ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 156

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. június 18.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 919/2005/EK rendelete (2005. június 13.) a Kambodzsából, Egyenlítői-Guineából és Sierra Leonéból származó atlanti nagyszemű tonhal behozatali tilalma tekintetében a 827/2004/EK rendelet módosításáról, valamint az Egyenlítői-Guineából és Sierra Leonéból származó kékúszójú tonhal behozatali tilalma tekintetében a 826/2004/EK rendelet és a Sierra Leonéból származó kardhal behozatali tilalma tekintetében a 828/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 

*

A Tanács 920/2005/EK rendelete (2005. június 13.) az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelet és az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelet módosításáról, valamint az e rendeletektől való ideiglenes eltérések bevezetéséről

3

 

 

A Bizottság 921/2005/EK rendelete (2005. június 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

 

A Bizottság 922/2005/EK rendelete (2005. június 17.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

7

 

 

A Bizottság 923/2005/EK rendelete (2005. június 15.) a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő 80000 tonna közönséges búza, 80000 tonna kukorica és 40000 tonna árpa portugál piacra való átszállításáról és ott történő értékesítéséről

8

 

 

A Bizottság 924/2005/EK rendelete (2005. június 17.) a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 84. egyedi pályázati felhívásról

11

 

 

A Bizottság 925/2005/EK rendelete (2005. június 17.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 20. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

12

 

 

A Bizottság 926/2005/EK rendelete (2005. június 17.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 165. egyedi pályázati eljárás tekintetében

13

 

 

A Bizottság 927/2005/EK rendelete (2005. június 17.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 165. egyedi pályázati eljárás tekintetében

15

 

 

A Bizottság 928/2005/EK rendelete (2005. június 17.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 337. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

17

 

 

A Bizottság 929/2005/EK rendelete (2005. június 17.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 21. egyenkénti pályázati felhívásra

18

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

 

*

A Tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek határozata (2005. május 30.) a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) pénzeszközei terhére történő kötelezettségvállalások határidejének meghatározásáról

19

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2005/447/KKBP határozata (2005. március 14.) az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az Argentin Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről (Althea-művelet)

21

Megállapodás az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az Argentin Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében történő részvételéről (Althea művelet)

22

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/1


A TANÁCS 919/2005/EK RENDELETE

(2005. június 13.)

a Kambodzsából, Egyenlítői-Guineából és Sierra Leonéból származó atlanti nagyszemű tonhal behozatali tilalma tekintetében a 827/2004/EK rendelet módosításáról, valamint az Egyenlítői-Guineából és Sierra Leonéból származó kékúszójú tonhal behozatali tilalma tekintetében a 826/2004/EK rendelet és a Sierra Leonéból származó kardhal behozatali tilalma tekintetében a 828/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Közösség 1997. november 14-étől kezdődően a 86/238/EGK tanácsi határozat (1) elfogadásával szerződő felévé vált az atlanti tonhalfélék védelméről szóló, 1966. május 14-én Rio de Janeiróban aláírt nemzetközi egyezménynek (az „ICCAT-egyezmény”), amelyet az egyezményben részes államok meghatalmazottai konferenciájának záróokmányához csatolt, 1984. július 10-én Párizsban aláírt jegyzőkönyv módosított.

(2)

Az ICCAT-egyezmény keretet biztosít az Atlanti-óceánban és a szomszédos tengerekben élő tonhal- és tonhalszerű állományok védelmére és gazdálkodására irányuló regionális együttműködés számára az atlanti tonhalfélék védelmével foglalkozó nemzetközi bizottság („ICCAT”) létrehozásával, valamint a szerződő felek számára kötelező, az ICCAT által elfogadott védelmi és gazdálkodási intézkedésekkel.

(3)

1998-ban az ICCAT elfogadta a 98-18-as állásfoglalást az egyezmény hatálya alá tartozó területen nagy mennyiségben, horogsoros hajókkal történő, be nem jelentett és szabályozatlan tonhalhalászatról. Az állásfoglalás eljárásokat állapított meg azon országok azonosítása céljából, amelyek hajói oly módon halásztak tonhalra és tonhal-szerű fajokra, hogy ezáltal csökkent az ICCAT védelmi és gazdálkodási intézkedéseinek hatékonysága. Az állásfoglalás meghatározta a meghozandó intézkedéseket – beleértve, amennyiben szükséges, megkülönböztetésmentes kereskedelmi korlátozó intézkedéseket is – annak megelőzése érdekében, hogy ezen országok hajói folytassák az ilyen halászati gyakorlatokat.

(4)

A 98-18-as állásfoglalás elfogadása óta az ICCAT Bolíviát, Kambodzsát, Egyenlítői-Guineát, Grúziát és Sierra Leonét azonosította olyan országként, amelynek hajói a védelmi és gazdálkodási intézkedéseinek hatékonyságát csökkentő módon halásznak az atlanti nagyszemű tonhalra (Thunnus obesus), amelyre vonatkozó megállapításait a halászzsákmányra, a kereskedelemre és a hajók tevékenységére vonatkozó adatokkal támasztotta alá.

(5)

Az ICCAT ezen kívül Egyenlítői-Guineát és Sierra Leonét olyan országokként is azonosította, amelyeknek hajói a védelmi és gazdálkodási intézkedéseinek hatékonyságát csökkentő módon halásznak az atlanti kékúszójú tonhalra (Thunnus thynnus).

(6)

Az ICCAT továbbá Sierra Leonét olyan országként azonosította, amelynek hajói a védelmi és gazdálkodási intézkedéseinek hatékonyságát csökkentő módon halászik az atlanti kardhalra (Xiphias gladius).

(7)

A Bolíviából, Kambodzsából, Egyenlítői-Guineából, Grúziából és Sierra Leonéból származó atlanti nagyszemű tonhal behozatalát jelenleg tiltja a 827/2004/EK rendelet (2).

(8)

Az Egyenlítői-Guineából és Sierra Leonéból származó atlanti kékúszójú tonhal importját jelenleg tiltja a 826/2004/EK rendelet (3).

(9)

A Sierra Leonéból származó atlanti kardhal importját jelenleg tiltja a 828/2004/EK rendelet (4).

(10)

Az ICCAT 2004-ben megrendezett 14. rendkívüli ülésén elismerte Kambodzsának, az Egyenlítői-Guinea-nak és Sierra Leone-nak a probléma kezelésére tett erőfeszítéseit, és javaslatot fogadott el a három ország elleni kereskedelmi korlátozó intézkedések feloldásáról.

(11)

A 827/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

A 826/2004/EK és a 828/2004/EK rendeletet ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 827/2004/EK rendelet a következőképp módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdésében a „Kambodzsa, Egyenlítői-Guinea és Sierra Leone” szövegrészt el kell hagyni.

2.

A 3. cikkben a „Bolívia, Grúzia és Sierra Leone” szövegrész helyébe „Bolívia és Grúzia” szövegrész lép.

2. cikk

A 826/2004/EK és a 828/2004/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 162., 1986.6.18., 33. o.

(2)  HL L 127., 2004.4.29., 21. o.

(3)  HL L 127., 2004.4.29., 19. o.

(4)  HL L 127., 2004.4.29., 23. o.


18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/3


A TANÁCS 920/2005/EK RENDELETE

(2005. június 13.)

az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelet és az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelet módosításáról, valamint az e rendeletektől való ideiglenes eltérések bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 290. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 190. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az ír kormány kérte, hogy az ír nyelv a többi tagállam nemzeti hivatalos nyelveivel megegyező jogállással bírjon, és hogy e célból az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. tanácsi rendeletet (1) és az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. tanácsi rendeletet (2) – a két rendelet a továbbiakban együttesen: „1. sz. rendelet” – ennek megfelelően módosítsák.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződés 53. cikke és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 314. cikke alapján az ír nyelv ezen szerződések hiteles nyelveinek egyike.

(3)

Az ír kormány hangsúlyozza, hogy Írország alkotmányának 8. cikkével összhangban az ír nyelv, mint nemzeti nyelv, Írország első hivatalos nyelve.

(4)

Helyénvaló az ír kormány kérésére kedvező választ nyújtani, és az 1. sz. rendeletet ennek megfelelően módosítani. Helyénvaló ugyanakkor gyakorlati okokból és átmeneti jelleggel úgy határozni, hogy az Európai Unió intézményei nem kötelesek minden jogi aktust – beleértve a Bíróság ítéleteit is – ír nyelven megszövegezni, illetve arra lefordítani. Helyénvaló továbbá, hogy az ilyen eltérés csak részleges legyen, annak érdekében, hogy kizárja a hatálya alól az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott rendeleteket, valamint hogy felhatalmazza a Tanácsot arra, hogy – e rendelet alkalmazását követő négy éven belül, és azt követően ötéves időközönként – egyhangúlag határozzon ezen eltérés megszüntetetéséről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1. sz. rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az Európai Unió intézményeinek hivatalos nyelvei és munkanyelvei az angol, a cseh, a dán, az észt, a finn, a francia, a görög, a holland, az ír, a lengyel, a lett, a litván, a magyar, a máltai, a német, az olasz, a portugál, a spanyol, a svéd, a szlovák és a szlovén.”

2.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A rendeleteket és az egyéb általánosan alkalmazandó okmányokat a huszonegy hivatalos nyelven kell megszövegezni.”

3.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Az Európai Unió Hivatalos Lapját a huszonegy hivatalos nyelven kell közzétenni.”

2. cikk

Az 1. sz. rendelettől eltérve, és az e rendelet alkalmazásának napjától kezdődő ötéves, megújítható időszakban az Európai Unió intézményei nem kötelesek minden jogi aktust ír nyelven megszövegezni és ezen a nyelven kihirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

E cikk az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott rendeletekre nem alkalmazandó.

3. cikk

A Tanács e rendelet alkalmazását követően legkésőbb négy évvel, és azt követően ötéves időközönként felülvizsgálja a 2. cikk működését, és egyhangúlag határoz, hogy az abban a cikkben említett eltérést megszünteti-e.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL 17., 1958.10.6., 385/58. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL 17., 1958.10.6., 401/58. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.


18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/5


A BIZOTTSÁG 921/2005/EK RENDELETE

(2005. június 17.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 17-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. június 17-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

60,1

204

75,2

999

67,7

0707 00 05

052

74,8

999

74,8

0709 90 70

052

90,6

999

90,6

0805 50 10

382

70,4

388

53,4

528

50,4

624

69,9

999

61,0

0808 10 80

388

92,1

400

131,6

404

90,8

508

72,5

512

58,8

524

70,5

528

69,1

720

61,0

804

92,8

999

82,1

0809 10 00

052

199,7

999

199,7

0809 20 95

052

313,0

400

399,9

999

356,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

176,5

999

176,5

0809 40 05

052

130,1

999

130,1


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/7


A BIZOTTSÁG 922/2005/EK RENDELETE

(2005. június 17.)

a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1493/1999/EK tanácsi rendeletnek a szőlő- és borágazati termékek harmadik országokkal való kereskedelme tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2001. április 24-i 883/2001/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére és 9. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A borpiac közös szervezéséről szóló 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (2) 63. cikke (7) bekezdése az uruguayi forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásainak keretében megkötött, a mezőgazdaságra vonatkozó megállapodásban rögzített mennyiségi korlátok és kiadások keretei közé korlátozta a borágazat termékeire nyújtott export-visszatérítések odaítélését.

(2)

A 883/2001/EK rendelet 9. cikke megállapítja azokat a körülményeket, amelyek különleges intézkedések meghozatalára jogosítják fel a Bizottságot az e megállapodás keretében előírt mennyiség és a rendelkezésre álló költségvetés meghaladásának elkerülése érdekében.

(3)

A 2005. június 15-ig a kiviteli engedélyek iránti kérelmekkel kapcsolatban a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a 2005. június 30-ig tartó időszakra, a 883/2001/EK rendelet 9. cikkének (5) bekezdésében említett, 1. Afrika és 4. Nyugat-Európa rendeltetési zónára vonatkozóan fennáll a veszélye a még rendelkezésre álló mennyiség túllépésének, amennyiben korlátozások nélkül állítanak ki a visszatérítést előre rögzítő kiviteli engedélyeket. Ezért következésképpen meg kell határozni egy százalékos együtthatót a 2005. június 8. és 14. között benyújtott igények elfogadására, és 2005. július 1-jéig fel kell függeszteni az e zónára vonatkozóan igényelt engedélyek kiállítását, valamint az új engedélyek benyújtását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A borágazat termékeire vonatkozóan a 883/2001/EK rendelet alapján 2005. június 8. és 14. között igényelt, az 1. Afrika zónára vonatkozó, a visszatérítést előzetesen rögzítő kiviteli engedély iránti kérelmek a kérelmezett mennyiség 20,78 %-ában, és a 4. Nyugat-Európa zónára vonatkozó, a visszatérítést előzetesen rögzítő kiviteli engedély iránti kérelmek a kérelmezett mennyiség 100,00 %-ában kerülnek elfogadásra.

(2)   A borágazat (1) bekezdésben említett termékei tekintetében a kiviteli engedélyek kibocsátása a 2005. június 15-től benyújtott kérelmek alapján, valamint 2005. június 17-től a kiviteli engedélyek iránti kérelmek benyújtása az 1. Afrika és 4. Nyugat-Európa zóna vonatkozásában 2005. július 1-jéig felfüggesztésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 17-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 128., 2001.5.10., 1. o. A legutóbb a 908/2004/EK rendelettel (HL L 163., 2004.4.30., 56. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1795/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 262., 2003.10.14., 13. o.)


18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/8


A BIZOTTSÁG 923/2005/EK RENDELETE

(2005. június 15.)

a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő 80 000 tonna közönséges búza, 80 000 tonna kukorica és 40 000 tonna árpa portugál piacra való átszállításáról és ott történő értékesítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2004/2005-ös gazdasági év során a portugáliai időjárási viszonyok súlyos szárazsághoz vezettek, amely jelentősen csökkentette a takarmányok rendelkezésre állását, és az állattenyésztők számára hiányt okozott. Ez a takarmányhiány az állattenyésztőket állataik eladására vagy idő előtti levágására kényszerítheti, és súlyos következményekkel járhat erre az ágazatra és a mezőgazdasági termelők jövedelmére nézve.

(2)

Ugyanebben a gazdasági évben Európa többi részén – különösen a Közösséghez 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamokban – a bőséges termésnek köszönhetően ezzel párhuzamosan jelentős mértékben megnőttek a közönséges búza, a kukorica és az árpa intervenciós készletei, amelyeknek az érintett tagállamok piacain való értékesítési vagy exportálási lehetőségei viszonylag hosszú ideig nem megoldottak, és amelyekhez helyi szinten nem mindig állnak rendelkezésre megfelelő tárolási kapacitások.

(3)

A közösségi gabonapiac helyzete tehát jelenleg nagyon kiegyensúlyozatlan, és az intervenció keretében stabilizációs és kompenzációs intézkedések meghozatala szükségesnek tűnik. Következésképp az olyan gabonakészletek miatt, amelyeknek a fenntartása az intervenciós rendszer keretében túl hosszúnak bizonyulhat a jelentős gabonatöbbletekkel rendelkező régiókban, illetve az e készletek által a közösségi költségvetés számára eredményezett költségek miatt, továbbá a Portugáliában ezzel egy időben tapasztalható állati takarmányok hiánya miatt e készletek egy részét a portugál állattenyésztők rendelkezésére kell bocsátani.

(4)

A gabonaféléknek a portugál piacon történő forgalmazása megfelelő igazgatási struktúrát és pénzügyi ellenőrzést tesz szükségessé, először is elő kell írni a gabonaféléknek a portugál intervenciós hivatalba történő átszállítását, majd azt követően ez utóbbira kell bízni a gabona mezőgazdasági termelők javára történő értékesítését és elosztását.

(5)

Magyarországon az intervenció iránti jelentős igény, valamint az intervencióra kínált gabona rendelkezésre állása és az említett országban intervencióra engedélyezett tárolási kapacitások elégtelensége, valamint e magyar készletek eladási problémájának megoldására eddig hozott intézkedések nem megfelelő volta miatt ezt a műveletet elsőbbségként kezelve Magyarországról kiindulva kell megvalósítani.

(6)

Az e művelettel kapcsolatos elszámolásokra vonatkozó rendelkezéseket az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1978. augusztus 2-i 1883/78/EGK rendeletben (2).

(7)

Egyszerűsítési és ellenőrzési okokból közösségi pénzügyi hozzájárulást átalányösszegben kell meghatározni.

(8)

Az átszállított készletek értékesítését az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló, 1993. július 28-i 2131/93/EGK bizottsági rendeletben (3) megállapított feltételek szerint kell végrehajtani. Ennek azonban sajátosságai is vannak, figyelembe véve az állati takarmányhiány területén elérendő célkitűzéseket, ezért – a 2131/93/EGK rendelet rendelkezéseitől eltérve – egyedi rendelkezések alkalmazását kell előírni a portugál intervenciós hivatal számára.

(9)

A portugál gabonapiac zavartalansága érdekében különösen szükséges egyedi rendelkezéseket előírni a felajánlott mennyiségek esetében, valamint felső határértékeket meghatározni a gabonafélék eladási árára.

(10)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A magyar intervenciós hivatal 80 000 tonna közönséges búzát, 80 000 tonna kukoricát és 40 000 tonna árpát bocsát a portugál intervenciós hivatal rendelkezésére.

(2)   A portugál intervenciós hivatal átveszi az (1) bekezdésben meghatározott termékeket és biztosítja azoknak a Portugáliába szállítását és az állati takarmányozás céljára történő értékesítését 2005. december 31-ig.

2. cikk

(1)   A magyar intervenciós hivatal a készletekből történő kivételkor az 1883/78/EGK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott éves beszámolóban nulla értéken számolja el a közönséges búzát, a kukoricát és az árpát.

(2)   A portugál intervenciós hivatal a készletbe vételkor az 1883/78/EGK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott éves beszámolóban nulla értéken számolja el a fizikailag átvett közönséges búza, kukorica és árpa mennyiségeit, majd azokra hó végén a közönséges búza esetében 101,44 EUR/t, a kukorica esetében 85,52 EUR/t és az árpa esetében 80,87 EUR/t értéket állapít meg.

(3)   A gabonaféléknek a magyar intervenciós hivatal és a portugál intervenciós hivatal közötti átszállítására irányadó közösségi jogszabályokban meghatározott minden egyéb formaságot ez utóbbiak felelőssége mellett kell elvégezni.

3. cikk

(1)   Az e rendelet 1. cikkében említett gabonamennyiségek szállítási költségeit a portugál intervenciós hivatal számolja el az 1883/78/EGK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott éves beszámolóban az e cikk (2) bekezdésében meghatározott átalányösszeg szintjén.

(2)   A Közösség 60 EUR/t erejéig hozzájárul a gabonafélék szállítási költségeihez.

4. cikk

(1)   A portugál és a magyar intervenciós hivatal megegyezik a kiindulási, rendeltetési és esetleges raktározási helyek kiválasztásában, valamint a termékek elszállításának időpontjában. E helyeket és az azokhoz kapcsolódó mennyiségeket haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

(2)   A portugál és a magyar intervenciós hivatal a Magyarországon történő berakodáskor és a portugáliai raktározási helyre történő beléptetéskor megállapítja a berakodott és kirakodott tömeget, valamint egy vizsgálati bizonyítvány alapján a szóban forgó termékek minőségét.

5. cikk

A magyar intervenciós hivatal közli a portugál intervenciós hivatallal és a Bizottsággal a kiléptetések alkalmával ténylegesen megállapított mennyiségeket, valamint elszállítási helyszínenként a kiléptetések időpontját.

6. cikk

A portugál intervenciós hivatal átveszi a magyar intervenciós hivatal által kijelölt raktárból való kiléptetéskor a szállítóeszközre rakodott gabonamennyiségeket, és attól kezdődően vállalja azokért a felelősséget.

A portugál intervenciós hivatal tájékoztatja a Bizottságot és a magyar intervenciós hivatalt az átszállítási műveletekről.

7. cikk

A portugál intervenciós hivatal a belső piacon állandó pályázati felhívás keretében értékesíti a magyar intervenciós hivatalból átszállított gabonamennyiségeket.

A 2131/93/EGK rendelet 4. cikkének alkalmazásában a gabona kizárólag szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztő szövetségeknek vagy szövetkezeteknek, illetve olyan feldolgozó egységeknek értékesíthető, amelyek együttműködési szerződést kötöttek ezekkel a szövetségekkel vagy szövetkezetekkel a Portugáliában történő felhasználás céljából.

8. cikk

Az e rendelet 7. cikkében meghatározott értékesítésre a 2131/93/EGK rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, a 9. cikk rendelkezéseire is figyelemmel.

9. cikk

(1)   Az egyes gabonafélék értékesítendő mennyiségei megegyeznek a ténylegesen átszállított mennyiségekkel, és azokat a pályázati felhívás hirdetményében pontosítani kell.

(2)   A felajánlható legkisebb mennyiség 1 500 tonna.

(3)   Az ajánlatok meghatározása annak a tételnek a tényleges minőségéhez viszonyítva történik, amelyre az adott ajánlat vonatkozik.

(4)   A minimális eladási árat az egyes gabonafélék esetében olyan szinten kell meghatározni, hogy ne okozzon zavart a portugál gabonapiac működésében, és egyik esetben sem az intervenciós ár alatt.

10. cikk

A portugál hatóságok kidolgozzák a pályázati felhívás hirdetményét, amelyben meghatározzák többek között az aukciók időpontjait és az ellenőrzésre vonatkozó azon részletes rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik számukra a 7. cikk második albekezdése teljesítésének biztosítását.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 216., 1978.8.5., 1. o. A legutóbb a 695/2005/EK rendelettel (HL L 114., 2005.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.


18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/11


A BIZOTTSÁG 924/2005/EK RENDELETE

(2005. június 17.)

a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 84. egyedi pályázati felhívásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra nyújtott támogatásra és az ilyen sovány tejpor értékesítésére vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2799/1999/EK bizottsági rendelet (2) 26. cikke értelmében az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás keretében értékesítik az általuk tárolt sovány tejpor bizonyos mennyiségeit.

(2)

A 2799/1999/EK rendelet 30. cikkének értelmében, figyelembe véve az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkezett ajánlatokat, minimális eladási árat kell rögzíteni, de olyan határozat is hozható, hogy a fordulóban nem hirdetnek nyertest.

(3)

A beérkezett pályázatok vizsgálata alapján a pályázati eljárás nem folytatandó.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2799/1999/EK rendelet szerinti 84. egyedi pályázati eljárás – amelyre az ajánlatok benyújtásának határideje 2005. június 14-én járt le – eredménytelen volt.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 17-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 340., 1999.12.31., 3. o. A legutóbb az 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/12


A BIZOTTSÁG 925/2005/EK RENDELETE

(2005. június 17.)

a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 20. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke c) pontjára,

mivel:

(1)

A sovány tej piacán végrehajtandó intervenciós intézkedésekkel kapcsolatosan az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben előírt rendelkezések végrehajtásának részletes szabályairól szóló, 2001. január 12-i 214/2001/EK bizottsági rendelet (2) értelmében az intervenciós ügynökségek állandó pályázati felhívás kihirdetése formájában készleteikből bizonyos mennyiségű sovány tejből készített tejport kínáltak fel értékesítésre.

(2)

Figyelemmel az egyes pályázati felhívásokra beérkező ajánlatokra, vagy minimális eladási árat kell rögzíteni, vagy a 214/2001/EK rendelet 24a. cikke értemében határozatot kell hozni arról, hogy a szerződést nem adják ki.

(3)

Figyelemmel a beérkezett ajánlatok megvizsgálására, minimális eladási árat kell rögzíteni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 214/2001/EK rendelet értelmében kiírt 20. egyedi pályázati felhívásban, amelynek keretében a pályázatok benyújtásának a határideje 2005. június 14-én lejárt, a sovány tej minimális eladási ára 198,24 EUR/100 kg összegben rögzített.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 17-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 37., 2001.2.7., 100. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/13


A BIZOTTSÁG 926/2005/EK RENDELETE

(2005. június 17.)

a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 165. egyedi pályázati eljárás tekintetében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A vaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása során felhasznált tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás nyújtásáról szóló, 1997. december 15-i 2571/97/EK bizottsági rendelet (2) értelmében az intervenciós ügynökségek pályázati eljárás keretében értékesítenek az általuk tárolt intervenciós készletekből származó bizonyos vajmennyiségeket, illetve nyújtanak támogatást a tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 18. cikke rendelkezéseinek értelmében az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell rögzíteni. A támogatás vagy ár változhat a tervezett felhasználás, a vaj zsírtartalma, illetve a bedolgozási eljárás szerint, de olyan határozat is hozható, hogy nem hirdetnek győztest az adott pályázati felhívás vonatkozásában. A feldolgozási biztosíték összegét vagy összegeit ennek megfelelően kell rögzíteni.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 165. egyedi pályázati eljárás céljára az intervenciós készletekből származó vaj minimális értékesítési árai, valamint a feldolgozási biztosítékok az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 17-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 350., 1997.12.20., 3. o. A legutóbb a 2250/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytadott 165. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről szóló 2005. június 17-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Minimális értékesítési ár

Vaj ≥ 82 %

Változatlan állapotú

206

210

Koncentrátum

204,1

208,1

Feldolgozási biztosíték

Változatlan állapotú

73

73

Koncentrátum

73

73


18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/15


A BIZOTTSÁG 927/2005/EK RENDELETE

(2005. június 17.)

a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 165. egyedi pályázati eljárás tekintetében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A vaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása során felhasznált tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás nyújtásáról szóló, 1997. december 15-i 2571/97/EK bizottsági rendelet (2) értelmében az intervenciós ügynökségek pályázati eljárás keretében értékesítenek az általuk tárolt intervenciós készletekből származó egyes vajmennyiségeket, illetve nyújtanak támogatást a tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 18. cikke rendelkezéseinek értelmében az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell rögzíteni. A támogatás vagy ár változhat a tervezett felhasználás, a vaj zsírtartalma, illetve a bedolgozási eljárás szerint, de olyan határozat is hozható, hogy nem hirdetnek győztest az adott pályázati felhívás vonatkozásában. A feldolgozási biztosíték összegét vagy összegeit ennek megfelelően kell rögzíteni.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2571/97/EK rendelettel meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 165. egyedi pályázati eljárás céljára az alkalmazandó maximális támogatás, valamint a feldolgozási biztosítékok az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 17-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 350., 1997.12.20., 3. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 165. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről szóló, 2005. június 17-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Maximális támogatás

Vaj ≥ 82 %

46

42

41

Vaj < 82 %

44

40

40

Vajkoncentrátum

55,5

51,5

55,5

51,5

Tejszín

22

18

Feldolgozási biztosíték

Vaj

51

Vajkoncentrátum

61

61

Tejszín

24


18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/17


A BIZOTTSÁG 928/2005/EK RENDELETE

(2005. június 17.)

a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 337. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás pályázati eljárás útján történő nyújtásáról szóló, 1990. február 20-i 429/90/EGK bizottsági rendelettel (2) összhangban, az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás keretében nyújtanak támogatást a vajkoncentrátumra. Az említett rendelet 6. cikke úgy rendelkezik, hogy az egyedi pályázati felhívásokra beérkezett pályázatokat figyelembe véve rögzíteni kell a támogatás legnagyobb összegét a legalább 96 % zsírtartalmú vajkoncentrátum tekintetében, de olyan határozat is hozható, hogy a pályázati felhívás tekintetében nem hirdetnek nyertest. A rendeltetési biztosíték rögzítéséről ennek megfelelően kell rendelkezni.

(2)

A beérkezett ajánlatok alapján a maximális támogatást az alábbiakban meghatározott szinten kell rögzíteni, és megfelelően meg kell határozni a rendeltetési biztosítékot.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 429/90/EGK rendelet szerinti 337. egyedi pályázati felhívás vonatkozásában, a maximális támogatás összege és a rendeltetési biztosíték a következő:

maximális támogatási összeg:

54,5 EUR/100 kg,

rendeltetési biztosíték:

60 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 17-én

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 45., 1990.2.21., 8. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/18


A BIZOTTSÁG 929/2005/EK RENDELETE

(2005. június 17.)

a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 21. egyenkénti pályázati felhívásra

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (c) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vaj- és tejszínpiaci intervenciót szabályzó 1255/1999/EK tanácsi rendelet (2) alkalmazásának részletes szabályait meghatározó, 1999. december 16-i 2771/1999/EK bizottsági rendelet 21. cikkének megfelelően az intervenciós ügynökségek az általuk tárolt vaj bizonyos mennyiségét folyamatos pályáztatás keretében értékesítésre ajánlották fel.

(2)

Figyelemmel az egyenkénti pályázati felhívásokra beérkezett ajánlatokra, minimális értékesítési árat határoznak meg, vagy pedig döntés születik arra vonatkozóan, hogy a 2771/1999/EK rendelet 24a. cikke szerint nem történik szerződéskötés.

(3)

Figyelemmel a beérkezett pályázatokra, a minimum eladási árat meg kell állapítani.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2771/1999/EK rendeletnek megfelelő 21. egyénkenti pályázati felhívás esetén, amelyet illetően az arra vonatkozó pályázati beadási határidő 2005. június 14-én lejárt, a vaj minimum értékesítési árát 275 EUR/100 kg-ban kell meghatározni.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 17-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb az 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/19


A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐINEK HATÁROZATA

(2005. május 30.)

a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) pénzeszközei terhére történő kötelezettségvállalások határidejének meghatározásáról

(2005/446/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a 2000. június 23-án Cotonouban aláírt, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodásra (1) (a továbbiakban: partnerségi megállapodás),

tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői közötti, az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodás pénzügyi jegyzőkönyve alapján nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és adminisztrációjáról szóló belső megállapodásra (2) (a továbbiakban: belső megállapodás) és különösen annak 2. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A partnerségi megállapodás I. mellékletének (Pénzügyi jegyzőkönyv) (5) bekezdése megállapítja, hogy a pénzügyi jegyzőkönyv teljes összege, kiegészítve az előző EFÁ-k áthozott egyenlegeivel, a 2000-től 2007-ig terjedő időszakra vonatkozik.

(2)

Ugyanezen melléklet (7) bekezdése és a belső megállapodás 2. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy értékelni kell a kötelezettségvállalások és a kifizetések teljesítésének szintjét, és ezen értékelés alapján kell dönteni az új források bevonásának szükségességéről a pénzügyi jegyzőkönyv lejártát követően.

(3)

Az EU nyilatkozata a pénzügyi jegyzőkönyvről, amelyet XVIII. nyilatkozatként csatoltak a partnerségi megállapodáshoz, pontosítja, hogy az új források iránti igény értékelésekor teljes mértékben figyelembe kell venni azt az időpontot, amely után a 9. EFA pénzeszközei már nem állnak rendelkezésre.

(4)

Ezért a belső megállapodás 2. cikke (4) bekezdésének megfelelően a 9. EFA lejárta előtt meg kell határozni azt a – szükség esetén felülvizsgálható – időpontot, melyen túl a 9. EFA pénzeszközei terhére nem lehet kötelezettséget vállalni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZTAK:

1. cikk

Az időpont, melyen túl a 9. EFA Bizottság által kezelt pénzeszközei, az Európai Beruházási Bank (EBB) által kezelt kamattámogatás és az ilyen előirányzatok kamataiból származó bevétel terhére nem lehet kötelezettséget vállalni, 2007. december 31. Ez az időpont adott esetben felülvizsgálható.

2. cikk

A feltöltődő alapként működő beruházási hitelkeret finanszírozására szánt, az EBB által kezelt összeget ez a határozat nem érinti.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 30-án.

a tagállamok kormányai nevében

az elnök

F. BODEN


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o. A legutóbb az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának 2/2004 határozatával (HL L 297., 2004.9.22., 18. o.) módosított megállapodás.

(2)  HL L 317., 2000.12.15., 355. o.


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/21


A TANÁCS 2005/447/KKBP HATÁROZATA

(2005. március 14.)

az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az Argentin Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről (Althea-művelet)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. július 12-én elfogadta az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletéről szóló 2004/570/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

Az együttes fellépés 11. cikke (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok az Európai Unióról szóló szerződés 24. cikke szerint megállapodás tárgyát képezik.

(3)

A Tanács 2004. szeptember 13-i felhatalmazását követően az elnökség a főtitkár/főképviselő támogatásával tárgyalásokat folytatott az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az Argentin Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (Althea művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről.

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az Argentin Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (Althea művelet) történő részvételéről szóló megállapodást az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Európai Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személyt.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN


(1)  HL L 252., 2004.7.28., 10. o.


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az Argentin Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében történő részvételéről (Althea művelet)

AZ EURÓPAI UNIÓ (EU),

egyrészről, és

AZ ARGENTIN KÖZTÁRSASÁG,

másrészről,

a továbbiakban: „a felek”,

FIGYELEMBE VÉVE:

az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletéről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP (1) együttes fellépésének a Tanács általi elfogadását,

az Argentin Köztársaság felkérését az EU által vezetett műveletben való részvételre,

a haderő létrehozásának sikeres befejezését, valamint az EU műveleti parancsnok és az EU katonai Bizottság ajánlását az Argentin Köztársaság haderőinek az EU által irányított műveletben való részvételével kapcsolatos megállapodásra vonatkozóan,

az Argentin Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletéhez való hozzájárulása elfogadásáról szóló, 2004. szeptember 21-i BiH/1/2004 politikai és biztonsági bizottsági határozatot (2),

az Európai Uniónak Bosznia és Hercegovinában folytatott katonai művelete tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló, 2004. szeptember 29-i BiH/3/2004 politikai és biztonsági bizottsági határozatot (3),

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Részvétel a műveletben

(1)   Az Argentin Köztársaság e megállapodás rendelkezéseivel és bármely szükséges végrehajtási rendelkezéssel összhangban csatlakozik az EU boszniai és hercegovinai katonai műveletéről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP együttes fellépéshez, valamint bármely olyan együttes fellépéshez vagy határozathoz, amelynek elfogadásával az Európai Unió Tanácsa az EU katonai válságkezelési művelet kiterjesztéséről határoz.

(2)   Az Argentin Köztársaságnak az EU válságkezelési művelethez való hozzájárulása nem érinti az Európai Unió döntéshozatali autonómiáját.

(3)   Az Argentin Köztársaság biztosítja, hogy az EU katonai válságkezelési műveletben részt vevő hadereje és állománya a misszióját a következőkkel összhangban teljesíti:

a 2004/570/KKBP együttes fellépés és annak lehetséges további módosításai,

a műveleti terv,

végrehajtási intézkedések.

(4)   Az Argentin Köztársaság által a művelethez biztosított haderő és állomány a megbízatását kizárólag az EU katonai válságkezelési művelet érdekeinek szem előtt tartásával végzi, és ezen érdekeknek megfelelő magatartást tanúsít.

(5)   Az Argentin Köztársaság bármely, a műveletben való részvételében bekövetkező változásról kellő időben tájékoztatja az EU műveleti parancsnokot.

2. cikk

Haderők jogállása

(1)   Az Argentin Köztársaság részéről az EU katonai válságkezelési művelethez biztosított haderő és állomány jogállására az Európai Unió és a fogadó ország között megállapodott, a haderők jogállásáról szóló rendelkezéseket kell – amennyiben van ilyen – alkalmazni.

(2)   A Bosznia és Hercegovina területén kívül található parancsnokságokhoz vagy parancsnoki elemekhez biztosított haderők és állomány jogállására az érintett parancsnokságok és a parancsnoki elemeket, valamint az Argentin Köztársaság közötti megállapodásokat kell alkalmazni.

(3)   Az (1) bekezdésében említett, a haderők jogállásáról szóló rendelkezések sérelme nélkül az Argentin Köztársaság hatáskört gyakorol az EU katonai válságkezelési műveletben részt vevő haderejét és állományát illetően.

(4)   Az Argentin Köztársaság felel az EU katonai válságkezelési műveletben való részvétellel kapcsolatos bármely, a saját haderejének és állományának bármely tagjától érkező vagy vele kapcsolatos követelés kielégítéséért. Az Argentin Köztársaság felel a hadereje és állománya bármely tagja ellen irányuló – különösen jogi vagy fegyelmi – eljárások megindításáért, saját törvényeivel és rendelkezéseivel összhangban.

(5)   Az Argentin Köztársaság vállalja, hogy e megállapodás aláírásakor nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy az EU katonai válságkezelési műveletben részt vevő bármely állam elleni igényekről lemond.

(6)   Az Európai Unió vállalja annak biztosítását, hogy ezen megállapodás aláírásakor a tagállamok nyilatkozatot tesznek az igényekről való lemondásra vonatkozólag az Argentin Köztársaságnak az EU katonai válságkezelési műveletben való részvételét illetően.

3. cikk

Minősített információ

(1)   Az Argentin Köztársaság megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az EU minősített információ az Európai Unió Tanácsának a 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (4) foglalt biztonsági szabályainak és az illetékes hatóságok – ideértve az EU műveleti parancsnokot – által kibocsátott további iránymutatásoknak megfelelő védelemben részesüljön.

(2)   Amennyiben az EU és az Argentin Köztársaság között megállapodás jön létre a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokat illetően, úgy a megállapodás rendelkezéseit az EU katonai válságkezelési művelettel összefüggésben is alkalmazni kell.

4. cikk

A parancsnoklás rendje

(1)   Az EU katonai válságkezelési műveletben részt vevő haderő és állomány egésze teljes mértékben saját nemzeti hatóságának parancsnoksága alatt áll.

(2)   A nemzeti hatóságok a haderejük és állományuk műveleti és harcászati parancsnokságát és/vagy ellenőrzését átruházzák az EU műveleti parancsnokra. Az EU műveleti parancsnok jogosult hatáskörét átruházni.

(3)   Az Argentin Köztársaságot a művelet napi irányításának terén ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az Európai Uniónak a műveletben részt vevő tagállamait.

(4)   Az EU műveleti parancsnok, az Argentin Köztársasággal folytatott tárgyalásokat követően, bármikor kérheti az Argentin Köztársaság hozzájárulásának visszavonását.

(5)   Az Argentin Köztársaság saját nemzeti kontingensének az EU katonai válságkezelési műveletben való képviseletére katonai főképviselőt (SMR) nevez ki. A katonai főképviselő konzultál az EU haderőparancsnokával a műveletet érintő valamennyi kérdésben, továbbá felel a kontingens fegyelméért.

5. cikk

Pénzügyi szempontok

(1)   Az Argentin Köztársaság viseli a műveletben való részvételével kapcsolatos valamennyi költséget, azon költségek kivételével, amelyek az e megállapodás 1. cikke (1) bekezdésében említett jogi eszközök, valamint a katonai vagy védelmi vonatkozású EU műveletek közös költségeinek finanszírozását szolgáló mechanizmus létrehozásáról szóló, 2004. február 23-i 2004/197/KKBP tanácsi határozat (5) értelmében közös finanszírozásban részesülnek.

(2)   A művelet végrehajtásának helyszínéül szolgáló állam(ok)ból származó természetes vagy jogi személyek halála, sérülése, vesztesége vagy kára esetén az Argentin Köztársaság – felelőssége megállapítása esetén – kártérítést fizet e megállapodás 2. cikke (1) bekezdésében említett, a haderők jogállására vonatkozó rendelkezésekben – amennyiben ilyen létezik – meghatározott feltételek szerint.

6. cikk

A megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezések

Az e megállapodás végrehajtása során szükséges bármely technikai és igazgatási megállapodás az Európai Unió Tanácsa főtitkára/közös kül- és biztonságpolitika főképviselője és az Argentin Köztársaság megfelelő hatóságai között jön létre.

7. cikk

A szerződéses kötelezettségek nem teljesítése

Amennyiben az egyik fél nem teljesíti az előző cikkekben meghatározott kötelességeit, úgy a másik fél ezt a megállapodást egy hónappal korábban megküldött előzetes értesítéssel felmondhatja.

8. cikk

A jogviták rendezése

Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek egymás között diplomáciai úton rendezik.

9. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

(2)   Ez a megállapodás az Argentin Köztársaságnak a művelethez való hozzájárulása idejére marad hatályban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 9-én, angol nyelven, négy példányban.

az Európai Unió részéről

az Argentin Köztársaság részéről


(1)  HL L 252., 2004.7.28., 10. o.

(2)  HL L 324., 2004.10.27., 20. o.

(3)  HL L 325., 2004.10.28., 64. o. A BiH/5/2004 határozattal (HL L 357., 2004.12.2., 39. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2004/194/EK határozattal (HL L 63., 2004.2.28., 48. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 63., 2004.2.28., 68. o.

A 2. cikk (5) és (6) bekezdésében említett

NYILATKOZATOK

Az EU tagállamok nyilatkozata:

„Az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP EU együttes fellépést alkalmazó EU tagállamok, a belső jogrendjük által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekeznek lemondani az Argentin Köztársasággal szemben – saját állományuk tagjának sérülése, halála vagy a tulajdonukat képező és az EU válságkezelési művelet által használt bármely vagyontárgyat ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényekről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

az állománynak az Argentin Köztársaságból származó tagja az EU válságkezelési művelettel kapcsolatos hivatali kötelessége teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét, vagy

bármely, az Argentin Köztársaság tulajdonát képező vagyontárgy használata okozta, amennyiben a vagyontárgyat a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az ezen vagyontárgyat használó EU válságkezelési művelet állománya az Argentin Köztársaságból származó tagjának súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelezettségszegése esetét.”.

Az Argentin Köztársaság nyilatkozata:

„Az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP EU együttes fellépést alkalmazó Argentin Köztársaság, a belső jogrendje által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekszik lemondani az EU válságkezelési műveletben részt vevő bármely más állammal szemben – saját állománya tagjának sérülése, halála vagy a saját tulajdonát képező és az EU válságkezelési művelet által használt bármely vagyontárgyat ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényekről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

az állomány tagja hivatali kötelessége teljesítése során, az EU válságkezelési művelettel kapcsolatban okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét, vagy

bármely, az EU válságkezelési műveletben részt vevő államok tulajdonában lévő vagyontárgy használata okozta, amennyiben a vagyontárgyat a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az ezen vagyontárgyat használó EU válságkezelési művelet állományának súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése esetét.”.