ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 152

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. június 15.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 889/2005/EK rendelete (2005. június 13.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről és az 1727/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 

 

A Bizottság 890/2005/EK rendelete (2005. június 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

 

A Bizottság 891/2005/EK rendelete (2005. június 14.) a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 458/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

9

 

 

A Bizottság 892/2005/EK rendelete (2005. június 14.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 462/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 893/2005/EK rendelete (2005. június 14.) az 1520/2000/EK rendeletnek az annak 14. cikkében meghatározott egyes összegek tekintetében történő módosításáról

13

 

 

A Bizottság 894/2005/EK rendelete (2005. június 14.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

14

 

 

A Bizottság 895/2005/EK rendelete (2005. június 14.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

16

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. június 10.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló 2005/63/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 1705. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

18

 

*

A Bizottság határozata (2005. június 10.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2005) 1707. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

19

 

*

A Bizottság határozata (2005. június 13.) a 2005/131/EK bizottsági határozatnak egy, az Egyesült Királyságban az állat-egészségügy (biológiai kockázatok) területével foglalkozó közösségi referencialaboratórium 2005. évi pénzügyi támogatása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 1711. számú dokumentummal történt)

20

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2005/440/KKBP közös álláspontja (2005. június 13.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről, és a 2002/829/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

22

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

15.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/1


A TANÁCS 889/2005/EK RENDELETE

(2005. június 13.)

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről és az 1727/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2005. június 13-i 2005/440/KKBP közös álláspontra (1),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyes felszereléseknek a Kongói Demokratikus Köztársaságba való szállításáról szóló, 2002. október 21-i 2002/829/KKBP tanácsi közös álláspont (2) embargót rendelt el a fegyverek és a kapcsolódó eszközök Kongói Demokratikus Köztársaságba („KDK”) történő szállítására vonatkozóan.

(2)

2003. július 28-án az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa az 1493 (2003) határozatában – a továbbiakban: UNSCR 1493 (2003) határozat – úgy döntött, hogy egy a KDK-t sújtó embargót vezet be a fegyverek és az ezekkel kapcsolatos eszközök szállítására, továbbá a Kivu északi és déli részén, illetve Ituri területén működő fegyveres csoportok és milíciák, illetve az olyan csoportok, amelyek nem szerződő felei a Globális és Átfogó Megállapodásnak, katonai tevékenységével kapcsolatos segítségnyújtásra, tanácsadásra és képzésre.

(3)

A 2003/680/KKBP közös álláspont előírja a 2002/829/KKBP közös álláspont összehangolását az ENSZ BT 1493 (2003) határozat intézkedéseivel. Ezen intézkedések közül néhány közösségi szinten az 1727/2003/EK tanácsi rendelettel (3).

(4)

Tekintettel arra, hogy a fegyverek tiltott áramlása a KDK területén, illetve a területére továbbra is folytatódik, az Egyesült Nemzetek Biztonsági, Tanácsa az Egyesült Nemzetek Alapokmányának VII. fejezete alapján elfogadta a 2005. április 18-i 1596 (2005) számú határozatot („ENSZ BT 1596 (2005) határozat”), amely többek között kiterjeszti a már meglevő fegyverembargót bármely fogadó félre a KDK területén. Az ENSZ BT 1596 (2005) határozat meghatározott mentességeket engedélyez az embargó alól.

(5)

A 2005/440/KKBP közös álláspont megerősíti a 2002/829/KKBP közös állásponttal előírt embargót és a kapcsolódó segítségnyújtásra vonatkozó tilalmat, valamint a fegyverembargó és a kapcsolódó segítségnyújtás tilalma alóli további mentességekről rendelkezik, annak érdekében, hogy a mentességi lista az ENSZ BT 1596 (2005) határozattal összhangba kerüljön.

(6)

A katonai tevékenységekkel kapcsolatos technikai és pénzügyi segítségnyújtás tilalma a Szerződés hatálya alá tartozik. A verseny torzulásának elkerülése érdekében közösségi intézkedésekre van szükség a tilalomnak a Közösség tekintetében való végrehajtásához.

(7)

E rendelet alkalmazásában a Közösség területe azon tagállamok területeit foglalja magába, ahol a Szerződést alkalmazni kell a Szerződésben megállapított feltételek alapján.

(8)

Célszerűségi okokból a Bizottságot fel kell hatalmazni e rendelet mellékletének módosítására.

(9)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek kihirdetése napján hatályba kell lépnie.

(10)

Az átláthatóság érdekében az 1727/2003/EK rendeletet ezzel az új rendelettel kell felváltani, amely tartalmazza a KDK-beli katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai és pénzügyi segítségnyújtás tilalmára vonatkozó valamennyi megfelelő intézkedést,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„technikai segítségnyújtás”: a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások; a technikai segítségnyújtás magában foglalja a segítségnyújtás szóbeli formáit is;

2.

„szankcióbizottság”: az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának ENSZ BT 1533 (2004) határozata 8. bekezdése alapján létrehozott bizottság.

2. cikk

Tilos:

a)

katonai tevékenységekkel kapcsolatos technikai segítséget nyújtani, eladni, szállítani vagy továbbadni közvetlenül vagy közvetve bármely KDK-beli személy, jogalany vagy szervezet számára, vagy a KDK-n belüli felhasználásra;

b)

katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen a támogatás, hitel és exporthitel-biztosítás nyújtását fegyverek és a kapcsolódó eszközök eladásához, szállításához, továbbadásához vagy exportjához, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és egyéb szolgáltatásokra irányuló támogatáshoz, eladáshoz, szállításhoz vagy továbbadáshoz közvetlenül vagy közvetve biztosítani bármely KDK-beli személy, jogalany vagy szervezet részére, vagy a KDK-n belüli felhasználás céljából;

c)

tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek közvetlen vagy közvetett célja vagy hatása az a) és b) pontban említett ügyletek elősegítése.

3. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve, a szolgáltató letelepedése szerinti tagállamnak a mellékletben meghatározott, illetékes hatósága engedélyezheti az alábbiak nyújtását:

a)

olyan fegyverekre és azokhoz kapcsolódó felszerelésekre irányuló technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás, amelyeket kizárólag az Egyesült Nemzetek Szervezete kongói demokratikus köztársaságbeli missziójának („MONUC”) támogatására vagy az általa történő felhasználásra szánnak;

b)

olyan fegyverekre és azokhoz kapcsolódó felszerelésekre irányuló technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás, amelyeket kizárólag a KDK katonai és rendőri egységeinek támogatására vagy az általuk történő felhasználásra szánnak, amennyiben az említett egységek:

i.

integrációs folyamata lezárult, vagy

ii.

a KDK fegyveres erőinek illetve nemzeti rendőrségének integrált katonai törzse („état-major intégré”) parancsnoksága alatt működnek, vagy

iii.

a KDK területén –– Észak- és Dél-Kivu tartomány, valamint az Ituri kerület kivételével –– az integrálódásuk folyamatban van;

c)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokra szánt, halált nem okozó katonai felszereléshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi segítségnyújtás, amennyiben a segítség vagy a szolgáltatások nyújtásáról a szankcióbizottságot előzetesen értesítették.

(2)   A már végrehajtott tevékenységek nem engedélyezhetők.

4. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadnak egymásnak minden egyéb rendelkezésükre álló, e rendelethez kapcsolódó lényeges információt, különös tekintettel e rendelet megsértésére, illetve ennek végrehajtásával kapcsolatos problémákra, illetve a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekre vonatkozóan.

5. cikk

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a mellékletet.

(2)   A tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányában rögzített jogai és kötelezettségei sérelme nélkül, e rendelet hatékony végrehajtása érdekében a Bizottság fenntartja a szükséges kapcsolatot a szankcióbizottsággal.

6. cikk

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról, valamint azok minden további módosításáról.

7. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a)

a Közösség területén, beleértve annak légterét, valamint valamely tagállam joghatósága alá tartozó légi és vízi járművek fedélzetén;

b)

a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó bármely olyan személyre, aki egy tagállam állampolgára;

c)

valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyre, csoportra vagy szervezetre;

d)

a Közösségen belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, csoportra vagy szervezetre.

8. cikk

Az 1727/2003/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  A Hivatalos Lap 22-ik oldalán található.

(2)  HL L 285., 2002.10.23., 1. o. A 2003/680/KKBP közös állásponttal (HL L 249., 2003.10.1., 64. o.) módosított közös álláspont.

(3)  HL L 249., 2003.10.1., 5. o. Az 1567/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 285., 2004.9.4., 10. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok jegyzéke

 

BELGIUM

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Ministère de la Région de Bruxelles — Capitale

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Brussel/Bruxelles

Téléphone: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax: (32-2) 800 38 20

cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

 

Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone: (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

 

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

 

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. + 420 2 24 06 27 20

Tel. + 420 2 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. + 420 2 5704 4501

Fax + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel. + 420 2 2418 2987

Fax + 420 2 2418 4080

 

DÁNIA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

 

NÉMETORSZÁG

Concerning financing and financial assistance:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Concerning technical assistance:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

 

ÉSZTORSZÁG

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

 

GÖRÖGORSZÁG

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornarou Str.

105 63 Athens

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1,

Τ.Κ. 101 80 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

 

SPANYOLORSZÁG

Ministerio, de Industria Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

 

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopie: (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

 

ÍRORSZÁG

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen’s Green

Dublin 2

Tel. + 353 1 478 0822

Fax + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel. + 353 1 671 6666

Fax + 353 1 679 8882

 

OLASZORSZÁG

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax (39) 06 3691 5296

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

 

CIPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel.: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel.: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel. + 357 22 60 11 06

Fax + 357 22 60 27 41/47

 

LETTORSZÁG

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tālr. Nr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

 

LITVÁNIA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. + 370 5 2362516

Fax + 370 5 2313090

 

LUXEMBURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél.: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L- 2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2421

Fax: (352) 22 19 89

 

MAGYARORSZÁG

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Trade Licencing

Office Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: H-1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Hivatal Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

 

MÁLTA

Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta’ l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. + 356 21 24 28 53

Fax + 356 21 25 15 20

 

HOLLANDIA

Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Telefoon: (31-38) 467 25 41

Telefax: (31-38) 469 52 29

 

AUSZTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

 

LENGYELORSZÁG

Organ koordynujący:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

00–580 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 523 94 27 lub 93 48

fax: (+ 48 22) 523 83 29

Organy współpracujące:

 

Ministerstwo Obrony

Departament Prawny

ul. Klonowa 1

00–909 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 687 15 84

fax: (+ 48 22) 687 16 97

 

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departament Kontroli Eksportu

Plac Trzech Krzyży 3/5

00–507 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 693 51 71

fax: (+ 48 22) 693 40 33

 

PORTUGÁLIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

 

SZLOVÉNIA

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministrstvo za gospodarstvo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministrstvo za obrambo

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

 

SZLOVÁKIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421/2/4854 1111

Fax: 00421/2/4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

 

FINNORSZÁG

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8 / Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

 

SVÉDORSZÁG

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax (44) 20 7215 0593

 

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

Az Európai Közösségek Bizottsága

Külkapcsolati Főigazgatóság

Közös kül- és biztonságpolitikai (KKBP) és Európai biztonsági és védelmi politikai (EBVP) igazgatóság: Bizottsági koordinálás és hozzájárulás

A.2. Egység: Jogi és intézményi ügyek, KKBP együttes fellépések, szankciók, a kimberleyi folyamat

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 296 25 56

Fax: (32-2) 296 75 63

E-mail: Relex-Sanctions@cec.eu.int


15.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/7


A BIZOTTSÁG 890/2005/EK RENDELETE

(2005. június 14.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 15-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 14-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. június 14-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

49,2

204

75,2

999

62,2

0707 00 05

052

91,6

999

91,6

0709 90 70

052

88,0

999

88,0

0805 50 10

324

59,0

382

70,4

388

63,7

528

58,5

624

63,2

999

63,0

0808 10 80

388

89,9

400

125,5

404

90,2

508

75,8

512

73,7

524

70,5

528

68,1

720

78,1

804

93,4

999

85,0

0809 10 00

052

181,2

624

183,0

999

182,1

0809 20 95

052

277,4

068

238,7

400

427,3

999

314,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

204,6

999

204,6


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


15.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/9


A BIZOTTSÁG 891/2005/EK RENDELETE

(2005. június 14.)

a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 458/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és külünösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

A 458/2005/EK bizottsági rendelet (3) meghirdeti a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő 300 000 tonna közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárást.

(3)

A Cseh Köztársaság tájékoztatta a Bizottságot intervenciós hivatalának azon szándékáról, hogy növelni kívánja a kivitelre szánt 100 000 tonna pályázati eljáráson meghirdetett mennyiségét. A piaci helyzetre való tekintettel, helyénvaló helyt adni a Cseh Köztársaság kérésének.

(4)

Tekintettel a meghirdetett mennyiség növelésére, szükséges a 458/2005/EK rendelet I. mellékletében felsorolt régiónkénti tárolt mennyiségek módosítása.

(5)

Következésképpen helyénvaló a 458/2005/EK rendeletet módosítani.

(6)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 458/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

(1)   A pályázati felhívás 400 000 tonna közönséges búza maximális mennyiségére vonatkozik, valamennyi harmadik országba irányuló kivitelre, Albánia, Bulgária, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, Liechtenstein, Románia, Szerbia és Montenegro (4) és Svájc kivételével.

(2)   Azok a régiók, ahol a 400 000 tonna közönséges búzát tárolják, az I. mellékletben szerepelnek.

2.

Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 75., 2005.3.22., 3. o.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.”


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

(tonnában)

A tárolás helye

Mennyiségek

Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

400 000”


15.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/11


A BIZOTTSÁG 892/2005/EK RENDELETE

(2005. június 14.)

a német intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 462/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

A 462/2005/EK bizottsági rendelet (3) meghirdeti a német intervenciós hivatal birtokában lévő 1 000 693 tonna árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárást.

(3)

Németország tájékoztatta a Bizottságot intervenciós hivatalának azon szándékáról, hogy növelni kívánja a kivitelre szánt 300 000 tonna pályázati eljáráson meghirdetett mennyiségét. A piaci helyzetre való tekintettel, helyénvaló helyt adni Németország kérésének.

(4)

Tekintettel a meghirdetett mennyiség növelésére, szükséges a 462/2005/EK rendelet I. mellékletében felsorolt régiónkénti tárolt mennyiségek módosítása.

(5)

Következésképpen helyénvaló a 462/2005/EK rendeletet módosítani.

(6)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 462/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

(1)   A pályázati felhívás 1 300 693 tonna árpa maximális mennyiségére vonatkozik, valamennyi harmadik országba irányuló kivitelre, Albánia, Bulgária, Kanada, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, az Amerikai Egyesült Államok, Liechtenstein, Mexikó, Románia, Szerbia és Montenegro (4), valamint Svájc kivételével.

(2)   Azok a régiók, ahol az 1 300 693 tonna árpát tárolják, az I. mellékletben szerepelnek.

2.

Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 75., 2005.3.22., 27. o. A legutóbb a 610/2005/EK rendelettel (HL L 101., 2005.4.21., 9. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.”


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

(tonnában)

A tárolás helye

Mennyiségek

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

1 300 693”


15.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/13


A BIZOTTSÁG 893/2005/EK RENDELETE

(2005. június 14.)

az 1520/2000/EK rendeletnek az annak 14. cikkében meghatározott egyes összegek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az új tagállamok 2004. május 1-jei csatlakozása óta szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy megnőtt az export-visszatérítési kifizetések azon hányada, amelyet a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazásának közös részletes szabályairól, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontokról szóló, 2000. július 13-i 1520/2000/EK bizottsági rendelet (2) 14. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett tartalék fedez.

(2)

Az 1520/2000/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett minden egyes költségvetési évre vonatkozó tartalékot meg kell növelni a szükséges források biztosításának érdekében. Fel kell emelni továbbá a rendelet 14. cikke (3) bekezdésében meghatározott azon értékhatárt, amelynél a Bizottság felfüggesztheti a tartalék alkalmazását.

(3)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Szerződés I. mellékletében nem szereplő feldolgozott mezőgazdásági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1520/2000/EK rendelet 14. cikke a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés első albekezdésében a „35 millió eurós” szövegrész helyébe a „40 millió eurós” szövegrész lép.

b)

Az (3) bekezdés második albekezdésében „25 millió eurót” szövegrész helyébe „30 millió eurót” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 14-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 177., 2000.7.15., 1. o. A legutóbb a 886/2004/EK rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 14. o.) módosított rendelet.


15.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/14


A BIZOTTSÁG 894/2005/EK RENDELETE

(2005. június 14.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban a melasztól eltérő termékek behozatalára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 23-i 1423/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára és 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2004/2005-ös gazdasági évre az 1210/2004/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezeket az árakat és vámokat legutóbb az 842/2005/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket az 1423/95/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/2005-ös gazdasági évre az 1210/2004/EK rendelet által rögzített, az 1423/95/EK rendelet 1. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 15-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 14-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 16. o. A legutóbb a 624/98/EK rendelettel (HL L 85., 1998.3.20., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 232., 2004.7.1., 11. o.

(4)  HL L 139., 2005.6.2., 14. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2005. június 15-i alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

21,33

5,64

1701 11 90 (1)

21,33

11,02

1701 12 10 (1)

21,33

5,45

1701 12 90 (1)

21,33

10,50

1701 91 00 (2)

22,75

14,48

1701 99 10 (2)

22,75

9,34

1701 99 90 (2)

22,75

9,34

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 178., 2001.6.30., 1. o.).

(2)  Az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének I. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


15.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/16


A BIZOTTSÁG 895/2005/EK RENDELETE

(2005. június 14.)

az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló, 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikke értelmében, ha a közösségi ár magasabb, mint a világpiaci árfolyamok, az ezen árak közötti különbséget az olívaolaj harmadik országokba történő kivitele esetében visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az olívaolajra alkalmazandó export-visszatérítések megállapítására és odaítélésére vonatkozó részletes szabályokat a 616/72/EGK bizottsági rendelet (2) állapította meg.

(3)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében a visszatérítések a Közösség egészére nézve azonosak.

(4)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdése értelmében az olívaolajra alkalmazandó visszatérítések mértékét egyrészt az olívaolaj közösségi piaci árai és kínálata, másrészt pedig a világpiacon érvényes árak jelenlegi helyzetének és várható alakulásának figyelembevételével kell meghatározni. Amikor azonban a világpiaci helyzet nem teszi lehetővé az olívaolaj legkedvezőbb árfolyamainak meghatározását, figyelembe lehet venni a főbb konkurens növényi olajak piacán tapasztalható árat és az ezen ár és az olívaolaj ára közötti, egy reprezentatív időszak során jegyzett árrést. A visszatérítés összege nem haladhatja meg az olívaolaj közösségi piaci ára és világpiaci ára közötti különbséget, adott esetben a termékeknek ez utóbbi piacra történő exportálása költségeinek figyelembevételével kiigazítva.

(5)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének b) pontja szerint határozat hozható arról, hogy a visszatérítést pályázati eljárás útján rögzítik. A pályázati eljárás a visszatérítés összegére vonatkozik, és az egyes rendeltetési országok, mennyiségek, minőségek és kiszerelések tekintetében korlátozható.

(6)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikk (3) bekezdés második albekezdése értelmében az olívaolajra vonatkozó visszatérítések eltérhetnek a rendeltetési hely szerint, amennyiben a világpiaci helyzet vagy egyes piacok speciális követelményei ezt szükségessé teszik.

(7)

A visszatérítéseket legalább havonta egyszer rögzíteni kell. Szükség esetén a visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.

(8)

A fenti szabályoknak az olívaolaj piacainak jelenlegi helyzetére történő alkalmazása, különös tekintettel e termék közösségi és harmadik országok piacain érvényes áraira, a jelen rendelet melléklete szerinti visszatérítések rögzítését eredményezi.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Olaj- és Zsírpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 136/66/EGK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában felsorolt termékekre alkalmazandó export-visszatérítéseket a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 15-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL 172., 1966.9.30., 3025/66. o. A legutóbb az 865/2004/EK rendelettel (HL L 161., 2004.4.30., 97. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 78., 1972.3.31., 1. o. A legutóbb a 2962/77/EGK rendelettel (HL L 348., 1977.12.30., 53. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2005. június 14-i bizottsági rendelethez

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

N.B.: A termékkódokat és az „A” sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A numerikus rendeltetési hely- kódokat a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

15.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/18


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. június 10.)

az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló 2005/63/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2005) 1705. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/437/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

a 2005/63/EK határozat a technikai és tudományos fejlődéshez igazodva módosította a 2000/53/EK irányelv II. mellékletét. A határozat elfogadása előtt azonban nem adtak le hiánytalanul minden szükséges dokumentumot az Európai Parlamentnek az 1999/468/EK tanácsi határozat (2) 8. cikkének megfelelően.

(2)

Ezért a 2005/63/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 75/442/EGK tanácsi irányelv (3) 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/63/EK határozat hatályát veszti.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 10-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 269., 2000.10.21., 34. o. A legutóbb a 2005/63/EK bizottsági határozattal (HL L 25., 2005.1.28., 73. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(3)  HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.


15.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/19


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. június 10.)

az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2005) 1707. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/438/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2000/53/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja az irányelv II. mellékletében felsorolt esetek és feltételek kivételével megtiltja az ólom, a higany, a kadmium és a hat vegyértékű króm felhasználását a 2003. július 1. után forgalomba hozott járművek anyagaiban és alkatrészeiben.

(2)

Mivel érdemes törekedni a termékek újrafelhasználására, felújítására és élettartamának kiterjesztésére, a 2003. július 1. előtt forgalomba hozott járművek javításához rendelkezésre kell állniuk pótalkatrészeknek. Emiatt el kell fogadni, hogy az ilyen járművek javítása során történő felhasználásra szánt, 2003. július 1. után forgalomba hozott pótalkatrészek tartalmaznak ólmot, higanyt, kadmiumot vagy hat vegyértékű krómot.

(3)

Ezért a 2000/53/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 75/442/EGK tanácsi irányelv (2) 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/53/EK irányelv II. mellékletében a „Megjegyzések” ötödik francia bekezdése helyére a következő szöveg lép:

„—

a 2003. július 1. előtt forgalomba hozott járművekben való felhasználásra szánt, 2003. július 1. után forgalomba hozott pótalkatrészek mentesülnek a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezések alól (3).

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 10-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 269., 2000.10.21., 34. o. A legutóbb a 2005/63/EK bizottsági határozattal (HL L 25., 2005.1.28., 73. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  Ez a kikötés nem vonatkozik a kerékkiegyensúlyozó súlyokra, az elektromos motorok szénkeféire és a fékbetétekre, mivel ezek az alkatrészek külön bejegyzésekben szerepelnek.”


15.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/20


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. június 13.)

a 2005/131/EK bizottsági határozatnak egy, az Egyesült Királyságban az állat-egészségügy (biológiai kockázatok) területével foglalkozó közösségi referencialaboratórium 2005. évi pénzügyi támogatása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 1711. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles.)

(2005/439/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes, biológiai kockázatokkal foglalkozó közösségi állat-egészségügyi referencialaboratóriumok 2005. évi közösségi pénzügyi támogatásáról szóló, 2005. február 7-i 2005/131/EK bizottsági határozat (2) közösségi pénzügyi támogatást nyújt nekik bizonyos funkciók betöltéséért és kötelezettségek teljesítéséért.

(2)

2005. január 28-án egy közösségi szakértői testület, a TSE-k közösségi referencialaboratóriumának (CRL) elnökletével, megerősítette a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának (BSE) egy Franciaországban levágott kecskében kimutatott jelenlétét. Ez volt a BSE első előfordulása kiskérődzőnél természetes körülmények között.

(3)

2005. január 28-i nyilatkozatában az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) a biológiai veszélyekkel foglalkozó tudományos testülete kiemelte: hátravan még annak tisztázása, hogy a BSE-vel fertőzött franciaországi kecske egyedi esetének mekkora jelentőséget kell tulajdonítani. Az EFSA rámutatott, hogy ehhez elengedhetetlenek a TSE-k kecskéknél való fokozott megfigyelésének eredményei. Válaszul erre a 214/2005/EK bizottsági rendelet (3)2005. február 11-től új programot vezetett be a kecskeféléknél előforduló TSE-k ellenőrzésére. Az új megfigyelési program keretében a kecskefélék közül az eddiginél jelentősen több egészséges vágóállatot, illetve a gazdaság területén elhullott egyedet kell megvizsgálni.

(4)

A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és X. mellékletének a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék fertőző szivacsos agyvelőbántalmai járványügyi megfigyelésének tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. január 12-i 36/2005/EK bizottsági rendelet (4) stratégiát vezetett be a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának (BSE) kiskérődzőkben való esetleges előfordulásának kivizsgálására. E stratégia először is annak megvalósításában áll, hogy a kiskérődzőknél bizonyítottan előfordult összes TSE-fertőzéses esetet a nemzeti referencialaboratóriumok szintjén kiszűrjék. Másodszor pedig abban, hogy valahányszor az első vizsgálat alapján nem lehetett a BSE-t kizárni, körvizsgálatot hajtsanak végre legalább három különböző módszerrel a TSE-k vizsgálatára kijelölt közösségi referencialaboratórium (CRL) felügyelete alatt álló, kiválasztott laboratóriumokban. Végezetül, ha a molekuláris tipizálás eredményének megerősítésére van szükség, egerekkel folytatott törzstipizálást kell végezni. A közösségi hozzájárulás a körvizsgálat és az egerekkel folytatott törzstipizálás összes költségét fedezni fogja.

(5)

A Bizottság kérésére a 2005. évi munkatervben szerepel a CRL-ek azon feladata, hogy a különböző laboratóriumokban végrehajtott körvizsgálatot és egerekkel folytatott törzstipizálást összehangolják.

(6)

Ezért a CRL éves munkatervéhez nyújtott közösségi pénzügyi támogatást meg kell növelni, hogy fedezze a körvizsgálat és az egerekkel folytatott törzstipizálás többletköltségeit.

(7)

A 2005/131/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/131/EK határozat 5. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Közösség pénzügyi támogatásban részesíti az Egyesült Királyságot a 999/2001/EK rendelet X. melléklete B. fejezetében előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, vagyis a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE) ellenőrzéséhez, amit a Veterinary Laboratories Agencynek (Addlestone, Egyesült Királyság) kell végrehajtania.

A 2005. január 1-től 2005. december 31-ig terjedő időszakban a pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a 810 500 eurót.”

2. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 806/2003/EK határozattal (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 45., 2005.2.16., 15. o.

(3)  HL L 37., 2005.2.10., 9. o.

(4)  HL L 10., 2005.1.13., 9. o.


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

15.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/22


A TANÁCS 2005/440/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2005. június 13.)

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről, és a 2002/829/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2002. október 21-én elfogadta az egyes felszereléseknek a Kongói Demokratikus Köztársaságba való szállításáról szóló 2002/829/KKBP közös álláspontot (1), amely a Kongói Demokratikus Köztársaságot („KDK”) szemben a fegyverekre, lőszerekre és katonai felszerelésekre vonatkozó embargóval sújtotta.

(2)

A Tanács 2003. szeptember 29-én elfogadta a 2002/829/KKBP közös álláspont módosításáról szóló 2003/680/KKBP közös álláspontot az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 2003. július 28-i, a KDK-val szembeni fegyverembargó bevezetéséről szóló 1493 számú határozatának („ENSZ BT 1493 (2003) határozat”) végrehajtása céljából.

(3)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2005. április 18-án elfogadta az 1596 (2005) számú határozatot („ENSZ BT 1596 (2005) határozat”), amely megerősíti az ENSZ BT 1493 (2003) határozat (20) bekezdése által bevezetett intézkedéseket, és rendelkezik arról, hogy az említett intézkedéseket a KDK területén minden címzettre alkalmazni kell.

(4)

Az ENSZ BT 1596 (2005) határozat továbbá az ENSZ BT 1533 (2004) határozat (8) bekezdésében létrehozott bizottság (a továbbiakban: a szankcióbizottság) által megnevezett valamennyi személynek a tagállamok területére történő belépését illetve az azon történő átutazását megakadályozó intézkedéseket vezet be.

(5)

Az ENSZ BT 1596 (2005) határozat ezenkívül előírja azon pénzeszközök, vagyoni értékek és gazdasági erőforrások befagyasztását, amelyek a szankcióbizottság által megnevezett személyek közvetlen vagy közvetett birtokában vagy ellenőrzése alatt állnak, illetve az említett személyek vagy a nevükben vagy irányításukkal eljáró más személyek közvetlen vagy közvetett birtokában vagy ellenőrzése alatt álló jogalanyok tulajdonában vannak; valamint előírja azt, hogy semmiféle pénzeszköz, vagyoni érték vagy gazdasági erőforrás sem bocsátható az ilyen személyek vagy jogalanyok rendelkezésére, illetve javára.

(6)

Célszerű a 2002/829/KKBP közös álláspontban bevezetett intézkedéseket, valamint az ENSZ BT 1596 (2005) határozat alapján bevezetendő intézkedéseket egyetlen jogi eszközbe foglalni.

(7)

Ezért a 2002/829/KKBP közös álláspontot hatályon kívül kell helyezni.

(8)

Egyes intézkedések végrehajtásához a Közösség fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

(1)   Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről, illetve a lobogójuk alatt közlekedő vízi vagy légi járművek révén a KDK-ba fegyvereket és bármely kapcsolódó eszközt közvetlenül vagy közvetve szállítani, eladni vagy továbbadni, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és ezek tartalék alkatészeit, függetlenül attól, hogy azok származási helye a tagállamok területén van-e.

(2)   Tilos továbbá:

a)

közvetve vagy közvetlenül bármely KDK-beli személy, jogalany vagy szervezet részére vagy KDK-ban való felhasználás céljából olyan technikai segítségnyújtást, közvetítői szolgáltatást és egyéb szolgáltatást nyújtani, eladni, szállítani vagy továbbadni, amely katonai tevékenységekhez vagy fegyverek és bármely kapcsolódó eszköz rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és ezek tartalék alkatészeit;

b)

a katonai tevékenységgel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás, beleértve különösen a fegyverek, valamint bármilyen kapcsolódó eszközök eladására, szállítására, továbbadására vagy exportjára vonatkozó, illetve az ezzel összefüggő technikai segítségnyújtás vagy közvetítői és egyéb szolgáltatás engedélyezésére, eladására, nyújtására vagy továbbadására vonatkozó segítség, kölcsönök és exporthitel-biztosítás nyújtását, közvetve vagy közvetlenül bármely KDK-beli személy, jogalany vagy szervezet részére, illetve a KDK-ban történő felhasználás céljából.

2. cikk

(1)   A 1. cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni:

a)

fegyverek, valamint a kapcsolódó eszközök szállítása, eladása vagy továbbadása, illetve a fegyverekkel valamint a kapcsolódó eszközökkel összefüggő technikai segítségnyújtás, pénzügyi közvetítői szolgáltatások és egyéb szolgáltatások nyújtása, amelyek célja kizárólag a KDK katonai vagy rendőri egységeinek támogatása, illetve általuk történő felhasználás, amennyiben az említett egységek:

i.

integrációs folyamata lezárult, vagy

ii.

a KDK fegyveres erőinek illetve nemzeti rendőrségének integrált katonai törzse („état-major intégré”) parancsnoksága alatt működnek, vagy

iii.

a KDK területén – Észak- és Dél-Kivu tartomány, valamint az Ituri kerület kivételével – az integrálódásuk folyamatban van;

b)

fegyverek, valamint a kapcsolódó eszközök szállítása, eladása vagy továbbadása, illetve a fegyverekhez valamint a kapcsolódó eszközökkel összefüggő technikai segítségnyújtás, közvetítői szolgáltatások és egyéb szolgáltatások nyújtása, amelyek célja kizárólag az Egyesült Nemzetek Szervezete KDK-beli missziójának („MONUC”) támogatása, illetve általa történő felhasználás;

c)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célból történő felhasználásra szánt, halált nem okozó katonai felszerelések szállítása, eladása vagy továbbadása, valamint az ilyen, halált nem okozó felszereléshez kapcsolódó segítségnyújtás és képzés, amennyiben ezekről a szankcióbizottságot előzetesen értesítették.

(2)   Fegyvereknek valamint a kapcsolódó eszközöknek az (1) bekezdésben említett szállítása, eladása vagy továbbadása kizárólag a Nemzeti Egység és Átmenet Kormánya által – a MONUC-kal együttműködésben – kijelölt átvevőhelyekre, a szankcióbizottság előzetes értesítését követően történhet.

(3)   Fegyvereknek valamint a kapcsolódó eszközöknek az (1) bekezdésben említett szállításához, eladásához vagy továbbadásához, valamint az ugyanott említett szolgáltatásnyújtáshoz a tagállamok illetékes hatóságainak engedélye szükséges.

(4)   A tagállamok a (1) bekezdés szerinti szállításokat eseti alapon mérlegelik, teljes mértékben figyelembe véve az Európai Unió fegyverexportra vonatkozó magatartási kódexében foglalt kritériumokat. A tagállamoknak megfelelő biztosítékot kell követelniük a (3) bekezdés szerint megadott engedélyekkel való visszaélés ellen, és adott esetben intézkednek a szállított fegyverek és a kapcsolódó eszközök visszatelepítéséről.

3. cikk

Az ENSZ BT 1596 (2005) határozattal összhangban korlátozó intézkedések vezethetők be a szankcióbizottság által megnevezett, a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben.

Az érintett személyek jegyzékét e közös álláspont melléklete tartalmazza.

4. cikk

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a 3. cikkben említett személyek tagállamuk területére történő belépését vagy azon keresztül történő átutazását.

(2)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépés jogát.

(3)   Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a szankcióbizottság előzetesen és eseti alapon megállapítja, hogy az utazást humanitárius ok indokolja, beleértve a vallási kötelezettséget is, vagy ha a szankcióbizottság arra a következtetésre jut, hogy a mentesség megadása támogatja a Biztonsági Tanács határozatainak célkitűzéseit, azaz a KDK-beli békét és nemzeti megbékélést, valamint a régió stabilitását.

(4)   Azokban az esetekben, amelyekben a (3) bekezdésnek megfelelően a tagállam engedélyezi a szankcióbizottság által megnevezett személyeknek a területére való belépést vagy átutazást, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

5. cikk

(1)   Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást, amely a 3. cikkben említett személyek közvetlen vagy közvetett birtokában vagy ellenőrzése alatt áll, illetve a mellékletben említett személyek vagy bármely, a nevükben vagy az irányításukkal eljáró más személy közvetlen vagy közvetett birtokában lévő, illetve ellenőrzése alatt álló jogalanyok tulajdonában van.

(2)   Nem biztosítható közvetlen vagy közvetett hozzáférés az ilyen személyek vagy jogalanyok számára, illetve javára semmiféle pénzeszközhöz, vagyoni értékhez vagy gazdasági erőforráshoz.

(3)   Mentességet lehet adni azon pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások tekintetében, amelyek:

a)

alapvető kiadások fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b)

kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint a nemzeti jogszabályoknak megfelelő szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak, azt követően, hogy a szankcióbizottságot az érintett tagállam értesítette arról a szándékáról, hogy adott esetben e pénzeszközökhöz, egyéb vagyoni értékekhez és gazdasági erőforrásokhoz hozzáférést kíván engedélyezni, és a szankcióbizottság az értesítéstől számított négy munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot.

d)

rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, azt követően, hogy az érintett tagállam erről a szankcióbizottságot értesítette és azt a szankcióbizottság jóváhagyta;

e)

bíróság, hatóság vagy választottbíróság által elrendelt zálogjog vagy meghozott határozat tárgyát képezik, amely esetben a pénzeszközöket, egyéb vagyoni értékeket és gazdasági erőforrásokat a zálogjog vagy határozat végrehajtására fel lehet használni, feltéve, hogy a zálogjog vagy határozat az ENSZ BT 1596 (2005) határozat elfogadásának időpontja előtt keletkezett, nem a 3. cikkben említett személy vagy jogalany javára szól, és azt követően, hogy az illetékes tagállam a szankcióbizottságot értesítette.

(4)   A (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a befagyasztott számlákon történő következő jóváírásokra:

a)

kamat, vagy az említett számlák egyéb hozama; illetve

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy azok azt megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák korlátozó intézkedések hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy az ilyen kamat, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak.

6. cikk

A Tanács a mellékletben szereplő jegyzéket a szankcióbizottság döntése alapján állítja össze és módosítja.

7. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

8. cikk

Ezt a közös álláspontot az elfogadását követő 12 hónapon belül és azt követően minden 12 hónapban felül kell vizsgálni, figyelembe véve a Biztonsági Tanácsnak a KDK-beli béke- és átmeneti folyamatban elért haladás fényében hozott határozatait.

9. cikk

A 2002/829/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

10. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 285., 2002.10.23., 1. o. 2003/680 KKBP kösös állásponttal (HL L 249., 2003.10.1., 64. o.) módosított kösös álláspont.


MELLÉKLET

A 3., 4. és 5. cikkben említett személyek és jogalanyok jegyzéke

(A mellékletet az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1533 (2004) számú határozatának 8. bekezdésében említett bizottság megállapításait követően összeállítani).