ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 99

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. április 19.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 597/2005/EK rendelete (2005. április 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 598/2005/EK rendelete (2005. április 18.) az 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt, előfőzött B rizs kivitele tekintetében benyújtott ajánlatokról

3

 

 

A Bizottság 599/2005/EK rendelete (2005. április 18.) a 2031/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált kerekszemű félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs kivitelére vonatkozóan benyújtott ajánlatokról

4

 

*

A Bizottság 600/2005/EK rendelete (2005. április 18.) egy kokcidiosztatikum takarmány-adalékanyagként történő, újabb tíz évre szóló engedélyezéséről, egy adalékanyag ideiglenes engedélyezéséről, valamint egyes takarmány-adalékanyagok állandó engedélyezéséről ( 1 )

5

 

*

A Bizottság 601/2005/EK rendelete (2005. április 18.) a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről szóló 866/2004/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

10

 

 

A Bizottság 602/2005/EK rendelete (2005. április 18.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

11

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. április 15.) a Glycine max (szójabab) faj egyes, a 2002/57/EK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő vetőmagjai ideiglenes forgalomba hozatalára irányuló intézkedésekről (az értesítés a C(2005) 1137. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

13

 

*

A Bizottság határozata (2005. április 18.) a RINAVE – Registro Internacional Naval, SA határozott időre szóló elismerésének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2005) 1156. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

15

 

*

Az Európai Közösség és Kanada közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás szerint létrehozott Vegyes Bizottság 1/2005 határozata (2005. március 21.) egy megfelelőségértékelő testületnek a kedvtelési célú kishajókra vonatkozó ágazati melléklet listájára történő felvételének hatálybaléptetéséről

16

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

19.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/1


A BIZOTTSÁG 597/2005/EK RENDELETE

(2005. április 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. április 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 18-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. április 18-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

107,5

204

65,3

212

129,8

624

101,8

999

101,1

0707 00 05

052

134,5

204

63,4

999

99,0

0709 90 70

052

106,4

204

39,7

999

73,1

0805 10 20

052

46,5

204

47,0

212

58,2

220

47,8

400

46,9

624

61,9

999

51,4

0805 50 10

052

65,7

220

69,6

400

70,1

528

44,6

624

71,9

999

64,4

0808 10 80

388

85,9

400

134,3

404

127,9

508

64,0

512

71,4

524

48,2

528

73,4

720

79,7

804

127,0

999

90,2

0808 20 50

388

78,2

512

66,8

528

74,5

720

59,5

999

69,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


19.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/3


A BIZOTTSÁG 598/2005/EK RENDELETE

(2005. április 18.)

az 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt, előfőzött B rizs kivitele tekintetében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 14. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2032/2004/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot írt ki a rizs kivitele után járó export-visszatérítésre.

(2)

Az 584/75/EGK bizottsági rendelet (3) 5. cikke értelmében a benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság a 1785/2003/EK rendelet 26. cikkében említett eljárás szerint olyan határozatot is hozhat, hogy nem hirdet győztest az adott pályázat vonatkozásában.

(3)

Különös tekintettel az 1785/2003/EK rendelet 14. cikkének 4. bekezdésében említett kritériumokra, az export-visszatérítés maximumának megállapítása nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005. április 11. és 14. között, a 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt B rizs kivitele után járó export-visszatérítésre benyújtott ajánlatok esetében a pályázat eredménytelenül zárult.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. április 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(2)  HL L 353., 2004.11.27., 6. o.

(3)  HL L 61., 1975.3.7., 25. o. A legutóbb az 1984/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 18. o.) módosított rendelet.


19.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/4


A BIZOTTSÁG 599/2005/EK RENDELETE

(2005. április 18.)

a 2031/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált kerekszemű félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs kivitelére vonatkozóan benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2031/2004/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg rizs kivitele után járó export-visszatérítésre.

(2)

Az 584/75/EGK bizottsági rendelet (3) 5. cikke értelmében a benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság az 1785/2003/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás szerint határozhat úgy, hogy nem hirdet győztest az adott pályázati eljárás vonatkozásában.

(3)

Különös tekintettel az 1785/2003/EK rendelet 14. cikkének (4) bekezdésében említett kritériumokra, az export-visszatérítés maximumának megállapítása nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2031/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében az egyes harmadik országokba szállított kerekszemü, félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs kivitele után járó export-visszatérítésekre 2005. április 11. és 14. között benyújtott ajánlatok tekintetében a pályázat eredménytelenül zárult.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. április 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(2)  HL L 353., 2004.11.27., 3. o.

(3)  HL L 61., 1975.3.7., 25. o. A legutóbb az 1948/2002 (HL L 299., 2002.11.1., 18. o.) módosított rendelet.


19.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/5


A BIZOTTSÁG 600/2005/EK RENDELETE

(2005. április 18.)

egy kokcidiosztatikum takarmány-adalékanyagként történő, újabb tíz évre szóló engedélyezéséről, egy adalékanyag ideiglenes engedélyezéséről, valamint egyes takarmány-adalékanyagok állandó engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikkére, 9d. cikkének (1) bekezdésére és 9e. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 25. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmány-adalékanyagok felhasználásának engedélyezéséről.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 25. cikke átmeneti intézkedéseket állapít meg a takarmány-adalékanyagokra vonatkozó, az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően a 70/524/EGK irányelvvel összhangban benyújtott engedélykérelmekre.

(3)

Az e rendelet mellékleteiben felsorolt adalékanyagokra vonatkozó engedélykérelmeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt nyújtották be.

(4)

Az ezen engedélykérelmekre vonatkozó, a 70/524/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerinti első megjegyzéseket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt továbbították a Bizottságnak. Ezért az ilyen kérelmeket továbbra is a 70/524/EGK irányelv 4. cikkével összhangban kell kezelni.

(5)

A forgalomba hozataláért felelős személy, az említett irányelv 4. cikkének megfelelően, a Salinomax 120G hízócsirkék esetében kokcidiosztatikumként történő használatára vonatkozó, tíz évre szóló engedélyre nyújtott be kérelmet. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) e készítmény emberekre, állatokra és környezetre vonatkozó, e rendelet I. mellékletében meghatározott feltételek szerinti használatának biztonságáról véleményt bocsátott ki. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a készítmény használatát, az I. mellékletben meghatározottak szerint tíz évre engedélyezni kell.

(6)

Új adatokat terjesztettek be a Lactobacillus acidophilus DSM 13241 adalékanyag kutyák és macskák esetében történő alkalmazásának alátámasztása céljából. Az EFSA 2004. április 15-én és 2004. október 27-én kedvező véleményt bocsátott ki a célzott állatok, a felhasználó és a környezet biztonságát illetően. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 9e. cikkének (1) bekezdésében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően, e mikroorganizmus-készítmény használatát a II. mellékletben meghatározottak szerint ideiglenesen engedélyezni kell.

(7)

Az Enterococcus faecium ATCC 53519 és az Enterococcus faecium ATCC 55593 mikroorganizmus-készítmény használatát hízócsirkék esetében első alkalommal, ideiglenesen az 1436/1999/EK bizottsági rendelet (3) engedélyezte. A mikroorganizmus-készítmény határozatlan idejű engedélyezésére vonatkozó kérelem alátámasztása céljából új adatokat nyújtottak be. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően, e mikroorganizmus-készítmény használatát a III. mellékletben meghatározottak szerint időbeli korlátozás nélkül engedélyezni kell.

(8)

A Bacillus licheniformis DSM 5749 és a Bacillus subtilis DSM 5750 mikroorganizmus-készítmény használatát hízópulykák esetében a 2437/2000/EK bizottsági rendelet (4), valamint borjak esetében a 418/2001/EK bizottsági rendelet (5) első alkalommal, ideiglenesen engedélyezte. A mikroorganizmus-készítmény határozatlan idejű engedélyezésére vonatkozó kérelem alátámasztása céljából új adatokat nyújtottak be. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően, e mikroorganizmus-készítmény használatát a III. mellékletben meghatározottak szerint időbeli korlátozás nélkül engedélyezni kell.

(9)

A Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 mikroorganizmus-készítmény használatát nyulak esetében első alkalommal, ideiglenesen az 1436/98/EK rendelet engedélyezte. A mikroorganizmus-készítmény határozatlan idejű engedélyezésére vonatkozó kérelem alátámasztása céljából új adatokat nyújtottak be. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően, e mikroorganizmus-készítmény használatát a III. mellékletben meghatározottak szerint időbeli korlátozás nélkül engedélyezni kell.

(10)

E kérelem vizsgálata azt mutatja, hogy a munkavállalóknak a mellékletben megállapított adalékanyagnak való kitettséggel szembeni védelme érdekében bizonyos eljárások bevezetése szükséges. Ilyen védelmet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (6) alkalmazása biztosít.

(11)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az I. mellékletben megállapított „Kokcidiosztatikumok és más gyógyászati anyagok” csoportjába tartozó készítmény állati takarmányban adalékanyagként való, az említett mellékletben meghatározott feltételek szerinti használata engedélyezésre kerül.

2. cikk

A II. mellékletben meghatározott „Mikroorganizmusok” csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő alkalmazását a mellékletben meghatározott feltételek szerint, négy évre, ideiglenesen engedélyezik.

3. cikk

A III. mellékletben meghatározott „Mikroorganizmusok” csoportba tartozó készítmények takarmány-adalékanyagként történő alkalmazását a mellékletben meghatározott feltételek szerint, időbeli korlátozás nélkül engedélyezik.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb az 1800/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 317., 2004.10.16., 37. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A legutóbb a 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 191., 1998.7.7., 15. o.

(4)  HL L 280., 2000.11.4., 28. o.

(5)  HL L 62., 2001.3.2., 3. o.

(6)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

Adalékanyag nyilvántartási száma

Adalékanyag forgalomba hozataláért felelős személy neve és nyilvántartási száma

Adalékanyag

(kereskedelmi név)

Összetétel, vegyi képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Legmagasabb életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

hatóanyag mg/teljes értékű takarmány kg

Kokcidiosztatikumok és más gyógyászati anyagok

„E 766

Alpharma (Belgium) BVBA

Szalinomicin-nátrium 120 g/kg

(Salinomax 120G)

 

Adalékanyag összetétele:

 

Szalinomicin-nátrium 120 g/kg

 

Kalcium-lignoszulfonát 40 g/kg

 

Kalcium-szulfát dihidrát az 1 000 g/kg mennyiség eléréséig

 

Hatóanyag:

 

Szalinomicin-nátrium,

C42H69O11Na,

Streptomyces albus (ATCC 21838/US 9401-06) erjesztésével előállított poliéter monokarboxilsav nátriumsója,

CAS-szám 55 721-31-8

 

Rokon szennyezőanyagok:

 

< 42 mg elaiofilin/szalinomicin nátrium kg

 

< 40 g 17-epi-20 dezoxiszalinomicin/szalinomicin nátrium kg

Hízócsirkék

50

70

Használata a vágás előtt legalább 5 nappal tilos.

A használati utasításban fel kell tüntetni:

 

»Veszélyes a lófélékre és a pulykákra«

 

»Ez a takarmány ionofort tartalmaz: egyes gyógyászati anyagokkal (pl. tiamulin) történő egyidejű alkalmazása ellenjavallt lehet«

2015.4.22”


II. MELLÉKLET

Szám (vagy EK-sorszám)

Adalékanyag

Vegyi képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Legmagasabb életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

CFU/teljes értékű takarmány kg

Mikroorganizmusok

„25

Lactobacillus acidophilus DSM 13241

Lactobacillus acidophilus készítmény, amely tartalmaz legalább:

 

1 × 1011 CFU/g adalékanyagot

Kutyák

6 × 109

2 × 1010

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolhatóság időtartamát és a drazsírozásállóságot.

A legfeljebb 2 % víztartalmú szárazeledelben történő felhasználásra.

2009.4.22

Macskák

3 × 109

2 × 1010

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolhatóság időtartamát és a drazsírozásállóságot.

A legfeljebb 2 % víztartalmú szárazeledelben történő felhasználásra.

2009.4.22”


III. MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Vegyi képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Legmagasabb életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

CFU/teljes értékű takarmány kg

Mikroorganizmusok

„E 1709

Enterococcus faecium ATCC 53519

Enterococcus faecium ATCC 55593

(1/1 arányban)

Legalább 2 × 108 CFU/g adalékanyagot tartalmazó Enterococcus faecium és kapszulázott Enterococcus faecium keveréke

(azaz legalább 1 × 108 CFU/g baktériumonként)

Hízócsirkék

1 × 108

1 × 108

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolhatóság időtartamát és a drazsírozásállóságot.

Használata olyan takarmánykeverékekben lehetséges, amelyek a következő kokcidiosztatikumokat tartalmazzák: dekokvinát, halofuginon, lazalocid-nátrium, maduramicin-ammónium, monenzin-nátrium, narazin, narazin/nikarbazin és szalinomicin-nátrium.

Időbeli korlátozás nélkül

E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749

Bacillus subtilis DSM 5750

(1/1 arányban)

Legalább 3,2 × 109 CFU/g (1,6 × 10 baktériumonként) adalékanyagot tartalmazó Bacillus licheniformis és Bacillus subtilis keveréke

Hízópulykák

1,28 × 109

1,28 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolhatóság időtartamát és a drazsírozásállóságot.

Használata olyan takarmánykeverékekben lehetséges, amelyek a következő kokcidiosztatikumokat tartalmazzák: diklazuril, halofuginon, monenzin-nátrium és robenidin.

Időbeli korlátozás nélkül

Borjak

3 hónap

1,28 × 109

1,28 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolhatóság időtartamát és a drazsírozásállóságot.

Időbeli korlátozás nélkül

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Saccharomyces cerevisiae készítmény, amely 5 × 109 CFU/g adalékanyagot tartalmaz.

Hízónyulak

2,5 × 109

7,5 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolhatóság időtartamát és a drazsírozásállóságot.

Időbeli korlátozás nélkül”


19.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/10


A BIZOTTSÁG 601/2005/EK RENDELETE

(2005. április 18.)

a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről szóló 866/2004/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány Ciprusról szóló 10. jegyzőkönyvére (1),

tekintettel a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről szóló, 2004. április 29-i 866/2004/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 866/2004/EK tanácsi rendelet I. melléklete rögzíti azon átkelőhelyek jegyzékét, amelyeken keresztül a személyek és az áruk átléphetik a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá eső területek és Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területek közötti határvonalat.

(2)

Mivel megállapodás született a zodiai és Ledra Street-i új átkelőhelyek megnyitásáról, szükséges az I. melléklet kiigazítása.

(3)

A Ciprusi Köztársaság kormánya beleegyezését adta ehhez a kiigazításhoz.

(4)

A Ciprusi Török Kereskedelmi Kamarával ez ügyben konzultációt folytattak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 866/2004/EK rendelet I. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésében említett átkelőhelyek jegyzéke

Agios Dhometios

Ledra Palace

Ledra Street

Zodia.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 18-án.

a Bizottság részéről

Olli REHN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 236., 2003.9.23., 955. o.

(2)  HL L 161., 2004.4.30., 128. o.


19.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/11


A BIZOTTSÁG 602/2005/EK RENDELETE

(2005. április 18.)

a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokból származó mezőgazdasági termékekre és a feldolgozásukkal nyert árukra alkalmazandó szabályokról, valamint az 1706/98/EK rendelet (2) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. december 10-i 2286/2002/EK tanácsi rendeletre,

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokból származó mezőgazdasági termékekre és a feldolgozásukkal nyert árukra alkalmazandó szabályokról, valamint a 2286/2002/EK tanácsi rendeletnek a marhahúságazatban való alkalmazási szabályait megállapító, 2003. december 19-i 2247/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2247/2003/EK rendelet 1. cikke lehetővé teszi behozatali engedélyek kiadását a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre. Ugyanakkor a behozatal nem haladhatja meg az exportáló harmadik országokra meghatározott mennyiségi korlátokat.

(2)

A 2005. április 1. és 10. között beadott behozatali engedély iránti kérelmek, a 2247/2003/EK rendelet értelmében kicsontozott húsban kifejezve, a Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékek esetében nem haladják meg az ezen államok viszonylatában rendelkezésre álló mennyiségeket. Erre tekintettel a behozatali engedélyek kiadhatók a kért mennyiségekre.

(3)

Rögzítendők azok a mennyiségek, amelyekre 2005. május 1-jétől az engedélyeket kérelmezni lehet, 52 100 t összmennyiségen belül.

(4)

Kívánatos emlékeztetni arra, hogy ez a rendelet nem érinti az egészségügyi és állat-egészségügyi ellenőrzések szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék, valamint friss hús és húsalapú termékek harmadik országokból történő importja esetén felmerülő problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelv (4) alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az alábbi tagállamok bocsátanak ki 2005. április 21-én behozatali engedélyeket egyes afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból származó, kicsontozott húsban kifejezett, a marhahúságazathoz tartozó termékek vonatkozásában, az alábbi mennyiségekre és származási országokra:

 

Egyesült Királyság:

750 t Botswanából származó termék,

650 t Namíbiából származó termék,

 

Németország:

500 t Botswanából származó termék,

350 t Namíbiából származó termék.

2. cikk

Az engedély iránti kérelmek, a 2247/2003/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében, 2005. május hónap első tíz napja folyamán nyújthatók be a következő kicsontozottmarhahús-mennyiségekre:

Botswana:

15 986 t,

Kenya:

142 t,

Madagaszkár:

7 579 t,

Szváziföld:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

10 350 t.

3. cikk

Ez a rendelet 2005. április 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 18-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1899/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 328., 2004.10.30., 67. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 348., 2002.12.21., 5. o.

(3)  HL L 333., 2003.12.20., 37. o. A legutóbb az 1118/2004/EK rendelettel (HL L 217., 2004.6.17., 10. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

19.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/13


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. április 15.)

a Glycine max (szójabab) faj egyes, a 2002/57/EK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő vetőmagjai ideiglenes forgalomba hozatalára irányuló intézkedésekről

(az értesítés a C(2005) 1137. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/310/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Ausztriában nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű olyan szójabab (Glycine max) vetőmag, amely megfelel a nemzeti éghajlati feltételeknek és a 2002/57/EK tanácsi irányelvben meghatározott csírázóképességi követelményeknek, így ez a mennyiség nem elégíti ki az említett tagállam szükségleteit.

(2)

Az e faj vetőmagjaira vonatkozó igényt nem lehet olyan, más tagállamokból vagy harmadik országokból származó vetőmagvakkal kielégíteni, amelyek a 2002/57/EK irányelvben foglalt valamennyi követelménynek megfelelnek.

(3)

Ennek megfelelően Ausztria számára felhatalmazást kell adni arra, hogy kevésbé szigorú feltételekkel engedélyezze az említett faj vetőmagjainak forgalomba hozatalát a 2005. június 15-ig terjedő időszakra.

(4)

Ezenkívül más tagállamokat, függetlenül attól, hogy a vetőmagvak termesztése a harmadik országokban a vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűségéről szóló, 2002. december 16-i 2003/17/EK tanácsi határozat (2) hatálya alá tartozó tagállamokban vagy harmadik országokban zajlott-e, amelyek el tudják látni Ausztriát az adott faj vetőmagjaival, fel kell hatalmazni arra, hogy engedélyezzék az efféle vetőmagvak forgalomba hozatalát.

(5)

Ausztriának koordináló szerepet célszerű vállalnia abból a célból, hogy biztosítani lehessen azt, hogy az e határozat értelmében engedélyezett teljes vetőmagmennyiség ne haladja meg az e határozatban meghatározott maximális mennyiséget.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A szójabab (Glycine max) olyan vetőmagjának a közösségi forgalomba hozatala, amely nem felel meg a 2002/57/EK irányelvben meghatározott csírázóképességi minimumkövetelményeknek, a 2005. június 15-ig terjedő időszakra engedélyezett, az e határozat mellékletében meghatározott feltételek betartása mellett, illetve a következő feltételektől függően:

a)

a csírázóképességnek el kell érnie legalább az e határozat mellékletében meghatározott értéket;

b)

a hivatalos címkének tartalmaznia kell a 2002/57/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdése f) és g) pontja értelmében végrehajtott hivatalos vizsgálat által megállapított csírázóképességi értéket;

c)

a vetőmag első forgalomba hozatalának e határozat 2. cikkével összhangban kellett történnie.

2. cikk

Minden olyan vetőmag-beszállítónak, aki az 1. cikkben meghatározott vetőmagot kíván forgalomba hozni, abban a tagállamban kell engedélyért folyamodnia, amelyben alapították, vagy amelybe importálni kíván.

Az érintett tagállam a beszállító számára engedélyezi a vetőmag forgalomba hozását, kivéve ha:

a)

elegendő bizonyíték vonja kétségbe, hogy a beszállító az engedélyezési kérelmében meghatározott vetőmagmennyiséget nem képes forgalomba hozni; vagy

b)

az érintett ideiglenes mentesítés szerinti teljes, forgalomba hozatalra engedélyezett mennyiség meghaladja a mellékletben meghatározott maximális mennyiséget.

3. cikk

A határozat alkalmazásában a tagállamok adminisztratív segítséget nyújtanak egymásnak.

Ausztria az 1. cikk tekintetében koordináló tagállamként jár el annak biztosítása érdekében, hogy az engedélyezett teljes mennyiség ne haladja meg a mellékletben meghatározott maximális mennyiséget.

Minden olyan tagállam, amelyhez a 2. cikk alapján kérelem érkezik, azonnal értesíti a koordináló tagállamot a kérelemben szereplő mennyiség nagyságáról. A koordináló tagállam azonnal tájékoztatja az értesítést küldő tagállamot arról, hogy az engedélyezés eredményeképpen átlépnék-e a maximális mennyiséget.

4. cikk

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az e határozat alapján jóváhagyott forgalombahozatali engedélyekben foglalt mennyiségekről.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 15-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 193., 2002.7.20., 74. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel (HL L 14., 2005.1.18., 18. o). módosított irányelv.

(2)  HL L 8., 2003.1.14., 10. o. A legutóbb a 885/2004/EK rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o). módosított határozat.


MELLÉKLET

Faj

Fajtatípus

Maximális mennyiség

(tonna)

Minimális csírázóképesség

(a tiszta vetőmag százaléka)

Glycine max

(érési osztály: igen korai) Dolores Gallec, Merlin, OAC Erin

1 185

70

(érési osztály: korai) Amphor, Essor, Idefix, Kent, London

1 275


19.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/15


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. április 18.)

a „RINAVE – Registro Internacional Naval, SA” határozott időre szóló elismerésének meghosszabbításáról

(az értesítés a C(2005) 1156. számú dokumentummal történt)

(Csak a portugál nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/311/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerhajózási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 1994. november 22-i 94/57/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a portugál hatóságoktól származó, 2003. március 25-én és 2003. május 8-án kelt levelekre, amelyek a fent említett irányelv 4. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően kérelmezik a „RINAVE – Registro Internacional Naval, SA” (a továbbiakban: RINAVE) határozott időre szóló elismerésének határozatlan időre szóló meghosszabbítását,

mivel:

(1)

A 94/57/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése értelmében a határozott időre szóló elismerés olyan szervezeteknek (hajóosztályozó társaságoknak) nyújtott elismerés, amelyek a melléklet „Általános előírások” című szakaszának 2. és 3. pontjában előírt követelmények kivételével az összes többi követelménynek eleget tesznek. Ez az elismerés azonban határozott időre és hatáskörre szól annak érdekében, hogy az érintett szervezet további tapasztalatot szerezhessen.

(2)

A 2000. július 14-i 2000/481/EK bizottsági határozat (2) Portugália számára a 4. cikk (3) bekezdése alapján hároméves időszakra elismerte a RINAVÉ-t.

(3)

A Bizottság igazolta, hogy a RINAVE a fent említett irányelv melléklete „Általános előírások” című szakaszának 2. és 3. pontjában előírt követelmények kivételével az összes többi követelménynek eleget tesz, beleértve a 4. cikk (5) bekezdésében említett új rendelkezéseket is.

(4)

A Bizottság által végrehajtott értékelés továbbá arra enged következtetni, hogy a szervezet egy másik elismert szervezet műszaki szabályaitól függ.

(5)

2000 és 2003 között a RINAVE biztonságra és a környezetszennyezés megelőzésére irányuló nyilvántartott fellépései a párizsi egyetértési memorandumban közzétettek szerint következetesen a legmagasabb szinten voltak.

(6)

Az e a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 94/57/EK irányelv 7. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „RINAVE – Registro Internacional Naval, SA” határozott időre szóló elismerése a 94/57/EK tanácsi irányelv 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően az e rendelet elfogadásának napjától számított három évre meghosszabbításra kerül.

2. cikk

A meghosszabbított elismerés hatásai kizárólag Portugáliát érintik.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 18-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 319., 1994.12.12., 20. o. A legutóbb a 2002/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 324., 2002.11.29., 53. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 193., 2000.7.29., 91. o.


19.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/16


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS KANADA KÖZÖTTI KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZERINT LÉTREHOZOTT VEGYES BIZOTTSÁG 1/2005 HATÁROZATA

(2005. március 21.)

egy megfelelőségértékelő testületnek a kedvtelési célú kishajókra vonatkozó ágazati melléklet listájára történő felvételének hatálybaléptetéséről

(2005/312/EK)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és Kanada közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodásra és különösen annak VII. és XI. cikkére,

mivel egy megfelelőségértékelő testületnek vagy testületeknek az ágazati melléklet listájára történő felvételéről a vegyes bizottságnak kell határozatot hoznia,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1.   Az A. függelékben szereplő megfelelőségértékelő testület felkerült a kedvtelési célú kishajókra vonatkozó ágazati melléklet 2. függelékében szereplő kanadai megfelelőségértékelő testületek listájára.

2.   A termékek és a megfelelőségértékelési eljárások tekintetében az A. függelékben megnevezett megfelelőségértékelő testület listára vételének konkrét hatályáról a felek megállapodtak és azt fenntartják.

E két példányban készült határozatot a vegyes bizottságnak a felek részéről a megállapodás módosítása céljából eljárásra felhatalmazott képviselői írják alá. E határozat a legutolsó aláírás időpontjától lép hatályba.

Aláírva Ottawában 2005. március 21-én.

Kanada nevében

Allison YOUNG

Aláírva Brüsszelben 2005. március 16-án.

az Európai Közösség nevében

Joanna KIOUSSI


A. FÜGGELÉK

A kanadai megfelelőségértékelő testület felkerült a kedvtelési célú kishajókra vonatkozó ágazati melléklet 2. függelékében szereplő megfelelőségértékelő testületek listájára

IMCI-NA

1084 Cedar Grove Boulevard

Oakville, Ontario L6J 2C4

Tel.: (905) 845 49999

Fax: (905) 849 3776