben, ha a közönséges búza raktárból való kiléptetése a 6. cikkben említett elemzések eredményeinek ismertté válását megelőzően megtörténik, a szállítmány átvételétől kezdődően minden kockázatot a pályázat nyertese visel. A fent írtak ugyanakkor nem érintik a pályázat nyertesét a tárolást végzővel szemben megillető jogorvoslati lehetőségeket.

(2)   A 6. cikkben meghatározott mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve a 7. cikk (3) bekezdésében említetteket – az EMOGA-t terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a pályázat nyertese által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei ez utóbbit terhelik.

10. cikk

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet 12. cikkében foglaltaktól eltérően a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos dokumentumoknak, és különösen a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási bizonylatnak, az export-nyilatkozatnak, valamint adott esetben a T5 formanyomtatványnak, tartalmazniuk kell a II. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

11. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikk (4) bekezdése alapján nyújtott garanciát a kiviteli engedélyeknek a pályázat nyertesei részére való kiadását követően fel kell szabadítani.

(2)   A 2131/92/EGK rendelet 17. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az exportkötelezettség teljesítését biztosító garancia összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a pályázatnyertes ár különbözetével egyenlő, de nem kevesebb tonnánként 25 eurónál. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell rendelkezésre bocsátani.

12. cikk

A cseh intervenciós ügynökség legkésőbb két órával az ajánlattételi határidő lejárta után, elektronikus úton tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. A tájékoztatás a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján történik.

13. cikk

A jelen rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o. A legutóbb a 770/96/EK rendelettel (HL L 104., 1996.4.27., 13. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244 sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(6)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Szállítmányok visszautasítása illetve esetleges csereigény bejelentése a cseh intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében

(1063/2005/EK rendelet)

A pályázat nyertesének neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A szállítmány pályázat nyertese által történt visszautasításának időpontja:


A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

Fajsúly (kg/hl)

A kicsírázott magvak %-a

Az idegenanyag-tartalom (Schwartzbesatz) %-a

A kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők %-a

Egyebek


II. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett bejegyzések

:

Spanyolul

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1063/2005

:

Csehül

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1063/2005

:

Dánul

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1063/2005

:

Németül

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1063/2005

:

Észtül

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1063/2005

:

Görögül

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1063/2005

:

Angolul

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1063/2005

:

Franciául

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1063/2005

:

Olaszul

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1063/2005

:

Lettül

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1063/2005

:

Litvánul

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1063/2005

:

Magyarul

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1063/2005/EK rendelet

:

Hollandul

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1063/2005

:

Lengyelül

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1063/2005

:

Portugálul

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1063/2005

:

Szlovákul

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1063/2005

:

Szlovénül

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1063/2005

:

Finnül

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1063/2005

:

Svédül

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1063/2005.


III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány (1)

Folyamatos pályázati eljárás a cseh intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére

(1063/2005/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

A pályázók sorszáma

A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

Ajánlati ár

(EUR/t) (2)

Felárak (+)

Levonások (–)

(EUR/t)

(emlékeztetőül)

Kereskedelmi költségek (3)

(EUR/t)

Viszonylat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  A DG AGRI (D/2)-nek küldendő.

(2)  Ez az ár tartalmazza a pályázat tárgyát képező szállítmányra vonatkozó felárakat és levonásokat.

(3)  A kereskedelmi költségek az intervenciós raktárból való kiléptetéstől a behajózási kikötőben „költségmentesen hajóra rakva” (franco à bord; FOB) stádiumig igénybe vett szolgáltatások illetve biztosítás költségeit foglalják magukban, kivéve a szállítással kapcsolatosakat. A közölt költségek az intervenciós ügynökség által a pályázati időszakot megelőző félév folyamán megállapított tényleges költségek átlaga alapján kerülnek meghatározásra, és euró/tonnában fejezendők ki.


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/42


A BIZOTTSÁG 1064/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

a litván intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós ügynökségek birtokában levő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet (3) megállapítja az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetési helyének igazolására vonatkozó közös részletes szabályokat.

(3)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára szükségesnek mutatkozik megnyitni egy folyamatos pályázati eljárást a litván intervenciós ügynökség birtokában levő 150 000 tonna közönséges búza kivitelére.

(4)

Sajátos szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és azok ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból olyan biztosítékrendszert kell előírni, amely biztosítja a kívánt célok megvalósítását anélkül, hogy a gazdasági alanyokra aránytalan terhet róna. Erre tekintettel szükségesnek mutatkozik mentességet biztosítani egyes szabályok, különösen a 2131/93/EGK rendelet alól.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében a jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében történő kivitelt meghatározott harmadik országokra szükséges korlátozni.

(6)

Tekintettel a rendszer működtetésének korszerűsítésére szükségesnek mutatkozik előírni a Bizottság által igényelt információk elektronikus úton való továbbítását.

(7)

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság álláspontjával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A litván intervenciós ügynökség folyamatos pályázati eljárást nyit meg az általa tárolt közönséges búza kivitelére a 2131/93/EGK rendeletben rögzített feltételek szerint, amennyiben a jelen rendelet eltérően nem rendelkezik.

2. cikk

A pályázati felhívás 150 000 tonna közönséges búza maximális mennyiségre vonatkozik, harmadik országokba irányuló exportra, kivéve Albániát, Bulgáriát, Boszniát és Hercegovinát, Horvátországot, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságot, Liechtensteint, Romániát, Svájcot valamint Szerbiát és Montenegrót (4).

3. cikk

(1)   A jelen rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésében foglaltaktól eltérően a kivitelért fizetendő ár az az ár, amely az ajánlatban szerepel, havi emelés nélkül.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikkének értelmében kiadásuk napjától az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   A jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem szükséges mellékelni az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) 49. cikkén alapuló kiviteli engedély iránti kérelmet.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az első részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2005. július 14., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

A további részleges pályázati felhívások esetében az ajánlatok beérkezésének határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), 2005. július 21., 2005. augusztus 4., 2005. augusztus 18., 2005. szeptember 1., 2005. november 3., 2005. december 29., 2006. április 13. és 2006. május 25. kivételével, amely hetek folyamán nem kerül sor pályázatok elbírálására.

Az utolsó részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2006. június 22., 9 óra. (brüsszeli idő szerint)

(2)   Az ajánlatokat a litván intervenciós ügynökséghez kell benyújtani, amelynek címe a következő:

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Tel.: 370-5-2685049

Fax: 370-5-2685061

6. cikk

Az intervenciós ügynökség, a tárolást végző szervezet és a pályázat nyertese, ez utóbbi erre vonatkozó kérelme esetén és közös megegyezés alapján, a pályázat nyertesének választása szerint akár a raktárból való kiléptetés előtt, akár a kiléptetéskor, ellenőrző mintákat vételeznek, legalább 500 tonnánként egy mintavétel sűrűséggel, és elemzik azokat. Az intervenciós ügynökséget meghatalmazott is képviselheti, feltéve, hogy az nem azonos a tárolást végző szervezet képviselőjével.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a pályázat nyertese által jelzett kérés napjától számított hét munkanapon belül kell lebonyolítani, illetve három munkanapon belül, ha a mintavétel a raktárból való kiléptetéskor történik.

Az elemzések eredményeit, véleményeltérés esetén, elektronikus úton meg kell küldeni a Bizottságnak.

7. cikk

(1)   A pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van, amennyiben a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

jobb, mint a pályázati felhívásban szereplő;

b)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, ugyanakkor az eltérés az alábbi határértékeken belüli:

1 kilogramm/hektoliter a fajsúly tekintetében, amely azonban nem lehet kevesebb hektoliterenként 75 kilogrammnál,

egy százalékpont a nedvességtartalom tekintetében,

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet (6) mellékletének B.2 és B.4 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, valamint

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet mellékletének B.5 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának változatlansága mellett.

(2)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, és az eltérés az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottnál nagyobb mértékű, a pályázat nyertese:

a)

vagy elfogadhatja a szállítmányt úgy, ahogy van;

b)

vagy visszautasíthatja a kérdéses szállítmány átvételét.

Az első albekezdés b) pontjában említett esetben a pályázat nyertese a kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

(3)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség gyengébb, mint az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőség, a pályázat nyertese nem veheti át a kérdéses szállítmányt. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

8. cikk

A 7. cikk (2) bekezdés első albekezdés b) pontjában, illetve (3) bekezdésében említett esetekben a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kérheti. Ez esetben a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján.

Ha a pályázat nyertese a szállítmány kicserélésére vonatkozó kérés napjától számított legfeljebb egy hónapon belül, a szállítmányok többszöri cseréje eredményeképpen sem kapott az előírt minőségnek megfelelő szállítmányt, akkor minden kötelezettsége alól mentesül, a garanciákat is beleértve, miután az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

9. cikk

(1)   Abban az esetben, ha a közönséges búza raktárból való kiléptetése a 6. cikkben említett elemzések eredményeinek ismertté válását megelőzően megtörténik, a szállítmány átvételétől kezdődően minden kockázatot a pályázat nyertese visel. A fent írtak ugyanakkor nem érintik a pályázat nyertesét a tárolást végzővel szemben megillető jogorvoslati lehetőségeket.

(2)   A 6. cikkben meghatározott mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve a 7. cikk (3) bekezdésében említetteket – az EMOGA-t terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a pályázat nyertese által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei ez utóbbit terhelik.

10. cikk

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet 12. cikkében foglaltaktól eltérően a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos dokumentumoknak, és különösen a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási bizonylatnak, az export-nyilatkozatnak, valamint adott esetben a T5 formanyomtatványnak, tartalmazniuk kell a II. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

11. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikk (4) bekezdése alapján nyújtott garanciát a kiviteli engedélyeknek a pályázat nyertesei részére való kiadását követően fel kell szabadítani.

(2)   A 2131/92/EGK rendelet 17. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az exportkötelezettség teljesítését biztosító garancia összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a pályázatnyertes ár különbözetével egyenlő, de nem kevesebb tonnánként 25 eurónál. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell rendelkezésre bocsátani.

12. cikk

A litván intervenciós ügynökség legkésőbb két órával az ajánlattételi határidő lejárta után, elektronikus úton tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. A tájékoztatás a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján történik.

13. cikk

A jelen rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 301. 1992.10.17., 17. o. A legutóbb a 770/96/EK rendelettel (HL L 104., 1996.4.27., 13. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244 sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(6)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Szállítmányok visszautasítása, illetve esetleges csereigény bejelentése a litván intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében

(1064/2005/EK rendelet)

A pályázat nyertesének neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A szállítmány pályázat nyertese által történt visszautasításának időpontja:


A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

Fajsúly (kg/hl)

A kicsírázott magvak %-a

Az idegenanyag-tartalom (Schwartzbesatz) %-a

A kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők %-a

Egyebek


II. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett bejegyzések

:

Spanyolul

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1064/2005

:

Csehül

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1064/2005

:

Dánul

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1064/2005

:

Németül

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1064/2005

:

Észtül

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1064/2005

:

Görögül

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1064/2005

:

Angolul

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1064/2005

:

Franciául

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1064/2005

:

Olaszul

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1064/2005

:

Lettül

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1064/2005

:

Litvánul

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1064/2005

:

Magyarul

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1064/2005/EK rendelet

:

Hollandul

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1064/2005

:

Lengyelül

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1064/2005

:

Portugálul

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1064/2005

:

Szlovákul

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1064/2005

:

Szlovénül

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1064/2005

:

Finnül

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1064/2005

:

Svédül

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1064/2005.


III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány (1)

Folyamatos pályázati eljárás a litván intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére

(1064/2005/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

A pályázók sorszáma

A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

Ajánlati ár

(EUR/t) (2)

Felárak (+)

Levonások (–)

(EUR/t)

(emlékeztetőül)

Kereskedelmi költségek (3)

(EUR/t)

Viszonylat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  A DG AGRI (D/2)-nek küldendő.

(2)  Ez az ár tartalmazza a pályázat tárgyát képező szállítmányra vonatkozó felárakat és levonásokat.

(3)  A kereskedelmi költségek az intervenciós raktárból való kiléptetéstől a behajózási kikötőben „költségmentesen hajóra rakva” (franco à bord; FOB) stádiumig igénybe vett szolgáltatások illetve biztosítás költségeit foglalják magukban, kivéve a szállítással kapcsolatosakat. A közölt költségek az intervenciós ügynökség által a pályázati időszakot megelőző félév folyamán megállapított tényleges költségek átlaga alapján kerülnek meghatározásra, és euró/tonnában fejezendők ki.


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/48


A BIZOTTSÁG 1065/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

a német intervenciós ügynökség birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós ügynökségek birtokában levő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet (3) megállapítja az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetési helyének igazolására vonatkozó közös részletes szabályokat.

(3)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára szükségesnek mutatkozik megnyitni egy folyamatos pályázati eljárást a német intervenciós ügynökség birtokában levő 300 000 tonna árpa kivitelére.

(4)

Sajátos szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és azok ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból olyan biztosítékrendszert kell előírni, amely biztosítja a kívánt célok megvalósítását anélkül, hogy a gazdasági alanyokra aránytalan terhet róna. Erre tekintettel szükségesnek mutatkozik mentességet biztosítani egyes szabályok, különösen a 2131/93/EGK rendelet alól.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében a jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében történő kivitelt meghatározott harmadik országokra szükséges korlátozni.

(6)

Tekintettel a rendszer működtetésének korszerűsítésére szükségesnek mutatkozik előírni a Bizottság által igényelt információk elektronikus úton való továbbítását.

(7)

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság álláspontjával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A német intervenciós ügynökség folyamatos pályázati eljárást nyit meg az általa tárolt árpa kivitelére a 2131/93/EGK rendeletben rögzített feltételek szerint, amennyiben a jelen rendelet eltérően nem rendelkezik.

2. cikk

A pályázati felhívás 300 000 tonna árpa maximális mennyiségre vonatkozik, harmadik országokba irányuló exportra, kivéve Albániát, az Amerikai Egyesült Államokat, Bulgáriát, Boszniát és Hercegovinát, Horvátországot, Kanadát, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságot, Mexikót, Liechtensteint, Romániát, Svájcot valamint Szerbiát és Montenegrót (4).

3. cikk

(1)   A jelen rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésében foglaltaktól eltérően a kivitelért fizetendő ár az az ár, amely az ajánlatban szerepel, havi emelés nélkül.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikkének értelmében kiadásuk napjától az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   A jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretébenaz benyújtott ajánlatokhoz nem szükséges mellékelni a 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) 49. cikkén alapuló kiviteli engedély iránti kérelmet.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az első részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2005. július 14., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

A további részleges pályázati felhívások esetében az ajánlatok beérkezésének határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), 2005. július 21., 2005. augusztus 4., 2005. augusztus 18., 2005. szeptember 1., 2005. november 3., 2005. december 29., 2006. április 13., 2006. május 25. és 2006. június 15. kivételével, amely hetek folyamán nem kerül sor pályázatok elbírálására.

Az utolsó részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2006. június 22., 9 óra. (brüsszeli idő szerint).

(2)   Az ajánlatokat a német intervenciós ügynökséghez kell benyújtani, amelynek címe a következő:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax:

(49-228) 68 45 39 85

(49-228) 68 45 32 76

6. cikk

Az intervenciós ügynökség, a tárolást végző szervezet és a pályázat nyertese, ez utóbbi erre vonatkozó kérelme esetén és közös megegyezés alapján, a pályázat nyertesének választása szerint akár a raktárból való kiléptetés előtt, akár a kiléptetéskor, ellenőrző mintákat vételeznek, legalább 500 tonnánként egy mintavétel sűrűséggel, és elemzik azokat. Az intervenciós ügynökséget meghatalmazott is képviselheti, feltéve, hogy az nem azonos a tárolást végző szervezet képviselőjével.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a pályázat nyertese által jelzett kérés napjától számított hét munkanapon belül kell lebonyolítani, illetve három munkanapon belül, ha a mintavétel a raktárból való kiléptetéskor történik.

Az elemzések eredményeit, véleményeltérés esetén, elektronikus úton meg kell küldeni a Bizottságnak.

7. cikk

(1)   A pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van, amennyiben a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

jobb, mint a pályázati felhívásban szereplő;

b)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, ugyanakkor az eltérés az alábbi határértékeken belüli:

1 kilogramm/hektoliter a fajsúly tekintetében, amely azonban nem lehet kevesebb hektoliterenként 75 kilogrammnál,

egy százalékpont a nedvességtartalom tekintetében,

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet (6) mellékletének B.2 és B.4 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, valamint

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet mellékletének B.5 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának változatlansága mellett.

(2)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, és az eltérés az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottnál nagyobb mértékű, a pályázat nyertese:

a)

vagy elfogadhatja a szállítmányt úgy, ahogy van;

b)

vagy visszautasíthatja a kérdéses szállítmány átvételét.

Az első albekezdés b) pontjában említett esetben a pályázat nyertese a kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

(3)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség gyengébb, mint az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőség, a pályázat nyertese nem veheti át a kérdéses szállítmányt. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

8. cikk

A 7. cikk (2) bekezdés első albekezdés b) pontjában, illetve (3) bekezdésében említett esetekben a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány árpa többletköltségek nélküli átadását kérheti. Ez esetben a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján.

Ha a pályázat nyertese a szállítmány kicserélésére vonatkozó kérés napjától számított legfeljebb egy hónapon belül, a szállítmányok többszöri cseréje eredményeképpen sem kapott az előírt minőségnek megfelelő szállítmányt, akkor minden kötelezettsége alól mentesül, a garanciákat is beleértve, miután az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

9. cikk

(1)   Abban az esetben, ha az árpa raktárból való kiléptetése a 6. cikkben említett elemzések eredményeinek ismertté válását megelőzően megtörténik, a szállítmány átvételétől kezdődően minden kockázatot a pályázat nyertese visel. A fent írtak ugyanakkor nem érintik a pályázat nyertesét a tárolást végzővel szemben megillető jogorvoslati lehetőségeket.

(2)   A 6. cikkben meghatározott mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve a 7. cikk (3) bekezdésében említetteket – az EMOGA-t terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a pályázat nyertese által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei ez utóbbit terhelik.

10. cikk

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet 12. cikkében foglaltaktól eltérően az árpa e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos dokumentumoknak, és különösen a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási bizonylatnak, az export-nyilatkozatnak, valamint adott esetben a T5 formanyomtatványnak, tartalmazniuk kell a II. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

11. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikk (4) bekezdése alapján nyújtott garanciát a kiviteli engedélyeknek a pályázat nyertesei részére való kiadását követően fel kell szabadítani.

(2)   A 2131/92/EGK rendelet 17. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az exportkötelezettség teljesítését biztosító garancia összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a pályázatnyertes ár különbözetével egyenlő, de nem kevesebb tonnánként 25 eurónál. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell rendelkezésre bocsátani.

12. cikk

A német intervenciós ügynökség legkésőbb két órával az ajánlattételi határidő lejárta után, elektronikus úton tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. A tájékoztatás a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján történik.

13. cikk

A jelen rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o. A legutóbb a 770/96/EK rendelettel (HL L 104., 1996.4.27., 13. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244 sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(6)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Szállítmányok visszautasítása illetve esetleges csereigény bejelentése a német intervenciós ügynökség birtokában lévő árpa kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében

(1065/2005/EK rendelet)

A pályázat nyertesének neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A szállítmány pályázat nyertese által történt visszautasításának időpontja:


A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

Fajsúly (kg/hl)

A kicsírázott magvak %-a

Az idegenanyag-tartalom (Schwartzbesatz) %-a

A kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők %-a

Egyebek


II. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett bejegyzések

:

spanyolul

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1065/2005

:

csehül

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1065/2005

:

dánul

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1065/2005

:

németül

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1065/2005

:

észtül

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1065/2005

:

görögül

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1065/2005

:

angolul

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1065/2005

:

franciául

:

Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1065/2005

:

olaszul

:

Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1065/2005

:

lettül

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1065/2005

:

litvánul

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1065/2005

:

magyarul

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 1065/2005/EK rendelet

:

hollandul

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1065/2005

:

lengyzelül

:

Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1065/2005

:

portugálul

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1065/2005

:

szlovákul

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1065/2005

:

szlovénül

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1065/2005

:

finnül

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1065/2005

:

svédül

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1065/2005.


III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány (1)

Folyamatos pályázati eljárás a német intervenciós ügynökség birtokában lévő árpa kivitelére

(1065/2005/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

A pályázók sorszáma

A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

Ajánlati ár

(EUR/t) (2)

Felárak (+)

Levonások (–)

(EUR/t)

(emlékeztetőül)

Kereskedelmi költségek (3)

(EUR/t)

Viszonylat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  A DG AGRI (D/2)-nek küldendő.

(2)  Ez az ár tartalmazza a pályázat tárgyát képező szállítmányra vonatkozó felárakat és levonásokat.

(3)  A kereskedelmi költségek az intervenciós raktárból való kiléptetéstől a behajózási kikötőben „költségmentesen hajóra rakva” (franco à bord; FOB) stádiumig igénybe vett szolgáltatások, illetve biztosítás költségeit foglalják magukba, kivéve a szállítással kapcsolatosakat. A közölt költségek az intervenciós ügynökség által a pályázati időszakot megelőző félév folyamán megállapított tényleges költségek átlaga alapján kerülnek meghatározásra, és euró/tonnában fejezendők ki.


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/54


A BIZOTTSÁG 1066/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

a magyar intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós ügynökségek birtokában levő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet (3) megállapítja az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetési helyének igazolására vonatkozó közös részletes szabályokat.

(3)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára szükségesnek mutatkozik megnyitni egy folyamatos pályázati eljárást a magyar intervenciós ügynökség birtokában levő 500 000 tonna közönséges búza kivitelére.

(4)

Sajátos szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és azok ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból olyan biztosítékrendszert kell előírni, amely biztosítja a kívánt célok megvalósítását anélkül, hogy a gazdasági alanyokra aránytalan terhet róna. Erre tekintettel szükségesnek mutatkozik mentességet biztosítani egyes szabályok, különösen a 2131/93/EGK rendelet alól.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében a jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében történő kivitelt meghatározott harmadik országokra szükséges korlátozni.

(6)

A 2131/93/EGK rendelet 7. cikkének (2a) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázatnyertes részére megtérítésre kerüljön a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség, meghatározott összeghatárig. Tekintettel Magyarország földrajzi helyzetére, az említett rendelkezést alkalmazni kell.

(7)

Tekintettel a rendszer működtetésének korszerűsítésére szükségesnek mutatkozik előírni a Bizottság által igényelt információk elektronikus úton való továbbítását.

(8)

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság álláspontjával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A magyar intervenciós ügynökség folyamatos pályázati eljárást nyit meg az általa tárolt közönséges búza kivitelére a 2131/93/EGK rendeletben rögzített feltételek szerint, amennyiben a jelen rendelet eltérően nem rendelkezik.

2. cikk

A pályázati felhívás 500 000 tonna közönséges búza maximális mennyiségre vonatkozik, harmadik országokba irányuló exportra, kivéve Albániát, Bulgáriát, Boszniát és Hercegovinát, Horvátországot, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságot, Liechtensteint, Romániát, Svájcot valamint Szerbiát és Montenegrót (4).

3. cikk

(1)   A jelen rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésében foglaltaktól eltérően a kivitelért fizetendő ár az az ár, amely az ajánlatban szerepel, havi emelés nélkül.

(4)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikk (2a) bekezdésének értelmében a pályázatnyertes exportőr részére megtérítendő a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség, a pályázati felhívásban rögzített összeghatárig.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikkének értelmében kiadásuk napjától az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   A jelen rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem szükséges mellékelni az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) 49. cikkén alapuló kiviteli engedély iránti kérelmet.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az első részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2005. július 14., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

A további részleges pályázati felhívások esetében az ajánlatok beérkezésének határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), 2005. július 21., 2005. augusztus 4., 2005. augusztus 18., 2005. szeptember 1., 2005. november 3., 2005. december 29., 2006. április 13. és 2006. május 25. kivételével, amely hetek folyamán nem kerül sor pályázatok elbírálására.

Az utolsó részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2006. június 22., 9 óra. (brüsszeli idő szerint).

(2)   Az ajánlatokat a magyar intervenciós ügynökséghez kell benyújtani, amelynek címe a következő:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf. 867

Tel.: (36) 1-219 62 60

Fax: (36) 1-219 62 59

6. cikk

Az intervenciós ügynökség, a tárolást végző szervezet és a pályázat nyertese, ez utóbbi erre vonatkozó kérelme esetén és közös megegyezés alapján, a pályázat nyertesének választása szerint akár a raktárból való kiléptetés előtt, akár a kiléptetéskor, ellenőrző mintákat vételeznek, legalább 500 tonnánként egy mintavétel sűrűséggel, és elemzik azokat. Az intervenciós ügynökséget meghatalmazott is képviselheti, feltéve, hogy az nem azonos a tárolást végző szervezet képviselőjével.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a pályázat nyertese által jelzett kérés napjától számított hét munkanapon belül kell lebonyolítani, illetve három munkanapon belül, ha a mintavétel a raktárból való kiléptetéskor történik.

Az elemzések eredményeit, véleményeltérés esetén, elektronikus úton meg kell küldeni a Bizottságnak.

7. cikk

(1)   A pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van, amennyiben a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

jobb, mint a pályázati felhívásban szereplő;

b)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, ugyanakkor az eltérés az alábbi határértékeken belüli:

1 kilogramm/hektoliter a fajsúly tekintetében, amely azonban nem lehet kevesebb hektoliterenként 75 kilogrammnál,

egy százalékpont a nedvességtartalom tekintetében,

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet (6) mellékletének B.2 és B.4 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, valamint

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet mellékletének B.5 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának változatlansága mellett.

(2)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, és az eltérés az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottnál nagyobb mértékű, a pályázat nyertese:

a)

vagy elfogadhatja a szállítmányt úgy, ahogy van;

b)

vagy visszautasíthatja a kérdéses szállítmány átvételét.

Az első albekezdés b) pontjában említett esetben a pályázat nyertese a kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

(3)   Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség gyengébb, mint az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőség, a pályázat nyertese nem veheti át a kérdéses szállítmányt. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

8. cikk

A 7. cikk (2) bekezdés első albekezdés b) pontjában, illetve (3) bekezdésében említett esetekben a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kérheti. Ez esetben a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján.

Ha a pályázat nyertese a szállítmány kicserélésére vonatkozó kérés napjától számított legfeljebb egy hónapon belül, a szállítmányok többszöri cseréje eredményeképpen sem kapott az előírt minőségnek megfelelő szállítmányt, akkor minden kötelezettsége alól mentesül, a garanciákat is beleértve, miután az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

9. cikk

(1)   Abban az esetben, ha a közönséges búza raktárból való kiléptetése a 6. cikkben említett elemzések eredményeinek ismertté válását megelőzően megtörténik, a szállítmány átvételétől kezdődően minden kockázatot a pályázat nyertese visel. A fent írtak ugyanakkor nem érintik a pályázat nyertesét a tárolást végzővel szemben megillető jogorvoslati lehetőségeket.

(2)   A 6. cikkben meghatározott mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve a 7. cikk (3) bekezdésében említetteket – az EMOGA-t terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a pályázat nyertese által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei ez utóbbit terhelik.

10. cikk

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet 12. cikkében foglaltaktól eltérően a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos dokumentumoknak, és különösen a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási bizonylatnak, az export-nyilatkozatnak, valamint adott esetben a T5 formanyomtatványnak, tartalmazniuk kell a II. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

11. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikk (4) bekezdése alapján nyújtott garanciát a kiviteli engedélyeknek a pályázat nyertesei részére való kiadását követően fel kell szabadítani.

(2)   A 2131/92/EGK rendelet 17. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az exportkötelezettség teljesítését biztosító garancia összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a pályázatnyertes ár különbözetével egyenlő, de nem kevesebb tonnánként 25 eurónál. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell rendelkezésre bocsátani.

12. cikk

A magyar intervenciós ügynökség legkésőbb két órával az ajánlattételi határidő lejárta után, elektronikus úton tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. A tájékoztatás a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány útján történik.

13. cikk

A jelen rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o. A legutóbb a 770/96/EK rendelettel (HL L 104., 1996.4.27., 13. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244 sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(6)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Szállítmányok visszautasítása illetve esetleges csereigény bejelentése a magyar intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében

(1066/2005/EK rendelet)

A pályázat nyertesének neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A szállítmány pályázat nyertese által történt visszautasításának időpontja:


A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

Fajsúly (kg/hl)

A kicsírázott magvak %-a

Az idegenanyag-tartalom (Schwartzbesatz) %-a

A kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők %-a

Egyebek


II. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett bejegyzések

:

Spanyolul

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1066/2005

:

Csehül

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1066/2005

:

Dánul

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1066/2005

:

Németül

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1066/2005

:

Észtül

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1066/2005

:

Görögül

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2005

:

Angolul

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1066/2005

:

Franciául

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1066/2005

:

Olaszul

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1066/2005

:

Lettül

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1066/2005

:

Litvánul

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1066/2005

:

Magyarul

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1066/2005/EK rendelet

:

Hollandul

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1066/2005

:

Lengyelül

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1066/2005

:

Portugálul

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1066/2005

:

Szlovákul

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1066/2005

:

Szlovénül

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1066/2005

:

Finnül

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1066/2005

:

Svédül

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1066/2005.


III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány (1)

Folyamatos pályázati eljárás a magyar intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére

(1066/2005/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

A pályázók sorszáma

A szállítmány száma

Mennyiség

tonnában

Ajánlati ár

(EUR/t) (2)

Felárak (+)

Levonások (–)

(EUR/t)

(emlékeztetőül)

Kereskedelmi költségek (3)

(EUR/t)

Viszonylat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  A DG AGRI (D/2)-nek küldendő.

(2)  Ez az ár tartalmazza a pályázat tárgyát képező szállítmányra vonatkozó felárakat és levonásokat.

(3)  A kereskedelmi költségek az intervenciós raktárból való kiléptetéstől a behajózási kikötőben „költségmentesen hajóra rakva” (franco à bord; FOB) stádiumig igénybe vett szolgáltatások illetve biztosítás költségeit foglalják magukban, kivéve a szállítással kapcsolatosakat. A közölt költségek az intervenciós ügynökség által a pályázati időszakot megelőző félév folyamán megállapított tényleges költségek átlaga alapján kerülnek meghatározásra, és euró/tonnában fejezendők ki.


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/60


A BIZOTTSÁG 1067/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

az 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a marhahús-felvásárlás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 562/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (4) bekezdésére és 41. cikkére,

mivel:

(1)

Az 562/2000/EK bizottsági rendelet (2) II. melléklete meghatározza az intervencióra alkalmas termékek jegyzékét. A rendelet VI. melléklete tartalmazza az intervenciós hivatalok címeit. A Cseh Köztársaságnak, Észtországnak, Ciprusnak, Lettországnak, Litvániának, Magyarországnak, Máltának, Lengyelországnak, Szlovéniának és Szlovákiának az Európai Unióhoz való 2004. május 1-jei csatlakozása következtében ezeket a mellékleteket ki kell egészíteni az e tagállamokra vonatkozó adatokkal.

(2)

Ezért az 562/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha-és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 562/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2.

A VI. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1899/2004/EK rendelettel (HL L 328., 2004.10.30., 67. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 68., 2000.3.16., 22. o. A legutóbb az 1592/2001/EK rendelettel (HL L 210., 2001.8.3., 18. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcases, half-carcases:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot:

Kategoria A, luokka R2

Kategoria A, luokka R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3”


II. MELLÉKLET

„VI. MELLÉKLET

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

Belgique/België

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká Republika

Telefon: +420 222 871 855

Fax: +420 222 871 680

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. +45 33 95 80 00

Fax +45 33 95 80 34

Deutschland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

DK-1780 København V

Tel.: (+49 228) 68 45-37 04/37 50

Fax: (+49 228) 68 45-39 85/32 76

Eesti

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372-7371 200

Faks: +372-7371 201

Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ: +30-210-2284180

Φαξ: +30-210-2281479

España

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 3 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

France

Ofival

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone (33) 144 68 50 00

Télécopieur (33) 144 68 52 33

Ireland

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

Italia

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

Κύπρος

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ.: 00-357-22557777

Φαξ: 00-357-22557755

Latvia

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga Latvija

Tālr. +371 7027542

Fakss +3717027120

Lietuva

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

Luxembourg

Service d'économie rurale, section »cheptel et viande”

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Téléphone (352) 47 84 43

Hungary

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1054 Budapest, Alkotmány u. 29.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Telefon: (+36-1) 219-4576

Fax: (+36-1) 219-8905

Malta

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Fax: (+356) 22952212

Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

Österreich

AMA-Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel.: (43-1) 33 15 12 18

Fax: (43-1) 33 15 4624

Poland

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. +48 22 661 71 09

Fax +48 22 661 77 56

Portugal

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 6.o E

P-1600 Lisboa

Tel.: (351) 217 51 85 00

Fax: (351) 217 51 86 15

Slovenia

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421-2-59266397

Fax: +421-2-52965033

Suomi/Finland

Maa- ja metsätalousministeriö

Interventioyksikkö

PL 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, 00100 Helsinki)

Puhelin (358-9) 16 001

Faksi (358-9) 1605 2202

Sverige

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96”


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/65


A BIZOTTSÁG 1068/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet már nem ír elő intervenciót a rozs vonatkozásában a 2004/2005. gazdasági évtől. Ezért helyénvaló a 824/2000/EK bizottsági rendeletet (2) ezen új helyzet figyelembevétele céljából hozzáigazítani.

(2)

A közönséges búza és a durumbúza olyan gabonafélék, amelyeknek emberi fogyasztás esetében minimális minőségi kritériumoknak kell eleget tenniük és meg kell felelniük az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletben (3) meghatározott egészségügyi szabványoknak. A többi gabonaféle elsősorban állati takarmányozásra való és ezért azoknak a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (4) kell megfelelniük. Elő kell írni, hogy ezen intervenciós rendszer folyamán e szabványokat alkalmazzák az érintett termékek átvétele során.

(3)

E szabványok közül néhányat 2006. július 1-jétől kezdődően kell alkalmazni a szóban forgó termékek első feldolgozása során. Annak garantálása érdekében, hogy az említett időpont előtt átvett gabonaféléket a legjobb feltételekkel lehessen forgalomba hozni az intervenciós rendszerből való kikerülésükkor történő szállítás során, a 2005/2006. gazdasági évtől kezdődően elő kell írni, hogy az intervencióra felkínált termékeknek meg kell felelniük az e szabványok által előírt követelményeknek.

(4)

A mikotoxinok kialakulásának lehetősége bizonyítottan kapcsolatban van egyes speciális körülményekkel, amelyek a gabonafélék növekedési periódusa során tapasztalt éghajlati körülmények alapján, valamint különösen a virágzásuk során tapasztalt körülmények alapján határozhatók meg.

(5)

Az engedélyezett szennyező anyagok felső határának átlépésével járó kockázatokat az intervenciós hivatalok az ajánlattevőktől kapott információk és a saját elemzési kritériumaik alapján tudják megállapítani. A költségek korlátozása céljából következésképp indokolt csak akkor előírni elemzések elvégzését – az intervenciós hivatal felelősségi körében a termékek átvételét megelőzően – ha ezt a termékek minőségét garantáló kockázatelemzés az intervenciós rendszerbe történő belépéskor indokolttá teszi.

(6)

Az intervenciós raktározás formájában megvalósított intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó éves beszámolókban figyelembe veendő tényezők megállapításáról szóló, 1990. november 27-i 3492/90/EGK tanácsi rendelet (5) 2. és 5. cikke meghatározza a felelősséggel kapcsolatos szabályokat. A szóban forgó cikkek többek között előírják, hogy a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a közösségi intervenció alá eső termékek megfelelő megőrzésének biztosítása érdekében, és hogy azokat a mennyiségeket, amelyek a raktározás rendes fizikai körülményei, vagy a túl hosszú ideig történő tárolás következtében veszítettek értékükből, úgy kell könyvelni, hogy az intervenciós készletet abban az időpontban hagyták el, amikor az értékcsökkenést megállapították. E cikkek azt is meghatározzák, hogy egy termék akkor tekintendő értékcsökkentnek, ha nem elégíti ki azokat a minőségi követelményeket, amelyek a felvásárláskor érvényben voltak. Következésképp csak az e rendelkezésekkel szorosan összefüggő értékcsökkenések finanszírozhatók a közösségi költségvetésből. A termék felvásárlásakor a tagállam által az e szabályozás értelmében megkövetelt kockázatelemzés tekintetében hozott helytelen döntés a tagállam felelőssége, amennyiben később bebizonyosodik, hogy a termék nem felelt meg a minimális szabványoknak. Az ilyen helytelen döntés ugyanis nem teszi lehetővé a termék minőségének garantálását és következésképp megfelelő megőrzését. Ebből következően meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett a tagállam felelősségre vonható.

(7)

Az intervencióra felkínált gabonafélék minőségének meghatározásához a 824/2000/EK rendelet 3. cikke felsorolja az elemezendő kritériumoknak megfelelő módszereket. Az említett módszerek közül a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet a Hagberg-esésszám meghatározásával kapcsolatos módszer hozzáigazítását elvégezte. A szóban forgó hivatkozást ki kell igazítani. Ezen kívül indokolt meghatározni a szennyező anyagokkal kapcsolatos szabványok betartásával összefüggő elemzési módszereket.

(8)

A 824/2000/EK rendelet 6. cikkét az átláthatóság és a pontosság érdekében újra kell fogalmazni, többek között a vonatkozó rendelkezések sorrendjét illetően. Tekintetbe véve a mikotoxinok ellenőrzése érdekében alkalmazott kockázatelemzési elvet, az ajánlattevő költségén végezendő elemzések közé indokolt felvenni a mikotoxin-szint meghatározásával összefüggő elemzést.

(9)

Következésképpen helyénvaló a 824/2000/EK rendelet módosítása.

(10)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által meghatározott határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 824/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott időszakok alatt a Közösség területén betakarított közönséges búzából, árpából, kukoricából, cirokból minimum 80 tonna, vagy durumbúzából minimum 10 tonna egységes tétellel rendelkezők e gabonaféléket felajánlhatják az intervenciós hivatalnak.”

2.

A 2. cikk (2) bekezdésének első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A gabonafélék megfelelnek az ép, megbízható és kifogástalan kereskedelmi minőségnek amennyiben színük az adott gabonafajtára jellemző színű, nincs kellemetlen szaguk, mentesek a bármilyen fejlődési szakaszban lévő élő kártevőktől (beleértve az atkákat), illetve amennyiben megfelelnek az I. mellékletben szereplő minimális minőségre vonatkozó kritériumoknak és nem haladják meg a közösségi szabályozás értelmében alkalmazandó legmagasabb elfogadható szennyezőanyag-szintet, ideértve a radioaktivitási-szintet is. A legmagasabb elfogadható szennyezőanyag-szintek, amelyeket nem szabad meghaladni a következők:

a közönséges búza és a durumbúza esetében a 315/93/EGK tanácsi rendelet (6) értelmében meghatározott szintek, ideértve a közönséges búza és a durumbúza tekintetében a Fusarium-toxinok szintjével kapcsolatos, a 466/2001/EK bizottsági rendelet (7) I. mellékletének 2.4.–2.7. pontjaiban meghatározott követelményeket,

az árpa, a kukorica és a cirok esetében a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (8) meghatározott szintek.

A tagállamok a kockázatelemzés alapján elvégzik a szennyező anyagok szintjével kapcsolatos ellenőrzést, ideértve a radioaktivitást is, tekintetbe véve különösen az ajánlattevő által nyújtott információkat és annak az előírt szabványok betartásával kapcsolatos kötelezettségvállalásait, többek között az általa elvégzett elemzések tekintetében. Szükség esetén az 1784/2003/EK tanácsi rendelet 25. cikkében előírt eljárás szerint kell meghatározni az ellenőrzési intézkedések ritmusát és kiterjedését, többek között abban az esetben, ha a piaci helyzetben súlyos zavart okozhatnak a szennyező anyagok.

3.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

a 3.7 pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.7.

a Hagberg-esésszám (amiláz-aktivitási teszt) meghatározására szolgáló módszernek meg kell felelnie az ISO 3093:2004-nek;”

b)

a szöveg a következő, 3.10. ponttal egészül ki:

„3.10.

a mikotoxin-szint meghatározásához a mintavételi módszerek és a referencia vizsgálati módszerek a 466/2001/EK rendelet I. mellékletében említett módszerek”.

4.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

1.   Az intervenciós hivatal saját felelősségére elemezteti a vett minták fizikai és technológiai tulajdonságait a reprezentatív minta vételétől számított húsz munkanapon belül.

2.   Az ajánlattevőt terhelik az alábbiakkal kapcsolatban felmerülő költségek:

a)

a cirok tannintartalmának meghatározása;

b)

amiláz-aktivitási teszt (Hagberg);

c)

a közönséges búza és a durumbúza fehérjetartalmának meghatározása;

d)

Zeleny-teszt;

e)

gépi feldolgozhatósági teszt;

f)

szennyezőanyag-tartalom elemzései.

3.   Ha az (1) bekezdésben említett elemzések kimutatják, hogy a felkínált gabonafélék nem felelnek meg az intervenció esetében előírt minimális minőségi előírásoknak, akkor a szóban forgó gabonaféléket az ajánlattevő költségén vissza kell vonni. A felmerült költségeket szintén az ajánlattevő viseli.

4.   Vitás esetben az intervenciós hivatalnak újból el kell végeztetni a szóban forgó gabonán a szükséges teszteket, amelynek költségeit a vesztes fél fedezi.”

5.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

A c) és a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

Ha a tört szemek százalékos aránya durumbúza, közönséges búza és árpa esetében meghaladja a 3 %-ot, illetve kukorica és cirok esetében a 4 %-ot, úgy 0,05 euró csökkentést kell alkalmazni minden egyes további 0,1 %-ra;

d)

Ha a szemszennyezettség aránya meghaladja durumbúzánál a 2 %-ot, kukoricánál és ciroknál a 4 %-ot, illetve közönséges búzánál és árpánál az 5 %-ot, úgy 0,05 euró csökkentést kell alkalmazni minden egyes további 0,1 %-ra;”

b)

Az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)

Ha az idegenanyag-tartalom (Schwarzbesatz) aránya meghaladja durumbúzánál a 0,5 %-ot, közönséges búzánál, árpánál, kukoricánál és ciroknál pedig az 1 %-ot, akkor 0,1 euró csökkentést kell alkalmazni minden egyes további 0,1 %-ra;”.

6.

A 10. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„3.   Ha az e rendelet értelmében előírt ellenőrzéseket a 2. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett kockázatelemzés alapján el kell végezni, a legmagasabb elfogadható szennyezőanyag-szintek be nem tartásából eredő pénzügyi következmények a tagállamot terhelik. Ez a pénzügyi felelősség a tagállam által az ajánlattevő vagy a raktár üzemeltetője ellen a kötelezettségvállalásaik vagy kötelezettségeik be nem tartása miatt indított keresettől függetlenül fennáll.

Ugyanakkor az ochratoxin-A és az aflatoxin esetében ha az érintett tagállam – a Bizottság megelégedésére – bizonyítani tudja, hogy tiszteletben tartotta az intervenciós rendszerbe való bekerüléssel kapcsolatos szabványokat és a raktározás normál feltételeit, valamint a raktár üzemeltetőjének egyéb kötelezettségeit, a pénzügyi felelősség a közösségi költségvetést terheli.”

7.

Az I. mellékletből a „rozs” oszlopot el kell hagyni.

8.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1.2. pont a) alpont első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„az aszalódott szemek olyan szemek, amelyek az e mellékletben említett összes egyéb anyag mintájának eltávolítása után átmennek a következő lyukbőségű rostákon: közönséges búza 2,0 mm, durumbúza 1,9 mm, árpa 2,2 mm.”

b)

A 2.3. pontot el kell hagyni.

9.

A III. melléklet 1. pontja a következőképpen módosul:

a)

Az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A közönséges búza, durumbúza, és árpa esetében átlagosan 250 grammos mintát engednek át két rostán, amelyeknek egyike 3,5 mm-es lyukbőségű, míg a másik 1,0 mm-es lyukbőségű, mindegyiken fél percen át.”;

b)

A hetedik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A részmintát fél percen át rostálják egy 2,0 mm-es lyukbőségű rostán a közönséges búza, 1,9 mm-esen a durumbúza, 2,2 mm-esen az árpa esetében. Azt az anyagot, amely ezen a rostán átmegy, aszalódott szemeknek tekintik. A fagy által károsodott szemek és az éretlen zöld szemek az »aszalódott szemek« csoportba tartoznak.”

10.

A IV. melléklet 2. lábjegyzetében a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A szellőztetésnek olyannak kell lenni, hogy ha az apró szemű gabonaféléket (közönséges búza, durumbúza, árpa és cirok) 2 órán át, illetve a kukoricát 4 órán át szárítják, akkor a dara vagy esetleg a kukorica valamennyi tesztmintájának eredménye, amelyet a fűtőkamrába lehet helyezni, 0,15 %-nál kisebb mértékben térjen el a 3 órán át szárított apró szemű gabonafélék, illetve az 5 órán át szárított kukorica eredményeitől”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított hetedik napon lép hatályba.

Azonban a fusarium-toxinokkal és a 2. pont által bevezetett szennyezőanyag-szint ellenőrzési módszerekkel kapcsolatos rendelkezések csak a 2005/2006. gazdasági évtől kezdődően betakarított és átvett gabonafélékre alkalmazandók.

Ez a rendelet minden elemét tekintve kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o. A legutóbb a 2005/18/EK bizottsági irányelvvel (HL L 27., 2005.1.29., 44. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 337., 1990.12.4., 3. o.

(6)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(7)  HL L 77., 2001.3.16., 1. o. A legutóbb a 856/2005/EK rendelettel (HL L 143., 2005.6.7., 3. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o.”


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/69


A BIZOTTSÁG 1069/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban a melasztól eltérő termékek behozatalára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 23-i 1423/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára és 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2005/2006-ös gazdasági évre az 1011/2005/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket az 1423/95/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005/2006-ös gazdasági évre az 1011/2005/EK rendelet által rögzített, az 1423/95/EK rendelet 1. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 7-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 16. o. A legutóbb a 624/98/EK rendelettel (HL L 85., 1998.3.20., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 170., 2005.7.1., 35. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2005. július 7-i alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

26,12

12,17

1701 99 10 (2)

26,12

7,65

1701 99 90 (2)

26,12

7,65

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 178., 2001.6.30., 1. o.).

(2)  Az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének I. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/71


A BIZOTTSÁG 1070/2005/EK RENDELETE

(2005. július 6.)

a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1050/2001/EK tanácsi rendelettel (1) módosított, Görögország csatlakozási okmányához csatolt, a gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvre,

a gyapotra vonatkozó termelési támogatásról szóló, 2001. május 22-i 1051/2001/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkének megfelelően a tisztítatlan gyapot világpiaci árának meghatározása a tisztított gyapotra megállapított világpiaci ár alapján, a tisztított gyapot ára és a tisztítatlan gyapot kiszámított ára közötti történeti összefüggés figyelembevételével történik, rendszeres időközönként. E történeti összefüggést a gyapot támogatási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 2-i 1591/2001/EK bizottsági rendelet (3) 2. cikkének (2) bekezdése határozta meg. Amennyiben a világpiaci árat nem lehet így meghatározni, a legutóbbi megállapított ár alapján kell azt meghatározni.

(2)

Az 1051/2001/EK rendelet 5. cikke értelmében a tisztítatlan gyapot világpiaci árát egy adott jellemzőkkel rendelkező termékre vonatkozóan és a valós piaci folyamatok szempontjából reprezentatívnak tartott legkedvezőbb világpiaci árajánlatok és árfolyamok felhasználásával határozzák meg. A világpiaci ár meghatározásához a nemzetközi kereskedelem szempontjából leginkább reprezentatívnak tekintett különböző szállító országokból származó és CIF-értéken valamely közösségi kikötőbe szállított termékre vonatkozóan egy vagy több reprezentatív európai tőzsdén jegyzett ajánlatok és árfolyamok átlagát kell figyelembe venni. A vonatkozó rendelkezések ugyanakkor a tisztított gyapot világpiaci árának meghatározása tekintetében az említett szempontokra nézve kiigazításokat írnak elő a leszállított termék minősége, valamint az ajánlatok és árfolyamjegyzések jellege által indokolt különbségek figyelembevétele érdekében. E kiigazításokat az 1591/2001/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése határozza meg.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása következtében a tisztítatlan gyapot világpiaci ára az alábbiakban jelzett árszínvonalon került megállapításra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tisztítatlan gyapotnak az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkében feltüntetett világpiaci ára 23,984 EUR/100 kg kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 7-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 6-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 148., 2001.6.1., 1. o.

(2)  HL L 148., 2001.6.1., 3. o.

(3)  HL L 210., 2001.8.3., 10. o. Az 1486/2002/EK rendelet (HL L 223., 2002.8.20., 3. o.) módosított rendelet.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/72


A ΒIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. július 4.)

a triazamatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2005) 1960. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/487/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan, az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amely hatóanyagok az irányelvről szóló értesítés után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat egy munkaprogram keretei között, fokozatosan vizsgálják.

(2)

A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat. A triazamat hatóanyag tekintetében az értesítő 2004. július 7-én arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a továbbiakban nem kívánja kezdeményezni e hatóanyag felvételét a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. Ennek következtében ez a hatóanyag nem kerül felvételre az említett mellékletbe, és a tagállamoknak vissza kell vonniuk minden olyan növényvédő szer engedélyét, amely trizamatot tartalmaz.

(3)

A meglévő készletek megsemmisítése, tárolása, forgalomba hozatala és felhasználása céljára türelmi időt kell megállapítani, amely lehetővé teszi, hogy ezeket a készleteket egy további, növénytermesztésre alkalmas időszak során felhasználják.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A triazamat nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. melléklete szerinti hatóanyagok jegyzékébe.

2. cikk

A tagállamok kötelesek gondoskodni:

1.

a triazamatot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének 2006.1.4-ig történő visszavonásáról;

2.

arról, hogy a triazamatot tartalmazó növényvédő szereket e határozat közzétételét követően ne engedélyezzék, illetőleg engedélyüket ne újítsák meg.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése értelmében a meglévő készletek megsemmisítése, tárolása, forgalomba hozatala és felhasználása céljára biztosított esetleges türelmi idő a lehető legrövidebb legyen, és legfeljebb 2007.1.4-ig tarthat.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2005/34/EK bizottsági irányelvvel (HL L 125., 2005.5.18., 5. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 98., 2001.4.7., 6. o.