ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 126

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. május 19.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 747/2005/EK rendelete (2005. május 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 748/2005/EK rendelete (2005. május 18.) bio-etanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

3

 

*

A Bizottság 749/2005/EK rendelete (2005. május 18.) az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló 2131/93/EGK rendelet módosításáról

10

 

*

A Bizottság 750/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról ( 1 )

12

 

*

A Bizottság 751/2005/EK rendelete (2005. május 17.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

22

 

 

A Bizottság 752/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

28

 

 

A Bizottság 753/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

30

 

 

A Bizottság 754/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a 2005. május 19-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

32

 

 

A Bizottság 755/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a 2005. május 19-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

34

 

 

A Bizottság 756/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

36

 

*

A Bizottság 757/2005/EK rendelete (2005. május 18.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 46. alkalommal történő módosításáról

38

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. április 28.) vállalatirányítási és társasági jogi nem kormányzati szakértők csoportjának létrehozásáról

40

 

*

A Bizottság határozata (2005. május 4.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó jelentés(ek) alapjául szolgáló kérdőív létrehozásáról (az értesítés a C(2005) 1359. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

43

 

*

A Bizottság határozata (2005. május 18.) a hasított sertések magyarországi osztályozási módszereinek engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1448. számú dokumentummal történt)

55

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság ajánlása 65/04/COL (2004. március 31.) a takarmányok 2004. évi hivatalos ellenőrzésének összehangolt programjáról

59

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 12-i 718/2005/EK bizottsági rendelethez (Ez a szöveg a Hivatalos Lap 2005. május 13-i L 121. számának 64. oldalán megjelent szöveget visszavonja és annak helyébe lép.)

68

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/1


A BIZOTTSÁG 747/2005/EK RENDELETE

(2005. május 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. május 18-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

91,4

204

64,8

212

111,6

999

89,3

0707 00 05

052

54,5

204

51,2

999

52,9

0709 90 70

052

89,7

624

50,3

999

70,0

0805 10 20

052

43,4

204

41,4

212

59,6

220

49,3

388

57,3

400

49,9

624

59,3

999

51,5

0805 50 10

052

49,0

382

61,5

388

63,1

400

69,6

528

57,7

624

63,1

999

60,7

0808 10 80

388

85,1

400

109,7

404

85,6

508

61,6

512

78,3

524

57,3

528

65,8

720

62,3

804

94,4

999

77,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/3


A BIZOTTSÁG 748/2005/EK RENDELETE

(2005. május 18.)

bio-etanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikkére,

mivel:

(1)

A piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 25-i 1623/2000/EK bizottsági rendelet (2) többek között meghatározza a borpiac közös szervezésérõl szóló, 1987. március 16-i, 822/87/EGK tanácsi rendelet (3) 35., 36. és 39. cikkének, valamint az 1493/1999/EK rendelet 27., 28. és 30. cikkének megfelelően lepárlással nyert és az intervenciós hivataloknál tárolt alkoholkészlet elhelyezésének részletes szabályait.

(2)

Az 1623/2000/EK rendelet 92. cikkével összhangban versenytárgyalási eljárást kell indítani kizárólag az üzemanyag-ágazatban történő, bio-etanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítésére a közösségi boralkohol-készletek csökkentése, illetve az 1623/2000/EK rendelet 92. cikkével összhangban elismert vállalkozások folyamatos ellátásának biztosítása érdekében.

(3)

Az euró bevezetésével kapcsolatos agromonetáris intézkedések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendelettel (4) összhangban 1999. január 1-jétől az ajánlati árat és a biztosítékokat euróban kell kifejezni, és a kifizetéseket is euróban kell teljesíteni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Bio-etanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítésére 1/2005 EK számmal versenytárgyalási eljárás indul.

A szóban forgó alkoholt a 822/87/EGK rendelet 35. cikkével és az 1493/1999/EK rendelet 27. és 30. cikkével összhangban történő lepárlással nyerték, és azt a tagállami intervenciós hivatalok tárolják.

(2)   Az eladásra kínált összmennyiség 691 331,79 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkohol, amely a következőképpen oszlik meg:

a)

az 1/2005 EK hivatkozási számú tétel 100 000 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkoholt foglal magában;

b)

a 2/2005 EK hivatkozási számú tétel 100 000 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkoholt foglal magában;

c)

a 3/2005 EK hivatkozási számú tétel 100 000 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkoholt foglal magában;

d)

a 4/2005 EK hivatkozási számú tétel 100 000 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkoholt foglal magában;

e)

az 5/2005 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkoholt foglal magában;

f)

a 6/2005 EK hivatkozási számú tétel 100 000 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkoholt foglal magában;

g)

a 7/2005 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkoholt foglal magában;

h)

a 8/2005 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkoholt foglal magában;

i)

a 9/2005 EK hivatkozási számú tétel 41 331,79 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkoholt foglal magában.

(3)   A tételeket alkotó tartályok helyét és hivatkozási számait, az egyes tartályokban tárolt alkohol mennyiségét, az alkoholtartalmat és az alkohol jellemzőit e rendelet I. melléklete tartalmazza.

(4)   Kizárólag az 1623/2000/EK rendelet 92. cikkével összhangban elismert cégek vehetnek részt a versenytárgyalási eljárásban.

2. cikk

Az értékesítésre az 1623/2000/EK rendelet 93., 94., 94b., 94c., 94d., 95–98., 100. és 101. cikkével, valamint a 2799/98/EK rendelet 2. cikkével összhangban kerül sor.

3. cikk

(1)   Az ajánlatokat az alkoholt raktáron tartó, a II. mellékletben szereplő intervenciós hivatalokhoz kell benyújtani vagy ajánlott levélben e hivatalok címére elküldeni.

(2)   Az ajánlatokat zárt borítékban kell elhelyezni, amelyen a következő megjelölés szerepel: „Ajánlattétel – bio-etanolként való Közösségen belüli felhasználást célzó 1/2005/EK versenytárgyalási eljárás”; ezt a borítékot pedig az érintett intervenciós hivatal címével ellátott borítékba kell helyezni.

(3)   Az ajánlatoknak legkésőbb 2005. május 30-án, brüsszeli idő szerint 12:00 óráig kell beérkezniük az érintett intervenciós hivatalhoz.

4. cikk

(1)   Ahhoz, hogy az ajánlatot figyelembe lehessen venni, annak összhangban kell lennie az 1623/2000/EK rendelet 94. és 97. cikkével.

(2)   Ahhoz, hogy az ajánlatot figyelembe lehessen venni, annak benyújtásával egyidejűleg csatolni kell:

a)

a 100 térfogatszázalékos alkohol után hektoliterenként fizetendő 4 euró ajánlati biztosítéknak a szóban forgó alkoholt tároló érintett intervenciós hivatalnál történt letétbe helyezéséről szóló igazolást;

b)

az alkohol végső felhasználási helyének megjelölését, valamint az ajánlattevő kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy tiszteletben tartja ezt a rendeltetési helyet;

c)

az ajánlattevő nevét és címét, az ajánlati felhívás hivatkozási számát, a 100 térfogatszázalékos alkohol hektoliterenkénti, euróban meghatározott ajánlati árát;

d)

az ajánlattevő kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy tiszteletben tartja a szóban forgó versenytárgyalási eljárásra vonatkozó valamennyi rendelkezést;

e)

az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben:

i.

lemond mindenféle, a neki esetleg odaítélt termék minőségével és jellemzőivel kapcsolatos reklamációról;

ii.

hajlandó alávetni magát valamennyi, az alkohol rendeltetési helyét és felhasználását érintő ellenőrzésnek;

iii.

magára vállalja a bizonyítás terhét az alkoholnak a szóban forgó ajánlati felhívásban megállapított feltételekkel összhangban történő felhasználását illetően.

5. cikk

Az e rendelettel indult versenytárgyalási eljárásra vonatkozó, az 1623/2000/EK rendelet 94a. cikkében előírt közleményeket el kell juttatni a Bizottsághoz az e rendelet III. mellékletében szereplő címre.

6. cikk

A mintavétel formai követelményeit az 1623/2000/EK rendelet 98. cikke határozza meg.

Az intervenciós hivatal rendelkezésre bocsájtja az eladásra kínált alkohol jellemzőire vonatkozó valamennyi szükséges információt.

Az érintett intervenciós hivatalnál valamennyi érdeklődő mintát kaphat az eladásra kínált alkoholból; a mintavételt az érintett intervenciós hivatal képviselője végzi.

7. cikk

(1)   A tagállamok eladásra kínált alkoholt tároló intervenciós hivatalai végrehajtják a megfelelő ellenőrzéseket annak érdekében, hogy meggyőződjenek az alkohol jellegéről a végső felhasználás során. E célból:

a)

értelemszerűen allkalmazhatják az 1623/2000/EK rendelet 102. cikkében előírt rendelkezéseket;

b)

a magmágneses rezonancia elemzés alkalmazásával ellenőrzéseket végezhetnek a mintákon az alkohol jellegének vizsgálatára vonatkozóan a végső felhasználás során.

(2)   Az (1) bekezdésben említett ellenőrzések költségeit az alkoholt megvásárló vállalkozások viselik.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1795/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 262., 2003.10.14., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 194., 2000.7.31., 45. o. A legutóbb a 616/2005/EK rendelettel (HL L 103., 2005.4.22., 15. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 84., 1987.3.27., 1. o. A legutóbb az 1677/1999/EK rendelettel (HL L 199., 1999.7.30., 8. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.


I. MELLÉKLET

VERSENYTÁRGYALÁSI ELJÁRÁS BIO-ETANOLKÉNT VALÓ KÖZÖSSÉGEN BELÜLI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT ALKOHOL NYILVÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

1/2005 EK sz.

Az eladásra kínált alkohol tárolási helye, mennyisége és jellemzői

Tagállam és tételszám

Helyszín

Tartályszám

100 térfogat-százalékos alkohol mennyisége hektoliterben

Hivatkozás a 822/87/EGK és az 1493/1999/EK rendeletekre (cikkek)

Az alkohol típusa

Spanyolország

1/2005/EK

Tomelloso

1

46 584

27

Bruttó

Tomelloso

2

118

27

Bruttó

Tomelloso

3

2 250

27

Bruttó

Tomelloso

5

48 048

27

Bruttó

Tarancón

B-4

3 000

27

Bruttó

 

Összesen

 

100 000

 

 

Spanyolország

2/2005/EK

Tarancón

A-2

24 353

27

Bruttó

Tarancón

A-6

24 490

27

Bruttó

Tarancón

B-1

24 574

27

Bruttó

Tarancón

B-2

24 406

27

Bruttó

Tarancón

B-4

2 177

27

Bruttó

 

Összesen

 

100 000

 

 

Franciaország

3/2005/EK

Deulep – PSL

13230 Port Saint Louis Du Rhône

B2

26 055

27

Bruttó

B4

10 955

27

Bruttó

B2B

300

27

Bruttó

B1

44 820

27

Bruttó

B2B

17 870

30

Bruttó

 

Összesen

 

100 000

 

 

Franciaország

4/2005/EK

Onivins – Port la Nouvelle

Entreport d’Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

2

48 020

27

Bruttó

1

47 435

27

Bruttó

15

4 545

27

Bruttó

 

Összesen

 

100 000

 

 

Franciaország

5/2005/EK

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

73

13 940

30

Bruttó

73

30 445

30

Bruttó

603

5 615

27

Bruttó

 

Összesen

 

50 000

 

 

Olaszország

6/2005/EK

Caviro-Faenza (RA)

16A

22 662,80

27

Bruttó

Villapana-Faenza (RA)

5A-9A

7 600

27

Bruttó

Tampieri-Faenza (RA)

6A-16A

1 600

27

Bruttó

Cipriani-Chizzola di Ala (TN)

27A

5 200

27

Bruttó

I.C.V.-Borgoricco (PD)

5A

1 600

27

Bruttó

S.V.A.-Ortona (CH)

2A-3A-4A-16A

4 800

27

Bruttó

D’Auria-Ortona (CH)

1A-2A-5A-7A-8A-43A-76A

12 007,35

27+30+35

Bruttó

Bonollo-Anagni (FR)

17A

10 429,85

27

Bruttó

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)

20A-23A-22A

18 000

27

Bruttó

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

4A-8A

1 900

27+30

Bruttó

Balice-Valenzano (BA)

3A-4A-5A-6A-7A-8A

14 200

27

Bruttó

 

Összesen

 

100 000

 

 

Olaszország

7/2005/EK

Dister-Faenza (RA)

119A-167A-169A-179A-170A

13 500

30

Bruttó

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

5A-11A

36 500

27

Bruttó

 

Összesen

 

50 000

 

 

Olaszország

8/2005/EK

Bertolino-Partinico (PA)

6A-13A

19 500

27

Bruttó

Gedis-Marsala (TP)

12B-9B

8 000

27

Bruttó

Trapas-Marsala (TP)

14A-15A

6 500

30

Bruttó

S.V.M.-Sciacca (AG)

8A-18A-1A

1 500

27

Bruttó

De Luca-Novoli (LE)

9A-17A-19A

10 000

27

Bruttó

BaliceDistilli.-Mottola (TA)

3A

1 200

27

Bruttó

Balice-Valenzano (BA)

2A-3A

3 300

27

Bruttó

 

Összesen

 

50 000

 

 

Görögország

9/2005/EK

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ)

[Ambelourgikos Syneterismos Megaron – (Varea Megaron)]

B1

543,42

35

Bruttó

B2

550,83

35

Bruttó

B3

556,14

35

Bruttó

B4

556,16

35

Bruttó

B5

555,90

35

Bruttó

B6

550,60

35

Bruttó

10

914,43

35

Bruttó

B9

550,04

35

Bruttó

B10

553,72

35

Bruttó

B11

554,60

35

Bruttó

B12

554,50

35

Bruttó

B13

556,91

35

Bruttó

B14

551,86

35

Bruttó

B15

547,57

35

Bruttó

B16

910,55

35+27

Bruttó

3

851,86

27

Bruttó

4

894,58

27

Bruttó

5

894,83

27

Bruttó

6

871,50

27

Bruttó

7

898,94

27

Bruttó

14

864,99

27

Bruttó

15

893,13

27

Bruttó

1

873,77

27

Bruttó

2

885,55

27

Bruttó

8

904,07

27

Bruttó

9

863,37

27

Bruttó

B7

544,88

27

Bruttó

11

901,79

27

Bruttó

12

869,67

27

Bruttó

13

907,15

27

Bruttó

17

799,07

27

Bruttó

Π.Α. ΤΖΑΡΑ – (Δοκός Χαλκίδος)

[P.A. Tzara – (Dokos Halkidos)]

4016

179,58

35

Bruttó

Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ – Ανθεια Πατρών

[E.A.S. Patron – Anthia Patron]

A1

856,07

35

Bruttó

A2

917,34

35

Bruttó

A3

747,20

35

Bruttó

A4

803,85

35

Bruttó

A5

577,07

35

Bruttó

Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ – (ΠΙΚΕΡΜΙ)

[E.A.S. Attikis – (Pikermi)]

1

917,80

27

Bruttó

2

917,58

27

Bruttó

3

919,35

27

Bruttó

4

903,82

27

Bruttó

5

751,82

27

Bruttó

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ)

[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]

B74

836,47

27

Bruttó

B75

583,84

27

Bruttó

B76

724,92

27

Bruttó

B80

890,23

27

Bruttó

68

2 113,82

27

Bruttó

66

2 122,29

27

Bruttó

82

731,69

27

Bruttó

69

2 110,67

27

Bruttó

 

Összesen

 

41 331,79

 

 


II. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett, alkoholt raktározó intervenciós hivatalok

ONIVINS-LIBOURNE–

FEGA–

AGEA–

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.–


III. MELLÉKLET

Az 5. cikkben említett cím

Commission européenne (Európai Bizottság)

Direction générale de l'agriculture et du développement rural, unité D-2 (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, D-2. egység)

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 298 55 28

e-mail cím: agri-market-tenders@cec.eu.int


19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/10


A BIZOTTSÁG 749/2005/EK RENDELETE

(2005. május 18.)

az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló 2131/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárását és feltételeit.

(2)

A tengeri kikötővel nem rendelkező tagállamokban a pályázókat nagyobb szállítási költség terheli az értékesítésre ajánlott gabona tekintetében. Ebből kifolyólag ezekből a tagállamokból nehezebb a gabonát exportálni, ami hosszabb időtartamú intervenciós tárolást von maga után, és ez a közösségi költségvetés számára többletköltséget jelent. Következésképp a 2131/93/EGK rendelet 7. cikke előírja egyes esetekben a tárolási hely és a kiléptetési hely közötti legalacsonyabb szállítási költségek finanszírozásának lehetőségét annak érdekében, hogy az ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.

(3)

Az Unióhoz való csatlakozásuk előtt a közép-európai országok szokásos kiléptetési kikötői Rijeka és Split horvát kikötők voltak. Szükséges tehát Rijekát és Splitet felvenni az exportálás esetén visszatéríthető szállítási költségek kiszámításához figyelembe vett kiléptetési helyek közé.

(4)

A gabona exportként történő értékesítésére alkalmazandó eljárások egyszerűsítése és harmonizálása érdekében helyénvaló a 2131/93/EGK rendelet 17. cikkében említett biztosítékok felszabadítási eljárását világosabbá tenni a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet (3) rendelkezései alapján, nevezetesen a harmadik országok behozatali vámalakiságai teljesülésének bizonyítását illetően.

(5)

Ezért a 2131/93/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2131/93/EGK rendelet 7. cikke (2a) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2a)   Ha egy tagállam nem rendelkezik tengeri kikötővel, az (1) bekezdésben említett eljárás szerint el lehet határozni a (2) bekezdéstől való eltérést és a tengeri kikötőn keresztül történő exportálás esetén a tárolási hely és a tényleges kiléptetési hely közti legalacsonyabb szállítási költség finanszírozásának előírását a pályázati felhívás hirdetményében rögzített felső határ összegéig.

E bekezdés alkalmazásában Constanta román kikötőt, valamint Rijeka és Split horvát kikötőket kiléptetési helynek lehet tekinteni.”

2. cikk

A 2131/93/EGK rendelet 17. cikke (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A (2) bekezdés második francia bekezdésében említett biztosítékot felszabadítják azokra a mennyiségekre, amelyek esetében:

igazolták, hogy a termék emberi vagy állati fogyasztásra alkalmatlanná vált,

igazolták, hogy a Közösség vámterületén kívülre történő kivitel vámalakiságai és a pályázati felhívásban meghatározott harmadik országok egyikének behozatali vámalakiságai teljesültek. Az áru kivitelét a Közösség vámterületén kívülre és behozatalát egy harmadik országba a 800/1999/EK rendelet 7. cikkében, illetve 16. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint kell igazolni,

a tanúsítványt nem az 1291/2000/EK rendelet 49. cikkének megfelelően bocsátották ki,

ha a szerződést a 16. cikk negyedik bekezdése értelmében felbontották.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 2045/2004/EK rendelettel (HL L 354., 2004.11.30., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o. A legutóbb a 671/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.10.5., 5. o.) módosított rendelet.


19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/12


A BIZOTTSÁG 750/2005/EK RENDELETE

(2005. május 18.)

a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikáról szóló, 1995. május 22-i 1172/95/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A Közösség külkereskedelmi statisztikájára, illetve a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról szóló, 2003. november 27-i 2081/2003/EK bizottsági rendelet (2) rögzítette az említett nómenklatúra 2004. január 1-jétől hatályos változatát.

(2)

Amennyiben a közösségi jogszabályokkal összeegyeztethető, az országok és területek alfabetikus kódolása a jelenleg érvényben levő ISO alfa 2 szabványon alapul.

(3)

Szerbiát, Montenegrót és Koszovót külön kell azonosítani (ahogy azt az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata is rögzíti) az ezen területek némelyike, valamint az Európai Közösségek között kötött, textiltermékek kereskedelméről szóló megállapodások igazgatása érdekében. Valamint a harmadik országgal folytatott kereskedelemben az áruk származási nyilatkozatára vonatkozó közösségi szabályozások által meghatározott feltételek külön kód létrehozását teszik szükségessé az áruk közösségi származásának meghatározásához.

(4)

E nómenklatúra új változatának megállapítása szükséges, amely figyelembe veszi ezeket az újításokat, valamint az egyes meghatározott kódokkal összefüggő módosításokat.

(5)

Mindazonáltal kívánatos, hogy egyes tagállamok számára átmeneti időszakot biztosítsunk a numerikus kódok használatának megszüntetésére vonatkozó közösségi szabályozás által bevezetett módosításokhoz való alkalmazkodásra. Az egyszerűsítés érdekében ennek az átmeneti időszaknak az egységes vámokmányra vonatkozó szabályokat átdolgozó rendelkezések hatálybalépésekor be kell fejeződnie.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a harmadik országokkal folytatott árukereskedelemmel kapcsolatos statisztikákkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúra 2005. június 1-jétől hatályos változata a mellékletben található.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. június 1-én lép hatályba.

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 37. és 38. mellékleteit felülvizsgáló rendelkezések hatálybalépéséig azonban a tagállamok használhatják a szintén ennek a rendeletnek a mellékletében felsorolt háromjegyű numerikus kódokat.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 118., 1995.5.25., 10. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 313., 2003.11.28., 11. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI KÜLKERESKEDELMI STATISZTIKÁJÁRA ÉS A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI KERESKEDELMI STATISZTIKÁKRA VONATKOZÓ ORSZÁG- ÉS TERÜLETNÓMENKLATÚRA

(2005. június 1-jétől hatályos változat)

Kód

Megnevezés

Leírás

Alfabetikus

Numerikus

AD

(043)

Andorra

 

AE

(647)

Egyesült Arab Emírségek

Abu-Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah és Umm Al Qaiwain

AF

(660)

Afganisztán

 

AG

(459)

Antigua és Barbuda

 

AI

(446)

Anguilla

 

AL

(070)

Albánia

 

AM

(077)

Örményország

 

AN

(478)

Holland Antillák

Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius és Sint Maarten déli része

AO

(330)

Angola

Cabindát is beleértve

AQ

(891)

Antarktisz

A déli szélesség 60°-tól délre eső területek; a Francia Déli Területek (TF), a Bouvet-sziget (BV), Dél Grúzia és a Déli Sandwich-szigetek (GS) kivételével

AR

(528)

Argentína

 

AS

(830)

Amerikai Szamoa

 

AT

(038)

Ausztria

 

AU

(800)

Ausztrália

 

AW

(474)

Aruba

 

AZ

(078)

Azerbajdzsán

 

BA

(093)

Bosznia és Hercegovina

 

BB

(469)

Barbados

 

BD

(666)

Banglades

 

BE

(017)

Belgium

 

BF

(236)

Burkina Faso

 

BG

(068)

Bulgária

 

BH

(640)

Bahrein

 

BI

(328)

Burundi

 

BJ

(284)

Benin

 

BM

(413)

Bermuda

 

BN

(703)

Brunei Darussalam Állam

Ismertebb nevén: Brunei

BO

(516)

Bolívia

 

BR

(508)

Brazília

 

BS

(453)

Bahama-szigetek

 

BT

(675)

Bhután

 

BV

(892)

Bouvet-sziget

 

BW

(391)

Botswana

 

BY

(073)

Belarusz

Ismertebb nevén: Fehéroroszország

BZ

(421)

Belize

 

CA

(404)

Kanada

 

CC

(833)

Kókusz-szigetek

 

CD

(322)

Kongói Demokratikus Köztársaság

Korábban: Zaire

CF

(306)

Közép-afrikai Köztársaság

 

CG

(318)

Kongó

 

CH

(039)

Svájc

Büsingen német területét és a Campione d'Italia olasz körzetét is beleértve

CI

(272)

Elefántcsontpart

 

CK

(837)

Cook-szigetek

 

CL

(512)

Chile

 

CM

(302)

Kamerun

 

CN

(720)

Kínai Népköztársaság

Ismertebb nevén: Kína

CO

(480)

Kolumbia

 

CR

(436)

Costa Rica

 

CU

(448)

Kuba

 

CV

(247)

Zöld-foki-szigetek

 

CX

(834)

Karácsony-sziget

 

CY

(600)

Ciprus

 

CZ

(061)

Cseh Köztársaság

 

DE

(004)

Németország

Helgoland szigetét is beleértve; Büsingen területe kivételével

DJ

(338)

Dzsibuti

 

DK

(008)

Dánia

 

DM

(460)

Dominika

 

DO

(456)

Dominikai Köztársaság

 

DZ

(208)

Algéria

 

EC

(500)

Ecuador

A Galapagos-szigeteket is beleértve

EE

(053)

Észtország

 

EG

(220)

Egyiptom

 

ER

(336)

Eritrea

 

ES

(011)

Spanyolország

A Baleár-szigeteket és a Kanári-szigeteket is beleértve; Ceuta és Melilla kivételével

ET

(334)

Etiópia

 

FI

(032)

Finnország

Az Åland-szigeteket is beleértve

FJ

(815)

Fidji

 

FK

(529)

Falkland-szigetek (Malvinas)

 

FM

(823)

Mikronéziai Szövetségi Államok

Chuuk, Kosrae, Pohnpei és Yap

FO

(041)

Feröer-szigetek

 

FR

(001)

Franciaország

Monacót és Franciaország tengeren túli megyéit is beleértve (Francia Guyana, Gudeloupe, Martinique és Réunion)

GA

(314)

Gabon

 

GB

(006)

Egyesült Királyság

Nagy-Britannia, Észak-Írország, Csatorna-szigetek és a Man-sziget

GD

(473)

Grenada

A Déli-Grenadine-szigeteket is beleértve

GE

(076)

Grúzia

 

GH

(276)

Ghana

 

GI

(044)

Gibraltár

 

GL

(406)

Grönland

 

GM

(252)

Gambia

 

GN

(260)

Guinea

 

GQ

(310)

Egyenlítői-Guinea

 

GR

(009)

Görögország

 

GS

(893)

Dél-Grúzia és a Déli Sandwich-szigetek

 

GT

(416)

Guatemala

 

GU

(831)

Guam

 

GW

(257)

Bissau-Guinea

 

GY

(488)

Guyana

 

HK

(740)

Hongkong

A Kínai Népköztársaság hongkongi különleges közigazgatási területe

HM

(835)

Heard-sziget és McDonald-szigetek

 

HN

(424)

Honduras

Swan-szigeteket is beleértve

HR

(092)

Horvátország

 

HT

(452)

Haiti

 

HU

(064)

Magyarország

 

ID

(700)

Indonézia

 

IE

(007)

Írország

 

IL

(624)

Izrael

 

IN

(664)

India

 

IO

(357)

Brit Indiai-óceáni Terület

Chagos-szigetek

IQ

(612)

Irak

 

IR

(616)

Iráni Iszlám Köztársaság

 

IS

(024)

Izland

 

IT

(005)

Olaszország

Livignót is beleértve; Campione d'Italia körzete kivételével

JM

(464)

Jamaica

 

JO

(628)

Jordánia

 

JP

(732)

Japán

 

KE

(346)

Kenya

 

KG

(083)

Kirgiz Köztársaság

 

KH

(696)

Kambodzsa

 

KI

(812)

Kiribati

 

KM

(375)

Comore-szigetek

Anjuan, Grande Comore és Mohéli

KN

(449)

Saint Kitts és Nevis

 

KP

(724)

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

Ismertebb nevén: Észak-Korea

KR

(728)

Koreai Köztársaság

Ismertebb nevén: Dél-Korea

KW

(636)

Kuvait

 

KY

(463)

Kajmán-szigetek

 

KZ

(079)

Kazahsztán

 

LA

(684)

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság

Ismertebb nevén: Laosz

LB

(604)

Libanon

 

LC

(465)

Saint Lucia

 

LI

(037)

Liechtenstein

 

LK

(669)

Sri Lanka

 

LR

(268)

Libéria

 

LS

(395)

Lesotho

 

LT

(055)

Litvánia

 

LU

(018)

Luxemburg

 

LV

(054)

Lettország

 

LY

(216)

Líbiai Arab Szocialista Népi Közösség

Ismertebb nevén: Líbia

MA

(204)

Marokkó

 

MD

(074)

Moldovai Köztársaság

Ismertebb nevén: Moldávia

MG

(370)

Madagaszkár

 

MH

(824)

Marshall-szigetek

 

MK (1)

(096)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

ML

(232)

Mali

 

MM

(676)

Mianmar

Korábban: Burma

MN

(716)

Mongólia

 

MO

(743)

Makaó

A Kínai Népköztársaság makaói különleges közigazgatási területe

MP

(820)

Észak-Marianna-szigetek

 

MR

(228)

Mauritánia

 

MS

(470)

Montserrat

 

MT

(046)

Málta

Cominót és Gozót is beleértve

MU

(373)

Mauritius

Mauritius, Rodrigues-sziget, Agalega-szigetek és Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon-szigetek)

MV

(667)

Maldív-szigetek

 

MW

(386)

Malawi

 

MX

(412)

Mexikó

 

MY

(701)

Malajzia

Malajziai-félsziget és Kelet-Malajzia (Labuan, Sabah és Sarawak)

MZ

(366)

Mozambik

 

NA

(389)

Namíbia

 

NC

(809)

Új-Kaledónia

A Loyauté-szigeteket is beleértve (Lifou, Maré és Ouvéa)

NE

(240)

Niger

 

NF

(836)

Norfolk-sziget

 

NG

(288)

Nigéria

 

NI

(432)

Nicaragua

A Corn-szigeteket is beleértve

NL

(003)

Hollandia

 

NO

(028)

Norvégia

Svalbardot és a Jan Mayen-szigetet is beleértve

NP

(672)

Nepál

 

NR

(803)

Nauru

 

NU

(838)

Niue

 

NZ

(804)

Új-Zéland

Ross-függő terület (Antarktisz) kivételével

OM

(649)

Omán

 

PA

(442)

Panama

A korábbi csatornaövezetet is beleértve

PE

(504)

Peru

 

PF

(822)

Francia Polinézia

Marquises-szigetek, Társaság-szigetek (Tahitit is beleértve), Tuamotu-szigetek, Gambier-szigetek és Ausztrál-szigetek; továbbá a Clipperton-sziget

PG

(801)

Pápua Új-Guinea

Új-Guinea keleti része; Bismarck-szigetek (Új Britanniát, Új Írországot, Lavongait, az Admiralitás szigeteket is beleértve); Északi-Salamon-szigetek (Bougainville és Buka); Trobriand-szigetek, Woodlark-sziget, Entrecasteaux-szigetek, Louisiade szigetek

PH

(708)

Fülöp-szigetek

 

PK

(662)

Pakisztán

 

PL

(060)

Lengyelország

 

PM

(408)

Saint Pierre és Miquelon

 

PN

(813)

Pitcairn-szigetek

A Ducie-, a Henderson- és az Oeno-szigetet is beleértve

PS

(625)

Megszállt palesztin terület

Ciszjordánia (Kelet-Jeruzsálemet is beleértve) és a Gázai-övezet

PT

(010)

Portugália

Az Azori-szigeteket és Madeirát is beleértve

PW

(825)

Palaos

Változatok: Belau, Palau

PY

(520)

Paraguay

 

QA

(644)

Katar

 

RO

(066)

Románia

 

RU

(075)

Orosz Föderáció

 

RW

(324)

Ruanda

 

SA

(632)

Szaúd-Arábia

 

SB

(806)

Salamon-szigetek

 

SC

(355)

Seychelle-szigetek

Mahé-sziget, Praslin-sziget, La Digue, Frégate és Silhouette; Amirante-szigetek (Desroches-t, az Alphonse-szigetet, Platte-ot és Coëtivy-t is beleértve); Farquhar-szigetek (Providence-t is beleértve); Aldabra-szigetek és Cosmoledo-szigetek.

SD

(224)

Szudán

 

SE

(030)

Svédország

 

SG

(706)

Szingapúr

 

SH

(329)

Saint Ilona

Az Ascension-szigetet és a Tristan da Cunha-szigeteket is beleértve

SI

(091)

Szlovénia

 

SK

(063)

Szlovákia

 

SL

(264)

Sierra Leone

 

SM

(047)

San Marino

 

SN

(248)

Szenegál

 

SO

(342)

Szomália

 

SR

(492)

Suriname

 

ST

(311)

Sao Tomé és Principe

 

SV

(428)

Salvador

 

SY

(608)

Szíriai Arab Köztársaság

Ismertebb nevén: Szíria

SZ

(393)

Szváziföld

 

TC

(454)

Turks- és Caicos-szigetek

 

TD

(244)

Csád

 

TF

(894)

Francia Déli Területek

A Kerguélen-szigeteket, az Amszterdam-szigetet, a Saint Paul-szigetet, a Crozet-szigeteket is beleértve

TG

(280)

Togo

 

TH

(680)

Thaiföld

 

TJ

(082)

Tádzsikisztán

 

TK

(839)

Tokelau

 

TL

(626)

Timor-Leste

 

TM

(080)

Türkmenisztán

 

TN

(212)

Tunézia

 

TO

(817)

Tonga

 

TR

(052)

Törökország

 

TT

(472)

Trinidad és Tobago

 

TV

(807)

Tuvalu

 

TW

(736)

Tajvan

Kinmen, Matsu, Penghu és Tajvan különálló vámterülete

TZ

(352)

Tanzániai Egyesült Köztársaság

Tanganyika, Pemba és Zanzibár-sziget

UA

(072)

Ukrajna

 

UG

(350)

Uganda

 

UM

(832)

Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei

A Baker-szigetet, a Howland-szigetet, a Jarvis-szigetet, a Johnston-atollt, a Kingman-zátonyt, a Midway-szigeteket, a Navassa-szigetet, a Palmyra-atollt és a Wake-szigetet is beleértve

US

(400)

Amerikai Egyesült Államok

Puerto Ricót is beleértve

UY

(524)

Uruguay

 

UZ

(081)

Üzbegisztán

 

VA

(045)

Apostoli Szentszék (Vatikán)

 

VC

(467)

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

 

VE

(484)

Venezuela

 

VG

(468)

Brit Virgin-szigetek

 

VI

(457)

Amerikai Virgin-szigetek

 

VN

(690)

Vietnam

 

VU

(816)

Vanuatu

 

WF

(811)

Wallis és Futuna

Az Alofi-szigetet is beleértve

WS

(819)

Szamoa

Korábban: Nyugat-Szamoa

XC

(021)

Ceuta

 

XK

(095)

Koszovó

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata szerint

XL

(023)

Melilla

Peñon de Vélez de la Gomerát, Peñon de Alhuecemas-t és a Chafarinas szigeteket is beleértve.

XM

(097)

Montenegró

 

XS

(098)

Szerbia

 

YE

(653)

Jemen

Korábban: Észak-Jemen és Dél-Jemen

YT

(377)

Mayotte

Grande-Terre és Pamandzi

ZA

(388)

Dél-Afrika

 

ZM

(378)

Zambia

 

ZW

(382)

Zimbabwe

 

EGYÉB

EU

(999)

Európai Közösség

A harmadik országgal folytatott kereskedelemben az áruk származási nyilatkozatához fenntartott kód, a területtel kapcsolatban hozott közösségi rendelkezések által meghatározott feltételek szerint. A kódot ne használjuk statisztikai célokra

QQ

vagy

(950)

Hajó- és repülőgép fedélzeti ellátmány

Választható besorolás

QR

(951)

Hajó- és repülőgép fedélzeti ellátmány a Közösségen belüli árukereskedelemben

Választható besorolás

QS

(952)

Hajó- és repülőgép fedélzeti ellátmány a harmadik országokkal folytatott árukereskedelemben

Választható besorolás

QU

vagy

(958)

Nem meghatározott országok és területek

Választható besorolás

QV

(959)

Nem meghatározott országok és területek a Közösségen belüli árukereskedelemben

Választható besorolás

QW

(960)

Nem meghatározott országok és területek a harmadik országokkal folytatott árukereskedelemben

Választható besorolás

QX

vagy

(977)

Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek

Választható besorolás

QY

(978)

Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek a Közösségen belüli árukereskedelemben

Választható besorolás

QZ

(979)

Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek a harmadik országokkal folytatott árukereskedelemben

Választható besorolás


(1)  Ideiglenes kód, amely semmiben nem érinti az ország végleges elnevezését, amely az ENSZ keretében e témában jelenleg zajló tárgyalások eredményeként kerül meghatározásra.


19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/22


A BIZOTTSÁG 751/2005/EK RENDELETE

(2005. május 17.)

egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2454/93/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 173. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2454/93/EGK rendelet 173–177. cikke úgy rendelkezik, hogy a rendelet 26. mellékletében említett termékek vámértékének meghatározása céljából a Bizottságnak minden felsorolt vámtarifaszámhoz egységértéket kell megállapítania.

(2)

A fent említett cikkekben előírt szabályoknak és feltételeknek a 2454/1993/EGK rendelet 173. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottsággal közölt tényezőkre való alkalmazásának eredményeként a szóban forgó termékekre vonatkozóan az e rendelet mellékletében megadott egységértékeket kell megállapítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet 173. cikkének (1) bekezdésében előírt egységértékek az e rendelet mellékletében foglaltak szerint kerülnek megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 17-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2700/2000/EK rendelettel (HL L 311., 2000.12.12., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Jelölés

Leírás

Egységérték összege 100 kg-onként

Faj, fajta, KN-kód

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Újburgonya

0701 90 50

30,12

17,40

903,73

224,21

471,34

7 547,92

104,01

20,97

12,93

125,49

7 214,75

1 171,47

277,34

20,49

 

 

 

 

1.30

Hagyma (kivéve dughagyma)

0703 10 19

31,62

18,26

948,53

235,32

494,71

7 922,16

109,17

22,01

13,57

131,71

7 572,46

1 229,55

291,10

21,50

 

 

 

 

1.40

Fokhagyma

0703 20 00

139,47

80,55

4 184,17

1 038,05

2 182,27

34 946,15

481,57

97,09

59,88

580,99

33 403,59

5 423,79

1 284,08

94,86

 

 

 

 

1.50

Póréhagyma

ex 0703 90 00

62,17

35,90

1 865,10

462,71

972,75

15 577,32

214,66

43,28

26,69

258,98

14 889,72

2 417,67

572,38

42,28

 

 

 

 

1.60

Karfiol

0704 10 00

1.80

Fejes káposzta és vörös káposzta

0704 90 10

53,56

30,93

1 606,80

398,63

838,03

13 419,99

184,93

37,28

22,99

223,11

12 827,62

2 082,84

493,11

36,43

 

 

 

 

1.90

Bimbós brokkoli vagy spárgakel (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

1.100

Kínai káposzta

ex 0704 90 90

104,01

60,07

3 120,30

774,12

1 627,40

26 060,75

359,13

72,40

44,65

433,26

24 910,40

4 044,74

957,59

70,74

 

 

 

 

1.110

Fejes saláta

0705 11 00

1.130

Répa

ex 0706 10 00

33,54

19,37

1 006,20

249,63

524,79

8 403,78

115,81

23,35

14,40

139,71

8 032,83

1 304,30

308,79

22,81

 

 

 

 

1.140

Retek

ex 0706 90 90

52,35

30,23

1 570,50

389,63

819,10

13 116,82

180,75

36,44

22,47

218,07

12 537,83

2 035,79

481,97

35,61

 

 

 

 

1.160

Borsó (Pisum sativum)

0708 10 00

333,80

192,77

10 013,87

2 484,34

5 222,77

83 635,88

1 152,53

232,36

143,30

1 390,46

79 944,09

12 980,65

3 073,16

227,03

 

 

 

 

1.170

Bab:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

134,33

77,58

4 029,91

999,78

2 101,81

33 657,83

463,82

93,51

57,67

559,57

32 172,13

5 223,84

1 236,74

91,36

 

 

 

 

1.170.2

Bab (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

227,58

131,43

6 827,40

1 693,81

3 560,85

57 022,44

785,79

158,42

97,70

948,01

54 505,41

8 850,13

2 095,26

154,79

 

 

 

 

1.180

Széles hüvelyű bab

ex 0708 90 00

1.190

Articsóka

0709 10 00

1.200

Spárga:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zöld

ex 0709 20 00

193,51

111,75

5 805,35

1 440,25

3 027,80

48 486,27

668,16

134,70

83,07

806,09

46 346,03

7 525,28

1 781,60

131,62

 

 

 

 

1.200.2

egyéb

ex 0709 20 00

345,69

199,63

10 370,61

2 572,84

5 408,83

86 615,33

1 193,59

240,63

148,40

1 439,99

82 792,04

13 443,08

3 182,64

235,12

 

 

 

 

1.210

Padlizsán (tojásgyümölcs)

0709 30 00

110,13

63,60

3 303,88

819,66

1 723,15

27 594,02

380,25

76,66

47,28

458,76

26 375,99

4 282,71

1 013,93

74,90

 

 

 

 

1.220

Zeller, a gumós zeller kivételével (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

125,19

72,29

3 755,55

931,72

1 958,72

31 366,38

432,24

87,14

53,74

521,47

29 981,83

4 868,20

1 152,54

85,14

 

 

 

 

1.230

Rókagomba

0709 59 10

926,44

535,02

27 793,20

6 895,21

14 495,64

232 128,81

3 198,81

644,89

397,72

3 859,18

221 882,38

36 027,40

8 529,46

630,12

 

 

 

 

1.240

Édes paprika

0709 60 10

134,06

77,42

4 021,94

997,80

2 097,66

33 591,28

462,90

93,32

57,55

558,46

32 108,52

5 213,51

1 234,29

91,18

 

 

 

 

1.250

Édeskömény

0709 90 50

1.270

Édes burgonya, egészben, frissen (emberi fogyasztásra)

0714 20 10

102,95

59,45

3 088,56

766,24

1 610,85

25 795,63

355,47

71,66

44,20

428,86

24 656,98

4 003,59

947,85

70,02

 

 

 

 

2.10

Gesztenye (Castanea spp.) frissen

ex 0802 40 00

2.30

Ananász frissen

ex 0804 30 00

102,05

58,93

3 061,39

759,50

1 596,68

25 568,70

352,35

71,03

43,81

425,08

24 440,06

3 968,37

939,51

69,41

 

 

 

 

2.40

Avokádó frissen

ex 0804 40 00

135,94

78,51

4 078,34

1 011,79

2 127,07

34 062,25

469,39

94,63

58,36

566,29

32 558,71

5 286,61

1 251,60

92,46

 

 

 

 

2.50

Guajava és mangó frissen

ex 0804 50

2.60

Édes narancs frissen:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Vörös és félvörös

0805 10 10

58,77

33,94

1 763,10

437,41

919,55

14 725,41

202,92

40,91

25,23

244,81

14 075,42

2 285,45

541,08

39,97

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita és Hamlins

0805 10 30

57,99

33,49

1 739,75

431,61

907,37

14 530,40

200,23

40,37

24,90

241,57

13 889,01

2 255,18

533,91

39,44

 

 

 

 

2.60.3

Egyéb

0805 10 50

52,20

30,15

1 566,00

388,51

816,75

13 079,23

180,24

36,34

22,41

217,44

12 501,90

2 029,95

480,59

35,50

 

 

 

 

2.70

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is) frissen; klementin, wilking és hasonló citrushibridek frissen:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementin

ex 0805 20 10

92,07

53,17

2 762,10

685,25

1 440,58

23 069,06

317,90

64,09

39,53

383,53

22 050,76

3 580,42

847,66

62,62

 

 

 

 

2.70.2

Monreale és satsuma

ex 0805 20 30

75,09

43,36

2 252,67

558,86

1 174,89

18 814,30

259,27

52,27

32,24

312,79

17 983,82

2 920,06

691,32

51,07

 

 

 

 

2.70.3

Mandarin és wilking

ex 0805 20 50

63,51

36,68

1 905,22

472,67

993,67

15 912,36

219,28

44,21

27,26

264,55

15 209,97

2 469,67

584,69

43,19

 

 

 

 

2.70.4

Tangerine és más

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

44,17

25,51

1 325,20

328,77

691,16

11 068,06

152,52

30,75

18,96

184,01

10 579,51

1 717,81

406,69

30,04

 

 

 

 

2.85

Lime (Citrus aurantifolia) frissen

0805 50 90

61,28

35,39

1 838,41

456,09

958,83

15 354,39

211,59

42,66

26,31

255,27

14 676,63

2 383,07

564,19

41,68

 

 

 

 

2.90

Grépfrút frissen:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

fehér

ex 0805 40 00

65,53

37,84

1 965,84

487,70

1 025,29

16 418,67

226,25

45,61

28,13

272,96

15 693,93

2 548,25

603,30

44,57

 

 

 

 

2.90.2

rózsaszín

ex 0805 40 00

83,49

48,22

2 504,78

621,41

1 306,37

20 919,88

288,28

58,12

35,84

347,80

19 996,45

3 246,86

768,69

56,79

 

 

 

 

2.100

Csemegeszőlő

0806 10 10

155,35

89,71

4 660,37

1 156,19

2 430,63

38 923,39

536,38

108,14

66,69

647,11

37 205,27

6 041,08

1 430,22

105,66

 

 

 

 

2.110

Görögdinnye

0807 11 00

92,44

53,38

2 773,20

688,00

1 446,37

23 161,77

319,18

64,35

39,68

385,07

22 139,38

3 594,81

851,07

62,87

 

 

 

 

2.120

Dinnye a görögdinnye kivételével:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, cuper, honey dew (beleértve a cantalene fajtát), onteniente, piel de sapo (beleértve a verde liso fajtát), rochet, tendral, euturo

ex 0807 19 00

72,09

41,63

2 162,71

536,55

1 127,97

18 062,92

248,91

50,18

30,95

300,30

17 265,60

2 803,44

663,71

49,03

 

 

 

 

2.120.2

Más

ex 0807 19 00

120,95

69,85

3 628,37

900,16

1 892,39

30 304,15

417,60

84,19

51,92

503,81

28 966,50

4 703,34

1 113,51

82,26

 

 

 

 

2.140

Körte

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Körte – Birs (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

53,92

31,14

1 617,69

401,33

843,71

13 510,97

186,19

37,54

23,15

224,62

12 914,58

2 096,96

496,45

36,68

 

 

 

 

2.140.2

Más

ex 0808 20 50

73,85

42,65

2 215,53

549,65

1 155,52

18 504,11

254,99

51,41

31,70

307,63

17 687,31

2 871,92

679,92

50,23

 

 

 

 

2.150

Kajszibarack

0809 10 00

705,36

407,35

21 160,80

5 249,78

11 036,49

176 735,00

2 435,47

491,00

302,81

2 938,25

168 933,72

27 430,04

6 494,04

479,75

 

 

 

 

2.160

Cseresznye

0809 20 95

0809 20 05

610,83

352,75

18 324,90

4 546,22

9 557,41

153 049,56

2 109,07

425,20

262,23

2 544,47

146 293,79

23 753,96

5 623,73

415,46

 

 

 

 

2.170

Őszibarack

0809 30 90

212,56

122,75

6 376,69

1 581,99

3 325,78

53 258,11

733,91

147,96

91,25

885,42

50 907,23

8 265,89

1 956,94

144,57

 

 

 

 

2.180

Nektarin

ex 0809 30 10

241,14

139,26

7 234,34

1 794,77

3 773,09

60 421,22

832,62

167,86

103,52

1 004,51

57 754,16

9 377,64

2 220,15

164,01

 

 

 

 

2.190

Szilva

0809 40 05

153,54

88,67

4 606,23

1 142,76

2 402,40

38 471,26

530,15

106,88

65,92

639,59

36 773,09

5 970,91

1 413,61

104,43

 

 

 

 

2.200

Földieper

0810 10 00

103,01

59,49

3 090,30

766,67

1 611,76

25 810,19

355,67

71,71

44,22

429,10

24 670,90

4 005,85

948,38

70,06

 

 

 

 

2.205

Málna

0810 20 10

304,95

176,11

9 148,50

2 269,65

4 771,43

76 408,27

1 052,93

212,28

130,92

1 270,30

73 035,52

11 858,90

2 807,58

207,41

 

 

 

 

2.210

A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse

0810 40 30

1 455,44

840,52

43 663,20

10 832,40

22 772,69

364 675,05

5 025,34

1 013,13

624,82

6 062,78

348 577,88

56 599,15

13 399,80

989,92

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

74,67

43,12

2 240,07

555,74

1 168,32

18 709,06

257,82

51,98

32,06

311,04

17 883,23

2 903,73

687,46

50,79

 

 

 

 

2.230

Gránátalma

ex 0810 90 95

193,25

111,60

5 797,50

1 438,30

3 023,71

48 420,72

667,25

134,52

82,96

805,00

46 283,38

7 515,11

1 779,19

131,44

 

 

 

 

2.240

Khaki (beleértve a Sharon gyümölcsöt)

ex 0810 90 95

264,65

152,84

7 939,52

1 969,72

4 140,88

66 310,88

913,79

184,22

113,61

1 102,43

63 383,84

10 291,74

2 436,56

180,00

 

 

 

 

2.250

Licsi

ex 0810 90


19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/28


A BIZOTTSÁG 752/2005/EK RENDELETE

(2005. május 18.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2771/75/EGK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése a rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt termékek nemzetközi kereskedelmi árai és a Közösségen belüli árak közötti különbség fedezésére export-visszatérítést biztosít abban az esetben, ha ezen áruk a rendelet mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre. A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazásának közös, részletes szabályairól, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontokról szóló, 2000. július 13-i 1520/2000/EK bizottsági rendelet (2) kijelöli azokat a termékeket, melyekhez visszatérítési rátát kell rögzíteni, amely rátát akkor kell alkalmazni, ha a termék a 2771/75/EGK rendelet I. mellékletében felsorolt áru formájában kerül exportálásra.

(2)

Az 1520/2000/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésével összhangban minden szóban forgó alaptermék 100 kg-jára számított visszatérítési rátát ugyanolyan hosszú időszakra kell rögzíteni, mint amely ugyanezen termékek feldolgozatlan formában történő exportja után járó visszatérítésekre vonatkozik.

(3)

Az Uruguayi Forduló során megkötött mezőgazdasági megállapodás 11. cikke úgy rendelkezik, hogy a terméket tartalmazó áru után a termékre járó export-visszatérítés nem haladhatja meg a feldolgozatlan termék exportálása esetén járó visszatérítés összegét.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1520/2000/EK rendelet A mellékletében és a 2771/75/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésében felsorolt, és a 2771/75/EGK rendelet I. mellékletében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre alkalmazandó visszatérítési ráták az e rendelet mellékletében megállapítottaknak megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet2005. május 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 177., 2000.7.15., 1. o. A legutóbb a 886/2004/EK rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 14. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára 2005. május 19-től érvényes visszatérítési ráták

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Rendeltetési hely (1)

Visszatérítési ráta

0407 00

Héjas, friss, tartósított vagy főtt madártojás:

 

 

– Baromfitojás:

 

 

0407 00 30

– – Egyéb:

 

 

a)

A 3502 11 90 és 3502 19 90 KN-kód alá tartozó tojásfehérje-albumin kivitele esetén

02

12,00

03

25,00

04

6,00

b)

Egyéb áruk kivitele esetén

01

6,00

0408

Héj nélküli madártojás és friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy egyéb módon tartósított, hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert tartalmazó/nem tartalmazó tojássárgája:

 

 

– Tojássárgája:

 

 

0408 11

– – Szárított:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

40,00

0408 19

– – Egyéb:

 

 

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Folyékony:

 

 

nem édesített

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Fagyasztott:

 

 

nem édesített

01

20,00

– Egyéb:

 

 

0408 91

– – Szárított:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

75,00

0408 99

– – Egyéb:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

19,00


(1)  A rendeltetési helyek a következők:

01

harmadik országok kivéve Bulgária 2004. október 1-jétől. Svájc és Liechtenstein esetében ezek a ráták nem alkalmazandók az 1972. július 22-i, az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázatában felsorolt, 2005. február 1-jétől exportált árukra,

02

Kuvait, Bahrain, Omán, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Jemen, Törökország, Hong Kong SAR és Oroszország,

03

Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Tajvan és a Fülöp-szigetek,

04

az összes rendeltetési hely kivéve Svájcot, 2004. október 1-jétől Bulgáriát és a 02, illetve 03 alatt felsoroltakat.


19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/30


A BIZOTTSÁG 753/2005/EK RENDELETE

(2005. május 18.)

a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő nádcukor-behozatalra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok 2003/2004., 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági évre való megállapításáról, valamint az 1464/95/EK és a 779/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 30-i 1159/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke rendelkezik az 1701 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű szállítási kötelezettségeinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(2)

Az 1159/2003/EK rendelet 16. cikke rendelkezik az 1701 11 10 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű vámkontingenseinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(3)

Az 1159/2003/EK rendelet 22. cikke tonnánként 98 euró vámtételű vámkontingenst nyit meg az 1701 11 10 KN-kódú termékekre a Brazíliából, Kubából és egyéb harmadik országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(4)

A 2005. május 9-től 13-ig tartó hét folyamán az 1159/2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően behozatali engedélyek kiállítása iránti kérelmeket nyújtottak be az illetékes hatóságokhoz az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke értelmében az AKCS-India preferenciális cukorra az egyes érintett országokra vonatkozóan megállapított szállítási kötelezettséget meghaladó összmennyiségre.

(5)

Az adott körülmények között a Bizottságnak csökkentési együtthatót kell megállapítania, ami lehetővé teszi az engedélyek kiállítását a rendelkezésre álló mennyiség arányában, és jeleznie kell, ha a kérdéses határértéket elérték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005. május 9-től 13-ig tartó héten az 1159/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében behozatali engedély iránt benyújtott kérelmeket illetően az engedélyek az ezen rendelet mellékletében megjelölt mennyiségi határokon belül kerülnek kiállításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(3)  HL L 162., 2003.7.1., 25. o. A legutóbb az 568/2005/EK rendelettel (HL L 97., 2005.4.15., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Preferenciális cukor AKCS–INDIA

1159/2003/EK rendelet II. cím

2004/2005-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.5.9.–13. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Barbados

100

 

Belize

0

elérte

Kongó

100

 

Fidzsi

0

elérte

Guyana

25,1272

elérte

India

100

 

Elefántcsontpart

100

 

Jamaika

100

 

Kenya

100

 

Madagaszkár

100

 

Malawi

0

elérte

Mauritius

84,8900

elérte

Mozambik

0

elérte

Saint Kitts és Nevis

100

 

Szváziföld

95,2370

elérte

Tanzánia

100

 

Trinidad és Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

elérte


Különleges preferenciális cukor

1159/2003/EK rendelet III. cím

2004/2005-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.5.9.–13. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

India

0

elérte

AKCS

100

 


CXL engedményes cukor

1159/2003/EK rendelet IV. cím

2004/2005-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.5.9.–13. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Brazília

0

elérte

Kuba

0

elérte

Egyéb harmadik országok

0

elérte


19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/32


A BIZOTTSÁG 754/2005/EK RENDELETE

(2005. május 18.)

a 2005. május 19-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojáságazat piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 8. cikke (3) bekezdés harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2771/75/EGK rendelet 8. cikkének értelmében, a fenti rendelet 1. cikke (1) bekezdésében említett termékek világpiaci ára és közösségi ára közötti különbség export-visszatérítéssel kiegyenlíthető.

(2)

E szabályok és kritériumok a tojáságazat piacainak jelenlegi helyzetére való alkalmazásának eredményeként a visszatérítést egy olyan összegben kell megállapítani, mely lehetővé teszi, hogy a Közösség részt vegyen a nemzetközi kereskedelemben, figyelembe veszi továbbá e termékek exportjának jellegét, valamint annak jelenlegi fontosságát.

(3)

Az egyes harmadik országokban jelenleg fennálló piaci helyzet, valamint az ott érvényesülő gazdasági verseny jelenlegi helyzete miatt a tojáságazat egyes termékeire a rendeltetési hely szerint differenciált visszatérítést kell rögzíteni.

(4)

A mezőgazdasági termékek export-visszatérítési rendszerének közösségi végrehajtási szabályairól szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet 21. cikke (2) előírja, hogy amennyiben a kiviteli nyilatkozat elfogadásának napján a termékek nem megbízható, kifogástalan kereskedelmi minőségűek, visszatérítés nem kerül odaítélésre. A hatályban lévő szabályozás egységes alkalmazásának biztosítása végett le kell szögezni, hogy a visszatérítés elnyerése érdekében a 2771/75/EGK tanácsi rendelet 1. cikkében említett tojástermékeken fel kell tüntetni a tojástermékek előállítása és forgalomba hozatala során előforduló higiéniai és egészségügyi problémákról szóló, 1989. június 20-i 89/437/EGK tanácsi irányelv (3) szerinti állat-egészségügyi jelölést.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2771/75/EGK rendelet 8. cikkében említett export-visszatérítésben részesített termékek kódjait, továbbá e visszatérítés összegét a jelen rendelet melléklete rögzíti.

A visszatérítés elnyerésének érdekében ugyanakkor a 89/437/EGK irányelv melléklete XI. fejezetének alkalmazása alá tartozó termékeknek meg kell felelniük az ezen irányelvben előírt állategészségügyi jelölési feltételeknek is.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendeletet.

(2)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o. A legutóbb a 671/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 5. o.) módosított rendeletet.

(3)  HL L 212., 1989.7.22., 87. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított rendeletet.


MELLÉKLET

Export-visszatérítések a tojáságazatban 2005. május 19-től

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 db

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 db

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

N.B.: A termékkódok és az „A« sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.

A numerikus rendeltetésihely-kódok a 2081/2003/EK rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatározásra.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

E09

Kuvait, Bahrein, Omán, Katar, Egyesült Arab Emirátusok, Jemen, Hongkong SAR, Oroszország, Törökország.

E10

Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Taivan, Fülöp-szigetek.

E16

minden rendeltetési hely, kivéve az Amerikai Egyesült Államok és Bulgária.

E17

minden rendeltetési hely, kivéve Svájc, Bulgária valamint az E09 és E10 alá tartozó rendeltetési helyek.

E18

minden rendeltetési hely, kivéve Svájc és Bulgária.


19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/34


A BIZOTTSÁG 755/2005/EK RENDELETE

(2005. május 18.)

a 2005. május 19-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús-ágazat piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2777/75/EGK rendelet 8. cikkének értelmében, a fenti rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékek világpiaci ára és közösségi ára közötti különbség export-visszatérítéssel kiegyenlíthető.

(2)

E szabályok és kritériumok a baromfihús-ágazat piacainak jelenlegi helyzetére való alkalmazásának eredményeként a visszatérítést egy olyan összegben kell megállapítani, mely lehetővé teszi, hogy a Közösség részt vegyen a nemzetközi kereskedelemben, figyelembe veszi továbbá e termékek exportjának jellegét, valamint annak jelenlegi fontosságát.

(3)

A mezőgazdasági termékek export-visszatérítési rendszerének közösségi végrehajtási szabályairól szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet (2) 21. cikke előírja, hogy amennyiben a kiviteli nyilatkozat elfogadásának napján a termékek nem megbízható, kifogástalan kereskedelmi minőségűek, visszatérítés nem kerül odaítélésre. A hatályban lévő szabályozás egységes alkalmazásának biztosítása végett le kell szögezni, hogy a visszatérítés elnyerése érdekében a 2777/75/EGK rendelet 1. cikkében említett baromfihúsokon fel kell tüntetni a friss baromfihús előállítása és forgalomba hozatala során előforduló egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelv (3) szerinti állat-egészségügyi jelölést.

(4)

Az e rendeletben elöírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2777/75/EGK rendelet 8. cikkében említett export-visszatérítésben részesített termékek kódjait, továbbá e visszatérítés összegét a jelen rendelet melléklete rögzíti.

A visszatérítés elnyerésének érdekében ugyanakkor a 71/118/EGK irányelv melléklete XII. fejezetének alkalmazása alá tartozó termékeknek meg kell felelniük az ezen irányelvben előírt állat-egészségügyi jelölési feltételeknek is.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendeletet.

(2)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o. A legutóbb a 671/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 5. o.) módosított rendeletet.

(3)  HL L 55., 1971.3.8., 23. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosította rendeletet.


MELLÉKLET

Export-visszatérítések a baromfihús-ágazatban a 2005. május 19-töl alkalmazandó

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 db

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 db

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 db

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 db

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 db

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 db

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

36,00

N.B.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.

A numerikus rendeltetésihely-kódok a 2081/2003/EK bizottsági rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatározásra.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

V01

Angola, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emirátusok, Jordánia, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/36


A BIZOTTSÁG 756/2005/EK RENDELETE

(2005. május 18.)

a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

a tojáságazat piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére,

a baromfihús-ágazat piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére,

az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló, 1975. október 29-i 2783/75/EGK tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 1484/95/EK bizottsági rendelet (4) rögzítette a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítő importvámrendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, valamint az irányadó árakat.

(2)

A baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló adatok rendszeres ellenőrzéséből következik, hogy egyes termékek behozatalára vonatkozó irányadó árakat módosítani kell, figyelembe véve az eredet szerinti árkülönbségeket. Következésképpen az irányadó árakat közzé kell tenni.

(3)

A lehető legrövidebb határidőn belül végre kell hajtani ezt a módosítást, figyelembe véve a piac helyzetét.

(4)

Az e rendeletben elöírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(3)  HL L 282., 1975.11.1., 104. o. A legutóbb a 2916/95/EK rendelettel (HL L 305., 1995.12.19., 49. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 145., 1995.6.29., 47. o. A legutóbb a 563/2005/EK rendelettel (HL L 95., 2005.4.14., 42. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. május 18-i bizottsági rendelethez

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikk (3) bekezdésében említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Eredet (1)

0207 12 10

Fagyasztott, hasított csirke 705 %-os kiszerelésben

80,2

3

01

0207 12 90

Fagyasztott, hasított csirke 65 %-os kiszerelésben

80,2

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Fagyasztott, kicsontozott kakas- vagy tyúkdarabok

153,0

54

01

165,0

48

02

183,4

38

03

286,0

4

04

0207 14 50

Fagyasztott csirkemell

140,4

22

01

0207 14 70

Egyéb csirkéből származó darabok, fagyasztva

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Fagyasztott, kicsontozott pulykadarabok

201,0

29

01

238,7

17

04

1602 32 11

Nyers kakas- vagy tyúkkészítmény

162,0

43

01

196,8

27

03


(1)  Import eredete

01

Brazília

02

Thaiföld

03

Argentína

04

Chile.”


19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/38


A BIZOTTSÁG 757/2005/EK RENDELETE

(2005. május 18.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 46. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a talibánokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni tálibokat illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK (1) tanácsi rendeletre és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

2005. május 16-án és 17-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, melyekre vonatkozóan alkalmazni kell a pénzügyi alapok és gazdasági források befagyasztását. Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

E rendelet intézkedései hatékonyságának biztosítása érdekében a rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolati főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 717/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 121., 2005.5.13., 62. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A „természetes személyek” pont a következő új bejegyzésekkel egészül ki:

1.

Joko Pitono (alias a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Születési ideje: a) 1970.6.16., b) 1970.6.6. Születési hely: Petarukan község, Pemalang, Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.

2.

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Születési ideje: 1960.8.16. Születési hely: Kudus, Közép-Jáva, Indonézia.

3.

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Születési ideje: 1963. Születési hely: Gebang község, Masaran, Sragen, Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/40


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. április 28.)

vállalatirányítási és társasági jogi nem kormányzati szakértők csoportjának létrehozásáról

(2005/380/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

A 2003 májusában elfogadott, a Társasági jog korszerűsítéséről és a vállalatirányítás javításáról az Európai Unióban címet viselő bizottsági cselekvési terv (1) egy sor olyan intézkedést határozott meg, amelyek szükségesek a vállalatirányítási és társasági jogi keretszabályok korszerűsítéséhez, kiegészítéséhez és egyszerűsítéséhez.

(2)

A cselekvési terv felismeri, hogy a közösségi szintű társasági jogi és vállalatirányítási fejlődés szerves részeként fontos szerepe van a szakértői és nyilvános konzultációnak.

(3)

A vállalatirányítási és társasági jogi nem kormányzati szakértők csoportját ennélfogva a Bizottság számára mérlegelési, vita- és tanácsadási testületként kell létrehozni a társasági jog és a vállalatirányítás területén, különösen a cselekvési tervben meghatározott intézkedésekkel összefüggésben. Ezért helyénvaló biztosítani, hogy e csoportban különösen jól képzett személyek legyenek jelen, akik tevékenyek vállalkozásokban, illetve akadémiai közösségekben vagy a civil társadalomban, továbbá a közösségi szintű társasági jog és vállalatirányítás területén specifikus szaktudást képesek felmutatni.

(4)

A vállalatirányítási és társasági jogi nem kormányzati szakértők csoportja elkészíti saját eljárási szabályait, és teljes mértékben tiszteletben tartja az intézmények szerepét és előjogait,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Közösségben létrehozzák a vállalatirányítási és társasági jogi nem kormányzati szakértők csoportját (a továbbiakban: „csoport”).

2. cikk

A csoport feladata, hogy a Bizottság kérésére technikai tanácsot szolgáltasson neki a bizottsági kezdeményezéseket illetően a vállalatirányítás és a társasági jog területén. A csoport elnöke indítványozhatja, hogy a Bizottság bármilyen kapcsolódó kérdésben konzultációt folytasson a csoporttal.

3. cikk

A csoport legfeljebb 20 tagból áll, akik tevékenyek vállalkozásokban, illetve akadémiai közösségekben vagy a civil társadalomban, a tagok vállalatirányítási, illetve társasági jogi tapasztalata és szakértelme közösségi szinten széles körű elismerést élvez. A csoport tagjait a Bizottság nevezi ki. A kinevezés személyes képességeken alapul. A csoport tagjai bármiféle külső utasítástól függetlenül adnak tanácsot a Bizottságnak.

A tagok listája a mellékletben szerepel.

4. cikk

A csoport tagjainak kinevezése hároméves időtartamra szól. A megbízatás megújítható. A csoport tagjai a hároméves időszak lejártát követően mindaddig hivatalban maradnak, amíg helyükre új tagot nem neveznek ki, vagy megbízatásukat meg nem újítják. A csoport valamely tagjának a megbízatás ideje alatti lemondása vagy elhalálozása esetén a Bizottság a 3. cikknek megfelelően új tagot nevez ki.

5. cikk

A Bizottság a tagok listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.

6. cikk

A csoport elnöke a Bizottság képviselője.

A csoport meghatározott kérdések tanulmányozásához a Bizottsággal egyetértésben megbízatási alapon munkacsoportokat hoz létre. A munkacsoportok a megbízatásuk teljesítésével feloszlanak.

A Bizottság meghatározott szaktudással rendelkező szakértőket vagy megfigyelőket kérhet fel, akik a csoport és/vagy a munkacsoportok munkájában vesznek részt.

7. cikk

A csoport és a munkacsoportok rendszerint bizottsági helyszínen üléseznek a Bizottság által meghatározott formában és időrendnek megfelelően.

A csoport a Bizottság javaslata alapján fogadja el saját eljárási szabályzatát.

A csoport titkársági feladatait a Bizottság látja el. Az érdekelt bizottsági alkalmazottak jelen lehetnek a csoport és a munkacsoportok ülésein és részt vehetnek a vitákban.

A Bizottság Interneten – a kérdéses dokumentum eredeti nyelvén – teszi közzé a csoport vagy annak munkacsoportjainak következtetését, összefoglalóját, részleges következtetését vagy munkadokumentumát.

8. cikk

A tagok, a megfigyelők és a szakértők részéről a csoport tevékenységeivel kapcsolatban felmerülő utazási és napidíjakat a Bizottság a hatályos bizottsági rendelkezéseknek megfelelően téríti meg. A tagok feladatuk ellátásáért nem részesülnek díjazásban.

9. cikk

Ezt a határozatot 2008. április 27-ig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 28-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  COM(2003) 284. végleges.


MELLÉKLET

A TAGOK LISTÁJA

 

Gintautas BARTKUS

 

Theodor BAUMS

 

Francesco CHIAPPETTA

 

Thomas COURTNEY

 

Jean-Pierre HELLEBUYCK

 

Erich KANDLER

 

Mrs Vanessa KNAPP

 

Vratislav KULHÁNEK

 

Jukka MÄHÖNEN

 

Stilpon NESTOR

 

Jesper Bo NIELSEN

 

Jósef OKOLSKI

 

Leonardo PEKLAR

 

Colin PERRY

 

Enrique PIÑEL LÓPEZ

 

Geert RAAIJMAKERS

 

Mrs Joëlle SIMON

 

Mario STELLA-RICHTER

 

Mrs Daniela WEBER-REY

 

Patrick ZURSTRASSEN


19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/43


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 4.)

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó jelentés(ek) alapjául szolgáló kérdőív létrehozásáról

(az értesítés a C(2005) 1359. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/381/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tagállamok által alkalmazandó, a 2003/87/EK irányelv végrehajtására vonatkozó éves jelentések elkészítését célzó kérdőívnek részletes leírást kell tartalmaznia az irányelvben meghatározott legfontosabb intézkedések tagállamok általi végrehajtását, valamint a következő intézkedéseket illetően, amennyiben azok a 2003/87/EK irányelv végrehajtásához szorosan kapcsolódnak: a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv (2); a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról szóló, 2004. január 29-i 2004/156/EK bizottsági határozat (3), a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló, 2004. december 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendeletet, valamint a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (4). Indokolt rendszeres időközönként felülvizsgálni a kérdőívet.

(2)

Az első jelentés 2005. június 30-ig esedékes. Mindazonáltal kívánatos, hogy az éves jelentés a rendszer működésének első teljes évére vonatkozzon. Ezért az első jelentésnek a 2005. január 1-jétől a 2005. április 30-ig terjedő időszakra, a 2006. június 30-ig esedékes második jelentésnek pedig a 2005. január 1-jétől a 2005. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia. Az ezt követő jelentéseket minden évben június 30-ig kell a Bizottság számára benyújtani az előző naptári év január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakára vonatkozóan.

(3)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről szóló, 1991. december 23-i 91/692/EGK tanácsi irányelv (5),

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok a mellékletben található kérdővet használják a Bizottság számára benyújtandó éves jelentések elkészítéséhez, a 2003/87/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdése alapján.

2. cikk

A 2005. június 30-ig esedékes első jelentés a 2005. január 1-jétől a 2005. április 30-ig terjedő négy hónapos időszakra vonatkozik.

Az ezt követő jelentések a 2005. naptári évvel kezdődően minden évben június 30-ig kerülnek benyújtásra a Bizottság számára az előző naptári év január 1 jétől december 31-ig terjedő időszakára vonatkozóan.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 4-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o. A legutóbb a 2004/101/EK irányelvvel (HL L 338., 2004.11.13., 18. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 257., 1996.10.10., 26. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 59., 2004.2.26., 1. o.

(4)  HL L 386., 2004.12.29., 1. o.

(5)  HL L 377., 1991.12.31., 48. o.


MELLÉKLET

1. RÉSZ

KÉRDŐÍV A 2003/87/EK IRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁRÓL

1.   Adatok a jelentést benyújtó intézményről

1.

A kapcsolattartó személy neve:

2.

A kapcsolattartó személy hivatalos beosztása:

3.

A szervezet neve és szervezeti egysége:

4.

Cím:

5.

Nemzetközi telefonszám:

6.

Nemzetközi faxszám:

7.

E-mail:

2.   Illetékes hatóságok

A 2.1. kérdést az első jelentésben kell megválaszolni, az azt követő jelentésekben pedig csak akkor, ha a jelentési időszak alatt változások történtek:

2.1.

Kérjük, sorolja fel az illetékes hatóságokat és feladataikat.

3.   A tevékenységekre és a létesítményekre vonatkozó terjedelem

A 3.1.–3.3. kérdést az első jelentésben (1) kell megválaszolni minden kereskedelmi időszakra vonatkozóan, az azt követő jelentésekben pedig csak akkor, ha a jelentési időszak alatt változások történtek:

3.1.

Hány létesítmény végzi a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt összes tevékenységet? Minden egyes tevékenység esetében kérjük, jelezze az egyoldalúan figyelembe vett létesítmények számát, amennyiben vannak ilyenek.

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához használja e melléklet 2. részének az 1. táblázatát. Ezenkívül megjegyzendő, hogy ugyanaz a létesítmény különböző alcímek alá tartozó tevékenységeket is végezhet. Jelölje az összes releváns tevékenységet (akkor is, ha ez azt jelenti, hogy egy létesítmény többször lesz számbavéve).

3.2.

Hány égetőműnek van 20–50 MW közötti névleges bemenő hőteljesítménye? Összességében hány CO2-egyenérték került kibocsátásra e létesítmények által a jelentési időszakban?

3.3.

Az érintett létesítmények közül hány bocsát ki évente 10 000 tonnánál kevesebb, 10 00025 000 közötti, 25 000–50 000 közötti, 50 000–500 000 közötti vagy 500 000 tonnánál több CO2-egyenértéket? Az irányelv által szabályozott teljes kibocsátás százalékban kifejezve hogyan oszlik meg ezen osztályok között?

3.4.

Milyen változások történtek a jelentési időszak alatt a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvbe felvett nemzeti kiosztási terv táblázatához képest (új belépések, bezárások)?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához használja e melléklet 2. részének 2. táblázatát.

3.5.

Kapott-e az illetékes hatóság a jelentési időszak alatt kérelme(ke)t olyan üzemeltetőktől, akik a 2003/87/EK irányelv 28. cikkelye alapján közös teljesítést kívánnak vállalni? Ha igen, az 1. melléklet mely tevékenységére vonatkozott a kérelem?

Az e kérdésre adott bármely információ nem kerül nyilvánosságra.

3.6.

A tevékenységek és a létesítmények terjedelmére vonatkozóan van-e egyéb releváns információ az Ön országa tekintetében? Ha igen, kérjük, ismertesse.

4.   A létesítmények engedélyezési folyamata

A 4.1.–4.4. kérdéseket az első jelentésben kell megválaszolni, az azt követő jelentésekben pedig csak akkor, ha a jelentési időszak alatt változások történtek:

4.1.

Milyen intézkedésekre került sor annak biztosítása érdekében, hogy az üzemeltetők az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásaira vonatkozó engedélyeikben meghatározott követelményeknek eleget tegyenek?

4.2.

Hogyan biztosítja a nemzeti jog, hogy az engedélyezési feltételek és az engedélyezési eljárás teljesen összehangoltak abban az esetben, amikor egynél több illetékes hatóság érintett? Hogyan működik ez a koordináció a gyakorlatban?

4.3.

Milyen intézkedésekre került sor annak biztosítása érdekében, hogy amikor a létesítmények a 96/61/EK irányelv I. mellékletében szereplő tevékenységeket végzik, akkor az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásaira vonatkozó engedélyek kibocsátásának feltételei és az engedélyezési eljárás össze legyenek hangolva az említett irányelvben előírtakkal? A 2003/87/EK irányelv 5., 6. és 7. cikkében meghatározott követelményeket beépítették-e a 96/61/EK irányelvben előírt eljárásokba? Ha igen, ez hogyan valósult meg?

4.4.

Melyek a törvényi rendelkezések, eljárások és gyakorlat a 2003/87/EK irányelv 7. cikkében meghatározott illetékes hatóság általi engedélyezési feltételek frissítésére vonatkozóan?

4.5.

Hány engedély került frissítésre a jelentési időszak alatt a létesítmények jellegében, működésében vagy kiterjedésében bekövetkezett, az üzemeltetők által végrehajtott, a 2003/87/EK irányelv 7. cikkében meghatározott változtatás miatt? Kérjük, adja meg minden kategóriára vonatkozóan (kapacitásbővülés, kapacitáscsökkenés, a folyamat típusában bekövetkezett változás, stb.), hogy hány engedély került frissítésre.

4.6.

A létesítmények engedélyezésére vonatkozóan van-e egyéb releváns információ az Ön országa tekintetében? Ha igen, kérjük, ismertesse.

5.   A nyomon követésre és jelentésre vonatkozó iránymutatások alkalmazása

Az első jelentés esetében az 5.1.–5.7. kérdésekre vonatkozóan lehet, hogy nem állnak rendelkezésre teljes körű információk. Az első jelentés alkalmával válaszoljon ezekre a kérdésekre olyan teljeskörűen, amennyire csak lehetséges.

5.1.

Milyen megközelítések és módszerek segítségével történt a létesítmények kibocsátásainak nyomon követése (ld. az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról szóló, 2004. január 29-i 2004/156/EK bizottsági határozat)?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához használja e melléklet 2. részének a 3. táblázatát. A 3. táblázatban kért információkat csak azokra a létesítményekre vonatkozóan kell megadni, amelyek éves CO2-kibocsátása éves jelentésük szerint meghaladja az 500 000 tonnát.

5.2.

Amennyiben a 2004/156/EK határozat I. melléklete 4.2.2.1.4. szakaszának 1. táblázatában meghatározott minimális meghatározási szintek műszakilag nem kivitelezhetők, akkor kérjük, jelezze minden, ilyen helyzetben lévő létesítményre vonatkozóan a kibocsátások nagyságát, a tevékenységet, a meghatározási szint kategóriáját (tevékenységre vonatkozó adatok, fűtőérték, kibocsátási tényező, oxidációs tényező vagy konverziós tényező), valamint az engedélyben jóváhagyott nyomon követési megközelítést/meghatározási szintet.

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához használja e melléklet 2. része 3. táblázatának A–I. oszlopait. A 3. táblázatban kért információkat csak azokra a létesítményekre vonatkozóan kell megadni, amelyek éves CO2-kibocsátása éves jelentésük szerint kevesebb, mint 500 000 tonna.

5.3.

Mely létesítmények alkalmaztak átmenetileg az illetékes hatósággal az egyeztetettől eltérő, a meghatározási szintre vonatkozó módszereket?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához használja e melléklet 2. részének a 4. táblázatát.

5.4.

Hány létesítményben mérték folyamatosan a kibocsátásokat? Kérjük, adja meg a létesítmények számát a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységek szerint, valamint minden tevékenység esetében a jelentett éves kibocsátásokon alapuló alkategóriák szerint (50 kt-nél kevesebb; 50–500 kt között, valamint 500 kt felett).

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához használja e melléklet 2. részének 5. táblázatát.

5.5.

Mennyi, a létesítményekből származó CO2 került átadásra? Kérjük, adja meg a 2004/156/EK bizottsági határozat 4.2.2.1.2. szakasza alapján átadott, tonnában kifejezett CO2-mennyiséget, valamint a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt összes tevékenységre vonatkozóan azoknak a létesítményeknek a számát, amelyek CO2-t adtak át.

5.6.

Mennyi biomassza lett felhasználva tüzelőanyagként vagy a technológiai folyamatban? Kérjük, adja meg a 2004/156/EK bizottsági határozat I. melléklete (2) bekezdése d) pontjában meghatározott, tüzelőanyagként (TJ) vagy a technológiai folyamatban felhasznált (t vagy m3) biomassza mennyiségét a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében szereplő minden tevékenységre vonatkozóan.

Fel kell tüntetni itt az elégetett vagy input anyagként felhasznált összes hulladék szervesanyagtartalmát.

5.7.

Mennyi volt a tüzelőanyagként vagy kiindulási anyagként felhasznált, hulladékból származó CO2-kibocsátások összes mennyisége? Kérjük, százalékos lebontásban adja meg az összes ilyen kibocsátást hulladéktípusonként.

5.8.

Kérjük, adott esetben nyújtson be néhány átmenetileg kizárt létesítmény nyomon követésére és jelentésére vonatkozó mintadokumentumot.

Az 5.9. kérdést az első jelentésben kell megválaszolni, az azt követő jelentésekben pedig csak akkor, ha a jelentési időszak alatt változások történtek:

5.9.

Milyen intézkedésekre került sor a jelentési kötelezettségeknek az összes létező jelentési követelménnyel történő összehangolása terén annak érdekében, hogy a vállalatok jelentési terhei csökkenjenek?

5.10.

A nyomon követésre és jelentésre vonatkozó iránymutatások alkalmazására vonatkozóan van-e egyéb releváns információ az Ön országa tekintetében? Ha igen, kérjük, ismertesse.

6.   A hitelesítésre vonatkozó rendelkezések

A 6.1.–6.4. kérdéseket az első jelentésben kell megválaszolni, az azt követő jelentésekben pedig csak akkor, ha a jelentési időszak alatt változások történtek:

6.1.

Kérjük, ismertesse a létesítmények kibocsátásainak hitelesítésére vonatkozó keretet, különösen az illetékes hatóságok, továbbá a hitelesítési eljárásban részt vevő egyéb hitelesítők szerepét.

6.2.

Kérjük, nyújtsa be a hitelesítők akkreditálására vonatkozó kritériumokat megállapító dokumentumokat.

Amennyiben a dokumentumok hozzáférhetők az interneten, elegendő feltüntetni a weboldal elérhetőségét.

6.3.

Alá kell-e vetni a más tagállamban akkreditált hitelesítőket egy további hitelesítési eljárásnak, mielőtt megkezdhetnék a hitelesítéseket? Ha igen, kérjük, röviden ismertesse az eljárást és indokolja meg, miért van rá szükség.

6.4.

Kérjük, nyújtsa be az akkreditált hitelesítők számára előírt összes hitelesítési útmutatót, valamint az ellenőrzési mechanizmusokat és a hitelesítők minőségbiztosítását megállapító összes, rendelkezésre álló dokumentumot.

Amennyiben a dokumentumok hozzáférhetők az interneten, elegendő feltüntetni a weboldal elérhetőségét.

6.5.

Van-e olyan üzemeltető, aki március 31-ig nem nyújtott be megfelelőnek talált kibocsátási jelentést a jelentési időszakra vonatkozóan? Ha igen, kérjük, nyújtson be listát az érintett létesítményekről, valamint sorolja fel a hitelesítés hiányának okait.

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához használja e melléklet 2. részének 6. táblázatát.

6.6.

Végzett-e az illetékes hatóság független ellenőrzéseket a hitelesített jelentésekkel kapcsolatban? Ha igen, kérjük ismertesse, hogyan végezték a további ellenőrzéseket és/vagy hány jelentés lett ellenőrizve?

6.7.

Utasította-e az illetékes hatóság a kibocsátásiegység–forgalmi jegyzékért felelős tisztviselőt, hogy javítsa ki az előző évre vonatkozó, éves hitelesített kibocsátásokat az összes létesítmény esetében a 2003/87/EK irányelv V. melléklete alapján a tagállam által meghatározott részletes követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében?

Jelölje a javításokat a 2. rész 6. táblázatában

6.8.

A hitelesítésre vonatkozó rendelkezéseket illetően van-e egyéb releváns információ az Ön országa tekintetében? Ha igen, kérjük, ismertesse.

7.   A kibocsátásiegység–forgalmi jegyzékek működése

A 7.1.–7.2. kérdéseket az első jelentésben kell megválaszolni, az azt követő jelentésekben pedig csak akkor, ha a jelentési időszak alatt változások történtek:

7.1.

Kérjük, a számlatulajdonos által aláírandó, összes előírt rendelkezést és feltételt adja meg, és ismertesse a számlanyitás előtt végzett, személyek azonosítására vonatkozó ellenőrzést (ld. a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztosított rendszeréről szóló 2216/2004/EK bizottsági rendelet).

7.2.

Amennyiben illetékek kivetésére került sor, ezek milyen illetékek voltak? Kérjük, adja meg a részleteket.

7.3.

Milyen lépésekre került sor a 2216/2004/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése alapján a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv által felderített eltérések újbóli előfordulásának megelőzése érdekében?

7.4.

Kérjük, adjon összefoglalót az összes, a nemzeti kibocsátásiegység–forgalmi jegyzékhez kapcsolódó biztonsági riadóról, amelyek a jelentési időszakban előfordultak, ezeket hogyan kezelték és mennyi időt vett igénybe az ilyen helyzetek megoldása.

7.5.

Kérjük, adja meg, hogy a jelentési időszakban havonta hány percig nem volt elérhető a felhasználók számára a nemzeti kibocsátásiegység–forgalmi jegyzék a) tervezett állásidő miatt vagy b) előre nem látott problémák miatt.

7.6.

Kérjük, sorolja fel és részletezze a nemzeti kibocsátásiegység–forgalmi jegyzék következő jelentési időszakra tervezett frissítéseit.

7.7.

A kibocsátásiegység–forgalmi jegyzékek működésére vonatkozóan van-e egyéb releváns információ az Ön országa tekintetében? Ha igen, kérjük, ismertesse.

8.   A kibocsátási egységek kiosztására vonatkozó rendelkezések – új belépők–bezárások

A 8.1.–8.2. kérdéseket az első jelentésben kell megválaszolni minden egyes értesítést, illetve a 2003/87/EK irányelv 9. és 11. cikkében meghatározott kiosztási eljárást követően:

8.1.

Visszatekintve a befejezett kiosztási folyamatra, kérjük, ismertesse a hatóságai által levont főbb tanulságokat; Ön szerint ezek hogyan befolyásolják majd hozzáállását a következő kiosztási folyamat során?

8.2.

Vannak-e az EU egészére nézve javaslatai a jövőbeli értesítés és a kiosztási folyamatok tökéletesítését illetően?

8.3.

Hány kibocsátási egység került kiosztásra a 2. táblázatban felsorolt új belépők számára? Kérjük, adja meg a létesítmény azonosító kódját az új belépő esetében, valamint a kibocsátási egységek kiosztásához társított ügyleti azonosító kódot.

Ennek a kérdésnek a megválaszolásakor használja e melléklet 2. részének a 2. táblázatát.

8.4.

Hány kibocsátási egység maradt a tartalékban a jelentési időszak végén és ezek az eredeti tartalék mekkora hányadát jelentik?

8.5.

Amennyiben a kiosztási módszer az aukció volt, hány aukciót tartottak a jelentési időszak alatt; aukciónként hány kibocsátási egység került árverésre; ezek a kibocsátási egységek összmennyiségének milyen arányát teszik ki a kereskedelmi időszakban; mennyi volt egy kibocsátási egység ára az egyes aukciókon és mi történt az aukció(ko)n meg nem vásárolt kibocsátási egységekkel? Kérjük, sorolja fel az aukcióra bocsátott kibocsátási egységek kiosztásához kapcsolódó ügyleti azonosító kódokat is.

8.6.

Hogyan kezelték azokat a kibocsátási egységeket, amelyeket kiosztottak ugyan, de nem lettek kiadva a jelentési időszak alatt bezárt létesítmények számára?

A 8.7. kérdést a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének (1) és (2) bekezdésében megállapított kereskedelmi időszakot követő első jelentés alkalmával kell megválaszolni.

8.7.

Maradtak kibocsátási egységek az új belépők tartalékában a törölt vagy aukciós kereskedelmi időszak végén?

8.8.

A kiosztást illető rendelkezésekre, az új belépőkre és a bezárásokra vonatkozóan van-e egyéb releváns információ az Ön országa tekintetében? Ha igen, kérjük, ismertesse.

9.   Az engedélyezett egységek üzemeltetők által történő átadása

9.1.

Minden olyan esetben, amikor a kibocsátásiegység–forgalmi jegyzékben zároltak egy számlát, mert nem volt valós kilátás arra, hogy a létesítmény üzemeltetője további kibocsátási egységeket ad át, kérjük, ismertesse, miért ítélték úgy, hogy erre nincs további kilátás, valamint állapítsa meg a még hátralévő kibocsátási egységek mennyiségét.

9.2.

A kibocsátási egységek üzemeltetők által történő átadására vonatkozóan van-e egyéb releváns információ az Ön országa tekintetében? Ha igen, kérjük, ismertesse.

10.   Kibocsátáscsökkentő egységek (ERU-k) és igazolt kibocsátáscsökkentők (CER-ek) használata a közösségi rendszerben

A 10.1. és 10.2. kérdéseket évente kell megválaszolni, a CER-eket illetően a 2006 ban benyújtásra kerülő jelentéssel kezdődően, az ERU-kat illetően pedig a 2009-ben benyújtásra kerülő jelentéssel kezdődően.

10.1.

Hány CER-t és ERU-t használtak fel az üzemeltetők a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének a) pontja alapján? Kérjük, sorolja fel külön-külön a CER-eket és az ERU-kat, a felhasznált egységek számát, valamint az egységeket felhasználó üzemeltetők teljes számát.

10.2.

Kiadásra kerültek-e olyan ERU-k és CER-ek, amelyek esetében a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének b) pontja (3) bekezdése vagy (4) bekezdése alapján azonos számú kibocsátási egységet törölni kellett azért, mert a JI- vagy CDM-projekteket illető tevékenységek csökkentik, illetve közvetlenül vagy közvetve korlátozzák az ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó létesítmények kibocsátási szintjét? Ha igen, kérjük adja meg a törölt kibocsátási egységek számát, valamint külön a 11. cikk b) pontjának (3) bekezdése és a 11. cikk b) pontjának (4) bekezdése értelmében a törlendő, érintett üzemeltetők teljes számát.

A 10.3. kérdést az első jelentésben kell megválaszolni, az azt követő jelentésekben pedig csak akkor, ha a jelentési időszak alatt változások történtek:

10.3.

Milyen intézkedésekre került sor annak biztosítására, hogy a vonatkozó nemzetközi kritériumok és iránymutatások, beleértve a Gát Világbizottság 2000. évre vonatkozó zárójelentésében szereplőket is, betartásra kerülnek a 20 MW-ot meghaladó teljesítményű, vízenergia-termelésre vonatkozó projektek kifejlesztése során?

10.4.

Az ERU-k és CER-ek közösségi rendszerben történő használatára vonatkozóan van-e egyéb releváns információ az Ön országa tekintetében? Ha igen, kérjük, ismertesse.

11.   Az irányelvnek való megfelelésre vonatkozó kérdések

11.1.

Amennyiben szankciók kivetésére került sor a 16. cikk (1) bekezdése alapján a nemzeti rendelkezések megsértése miatt, kérjük, nevezze meg a vonatkozó nemzeti rendelkezéseket, valamint a kivetett szankciókat.

11.2.

Kérjük, adja meg azoknak az üzemeltetőknek a nevét, amelyek esetében túlzott kibocsátásra vonatkozó szankciók kerültek kivetésre a 16. cikkének (3) bekezdése alapján.

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához elegendő megadni a nevek közzétételére történő utalást a 16. cikk (2) bekezdése szerint.

11.3.

Az irányelvnek való megfelelésre vonatkozóan van-e más egyéb releváns információ az Ön országa tekintetében? Ha igen, kérjük, ismertesse.

12.   A kibocsátási egységek és a pénzügyi eljárás jogi természete

A 12.1.–12.3. kérdéseket kizárólag az első jelentésben kell megválaszolni, az azt követő jelentésekben pedig csak akkor, ha a jelentési időszak alatt változások történtek:

12.1.

Milyen jogi státusza van egy kibocsátási egységnek számviteli, pénzügyi–jogi és adózási szempontból?

12.2.

Ha az Ön tagállama nem ingyen oszt ki kibocsátási egységeket, akkor kérjük ismertesse, hogyan történik ez a kiosztás (pl. hogyan zajlik az aukció).

12.3.

Ha az Ön tagállama fizetés ellenében oszt ki kibocsátási egységeket, akkor HÉA-köteles a tranzakció?

12.4.

A kibocsátási egységek és a vonatkozó pénzügyi eljárás jogi természetét illetően van-e más egyéb releváns információ az Ön országa tekintetében? Ha igen, kérjük, ismertesse.

13.   Információhoz való hozzáférés a 17. cikk alapján

13.1.

A nyilvánosság számára hol férhetők hozzá a kibocsátási egységek kiosztására, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó engedélyben előírt, az illetékes hatóságnak benyújtott és a nyilvánosság számára elérhetővé tett jelentésekre, valamint az olyan projekt-tevékenységekkel kapcsolatos információkra vonatkozó döntések, amelyekben valamely tagállam részt vesz, vagy a részvételre közjogi vagy magánjogi szervezetet hatalmaz fel?

13.2.

A 17. cikk alapján történő, információhoz való hozzáférésre vonatkozóan van-e más egyéb releváns információ az Ön országa tekintetében? Ha igen, kérjük, ismertesse.

14.   Általános megjegyzések

14.1.

Vannak-e olyan speciális, a végrehajtásra vontakozó kérdések, amelyek aggodalomra adnak okot az Ön országa tekintetében? Ha igen, kérjük, ismertesse.

2. RÉSZ

1. Táblázat

Létesítmények száma az I. mellékletben szereplő tevékenységek szerint

 

Tagállam:

 

Jelentési időszak:


Az 1. melléklet szerinti tevékenységek

Létesítmények száma (2)

Energiához kapcsolódó tevékenységek

E1

20 MW-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű égetőművek (kivéve a veszélyes vagy települési hulladékkezelő létesítményeket)

 

E2

Ásványolaj-finomítók

 

E3

Kokszolókemencék

 

Vasfémek termelése és feldolgozása

F1

Fémércpörkölő vagy szinterelő létesítmények (beleértve a szulfidércet is)

 

F2

2,5 tonna/órát meghaladó teljesítményű nyersvas és acél előállítására (elsődleges vagy másodlagos fúzió), köztük folyamatos öntésre szolgáló létesítmények

 

Ásványipar

M1

500 tonna/napot meghaladó termelési kapacitású, forgó kemencékben történő cementklinker gyártására, illetve 50 tonna/napot meghaladó termelési kapacitású, forgókemencékben vagy 50 tonna/napot meghaladó termelési kapacitású, egyéb kemencékben történő mészgyártásra szolgáló létesítmények

 

M2

20 tonna/napot meghaladó olvasztási kapacitású, üveggyártásra – beleértve az üveggyapotot is – szolgáló létesítmények

 

M3

75 tonna/napot meghaladó termelési kapacitású és/vagy 4 m3-nél nagyobb kemencekapacitású, illetve kemencénként 300 kg/m3-nél nagyobb szilárdulási sűrűségű, égetett kerámiatermékek, különösen tetőcserepek, téglák, tűzálló téglák, cserepek, kőedények vagy porcelán gyártására szolgáló létesítmények

 

Egyéb tevékenységek

 

Az alábbiak gyártására szolgáló ipari létesítmények:

 

O1

a)

cellulóz fából vagy egyéb rostanyagból kiinduló ipari létesítmények

 

O2

b)

papír vagy karton előállítására szolgáló ipari létesítmények, amelyek napi termelési kapacitása meghaladja a 20 tonnát

 


2. táblázat

Változások a létesítmények listájában

 

Tagállam:

 

Jelentési időszak:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Létesítmény

Üzemeltető

Az 1. mellékletben szereplő fő tevékenység (3)

Az 1. mellékletben szereplő egyéb tevékenységek (3)

Az 1. mellékleten kívüli fő tevékenység (4)

Változás a nemzeti ki osztási tervben szereplő létesítményekhez képest (5)

Kiosztott vagy kiadott kibocsátási egységek (6)

Az ügylet azonosító kódja (7)

Engedély azonosító kódja

Létesítmény azonosító kódja

Név

Mennyisé g

Év(ek)

 

 

 

 

 


3. táblázat

Alkalmazott nyomon követési módszerek (csak azokra a létesítményekre vonatkozóan, amelyek éves CO2-kibocsátása éves jelentésük szerint meghaladja az 500 000 tonnát, valamint azokra a létesítményekre, amelyek esetében műszakilag nem volt kivitelezhető a 2004/156/EK határozat 4.2.2.1.4. szakaszának 1. táblázatában meghatározott minimális meghatározási szintek alkalmazása)

 

Tagállam:

 

Jelentési év:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Választott szint (10)

Érték (12)

Létesítmény

Éves összkibocsátások (9)

Tevékenységre vonatkozó adatok

Kibocsátási tényező

Fűtőérték

Oxidációs tényező

Tüzelőanyag vagy tevékenység fajtája (11)

Kibocsátási tényező

Fűtőérték

Oxidációs tényező

Engedély azonosító kódja

Létesítmény azonosító kódja

Az I. mellékletben szereplő fő tevékenység (8)

t CO2

Meghatározási szint

Meghatározási szint

Meghatározási szint

Meghatározási szint

Érték

Egység (13)

Érték

Egység (14)

%

 

 

 

 

 


4. táblázat

A nyomon követési módszer ideiglenes változása

 

Tagállam:

 

Jelentési év:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Létesítmény

Az 1. mellékletben szereplő tevékenység (15)

Éves összkibocsátások

Érintett ellenőrzési paraméter (16)

Jóváhagyott eredeti módszer

Ideiglenesen alkalmazott módszer

Az ideiglenes változás oka (17)

Az ideiglenes felfüggesztés időtartama, amíg a megfelelő meghatározási szintre vonatkozó módszer újra alkalmazható

Kezdő

Befejező

Engedély azonosító kódja

Létesítmény azonosító kódja

t CO2

Meghatározási szint

Meghatározási szint

hónap/év

hónap/év

 

 

 

 

 


5. táblázat

A folyamatos kibocsátásmérést alkalmazó létesítmények száma

 

Tagállam:

 

Jelentési év:


A

B

C

D

Az I. mellékletben szereplő fő tevékenység (18)

< 50 000 t CO2e

50 000–500 000 t CO2e

> 500 000 t CO2e

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


6. táblázat

A 14. cikk (3) bekezdése alapján nem megfelelőnek talált kibocsátási jelentések

 

Tagállam:

 

Jelentési év:


A

B

C

D

E

F

G

Létesítmény

A létesítmények által jelentett kibocsátások

Átadott kibocsátási egységek

Az üzemeltető számláján lekötött kibocsátási egységek

A kibocsátási jelentés hitelesítése hiányának oka (19)

A hitelesített kibocsátások illetékes hatóság általi korrekciója

Engedély azonosító kódja

Létesítmény azonosító kódja

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

 

 

 

 


(1)  Amennyiben nem lehetséges teljes körű információt szolgáltatni az első jelentésben, akkor kérjük, adjon egy becslést, a második jelentésben pedig szolgáltasson teljeskörű információt.

(2)  Ugyanazon létesítmény különböző alcímek alá tartozó tevékenységeket is végezhet. Minden releváns tevékenységet fel kell tüntetni (még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy egy létesítmény többször kerül számbavételre).

(3)  Ugyanazon létesítmény különböző alcímek alá tartozó tevékenységeket is végezhet. Minden releváns tevékenységet fel kell tüntetni. Kérjük, használja az 1. táblázatban felsorolt kódokat az 1. mellékletben szereplő tevékenységekre.

(4)  Egy létesítmény fő tevékenysége eltérhet az 1. mellékletben szereplő tevékenységektől. Kérjük, ezt jelölje, ahol releváns.

(5)  Kérjük, jelölje az„új belépőt”, illetve a “bezárást”

(6)  Új belépők esetében kérjük, tüntesse fel azokat az éveket, amelyekre vonatkozóan kiosztásra került a kibocsátási egységek mennyisége. Bezárások esetében kérjük, adott esetben tüntesse fel a hátralévő időszakra vonatkozó kibocsási egységeket.

(7)  Új belépők esetében kérjük, tüntesse fel a kiosztott kibocsátási egységekre vonatkozó kódot.

(8)  Ugyanazon létesítmény különböző alcímek alá tartozó tevékenységeket is végezhet. Az 1. mellékletben szereplő fő tevékenységet fel kell tüntetni. Kérjük, használja az 1. táblázatban felsorolt kódokat az 1. mellékletben szereplő tevékenységekre.

(9)  Kérjük, tüntesse fel a hitelesített kibocsátásokat, amennyiben az ezekre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak, ezek hiányában pedig az üzemeltető által jelentett kibocsátásokat.

(10)  Csak akkor kell kitölteni, ha a kibocsátások ki vannak számítva.

(11)  Szén, földgáz, acél, mész, stb.: kérjük, külön sorban tüntessen fel minden tüzelőanyagot vagy tevékenységet, ha egynél több tüzelőanyag vagy tevékenység kötődik egy létesítményhez.

(12)  A J-N oszlopokat csak az évi 500 000 tonnát meghaladó CO2-kibocsájtással rendelkező létesítmények esetében kell kitölteni.

(13)  kg CO2/kWh, t CO2/kg, stb.

(14)  kJ/kg, kJ/m3, stb.

(15)  Ugyanazon létesítmény különböző alcímek alá tartozó tevékenységeket is végezhet. A fő tevékenységet fel kell tüntetni. Kérjük, használja az 1. táblázatban felsorolt kódokat az 1. mellékletben szereplő tevékenységekre.

(16)  Kérjük, használja a következő jelöléseket: Tevékenységre vonatkozó adatok (AD), fűtőérték (NCV), kibocsátási tényező (EF), összetétel–adatok (CD), oxidációs tényező (OF), konverziós tényező (CF); ha egy létesítményen belül több érték érintett, akkor töltsön ki értékenként egy sort.

(17)  Kérjük, használja a következő jelöléseket: hiba a mérőeszközökben (FMD), ideiglenes adathiány (TLD), változások a létesítményben, tüzelőanyag fajtája, stb. (CIF), egyéb (kérjük, nevezze meg).

(18)  Az 1. mellékletben szereplő tevékenységek kódjainak leírása az 1. táblázatban található. Ha egy létesítmény több tevékenységet is végez, csak egyszer kell számításba venni az 1. mellékletben szereplő fő tevékenysége alapján.

(19)  Kérjük, használja a következő jelöléseket: a bejelentett adatok nem mentesek a következetlenségektől (NFI), az adatgyűjtés nem az alkalmazandó tudományos szabványoknak megfelelően történt (NASS), a létesítmények vonatkozó nyilvántartásai nem teljesek és/vagy következetesek (RNC), a hitelesítő számára nem volt biztosított a hozzáférés az összes helyszínhez és a hitelesítés tárgyához kapcsolódó információkhoz (VNA), nem készült jelentés (NR), egyéb (kérjük, ismertesse).


19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/55


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 18.)

a hasított sertések magyarországi osztályozási módszereinek engedélyezéséről

(az értesítés a C(2005) 1448. számú dokumentummal történt)

(Csak a magyar nyelvű szöveg hiteles)

(2005/382/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról szóló, 1984. november 13-i 3220/84/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 3220/84/EGK rendelet 2. cikkének (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a hasított sertések osztályozását a színhústartalom becslése alapján kell meghatározni a hasított sertés egy vagy több anatómiai részén végzett fizikai méréseken alapuló, statisztikailag igazolt értékelési módszereknek megfelelően. Az osztályozási módszerek engedélyezése az értékelés során kapott statisztikai hibákkal szembeni felső tűréshatárnak való megfeleléstől függ. Ezt a tűréshatárt a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. október 24-i 2967/85/EGK bizottsági rendelet (2) 3. cikke határozta meg.

(2)

Magyarország kormánya kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a hasított sertések osztályozása négy módszerének engedélyezésére vonatkozóan, és a 2967/85/EGK rendelet 3. cikkében előírt jegyzék 2. részének formájában benyújtotta a csatlakozás napja előtt végzett vizsgálatainak eredményeit.

(3)

E kérelem értékelése azt mutatta, hogy az ezen osztályozási módszerek engedélyezéséhez szükséges feltételek teljesültek.

(4)

A 3220/84/EGK rendelet 2. cikke értelmében a tagállamok engedélyt kaphatnak arra, hogy olyan hasítottsertés-előkészítést írjanak elő, amely eltér az ugyanebben a cikkben meghatározott standard előkészítéstől, amennyiben a kereskedelmi gyakorlat vagy a műszaki követelmények indokolttá teszik az ilyen eltérést.

(5)

Magyarországon a hasítottsertés-előkészítés hagyománya és következésképpen a kereskedelmi gyakorlat azt teszi szükségessé, hogy a hasított sertés előkészítése magában foglalja a szalonnazsírt és a diafragmát. Ezt figyelembe kell venni a mért tömeg standard előkészítéshez való igazításakor.

(6)

A műszerekben és az osztályozási módszerekben nem lehet módosítást engedélyezni, csak a szerzett tapasztalatok fényében elfogadott új bizottsági határozat alapján. Ezért ezen engedélyt vissza lehet vonni.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az alábbi módszerek használata engedélyezett a hasított sertések 3220/84/EGK rendelet szerinti osztályozására Magyarországon:

a)

a Fat-O-Meater FOM S70 és Fat-O-Meater FOM S71 műszer és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárások, amelyek részleteit a melléklet 1. része tartalmazza;

b)

a Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM) műszer és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárások, amelyek részleteit a melléklet 2. része tartalmazza;

c)

az Ultra FOM 200 műszer és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárások, amelyek részleteit a melléklet 3. része tartalmazza;

d)

a Fully automatic ultrasonic carcase grading (AUTOFOM) műszer és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárások, amelyek részleteit a melléklet 4. része tartalmazza.

Az első bekezdés c) pontjában említett Ultra FOM 200 műszer tekintetében meghatározásra került az, hogy a mérési eljárás után a hasított testen igazolhatónak kell lennie, hogy a műszer az SZ1 és SZ2 mérési értéket a melléklet 3. részének 3. pontjában említett helyen mérte. Ezért a mérés helyét a mérési eljárás során megfelelően meg kell jelölni.

2. cikk

A 3220/84/EGK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett standard előkészítéstől eltérve a szalonnazsírt és a diafragmát nem szükséges eltávolítani a hasított sertésről a mérés és az osztályozás előtt. Annak érdekében, hogy a hasított sertések összehasonlítható alapon nyugvó adatait kapják, a mért meleg tömeget csökkenteni kell:

a)

a diafragma esetében 0,35 %-kal;

b)

a szalonnazsír esetében 1,68 %-kal.

3. cikk

A műszereket vagy az értékelési eljárásokat illetően módosítás nem engedélyezett.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Magyar Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 301., 1984.11.20., 1. o. A legutóbb a 3513/93/EK rendelettel (HL L 320., 1993.12.22., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 285., 1985.10.25., 39. o. A 3127/94/EK rendelettel (HL L 330., 1994.12.21., 43. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A HASÍTOTT SERTÉSEK MAGYARORSZÁGI OSZTÁLYOZÁSI MÓDSZEREI

1. rész

FAT-O-MEATER FOM S70 ÉS FAT-O-MEATER FOM S71

1.

A hasított sertések osztályozását a Fat-O-Meater FOM S70 és Fat-O-Meater FOM S71 műszerrel kell elvégezni.

2.

A műszert egy 6 mm-es átmérőjű, Fremstillet AF Radiometer Copenhagen/Slagteriernes Forskningsinstitut Optisk Sonde MQ típusú optikai szondát tartalmazó, 5 és 105 mm közti működési távolságú szondával kell felszerelni. A mérések eredményeit S70 és S71 típusú számítógép segítségével át kell számítani a becsült színhústartalomra.

3.

A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

Image = 54,043661 – 0,170496 × SZ1 – 0,568425 × SZ2 + 0,215384 × H2 + 0,048995 × W

ahol:

Image

=

a becsült színhústartalom (százalékban)

SZ1

=

a hátszalonna vastagsága milliméterben mérve P1 mérési pontnál (8 cm-re a hasított test középvonalától, a harmadik és a negyedik ágyékcsigolya között)

SZ2

=

a hátszalonna vastagsága milliméterben mérve P2 mérési pontnál (6 cm-re a hasított test középvonalától, az utolsó harmadik és negyedik borda között)

H2

=

az izom vastagsága milliméterben mérve P2 mérési pontnál (6 cm-re a hasított test középvonalától, az utolsó harmadik és negyedik borda között)

W

=

a hasított test meleg tömege (kg).

A képlet az 50–120 kg súlyú hasított testek esetében érvényes.

2. rész

UNI-FAT-O-MEATER FOM S89 (UNIFOM)

1.

A hasított sertések osztályozását a Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM) műszerrel kell elvégezni.

2.

A műszer megegyezik az 1. rész 2. pontjában leírt műszerrel. A számítógép és az optikai szondából nyert fény-visszaverődési profil értékelésére szolgáló szoftver tekintetében azonban különbözik a UNIFOM a FOM-tól. Ezenkívül a UNIFOM nem csatlakozik a súlymérő eszközhöz.

3.

A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

Image = 53,527 – 0,127 × SZ1 – 0,563 × SZ2 + 0,283 × H2

ahol:

Image

=

a becsült színhústartalom (százalékban)

SZ1

=

a hátszalonna vastagsága milliméterben mérve P1 mérési pontnál (8 cm-re a hasított test középvonalától, a harmadik és a negyedik ágyékcsigolya között)

SZ2

=

a hátszalonna vastagsága milliméterben mérve P2 mérési pontnál (6 cm-re a hasított test középvonalától, az utolsó harmadik és negyedik borda között)

H2

=

az izom vastagsága milliméterben mérve P2 mérési pontnál (6 cm-re a hasított test középvonalától, az utolsó harmadik és negyedik borda között).

A képlet az 50–120 kg súlyú hasított testek esetében érvényes.

3. rész

ULTRA FOM 200

1.

A hasított sertések osztályozását az UltraFom 200 műszerrel kell elvégezni.

2.

A műszert 4 MHz-es (Krautkrämer MB 4 SE) ultrahangos szondával kell felszerelni. Az ultrahangos jeleket egy (Intel 80 C 32 típusú) mikroprocesszor digitalizálja, menti el és dolgozza fel. A mérések eredményeit magának a műszernek a segítségével kell átszámítani a becsült színhústartalomra.

3.

A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

Image = 59,989 – 0,265 × SZ1 – 0,402 × SZ2 + 0,007625 × H2 + 0,08837 × W

ahol:

Image

=

a becsült színhústartalom (százalékban)

SZ1

=

a hátszalonna vastagsága milliméterben mérve P1 mérési pontnál (7 cm-re a hasított test középvonalától, a harmadik és a negyedik ágyékcsigolya között)

SZ2

=

a hátszalonna vastagsága milliméterben mérve P2 mérési pontnál (7 cm-re a hasított test középvonalától, az utolsó harmadik és negyedik borda között)

H2

=

az izom vastagsága milliméterben mérve P2 mérési pontnál (7 cm-re a hasított test középvonalától, az utolsó harmadik és negyedik borda között)

W

=

a hasított test meleg tömege (kg).

A képlet az 50–120 kg súlyú hasított testek esetében érvényes.

4. rész

FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASE GRADING (AUTOFOM)

1.

A hasított sertések osztályozását az AUTOFOM (Fully automatic ultrasonic carcase grading) műszerrel kell elvégezni.

2.

A műszert tizenhat 2 MHz-es (Krautkrämer, SFK 2 NP) ultrahangos átalakítóval (transzduktorral) kell felszerelni; az egyes átalakítók közötti működési távolság 25 mm legyen.

Az ultrahangos adatoknak tartalmazniuk kell a hátszalonna és az izom vastagságára vonatkozó mérési adatokat is.

A mérések eredményeit számítógép segítségével át kell számítani a becsült színhústartalomra.

3.

A hasított sertés színhústartalmát 60 mérési pont alapján kell meghatározni a következő képlet segítségével:

Image = 52,698684 – 0,033320 x1 – 0,027910 x2 – 0,033369 x3 – 0,042006 x4 – 0,044693 x5 – 0,038184 x6 – 0,021688 x7 – 0,023770 x8 – 0,020832 x9 – 0,018833 x10 – 0,014692 x11 – 0,018321 x12 – 0,025358 x13 – 0,024304 x14 – 0,026339 x15 – 0,020495 x16 – 0,016825 x17 – 0,019075 x18 – 0,021736 x19 – 0,020635 x20 – 0,019779 x21 – 0,027397 x22 – 0,023439 x23 – 0,022317 x24 – 0,024994 x25 – 0,026247 x26 – 0,023531 x27 – 0,019013 x28 – 0,027384 x29 – 0,031072 x30 – 0,028046 x31 – 0,025150 x32 – 0,023167 x33 – 0,024394 x34 – 0,026832 x35 – 0,024874 x36 – 0,018853 x37 – 0,021229 x38 – 0,028275 x39 – 0,027372 x40 – 0,018172 x41 – 0,017360 x42 – 0,019780 x43 – 0,022921 x44 – 0,023974 x45 – 0,024597 x46 – 0,013694 x47 – 0,014177 x48 – 0,016137 x49 – 0,016805 x50 – 0,017700 x51 – 0,022157 x52 – 0,027827 x53 + 0,051671 x54 + 0,049577 x55 + 0,049119 x56 + 0,050793 x57 + 0,050356 x58 + 0,050666 x59 + 0,053370 x60

ahol:

Image

=

a becsült színhústartalom-százalék,

x1, x2 … x60 az AUTOFOM által mért változók.

4.

A mérési pontok és a statisztikai módszer leírása a Bizottsághoz benyújtott magyar jegyzőkönyv II. részében található a 2967/85/EGK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

A képlet az 50–120 kg súlyú hasított testek esetében érvényes.


EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EFTA Felügyeleti Hatóság

19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/59


AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG AJÁNLÁSA

65/04/COL

(2004. március 31.)

a takarmányok 2004. évi hivatalos ellenőrzésének összehangolt programjáról

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra és különösen annak 109. cikkére és 1. jegyzőkönyvére,

tekintettel az EFTA-tagok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, valamint 1. jegyzőkönyvére,

tekintettel az EGT-Megállapodás 1. jegyzőkönyvével módosított és az EGT-Megállapodáshoz igazított, az EGT-Megállapodás I. mellékletének II. fejezete 31a pontjában hivatkozott törvényre (a takarmányozás hatósági ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1995. október 25-i 95/53/EK tanácsi irányelv (1)), és különösen annak 22. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térség rendeltetésszerű működése érdekében az EGT-tagok által végrehajtott hivatalos ellenőrzések jobb összehangolásához koordinált takarmányellenőrzési programok megszervezésére van szükség az EGT-n belül.

(2)

E programok középpontjában az EGT-Megállapodás idevágó előírásainak betartása, valamint a köz- és állategészség védelme kell álljon.

(3)

A nemzeti és a koordinált programok egyidejű végrehajtása olyan információt és tapasztalatot nyújthat, amely a jövőbeni ellenőrzési tevékenységek és törvényhozás alapjául szolgálhat.

(4)

Bár az EGT-Megállapodás I. melléklete II. fejezetének 33) pontjában hivatkozott jogszabály (a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2)) rögzíti a takarmány maximális aflatoxin B1 tartalmát, más mikotoxinokra, mint például az ochratoxin A, a zearalenon, a deoxinivalenol és a fumonisinek, nincs hatályos előírás az EGT-Megállapodás keretein belül. Az e mikotoxinok jelenlétéről szúrópróbaszerűen gyűjtött információ hasznos adatokkal szolgálhat a jogszabályok továbbfejlesztését célzó helyzetértékeléshez. Egyes takarmány-alapanyagok, mint a gabona és az olajos magvak halmozottan ki vannak téve az aratásból, raktározásból és szállításból eredő mikotoxin-szennyezésnek. Mivel a mikotoxin-koncentráció mértéke évről évre változik, ajánlatos az egymást követő évek adatait valamennyi említett mikotoxin esetében összegyűjteni.

(5)

Korábbi, olyan takarmányokon végzett ellenőrzések, amelyekben az antibiotikumok és kokcidiosztatikumok előfordulása nem megengedett, arra utalnak, hogy továbbra is előfordulnak jogsértések. A találati sűrűség és a témakör kényes volta indokolttá teszi az ellenőrzések folytatását.

(6)

Norvégia és Izland jelen ajánlás takarmánykiegészítőként nem engedélyezett anyagokra vonatkozó II. mellékletének hatálya alá tartozó programokban való részvételét meg kell vizsgálni az EGT-Megállapodás I. mellékletének II. fejezete alóli mentességük figyelembevételével.

(7)

Fontos gondoskodni a takarmányokban előforduló állati eredetű alapanyagok korlátozásának hatékony, az idevágó EGT-előírásoknak megfelelő érvényesítéséről.

(8)

A takarmány- és élelmiszerlánc medroxiprogeszteron-acetáttal (MPA) való szennyeződésének esete felhívta a figyelmet arra, milyen fontos a takarmánybiztonság szempontjából a beszerzési forrás kiválasztása. A takarmányok néhány alkotórésze élelmiszeripari, egyéb ipari vagy ásványkitermelési melléktermék. Az ipari eredetű alapanyagok forrása, valamint az alkalmazott feldolgozási eljárások döntő szerepet játszhatnak a termékbiztonság szempontjából. Ezért az illetékes hatóságoknak ezt a szempontot különösen figyelembe kell venniük ellenőrzéseik során.

(9)

A jelen ajánlásban szereplő intézkedések összhangban vannak az EFTA Felügyeleti Hatóságot támogató EFTA Növényi és állati takarmányok bizottságának véleményével,

A KÖVETKEZŐT AJÁNLJA AZ EFTA-ÁLLAMOKNAK:

1.

2004 során hajtsanak végre egy koordinált ellenőrzési programot, melynek célja az alábbiak ellenőrzése:

a)

a takarmányok mikotoxin-koncentrációja (aflatoxin B1, ochratoxin A, zearalenon, deoxinivalenol és fumonisinek) az elemzési módszerek megadásával; a mintavétel során szúrópróbaszerű és célzott mintavételt egyaránt alkalmazni kell; a célzott mintavétel során olyan alapanyagokat kell megvizsgálni, amelyeknél feltételezhető a magasabb mikotoxin-koncentráció, pl. gabonafélék, olajos magvak, olajtartalmú gyümölcsök, az ezekből készült termékek és melléktermékeik, valamint a hosszan tárolt, vagy hosszú tengeri úton szállított alapanyagok; az ellenőrzés eredményét az I. mellékletben található minta alapján kell jelenteni;

b)

bizonyos gyógyszerek jelenléte – függetlenül attól, hogy azok bizonyos állatfajok és -kategóriák számára takarmány-kiegészítőként engedélyezettek-e vagy sem – olyan nem gyógyászati előkeverékekben és összetett takarmányokban, ahol ezek a gyógyszerek nem engedélyezettek; az ellenőrzéseknek az előkeverékekben és összetett takarmányokban azon gyógyszerekre kell irányulniuk, amelyek esetében az illetékes hatóság szerint különösen nagy a tilalom megszegésének valószínűsége; az ellenőrzés eredményét a II. mellékletben található minta alapján kell jelenteni;

c)

az állati eredetű alapanyagok előállítására és felhasználására vonatkozó korlátozások betartása a III. mellékletben foglaltaknak megfelelően;

d)

az összetett takarmányok gyártói által a IV. mellékletnek megfelelően a beszállított ipari eredetű alapanyagok kiválasztására és értékelésére, valamint ezen anyagok minőségének és biztonságos voltának biztosítására alkalmazott eljárások.

2.

Az 1. bekezdésben előírt koordinált ellenőrzési program eredményeit külön fejezetként kell szerepeltetni az ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentésben, amelyet a tagországoknak a 95/53/EK irányelv 22. cikkének (2) bekezdésében foglaltak és az összehangolt jelentési minta legújabb változata szerint 2005. április 1-ig kell eljuttatniuk az EFTA Felügyeleti Hatósághoz.

Kelt Brüsszelben, 2004. március 31-én.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről

Bernd HAMMERMAN

bizottsági testületi tag

Niels FENGER

igazgató


(1)  HL L 265., 1995.11.8., 17. o. A legutóbb a 2001/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 234., 2001.9.1., 55. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o. A legutóbb a 2005/8/EK bizottsági irányelvvel (HL L 27., 2005.1.29., 44. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

Egyes mikotoxinok (aflatoxin B1, ochratoxin A, zearalenon, deoxinivalenol, fumonisinek) koncentrációja a takarmányokban

Valamennyi megvizsgált minta egyedi eredményei; minta az 1. bekezdés a) pontjában szereplő jelentéshez

Takarmány

Mintavétel (szúrópróbaszerű vagy célzott)

Mikotoxin fajtája és koncentrációja (μg/kg 12 % nedvességtartalmú takarmányra vonatkoztatva)

Típus

Származási ország

Aflatoxin B1

Ochratoxin A

Zearalenon

Deoxinivalenol

Fumonisinek (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az illetékes hatóság köteles továbbá megadni az alábbiakat:

a végrehajtott intézkedést, ha az aflatoxin B1 szintje meghaladja a maximális értéket,

az alkalmazott elemzési módszereket,

a minimális detektálható mennyiséget.


(1)  A fumonisinek koncentrációja magában foglalja az összes B1, B2 és B3 fumonisint.


II. MELLÉKLET

Egyes takarmánykiegészítőként nem engedélyezett anyagok előfordulása

Egyes antibiotikumok, kokcidiosztatikumok és más anyagok jogszerűen fordulhatnak elő takarmánykiegészítőként bizonyos állatfajok és -kategóriák előkeverékeiben és összetett takarmányaiban, amennyiben ezt az EGT-Megállapodás I. melléklete II. fejezetének 1. pontjában hivatkozott jogszabály engedélyezi (a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelv (1)).

Nem engedélyezett anyagok előfordulása a takarmányban jogsértésnek minősül.

Az ellenőrzés alá vont anyagokat a következő felsorolásból kell kiválasztani:

1.

Kizárólag bizonyos állatfajok és -kategóriák takarmánykiegészítőjeként engedélyezett anyagok:

 

avilamicin

 

decoquinate

 

diklazuril

 

flavofoszfolipol

 

halofuginon-hidrobromid

 

lazalocid A-nátrium

 

maduramicin-ammónium-alfa

 

monenzin-nátrium

 

narazin

 

narazin – nikarbazin

 

robenidin hidroklorid,

 

szalinomicin-nátrium

 

szemduramicin-nátrium

2.

Már nem engedélyezett takarmánykiegészítő agyagok:

 

amprólium

 

amprólium/ethopabát

 

arprinocid

 

avoparcin

 

carbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

metiklórpindol

 

metiklórpindol/metil-benzokvát

 

nikarbazin

 

nifursol

 

olaquindox

 

ronidazol

 

spiramycin

 

tetraciklinek

 

tilozin-foszfát

 

virginamicin

 

cink-bacitracin

 

egyéb mikrobaölő anyagok

3.

Anyagok, amelyek soha nem voltak engedélyezett takarmánykiegészítők:

egyéb anyagok

Valamennyi kifogásolt minta egyedi eredményei; minta az 1. bekezdés b) pontjában szereplő jelentéshez

Takarmány típusa

(állatfaj és kategória)

Detektált anyag

Mért mennyiség

A jogsértés oka (2)

Foganatosított intézkedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az illetékes hatóság köteles továbbá megadni az alábbiakat:

az ellenőrzött minták teljes számát,

a vizsgált anyagok nevét,

az alkalmazott elemzési módszereket,

a minimális detektálható mennyiséget.


(1)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

(2)  A nem engedélyezett anyag takarmányban való előfordulásához vezető ok, az illetékes hatóság által végzett ellenőrzés eredményei alapján.


III. MELLÉKLET

Az állati eredetű takarmány-alapanyagok előállításának és használatának korlátozása

Az EFTA-tagoknak a 95/53/EK irányelv 3., 13. és 15. pontjának sérelme nélkül koordinált ellenőrzési programot kell végrehajtaniuk 2004 során annak megállapítására, hogy teljesültek-e az állati eredetű takarmány-alapanyagok előállítására és használatára vonatkozó korlátozások.

Az EGT-Megállapodás I. melléklete I. fejezetének 7., 1., 12. pontjaiban hivatkozott jogszabály IV. mellékletében rögzített, bizonyos állatok feldolgozott állati fehérjével történő takarmányozására vonatkozó tilalom (bizonyos fertőző szivacsos agyvelősorvadás-megbetegedések megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1)) hatékony érvényre juttatásának érdekében az EFTA-tagoknak speciális, célzott ellenőrzéseken alapuló ellenőrzési programot kell kidolgozniuk. A 95/53/EK irányelv 4. cikkével összhangban a fenti ellenőrzési programnak olyan kockázatközpontú stratégián kell alapulnia, amely kiterjed a takarmány-előállítás valamennyi fázisára és minden olyan létesítményre, amely takarmány előállításával, kezelésével és adminisztrálásával foglalkozik. Az EFTA-tagoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a kockázathoz kapcsolódó kritériumok meghatározására. Az egyes kritériumokhoz rendelt súlyoknak arányban kell állniuk a kockázattal. Az egyes létesítményekben végrehajtott ellenőrzések gyakoriságának és az ellenőrzött minták számának korrelálniuk kell az adott létesítményekhez rendelt súlyok összegével.

Az ellenőrzési program kidolgozása során a következő, indikatív jelleggel felsorolt létesítményeket és kritériumokat kell figyelembe venni:

Létesítmények

Kritériumok

Súlyozás

Takarmányüzemek

Kérődző és nem kérődző állatok takarmányozására szánt, szabályozás révén engedélyezett, feldolgozott állati eredetű fehérjét tartalmazó összetett takarmányokat előállító kettős áramú takarmányüzemek

Takarmányüzemek, amelyeknél korábban jogsértést észleltek, vagy jelenleg fennáll a jogsértés gyanúja

Olyan takarmányüzemek, amelyek nagy mennyiségű magas fehérjetartalmú takarmányt – mint pl. halliszt, szójaliszt, kukoricaglutén-őrlemény és fehérjekoncentrátumok – importálnak

Olyan takarmányüzemek, amelyek nagy mennyiségben állítanak elő összetett takarmányokat

Olyan takarmányüzemek, amelyeknél fennáll az üzemi munkafolyamatokból adódó keresztszennyezés veszélye (pl. silók alkalmazása, a termelési útvonalak hatékony szétválasztásának ellenőrzése, az összetevők ellenőrzése, belső laboratóriumok, mintavételi eljárás stb.)

 

Állat-egészségügyi határállomások és az EGT-be más belépési pontjai

Nagy/kis mennyiségű takarmánybehozatal

Magas fehérjetartalmú takarmányok

 

Mezőgazdasági üzemek

Szabályozás révén engedélyezett állati eredetű feldolgozott fehérjét tartalmazó saját keveréket előállító mezőgazdasági üzemek

Olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek a kérődzők mellett más állatfajokat is tartanak (kérődző és nem kérődző állatoknak szánt takarmány keveredésének veszélye)

A takarmányt ömlesztett áruként vásárló mezőgazdasági üzemek

 

Forgalmazók

Magas fehérjetartalmú takarmányokat kínáló áruházak és az ilyen takarmányok tárolását szolgáló köztes raktárak

Nagy mennyiségű ömlesztett takarmányok forgalmazói

Külföldön előállított összetett takarmányok forgalmazói

 

Mobil takarmánykeverők

Kérődző és nem kérődző állatoknak szánt takarmányokat egyaránt előállító takarmánykeverők

Takarmánykeverők, amelyeknél korábban jogsértést észleltek, vagy jelenleg fennáll a jogsértés gyanúja

Magas fehérjetartalmú takarmányt felhasználó takarmánykeverők

Nagy termelékenységű takarmánykeverők

Nagyszámú mezőgazdasági üzemet, köztük kérődzőket tartó üzemeket is ellátó takarmánykeverők

 

Szállítóeszköz

Feldolgozott állati fehérjék és takarmányok szállítására használt járművek

Olyan járművek, amelyeknél korábban jogsértést észleltek, vagy jelenleg fennáll a jogsértés gyanúja

 

Az itt javasolt létesítmények és kritériumok alternatívájaként az EFTA-tagok 2004. április 30. előtt eljuttathatják saját kockázatértékelésüket az EFTA Felügyeleti Hatósághoz.

A mintavételt célzottan olyan tételekből, illetve folyamatokból kell végrehajtani, amelyeknél a tiltott feldogozott állati fehérjékkel történő keresztszennyezés előfordulása a legvalószínűbb (pl. az állati fehérjét tartalmazó takarmány szállítása utáni első olyan tétel, amelyben az adott fehérje nem fordulhat elő, műszaki problémák vagy a gyártósoron végrehajtott változtatások, az ömlesztett takarmány raktározására szolgáló tartályokon vagy silókon végrehajtott változtatások).

Az egyes EFTA-tagállamokban az előállított összetett takarmány minden 100 000 tonnája után évente minimum 10 ellenőrzést kell végrehajtani. Az egyes EFTA-tagállamokban az előállított összetett takarmány minden 100 000 tonnája után évente minimum 20 hivatalos mintát kell venni. Alternatív módszerek engedélyezéséig a minták elemzésére a takarmányok hatósági ellenőrzése során az állati eredetű alkotóelemek mikroszkópos vizsgálat útján történő azonosítására és meghatározására vonatkozó iránymutatások kialakításáról szóló, 1998. november 13-i 98/88/EK bizottsági irányelvben (2) rögzített mikroszkópos azonosítást és becslést kell használni. Bármely tiltott állati eredetű alkotórész előfordulása a takarmányban a takarmányozásra vonatkozó tilalom megszegésének minősül.

Az ellenőrzési programok eredményét a következő űrlapon kell jelenteni az EFTA Felügyeleti Hatóságnak:

Összefoglaló az állati eredetű takarmányok használatára vonatkozó korlátozások ellenőrzéséről (tiltott feldolgozott állati fehérjével történő takarmányozás)

A.   Dokumentált ellenőrzések

Szakasz

A feldolgozott állati fehérjék előfordulására vonatkozó vizsgálatokat tartalmazó ellenőrzések száma

A nem laboratóriumi tesztek, hanem pl. dokumentum-ellenőrzések során felderített jogsértések száma

Takarmány-alapanyagok importja

 

 

Takarmány-alapanyagok tárolása

 

 

Takarmányüzem

 

 

Üzemi takarmánykeverő/mobil takarmánykeverő

 

 

Takarmány – közvetítő kereskedelem

 

 

Szállítóeszközök

 

 

Nem kérődző állatokat tartó mezőgazdasági üzemek

 

 

Kérődző állatokat tartó mezőgazdasági üzemek

 

 

Egyéb: …

 

 


B.   Takarmány-alapanyagokban és összetett takarmányokban előforduló feldolgozott állati eredetű fehérjék kimutatására irányuló mintavétel és vizsgálat

Létesítmények

A feldolgozott állati eredetű fehérjék kimutatására irányuló hivatalos vizsgálatnak alávetett minták száma

A kifogásolt minták száma

Szárazföldi állatokból származó feldolgozott állati fehérje előfordulása

Halakból származó feldolgozott állati fehérje előfordulása

Takarmány-alapanyag

Összetett takarmányok

Takarmány-alapanyag

Összetett takarmányok

Takarmány-alapanyag

Összetett takarmányok

kérődzőknek

nem kérődzőknek

kérődzőknek

nem kérődzőknek

kérődzőknek

nem kérődzőknek

A behozatal során

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takarmányüzem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közvetítő kereskedő/raktár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szállítóeszköz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzemi takarmánykeverő/mobil takarmánykeverő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági üzemek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   A kérődzőknek szánt takarmányból vett, tiltott feldolgozott állati fehérjét tartalmazó minták

 

A mintavétel hónapja

A szennyezettség típusa, foka és eredete

Foganatosított szankciók (vagy egyéb intézkedések)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen felül az EFTA-államoknak elemezniük kell, hogy a takarmány-alapanyagnak szánt zsírokban és növényi olajokban előfordulnak-e csontnyomok, és ennek eredményét az ezen ajánlás 2. bekezdésében említett jelentésben szerepeltetniük kell.


(1)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

(2)  HL L 318., 1998.11.27., 45. o.


IV. MELLÉKLET

A beszállított ipari eredetű takarmány-alapanyagok kiválasztási és értékelési eljárásai

Az illetékes hatóságok kötelesek az összetett takarmányok előállítói által a beszállított ipari eredetű takarmány-alapanyag kiválasztására és értékelésére használt eljárásokat megállapítani és röviden leírni. Némelyik eljárás a beszállítandó termékekre, illetve a szállítóra vonatkozó tulajdonságok, illetve követelmények előzetes rögzítéséhez kapcsolódik. Más eljárásoknál az összetett takarmány előállítói a szállítmány beérkezésekor saját eljárás segítségével ellenőrzik bizonyos paraméterek betartását.

Az illetékes hatóságok minden megállapított eljárás (beszállított termékek kiválasztási és értékelési eljárása) esetében kötelesek megadni az adott eljárás alkalmazásának előnyeit és hátrányait a takarmánybiztonság szempontjából. Végül a potenciális kockázatok figyelembevételével minden egyes eljárást értékelniük kell, hogy a takarmánybiztonság biztosítása szempontjából elfogadhatónak, elégtelennek, vagy elfogadhatatlannak minősül-e, a minősítéshez vezető okok megadásával együtt.

Az eljárások értékelése

Eljárás (rövid leírás, amely tartalmazza a takarmány-alapanyagok elfogadásának/elutasításának kritériumait)

Előnyök

Hátrányok

Az eljárások elfogadhatóságának értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 


Helyesbítések

19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/68


Helyesbítés a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 12-i 718/2005/EK bizottsági rendelethez

(Ez a szöveg a Hivatalos Lap 2005. május 13-i L 121. számának 64. oldalán megjelent szöveget visszavonja és annak helyébe lép.)

A BIZOTTSÁG 718/2005/EK RENDELETE

(2005. május 12.)

a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló, 2002. december 20-i 2368/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikkére,

mivel:

(1)

A Cseh Köztársaság két hatóságot jelölt ki közösségi hatóságként és erről tájékoztatta a Bizottságot. A Bizottság megállapította, hogy elegendő adat került benyújtásra annak alátámasztására, hogy ez a hatóság képes megbízható, hatékony és megfelelő módon, időben teljesíteni a 2368/2002/EK rendelet II., III., és V. fejezetében előírt feladatokat.

(2)

Az Egyesült Királyság tájékoztatta a Bizottságot közösségi hatósága új címéről.

(3)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 2368/2002/EK rendelet 22. cikkében kijelölt bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2368/2002/EK rendelet III. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 12-én.

a Bizottság részéről

Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

»III. MELLÉKLET

A tagállamok illetékes hatóságainak jegyzéke és azoknak a 2. és 19. cikkben említett feladatai

BELGIUM

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 70

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: Diamond@mineco.fgov.be

 

A nyersgyémántoknak a 2368/2002/EK rendeletben előírt import- és exportszabályozását, valamint a vámjogi rendeltetést Belgiumban kizárólag az alábbi címen végzik:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen 1.

CSEH KÖZTÁRSASÁG

 

A nyersgyémántoknak a 2368/2002/EK rendeletben előírt import- és exportszabályozását, valamint a vámjogi rendeltetést a Cseh Köztársaságban kizárólag az alábbi címen végzik:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax. (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

NÉMETORSZÁG

 

A nyersgyémántoknak a 2368/2002/EK rendeletben előírt import- és exportszabályozását, beleértve a közösségi tanúsítványok kibocsátását, Németországban kizárólag az alábbi hatóság végzi:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27 - 0

Fax (49-6781) 56 27 - 19

E-mail: zaio@hzako.bfinv.de

 

E rendelkezés 5. cikkének (3) bekezdése, 6., 9., 10. cikke, 14. cikkének (3) bekezdése, 15. és 17. cikke alkalmazásában, különösen a Bizottságnak való jelentési kötelezettségekre vonatkozóan, Németország illetékes hatóságaként az alábbi hatóság működik:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel: (44-207) 008 6903

Fax: (44-207) 008 3905

E-mail: GDO@gtnet.gov.uk«


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 28. o. A legutóbb az 522/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 84., 2005.4.2., 8. o.) módosított rendelet.