ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 45

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. február 16.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 254/2005/EK rendelete (2005. február 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 255/2005/EK rendelete (2005. február 15.) a takarmányokban meghatározott adalékanyagok állandó engedélyezéséről ( 1 )

3

 

 

A Bizottság 256/2005/EK rendelete (2005. február 15.) a gabonaágazatban 2005. február 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

10

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

2005/130/EK:A Bizottság határozata (2004. december 30.) a ragadós száj- és körömfájásnak az Egyesült Királyságban 2001-ben történő felszámolásakor felmerült műveleti költségekhez való közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a B(2004) 5460. számú dokumentummal történt)

13

 

*

2005/131/EK:A Bizottság határozata (2005. február 7.) egyes, biológiai kockázatokkal foglalkozó közösségi állat-egészségügyi referencialaboratóriumok 2005. évi közösségi pénzügyi támogatásáról (az értesítés a B(2005) 262. számú dokumentummal történt)

15

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

16.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 45/1


A BIZOTTSÁG 254/2005/EK RENDELETE

(2005. február 15.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. február 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 15-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. február 15-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

128,5

204

86,4

624

230,6

628

104,0

999

137,4

0707 00 05

052

184,8

068

111,6

204

95,7

999

130,7

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

195,6

204

233,7

999

214,7

0805 10 20

052

41,7

204

47,4

212

46,1

220

38,1

448

35,8

624

49,2

999

43,1

0805 20 10

204

87,5

624

75,1

999

81,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

55,7

204

89,7

400

77,8

464

47,5

624

67,4

662

53,5

999

65,3

0805 50 10

052

50,4

999

50,4

0808 10 80

400

87,0

404

86,6

528

87,5

720

59,0

999

80,0

0808 20 50

388

76,3

400

88,4

512

70,8

528

76,1

720

55,6

999

73,4


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


16.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 45/3


A BIZOTTSÁG 255/2005/EK RENDELETE

(2005. február 15.)

a takarmányokban meghatározott adalékanyagok állandó engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikkére és 9d. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az állati takarmányozásban felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 25. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az Európai Unióban állati takarmányozásra használt adalékanyagok engedélyezéséről.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 25. cikke átmeneti intézkedéseket állapít meg a 70/524/EGK irányelvvel összhangban az említett rendelet alkalmazásának időpontja előtt benyújtott élelmiszer-adalékanyagok engedélykérelmére vonatkozóan.

(3)

Az e rendelet mellékletében felsorolt adalékanyagok engedélyezése iránti kérelmeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt nyújtották be.

(4)

A 70/524/EGK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése alapján a tagállamok által e kérelmekkel kapcsolatban kibocsátott első megjegyzéseket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt küldték meg a Bizottságnak. Ezért az ilyen kérelmeket továbbra is a 70/524/EGK rendelet 4. cikkével összhangban kezelik.

(5)

A Bacillus cereus var. Toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) mikroorganizmust tartalmazó készítmények használatát először az 1411/1999/EK bizottsági rendelet (3) engedélyezte ideiglenesen a hízómarhák esetében.

(6)

Az Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) mikroorganizmust tartalmazó készítmények használatát először az 1636/1999/EK bizottsági rendelet (4) engedélyezte ideiglenesen a borjúk esetében.

(7)

Új adatokat nyújtottak be az említett két mikroorganizmust tartalmazó, e rendelet I. mellékletében szereplő készítmények időkorlát nélküli engedélyezési kérelmének alátámasztásaként. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek az ilyen engedélyezésre vonatkozóan a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében megállapított követelmények.

(8)

Az Aspergillus niger (NRRL 25541) által termelt endo-1,3(4)-béta-glukanáz és endo-1,4-béta-xilanáz enzimkészítményeit először az 1436/98/EK bizottsági rendelet (5) engedélyezte ideiglenesen a tojótyúkok esetében.

(9)

Új adatokat nyújtottak be az említett enzimkészítmény időkorlát nélküli engedélyezési kérelmének alátámasztásaként.

(10)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 2004. szeptember 14-i keltezéssel véleményt nyilvánított az említett készítmény tojótyúkok esetében való használatának hatásosságáról.

(11)

Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek az ilyen engedélyezésre vonatkozóan a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében megállapított követelmények.

(12)

Az Aspergillus oryzae (DSM 11857) által termelt 6-fitáz enzimkészítményeit először az 1353/2000/EK bizottsági rendelet (6) engedélyezte ideiglenesen a hizlalásra szánt csirkék, a tojótyúkok, a malacok, a hizlalásra szánt pulykák és a hízódisznók, illetve a 261/2003/EK bizottsági rendelet (7) a kocák esetében. Az 1465/2004/EK bizottsági rendelet (8) időkorlát nélkül engedélyezte az említett enzimkészítmény használatát az állatok említett kategóriái esetében.

(13)

Új adatokat nyújtottak be az Aspergillus oryzae DSM 14223 törzse által előállított ugyanazon enzimkészítmény ugyanazon állatok esetében történő, időkorlát nélküli engedélyezési kérelmének alátámasztásaként.

(14)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) véleményt nyilvánított az említett készítmény használatáról, ha azt az Aspergillus oryzae DSM 11857 törzse helyett a DSM 14223 törzséből állítják elő, és azt a következtetést vonja le, hogy a készítmény az e rendelet II. mellékletében megállapított feltételek esetén nem jelent kockázatot az emberi egészségre, a meghatározott állati kategóriákra és a környezetre.

(15)

Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek az ilyen készítmények időkorlát nélküli engedélyezésére vonatkozóan a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében megállapított követelmények.

(16)

Az Aspergillus niger (CBS 270.95) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz enzimkészítményeit először az 1436/98/EK bizottsági rendelet engedélyezte ideiglenesen a hizlalásra szánt csirkék, illetve a 654/2000/EK bizottsági rendelet (9) a hizlalásra szánt pulykák esetében.

(17)

Új adatokat nyújtottak be az említett enzimkészítmény időkorlát nélküli engedélyezési kérelmének alátámasztásaként.

(18)

Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek az ilyen engedélyezésre vonatkozóan a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében megállapított követelmények.

(19)

Ennek megfelelően a II. mellékletben meghatározott említett három enzimkészítmény használatát időkorlát nélkül engedélyezni kell.

(20)

Az ilyen alkalmazások értékelése azt mutatja, hogy meghatározott eljárásokra van szükség annak érdekében, hogy a dolgozókat megvédjék a mellékletekben említett adalékanyagokkal való érintkezéstől. Az ilyen védelmet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (10) alkalmazásával kell biztosítani.

(21)

Az ebben a határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „mikroorganizmusok” csoportjába tartozó készítmények állati takarmány adalékanyagaként történő használatát időkorlát nélkül engedélyezik az I. mellékletben megállapított feltételek szerint.

2. cikk

Az „enzimek” csoportjába tartozó készítmények állati takarmány adalékanyagaként történő használatát időkorlát nélkül engedélyezik a II. mellékletben megállapított feltételek szerint.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 15-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb az 1800/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 317., 2004.10.16., 37. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(3)  HL L 164., 1999.6.30., 56. o.

(4)  HL L 194., 1999.7.27., 17. o.

(5)  HL L 191., 1998.7.7., 15. o.

(6)  HL L 155., 2000.6.28., 15. o.

(7)  HL L 37., 2003.2.13., 12. o.

(8)  HL L 270., 2004.8.18., 11. o.

(9)  HL L 79., 2000.3.30., 26. o.

(10)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o.


I. MELLÉKLET

EK-sz.

Adalékanyag

Vegyi képlet, leírás

Faj vagy állati kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

CFU/kg a teljes takarmányra vonatkoztatva

Mikroorganizmusok

„E 1701

Bacillus cereus var. Toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

A Bacillus cereus var. Toyoi készítménye, minimális mennyiség:

1 × 1010 CFU/g adalékanyag

Hízómarha

0,2 × 109

0,2 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolási időt és a szemcsésítési stabilitást.

A Bacillus cereus var. Toyoi napi adagban lévő mennyisége nem haladhatja meg a testsúly 100 kg-onkénti 1 × 109 CFU mennyiséget. Minden további 100 kg testsúly esetén 0,2 × 109 CFU mennyiséget kell adagolni.

Időkorlát nélkül

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Az Enterococcus faecium készítménye az alábbi minimális mennyiségekkel:

Por és granulált alak:

3,5 × 1010 CFU/g adalékanyag

Bevont alak:

2,0 × 1010 CFU/g adalékanyag

Folyadék alak:

1 × 1010 CFU/ml adalékanyag

Borjú

6 hónap

1 × 109

1 × 1010

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolási időt és a szemcsésítési stabilitást.

Időkorlát nélkül”


II. MELLÉKLET

EK-sz.

Adalékanyag

Vegyi képlet, leírás

Faj vagy állati kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

Tevékenységi egység / a teljes takarmány kg-ja

Enzimek

„E 1601

Endo-1,3(4)-béta-glukanáz EC 3.2.1.6

Az Aspergillus niger (NRRL 25541) által termelt endo-1,3(4)-béta-glukanáz és endo-1,4-béta-xilanáz készítménye, amelynek minimális aktivitása:

Endo-1,3(4)-béta-glukanáz: 1 100 U (1)/g

Endo-1,4-béta-xilanáz: 1 600 U (2)/g

Tojótyúkok

endo-1,3(4)-béta-glukanáz:

138 U

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolási időt és a szemcsésítési stabilitást

2.

Ajánlott adagolás a teljes takarmány minden kilogrammjában: endo-1,3(4)-béta-glukanáz: 138 U endo-1,4-béta-xilanáz: 200 U.

3.

A keményítőt nem tartalmazó poliszacharidokban (főleg arabionxilánokban és béta-glukánban) gazdag összetett takarmányban való felhasználás például gabonát (pl. árpát, búzát, rozst, tritikálét) tartalmazó vegyes étrend esetén.

Időkorlát nélkül

Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8

endo-1,4-béta-xilanáz:

200 U

E 1614 (i)

6-fitáz EC 3.1.3.26

Az Aspergillus oryzae (DSM 14223) által előállított 6-fitáz készítménye, amelynek minimális aktivitása:

Szilárd alak: 5 000 FYT (3)/g

Folyadék alak: 20 000 FYT/ml

Hizlalásra szánt csirkék

250 FYT

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolási időt és a szemcsésítési stabilitást.

2.

Ajánlott adagolás a teljes takarmány minden kg-jában: 500–1 000 FYT.

3.

Több mint 0,25 % fitinhez kötött foszfort tartalmazó összetett takarmányban való felhasználás esetén.

Időkorlát nélkül

Tojótyúkok

300 FYT

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolási időt és a szemcsésítési stabilitást.

2.

Ajánlott adagolás a teljes takarmány minden kg-jában: 450–1 000 FYT.

3.

Több mint 0,25 % fitinhez kötött foszfort tartalmazó összetett takarmányban való felhasználás esetén.

Időkorlát nélkül

Hizlalásra szánt pulykák

250 FYT

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolási időt és a szemcsésítési stabilitást.

2.

Ajánlott adagolás a teljes takarmány minden kg-jában: 500–1 000 FYT.

3.

Több mint 0,25 % fitinhez kötött foszfort tartalmazó összetett takarmányban való felhasználás esetén.

Időkorlát nélkül

Malacok

250 FYT

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolási időt és a szemcsésítési stabilitást.

2.

Ajánlott adagolás a teljes takarmány minden kg-jában: 500–1 000 FYT.

3.

Több mint 0,25 % fitinhez kötött foszfort tartalmazó összetett takarmányban való felhasználás esetén.

4.

Elválasztott malacok esetén kb. 35 kg-ig bezárólag.

Időkorlát nélkül

Hizlalásra szánt malacok

250 FYT

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolási időt és a szemcsésítési stabilitást.

2.

Ajánlott adagolás a teljes takarmány minden kg-jában: 500–1 000 FYT.

3.

Több mint 0,25 % fitinhez kötött foszfort tartalmazó összetett takarmányban való felhasználás esetén.

Időkorlát nélkül

Kocák

750 FYT

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolási időt és a szemcsésítési stabilitást.

2.

Ajánlott adagolás a teljes takarmány minden kg-jában: 750–1 000 FYT.

3.

Több mint 0,25 % fitinhez kötött foszfort tartalmazó összetett takarmányban való felhasználás esetén.

Időkorlát nélkül

E 1618

Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8

Az Aspergillus niger (CBS 270.95) által előállított endo-1,4-béta-xilanáz készítménye, amelynek minimális aktivitása:

Szilárd alak: 28 000 EXU (4)/g

Folyadék alak: 14 000 EXU/ml

Hizlalásra szánt csirkék

2 800 EXU

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolási időt és a szemcsésítési stabilitást.

2.

Ajánlott adagolás a teljes takarmány minden kg-jában: 2 800–5 600 EXU.

3.

A keményítőt nem tartalmazó poliszacharidokban (főleg arabionxylanokban) gazdag összetett takarmányban való felhasználás esetén, pl. a több mint 50 % búzát tartalmazó takarmányban.

Időkorlát nélkül

Hizlalásra szánt pulykák

5 600 EXU

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, a tárolási időt és a szemcsésítési stabilitást.

2.

Ajánlott adagolás a teljes takarmány minden kg-jában: 5 600 EXU

3.

A keményítőt nem tartalmazó poliszacharidokban (főleg arabionxylanokban) gazdag összetett takarmányban való felhasználás esetén, pl. a több mint 30 % búzát és 30 % rozst tartalmazó takarmányban.

Időkorlát nélkül”


(1)  1 U az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol redukálócukrot (glükózekvivalenst) szabadít fel a zab bétaglukánjából 4,0 pH és 30 °C mellett.

(2)  1 U az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol redukálócukrot (xilózekvivalenst) szabadít fel a zab xilánjából 4,0 pH és 30 °C mellett.

(3)  1 FYT az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol szervetlen foszfátot szabadít fel a nátrium-fitátból 5,5 pH és 37 °C mellett.

(4)  1 EXU az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol redukálócukrot (xilózekvivalenst) szabadít fel az arabinoxilánból 3,5 pH és 55 °C mellett.


16.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 45/10


A BIZOTTSÁG 256/2005/EK RENDELETE

(2005. február 15.)

a gabonaágazatban 2005. február 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokra való alkalmazásának szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikke előírja, hogy az ugyanezen rendelet 1. cikkében felsorolt termékek behozatalára a közös vámtarifa vámtételeit kell alkalmazni. Azonban az ugyanezen cikk (2) bekezdésében említett termékekre vonatkozó behozatali vám az e termékek behozatalának időpontjában érvényes és 55 %-kal növelt intervenciós árral egyenlő, levonva belőle az adott szállítmányra alkalmazandó cif-importárat. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében a cif-importárakat az adott termékek reprezentatív világpiaci árai alapján kell kiszámítani.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámok tekintetében rögzítette az 1784/2003/EK rendelet alkalmazásának részletes szabályait.

(4)

A behozatali vámok mindaddig hatályban maradnak, amíg egy újabb vámtételeket rögzítő rendelkezés hatályba nem lép.

(5)

A behozatali vámok rendszerének megfelelő működése érdekében a vámok kiszámításához az egy adott referenciaidőszak során megállapított reprezentatív piaci árfolyamokat kell figyelembe venni.

(6)

Az 1249/96/EK rendelet értelmében a behozatali vámokat az e rendelet mellékletében foglaltak szerint kell rögzíteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett, gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg, a II. mellékletben ismertetett elemek alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. február 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 15-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2005. február 16-án alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

5,92

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

38,70

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

59,51

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

59,51

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

38,70


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(a 2005.2.1.–2005.2.14. közötti időszakban)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

110,84 (3)

59,98

155,96

145,96

125,96

93,18

Felár az öbölbeli árhoz (EUR/t)

47,52

12,39

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz (EUR/t)

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 28,00 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam — EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

16.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 45/13


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 30.)

a ragadós száj- és körömfájásnak az Egyesült Királyságban 2001-ben történő felszámolásakor felmerült műveleti költségekhez való közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

(az értesítés a B(2004) 5460. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2005/130/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikkének (3) bekezdésére és 11. cikkére,

mivel:

(1)

2001-ben a ragadós száj- és körömfájás betegsége jelent meg az Egyesült Királyságban. E betegség megjelenése komoly veszedelmet jelentett a Közösség állatállományára.

(2)

A 2001/654/EK (2) és a 2003/23/EK (3) bizottsági határozat közösségi pénzügyi hozzájárulást adott a tulajdonosoknak a ragadós száj- és körömfájás 2001. évi kitöréséhez kapcsolódó felszámolási intézkedésekben előírt kényszervágással érintett állatok értékének ellentételezésére.

(3)

A 2003/676/EK (4) bizottsági határozat értelmében kiegészítő közösségi pénzügyi hozzájárulást engedélyeztek a ragadós száj- és körömfájásnak az Egyesült Királyságban 2001-ben történő felszámolásakor felmerült műveleti és egyéb költségek fedezéséhez.

(4)

Ez utóbbi határozat 1. cikkének megfelelően a kiegészítő pénzügyi hozzájárulásból 40 millió EUR előleg kifizetésére került sor.

(5)

Ugyancsak e határozatnak megfelelően a közösségi pénzügyi hozzájárulás egyenlegének az Egyesült Királyság által 2003. február 27-én beadott kérelmen, a kérelem számadatait alátámasztó részletes dokumentumokon és a Bizottság helyszíni ellenőrzéseinek eredményein kell alapulnia.

(6)

A fent említett tényezőket figyelembe véve most meg kell állapítani a ragadós száj- és körömfájásnak az Egyesült Királyságban 2001-ben történő felszámolásakor felmerült műveleti költségekhez a közösségi pénzügyi hozzájárulást.

(7)

Az e határozatban előirányzott intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2003/676/EK bizottsági határozat hatálya alá tartozó, a ragadós száj- és körömfájásnak az Egyesült Királyságban 2001-ben történő felszámolásakor felmerült műveleti és egyéb költségekhez a közösségi pénzügyi hozzájárulás 156 972 555 EUR.

Figyelembe véve az előlegként már kifizetett 40 millió EUR-t, a 116 972 555 EUR egyenleget azonnal ki kell fizetni, amint a szükséges előirányzatok rendelkezésre állnak.

2. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 30-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 230., 2001.8.28., 16. o.

(3)  HL L 8., 2003.1.14., 41. o.

(4)  HL L 249., 2003.10.1., 45. o.


16.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 45/15


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. február 7.)

egyes, biológiai kockázatokkal foglalkozó közösségi állat-egészségügyi referencialaboratóriumok 2005. évi közösségi pénzügyi támogatásáról

(az értesítés a B(2005) 262. számú dokumentummal történt)

(Csak a spanyol, francia, holland és angol nyelvű szöveg hiteles.)

(2005/131/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 90/424/EGK határozat előírja, hogy a Közösségnek hozzá kell járulnia az állat-egészségügyi vizsgálatok hatékonyságának a javításához, azaz pénzügyi támogatást kell nyújtania referencialaboratóriumok számára. Közösségi támogatásban részesülhet minden referencialaboratórium, amelyet a Közösség állat-egészségügyi jogszabályaival összhangban ilyennek jelölnek ki, és amely eleget tesz bizonyos feltételeknek.

(2)

A 90/424/EGK határozat 28. cikke alapján a közösségi referencialaboratóriumoknak nyújtott közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2004. január 29-i 156/2004/EK bizottsági rendelet (2) úgy rendelkezik, hogy a közösségi pénzügyi támogatást akkor kell megítélni, ha az elfogadott munkaterv végrehajtása hatékony, és a kedvezményezettek minden szükséges információt benyújtanak a megadott határidőn belül.

(3)

A Bizottság értékelte a közösségi referencialaboratóriumok által a 2005. évre benyújtott munkaterveket és az ezekhez kapcsolódó becsült költségvetéseket.

(4)

Ennek megfelelően közösségi pénzügyi támogatásban kell részesíteni azokat a közösségi referencialaboratóriumokat, amelyek a nyerstej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 1992. június 16-i 92/46/EGK tanácsi irányelv (3), a tengeri biotoxinokat ellenőrző referencialaboratóriumokról szóló, 1993. június 14-i 93/383/EGK tanácsi határozat (4), a kéthéjú kagylók bakteriális és vírusos fertőzöttségének ellenőrzésére szolgáló referencialaboratóriumokról szóló, 1999. április 29-i 1999/313/EK tanácsi határozat (5), az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6), valamint a zoonózis és a szalmonella epidemiológiáját ellenőrző referencialaboratóriumokról és a szalmonellát ellenőrző nemzeti referencialaboratóriumokról szóló, 2004. július 20-i 2004/564/EK bizottsági határozat (7) által előírt funkciók és kötelezettségek végrehajtására kijelölésre kerültek.

(5)

A közösségi pénzügyi támogatáson kívül további támogatást kell adni workshopok szervezésére olyan területeken, amelyek a közösségi referencialaboratóriumok felelősségi körébe tartoznak.

(6)

A 156/2004/EK rendelet meghatározza a közösségi referencialaboratóriumok által szervezett workshopok támogathatósági szabályait. Arról a korlátozásról is rendelkezik, hogy a pénzügyi támogatás workshoponként maximum 30 résztvevő esetén nyújtható. E korlátozás alól ideiglenes mentesítést kell adni annak a közösségi referencialaboratóriumnak, amelynek több mint 30 résztvevőre van szüksége ahhoz, hogy a workshopjai a lehető legeredményesebbek legyenek, és ehhez igényel támogatást.

(7)

A stabil pénzügyi irányítás megköveteli, hogy az egy közösségi referencialaboratórium működése során ismétlődően előforduló problémákat vegyék figyelembe, amennyiben olyan közösségi pénzügyi támogatást nyújtanak az adott laboratórium számára, amelyet az év során ellenőrizni kell annak további igazolása végett, hogy az megfelel-e a közösségi szabályok által előírt funkcióknak, kötelezettségeknek és támogathatósági feltételeknek.

(8)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet (8) 3. cikkének (2) bekezdése alapján a közösségi szabályoknak megfelelően vállalt állat- és növény-egészségügyi intézkedéseket az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege finanszírozza. A pénzügyi ellenőrzések tekintetében az 1258/1999/EK rendelet 8. és 9. cikke alkalmazandó.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Pénzügyi támogatás Spanyolország számára a 93/383/EGK határozatban előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez

(1)   A Közösség pénzügyi támogatásban részesíti Spanyolországot a 93/383/EGK határozatban előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, vagyis a tengeri biotoxinok ellenőrzéséhez, amit a Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidadnak (Vigo, Spanyolország) kell végrehajtania.

A 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ez a támogatás nem haladhatja meg a 201 000 eurót.

(2)   A Közösség az (1) bekezdésben előírt maximális összegen kívül azzal a céllal is pénzügyi támogatásban részesíti Spanyolországot, hogy az (1) bekezdésben említett laboratórium egy workshopot szervezzen. Ez a támogatás nem haladhatja meg a 30 000 eurót.

(3)   Az (1) bekezdésben említett laboratórium technikai és pénzügyi ellenőrzését a Bizottság végzi el 2005. június 30. előtt.

2. cikk

Pénzügyi támogatás Franciaország számára a 92/46/EGK irányelvben előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez

(1)   A Közösség pénzügyi támogatásban részesíti Franciaországot a 92/46/EGK irányelv D. mellékletének II. fejezetében előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, vagyis a tej és tejtermékek analíziséhez és teszteléséhez, amit az Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments-hoz tartozó Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires-nek (korábban: Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur l’Hygiène et la Qualité des Aliments; Maisons-Alfort, Franciaország) kell végrehajtania.

A 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ez a támogatás nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

(2)   A Közösség az (1) bekezdésben előírt maximális összegen kívül azzal a céllal is pénzügyi támogatásban részesíti Franciaországot, hogy az (1) bekezdésben említett laboratórium egy workshopot szervezzen. Ez a támogatás nem haladhatja meg a 27 000 eurót.

3. cikk

Pénzügyi támogatás Hollandia számára a 2004/564/EK határozatban előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez

(1)   A Közösség pénzügyi támogatásban részesíti Hollandiát a 2004/564/EK határozatban előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, vagyis a szalmonella ellenőrzéséhez, amit a Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-nek (Bilthoven, Hollandia) kell végrehajtania.

A 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ez a támogatás nem haladhatja meg a 270 000 eurót.

(2)   A Közösség az (1) bekezdésben előírt maximális összegen kívül azzal a céllal is pénzügyi támogatásban részesíti Hollandiát, hogy az (1) bekezdésben említett laboratórium egy workshopot szervezzen. Ez a támogatás nem haladhatja meg a 28 000 eurót.

4. cikk

Pénzügyi támogatás az Egyesült Királyság számára az 1999/313/EK határozatban előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez

(1)   A Közösség pénzügyi támogatásban részesíti az Egyesült Királyságot az 1999/313/EK határozat 4. cikkében előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, vagyis a kéthéjú kagylók bakteriális és vírusos fertőzöttségének ellenőrzéséhez, amit a Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science-nak (Weymouth, Egyesült Királyság) kell végrehajtania.

A 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ez a támogatás nem haladhatja meg a 248 000 eurót.

(2)   A Közösség az (1) bekezdésben előírt maximális összegen kívül azzal a céllal is pénzügyi támogatásban részesíti az Egyesült Királyságot, hogy az (1) bekezdésben említett laboratórium egy workshopot szervezzen. Ez a támogatás nem haladhatja meg a 30 000 eurót.

5. cikk

Pénzügyi támogatás az Egyesült Királyság számára a 999/2001/EK rendeletben előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez

(1)   A Közösség pénzügyi támogatásban részesíti az Egyesült Királyságot a 999/2001/EK rendelet X. melléklete B. fejezetében előírt funkciók betöltéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, vagyis a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE) ellenőrzéséhez, Veterinary Laboratories Agencynek (Addlestone, Egyesült Királyság) kell végrehajtania.

A 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ez a támogatás nem haladhatja meg a 500 000 eurót.

(2)   A Közösség az (1) bekezdésben előírt maximális összegen kívül azzal a céllal is pénzügyi támogatásban részesíti az Egyesült Királyságot, hogy az (1) bekezdésben említett laboratórium egy workshopot szervezzen. Ez a támogatás nem haladhatja meg a 70 500 eurót.

(3)   Az (1) bekezdésben említett laboratórium a 156/2004/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése alóli ideiglenes mentesítés útján jogcímet szerez arra, hogy pénzügyi támogatást igényeljen az ezen cikk (2) bekezdésében említett, maximum 50 résztvevős workshopok egyikéhez.

6. cikk

Címzettek

E határozat címzettjei a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Holland Királyság és az Egyesült Királyság (Nagy-Britannia és Észak-Írország).

Kelt Brüsszelben, 2005. február 7-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 27., 2004.1.30., 5. o.

(3)  HL L 268., 1992.9.14. 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 166., 1993.7.8., 31. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított határozat.

(5)  HL L 120., 1999.5.8., 40. o.

(6)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb a 36/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 10., 2005.1.13., 9. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 251., 2004.7.27., 14. o.

(8)  HL L 160., 1999.6.26, 103. o.