ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 86

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. április 5.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 529/2005/EK rendelete (2005. április 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 530/2005/EK rendelete (2005. április 4.) a gabonaágazatban 2005. április 5-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

3

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. március 22.) az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelve szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról (az értesítés a C(2005) 854. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

6

 

*

A Bizottság határozata (2005. március 30.) egyes lengyelországi hal-, hús- és tejágazati létesítményekre vonatkozóan a 2003-as csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2005) 967. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

13

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

5.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 86/1


A BIZOTTSÁG 529/2005/EK RENDELETE

(2005. április 4.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. április 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 4-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. április 4-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

111,1

204

50,4

212

126,1

624

166,8

999

113,6

0707 00 05

052

147,8

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

52,2

220

155,5

999

94,1

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

127,1

204

43,7

999

85,4

0805 10 20

052

50,4

204

53,0

212

51,9

220

51,1

400

60,3

512

118,1

624

59,8

999

63,5

0805 50 10

052

53,5

400

72,9

624

66,5

999

64,3

0808 10 80

388

78,7

400

115,2

404

120,2

508

64,7

512

74,0

524

73,3

528

76,8

720

78,5

999

85,2

0808 20 50

388

70,3

508

129,9

512

60,2

528

68,1

720

39,7

999

73,6


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


5.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 86/3


A BIZOTTSÁG 530/2005/EK RENDELETE

(2005. április 4.)

a gabonaágazatban 2005. április 5-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokkal kapcsolatos alkalmazási szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A behozatali vámokat a gabonaágazatban a 513/2005/EK bizottsági rendelet rögzítette (3).

(2)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy amennyiben alkalmazásuk időszakában a behozatali vámok számított átlaga 5 EUR/t-val eltér a vám rögzített mértékétől, megfelelő kiigazítást kell végrehajtani. A jelzett eltérés bekövetkezett. Szükséges tehát az 513/2005/EK rendeletben rögzített behozatali vámok kiigazítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 513/2005/EK rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet I. és II. melléklete lép.

2. cikk

E rendelet 2005. április 5-én lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 4-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.9.29., 78. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 83., 2005.4.1., 35. o.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2005. április 5-étől alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

3,48

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

24,75

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

51,56

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

51,56

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

24,75


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(a 31.3.2005–1.4.2005 közötti időszakban)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

90,27

Felár az öbölbeli árhoz (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz (EUR/t)

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 33,06 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 46,29 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

5.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 86/6


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. március 22.)

az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelve szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról

(az értesítés a C(2005) 854. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/270/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság 97/138/EK határozatában (2) a 94/62/EK irányelv keretében harmonizált adatok nyújtása céljából létrehozott táblázatokat felül kell vizsgálni, és egyszerűsíteni kell az alkalmazásuk során szerzett tapasztalatok figyelembevétele érdekében.

(2)

E táblázatoknak tükrözniük kell a 2004/12/EK irányelvvel módosított 94/62/EK irányelvben meghatározott célokat.

(3)

Hogy biztosítható legyen a tagállamok között az adatok összehasonlíthatósága, szükséges rögzíteni a táblázatokban foglalt adatokra, illetve azok mértékegységeire és helyesbítésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint lehetővé tenni, hogy a tagállamok önkéntes alapon további adatokat szolgáltassanak.

(4)

Tekintettel az emiatt szükségessé vált módosítások nagy számára, a 97/138/EK határozatot másik határozattal kell helyettesíteni az érthetőség érdekében.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 94/62/EK irányelv 21. cikke értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat megállapítja a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló adatbázishoz azon táblázatokat, amelyekről a 94/62/EK irányelv 12. cikke rendelkezik.

2. cikk

(1)   A 94/62/EK irányelv 3. cikkében felsorolt vonatkozó fogalommeghatározásokon túlmenően az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„kompozitcsomagolás”: különböző, egymástól kézzel szétválaszthatatlan anyagokból álló csomagolást jelent, amely anyagok egyike sem halad meg egy adott tömegszázalékot;

b)

„csomagolási hulladék keletkezése”: azon csomagolóanyag-mennyiséget jelenti, amely a 75/442/EGK tanácsi irányelv (3) 1. cikkével összhangban áruk tárolása, védelme, kezelése, szállítása és bemutatása céljából való felhasználását követően hulladékká válik egy adott tagállam területén;

c)

„hasznosított csomagolási hulladék”: egy tagállamban keletkezett csomagolási hulladék azon mennyiségét jelenti, amely hasznosításra kerül, függetlenül attól, hogy a csomagolási hulladékot az adott tagállamban, egy másik tagállamban vagy a Közösségen kívül hasznosítják;

d)

„hasznosított vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladék”: egy tagállamban keletkezett csomagolási hulladék azon mennyiségét jelenti, amelyet hasznosítanak, vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetnek, függetlenül attól, hogy a csomagolási hulladékot az adott tagállamban, egy másik tagállamban vagy a Közösségen kívül hasznosítják, vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással égetik el;

e)

„anyagában hasznosított csomagolási hulladék” egy tagállamban keletkezett csomagolási hulladék azon mennyiségét jelenti, amely anyagában történő hasznosításra kerül, függetlenül attól, hogy a csomagolási hulladék az adott tagállamban, egy másik tagállamban vagy a Közösségen kívül kerül anyagában történő hasznosításra;

f)

a 94/62/EK irányelv 6. cikk (1) bekezdése értelmezésében a „hasznosított vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett hulladék aránya” a hasznosított vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladék összes mennyiségének és a képződött csomagolási hulladék összes mennyiségének hányadosát jelenti;

g)

a 94/62/EK irányelv 6. cikk (1) bekezdése alkalmazásában az „anyagában történő hasznosítási arány” az anyagában hasznosított csomagolási hulladék összes mennyiségének és a képződött csomagolási hulladék összes mennyiségének hányadosát jelenti.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett csomagolásihulladék-keletkezés nem foglalja magában a csomagolás, vagy csomagoló anyagok termeléséből, vagy bármely más termelési, gyártási folyamatból származó maradékokat.

E határozat alkalmazásában feltételezhető az, hogy az egy tagállamban képződött csomagolási hulladék mennyisége megegyezik az adott tagállamban ugyanabban az évben piaci forgalomba hozott csomagolások mennyiségével.

3. cikk

(1)   Az „összes csomagolásra” vonatkozó adatok magukban foglalják a 94/62/EK irányelv 2. cikk (1) bekezdésében és 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott minden csomagolást.

Különösen a kisebb mennyiségekben előforduló anyagok és az e határozatban nem említett anyagok esetében becslések alkalmazhatók. E becsléseknek a rendelkezésre álló legjobb információkon kell alapulniuk, és a 7. cikkel összhangban kell leírni őket.

(2)   Az újrahasználható csomagolásnál azt az időpontot kell a piaci forgalomba hozatal időpontjaként figyelembe venni, amikor a csomagolást először bocsátják azon árukkal együtt a fogyasztók rendelkezésére, amelyek tárolására, védelmére, kezelésére, leszállítására vagy prezentálására a csomagolást szánják.

Az újrahasználható csomagolást nem kell csomagolási hulladéknak tekinteni, amikor azt az újra történő használat céljából visszaküldik, vagy úgy tekinteni, hogy csomagolásként piaci forgalomba hozzák, amikor egy árunál újrahasználják és ismét a fogyasztók rendelkezésére bocsátják.

Az újrahasználható csomagolást csomagolási hulladéknak kell tekinteni, ha hasznos élettartama végén kivonják a forgalomból.

E határozat alkalmazásában egy meghatározott tagállamban az újrahasználható csomagolásból származóan keletkezett csomagolási hulladékról feltehető, hogy mennyisége megegyezik az adott tagállamban, ugyanabban az évben az újrahasználható csomagolásból piaci forgalomba hozott mennyiséggel.

(3)   A kompozitcsomagolást a tömegszázalék szerint túlsúlyban lévő összetevő alapján kell jelenteni.

A kompozit anyagok hasznosításáról és anyagában történő hasznosításáról szóló különálló adatokat önkéntes alapon lehet szolgáltatni.

(4)   A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömege a hatékony hasznosítási vagy anyagában történő hasznosítási folyamatba bevitt csomagolási hulladék mennyiségével egyenlő. Akkor, ha egy hulladékválogató létesítmény, a hatékony hasznosítási vagy anyagában történő hasznosítási technológiák felé történő kibocsátását jelentős veszteségek nélkül végzi, akkor elfogadható az, hogy ezt a kibocsátást a hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegének tekintsék.

4. cikk

(1)   A Közösségből exportált csomagolási hulladékot csak akkor lehet hasznosított vagy anyagában hasznosított hulladékként figyelembe venni, ha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a hasznosításra vagy anyagában történő hasznosításra a közösségi jogszabályok által előírt feltételekkel nagyjából egyenértékű feltételek mellett került sor.

(2)   A csomagolási hulladék országhatáron át történő szállításánál be kell tartani a 259/93/EGK tanácsi rendelet (4), az 1420/1999/EK tanácsi rendelet (5) és az 1547/1999/EK bizottsági rendelet (6) rendelkezéseit.

(3)   Más tagállamban vagy a Közösségen kívül keletkezett csomagolási hulladékot, amelyet hasznosítás vagy anyagában történő hasznosítás céljából hoznak be egy tagállamba, nem szabad hasznosítottként vagy anyagában hasznosítottként elszámolni, abban a tagállamban, ahova a csomagolási hulladék érkezik.

5. cikk

(1)   A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegét a csomagolási hulladék természetes nedvességtartalma mellett kell mérni, amelynek a piaci forgalomba hozott egyenértékű csomagolás nedvességtartalmával összehasonlítható mértékűnek kell lennie.

A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegének mért adatait korrigálni kell, ha a csomagolási hulladék nedvességtartalma rendszeresen és jelentősen eltér a piaci forgalomba hozott csomagolás nedvességtartalmától, és ha fennáll annak kockázata, hogy ez a csomagolás hasznosítási vagy anyagában történő hasznosítási arányának jelentős túl- vagy alulbecsléséhez vezethet.

E korrekcióknak kivételes esetekre kell korlátozódniuk, amelyeket sajátos éghajlati vagy egyéb körülmények okoznak.

A jelentős korrekciókat az adatösszesítéseknél kell jelenteni, amint arról a 7. cikk rendelkezik.

(2)   A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegébe, amennyire ez gyakorlati szempontból célszerű, nem szabad beleszámítani a csomagolási hulladékkal együtt begyűjtött nem csomagolási anyagok tömegét.

A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegéről szóló adatokat korrigálni kell, ha a tényleges hasznosítási vagy anyagában történő hasznosítási folyamathoz küldött hulladékban található nem csomagolási anyagok mennyisége azt a kockázatot rejti magában, hogy a csomagolás hasznosítási vagy anyagában történő hasznosítási arányainak jelentős túl- vagy alulbecslése következhet be.

A kis mennyiségű nem csomagolási anyagok és a szennyeződések miatt, amelyek rendszeresen előfordulhatnak a csomagolási hulladékban, nem szükséges korrekciót végezni.

A jelentős korrekciókat az adatok összeállításáról szóló leírásban kell jelenteni, amint azt a 7. cikk előírja.

6. cikk

A 3., 4. és 5. bekezdések mutatis mutandis alkalmazandók a hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladékra is.

7. cikk

A tagállamok évente kitöltik a mellékletben bemutatott táblázatokat és elektronikus úton elküldik azokat a Bizottságnak.

E táblázatok az egyes naptári évek egészére vonatkoznak, és az Európai Parlament és a Tanács hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 2150/2002/EK (7) rendelet sérelme nélkül kell azokat az adott év végétől számított 18 hónapon belül megküldeni a Bizottságnak.

A Bizottság ezeket az adatokat nyilvános weboldalon hozzáférhetővé teszi.

A kitöltött táblázatokkal együtt a tagállamoknak megfelelő leírást is küldeniük kell arról, hogyan állították össze az adatokat. E leírásnak magyarázatot kell adnia bármely alkalmazott becslésről is.

8. cikk

A kitöltött táblázatokon túlmenően, a tagállamok önkéntesen szolgáltathatnak a csomagolásról és a csomagolási hulladékokról további adatokat is, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ilyen adatok lehetnek:

a)

az üres csomagolóeszközök termeléséről, kiviteléről és behozataláról szóló adatok;

b)

az újrahasználható csomagolásokról szóló adatok;

c)

a csomagolás sajátos altípusairól, így a kompozit csomagolásokról szóló adatok;

d)

a csomagolásban jelenlévő nehézfémek koncentrációjának szintjéről a 94/62/EK irányelv 11. cikkének értelmében, és az egészségre ártalmas és egyéb veszélyes anyagok jelenlétéről szóló adatok az említett irányelv II. melléklet, 1. pont, harmadik francia bekezdése értelmében;

e)

a csomagolásban szennyeződésként maradó anyagnak tulajdoníthatóan, a 91/689/EGK tanácsi irányelv (8) és a 2000/532/EK bizottsági határozat (9) értelmében veszélyesnek minősülő csomagolási hulladék.

9. cikk

A tagállamoknak az adatokat az e határozat mellékletében bemutatott táblázatokban kell szolgáltatniuk, a 2003. évre vonatkozó adatokkal kezdődően.

10. cikk

A 97/138/EK határozat hatályát veszti.

11. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 22-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 365., 1994.12.31., 10. o. A legutóbb a 2004/12/EK irányelvvel (HL L 47., 2004.2.18., 26. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 52., 1997.2.22., 22. o.

(3)  HL L 194., 1975.7.25., 39. o.

(4)  HL L 30., 1993.2.6., 1. o.

(5)  HL L 166., 1999.7.1., 6. o.

(6)  HL L 185., 1999.7.17., 1. o.

(7)  HL L 332., 2002.12.9., 1. o.

(8)  HL L 377., 1991.12.31., 20. o.

(9)  HL L 226., 2000.9.6., 3. o.


MELLÉKLET

1. TÁBLÁZAT

A tagállamban keletkezett és az adott tagállamban vagy azon kívül hasznosított vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladék mennyiségei

(tonna)

Anyag

Keletkezett csomagolási hulladék

Az alábbi módszerekkel hasznosítva vagy hulladékégető műben energia-visszanyeréssel elégetve

Alapanyagként hasznosítva

Egyéb módon anyagában hasznosítva

Összes anyagában történő hasznosítás

Energia-visszanyerés

Hasznosítás más formái

Hulladékégető műben energetikai hasznosítással történő elégetés

Összes hasznosítás és hulladékégető műben energetikai hasznosítással történő elégetés

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Üveg

 

 

 

 

 

 

 

 

Műanyag

 

 

 

 

 

 

 

 

Papír/karton

 

 

 

 

 

 

 

 

Fém

Alumínium

 

 

 

 

 

 

 

 

Acél

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Fa

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Fehér négyzetek: Az adatok szolgáltatása kötelező. Becslések alkalmazhatók, de azoknak empirikus adatokon kell alapulniuk, és magyarázatot kell fűzni hozzájuk a módszertani leírásban.

2.

Halványan árnyékolt négyzetek: Az adatszolgáltatás kötelező, de közelítő becslések elfogadhatók. E becslésekhez a módszertani leírásban magyarázatot kell fűzni.

3.

Sötéten árnyékolt négyzetek: Az adatok szolgáltatása önkéntes.

4.

E határozat alkalmazásában a műanyagok anyagában történő hasznosításának számításánál kizárólag a „polimerből-polimert” eredményező folyamatok vehetők figyelembe.

5.

A (c) oszlop magában foglalja az anyagában történő hasznosítás összes formáját, beleértve a szerves anyagában történő hasznosítást is, de nem tartalmazza az alapanyagában történő „anyagában történő hasznosítást”.

6.

A (d) oszlopnak a (b) és (c) oszlopok összegének kell lennie.

7.

Az (f) oszlop magában foglalja a hasznosítás összes formáját, kivéve az anyagában történő hasznosítást és az energetikai hasznosítást.

8.

A (h) oszlopnak a (d), (e), (f) és (g) oszlopok összegének kell lennie.

9.

A hasznosítás vagy a hulladékégető műben energetikai hasznosítással történő elégetés aránya a 94/62/EK irányelv 6. cikk (1) bekezdése értelmében: (h) oszlop/(a) oszlop.

10.

Az anyagában történő hasznosítási arány a 94/62/EK irányelv 6. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában: (d) oszlop/(a) oszlop.

11.

A fára vonatkozó adatokat nem szabad az egyes csomagolóanyagok minimum 15% tömegszázalékos célkitűzésének elérésénél a számításnál felhasználni, amint arról a 2004/12/EK irányelvvel módosított 94/62/EK irányelv 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja rendelkezik.


2. TÁBLÁZAT

A hasznosítás vagy a hulladékégető műben energetikai hasznosítással történő elégetés céljából más tagállamokba vagy a Közösségen kívülre küldött, vagy exportált csomagolási hulladék mennyiségei

(tonna)

Anyag

Más tagállamokba vagy a Közösségen kívülre az alábbi célokból küldött, vagy exportált csomagolási hulladék

Alapanyagként hasznosítva

Egyéb módon anyagában hasznosítva

Energia-visszanyerés

A hasznosítás más formái

Hulladék-égető műben energetikai hasznosítással történő elégetés

Üveg

 

 

 

 

 

Műanyag

 

 

 

 

 

Papír és karton

 

 

 

 

 

Fém

Alumínium

 

 

 

 

 

Acél

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

Fa

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

1.

E táblázat adatai csak azon mennyiségekre vonatkoznak, amelyeket a 94/62/EK irányelv által előírt kötelezettségek értelmében figyelembe kell venni. Ezek az adatok az 1. táblázatban már szolgáltatott adatok részhalmazai. Ez a táblázat csak tájékoztatási célokat szolgál.

2.

Halványan árnyékolt négyzetek: Az adatok szolgáltatása kötelező, de megközelítő becslések elfogadhatók. E becslésekhez a módszertani leírásban magyarázatot kell fűzni.

3.

Sötéten árnyékolt négyzetek: Az adatszolgáltatás önkéntes.

4.

E határozat értelmében a műanyagok anyagában történő hasznosításánál a „polimerből-polimert” eredményező folyamatokból származó anyagmennyiségek vehetők figyelembe.


3. TÁBLÁZAT

Más tagállamokban keletkezett vagy a Közösségen kívülről importált és a tagállamban hasznosításra vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással történő égetésre küldött csomagolási hulladékok mennyiségei

(tonna)

Anyag

Más tagállamokban keletkezett vagy a Közösségen kívülről importált és a tagállamba az alábbi célokból küldött csomagolási hulladék:

Alapanyagként hasznosítva

Egyéb módon anyagában hasznosítva

Energia-visszanyerés

A hasznosítás más formái

Hulladékégető műben energetikai hasznosítással történő elégetés

Üveg

 

 

 

 

 

Műanyag

 

 

 

 

 

Papír és karton

 

 

 

 

 

Fém

Alumínium

 

 

 

 

 

Acél

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

Fa

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

1.

Az e táblázatban foglalt adatok csak tájékoztatási célt szolgálnak. Nem tartalmazza őket az 1. táblázat és nem vehetők figyelembe az adott tagállam által a célértékek teljesítése során.

2.

Sötéten árnyékolt négyzetek: Az adatszolgáltatás önkéntes.

3.

E határozat alkalmazásában a műanyagok anyagában történő hasznosításánál a „polimerből-polimert” eredményező folyamatokból származó anyagmennyiségek vehetők figyelembe.


5.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 86/13


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. március 30.)

egyes lengyelországi hal-, hús- és tejágazati létesítményekre vonatkozóan a 2003-as csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének módosításáról

(az értesítés a C(2005) 967. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/271/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára (1) és különösen annak XII. melléklete 6. fejezete B. szakasza I. alszakasza (1) bekezdése e) pontjára,

mivel:

(1)

Lengyelország bizonyos, a 2003-as csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékében felsorolt létesítményei számára átmeneti időszak került biztosításra.

(2)

A 2003-as csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékét a 2004/458/EK (2), a 2004/471/EK (3) és a 2004/474/EK (4) bizottsági határozat módosította.

(3)

A lengyel illetékes hatóság hivatalos nyilatkozata szerint egyes hal-, hús- és tejágazati létesítmények már túlestek a korszerűsítési folyamaton, és jelenleg teljes mértékben megfelelnek a közösségi jogszabályoknak. Ezenkívül egyes olyan tejágazati létesítmények, amelyek számára engedélyezett mind az EU-szabványoknak megfelelő, mind az EU-szabványoknak meg nem felelő tej feldolgozása, kizárólag az EU-szabványoknak megfelelő tejet fognak feldolgozni. Ezeket a létesítményeket ezért törölni kell az átalakulóban lévő létesítmények jegyzékéből.

(4)

A hal-, hús- és tejágazat egyes létesítményei megszüntették tevékenységüket. Ezeket a létesítményeket ezért szintén törölni kell az átalakulóban lévő létesítmények jegyzékéből.

(5)

A 2003-as csatlakozási okmány XII. mellékletének B. függelékét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság tájékoztatást kapott az e határozatban foglalt intézkedésekről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt létesítmények törlésre kerülnek a 2003-as csatlakozási okmány XII. mellékletének B. függelékéből.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 30-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 236., 2003.9.23., 33. o.

(2)  HL L 156., 2004.4.30., 53. o. Helyesbítés: HL L 202., 2004.6.7., 39. o.

(3)  HL L 160., 2004.4.30., 56. o. Helyesbítés: HL L 212., 2004.6.12., 31. o.

(4)  HL L 160., 2004.4.30., 73. o. Helyesbítés: HL L 212., 2004.6.12., 44. o.


MELLÉKLET

Azoknak a létesítményeknek a jegyzéke, amelyek törlésre kerülnek a 2003-as csatlakozási okmány XII. mellékletének B. függelékéből

HÚSÁGAZATI LÉTESÍTMÉNYEK

Indulójegyzék

Szám

Állat-egészségügyi szám

Létesítmény megnevezése

3

02190319

PEKPOL – Wytwórnia Wędlin i Konserw Sp. z o.o.

36

08040306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sława” Sp. z o.o

46

10060105

ZPM „GROT” Ubojnia Trzody

47

10060315

ZPM „GROT” S.J.

73

12180303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J. Wolas, M. Kastelik, Sp. z o.o.

79

12190202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Wieliczce Sp. z o.o.

110

16010201

„Wojbórz” Sp. z o.o.

118

18030301

Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów Sp. z o.o.

119

18030309

Przetwórnia Mięsa PPM „Taurus”

120

18050304

Zakład Masarski „Trio” Spółka jawna

125

18110307

Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o.

128

18630307

Zakład Produkcji Masarskiej „Społem” PSS

130

20040201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zagłoba” Sp. J.

132

20080101

Rzeźnia Braci Szypcio Sp. Jawna

136

20140204

Zakłady Mięsne „NETTER”

137

20610202

Zakład Mięsny „LUX” SC JTR. Kazimierowicz

152

24020320

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Spółka Jawna F. Czernin, U. Skrokol

177

24160301

Zakład „JAF” II Z.P. Mięsnego Sp. j.

180

24170202

Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy Jerzy Wolas

198

30030102

PPHU „Jaślikowscy” SC

199

30030106

„JUTAR” SC, Łagiewniki Kościelne 3

207

30080213

Zakłady Mięsne w Kępnie S.A.

229

30220302

„Matro” Masarnia T.R.M.A. Pietruszka Sp. j.

237

30270307

Zakład Mięsny „SMOLIŃSKI” Zbigniew Smoliński

250

32050302

ZPM „Elda” SC Dankiewicz & Dankiewicz

255

32110301

„Byk” spółka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak

257

32150101

Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej „Przybkowo” Sp. z o.o.

259

32180302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dodatków Masarskich SC B. Niedźwiedzki, H. Niedźwiedzka

260

32630301

Masarnia „Społem” PSS Sp. z o.o.


Kiegészítő jegyzék

Szám

Állat-egészségügyi szám

Létesítmény megnevezése

1

02010202

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AD. POL, Sp. j.

4

04140307

Przedsiębiorstwo Rolno-Drobiarskie „Sawdrob” w Gródku Z. P. M. Ubojnia Drobiu w Osiu

5

04090203

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, Spółka z o.o. w Rzadkwinie

7

04090105

P.P.M. Marwoj, Sp. j., Mielcarek Przybylski

8

04040202

Zakład Mięsny Ritter, Kazimierz Ritter

18

10030205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp. j. Karol Chachulski, Wincenty Chachulski

22

10120213

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bak. Pol Jan Bakalarz

23

10120215

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik” – Andrzej Gaik

24

10140204

Janina Stanisław Zalewscy P.P.H.U. Zakład Mięsny Borowina

29

10190205

Zakład Mięsno-Wędliniarski POL.MAT, Sp. z o.o.

33

12070316

Zakład Produkcji Mięsno-Wędliniarskiej, Marek Florczak

34

12100101

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski

39

12100108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon

41

12110111

FIRMA KOJS, Mirosław Kojs

42

12110201

„BIELA” Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wyrobami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela

54

14310352

Centrum Mięsne Eurosmak Sp. z o.o.

55

14340314

SOBSMAK Sp. z o.o.

57

16610101

„Ubojnia” A.J.K. Matejka Sp. j.

61

18040205

Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37-550 Radymno FPH Sp. j.

64

18150201

ZPM H.A. Paśko Sp. j.

68

20110104

Rolsad Sp. z o.o.

78

24700302

Rzeźnictwo. Wędliniarstwo C. P. Poliwczak Zakład Pracy Chronionej

83

26040202

Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego „JANPOL” Jan i Grażyna Słomka, Sp. j.

85

26043804

Handel Mięsem – Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Brela

89

28030204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Malinowski

96

30090302

Wyrób Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak

109

24050302

Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 38 a

110

24704201

Firma Mięsno-Wędliniarska „AJPI”, Filia nr 1, 2, 3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54

111

24163801

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G. Pałucha, M. Skipirzepa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6

112

24170308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040

120

04143806

Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock

121

04140305

CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o.o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie

122

04140207

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o.o., Cieleszyn, 86-120 Pruszcz

123

10010202

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4

125

12160207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zblitowska Góra, 33-113 Zgłobice

127

14110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Getmor” Tadeusz Mroczkowski Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie

129

14240101

Ubój Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórznice 32, 06-120 Winnica

130

18170201

ZM „Beef-San” SA w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej

146

24690306

P.P.H. „ROJBER”, Tomasz Rojek Sp. J., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10

150

24080201

RSP „PRZEŁOM” – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144

155

24080307

Z.P.M. „KODRIN” Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a

162

30050212

Waldi ZPM Sp. j. Rzeźnia Ptaszkowo, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptaszkowo 1A

163

30050304

ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b

164

30260103

Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5

166

30020207

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39

177

24063903

„Matyja” Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór

189

24010401

Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierymskiego 2

194

30290401

PPHU Indrol Sp. j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68

FEHÉRHÚS

Indulójegyzék

Szám

Állat-egészségügyi szám

Létesítmény megnevezése

1

02090601

Animex Południe w Dębicy, Oddział w Prochowicach

2

02190518

Rolpek-2 Sp. z o.o. Zakład Produkcji Chronionej

9

10060502

Ubojnia Drobiu Jerzy Piórkowski

10

10160501

TZD „Roldrob” S.A. 97-200 Tomaszów Maz.

12

10010401

Przedsiębiorstwo Drobiarskie M & R Sp. J.

21

14620501

Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A.

26

14250605

„ALBO” Sp. z o.o.

37

24640402

Skup i Ubój Drobiu Adam Korbela

43

30050502

Ubojnia Drobiu – Leszek i Jerzy Smolarek


Kiegészítő jegyzék

Szám

Állat-egészségügyi szám

Létesítmény megnevezése

180

30180601

Drop S.A. w Ostrowiu Wlkp.

192

30293903

Ubojnia Drobiu Florian Merda

VÖRÖSHÚS, KIS KAPACITÁS

Indulójegyzék

Szám

Állat-egészségügyi szám

Létesítmény megnevezése

6

 

Zakład Piekarniczo-Cukierniczo-Garmażeryjny „Dul” Sp. z o.o., Rzędzianowice 92, 39-300 Mielec


VEGYES HÚS, KIS KAPACITÁS

Indulójegyzék

Szám

Állat-egészségügyi szám

Létesítmény megnevezése

1

 

Z.P.G. Zakład Przetwórstwa Garmażeryjnego „Bono”; ul. Beskidzka 22, 30-622 Kraków


HŰTŐTÁROLÓK

Indulójegyzék

Szám

Állat-egészségügyi szám

Létesítmény megnevezése

1

02641101

NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o

3

06631102

„AGRAM” Chłodnia S.A.

HAL

Indulójegyzék

Szám

Állat-egészségügyi szám

Létesítmény megnevezése

10

18041801

„Rekin” Sp. z o.o.

19

24021801

PHP „Krybekx”

37

32081821

ZPR „Baltic-Fish”

38

32081822

PAS „Alta”

40

32091804

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLRYB w Maszkowie


Kiegészítő jegyzék

Szám

Állat-egészségügyi szám

Létesítmény megnevezése

1

02251801

Firma Produkcyjno-Handlowa „HELENA”

2

06621801

P.P.H. „AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego

6

26611801

PPH „HORN”, Sp. z o.o.

8

32161803

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Sp. Jawna, E. i M. Dziobak

9

32161807

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEST”

TEJ

Indulójegyzék

Szám

Állat-egészségügyi szám

Létesítmény megnevezése

7

02221601

OSM Wołów

49

16041602

„Kaniak” Sp. z o.o.

70

24101601

OSM Pszczyna

73

24161601

OSM w Pilicy


HATÁROZAT

Kiegészítő jegyzék

Szám

Állat-egészségügyi szám

Létesítmény megnevezése

2

06071601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; 23-200 Kraśnik

4

06081602

Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”; Michów

7

12051604

Spółdzielnia Mleczarska w Łużnej

9

12631604

„MLEKTAR” S.A.

13

14151602

OSM Ostrołęka

14

16091601

„JAL” Zakład Produkcyjno-Usługowy Sp. j.

15

24091601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie

30

30631601

OSM Rawicz Zakład Produkcyjno-Handlowy w Lesznie

32

32151603

Mleczarnia, Irena Kostyła 78-445 Łubowo, ul. Strzelecka 5


TEJ, EU-SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ ÉS MEG NEM FELELŐ

Szám

Állat-egészségügyi szám

Létesítmény megnevezése

5

A04121601

SM „ROTR”

6

B104021603

„AGROCOMEX” Sp. z o.o.

13

A30091601

OSM Koło

24

B120111602

SM „SOMLEK”

32

A20631602

PPHU „Lactopol” Sp. z o.o. w Suwałkach

35

B114161601

Mazowiecka SM „OSTROWIA”

42

B114101601

ZM „Laktopol A”

45

B110631602

OSM Skierniewice

55

B112621601

OSM Nowy Sącz

56

A06181602

ZM Łaszczów