ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 34

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. február 8.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 207/2005/EK rendelete (2005. február 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 208/2005/EK rendelete (2005. február 4.) a 466/2001/EK rendeletnek a policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében történő módosításáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 209/2005/EK rendelete (2005. február 7.) a Közösségben származás igazolása nélkül szabad forgalomba bocsátható textiltermékek jegyzékének megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 2005/10/EK irányelve (2005. február 4.) az élelmiszerek benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról ( 1 )

15

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

2005/107/EK:A Bizottság határozata (2005. február 2.) a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és mentes halgazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a B(2005) 188. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

21

 

*

2005/108/EK:A Bizottság Ajánlása (2005. február 4.) az egyes élelmiszerekben előforduló policiklikus aromás szénhidrogének értékeinek további vizsgálatairól (az értesítés a B(2005) 256. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

43

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2005/109/KKBP határozata (2005. január 24.) az Európai Unió és a Marokkói Királyság között, a Marokkói Királyságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (Althea-művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

46

Megállapodás az Európai Unió és a Marokkói Királyság között, a Marokkói Királyságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (Althea-művelet) való részvételéről

47

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és Iva címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 345., 2004.11.20.)

51

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

8.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 34/1


A BIZOTTSÁG 207/2005/EK RENDELETE

(2005. február 7.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. február 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 7-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. február 7-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

104,0

204

63,8

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

97,9

0707 00 05

052

166,9

204

87,7

999

127,3

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

202,2

204

174,0

999

188,1

0805 10 20

052

42,6

204

46,9

212

47,1

220

37,0

421

23,4

448

31,9

624

68,4

999

42,5

0805 20 10

052

76,5

204

73,7

624

72,5

999

74,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

56,7

204

85,7

400

78,9

464

131,4

624

76,3

662

42,4

999

78,6

0805 50 10

052

69,5

220

27,0

999

48,3

0808 10 80

052

104,3

400

113,8

404

100,6

720

67,3

999

96,5

0808 20 50

388

89,2

400

94,1

528

82,3

720

41,5

999

76,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


8.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 34/3


A BIZOTTSÁG 208/2005/EK RENDELETE

(2005. február 4.)

a 466/2001/EK rendeletnek a policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

Az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 466/2001/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja az élelmiszerekben – beleértve a csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszereket – előforduló egyes szennyező anyagok legmagasabb értékét az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló, 1991. május 14-i 91/321/EGK bizottsági irányelvben (3) és a csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 1996. február 16-i 96/5/EK bizottsági irányelvben meghatározottak szerint (4).

(2)

Bizonyos tagállamok egyes élelmiszerek esetében elfogadták a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) legmagasabb értékét. A tagállamok közötti eltéréseket és a verseny ebből fakadó eltorzulását tekintetbe véve közösségi intézkedések szükségesek a piac egységességének biztosításához, az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett.

(3)

Az Élelmiszeripari Tudományos Bizottság 2002. december 4-i véleményében arra a következtetésre jutott, hogy számos PAH genotoxikus karcinogénnek számít. Laboratóriumi vizsgálatok során az experimentális tumort előidéző értékek lényegesen magasabbnak bizonyultak, mint a várhatóan fogyasztásra kerülő élelmiszerekben található értékek. Ugyanakkor a genotoxikus anyagok küszöbérték alatti hatásait tekintetbe véve a PAH élelmiszerekben talált mennyiségeit az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni.

(4)

Az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság szerint a benzo(a)pirén markerként használható az élelmiszerben található karcirogén PAH – többek között a benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén, benzo(j)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perilén, krizén, ciclopenta(c,d)pirén, dibenz(a,h)antracén, dibenzo(a,e)pirén, dibenzo(a,h)pirén, dibenzo(a,i)pirén, dibenzo(a,l)pirén, indeno(1,2,3-cd)pirén és 5-metilkrizén – előfordulása és hatása kimutatására. Szükséges lenne folytatni a fenti policiklikus aromás szénhidrogének élelmiszerekben való jelenléte relatív arányainak vizsgálatát ahhoz, hogy a későbbiekben felül lehessen vizsgálni, hogy a benzo(a)pirént megtartsák-e markerként.

(5)

PAH olyan hevítési és a szárítási eljárások során szennyezheti meg az élelmiszereket, melyek során ezek az élelmiszerek közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az égéstermékekkel. A magas PAH-tartalom az étkezési olaj – mint például az olivapogácsa-olaj – előállítása során alkalmazott közvetlen tűz feletti szárítási és hevítési eljárásokból is adódhat. Az olajfinomítás során a benzo(a)pirén kivonására aktív szenet lehet használni. Ugyanakkor nem tisztázott, hogy a finomítási eljárások során a szóban forgó policiklikus aromás szénhidrogének eredményesen eltávolíthatók-e. Ezért olyan termelési és feldolgozási módszereket kell alkalmazni, amelyek eleve megakadályozzák az olajok PAH-val való szennyeződését.

(6)

A közegészség megóvása érdekében zsírokat és olajokat tartalmazó élelmiszerekben, valamint azon élelmiszerek esetében, ahol a füstölési vagy szárítási eljárás magas fokú szennyeződést okozhat, rögzíteni kell egy maximálisan megengedhető értéket a benzo(a)pirénre vonatkozólag. A csecsemők számára készített élelmiszerek tekintetében külön, alacsonyabb maximális szinteket kell rögzíteni, amelyek a csecsemők számára gyártott termékek, anyatej-helyettesítő tápszerek, bébiételek, illetve csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek gyártásának és csomagolásának szigorú ellenőrzésével tarthatók. A maximális szintek megállapítása azon élelmiszerek esetében is szükséges, amelyek egy környezetszennyezés (pl. olajkiömlés hajókatasztrófa során) hatására komoly szennyeződési veszélynek vannak kitéve, mint például a halak vagy a halászati termékek.

(7)

Egyes élelmiszerekben – mint például a szárított gyümölcsökben és az étrend-kiegészítőkben – benzo(a)pirént találtak, de a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg az a mennyiség, amely ésszerűen elérhető. További vizsgálatok szükségesek annak pontosítására, hogy a mennyiségek a fenti élelmiszerekben ésszerűen elérhetők-e. Eközben a benzo(a)pirén legmagasabb értékeit olyan lényeges összetevőkben is rögzíteni kell, mint az étrend-kiegészítőkben használt olajok és zsírok.

(8)

A 466/2001/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET,

1. cikk

A 466/2001/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. április 1-től kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni azokra a termékekre, amelyeket 2005. április 1-je előtt az alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően hoztak forgalomba. E termékek forgalomba hozatalának időpontjának igazolásával járó bizonyítási kötelezettség az élelmiszeripari vállalkozót terheli.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 77., 2001.3.16.,1. o. A legutóbb 684/2004/EK rendelettel (HL L 106., 2004.4.15., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 175., 1991.7.4., 35. o. A legutóbb a 2003/14/EK irányelvvel (HL L 41., 2003.2.14., 37. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 49., 1996.2.28, 17. o. A legutóbb a 2003/14/EK irányelvvel (HL L 41., 2003.2.14., 33. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 466/2001/EK rendelet I. melléklete a következő 7. szakasszal egészül ki:

„7. szakasz: Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)

Termék

Legmagasabb határérték

(μg/kg nedves tömeg)

Mintavétel teljesítmény kritériuma

A vizsgálati módszerek teljesítmény kritériumai

7.1.   

Benzo(a)pirén (2)

7.1.1.

Közvetlen emberi fogyasztásra szánt, vagy élelmiszer-összetevőként használt olajok és zsírok (3)

2,0

2005/10/EK irányelv (1)

2005/10/EK irányelv

7.1.2.

Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek

1,0

2005/10/EK irányelv

2005/10/EK irányelv

7.1.2.1.

Bébiételek, illetve csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek (4)

7.1.2.2.

Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, beleértve a tejalapú anyatej-helyettesítő tápszert és a tejalapú anyatej-kiegészítő tápszert (5)

7.1.2.3.

Kifejezetten csecsemők számára készült speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek (6)

7.1.3.

Füstölt húsok és füstölt húskészítmények

5,0

2005/10/EK irányelv

2005/10/EK irányelv

7.1.4.

Füstölt hal színhúsa és füstölt halászati termékek (7), a kéthéjú kagylók kivételével

5,0

2005/10/EK irányelv

2005/10/EK irányelv

7.1.5.

Hal színhúsa (8), a füstölt hal kivételével

2,0

2005/10/EK irányelv

2005/10/EK irányelv

7.1.6.

Rákfélék, fejlábúak, a füstöltek kivételével

5,0

2005/10/EK irányelv

2005/10/EK irányelv

7.1.7.

Kéthéjú kagylók

10,0

2005/10/EK irányelv

2005/10/EK irányelv”


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 15 oldalát.

(2)  A benzo(a)pirén, melynek legmagasabb értéke szerepel a listán, a karcirogén PAH jelenlétének és hatásának markereként használatos. Ezen intézkedések a PAH legmagasabb értékei tekintetében a felsorolt élelmiszerekben minden tagállamban teljes mértékű harmonizációt biztosítanak. A Bizottságnak az élelmiszerekben található benzo(a)pirén és egyén karcirogén PAH-előfordulásával kapcsolatos tudományos és technológiai ismeretek fejlődésének figyelembevételével 2007. április 1-jéig felül kell vizsgálnia a jegyzékben szereplő élelmiszer-kategóriákban található PAH-mennyiségeket.

(3)  A kakaóvaj nem tartozik ebbe a kategóriába, amíg a benzo(a)pirénnek a kakaóvajban való jelenlétére irányuló vizsgálatok folynak. Ezt az eltérést 2007. április 1-ig felül kell vizsgálni.

(4)  Bébiételek, illetve csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek a 96/5/EK irányelv 1. cikkében meghatározottak szerint. A legmagasabb érték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

(5)  A 91/321/EGK irányelv 1. cikkében meghatározottak szerinti anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek. A legmagasabb érték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

(6)  Az 1999/21/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésében meghatározottak szerinti speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek. A legmagasabb érték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

(7)  A 104/2000/EK rendelet 1. cikkében szereplő jegyzék b), c) és f) kategóriáiban meghatározottak szerinti hal- és a halászati termékek.

(8)  A 104/2000/EK rendelet 1. cikkében szereplő jegyzék a) kategóriájában meghatározottak szerinti hal.


8.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 34/6


A BIZOTTSÁG 209/2005/EK RENDELETE

(2005. február 7.)

a Közösségben származás igazolása nélkül szabad forgalomba bocsátható textiltermékek jegyzékének megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Kombinált Nómenklatúra XI. áruosztályába tartozó és a Közösségben szabad forgalomba bocsátott egyes textiltermékek származásának igazolásáról, valamint az ilyen igazolás elfogadásának feltételeiről szóló, 1998. július 13-i 1541/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A fenti rendelet előírja egyrészt, hogy a textil- és ruhaipari termékek szabad forgalomba bocsátásakor a származási igazolás bemutatásának kötelezettsége alól mentesség adható a fenti termékek közül azok esetében, amelyek nem esnek a különleges közösségi kereskedelempolitikai intézkedések hatálya alá, másrészt, hogy a származási bizonyítvánnyal történő igazolás kötelezettsége alóli mentességet megállapító rendelkezéseknek meg kell határozniuk, hogy az adott termékek esetében be kell-e mutatni származási nyilatkozatot.

(2)

A Közösségben származás igazolása nélkül szabad forgalomba bocsátható textiltermékek jegyzékének megállapításáról szóló, 1998. november 30-i 2579/98/EK bizottsági rendelet (2) megállapította a Közösségben származás igazolása nélkül szabad forgalomba bocsátható textiltermékek jegyzékét. Ezt a jegyzéket szükséges most a textiltermékek új kategóriáinak a felvételével frissíteni.

(3)

Az érthetőség és a jogbiztonság érdekében a 2579/98/EK rendelet határozottan hatályon kívül kell helyezni, és helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

(4)

A Textil- és Ruházati WTO-megállapodás lejáratából származó EU-kötelezettségek végrehajtása és különösen a Textil- és Ruházati WTO-megállapodás 2. cikke (8) bekezdésének c) pontja követelményeinek való megfelelés – amely szerint „a WTO-egyezmény hatálybalépésétől számított 121. hónap első napján a textil és ruházati szektor teljesen integrálódik a GATT 1994-be, a jelen Megállapodás alapján alkalmazott valamennyi korlátozás eltörlésre kerül” – érdekében e rendelet rendelkezéseit 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt textiltermékeket származási igazolás nélkül lehet szabad forgalomba bocsátani.

2. cikk

Az 1998. november 30-i 2579/98/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 7-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 202., 1998.7.18., 11. o.

(2)  HL L 322., 1998.12.1., 27. o.


MELLÉKLET

A TEXTILTERMÉKEK JEGYZÉKE

Kategória

Árumegnevezés – 2005-ös KN-kód

(1)

(2)

III. A. csoport:

34

Szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövet, amely szalagból vagy hasonló polietilénből vagy polipropilénből készült, legalább 3 m széles

5407 20 19

38A

Kötött vagy hurkolt szintetikus függönykelme, beleértve a függönyhálót is

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

38B

Függönyháló, nem kötött vagy hurkolt

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

40

Szőtt függöny (beleértve a drapériát, a belső vászonrolót, függönyt, ágyfüggönyt és más lakástextíliát is), nem kötött vagy hurkolt, gyapjúból, pamutból vagy műszálból

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

42

Folyamatos műszálból készült fonal, kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben

5401 20 10

Mesterséges szálból, mesterséges végtelen szálból készült fonal, kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben, az egyágú, viszkózaselyemből, nem sodorva vagy méterenként legfeljebb 250 sodrattal készült és az egyágú, nem terjedelmesített, cellulózacetátból készült fonal kivételével

5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00

43

Végtelen műszálból készült fonal, fonal mesterséges vágott szálból, pamutfonal, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Kártolt vagy fésűs juh- vagy báránygyapjú, egyéb finom állati szőr

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

47

Kártolt juh- vagy báránygyapjúból készült fonal (gyapjúfonal) vagy kártolt finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésű fonal kivételével

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

48

Fésült juh- vagy báránygyapjúból készült fonal (fésűsfonal) vagy fésült finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésű fonal kivételével

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49

Juh- vagy báránygyapjúból vagy fésült finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

51

Pamut kártolva vagy fésülve

5203 00 00

53

Pamutgéz

5803 10 00

54

Mesterséges vágott szál, beleértve a hulladékot, a kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szálat

5507 00 00

55

Szintetikus vágott szál, beleértve a hulladékot, a kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szálat

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

56

Fonal szintetikus vágott szálból (hulladékból is), a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58

Szőnyegek csomózva (konfekcionálva is)

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

60

Kézzel készített faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl.: pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit konfekcionálva is

5805 00 00

62

Zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); paszományozott fonal (a fémszálból készült fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével)

5606 00 91, 5606 00 99

Tüll és más hálószövet, a szövött, a kötött vagy hurkolt kelmék kivételével, a kézi vagy gépi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Címke, jelvény és hasonlók textilanyagból, nem hímezve, végben, szalagban vagy alakra vagy méretre vágva, szövött

5807 10 10, 5807 10 90

Zsinór és díszítőpaszomány méteráruban; bojt, rojt, pompon és hasonlók

5808 10 00, 5808 90 00

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

63

Kötött vagy hurkolt kelme szintetikus szálból, legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal-tartalommal és kötött vagy hurkolt kelme legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Raschel-csipke és hosszú bolyhos kelme szintetikus szálból

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

65

Kötött vagy hurkolt kelme a 38A és 63 kategóriák kivételével gyapjúból, pamutból vagy műszálból

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

66

Útitakaró és takaró nem kötött vagy hurkolt, gyapjúból, pamutból vagy műszálból

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

III.B. csoport

72

Fürdőruha gyapjúból, pamutból vagy műszálból

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

84

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, nem kötött vagy hurkolt, gyapjúból, pamutból vagy műszálból

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10

85

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, nem kötött vagy hurkolt, gyapjúból, pamutból vagy műszálból

6215 20 00, 6215 90 00

86

Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló, ezek részei is, kötött vagy hurkolt is

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

88

Harisnya, zokni nem kötött vagy hurkolt; egyéb ruházati kellékek és tartozékok, ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a csecsemőknek szánt kivételével, nem kötött vagy hurkolt

ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00

91

Sátor

6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00

93

Zsák és zacskó áruk csomagolására szövetből, a polietilén- vagy polipropilén-csíkból készült kivételével

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

94

Vatta textilanyagokból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszál (pihe), textilpor és őrölt elemi szál

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

95

Nemez és ebből készült áruk, impregnált vagy bevont is, a padlóborítók kivételével

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

96

Nem szőtt szövet és ebből készült áruk, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

98

Fonalból készült egyéb áruk, zsineg, kötél, hajókötél és kötéláru, a textilszövet, az ilyen szövetekből készített áruk és a 97 kategóriában említett áruk kivételével

5609 00 00, 5905 00 10

99

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshez

5901 10 00, 5901 90 00

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

5904 10 00, 5904 90 00

Gumizott szövet, nem kötött vagy hurkolt, a kerékköpenyhez alkalmazott kivételével

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Más módon impregnált vagy bevont szövet; festett szövet színházi vagy stúdió- (műtermi) díszletek vagy hasonlók számára, a 100 kategória kivételével

5907 00 10, 5907 00 90

100

Szövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve cellulózszármazék vagy más mesterséges műanyag készítményekkel

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

101

Zsineg, kötél és hajókötél, fonva is, a szintetikus szálból készültek kivételével

ex 5607 90 90

110

Felfújható matrac, szőtt

6306 41 00, 6306 49 00

111

Kempingcikk, szőtt, a felfújható matrac és sátor kivételével

6306 91 00, 6306 99 00

112

Más konfekcionált textiláruk, szövött, a 113. és 114. kategóriákba tartozók kivételével

6307 20 00, ex 6307 90 99

113

Padló-, edény- és portörlő ruha, nem kötött vagy hurkolt

6307 10 90

114

Szövött kelmék és áruk műszaki célra

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

IV. csoport

120

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló, ágyfüggöny és más lakástextília, nem kötött vagy hurkolt, lenből vagy ramiból

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121

Zsineg, kötél és hajókötél, fonva is, lenből vagy ramiból

ex 5607 90 90

122

Zsák és zacskó áruk csomagolására, használt, lenből, nem kötött vagy hurkolt

ex 6305 90 00

123

Bolyhos szövet és zseníliaszövet lenből vagy ramiból, a szőtt keskenyáru kivételével

5801 90 10, ex 5801 90 90

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, lenből és ramiból, nem kötött vagy hurkolt

6214 90 90

V. csoport

124

Szintetikus vágott szál

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

125A

Szintetikus végtelen szálból készült fonal (folyamatos) kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben, a 41. kategóriába tartozó fonal kivételével

5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00

125B

Monofil, szalag (mesterséges műszalma és hasonló) és mesterséges catgut szintetikus anyagokból

5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00

126

Mesterséges vágott szál

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

127A

Mesterséges végtelen szálból készült fonal (folyamatos) kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben, a 42. kategóriába tartozó fonal kivételével

5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

127B

Monofil, szalag (mesterséges műszalma és hasonló) és mesterséges catgut mesterséges textilanyagokból

5405 00 00, ex 5604 90 00

128

Kártolt vagy fésült durva állati szőr

5105 40 00

129

Durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal

5110 00 00

130A

Selyemfonal, a selyemhulladékból készült fonal kivételével

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130B

Selyemfonal a 130A kategória kivételével; selyemhernyóbél

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00

131

Fonal más növényi rostból

5308 90 90

132

Papírfonal

5308 90 50

133

Valódi kenderfonal

5308 20 10, 5308 20 90

134

Fonal fémszálból

5605 00 00

135

Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből

5113 00 00

137

Bolyhos szövet és zseníliaszövet és szövött keskenyáru selyemből vagy selyemhulladékból

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138

Szövet papírfonalból és más textilszálból, a ramiszövet kivételével

5311 00 90, ex 5905 00 90

139

Fémfonalból vagy fémezett fonalból szőtt szövet

5809 00 00

140

Kötött vagy hurkolt, textilanyagból – a gyapjú vagy a finom állati szőr, pamut vagy műszál kivételével – készült kelmék

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00

141

Textilanyagból – a gyapjú vagy a finom állati szőr, pamut vagy műszál kivételével – készült útitakaró és takaró

ex 6301 90 90

144

Durva állati szőrből készült nemez

5602 10 35, ex 5602 29 00

145

Zsineg, kötél és hajókötél, fonva is, abakából (manilakender) vagy valódi kenderből

5607 90 10, ex 5607 90 90

146A

Kötöző- vagy bálázózsineg mezőgazdasági gépekhez szizálból vagy az agave családba tartozó más növényi rostokból

ex 5607 21 00

146B

Zsineg, kötél és hajókötél, szizálból és az agave családba tartozó más növényi rostokból, a 146A kategóriába tartozó termékek kivételével

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146C

Zsineg, kötél és hajókötél, fonva és sodorva is, az 5303 vámtarifaszám alá tartozó jutából vagy más textilháncsrostból

5607 10 00

147

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék, foszlatott anyag, a nem kártolt vagy fésült kivételével

5003 90 00

148A

Jutafonal vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból készült fonal

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148B

Kókuszrost fonal

5308 10 00

149

Jutaszövet vagy más textilháncsrostból készült szövet, 150 cm-nél szélesebb

5310 10 90, ex 5310 90 00

150

Jutaszövet vagy más textilháncsrostból készült szövet legfeljebb 150 cm szélességű; zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy más textilháncsrostból, a használt kivételével

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

152

Jutából vagy más textilháncsrostból készült tűnemez, nem impregnált vagy bevont, a padlóborítók kivételével

5602 10 11

153

Használt zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textilháncsrostból

6305 10 10

154

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

5001 00 00

Nyers selyem (nem sodort)

5002 00 00

Nem kártolt vagy fésült selyemhulladék (le nem gombolyítható selyemgubó), fonalhulladék, foszlatott anyag, nem kártolt vagy fésült

5003 10 00

Nem kártolt vagy fésült gyapjú

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Nem kártolt vagy fésült finom és durva állati szőr

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Gyapjú-, finom és durva állatiszőr-hulladék, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Foszlatott anyag gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből

5104 00 00

Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva: lenkóc és –hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Rami és más növényi rost, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva: kóc, fésűskóc és hulladék, az 5304 vámtarifaszám alá tartozó kókuszrost és az abaka kivételével

5305 90 00

Pamut nem kártolt, nem fésült

5201 00 10, 5201 00 90

Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Valódi kender (Cannabis sativa L), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva: valódi kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5302 10 00, 5302 90 00

Abaka (manilakender vagy Musa Textilis Nee), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva: abakakóc, -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 21 00, 5305 29 00

Juta és más textilháncsrost (a len, a valódi kender és a rami kivételével), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva: kóc és hulladék jutából és más textilháncsrostból (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

5303 10 00, 5303 90 00

Más növényi szál nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kóc és hulladék ezekből a szálakból (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00


8.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 34/15


A BIZOTTSÁG 2005/10/EK IRÁNYELVE

(2005. február 4.)

az élelmiszerek benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi és vizsgálati módszerek bevezetéséről szóló, 1985. december 20-i 85/591/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 1. cikkére,

mivel:

(1)

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok legmagasabb értékének meghatározásáról szóló, 2001. március 8-i 466/2001/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja a benzo(a)pirén legmagasabb értékeit, valamint az alkalmazandó mintavételi és vizsgálati módszereket rögzítő intézkedésekre hivatkozik.

(2)

Az élelmiszerek hatósági ellenőrzésével kapcsolatos további intézkedésekről szóló, 1993. október 29-i 93/99/EGK tanácsi irányelv (3) bevezeti a minőségi szabványok rendszerét azon laboratóriumokban, amelyeket a tagállamok az élelmiszerek hatósági ellenőrzésével bíztak meg.

(3)

Szükségesnek látszik rögzíteni azon általános követelményeket, amelyeket a vizsgálati módszereknek ki kell elégíteniük annak biztosítására, hogy az ellenőrzésért felelős laboratóriumok összehasonlítható teljesítményszintet nyújtó vizsgálati módszereket alkalmazzanak. Kiemelkedően fontos továbbá a vizsgálati eredmények egységes módon való megadása és értelmezése annak érdekében, hogy összehangolt végrehajtási módot lehessen biztosítani. Ezen értelmezési szabályokat kell a hatósági ellenőrzés céljából vett mintákból nyert vizsgálati eredményekre alkalmazni. A védekezési vagy szakértői célra végzett vizsgálatok esetében a nemzeti szabályok alkalmazandók.

(4)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az élelmiszerek benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzése során a mintavételt az ezen irányelv I. mellékletében ismertetett módszerekkel összhangban végezzék.

2. cikk

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az élelmiszerek benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintaelőkészítés és a vizsgálati módszerek megfeleljenek az ezen irányelv II. mellékletében ismertetett követelményeknek.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb az ezen irányelv közzétételét követő tizenkét hónapon belül hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről, valamint megküldenek számára egy megfelelési táblázatot ennek az irányelvnek a rendelkezései és az általuk kibocsátott rendelkezések közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 372., 1985.12.31., 50. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 77., 2001.3.16., 1. o. A legutóbb a 208/2005/EK rendelettel (Lásd e Hivatalos Lap 3 oldalát) módosított rendelet.

(3)  HL L 290., 1993.11.24., 14. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

MINTAVÉTELI MÓDSZEREK ÉLELMISZEREK BENZO(A)PIRÉN-TARTALMÁNAK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉHEZ

1.   Cél és alkalmazási terület

Az élelmiszerek benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzésére szánt mintákat az alábbiakban ismertetett módszerekkel összhangban kell venni. Az így kapott egyesített mintákat az adott tételre reprezentatívnak kell tekinteni. A 466/2001/EK rendeletben meghatározott legmagasabb értékeknek történő megfelelésről a laboratóriumi mintákban megállapított értékek alapján kell dönteni.

2.   Fogalommeghatározások

Tétel: egy élelmiszercikk azonosítható, egyszerre szállított mennyisége, amelyről a hatósági ellenőrzést végző személy megállapította, hogy származás, fajta, csomagolási típus, csomagoló, feladó vagy jelölések szempontjából közös jellemzőkkel bír.

Altétel: egy tétel kijelölt része, amelyen a mintavételi módszer elvégezhető; minden altételnek fizikailag elkülöníthetőnek és azonosíthatónak kell lennie.

Egyedi minta: a tétel vagy az altétel egyetlen helyéről vett anyagmennyiség.

Egyesített minta: a tételből vagy altételből vett összes egyedi minta együttese.

Laboratóriumi minta: a laboratóriumi vizsgálatra szánt minta.

3.   Általános rendelkezések

3.1.   Személyzet

A mintavételt egy, a tagállamok által felhatalmazott személy végzi.

3.2.   Mintavételezésre szánt anyag

Minden vizsgálandó tételből külön-külön kell mintát venni.

3.3.   Óvintézkedések

A mintavétel és a minták előkészítése során óvintézkedéseket kell tenni minden olyan változás elkerülésére, amely befolyásolná a benzo(a)pirén-tartalmat, károsan befolyásolná az analitikai meghatározást, vagy megszüntetné az egyesített minták reprezentativitását.

3.4.   Egyedi minták

Az egyedi mintákat lehetőség szerint a tétel vagy az altétel különböző, egymástól távoli helyeiről kell venni. Az ezen eljárástól való eltéréseket fel kell jegyezni a jegyzőkönyvben.

3.5.   Az egyesített minta elkészítése

Az egyesített mintát az egyedi minták összesítésével kell előállítani. Az egyesített mintát a laboratóriumban homogenizálják, kivéve ha ez az eljárás a 3.6. pont végrehajtásával összeegyeztethetetlen.

3.6.   Párhuzamos laboratóriumi minták

A homogenizált egyesített mintából megerősítés céljából, illetve szakmai (védekezési) és szakértői célokra párhuzamos laboratóriumi mintákat kell venni, kivéve, ha ez ellentétes a tagállamok mintavételi szabályaival.

3.7.   A minták csomagolása és szállítása

Minden egyes mintát olyan tiszta, semleges kémhatású tárolóedénybe kell helyezni, amely megfelelő védelmet nyújt a szennyeződések és a szállítás okozta károsodások ellen. Minden szükséges óvintézkedést meg kell tenni a szállítás vagy a tárolás során a minta összetételében esetlegesen bekövetkező változások elkerülése érdekében.

3.8.   A minták lezárása és címkézése

A hatósági felhasználásra vett összes mintát a mintavétel helyszínén le kell zárni, és a tagállam szabályainak megfelelően azonosítóval kell ellátni.

Minden egyes mintavételről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely alapján a tétel egyértelműen azonosítható, feljegyezve benne a mintavétel időpontját és helyét, valamint minden olyan további információt, amely segítheti a vizsgálatot végző személy munkáját.

4.   Mintavételi tervek

Az alkalmazott mintavételi módszer biztosítja, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen a vizsgálandó tétel tekintetében.

4.1.   Egyedi minták száma

Olajok esetében, amelyekre nézve a benzo(a)pirén homogén eloszlása egy adott tételben feltételezhető, az egyesített minta kialakításához elegendő tételenként három egyedi minta vétele. A tételszámra való hivatkozást meg kell adni. Az olívaolaj és olívamaradék-olaj vonatkozásában a mintavételhez kapcsolódó egyéb információkat az 1989/2003/EK bizottsági rendelet (1) tartalmazza.

A többi termék esetében az egy tételből veendő egyedi minták legkisebb számát az 1. táblázat mutatja. Az egyedi minták hasonló, egyenként legalább 100 g tömegűek, és legalább 300 g tömegű egyesített mintát kell kapni (lásd a 3.5. pontot).

1. TÁBLÁZAT

Egy tételből veendő egyedi minták legkisebb száma

A tétel tömege (kg)

A veendő egyedi minták legkisebb száma

< 50

3

50– 500

5

> 500

10

Amennyiben a tétel különálló csomagokból áll, az egyesített minta készítése céljából veendő csomagok számát a 2. táblázat tartalmazza.

2. TÁBLÁZAT

Az egyesített minta készítése céljából veendő csomagok (egyedi minták) száma, amennyiben a tétel különálló csomagokból áll

A tételben vagy altételben levő csomagok vagy egységek száma

A veendő csomagok vagy egységek száma

1– 25

1 csomag vagy egység

26– 100

Hozzávetőlegesen 5 %, legalább 2 csomag vagy egység

> 100

Hozzávetőlegesen 5 %, legalább 10 csomag vagy egység

4.2.   Mintavétel a kiskereskedelmi fázisban

A kiskereskedelmi fázisban lehetőség szerint a fenti mintavételi rendelkezésekkel összhangban kell az élelmiszerekből mintát venni. Amennyiben ez nem lehetséges, a kiskereskedelmi fázisban hatékony más mintavételi eljárás is alkalmazható, feltéve, hogy a minták kellőképpen reprezentatívak a mintavételezésre szánt tétel vonatkozásában.

5.   A tétel vagy altétel előírásoknak való megfelelése

Az ellenőrző laboratórium megerősítés céljából kettős elemzésekkel megvizsgálja a laboratóriumi mintát azokban az esetekben, amelyekben az első vizsgálat során kapott eredmény a legmagasabb értéknél kevesebb, mint 20 %-kal alacsonyabb vagy magasabb, és ilyenkor kiszámolja az eredmények középértékét.

A tétel elfogadásra kerül, ha az első vizsgálat eredménye, illetve ahol kettős elemzésre van szükség, ott a középérték – figyelembe véve a mérési bizonytalanságot és a visszanyerési korrekciót – nem haladja meg a 466/2001/EK rendeletben rögzített legmagasabb vonatkozó értéket.

A tétel nem felel meg a 466/2001/EK rendeletben rögzített legmagasabb értéknek, ha az első vizsgálat eredménye, illetve ahol kettős elemzésre van szükség, ott a középérték – figyelembe véve a mérési bizonytalanságot és a visszanyerési korrekciót – kétséget kizáróan meghaladja a legmagasabb értéket.


(1)  HL L 295., 2003.11.13., 57. o.


II. MELLÉKLET

ÉLELMISZEREK BENZO(A)PIRÉN-TARTALMÁNAK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKOR ALKALMAZOTT MINTAELŐKÉSZÍTÉS ÉS A VIZSGÁLATI MÓDSZEREKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.   Óvintézkedések és általános megjegyzések az élelmiszerekből vett mintákban előforduló benzo(a)pirén jelenlétére vonatkozóan

Alapkövetelmény reprezentatív és homogén laboratóriumi minta nyerése anélkül, hogy másodlagos szennyeződés történne.

A vizsgálatot végzőnek biztosítania kell, hogy a minta-előkészítés során a minták ne szennyeződjenek. A szennyeződés kockázatának csökkentése érdekében a tárolóedényeket használat előtt rendkívül tiszta acetonnal vagy hexánnal (p.a., HLPC vagy annak megfelelő) kell kiöblíteni. Amennyiben lehetséges, a mintával kapcsolatba kerülő műszert semleges hatású anyagból kell készíteni, például alumíniumból, üvegből vagy csiszolt rozsdamentes acélból. A polipropilénből, PTFE-ből stb. készült műanyagok használata kerülendő, mivel ezek az anyagok adszorbeálhatják a vizsgált komponenst.

A laboratóriumban átvett valamennyi mintaanyagot fel kell használni a tesztanyag elkészítésére. Csak a rendkívül finoman homogenizált minták adnak reprodukálható eredményeket.

Számos megfelelő, egyedi minta-előkészítési módszer használható.

2.   A laboratórium által átvett minta kezelése

Őröljük finomra (adott esetben) és alaposan keverjük össze az egész egyesített mintát egy bizonyítottan teljes homogenizációt eredményező eljárás alkalmazásával.

3.   A minták felosztása megerősítési vagy védekezési célra

A homogenizált mintából megerősítés céljából, illetve szakmai (védekezési) és szakértői célokra párhuzamos mintákat kell venni, kivéve ha ez ellentétes a tagállamok mintavételi szabályaival.

4.   A laboratóriumban alkalmazandó vizsgálati módszerek és a laboratóriumi ellenőrzésre vonatkozó követelmények

4.1.   Fogalommeghatározások

Az alábbiakban azok a leggyakrabban használt meghatározások szerepelnek, amelyeket a laboratóriumnak alkalmaznia kell:

r

=

ismételhetőség: az érték, amely alatt két egyedi, megismételhetőségi körülmények között (azaz ugyanazon minta, ugyanazon kezelőszemély, ugyanazon berendezés, ugyanazon laboratórium és a két teszt elvégzése között eltelt rövid idő) kapott teszteredmény közötti abszolút különbség várhatóan egy specifikus valószínűségen belülre (jellemzően 95 %) esik és így Formula.

sr

=

szórás: az ismételhetőségi körülmények között kapott eredményekből kell kiszámítani.

RSDr

=

relatív szórás: az ismételhetőségi körülmények között kapott eredményekből kell kiszámítani Formula.

R

=

reprodukálhatóság: az az érték, amely alatt két egyedi, reprodukálhatósági körülmények között (azaz különböző laboratóriumokban dolgozó kezelőszemélyek által vett azonos anyagon, standardizált vizsgálati módszer alkalmazásával) kapott teszteredmény közötti abszolút különbség várhatóan egy bizonyos valószínűségen belülre (jellemzően 95 %) esik; Formula.

sR

=

szórás: a reprodukálhatósági körülmények között kapott eredményekből kell kiszámítani.

RSDR

=

relatív szórás a reprodukálhatósági körülmények között kapott eredményekből kell kiszámítani Formula, ahol Formula a képletben az összes laboratóriumban, illetve mintára kapott eredmények átlaga.

HORRATr

=

a megfigyelt RSDr elosztva a Horwitz-egyenlet alapján becsült RSDr–értékkel (1), feltételezve, hogy r = 0.66R.

HORRATR

=

a megfigyelt RSDR–érték elosztva a Horwitz-egyenlet alapján becsült RSDR–értékkel.

U

=

a kettes kiterjesztési tényezővel számított kiterjesztett bizonytalanság, ami kb. 95 %-os valószínűségi (konfidencia) szintnek felel meg.

4.2.   Általános követelmények

Az élelmiszer-ellenőrzési célokra alkalmazott vizsgálati módszereknek meg kell felelniük a 85/591/EGK tanácsi irányelv mellékletének 1. és 2. pontjában ismertetett rendelkezéseknek.

4.3.   Különleges követelmények

Ahol a benzo(a)pirén élelmiszerekben való előfordulásának meghatározására közösségi szinten nincs külön módszer előírva, a laboratóriumok bármilyen olyan jóváhagyott módszert választhatnak, amely a. táblázatban előírt hatékonysági kritériumoknak megfelel. A validálásnak lehetőség szerint ki kell terjednie a hitelesített referenciaanyagra is.

TÁBLÁZAT

A benzo(a)pirén vizsgálati módszereire vonatkozó hatékonysági kritériumok

Paraméter

Érték/Megjegyzés

Alkalmazhatóság

A …/2005/EK rendeletben megadott élelmiszerek

Kimutatási határ

Legfeljebb 0,3 μg/kg

Meghatározási határ

Legfeljebb 0,9 μg/kg

Pontosság

HORRATr- vagy HORRATR-értékek 1,5-nél kisebbek a validálási körvizsgálat során

Visszanyerés

50 %–120 %

Specifikusság

Mátrix- vagy spektrális interferenciától mentes, pozitív kimutatás beigazolódása

4.3.1.   Hatékonysági kritériumok – A bizonytalansági funkció megközelítése

Azonban bizonytalansági megközelítést is lehet használni a laboratórium által alkalmazott vizsgálati módszer alkalmasságának felmérésére. A laboratórium olyan módszert alkalmazhat, amely a legmagasabb standardbizonytalanságon belüli eredményekkel szolgál. A legmagasabb standardbizonytalanságot a következő képlettel lehet kiszámítani:

Formula

ahol:

Uf

a legmagasabb standardbizonytalanság

LOD

a módszer kimutatási határa

C

a mindenkori koncentráció

Amennyiben egy vizsgálati módszer a legmagasabb standardbizonytalanságnál kisebb mérési bizonytalanságot eredményez, a módszert ugyanúgy alkalmasnak lehet tekinteni, mint azon módszert, amely megfelel a táblázatban megadott hatékonysági követelményeknek.

4.4.   A visszanyerés számítása és az eredmények közzététele

A vizsgálati eredményt a visszanyeréssel korrigálva vagy nem korrigálva kell megadni. A megadás módját és a visszanyerési mértéket fel kell tüntetni. A megfelelőség ellenőrzésére használják a visszanyeréssel korrigált vizsgálati eredményeket (lásd az I. melléklet 5. pontját).

A vizsgálatot végzőnek figyelembe kell vennie az IUPAC/ISO/AOAC támogatásával kidolgozott Harmonizált iránymutatások az analitikai mérések visszanyerési adatainak használatához című útmutatót (2).

A vizsgálati eredményt x +/- U formában kell megadni, ahol x a vizsgálati eredmény, U pedig a mérési bizonytalanság.

4.5.   A laboratóriumokra vonatkozó minőségi szabványok

A laboratóriumoknak meg kell felelniük a 93/99/EGK irányelvnek.

4.6.   A vizsgálatra vonatkozó egyéb megfontolások

Jártassági vizsgálat

Részvétel az IUPAC/ISO/AOAC támogatásával kidolgozott, a (kémiai) analitikai laboratóriumok jártassági vizsgálatáról szóló nemzetközi harmonizált jegyzőkönyvnek (3) megfelelő jártassági vizsgálatokban.

Belső minőségellenőrzés

A laboratóriumoknak képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy rendelkeznek belső minőségellenőrzési eljárásokkal. Ezekre tartalmaz példát a kémiai analitikai laboratóriumokban alkalmazott belső minőségellenőrzésről szóló ISO/AOAC/IUPAC iránymutatások (4) című kiadvány.

FORRÁSOK

1.

W Horwitz, „Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs”, Anal. Chem., 1982, 54, 67A - 76A.

2.

European Commission Report on the relationship between analytical results, the measurement of uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food legislation, 2004. (http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm).

3.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Protocol for Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories, Edited by M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1993, 65, 2123 - 2144 (Also published in J. AOAC International, 1993, 76, 926).

4.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories, Edited by M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 67A–76A.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

8.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 34/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. február 2.)

a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és mentes halgazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról

(az értesítés a B(2005) 188. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/107/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. és 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2002/308/EK bizottsági határozat (2) bizonyos halbetegségekre vonatkozóan meghatározza a mentes övezetekben és a nem mentes övezetekben lévő mentes halgazdaságok listáját.

(2)

Franciaország egyes, a területén lévő övezetekre vonatkozóan benyújtotta a mentes övezetek státuszának megszerzéséhez szükséges, a VHS-re és az IHN-re vonatkozó indoklásokat. A beadott dokumentáció igazolja, hogy ezek az övezetek megfelelnek a 91/67/EGK irányelv 5. cikke követelményeinek. Ezek ennélfogva megfelelnek a mentes övezetek státuszára vonatkozó követelményeknek, és ezekkel a mentes övezetek jegyzékét ki kell egészíteni.

(3)

Dánia, Franciaország és Olaszország egyes, a területén lévő halgazdaságok esetében benyújtotta a nem mentes övezetekben található mentes halgazdaságok státusza megszerzéséhez szükséges, a VHS-re és az IHN-re vonatkozó indoklásokat. A beadott dokumentáció igazolja, hogy ezek az övezetek megfelelnek a 91/67/EGK irányelv 6. cikke követelményeinek. Ezek ennélfogva megfelelnek a nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság státuszára vonatkozó követelményeknek, és ezekkel a mentes halgazdaságok jegyzékét ki kell egészíteni.

(4)

A 2003/634/EK bizottsági határozat (3) jóváhagyja és felsorolja a VHS, illetve az IHN tekintetében a mentes övezet vagy nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság minősítés megszerzésének céljából a tagállamok által benyújtott programokat. Olaszország bejelentette, hogy az említett határozattal jóváhagyott két programot véglegesítettek. A bemutatott dokumentáció igazolja, hogy egy halgazdaság megfelel a nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság státuszára vonatkozó követelményeknek, és azzal a mentes halgazdaságok jegyzékét ki kell egészíteni, míg egy övezet megfelel mentes övezetek státuszára vonatkozó követelményeknek, és azzal a mentes övezetek jegyzékét ki kell egészíteni.

(5)

A 2002/308/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/308/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet helyébe ennek a határozatnak az I. melléklete lép.

2.

Az II. melléklet helyébe ennek a határozatnak a II. melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 2-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 46., 1991.2.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 106., 2002.4.23., 28. o. A legutóbb a 2004/850/EK határozattal (HL L 368., 2004.12.15., 28. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 220., 2003.9.3., 8. o. A legutóbb a 2004/328/EK (HL L 104., 2004.8.4., 129. o.) határozattal módosított határozat.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A PISZTRÁNGOK VÍRUSOS VÉRFERTŐZÉSE (VHS) ÉS A PISZTRÁNGFÉLÉK FERTŐZŐ VÉRKÉPZŐSZERVI ELHALÁSA (IHN) NEVŰ HALBETEGSÉGEKRE VONATKOZÓAN MENTES ÖVEZETEK

1.A.   A VHS VONATKOZÁSÁBAN MENTES DÁNIAI ÖVEZETEK (1)

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å.

1.B.   AZ IHN-RE VONATKOZÓAN DÁNIÁBAN MENTES ZÓNÁK

Dánia (2).

2.   A VHS ÉS AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES NÉMETORSZÁGI ÖVEZETEK

2.1.   BADEN-WÜRTTEMBERG (3)

Az Isenburger Tal a forrásától a Falkenstein halgazdaság vízkibocsátásáig

Az Eyach és mellékfolyói a forrásoktól a Haigerloch város melletti első duzzasztóműig

Az Andelsbach és mellékfolyói a Krauchenwies város melletti turbináig

A Lauchert és a mellékfolyói a forrásoktól a Sigmaringendorf város melletti turbina gátjáig

A Grosse Lauter és mellékfolyói a forrásoktól a Lauterach város melletti vízesés gátjáig

A Wolfegger Aach és mellékfolyói a forrásoktól a Baienfurth város melletti vízesés gátjáig

Az ENZ vízgyűjtő területe, amely a Grosse Enz-ből, a Kleine Enz-ből és az Eyach-ból áll a forrásoktól a Neuenbürg város központjában lévő átjárhatatlan gátig.

3.   A VHS ÉS AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES SPANYOLORSZÁGI ÖVEZETEK

3.1.   RÉGIÓ: ASZTÚRIA AUTONÓM KÖRZET

Kontinentális övezetek

Asztúria valamennyi vízgyűjtő területe.

Part menti övezetek

Asztúria part menti szakasza teljes hosszúságban.

3.2.   RÉGIÓ: GALÍCIA AUTONÓM KÖRZET

Kontinentális övezetek

Galícia vízgyűjtő területei:

beleértve az Eo folyó, a Sil folyó (León tartományban található forrásától kezdve), a Miño folyó (a forrásától a frieirai gátig) és a Limia folyó (a forrásától a das conchasi gátig) vízgyűjtő területeit,

kivéve a Tamega folyó vízgyűjtő területét.

Part menti övezetek

Galícia part menti területe az Eo folyó torkolatától (Isla Pancha) a Punta Picos-ig (a Miño folyó torkolata).

3.3.   RÉGIÓ: ARAGÓN AUTONÓM KÖRZET

Kontinentális övezetek

Az Ebro folyó vízgyűjtő területe a forrásától az Aragón körzetben található Mequinenza gátjáig,

Az Isuela folyó a forrásától az arguisi gátig,

A Flúmen folyó a forrásától a Santa María de Belsue-i gátig,

A Guatizalema folyó a forrásától a vadielloi gátig,

A Cinca folyó a forrásától a gradoi gátig,

Az Esera folyó a forrásától a barasonai gátig,

A Noguera-Ribagorzana folyó a forrásától a Santa Ana-i gátig,

A Matarraña folyó a forrásától a Aguas de Pena-i gátig,

A Pena folyó a forrásától a penai gátig,

A Guadalaviar-Turia folyó a forrásától a Valencia tartományban lévő generalísimo gátig,

A Mijares folyó a forrásától a Castellón tartományban lévő arenósi gátig.

Az Aragón körzet többi vízfolyása pufferzónának számít.

3.4.   RÉGIÓ: NAVARRA AUTONÓM KÖRZET

Kontinentális övezetek

Az Ebro folyó vízgyűjtő területe a forrásától az Aragón körzetben található Mequinenza gátjáig,

A Bidasoa folyó a forrásától a torkolatáig,

A Leizarán folyó a forrásától a leizaráni (Muga) gátig,

A Navarra körzet többi vízfolyása puffer zónának számít.

3.5.   RÉGIÓ: KASZTÍLIA ÉS LEÓN AUTONÓM KÖRZET

Kontinentális övezetek

Az Ebro folyó vízgyűjtő területe a forrásától az Aragón körzetben található Mequinenza gátjáig,

A Duero folyó a forrásától az aldeávilai gátig,

A Sil folyó,

A Tiétar folyó a forrásától a rosaritoi gátig,

Az Alberche folyó a forrásától a burguilloi gátig.

A Castilla és León autonóm körzet többi vízfolyása puffer zónának számít.

3.6.   RÉGIÓ: KANTÁBRIA AUTONÓM KÖRZET

Kontinentális övezetek

Az Ebro folyó vízgyűjtő területe a forrásától az Aragón körzetben lévő Mequinenza gátig,

A következő folyók vízgyűjtő területei, forrásuktól a tengerig:

Deva folyó

Nansa folyó

Saja-Besaya folyó

Pas-Pisueña folyó

Asón folyó

Agüera folyó

A Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo folyók vízgyűjtő területei puffer zónának számítanak.

Part menti övezetek

Cantabria egész tengerpartja a Deva folyó torkolatától az Ontón patakig.

3.7.   RÉGIÓ: LA RIOJA AUTONÓM KÖRZET

Kontinentális övezetek

Az Ebro folyó vízgyűjtő területe a forrásától az Aragón körzetben található Mequinenza gátjáig.

4.A.   A VHS ÉS AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES FRANCIAORSZÁGI ÖVEZETEK

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Vízgyűjtő területek

A Charente-medence

A Seudre-medence

A Gironde tölcsértorkolatánál levő part folyók medencéi a Charente-Maritime megyében

A Nive és a Nivelles (Pyrenées Atlantiques) vízgyűjtő területei

A Forges-medence (Landes)

A Dronne (Dordogne) vízgyűjtő területe a forrástól a monfourat-i Eglisottes duzzasztóműig

A Beauronne (Dordogne) vízgyűjtő területe a forrástól a faye-i duzzasztóműig

A Valouse (Dordogne) vízgyűjtő területe a forrástól az Etang des Roches Noires-i duzzasztóműig

A Paillasse (Gironde) vízgyűjtő területe a forrástól a Grand Forge-i duzzasztóműig

A Ciron (Lot et Garonne, Gironde) vízgyűjtő területe a forrástól a Moulin de Castaing-i duzzasztóműig

A Petite Leyre (Landes) vízgyűjtő területe a forrástól az argelouse-i Pont de l’Espine-i duzzasztóműig

A Pave (Landes) vízgyűjtő területe a forrástól a pavei duzzasztóműig

Az Escource (Landes) vízgyűjtő területe a forrástól a Moulin de Barbe-i duzzasztóműig

A Geloux (Landes) vízgyűjtő területe a forrástól a Saint Martin d’Oney-i D38 duzzasztóműig

Az Estrigon (Landes) vízgyűjtő területe a forrástól a Campet et Lamolère duzzasztóműig

Az Estampon (Landes) vízgyűjtő területe a forrástól a roquefort-i Ancienne Minoterie duzzasztóműig

A Gélise (Landes, Lot et Garonne) vízgyűjtő területe a forrástól a Gélise és az Osse összefolyása alatt lévő duzzasztóműig

A Magescq (Landes) vízgyűjtő területe a forrástól a torkolatig

A Luys (Pyrénées Atlantiques) vízgyűjtő területe a forrástól a Moulin d’Oro-i duzzasztóműig

A Neez (Pyrénées Atlantiques) vízgyűjtő területe a forrástól a jurançoni duzzasztóműig

A Beez (Pyrénées Atlantiques) vízgyűjtő területe a forrástól a nayi duzzasztóműig

A Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées) vízgyűjtő területe a forrástól a soulomi vízerőmű Calypso duzzasztóművéig.

Part menti területek

A teljes atlanti-óceáni part Vendée megye északi határa és Charente-Maritime megye déli határa között.

4.A.2.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentális övezetek

Bretagne térségének összes vízgyűjtő területe a következő vízgyűjtő területek kivételével:

Vilaine

az Elorn vízgyűjtő területének alvízi része;

A Sèvre Niortaise-medence;

A Lay-medence;

A Vienne-medence következő vízgyűjtő területei:

A La Vienne folyó vízgyűjtő területe a forrásoktól a châtellerault-i duzzasztóműig La Vienne megyében

A La Gartempe folyó vízgyűjtő területe a forrásától a Saint Pierre de Maillé-i (durvarácsos) duzzasztóműig La Vienne megyében

A La Creuse folyó vízgyűjtő területe a forrásoktól a bénavent-i duzzasztóműig l’Indre megyében

A Le Suin folyó vízgyűjtő területe a forrásoktól a douadic-i víztározóig duzzasztóműig l’Indre megyében

A La Claise folyó vízgyűjtő területe a forrásoktól a Bossay-sur-Claise-i duzzasztóműig l’Indre és Loire megyékben

Velleches és des trois Moulins patakjainak vízgyűjtő területe a forrásoktól a des trois Moulins-i víztározóig La Vienne megyében

Az Atlanti-óceán parti folyóinak medencéi Vendée megyében.

Part menti területek

Bretagne teljes part menti szakasza, a következő részek kivételével:

Rade de Brest

Anse de Camaret

a »pointe de Trévignon« és a Laïta folyó torkolata közötti parti övezet

a Tohon folyó torkolatától felfelé a megyehatárig terjedő parti övezet.

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Kontinentális övezetek

A Sélune-medence.

4.A.4.   AQUITÁNIA RÉGIÓ

Vízgyűjtő területek

A Vignac folyó vízgyűjtő területe a forrástól a »la Forge« gátig

A Gouaneyre folyó vízgyűjtő területe a forrástól a »Maillières duzzasztómű« gátjáig

A Susselgue folyó vízgyűjtő területe a forrástól a »de Susselgue« gátig

A Luzou folyó vízgyűjtő területe a forrástól a »de Laluque« halgazdaságnál lévő gátig

A Gouadas folyó vízgyűjtő területe a forrástól a »l’Etang de la Glacière à Saint Vincent de Paul« gátig

A Bayse folyó vízgyűjtő területe a forrástól a »Moulin de Lartia et de Manobre« gátig

A Rancez folyó vízgyűjtő területe a forrástól Rancez-nél lévő gátig

A Eyre folyó vízgyűjtő területe a forrástól az arcachoni tölcsértorkolatig.

4.A.5.   KÖZÉP-PIRENEUSOK

Vízgyűjtő területek

A Cernon folyó vízgyűjtő területe a forrástól a Saint George de Luzençon-nál lévő »de Susselgue« gátig

A Dourdou folyó a Dourdou és Grauzon folyók forrásaitól a Vabres-l’Abbaye-nél lévő átjárhatatlan gátig.

4.A.6.   L’AIN

A Dombes-tó kontinentális övezete.

4.B.   A VHS VONATKOZÁSÁBAN MENTES FRANCIAORSZÁGI ÖVEZETEK

4.B.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentális övezetek

A Loire-medencének a Huisne vízgyűjtőjének a vízfolyások forrásától a Ferté-Bernard víztározókig tartó felső folyásából álló része.

4.C.   AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES FRANCIAORSZÁGI ÖVEZETEK

4.C.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentális övezetek

A Vienne-medence következő vízgyűjtő területe:

a l’Anglin vízgyűjtő területe a forrásoktól a következő duzzasztóművekig:

EDF de Châtellerault a La Vienne folyón, la Vienne megyében

Saint Pierre de Maillé a La Gartempe folyón, la Vienne megyében

Bénavent a La Creuse folyón, l’Indre megyében

Douadic a Le Suin folyón, l’Indre megyében

Bossay-sur-Claise a La Claise folyón, l’Indre és Loire megyékben.

5.A.   A VHS VONATKOZÁSÁBAN MENTES ÍRORSZÁGI ÖVEZETEK

Írország (4), Cape Clear Island kivételével.

5.B.   AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES ÍRORSZÁGI ÖVEZETEK

Írország (4).

6.A.   A VHS ÉS AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES OLASZORSZÁGI ÖVEZETEK

6.A.1.   TRENTINO ALTO ADIGE RÉGIÓ, TRENTO AUTONÓM TARTOMÁNY

Kontinentális övezetek

Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: Az Avisio folyó vízgyűjtő területe a forrástól a Giovo tartományban található Serra San Giorgio-i mesterséges gátig

Zona Val delle Sorne: A Sorna folyó vízgyűjtő területe a forrástól a chizzolai (Ala) vízerőmű által képzett mesterséges gátig, mielőtt beletorkollik az Adige folyóba

Zona Torrente Adanà: Az Adanà folyó vízgyűjtő területe a forrástól az Armani Cornelio-Lardaro halgazdaságtól lefelé található mesterséges gátsorig

Zona Rio Manes: A Rio Manes folyó vizét összegyűjtő övezet a »La Zinquantina« településen lévő »Troticoltura Giovanelli« halgazdaságtól 200 méterrel lefelé található vízesésig

Zona Val di Ledro: A Massangla és Ponale folyók vízgyűjtő területe a forrásuktól a Molina di Ledro-i »Centralenál« található vízerőműig

Zona Valsugana: A Brenta folyó vízgyűjtő területe a forrásaitól a Marzotto gátig a grignoi Monticelliben

Zona Val del Fersina: A Fersina folyó vízgyűjtő területe a forrásaitól a Ponte Alto-i vízesésig.

6.A.2.   LOMBARDIA RÉGIÓ, BRESCIA TARTOMÁNY

Kontinentális övezetek

Zona Ogliolo: a vízgyűjtő terület az Ogliolo patak forrásától az adamelloi halgazdaság után található azon vízesésig, ahol az Ogliolo patak egyesül az Oglio folyóval

Zona Fiume Caffaro: A Cafarro patak forrásától a halgazdaság alatti vízfolyáson egy kilométerrel lejjebb lévő mesterséges gátig tartó vízgyűjtő terület

Zona Val Brembana: A Brembo folyó vízgyűjtő területe, a forrásától a Ponte S. Pietro-i hajózhatatlan gátig.

6.A.3.   UMBRIA RÉGIÓ

6.A.4.   VENETO RÉGIÓ

Kontinentális övezetek

Zona Belluno: A Belluno tartományban lévő vízgyűjtő terület az Ardo patak forrásától a Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno halgazdaság lejjebb lévő gátjáig (mielőtt az Ardo patak a Piave folyóval egyesül).

6.A.5.   TOSCANA RÉGIÓ

Kontinentális övezetek

Zona Valle del fiume Serchio: A Serchio folyó vízgyűjtő területe a forrásaitól a Piaggione vízierőműnél lévő gátig.

6.A.6.   UMBRIA RÉGIÓ

Kontinentális övezetek

Fosso di Terrìa: A Terrìa folyó vízgyűjtő területe a forrásaitól a Ditta Mountain Fish halgazdaság alatt lévő gátig, ahol a Terrìa folyó egyesül a Nera folyóval.

6.B.   A VHS VONATKOZÁSÁBAN MENTES OLASZORSZÁGI ÖVEZETEK

6.B.1.   TRENTINO ALTO ADIGE RÉGIÓ, TRENTO AUTONÓM TARTOMÁNY

Kontinentális övezetek

Zona Valle dei Laghi: A San Massenza, Toblino és Cavedine tavak vízgyűjtő területe a Cavedine tó déli részén lévő, a Torbole tartományban lévő vízierőműhöz vezető lefolyásánál lévő gátig.

6.C.   AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES OLASZORSZÁGI ÖVEZETEK

6.C.1.   UMBRIA RÉGIÓ, PERUGIA TARTOMÁNY

Zona Lago Trasimeno: A Trasimeno-tó.

6.C.2.   TRENTINO ALTO ADIGE RÉGIÓ, TRENTO AUTONÓM TARTOMÁNY

Zona Val Rendena: A Sarca folyó forrásától a Villa Rendena-i Oltresarcában található duzzasztóműig tartó vízgyűjtő terület.

7.A.   A VHS VONATKOZÁSÁBAN MENTES SVÉDORSZÁGI ÖVEZETEK

Svédország (5):

kivéve a Björkö szigetén levő halgazdaságtól számított 20 km-es félkörben található nyugati part menti területet, valamint a Göta és a Säve folyó tölcsértorkolatait és vízgyűjtő területeit egészen a két folyó első vándorgátjáig (az egyik Trollhättan-nál, a másik az Aspen-tó beömlésénél található).

7.B.   AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES SVÉDORSZÁGI ÖVEZETEK

Svédország (5).

8.   A VHS ÉS IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES EGYESÜLT KIRÁLYSÁGI, CSATORNA-SZIGETEKI ÉS A MAN-SZIGETI ÖVEZETEK

Nagy Britannia (5)

Észak-Írország (5)

Guernsey (5)

Man sziget (5).”


(1)  Az oda tartozó vízgyűjtő területek és part menti területek.

(2)  Beleértve az ország teljes szárazföldi és part menti területét.

(3)  A vízgyűjtő területek részei.

(4)  Beleértve a területén található valamennyi kontinentális és part menti területet.

(5)  Beleértve a területén található valamennyi kontinentális és part menti területet.


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A PISZTRÁNGOK VÍRUSOS VÉRFERTŐZÉSE (VHS) ÉS A PISZTRÁNGFÉLÉK FERTŐZŐ VÉRKÉPZŐSZERVI ELHALÁSA (IHN) NEVŰ HALBETEGSÉGEK VONATKOZÁSÁBAN MENTES HALGAZDASÁGOK

1.   A VHS ÉS IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES BELGIUMI HALGAZDASÁGOK

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   A VHS ÉS AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES DÁNIAI HALGAZDASÁGOK

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigårdens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Liegård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

3.A.   A VHS ÉS AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES NÉMETORSZÁGI HALGAZDASÁGOK

3.A.1.   ALSÓ-SZÁSZORSZÁG

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(hatchery only)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   TÜRINGIA

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADEN-WÜRTTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

D-64759 Sensbachtal

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kißleg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weißenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kißleg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey, Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   ÉSZAK-RAJNA-VESZTFÁLIA

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAJORORSZÁG

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

3.A.6.   SZÁSZORSZÁG

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   HESSEN

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES NÉMETORSZÁGI HALGAZDASÁGOK

3.B.1.   TÜRINGIA

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   A VHS ÉS AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES SPANYOLORSZÁGI HALGAZDASÁGOK

4.1.   RÉGIÓ: ARAGÓNIA AUTONÓM KÖZÖSSÉG

1.

Truchas del Prado

located in Alcalá de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2.   RÉGIÓ: ANDALÚZIA AUTONÓM KÖRZET

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. »Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. »Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

5.A.   A VHS ÉS AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES FRANCIAORSZÁGI HALGAZDASÁGOK

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrence (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture »Les Fontaines d’Escot”

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-Au-Bosc

F-80580 Bray-Les-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AQUITÁNIA

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Aure

2.

L’EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lees Athas

INRA — BP-3

F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

3.

Truites de haut Baretous

Route de la Pierre Saint Martin

F-64570 Arette

reg 64040154

Mme Estournes Françoise Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DROME

1.

Pisciculture »Sources de la Fabrique”

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   FELSŐ-NORMANDIA

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merleac (Côtes-d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné sur Roc

SARL Remon

21 rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

5440 FEINS

AAPPMA

9 rue Kerautret Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE- KORZIKA

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SZAJNA-NORMANDIA

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC-ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   KÖZÉP-PIRENEUSOK

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES-MARITIME

1.

Centre piscicole de Roquebiliere

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu Aquatique

F-06450 Roquebilière

5.A.13.   HAUTES ALPES

1.

Pisciculture Fédérale de la Roche-de-Rame

Pisciculture Fédérale

F-05310 La Roche-de-Rame

5.B.   A VHS VONATKOZÁSÁBAN MENTES FRANCIAORSZÁGI HALGAZDASÁGOK

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   A VHS ÉS AZ IHN VONATKOZÁSÁBAN MENTES OLASZORSZÁGI HALGAZDASÁGOK

6.A.1.   RÉGIÓ: FRIULI VENEZIA GIULIA

A Stella folyó medencéje

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine


A Tagliamento folyó medencéje

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine


A Bianco folyó medencéje

8.

S.A.I.S. srl

Loc Blasis Codropio (UD)

Cod I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)


A Muje folyó medencéje

9.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

6.A.2.   TARTOMÁNY: AUTONOMA DI TRENTO

A Noce-medence

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)


A Brenta-medence

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno


Az Adige-medence

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige


A Sarca-medence

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura »La Fiana”

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   RÉGIÓ: UMBRIA

A Nera folyóvölgy

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   RÉGIÓ: VENETO

A Astico-medence

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)


A Lietta folyó medencéje

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)


A Bacchiglione folyó medencéje

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’D’Oro 25

Bolzano Vic. (VI)


A Brenta folyó medencéje

5.

Polo Guerrino

Via S.Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta


A Tione folyó Fattolében

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga


A Tartaro folyó/Tioner-medence

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR


A Celarda folyó

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n.8

I-32100 Belluno


A Molini folyó

9.

Azienda Agricoltura

Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno


A Sile folyó

10.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

6.A.5.   RÉGIÓ: VALLE D’AOSTA

A Dora Baltea folyó medencéje

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   RÉGIÓ: LOMBARDIA

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.s.s.

Troticoltura Foglio Angelo. S. S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondino

Via Fiume 85, Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

6.A.7.   RÉGIÓ: TOSZKÁNA

A Maresca folyó medencéje

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc Carda,

Castel Focognano (AR)

6.A.8.   RÉGIÓ: LIGURIA

1.

Incubatoio Ittico provenciale — Masone. Loc Rio Freddo

Provincia de Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   RÉGIÓ: PIEMONTE

1.

Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres, Oulx (TO)

Cod. 175TO802

Associazone Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233CN800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

6.A.10.   RÉGIÓ: ABRUZZO

1.

Impianti ittiogenici di POPOLI (PE)

Loc S. Callisto

Nouva Azzurro Spa

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11.   RÉGIÓ: EMILIO-ROMAGNA

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Via Porali 1/A — Collagna (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

7.   VHS ÉS AZ IN VONATKOZÁSÁBAN MENTES AUSZTRIAI HALGAZDASÁGOK

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg”


8.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 34/43


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2005. február 4.)

az egyes élelmiszerekben előforduló policiklikus aromás szénhidrogének értékeinek további vizsgálatairól

(az értesítés a B(2005) 256. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/108/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 211. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 466/2001/EK bizottsági rendelet (1) meghatározza a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), különösen a benzo(a)pirén legmagasabb értékét egyes élelmiszerekben. Az élelmiszerekben előforduló karcinogén PAH-értékek körüli bizonytalanságok miatt a rendelet előírja az intézkedések 2007. április 1-jéig történő felülvizsgálatát. E felülvizsgálathoz információk szükségesek.

(2)

Az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság a 2002. december 4-i véleményében arra a következtetésre jutott, hogy számos policiklikus aromás szénhidrogén (PAH) genotoxikus karcinogénnek számít. A genotoxikus anyagok küszöbértéke alatti hatásait tekintetbe véve a PAH értékét az élelmiszerekben az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni. Az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság következtetése alapján a benzo(a)pirén markerként használható az élelmiszerekben található karcinogén PAH (mellékletben felsorolt lista) előfordulásának és hatásának kimutatására. E policiklikus aromás szénhidrogének élelmiszerekben jelenlévő relatív arányaira vonatkozó további elemzések szükségesek annak érdekében, hogy a későbbiekben felül lehessen vizsgálni, hogy a benzo(a)pirént megtartsák-e markerként. Több módszer áll rendelkezésre a policiklikus aromás szénhidrogének vizsgálatára.

(3)

A PAH olyan hevítési, szárítási és füstölési eljárások során keletkezhet az élelmiszerekben, amelyek során az élelmiszerek közvetlen kapcsolatba kerülnek az égéstermékekkel. Amennyiben magas PAH-értéket állapítanak meg az élelmiszerekben, az előállítás és a feldolgozás módszereit ki kell vizsgálni. Például a közvetlen tűz feletti szárítási és hevítési eljárások az étkezési olaj, mint az olívapogácsa-olaj, előállítása során magas PAH-szinteket eredményezhetnek. Az olajfinomítás során a benzo(a)pirén eltávolításához aktív szenet lehet felhasználni, de az még nem tisztázott, hogy a finomítási eljárások során minden PAH hatékonyan eltávolítható-e. Ezért olyan előállítási és feldolgozási eljárásokat kell alkalmazni, amelyek megakadályozzák a nyers olaj PAH-hal való szennyeződését,

AJÁNLJA:

1.

hogy a tagállamok vizsgálják ki a benzo(a)pirén és más policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) értékeit, különösen az I. mellékletben (2) felsoroltakét, amelyek az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság megjelölése szerint karcinogének lehetnek. Továbbá mérjék fel a 208/2005/EK rendeletben felsorolt élelmiszerekben előforduló e policiklikus aromás szénhidrogének relatív értékeit. Vizsgálják ki a más olyan élelmiszerekben előforduló PAH-értékeket is, amelyek magas PAH-tartalommal rendelkezhetnek, mint a szárított gyümölcsök és az étrend-kiegészítők. Az egyes élelmiszerek egyéni mintáiban mért minden egyes karcinogén PAH-értékét jelenteni kell. Például az olívapogácsa-olaj vagy a napraforgó olaj vagy a füstölt hal (a fajok megnevezésével) vagy füstölt sonka, stb. minden egyes egyéni mintájának PAH-tartalmát meg kell adni. A nyers adatokat a Bizottság gyűjti össze és dolgozza fel. A vizsgálatok eredményeit 2006. október 31-ig kell közölni a Bizottsággal, hogy az 2007. április 1-jéig elvégezhesse a legnagyobb értékekre vonatkozó vizsgálatot és a benzo(a)pirén markerként való alkalmasságának vizsgálatát.

2.

hogy a tagállamok vizsgálják meg az étkezési olajok és a zsírok előállítási és feldolgozási módszereit. Amennyiben az étkezési olajokat és zsírokat olyan módszerekkel állítják elő, amelyek magas PAH-szennyeződést okozhatnak a nyers olajban vagy a zsírokban, mint a közvetlen tűz feletti szárítási és hevítési eljárások, vizsgálatokat kell folytatni az előállító alternatív vagy optimálisabb módszereinek segítségével a szennyeződés csökkentésének érdekében. A Bizottságnak legkésőbb 2006. október 31-ig jelenteni kell azokat az eredményeket és a fejleményt, amelyek az esetlegesen szennyezést okozó módszerek elkerüléséhez vezetnek.

3.

hogy a tagállamok vizsgálják meg a füstölt és a szárított élelmiszerek előállítási és feldolgozási módszereit. Amennyiben olyan módszereket alkalmaznak, amelyek magas PAH-szennyeződést okozhatnak, vizsgálatokat kell folytatni az előállító alternatív vagy optimálisabb módszereinek segítségével a szennyeződés csökkentése érdekében. A Bizottságnak legkésőbb 2006. október 31-ig jelenteni kell azokat az eredményeket és a fejleményt, amelyek az esetlegesen szennyezést okozó módszerek elkerüléséhez vezetnek.

4.

hogy a tagállamok vizsgálják meg a PAH jelenlétét és megelőzésének lehetőségét a kakaóvajban, és legkésőbb 2006. október 31-ig jelentsék az eredményeket a Bizottságnak. Szükségesek még a kakaóvajban jelenlévő benzo(a)pirén és más PAH értékeire, a lehetséges szennyeződés forrásaira és a szennyeződés csökkentésének lehetőségeire vonatkozó információk. Ezen információk szükségesek a 208/2005/EK rendeletben a kakaóvajra megállapított kivétel felülvizsgálatának végrehajtásához.

5.

hogy a tagállamok az élelmiszerekben előforduló PAH-szennyezés környezeti forrásainak egyéb vizsgálataira vonatkozó információkat szolgáltassanak.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 77., 2001.3.16., 1. o. A legutóbb a 208/2005/EK rendelettel (lásd ennek a Hivatalos Lapnak a(z) 3 oldalát) módosított rendelet.

(2)  Az élelmiszerügyi tudományos bizottság által nem megjelölt, PAH-okra vonatkozó új információk is elfogadhatók, amennyiben azok a közegészségügyre hatással vannak.


MELLÉKLET

A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), amelyeket az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság karcinogénnek nyilvánított, és amelyeknek az egyes élelmiszerekben található relatív értékeit pontosan ki kell vizsgálni:

 

benz(a)antracén

 

benzo(b)fluorantén

 

benzo(j)fluorantén

 

benzo(k)fluorantén

 

benzo(g,h,i)perilén

 

benzo(a)pirén

 

krizén

 

ciclopenta(c,d)pirén

 

dibenzo(a,h)antracén

 

dibenzo(a,e)pirén

 

dibenzo(a,h)pirén

 

dibenzo(a,i)pirén

 

dibenzo(a,l)pirén

 

indeno(1,2,3-cd)pirén

 

5-metilkrizén


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

8.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 34/46


A TANÁCS 2005/109/KKBP HATÁROZATA

(2005. január 24.)

az Európai Unió és a Marokkói Királyság között, a Marokkói Királyságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (Althea-művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. július 12-én elfogadta az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletéről szóló 2004/570/KKBP együttes fellépést (1)

(2)

Az együttes fellépés 11. cikke (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok az Európai Unióról szóló szerződés 24. cikke szerint megállapodás tárgyát képezik.

(3)

A Tanács 2004. szeptember 13-i felhatalmazását követően az elnökség a főtitkár/főképviselő támogatásával tárgyalásokat folytatott az Európai Unió és a Marokkói Királyság között, a Marokkói Királyságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (ALTHEA-művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről.

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött, a Marokkói Királyságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (ALTHEA-művelet) történő részvételéről szóló megállapodást az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Európai Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személyt.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN


(1)  HL L 252., 2004.7.28., 10. o.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Marokkói Királyság között, a Marokkói Királyságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (Althea-művelet) való részvételéről

AZ EURÓPAI UNIÓ (EU),

egyrészről, és

A MAROKKÓI KIRÁLYSÁG

másrészről

a továbbiakban: a „felek”,

FIGYELEMBE VÉVE

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Részvétel a műveletben

(1)   A Marokkói Királyság e megállapodás rendelkezéseivel és bármely szükséges végrehajtási rendelkezéssel összhangban csatlakozik az EU boszniai és hercegovinai katonai műveletéről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP együttes fellépéshez, valamint bármely olyan együttes fellépéshez vagy határozathoz, amelynek elfogadásával az Európai Unió Tanácsa az EU katonai válságkezelési művelet kiterjesztéséről határoz.

(2)   A Marokkói Királyságnak az EU válságkezelési művelethez való hozzájárulása nem érinti az Európai Unió döntéshozatali autonómiáját.

(3)   A Marokkói Királyság biztosítja, hogy az EU katonai válságkezelési műveletben részt vevő hadereje és állománya a misszióját a következőkkel összhangban teljesíti:

a 2004/570/KKBP együttes fellépés és annak lehetséges további módosításai,

a műveleti terv,

végrehajtási intézkedések.

(4)   A Marokkói Királyság által a művelethez biztosított haderő és állomány a megbízatását kizárólag az EU katonai válságkezelési művelet érdekeinek szem előtt tartásával végzi, és ezen érdekeknek megfelelő magatartást tanúsít.

(5)   A Marokkói Királyság bármely, a műveletben való részvételében bekövetkező változásról kellő időben tájékoztatja az EU műveleti parancsnokot.

2. cikk

Haderők jogállása

(1)   A Marokkói Királyság részéről az EU katonai válságkezelési művelethez biztosított haderő és állomány jogállására az Európai Unió és a fogadó ország között megállapodott, a haderők jogállásáról szóló rendelkezéseket kell – amennyiben van ilyen – alkalmazni.

(2)   A Bosznia és Hercegovina területén kívül található parancsnokságokhoz vagy parancsnoki elemekhez biztosított haderők és állomány jogállására az érintett parancsnokságok és a parancsnoki elemek, valamint a Marokkói Királyság közötti megállapodásokat kell alkalmazni.

(3)   Az (1) bekezdésben említett, a haderők jogállásáról szóló rendelkezések sérelme nélkül a Marokkói Királyság hatáskört gyakorol az EU katonai válságkezelési műveletben részt vevő haderejét és állományát illetően.

(4)   A Marokkói Királyság felel az EU katonai válságkezelési műveletben való részvétellel kapcsolatos bármely, a saját haderejének és állományának bármely tagjától érkező vagy vele kapcsolatos követelés kielégítéséért. A Marokkói Királyság felel a hadereje és állománya bármely tagja ellen irányuló – különösen jogi vagy fegyelmi – eljárások megindításáért, saját törvényeivel és rendelkezéseivel összhangban.

(5)   A Marokkói Királyság vállalja, hogy e megállapodás aláírásakor nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy az EU katonai válságkezelési műveletben részt vevő bármely állam elleni igényekről lemond.

(6)   Az Európai Unió vállalja annak biztosítását, hogy ezen megállapodás aláírásakor a tagállamok nyilatkozatot tesznek az igényekről való lemondásra vonatkozólag a Marokkói Királyságnak az EU katonai válságkezelési műveletben való részvételét illetően.

3. cikk

Minősített információ

(1)   A Marokkói Királyság megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az EU minősített információ az Európai Unió Tanácsának a 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (4), foglalt biztonsági szabályainak és az illetékes hatóságok – ideértve az EU műveleti parancsnokot – által kibocsátott további iránymutatásoknak megfelelő védelemben részesüljön.

(2)   Amennyiben az EU és a Marokkói Királyság között megállapodás jön létre a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokat illetően, úgy a megállapodás rendelkezéseit az EU katonai válságkezelési művelettel összefüggésben is alkalmazni kell.

4. cikk

A parancsnoklás rendje

(1)   Az EU katonai válságkezelési műveletben részt vevő haderő és állomány egésze teljes mértékben saját nemzeti hatóságának parancsnoksága alatt áll.

(2)   A nemzeti hatóságok a haderejük és állományuk műveleti és harcászati parancsnokságát és/vagy ellenőrzését átruházzák az EU műveleti parancsnokra. Az EU műveleti parancsnok jogosult hatáskörét átruházni.

(3)   A Marokkói Királyságot a művelet napi irányításának terén ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az Európai Uniónak a műveletben részt vevő tagállamait.

(4)   Az EU műveleti parancsnok, a Marokkói Királysággal folytatott tárgyalásokat követően, bármikor kérheti a Marokkói Királyság hozzájárulásának visszavonását.

(5)   A Marokkói Királyság saját nemzeti kontingensének az EU katonai válságkezelési műveletben való képviseletére katonai főképviselőt (SMR) nevez ki. A katonai főképviselő konzultál az EU haderőparancsnokával a műveletet érintő valamennyi kérdésben, továbbá felel a kontingens fegyelméért.

5. cikk

Pénzügyi szempontok

(1)   A Marokkói Királyság viseli a műveletben való részvételével kapcsolatos valamennyi költséget, azon költségek kivételével, amelyek az e megállapodás 1. cikke (1) bekezdésében említett jogi eszközök, valamint a katonai vagy védelmi vonatkozású EU műveletek közös költségeinek finanszírozását szolgáló mechanizmus létrehozásáról szóló, 2004. február 23-i 2004/197/KKBP tanácsi határozat (5).

(2)   A művelet végrehajtásának helyszínéül szolgáló állam(ok)ból származó természetes vagy jogi személyek halála, sérülése, vesztesége vagy kára esetén a Marokkói Királyság – felelőssége megállapítása esetén – kártérítést fizet e megállapodás 2. cikke (1) bekezdésében említett, a haderők jogállására vonatkozó rendelkezésekben – amennyiben ilyen létezik – meghatározott feltételek szerint.

6. cikk

A megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezések

Az e megállapodás végrehajtása során szükséges bármely technikai és igazgatási megállapodás az Európai Unió Tanácsa főtitkára/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője és a Marokkói Királyság megfelelő hatóságai között jön létre.

7. cikk

A szerződéses kötelezettségek nem teljesítése

Amennyiben az egyik fél nem teljesíti az előző cikkekben meghatározott kötelességeit, úgy a másik fél ezt a megállapodást egy hónappal korábban megküldött előzetes értesítéssel felmondhatja.

8. cikk

A jogviták rendezése

Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek egymás között diplomáciai úton rendezik.

9. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a megállapodás az azt követő első hónap első napján lép hatályba, amely során a felek kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belső eljárások befejezéséről.

(2)   Ez a megállapodás az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazandó.

(3)   Ez a megállapodás a Marokkói Királyságnak a művelethez való hozzájárulása idejére marad hatályban.

Kelt Brüsszelben, Image angol nyelven, négy példányban.

az Európai Unió részéről

Image

a Marokkói Királyság részéről

Image


(1)  HL L 252., 2004.7.28., 10. o.

(2)  HL L 324., 2004.10.27., 20. o.

(3)  HL L 325., 2004.10.28., 64. o. A BiH/5/2004 határozattal (HL L 357., 2004.12.2., 39. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2004/194/EK határozattal (HL L 63., 2004.2.28., 48. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 63., 2004.2.28., 68. o.

NYILATKOZATOK

hivatkozva a Megállapodás 2. cikkének (5) és (6) bekezdésére

Az EU tagállamok nyilatkozata:

„Az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP EU együttes fellépést alkalmazó EU-tagállamok, a belső jogrendjük által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekeznek lemondani a Marokkói Királysággal szemben – saját állományuk tagjának sérülése, halála, vagy a tulajdonukat képező és az EU válságkezelési művelet által használt bármely vagyontárgyat ért kár vagy veszteség kapcsán –— felmerült igényekről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

az állománynak a Marokkói Királyságból származó tagja az EU válságkezelési művelettel kapcsolatos hivatali kötelessége teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét,

vagy a Marokkói Királyság tulajdonát képező vagyontárgy használata okozta, amennyiben a vagyontárgyat a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az ezen vagyontárgyat használó EU válságkezelési művelet állománya a Marokkói Királyságból származó tagjának súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelezettségszegése esetét.”

A Marokkói Királyság nyilatkozata:

„Az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP EU együttes fellépést alkalmazó Marokkói Királyság, a belső jogrendje által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekszik lemondani az EU válságkezelési műveletben részt vevő bármely más állammal szemben – saját állománya tagjának sérülése, halála, vagy a saját tulajdonát képező és az EU válságkezelési művelet által használt bármely vagyontárgyat ért kár vagy veszteség kapcsán –— felmerült igényekről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

az állomány tagja hivatali kötelessége teljesítése során, az EU válságkezelési művelettel kapcsolatban okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét, vagy

bármely, az EU válságkezelési műveletben részt vevő államok tulajdonában lévő vagyontárgy használata okozta, amennyiben a vagyontárgyat a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az ezen vagyontárgyat használó EU válságkezelési művelet állományának súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése esetét.”


Helyesbítések

8.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 34/51


Helyesbítés az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és Iva címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 345., 2004. november 20. )

A Hivatalos Lap összes nyelvi változatában:

A 73. oldalon, a XV. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„XV. MELLÉKLET

A 99. CIKKBEN HIVATKOZOTT SZARVASMARHAFAJTÁK FELSOROLÁSA

Angler Rotvieh (Angeln) – Rød dansk mælkerace (RMD) – German Red – Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne pie noire

Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.”

A 73. oldalon, a XVI. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„XVI. MELLÉKLET

A 103. CIKKBEN EMLÍTETT ÁTLAGOS TEJHOZAMOK

(kilogramm)

Belgium

5 450

Cseh Köztársaság

5 682

Dánia

6 800

Németország

5 800

Észtország

5 608

Görögország

4 250

Spanyolország

4 650

Franciaország

5 550

Írország

4 100

Olaszország

5 150

Ciprus

6 559

Lettország

4 796

Litvánia

4 970

Luxemburg

5 700

Magyarország

6 666

Málta

 

Hollandia

6 800

Ausztria

4 650

Lengyelország

3 913

Portugália

5 100

Szlovénia

4 787

Szlovákia

5 006

Finnország

6 400

Svédország

7 150

Egyesült Királyság

5 900”