ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 119

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. május 11.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 707/2005/EK rendelete (2005. május 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 708/2005/EK rendelete (2005. május 10.) egy, az 1107/96/EK rendelet mellékletében szereplő eredetmegjelölés termékleírásának módosításáról (Azeites do Norte Alentejano) (OEM)

3

 

 

A Bizottság 709/2005/EK rendelete (2005. május 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

8

 

 

A Bizottság 710/2005/EK rendelete (2005. május 10.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

9

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. április 26.) a Régiók Bizottsága három lett teljes jogú tagjának kinevezéséről

11

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. május 3.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv betartásának tagállami ellenőrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási szabályainak megállapításáról (az értesítés a C(2005) 1355. számú dokumentummal történt)

13

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

11.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 119/1


A BIZOTTSÁG 707/2005/EK RENDELETE

(2005. május 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 10-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. május 10-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

114,6

204

112,3

212

122,7

999

116,5

0707 00 05

052

146,6

204

64,6

999

105,6

0709 90 70

052

70,3

204

35,2

999

52,8

0805 10 20

052

41,5

204

47,6

212

58,6

220

47,4

388

66,8

400

50,3

624

56,7

999

52,7

0805 50 10

052

49,5

388

60,0

400

57,3

528

54,4

624

70,4

999

58,3

0808 10 80

388

93,9

400

143,8

404

128,4

508

78,8

512

70,4

524

63,3

528

69,7

720

67,5

804

106,8

999

91,4


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


11.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 119/3


A BIZOTTSÁG 708/2005/EK RENDELETE

(2005. május 10.)

egy, az 1107/96/EK rendelet mellékletében szereplő eredetmegjelölés termékleírásának módosításáról (Azeites do Norte Alentejano) (OEM)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 9. cikkére és 6. cikke (3) és (4) bekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2081/92/EGK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően kihirdették az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Portugáliának az 1107/96/EK bizottsági rendelet (3) szerint bejegyzett „Azeites do Norte Alentejano”, oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírása egyes pontjainak módosítására irányuló kérelmét.

(2)

Mivel a 2081/92/EGK rendelet 7. cikke szerinti egyetlen kifogási nyilatkozat sem érkezett a Bizottsághoz, e módosításokat be kell jegyezni és ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „Azeites do Norte Alentejano” eredetmegjelölés termékleírása e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A termékleírás főbb pontjainak összefoglalása e rendelet II. mellékletében szerepel.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 10-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o. A legutóbb az 1345/2004/EK rendelettel (HL L 249., 2004.7.23., 14. o.) módosított rendelet.

(3)  HL C 262., 2003.10.31., 17. o. („Azeites do Norte Alentejano”).


I. MELLÉKLET

PORTUGÁLIA

„Azeites do Norte Alentejano”

Módosítások:

Az érintett termékleírás címsora

Elnevezés

Image

Termékleírás

Image

Földrajzi terület

A származás igazolása

Előállítási módszer

Kapcsolat

Címkézés

Nemzeti előírások

Módosítások:

Termékleírás– észak-alentejoi, kissé sűrű, gyümölcsös, sárgászöld színű, olívaolaj, mely eleget tesz az extraszűz olívaolajak 6,5, valamint a 6,0 szűz olívaolaj minimális kritériumának.

Ezen olívaolaj jellemzőinek részletes tanulmányozása keretében kitűnt, hogy bizonyos paramétereit ki kell igazítani, nevezetesen: Delta K, LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO trigliceridek; C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1, C18:2 és C18:3 zsírsavak; transz-zsírsavak, koleszterin, kampesztanin, Delta 7 – sztigmaszterin

A Carrasquenha, Redondil és Azeiteira (vagy Azeitoneira) regionális fajták az elfogadott fajták közé kerülnek.

Földrajzi terület– A termelői földrajzi terület kiterjesztése a következő településekre: Alandroal, Nisa, Reguengos de Monsaraz, Évora (freguesias de Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede és S. Bento do Mato) és Mourão (freguesias de Luz és Mourão), mivel:

ezeken a településeken és freguesiákon a talaj- és éghajlati viszonyok azonosak,

az ott termelt olívaolaj ugyanazokkal a fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőkkel rendelkezik, mint az érintett földrajzi területen termelt,

e települések lakosai ugyanazokkal a szokásokkal, illetve megbízható és ősrégi szaktudással rendelkeznek, mint a régió többi lakosa.


II. MELLÉKLET

A TANÁCS 2081/92/EGK RENDELETE

„AZEITES DO NORTE ALENTEJANO”

(No EK: PO/0266/24.1.1994)

OEM (X) OFJ ( )

Ez az összefoglaló tájékoztatási céllal készült. Bővebb információért – különösen az érintett OEM-mel vagy OFJ-vel ellátott termékek termelőinek – a termékleírás teljes változatát célszerű tanulmányozni, amely vagy nemzeti szinten, vagy az Európai Bizottság szervezeti egységeinél szerezhető be (1).

1.

   A tagállam illetékes szerve

Név

:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Cím

:

Av. Afonso Costa, 3 — P-1949-002 Lisboa, Portugal

Telefon

:

(351-21) 844 22 00

Fax

:

(351-21) 844 22 02

E-mail

:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Csoportosulás

2.1.

Név

:

APAFNA — AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS DO NORTE ALENTEJANO

2.2

Cím

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269, P-7300-901 Portalegre

Telefon

:

(351-245) 33 10 64

Fax

:

(351-245) 20 75 21

E-mail

:

aadp1@iol.pt

2.3.

Tagösszetétel

:

termelők/feldolgozók (X) egyéb ( )

3.

   Terméktípus 1.5. kategória – Zsírok – olívaolaj

4.

   Termékleírás (a 4. cikk (2) bekezdése szerinti követelmények összefoglalása)

4.1.   Név: „Azeites do Norte Alentejano”

4.2.   Leírás: Az „Azeite do Norte Alentejano” megjelölésen azt a gyümölcsökből gépileg kivont olajos folyadékot értjük, amelyet a víz növényből való kiválasztása, a részek héjtól történő és a hús magtól történő leválasztása után nyerünk a fent megnevezett földrajzi terület olajfaültetvényein termelt, e régióban feldolgozott és csomagolt Olea europea sativa faj Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira vagy Azeitoneira, Blanqueta vagy Branquita és Cobrançosa fajtáiból.

Az észak-alentejoi olívabogyó kissé sűrű, gyümölcsös, sárgászöld színű, és eleget tesz az extraszűz olívaolajak 6,5, valamint a szűz olívaolajak 6,0 minimiális kritériumának.

4.3.   Földrajzi terület: Alandroal, Borba, Estremoz települések; Evora település: Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede és S. Bento do Mato freguesias; Mourão teleülés: Luz és Mourão; Evora közigazgatási kerület: Redondo, Reguengos de Monsaraz és Vila Viçosa települések; Portalegre közigazgatási kerület: Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre és Sousel települések által határolt terület.

4.4.   Származás igazolása: a felhasználás által, tekintettel a regionális főzési hagyományokra és az ősidők óta létező szakértelemre.

Ezen olívaolajak termeléséhez a feldolgozók kizárólag a bejegyzett termelőktől származó engedélyezett fajtákat használhatják fel.

Minden, az OEM ügyvezetői csoportja által elismert piaci szereplő esetében leíró jellegű és rendszeresen aktualizált jegyzék készül, ami tartalmazza a felhasznált olajbogyók származásával kapcsolatos információkat, a termelés/átvétel tényleges körülményeit, valamint a hatályban lévő műszaki feltételeket.

E napi jegyzéknek tartalmaznia kell az olajbogyók szállítójának nevét, az egyes termelőktől átvett mennyiségeket és a kitermelt olívaolaj-mennyiséget.

A fajtákat az olívabogyó termelőinek vagy azok képviselőinek (szövetkezetek) kell bejegyeznie.

A termelőknek naprakészen kell tartaniuk egy jegyzéket, amelyben feltüntetik a Norte Alentejano eredetmegjelölést viselő olívaolaj termelésére szánt olajbogyó-mennyiségeket.

4.5.   Előállítási mód: A terméket a fent említett fajtákból kinyert és a következő arányban vegyített mennyiségekből állítják elő:

Tekintettel a Campo Maior és Elvas településekre jellemző kivételes körülményekre (rendkívül kedvező a konzervolíva-gyártáshoz), kivételesen engedélyezett, hogy a fennmaradó olívaolajnak szánt olajfaültetvények e kis régiójában a következő arányokban az alább említett fajták is felhasználhatóak legyenek:

A Picual fajta felhasználása minden körülmények között tilos; ugyanakkor más hagyományos fajták is felhasználhatóak legfeljebb 5 % erejéig, amennyiben az OEM ügyintézői termelőcsoportja engedélyezi azokat.

A gyümölcsöket a legmegfelelőbb érettségi állapotukban kell leszedni, a földre esett olajbogyókat nem lehet az eredetmegjelöléssel ellátott olaj gyártásakor felhasználni, a szállítás egymásra rakható ládákban történik a szellőzés szükségességének figyelembevételével.

A fajtákat az olajbogyó termelőinek vagy képviselőinek kell bejegyezni, és a présházak e termelés keretében kizárólag a bejegyzett termelők engedélyezett fajtáit fogadhatják kifogástalan higiéniai és egészségügyi feltételek mellett.

A zúzdában vagy a szűrőgépben a massza hőmérséklete, illetve a centrifugában a víz/olaj keverékének hőmérséklete semmiféleképpen nem haladhatja meg a 35 °C-t.

Az olívaolaj keverhetősége miatt, illetve az ellenőrzés során a nyomonkövethetőség megszakadásának elkerülése végett a csomagolás kizárólag a megfelelően elismert piaci résztvevők által mehet végbe a származási régióban oly módon, hogy a termék minősége és eredetisége garantált legyen, és hogy a fogyasztó ne lehessen tévedés áldozata. A csomagolás vízálló, közömbös és ártalmatlan alapanyagból készül, kielégítve minden higiéniai és egészségügyi szabványt.

4.6.   Kapcsolat: Ezen olívaolajak különleges jellemzőinek oka a régió talaj- és éghajlati viszonyai.

4.7.   Ellenőrző szerv

Név

:

AADP — Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre

Cím

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269, P-7300-901 Portalegre

Telefon

:

(351-245) 20 12 96/33 10 64

Fax

:

(351-245) 20 75 21

E-mail

:

aadp1@iol.pt

4.8.   Címkézés: A „AZEITES DO NORTE ALENTEJANO — Denominação de Origem Protegida” megjelölésnek kötelezően szerepelnie kell, csakúgy mint az OEM ügyvezetői csoportja által elismert észak-alentejoi logónak, illetve az OEM elismert közösségi logójának.

4.9.   Nemzeti előírások: —


(1)  Európai Bizottság – Mezőgazdasági Főigazgatóság – „Mezőgazdasági termékek minőségpolitikája” osztály – B-1049 Brüsszel.


11.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 119/8


A BIZOTTSÁG 709/2005/EK RENDELETE

(2005. május 10.)

a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (12) bekezdésére,

tekintettel a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra és a fagyasztott bölényhúsra megállapított vámkontingensek megnyitásáról és működtetéséről szóló, 1997. május 27-én kelt 936/97/EK bizottsági rendeletre (2),

mivel:

(1)

A 936/97/EK rendelet 4. és 5. cikke meghatározza a 2. cikk f) pontjában megnevezett húsokra vonatkozó behozatali engedélyek igénylésére és kiadására vonatkozó szabályokat.

(2)

A 936/97/EK rendelet 2. cikkének f) pontja az ugyanezen rendelkezésben foglalt meghatározásnak megfelelő, jó minőségű, friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhús speciális feltételek mellett importálható mennyiségét a 2004. július 1-jétől 2005. június 30-ig terjedő időszak vonatkozásában 11 500 tonnában állapította meg.

(3)

Szükségesnek mutatkozik emlékeztetni arra, hogy a jelen rendeletben meghatározott engedélyek érvényességük teljes időtartama alatt csak annyiban használhatók fel, amennyiben azt a hatályos állat-egészségügyi szabályozás lehetővé teszi,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Minden, a 936/97/EK rendelet 2. cikkének f) pontja szerinti jó minőségű, friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozóan 2005. május 1. és 5. között beadott behozatali engedély iránti kérelem teljes egészében elfogadásra kerül.

(2)   Az engedély iránti kérelmek a 936/97/EK rendelet 5. cikkének értelmében, 2005. június hónapjának első öt napja folyamán nyújthatók be, 10 240,847 t-ra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 10-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 137., 1997.5.28., 10. o. A legutóbb az 1118/2004/EK rendelettel (HL L 217., 2004.6.17., 10. o.) módosított rendelet.


11.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 119/9


A BIZOTTSÁG 710/2005/EK RENDELETE

(2005. május 10.)

a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, valamint Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó kedvezményes vámok alkalmazására vonatkozó feltételek meghatározásáról szóló, 1987. december 21-i 4088/87/EGK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 4088/87/EGK rendelet 2. cikk (2) bekezdése, illetve 3. cikke előírja, hogy a nagyvirágú rózsára, a kisvirágú rózsára, az egy virágból álló (virágos) szegfűre és a több virágból álló (virágos szárú) szegfűre vonatkozó közösségi importárat és közösségi termelői árat tizenöt naponta kell meghatározni, és az így megállapított árak két hétig alkalmazandók. A Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból és a Gázai övezetből származó egyes virágok Közösségbe történő behozatalára vonatkozó rendelkezések alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 1988. március 17-i 700/88/EGK bizottsági rendelet (2) 1b. cikke értelmében ezeket az árakat kéthetes időszakokra kell megállapítani a tagállamok által közölt súlyozott árak alapján.

(2)

Az alkalmazandó vám meghatározása érdekében fontos, hogy ezeket az árakat késedelem nélkül határozzák meg.

(3)

Minthogy Ciprus 2004. május 1-jével csatlakozott az Európai Unióhoz, a továbbiakban nincs helye importár megállapításának ezen ország tekintetében.

(4)

Hasonlóképpen, figyelembe veendő az Európai Közösség és Izrael Állam között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az EK-Izrael társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének helyettesítéséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2003. december 22-i 2003/917/EK tanácsi határozattal (3), az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az EK-Marokkó társulási megállapodás 1. és 3. jegyzőkönyvének helyettesítéséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2003. december 22-i 2003/914/EK tanácsi határozattal (4), valamint az Európai Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) között levélváltás formájában létrejött, kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, valamint az Európai Közösség és a Palesztin Nemzeti Hatóság közötti ideiglenes társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének felváltásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 2004. december 22-i tanácsi határozattal (5) jóváhagyott megállapodásokat, a jövőben nincs helye importár megállapításának Izrael, Marokkó, Ciszjordánia, illetve a Gázai övezet tekintetében sem.

(5)

Ezeket az intézkedéseket az Élőnövény- és Virágpiaci Irányítóbizottság ülései közötti idõszakban a Bizottságnak kell meghoznia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az egy virágból álló (virágos) szegfűre, a több virágból álló (virágos szárú) szegfűre, a nagyvirágú rózsára és a kisvirágú rózsára vonatkozó, a 4088/87/EGK rendelet 1. cikkében említett közösségi termelői árakat és közösségi importárakat a 2005. május 11-től május 25-ig terjedő időszakra a jelen rendelet melléklete rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 10-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 382., 1987.12.31., 22. o. A legutóbb az 1300/97/EK rendelettel (HL L 177., 1997.7.5., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 72., 1988.3.18., 16. o. A legutóbb a 2062/97/EK rendelettel (HL L 289., 1997.10.22., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 346., 2003.12.31., 65. o.

(4)  HL L 345., 2003.12.31., 117. o.

(5)  HL L 2., 2005.1.5., 4. o.


MELLÉKLET

(EUR/100 db)

Időszak: 2005. május 11. és május 25. között

Közösségi termelői ár

Egy virágból álló szegfű

(virágos)

Több virágból álló szegfű

(virágos szárú)

Nagyvirágú rózsa

Kisvirágú rózsa

 

18,79

12,03

47,35

20,59

Közösségi importár

Egy virágból álló szegfű

(virágos)

Több virágból álló szegfű

(virágos szárú)

Nagyvirágú rózsa

Kisvirágú rózsa

Jordanie


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

11.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 119/11


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. április 26.)

a Régiók Bizottsága három lett teljes jogú tagjának kinevezéséről

(2005/368/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel a lett kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2002. január 22-én elfogadta a Régiók Bizottsága teljes jogú tagjainak és póttagjainak 2002. január 26-tól 2006. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2002/60/EK határozatot (1).

(2)

Andris JAUNSLEINIS, Jānis KALNAČS és Arvīds KUCINS hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága három teljes jogú tagjának helye betöltetlen maradt, és erről a Tanácsot 2005. április 6-án tájékoztatták,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a Régiók Bizottsága tagjainak a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2006. január 25-ig a következő személyeket nevezi ki:

Andris ELKSNĪTIS

[Dobeles pilsētas Domes priekšsēdētājs]

(képviselő, a dobelei városi tanács elnöke);

Edmunds KRASTIŅŠ

[Rīgas domes deputāts]

(rigai városi önkormányzati képviselő);

Tālis PUĶĪTIS

[Siguldas novada domes priekšsēdētājs]

(képviselő, a siguldai egyesített önkormányzati tanács elnöke).

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2005. április 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN


(1)  HL L 24., 2002.1.26., 38. o.


Bizottság

11.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 119/13


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 3.)

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv betartásának tagállami ellenőrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási szabályainak megállapításáról

(az értesítés a C(2005) 1355. számú dokumentummal történt)

(2005/369/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére és 12. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A tagállamok által szolgáltatott adatok összevethetősége érdekében a 2002/96/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése célkitűzéseinek való megfelelés kiszámítási módját össze kell hangolni a megjelenés tekintetében.

(2)

A pontatlanságok kockázatai és a pontos információk beszerzésének adminisztratív nehézségei közötti egyensúly megteremtése érdekében a tagállamok becslést alkalmazhatnak a begyűjtött, újrafelhasznált vagy újrahasznosított elektromos és elektronikus berendezések hulladékanyagainak és alkatrészeinek mennyiségi meghatározására.

(3)

A 2002/96/EK irányelv 6. cikke (5) bekezdésének értelmében a hulladékkezelést az érintett tagállamon vagy a Közösségen kívül is el lehet végezni abban az esetben, ha az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szállítása összhangban van az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséról szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK tanácsi rendelettel (2). Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait hulladékkezelésre másik tagállamba szállító vagy harmadik országba küldő tagállamnak az exportált mennyiséget a 2002/96/EK irányelv 7. cikk (2) bekezdésében megállapított célkitűzésekre való tekintettel kell kiszámítaniuk, azzal a feltétellel, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a küldő tagállam gyűjtötte be.

(4)

Az ebben a határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a 75/442/EGK tanácsi irányelv (3) 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamoknak a 2002/96/EK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése által előírt információt az e határozat mellékletének 1. táblázatában megállapított adatformátumok szerint kell benyújtaniuk.

2. cikk

(1)   A tagállamoknak e határozat melléklete 2. táblázatának kitöltésével kell igazolniuk a 2002/96/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdésével a begyűjtésre, újrafelhasználásra és hasznosításra vonatkozó megfelelést.

A táblázat kitöltésekor a tagállamok az újrafelhasznált, újrahasznosított és hasznosított anyagok, mint fémek, üveg és műanyagok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai és alkatrészei átlagos százalékos arányának megállapítására becslést alkalmazhatnak.

(2)   A 2002/96/EK irányelv 6. cikke (5) bekezdésének megfelelően a hulladékkezelésre harmadik országba vagy másik tagállamba exportált elektromos és elektronikus berendezések hulladékának mennyiségét az azt begyűjtő és küldő tagállamnak az említett irányelv 7. cikkének (2) bekezdésében megállapított célkitűzésekre való tekintettel kell kiszámítania.

(3)   A tagállamok határozzák meg, hogy a 2002/96/EK irányelv 6. cikke (5) bekezdésének második albekezdésében előírt bizonyítékok mellett szükség van-e további igazoló okmányokra.

3. cikk

A melléklet 1. és 2. táblázatának a Bizottsághoz való benyújtásakor a tagállamoknak részletes leírást kell szolgáltatni a Bizottság számára az adatfelvétel módjára és a becsült adatok megállapításához alkalmazott módszer magyarázatára vonatkozóan.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 3-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 37., 2003.2.13., 24. o. A legutóbb a 2003/108/EK irányelvvel (HL L 345., 2003.12.31. 106. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 30., 1993.2.6. 1. o. A legutóbb a 2557/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 349., 2001.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

1. táblázat

Elektromos és elektronikus berendezések begyűjtött és exportált hulladékai (2002/96/EK irányelv 5. és 12. cikke)

Számú oszlop

1

2

3

4

5

6

7

Termékfajta

Piaci forgalomban

Magánháztartásokból begyűjtött

Egyéb helyről begyűjtött

Összes begyűjtött hulladék

A tagállamban kezelt

Másik tagállamban kezelt

Az EK-n kívül kezelt

Teljes súly (1)

tonna

Teljes súly

tonna

Teljes súly

tonna

Teljes súly

tonna

Teljes súly

tonna

Teljes súly

tonna

Teljes súly

tonna

1.

Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 

 

 

2.

Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

 

 

3.

IT és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

 

 

4.

Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

 

 

5.

Világítótestek

 

 

 

 

 

 

 

5. a)

Gázkisüléses világítótestek

 

 

 

 

 

 

 

6.

Elektromos és elektronikus szerszámok

 

 

 

 

 

 

 

7.

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

 

 

8.

Orvosi berendezések

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ellenőrző és vezérlő eszközök

 

 

 

 

 

 

 

10.

Adagoló automaták

 

 

 

 

 

 

 


2. táblázat

Begyűjtött, újrahasznosított és újrafelhasznált, elérendő értékek (2002/96/EK irányelv 7. cikk (2) bekezdése)

Számú oszlop

1

2

3

4

5

Termékfajta

Begyűjtött

Begyűjtési arány

Újrafelhasználás és újrahasznosítás

Újrafelhasználási és újrahasznosítási arány

Egészben hasznosított készülék

Teljes súly (2)

tonna

%

Teljes súly

tonna

%

Teljes súly

tonna

1.

Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 

2.

Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

3.

IT és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

4.

Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

5.

Világítótestek

 

 

 

 

 

5. a)

Gázkisüléses világítótestek

n/a

n/a

 

 

 

6.

Elektromos és elektronikus szerszámok

 

 

 

 

 

7.

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

8.

Orvosi berendezések

 

 

 

 

 

9.

Ellenőrző és vezérlő eszközök

 

 

 

 

 

10.

Adagoló automaták

 

 

 

 

 

Megjegyzés: A szürke mezők kitöltése tetszőleges.


(1)  Amennyiben nem lehetséges, szám szerint.

(2)  Amennyiben nem lehetséges, szám szerint.