ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 118

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. május 5.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 699/2005/EK rendelete (2005. május 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 700/2005/EK rendelete (2005. május 4.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

3

 

 

A Bizottság 701/2005/EK rendelete (2005. május 4.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a 2005. áprilisában, egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikák, tehenek és üszők behozatala vonatkozásában benyújtott importjogosultsági kérelmeknek

5

 

*

A Bizottság 702/2005/EK rendelete (2005. május 3.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 703/2005/EK rendelete (2005. május 4.) a 2004-ben a Közösségben termelt és forgalomba hozott banánra vonatkozó kompenzációs támogatás, valamint az előlegek egységértékének 2005-re történő megállapításáról

12

 

*

A Bizottság 704/2005/EK rendelete (2005. május 4.) egy, az 1107/96/EK rendelet mellékletében szereplő eredetmegjelölés termékleírásának módosításáról (Mel de Barroso) (OEM)

14

 

*

A Bizottság 705/2005/EK rendelete (2005. május 4.) az árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

18

 

 

A Bizottság 706/2005/EK rendelete (2005. május 4.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

25

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. április 26.) a kenőanyagokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok, valamint értékelési és igazolási követelmények meghatározásáról (az értesítés a C(2005) 1372. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

26

 

*

A Bizottság határozata (2005. április 29.) a tagállamok részére a vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozóan a 2000–2006 közötti időszakra az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által megítélt keretösszegek indikatív felosztásának rögzítéséről szóló 1999/659/EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 1320. számú dokumentummal történt)

35

 

*

A Bizottság határozata (2005. május 2.) Szardínián (Olaszország) a vaddisznók afrikai sertéspestisének a felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról (az értesítés a C(2005) 1255. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

37

 

*

A Bizottság Határozata (2005. május 2.) a Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről (az értesítés a C(2005) 1321. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

39

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2005/364/KKBP határozata (2005. április 12.) az Európai Unió és Románia közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötéséről

47

Megállapodás az Európai Unió és Románia között a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról

48

 

*

A Tanács 2005/365/KKBP határozata (2005. április 14.) az Európai Unió és a Bolgár Köztársaság közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötéséről

52

Megállapodás a Bolgár Köztársaság és az Európai Unió között a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról

53

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/1


A BIZOTTSÁG 699/2005/EK RENDELETE

(2005. május 4.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 4-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. május 4-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

117,8

204

93,3

212

124,2

999

111,8

0707 00 05

052

146,6

204

63,3

999

105,0

0709 90 70

052

68,4

204

125,1

624

50,3

999

81,3

0805 10 20

052

42,2

204

46,5

212

72,0

220

46,2

388

71,6

400

42,8

624

55,1

999

53,8

0805 50 10

052

49,0

388

65,9

400

57,3

528

64,0

624

75,2

999

62,3

0808 10 80

388

92,4

400

127,1

404

129,5

508

71,2

512

70,0

524

84,1

528

68,1

720

104,0

804

90,8

999

93,0


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/3


A BIZOTTSÁG 700/2005/EK RENDELETE

(2005. május 4.)

a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő nádcukor-behozatalra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok 2003/2004., 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági évre való megállapításáról, valamint az 1464/95/EK és a 779/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 30-i 1159/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke rendelkezik az 1701 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű szállítási kötelezettségeinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(2)

Az 1159/2003/EK rendelet 16. cikke rendelkezik az 1701 11 10 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű vámkontingenseinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(3)

Az 1159/2003/EK rendelet 22. cikke tonnánként 98 euró vámtételű vámkontingenst nyit meg az 1701 11 10 KN-kódú termékekre a Brazíliából, Kubából és egyéb harmadik országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(4)

A 2005. április 25-től 29-ig tartó hét folyamán az 1159/2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően behozatali engedélyek kiállítása iránti kérelmeket nyújtottak be az illetékes hatóságokhoz az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke értelmében az AKCS-India preferenciális cukorra az egyes érintett országokra vonatkozóan megállapított szállítási kötelezettséget meghaladó összmennyiségre.

(5)

Az adott körülmények között a Bizottságnak csökkentési együtthatót kell megállapítania, ami lehetővé teszi az engedélyek kiállítását a rendelkezésre álló mennyiség arányában, és jeleznie kell, ha a kérdéses határértéket elérték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005. április 25-től 29-ig tartó héten az 1159/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében behozatali engedély iránt benyújtott kérelmeket illetően az engedélyek az ezen rendelet mellékletében megjelölt mennyiségi határokon belül kerülnek kiállításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 4-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(3)  HL L 162., 2003.7.1., 25. o. A legutóbb az 568/2005/EK rendelettel (HL L 97., 2005.4.15., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Preferenciális cukor AKCS–INDIA

1159/2003/EK rendelet II. cím

2004/2005-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.4.25.–29. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Barbados

100

 

Belize

0

elérte

Kongó

100

 

Fidzsi

76,9560

elérte

Guyana

100

 

India

100

 

Elefántcsontpart

100

 

Jamaika

100

 

Kenya

100

 

Madagaszkár

100

 

Malawi

24,6811

elérte

Mauritius

100

 

Mozambik

0

elérte

Saint Kitts és Nevis

100

 

Szváziföld

100

 

Tanzánia

100

 

Trinidad és Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

elérte


Különleges preferenciális cukor

1159/2003/EK rendelet III. cím

2004/2005-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.4.25.–29. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

India

0

elérte

AKCS

100

 


CXL engedményes cukor

1159/2003/EK rendelet IV. cím

2004/2005-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2005.4.25.–29. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Brazília

0

elérte

Kuba

0

elérte

Egyéb harmadik országok

0

elérte


5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/5


A BIZOTTSÁG 701/2005/EK RENDELETE

(2005. május 4.)

annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a 2005. áprilisában, egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikák, tehenek és üszők behozatala vonatkozásában benyújtott importjogosultsági kérelmeknek

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1).

tekintettel az egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikákra, tehenekre és üszőkre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, az 1012/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és az 1143/98/EK rendelet módosításáról szóló, 1999. május 26-i 1081/1999/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1081/1999/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése a mennyiségek újbóli elosztását írja elő azokra a mennyiségekre, amelyekre 2005. március 15-ig nem érkezett be behozatali engedély iránti kérelem.

(2)

Az egyes alpesi és hegyi fajtákhoz tartozó, nem vágásra szánt bikákra, tehenekre és üszőkre vonatkozó importjogosultságoknak az 1081/1999/EK rendelet szerinti újbóli elosztásáról rendelkező, 2005. április 11-i 553/2005/EK bizottsági rendelet (3) 1. cikke megállapította a nem vágásra szánt, egyes alpesi és hegyi fajtákhoz tartozó bikák, tehenek és üszők speciális feltételek mellett 2005. június 30-ig importálható mennyiségét.

(3)

A behozatali engedély iránt benyújtott kérelmekben igényelt mennyiségek olyan mértékűek, hogy lehetőség van a kérelmek maradéktalan teljesítésére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Minden, az 1081/1999/EK rendelet 9. cikke rendelkezéseinek megfelelően benyújtott, importjogosultság iránti kérelem maradéktalanul teljesítésre kerül a 09.0003 tételszám esetében.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 4-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 131., 1999.5.27., 15. o. A legutóbb az 1096/2001/EK rendelettel (HL L 150., 2001.6.6., 33. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 93., 2005.4.12., 31. o.


5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/6


A BIZOTTSÁG 702/2005/EK RENDELETE

(2005. május 3.)

egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2454/93/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 173. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2454/93/EGK rendelet 173–177. cikke úgy rendelkezik, hogy a rendelet 26. mellékletében említett termékek vámértékének meghatározása céljából a Bizottságnak minden felsorolt vámtarifaszámhoz egységértéket kell megállapítania.

(2)

A fent említett cikkekben előírt szabályoknak és feltételeknek a 2454/1993/EGK rendelet 173. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottsággal közölt tényezőkre való alkalmazásának eredményeként a szóban forgó termékekre vonatkozóan az e rendelet mellékletében megadott egységértékeket kell megállapítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet 173. cikkének (1) bekezdésében előírt egységértékek az e rendelet mellékletében foglaltak szerint kerülnek megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 6-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 3-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2700/2000/EK rendelettel (HL L 311., 2000.12.12., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Jelölés

Leírás

Egységérték összege 100 kg-onként

Faj, fajta, KN-kód

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Újburgonya

0701 90 50

38,20

22,22

1 164,94

284,41

597,64

9 644,90

131,88

26,59

16,40

163,15

9 151,02

1 506,26

350,66

25,88

 

 

 

 

1.30

Hagyma (kivéve dughagyma)

0703 10 19

33,97

19,76

1 035,90

252,90

531,44

8 576,50

117,27

23,64

14,58

145,08

8 137,33

1 339,41

311,82

23,01

 

 

 

 

1.40

Fokhagyma

0703 20 00

144,30

83,95

4 400,94

1 074,44

2 257,77

36 436,64

498,23

100,45

61,95

616,37

34 570,87

5 690,38

1 324,73

97,76

 

 

 

 

1.50

Póréhagyma

ex 0703 90 00

62,17

36,17

1 896,12

462,92

972,75

15 698,55

214,66

43,28

26,69

265,56

14 894,69

2 451,67

570,75

42,12

 

 

 

 

1.60

Karfiol

0704 10 00

1.80

Fejes káposzta és vörös káposzta

0704 90 10

53,56

31,16

1 633,53

398,81

838,03

13 524,44

184,93

37,28

22,99

228,78

12 831,90

2 112,14

491,71

36,29

 

 

 

 

1.90

Bimbós brokkoli vagy spárgakel (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

1.100

Kínai káposzta

ex 0704 90 90

104,01

60,51

3 172,20

774,46

1 627,40

26 263,57

359,13

72,40

44,65

444,28

24 918,72

4 101,63

954,86

70,47

 

 

 

 

1.110

Fejes saláta

0705 11 00

1.130

Répa

ex 0706 10 00

31,39

18,26

957,36

233,73

491,15

7 926,29

108,38

21,85

13,48

134,08

7 520,42

1 237,86

288,18

21,27

 

 

 

 

1.140

Retek

ex 0706 90 90

49,34

28,71

1 504,82

367,39

772,00

12 458,84

170,36

34,35

21,18

210,76

11 820,88

1 945,72

452,97

33,43

 

 

 

 

1.160

Borsó (Pisum sativum)

0708 10 00

391,58

227,82

11 942,71

2 915,68

6 126,68

98 877,16

1 352,04

272,58

168,10

1 672,62

93 814,07

15 441,85

3 594,87

265,29

 

 

 

 

1.170

Bab:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

155,51

90,48

4 742,91

1 157,93

2 433,21

39 267,91

536,95

108,25

66,76

664,26

37 257,16

6 132,55

1 427,66

105,36

 

 

 

 

1.170.2

Bab (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

227,58

132,41

6 940,96

1 694,56

3 560,85

57 466,23

785,79

158,42

97,70

972,11

54 523,62

8 974,62

2 089,30

154,19

 

 

 

 

1.180

Széles hüvelyű bab

ex 0708 90 00

1.190

Articsóka

0709 10 00

1.200

Spárga:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zöld

ex 0709 20 00

410,09

238,59

12 507,23

3 053,50

6 416,46

103 550,97

1 415,95

285,46

176,05

1 751,68

98 248,55

16 171,77

3 764,80

277,83

 

 

 

 

1.200.2

egyéb

ex 0709 20 00

417,26

242,76

12 726,02

3 106,92

6 528,70

105 362,35

1 440,72

290,45

179,13

1 782,33

99 967,17

16 454,65

3 830,66

282,69

 

 

 

 

1.210

Padlizsán (tojásgyümölcs)

0709 30 00

126,31

73,49

3 852,26

940,49

1 976,28

31 893,93

436,11

87,92

54,22

539,52

30 260,77

4 980,94

1 159,57

85,57

 

 

 

 

1.220

Zeller, a gumós zeller kivételével (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

132,97

77,36

4 055,53

990,11

2 080,57

33 576,89

459,13

92,56

57,09

567,99

31 857,55

5 243,77

1 220,75

90,09

 

 

 

 

1.230

Rókagomba

0709 59 10

926,44

539,00

28 255,49

6 898,27

14 495,64

233 935,36

3 198,81

644,89

397,72

3 957,29

221 956,50

36 534,16

8 505,18

627,66

 

 

 

 

1.240

Édes paprika

0709 60 10

120,79

70,28

3 684,08

899,43

1 890,01

30 501,57

417,08

84,08

51,86

515,97

28 939,71

4 763,49

1 108,94

81,84

 

 

 

 

1.250

Édeskömény

0709 90 50

1.270

Édes burgonya, egészben, frissen (emberi fogyasztásra)

0714 20 10

97,95

56,99

2 987,53

729,37

1 532,66

24 734,62

338,22

68,19

42,05

418,41

23 468,06

3 862,86

899,28

66,36

 

 

 

 

2.10

Gesztenye (Castanea spp.) frissen

ex 0802 40 00

2.30

Ananász frissen

ex 0804 30 00

80,14

46,62

2 444,14

596,71

1 253,89

20 235,72

276,70

55,78

34,40

342,31

19 199,53

3 160,25

735,71

54,29

 

 

 

 

2.40

Avokádó frissen

ex 0804 40 00

115,39

67,13

3 519,31

859,20

1 805,48

29 137,41

398,42

80,32

49,54

492,89

27 645,40

4 550,45

1 059,35

78,18

 

 

 

 

2.50

Guajava és mangó frissen

ex 0804 50

2.60

Édes narancs frissen:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Vörös és félvörös

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita és Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Egyéb

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is) frissen; klementin, wilking és hasonló citrushibridek frissen:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementin

ex 0805 20 10

112,11

65,23

3 419,24

834,77

1 754,14

28 308,90

387,09

78,04

48,13

478,88

26 859,31

4 421,06

1 029,23

75,95

 

 

 

 

2.70.2

Monreale és satsuma

ex 0805 20 30

84,79

49,33

2 585,90

631,32

1 326,62

21 409,41

292,75

59,02

36,40

362,17

20 313,13

3 343,55

778,38

57,44

 

 

 

 

2.70.3

Mandarin és wilking

ex 0805 20 50

46,68

27,16

1 423,54

347,54

730,31

11 785,93

161,16

32,49

20,04

199,37

11 182,42

1 840,63

428,50

31,62

 

 

 

 

2.70.4

Tangerine és más

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

44,97

26,16

1 371,45

334,83

703,58

11 354,67

155,26

31,30

19,30

192,08

10 773,24

1 773,28

412,82

30,47

 

 

 

 

2.85

Lime (Citrus aurantifolia) frissen

0805 50 90

66,28

38,56

2 021,39

493,50

1 037,01

16 735,66

228,84

46,14

28,45

283,10

15 878,69

2 613,64

608,46

44,90

 

 

 

 

2.90

Grépfrút frissen:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

fehér

ex 0805 40 00

75,60

43,99

2 305,81

562,94

1 182,93

19 090,46

261,04

52,63

32,46

322,94

18 112,92

2 981,40

694,07

51,22

 

 

 

 

2.90.2

rózsaszín

ex 0805 40 00

84,72

49,29

2 583,84

630,82

1 325,56

21 392,34

292,52

58,97

36,37

361,88

20 296,93

3 340,89

777,76

57,40

 

 

 

 

2.100

Csemegeszőlő

0806 10 10

149,95

87,24

4 573,40

1 116,55

2 346,25

37 864,48

517,76

104,38

64,37

640,52

35 925,60

5 913,37

1 376,64

101,59

 

 

 

 

2.110

Görögdinnye

0807 11 00

69,80

40,61

2 128,83

519,73

1 092,13

17 625,20

241,01

48,59

29,97

298,15

16 722,68

2 752,56

640,80

47,29

 

 

 

 

2.120

Dinnye a görögdinnye kivételével:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, cuper, honey dew (beleértve a cantalene fajtát), onteniente, piel de sapo (beleértve a verde liso fajtát), rochet, tendral, euturo

ex 0807 19 00

49,82

28,99

1 519,56

370,98

779,57

12 580,88

172,03

34,68

21,39

212,82

11 936,67

1 964,78

457,40

33,76

 

 

 

 

2.120.2

Más

ex 0807 19 00

108,37

63,05

3 305,20

806,93

1 695,63

27 364,69

374,18

75,44

46,52

462,91

25 963,45

4 273,60

994,90

73,42

 

 

 

 

2.140

Körte

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Körte – Birs (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

29,44

17,13

897,89

219,21

460,64

7 433,89

101,65

20,49

12,64

125,75

7 053,24

1 160,97

270,27

19,95

 

 

 

 

2.140.2

Más

ex 0808 20 50

75,61

43,99

2 306,16

563,02

1 183,11

19 093,34

261,08

52,64

32,46

322,99

18 115,65

2 981,85

694,18

51,23

 

 

 

 

2.150

Kajszibarack

0809 10 00

705,36

410,38

21 512,77

5 252,11

11 036,49

178 110,45

2 435,47

491,00

302,81

3 012,95

168 990,15

27 815,87

6 475,56

477,88

 

 

 

 

2.160

Cseresznye

0809 20 95

0809 20 05

610,83

355,38

18 629,70

4 548,24

9 557,41

154 240,68

2 109,07

425,20

262,23

2 609,16

146 342,65

24 088,08

5 607,72

413,84

 

 

 

 

2.170

Őszibarack

0809 30 90

190,68

110,94

5 815,68

1 419,84

2 983,56

48 149,72

658,40

132,74

81,86

814,51

45 684,17

7 519,64

1 750,58

129,19

 

 

 

 

2.180

Nektarin

ex 0809 30 10

153,99

89,59

4 696,62

1 146,63

2 409,46

38 884,67

531,71

107,19

66,11

657,78

36 893,55

6 072,70

1 413,73

104,33

 

 

 

 

2.190

Szilva

0809 40 05

144,66

84,16

4 411,98

1 077,14

2 263,43

36 528,05

499,48

100,70

62,10

617,91

34 657,59

5 704,66

1 328,05

98,01

 

 

 

 

2.200

Földieper

0810 10 00

103,01

59,93

3 141,70

767,01

1 611,76

26 011,06

355,67

71,71

44,22

440,01

24 679,14

4 062,20

945,68

69,79

 

 

 

 

2.205

Málna

0810 20 10

304,95

177,42

9 300,67

2 270,66

4 771,43

77 002,92

1 052,93

212,28

130,92

1 302,59

73 059,92

12 025,70

2 799,59

206,60

 

 

 

 

2.210

A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse

0810 40 30

1 455,44

846,77

44 389,46

10 837,21

22 772,69

367 513,15

5 025,34

1 013,13

624,82

6 216,91

348 694,32

57 395,28

13 361,67

986,06

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

97,37

56,65

2 969,69

725,02

1 523,51

24 586,90

336,20

67,78

41,80

415,92

23 327,90

3 839,79

893,91

65,97

 

 

 

 

2.230

Gránátalma

ex 0810 90 95

269,47

156,78

8 218,66

2 006,50

4 216,34

68 044,65

930,44

187,58

115,68

1 151,05

64 560,37

10 626,67

2 473,90

182,57

 

 

 

 

2.240

Khaki (beleértve a Sharon gyümölcsöt)

ex 0810 90 95

202,69

117,92

6 181,81

1 509,22

3 171,39

51 180,97

699,84

141,09

87,01

865,79

48 560,21

7 993,04

1 860,79

137,32

 

 

 

 

2.250

Licsi

ex 0810 90


5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/12


A BIZOTTSÁG 703/2005/EK RENDELETE

(2005. május 4.)

a 2004-ben a Közösségben termelt és forgalomba hozott banánra vonatkozó kompenzációs támogatás, valamint az előlegek egységértékének 2005-re történő megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a banánpiac közös szervezéséről szóló, 1993. február 13-i 404/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (6) bekezdésének első albekezdésére és 14. cikkére,

mivel:

(1)

A 404/93/EGK rendelet 12. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában a közösségi termelőknek a bevételkiesésre nyújtott kompenzációs támogatás kiszámítása az átalány referenciabevétel és az átlagos termelési bevétel különbsége alapján történik az adott egy évben a Közösségben termelt és forgalomba hozott banán esetében.

(2)

A banánágazatban az értékesítésből származó jövedelemveszteség ellentételezését szolgáló támogatási program tekintetében a 404/93/EGK bizottsági rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1993. július 9-i 1858/93/EGK bizottsági rendelet (2) 2. cikkének (2) bekezdése az átalány referenciaösszeget 100 kg nettó tömegű zöld banán esetében csomagolóüzem-paritáson 64,03 euróban rögzítette.

(3)

A 2004. évre az egyrészt a termelési régiókon kívül forgalomba hozott, az első kirakodási kikötőbe szállított, ki nem rakodott banán árának, másrészt a termelési régiókban forgalomba hozott banán helyi piacokon alkalmazott eladási árának átlaga alapján számított átlagos termelési bevétel – figyelembe véve az 1858/93/EGK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átalányösszegeket – alacsonyabb, mint a 2004-re alkalmazandó átalány referenciabevétel szintje. Következésképp meg kell határozni a 2004-re nyújtandó kompenzációs támogatás összegét.

(4)

A 404/93/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének második albekezdése értelmében kiegészítő támogatás jár egy vagy több termelési régiónak abban az esetben, ha az átlagos termelési bevétel jóval az átlagos közösségi bevétel alatt marad.

(5)

A Martinique-on és Guadeloupe-on termelt banán forgalomba hozatalából származó éves szintű termelési átlagbetével 2004-ben sokkal alacsonyabbnak bizonyult, mint a közösségi átlag. Ezért Martinique és Guadeloupe termelési régióiban helyénvaló kiegészítő támogatást nyújtani. A rendkívül nehéz termelési és forgalomba hozatali feltételekről tanúskodó 2004-es adatok alapján olyan kiegészítő támogatás megállapítása válik szükségessé, amely kompenzálja az átlagos közösségi bevétel és e két régió termékeinek forgalomba hozatala során elért bevétel közötti különbség 75 %-át.

(6)

Az előlegek és az azokhoz kapcsolódó garanciák egységértékének meghatározása az 1858/93/EGK rendelet 4. cikkének (2) és (3) bekezdéseivel összhangban, az előző évre megállapított támogatás szintjének függvényében történik.

(7)

Mivel nem állt rendelkezésre minden szükséges adat, a 2004-re megállapított kompenzációs támogatás összegének meghatározása korábban nem volt lehetséges. Rendelkezni kell arra vonatkozóan, hogy a 2004-re megállapított támogatásból fennmaradó összeg kifizetése, valamint a 2005 januárjában és februárjában forgalomba hozott banánra megállapított előleg kifizetése e rendelet hatálybalépését követő két hónapon belül megtörténjen.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Banánpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 404/93/EGK rendelet 12. cikkében meghatározott kompenzációs támogatás összegét az ex 0803 KN-kód alá tartozó, a Közösségben 2004-ben termelt és forgalomba hozott friss banán esetében – kivéve a főzőbanánt – 100 kilogrammonként 28,1 euróban állapították meg.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított támogatás összege a Martinique régiójában termelt banán esetében 100 kilogrammonként 7,82 euróval, a Guadeloupe régiójában termelt banán esetében 100 kilogrammonként 8,18 euróval növekszik.

2. cikk

A 2005. januártól decemberig forgalomba hozott banán esetében minden egyes előleg összege 100 kilogrammonként 19,67 euró. Az ehhez kapcsolódó garancia összege 100 kilogrammonként 9,84 euró.

3. cikk

Az 1858/93/EGK rendelet 10. cikkétől eltérően, a tagállamok illetékes hatóságai a 2004-re nyújtandó kompenzációs támogatásból fennmaradó összeget, valamint a 2005 januárjában és februárjában forgalomba hozott banánra nyújtandó előleg összegét az e rendelet hatálybalépését követő két hónapon belül fizetik ki, az 1858/93/EGK rendelet 10. cikkében meghatározott ellenőrzéseket követően.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 4-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 47., 1993.2.25., 1. o. A legutóbb a 2587/2001/EK rendelettel (HL L 345., 2001.12.29., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 170., 1993.7.13., 5. o. A legutóbb a 471/2001/EK rendelettel (HL L 67., 2001.3.9., 52. o.) módosított rendelet.


5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/14


A BIZOTTSÁG 704/2005/EK RENDELETE

(2005. május 4.)

egy, az 1107/96/EK rendelet mellékletében szereplő eredetmegjelölés termékleírásának módosításáról (Mel de Barroso) (OEM)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére és 6. cikke (3) és (4) bekezdése második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

Portugália azon kérelmét, amely az 1107/96/EK bizottsági rendeletnek (2) megfelelően bejegyzett „Mel de Barroso” oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírása egyes pontjainak módosítására irányult, a 2081/92/EGK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően kihirdették az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3).

(2)

Mivel a 2081/92/EGK rendelet 7. cikke szerinti egyetlen kifogási nyilatkozat sem érkezett a Bizottsághoz, e módosításokat be kell jegyezni és ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Mel de Barroso” eredetmegjelölés termékleírása e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A termékleírás főbb pontjainak összefoglalása e rendelet II. mellékletében szerepel.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 4-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o. A legutóbb az 1345/2004/EK rendelettel (HL L 249., 2004.7.23., 14. o.) módosított rendelet.

(3)  HL C 262., 2003.10.31., 16. o. („Mel de Barroso”).


I. MELLÉKLET

PORTUGÁLIA

„Mel de Barroso”

Módosítás:

Az érintett termékleírás címsora

Image

Elnevezés

Image

Leírás

Image

Földrajzi terület

Image

A származás igazolása

Image

Előállítási módszer

Image

Kapcsolat

Image

Címkézés

Image

Nemzeti előírások

Módosítás:

A földrajzi termelőterület kiterjesztése Chaves és Vila Pouca de Aguiar közigazgatási területére, Jou és Valongo de Milhais freguesias-ra Murça közigazgatási területén.

A felsorolt övezetek talaj- és éghajlati viszonyai egyformák és ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező mézet termelnek, mint a jelenlegi földrajzi területen előállított méz, továbbá a termelés szabályai is megegyezőek, és a nyomonkövethetőség is biztosított.


II. MELLÉKLET

A Tanács 2081/92/EGK rendelete

„MEL DE BARROSO”

(EK-SZÁM: PT/0229/24.1.1994)

OEM (X) OFJ ( )

Ez az összefoglaló tájékoztatási céllal készült. Bővebb információkért – különösen az érintett OEM-mel vagy OFJ-vel ellátott termékek termelőinek – a termékleírás teljes változatát célszerű tanulmányozni, amely vagy nemzeti szinten, vagy az Európai Bizottság szervezeti egységeitől (1) szerezhető be.

1.

   A tagállam illetékes szerve

Név

:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Cím

:

Av. Afonso Costa, 3

P-1949-002 Lisbonne

Telefon

:

(351-21) 844 22 00

Fax

:

(351-21) 844 22 02

E-mail

:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Csoportosulás

2.1.

Név

:

Capolib — Cooperativa Agrícola de Boticas, CRL

2.2.

Cím

:

Av. do Eiró

P-5460 Boticas

Telefon

:

(351-276) 41 81 70

Fax

:

(351-276) 41 57 34

E-mail

:

capolib@mail.telepac.pt

2.3.

Tagösszetétel

:

termelők/feldolgozók (X) egyéb ( )

3.

   Terméktípus 1.4. kategória: Más állati eredetű termékek – Méz

4.

   Termékleírás (a 4. cikk (2) bekezdése szerinti követelmények összefoglalása)

4.1.   Név „Mel de Barroso”

4.2.   Leírás Az Apis mellifera (sp. iberica) fajhoz tartozó helyi méh által olyan virágok nektárjából termelt méz, amelyekben a régió mézelő virágaihoz tartozó hangafélék pollenje dominál.

4.3.   Földrajzi terület Boticas, Chaves, Montalegre és Vila Pouca de Aguiar közigazgatási területei, valamint Murça (Vila Real körzete) közigazgatási területéhez tartozó Jou és Valongo de Milhais freguesias által határolt terület.

4.4.   A származás igazolása A felhasználással és többek között a fizikai, írott és szóbeli hivatkozásokkal, a régió termelési potenciáljával, valamint a méz és a méh fontosságával a régió címereiben és helységneveiben.

4.5.   Előállítási mód A méz pergetése csak jóváhagyott mézpergető helyiségekben végezhető, a mézpergetés és a mézszűrés kizárólag a termőterületen történhet. Mivel a Mel de Barroso keverhető méz, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a nyomonkövethetőségi és az ellenőrzési lánc folytonosságának megszakadása, a csomagolást csak erre megfelelően feljogosított személy végezheti a származás helye szerinti földrajzi területen belül, ezáltal biztosítva a termék minőségét és eredetiségét, csakúgy mint a fogyasztó megtévesztésének elkerülését. A méz termelése, pergetése és csomagolása csak a meghatározott földrajzi területen belül történhet. A Mel de Barroso csak folyékony és kristályos állapotban vagy lépesméz formájában hozható forgalomba (feltéve, hogy a lépek teljes mértékben le vannak pecsételve és nem tartalmaznak petéket); olyan inert anyagból készült, nem káros, élelmiszereknek megfelelő csomagolóanyagba kell csomagolni, amelynek mintapédányait és címkézését a termelői csoportosulás korábban már jóváhagyta.

4.6.   Kapcsolat A Mel de Barroso-t Barroso legmagasabban fekvő régióiban termelik. Különleges jellemzőkkel rendelkező méz, amely főként a bokrokból álló növénytakaróval magyarázható.

4.7.   Ellenőrző szerv

Név

:

TRADIÇÃO E QUALIDADE — Associação Interprofissional para os Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Cím

:

Av. 25 de Abril 273, S/L

P-5370 Mirandela

Telefon

:

(351-278) 26 14 10

Fax

:

(351-278) 26 14 10

E-mail

:

tradicao-qualidade@clix.pt

4.8.   Címkézés MEL DE BARROSO — Denominação de Origem Protegida

4.9.   Nemzeti előírások


(1)  Európai Bizottság – Mezőgazdasági Főigazgatóság – „Mezőgazdasági termékek minőségpolitikája” egység – B 1049 Brüsszel.


5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/18


A BIZOTTSÁG 705/2005/EK RENDELETE

(2005. május 4.)

az árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet által megállapított Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazásának biztosítása érdekében elfogadott, az árucikkek besorolásáról szóló egyes bizottsági rendeletek már nem létező kódokra hivatkoznak. Ezeket ezért olyan módosításokkal kell naprakésszé tenni, amelyek figyelembe veszik a megfelelő, hatályos kódokat.

(2)

Egyéb rendeletek a Harmonizált Rendszeren és a Kombinált Nómenklatúrán belüli, a termékek leírásaiban és vonatkozó kódjaikban bekövetkezett változások miatt feleslegessé váltak. Ezért azokat hatályon kívül kell helyezni.

(3)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet I. mellékletében felsorolt rendeletekben szereplő kódok helyébe a Kombinált Nómenklatúra kódjai lépnek, a fent említett melléklet szerint.

2. cikk

(1)   A 3491/88/EGK bizottsági rendelet (2) mellékletében szereplő táblázatban a 2. pontot el kell hagyni.

(2)   A 883/94/EK bizottsági rendelet (3) mellékletében szereplő táblázatban az 1. pontot el kell hagyni.

(3)   A 710/2000/EK bizottsági rendelet (4) mellékletében szereplő táblázatban a 2. pontot el kell hagyni.

3. cikk

Az e rendelet II. mellékletében felsorolt bizottsági rendeletek hatályukat vesztik.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 4-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 493/2005/EK rendelettel (HL L 82., 2005.3.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 306., 1988.11.11., 18. o. A legutóbb a 936/1999/EK rendelettel (HL L 117., 1999.5.5., 9. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 103., 1994.4.22., 7. o. A legutóbb a 936/1999/EK rendelettel módosított rendelet.

(4)  HL L 84., 2000.4.5., 8. o.


I. MELLÉKLET

Szám

Bizottsági rendelet

Régi KN-kód

Új KN-kód

(1)

(2)

(3)

(4)

1

731/93/EGK (HL L 75., 1993.3.30., 7. o.)

0106 00 90

0106 90 00

2

A legutóbb a 2723/90/EGK rendelettel (1) módosított 1669/77/EGK rendelet (HL L 186., 1977.7.26., 23.o.)

0207 41 10

0207 14 10

0207 42 10

0207 27 10

0207 43 11

0207 36 11

0207 43 15

0207 36 15

3

A 936/1999/EK rendelettel (2) módosított 3491/88/EGK rendelet (HL L 306., 1988.11.11., 18. o.) mellékletében található táblázat 1. pontja

0304 90 20 vagy 0304 90 21 vagy 0304 90 27

0304 90 22

4

288/84/EGK (HL L 33., 1984.2.4., 1.o.)

07.01 H

0709 90 90

5

Az 1196/97/EK rendelet (HL L 170., 1997.6.28., 13. o.) mellékletében található táblázat 2. pontja

0711 90 40

0711 51 00

6

A 2723/90/EGK rendelettel módosított 847/71/EGK rendelet (HL L 92., 1971.4.24., 26. o.)

1212 91 90

1212 91 20

7

A 314/90/EGK rendelet (HL L 35., 1990.2.7., 9. o.) mellékletében található táblázat 1. pontja

1602 39 30

1602 32 30

8

A legutóbb a 3411/91/EGK rendelettel (3) módosított 964/91/EGK rendelet (HL L 100., 1991.4.20., 14. o.) mellékletében található táblázat 2. pontja

2003 10 10

2003 10 20

9

A 936/1999/EK rendelettel módosított 316/91/EGK rendelet (HL L 37., 1991.2.9., 25. o.) mellékletében található táblázat 2. pontja

2008 19 59

2008 19 91

10

A 627/2003/EK rendelet (HL L 90., 2003.4.8., 34. o.) mellékletében található táblázat 2. pontja

2008 99 68

2008 99 67

11

A 3565/88/EGK rendelet (HL L 311., 1988.11.17., 25. o.) mellékletében található táblázat 1. pontja

2106 90 91

2106 90 92

12

Az 1533/92/EGK rendelet (HL L 162., 1992.6.16., 5. o.) mellékletében található táblázat 3. pontja

2106 90 99

2106 90 98

13

1676/89/EGK (HL L 164., 1989.6.15., 7. o.)

2206 00 93

2206 00 59

14

A 936/1999/EK rendelettel módosított 2084/91/EGK rendelet (HL L 193., 1991.7.17., 16. o.) mellékletében található táblázat 1. pontja

2309 90 93

2309 90 95

15

A legutóbb a 936/1999/EK rendelettel módosított 200/82/EGK rendelet (HL L 21., 1982.1.29., 20. o.)

2309 90 93

2309 90 99

16

A 936/1999/EK rendelettel módosított 509/92/EGK rendelet (HL L 55., 1992.2.29., 80. o.) mellékletében található táblázat 2. pontja

2309 90 97

2309 90 99

17

A 936/1999/EK rendelettel módosított 1533/92/EGK rendelet (HL L 162., 1992.6.16., 5. o.) mellékletében található táblázat 4. pontja

2309 90 97

2309 90 99

18

A 2696/95/EK rendelet (HL L 280., 1995.11.23., 17. o.) mellékletében található táblázat 2. pontja

2309 90 93

2309 90 99

19

2354/2000/EK (HL L 272., 2000.10.25.,10. o.)

2309 90 97

2309 90 99

20

A 2080/91/EGK rendelette (4) módosított 2257/87/EGK rendelet (HL L 208., 1987.7.30., 8. o.) 1. pontja

2707 50 91

2707 50 99

2707 50 90

21

A 2080/91/EGK rendelettel módosított 2257/87/EGK rendelet (HL L 208., 1987.7.30., 8. o.) 2. pontja

2707 50 91

2707 50 99

2707 50 90

22

A 314/90/EGK rendelet (HL L 35., 1990.2.7., 9. o.) mellékletében található táblázat 4. pontja

2710 00 59

2710 19 29

23

A legutóbb a 936/1999/EK rendelettel módosított 2585/86/EGK rendelet (HL L 232., 1986.8.19., 5. o.)

2710 00 66, 2710 00 67 vagy 2710 00 68

2710 19 41, 2710 19 45 vagy 2710 19 49

24

A 936/1999/EK rendelettel módosított 313/90/EGK rendelet (HL L 35., 1990.2.7., 7. o.)

2710 00 66, 2710 00 67 vagy 2710 00 68

2710 19 41, 2710 19 45 vagy 2710 19 49

25

Az 1260/89/EGK rendelet (HL L 126., 1989.5.9., 12. o.) mellékletében található táblázat második tétele

2930 90 90

2930 90 70

26

Az 1825/93/EGK rendelet (HL L 167., 1993.7.9., 8. o.) mellékletében található táblázat 2. pontja

2940 00 90

2940 00 00

27

A 2695/95/EK rendelettel (5) módosított 2053/83/EGK rendelet (HL L 202., 1983.7.26., 5. o.)

3203 00 19

3203 00 10

28

A 2084/91/EGK rendelet (HL L 193., 1991.7.17., 16. o.) mellékletében található táblázat 5. pontja

3823 90 91

3824 90 64

29

A legutóbb a 936/1999/EK rendelettel módosított 3402/82/EGK rendelet (HL L 357., 1982.12.18., 16. o.)

3824 90 95

3824 90 99

30

A 936/1999/EK rendelettel módosított 2275/88/EGK rendelet (HL L 200., 1988.7.26., 10. o.) mellékletében található táblázat 6. pontja

3824 90 95

3824 90 99

31

A 936/1999/EK rendelettel módosított 2275/88/EGK rendelet (HL L 200., 1988.7.26., 10. o.) mellékletében található táblázat 7. pontja

3824 90 95

3824 90 99

32

A 936/1999/EK rendelettel módosított 2275/88/EGK rendelet (HL L 200., 1988.7.26., 10. o.) mellékletében található táblázat 8. pontja

3824 90 95

3824 90 99

33

A 936/1999/EK rendelettel módosított 3491/88/EGK rendelet (HL L 306., 1988.11.11., 18. o.) mellékletében található táblázat 3. pontja

3824 90 95

3824 90 99

34

A 936/1999/EK rendelettel módosított 542/90/EGK rendelet (HL L 56., 1990.3.3., 5. o.) mellékletében található táblázat 1. pontja

3824 90 95

3824 90 99

35

A 936/1999/EK rendelettel módosított 2084/91/EGK rendelet (HL L 193., 1991.7.17., 16. o.) mellékletében található táblázat 6. pontja

3824 90 95

3824 90 99

36

A 936/1999/EK rendelettel módosított 1533/92/EGK rendelet (HL L 162., 1992.6.16., 5. o.) mellékletében található táblázat 6. pontja

3824 90 95

3824 90 99

37

A 936/1999/EK rendelettel módosított 2933/92/EGK rendelet (HL L 293., 1992.10.9., 8. o.)

3824 90 95

3824 90 99

38

A 936/1999/EK rendelettel módosított 691/96/EK rendelet (HL L 97., 1996.4.18., 13. o.) mellékletében található táblázat 2. pontja

3824 90 95

3824 90 99

39

A 936/1999/EK rendelettel módosított 691/96/EK rendelet (HL L 97., 1996.4.18., 13. o.) mellékletében található táblázat 3. pontja

3824 90 95

3824 90 99

40

Az 1264/98/EK rendelet (HL L 175., 1998.6.19., 4. o.) mellékletében található táblázat 6. pontja

3824 90 95

3824 90 99

41

Az 1264/98/EK rendelet (HL L 175., 1998.6.19., 4. o.) mellékletében található táblázat 7. pontja

3824 90 95

3824 90 99

42

A 169/1999/EK rendelet (HL L 19., 1999.1.26., 6. o.) mellékletében található táblázat 8. pontja

3824 90 95

3824 90 99

43

Az 1694/2001/EK rendelet (HL L 229., 2001.8.25., 3. o.) mellékletében található táblázat 2. pontja

3824 90 95

3824 90 99

44

A 936/1999/EK rendelettel módosított 1260/89/EGK rendelet (HL L 126., 1989.5.9., 12. o.) mellékletében található táblázat harmadik tétele

3911 90 99

3911 90 19

45

Az 1214/91/EGK rendelet (HL L 116., 1991.5.9., 44. o.) mellékletében található táblázat 3. pontja

3913 90 90

3913 90 00

46

Az 597/92/EGK rendelet (HL L 64., 1992.3.10., 13. o.) mellékletében található táblázat 2. pontja

3913 90 80

3913 90 00

47

A 314/90/EGK rendelet (HL L 35., 1990.2.7., 9. o.) mellékletében található táblázat 6. pontja

3921 19 90

3921 19 00

48

201/98/EK (HL L 21., 1998.1.28., 3. o.)

3921 19 90

3921 19 00

49

Az 1509/97/EK rendelet (HL L 204., 1997.7.31., 8. o.) mellékletében található táblázat 1. pontja

4411 19 00

4411 19 90

50

A 2141/89/EGK rendelet (HL L 205., 1989.7.18., 22. o.) 2. pontja

4810 12 00

4810 14 80 vagy 4810 19 90

51

A 2080/91/EGK rendelettel módosított 3557/81/EGK rendelet (HL L 356., 1981.12.11., 26. o.)

4811 39 00

4811 59 00

52

2174/93/EGK rendelet (HL L 195., 1993.8.4., 20. o.)

5509 22 10

5509 22 00

53

Az 1796/91/EGK rendelet (HL L 160., 1991.6.25., 40. o.) mellékletében található táblázat 1. pontja

6002 43 31

6005 31 90

54

Az 1796/91/EGK rendelet (HL L 160., 1991.6.25., 40. o.) mellékletében található táblázat 3. pontja

6002 43 31

6005 31 90

55

Az 1796/91/EGK rendelet (HL L 160., 1991.6.25., 40. o.) mellékletében található táblázat 2. pontja

6002 49 00

6005 90 00

56

Az 1611/93/EGK rendelet (HL L 155., 1993.6.26., 9. o.) mellékletében található táblázat 1. pontja

6002 91 00

6006 10 00

6002 92 10

6006 21 00

6002 93 31

6006 31 90

6002 93 99

6006 41 00

6002 99 00

6006 90 00

57

A 893/93/EGK rendelet (HL L 93., 1993.4.17., 5. o.) mellékletében található táblázat 2. b) pontja

6104 62 10

6104 62 00

58

Az 1054/97/EK rendelet (HL L 154., 1997.6.12., 14. o.) mellékletében található táblázat 5. b) pontja

6104 62 10

6104 62 00

59

Az 1054/97/EK rendelet (HL L 154., 1997.6.12., 14. o.) mellékletében található táblázat 6. b) pontja

6104 62 10

6104 62 00

60

A 2049/2002/EK rendelet (HL L 316., 2002.11.20., 15. o.) mellékletében található táblázat b) pontja

6104 62 90

6104 62 00

61

A 2855/2000/EK rendelet (HL L 332., 2000.12.28., 41. o.) 1. pontja

6104 63 90

6104 63 00

62

Az 1176/91/EGK rendelet (HL L 114., 1991.5.7., 27. o.) mellékletében található táblázat 1. pontja

6108 31 90

6108 31 00

63

Az 1176/91/EGK rendelet (HL L 114., 1991.5.7., 27. o.) mellékletében található táblázat 2. pontja

6108 31 90

6108 31 00

64

Az 1911/92/EGK rendelet (HL L 192., 1992.7.11., 23. o.) mellékletében található táblázat 2. pontja

6108 31 90

6108 31 00

65

Az 1966/94/EK rendelet (HL L 198., 1994.7.30., 103. o.) mellékletében található táblázat 7. pontja

6302 31 90

6302 31 00

66

Az 546/91/EGK rendelet (HL L 60., 1991.3.7., 12. o.) mellékletében található táblázat 1. pontja

6302 51 90

6302 51 00

67

A 2080/91/EGK rendelettel módosított 1592/71/EGK rendelet (HL L 166., 1971.7.24., 39. o.)

6807 10 11

6807 10 10

68

A legutóbb a 936/1999/EK rendelettel módosított 810/83/EGK rendelet (HL L 90., 1983.4.8., 11. o.) mellékletében található táblázat 6. pontja

7326 90 97

7326 90 98

69

A 936/1999/EK rendelettel módosított 1165/95/EK rendelet (HL L 117., 1995.5.24., 15. o.) mellékletében található táblázat 3. pontja

8471 80 10

8471 80 00

70

A 936/1999/EK rendelettel módosított 48/90/EGK rendelet (HL L 8., 1990.1.11., 16. o.) mellékletében található táblázat 1. pontja

8524 91 10

8524 91 00

71

1718/98/EK rendelet (HL L 215., 1998.8.1., 56. o.)

8527 39 91

8527 39 20

72

A 701/1999/EK rendelet (HL L 89., 1999.4.1., 23. o.) mellékletében található táblázat 4. pontja

8528 12 93

8528 12 94

73

A 701/1999/EK rendelet (HL L 89., 1999.4.1., 23. o.) mellékletében található táblázat 5. pontja

8528 12 93

8528 12 94

74

A 936/1999/EK rendelettel módosított 1638/94/EK rendelet (HL L 172., 1994.7.7., 5. o.) mellékletében található táblázat 5. a) pontja

5829 90 88

8529 90 40

75

A 936/1999/EK rendelettel módosított 1638/94/EK rendelet (HL L 172., 1994.7.7., 5. o.) mellékletében található táblázat 5. b) pontja

5829 90 88

8529 90 40

76

A legutóbb a 936/1999/EK rendelettel módosított 1936/84/EGK rendelet (HL L 180., 1984.7.7., 12. o.)

8542 13 60, 8542 14 40 vagy 8542 19 66

8542 21 50 vagy 8542 21 85

77

A 396/92/EGK rendelet (HL L 44., 1992.2.20., 9. o.) mellékletében található táblázat 3. pontja

8704 10 19

8704 10 10

78

A 442/91/EGK rendelet (HL L 52., 1991.2.27., 11. o.) mellékletében található táblázat 4. pontja

9503 90 31

9503 90 32

79

A 2087/92/EGK rendelet (HL L 208., 1992.7.24., 24. o.) mellékletében található táblázat 4. pontja

9503 90 31

9503 90 32


(1)  HL L 261., 1990.9.25., 24. o.

(2)  HL L 117., 1999.5.5., 9. o.

(3)  HL L 321., 1991.11.23., 23. o.

(4)  HL L 193., 1991.7.17., 6. o.

(5)  HL L 280., 1995.11.23., 15. o.


II. MELLÉKLET

Szám

Bizottsági rendelet

(1)

(2)

1

955/69/EGK (HL L 124., 1969.5.24., 20. o.)

2

1484/70/EGK (HL L 163., 1970.7.25., 19. o.)

3

2606/70/EGK (HL L 278., 1970.12.23., 19. o.)

4

2607/70/EGK (HL L 278., 1970.12.23., 21. o.)

5

1487/73/EGK (HL L 149., 1973.6.6., 15. o.)

6

482/74/EGK (HL L 57., 1974.2.28., 23. o.)

7

565/75/EGK (HL L 60., 1975.3.6., 7. o.)

8

2811/77/EGK (HL L 322., 1977.12.17., 20. o.)

9

251/78/EGK (HL L 38., 1978.2.8., 6. o.)

10

885/79/EGK (HL L 111., 1979.5.4., 19. o.)

11

2282/79/EGK (HL L 262., 1979.10.18., 23. o.)

12

308/80/EGK (HL L 35., 1980.2.12., 7. o.)

13

479/80/EGK (HL L 56., 1980.2.29., 13. o.)

14

2418/80/EGK (HL L 249., 1980.9.20., 17. o.)

15

299/81/EGK (HL L 33., 1981.2.5., 17. o.)

16

333/81/EGK (HL L 37., 1981.2.10., 11. o.)

17

550/81/EGK (HL L 56., 1981.3.3., 19. o.)

18

A 2723/90/EGK rendelettel módosított 3555/81/EGK rendelet (HL L 356., 1981.12.11., 24. o.)

19

3559/81/EGK (HL L 356., 1981.12.11., 29. o.)

20

A 2723/90/EGK rendelettel módosított 1978/82/EGK rendelet (HL L 214., 1982.7.22., 11. o.)

21

2496/82/EGK (HL L 267., 1982.9.16., 11. o.)

22

2497/82/EGK (HL L 267., 1982.9.16., 12. o.)

23

2738/82/EGK (HL L 290., 1982.10.14., 11. o.)

24

524/83/EGK (HL L 61., 1983.3.8., 5. o.)

25

1535/83/EGK (HL L 155., 1983.6.14., 6. o.)

26

2055/83/EGK (HL L 202., 1983.7.26., 9. o.)

27

2056/83/EGK (HL L 202., 1983.7.26., 11. o.)

28

2333/83/EGK (HL L 224., 1983.8.17., 13. o.)

29

3529/83/EGK (HL L 352., 1983.12.15., 32. o.)

30

555/84/EGK (HL L 61., 1984.3.2., 18. o.)

31

1219/84/EGK (HL L 117., 1984.5.3., 18. o.)

32

1935/84/EGK (HL L 180., 1984.7.7., 10. o.)

33

3518/84/EGK (HL L 328., 1984.12.15., 10. o.)

34

3317/85/EGK (HL L 317., 1985.11.28., 12. o.)

35

244/86/EGK (HL L 30., 1986.2.5., 8. o.)

36

315/86/EGK (HL L 39., 1986.2.14., 15. o.)

37

1202/86/EGK (HL L 108., 1986.4.25., 19. o.)

38

1203/86/EGK (HL L 108., 1986.4.25., 20. o.)

39

277/87/EGK (HL L 28., 1987.1.30., 8. o.)

40

1324/87/EGK (HL L 125., 1987.5.14., 22. o.)

41

A legutóbb a 936/1999/EK rendelettel módosított 1464/87/EGK rendelet (HL L 138., 1987.5.28., 38. o.)

42

3791/87/EGK (HL L 356., 1987.12.18., 30. o.)

43

3844/87/EGK (HL L 361., 1987.12.22., 25. o.)

44

2383/96/EK (HL L 326., 1996.12.17., 1. o.)


5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/25


A BIZOTTSÁG 706/2005/EK RENDELETE

(2005. május 4.)

a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. december 16-i 2771/1999/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

A 2771/1999/EK rendelet 2. cikke úgy rendelkezik, hogy a Bizottság, értelemszerűen, megnyithatja vagy felfüggesztheti a felvásárlásokat valamely tagállamban, amennyiben az tapasztalható, hogy az adott tagállamban a piaci ár két egymást követő héten át alacsonyabb vagy egyenlő, illetve magasabb mint az intervenciós ár 92 %-a.

(2)

A 626/2005/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja azon tagállamok legfrissebb listáját, melyekben az intervenció fel van függesztve. Ezt a listát az Egyesült Királyságra vonatkozóan a 2771/1999/EK rendelet 8. cikke alapján közölt piaci árakra figyelemmel ki kell igazítani. Az egyértelműség érdekében a szóban forgó lista helyébe másikat kell léptetni, és a 626/2005/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti vajfelvásárlás Belgiumban, Dániában, Cipruson, Magyarországon, Máltán, Görögországban, Luxemburgban, Hollandiában, Ausztriában, Szlovéniában és Finnországban felfüggesztésre kerül.

2. cikk

A 626/2005/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet 2005. május 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 4-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 104., 2005.4.23., 3. o.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/26


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. április 26.)

a kenőanyagokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok, valamint értékelési és igazolási követelmények meghatározásáról

(az értesítés a C(2005) 1372. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/360/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

az Európai Unió ökocímke-bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1980/2000/EK rendelet alapján a közösségi ökocímkét olyan tulajdonságokkal rendelkező termékre vonatkozóan lehet odaítélni, amely jelentős mértékben hozzájárul a legfontosabb környezeti szempontok javításához.

(2)

Az 1980/2000/EK rendelet előírja, hogy az Európai Unió ökocímke-bizottsága által kidolgozott kritériumok alapján termékcsoportonként egyedi ökocímke-kritériumokat kell megállapítani.

(3)

Mivel a kenőanyagok használata például a vízi környezetben fellépő toxicitásuk vagy bioakkumulációjuk miatt veszélyes lehet a környezetre, megfelelő ökológiai kritériumokat kell meghatározni.

(4)

A kenőanyagokban található azon anyagok környezeti hatása figyelmen kívül hagyható, amelyeknek az alkalmazása során megváltozik a kémiai jellegük, és amelyeket nem kell többé a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) alapján osztályozni. A ökocímke-kritériumokat ezért nem kell azokra az anyagokra alkalmazni, amelyek esetében a kezelt részben az anyagnak kevesebb, mint 0,1 %-a az alkalmazás előtti formában marad.

(5)

Az ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények négyéves időszakra érvényesek.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1980/2000/EK rendelet 17. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „kenőanyagok” termékcsoport magába foglalja a fogyasztók és a szakemberek által felhasznált hidraulikaolajat, zsírokat, láncfűrészolajokat, a kétütemű motorokhoz használt olajokat, a beton tapadását gátló anyagokat és az egyéb, teljes veszteségű kenőanyagokat.

2. cikk

(1)   E határozat alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„kenőanyag”: olyan készítmény, amely bázisfolyadékokból és adalékanyagokból áll;

b)

„bázisfolyadék”: olyan kenőfolyadék, amelynek a folyékonysági, öregítési, kenhetőségi és kopásgátló tulajdonságait, valamint a szennyezőanyag-szuszpenzióra vonatkozó jellemzőit nem javították adalékanyagok hozzáadásával;

c)

„sűrítő”: a bázisfolyadékban olyan anyag, amelyet sűrítésre vagy a kenőfolyadék vagy a kenőzsír áramlásának megváltoztatásához használnak;

d)

„fő összetevő”: bármely anyag, amely a kenőanyagban több mint 5 tömegszázalékban jelen van;

e)

„adalékanyag”: olyan anyag, amelynek elsődleges feladata a folyékony, öregítési, kenhetőségi és kopásgátló tulajdonságok vagy a szennyezőanyag-szuszpenzió javítása;

f)

„zsír”: olyan szilárd vagy félszilárd készítmény, amely egy kenőfolyadékban található sűrítőanyagból áll.

(2)   A zsírok esetében egyéb, különleges tulajdonságokkal rendelkező összetevőket hozzá lehet adni.

3. cikk

Annak érdekében, hogy az 1980/2000/EK rendelet értelmében a kenőanyagokra vonatkozó közösségi ökocímkét odaítéljék, a kenőanyagnak a „kenőanyagok” termékcsoportba kell tartoznia, és meg kell felelnie az e határozat mellékletében megállapított kritériumoknak.

A kritériumokat a szállítás időpontjában kell alkalmazni a frissen gyártott termékekre vonatkozóan.

Amennyiben a kritériumokat az alkotóanyagok szintjén határozzák meg, ezeket a kritériumokat a termékhez szándékosan adott azon anyagokra kell alkalmazni, amelyek több mint 0,1 %-ban jelen vannak a termékben azt megelőzően és azt követően, hogy a kenőanyag-készítmény előállításához a kevert anyagok között bármely kémiai reakció lejátszódott.

A kritériumokat azonban nem kell azon anyagokra alkalmazni, amelyek kémiai jellege megváltozik az alkalmazással úgy, hogy az már nem felel meg az 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozásnak, és ha a kezelt részben az anyagból kevesebb, mint 0,1 % marad az alkalmazás előtti formában.

4. cikk

A „kenőanyagok” termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumokat, valamint az ahhoz kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket 2009. május 31-ig kell alkalmazni.

5. cikk

Adminisztrációs célból a „kenőanyagok” termékcsoporthoz rendelt kódszám: „27”.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 26-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 237., 2000.9.21., 1. o.

(2)  HL L 200., 1999.7.30., 1. o. A legutóbb a 2004/66/EK tanácsi irányelvvel (HL L 168., 2004.5.1., 35. o) módosított irányelv.


MELLÉKLET

KERETSZABÁLY

A kritériumok célja

E kritériumok a különösen azon termékek támogatását célozzák, amelyek:

a használat során kevésbé ártalmasak a vizekre és a talajra nézve, és

a CO2-kibocsátás csökkenéséhez vezetnek.

Értékelési és ellenőrzési követelmények

A különös értékelési és ellenőrzési követelményeket minden egyes kritériumon belül feltüntetik.

Amennyiben a kérelmezőnek nyilatkozatokat, dokumentációt, elemzéseket, vizsgálati jelentéseket vagy a kritériumoknak való megfelelésről szóló egyéb bizonyítékot kell szolgáltatnia az illetékes testület részére, ezt úgy kell értelmezni, hogy azok származhatnak a kérelmezőtől és/vagy adott esetben annak szállítójától(szállítóitól) és/vagy annak(azoknak) a szállítójától(szállítóitól). Az adalékanyag, az adalékkompozíciók vagy bázisfolyadék szállítója a vonatkozó információkat közvetlenül az illetékes testületnek szolgáltathatja.

Adott esetben az egyes kritériumoknál megjelölt vizsgálati módszerektől eltérő módszereket is lehet alkalmazni, ha a kérelmet értékelő illetékes testület elfogadja azok egyenértékűségét.

Adott esetben az illetékes testület igazoló dokumentumokat kérhet, és független ellenőrzéseket végezhet.

Az illetékes testületnek a kérelmek értékelése és a kritériumoknak való megfelelés ellenőrzése során ajánlatos figyelembe venniük az olyan környezetgazdálkodási rendszereket, mint az EMAS vagy az ISO 14001.

(Megjegyzés: nem követelmény az ilyen környezetgazdálkodási rendszerek végrehajtása.)

KRITÉRIUMOK

1.   A környezetre és az emberi egészségre veszélyt jelző R-mondatok

A termék nem lehet az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően a környezetre és az emberi egészségre veszélyt jelző bármely R-mondattal megjelölve az ökocímke iráni kérelem időpontjában. A következő R-mondatokat kell e termékcsoportra vonatkozónak tekinteni:

R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 33, R 34, R 35, R 36, R 37, R 38, R 39, R 40, R 41, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 50, R 51, R 52, R 53, R 59, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64, R 65, R 66, R 67, R 68 és ezek kombinációi.

Az 1. kritérium értékelése és ellenőrzése

Az 1. kritériumnak való megfelelést írásban kell megállapítani, és a kérelmező gazdasági egységnek alá kell írnia.

A termékben található minden fő összetevőt egyértelműen be kell jelenteni, megadva azok megnevezéseit és adott esetben azok EINECS- vagy ELINCS-számát és azt a koncentrációt, amelyben azokat felhasználták.

A termék előállítójának be kell mutatni:

a termék biztonsági adatlapját (az 1991/155/EGK bizottsági irányelv (1) követelményeinek megfelelően)

a kérelmező szállító biztonsági adatlapját (az 1991/155/EGK irányelv és a 67/548/EGK tanácsi irányelv (2) követelményeinek megfelelően) minden fő összetevőre vonatkozóan.

Elegendő adatnak kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy az 1991/155/EGK és az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően a termék (az R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53 és R 53 R mondatokkal jelölt) környezeti veszélyeit értékelni lehessen.

A termék környezeti veszélyeinek értékelését az 1991/45/EK irányelv III. mellékletében említett hagyományos módszerrel kell elvégezni. Az adott irányelv III. mellékletének C. része alapján azonban a készítmény (vagy a termékkészítmény vagy az adalékkompozíció) vizsgálatának eredményeit fel lehet használni a vízi környezetben fellépő toxicitásra – amelyet a hagyományos módszer alkalmazásával nyertek volna – vonatkozó osztályozás módosításához.

2.   A vízi toxicitásra vonatkozó további követelmények

A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy vagy a 2.1. vagy a 2.2. kritérium követelményeinek megfelel.

2.1. kritérium:   A készítményre és a fő összetevőkre vonatkozó követelmények

A következők vízi környezetben fellépő toxicitására vonatkozó adatok szükségesek:

a készítmény és

a fő összetevők.

Minden egyes fő összetevő vízi toxicitására vonatkozó kritikus koncentrációnak legalább 100 mg/l-nek kell lennie. A vizsgálatot algán és Daphnián kell végezni (OECD 201 és 202).

A hidraulikaolajok vízi toxicitására vonatkozó kritikus koncentrációnak legalább 100 mg/l-nek kell lennie.

A zsírok, a láncfűrészolajok, a kétütemű motorokhoz való olajok, a beton tapadását gátló anyagok és az egyéb, teljes veszteségű kenőanyagok vízi toxicitására vonatkozó kritikus koncentrációnak legalább 1 000 mg/l-nek kell lennie.

A zsírokat a készítményekre és a fő összetevőkre vonatkozó adatok szolgáltatásával akkor lehet csak értékelni, ha a sűrítő teljes biológiai lebonthatósága (ld. 3. kritérium) vagy a biológiailag potenciális lebonthatósága megfelel:

a biológiai lebonthatóságnak, amely > 70 % a biológiailag potenciális lebonthatóságra vonatkozó OECD 302 C vizsgálat vagy azzal egyenértékű vizsgálati módszerek alapján, vagy

a biológiai lebonthatóságnak, amely > 20 %, de < 60 % 28 nap után az oxigéncsökkenésen vagy a széndioxid-keletkezésen alapuló OECD 301 vizsgálatok alapján, vagy

a biológiai lebonthatóságnak, amely > 60 % az ISO 14593 szerint („CO2 gőztérvizsgálat”)

A készítmény vizsgálatát mindhárom fajcsoportnál el kell végezni (OECD 201, 202 és 203).

Az 1. táblázat a 2.1. kritériumnak megfelelően összefoglalja a különböző termék-alcsoportokra vonatkozó követelményeket:

1. táblázat

A különböző termékalcsoportok vízi toxicitására vonatkozó követelmények – A készítményre és a fő összetevőkre vonatkozó adatkövetelmények

2.1. kritérium

Hidraulikafolyadékok

Zsírok (3)

Láncfűrészolajok, a beton tapadását gátló anyagok és az egyéb, teljes veszteségű kenőanyagok

Kétütemű motorokhoz való olajok

A kész termék vízi toxicitása mindhárom, OECD 201, 202 és 203 akut toxicitás vizsgálatban

≥ 100 mg/l

≥ 1 000 mg/l

≥ 1 000 mg/l

≥ 1 000 mg/l

A vízi toxicitás minden egyes fő összetevőre vonatkozóan az OECD 201 és 202 vizsgálatban

≥ 100 mg/l

≥ 100 mg/l

≥ 100 mg/l

≥ 100 mg/l

A 2.1. értékelési és ellenőrzési kritérium

Jelentéseket kell benyújtani az illetékes testület részére, amelyek a készítmény és minden fő összetevő vízi toxicitására vonatkozó adatokat tartalmazzák; ezek vagy meglévő nyilvántartásokból vagy új vizsgálatokból származnak, és lehetővé teszik az 1. táblázatban meghatározott követelményeknek való megfelelés igazolását.

A készítmény vízi toxicitását az OECD 201, 202 és 203 vagy az ezekkel egyenértékű módszereknek megfelelően kell meghatározni.

Minden egyes összetevő vízi toxicitását az OECD 201 és 202 vagy az ezekkel egyenértékű módszereknek megfelelően kell meghatározni.

2.2. kritérium:   Minden egyes alkotóanyagra vonatkozó követelmények

A termékhez szándékosan hozzáadott minden egyes alkotóanyag vízi toxicitására vonatkozóan adatokat kell szolgáltatni. A vízi toxicitás bizonyos szintjét kitevő egy vagy több anyag a 2. táblázatban megadott kumulatív tömegkoncentrációig megengedett a kenőanyagban.

2. táblázat

A különböző termékalcsoportok vízi toxicitására vonatkozó követelmények – Az alkotóanyagokra vonatkozó adatkövetelmények

2.2. kritérium

A jelenlévő anyagok kumulatív tömegkoncentrációja a következőkben:

Vízi toxicitás

Hidraulikafolyadékok

Zsírok

Láncfűrészolajok, a beton tapadását gátló anyagok és az egyéb, teljes veszteségű kenőanyagok

Kétütemű motorokhoz való olajok

10 mg/l < akut toxicitás (4) ≤ 100 mg/l vagy 1 mg/l < NOEC ≤ 10 mg/l

≤ 20

≤ 25

≤ 5

≤ 25

1 mg/l < akut toxicitás (4) ≤ 10 mg/l vagy 0,1 mg/l < NOEC ≤ 1 mg/l

≤ 5

≤ 1

≤ 0,5

≤ 1

akut toxicitás (4) < 1 mg/l vagy NOEC ≤ 0,1 mg/l

≤ 1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

A 2.2. kritérium értékelése és ellenőrzése

Jelentéseket kell benyújtani az illetékes testület részére,, amelyek az alkotóanyagok vízi toxicitására vonatkozó adatokat tartalmazzák; ezek meglévő nyilvántartásokból vagy új vizsgálatokból származnak, és lehetővé teszik a 2. táblázatban meghatározott követelményeknek való megfelelés igazolását.

Minden egyes alkotóanyag vízi toxicitását az OECD 201 és 202 vagy az ezekkel egyenértékű módszereknek megfelelően kell meghatározni.

A 2.1. és a 2.2. kritérium értékelése és ellenőrzése

A gyengén oldódó összetevők esetében (< 10 mg/l) a WAF-módszert (Water Accomodated Fraction) lehet alkalmazni a vízi toxicitás meghatározásához. A megállapított terhelési szint, amelyet LL50-nek is neveznek és a halálos dózishoz kapcsolódik, közvetlenül az osztályozási kritériumoknál is alkalmazható. Egy WAF elkészítése a következő iránymutatások egyikében meghatározott ajánlásoknak megfelelően történik: ECETOC 20. sz. technikai jelentés (1986), az OECD 1992 301 III. melléklete, az ISO 10634 útmutató, vagy az ASTM D6081-98 (Standard practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation).

Az akut vízi toxicitás vizsgálatot algán és Daphnián (OECD 201 és 202) nem szükséges elvégezni, ha:

az anyag nem hatol át biológiai membránon (MM > 800 vagy a molekuláris átmérő > 1,5 nm (> 15 Å); vagy

az anyag rendkívül nehezen oldódik vízben (vízben oldhatóság < 10 μg/l);

mivel az ilyen anyagokat az algára és Daphniára nézve nem tekintik toxikusnak vízi környezetben.

Ehhez hasonlóan az akut vízi toxicitás vizsgálatot Daphnián (OECD 202) nem szükséges elvégezni, amennyiben a Daphniákra vonatkozóan rendelkezésre áll egy hosszú távú toxicitási tanulmány, amely az OECD 211 vagy egy azzal egyenértékű vizsgálatnak megfelelően készült.

Adott esetben az anyagok vízben való oldhatóságát az OECD 105 vizsgálat (vagy azzal egyenértékű vizsgálatok) alapján kell meghatározni.

Amennyiben krónikus toxicitásra vonatkozó adatok rendelkezésre állnak (az OECD 210 és 211 vizsgálatok vagy az ezekkel egyenértékű módszerek eredményei), ezeket fel lehet használni az akut vízi toxicitásra vonatkozó adatok helyett. A krónikus vízi toxicitásra vonatkozó adatok hiánya esetében a kérelmezőnek egy aláírt írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania.

3.   Biológiai lebonthatóság és bioakkumulációs képesség

A termék nem tartalmazhat olyan anyagot, amely:

biológiailag nem lebontható

és

(potenciálisan) bioakkumulatív.

Azonban a termék tartalmazhat a lebonthatóság és a potenciális vagy tényleges bioakkumuláció bizonyos szintjét kitevő egy vagy több anyagot a 3. táblázatban megadott kumulatív tömegkoncentrációig.

3. táblázat

A biológiai lebonthatóságra és a bioakkumulációs képességre vonatkozó követelmények

 

Az anyagok kumulatív tömegkoncentrációja:

Biológiai lebonthatóság

Hidraulikafolyadékok

Zsírok

Láncfűrészolajok, a beton tapadását gátló anyagok és az egyéb, teljes veszteségű kenőanyagok

Kétütemű motorokhoz való olajok

Biológiailag nem lebonthatók  (5)

≤ 5

≤ 10

≤ 5

≤ 10

Biológiailag aeorob úton potenciálisan lebontható

≤ 5

≤ 20

≤ 5

≤ 20

Biológiailag aerob úton teljesen lebontható

≥ 90

≥ 75

≥ 90

≥ 75

A 3. kritérium értékelése és ellenőrzése

A megfelelőséget következő információk szolgáltatásával kell igazolni:

Jelentések, amelyek minden egyes alkotóanyag biológiai lebonthatóságra vonatkozó adatát tartalmazzák, amennyiben ez nincs megfelelően feltüntetve az egyes anyagokra vonatkozó biztonsági adatlapon.

Jelentések, amelyek minden egyes alkotóanyag bioakkumulációs képességre vonatkozó adatát tartalmazzák:

a biológiailag nem lebontható anyagokra és

a toxikus, valamint a rendkívül toxikus anyagokra vonatkozóan, amelyek biológiailag könnyen lebonthatók (osztályozási célból).

A termékben található minden egyes alkotóanyagra vonatkozó biológiai lebonthatóságot a következőkben meghatározott vizsgálati módszerekkel (vagy egyenértékű vizsgálatokkal) külön-külön kell meghatározni:

Egy anyag akkor teljesen lebontható (aerob), ha

1.

az OECD 301 A-F vagy az ezzel egyenértékű vizsgálatoknak megfelelően egy 28 napos vizsgálat során a következő lebonthatósági értékeket rögzítik:

az OECD 301 vizsgálatokban az oldott szerves szén alapján: ≥ 70 %,

az OECD 301 vizsgálatokban az oxigéncsökkenés vagy széndioxid-keletkezés alapján: az elméleti legmagasabb érték ≥ 60 %-a.

2.

A BOD5/ThOD vagy BOD5/COD hányados nagyobb, mint 0,5.

Az OECD-vizsgálatban a „10 napos ablak” elvet nem szükségszerű alkalmazni. Amennyiben a biológiai lebonthatóság szükséges szintjét 28 nap alatt éri el, de nem a „10 napos ablak” idején belül, alacsonyabb lebonthatósági arányt kell feltételezni.

Egy anyag akkor potenciálisan lebontható, ha:

a biológiai lebonthatóság > 70 % a biológiailag potenciális lebonthatóságra vonatkozó OECD 302 vizsgálat vagy az azzal egyenértékű vizsgálati módszer alapján, vagy

a biológia lebonthatóság > 20 %, de < 60 % 28 nap után az oxigén csökkenésén vagy a széndioxid-keletkezésen alapuló OECD 301 vizsgálatok alapján, vagy

a biológiai lebonthatóság ≥ 60 % az ISO 14593 alapján („CO2-gőztérvizsgálat”).

Azon anyag, amelynek elsődleges feladata a sűrítés, akkor tekinthető biológiailag potenciálisan lebonthatónak (aerob körülmények között), ha a biológiailag potenciális lebonthatóságra vonatkozó OECD 302 vizsgálattal vagy azzal egyenértékű módszerekkel kapott eredményben a biológiai lebonthatóság nagyobb 20 %-nál. A vízi toxicitásra vonatkozó összes követelményt akkor kell a vízi környezetben történő elhelyezés után a bontási termékekre alkalmazni, ha azokról tudományosan bebizonyosodott, hogy azok a sűrítő származékai.

Egy anyag biológiailag nem lebontható, ha nem felel meg a biológiailag teljes és potenciális lebonthatóságra vonatkozó kritériumoknak.

Egy anyag nem bioakkumulatív, ha annak MM > 800 vagy annak molekuláris átmérője > 1,5 nm (> 15 Å).

Egy anyag, amelynél az MM > 800 vagy amelynek molekuláris átmérője > 1,5 nm (< 15 Å) nem bioakkumulatív, ha

az oktanol/víz megoszlási hányados log Kow < 3 vagy > 7 vagy

a mért BCF ≤ 100. Mivel a kenőanyagokban használt legtöbb anyag inkább víztaszító, a BCF-értéket a lipid tömegarányára kell alapozni, és elegendő megfigyelési időszakot kell biztosítani.

Vizsgálati módszerek

A könnyű biológiai lebonthatóság meghatározásához alkalmazandó vizsgálatok az OECD 301 A-F, az ISO-val és az ASTM-mel egyenértékű eljárások vagy a BOD5/(ThOD vagy COD) hányados. A BOD5/(ThOD vagy COD) hányadost csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha nem áll rendelkezésre az OECD 301 vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati módszereken alapuló adat. A BOD5 meghatározása a C.5. (92/69/EGK bizottsági irányelv (6)) pontnak vagy egyenértékű módszereknek megfelelően történik, míg a COD meghatározása a C.6. (92/69/EGK irányelv) pontnak vagy egyenértékű módszereknek megfelelően történik. A potenciális biológiai lebonthatóság meghatározásához alkalmazandó vizsgálatok az OECD 302 vagy az ezzel egyenértékű vizsgálati módszerek.

A kérelmező az anyag biológiai lebonthatóságának becsléséhez használhat összehasonlító adatokat. Egy anyag biológiai lebonthatóságának értékeléséhez összehasonlító adatok akkor elfogadhatók, ha a referenciaanyag csak egyfunkciós csoportban vagy fragmentumban különbözik a termékben használt anyagtól. Ha a referenciaanyag könnyen vagy biológiailag potenciálisan lebontható és a funkciócsoportnak pozitív hatása van az aerob biológiai lebonthatóságra, akkor az alkalmazott anyagot is úgy lehet tekinteni, mint amely könnyen vagy biológiailag potenciálisan lebontható. A biológiai lebonthatóságra a következő funkciós csoportok és fragmentumok vannak pozitív hatással: alifás és aromás alkohol [-OH], alifás és aromás zsírsav [-C(=O)-OH], aldehid [-CHO], észter [-C(=O)-O-C], amid [-C(=O)-Na a C(=S)-N-ból] A referenciaanyagok megfelelő és megbízható dokumentációját be kell nyújtani. A fent fel nem sorolt fragmentummal való összehasonlítás esetében a vizsgálatokról megfelelő és megbízható dokumentációt kell szolgáltatni, amely a funkcionális csoportnak a strukturálisan hasonló anyagok biológiai lebonthatóságára gyakorolt pozitív hatását bizonyítja.

A log oktanol/víz megoszlási hányadost (log Kow) az OECD 107, 117 vagy a 123 vizsgálat-tervezet vagy más egyenértékű vizsgálati módszerrel kell meghatározni. A biológiai feldúsulási faktort (BCF) az OECD 305 vizsgálatnak megfelelően kell meghatározni.

Log Kow értékeket csak szerves kémiai anyagokban lehet alkalmazni. A nem szerves összetevők, néhány felületaktív anyag és néhány metalloorganikus vegyület bioakkumulációs képességének meghatározásához BCF méréseket kell végezni.

Amennyiben a vizsgálatot nem lehet elvégezni (pl. az anyagnak magas a felületi aktivitása, vagy vízben vagy oktanolban nem oldódik, a log Kow kiszámított értékét, valamint a számítási módszert be kell nyújtani.

A log Kow számításához a következő módszerek megengedettek: CLOGP a 0 és 9 közötti log Kow esetében, LOGKOW (KOWWIN) a – 4 és 8 közötti log Kow esetében, AUTOLOGP az 5-nél nagyobb log Kow esetében a technikai útmutatóra (TGD) támaszkodó 1488/94/EK (7) bizottsági rendeletben meghatározottak alapján.

4.   Bizonyos anyagok kizárása

Azon anyagokat, amelyek a közösségi vízügyi politika területén az elsőbbségi anyagok jegyzékében és az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok listájában szerepelnek (mindegyik a 2004. decemberében érvényes változat), nem lehet szándékosan a közösségi ökocímkére jogosult termékekhez összetevőként adni.

Szerves halogénvegyületeket és nitritvegyületeket nem lehet szándékosan a közösségi ökocímkére jogosult termékekhez összetevőként adni.

Fémeket vagy fémes vegyületeket nem lehet szándékosan a közösségi ökocímkére jogosult termékekhez összetevőként adni, a nátrium, kálium, magnézium és kalcium kivételével. A sűrítőanyagok esetében a lítium- és/vagy alumíniumvegyületeket is fel lehet használni az e mellékletben meghatározott más kritériumok által korlátozott koncentrációig.

A 4. kritérium értékelése és ellenőrzése

Az e követelményeknek való megfelelést írásban kell megállapítani, és a kérelmezőnek alá kell írnia.

5.   Megújuló nyersanyagok

A kész terméknek a következő mennyiségű, megújuló nyersanyagból származó széntartalommal kell rendelkeznie:

≥ 50 % (m/m) hidraulikaolajok esetében,

≥ 45 % (m/m) zsírok esetében,

≥ 70 % (m/m) láncfűrészolajok, a beton tapadását gátló anyagok és az egyéb, teljes veszteségű kenőanyagok esetében,

≥ 50 % (m/m) kétütemű motorokhoz használt olajok esetében.

A megújuló nyersanyagból származó széntartalom az A × összetevő tömegszázalékának (az A összetevőben a [növényi] olajokból vagy [állati] zsírokból származó C-atomok számát el kell osztani az A összetevő C-atomjainak teljes számával) és a B × összetevő tömegszázalékának (a B összetevőben a [növényi] olajokból vagy [állati] zsírokból származó C-atomok számát el kell osztani a B összetevő C-atomjainak teljes számával) – és így tovább – összegét jelenti.

A 5. kritérium értékelése és ellenőrzése

A kérelmezőnek e kritériumra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes testület részére.

6.   Műszaki teljesítmény

A hidraulikaolajoknak meg kell felelniük legalább az ISO 15380 2-5. táblázatában meghatározott műszaki teljesítményre vonatkozó kritériumoknak.

A zsíroknak „felhasználásra alkalmasnak” kell lenniük.

A láncfűrészolajoknak meg kell felelniük legalább a németországi ökocímke („kék angyal”) RAL-UZ 48 előírásában meghatározott műszaki teljesítményre vonatkozó kritériumoknak.

A beton tapadását gátló anyagoknak és más, teljes veszteségű kenőanyagoknak „felhasználásra alkalmasnak” kell lenniük.

A kétütemű motorokhoz használt olajoknak meg kell felelniük legalább az NMMA TC-W3-nak a „NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants”-ban meghatározott műszaki teljesítményre vonatkozó kritériumoknak.

A 6. kritérium értékelése és ellenőrzése

A kérelmezőnek a kapcsolódó dokumentumokkal együtt e kritériumra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes testület részére.

7.   Az ökocímkén feltüntetett adatok

Az ökocímke 2. rovatának a következő szöveget kell tartalmaznia: „a használat során mérsékelt veszély a vízre és talajra; mérsékelt CO2-kibocsátás”.

A 7. kritérium értékelése és ellenőrzése

A kérelmezőnek be kell nyújtania a terméke csomagolásának egy mintáját az illetékes testület részére, amelyen feltünteti az ökocímkét és az e kritériumra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot.


(1)  HL L 76., 1991.3.22., 35. o.

(2)  HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

(3)  A zsírokat csak abban az esetben lehet így értékelni, ha a sűrítő biológiai lebonthatósága > 70 % az OECD 302 C vagy egyenértékű vizsgálati módszer alapján vagy a biológiai lebonthatóság > 20 %, de < 60 % 28 nap után az oxigén csökkenésén vagy a széndioxid-keletkezésen alapuló OECD 301 vizsgálatok alapján.

(4)  EC50/LC50/IC50.

(5)  Megjegyzés: nem tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek biológiailag nem lebonthatók és nem bioakkumulatívak.

(6)  HL L 383., 1992.12.29., 113. o.

(7)  HL L 161., 1994.6.29., 3. o.


5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/35


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. április 29.)

a tagállamok részére a vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozóan a 2000–2006 közötti időszakra az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által megítélt keretösszegek indikatív felosztásának rögzítéséről szóló 1999/659/EGK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 1320. számú dokumentummal történt)

(Csak a dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, portugál, spanyol és svéd szöveg hiteles)

(2005/361/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, bizonyos rendeleteket módosító és hatályon kívül helyező, 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendeletre (1) és különösen annak 46. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság 1999/659/EK határozatával (2) a 2000–2006 közötti időszakra rögzítette a tagállamok részére az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedésekre megítélt keretösszegek kezdeti felosztását.

(2)

Az 1257/1999/EK rendelet 46. cikkének (3) bekezdésével összhangban a keretösszegek kezdeti felosztását módosítani kell a tényleges kiadások és a tagállamok által benyújtott felülvizsgált kiadási előrejelzések alapján, figyelembe véve a programok célkitűzéseit.

(3)

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 2004. április 29-i 817/2004/EK bizottsági rendelet (3) 57. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottságnak az érintett pénzügyi év költségvetésének elfogadását követő két hónapon belül ki kell igazítania az 1999/659/EK határozatban meghatározott keretösszegek tagállamonkénti kezdeti felosztását.

(4)

A keretösszegek kezdeti felosztásának kiigazításakor figyelembe kell venni a tagállamok által a 2000–2004 közötti időszakban realizált pénzügyi teljesítést, valamint a 2005. és 2006. évre vonatkozóan a 2004. október 1-je előtt benyújtott felülvizsgált előrejelzéseket.

(5)

Az 1999/659/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1999/659/EK határozat melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb a 2223/2004/EK rendelettel (HL L 379., 2004.12.24., 1. o.) módosított határozat.

(2)  L 259., 1999.10.6., 27. o. A legutóbb a 2004/592/EK határozattal (L 263., 2004.8.10., 24. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 153., 2004.4.30., 30. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Az EMOGA Garanciarészlege által nyújtott vidékfejlesztési támogatás (2000–2006)

(millió EUR)

 

2000

2001

2002

2003

2004 (1)

2005

2006 (3)

Időszak összesen

(felülvizsgált felosztás)

»Berlin« keret összesen

Teljesített kiadások

Kezdeti felosztás

Előrejelzés

Felülvizsgált felosztás

Kezdeti felosztás

Előrejelzés

Felülvizsgált felosztás

Belgium

25,9

31,7

47,9

46,2

48,9

55,7

55,2

55,2

56,9

54,3

54,3

310,1

379,0

Dánia

34,2

35,4

49,7

45,9

44,3

52,2

53,6

53,0

62,0

63,9

63,9

326,4

348,8

Németország

683,0

708,1

730,6

799,1

799,9

794,2

852,9

806,6

808,7

848,0

781,3

5 308,6

5 308,6

Görögország

146,8

75,5

160,3

136,4

125,6

148,6

175,5

150,9

159,9

178,1

178,1

973,6

993,4

Spanyolország

395,3

539,8

448,5

500,1

512,1

520,9

535,2

529,1

494,2

542,6

542,6

3 467,5

3 481,0

Franciaország

474,1

609,5

678,5

832,3

839,2

862,4

909,8

875,9

1 075,0

1 105,3

1 105,3

5 414,8

5 763,4

Írország

344,4

326,6

333,0

341,0

350,1

356,5

356,5

356,5

338,6

338,6

337,3

2 388,9

2 388,9

Olaszország

755,6

658,7

649,9

655,4

635,3

673,3

683,4

683,4

412,8

805,2

474,0

4 512,3

4 512,3

Luxemburg

6,7

9,6

12,8

16,8

16,2

13,6

14,7

13,8

13,9

13,9

13,9

89,8

91,0

Hollandia

59,8

54,8

48,9

69,4

67,7

62,2

69,5

63,2

61,0

48,5

48,5

412,3

417,0

Ausztria

459,0

453,2

440,4

458,1

468,7

478,7

478,7

478,7

450,4

450,6

450,0

3 208,1

3 208,1

Portugália

132,1

197,8

167,7

153,1

193,3

226,3

226,3

226,3

231,4

254,1

254,1

1 324,4

1 516,8

Finnország

332,5

326,7

320,1

337,0

329,7

328,2

340,9

333,4

223,4

320,6

219,9

2 199,3

2 199,3

Svédország

175,6

150,8

163,1

165,8

163,8

169,1

170,6

170,6

138,5

157,7

140,2

1 129,9

1 129,9

Egyesült Királyság

151,2

180,5

162,3

148,7

154,2

168,2

162,4

162,4

183,2

188,6

188,6

1 147,9

1 168,0

még fel nem osztott

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

167,8

 

 

összesen

4 176,2

4 358,7

4 413,7

4 705,3

4 749,0

4 910,1

5 085,2

4 959,0

4 709,9

5 370,0

5 019,8

32 213,9

32 905,5

a)

költségvetési előirányzatok

 (2) 4 184

4 495

4 595

4 698

4 803

 

 

4 910

 

 

 

 

 

b)

átvitel

0

0

99

49,3

41,2

 

 

49,0

 

 

 

 

 

a) + b)

4 184

4 495

4 694

4 747,3

4 844,2

 

 

4 959,0

 

 

 

 

 

Pénzügyi terv 1b

4 386

4 495

4 595

4 698

4 803

 

 

4 910

 

 

5 020

 

 


(1)  A végső pénzügyi elszámolás előtti 2004. évi kiadási adatok.

(2)  A pénzügyi év végén az 1a)-ból az 1b)-be 100 millió euró átcsoportosítását követően.

(3)  A 2006-ra vonatkozó adatok nem tartalmazzák a modulációt.”


5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/37


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 2.)

Szardínián (Olaszország) a vaddisznók afrikai sertéspestisének a felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2005) 1255. számú dokumentummal történt)

(Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/362/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EGK irányelv módosításáról szóló, 2002. június 27-i 2002/60/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vaddisznók sertéspestise jelen van Szardínia Nuoro megyéjében (Olaszország).

(2)

2004-ben kétszer is komolyan kiújult a járvány Szardínián. Olaszország a betegség visszatérésével kapcsolatban felülvizsgálta a betegség felszámolására a 2002/60/EK irányelv keretében mindeddig tett intézkedéseket.

(3)

E kiújulással kapcsolatban a Bizottság felülvizsgálta a Szardínián kitört afrikai sertéspestist érintő, közösségi szinten elfogadott intézkedéseket, és elfogadta a Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről szóló, 2005. május 2-i 2005/363/EK (2) bizottsági határozatot.

(4)

A 2002/60/EK irányelv értelmében Olaszország benyújtott jóváhagyásra egy, a Szardínia tartományban a vaddisznók afrikai sertéspestisének a felszámolására irányuló tervet, amely intézkedéseket tartalmaz a betegség házi sertésekre való átterjedésének megelőzésére vonatkozóan is.

(5)

A benyújtott tervben maghatározzák azokat a szardíniai övezeteket, amelyek az afrikai sertéspestis tekintetében különböző kockázati szintet jelentenek, és ahol a betegségre vonatkozóan különböző megfigyelési és ellenőrzési intézkedéseket kell bevezetni.

(6)

Az Olaszország által benyújtott, a vaddisznók afrikai sertéspestisének felszámolására vonatkozó tervet megvizsgálták, és a 2002/60/EK irányelvnek megfelelőnek találták.

(7)

Az átláthatóság érdekében helyénvaló e határozatban azon földrajzi területeket meghatározni, ahol a felszámolásra vonatkozó tervet végre kell hajtani.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Olaszország által benyújtott, a vaddisznók afrikai sertéspestisének felszámolására vonatkozó terv a mellékletben meghatározott területen jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Olaszország haladéktalanul meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megfeleljen ennek a határozatnak, és kihirdeti azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.

3. cikk

E határozat címzettje az Olasz Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 2-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 192., 2002.7.20., 27. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 38 oldalát.


MELLÉKLET

Szardínia (Olaszország) azon területei, ahol a felszámolásra vonatkozó tervet végre kell hajtani

A.   Fertőzött övezet

Nuoro megyében Montarbu körzetének területe, Arzana, Gairo, Osini, Seui és Ussassai településkehez tartozó területek egy részén.

B.   Magas fertőzési kockázatot jelentő terület

a)

Nuoro megye egész területe az A. pontban említett területek kivételével.

b)

Sassari megyében Ala’ dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Budduso’, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolo’, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi és Torralba települések területe.

C.   Megfigyelési körzet

Szardínia tartomány területe az A. és B. pontban említett területek kivételével.


5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/39


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 2.)

a Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről

(az értesítés a C(2005) 1321. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/363/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK (1) tanácsi irányelvre és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK (2) tanácsi irányelvre és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítását, feldolgozását, terjesztését és bevitelét szabályozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK (3) tanácsi irányelvre és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni egészségvédelmi intézkedésekről szóló, 2003. július 10-i 2003/514/EK (4) bizottsági határozatot az afrikai sertéspestis Szardínia (Olaszország) Nuoro tartományában való jelenlétére válaszként fogadták el.

(2)

2004-ben Szardínián az afrikai sertéspestis súlyos kiújulása fordult elő. Szardínia Nuoro tartományában az afrikai sertéspestist a házisertés- és vaddisznóállományban endémiás betegségnek kell tekinteni. Azonban e betegség házisertésekben előforduló néhány kitörését jelentették Szardínia más tartományaiban is.

(3)

A járványügyi helyzet az élő sertések, sertéssperma, petesejt és embriók, valamint a sertéshús, sertéshústermékek és sertéshúst tartalmazó más termékek kereskedelme tekintetében veszélyezteti más olaszországi régiók és más tagállamok sertésállományát.

(4)

Olaszország intézkedéseket hozott az afrikai sertéspestis Szardínián történő leküzdésére az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EK irányelv módosításáról szóló, 2002. június 27-i 2002/60/EK (5) tanácsi irányelv keretein belül.

(5)

Olaszország a betegség 2004-ben történt kiújulására tekintettel felülvizsgálta az eddig megtett intézkedéseket.

(6)

A Szardínián (Olaszország) a vaddisznók afrikai sertéspestisének a felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról szóló, 2005. május 2-i 362/2005/EK (6) bizottsági határozatot az Olaszország által az afrikai sertéspestis vaddisznókban történő felszámolására vonatkozó mentesítési terv jóváhagyása érdekében fogadták el.

(7)

A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel, helyénvaló további közösségi intézkedéseket alkalmazni Szardínia egész területére az élő sertések, a sertéssperma, a petesejtek és embriók mozgása, valamint a sertéshús, a sertéshústermékek és a sertéshúst tartalmazó más termékek szállítása tekintetében.

(8)

Helyénvaló meghatározott eltéréseket biztosítani az e határozatban előírt intézkedések alól az olyan sertésektől származó sertéshúsra, amelyek vágásra szánt sertésként érkeztek Szardíniára, összhangban a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK (7) tanácsi irányelvvel, vagy a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK (8) tanácsi irányelvvel, vagy az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK (9) tanácsi irányelvvel, vagy megfelelnek e határozat meghatározott követelményeinek.

(9)

Ugyancsak helyénvaló meghatározott eltérések előírása az olyan húsból nyert sertéshústermékek és sertéshúst tartalmazó más termékek számára, amelyeket friss sertéshúsként léptettek be Szardíniára, a friss hús előállítására és forgalmazására vonatkozó egészségügyi feltételekről szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK (10) tanácsi irányelvvel összhangban, vagy a 2002/99/EK irányelvvel összhangban, vagy amely megfelel a húsipari termékek és egyes más állati eredetű termékek előállítását és forgalomba hozatalát érintő egészségügyi problémákról szóló, 1976. december 21-i 77/99/EGK (11) tanácsi irányelvnek vagy megfelelnek e határozat meghatározott követelményeinek.

(10)

A sertéshúst különleges jelöléssel kell ellátni annak biztosítása érdekében, hogy az állat-egészségügyi követelményeknek meg nem felelő sertéshúst, sertéshústermékeket és sertéshúst tartalmazó más termékeket ne szállítsák ki Szardíniáról, és hogy biztosítsák az ilyen sertéshús és termékek nyomonkövethetőségét. E különleges jelöléseknek olyannak kell lenniük, hogy azokat ne lehessen összetéveszteni a sertéshúsra a 64/433/EK irányelv I. melléklete IX. fejezetének 50. pontjában előírt ovális bélyegzővel, vagy annak alkalmazása után az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK (12) rendeletnek megfelelő állat-egészségügyi jelöléssel, és a sertéshústermékekre és a sertéshúst tartalmazó más termékekre a 77/99/EGK irányelv B. melléklete VI. fejezetének 4. pontjában előírt ovális bélyegzővel, vagy annak alkalmazását követően az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK (13) rendeletnek megfelelő azonosító jelöléssel.

(11)

A 2003/514/EK határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

E határozat állat-egészségügyi szabályokat állapít meg az alábbiak vonatkozásában:

a)

Szardíniáról származó élő sertések, sertéssperma, petesejtek és embriók mozgása és ilyen sertéshús, sertéshústermékek és sertéshúst tartalmazó minden más termék szállítása; és

b)

Szardínián a sertéshús, a sertéshústermékek és a sertéshúst tartalmazó minden más termék jelölése.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő meghatározásokat kell használni:

a)

„sertés”: a 2002/60/EK irányelv 2. cikkének a) pontjában foglalt meghatározás szerint;

b)

„sertéshús”: a sertés bármely, emberi fogyasztásra alkalmas része;

c)

„sertéshústermékek”: feldolgozott termékek, amelyek a sertéshús feldolgozásából vagy az ilyen termékek további feldolgozásából származnak úgy, hogy metszéslapjuk azt mutatja, hogy a termékek már nem rendelkeznek a friss hús jellemzőivel.

d)

„sertéshúst tartalmazó más termékek”: sertéshúst vagy sertéshústerméket tartalmazó, emberi fogyasztásra szánt termékek.

3. cikk

Szardíniáról származó élő sertések, sertéssperma, petesejtek és embriók mozgásának és az ilyen sertéshús, sertéshústermékek és sertéshúst tartalmazó minden más termék szállításának tilalma

Olaszország megtiltja a következőket:

a)

élő sertések mozgása Szardíniáról;

b)

sertéssperma, petesejtek és embriók mozgása Szardíniáról; és

c)

Szardíniáról származó sertéshús, sertéshústermékek és sertéshúst tartalmazó minden más termék szállítása.

4. cikk

Szardínián a sertéshús, a sertéshústermékek és a sertéshúst tartalmazó minden más termék különleges jelölése

Olaszország biztosítja, hogy a Szardínián leölt sertésekből származó sertéshúst, sertéshústermékeket és sertéshúst tartalmazó más termékeket olyan különleges állat-egészségügyi vagy azonosító jelöléssel lássák el, amit nem lehet összetéveszteni a közösségi bélyegzővel, és amely különösen nem ovális alakú.

5. cikk

Eltérés a 3. és 4. cikktől a sertéshús vonatkozásában

(1)   A 3. cikk c) pontjától eltérve Olaszország engedélyezheti sertéshús szállítását Szardíniáról Szardínián kívüli területekre, ha teljesülnek az e cikk (2)–(5) bekezdésében előírt feltételek.

(2)   A sertéshúsnak olyan sertésekből kell származnia:

a)

amelyek(et):

i.

vágásra szánt sertésként léptettek be Szardíniára a 64/432/EGK irányelvvel vagy a 72/462/EGK irányelvvel vagy a 2004/68/EK irányelvvel összhangban; és

ii.

megfelelnek a II. melléklet A. szakaszában meghatározott feltételeknek;

b)

vagy amelyek(et):

i.

a vágóhídra szállításukat megelőzően legalább négy hónapig tartottak olyan származási gazdaságban Szardínián, amely az I. mellékletben felsorolt területeken kívül fekszik; és

ii.

megfelelnek a II. mellékletben meghatározott feltételeknek.

(3)   A sertéshúst olyan létesítményekben kell előállítani, tárolni és feldolgozni,

a)

amelyeket e célra az illetékes hatóság engedélyezett; és

b)

amelyekben a sertéshúst a (2) bekezdésnek meg nem felelő hústól elkülönítve állítják elő, tárolják vagy dolgozzák fel.

(4)   E határozat 4. cikkétől eltérve a sertéshúst a 64/433/EGK irányelv I. melléklete IX. fejezetének 50. pontjában előírt ovális bélyegzővel, vagy alkalmazásának időpontját követően a 854/2004/EK rendeletnek megfelelő állat-egészségügyi jelöléssel kell jelölni.

(5)   A sertéshúst:

a)

a 2002/99/EK irányelv 5. cikkével összhangban állatorvosi bizonyítvány kiállításának kell alávetni; és

b)

Szardínia elhagyásakor az 599/2004/EK (14) bizottsági rendeletben megállapított bizonyítványnak kell kísérnie a Közösségen belüli kereskedelemhez, kiegészítve az e határozat III. mellékletében meghatározott egészségügyi követelményekkel.

6. cikk

Eltérés a 3. és 4. cikktől sertéshústermékek és sertéshúsból készült minden más termék vonatkozásában

(1)   A 3. cikk c) pontjától eltérve Olaszország engedélyezheti sertéshústermékek és sertéshúst tartalmazó minden más termék szállítását Szardíniáról Szardínián kívüli területekre, ha teljesülnek az e cikk (2)–(5) bekezdésében előírt feltételek.

(2)   A termékek(nek):

a)

vagy olyan húsból kell származniuk, amelyet a 64/433/EGK irányelvnek vagy a 2002/99/EK irányelvnek megfelelő friss húsként léptettek be Szardíniára; vagy

b)

az e határozat 5.cikkének megfelelő sertéshúsból kell származniuk; vagy

c)

meg kell felelniük a 2002/99/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésének, és azokat olyan kezelésnek vetették alá, amelyet az ezen irányelv III. mellékletében meghatározottak szerint az afrikai sertéspestis vírusának megsemmisítésére elismernek.

(3)   A termékeket olyan létesítményekben kell előállítani, tárolni és feldolgozni:

a)

amelyeket e célra az illetékes hatóság engedélyezett; és

b)

amelyekben kizárólag a (2) bekezdésnek megfelelő termékeket állítanak elő, tárolnak vagy dolgoznak fel.

(4)   E határozat 4. cikkétől eltérve a termékeket a 77/99/EGK irányelv B. melléklete VI. fejezetének 4. pontjában előírt ovális bélyegzővel, vagy alkalmazásának időpontját követően a 853/2004/EK rendeletnek megfelelő állat-egészségügyi jelöléssel kell jelölni.

(5)   A termékeket:

a)

a 2002/99/EK irányelv 5. cikkével összhangban állatorvosi bizonyítvány kiállításának kell alávetni; és

b)

Szardínia elhagyásakor az 599/2004/EK rendeletben megállapított bizonyítványnak kell kísérnie a Közösségen belüli kereskedelemhez, kiegészítve az e határozat IV. mellékletében meghatározott egészségügyi követelményekkel.

7. cikk

A Bizottság és a többi tagállam tájékoztatása

Olaszország a határozat keltétől számítva hathavonként tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a következőkről:

a)

az 5. cikk (3) bekezdésében és a 6. cikk (3) bekezdésében említett engedélyezett létesítmények naprakész jegyzéke; és

b)

az 5. cikk (4) bekezdésében és a 6. cikk (4) bekezdésében előírt módon tanúsított sertéshús, sertéshústermék és sertéshúst tartalmazó minden más termék valamennyi szállítmányának jegyzéke; és

c)

az e határozat alkalmazásával kapcsolatos minden lényeges információ.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2003/514/EK határozat hatályát veszti.

9. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 2-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33 o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19, 14. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(4)  HL L 178., 2003.7.17., 28. o.

(5)  HL L 192., 2002.7.20., 27. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(6)  Lásd e Hivatalos Lap 36. oldalát.

(7)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb az 1/2005/EK rendelettel (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.) módosított irányelv.

(8)  HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

(9)  HL L 139., 2004.4.30., 320. o.

(10)  HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(11)  HL L 26., 1977.1.31., 85. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(12)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o. A 882/2004/EK rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított rendelet.

(13)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(14)  HL L 94., 2004.3.31., 44. o.


I. MELLÉKLET

Szardíniának az 5. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett területei

a)

Nuoro tartomány teljes területe.

b)

Sassari tartományban: Ala’ dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Budduso’, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolo’, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi és Torralba körzetek területe.


II. MELLÉKLET

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett feltételek

A. szakasz

Az 5. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett sertésekre vonatkozó feltételek

A vágóhídra érkezéskor az 5. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett sertéseket az 5. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek meg nem felelő sertésektől külön tartják és vágják le, bármely közvetlen vagy közvetett érintkezés elkerülésére.

B. szakasz

Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett sertésekre vonatkozó külön rendelkezések

1.

Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett sertések származási gazdaságának meg kell felelnie a következőknek:

a)

az afrikai sertéspestisnek az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett sertések vágóhídra szállításának időpontját megelőző három hónapon belül történt kitörése helyétől legalább 10 km-re kell lennie;

b)

olyan tartományban kell lennie, amelyben az illetékes hatóságok felügyeletével működik az afrikai sertéspestis megfigyelési és megelőzési terve, és amelyben ennek megfelelően rendszeresen alkalmazzák a megfigyelési és megelőzési intézkedéseket;

c)

az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett sertések vágóhídra szállításának időpontját megelőző 30 napon belül sertéseket nem telepítettek a gazdaságba;

d)

az illetékes állat-egészségügyi hatóság az e pontban meghatározott célra engedélyezte.

2.

Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett sertéseket az e szakasz 1. pontjában említett származási gazdaságból a következő feltételek mellett szállítják a vágóhídra:

a)

a hatósági állatorvos elvégezte a következőket:

i.

a 2003/422/EK (1) bizottsági határozat melléklete IV. D. fejezetében meghatározott ellenőrzési és mintavételi eljárások; a IV. D. fejezet 6. pontjában a sertésekre megállapított eltérést megfelelően alkalmazni kell; és

ii.

a nyilvántartás és a 92/102/EGK (2) tanácsi irányelv 4. és 5. cikkében említett sertésazonosító jel ellenőrzése;

b)

az a) pontban említett ellenőrzések és vizsgálatok nem utalnak az afrikai sertéspestis jelenlétére, és az e pontban említett ellenőrzések megfelelnek a 92/102/EGK irányelv 4. és 5. cikkének;

c)

az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett sertések szállítására használt járműveket a 2002/60/EK irányelv 12. cikkének megfelelően kitakarították és fertőtlenítették, és azt az illetékes hatóság a szállítás előtt lepecsételte;

d)

a vágóhídért felelős illetékes hatóságot tájékoztatták az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett sertések küldésének szándékáról, és ez a hatóság értesíti a származási gazdaságért felelős illetékes hatóságot azok megérkezéséről.

3.

A vágóhídon elvégzett, vágás előtti és vágás utáni vizsgálat során az illetékes hatóság figyelembe veszi az afrikai sertéspestis jelenlétének bármely jelét.


(1)  HL L 143., 2003.6.11., 35. o.

(2)  HL L 355., 1992.12.5., 32. o.


III. MELLÉKLET

a 2005/363/EK bizottsági határozathoz

Image


IV. MELLÉKLET

a 2005/363/EK bizottsági határozathoz

Image


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/47


A TANÁCS 2005/364/KKBP HATÁROZATA

(2005. április 12.)

az Európai Unió és Románia közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. és 38. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. november 27–28-i ülésén úgy határozott, hogy felhatalmazza az elnökséget arra, hogy a főtitkár/főképviselő segítségével az Európai Unióról szóló szerződés 24. és 38. cikkének megfelelően tárgyalásokat kezdjen meghatározott harmadik országokkal annak érdekében, hogy az Európai Unió azok mindegyikével megállapodást kössön a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról.

(2)

A tárgyalások megkezdésére vonatkozó felhatalmazást követően az elnökség a főtitkár/főképviselő segítségével megállapodást kötött Romániával a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és Románia közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodást a Tanács az Európai Unió részéről jóváhagyja.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap annak a személynek a kijelölésére, aki az Európai Unió kötelezetté tétele érdekében a megállapodást aláírja.

3. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2005. április 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-C. JUNCKER


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és Románia között a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról

ROMÁNIA,

egyrészről, és

AZ EURÓPAI UNIÓ (a továbbiakban: „EU”), amelyet az Európai Unió Tanácsának elnöksége képvisel,

másrészről,

a továbbiakban: a felek,

TEKINTETTEL ARRA, hogy mind Románia, mind az Európai Unió célja, hogy saját biztonságát minden formában megerősítse, valamint gondoskodjék polgárai magas szintű biztonságáról a biztonság térségében;

TEKINTETTEL ARRA, hogy Románia és az EU egyetért abban, hogy biztonsági vonatkozású, közös érdekű kérdéseket illető konzultációkat és együttműködést kell kidolgozniuk egymással;

TEKINTETTEL ARRA, hogy ebben az összefüggésben mindez szükségessé teszi a minősített információ a Románia és az EU közötti folyamatos cseréjét;

FELISMERVE, hogy a teljes és hatékony konzultáció és együttműködés szükségessé teheti a Román és az EU-s minősített információhoz vagy anyaghoz való hozzáférést, valamint a minősített információnak és az ahhoz kapcsolódó anyagoknak Románia és az EU közötti cseréjét;

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a minősített információhoz és az ahhoz kapcsolódó anyagokhoz való hozzáférés, valamint azok cseréje megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Annak érdekében, hogy a mindkét fél biztonságának minden formában való megerősítésére irányuló célkitűzés megvalósuljon, ezen megállapodás a felek által egymásnak átadott, illetve a közöttük kicserélt minősített információ vagy anyag bármely formájára vonatkozik.

2. cikk

E megállapodás alkalmazásában a minősített információ: minden olyan információ (nevezetesen: ismeret, amely bármely formában átadható), illetve anyag, amely előírás szerint védelmet élvez a jogosulatlan közzététellel szemben, és amely ezt a védelmet biztonsági minősítési eljárás során kapta (a továbbiakban: „minősített információ”).

3. cikk

E megállapodás alkalmazásában az EU: az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: a Tanács), a főtitkár/főképviselő és a Tanács főtitkársága, valamint az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: a „Bizottság”).

4. cikk

Mindkét fél köteles:

a)

védeni és biztosítani az e megállapodás hatálya alá eső, a másik fél által átadott vagy a felek közt kicserélt minősített információt;

b)

biztosítani, hogy az e megállapodás hatálya alá eső, átadott vagy kicserélt minősített információnak az átadó fél által kiadott biztonsági minősítése megmaradjon. Az átvevő fél – a 11. és 12. cikk alapján létrehozandó biztonsági szabályokban meghatározottak szerint – a minősített információt a megfelelő biztonsági minősítésű információra vagy anyagra vonatkozó saját biztonsági szabályaiban meghatározott rendelkezések szerint védi és biztosítja;

c)

tartózkodni az e megállapodás hatálya alá eső minősített információnak a kibocsátó által meghatározottól, valamint attól eltérő célra történő felhasználásától, amely célból az információt átadták vagy kicserélték;

d)

tartózkodni az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ harmadik felek, illetve a 3. cikkben nem említett bármely EU-intézmény vagy egység számára való, a kibocsátó előzetes engedélye nélküli felfedésétől.

5. cikk

(1)   Minősített információt a kibocsátói ellenőrzés elvének megfelelően az egyik fél, az „átadó fél” fedhet fel vagy bocsáthat ki a másik fél, a „fogadó fél” felé.

(2)   Az e megállapodás részeseitől eltérő felek számára való kibocsátásról az átadó fél beleegyezését követően a fogadó fél a minősített információ felfedéséről vagy kibocsátásáról szóló határozattal dönt a biztonsági szabályzatában meghatározott kibocsátói ellenőrzés elvének megfelelően.

(3)   A fenti (1) és (2) bekezdés végrehajtása során semmiféle általános kibocsátás nem lehetséges, kivéve ha a felek egymás között bizonyos, a működési követelményeinek megfelelő információkategóriákra vonatkozó eljárásokat hoznak létre és fogadnak el.

6. cikk

Annak biztosítása érdekében, hogy az e megállapodás hatálya alá eső minősített információk azonos szintű védelemben részesüljenek, mindkét fél, továbbá a 3. cikkben meghatározott intézményeik olyan biztonsági alapelvekre és minimumszabályokra épülő biztonsági szervezetet és biztonsági programokat hoznak létre, amelyeket a feleknek a 11. és 12. cikk alapján létrehozandó biztonsági rendszereiben kell végrehajtani.

7. cikk

(1)   A felek biztosítják, hogy minden olyan személyt, aki hivatalos feladatai ellátása során hozzáférést kérhet, illetve akinek feladatai és hatáskörei lehetővé tehetik az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt minősített információhoz való hozzáférést, az ilyen információhoz való hozzáférés engedélyezését megelőzően megfelelő biztonsági ellenőrzésnek vetik alá.

(2)   A biztonsági ellenőrzési eljárásokat úgy kell kidolgozni, hogy azok alapján – figyelemmel az ellenőrzött személy lojalitására, szavahihetőségére és megbízhatóságára – megállapítható legyen, hogy e személy számára engedélyezhető-e a minősített információhoz való hozzáférés.

8. cikk

A felek kölcsönösen segítik egymást az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ biztonsága és a közös biztonsági érdekű kérdések vonatkozásában. A kölcsönös biztonsági konzultációkat és ellenőrzéseket a 11. cikkben meghatározott hatóságok végzik el, a 11. és 12. cikk alapján a saját területükön létrehozandó biztonsági szabályzatok hatékonyságának értékelése céljából.

9. cikk

(1)   E megállapodás alkalmazásában:

a)

az EU vonatkozásában:

 

a Tanácsnak címzett leveleket a következő címre kell küldeni:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels.

 

A (2) bekezdés függvényében a Tanács vezető iktatási tisztviselője minden levelet továbbít a tagállamoknak és az Európai Közösségek Bizottságának;

b)

a Románia vonatkozásában:

 

valamennyi levelet Románia Külügyminisztériuma vezető iktatási tisztviselőjének kell címezni, és Románia Európai Uniós misszióján keresztül a következő címre kell továbbítani:

Guvernul Romaniei

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS)

Str. Mures nr. 4, Sector 1

Bucuresti

Romania.

(2)   Kivételes esetben az egyik féltől származó olyan levél, amely kizárólag e fél meghatározott illetékes tisztviselői, szervei vagy szolgálatai számára hozzáférhető, műveleti okokból címezhető és kizárólagosan hozzáférhetővé tehető a másik fél kifejezetten fogadóként megjelölt, meghatározott illetékes tisztviselői, szervei vagy szolgálatai számára, figyelemmel azok hatásköreire, és a „szükséges, hogy megismerje” (need to know) elvének megfelelően. Az EU részéről az ilyen leveleket a Tanács vezető iktatási tisztviselőjén keresztül kell átadni.

10. cikk

E megállapodás végrehajtását a Románia Kormánya, valamint a Tanács és az Európai Közösségek Bizottsága főtitkárai felügyelik.

11. cikk

E megállapodás alkalmazása érdekében:

1.

Románia Kormánya nevében és annak felügyelete alatt eljárva a Román Nemzetbiztonsági Hatóság felel azért, hogy kidolgozza az e megállapodás alapján Románia részére átadott minősített információ védelmét és biztosítását szolgáló biztonsági szabályokat;

2.

a Tanács nevében és annak felügyelete alatt a Tanács főtitkára irányításával és részéről eljárva a Tanács Biztonsági Hivatalának Főtitkársága felel azért, hogy kidolgozza az e megállapodás alapján az EU részére átadott minősített információ védelmét és biztosítását szolgáló biztonsági szabályokat;

3.

az Európai Közösségek Bizottsága nevében és annak felügyelete alatt eljárva az Európai Bizottság Biztonsági Igazgatósága felel azért, hogy kidolgozza az e megállapodás alapján az Európai Közösségek Bizottságának átadott vagy azzal kicserélt minősített információnak az Európai Bizottságon és annak helyiségein belüli védelmét és biztosítását szolgáló biztonsági szabályokat.

12. cikk

A 11. cikk alapján a három érintett hivatal egyetértésével létrehozandó biztonsági szabályok meghatározzák az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ kölcsönös biztonsági védelmének szabályait. Az EU részéről a szabályokat a Tanács Biztonsági Bizottsága hagyja jóvá.

13. cikk

A 11. cikkben meghatározott hatóságok kidolgozzák az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ bizonyított veszélyeztetése vagy annak gyanúja esetén követendő eljárást.

14. cikk

Az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ felek közötti átadását megelőzően a 11. cikkben meghatározott biztonsági hatóságoknak egyet kell érteniük abban, hogy a fogadó fél alkalmas az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ – a 11. és 12. cikk alapján kidolgozandó szabályoknak megfelelő – védelmére és biztosítására.

15. cikk

Ez a megállapodás semmilyen módon nem akadályozza a feleket abban, hogy az e megállapodás hatálya alá eső információ átadására vagy kicserélésére vonatkozóan egyéb megállapodásokat kössenek, feltéve hogy azok nem sértik e megállapodás rendelkezéseit.

16. cikk

Az EU és a Románia között az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerült nézeteltéréseket a felek közötti tárgyalások útján kell rendezni.

17. cikk

(1)   Ez a megállapodás az azt követő első hónap első napján lép hatályba, amelyben a felek kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belső eljárások befejezéséről.

(2)   Ez a megállapodás bármely fél kérelmére felülvizsgálható a lehetséges módosítások megfontolása céljából.

(3)   E megállapodás bármilyen módosítására kizárólag írásban és a felek közös megegyezésével kerülhet sor. Ez a megállapodás az (1) bekezdésben meghatározott kölcsönös értesítéssel lép hatályba.

18. cikk

Ezt a megállapodást a másik félhez intézett felmondó nyilatkozat útján bármely fél felmondhatja. Az ilyen felmondás az erről szóló értesítés másik fél általi kézhezvételének időpontjától számított hat hónap elteltével lép hatályba, ez azonban nem érinti az e megállapodás rendelkezései alapján már szerződésben vállalt kötelezettségeket. Különösen az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt valamennyi minősített információ e megállapodás rendelkezéseinek megfelelő védelmét kell továbbra is biztosítani.

A FENTIEK HITELÉÜL megfelelő meghatalmazással aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 22-én napján, két angol nyelvű példányban.

a Románia részéről

az Európai Unió részéről


5.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/52


A TANÁCS 2005/365/KKBP HATÁROZATA

(2005. április 14.)

az Európai Unió és a Bolgár Köztársaság közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. és 38. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. november 27–28-i ülésén úgy határozott, hogy felhatalmazza az elnökséget arra, hogy a főtitkár/főképviselő segítségével az Európai Unióról szóló szerződés 24. és 38. cikkének megfelelően tárgyalásokat kezdjen meghatározott harmadik országokkal annak érdekében, hogy az Európai Unió azok mindegyikével megállapodást kössön a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról.

(2)

A tárgyalások megkezdésére vonatkozó felhatalmazást követően az elnökség a főtitkár/főképviselő segítségével megállapodást kötött a Bolgár Köztársasággal a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Bolgár Köztársaság közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodást a Tanács az Európai Unió részéről jóváhagyja.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap annak (azoknak) a személy(ek)nek a kijelölésére, aki(k) az Európai Unió kötelezetté tétele érdekében a megállapodást aláírja (aláírják).

3. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2005. április 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. FRIEDEN


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

a Bolgár Köztársaság és az Európai Unió között a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról

A Bolgár Köztársaság, egyfelől

és

az Európai Unió (a továbbiakban: EU), amelyet az Európai Unió Tanácsának elnöksége képvisel,

másfelől,

a továbbiakban: a felek,

TEKINTETTEL ARRA, hogy mind a Bolgár Köztársaság, mind az EU célja, hogy saját biztonságát minden formában megerősítse, valamint gondoskodjék polgárai magas szintű biztonságáról a biztonság térségében;

TEKINTETTEL ARRA, hogy a Bolgár Köztársaság és az EU egyetért abban, hogy biztonsági vonatkozású, közös érdekű kérdéseket illető konzultációkat és együttműködést kell kidolgozniuk egymással;

TEKINTETTEL ARRA, hogy ebben az összefüggésben mindez szükségessé teszi a minősített információnak a Bolgár Köztársaság és az EU közötti folyamatos cseréjét;

FELISMERVE, hogy a teljes és hatékony konzultáció és együttműködés szükségessé teheti a bolgár és az EU-s minősített információhoz vagy anyaghoz való hozzáférést, valamint a minősített információnak és az ahhoz kapcsolódó anyagoknak a Bolgár Köztársaság és az EU közötti cseréjét;

tudatában annak, hogy a minősített információhoz és az ahhoz kapcsolódó anyagokhoz való hozzáférés, valamint azok cseréje megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Annak érdekében, hogy a mindkét fél biztonságának minden formában való megerősítésére irányuló célkitűzés megvalósuljon, ez a megállapodás a felek által egymásnak átadott, illetve a közöttük kicserélt minősített információ vagy anyag bármely formájára alkalmazandó.

2. cikk

E megállapodás alkalmazásában a minősített információ minden olyan információ (nevezetesen: ismeret, amely bármely formában átadható), illetve anyag, amely előírás szerint védelmet élvez a jogosulatlan közzététellel szemben, és amely ezt a védelmet biztonsági minősítési eljárás során kapta az e megállapodásban részes bármely fél részéről (a továbbiakban: minősített információ).

3. cikk

E megállapodás alkalmazásában az „EU” az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: a Tanács), a főtitkár/főképviselő és a Tanács Főtitkársága, valamint az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: a Bizottság).

4. cikk

Mindkét fél köteles:

a)

védeni és biztosítani az e megállapodás hatálya alá eső, a másik fél által átadott vagy a felek közt kicserélt minősített információt;

b)

biztosítani, hogy az e megállapodás hatálya alá eső, átadott vagy kicserélt minősített információnak az átadó fél által kiadott biztonsági minősítése megmaradjon. Az átvevő fél – a 11. és 12. cikk alapján létrehozandó biztonsági szabályokban meghatározottak szerint – a minősített információt a megfelelő biztonsági minősítésű információra vagy anyagra vonatkozó saját biztonsági szabályaiban meghatározott rendelkezések szerint védi és biztosítja;

c)

tartózkodni az e megállapodás hatálya alá eső minősített információnak a kibocsátó által meghatározottól, valamint attól eltérő célra történő felhasználásától, amely célból az információt átadták vagy kicserélték;

d)

tartózkodni az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ harmadik felek, illetve a 3. cikkben nem említett bármely EU-intézmény vagy egység számára való, a kibocsátó előzetes engedélye nélküli felfedésétől.

5. cikk

(1)   Minősített információt a kibocsátói ellenőrzés elvének megfelelően az egyik fél, az „átadó fél” fedhet fel vagy bocsáthat ki a másik fél, a „fogadó fél” felé.

(2)   Az e megállapodás részeseitől eltérő felek számára való kibocsátásról az átadó fél beleegyezését követően a fogadó fél a minősített információ felfedéséről vagy kibocsátásáról szóló határozattal dönt a biztonsági szabályzatában meghatározott kibocsátói ellenőrzés elvének megfelelően.

(3)   A fenti (1) és (2) bekezdés végrehajtása során nincs lehetőség általános kibocsátásra, kivéve ha a felek egymás között bizonyos, a működési követelményeinek megfelelő információkategóriákra vonatkozó eljárásokat hoznak létre és fogadnak el.

6. cikk

Annak biztosítása érdekében, hogy az e megállapodás hatálya alá eső minősített információk azonos szintű védelemben részesüljenek, mindkét fél, továbbá az e megállapodás 3. cikkében meghatározott intézményeik, olyan biztonsági alapelvekre és minimumszabályokra épülő biztonsági szervezetet és biztonsági programokat hoznak létre, amelyeket a feleknek a 11. és 12. cikk alapján létrehozandó biztonsági rendszereiben kell végrehajtani.

7. cikk

(1)   A felek biztosítják, hogy minden olyan személyt, aki hivatalos feladatai ellátása során hozzáférést kérhet, illetve akinek feladatai és hatáskörei lehetővé tehetik az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt minősített információhoz való hozzáférést, az ilyen információhoz való hozzáférés engedélyezését megelőzően megfelelő biztonsági ellenőrzésnek vetik alá.

(2)   A biztonsági ellenőrzési eljárásokat úgy kell kidolgozni, hogy azok alapján – figyelemmel az ellenőrzött személy lojalitására, szavahihetőségére és megbízhatóságára – megállapítható legyen, hogy e személy számára engedélyezhető-e a minősített információhoz való hozzáférés.

8. cikk

A felek kölcsönösen segítik egymást az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ biztonsága és a közös biztonsági érdekű kérdések vonatkozásában. A kölcsönös biztonsági konzultációkat és ellenőrzéseket a 11. cikkben meghatározott hatóságok végzik el, a 11. és 12. cikk alapján a saját területükön létrehozandó biztonsági szabályzatok hatékonyságának értékelése céljából.

9. cikk

(1)   E megállapodás alkalmazásában:

a)

A Bolgár Köztársaság vonatkozásában:

valamennyi levelet a Bolgár Köztársaságnak az Európai Unió mellé akkreditált képviseletén keresztül, a következő címre kell továbbítani:

Mission of the Republic of Bulgaria to the European Union

Registry Officer

Rue d’Arlon 108

B-1040 Brussels

a külügyminisztériumnak, amely minden szükséges információt továbbít az Információbiztonsági Állami Bizottság Központi Nyilvántartó Hivatalának nyilvántartásbavételi célból.

b)

Az EU vonatkozásában:

a Tanácsnak címzett leveleket a következő címre kell küldeni:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels

.

A (2) bekezdés függvényében a Tanács vezető iktatási tisztviselője minden levelet továbbít a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak.

(2)   Kivételes esetben az egyik féltől származó olyan levél, amely kizárólag e fél meghatározott illetékes tisztviselői, szervei vagy szolgálatai számára hozzáférhető, műveleti okokból címezhető és kizárólagosan hozzáférhetővé tehető a másik fél kifejezetten fogadóként megjelölt, meghatározott illetékes tisztviselői, szervei vagy szolgálatai számára, figyelemmel azok hatásköreire, és a „szükséges, hogy megismerje” (need to know) elvének megfelelően. Az Európai Unió részéről az ilyen leveleket a Tanács vezető iktatási tisztviselőjén keresztül kell átadni.

10. cikk

E megállapodás végrehajtását a Bolgár Köztársaság Információbiztonsági Állami Bizottsága, valamint a Tanács és az Európai Bizottság főtitkárai felügyelik.

11. cikk

E megállapodás végrehajtása érdekében:

1.

A Bolgár Köztársaság kormánya nevében és annak felügyelete alatt eljárva a Bolgár Köztársaság Információbiztonsági Állami Bizottsága felel azért, hogy kidolgozza az e megállapodás alapján a Bolgár Köztársaság részére átadott minősített információ védelmét és biztosítását szolgáló biztonsági szabályokat.

2.

A Tanács nevében és annak felügyelete alatt a Tanács főtitkára irányításával és részéről eljárva a Tanács Főtitkárságának Biztonsági Hivatala felel azért, hogy kidolgozza az e megállapodás alapján az EU részére átadott minősített információ védelmét és biztosítását szolgáló biztonsági szabályokat.

3.

Az Európai Bizottság nevében és annak felügyelete alatt eljárva az Európai Bizottság Biztonsági Igazgatósága felel azért, hogy kidolgozza az e megállapodás alapján az Európai Bizottságnak átadott, vagy azzal kicserélt minősített információnak az Európai Bizottságon és annak helyiségein belüli védelmét és biztosítását szolgáló biztonsági szabályokat.

12. cikk

A 11. cikk alapján a három érintett hivatal egyetértésével létrehozandó biztonsági szabályok meghatározzák az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ kölcsönös biztonsági védelmének szabályait. Az EU részéről a szabályokat a Tanács Biztonsági Hivatala hagyja jóvá.

13. cikk

A 11. cikkben meghatározott hatóságok kidolgozzák az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ bizonyított veszélyeztetése vagy annak gyanúja esetén követendő eljárást.

14. cikk

Az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ felek közötti átadását megelőzően a 11. cikkben meghatározott biztonsági hatóságoknak egyet kell érteniük abban, hogy a fogadó fél alkalmas az e megállapodás hatálya alá eső minősített információ – a 11. és 12. cikk alapján kidolgozandó szabályoknak megfelelő – védelmére és biztosítására.

15. cikk

Ez a megállapodás semmilyen módon nem akadályozza a feleket abban, hogy az e megállapodás hatálya alá eső információ átadására vagy kicserélésére vonatkozóan egyéb megállapodásokat kössenek, feltéve hogy azok nem sértik e megállapodás rendelkezéseit.

16. cikk

Az Európai Unió és a Bolgár Köztársaság között az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerült nézeteltéréseket a felek közötti tárgyalások útján kell rendezni.

17. cikk

(1)   Ez a megállapodás az azt követő első hónap első napján lép hatályba, amelyben a felek kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belső eljárások befejezéséről.

(2)   Ez a megállapodás bármely fél kérelmére felülvizsgálható a lehetséges módosítások megfontolása céljából.

(3)   E megállapodás bármilyen módosítására kizárólag írásban és a felek közös megegyezésével kerülhet sor. Ez a megállapodás az (1) bekezdésben meghatározott kölcsönös értesítéssel lép hatályba.

18. cikk

Ezt a megállapodást a másik félhez intézett felmondó nyilatkozat útján bármely fél felmondhatja. Az ilyen felmondás az erről szóló értesítés másik fél általi kézhezvételének időpontjától számított hat hónap elteltével lép hatályba, ez azonban nem érinti az e megállapodás rendelkezései alapján már szerződésben vállalt kötelezettségeket. Különösen az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt valamennyi minősített információ e megállapodás rendelkezéseinek megfelelő védelmét kell továbbra is biztosítani.

A fentiek hiteléül az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 25. napján, két angol nyelvű példányban.

a Bolgár Köztársaság részéről

az Európai Unió részéről