ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 75

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. március 22.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 457/2005/EK rendelete (2005. március 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 458/2005/EK rendelete (2005. március 21.) a cseh intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

3

 

 

A Bizottság 459/2005/EK rendelete (2005. március 21.) az osztrák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

9

 

 

A Bizottság 460/2005/EK rendelete (2005. március 21.) a magyar intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

15

 

 

A Bizottság 461/2005/EK rendelete (2005. március 21.) a lengyel intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

21

 

 

A Bizottság 462/2005/EK rendelete (2005. március 21.) a német intervenciós ügynökség birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

27

 

*

A Bizottság 2005/26/EK irányelve (2005. március 21.) a 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól ideiglenesen kizárandó élelmiszer-összetevők és anyagok jegyzékének megállapításáról ( 1 )

33

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. március 3.) az Európai Közösség és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a piacra jutásról szóló megállapodás megkötéséről

35

Megállapodás az Európai Közösség és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a piacra jutásról

37

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. március 18.) a Svédország által a 2005. évre benyújtott, a húscsirke campylobacter-fertőzésére vonatkozó felügyeleti programhoz kapcsolódó specifikus közösségi pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2005) 759. számú dokumentummal történt)

40

 

*

A Bizottság határozata (2004. október 20.) a Hellenic Shipyards ΑΕ-nek nyújtott állami támogatásra vonatkozó C 40/02 (ex N 513/01) állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 3919. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

44

 

*

A Bizottság határozata (2005. március 3.) a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló 2408/92/EGK tanácsi rendelés 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott vizsgálat megindításáról (az értesítés a C(2005) 577. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

53

 

*

A Közösségi–Svájci Belföldi Szállítási Bizottság 1/2004 határozata (2004. június 22.) a Svájc által 2005. január 1-jétől a Lötschberg bázisalagút megnyitásáig, de legkésőbb 2008. január 1-jéig alkalmazandó használatidíj-rendszer megállapításáról

58

 

*

A Közösség–Svájc Belföldi Szállítási Bizottság 2/2004 határozata (2004. június 22.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a vasúti és közúti áru- és személyszállításról szóló megállapodás I. mellékletének módosításáról

60

 

*

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság 31/2005 határozata (2005. február 14.) egy megfelelőségértékelő szervnek a távközlési berendezésekre vonatkozó ágazati melléklet jegyzékébe történő felvételéről

65

 

*

A Bizottság ajánlása (2005. március 11.) a Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexéről ( 1 )

67

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/1


A BIZOTTSÁG 457/2005/EK RENDELETE

(2005. március 21.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. március 22-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 21-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. március 21-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

96,4

204

87,3

212

124,2

624

175,4

628

124,5

999

121,6

0707 00 05

052

165,9

204

65,0

999

115,5

0709 10 00

220

144,2

999

144,2

0709 90 70

052

114,4

204

45,4

999

79,9

0805 10 20

052

53,6

204

53,8

212

57,0

220

49,8

400

56,1

421

35,9

624

59,5

999

52,2

0805 50 10

052

64,9

220

21,8

400

74,3

624

57,4

999

54,6

0808 10 80

388

61,6

400

100,5

404

76,2

508

66,2

512

80,5

524

55,3

528

70,6

720

68,2

999

72,4

0808 20 50

052

157,0

388

60,8

512

60,3

528

60,1

720

45,2

999

76,7


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/3


A BIZOTTSÁG 458/2005/EK RENDELETE

(2005. március 21.)

a cseh intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós ügynökségek birtokában levő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára, szükségesnek mutatkozik megnyitni egy folyamatos pályázati eljárást a cseh intervenciós ügynökség birtokában levő 300 000 tonna közönséges búza kivitelére.

(3)

Sajátos szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és azok ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból olyan biztosítékrendszert kell előírni, amely biztosítja a kívánt célok megvalósítását anélkül, hogy a gazdasági alanyokra aránytalan terhet róna. Erre tekintettel szükségesnek mutatkozik mentességet biztosítani egyes szabályok, különösen a 2131/93/EGK rendelet alól.

(4)

Abban az esetben, ha a közönséges búza átadása az intervenciós ügynökségnek felróható okból öt napnál tovább késik, vagy a megkövetelt biztosítékok valamelyikének felszabadítása ugyanilyen okból halasztást szenved, az érintett tagállamnak kártérítést kell fizetnie.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében csak meghatározott harmadik országokba történő kivitel tekintetében állapítandó meg visszatérítés.

(6)

A 2131/93/EGK rendelet 7. cikkének (2a) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázatnyertes részére megtérítésre kerüljön a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség. Tekintettel Csehország földrajzi helyzetére, az említett rendelkezést alkalmazni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jelen rendelet rendelkezéseit fenntartva, a cseh intervenciós ügynökség a 2131/93/EGK rendeletben rögzített feltételek szerint folyamatos pályázati eljárást nyit meg az általa tárolt közönséges búza kivitelére.

2. cikk

(1)   A pályázati felhívás 300 000 tonna közönséges búza maximális mennyiségre vonatkozik, harmadik országokba irányuló exportra, kivéve Albániát, Bulgáriát, Boszniát és Hercegovinát, Horvátországot, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Liechtensteint, Romániát, Svájcot, valamint Szerbiát és Montenegrót (3).

(2)   Azok a régiók, ahol a 300 000 tonna közönséges búzát tárolják, az I. mellékletben szerepelnek.

3. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésében foglaltaktól eltérően a kivitelért fizetendő ár az az ár, amely az ajánlatban szerepel, havi emelés nélkül.

(2)   A jelen rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(4)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikke (2a) bekezdésének értelmében a pályázat nyertese részére megtérítendő a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikkének értelmében kiadásuk napjától az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   A jelen pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem mellékelhetők az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 49. cikkén alapuló kiviteli engedély iránti kérelmek.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az első részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2005. március 31., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(2)   A további részleges pályázati felhívások esetében az ajánlatok beérkezésének határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), 2005. május 5. kivételével.

(3)   Az utolsó részleges pályázati felhívás lejártának határideje 2005. június 23., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(4)   Az ajánlatokat a cseh intervenciós ügynökséghez kell benyújtani:

Statní zemdlský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefon: (420-2) 22 87 16 67/403

Fax: (420-2) 22 29 68 06 404

6. cikk

(1)   Az intervenciós ügynökség, a tárolást végző szervezet és a pályázat nyertese, ez utóbbi erre vonatkozó kívánsága esetén és közös megegyezés alapján, a pályázat nyertesének választása szerint akár a raktárból való kiléptetés előtt, akár a kiléptetéskor, ellenőrző mintákat vételeznek, legalább 500 tonnánként egy mintavétel sűrűséggel, és elemzik azokat. Az intervenciós ügynökséget meghatalmazott is képviselheti, feltéve hogy az nem azonos a tárolást végző szervezet képviselőjével.

Az elemzések eredményeit, véleményeltérés esetén, meg kell küldeni a Bizottságnak.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a pályázat nyertese által jelzett kérés napjától számított hét munkanapon belül kell lebonyolítani, illetve három munkanapon belül, ha a mintavétel a raktárból való kiléptetéskor történik. Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

jobb, mint a pályázati felhívásban szereplő, a pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van;

b)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, ugyanakkor az eltérés az alábbi határértékeken belüli:

1 kilogramm/hektoliter a fajsúly tekintetében, amely azonban nem lehet kevesebb hektoliterenként 75 kilogrammnál,

egy százalékpont a nedvességtartalom tekintetében,

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet (5) mellékletének B.2 és B.4 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, valamint

0,5 százalékpont a 824/2000/EGK rendelet mellékletének B.5 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának változatlansága mellett,

a pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van;

c)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, és az eltérés a b) pontban meghatározottnál nagyobb mértékű, a pályázat nyertese:

vagy elfogadhatja a szállítmányt úgy, ahogy van,

vagy visszautasíthatja a kérdéses szállítmány átvételét. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget. Abban az esetben azonban, ha a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány intervenciós közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kéri, a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a II. mellékletnek megfelelően;

d)

gyengébb, mint az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőség, a pályázat nyertese nem veheti át a kérdéses szállítmányt. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget. Abban az esetben azonban, ha a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány intervenciós közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kéri, a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a II. mellékletnek megfelelően.

(2)   Mindazonáltal abban az esetben, ha a közönséges búza raktárból való kiléptetése az elemzések eredményeinek ismertté válását megelőzően megtörténik, a szállítmány átvételétől kezdődően minden kockázatot a pályázat nyertese visel. A fent írtak ugyanakkor nem érintik a pályázat nyertesét a tárolást végzővel szemben megillető jogorvoslati lehetőségeket.

(3)   Ha a pályázat nyertese a szállítmány kicserélésére vonatkozó kérés napjától számított legfeljebb egy hónapon belül, a szállítmányok többszöri cseréje eredményeképpen sem kapott az előírt minőségnek megfelelő szállítmányt, akkor minden kötelezettsége alól mentesül, a garanciákat is beleértve, miután a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

(4)   Az (1) bekezdésben említett mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve azokat, amelyek esetében az elemzés végeredménye az intervenció keretében minimálisan megköveteltnél gyengébb minőséget mutat ki – az EMOGA-t terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a pályázat nyertese által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei ez utóbbit terhelik.

7. cikk

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet 12. cikkében foglaltaktól eltérően a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos dokumentumoknak és különösen a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet (6) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kiadási bizonylatnak, az exportnyilatkozatnak, valamint, értelemszerűen, a T5 formanyomtatványnak, tartalmaznia kell a következő bejegyzést:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 458/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 458/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 458/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 458/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 458/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 458/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 458/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 458/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 458/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 458/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 458/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 458/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 458/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 458/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 458/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 458/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 458/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 458/2005.

8. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtott garanciát a kiviteli engedélyeknek a pályázat nyertesei részére való kiadását követően fel kell szabadítani.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 17. cikkében foglaltaktól eltérően az exportkötelezettség teljesítését biztosító garancia összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a pályázatnyertes ár különbözetével egyenlő, de nem kevesebb tonnánként 25 eurónál. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell rendelkezésre bocsátani.

9. cikk

A cseh intervenciós ügynökség legkésőbb két órával az ajánlattételi határidő lejárta után tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. Ezeket a III. mellékletben szereplő mintának megfelelően, a IV. mellékletben szereplő hívószámokra kell továbbítani.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 2045/2004/EK rendelettel (HL L 354., 2004.11.30., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(5)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o.

(6)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o.


I. MELLÉKLET

(tonnában)

A tárolás helye

Mennyiségek

Stredocesky, Jihocesky, Plzensky, Karlovarsky, Ustecky, Libcrecky, Kralovehradecky, Pardubicky, Vysocina, Jihomoravsky, Olomoucky, Zlinsky, Moravskoslezsky

300 000


II. MELLÉKLET

Szállítmányok visszautasításának bejelentése a cseh intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében

(a 458/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése)

A pályázat nyertesének neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A szállítmány pályázat nyertese által történt visszautasításának időpontja:

A szállítmány száma

Mennyiség tonnában

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

Fajsúly (kg/hl)

 

 

 

A kicsírázott magvak %-a

 

 

 

Az idegenanyag-tartalom (Schwartzbesatz) %-a

 

 

 

A kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők %-a

 

 

 

Egyebek


III. MELLÉKLET

Folyamatos pályázati eljárás a cseh intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére

(458/2005/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

A pályázók sorszáma

A szállítmány száma

Mennyiség tonnában

Ajánlati ár

(EUR/t) (1)

Felárak

(+)

Levonások

(–)

(EUR/t)

(emlékeztetőül)

Kereskedelmi költségek

(EUR/t)

Viszonylat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  Ez az ár tartalmazza a pályázat tárgyát képező szállítmányra vonatkozó felárakat és levonásokat.


IV. MELLÉKLET

Csak a következő brüsszeli hívószámok használandók, a DG AGRI D.2-nél:

fax: (32-2) 292 10 34


22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/9


A BIZOTTSÁG 459/2005/EK RENDELETE

(2005. március 21.)

az osztrák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós ügynökségek birtokában levő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára, szükségesnek mutatkozik megnyitni egy folyamatos pályázati eljárást az osztrák intervenciós ügynökség birtokában levő 80 663 tonna közönséges búza kivitelére.

(3)

Sajátos szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és azok ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból olyan biztosítékrendszert kell előírni, amely biztosítja a kívánt célok megvalósítását anélkül, hogy a gazdasági alanyokra aránytalan terhet róna. Erre tekintettel szükségesnek mutatkozik mentességet biztosítani egyes szabályok, különösen a 2131/93/EGK rendelet alól.

(4)

Abban az esetben, ha a közönséges búza átadása az intervenciós ügynökségnek felróható okból öt napnál tovább késik, vagy a megkövetelt biztosítékok valamelyikének felszabadítása ugyanilyen okból halasztást szenved, az érintett tagállamnak kártérítést kell fizetnie.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében csak meghatározott harmadik országokba történő kivitel tekintetében állapítandó meg visszatérítés.

(6)

A 2131/93/EGK rendelet 7. cikkének (2a) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázatnyertes részére megtérítésre kerüljön a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség. Tekintettel Ausztria földrajzi helyzetére, az említett rendelkezést alkalmazni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jelen rendelet rendelkezéseit fenntartva, az osztrák intervenciós ügynökség a 2131/93/EGK rendeletben rögzített feltételek szerint folyamatos pályázati eljárást nyit meg az általa tárolt közönséges búza kivitelére.

2. cikk

(1)   A pályázati felhívás 80 663 tonna közönséges búza maximális mennyiségre vonatkozik, harmadik országokba irányuló exportra, kivéve Albániát, Bulgáriát, Boszniát és Hercegovinát, Horvátországot, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Liechtensteint, Romániát, Svájcot, valamint Szerbiát és Montenegrót (3).

(2)   Azok a régiók, ahol a 80 663 tonna közönséges búzát tárolják, az I. mellékletben szerepelnek.

3. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésében foglaltaktól eltérően a kivitelért fizetendő ár az az ár, amely az ajánlatban szerepel, havi emelés nélkül.

(2)   A jelen rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(4)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikke (2a) bekezdésének értelmében a pályázat nyertese részére megtérítendő a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikkének értelmében kiadásuk napjától az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   A jelen pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem mellékelhetők az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 49. cikkén alapuló kiviteli engedély iránti kérelmek.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az első részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2005. március 31., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(2)   A további részleges pályázati felhívások esetében az ajánlatok beérkezésének határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), 2005. május 5. kivételével.

(3)   Az utolsó részleges pályázati felhívás lejártának határideje 2005. június 23., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(4)   Az ajánlatokat az osztrák intervenciós ügynökséghez kell benyújtani:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Fax: (43-1) 331 51 46 24, (43-1) 331 51 44 69

6. cikk

(1)   Az intervenciós ügynökség, a tárolást végző szervezet és a pályázat nyertese, ez utóbbi erre vonatkozó kívánsága esetén és közös megegyezés alapján, a pályázat nyertesének választása szerint akár a raktárból való kiléptetés előtt, akár a kiléptetéskor, ellenőrző mintákat vételeznek, legalább 500 tonnánként egy mintavétel sűrűséggel, és elemzik azokat. Az intervenciós ügynökséget meghatalmazott is képviselheti, feltéve hogy az nem azonos a tárolást végző szervezet képviselőjével.

Az elemzések eredményeit, véleményeltérés esetén, meg kell küldeni a Bizottságnak.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a pályázat nyertese által jelzett kérés napjától számított hét munkanapon belül kell lebonyolítani, illetve három munkanapon belül, ha a mintavétel a raktárból való kiléptetéskor történik. Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

jobb, mint a pályázati felhívásban szereplő, a pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van;

b)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, ugyanakkor az eltérés az alábbi határértékeken belüli:

1 kilogramm/hektoliter a fajsúly tekintetében, amely azonban nem lehet kevesebb hektoliterenként 75 kilogrammnál,

egy százalékpont a nedvességtartalom tekintetében,

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet (5) mellékletének B.2 és B.4 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, valamint

0,5 százalékpont a 824/2000/EGK rendelet mellékletének B.5 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának változatlansága mellett,

a pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van;

c)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, és az eltérés a b) pontban meghatározottnál nagyobb mértékű, a pályázat nyertese:

vagy elfogadhatja a szállítmányt úgy, ahogy van,

vagy visszautasíthatja a kérdéses szállítmány átvételét. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget. Abban az esetben azonban, ha a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány intervenciós közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kéri, a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a II. mellékletnek megfelelően;

d)

gyengébb, mint az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőség, a pályázat nyertese nem veheti át a kérdéses szállítmányt. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget. Abban az esetben azonban, ha a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány intervenciós közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kéri, a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a II. mellékletnek megfelelően.

(2)   Mindazonáltal abban az esetben, ha a közönséges búza raktárból való kiléptetése az elemzések eredményeinek ismertté válását megelőzően megtörténik, a szállítmány átvételétől kezdődően minden kockázatot a pályázat nyertese visel. A fent írtak ugyanakkor nem érintik a pályázat nyertesét a tárolást végzővel szemben megillető jogorvoslati lehetőségeket.

(3)   Ha a pályázat nyertese a szállítmány kicserélésére vonatkozó kérés napjától számított legfeljebb egy hónapon belül, a szállítmányok többszöri cseréje eredményeképpen sem kapott az előírt minőségnek megfelelő szállítmányt, akkor minden kötelezettsége alól mentesül, a garanciákat is beleértve, miután a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

(4)   Az (1) bekezdésben említett mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve azokat, amelyek esetében az elemzés végeredménye az intervenció keretében minimálisan megköveteltnél gyengébb minőséget mutat ki – az EMOGA-t terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a pályázat nyertese által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei ez utóbbit terhelik.

7. cikk

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet 12. cikkében foglaltaktól eltérően a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos dokumentumoknak és különösen a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet (6) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kiadási bizonylatnak, az exportnyilatkozatnak, valamint, értelemszerűen, a T5 formanyomtatványnak, tartalmaznia kell a következő bejegyzést:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 459/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 459/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 459/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 459/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 459/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 459/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 459/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 459/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 459/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 459/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 459/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 459/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 459/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 459/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 459/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 459/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 459/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 459/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 459/2005.

8. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtott garanciát a kiviteli engedélyeknek a pályázat nyertesei részére való kiadását követően fel kell szabadítani.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 17. cikkében foglaltaktól eltérően az exportkötelezettség teljesítését biztosító garancia összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a pályázatnyertes ár különbözetével egyenlő, de nem kevesebb tonnánként 25 eurónál. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell rendelkezésre bocsátani.

9. cikk

Az osztrák intervenciós ügynökség legkésőbb két órával az ajánlattételi határidő lejárta után tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. Ezeket a III. mellékletben szereplő mintának megfelelően, a IV. mellékletben szereplő hívószámokra kell továbbítani.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 2045/2004/EK rendelettel (HL L 354., 2004.11.30., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(5)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o.

(6)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o.


I. MELLÉKLET

(tonnában)

A tárolás helye

Mennyiségek

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

80 663


II. MELLÉKLET

Szállítmányok visszautasításának bejelentése az osztrák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében

(a 459/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése)

A pályázat nyertesének neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A szállítmány pályázat nyertese által történt visszautasításának időpontja:

A szállítmány száma

Mennyiség tonnában

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

Fajsúly (kg/hl)

 

 

 

A kicsírázott magvak %-a

 

 

 

Az idegenanyag-tartalom (Schwartzbesatz) %-a

 

 

 

A kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők %-a

 

 

 

Egyebek


III. MELLÉKLET

Folyamatos pályázati eljárás az osztrák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére

(459/2005/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

A pályázók sorszáma

A szállítmány száma

Mennyiség tonnában

Ajánlati ár

(EUR/t) (1)

Felárak

(+)

Levonások

(–)

(EUR/t)

(emlékeztetőül)

Kereskedelmi költségek

(EUR/t)

Viszonylat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  Ez az ár tartalmazza a pályázat tárgyát képező szállítmányra vonatkozó felárakat és levonásokat.


IV. MELLÉKLET

Csak a következő brüsszeli hívószámok használandók, a DG AGRI D.2-nél:

fax: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/15


A BIZOTTSÁG 460/2005/EK RENDELETE

(2005. március 21.)

a magyar intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós ügynökségek birtokában levő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára, szükségesnek mutatkozik megnyitni egy folyamatos pályázati eljárást a magyar intervenciós ügynökség birtokában levő 320 000 tonna közönséges búza kivitelére.

(3)

Sajátos szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és azok ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból olyan biztosítékrendszert kell előírni, amely biztosítja a kívánt célok megvalósítását anélkül, hogy a gazdasági alanyokra aránytalan terhet róna. Erre tekintettel szükségesnek mutatkozik mentességet biztosítani egyes szabályok, különösen a 2131/93/EGK rendelet alól.

(4)

Abban az esetben, ha a közönséges búza átadása az intervenciós ügynökségnek felróható okból öt napnál tovább késik, vagy a megkövetelt biztosítékok valamelyikének felszabadítása ugyanilyen okból halasztást szenved, az érintett tagállamnak kártérítést kell fizetnie.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében csak meghatározott harmadik országokba történő kivitel tekintetében állapítandó meg visszatérítés.

(6)

A 2131/93/EGK rendelet 7. cikkének (2a) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázatnyertes részére megtérítésre kerüljön a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség. Tekintettel Magyarország földrajzi helyzetére, az említett rendelkezést alkalmazni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jelen rendelet rendelkezéseit fenntartva, a magyar intervenciós ügynökség a 2131/93/EGK rendeletben rögzített feltételek szerint folyamatos pályázati eljárást nyit meg az általa tárolt közönséges búza kivitelére.

2. cikk

(1)   A pályázati felhívás 320 000 tonna közönséges búza maximális mennyiségre vonatkozik, harmadik országokba irányuló exportra, kivéve Albániát, Bulgáriát, Boszniát és Hercegovinát, Horvátországot, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Liechtensteint, Romániát, Svájcot, valamint Szerbiát és Montenegrót (3).

(2)   Azok a régiók, ahol a 320 000 tonna közönséges búzát tárolják, az I. mellékletben szerepelnek.

3. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésében foglaltaktól eltérően a kivitelért fizetendő ár az az ár, amely az ajánlatban szerepel, havi emelés nélkül.

(2)   A jelen rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(4)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikke (2a) bekezdésének értelmében a pályázat nyertese részére megtérítendő a tárolás helye és a tényleges kiléptetés helye közötti legalacsonyabb szállítási költség.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikkének értelmében kiadásuk napjától az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   A jelen pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem mellékelhetők az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 49. cikkén alapuló kiviteli engedély iránti kérelmek.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az első részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2005. március 31., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(2)   A további részleges pályázati felhívások esetében az ajánlatok beérkezésének határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), 2005. május 5. kivételével.

(3)   Az utolsó részleges pályázati felhívás lejártának határideje 2005. június 23., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(4)   Az ajánlatokat a magyar intervenciós ügynökséghez kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest, 62

Pf. 867

Telefon: (36-1) 219 62 60

Fax: (36-1) 219 62 59

6. cikk

(1)   Az intervenciós ügynökség, a tárolást végző szervezet és a pályázat nyertese, ez utóbbi erre vonatkozó kívánsága esetén és közös megegyezés alapján, a pályázat nyertesének választása szerint akár a raktárból való kiléptetés előtt, akár a kiléptetéskor, ellenőrző mintákat vételeznek, legalább 500 tonnánként egy mintavétel sűrűséggel, és elemzik azokat. Az intervenciós ügynökséget meghatalmazott is képviselheti, feltéve hogy az nem azonos a tárolást végző szervezet képviselőjével.

Az elemzések eredményeit, véleményeltérés esetén, meg kell küldeni a Bizottságnak.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a pályázat nyertese által jelzett kérés napjától számított hét munkanapon belül kell lebonyolítani, illetve három munkanapon belül, ha a mintavétel a raktárból való kiléptetéskor történik. Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

jobb, mint a pályázati felhívásban szereplő, a pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van;

b)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, ugyanakkor az eltérés az alábbi határértékeken belüli:

1 kilogramm/hektoliter a fajsúly tekintetében, amely azonban nem lehet kevesebb hektoliterenként 75 kilogrammnál,

egy százalékpont a nedvességtartalom tekintetében,

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet (5) mellékletének B.2 és B.4 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, valamint

0,5 százalékpont a 824/2000/EGK rendelet mellékletének B.5 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának változatlansága mellett,

a pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van;

c)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, és az eltérés a b) pontban meghatározottnál nagyobb mértékű, a pályázat nyertese:

vagy elfogadhatja a szállítmányt úgy, ahogy van,

vagy visszautasíthatja a kérdéses szállítmány átvételét. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget. Abban az esetben azonban, ha a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány intervenciós közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kéri, a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a II. mellékletnek megfelelően;

d)

gyengébb, mint az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőség, a pályázat nyertese nem veheti át a kérdéses szállítmányt. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget. Abban az esetben azonban, ha a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány intervenciós közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kéri, a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a II. mellékletnek megfelelően.

(2)   Mindazonáltal abban az esetben, ha a közönséges búza raktárból való kiléptetése az elemzések eredményeinek ismertté válását megelőzően megtörténik, a szállítmány átvételétől kezdődően minden kockázatot a pályázat nyertese visel. A fent írtak ugyanakkor nem érintik a pályázat nyertesét a tárolást végzővel szemben megillető jogorvoslati lehetőségeket.

(3)   Ha a pályázat nyertese a szállítmány kicserélésére vonatkozó kérés napjától számított legfeljebb egy hónapon belül, a szállítmányok többszöri cseréje eredményeképpen sem kapott az előírt minőségnek megfelelő szállítmányt, akkor minden kötelezettsége alól mentesül, a garanciákat is beleértve, miután a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

(4)   Az (1) bekezdésben említett mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve azokat, amelyek esetében az elemzés végeredménye az intervenció keretében minimálisan megköveteltnél gyengébb minőséget mutat ki – az EMOGA-t terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a pályázat nyertese által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei ez utóbbit terhelik.

7. cikk

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet 12. cikkében foglaltaktól eltérően a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos dokumentumoknak és különösen a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet (6) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kiadási bizonylatnak, az exportnyilatkozatnak, valamint, értelemszerűen, a T5 formanyomtatványnak, tartalmaznia kell a következő bejegyzést:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 460/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 460/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 460/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 460/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 460/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 460/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 460/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 460/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 460/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 460/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 460/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 460/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjne nie dające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 460/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 460/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 460/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 460/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 460/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 460/2005.

8. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtott garanciát a kiviteli engedélyeknek a pályázat nyertesei részére való kiadását követően fel kell szabadítani.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 17. cikkében foglaltaktól eltérően az exportkötelezettség teljesítését biztosító garancia összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a pályázatnyertes ár különbözetével egyenlő, de nem kevesebb tonnánként 25 eurónál. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell rendelkezésre bocsátani.

9. cikk

A magyar intervenciós ügynökség legkésőbb két órával az ajánlattételi határidő lejárta után tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. Ezeket a III. mellékletben szereplő mintának megfelelően, a IV. mellékletben szereplő hívószámokra kell továbbítani.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 2045/2004/EK rendelettel (HL L 354., 2004.11.30., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(5)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o.

(6)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o.


I. MELLÉKLET

(tonnában)

A tárolás helye

Mennyiségek

Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, a főváros és Pest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna

320 000


II. MELLÉKLET

Szállítmányok visszautasításának bejelentése a magyar intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében

(a 460/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése)

A pályázat nyertesének neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A szállítmány pályázat nyertese által történt visszautasításának időpontja:

A szállítmány száma

Mennyiség tonnában

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

Fajsúly (kg/hl)

 

 

 

A kicsírázott magvak %-a

 

 

 

Az idegenanyag-tartalom (Schwartzbesatz) %-a

 

 

 

A kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők %-a

 

 

 

Egyebek


III. MELLÉKLET

Folyamatos pályázati eljárás a magyar intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére

(460/2005/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

A pályázók sorszáma

A szállítmány száma

Mennyiség tonnában

Ajánlati ár

(EUR/t) (1)

Felárak

(+)

Levonások

(–)

(EUR/t)

(emlékeztetőül)

Kereskedelmi költségek

(EUR/t)

Viszonylat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  Ez az ár tartalmazza a pályázat tárgyát képező szállítmányra vonatkozó felárakat és levonásokat.


IV. MELLÉKLET

Csak a következő brüsszeli hívószámok használandók, a DG AGRI D.2-nél:

fax: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/21


A BIZOTTSÁG 461/2005/EK RENDELETE

(2005. március 21.)

a lengyel intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós ügynökségek birtokában levő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára, szükségesnek mutatkozik megnyitni egy folyamatos pályázati eljárást a lengyel intervenciós ügynökség birtokában levő 93 084 tonna közönséges búza kivitelére.

(3)

Sajátos szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és azok ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból olyan biztosítékrendszert kell előírni, amely biztosítja a kívánt célok megvalósítását anélkül, hogy a gazdasági alanyokra aránytalan terhet róna. Erre tekintettel szükségesnek mutatkozik mentességet biztosítani egyes szabályok, különösen a 2131/93/EGK rendelet alól.

(4)

Abban az esetben, ha a közönséges búza átadása az intervenciós ügynökségnek felróható okból öt napnál tovább késik, vagy a megkövetelt biztosítékok valamelyikének felszabadítása ugyanilyen okból halasztást szenved, az érintett tagállamnak kártérítést kell fizetnie.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében csak meghatározott harmadik országokba történő kivitel tekintetében állapítandó meg visszatérítés.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jelen rendelet rendelkezéseit fenntartva, a lengyel intervenciós ügynökség a 2131/93/EGK rendeletben rögzített feltételek szerint folyamatos pályázati eljárást nyit meg az általa tárolt közönséges búza kivitelére.

2. cikk

(1)   A pályázati felhívás 93 084 tonna közönséges búza maximális mennyiségre vonatkozik, harmadik országokba irányuló exportra, kivéve Albániát, Bulgáriát, Boszniát és Hercegovinát, Horvátországot, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Liechtensteint, Romániát, Svájcot, valamint Szerbiát és Montenegrót (3).

(2)   Azok a régiók, ahol a 93 084 tonna közönséges búzát tárolják, az I. mellékletben szerepelnek.

3. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésében foglaltaktól eltérően a kivitelért fizetendő ár az az ár, amely az ajánlatban szerepel, havi emelés nélkül.

(2)   A jelen rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikkének értelmében kiadásuk napjától az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   A jelen pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem mellékelhetők az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 49. cikkén alapuló kiviteli engedély iránti kérelmek.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az első részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2005. március 31., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(2)   A további részleges pályázati felhívások esetében az ajánlatok beérkezésének határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), 2005. május 5. kivételével.

(3)   Az utolsó részleges pályázati felhívás lejártának határideje 2005. június 23., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(4)   Az ajánlatokat a lengyel intervenciós ügynökséghez kell benyújtani:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telefon: (48-22) 661 78 10

Fax: (48-22) 661 78 26

6. cikk

(1)   Az intervenciós ügynökség, a tárolást végző szervezet és a pályázat nyertese, ez utóbbi erre vonatkozó kívánsága esetén és közös megegyezés alapján, a pályázat nyertesének választása szerint akár a raktárból való kiléptetés előtt, akár a kiléptetéskor, ellenőrző mintákat vételeznek, legalább 500 tonnánként egy mintavétel sűrűséggel, és elemzik azokat. Az intervenciós ügynökséget meghatalmazott is képviselheti, feltéve hogy az nem azonos a tárolást végző szervezet képviselőjével.

Az elemzések eredményeit, véleményeltérés esetén, meg kell küldeni a Bizottságnak.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a pályázat nyertese által jelzett kérés napjától számított hét munkanapon belül kell lebonyolítani, illetve három munkanapon belül, ha a mintavétel a raktárból való kiléptetéskor történik. Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

jobb, mint a pályázati felhívásban szereplő, a pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van;

b)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, ugyanakkor az eltérés az alábbi határértékeken belüli:

1 kilogramm/hektoliter a fajsúly tekintetében, amely azonban nem lehet kevesebb hektoliterenként 75 kilogrammnál,

egy százalékpont a nedvességtartalom tekintetében,

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet (5) mellékletének B.2 és B.4 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, valamint

0,5 százalékpont a 824/2000/EGK rendelet mellékletének B.5 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának változatlansága mellett,

a pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van;

c)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, és az eltérés a b) pontban meghatározottnál nagyobb mértékű, a pályázat nyertese:

vagy elfogadhatja a szállítmányt úgy, ahogy van,

vagy visszautasíthatja a kérdéses szállítmány átvételét. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget. Abban az esetben azonban, ha a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány intervenciós közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kéri, a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a II. mellékletnek megfelelően;

d)

gyengébb, mint az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőség, a pályázat nyertese nem veheti át a kérdéses szállítmányt. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget. Abban az esetben azonban, ha a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány intervenciós közönséges búza többletköltségek nélküli átadását kéri, a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a II. mellékletnek megfelelően.

(2)   Mindazonáltal abban az esetben, ha a közönséges búza raktárból való kiléptetése az elemzések eredményeinek ismertté válását megelőzően megtörténik, a szállítmány átvételétől kezdődően minden kockázatot a pályázat nyertese visel. A fent írtak ugyanakkor nem érintik a pályázat nyertesét a tárolást végzővel szemben megillető jogorvoslati lehetőségeket.

(3)   Ha a pályázat nyertese a szállítmány kicserélésére vonatkozó kérés napjától számított legfeljebb egy hónapon belül, a szállítmányok többszöri cseréje eredményeképpen sem kapott az előírt minőségnek megfelelő szállítmányt, akkor minden kötelezettsége alól mentesül, a garanciákat is beleértve, miután a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

(4)   Az (1) bekezdésben említett mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve azokat, amelyek esetében az elemzés végeredménye az intervenció keretében minimálisan megköveteltnél gyengébb minőséget mutat ki – az EMOGA-t terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a pályázat nyertese által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei ez utóbbit terhelik.

7. cikk

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet 12. cikkében foglaltaktól eltérően a közönséges búza e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos dokumentumoknak és különösen a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet (6) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kiadási bizonylatnak, az exportnyilatkozatnak, valamint, értelemszerűen, a T5 formanyomtatványnak, tartalmaznia kell a következő bejegyzést:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 461/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 461/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 461/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 461/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 461/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 461/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 461/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 461/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 461/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 461/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 461/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 461/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 461/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 461/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 461/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 461/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 461/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 461/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 461/2005.

8. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtott garanciát a kiviteli engedélyeknek a pályázat nyertesei részére való kiadását követően fel kell szabadítani.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 17. cikkében foglaltaktól eltérően az exportkötelezettség teljesítését biztosító garancia összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a pályázatnyertes ár különbözetével egyenlő, de nem kevesebb tonnánként 25 eurónál. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell rendelkezésre bocsátani.

9. cikk

A lengyel intervenciós ügynökség legkésőbb két órával az ajánlattételi határidő lejárta után tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. Ezeket a III. mellékletben szereplő mintának megfelelően, a IV. mellékletben szereplő hívószámokra kell továbbítani.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 2045/2004/EK rendelettel (HL L 354., 2004.11.30., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(5)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o.

(6)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o.


I. MELLÉKLET

(tonnában)

A tárolás helye

Mennyiségek

Opolski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Podkarpacki, Mazowiecki, Warmińsko-Mazurski, Zachodniopomorski, Pomorski, Lubuski, Podlaski, Wielkopolski

93 084


II. MELLÉKLET

Szállítmányok visszautasításának bejelentése a lengyel intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében

(a 461/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése)

A pályázat nyertesének neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A szállítmány pályázat nyertese által történt visszautasításának időpontja:

A szállítmány száma

Mennyiség tonnában

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

Fajsúly (kg/hl)

 

 

 

A kicsírázott magvak %-a

 

 

 

Az idegenanyag-tartalom (Schwartzbesatz) %-a

 

 

 

A kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők %-a

 

 

 

Egyebek


III. MELLÉKLET

Folyamatos pályázati eljárás a lengyel intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére

(461/2005/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

A pályázók sorszáma

A szállítmány száma

Mennyiség tonnában

Ajánlati ár

(EUR/t) (1)

Felárak

(+)

Levonások

(–)

(EUR/t)

(emlékeztetőül)

Kereskedelmi költségek

(EUR/t)

Viszonylat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  Ez az ár tartalmazza a pályázat tárgyát képező szállítmányra vonatkozó felárakat és levonásokat.


IV. MELLÉKLET

Csak a következő brüsszeli hívószámok használandók, a DG AGRI D.2-nél:

fax: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/27


A BIZOTTSÁG 462/2005/EK RENDELETE

(2005. március 21.)

a német intervenciós ügynökség birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós ügynökségek birtokában levő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

Tekintettel a piac jelenlegi állapotára, szükségesnek mutatkozik megnyitni egy folyamatos pályázati eljárást a német intervenciós ügynökség birtokában levő 500 693 tonna árpa kivitelére.

(3)

Sajátos szabályokat kell rögzíteni a műveletek rendszerességének és azok ellenőrzésének biztosítása érdekében. E célból olyan biztosítékrendszert kell előírni, amely biztosítja a kívánt célok megvalósítását anélkül, hogy a gazdasági alanyokra aránytalan terhet róna. Erre tekintettel szükségesnek mutatkozik mentességet biztosítani egyes szabályok, különösen a 2131/93/EGK rendelet alól.

(4)

Abban az esetben, ha az árpa átadása az intervenciós ügynökségnek felróható okból öt napnál tovább késik, vagy a megkövetelt biztosítékok valamelyikének felszabadítása ugyanilyen okból halasztást szenved, az érintett tagállamnak kártérítést kell fizetnie.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében csak meghatározott harmadik országokba történő kivitel tekintetében állapítandó meg visszatérítés.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jelen rendelet rendelkezéseit fenntartva, a német intervenciós ügynökség a 2131/93/EGK rendeletben rögzített feltételek szerint folyamatos pályázati eljárást nyit meg az általa tárolt árpa kivitelére.

2. cikk

(1)   A pályázati felhívás 500 693 tonna árpa maximális mennyiségre vonatkozik, harmadik országokba irányuló exportra, kivéve Albániát, az Amerikai Egyesült Államokat, Bulgáriát, Boszniát és Hercegovinát, Horvátországot, Kanadát, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Mexikót, Liechtensteint, Romániát, Svájcot, valamint Szerbiát és Montenegrót (3).

(2)   Azok a régiók, ahol az 500 693 tonna árpát tárolják, az I. mellékletben szerepelnek.

3. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 16. cikkének harmadik albekezdésében foglaltaktól eltérően a kivitelért fizetendő ár az az ár, amely az ajánlatban szerepel, havi emelés nélkül.

(2)   A jelen rendelet alapján megvalósuló exportra semmiféle visszatérítés, exportadó, illetve havi növekmény nem alkalmazandó.

(3)   A 2131/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

4. cikk

(1)   A kiviteli engedélyek a 2131/93/EGK rendelet 9. cikkének értelmében kiadásuk napjától az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

(2)   A jelen pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokhoz nem mellékelhetők az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 49. cikkén alapuló kiviteli engedély iránti kérelmek.

5. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az első részleges pályázati felhívásra szóló ajánlatok beérkezésének határideje 2005. március 31., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(2)   A további részleges pályázati felhívások esetében az ajánlatok beérkezésének határideje csütörtökönként 9 óra (brüsszeli idő szerint), 2005. május 5. és május 26. kivételével.

(3)   Az utolsó részleges pályázati felhívás lejártának határideje 2005. június 23., 9 óra (brüsszeli idő szerint).

(4)   Az ajánlatokat a német intervenciós ügynökséghez kell benyújtani:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Fax: (49-69) 156 46 24

6. cikk

(1)   Az intervenciós ügynökség, a tárolást végző szervezet és a pályázat nyertese, ez utóbbi erre vonatkozó kívánsága esetén és közös megegyezés alapján, a pályázat nyertesének választása szerint akár a raktárból való kiléptetés előtt, akár a kiléptetéskor, ellenőrző mintákat vételeznek, legalább 500 tonnánként egy mintavétel sűrűséggel, és elemzik azokat. Az intervenciós ügynökséget meghatalmazott is képviselheti, feltéve hogy az nem azonos a tárolást végző szervezet képviselőjével.

Az elemzések eredményeit, véleményeltérés esetén, meg kell küldeni a Bizottságnak.

Az ellenőrző minták vételét és azok elemzését a pályázat nyertese által jelzett kérés napjától számított hét munkanapon belül kell lebonyolítani, illetve három munkanapon belül, ha a mintavétel a raktárból való kiléptetéskor történik. Ha a mintákon elvégzett elemzések végeredménye szerint a minőség:

a)

jobb, mint a pályázati felhívásban szereplő, a pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van;

b)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, ugyanakkor az eltérés az alábbi határértékeken belüli:

1 kilogramm/hektoliter a fajsúly tekintetében, amely azonban nem lehet kevesebb hektoliterenként 64 kilogrammnál,

egy százalékpont a nedvességtartalom tekintetében,

0,5 százalékpont a 824/2000/EK bizottsági rendelet (5) mellékletének B.2 és B.4 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, valamint

0,5 százalékpont a 824/2000/EGK rendelet mellékletének B.5 pontjában említett idegenanyag-tartalom tekintetében, a káros magvak és az anyarozs megengedett százalékos arányának változatlansága mellett,

a pályázat nyertesének el kell fogadnia a szállítmányt, úgy, ahogy van;

c)

felülmúlja az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőséget, de gyengébb, mint a pályázati felhívásban szereplő minőség, és az eltérés a b) pontban meghatározottnál nagyobb mértékű, a pályázat nyertese:

vagy elfogadhatja a szállítmányt úgy, ahogy van,

vagy visszautasíthatja a kérdéses szállítmány átvételét. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget. Abban az esetben azonban, ha a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány intervenciós árpa többletköltségek nélküli átadását kéri, a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a II. mellékletnek megfelelően;

d)

gyengébb, mint az intervenció keretében minimálisan megkövetelt minőség, a pályázat nyertese nem veheti át a kérdéses szállítmányt. A kérdéses szállítmánnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettsége alól – a garanciákat is ideértve – csak azt követően mentesül, hogy a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget. Abban az esetben azonban, ha a pályázat nyertese az intervenciós ügynökségtől egy másik, az előírtnak megfelelő minőségű szállítmány intervenciós árpa többletköltségek nélküli átadását kéri, a biztosíték felszabadítására nem kerül sor. A szállítmány behelyettesítésének legfeljebb három napon belül meg kell történnie azt követően, hogy a pályázat nyertese azt kérte. A pályázat nyertese erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a II. mellékletnek megfelelően.

(2)   Mindazonáltal abban az esetben, ha az árpa raktárból való kiléptetése az elemzések eredményeinek ismertté válását megelőzően megtörténik, a szállítmány átvételétől kezdődően minden kockázatot a pályázat nyertese visel. A fent írtak ugyanakkor nem érintik a pályázat nyertesét a tárolást végzővel szemben megillető jogorvoslati lehetőségeket.

(3)   Ha a pályázat nyertese a szállítmány kicserélésére vonatkozó kérés napjától számított legfeljebb egy hónapon belül, a szállítmányok többszöri cseréje eredményeképpen sem kapott az előírt minőségnek megfelelő szállítmányt, akkor minden kötelezettsége alól mentesül, a garanciákat is beleértve, miután a II. mellékletnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatta a Bizottságot és az intervenciós ügynökséget.

(4)   Az (1) bekezdésben említett mintavételekkel és elemzésekkel kapcsolatos költségek – kivéve azokat, amelyek esetében az elemzés végeredménye az intervenció keretében minimálisan megköveteltnél gyengébb minőséget mutat ki – az EMOGA-t terhelik, 500 tonnánként egy elemzés erejéig, az átrakodás költségeit leszámítva. Az átrakodás és a pályázat nyertese által kért esetleges kiegészítő elemzések költségei ez utóbbit terhelik.

7. cikk

A 3002/92/EGK bizottsági rendelet 12. cikkében foglaltaktól eltérően az árpa e rendelet szerinti eladásával kapcsolatos dokumentumoknak és különösen a kiviteli engedélynek, a 3002/92/EGK rendelet (6) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kiadási bizonylatnak, az exportnyilatkozatnak, valamint, értelemszerűen, a T5 formanyomtatványnak, tartalmaznia kell a következő bejegyzést:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 462/2005

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 462/2005

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 462/2005

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 462/2005

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 462/2005

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 462/2005

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 462/2005

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 462/2005

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 462/2005

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 462/2005

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 462/2005

Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 462/2005/EK rendelet

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 462/2005

Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 462/2005

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 462/2005

Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 462/2005

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 462/2005

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 462/2005

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 462/2005.

8. cikk

(1)   A 2131/93/EGK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtott garanciát a kiviteli engedélyeknek a pályázat nyertesei részére való kiadását követően fel kell szabadítani.

(2)   A 2131/93/EGK rendelet 17. cikkében foglaltaktól eltérően az exportkötelezettség teljesítését biztosító garancia összege a pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásának napján érvényben lévő intervenciós ár és a pályázatnyertes ár különbözetével egyenlő, de nem kevesebb tonnánként 25 eurónál. A fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell rendelkezésre bocsátani.

9. cikk

A német intervenciós ügynökség legkésőbb két órával az ajánlattételi határidő lejárta után tájékoztatja a Bizottságot a beérkezett ajánlatokról. Ezeket a III. mellékletben szereplő mintának megfelelően, a IV. mellékletben szereplő hívószámokra kell továbbítani.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 2045/2004/EK rendelettel (HL L 354., 2004.11.30., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(5)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o.

(6)  HL L 301., 1992.10.17., 17. o.


I. MELLÉKLET

(tonnában)

A tárolás helye

Mennyiségek

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

500 693


II. MELLÉKLET

Szállítmányok visszautasításának bejelentése a német intervenciós ügynökség birtokában lévő árpa kivitelére meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében

(a 462/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése)

A pályázat nyertesének neve:

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A szállítmány pályázat nyertese által történt visszautasításának időpontja:

A szállítmány száma

Mennyiség tonnában

A tározó száma

A visszautasítás indokai

 

 

 

Fajsúly (kg/hl)

 

 

 

A kicsírázott magvak %-a

 

 

 

Az idegenanyag-tartalom (Schwartzbesatz) %-a

 

 

 

A kifogástalan minőségű alapgabonától eltérő összetevők %-a

 

 

 

Egyebek


III. MELLÉKLET

Folyamatos pályázati eljárás a német intervenciós ügynökség birtokában lévő árpa kivitelére

(462/2005/EK rendelet)

1

2

3

4

5

6

7

A pályázók sorszáma

A szállítmány száma

Mennyiség tonnában

Ajánlati ár

(EUR/t) (1)

Felárak

(+)

Levonások

(–)

(EUR/t)

(emlékeztetőül)

Kereskedelmi költségek

(EUR/t)

Viszonylat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

stb.

 

 

 

 

 

 


(1)  Ez az ár tartalmazza a pályázat tárgyát képező szállítmányra vonatkozó felárakat és levonásokat.


IV. MELLÉKLET

Csak a következő brüsszeli hívószámok használandók, a DG AGRI D.2-nél:

fax: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/33


A BIZOTTSÁG 2005/26/EK IRÁNYELVE

(2005. március 21.)

a 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól ideiglenesen kizárandó élelmiszer-összetevők és anyagok jegyzékének megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (11) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/13/EK irányelv IIIa. melléklete megállapítja azon élelmiszer-összetevők jegyzékét, amelyeket a címkén fel kell tüntetni, mivel várhatóan mellékhatást okozhatnak az azokra érzékeny személyekben.

(2)

A 2000/13/EK irányelv értelmében a Bizottság jogosult ideiglenesen kizárni egyes élelmiszer-összetevőket vagy ezen összetevőkből készült termékeket az irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól arra az időre, ameddig az élelmiszergyártók vagy szervezeteik tudományos vizsgálatokat folytatnak annak megállapítására, hogy a kérdéses összetevők vagy termékek megfelelnek-e a melléklet hatálya alól történő végleges kizárás feltételeinek.

(3)

A Bizottsághoz 27 kérelem érkezett 34 összetevő és összetevőből készült termék tárgyában, amelyek közül 32 tartozik az irányelv hatálya alá. Ezeket a kérelmeket a Bizottság tudományos véleményezésre továbbította az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA).

(4)

A kérelmezők által megadott és más forrásokból rendelkezésre álló információk alapján az EFSA úgy vélte, hogy az élelmiszer-összetevőkből készült egyes termékek várhatóan nem okoznak, vagy csak kis valószínűséggel okoznak mellékhatást az azokra érzékeny személyekben. Egyes esetekben az EFSA arra a következtetésre jutott, hogy – bár nincsenek dokumentált esetek – nem képes végleges álláspontot kialakítani.

(5)

Az e feltételeknek megfelelő termékeket és összetevőket ennek megfelelően ideiglenesen ki kell zárni a 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az irányelv mellékletében felsorolt élelmiszer-összetevők és anyagok 2007. november 25-ig kikerülnek a 2003/13/EK irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól.

2. cikk

(1)   A tagállamok elfogadják és legkésőbb 2005. szeptember 21-ig közzéteszik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. A tagállamok e rendelkezések szövegét és a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelési táblázatot eljuttatják a Bizottsághoz.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2005. november 25-től kötelesek alkalmazni.

Az elfogadáskor a tagállamok gondoskodnak arról, hogy e rendelkezések hivatkozást tartalmazzanak ezen irányelvre vagy hivatalos közzétételükkor ilyen hivatkozás kíséretében jelenjenek meg. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz nemzeti joguk azon legfontosabb rendelkezéseit, amelyeket a jelen irányelv hatálya alá tartozó területen jóváhagynak.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 21-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2003/89/EK irányelvvel (HL L 308., 2003.11.25., 15. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól ideiglenesen kizárt élelmiszer-összetevők és anyagok jegyzéke

Összetevő

Az összetevőből készült, ideiglenesen kizárandó termék

Sikértartalmú gabonafélék

Búzából készült, dextrózt tartalmazó glükózszirup (1)

Búzából készült maltodextrin (1)

Árpából készült glükózszirup

Alkoholtartalmú folyadékok céljára készült párlatokban használt gabonafélék

Tojás

Tojásból előállított, a borhoz használt lizozim

Tojásból előállított, a bor és az almabor derítőanyagaként használt albumin

Hal

Vitaminok és zamatanyagok hordozójaként használt halenyv

A sör, az almabor és a bor derítőanyagaként használt halenyv vagy vizahólyag

Szójabab

Teljes mértékben finomított szójababolaj és zsír (1)

Szójababból származó természetes vegyes tokoferolok (E306), természetes D-alfa tokoferol, természetes D-alfa tokoferol-acetát, természetes D-alfa tokoferol-szukcinát

A szójabab növényi olajából nyert fitoszterolok és fitoszterol-észterek

A szójabab növényi olajából nyert szterolokból előállított fitosztanol-észter

Tej

Alkoholtartalmú folyadékok céljára készült párlatokban használt savó

Laktit

Az almabor és a bor derítőanyagaként használt tejtermékek (kazeintermékek)

Csonthéjasok

Alkoholtartalmú folyadékok céljára készült párlatokban használt csonthéjasok

Alkoholtartalmú folyadékokban (zamatanyagként) használt csonthéjasok (mandula, dió)

Zeller

Zellerlevél- és zellermagolaj

Zellermag-illóolaj

Mustár

Mustárolaj

Mustármagolaj

Mustármag-illóolaj


(1)  és az abból készült termékek, amennyiben az előállítási eljárás során várhatóan nem növekszik az előállítás alapjául szolgáló termék EFSA által megállapított allergizálóhatás-szintje.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/35


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. március 3.)

az Európai Közösség és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a piacra jutásról szóló megállapodás megkötéséről

(2005/244/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Bizottság tárgyalásokat folytatott a Közösség nevében Vietnam WTO-hoz való csatlakozásához kapcsolódóan a piacra jutási kötelezettségek előrehozott végrehajtásáról szóló kétoldalú megállapodást illetően.

(2)

A megállapodást 2004. december 3-án parafálták.

(3)

Szükséges, hogy a megállapodás – amely ideiglenes jellegű és sui generis aktusnak minősül –, a hatékony alkalmazás érdekében a lehető legkorábban hatályba lépjen. A megállapodás megkötése semmilyen módon nem érinti a Közösség és a tagállamai között fennálló hatáskörmegosztást a Bíróság által értelmezett közösségi jognak megfelelően.

(4)

A megállapodást a Közösség nevében jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya és az Európai Közösség között létrejött, a piacra jutásról szóló megállapodást a Közösség nevében jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személyeket.

3. cikk

A Bizottság, a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló, 1993. október 12-i 3030/93/EGK tanácsi rendelet (1) 17. cikkében említett eljárásnak megfelelően elfogadja a megállapodás 5. cikke első bekezdésében előírt intézkedéseket a textil- és ruházati kontingensek újbóli alkalmazását illetően, amennyiben Vietnam nem tesz eleget a megállapodás 2., 3. és 4. cikke és a levélváltás formájában létrejött, 2003. február 15-én parafált megállapodás 9. bekezdése szerinti kötelezettségeinek.

A megállapodást jóváhagyó ezen határozat előírásait kell alkalmazni a 3030/93/EGK rendelet előírásaival szemben, amennyiben ezek ugyanarra a tárgyra vonatkoznak.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. BILTGEN


(1)  HL L 275., 1993.11.8., 1. o. A legutóbb a 2002/2004/EK rendelettel (HL L 374., 2004.12.22., 1. o.) módosított rendelet.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a piacra jutásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

és

A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG

kormánya továbbiakban együttesen „Felek”, egyénileg „Fél”

FELISMERVE a Vietnami Szocialista Köztársaság és az Európai Közösség közötti barátság, együttműködés és kölcsönhatás koordinálásának és megerősítésének fontosságát, és

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy fejlesszék és kiterjesszék a Vietnami Szocialista Köztársaság és az Európai Közösség közti kereskedelmi és befektetési kapcsolatokat,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

2005. január 1-jei hatállyal az Európai Közösség felfüggeszti – megszüntetés céljából – a Vietnami Szocialista Köztársaságra kivetett, a textil- és ruházati termékekre vonatkozó kontingenseket.

2. cikk

2005. január 1-jei hatállyal a Vietnami Szocialista Köztársaság:

a ruházatra, szövetekre és készruhákra valamint szálakra vonatkozó vámtarifáknak a 2003. február 15-én Hanoiban parafált, a textil- és ruházati kereskedelemről és más piacnyitási intézkedésekről szóló megállapodásban (1) Vietnam által vállalt szintjét alkalmazza,

a fonalakra 5 %-os vámtételt alkalmaz,

a borokra és párlatokra 65 %-os vámtételt alkalmaz,

nem részesíti az európai közösségi befektetőket és szolgáltatásnyújtókat kevésbé kedvezményes elbánásban, mint amilyenben – az Amerikai Egyesült Államok és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti kétoldalú kereskedelmi megállapodás befektetéssel és szolgáltatások kereskedelmével foglalkozó fejezeteiben, és e megállapodás erre vonatkozó mellékleteiben előírtak szerint – az USA-beli befektetőket és szolgáltatásnyújtókat részesíti,

lehetővé teszi az európai közösségi gazdasági szereplők számára, hogy befektethessenek a cement- és klinkergyártási ágazatba, a Vietnamban ezen ágazatban alkalmazott rendelkezések figyelembevételével. Ezek a rendelkezések megkülönböztetésmentesek,

lehetővé teszi azon európai közösségi gazdasági szereplők számára a távközlési ágazatban, amelyek vietnami gazdasági szereplőkkel kötött üzleti együttműködési szerződések alapján jelenleg működnek Vietnamban, hogy választhassanak a jelenlegi megállapodásuk meghosszabbítása vagy ennek – a jelenlegieknél nem kedvezőtlenebb feltételek mellett – egy másik letelepedési formába való átalakítása között, a Vietnam és az Európai Közösség által 2004. október 9-én parafált WTO-megállapodásnak megfelelően,

felszámolja a korlátozásokat azon ügyfelek tekintetében, amelyek számára Vietnamban jelenleg működő európai közösségi szolgáltatók számítógépes, építkezési, mérnöki, integrált mérnöki, építészeti valamint városfejlesztési szolgáltatásokat nyújtanak,

eseti alapon és a Vietnam és az Európai Közösség által 2004. október 9-én parafált WTO-megállapodásban előírt feltételeknek megfelelően mérlegeli, hogy engedélyezze 100 %-os európai közösségi tulajdonban álló vállalkozások alapítására Vietnamban számítógépes, építkezési, mérnöki, integrált mérnöki, építészeti valamint városfejlesztési szolgáltatások nyújtása céljából, az e szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelekre vonatkozó korlátozások nélkül,

engedélyezi 04 (négy) európai közösségi gyógyszergyártó cég számára, hogy Vietnamban bérgyártást végezzenek licenciaátadás nélkül, és ugyanakkor megőrizzék engedélyeiket az importált termékek forgalmazására,

engedélyezi európai közösségi vállalkozások számára vietnami partnerekkel való közös vállalatok létrehozását az európai közösségi tőkerészesedés korlátozása nélkül, irodaházak, valamint eladásra és bérbe adásra szánt lakások építésébe való befektetés céljából, a tulajdon eladására és bérbe adására vonatkozó vietnami törvények és rendelkezések figyelembevételével.

3. cikk

Legkésőbb 2005. március 31-jei hatállyal a Vietnami Szocialista Köztársaság:

engedélyt ad 01 (egy) európai közösségi forgalmazó számára egy 100 %-os európai közösségi tulajdonban álló vállalkozás létrehozására Vietnamban, a Vietnam és az Európai Közösség által 2004. október 9-én parafált WTO-megállapodásban előírt feltételek figyelembe vételével,

engedélyt ad 01 (egy) európai közösségi biztosító számára a vietnami életbiztosítási ágazatban való működésre,

engedélyezi közös vállalatok létrehozását tengerhajózási társaságok számára 51 %-os európai közösségi tőkerészesedéssel, és engedélyezi 01 (egy) európai közösségi tengerhajózási társaságnak egy 100 %-os európai közösségi tulajdonban álló vállalkozás létrehozását Vietnamban, a tengerhajózási társaság összes saját tevékenységének végzésére, a Vietnam és az Európai Közösség által 2004. október 9-én parafált WTO-megállapodásban előírt feltételek szerint,

engedélyt ad 01 (egy) európai közösségi szolgáltatónak számítógépes helyfoglalási szolgáltatások nyújtására Vietnamban, a Vietnam és az Európai Közösség által 2004. október 9-én parafált WTO-megállapodásban előírt feltételek szerint,

vámkontingenst vezet be 3 500, Közösségből származó, teljesen összeszerelt motorkerékpár és robogó behozatalára a jelenlegi vámtétel 70 %-ának megfelelő vámtétellel. E kontingensnek legalább 50 %-át az európai közösségi gyártók által megfelelően felhatalmazott vietnami ügynököknek és forgalmazóknak osztják ki.

4. cikk

A Vietnami Szocialista Köztársaság:

nem részesíti az európai közösségi befektetőket kevésbé kedvezményes elbánásban, mint amilyenben a Vietnami Szocialista Köztársaság és Japán között létrejött kétoldalú befektetési megállapodásban előírtak szerint a japán befektetőket részesíti,

2005-ben és 2006-ban 03 (három) engedélyt ad európai közösségi környezetvédelmi szolgáltatóknak 100 %-os európai közösségi tulajdonban álló vállalkozásként való működésre Vietnamban, környezetvédelmi szolgáltatások nyújtására, kivéve a környezeti hatásvizsgálati szolgáltatásokat, figyelemmel a Vietnam és az Európai Közösség által 2004. október 9-én parafált WTO-megállapodásban előírt tevékenységi körökre és feltételekre,

engedélyezi Vietnamban jogszerűen működő európai közösségi forgalmazók számára, hogy további 04 (négy) üzletet nyissanak a 2005-ös év folyamán, és további 02 (két) üzletet 2006-ban,

engedélyt ad 01 (egy) európai közösségi forgalmazó számára egy 100 %-os európai közösségi tulajdonban álló vállalkozásként való működésre Vietnamban 2006-ban, figyelemmel a Vietnam és az Európai Közösség által 2004. október 9-én parafált WTO-megállapodásban előírt feltételekre,

legkésőbb 2004 decemberéig a tiltott molekulák jegyzékét 5–7 molekulára csökkentik, és legkésőbb 2005. december 31-ig a jegyzéket megszüntetik az Európai Közösség vonatkozásában.

5. cikk

Az Európai Közösség újra bevezetheti a textiltermékekre vonatkozó kontingenseket az Európai Közösség által Vietnam számára 2004-ben engedélyezett, a 2003. február 15-én Hanoiban parafált, a textil- és ruházati termékek kereskedelméről és egyéb piacnyitási intézkedésekről szóló megállapodásban előírt éves növekedési ütemmel növelt kontingensek szintjén, amennyiben Vietnam nem teljesíti e megállapodás 2., 3. és 4. cikke, vagy a fent említett 2003-as megállapodás (9) bekezdése szerinti kötelezettségeit.

Amennyiben az Európai Közösség nem teljesíti e megállapodás 1. cikke szerinti vagy a 2003. február 15-én Hanoiban parafált, a textil- és ruházati termékek kereskedelméről és egyéb piacnyitási intézkedésekről szóló megállapodás (9) bekezdése szerinti kötelezettségeit, Vietnam felfüggesztheti e megállapodás 2., 3. és 4. cikke szerinti kötelezettségvállalásainak alkalmazását.

6. cikk

Ez a megállapodás a Felek közötti, az e célból alkalmazandó belső eljárásaik befejezéséről szóló írásos értesítésekkel lép hatályba.

Bármelyik Fél javasolhatja e megállapodás módosítását, vagy legalább hat hónap felmondási idő betartásával felmondhatja azt. Felmondás esetén a megállapodás a felmondási idő lejártával megszűnik.

Ez a megállapodás Vietnamnak a WTO-hoz való csatlakozásának napján lejár.

A Feleknek törekedniük kell megfelelő belső eljárásaik befejezésére annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a megállapodás legkésőbb 2004. december 31-ig történő végrehajtását.

7. cikk

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, és vietnami nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

az Európai Közösség részéről

a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről


(1)  Kihirdették az Európai Unió Hivatalos Lapja L 152/42 számában, 2003.6.26.-án a következő címmel: „Megállapodás levélváltás formájában a legutóbb a 2000. március 31-én parafált, levélváltás formájában létrejött megállapodással módosított, az Európai Közösség és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a textil- és ruházati termékek kereskedelméről és egyéb piacnyitási intézkedésekről szóló megállapodás módosításáról”.


Bizottság

22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/40


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. március 18.)

a Svédország által a 2005. évre benyújtott, a húscsirke campylobacter-fertőzésére vonatkozó felügyeleti programhoz kapcsolódó specifikus közösségi pénzügyi támogatásról

(az értesítés a C(2005) 759. számú dokumentummal történt)

(Csak a svéd nyelvű szöveg hiteles)

(2005/245/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 19. és 20. cikkére,

mivel:

(1)

Az emberi egészség zoonózis (betegségek és fertőzések, amelyek közvetve vagy közvetlenül az állatokról terjedhetnek az emberre) elleni védelme kiemelt fontosságú.

(2)

2000-ben a svéd hatóságok többéves, a húscsirke campylobacter-fertőzésére vonatkozó nemzeti felügyeleti programot nyújtottak be közösségi pénzügyi támogatás odaítélése céljából. A program célja becslést végezni az elterjedtség alapértékét illetően mind az elsődleges termelésre, mind az élelmiszerláncra vonatkozóan, és fokozatosan megszilárdítani a gazdaságokban a higiéniai intézkedések végrehajtását annak érdekében, hogy a gazdaságok szintjén, majd ezt követően az élelmiszerláncban csökkenteni lehessen az elterjedtséget. A Bizottság jóváhagyta a programot, és közösségi pénzügyi támogatást nyújtott a szükséges időszakra maximum négyéves időhatáron belül, egyes, Svédországban felmerülő költségek fedezésére, valamint értékes technikai és tudományos információk összegyűjtésére. A program 2001. július 1-jén kezdődött.

(3)

Költségvetési okok miatt minden évben külön döntenek a közösségi hozzájárulásról. A Közösség a 2001/29/EK (2), a 2001/866/EK (3), a 2002/989/EK (4) és a 2003/864/EK bizottsági határozat (5) útján pénzügyi támogatást biztosított a 2001. év második félévére, illetve a 2002., 2003. és 2004. évre.

(4)

A svéd hatóságok 2004. május 28-án benyújtottak egy programot, 2004. november 2-án és 17-én pedig egy felülvizsgált programot a 2005. évre vonatkozó közösségi pénzügyi támogatáshoz. Ezen az alapon megfelelőnek tűnik a közösségi pénzügyi támogatás teljes időszakának hat hónappal való kiterjesztése az eredeti megállapodás szerinti négyéves teljes időszakhoz képest; így támogatás nyújtása a 2005. január 1. és 2005. december 31. közötti időszakra. Az erre az időszakra nyújtott közösségi pénzügyi támogatás maximális összegét 160 000 euróban kell meghatározni.

(5)

Az 1258/1999/EK tanácsi rendelet (6) 3. cikkének (2) bekezdése szerint a közösségi szabályok szerint végrehajtott állat- és növény-egészségügyi intézkedéseket az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege finanszírozza; pénzügyi ellenőrzési célokra pedig az 1258/1999/EK tanácsi rendelet 8. és 9. cikkét kell alkalmazni.

(6)

A közösségi pénzügyi hozzájárulást olyan módon kell folyósítani, hogy az előírt akciók hatékonyan kerüljenek végrehajtásra azzal a feltétellel, hogy a hatóságok az előírt határidőn belül szolgáltatják az összes szükséges információt.

(7)

Az euróval kapcsolatos agromonetáris szabályok megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendelet (7) 1. cikke d) pontja értelmében meg kell határozni a nemzeti valutában benyújtott kifizetési kérelmek átváltására alkalmazandó árfolyamot.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Svédország által a 2005. évre benyújtott, a húscsirke campylobacter-fertőzésére vonatkozó felügyeleti program ezennel jóváhagyásra kerül egy tizenkét hónapos időszakra, amely 2005. január 1-jén kezdődik.

(2)   Az (1) bekezdésben említett program közösségi pénzügyi támogatása a Svédországban felmerülő laboratóriumi vizsgálatok áfa nélküli költségének 50 %-át fedezi, maximum 165 svéd koronát a campylobacter detektálására irányuló bakteriológiai vizsgálatonként, 330 svéd koronát a campylobacter mennyiségének meghatározására irányuló vizsgálatonként, illetve 330 svéd koronát a campylobacter megkülönböztetőjeleinek felderítésére, maximum 160 000 euró erejéig.

2. cikk

(1)   A 1. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi támogatás folyósításra kerül Svédország számára, feltéve hogy a program végrehajtása összhangban van a vonatkozó közösségi jogszabályokkal, beleértve a versenyszabályokat és a közbeszerzési szerződés elnyerésére vonatkozó szabályokat, valamint figyelemmel az a)–e) pontban előírt feltételekre:

a)

a program végrehajtására szolgáló törvények, rendeletek és közigazgatási előírások 2005. január 1-jéig történő hatályba léptetése;

b)

a program első öt hónapjára vonatkozó időközi pénzügyi és technikai értékelés benyújtása legkésőbb négy héttel a jelentés időszakának végét követően. A jelentésnek a mellékletben meghatározott mintát kell követnie;

c)

a végrehajtás teljes folyamatáról és a program eredményeiről zárójelentés benyújtása legkésőbb 2006. március 31-ig, arra a teljes időszakra – vagyis a 2001. július 1. és 2005. december 31. közötti időszakra – vonatkozóan, amelynek időtartama alatt a program közösségi pénzügyi támogatásban részesült. A jelentésnek egy, a mellékletben meghatározott mintának megfelelő technikai és pénzügyi értékelést is kell tartalmaznia, csatolva a felmerülő költségeket igazoló bizonylatokat;

d)

ezek a jelentések lényegi és értékes technikai és tudományos információkat tartalmaznak, amelyek összhangban vannak a közösségi hozzájárulás céljaival;

e)

a program hatékony végrehajtása.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdés c) albekezdésében megadott határidő nem kerül betartásra, a hozzájárulást 25 %-kal csökkenteni kell május 1-jén, 50 %-kal június 1-jén, 75 %-kal július 1-jén és 100 %-kal szeptember 1-jén.

3. cikk

Az „n”-edik hónapra nemzeti valutában benyújtott kérelmekre vonatkozó átváltási árfolyam az „n+1”-edik hónap tizedik napján érvényes átváltási árfolyam vagy az említett napot megelőző első napon érvényes árfolyam.

4. cikk

Ezt a határozatot 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2003. november 17-i 2003/99/EK tanácsi és európai parlamenti irányelvvel módosított határozat (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.).

(2)  HL L 6., 2001.1.11., 22. o.

(3)  HL L 323., 2001.12.7., 26. o.

(4)  HL L 344., 2002.12.19., 45. o.

(5)  HL L 325., 2003.12.12., 59. o.

(6)  HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

(7)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.


MELLÉKLET

A húscsirke campylobacter-fertőzésére vonatkozó svédországi felügyeleti program végrehajtásával kapcsolatos technikai és pénzügyi jellegű információk

A. szakasz:   Az ellenőrzésről szóló technikai jelentés

Jelentéstételi időszak … -tól/-től …-ig

1.

Diagnosztikai laboratóriumokban végrehajtott vizsgálatok

a)

Rutin mintavétel

 

Mintavételi levágási csoportok száma

Gazdaságbeli „harisnyaminták” teljes száma

„Kloákatörlési minták” teljes száma a levágáskor

„Nyakbőrminták” teljes száma a levágáskor

Minták teljes száma

Bakteriológia Campylobacter

 

 

 

 

 

b)

További gazdaságbeli mintavétel a nagy elterjedtségi időszakban

 

Mintavételi gazdaságok száma

Ürülékminták teljes száma

Bakteriológia Campylobacter

 

 

c)

További mintavétel levágáskor a nagy elterjedtségi időszakban

 

Mintavételi levágási csoportok száma

Vakbélminták teljes száma

Bakteriológia Campylobacter

 

 

d)

Mintavétel a campylobacter mennyiségmeghatározásához levágáskor

 

Mintavételi levágási csoportok száma

Nyakbőrminták száma

„Egészbaromfi-öblítéses” minták száma

Minták teljes száma

Bakteriológia Campylobacter

 

 

 

 

e)

Mintavétel nyomonkövethetőségi vizsgálatokhoz

A campylobacter pulzáltatott mezejű gélelektroforézises (PFGE) vizsgálatainak a száma:

2.

A mintavétel nyomon követése

A termelőknek írt nyomon követő levelek száma

A gazdaságokba tett nyomon követő látogatások száma

3.

Az élelmiszerlánc epidemiológiai helyzetének leírása (a mintavétel és a gazdaságokban tett látogatások eredményei és az eredmények elemzése)

4.

Az emberek epidemiológiai helyzetének leírása (a campylobacteriosis trendjei és forrásai)

5.

Jelentéstételi hatóság neve és címe

B. szakasz:   Az ellenőrzés során felmerülő költségekről szóló kimutatás (1)

Jelentéstételi időszak …-tól/-től …-ig

A pénzügyi támogatást nyújtó bizottsági határozat referenciaszáma:

A … funkciókkal kapcsolatban felmerülő költségek

A jelentéstételi időszakban felmerülő költségek (nemzeti valutában)

Campylobacter bakteriológiai vizsgálata

 

Campylobacter mennyiségi meghatározása

 

Campylobacter megkülönböztetőj eleinek felderítése

 


(1)  A 2. cikk c) pontjában említett zárójelentés benyújtásakor a költségek felsorolásakor minden egyes tételhez csatolni kell az igazoló dokumentumok másolatát.


22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/44


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. október 20.)

a Hellenic Shipyards ΑΕ-nek nyújtott állami támogatásra vonatkozó C 40/02 (ex N 513/01) állami támogatásról

(az értesítés a C(2004) 3919. számú dokumentummal történt)

(Csak a görög nyelvű változat hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/246/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 88. cikk (2) bekezdése első albekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térséget létrehozó megállapodásra és különösen annak 62. cikk (1) bekezdése a) pontjára,

tekintettel a hajógyártás támogatására vonatkozó új szabályok létrehozásáról szóló, 1998. június 29-i 1540/98/EK tanácsi rendeletre (1),

miután az érdekelt feleket felkérték megjegyzéseik benyújtására (2) a fent hivatkozott rendelkezések alapján, és tekintettel a megjegyzéseikre,

mivel:

I.   ELJÁRÁS

(1)

Görögország a hajógyártás támogatására vonatkozó új szabályok létrehozásáról szóló 1540/98/EK rendelet alapján 2001. július 16-án kelt levelében bejelentette a Bizottságnak a Hellenic Shipyards A.E.-nak szánt több állami támogatásra vonatkozó intézkedését. A bejelentést a görög hatóságokkal történt egyeztetéseket követően vették át, miután a Bizottság a kérdéses intézkedésekről tudomást szerzett.

(2)

A Bizottság 2002. június 5-én kelt, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában  (3) a hiteles nyelven megfogalmazott levelében (4) értesítette a Görög Köztársaságot határozatáról, miszerint néhány érintett állami támogatási intézkedést jóváhagy, illetve néhány egyéb intézkedés (a „megtámadott intézkedések”), nevezetesen a Hellenic Shipyards-zal kapcsolatos kérdések szabályozásáról szóló 2941/2001 törvény 5. cikk (2) bekezdésében és 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott intézkedések vonatkozásában kezdeményezi az EK-Szerződés 88. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárást.

(3)

A görög hatóságok 2002. szeptember 16-án és 2002. december 13-án kelt levelükben válaszoltak a Bizottságnak. A Bizottság egy érdekelt fél 2002. szeptember 6-án kelt levele által is vett át megjegyzéseket. Ezeket a megjegyzéseket 2002. október 2-án kelt levélben tudatták a görög hatóságokkal.

(4)

2002. szeptember 16-án kelt levelükben a görög hatóságok az érdekelt felek megjegyzéseire való válaszadás határidejének meghosszabbítását kérték, és tájékoztatták a Bizottságot, hogy a görög kormány fontolóra vette a megtámadott állami támogatási intézkedések kiegészítő szabályozással történő visszavonását. Azonban kérték a Bizottság vizsgálati eljárására való válaszadás határidejének meghosszabbítását három hónappal.

(5)

A görög hatóságok 2003. január 30-án kelt levelükben tájékoztatták a Bizottságot, hogy a görög kormány a két megtámadott intézkedés visszavonásáról határozott, és további három hónap haladékot kértek e határozat végrehajtására. A görög hatóságok 2003. április 3-án kelt levelükben tájékoztatták a Bizottságot, hogy a két intézkedés visszavonását tartalmazni fogja egy „elkövetkező” törvénytervezet.

(6)

2003. augusztus 1-jén kelt levelében a Bizottság felkérte a görög hatóságokat az intézkedéseket visszavonó törvény szövegének, illetve annak a dátumnak a megadására, amikor a görög parlament várhatóan szavaz arról. 2003. október 1-jén kelt levelükben a görög hatóságok azt válaszolták a Bizottságnak, hogy a megtámadott intézkedéseket kiegészítő szabályozással vissza fogják vonni.

(7)

2003. november 11-én kelt levelében a Bizottság a görög hatóságokhoz intézett kérését megismételte a két intézkedést visszavonó törvény szövegére és elfogadásának dátumára vonatkozóan. 2004. január 24-én kelt levelükben a görög hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a két intézkedés visszavonását tartalmazó törvényt várhatóan 2004. február 13-ig a görög parlament elé terjesztik.

(8)

2004. március 17-én kelt levelében a Bizottság felkérte Görögországot, hogy tájékoztassa az intézkedések visszavonásában elért előrelépésről. A görög hatóságok 2004. április 29-én kelt levelükben tájékoztatták a Bizottságot, hogy az „új kabinet” szándékában áll a két intézkedést visszavonni. A Bizottság tisztviselői és a görög hatóságok között 2004. június 28-án Athénban lefolytatott ülés alkalmával a Bizottság szintén élt a lehetőséggel, hogy emlékeztesse a görög hatóságokat a megtámadott intézkedések visszavonására vállalt kötelezettségükről.

(9)

A Bizottság információi szerint azonban a görög hatóságok eddig még nem tettek lépéseket a megtámadott intézkedések visszavonására. Ezért a Bizottság úgy határozott, hogy továbblép és a két megtámadott intézkedés tekintetében, az EK-Szerződés 88. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárást befejezi elutasító határozatával.

II.   A TÁMOGATÁS RÉSZLETES ISMERTETÉSE

A.   Jogalap

(10)

A 2941/2001 törvény (a továbbiakban: a „törvény”), amely szabályozta többek között a Hellenic Shipyards-zal kapcsolatos kérdéseket. A törvényt 2001 augusztusában fogadták el és a görög Kormány Közlöny A kötetében 2001. szeptember 12-én hirdették ki.

B.   Jóváhagyott támogatás

(11)

2002. június 5-én kelt levelében (5) a Bizottság 29,5 millió eurót kitevő olyan támogatást engedélyezett, amelyet Görögország, a fent említett törvénnyel összhangban azért szándékozott nyújtani, hogy a polgári hajógyártásban részt vevő alkalmazottakat ösztönözze a Hellenic Shipyards önkéntes elhagyására. A Bizottság úgy találta, hogy ez a támogatás teljesítette az 1540/98/EK rendelet 4. cikkének feltételeit, és ezért összeegyeztethető a közös piaccal.

C.   Eljárás a Szerződés 88. cikk (2) bekezdése szerint

(12)

Ezzel egy időben a Bizottság az EK-Szerződés 88. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás kezdeményezéséről határozott, és felkérte az érdekelt feleket megjegyzéseik benyújtására (6) az EK-Szerződés 93. cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet 6. cikkével (7) összhangban. A Bizottság kétségét fejezte ki két támogatási intézkedés 1540/98/EK rendelettel való összeegyeztethetőségéről.

(13)

Tekintettel az 1540/98/EK rendeletnek a megtámadott intézkedések értékelésére vonatkozó alkalmazására, a Bizottság megállapítja, hogy azok nem tekinthetőek bejelentett támogatásnak. Mivel a megtámadott intézkedések olyan törvény rendelkezései, amely már 2001. szeptember 12-én hatályba lépett, és amennyiben az intézkedéseket időközben nem függesztették fel, azok jogellenes támogatásnak tekintendőek.

(14)

Bár az 1540/98/EK rendelet 2003. december 31-én lejárt, és a jogellenes állami támogatás értékelésére alkalmazandó szabályok meghatározásáról szóló bizottsági közlemény (8) nem érinti, a következetes gyakorlat érdekében a Bizottság ezen esetben alkalmazni fogja ezt a rendeletet. Mindenesetre a Bizottság ugyanarra a következtetésre jutott volna akkor is, ha az intézkedéseket a jelenlegi, a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatás keretszabálya (9) alapján értékeli.

a)   A törvény 5. cikk (2) bekezdése

(15)

A törvény 5. cikk (2) bekezdése szerint az állam fedezi a társaság jövőbeli nyugdíj kötelezettségeinek egy részét. A görög jog szerint a nyugdíjba vonuló személy egyszeri átalányösszeget kap, amely általában egy személy elbocsátásakor kapott összeg 40 %-ával egyenlő. E rendelkezés szerint az állam fedezi e költség azon részét, amely arányos az alkalmazott által a Hellenic Shipyards-nál, az új részvényeseknek való eladását megelőzően ledolgozott évek számával. A társaságnak a vonatkozó összeget kérelmére folyósítják. Ez a rendelkezés így biztosítja, hogy az egyszeri átalányösszeg egy részét az állam fizeti 2035. évig, amikor is az utolsó alkalmazottak, akiket az új részvényeseknek történő átruházás előtt alkalmaztak, nyugdíjba vonulhatnak.

b)   A törvény 6. cikk (4) bekezdése

(16)

A törvény 6. cikk (4) bekezdése a társaság 1999.12.31-i mérlege három tételét érinti: „adómentes tartalékok”, „elkülönített tartalékok” és „alaptőke emelésére szánt összegek”. Ezeket bármely adó- vagy vámkötelezettség alól mentesítették, hogy az előző évek veszteségeit ellentételezhessék velük.

(17)

A görög hatóságok szerint az adómentes tartalékok tőkésítési adókulcsa olyan korlátolt felelősségű társaságok esetében, amelyeknek nincs részvényük a tőzsdén, 10 %. Ez azt jelenti, hogy az adómentes tartalékok nettósítása régi veszteségek ellenében az érintett összeg 10 %-os adóját vonja maga után. A görög hatóságok szerint az adómentes tartalékok összege 112 millió euró és a vonatkozó adó összege ennek következtében 11,2 millió euró.

III.   A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG MEGJEGYZÉSEI

(18)

2002. szeptember 16-án kelt levelükben a görög hatóságok benyújtották első, a megtámadott intézkedésekre vonatkozó észrevételeiket (10). Nevezetesen a görög hatóságok megmagyarázták, hogy a görög jogszabályoknak (11) megfelelően az elkülönített tartalékok tőkésítését 5 %-os adókulccsal (amennyiben létrehozásuk időpontjában azokat már megadóztatták), és nem 10 %-os adókulccsal, amint azt a Bizottság állítja, külön adóztatják. Ezért a kérdéses összeg 171 282 euró és nem 342 564 euró.

(19)

Továbbá a görög hatóságok megjegyezték, hogy tőkésítéskor a tőke emelésére szánt összegekre csak 1 %-os tőkeilleték vonatkozik, és így nem a Bizottság levelében megállapított 10 %-kal adóznak. Ezért a vonatkozó összeg 255 906 euró, és nem a Bizottság által a vizsgálati eljárás megnyitásakor kiszámított 2,55 millió euró.

(20)

A görög hatóságok így azt a következtetést vonták le, hogy a Bizottság levelében az adómentes tartalékok tekintetében említett 11,2 millió euró teljes összeget 8,69 millió euróra kell javítani, a következő számítás alapján:

Adómentes tartalékok tőkésítése

43 544 350 euró × 10 %

4 354 435 euró

Elkülönített tartalékok

39 155 498 euró × 10 %

 

Ingatlan eladása

3 525 645 euró × 5 %

3 915 550 euró

171 282 euró

A létrehozásakor adózott tartalék esetében

 

 

Névérték feletti részvények (12)

Nem adózik

Tulajdonosi hitel

25 590 609 euró × 1 %

255 906 euró

Összesen

 

8 697 173 euró

(21)

A vonatkozó összegek kiszámításával kapcsolatos kifogásaik ellenére a görög hatóságok ugyanabban a levélben tájékoztatták a Bizottságot, hogy a görög kormány fontolóra vette azon jogi rendelkezések visszavonását, amely alapján a Bizottság kezdeményezte az EK-Szerződés 88. cikk (2) bekezdése szerinti eljárást. 2003. január 30-án kelt levelükben a görög hatóságok hivatalosan tájékoztatták a Bizottságot a két rendelkezés visszavonására vonatkozó döntésükről. Ezt az információt a görög hatóságok minden ezt követő, 2003. április 3-án, 2003. október 1-jén, 2004. január 24-én és 2004. április 29-én kelt levelükben megerősítették.

(22)

A Bizottság ezért értelmezheti ezt úgy, hogy a görög hatóságok egyetértenek a következtetéssel miszerint a megtámadott intézkedések összeegyeztethetetlen állami támogatást képeznek.

IV.   AZ ÉRDEKELT FELEK MEGJEGYZÉSEI

(23)

2002. szeptember 9-én a Bizottság a Hellenic Shipyards közvetlen versenytársától, az Elefsis Shipbuilding and Industrial Enterprises S.A. képviselőitől megjegyzéseket vett át, válaszként a Bizottság közleményére, amely az érdekelt feleket felkérte a támogatás tekintetében a Bizottság által kezdeményezett kérdéses eljárásra vonatkozó megjegyzéseik benyújtására. A megjegyzéseket 2002. október 2-án kelt levélben tudatták a Görög Köztársasággal.

(24)

Az Elefsis hajógyár úgy vélte, hogy a Bizottság megállapításai további vizsgálatot indokolnak, különös tekintettel a Hellenic Shipyards tőketartalékai pontos jellegére, és a Hellenic Shipyards pontos kapacitás szintjére vonatkozóan, a hadi (75 %), illetve a kereskedelmi (25 %) hajógyártásban és hajójavításban.

(25)

Tekintettel az ebben az esetben a bizottsági vizsgálat tárgyát képező tőketartalékokra, az Elefsis hajógyár megjegyezte, miszerint a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy ha a 2941/2001 törvényt nem hozták volna meg, az adókulcs, amely a görög jogszabályok szerint általában az ilyen tőketartalékok veszteség ellentételezésére való felhasználásakor alkalmazandó, 10 %-kal egyenlő lett-e volna.

V.   A TÁMOGATÁS ÉRTÉKELÉSE

(26)

Az EK-Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerint, a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az Európai Bíróságok megalapozott joggyakorlata alapján a kereskedelem befolyásolásának feltétele akkor valósul meg, ha a kedvezményezett társaság a tagállamok közötti kereskedelmet magába foglaló gazdasági tevékenységet folytat.

(27)

A Bizottság megjegyzi, hogy a hajógyártás olyan gazdasági tevékenység, amely tagállamok közötti kereskedelmet foglal magába. Ezért a kérdéses támogatás az EK-Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá esik.

(28)

Az EK-Szerződés 87. cikk (3) bekezdés e) pontja szerint a támogatás olyan fajtái, amelyeket a Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel hozott határozatával határoz meg, a közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetőek. A Bizottság megjegyzi, hogy a Tanács ilyen alapon fogadta el az 1540/98/EK rendeletet.

(29)

A jogellenes állami támogatás értékelésére alkalmazandó szabályok meghatározásáról szóló bizottsági közlemény szerint, a jogellenes állami támogatás közös piaccal való összeegyeztethetőségét a támogatás nyújtásának időpontjában hatályos jogi aktus alapján kell értékelni. Bár ez a közlemény nem alkalmazandó erre az esetre, a következetes megközelítés érdekében a Bizottság ezen esetben is alkalmazza a rendeletet, különösképpen miután az értékelést nem változtatná meg az sem, ha az a jelenlegi, a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatás keretszabályán alapulna (13).

(30)

A Bizottság megjegyzi, hogy az 1540/98/EK rendelet szerint a „hajógyártás” önjáró tengerjáró kereskedelmi hajók gyártását jelenti. A Bizottság továbbá azt is megjegyzi, hogy a Hellenic Shipyards gyárt ilyen hajókat, és következésképpen az 1540/98/EK rendelet által szabályozott vállalkozás.

(31)

A Bizottságnak ezért az 1540/98/EK rendelet alapján a megtámadott intézkedéseket értékelnie kellett aszerint, hogy torzítják-e, vagy fenyegetnek-e a verseny torzításával a polgári hajógyártásban, illetve a polgári hajójavításban. Amint az fent megállapításra került, a görög hatóságok szerint a Hellenic Shipyards hajógyártási tevékenységének 75 %-a a katonai tevékenységeket érinti, és ennek a törvény 5. cikk (2) bekezdése alá eső állami támogatások tekintetében vannak következményei.

a)   A törvény 5. cikk (2) bekezdése

(32)

E rendelkezés szerint az állam fedezi az egyszeri nyugdíjazási összeg költségének egy részét, amely arányos az alkalmazott által a Hellenic Shipyards-nál, annak eladását megelőzően ledolgozott évek számával, az ezután ledolgozott évek számával összevetve. A rendelkezés így biztosítja, hogy az egyszeri átalányösszeg egy részét az állam fizeti a nyugdíjba vonuló alkalmazottaknak 2035. évig, amikor is az utolsó jelenleg alkalmazott alkalmazottak nyugdíjba vonulhatnak.

(33)

A görög hatóságok által nyújtott tájékoztatás szerint, ezen intézkedés maximális költsége körülbelül 7 millió euró lenne, de annak következtében, hogy egyes munkavállalók nem maradnának a nyugdíjazásig, a becsült költség 4 millió euró lehet. Mivel a görög hatóságok megállapították, hogy az intézkedés által érintett alkalmazottak 75 %-a katonai hajógyártással foglalkozik, ezen intézkedés alapján az állami támogatás teljes összege a polgári hajógyártásban és hajójavításban körülbelül 1 millió euró lehet (az intézkedés által érintett alkalmazottak 25 %-ának megfelelően).

(34)

A Bizottság úgy véli, hogy az intézkedés működési támogatást képez, mivel a tevékenységek működtetésének szokásos költségeit csökkentené a társaság részére. Mivel az 1540/98/EK rendelet nem rendelkezett ilyen támogatásról, a Bizottság megállapítja, hogy ez a támogatás nem összeegyeztethető a közös piaccal.

(35)

A Bizottság megjegyzi, hogy a katonai, illetve polgári hajógyártás és hajójavítás tekintetében a 75 %–25 % arányra való hivatkozás a görög hatóságok megállapításain alapszik. Ebben az esetben erre az arányra nem vonatkozott a hivatalos vizsgálati eljárás. Mindazonáltal e határozat ebből a szempontból nem érinti a Bizottság által, más eljárások összefüggésében levonható bármilyen későbbi következtetéseket.

b)   A törvény 6. cikk (4) bekezdése

(36)

E rendelkezés szerint a társaság több adómentes tartalékot átsorolhat az alaptőkébe a kötelező 10 % adó megfizetése nélkül, amennyiben azok az előző évek veszteségeit ellentételezik. Ezek mentesülnek bármely egyéb adó vagy illeték kötelezettségtől, az előző évek veszteségeinek ellentételezése érdekében.

(37)

A törvény 6. cikk (4) bekezdése a társaság három mérlegtételét érinti: „adómentes tartalékok”, „elkülönített tartalékok” és „alaptőke emelésére szánt összegek”. A görög hatóságok szerint az adómentes tartalékok tőkésítési adókulcsa olyan korlátolt felelősségű társaságok esetében, amelyeknek nincs részvényük a tőzsdén, 10 %. Ez azt jelenti, hogy az adómentes tartalékok nettósítása régi veszteségek ellenében az érintett összeg 10 %-os adóját vonja maga után. A görög hatóságok szerint az adómentes tartalékok 112 millió eurót tesznek ki és a vonatkozó adó összege 11,2 millió euró, az általános görög adószabályok szerint.

(38)

Az érintett tartalékok régi veszteségek ellenében való nettósításának javasolt adómentessége a társaság előnyére van, és így állami támogatásnak kell tekinteni. Az 1540/98/EK rendelet nem rendelkezett ilyen támogatásról, ezért a Bizottság megállapítja, hogy ez a rendelkezés nem összeegyeztethető a közös piaccal. Részletesebben kifejtve:

(39)

A görög hatóságok úgy vélik, hogy a Hellenic Shipyards adómentes tartalékai egy részének (körülbelül 43 millió euró) adómentessége nem tekinthető a társaság esetében leírt összegek 10 %-ával egyenlő nyereség létrehozásának. Az indoklás az, hogy a társaságok részleges privatizációjáról és reformjáról szóló 2367/95 törvény, amelyen egy korábbi, 1997-ből való adósság leírásról szóló bizottsági határozat (14) alapszik, a társaság minden meglévő adóssága 99 %-ának leírásáról rendelkezett. A rendelkezés attól függetlenül, hogy az adósságot említették-e a könyvekben vagy sem, valamint az 1996. január 31-ig létrehozott adósságokra is alkalmazandó volt.

(40)

A görög hatóságok állítása szerint, ha a Hellenic Shipyards 1996. január 31-ig ellentételezte volna az elmúlt évek veszteségeit az adómentes tartalékokkal, az ebből következő, az érintett 43 millió euróra vonatkozó, 10 % adóból adókötelezettség keletkezett volna, amely 99 %-át a 2367/95 törvény alapján leírták volna. Továbbá azt is állítják, hogy a társaság akár most is előterjesztheti az e rendelkezésen alapuló szabályozási dokumentumokat. Következésképpen a társaságnak az adómentes tartalékok 100 %-ának az előző évek veszteségeivel való ellentételezéséből származó egyetlen mostani előnye 43 000 euró (43 millió euró 10 %-ának 1 %-a).

(41)

A hivatalos vizsgálati eljárás megnyitásakor a Bizottság két problematikus kérdést jelölt meg ezzel az érveléssel kapcsolatban. Először is a vonatkozó 1997-es bizottsági határozat a Hellenic Shipyards számára engedélyezett adósság leírás pontos összegét megállapítja. A Bizottság nem engedélyezhet további adósság leírást az 1997-es bizottsági határozat alapján, mivel a határozatban megállapított maximális összeget nem lehet meghaladni. Továbbá az 1997-es határozat nem állapítja meg bármely további adósság későbbi leírhatóságát, akkor sem, ha az az 1996 vége előtti időszakhoz kapcsolható.

(42)

A Bizottság ezért a számára rendelkezésre álló információk alapján megállapítja, hogy az érintett tartalékok régi veszteségek ellenében való nettósítására javasolt adómentesség értéke 4,3 millió euró, amely a társaság előnyére válik, és ezért állami támogatást képez. Az 1540/98/EK rendelet nem rendelkezett ilyen támogatásról, és a Bizottság megállapítja, hogy az nem nyilvánítható a közös piaccal összeegyeztethetőnek.

(43)

Az „adómentes tartalékok” másik fele, körülbelül 39 millió euró, a görög hatóságok állítása szerint egy 1956-os szálloda eladásból származik, és az akkori törvényeknek megfelelően nem adózott. Az ezen összeggel kapcsolatos 3,9 millió euró adómentesség szintén támogatásnak tűnik, amely nem összeegyeztethető a közös piaccal.

(44)

A Bizottság hivatalos vizsgálati eljárása egy másik, névérték feletti részvény kibocsátásra vonatkozó 0,2 millió eurós tételre is kitért. A görög hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy ezek a szintén tőkeemelésre szánt hozzájárulások általában nem adóznak.

(45)

A 3,4 millió euró elkülönített tartalékok esetében a görög hatóságok állítása szerint ezek a létrehozásuk idején hatályos adótörvényeknek megfelelően adóztak, így semmilyen adó előny nem származik a régi veszteségek ellenében való nettósításukból. A Bizottság azonban megjegyzi, hogy az elkülönített tartalékok összegét a mérleg tartalmazza tartalékok alatt. A Bizottság ezért felveti, hogy ezen összeg régi veszteségek ellenében való nettósításának az általános adótörvények szerint szintén 10 %-kal kell adóznia.

(46)

A 340 000 euró értékű, rendkívüli tartalékokkal kapcsolatos adómentességről szintén megállapítható, hogy támogatás, és ezért a fenti indokok alapján, a Bizottság a közös piaccal összeegyeztethetetlennek találta.

(47)

A 25,6 millió euró „alaptőke emelésére szánt összeg”, a görög hatóságok szerint azt az összeget képviseli, amelyet a görög állam azért fizetett a Hellenic Shipyards-nak, hogy ellentételezze az alkalmazottak létszámának körülbelül 1 000 fővel történő csökkentéséből származó költségeket 1996. és 1997. között. A görög hatóságok szerint ez az összeg adómentes, mivel a régi veszteségek összegének nettósítására használják.

(48)

Amennyiben a társaságot a fent említett összeg 10 %-ával meg kellett volna adóztatni, a Bizottság megállapítása szerint a 2,56 millió euró támogatási összeg a régi veszteségekkel kapcsolatos összeg nettósításának adómentessége formájában nem összeegyeztethető a közös piaccal.

(49)

A Bizottság megjegyzi, hogy a törvény 6. cikk (4) bekezdése a régi veszteségek felhasználását számviteli célokra időbeli korlátozás nélkül engedélyezi. Ezen eset vizsgálati eljárása megnyitásakor a Bizottság tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy ez az elem önmagában a Hellenic Shipyards-nak előnyt nyújt-e az általános görög adótörvényekhez viszonyítva.

(50)

A görög hatóságok nem nyújtottak erre vonatkozóan tájékoztatást. Azonban a tény, hogy Görögország többször nyilatkozott elkötelezettségéről a törvény 6. cikk (4) bekezdésének teljes egészében történő visszavonására, elegendő bizonyítékot nyújt arra vonatkozóan, hogy ezt az intézkedést is állami támogatásnak kell tekinteni, amely összeegyeztethetetlen a közös piaccal.

(51)

Általában véve a megtámadott intézkedéseknek a Bizottságtól a Görög Köztársaságnak címzett, 2002. június 5-én kelt levélben leírtak szerinti értékelését, nem befolyásolta a Görögország által nyújtott tájékoztatás. Továbbá úgy tűnik, hogy Görögország egyetért a Bizottság elemzésével a megtámadott intézkedések közös piaccal való összeegyeztethetetlenségéről, és ezért többször (15) elkötelezte magát a két megtámadott intézkedés kiegészítő szabályozással történő visszavonása mellett.

VI.   PANASZ A HELLENIC SHIPYARDS-NAK NYÚJTOTT ÁLLÍTÓLAGOS TÁMOGATÁSRÓL

(52)

A Bizottság olyan hivatalos panaszt kapott, amely azt állítja, hogy a görög állam állami támogatást nyújthatott a Hellenic Shipyards-nak. Az állításokat, amelyeket ez a panasz tartalmaz, jelenleg vizsgálják. A Bizottság megjegyzi, hogy ez a határozat nem ítélkezik előzetesen e vagy bármely más általa a múltban vagy a jövőben vállalt vizsgálat kimeneteléről a Hellenic Shipyards-nak nyújtott állítólagos állami támogatással kapcsolatosan.

(53)

Tekintettel a panaszos igényére a törvény 6. cikk (4) bekezdése (16) szerint nyújtható támogatási összegek kiszámítására vonatkozóan, a Bizottság megjegyzi, hogy ez célját vesztette, mivel ezen határozat a rendelkezés visszavonását rendeli el.

VII.   KÖVETKEZTETÉS

(54)

A görög hatóságok hallgatólagosan egyetértettek a Bizottság értékelésének következtetésével, miszerint a két megtámadott intézkedés állami támogatást képez, amely a Szerződéssel összeegyeztethetetlen. A görög hatóságok arra vonatkozó elkötelezettsége ellenére, hogy visszavonják a két rendelkezést a vonatkozó módosító törvény görög parlament elé terjesztésével, a mai napig ezt nem tették meg. Ezért a Bizottságnak a 2002. június 5-én kelt levéllel megnyitott eljárást le kell zárnia, olyan határozat elfogadásával, amely a Görög Köztársaságot felszólítja a két intézkedés hatályon kívül helyezésére és az ezeken alapuló bármilyen esetleg nyújtott támogatás behajtására.

(55)

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy ezeket az intézkedéseket tartalmukban kell visszavonni, hogy megszűnjön a velük járó állami támogatási elem. Különösképpen, amennyiben a törvény 5. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (4) bekezdése alapján a Hellenic Shipyards-nak nyújtható kedvezmények más jogi eszközökből is származhatnak, Görögországnak biztosítania kell, hogy ezeket azonos módon hatályon kívül helyezzék, és ha ezek alapján támogatást nyújtottak, akkor azt a kedvezményezettektől hajtsák be.

(56)

A görög hatóságok jelezték a Bizottságnak, hogy a két megtámadott intézkedés alapján nem nyújtottak semmilyen támogatást. A Bizottság azonban fel kívánja hívni a figyelmüket arra, hogy amennyiben bármilyen támogatási összeget folyósítottak a megtámadott rendelkezések alapján, azt teljes egészében, minden további haladék nélkül be kell hajtani.

(57)

A 659/1999/EK rendelet 7. cikk (7) bekezdése megengedi a Bizottság számára, hogy elutasító határozatot hozzon a rendelkezésére álló információk alapján, amint a 7. cikk (6) bekezdésében említett határidő lejárt. A görög hatóságok által nyújtott információ nem változtatta meg a Bizottság megállapítását miszerint a megtámadott rendelkezések a közös piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatáshoz vezetnek.

(58)

A Bizottság ezért befejezi a 2002. június 5-én megnyitott vizsgálati eljárást, a Hellenic Shipyards-ot a törvény 6. cikk (4) bekezdésével összhangban adókötelezettsége alól mentesítő, valamint az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban a polgári hajógyártással kapcsolatban álló alkalmazottak jövőbeli nyugdíjköltségeinek egy részére állami fedezetet biztosító intézkedések tekintetében. Ezek az intézkedések az 1540/98/EK rendelettel és ennek következtében a közös piaccal nem összeegyeztethető állami támogatást képeznek,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2941/2001 törvény 5. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (4) bekezdése a Hellenic Shipyards A.E.-nak nyújtott állami támogatást képez, amely a közös piaccal összeegyeztethetetlen.

Ennek megfelelően a támogatás nem végrehajtható.

2. cikk

Abban az esetben, ha az e határozat 1. cikkében említett rendelkezések alapján a Hellenic Shipyards A.E. számára állami támogatást folyósítottak, Görögország minden szükséges intézkedést megtesz a támogatás behajtására.

Ilyen esetben a behajtást a nemzeti jog értelmében vonatkozó intézkedésekkel összhangban haladék nélkül végre kell hajtani, amennyiben ezek megengedik e határozat azonnali és hatályos végrehajtását.

A behajtandó összegek a kedvezményezett számára való rendelkezésre állás napjától az azok tényleges behajtásáig terjedő teljes időszak alatt kamatoznak.

A kamatot a 794/2004/EK bizottsági rendelet V. fejezetében (17) meghatározott rendelkezéseknek megfelelően kell kiszámítani.

Görögország véget vet a támogatási intézkedésnek és megszünteti a fennálló támogatás minden kifizetését e határozat értesítési napjának hatályával.

3. cikk

Görögország e határozat kiértesítését követően két hónapon belül tájékoztatja a Bizottságot a határozatnak való megfelelés érdekében tett intézkedésekről.

4. cikk

E határozat címzettje a Görög Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 20-án.

a Bizottság részéről

Mario MONTI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 202., 1998.7.18., 1. o.

(2)  HL C 186., 2002.8.6., 5. o.

(3)  HL C 186., 2002.8.6., 5. o.

(4)  SG(2002) D/230101.

(5)  SG(2002) D/230101.

(6)  HL C 186., 2002.8.6., 5. o.

(7)  HL L 83., 1999.3.27., 1. o. A 2003-a csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(8)  HL C 119., 2002.5.22., 22. o.

(9)  Keretszabály HL C 317., 2003.12.30., 11. o.

(10)  Ugyanebben a levélben a görög hatóságok a teljes körű válaszadásuk határidejének meghosszabbítását is kérték három hónappal, az ügy „érzékenysége, összetettsége és komolysága” miatt.

(11)  A 2459/97 törvény 13. cikk (6) bekezdése.

(12)  A görög hatóságok szerint ez a tétel a részvényesek tőkeemeléshez való hozzájárulásait tartalmazza. A tőkeemelés hozzájárulásait általában nem adóztatják.

(13)  Megjegyzendő, hogy a jelenlegi, a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatás keretszabályának alkalmazása nem változtatná meg ezen eljárás végső kimenetelét, mivel az 1540/98/EK rendelettel azonos módon, nem rendelkezik működési támogatásról.

(14)  C 10/94. sz. ügy, HL C 306/5., 1997.10.8., 5. o.

(15)  A 4–5. bekezdésben fent leírtaknak megfelelően.

(16)  A Bizottságnak benyújtott nyilatkozatában a panaszos azt állítja, hogy a Hellenic Shipyards által, a megtámadott rendelkezés alapján megtakarított adó teljes összege körülbelül 34 millió euró. Minapi beadványában a panaszos azt is megjegyzi, hogy a törvény 5. cikk (2) bekezdése szerint a támogatás összege magasabb 1 millió eurónál, míg az adókedvezményt, amelyben a Hellenic Shipyards részesülhet a törvény 6. cikk (4) bekezdése alapján a következők szerint lehet kiszámítani: a) 14,625 millió euró a 39 millió euró tőketartalék ellentételezése tekintetében; b) 4,66 millió euró a 43 millió euró, 0,2 millió euró, illetve 3,4 millió euró tőketartalék tekintetében (görög adószakértői véleményre figyelemmel; valamint c) 85,6 millió euró tőketartalék összegével egyenlő összeg.

(17)  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.


22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/53


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. március 3.)

a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló 2408/92/EGK tanácsi rendelés 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott vizsgálat megindításáról

(az értesítés a C(2005) 577. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/247/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösségét létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2408/92/EGK tanácsi rendelésre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

I.   Tények:

(1)

2004. december 10-én az Olasz Köztársaság a 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának alkalmazásában kérte a Bizottságot, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában Szardínia és a főbb olaszországi nemzeti repülőterek között 18 légi útvonalra vonatkozóan közszolgáltatási kötelezetségekről szóló előírást tegyen közzé (2).

(2)

Ezen előírás főbb jellemzői a következők:

A következő tizennyolc légi útvonalra vonatkozik:

Alghero–Róma és Róma–Alghero

Alghero–Milánó és Milánó–Alghero

Alghero–Bologna és Bologna–Alghero

Alghero–Torino és Torino–Alghero,

Alghero–Pisa és Pisa–Alghero,

Cagliari–Róma és Róma–Cagliari,

Cagliari–Milánó és Milánó–Cagliari,

Cagliari–Bologna és Bologna–Cagliari,

Cagliari–Torino és Torino–Cagliari,

Cagliari–Pisa és Pisa–Cagliari,

Cagliari–Verona és Verona–Cagliari,

Cagliari–Nápoly és Nápoly–Cagliari,

Cagliari–Palermo és Palermo–Cagliari,

Olbia–Róma és Róma–Olbia,

Olbia–Milánó és Milánó–Olbia,

Olbia–Bologna és Bologna–Olbia,

Olbia–Torino és Torino–Olbia,

Olbia–Verona és Verona–Olbia.

A felsorolt tizennyolc légi útvonal, valamint az ezekkel kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettségek egy teljes egészet alkotnak, amelyet az érdekelt fuvarozóknak teljességében kell elfogadniuk, bármilyen természetű vagy eredetű kompenzáció nélkül.

Minden olyan egyéni légi fuvarozó (és nagyobb légi fuvarozó), aki elfogadja a közszolgáltatási kötelezettségeket, a szolgáltatás megfelelő teljesítése és folytonossága biztosításának érdekében legalább 15 millió euró összegben végleges biztosítékot helyez letétbe, amelyet már az első kérelem benyújtásakor legalább 5 millió euró bankgaranciával és a fennmaradó összegre vonatkozó biztosítással fedeznek.

Az egyes útvonalakra meghatározott minimális járatsűrűség, a járatok menetrendje és a felajánlott befogadóképesség leírása az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 306. számában – amelyre konkrét utalás történik e határozatban – 2004. december 10-én közzétett előírás „2. KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK” címe alatt található.

A használt repülőgépek minimális befogadóképességének leírása az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 306. számában – amelyre konkrét utalás történik e határozatban – 2004. december 10-én közzétett előírás „3. FELHASZNÁLANDÓ REPÜLŐGÉPEK” címe alatt található.

A díjszabás szerkezetének leírása az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 306. számában – amelyre konkrét utalás történik e határozatban – 2004. december 10-én megjelent előírás „4. MENETDÍJAK” címe alatt található minden érintett útvonal esetében.

Különösen a kedvezményes menetdíjakat illetően az előírás 4.8. pontja meghatározza, hogy az érintett útvonalakat üzemeltető fuvarozóknak jogszabályban foglalt kötelezettsége a („Menetdíjak” cím alatt meghatározott) kedvezményes menetdíjak alkalmazása többek között az alábbi utascsoportok esetében:

A Szardínián született személyek, akkor is, ha nem rendelkeznek szardíniai lakóhellyel,

A Szardínián született személyek házastársai és gyermekei.

A közszolgáltatási kötelezettségek érvényessége előreláthatólag 2005. január 1-jétől 2007. december 31-ig tart.

Azoknak a fuvarozóknak, akiknek szándékában áll elfogadni a közszolgáltatási kötelezettségeket, az előírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon belül hivatalos elfogadó nyilatkozatot kell benyújtaniuk az illetékes olasz hatósághoz.

(3)

Meg kell jegyezni, hogy az e határozat tárgyát képező közszolgáltatási kötelezettségekről szóló előírást megelőzően az Olasz Köztársaság már előírt közszolgáltatási kötelezettségeket, amelyeket a Szardínia, Róma és Milánó repülőterei közötti hat útvonalra vonatkozóan az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 284. számában 2000. október 7-én előzőleg már közzétettek (3). A 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése d) pontjának alkalmazásában e kötelezettségek ajánlattételi felhívás (4) tárgyát képezték, az olyan fuvarozók kiválasztására, akik pénzügyi ellentételezés fejében kizárólagosan üzemeltethetik az útvonalakat.

(4)

Akkor a következő fuvarozók voltak jogosultak a közszolgáltatási kötelezettségek ellátására:

Az Alitalia a Cagliari–Róma útvonalon,

Az Air One a Cagliari–Milánó, Alghero–Milánó és Alghero–Róma útvonalon,

A Merdiana az Olbia–Róma és az Olbia–Milánó útvonalon.

(5)

Ezt a járatüzemeltetési rendszert felváltotta az e határozat tárgyát képező előírás.

II.   A közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó jogi szabályozási rendszer lényegesebb elemei:

(6)

A légiközlekedési ágazatban a szolgáltatásnyújtás szabadságának alkalmazására vonatkozó feltételeket meghatározó 2408/92/EGK rendelet írja elő a közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó jogi szabályozási rendszert.

(7)

A közszolgáltatási kötelezettségek kivételt képeznek a rendeletben meghatározott azon alapelv szempontjából, amely szerint „e rendeletre is figyelemmel, a tagállamok engedélyezik a közösségi légi fuvarozók számára a Közösségen belüli útvonalakon a szabadságjogok gyakorlását.” (5).

(8)

E kötelezettségek előírásának feltételeit a 4. cikk határozza meg. E kötelezettségek szigorúan értelmezendők, tiszteletben tartva a megkülönböztetés tilalmára és az arányosságra vonatkozó elvet. E kötelezettségeket megfelelően indokolni kell az említett cikkben meghatározott kritériumok alapján.

(9)

Pontosabban, a közszolgáltatási kötelezettségek jogi szabályozási rendszere szerint e kötelezettségeket egy tagállam írhatja elő olyan repülőtérre irányuló menetrendszerű légijáratokra, amely repülőtér az adott tagállam területén lévő peremterületet vagy fejlődő régiót szolgál ki, vagy a területén található regionális repülőtérre irányuló gyenge forgalmú útvonalra, feltéve, hogy ezek az útvonalak abban a régióban, ahol a repülőtér is található, a gazdasági fejlődés szempontjából alapvető fontosságúak; a közszolgáltatási kötelezettségeket a tagállam olyan mértékben írhatja elő, hogy biztosítsa az adott útvonalon kielégítő szolgáltatás nyújtását, amely megfelel a folyamatosság, rendszeresség, kapacitás és árképzés rögzített normáinak, amely normáknak a légi fuvarozó nem felelne meg, ha kizárólag a saját üzleti érdekeit tartaná szem előtt.

(10)

A menetrendszerű légi járatok kielégítő jellegét a tagállamok a következőket figyelembe véve értékelik: a közérdek; egyéb közlekedési módok igénybevételének a lehetősége, különösen a szigeti régiók esetében, és a megállapított közlekedési igényeket kielégíteni képes egyéb közlekedési módok igénybevételének lehetősége; az útvonalon működő vagy működni szándékozó valamennyi légi fuvarozó együttes hatása az adott útvonalra.

(11)

A 4. cikk két szakaszból álló rendszert ír elő: az első szakaszban (4. cikk (1) bekezdésének a) pontja) az érintett tagállam egy vagy több útvonalra közszolgáltatási kötelezettségeket ír elő, amely minden közösségi légi fuvarozó számára adott, az említett kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kizárólagos megkötéssel. Abban az esetben, ha egyetlen légi fuvarozó sem jelzi az adott útvonal közszolgáltatási kötelezettségek melletti üzemeltetésére vonatkozó szándékát, a tagállam átléphet egy következő szakaszba (4. cikk (1) bekezdésének d) pontja), amely feljogosítja arra, hogy egyetlen légi fuvarozóra korlátozza az ezen útvonalhoz történő hozzáférést legfeljebb hároméves időtartamra, amely megújítható. Ezt a légi fuvarozót közösségi ajánlattételi felhívás útján választják ki. A kijelölt légi fuvarozó ekkor már részesülhet pénzügyi ellentételezésben a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért.

(12)

A 4. cikk (3) bekezdése értelmében a Bizottság – egy tagállam kérésére vagy a saját kezdeményezésére lefolytatott vizsgálatot követően – jogosult döntést hozni arról, hogy a közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozóan kihirdetett előírás továbbra is alkalmazható-e. A Bizottság döntéséről tájékoztatja a Tanácsot és a tagállamokat. Abban az esetben, ha bármely tagállam a Tanácshoz fordul, a Tanács minősített többségi szavazással hozhat az előzőtől eltérő döntést.

III.   Szardínia és a főbb olaszországi nemzeti repülőterek között előírt közszolgáltatási kötelezettségeknek a 2408/92/EGK rendelet 4. cikkének való megfelelését illetően komoly kétségeket támasztó tényezők fennállása:

(13)

A rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja meghatároz bizonyos számú halmozott kritériumot, amelyeknek a közszolgáltatási kötelezettségeknek eleget kell tennie:

Támogatható útvonaltípusok: olyan repülőtérre irányuló útvonalak, amely repülőtér az adott tagállam területén lévő peremterületet vagy fejlődő régiót szolgálja ki, vagy a területén lévő regionális repülőtérhez kapcsolódó gyenge forgalmú útvonalak.

Mindegyik útvonal abban a régióban, ahol a repülőtér található, a gazdasági fejlődés szempontjából igazoltan alapvető fontosságú kell, hogy legyen.

A kielégítőség elvét, különösen a más közlekedési módok vagy helyettesítő útvonalak igénybevételének lehetősége tekintetében értékelve, tiszteletben kell tartani.

(14)

Ezenkívül a közszolgáltatási kötelezettségnek meg kell felelnie az arányosság és a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó alapelvnek (lásd például a C-205/99. sz. Analir-ügyet, [EBHT 2001., I-01271. o.]).

(15)

Adott esetben az Olasz Köztársaság kérésére a Hivatalos Lapban közzétett közszolgáltatási kötelezettségek előírása több olyan rendelkezést tartalmaz, amelyek jellegük szerint komoly kétséget támasztanak azt illetően, hogy megfelelnek a rendelet 4. cikkének, és ebből kifolyólag az érintett útvonalak megengedhetetlen mértékben történő korlátozását idézhetik elő; különösen:

a)

A Szardínia és Olaszország többi része közötti légiközlekedés piacának gazdasági elemzésén alapuló részletes magyarázatok egyáltalán nem szolgáltattak az új előírás szükségességének, kielégítő voltának és a kívánt célkitűzés elérésével való arányosságának alátámasztására.

b)

Az előző előírás hatálya alá tartozó és az új előírásban is szereplő hat útvonalról nem készült mérleg.

c)

Nem egyértelmű, hogy a közszolgáltatási kötelezettségek előírásában érintett további tizenkét útvonal 2005. január 1-je óta alapvető fontosságú Szardínia azon régióinak gazdasági fejlődése szempontjából, ahol a repülőterek találhatók; figyelembe véve különösen:

Az érintett útvonalak jellegét,

Azt a tényt, hogy ezen útvonalak alapvető fontossága Szardínia azon régióinak gazdasági fejlődése szempontjából, ahol az érintett repülőterek találhatók, nem bizonyított,

A helyettesítő légi útvonalak meglétét, amelyek lehetővé teszik az érintett repülőterek kielégítő és folyamatos kiszolgálását, a Szardíniával megfelelő mértékben fennálló olaszországi összeköttetési lehetőségeken keresztül.

d)

Az érdekelt fuvarozókkal szemben támasztott kötelezettség az előírás hatálya alá tartozó tizennyolc útvonal összességének egyetlen egészként való üzemeltetésére a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének egy különösen fontos korlátozása. Az arányosságra és a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó elvnek is ellentmondónak tűnik; figyelembe véve különösen:

Azt a tényt, hogy mindezen útvonalak összességének alapvető fontossága Szardínia azon régióinak gazdasági fejlődése szempontjából, ahol a repülőterek találhatók, nem bizonyított,

A légi fuvarozók közötti indokolatlan megkülönböztetés veszélyét, mivel közülük csak a legnagyobbak rendelkeznek az ilyen feltételek melletti működéshez szükséges eszközökkel,

Ezenkívül egy ilyen kötelezettség ellentétben állónak tűnik azzal, hogy a közszolgáltatási kötelezettséget előíró tagállamnak az értékelésében figyelembe kell vennie az adott útvonalon működő vagy működni szándékozó valamennyi légi fuvarozó együttes hatását az érintett útvonalak üzemeltetésére (6).

Ezek alapján úgy tűnik, hogy az olasz hatóságok azért kívánták előírni a tizennyolc útvonal összességének működtetésére vonatkozó kötelezettséget, hogy a gyenge forgalmú útvonalak működtetésének vesztesége a legfontosabb útvonalak működtetésétől várt nyereségből finanszírozható legyen. Az ilyen kereszttámogatási mechanizmus ellentmond a 2408/92/EGK rendelet 4. cikkének.

e)

A különösen magas összegű biztosíték szolgáltatása ugyancsak indokolatlan megkülönböztetést okozhat az érdekelt légi fuvarozók között, mivel közülük csak a legnagyobbak rendelkeznek az ilyen feltételek melletti garancia nyújtásának eszközeivel.

f)

Az érdekelt fuvarozók számára megszabott nagyon rövid határidők – az előírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő tizenöt nap a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének elvállallására, illetve huszonkét nap (2005. január 1-jétől számítva) a működés megkezdésére – a légi fuvarozók között indokolatlan megkülönböztetést idézhetnek elő. Ezek alapján egy, a szardíniai útvonalakon még jelen nem lévő légi fuvarozó számára lehetetlennek tűnik az előírt határidőn belül a jogi és adminisztratív intézkedések meghozatala és az ilyen működés megvalósításához szükséges források mobilizálása.

g)

Az előírás 4.8. pontjában meghatározott azon kötelezettség, hogy az utasoknak kizárólag születési helyük (adott esetben Szardínia) vagy az ilyen személyek között fennálló családi kapcsolatok alapján kínáljanak kedvezményes menetdíjakat, valójában az állampolgárságon alapuló illegális megkülönböztetésnek tűnhet (lásd például a C-338/01 sz. Bizottság kontra Olaszország ügyet, [EBHT 2003., I-00721. o.]).

IV.   Eljárás

(16)

Annak ellenére, hogy a Bizottság szervezeti egységei több alkalommal felhívták az olasz hatóságok figyelmét e számos problémás tényezőre, és kifejezték kétségeiket azt illetően, hogy a közszolgáltatási kötelezettségek előírása megfelel-e a 2408/92/EGK rendeletnek, az Olasz Köztársaság a közzététel mellett döntött.

(17)

A közzététel óta több érdekelt fél fordult a Bizottsághoz, hogy nem hivatalosan ismertesse a közszolgáltatási kötelezettségek aránytalan és diszkriminatív jellegével kapcsolatos aggályait. A Bizottságot egyébként e kötelezettség jogszerűségét kétségbe vonó panasszal is megkereste egy magát megnevezni nem kívánó kérelmező.

(18)

A fentiekre tekintettel, és a 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (3) bekezdése értelmében, a Bizottság jogosult vizsgálatot indítani annak eldöntésére, hogy a közszolgáltatási kötelezettségek előírása megengedhetetlen mértékben korlátozza-e egy vagy több légi útvonal fejlődését, annak érdekében, hogy eldönthesse, hogy az említett kötelezettségek továbbra is alkalmazandóak-e a szóban forgó útvonalakon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság a 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott vizsgálat indításáról határozott annak eldöntése érdekében, hogy Szardínia repülőterei és a főbb olaszországi nemzeti repülőterek közötti közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó előírás, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 306. számában 2004. december 10-én, tettek közzé, továbbra is alkalmazandó-e ezekre az útvonalakra.

2. cikk

(1)   Az Olasz Köztársaság az e határozatról szóló értesítést követő egy hónapon belül köteles a Bizottságnak eljuttatni minden szükséges információt annak vizsgálatához, hogy az 1. cikkben meghatározott közszolgáltatási kötelezettségek megfelelnek-e a 2408/92/EGK rendelet 4. cikkének.

(2)   Különösen a következőket kell eljuttatni:

Jogi elemzés a következményekre vonatkozóan, a légi szabadságjogoknak az európai légi fuvarozók összessége általi gyakorlását illetően az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 306. számában 2004. december 10-én közzétett közszolgáltatási kötelezettségek hatálya alá tartozó útvonalak szempontjából, abban az esetben, ha e kötelezettségek ténylegesen teljesítésre kerülnek.

Meg kell határozni különösen azt, hogy az olasz hatóságok így kizárólagos üzemeltetési jogot szándékoztak-e szerezni a tizennyolc útvonalra a kötelezettséget hivatalosan elfogadó légi fuvarozó(k) javára.

Jogi elemzés, amely a közösségi jog szempontjából támaszja alá az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 306. számában 2004. december 10-én közzétett közszolgáltatási kötelezettségek előírásában foglalt különböző feltételeket.,

„a Szardínián született személyek részére, akkor is, ha nem rendelkeznek szardíniai lakóhellyel, valamint a Szardínián született személyek házastársai és gyermekei” részére kedvezményes menetdíjak előírásának indokai.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 284. számában 2000. október 7-én közzétett közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtására vonatkozó részletes mérleg.

A szardíniai régiók és Olaszország többi részének azon régiói közötti gazdasági kapcsolatok részletes elemzése, amelyek az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 284. számában 2000. október 7-én közzétett közszolgáltatási kötelezettségek hatálya alá tartoznak.

A Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 306. számában 2004. december 10-én közzétett közszolgáltatási kötelezettségek hatálya alá tartozó szardíniai repülőterek és Olaszország többi részének repülőterei közötti jelenlegi légiközlekedési kínálat – beleértve a nem közvetlen járatokat is – részletes elemzése.

Más közlekedési módok használatára, valamint e közlekedési módoknak a vizsgált igényeknek való megfelelelésre vonatkozó részletes elemzés.

Az e kötelezettség hatálya alá tartozó valamennyi érintett útvonal esetében a jelenlegi légiközlekedési kereslet elemzése.

Az e kötelezettség hatálya alá tartozó különböző szardíniai repülőterek közúti összeköttetéséhez szükséges utazási idők és járatsűrűségi feltételek pontos meghatározása.

Az e kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos helyzet és az e járatokat üzemeltető légi fuvarozó(k) kilétének meghatározása az e határozatról szóló értesítés napján.

A légi fuvarozó(k) által közölt előrejelzések az üzemeltetésre vonatkozóan (utasforgalom, fuvardíj, pénzügyi előrejelzések stb.).

Az e határozatról szóló értesítés napján a nemzeti bíróságokhoz benyújtott esetleges keresetek és a közszolgáltatási kötelezettségek előírásának jogi helyzete.

3. cikk

(1)   Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság a címzettje.

(2)   Az e határozatban foglalt rendelkezés az Európai Unió Hivatalos Lapjában kerül közzétételre.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 3-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 240., 1992.8.24., 8. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelés.

(2)  HL C 306., 2004.12.10., 6. o.

(3)  HL C 284., 2000.10.7., 16. o. Módosítás: HL C 49., 2001.2.15., 2. o. Helyesbítés: HL C 63., 2001.2.28., 12. o.

(4)  HL C 51., 2001.2.16., 22. o.

(5)  A 2408/92/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdése.

(6)  A 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pont iv. alpontja.


22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/58


A KÖZÖSSÉGI–SVÁJCI BELFÖLDI SZÁLLÍTÁSI BIZOTTSÁG 1/2004 HATÁROZATA

(2004. június 22.)

a Svájc által 2005. január 1-jétől a Lötschberg bázisalagút megnyitásáig, de legkésőbb 2008. január 1-jéig alkalmazandó használatidíj-rendszer megállapításáról

(2005/248/EK)

A BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a vasúti és közúti áru- és személyszállításról szóló megállapodásra és különösen annak 51. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 40. cikknek megfelelően Svájc 2001. január 1-jétől úthasználati járműadót vezetett be (teljesítményfüggő nehéztehergépjármű-forgalmi adó). A 2005. január 1-jétől alkalmazandó díjakat három kibocsátásiszabvány-kategória (EURO) szerint kell megállapítani és megkülönböztetni.

(2)

Ennek érdekében a megállapodás megszabja a díjak súlyozott átlagát, a legnagyobb szennyezést okozó járműkategória legmagasabb díját, valamint a kategóriák közötti legnagyobb különbséget.

(3)

A súlyozásokat EURO-szabvány-kategóriánként a Svájcban üzemelő járművek száma alapján kell meghatározni. A vegyes bizottság megvizsgálja az erre vonatkozó számlálást, és a súlyozások alapján meghatározza a három kategória díját.

(4)

A vegyesbizottság megvizsgálta a Svájc által a rendelkezésére bocsátott számlálásokat.

(5)

A vegyesbizottságnak meg kell határoznia a súlyozást, az EURO-szabványkategóriáknak a három díjkategória közötti felosztását és a három kategóriára vonatkozó díjak összegét.

(6)

A záróokmányban Svájc kijelenti, hogy az alkalmazandó díjakat az első alapalagút megnyitásának dátumáig vagy legkésőbb 2008. január 1-ig, a megállapodásban előírt legnagyobb összeg alatti szinten határozza meg. Ezért e határozat hatályát célszerű erre az időszakra korlátozni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek által 2003. december, 2004. január és február hónapokban Svájc területén megtett kilométerek számából 9,79 százalékot az EURO szabványoknak nem megfelelő kategóriába tartozó járművek; 8,47 százalékot az EURO I. szabványnak megfelelő kategóriába tartozó járművek; 41,09 százalékot az EURO II. szabványnak megfelelő kategóriába tartozó járművek; valamint 40,65 százalékot az EURO III. szabványnak megfelelő kategóriába tartozó járművek tettek meg.

2. cikk

A teljesítményfüggő gépjármű-forgalmi adó az olyan járművek esetében, amelyek teljes tényleges össztömege megrakott állapotban nem haladja meg a 40 tonnát, és legfeljebb 300 km-t tesznek meg,

346 svájci frank az első díjkategória esetében,

302 svájci frank a második díjkategória esetében,

258 svájci frank a harmadik díjkategória esetében.

3. cikk

Az első díjkategóriát az EURO I. kibocsátási szabványnak megfelelő járművekre, valamint az EURO I. szabvány hatálybalépését megelőzően forgalomba bocsátott összes járműre kell alkalmazni. A második díjkategóriát az EURO II. kibocsátási szabványnak megfelelő járművekre kell alkalmazni. A harmadik díjkategóriát az EURO III., EURO IV., és EURO V. kibocsátási szabványoknak megfelelő járművekre kell alkalmazni.

4. cikk

Ez a határozat 2005. január 1-jén lép hatályba.

Kelt Bernben, 2004. június 22-én.

a Svájci Államszövetség nevében

az elnök

Max FRIEDLI

Az Európai Közösség nevében

a küldöttség vezetője

Heinz HILBRECHT


22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/60


A KÖZÖSSÉG–SVÁJC BELFÖLDI SZÁLLÍTÁSI BIZOTTSÁG 2/2004 HATÁROZATA

(2004. június 22.)

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a vasúti és közúti áru- és személyszállításról szóló megállapodás I. mellékletének módosításáról

(2005/249/EK)

A BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a vasúti és közúti áru- és személyszállításról szóló megállapodásra és különösen annak 52. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A megállapodás 52. cikke (4) bekezdésének első francia bekezdése értelmében a vegyes bizottság határozatot hoz az I. melléklet módosításáról.

(2)

A megállapodás által érintett területeken a megállapodás aláírása óta új közösségi jogszabályokat vezettek be. A vonatkozó közösségi jogszabályokban bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében az I. melléklet szövegét módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás I. mellékletének helyébe az ennek a határozatnak a mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

A 484/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alkalmazásában

a)

a Közösség és a Svájci Államszövetség a Svájci Államszövetségnek, az Európai Közösség tagállamainak és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárait mentesíti a járművezetői igazolvány birtoklásának kötelezettsége alól;

b)

A Svájci Államszövetség az a) pontban nem említett államok állampolgárait a járművezetői igazolvány birtoklásának kötelezettsége alól kizárólag az Európai Közösséggel folytatott konzultáció és a Közösség beleegyezése után mentesítheti.

3. cikk

Svájc és a Közösség küldöttségei megállapodtak abban, hogy a megállapodás 9. cikkében említett 881/92/EGK tanácsi rendeletet (2) a legutóbb a 484/2002/EK rendelettel módosított formában kell alkalmazni.

4. cikk

E határozat az elfogadásának napját követő hónap első napján lép hatályba.

Kelt Bernben, 2004. június 22-én.

a Svájci Államszövetség nevében

az elnök

Max FRIEDLI

az Európai Közösség nevében

a küldöttség vezetője

Heinz HILBRECHT


(1)  HL L 76., 2002.3.19., 1. o.

(2)  HL L 95., 1992.4.9., 1. o.


MELLÉKLET

„1. MELLÉKLET

ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

E megállapodás 52. cikkének (6) bekezdése értelmében Svájc az alábbi jogszabályokkal egyenértékű jogszabályi rendelkezéseket alkalmazza:

A közösségi jog vonatkozó rendelkezései

1. SZAKASZ –   A SZAKMA GYAKORLÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

A legutóbb a 2004/66/EK irányelvvel (HL L 168., 2004.5.14., 35. o.) módosított, a belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozói és személyszállítói szakma gyakorlásának engedélyezéséről, valamint e személyek szabad letelepedéshez való joga gyakorlásának előmozdítása érdekében az oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1996. április 29-i 96/26/EK tanácsi irányelv (HL L 124., 1996.5.23., 1. o.).

2. SZAKASZ –   SZOCIÁLIS RENDELKEZÉSEK

A legutóbb a 432/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 71., 2004.3.10., 3. o.) módosított, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet (HL L 370., 1985.12.31., 8. o.).

A Tanács 1985. december 20-i 3820/85/EGK rendelete a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról (HL L 370., 1985.12.31., 1. o.), vagy az AETR megállapodás és annak módosításaiban megállapított egyenértékű szabályok.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 1-jei 484/2002/EK rendelete a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a járművezetői igazolvány létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 76., 2002.3.19., 1. o.).

E megállapodás alkalmazásában,

a)

kizárólag a 484/2002/EK rendelet 1. cikke alkalmazandó;

b)

a Közösség és a Svájci Államszövetség a Svájci Államszövetségnek, az Európai Közösség tagállamainak és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárait mentesíti a járművezetői igazolvány birtoklásának kötelezettsége alól;

c)

A Svájci Államszövetség a b) pontban nem említett államok állampolgárait a járművezetői igazolvány birtoklásának kötelezettsége alól kizárólag az Európai Közösséggel folytatott konzultáció és a Közösség beleegyezése után mentesítheti.

A legutóbb a 2135/98/EK rendelettel (HL L 274., 1998.10.9., 1. o.) módosított, a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK rendelet és a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó egységes ellenőrzési eljárásról szóló, 1988. november 23-i 88/599/EGK tanácsi irányelv (HL L 325., 1988.11.29., 55. o.).

Az 1976. december 16-i 76/914/EGK tanácsi irányelv az egyes közúti közlekedésben részt vevő gépjárművezetők képzésének minimum szintjéről (HL L 357., 1976.12.29., 36. o.).

3. SZAKASZ –   MŰSZAKI RENDELKEZÉSEK

Gépjárművek

A Tanács 1998. november 3-i 2411/98/EK rendelete a gépjárműveket és pótkocsijaikat nyilvántartásba vevő tagállam államjelzésének a Közösségen belüli forgalomban történő elismeréséről (HL L 299., 1998.11.10., 1. o.).

A Tanács 1991. október 1-jei 91/542/EK irányelve a járművekben alkalmazandó dízelmotorok gáz halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 88/77/EGK irányelv módosításáról (HL L 295., 1991.10.25., 1. o.).

A legutóbb a 2002/85/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 327., 2002.12.4., 8. o.) módosított, a Közösségben egyes gépjármű-kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról szóló, 1992. február 10-i 92/6/EGK tanácsi irányelv (HL L 57., 1992.3.2., 27. o.).

A legutóbb a 2004/11/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 44., 2004.2.14., 19. o.) módosított 1992. március 31-i 92/24/EGK tanácsi irányelve az egyes gépjármű-kategóriák sebességkorlátozó készülékeiről vagy az ehhez hasonló sebességkorlátozó fedélzeti rendszereiről (HL L 129., 1992.5.14., 154. o.).

A Tanács 1992. november 10-i 92/97/EGK irányelve a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszerére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/157/EGK irányelv módosításáról (HL L 371., 1992.12.19. 1. o.).

A legutóbb 2002/7/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvvel (HL L 67., 2002.3.9., 47. o.) módosított, a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 96/53/EK tanácsi irányelv (HL L 235., 1996.9.17., 59. o.).

A legutóbb 1882/2003/EK bizottsági irányelvvel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1996. december 20-i 96/96/EK tanácsi irányelv (HL L 46., 1997.2.17., 1. o.).

Veszélyes áruk közúti szállítása

A legutóbb a 2003/28/EK bizottsági irányelvvel (HL L 90., 2003.4.8., 45. o.) módosított, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK tanácsi irányelv (HL L 319., 1994.12.12., 7. o.).

A legutóbb a 2001/26/EK tanácsi irányelvvel (HL L 168., 2001.6.23., 23. o.) módosított, a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelv (HL L 249., 1995.10.17., 35. o.).

Veszélyes áruk vasúti fuvarozása

A legutóbb a 2003/29/EK bizottsági irányelvvel (HL L 90., 2003.4.8., 47. o.) módosított, a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1996. július 23-i 96/49/EK tanácsi irányelv (HL L 235., 1996.9.17., 25. o.).

Biztonsági tanácsadók

Az 1996. június 3-i 96/35/EK tanácsi irányelv a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről (HL L 145., 1996.6.19., 10. o.).

A 2000. április 17-i 2000/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók vizsgájának minimumkövetelményeiről (HL L 118., 2000.5.19., 41. o.).

4. SZAKASZ –   VASÚTI INFRASTRUKTÚRÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ILLETVE ÁTHALADÁS JOGA

A legutóbb a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 164., 2004.4.30., 44. o.) módosított, a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló, 1995. június 19-i 95/18/EK tanácsi irányelv (HL L 143., 1995.6.27., 70. o.).

Az 1995. június 19-i 95/19/EK tanácsi irányelv a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról és az infrastruktúra használati díjának felszámításáról (HL L 143., 1995.6.27., 75. o.).

A legutóbb a 2004/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 237., 1991.8.24., 25. o.) módosított, a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelv (HL L 237., 1991.8.24., 25. o.).

5. SZAKASZ –   EGYÉB TERÜLETEK

Az 1994/74/EK irányelvvel (HL L 365., 1994.12.31., 46. o.) módosított, az ásványolajok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/82/EGK tanácsi irányelv (HL L 316., 1992.10.31., 19. o.).”


22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/65


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÖTTI KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREHOZOTT VEGYES BIZOTTSÁG 31/2005 HATÁROZATA

(2005. február 14.)

egy megfelelőségértékelő szervnek a távközlési berendezésekre vonatkozó ágazati melléklet jegyzékébe történő felvételéről

(2005/250/EK)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodásra, és különösen annak 7. és 14. cikkére,

mivel a vegyes bizottságnak kell határozatot hoznia megfelelőségértékelő szervnek vagy szerveknek ágazati melléklet jegyzékébe történő felvételéről,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1.

Az A. függelékben megnevezett megfelelőségértékelő szerv felvételre kerül a távközlési berendezésekre vonatkozó ágazati melléklet V. szakaszában felsorolt megfelelőségértékelő szervek jegyzékébe.

2.

A felek megállapodtak az A. függelékben megnevezett megfelelőségértékelő szerv jegyzékbe történő felvételének – a termékekre és a megfelelőségértékelési eljárásokra vonatkozó – pontos hatályában és fenntartják azt.

Ezt a két eredeti példányban készült határozatot a vegyes bizottság azon képviselői írják alá, akik meghatalmazással rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a felek nevében a megállapodás módosításának céljából eljárjanak. Ez a határozat az alábbi aláírások közül a későbbi dátumával lép hatályba.

Aláírták Washingtonban, 2005. február 9-én.

Az Amerikai Egyesült Államok részéről

James C. SANFORD

Aláírták Brüsszelben, 2005. február 14-én.

Az Európai Közösség részéről

Joanna KIOUSSI


A. FÜGGELÉK

A távközlési berendezésekre vonatkozó ágazati melléklet V. szakaszában felsorolt megfelelőségértékelő szervek jegyzékébe felvett EK-beli megfelelőségértékelő szerv

KTL

Saxon Way

Priory Park West

Hull HU13 9PB

United Kingdom

Tel.: +44 1482 801801

Fax.: +44 1482 801806


22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/67


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2005. március 11.)

a Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexéről

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/251/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 165. cikkére

mivel:

(1)

A Bizottság 2000 januárjában úgy ítélte meg (1), hogy szükség van az Európai Kutatási Térség létrehozására, amely ezen a területen a jövőbeni közösségi intézkedések mozgatója, és amelynek célja az európai kutatási politika megszilárdítása és szerkezetének kialakítása.

(2)

A lisszaboni Európai Tanács azt a célt tűzte a Közösség elé, hogy 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudással rendelkező gazdaságává váljon.

(3)

A Tanács 2003. november 10-i (2) az Európai Kutatási Térségen belül a kutatók foglalkozását és karrierjét érintő kérdéseket fogalmazott meg, és különösen üdvözölte a Bizottság azon törekvését, amely az Európai Kutatói Charta és a kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexe kidolgozására irányult.

(4)

A megállapított, különösen egyes kulcsfontosságú tudományokban tapasztalható esetleges kutatóhiány (3) komoly kihívást jelent az EU innovációs erejére, tudáskapacitásra és a termelékenység növekedésére nézve, és akadályozhatja a lisszaboni és a barcelonai célkitűzések elérését. Következésképpen Európának sokkal vonzóbbá kell válnia a kutatók számára, és erősítenie kell a női kutatók részvételét azáltal, hogy segít megteremteni számukra a K+F-ben a fenntarthatóbb és vonzóbb karrierhez szükséges feltételeket (4).

(5)

A K+F-ben rendelkezésre álló elegendő és jól képzett humán erőforrás elengedhetetlen a tudományos ismeretek haladásához, a technológiai fejlődéshez, az életminőség javításához, az európai polgárok jólétének biztosításához és az európai versenyképességhez való hozzájáruláshoz.

(6)

A kutatók karrierjének fejlesztéséhez új eszközöket kell bevezetni és alkalmazni, hozzájárulva ezáltal a kutatók európai karrierkilátásainak javításához.

(7)

A kedvezőbb és látványosabb karrierkilátások hozzájárulnak a kutatói szakma irányában tanúsított pozitív közvélekedés kialakításához is, és így több fiatalt ösztönöznek arra, hogy a kutatás területén kezdjék el karrierjük építését.

(8)

Ezen ajánlás végső politikai célja az, hogy hozzájáruljon a kutatók számára vonzó, nyitott és fenntartható európai munkaerőpiac kialakításához, amelyben a keretfeltételek hatékony teljesítményt és termelékenységet elősegítő környezetben teszik lehetővé kiváló képességű kutatók felvételét és megtartását.

(9)

A tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük arra vonatkozóan, hogy a kutatók számára minden karrierszinten fenntartható karrierfejlesztési rendszereket kínálhassanak, szerződéses helyzetüktől és a kiválasztott K+F karrierpályától függetlenül. Erőfeszítéseket kell tenniük továbbá annak biztosítása érdekében is, hogy a kutatókat szakemberként és azon intézmények szerves részeként kezelik, amelyekben tevékenykednek.

(10)

Bár a tagállamok jelentős erőfeszítéseket tettek a földrajzi és szakmaközi mobilitás előtt álló közigazgatási és jogi akadályok leküzdésére, ezek közül sok még mindig fennáll.

(11)

A K+F területén nemzeti, regionális és intézményi szinten a mobilitás minden formáját ösztönözni kell az átfogó humánerőforrás-politika részeként.

(12)

A mobilitás minden formájának értékét teljes egészében el kell ismerni a kutatók karrierértékelésében és karrier-előmeneteli rendszerében, biztosítva ezáltal, hogy az ilyen tapasztalat elősegíti szakmai fejlődésüket.

(13)

Figyelemmel az Európán belüli és azon kívüli fejlődő országok és régiók helyzetére, az Európai Unióba érkező kutatók (5) és az európai uniós kutatók számára úgy kell végrehajtani a következetes karrier- és mobilitáspolitika kifejlesztését, hogy az Európai Unión belüli kutatási kapacitások kiépítése ne a legkevésbé fejlett országok vagy régiók rovására történjen.

(14)

A kutatók finanszírozóinak vagy munkaadóinak álláskínálóként felelősnek kell lenniük azért, hogy a kutatók számára nyitott, átlátható és nemzetközileg összehasonlítható kiválasztási és felvételi eljárást biztosítsanak.

(15)

A társadalomnak még inkább méltányolnia kell azt a felelősséget és szakmai hozzáértést, amit a kutatók karrierjük különféle szintjein és sokoldalú szerepeikben, mint tapasztalt munkavállalók, vezetők, projektkoordinátorok, igazgatók, felügyelők, tanácsadók, karriertanácsadók vagy tudományos munkatársak munkájuk során nyújtanak.

(16)

Ezen ajánlás azt a feltevést tartalmazza, hogy a kutatók munkaadói és finanszírozói számára elsődleges fontosságú kötelezettség a vonatkozó nemzeti, regionális és ágazati jogszabályokban foglalt követelmények teljesítésének biztosítása.

(17)

Ez az ajánlás a tagállamok, munkaadók, finanszírozók és kutatók számára értékes eszközt biztosít ahhoz, hogy önkéntes alapon a kutatók európai uniós karrierkilátásainak javítására és megerősítésére, valamint a kutatók számára egy nyitott munkaerőpiac kialakítására további erőfeszítéseket tegyenek.

(18)

Az ebben az ajánlásban felvázolt általános elvek és követelmények egy közös konzultációs folyamat eredményeként jöttek létre, amelybe a humán erőforrással és mobilitással foglalkozó irányítócsoport teljes egészében bekapcsolódott,

AJÁNLJA:

1.

A tagállamok tegyenek erőfeszítéseket azoknak a szükséges lépéseknek a megtételére, amelyek biztosítják, hogy a kutatók munkaadói és finanszírozói olyan finanszírozó kutatási környezeti és munkakörülményeket alakítsanak ki és tartsanak fenn, amelyben az egyéni kutatókat és a kutatócsoportokat megbecsülik, ösztönzik és támogatják, valamint amelyben megkapják a céljaik és feladataik eléréséhez szükséges anyagi és nem anyagi támogatást. Ebben az összefüggésben különös prioritást kell kapnia a kutatói karrier korai szakaszában a munka- és képzési feltételek kialakításának, hiszen ez hozzájárul a K+F-beli karrier jövőbeni kiválasztásához és vonzerejéhez.

2.

Adott esetben a tagállamok tegyenek erőfeszítéseket azoknak a döntő lépéseknek a megtételére, amelyek biztosítják, hogy a kutatók munkaadói és finanszírozói tökéletesítik a felvételi módszereket és a karrierértékelési rendszereket egy átláthatóbb, nyitottabb, egyenlőbb és nemzetközileg elfogadottabb felvételi és karrierfejlesztési rendszer kialakítása érdekében, amely a kutatók számára egy valódi európai munkaerőpiac elengedhetetlen feltétele.

3.

A tagállamok – a kutatók fenntartható karrierjének fejlesztési stratégiái és rendszerei kidolgozása és elfogadása során – vegyék figyelembe és alkalmazzák a mellékletben vázolt Kutatók Európai Chartája és a kutatók felvételi eljárása magatartási kódexének általános elveit és követelményeit.

4.

A tagállamok tegyenek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ezek a felelősségi körükbe tartozó általános elvek és követelmények kerüljenek át nemzeti szabályozási keretekbe vagy ágazati és/vagy intézményi előírásokba és iránymutatásokba (kutatókra vonatkozó chartákba és/vagy kódexekbe). Ennek során figyelembe kell venniük a törvények, rendelkezések és gyakorlatok sokféleségét, amelyek a különféle országokban és különféle ágazatokban meghatározzák a K+F karrierpályáját, szervezetét és munkafeltételeit.

5.

A tagállamok ezeket az elveket és követelményeket a bevezetett minőségbiztosítási rendszerek szerves részeként kezeljék azáltal, hogy úgy tekintik azokat, mint a nemzeti/regionális finanszírozási rendszerek finanszírozási kritériumainak meghatározására szolgáló eszközöket és az államháztartási szervek ellenőrző, monitoring- és értékelési folyamatai során elfogadják azokat.

6.

A tagállamok tegyenek továbbra is erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a kibővített Európai Uniót figyelembe véve legyőzzék az ágazatközi mobilitást és a különféle beosztások közötti mobilitást is magában foglaló mobilitás előtt álló meglévő jogi és adminisztratív akadályokat.

7.

A tagállamok tegyenek erőfeszítéseket annak biztosítására, hogy a kutatók a jogi helyzetüknek megfelelő társadalombiztosítási ellátásban részesüljenek. Ebben az összefüggésben különös figyelmet kell szentelni a nyugdíjjogosultságnak, legyen az kötelező vagy kiegészítő, azoknak a kutatóknak az esetében, akik ugyanabban az országban az állami és a magánszektor között váltanak munkahelyet és azok esetében is, akik az Európai Unió határain belül teszik ugyanezt. Az ilyen rendszereknek biztosítaniuk kell, hogy azok a kutatók, akik életük során munkahelyet váltanak, vagy megszakítják karrierjüket, ne veszítsék el jogtalanul társadalombiztosítási jogosultságukat.

8.

A tagállamok hozzák létre azokat a szükséges monitoringrendszereket, amelyek ennek az ajánlásnak a rendszeres felülvizsgálatához és annak méréséhez szükségesek, hogy a munkaadók, finanszírozók és kutatók milyen mértékben alkalmazzák az Európai Kutatói Chartát és a kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexét.

9.

Az ennek a mérésére szolgáló kritériumok a humán erőforrással és mobilitással foglalkozó irányítócsoport által végzett munka keretében a tagállamok által felállításra és elfogadásra kerüljenek.

10.

A tagállamok a kormányközi szinten létrehozott nemzetközi szervezetek képviselőiként az ezeknek a szervezeteknek a tevékenységét érintő stratégiai javaslatok és határozathozatalok során vegyék figyelembe ezt az ajánlást.

11.

Ennek az ajánlásnak a tagállamok a címzettjei, de további célja, hogy olyan eszközül szolgáljon, amely elősegíti a szociális párbeszédet, valamint a kutatók között, illetve az érdekelt felek között folyó és a széles társadalmi párbeszédet is.

12.

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2005. december 15-ig, ezt követően, pedig évente tájékoztassák a Bizottságot minden olyan intézkedésükről, amelyet ezen ajánlással kapcsolatban hoztak, és küldjenek tájékoztatást az ajánlás alkalmazásának első eredményeiről, valamint szolgáljanak példával a helyes gyakorlatra vonatkozóan.

13.

Ezt az ajánlást a Bizottság a nyílt koordinációs módszer keretén belül időszakosan felül fogja vizsgálni.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 11-én.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  2000.1.18-i COM(2000) 6 végleges.

(2)  HL C 282., 2003.11.25., 1. o., az Európai Kutatási Térségben a kutatói szakmáról és karrierről szóló, 2003. november 10-i 2003/C 282/01 tanácsi állásfoglalás.

(3)  2003.4.30. COM(2003) 226 végleges és SEC(2003) 489.

(4)  SEC(2005) 260.

(5)  2004.3.16. COM(2004) 178 végleges.


MELLÉKLET

1. SZAKASZ

Az Európai Kutatói Charta

Az Európai Kutatói Charta általános elvek és követelmények összefoglalása, amely meghatározza a kutatók, a kutatók munkaadóinak és/vagy finanszírozóinak szerepét, felelősségét és jogait (1). A charta célja annak biztosítása, hogy a kutatók és a munkaadók vagy finanszírozók közötti kapcsolat segítse elő a tudás és a technológiai fejlődés ösztönzésének, megosztásának és széles körben való elterjesztésének sikeres végrehajtását, valamint a kutatók karrierfejlesztését. A charta továbbá a mobilitás valamennyi formájának értékét a kutatók szakmai fejlődését elősegítő eszközként ismeri el.

Ebben az értelemben a charta keretet biztosít a kutatók, a munkaadók és a finanszírozók részére, és arra szólítja fel őket, hogy munkahelyi környezetükben felelősen és szakértőként működjenek, valamint ilyenként ismerjék el egymást.

A charta minden európai uniós kutatóhoz szól, legyen az illető bármilyen karrierszakaszban, és minden állami és magánszektorbeli kutatási területet érint, a kinevezés vagy a foglalkoztatás természetétől (2), a munkaadójuk jogi helyzetétől, illetve annak a szervezetnek vagy intézménynek a típusától függetlenül, amelyikben tevékenykednek. Figyelembe veszi azoknak a kutatóknak az összetett szerepét, akiket nemcsak a kutatás vezetésére és/vagy tevékenységek kifejlesztésére neveztek ki, hanem akiket bevontak a felügyeleti, tanácsadói, irányítási és igazgatási feladatokba is.

Ez a charta azt a feltevést tartalmazza, hogy a kutatók munkaadói és finanszírozói számára elsődleges fontosságú kötelezettség a vonatkozó nemzeti, regionális és ágazati kötelezettségek teljesítésének biztosítása. Ahol a kutatók olyan helyzetet és olyan jogokat élveznek, amelyek bizonyos szempontból kedvezőbbek, mint amit ez a charta meghatároz, ott ennek a chartának a kikötései nem korlátozhatják a már megszerzett státuszt és jogokat.

Azoknak a kutatóknak, munkaadóknak és finanszírozóknak, akik csatlakoznak ehhez a chartához, be kell tartaniuk az alapvető jogokat, és figyelembe kell venniük az Európai Unió alapjogi chartája által elismert elveket (3).

A KUTATÓK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS ELVEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

A kutatás szabadsága

A kutatók kutatásaikat az emberiség javára és a tudományos ismeretek határainak kiterjesztésére összpontosítják, miközben az elismert etikai elveknek és gyakorlatnak megfelelően a gondolkodás szabadságát és a szólásszabadságot, valamint a problémák megoldásához használt módszer szabad meghatározását élvezik.

A kutatók ugyanakkor felismerik ennek a szabadságnak a korlátait, amelyek a különleges kutatási körülményekből adódhatnak (beleértve a felügyeletet/vezetést/irányítást), vagy amelyek működési kényszer eredményei, pl. költségvetési vagy infrastrukturális okokból, vagy amelyek, különösen az ipari szektorban, a szellemi tulajdon védelme miatt állnak fenn. Az ilyen korlátozások ugyanakkor nem sérthetik azokat az elismert etikai elveket és gyakorlatot, amelyekhez a kutatóknak alkalmazkodniuk kell.

Etikai elvek

A kutatók csatlakoznak az elismert etikai gyakorlathoz és a tudományágukhoz (tudományágaikhoz) kapcsolódó alapvető etikai elvekhez, valamint a különböző nemzeti, ágazati és intézményi etikai kódexekben lefektetett etikai normákhoz.

Szakmai felelősség

A kutatók minden erőfeszítést megtesznek annak biztosítására, hogy kutatásaik a társadalom számára fontosak legyenek, és hogy ne ismételjenek meg olyan kutatást, amelyet máshol korábban már elvégeztek.

A felügyelővel (felügyelőkkel) és/vagy más kutatókkal együttműködésben végrehajtott kísérletek esetében tartózkodnak bármilyen plagizálástól, és tartják magukat a szellemi tulajdon és az adatok közös tulajdonának elvéhez. Az az igény, miszerint az új megfigyelések igazolása úgy történik, hogy kimutatják a kísérletek megismételhetőségét, nem tekinthető plagizálásnak, feltéve ha a megerősítendő adatokat pontosan idézik.

Amennyiben a kutatók munkájukat bármilyen szempontból is rábízzák valakire, biztosítják, hogy a megbízott személy alkalmas annak elvégzésére.

Szakmai hozzáállás

A kutatók tisztában vannak a kutatási környezetüket és a finanszírozási mechanizmust irányító stratégiai célokkal, valamint kutatásaik megkezdése vagy a meghatározott források elérése előtt megszereznek minden szükséges jóváhagyást.

Ha a kutatási projektjüket későbbre halasztják, újradefiniálják vagy kiegészítik, tájékoztatják munkaadójukat, finanszírozóikat vagy felügyeletüket, vagy értesítik őket, ha kutatásaikat bármilyen okból korábban be kell fejezniük vagy fel kell függeszteniük.

Szerződéses és jogszabályban foglalt kötelezettségek

A kutatók, bármilyen szinten legyenek is, tisztában vannak a képzési és/vagy a munkakörülményeket szabályozó nemzeti, ágazati vagy intézményi szintű szabályozásokkal. Ebbe beleértendők a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezések és a minden egyes támogatóra vagy finanszírozóra vonatkozó követelmények és feltételek, függetlenül attól, hogy kapcsolatuk milyen természetű. A kutatók a szerződés vagy az azzal egyenértékű dokumentum feltételei szerint a kívánt eredmények szolgáltatásával (pl. disszertációk, publikációk, szabadalmak, jelentések, új termékfejlesztések) csatlakoznak ezekhez a rendelkezésekhez.

Felelősség

A kutatóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy munkaadójuk, finanszírozóik vagy más kapcsolódó állami vagy magánszervezetek felé, valamint főként etikai alapon az egész társadalom felé felelősséggel tartoznak. Különösen az állami alapokból finanszírozott kutatók azok, akik az adófizetők pénzének hatékony felhasználása szempontjából felelősséggel tartoznak. Következésképpen csatlakoznak az eredményes, átlátható és hatékony pénzügyi gazdálkodás elvéhez, és kutatásaiknak munkaadóik/finanszírozóik vagy etikai bizottságok által történő bármilyen engedélyezett ellenőrzése során együttműködnek.

A gyűjtési és vizsgálati módszereket, az eredményeket és adott esetben a részletes adatokat szükség esetén és amennyiben ezt a megfelelő hatóságok kérik, alapos belső és külső vizsgálatnak vetik alá.

Helyes gyakorlat a kutatásban

A kutatók munkavégzésük során mindig a nemzeti jogszabályokkal összhangban lévő, az egészségre és biztonságra, valamint az információtechnológiai katasztrófák helyreállítására vonatkozó, elővigyázatosságot is magába foglaló biztonságos gyakorlatot követnek, pl. megfelelő biztonsági stratégiák előkészítésével. Ismerik az érvényben lévő, az adatvédelemre és a bizalmas adatok védelmére vonatkozó nemzeti jogi előírásokat, és megteszik a szükséges lépéseket, hogy azoknak bármikor eleget tegyenek.

Terjesztés, az eredmények felhasználása

Szerződéses megállapodásaiknak megfelelően minden kutató biztosítja kutatási eredményeinek terjesztését és felhasználását, pl. közzététel, más kutatásokba történő átvitel, vagy adott esetben értékesítés útján. A rangidős kutatóktól különösen elvárt, hogy vezető szerepet töltsenek be annak biztosításában, hogy a kutatás gyümölcsöző legyen, és amennyiben erre lehetőség nyílik, az eredményeket vagy értékesítsék vagy tegyék a nagyközönség számára hozzáférhetővé (vagy tegyék mindkettőt).

A köz iránti elkötelezettség

A kutatók biztosítják, hogy kutatási tevékenységük a társadalom széles rétegei számára ismertté váljon a nem szakmabeliek számára is érthető módon, javítva ezáltal a tudománynak a nagyközönség által történő megértését. A köz iránti közvetlen elkötelezettség segíti a kutatókat abban, hogy jobban megértsék a közérdek tudományos és a technológiai prioritásait, valamint a közvéleményben felmerülő kérdéseket.

Kapcsolat a kutatásvezetővel, a kutatást felügyelő kutatóval

A képzési szakaszban lévő kutatók kutatásvezetőikkel, a kutatási tevékenységeket felügyelőkkel és a kari/tanszéki képviselővel (képviselőkkel) felépített és rendszeres kapcsolatot alakítanak ki, a velük fennálló kapcsolat maximális kihasználása érdekében.

Ez magában foglalja a munkafolyamat és a kutatás során a felismerések rögzítését, jelentések és tanácskozások útján visszajelzésekhez való hozzájutást, ezeknek a visszajelzéseknek a felhasználását, valamint a megállapodás szerinti ütemezés, mérföldkövek, átadandó és/vagy kutatási eredmények szerinti munkavégzést.

Felügyeleti és irányítási feladatok

A rangidős kutatók felügyelőként, tanácsadóként, karriertanácsadóként, kutatásvezetőként, projektkoordinátorként, igazgatóként vagy tudományos munkatársként sokrétű szerepükre különös figyelmet fordítanak. Ezeket a feladatokat a legmagasabb szakmai előírásoknak megfelelően végzik. A kutatók felügyelőiként vagy tanácsadóiként a rangidős kutatók a hatékony tudásátadás feltételeinek kialakítása és a kutatók karrierjének jövőbeni sikeres fejlődése érdekében konstruktív és pozitív kapcsolatot építenek ki a kezdő kutatókkal.

Folyamatos szakmai fejlődés

A kutatók minden karrierszakaszban szakképzettségük és hozzáértésük rendszeres frissítésével és bővítésével törekszenek a folyamatos fejlődésre. Ezt sokféle úton lehet elérni, beleértve többek között a hivatalos képzést, szakszemináriumot, konferenciákat és az on-line tanulást.

A MUNKAADÓKRA ÉS A FINANSZÍROZÓKRA ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS ELVEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

A szakma elismerése

Minden kutatói karriert építő kutatót szakemberként kell elismerni, és ennek megfelelően kell kezelni őket. Ezt a karrierjük kezdetén kell elkezdeni, azaz posztgraduális szinten, és ebbe minden szint beletartozik, tekintet nélkül arra, hogy nemzeti szinten ezeket hogyan osztályozták (pl. munkavállaló, posztgraduális hallgató, doktorjelölt, posztdoktori ösztöndíjas, köztisztviselő).

Megkülönböztetés tilalma

A kutatók munkaadói és/vagy finanszírozói a kutatókkal szemben nemük, koruk, nemzetiségük, nemzeti vagy társadalmi származásuk, vallásuk vagy hitük, szexuális beállítottságuk, nyelvük, csökkent munkaképességük, politikai meggyőződésük, társadalmi vagy gazdasági helyzetük miatt nem alkalmaznak diszkriminációt.

Kutatási környezet

A kutatók munkaadói és/vagy finanszírozói biztosítják, hogy a legösztönzőbb kutatási vagy kutatási képzési környezetet teremtik meg, amely a kutatási hálózaton keresztül történő távolsági együttműködést is magába foglaló felszerelést, berendezéseket és lehetőségeket nyújt, valamint biztosítják, hogy a kutatás során szem előtt tartják az egészséget és biztonságot érintő nemzeti és ágazati szabályozást. A finanszírozók a jóváhagyott munkaprogram támogatásához biztosítják a megfelelő forrásokat.

Munkafeltételek

A munkaadók és/vagy finanszírozók biztosítják, hogy a kutatók munkafeltételei, a csökkent munkaképességű kutatókat is beleértve, adott esetben a létező nemzeti jogszabályokkal és a nemzeti vagy ágazati kollektív szerződésekkel összhangban megteremtik a sikeres kutatási folyamathoz elengedhetetlennek ítélt rugalmasságot. Arra törekszenek, hogy olyan munkafeltételeket biztosítsanak, amely lehetővé teszi a férfi és női kutatók számára, hogy a családi életet össze tudják egyeztetni a munkával, a gyermekeket a karrierrel (4). Különös figyelmet kell szentelni többek között a rugalmas munkaidőnek, a részmunkaidős munkának, a távmunkának és az alkotói szabadságnak, valamint az ezeket a megállapodásokat szabályozó szükséges finanszírozási és közigazgatási rendelkezéseknek.

A foglalkoztatás állandósága és folyamatossága

A munkaadók és/vagy a finanszírozók biztosítják, hogy a kutatók teljesítményét nem rontja munkaszerződésük bizonytalansága, és ezért a lehető legszélesebb körben próbálják javítani a kutatók foglalkoztatási feltételeinek állandóságát, ily módon bevezetik és tartják magukat az 1999/70/EK tanácsi irányelvben (5) meghatározott elvekhez és feltételekhez.

Finanszírozás és bérek

A kutatók munkaadói és/vagy finanszírozói biztosítják, hogy a kutatók a létező nemzeti jogszabályokkal és a nemzeti vagy ágazati kollektív szerződésekkel összhangban tisztességes és vonzó finanszírozási és/vagy bérezési feltételekben részesüljenek, megfelelő és jogos társadalombiztosítási ellátással együtt (beleértve a betegellátást és a szülői ellátásokat, a nyugdíjjogosultságot és a munkanélküli ellátást). Ez magába kell, hogy foglaljon minden kutatót, bármilyen karrierszinten is legyen, beleértve a kezdő kutatókat is, és ennek arányban kell lennie jogi helyzetükkel, teljesítményükkel és a képesítési és/vagy a felelősségi szintjükkel.

A nemek közötti egyensúly (6)

A munkaadók és/vagy a finanszírozók minden személyzeti szinten, beleértve a felügyeleti és az irányítási szintet is, törekszenek a nemek közötti egyensúly megtartására. Ezt a felvételkor az azt követő karrierszinteken az egyenlő esélyek politikája alapján kell elérni, előnyben részesítve ugyanakkor a minőségre és a szakképzettségre vonatkozó kritériumokat. Az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a kiválasztási és értékelő bizottságokban megfelelő nemek közötti egyensúlyt kell teremteni.

Karrierfejlődés

A munkaadók és/vagy a finanszírozók, elsősorban a humánerőforrás-menedzsment keretén belül egy különleges karrierfejlesztési stratégiát határoznak meg a különféle karrierszinteken álló kutatók számára, szerződéses helyzetüktől függetlenül, beleértve a határozott ideig tartó szerződéseket is. Ez tartalmazza a kutatók számára történő támogatásnyújtásba, valamint a személyi és szakmai fejlődés irányításába bekapcsolódó tanácsadók elérhetőségét, ily módon motiválva a kutatókat, és hozzájárulva ahhoz, hogy csökkentsék a szakmai jövőjükkel kapcsolatos bármely bizonytalanságot. Ezeket a rendelkezéseket és megállapodásokat minden kutatóval meg kell ismertetni.

A mobilitás értéke

A munkaadók és/vagy a finanszírozók elismerik a földrajzi, ágazatközi, tudományágakon belüli és azok közötti, valamint a virtuális (7) mobilitást éppúgy, mint az állami és a magánszektor közötti mobilitást, mint a kutatói karrier bármilyen szintjén történő tudományos ismeretek és a szakmai fejlődés erősítésének fontos eszközét. Következésképpen az ilyen lehetőségeket beépítik a különleges karrierfejlesztési stratégiákba, és karrierfejlődési/értékelési rendszerükben minden mobilitási tapasztalatot teljes mértékben értékelnek és elismernek.

Ez azt is megköveteli, hogy a nemzeti jogszabályokkal összhangban be kell vezetni a támogatások és a társadalombiztosítási ellátások hordozhatóságát biztosító szükséges igazgatási eszközöket.

A kutatói képzés és a folyamatos fejlődés elérhetősége

A munkaadók és/vagy a finanszírozók biztosítják, hogy a kutatók, bármilyen karrierszinten legyenek is, szerződéses helyzetüktől függetlenül megkapják a lehetőséget, hogy a szakképzettségük és szakmai hozzáértésük folyamatos fejlesztéséhez szükséges intézkedésekhez való hozzáférés által szakmailag fejlődjenek és javítsák foglalkoztathatóságukat.

Ezeknek az intézkedéseknek a hozzáférhetőségét, alkalmazását és a szakmai hozzáértés, a szakképzettség és a foglalkoztathatóság javítása tekintetében való hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell.

A karriertanácsadás elérhetősége

A munkaadók és/vagy a finanszírozók biztosítják, hogy a karriertanácsadás és az elhelyezkedés során történő segítségnyújtás vagy az érintett intézményben, vagy más szervezetekkel való együttműködésen keresztül a kutatók rendelkezésére áll, bármilyen karrierszinten legyenek is, szerződéses helyzetüktől függetlenül.

Szellemi tulajdonjogok

A munkaadók és/vagy a finanszírozók biztosítják, hogy a kutatók, bármilyen karrierszinten legyenek is, a jogi védelmen, és különösen a szerzői jogot is magában foglaló szellemi tulajdonjog megfelelő védelmén keresztül élvezhessék a K+F eredményeik kihasználásából származó előnyöket (ha vannak ilyenek).

Politikák és gyakorlatok határozzák meg, hogy milyen jogok illetik meg a kutatókat és/vagy adott esetben azok munkaadóit vagy más feleket, beleértve a külső kereskedelmi vagy ipari szervezeteket, amennyiben ezt különleges együttműködési megállapodások és más típusú megállapodások esetlegesen meghatározzák.

Társszerzőség

Az intézmények a személyzet értékelése során a társszerzőséget, mint a kutatás végzése konstruktív megközelítésének jelét, pozitívan ítélik meg. A munkaadók és/vagy a finanszírozók ezért olyan, a szükséges keretfeltételeket magukban foglaló stratégiákat, gyakorlatokat és folyamatokat dolgoznak ki a kutatók számára, a kutatási karrierjük kezdetén lévő kutatókat is beleértve, hogy azok a fennálló közreműködésük keretén belül élvezhessék a tanulmányok, szabadalmak stb. társszerzőként való elismeréséhez, valamint lajstromozásához, és/vagy jegyzéséhez való jogukat, vagy hogy saját kutatási eredményeiket felügyelőjüktől (felügyelőiktől) függetlenül közzétehessék.

Felügyelet

A munkaadók és/vagy a finanszírozók biztosítják, hogy pontosan azonosítani lehessen azt a személyt, akihez a kezdő kutatók szakmai kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban fordulhatnak, és erről a kutatókat megfelelően tájékoztatják.

Az ilyen intézkedéseknek pontosan meg kell határozniuk, hogy az ajánlott felügyelők a kutatások felügyelete terén kellő tapasztalattal rendelkeznek, van idejük, tudásuk, tapasztalatuk, szakértelmük és elkötelezettségük ahhoz, hogy a kutatási gyakornok számára megfelelő támogatást nyújtsanak, és gondoskodjanak a szükséges fejlődésről és a folyamat felülvizsgálatáról éppúgy, mint a szükséges visszacsatolási mechanizmusról.

Tanítás

A tanítás alapvető eszköze a tudás rendszerezésének és terjesztésének, és ezért a kutatók karrierjében fontos lehetőségként kell értékelni. Ugyanakkor a tanítási kötelezettség nem lehet túlzott mértékű, és különösen karrierjük kezdetén nem gátolhatja a kutatókat kutatási tevékenységük gyakorlásában.

A munkaadók és/vagy a finanszírozók biztosítják, hogy a tanítási feladatokat megfelelően díjazzák, és hogy vegyék számításba az értékelési rendszerekben, valamint hogy azt az időt, amelyet a személyzet rangidős tagjai a kezdő kutatók képzésével töltenek úgy tekintsék, mint a tanítási kötelezettségük részét. A kutatók szakmai fejlődése részeként a tanítási és oktatási tevékenységek vonatkozásában megfelelő képzést kell biztosítani.

Értékelési rendszerek

A munkaadók és/vagy a finanszírozók minden kutató számára, beleértve a rangidős kutatókat is, szakmai teljesítményük felmérésére független (és rangidős kutatók esetén lehetőleg nemzetközi) bizottság által végzett, rendszeres és átlátható módon folyó értékelési rendszereket vezetnek be.

Az ilyen értékelési eljárások számításba veszik a kutatók teljes kutatási tevékenységét és kutatási eredményeit, pl. publikációikat, szabadalmaikat, kutatásirányításukat, tanításukat/előadásaikat, felügyeletüket, tanácsadásukat, nemzeti és nemzetközi együttműködésüket, igazgatási feladataikat, a közvélemény tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységüket és mobilitásukat, és az értékelést a karrierfejlődéssel összefüggésben figyelembe veszik.

Kifogások/panaszok

A kutatók munkaadói és/vagy finanszírozói a nemzeti szabályokkal és rendelkezésekkel összhangban, lehetőleg egy pártatlan (ombudsman jellegű) személy formájában megfelelő eljárásokat határoznak meg a kutatók kifogásainak/panaszainak kivizsgálására, beleértve azokat a konfliktusokat is, amelyek a felügyelő(k) és a kezdő kutatók között támadnak. Ezek az eljárások a munkával kapcsolatos konfliktusok, viták és sérelmek megoldása tekintetében minden kutatási személyzet számára bizalmas és informális segítséget nyújtanak, azzal a céllal, hogy az intézményen belül a tisztességes és igazságos bánásmód kerüljön előtérbe, és hogy a munkahelyi környezet általános színvonala javuljon.

Részvétel a döntéshozó testületekben

A kutatók munkaadói és/vagy finanszírozói elismerik, hogy teljesen törvényes, sőt kívánatos, hogy a kutatók képviseltessék magukat azon intézmények vonatkozó információs, konzultációs és döntéshozó testületeiben, amelyekben tevékenykednek, valamint hogy védjék és támogassák egyéni és közös szakmai érdekeiket, és aktívan járuljanak hozzá az intézmény működéséhez (8).

Felvétel

A munkaadók és/vagy finanszírozók biztosítják, hogy a kutatók belépésére és felvételére vonatkozó előírások, különösen a kezdő kutatók esetében, világosan kerüljenek meghatározásra, és könnyítsék meg a hátrányos helyzetű csoportok, illetve azon kutatók számára a bejutást, akik visszatérnek a kutatói karrierhez, beleértve azokat az oktatókat is, akik visszatérnek a kutatói karrierhez (bármilyen szinten legyenek is).

A kutatók munkaadói és/vagy finanszírozói a kutatók kinevezése vagy felvétele során csatlakoznak a kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexében meghatározott elvekhez.

2. SZAKASZ

A kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexe

A kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexe egy sor olyan általános elvből és követelményből áll, amelyet a kutatók kinevezése vagy felvétele során a munkaadóknak és/vagy a finanszírozóknak követniük kell. Ezek az elvek és követelmények különösen a vonzó, nyitott és fenntartható európai kutatói munkaerőpiac fejlődése tekintetében biztosítják az olyan értékeket, mint a felvételi folyamat átláthatósága és a pályázók egyenlő bánásmódja, valamint kiegészítik az Európai Kutatói Chartában leírt elveket és követelményeket. A magatartási kódexhez csatlakozó intézmények és munkaadók nyíltan vállalják azon elkötelezettségüket, hogy felelősségteljesen és tisztességes módon járnak el, valamint hogy korrekt keretfeltételeket biztosítsanak a kutatók számára, azzal a világos szándékkal, hogy hozzájáruljanak az Európai Kutatási Térség fejlődéséhez.

A MAGATARTÁSI KÓDEX ÁLTALÁNOS ELVEI ÉS KÖVETELMÉNYEI

Felvétel

A munkaadók és/vagy a finanszírozók egy nyílt (9), hatékony, átlátható, támogató és nemzetközileg összehasonlítható, a meghirdetett állások típusára szabott felvételi eljárást hoznak létre.

A hirdetések a kívánt tudás és hozzáértés átfogó leírását tartalmazzák, és nem szabad azokat oly mértékben leszűkíteni, hogy ezzel elbátortalanítsák a megfelelő pályázókat. A munkaadók megjelölik a munkafeltételek és a pozíciók leírását, beleértve a karrierlehetőségeket is. Ezenkívül a betöltendő állás meghirdetése vagy a jelentkezésre való felhívás és a jelentkezési határidő közötti időszaknak reálisnak kell lennie.

Kiválasztás

A kiválasztási bizottságokban különféle szaktudást és hozzáértést kell képviseltetni, valamint megfelelő nemek közötti egyensúlyt kell teremteni, és adott esetben és amennyiben ez megvalósítható, különféle ágazatokat (állami és magánszektort) és tudományágakat képviselő, más országokból származó, és a pályázó értékelése szempontjából megfelelő szakértelemmel bíró tagokat szerepeltetni. Amikor csak lehetséges, a kiválasztási gyakorlatok széles skáláját kell használni, úgymint a külső szakértői vizsgálatot és a személyes interjút. A kiválasztási bizottságok tagjainak megfelelően képzetteknek kell lenniük.

Átláthatóság

A pályázókat a kiválasztás előtt értesíteni kell a felvételi folyamatról és a kiválasztási kritériumokról, a rendelkezésre álló álláshelyekről és a karrierkilátásokról. A kiválasztási folyamat után tájékoztatni kell őket pályázatuk erős és gyenge pontjairól.

Az érdemek elbírálása

A kiválasztási folyamat során a pályázók tapasztalatait teljes egészében (10) figyelembe kell venni. Miközben kutatói potenciáljukra általánosságban összpontosítanak, kreativitásukat és önállósági szintjüket is figyelembe kell venni.

Ez azt jelenti, hogy az érdemeket a változatos karrierpályán belüli kimagasló eredményekre összpontosítva, és nemcsak a publikációk számát tekintve mennyiségileg és minőségileg is el kell bírálni. Következésképpen a bibliometrikus jelzőszám jelentőségét az értékelési kritériumok szélesebb, a tanítást, a felügyeletet, a csapatmunkát, a tudástranszfert, a kutatásirányítást, valamint az újítási és a közvélemény tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységet magába foglaló skálán belül megfelelően ki kell egyensúlyozni. Az ipari háttérrel rendelkező pályázók esetében minden szabadalomban, fejlesztésben és találmányban való közreműködésre különös figyelemmel kell lenni.

Az önéletrajzok időrendbeli sorrendjében való változások

A karrierben tapasztalt töréseket vagy az önéletrajzok időrendbeli sorrendjében való változásokat nem negatívan kell értékelni, hanem a karrier fejlődéseként, és következésképpen a kutatóknak egy többdimenziós karrierpálya felé történő szakmai fejlődéséhez való lehetséges hasznos hozzájárulásaként kell tekinteni. Ezért a pályázók számára lehetővé kell tenni, hogy olyan dokumentumokkal alátámasztott önéletrajzot nyújtsanak be, amely tükrözi a megpályázott állásnak megfelelő eredmények és képesítések jellemző bemutatását.

A mobilitási tapasztalat elismerése

Minden mobilitási tapasztalatot, pl. egy másik országban/régióban, vagy egy másik kutatási területen (az állami vagy magánszektorban) eltöltött időt, vagy az egyik tudományágból vagy ágazatból a másikba történő váltást, legyen az egy kezdeti kutatási képzés vagy a kutatási karrier egy későbbi szakaszának része, vagy a virtuális mobilitási tapasztalatot a kutató szakmai fejlődéséhez való értékes hozzájárulásként kell figyelembe venni.

A képesítések elismerése

A munkaadók és/vagy a finanszírozók minden kutató esetében meghatározzák a nem hivatalos képesítéseket is magába foglaló tudományos és szakmai képesítések megfelelő vizsgálatát és értékelését, különösen a nemzetközi és szakmai mobilitással összefüggésben. Kölcsönösen tájékoztatják egymást, és az ilyen képesítések elismerésére vonatkozó szabályok, eljárások és előírások teljes megértésére törekszenek, valamint következésképpen minden elérhető módon felkutatják az ezen képesítésekre vonatkozó létező nemzeti jogszabályokat, megállapodásokat és egyedi szabályokat (11).

Rangidősség

Az elvárt képesítési szinteknek meg kell felelniük a pozíció kívánalmainak, és azokat nem lehet a belépés akadályaként meghatározni. A képesítések elismerése és értékelése inkább a személy által elért eredmények megítélésére kell, hogy összpontosítson, mint körülményeire vagy annak az intézménynek a hírnevére, ahol a képesítéseket megszerezte. Mivel a szakmai képesítések egy hosszú karrier korai szakaszában megszerezhetők, az életen át tartó szakmai fejlődési modellt is el kell ismerni.

Posztdoktori kinevezések

A doktorátussal rendelkező kutatókat kinevező intézmények a posztdoktori kutatók felvételére és kinevezésére vonatkozóan világos szabályokat határoznak meg, beleértve az ilyen kinevezések maximális időtartamát és ezeknek a kinevezéseknek a célját is. Ezeknek az irányelveknek számításba kell venni a posztdoktori kinevezést megelőzően más intézményekben eltöltött időt, valamint figyelembe kell venni, hogy a posztdoktori státusz egy olyan átmeneti státusz, amelynek elsődleges célja, hogy a hosszú távú karrierkilátásokkal összefüggésben a kutatói karrier vonatkozásában a szakmai fejlődéshez kiegészítő lehetőséget nyújtson.

3. SZAKASZ

Fogalommeghatározások

Kutatók

Ezen ajánlás alkalmazásában a kutatás nemzetközileg elfogadott Frascati-féle fogalommeghatározását (12) használjuk. Következésképpen a kutatók meghatározása

Új tudás, termékek, folyamatok, módszerek és rendszerek kialakításában vagy megalkotásában és az adott projektek irányításában elkötelezett szakértők.”

Részletesebben, ez az ajánlás minden, a K+F-ben szakmailag elkötelezett személyre vonatkozik, bármilyen karrierszakaszban is legyen (13), besorolásától függetlenül. Ez magába foglal valamennyi, az „alapkutatáshoz”, a „stratégiai kutatáshoz”, az „alkalmazott kutatáshoz”, a kísérleti fejlesztéshez és a „tudástranszferhez” kapcsolódó tevékenységet, beleértve az újítást és a tanácsadói, felügyeleti és tanítási képességeket, az ismeretek és a szellemi tulajdonjogok igazgatását, a tudományos eredmények kiaknázását vagy a tudományos újságírást.

A kezdő kutató és a tapasztalt kutatók közötti különbségtétel:

A kezdő kutató kifejezés (14) a kutatási képzési időszakot is magában foglaló, a kutatási tevékenységük első négy évét (teljes munkaidőben) töltő kutatókra vonatkozik.

A tapasztalt kutatók (15) meghatározása szerint azok a kutatók, akik a doktori tanulmányok megkezdésére jogosító egyetemi oklevél megszerzése óta legalább négy év kutatási (teljes munkaidőben töltött) tapasztalattal rendelkeznek abban az országban, ahol a fokozatot/oklevelet megszerezték, vagy olyan kutatók, akik már doktori fokozattal rendelkeznek, függetlenül attól, hogy mennyi időbe telt annak megszerzése.

Munkaadók

Ezen ajánlással összefüggésben a „munkaadók” kifejezés minden olyan köz- vagy magánintézményre utal, akik kutatókat szerződéses alapon alkalmaznak, vagy más szerződéses vagy megállapodáson alapuló módon fogadnak be, beleértve a közvetlen pénzügyi kapcsolat nélküli kapcsolatot is. Ez utóbbi különösen érvényes az olyan felsőoktatási intézményekre, kari tanszékekre, laboratóriumokra, alapítványokra vagy magánintézményekre, amelyekben a kutatók kutatási gyakorlatukat végzik vagy kutatási tevékenységüket egy harmadik fél finanszírozása mellett folytatják.

Finanszírozók

A „finanszírozók” minden olyan szervre vonatkozik (16), amely finanszírozást (beleértve az illetményeket, díjakat, támogatásokat és ösztöndíjakat) nyújt a felsőoktatást is magába foglaló kutatási köz- és magánintézményeknek. Ebben a szerepében a finanszírozás nyújtásaként alapvető feltételként előírhatja, hogy a finanszírozott intézményeknek az ebben az ajánlásban bemutatott általános elveknek és követelményeknek megfelelő hatékony stratégiákat, gyakorlatot és mechanizmusokat kell elfogadni és alkalmazni.

Kinevezés vagy alkalmazás

Ez bármilyen típusú szerződésre vagy illetményre, vagy harmadik fél által finanszírozott ösztöndíjra, támogatásra vagy díjra vonatkozik, beleértve a keretprogrammal (keretprogramokkal) összefüggő finanszírozásokat is (17).


(1)  Lásd a 3. szakasz fogalommeghatározását.

(2)  Lásd a 3. szakasz fogalommeghatározását.

(3)  HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

(4)  Lásd SEC (2005) 260, Women and Science: Excellence and Innovation – Gender Equality in Science (Nők és tudomány: Kiválóság és újítás – Nemek közötti egyenlőség a tudományban).

(5)  Amelynek célja, hogy megelőzze, hogy a határozott időre alkalmazott munkavállalók előnytelenebb elbánásban részesüljenek, mint a hasonló, de határozatlan időre alkalmazott munkavállalók, hogy megelőzze az egymást követő határozatlan időre szóló szerződések használatával való visszaélést, hogy javítsa a határozott időre alkalmazott munkavállalók számára a képzéshez való hozzáférést, és hogy biztosítsa, hogy a határozott időre alkalmazott munkavállalók értesülnek az aktuális, határozatlan időre szóló munkalehetőségekről. Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv. (HL L 175., 1999.7.10., 43).

(6)  Lásd SEC (2005) 260, Women and Science: Excellence and Innovation – Gender Equality in Science (Nők és tudomány: Kiválóság és újítás – Nemek közötti egyenlőség a tudományban).

(7)  Elektronikus hálózaton keresztül történő távegyüttműködés.

(8)  Ebben az összefüggésben lásd a 2002/14/EK EU-irányelvet is.

(9)  Minden rendelkezésre álló eszközt használni kell, különösen a nemzetközi szinten vagy világméretekben elérhető webes forrásokat, mint például a páneurópai kutatói mobilitási portált: http://europa.eu.int/eracareers

(10)  Lásd az Európai Kutatói Chartát is: az e dokumentum 1. szakaszában található értékelési rendszereket.

(11)  Lásd a http://www.enic-naric.net/ honlapot a NARIC-hálózatra (NARIC: Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs Központ és az ENIC-hálózatra (ENIC: Információs Központok Európai Hálózata) vonatkozóan további részletes információk céljából.

(12)  Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Frascati Manual OECD, 2002. (A kutatásra és a kísérleti fejlesztésre vonatkozó felmérések ajánlott standard gyakorlata, Frascati-kézikönyv).

(13)  2003.7.18. COM(2003) 436: Kutatók az EKT-ban: egy szakma, több karrier.

(14)  Lásd az Európai Kutatási Térség humánerőforrás- és Marie Curie mobilitási programokat rendszerező munkaprogramját, 2004. szeptemberi kiadás, 41. o.

(15)  Idem, 42. o.

(16)  A Közösség erőfeszítéseket tesz az ebben az ajánlásban meghatározott kötelezettségek alkalmazására a kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységek keretprogramjával (keretprogramjaival) összefüggésben finanszírozott kedvezményezettek vonatkozásában.

(17)  A kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységek keretprogramja(i).