ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 30

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. február 3.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 177/2005/EK rendelete (2005. január 24.) az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról (2005–2006)

1

 

 

A Bizottság 178/2005/EK rendelete (2005. február 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 179/2005/EK rendelete (2005. február 2.) az 1917/2000/EK rendeletnek a Bizottsághoz való adattovábbítás vonatkozásában történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság 180/2005/EK rendelete (2005. február 2.) a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1535/2003/EK rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 181/2005/EK rendelete (2005. február 2.) a nonprofit intézmények és szervezetek vajbeszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 2191/81/EGK rendelet módosításáról

8

 

 

A Bizottság 182/2005/EK rendelete (2005. február 2.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre a 2124/2004/EK rendeletben szabályozott kontingensére benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek

9

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2005/84/Euratom:A Tanács határozata (2005. január 24.) az Európai Atomenergia-közösségnek, a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezményhez való csatlakozásának a jóváhagyásáról

10

 

 

Bizottság

 

*

2005/85/EK:A Bizottság határozata (2005. január 26.) az Iránból származó vagy ott feladott pisztácia és pisztáciából készült egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról (az értesítés a B(2005) 117. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

12

 

*

2005/86/EK:A Bizottság határozata (2005. január 28.) a 2003/71/EK határozatnak az érvényességi ideje tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2005) 186. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

19

 

*

2005/87/EK:A Bizottság határozata (2005. február 2.) a szarvasmarha-állományra vonatkozó statisztikai felméréseket helyettesítő, az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. címe által létrehozott rendszer Svédország számára történő engedélyezéséről (az értesítés a B(2005) 194. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

20

 

 

Európai Központi Bank

 

*

2005/88/EK:Az Európai Központi Bank iránymutatása (2005. január 21.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről (TARGET) szóló EKB/2001/3 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/1)

21

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról szóló, 2005. február 1-i 2005/78/EK, Euratom bizottsági határozathoz (HL L 29., 2005.2.2.)

27

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

3.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/1


A TANÁCS 177/2005/EK RENDELETE

(2005. január 24.)

az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról (2005–2006)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Írországért Nemzetközi Alapot (a továbbiakban: az Alap) 1986-ban hozta létre az Írországért Nemzetközi Alapról szóló, Írország kormánya, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya között 1986. szeptember 18-án megkötött megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) annak érdekében, hogy az 1985. november 15-i angol–ír megállapodásban meghatározott egyik célkitűzés végrehajtásaként támogassa a gazdasági és társadalmi haladást, valamint ösztönözze az írországi nacionalisták és az unionisták közötti kapcsolatfelvételt, párbeszédet és kiegyezést.

(2)

A Közösség 1989-től pénzügyi hozzájárulásokat nyújt az Alap részére. Az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2002. december 10-i 2236/2002/EK tanácsi rendelet (2) értelmében a 2003–2004-es időszakra a 2003. és a 2004. évre egyaránt évente 15 millió eurót különítettek el a közösségi költségvetésből. Ez a rendelet 2004. december 31-én hatályát veszti.

(3)

A 2236/2002/EK rendelet 6. cikkének megfelelően elvégzett értékelések megerősítették, hogy továbbra is szükség van az Alap tevékenységeinek támogatására, és tovább kell erősíteni a célkitűzések együttes hatását és a strukturális alapok intervenciós intézkedéseivel való összehangolást, különös tekintettel a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletnek (3) megfelelően bevezetett, az Észak-Írország és Írország határ menti megyéiben a béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló különprogramra (a továbbiakban: a PEACE program).

(4)

Az észak-írországi békefolyamat 2004. december 31-ét követően is igényli az Alap közösségi támogatását.

(5)

Az Európai Tanács 2004. június 17-i és 18-i brüsszeli ülésén felkérte a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a PEACE program és az Írországért Nemzetközi Alap keretében, valamint a strukturális alapok 2006-ban véget érő más programjai keretében tett intervenciós intézkedések összehangolásának lehetőségét, ideértve azok pénzügyi vonatkozásait is.

(6)

Az Alaphoz való közösségi hozzájárulásnak a 2005. és 2006. évre vonatkozóan pénzügyi támogatás formájában kell megvalósulnia, és így a kiterjesztett PEACE programmal egyidejűleg kell véget érnie.

(7)

A közösségi hozzájárulás elosztásakor az Alapnak elsőbbséget kell biztosítania a határokon vagy a közösségeken átnyúló projekteknek oly módon, hogy a hozzájárulás kiegészítse a PEACE program által finanszírozott tevékenységeket.

(8)

A megállapodással összhangban az Alap minden pénzügyi támogatója megfigyelőként részt vesz az Írországért Nemzetközi Alap Igazgatótanácsának ülésein.

(9)

A Bizottság minden szinten előmozdítja az Alap Igazgatótanácsa és alkalmazottai, valamint a strukturális alapok érintett intervenciós intézkedései – különösen a PEACE program – alapján létrehozott igazgatási szervek összehangolását.

(10)

Az által nyújtott támogatás csak abban az esetben tekinthető hatékonynak, ha fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődést eredményez, és nem más köz- vagy magánkiadások helyettesítésére használják fel.

(11)

Értékelést kell készíteni 2006. április 1-je előtt, amely áttekinti az Alap teljesítményét és a további közösségi támogatás szükségességét.

(12)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodás (4) 34. pontja szerinti pénzügyi referenciaösszeg e rendelet részét képezi a program teljes időtartama folyamán anélkül, hogy ez érintené a költségvetési hatóságnak a Szerződésben meghatározott hatáskörét.

(13)

Az Alapnak nyújtott közösségi hozzájárulás összege 2005-re és 2006-ra folyó értéken évi 15 millió euro.

(14)

Ez a támogatás hozzájárul a tagállamok és azok népei közötti szolidaritás megerősítéséhez.

(15)

A Szerződés nem biztosít a 308. cikkében meghatározottaktól eltérő hatásköröket e rendelet elfogadására vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Írországért Nemzetközi Alap (a továbbiakban: az Alap) részére nyújtott közösségi hozzájárulás végrehajtására vonatkozó pénzügyi referenciaösszeg a 2005–2006-os időszakra 30 millió euro.

Az éves előirányzatokat a pénzügyi terv keretein belül a költségvetési hatóság hagyja jóvá.

2. cikk

Az Alapnak nyújtott pénzügyi hozzájárulást az Írországért Nemzetközi Alapról szóló, Írország kormánya, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya között 1986. szeptember 18-án megkötött megállapodással (a továbbiakban: a megállapodás) összhangban kell felhasználni.

A támogatás nyújtásakor az Alap elsőbbséget ad a határokon vagy a közösségeken átnyúló projekteknek oly módon, hogy a támogatás kiegészítse a strukturális alapok által finanszírozott tevékenységeket, különösen az 1260/1999/EK tanácsi rendelet 7. cikke (4) bekezdése első albekezdésének megfelelően bevezetett, az Észak-Írország és Írország határ menti megyéiben a béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló különprogram (a továbbiakban: a PEACE program) tevékenységeit.

A támogatás felhasználása oly módon történik, hogy fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődést eredményezzen az érintett területeken. A támogatás nem használható fel más köz- és magánkiadások helyettesítésére.

3. cikk

A Bizottság megfigyelőként képviseli a Közösséget az Alap Igazgatótanácsának (a továbbiakban: az Igazgatótanács) ülésein.

Az Alap megfigyelőként képviselteti magát a PEACE program és adott esetben a strukturális alapok más intervenciós intézkedéseinek támogatásfelügyeleti bizottsága ülésein.

4. cikk

A Bizottság az Alap Igazgatótanácsával együttműködve meghatározza a megfelelő közzétételi és tájékoztatási eljárásokat az Alap által finanszírozott projektekhez nyújtott közösségi hozzájárulás nyilvánosságra hozatala érdekében.

5. cikk

A Bizottság legkésőbb 2006. március 31-ig jelentést nyújt be a költségvetési hatóságnak, amelyben értékeli az Alap tevékenységeinek eredményeit és a 2006. év után nyújtandó további hozzájárulások szükségességét, figyelembe véve a békefolyamat előrehaladását Észak-Írországban. A jelentés többek között a következőket tartalmazza:

a)

az Alap tevékenységeinek áttekintése;

b)

a támogatásban részesült projektek listája;

c)

az Alap tevékenységeinek természetéről és hatásáról készült értékelés, különösen a 2. és 7. cikkben megállapított célkitűzések és szempontok vonatkozásában;

d)

az Alap által a strukturális alapok intervenciós beavatkozásaival való együttműködés és koordináció biztosítása érdekében tett intézkedések értékelése, különös tekintettel a 3. és 4. cikkben foglalt kötelezettségekre;

e)

a 6. cikkben említett kötelezettségnek megfelelően a Bizottság által elvégzett vizsgálatok és ellenőrzések eredményeit közlő melléklet.

6. cikk

(1)   A hozzájárulásokat a Bizottság kezeli.

A (2) bekezdésre is figyelemmel az éves hozzájárulásokat a következő részletekben fizetik ki:

a)

az első, 40 %-os előleget azt követően folyósítják, hogy a Bizottság megkapta az Alap Igazgatótanácsának elnöke által aláírt kötelezettségvállalást, amely szerint az Alap e rendelettel összhangban betartja a hozzájárulás nyújtásához kapcsolódó feltételeket;

b)

a második, 40 %-os előleget hat hónappal később folyósítják;

c)

az utolsó, 20 %-os részlet kifizetésére azután kerül sor, hogy a Bizottság megkapta és elfogadta az Alap éves tevékenységéről készült jelentést és a kérdéses évre vonatkozó ellenőrzött számlákat.

(2)   A részletek kifizetése előtt a Bizottság az egyes kifizetések tervezett időpontjában az Alap készpénzegyenlege alapján megvizsgálja annak pénzügyi szükségleteit. Amennyiben a vizsgálat szerint az Alap pénzügyi szükségletei nem indokolják valamelyik részlet kifizetését, az érintett kifizetést fel kell függeszteni. A Bizottság ezt a határozatot az Alap által benyújtott új információk alapján felülvizsgálja, és a kifizetéseket azok indokoltsága esetén haladéktalanul tovább folyósítja.

7. cikk

Olyan művelet esetében, amely valamely strukturális alap intervenciós beavatkozása keretében pénzügyi támogatásban részesül vagy részesülhet, az Alaptól származó hozzájárulás csak akkor biztosítható a művelethez, ha a közösségi strukturális alapoktól származó támogatást képviselő összeghez hozzáadva az Alap hozzájárulásának 40 %-át képviselő összeget, az eredmény nem haladja meg a művelet összes támogatható költségének 75 %-át.

8. cikk

Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet 2006. december 31-én hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN


(1)  2004. december 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(2)  HL L 341., 2002.12.17., 6. o.

(3)  HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb az 1105/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 3. o.) módosított rendelet.

(4)  HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A 2003/429/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 147., 2003.6.14., 25. o.) módosított megállapodás.


3.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/4


A BIZOTTSÁG 178/2005/EK RENDELETE

(2005. február 2.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. február 3-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 2-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. február 2-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

105,7

204

82,8

212

152,0

624

81,6

999

105,5

0707 00 05

052

165,5

999

165,5

0709 90 70

052

197,6

204

239,9

624

56,7

999

164,7

0805 10 20

052

45,0

204

38,8

212

55,5

220

41,4

448

35,4

624

44,6

999

43,5

0805 20 10

052

49,1

204

61,0

624

72,5

999

60,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,4

204

84,8

400

78,8

464

131,4

624

66,2

662

36,0

999

76,8

0805 50 10

052

65,0

999

65,0

0808 10 80

052

104,3

400

110,8

404

107,6

720

59,3

999

95,5

0808 20 50

388

83,2

400

90,9

528

71,9

720

41,5

999

71,9


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


3.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/6


A BIZOTTSÁG 179/2005/EK RENDELETE

(2005. február 2.)

az 1917/2000/EK rendeletnek a Bizottsághoz való adattovábbítás vonatkozásában történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikáról szóló, 1995. május 22-i 1172/95/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. és 13. cikkeire,

mivel:

(1)

A tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. március 31-i 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2), amelyet 2005. január 1-jétől kell alkalmazni, közös keretrendszert hoz létre a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikák rendszeres előállításához.

(2)

A Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozó összesített adatok továbbítására szánt időszakkal való összehangolás érdekében a külső kereskedelemre vonatkozó adatok továbbítására szánt időszakot 6 hétről 40 napra kell csökkenteni.

(3)

Amint azt a Tanács rendszeresen kijelentette, a Gazdasági és Monetáris Unió felügyelete a kereskedelmi statisztikák gyors rendelkezésre bocsátását igényli.

(4)

Ennek megfelelően az 1172/95/EK tanácsi rendeletnek a külkereskedelmi statisztikák tekintetében való végrehajtására vonatkozó egyes rendelkezésekről szóló, 2000. szeptember 7-i 1917/2000/EK bizottsági rendeletet (3) a külső kereskedelemre vonatkozó statisztikák vonatkozásában módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben megállapított intézkedések összhangban állnak a bizottság harmadik országokkal folytatott árukereskedelemre vonatkozó statisztikákról alkotott véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1917/2000/EK rendelet 32. cikke helyébe a következő cikk lép:

„32. cikk

(1)   A tagállamok az alábbiakat állítják össze:

a)

összesített eredmények, melyek definíció szerint minden állományra a harmadik országokkal folytatott kereskedelem összértékét jelentik, továbbá a termékenkénti bontás, összhangban az egységes nemzetközi kereskedelmi áruosztályozás 3. változatának szakaszaival;

b)

az alaprendelet 10. cikke (1) bekezdésében említett részletes eredmények.

(2)   A tagállamok az alábbiak szerint továbbítják az adatokat haladéktalanul a Bizottsághoz:

a)

az (1) bekezdés a) pontja szerint a referencia-időszak lejárta után legfeljebb 40 nappal;

b)

az (1) bekezdés b) pontja szerint a referencia-időszak lejárta után legfeljebb 42 nappal.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. március 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 2-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 118., 1995.5.25., 10. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 102., 2004.4.7., 1. o.

(3)  HL L 229., 2000.9.9., 14. o. Az 1669/2001/EK rendelettel (HL L 224., 2001.8.21., 3. o.) módosított rendelet.


3.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/7


A BIZOTTSÁG 180/2005/EK RENDELETE

(2005. február 2.)

a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1535/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1535/2003/EK rendelet (2) 7. cikke (1) bekezdése második albekezdésének első változatában a Bizottság előírta, hogy a paradicsom, az őszibarack és a körte esetében a termelői szervezetek és a feldolgozók között megkötött szerződésekben a fizetési határidő nem haladhatja meg a – minden egyes szállítmány leszállítási hónapjának végétől számított – két hónapot.

(2)

Az 1535/2003/EK rendeletet módosító 444/2004/EK bizottsági rendelet (3) e rendelkezést kiterjesztette az összes feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékre.

(3)

A szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy e követelményt a paradicsomra, az őszibarackra, a körtére vagy a szárított fügére vonatkozó szerződésekre kell korlátozni.

(4)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Feldolgozottgyümöcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1535/2003/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésében a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A szerződés feltünteti azt a szállítási szakaszt is, melyre az f) pontban említett ár vonatkozik, továbbá a kifizetési feltételeket. A paradicsom, az őszibarack, a körte és a szárított füge esetében a fizetési határidő nem haladhatja meg a – minden egyes szállítmány leszállítási hónapjának végétől számított – két hónapot.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 2-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 218., 2003.8.30., 14. o. A legutóbb a 2169/2004/EK rendelettel (HL L 371., 2004.12.18., 18. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 72., 2004.3.11., 54. o.


3.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/8


A BIZOTTSÁG 181/2005/EK RENDELETE

(2005. február 2.)

a nonprofit intézmények és szervezetek vajbeszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 2191/81/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK rendeletre (1) és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A 2191/81/EGK bizottsági rendelet (2) előírja a nonprofit intézmények és szervezetek által beszerzett vaj támogatását. A vajpiac jelenlegi helyzetére, az említett rendelet szerinti eladások szintjére, a vaj intervenciós árának csökkenésére és a vajra vonatkozó más támogatási rendszerek támogatási szintjének ezt követő csökkenésére tekintettel a támogatás összegét csökkenteni kell.

(2)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2191/81/EGK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében a „100 EUR” összeg helyébe „80 EUR” összeg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 2-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 213., 1981.8.1., 20. o. A legutóbb a 921/2004/EK rendelettel (HL L 163., 2004.4.30., 94. o.) módosított rendelet.


3.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/9


A BIZOTTSÁG 182/2005/EK RENDELETE

(2005. február 2.)

annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre a 2124/2004/EK rendeletben szabályozott kontingensére benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1922/2004/EK rendeletben előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre vontakozó behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 14-i 2124/2004/EK bizottsági rendeletre (2), és különösen annak 4. cikke, (2) bekezdése 1. albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2124/2004/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése 4 600 darabban rögzítette azon mennyiséget, amelyre a közösségi piaci szereplők behozatali jog iránti kérelmet nyújthatnak be az említett rendelet 3. cikke alapján.

(2)

Mivel a behozatali jog iránti kérelmekben megjelölt mennyiségek a 2124/2004/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett rendelkezésre álló mennyiséget, egy egyedi csökkentési eggyütthatót kell rögzíteni a kérelmezett mennyiségekre,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2124/2004/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően benyújtott valamennyi behozatali jog iránti kérelem a kérelmezett mennyiség 13,10541 %-ának erejéig elfogadásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. február 3-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 2-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 368., 2004.12.15., 3. o.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

3.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/10


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. január 24.)

az Európai Atomenergia-közösségnek, a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezményhez való csatlakozásának a jóváhagyásáról

(2005/84/Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 101. cikke második bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény aláírásra nyitva állt 1997. szeptember 29-től a 2001. június 18-i hatálybalépéséig.

(2)

Ez az egyezmény jelenleg csatlakozásra nyitva áll integrációs vagy egyéb regionális szervezetek számára, amennyiben bármely ilyen szervezetet szuverén államok hoztak létre és hatáskörrel rendelkezik nemzetközi megállapodások tárgyalása, megkötése és alkalmazása tekintetében az ezen egyezmény által szabályozott kérdésekben, illetve amelyekhez a közösség csatlakozni kíván.

(3)

Tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés „Egészség és biztonság” című 3. fejezete által a Közösségre ruházott feladatokra, az Európai Atomenergia-közösségnek a közös egyezményhez való csatlakozását jóvá kell hagyni.

(4)

Ezen egyezményhez való csatlakozásakor az Európai Atomenergia-közösségnek fenntartását kell előterjesztenie a radioaktív hulladékok tagállamok közötti szállításának, a Közösség területére történő be-, illetve az onnan történő kiszállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 92/3/Euratom irányelv (1) 12. cikke (1) bekezdésének a közös egyezmény 27. cikke (1) bekezdésének i. pontjában megfogalmazott sajátos követelménnyel való összeegyeztethetetlenségéről, amely előírja a rendeltetési ország jóváhagyását az országhatárokat átlépő szállítás keretében.

(5)

Az egyezményhez szerződő félként való csatlakozásakor a szervezet ezen egyezmény 39. cikke (4) bekezdésének iii. pontja alapján köteles a letéteményes részére egy nyilatkozatot átadni, amelyben feltünteti tagállamait, az egyezmény rá vonatkozó cikkeit és azt, hogy az azon cikkek által szabályozott területeken milyen mértékű hatáskörrel rendelkezik.

(6)

A tagállamok mint szerződő felek hatáskörét a közös egyezmény keretén belül nem befolyásolja a Közösséghez történő csatlakozás,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

(1)   Az Európai Atomenergia-közösségnek a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezményhez való csatlakozását a Tanács jóváhagyja.

(2)   Az Európai Atomenergia-közösség nyilatkozatának szövegét a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény 39. cikke (4) bekezdése iii. pontja rendelkezéseinek megfelelően csatolták e határozathoz.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 24-én.

a Tanács nevében

az elnök

F. BODEN


(1)  HL L 35., 1992.2.12., 24. o.


MELLÉKLET

Az Európai Atomenergia-közösség nyilatkozata a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény 39. cikke (4) bekezdése iii. pontja rendelkezéseinek megfelelően

Jelenleg a következő államok tagjai az Európai Atomenergia-közösségnek: a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

A Közösség kijelenti, hogy a közös egyezmény 1–16. cikkét, a 18., 19., 21. cikket és a 24–44. cikkét alkalmazni kell rá.

A Közösség a fent említett tagállamokkal megosztva rendelkezik hatáskörökkel a közös egyezmény 4. cikke, 6–11. cikke, 13–16. cikke, 19. cikke és a 24–28. cikke által szabályozott területeken, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 2. cikke b) pontjának és az „Egészség és biztonság” című 3. fejezet II. címében szereplő vonatkozó cikkeknek megfelelően.


Bizottság

3.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/12


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 26.)

az Iránból származó vagy ott feladott pisztácia és pisztáciából készült egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról

(az értesítés a B(2005) 117. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/85/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjára,

mivel:

(1)

A 97/613/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint az Iránból származó vagy ott feladott pisztácia és pisztáciából készült egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, 1997. december 11-i 97/830/EK bizottsági határozatot (2) több alkalommal jelentős mértékben módosították.

(2)

A 97/830/EK bizottsági határozat jogalapját az élelmiszer-higiéniáról szóló, 1993. június 14-i 93/43/EK tanácsi irányelv (3) 10. cikke adja meg. Az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) értelmében a 93/43/EGK tanácsi irányelv 2006. január 1-jétől hatályát veszti. E rendelet a továbbiakban nem szolgáltat jogalapot védintézkedésre.

(3)

A 178/2002/EK rendelet intézkedések elfogadását írja elő, amennyiben nyilvánvaló, hogy valamely közösségi eredetű vagy harmadik országból behozott élelmiszer vagy takarmány valószínűsíthetően komoly kockázatot jelent az emberek és az állatok egészségére, illetve a környezetre nézve.

(4)

Az Iránból származó vagy ott feladott pisztáciáról számos esetben bebizonyosodott, hogy aflatoxin B1 szennyeződésének szintje rendkívül magas.

(5)

Az élelmiszerügyi tudományos bizottság jelezte, hogy az aflatoxin B1 erős genotoxikus rákkeltő hatású anyag, és még roppant kis mennyiségben is hozzájárul a májrák kialakulásának kockázatához.

(6)

Ezért az Iránból származó pisztácia importja közegészségügyi szempontból komoly veszélyt jelent a Közösségen belül, és elengedhetetlen a közösségi szintű védintézkedések elfogadása.

(7)

A Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatala (ÉÁH) első alkalommal 1997-ben folytatott vizsgálatokat Iránban a higiéniai körülményeket illetően, és arra a következtetésre jutott, hogy szükség van a higiéniai gyakorlat és a pisztácia nyomon követhetőségének javítására. A küldöttek csoportjának nem nyílt lehetősége a pisztácia valamennyi, exportot megelőző kezelési szakaszának ellenőrzésére. Az iráni hatóságok elsősorban a gyártási, kezelési, válogatási, feldolgozási, csomagolási, valamint szállítási gyakorlat javítását illetően vállaltak kötelezettségeket. Ezért a magas szintű közegészségügyi védelem biztosítása érdekében helyénvaló volt különleges feltételek érvényesítése az Iránból származó pisztácia és pisztáciából készült egyes termékek vonatkozásában. Nyomonkövetési küldetésekre 1998-ban és 2001-ben került sor. Annak ellenére, hogy e küldetések során a higiéniai gyakorlat és a pisztácia nyomonkövethetőségének jelentős javulását állapították meg, a közegészségügyi védelem biztosítása érdekében továbbra is szükséges a különleges feltételek elrendelése az Iránból származó pisztácia és pisztáciából készült egyes termékek vonatkozásában.

(8)

Az Iránból származó pisztácia és pisztáciából készült egyes termékek behozatala lehetséges, feltéve ha a különleges feltételeket alkalmazzák.

(9)

Ezen feltételek egyike, hogy gondoskodni kell a pisztácia és a pisztáciából készült egyes termékek megfelelő higiéniai gyakorlat mellett történő gyártásáról, válogatásáról, kezeléséről, feldolgozásáról, csomagolásáról, valamint szállításáról. Szükséges az aflatoxin B1 és a teljes aflatoxin szintjének Irán elhagyását közvetlenül megelőzően történő megállapítása a szállítmányból vett minták alapján.

(10)

Továbbá szükséges a gyártási, válogatási, kezelési, feldolgozási, csomagolási, valamint szállítási körülményekkel, illetve a szállítmány laboratóriumi vizsgálatának aflatoxin B1 és teljes aflatoxin szintre vonatkozó eredményével kapcsolatos igazoló okmányok iráni hatóságok által történő biztosítása, amelyek valamennyi, Iránból származó vagy ott feladott pisztáciaszállítmányt kísérnek.

(11)

Közegészségügyi megfontolások érdekében a tagállamok időszakos jelentésekben folyamatosan tájékoztatják a Bizottságot az Iránból származó pisztácia és pisztáciából készült egyes termékek szállítmányain elvégzett hivatalos ellenőrzések valamennyi vizsgálati eredményéről. E jelentések kiegészítik a 178/2002/EK rendelettel létrehozott élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszer (RASFF) keretén belüli bejelentési kötelezettségeket.

(12)

Lényeges annak biztosítása, hogy az Iránból származó pisztácia és pisztáciából készült egyes termékek szállítmányainak mintavétele és vizsgálata a Közösségen belül összehangoltan történjen.

(13)

A 2003 és 2004 folyamán lebonyolított ellenőrzések kimutatták, hogy az Iránból származó pisztáciaszállítmányok jelentős része túllépte a maximális aflatoxinszintet. Ezért az aflatoxinok kialakulásának kedvező szállítási és tárolási időszak csökkentése érdekében szükséges az egészségügyi bizonyítvány érvényességének korlátozása.

(14)

E határozat végrehajtását az illetékes iráni hatóságok által nyújtott tájékoztatás és garanciák, valamint a tagállamok által elvégzett ellenőrzések eredményeinek ismeretében felülvizsgálat alatt kell tartani annak megállapítása érdekében, hogy a különleges feltételek megfelelő szintű védelmet biztosítanak-e a Közösségen belüli közegészségügy szempontjából, illetve hogy továbbra is szükség van-e rájuk.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések jelentős hatással bírnak a tagállamok ellenőrző erőforrásaira. Ezért helyénvaló megkövetelni, hogy a nem előírásszerű szállítmányokkal kapcsolatos mintavétel, vizsgálat, tárolás és valamennyi hivatalos intézkedés költségét az importőrök vagy az érintett élelmiszer-ipari vállalkozók viseljék.

(16)

A 97/830/EK határozatot ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni.

(17)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A tagállamok importálhatják:

a 0802 50 00 KN-kód alá tartozó pisztáciát és

a 2008 19 13 és a 2008 19 93 KN-kód alá tartozó pörkölt pisztáciát,

amely Iránból származik vagy ott került feladásra, azonban csak akkor, ha a szállítmányt hivatalos mintavételi és vizsgálati eredmények, valamint az I. mellékletben szereplő, az Iráni Egészségügyi Minisztérium képviselője által kitöltött, aláírt és igazolt egészségügyi bizonyítvány kíséri. Az egészségügyi bizonyítvány olyan behozatal vonatkozásában érvényes, amelyet az egészségügyi bizonyítvány kiállításától számított négy hónapon belül lebonyolítanak.

(2)   Az 1. bekezdésben szereplő termékek közösségi importjára kizárólag a II. mellékletben felsorolt beléptetési helyeken keresztül kerülhet sor.

(3)   Az 1. bekezdésben szereplő valamennyi termékszállítmányt egy olyan kóddal kell azonosítani, amely megfelel a hivatalos mintavételi és vizsgálati eredményeken, valamint az 1. bekezdésben említett egészségügyi bizonyítványon szereplő kódnak.

(4)   Valamennyi tagállam illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy az 1. bekezdésben szereplő termékeket okmányellenőrzés alá vonják annak biztosítása érdekében, hogy azok az 1. bekezdésben említett egészségügyi bizonyítványra és mintavételi eredményekre vonatkozó előírásnak megfeleljenek.

(5)   Valamennyi tagállam illetékes hatóságai az összes, az 1. bekezdésben szereplő termékszállítmányból az aflatoxin B1 és a teljes aflatoxintartalom vizsgálatának céljából mintát vesznek azt megelőzően, hogy a szállítmány a Közösségbe való beléptetési helyről forgalomba kerülne.

A tagállamok a Bizottsághoz háromhavonta benyújtanak egy jelentést az 1. bekezdésben szereplő termékszállítmányokon elvégzett hivatalos ellenőrzések valamennyi vizsgálati eredményéről. E jelentést az egyes negyedéveket követő hónapban (áprilisban, júliusban, októberben és januárban) kell benyújtani.

(6)   Valamennyi mintavételnek és vizsgálatnak alávetett szállítmányt azt megelőzően, hogy az a Közösségbe való beléptetési helyről forgalomba kerülne, legfeljebb 15 munkanapra lehet visszatartani. Az importáló tagállam illetékes hatóságai kibocsátanak egy hivatalos kísérő okmányt, amely tanúsítja, hogy a szállítmányt hivatalos mintavételnek illetve vizsgálatnak vetették alá, valamint feltünteti a vizsgálat eredményét.

(7)   Amennyiben a szállítmány osztott, az 1. és 6. bekezdésben említett egészségügyi bizonyítvány és a hivatalos kísérő okmányok másolatai a nagykereskedelmi szakasz befejeztéig kísérik az osztott szállítmány valamennyi részét. E másolatokat azon tagállam illetékes hatósága hitelesíti, amelynek területén a szállítmány megosztására sor került.

2. cikk

E határozatot az illetékes iráni hatóságok által nyújtott tájékoztatás és garanciák, valamint a tagállamok által elvégzett ellenőrzések eredményeinek ismeretében felülvizsgálat alatt kell tartani annak megállapítása érdekében, hogy az 1. cikkben megállapított különleges feltételek megfelelő szintű védelmet biztosítanak-e a Közösségen belüli közegészségügy szempontjából, illetve hogy továbbra is szükség van-e rájuk.

3. cikk

A mintavétel, a vizsgálat, a tárolás, a hivatalos kísérő okmány kibocsátása, valamint az egészségügyi bizonyítvány és a kísérő okmányok másolatai valamennyi költségét az 1. cikk 4. és 7. bekezdésének megfelelően a szállítmányért felelős élelmiszer-ipari vállalkozó vagy annak képviselője viseli.

Mindemellett valamennyi, az illetékes hatóságok általi hivatalos intézkedéshez kapcsolódó, Iránból származó vagy ott feladott pisztácia és pisztáciából készült egyes termékek nem előírásszerű szállítmánya vonatkozásában felmerülő költséget a szállítmányért felelős élelmiszer-ipari vállalkozó vagy annak képviselője viseli.

4. cikk

A 97/830/EK határozat hatályát veszti.

5. cikk

A határozatot 2005. február 1-jétől kell alkalmazni.

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 26-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 1642/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 4. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 343., 1997.12.13., 30. o. A legutóbb a 2004/429/EK bizottsági határozattal (HL L 154., 2004.4.30., 19. o. A helyesbítés közzététele: HL L 189., 2004.5.27., 13. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 175., 1993.7.19., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o. A helyesbítés közzététele: HL L 226., 2004.6.25., 3. o.


I. MELLÉKLET

Image


II. MELLÉKLET

Az Iránból származó vagy ott feladott pisztácia és pisztáciából készült egyes termékek Európai Közösségbe való behozatalának lebonyolításához igénybe vehető beléptetési helyek jegyzéke

Tagállam

Beléptetési pont

Belgium

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Cseh Köztársaság

Celní úřad Praha D5

Dánia

Valamennyi dán kikötő és repülőtér

Németország

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München – Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Autobahn, HZA Cottbus – ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig – Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz – ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Stralsund (HZA HST) – ZA Ludwigslust (ZA LWL)

Észtország

Muuga kikötői ÁEH, Paljassaare kikötői ÁEH, Paldiski-Lõuna kikötői ÁEH, Dirhami kikötői ÁEH, Luhamaa közúti ÁEH, Narva közúti ÁEH

Görögország

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Spanyolország

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Franciaország

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Írország

Dublin – kikötő és repülőtér,

Cork – kikötő és repülőtér,

Shannon – repülőtér

Olaszország

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste

Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste)

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Ciprus

Limassoli kikötő , Larnacai repülőtér

Lettország

Grebneva – Oroszországgal határos közúti beléptetési hely

Terehova – Oroszországgal határos közúti beléptetési hely

Pātarnieki – Fehéroroszországgal határos közúti beléptetési hely

Silene – Fehéroroszországgal határos közúti beléptetési hely

Daugavpils – teherpályaudvar

Rēzekne – teherpályaudvar

Liepāja – tengeri kikötő

Ventspils – tengeri kikötő

Rīga – tengeri kikötő

Rīga – rigai repülőtér

Rīga – Lett Posta

Litvánia

közút: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

repülőtér: Vilnius

tengeri kikötő: Malkų įlankos, Molo, Pilies

vasút: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxemburg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Magyarország

Ferihegy – Budapest – repülőtér

Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – közút

Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – vasút

Nagylak – Csongrád – közút

Lökösháza – Békés – vasút

Röszke – Csongrád – közút

Kelebia – Bács-Kiskun – vasút

Letenye – Zala – közút

Gyékényes – Somogy – vasút

Mohács – Baranya – kikötő

Málta

Máltai szabad kikötő, Máltai nemzetközi repülőtér, Nagy kikötő

Hollandia

Valamennyi kikötő, repülőtér és határátkelőhely

Ausztria

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA

Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle

Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Lengyelország

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – közúti határátkelőhely

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – közúti határátkelőhely

Bobrowniki – Podlaskie – közúti határátkelőhely

Koroszczyn – Lubelskie – közúti határátkelőhely

Dorohusk – Lubelskie – közúti és vasúti határátkelőhely

Gdynia – Pomorskie – tengeri kikötői határátkelőhely

Gdańsk – Pomorskie – tengeri kikötői határátkelőhely

Medyka-Przemyśl – Podkarpackie – vasúti határátkelőhely

Medyka – Podkarpackie – közúti határátkelőhely

Korczowa – Podkarpackie – közúti határátkelőhely

Jasionka – Podkarpackie – repülőtéri határátkelőhely

Szczecin – Zachodnio – Pomorskie – tengeri kikötői határátkelőhely

Świnoujście – Zachodnio – Pomorskie – tengeri kikötői határátkelőhely

Kołobrzeg – Zachodnio – Pomorskie – tengeri kikötői határátkelőhely

Portugália

Lisboa, Leixões

Szlovénia

Obrežje – közúti határátkelőhely

Koper – kikötői határátkelőhely

Dobova – vasúti határátkelőhely

Brnik (repülőtér)

Jelšane (közút)

Ljubljana (vasút és közút)

Sežana (vasút és közút)

Szlovákia

Vyšné Nemecké – közút, Čierna nad Tisou – vasút

Finnország

Valamennyi finn vámhivatal

Svédország

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Egyesült Királyság

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick repülőtér, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow repülőtér, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (beleértve Tilbury, Thamesport és Sheerness), Manchester repülőtér, Manchester konténerbázis, Manchester nemzetközi teheráru terminál, Manchester (beleértve Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton


3.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/19


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 28.)

a 2003/71/EK határozatnak az érvényességi ideje tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a B(2005) 186. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/86/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező állatok állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke (7) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 22. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A lazacok fertőző vérszegénységének (ISA) Feröer-szigeteki megjelenése a Feröer-szigeteki lazacok fertőző vérszegénységére vonatkozó egyes védőintézkedésekről szóló, 2003. január 29-i 2003/71/EK bizottsági határozat (3) elfogadásához vezetett.

(2)

A Feröer-szigetek által hozott járványvédelmi intézkedések ellenére 2004-ben az ISA további kitöréseit észlelték, és erről értesítették a Bizottságot.

(3)

A Feröer-szigetek az EU és a Feröer-szigetek közötti megállapodás (4) alapján létrehozott állat-egészségügyi alcsoporthoz vészhelyzeti intézkedési tervet nyújtott be az egyes halbetegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről szóló, 1993. június 24-i 93/53/EGK tanácsi irányelv (5) 15. cikkének megfelelően. A vészhelyzeti intézkedési terv a 93/53/EGK irányelv 6. cikkének megfelelően egy eltávolítási tervet tartalmaz. A vakcinázási eljárásokat tartalmazó vészhelyzeti intézkedési tervet és az eltávolítási tervet 2004 szeptemberében fogadta el az alcsoport.

(4)

A Feröer-szigeteken a járványügyi helyzetre és a vakcinázást is tartalmazó védekezési stratégiára való tekintettel a 2003/71/EK határozatban meghatározott védőintézkedéseket a vakcinázás ideje alatt alkalmazni kell. Az elkövetkezendő legalább két évben várhatóan továbbra is a vakcinázás marad a védekezési stratégia.

(5)

Ezért a 2003/71/EK határozatot módosítani kell a határozat érvényességi idejének meghosszabbítása érdekében.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság 2003/71/EK határozata 6. cikkében a „2005. január 31.” szövegrész helyébe a „2007. január 31.” szövegrész lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 26., 2003.1.31., 80. o. A legutóbb a 2004/160/EK határozattal (HL L 50., 2004.2.20., 65. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 53., 1997.2.22., 2. o.

(5)  HL L 175., 1993.7.19., 23. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.


3.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/20


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. február 2.)

a szarvasmarha-állományra vonatkozó statisztikai felméréseket helyettesítő, az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. címe által létrehozott rendszer Svédország számára történő engedélyezéséről

(az értesítés a B(2005) 194. számú dokumentummal történt)

(Csak a svéd nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/87/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhák védelmének területén végrehajtandó statisztikai felméréseket illető, 1993. június 1-jei 93/24/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 1. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) I. címe létrehozott egy, a szarvasmarhák azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszert.

(2)

Az 1999/693/EK bizottsági határozat (3) elismeri a szarvasmarhafélékre vonatkozó svéd adatbázis teljes körű működőképességét.

(3)

A 93/24/EGK irányelv értelmében a tagállamoknak – kérésükre – engedélyezhetik az állományokra vonatkozó felméréseket helyettesítő igazgatási információforrások használatát, amennyiben azok megfelelnek az említett irányelvben előírt kötelezettségeknek.

(4)

Svédország a 2003. október 29-i kérelmének alátámasztásához az 1760/2000/EK rendelet I. címében említett adatbázis struktúráját és aktualizálását, valamint a statisztikai adatok számítási módszerét illetően műszaki dokumentációt bocsátott rendelkezésre.

(5)

Svédország különösen olyan számítási módszereket javasolt a 93/24/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésében említett fajták statisztikai adatainak kiszámításához, melyek nem állnak közvetlenül rendelkezésre az 1760/2000/EK rendelet I. címében említett adatbázisban. Svédországnak minden megfelelő intézkedést meg kell hoznia annak biztosítása érdekében, hogy e számítási módszerek biztosítják a statisztikai adatok pontosságát.

(6)

A svéd hatóságok által közölt műszaki dokumentáció kérelmének vizsgálatát követően megállapításra került, hogy a kérelmet el kell fogadni.

(7)

E határozat összhangban van a 72/279/EGK tanácsi határozat (4) által létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Svédország számára engedélyezik a 93/24/EGK irányelvben előírt, szarvasmarha-állományra vonatkozó felméréseknek az 1760/2000/EK rendelet I. címében említett, szarvasmarhák azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer által történő helyettesítését, annak érdekében, hogy az összes statisztikai adat beszerzésre kerüljön, mely szükséges az említett irányelvben előírt kötelezettségeknek való megfelelésnek.

2. cikk

Amennyiben az 1. cikkben említett rendszer nem működik operatívan, vagy tartalmából adódóan nem ad megbízható statisztikai adatokat az összes vagy egyes szarvasmarhafajtákra nézve, ez esetben Svédország a szarvasmarha-állomány vagy az érintett fajták felbecsüléséhez visszaáll a statisztikai felmérések rendszerére.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 2-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 149., 1993.6.21., 5. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 204., 2000.8.11., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(3)  HL L 273., 1999.10.23., 14. o.

(4)  HL L 179., 1972.8.7., 1. o.


Európai Központi Bank

3.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/21


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2005. január 21.)

a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről (TARGET) szóló EKB/2001/3 iránymutatás módosításáról

(EKB/2005/1)

(2005/88/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 105. cikke (2) bekezdésének első és negyedik francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1., 12.1., 14.3., 17., 18. és 22. cikkére,

mivel:

(1)

2002. október 24-én az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa számos olyan különböző technikai megoldást vizsgált meg, amelyek lehetővé teszik azt, hogy központi bankok ne az összeköttetést biztosító rendszeren keresztül csatlakozzanak a TARGET-hez. Arról született döntés továbbá, hogy a tíz új tagállam 2004. május 1-jén történő EU-csatlakozását követően e tagállamok központi bankjai a fenti változatok egyikének megfelelően ugyanazon jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek a TARGET-tel való összeköttetés tekintetében, mint a többi központi bank. Ez szükségessé tette a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről (TARGET) szóló EKB/2001/3 iránymutatás (1) módosítását.

(2)

Az EKB/2001/3 iránymutatás egy további, kisebb jelentőségű módosítása is szükséges annak érdekében, hogy az tükrözze a résztvevők TARGET-hez való hozzáférésével kapcsolatos jelenlegi gyakorlatot.

(3)

Az Alapokmány 12.1. és 14.3. cikkével összhangban az EKB iránymutatásai a közösségi jog szerves részét képezik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az EKB/2001/3 iránymutatása a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk szövege a következőképpen módosul:

a)

az 1. cikk betűrendben a következő meghatározásokkal egészül ki:

„»kapcsolódó NKB«: az az NKB, amelynek valósidejű bruttó elszámolási (RTGS) rendszere egy szolgáltató NKB-n keresztül áll összeköttetésben a TARGET-tel,

»nem részt vevő tagállamok«: mindazok a tagállamok, amelyek a Szerződés alapján nem vezették be a közös valutát,

»szolgáltató NKB«: az az NKB, amely i. RTGS-rendszere az összeköttetést biztosító rendszeren keresztül csatlakozik a TARGET-hez és ii. szolgáltatásokat nyújt egy kapcsolódó NKB-nak a határon átnyúló fizetések TARGET-en belül való feldolgozása tekintetében, létrehozva ezzel egy kétirányú összeköttetést,”;

b)

az „EGT” meghatározása helyébe a következő bekezdés lép:

„»EGT«: az Európai Gazdasági Térség, amint az Európai Közösség és annak tagállamai, illetve az Európai Szabad Kereskedelmi Társulás tagállamai között létrejött, az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i, módosított megállapodás meghatározta,”;

c)

a „véglegesség” vagy „végleges” meghatározása helyébe a következő meghatározás lép:

„»véglegesség« vagy »végleges«: a kapcsolódó NKB, a küldő NKB/EKB, a küldő résztvevő vagy harmadik személy nem vonhatja vissza, nem törölheti és nem érvénytelenítheti valamely fizetési megbízás teljesítését, még valamely résztvevő ellen fizetésképtelenség miatt indított eljárás esetén sem, a mögöttes ügylet(ek) hiányosságai vagy annak kivételével, hogy a fizetési megbízás(ok) bűncselekményekből vagy csalásból származik(nak) (amennyiben a csalás magában foglalja a hitelezők előnyben részesítését és az érték alatti ügyleteket fizetésképtelenség esetén az adós jogügyleteinek megtámadhatósága szempontjából irányadó időszakban), feltéve hogy erről a hatáskörrel rendelkező bíróság vagy jogviták rendezésére hatáskörrel rendelkező más testület esetenként határoz, vagy ha a fizetési megbízás tévedésből ered,”;

d)

az „inter-NKB számlák” meghatározása helyébe a következő meghatározás lép:

„»inter-NKB számlák«: azon számlák, amelyeket az egyes NKB-k, illetve az EKB az ezen iránymutatás 4a. cikkének sérelme nélkül egymás számára saját könyveikben megnyitnak a határon átnyúló TARGET fizetési forgalom lebonyolítására; minden ilyen inter-NKB számlát az EKB vagy azon NKB javára vezetnek, amely nevében a számlát megnyitották,”;

e)

a „nemzeti RTGS-rendszer üzemzavara” vagy „a TARGET üzemzavara” vagy az „üzemzavar” meghatározás helyébe a következő meghatározás lép:

„»nemzeti RTGS-rendszer üzemzavara« vagy »a TARGET üzemzavara« vagy »üzemzavar«: minden olyan technikai nehézség, hiányosság vagy meghibásodás, amely a technikai infrastruktúrában és/vagy bármely nemzeti RTGS-rendszer, illetve az EKB fizetési rendszere elektronikus rendszerében, vagy az összeköttetést biztosító rendszert vagy a kétirányú összeköttetést szolgáló elektronikus telekommunikációs kapcsolatban jelentkezik, vagy valamely nemzeti RTGS-rendszerhez vagy az EKB fizetési rendszeréhez, az összeköttetést biztosító rendszerhez vagy a kétirányú összeköttetéshez kapcsolódó bármely más esemény, amely lehetetlenné teszi a TARGET-en belül a fizetési megbízások végrehajtását és aznapi feldolgozásuk befejezését; a meghatározás vonatkozik azon esetekre is, amikor az üzemzavar egyszerre jelenik meg egynél több nemzeti RTGS-rendszerben (például a telekommunikációs szolgáltatóval összefüggő meghibásodás miatt),”;

f)

a „jegybanki rendelkezésre állás” meghatározása helyébe a következő meghatározás lép:

„»jegybanki rendelkezésre állás« az euro-rendszer által ajánlott marginális hitelezési és betéti lehetőség.”

2.

Az 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A TARGET leírása

(1)   A transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszer egy valós idejű bruttó elszámolású rendszer az euro számára. A TARGET a nemzeti RTGS rendszerekből, az EKB fizetési mechanizmusából és az összeköttetést biztosító rendszerből áll. Az RTGS-rendszerek az összeköttetést biztosító rendszeren vagy kétirányú összeköttetésen keresztül csatlakozhatnak a TARGET-hez.

(2)   A nem részt vevő tagállamok RTGS-rendszerei csatlakozhatnak a TARGET-hez, amennyiben az ilyen RTGS-rendszerek megfelelnek a 3. cikkben foglalt közös minimumkövetelményeknek, és képesek az eurót saját nemzeti pénznemük mellett feldolgozni. A nem részt vevő tagállamok RTGS-rendszereinek a TARGET-hez való csatlakozását egy olyan megállapodás szabályozza, amelyben az érintett nemzeti központi bankok vállalják a TARGET ezen iránymutatásban említett szabályainak és eljárásainak betartását (adott esetben az ilyen megállapodásban említett előírásokkal és módosításokkal).”

3.

A 3. cikk szövege a következőképpen módosul:

a)

az a) pont 1. alpontja a következő v. ponttal egészül ki:

„v.

az EU-n belüli központi bankok, amelyek RTGS-rendszere nem áll összeköttetésben a TARGET-tel.”;

b)

a b) pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„b)

Pénznem

Minden, határon átnyúló fizetési forgalmat euróban kell lebonyolítani.”;

c)

a c) pont 3. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A TARGET-en keresztül lebonyolódó, valamennyi határon átnyúló fizetési forgalomra az EKB Kormányzótanácsa által a III. mellékletben meghatározott közös díjszabás irányadó.”;

d)

az f) pont 3. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A napközbeni hitelnek megfelelő biztosítékon kell alapulnia. Az elfogadható biztosíték ugyanazon vagyon és eszköz lehet, és arra ugyanazon értékelési és kockázat-ellenőrzési szabályok vonatkoznak, mint amelyeket a monetáris politikai műveleteknél alkalmazott elfogadható biztosítékra előírtak. A 3. cikk a) pontja 1. alpontjának i. és ii. pontjában említett pénzügyi részlegek és a közszektorba tartozó intézmények kivételével az NKB nem fogad el a résztvevő vagy bármely más olyan intézmény által kibocsátott vagy garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt mögöttes eszközként, amellyel a résztvevő a monetáris politikai műveletek alkalmazásában a 2000/12/EK irányelv 1. cikke (26) bekezdésében meghatározott módon szoros kapcsolatban áll.

A nem részt vevő tagállamok minden egyes olyan nemzeti központi bankja, amelynek RTGS-rendszere a TARGET-tel a 2. cikk (2) bekezdése szerint összeköttetésben áll, létrehozhatja és karbantarthatja az elfogadható eszközök listáját, amelyet az adott, a TARGET-tel kapcsolódó nemzeti RTGS-rendszerben részt vevő intézmények használhatnak az ilyen nemzeti központi bankok által nyújtott euro-hiteleik biztosítására, feltéve hogy az ilyen listán szereplő eszközök megfelelnek a monetáris politikai műveleteknél az elfogadható biztosítékra előírt minőségi előírásoknak, és azokra ugyanazon értékelési és kockázat-ellenőrzési szabályok vonatkoznak. A kérdéses nemzeti központi bank az elfogadható eszközök ilyen listáját előzetes jóváhagyásra beterjeszti az EKB-hoz.”

4.

A 4. cikk szövege a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„Az összeköttetést biztosító rendszeren keresztül teljesített, határon átnyúló fizetési forgalomra vonatkozó megállapodások”;

b)

a bevezető bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„E cikk rendelkezéseit az összeköttetést biztosító rendszeren keresztül teljesített vagy teljesítendő, határon átnyúló fizetési forgalomra vonatkozó megállapodásokra kell alkalmazni.”;

c)

a b) pont 3. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Minden inter-NKB számlát euróban kell vezetni.”

5.

Az iránymutatás a következő 4a. cikkel egészül ki:

„4a. cikk

A szolgáltató NKB-n keresztül teljesített, határon átnyúló fizetési forgalomra vonatkozó megállapodások

E cikk rendelkezéseit a kétirányú összeköttetésen keresztül teljesített vagy teljesítendő, határon átnyúló fizetési forgalomra vonatkozó megállapodásokra kell alkalmazni.

a)

A kapcsolat leírása

 

A határon átnyúló fizetési forgalom kétirányú összeköttetésen keresztül való teljesítésekor:

a szolgáltató NKB-helyzettől függően fogadó vagy küldő NKB-nak minősül a küldő vagy fogadó NKB/EKB-val szemben a határon átnyúló fizetési forgalomnak az összeköttetést biztosító rendszeren keresztül való teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek és felelősség tekintetében,

a kapcsolódó NKB helyzettől függően fogadó vagy küldő NKB-nak minősül a fogadó/küldő résztvevő RTGS-számlájának jóváírásával, illetve annak megterhelésével kapcsolatos kötelezettségek és felelősség tekintetében.

b)

A kapcsolódó NKB számlájának megnyitása és működése

1.

A szolgáltató NKB megnyit könyveiben egy euro-számlát a kapcsolódó NKB számára.

2.

A szolgáltató NKB korlátlan és biztosítéki fedezet nélküli hitelkeretet biztosít a kapcsolódó NKB számára.

3.

A kapcsolódó NKB RTGS-rendszerében résztvevő által kezdeményezett, határon átnyúló fizetés teljesítése céljából a szolgáltató NKB megterheli a kapcsolódó NKB számláját és jóváírja a szolgáltató NKB rendszere résztvevőjének RTGS-számláját vagy a fogadó NKB/EKB-nak a szolgáltató NKB-nál vezetett inter-NKB számláját. A kapcsolódó NKB RTGS-rendszerében résztvevőnek címzett, határon átnyúló fizetés teljesítése céljából a szolgáltató NKB megterheli a küldő NKB/EKB inter-NKB számláját vagy a szolgáltató NKB résztvevőjének RTGS-számláját, és jóváírja a kapcsolódó NKB számláját.

c)

A szolgáltató NKB és a kapcsolódó NKB kötelezettségei és felelőssége

1.

Hitelesítés

a)

Mind a kapcsolódó, mind a szolgáltató NKB felelős az egymásnak küldött adatok pontosságáért és alaki helyességéért (szintaxis), valamint elfogadják az ilyen adatokra vonatkozó előírásokat.

b)

A kapcsolódó NKB által benyújtott fizetési megbízás befogadásakor a szolgáltató NKB késedelem nélkül ellenőrzi a fizetési megbízáson szereplő mindazon adatot, amely a fizetés megfelelő teljesítéséhez szükséges. Ha a szolgáltató NKB szintaktikai hibát vagy más, a fizetési megbízás elutasítására alapot adó hiányosságot észlel, nem teljesíti a fizetést, és az adatokat, illetve a fizetési megbízást a szolgáltató és a kapcsolódó NKB által elfogadandó, egyedi szabályok szerint kezeli.

2.

Teljesítés

a)

A kapcsolódó NKB RTGS-rendszerében résztvevő által kezdeményezett, határon átnyúló fizetés teljesítése céljából a kapcsolódó NKB megterheli résztvevője számláját, valamint a kapcsolódó és a szolgáltató NKB által elfogadott szabályok szerint benyújtja a megfelelő fizetési megbízást a szolgáltató NKB-hoz.

b)

Amint a szolgáltató NKB a 4a. cikk c) pontjának 1. alpontja b. pontjának megfelelően ellenőrzi a benyújtott fizetési megbízás érvényességét, a szolgáltató NKB késedelem nélkül:

i.

megterheli a kapcsolódó NKB számláját; és;

ii.

pozitív visszaigazolást küld a kapcsolódó NKB-nak.

c)

A kapcsolódó NKB számlájának megterhelésekor a szolgáltató NKB késedelem nélkül jóváírja a résztvevő RTGS-számláját nemzeti RTGS-rendszerében, vagy a 4. cikknek megfelelően az összekötést biztosító rendszeren keresztül teljesíti a fizetést. Amikor a szolgáltató NKB negatív vagy pozitív visszaigazolást kap a fogadó NKB/EKB-tól, az ilyen visszaigazolást továbbítja a kapcsolódó NKB-nak.

d)

A szolgáltató NKB RTGS-rendszerében résztvevő által kezdeményezett, határon átnyúló fizetésnek a kapcsolódó NKB RTGS-rendszerében résztvevő számára való teljesítése céljából a szolgáltató NKB az ilyen fizetési megbízás megérkezésekor haladéktalanul jóváírja a kapcsolódó NKB számláját. A kapcsolódó NKB ezt követően haladéktalanul jóváírja a kapcsolódó NKB RTGS-rendszerében részt vevő számláját.

e)

A szolgáltató NKB RTGS-rendszerén kívüli RTGS-rendszer résztvevője által kezdeményezett, határon átnyúló fizetésnek a kapcsolódó NKB RTGS-rendszerében résztvevő számára való teljesítése céljából a szolgáltató NKB a küldő NKB/EKB fizetési megbízásának megérkezésekor:

i.

végrehajtja a 4. cikk d) pontjának 1. alpontjában és a 4. cikk d) pontja 2. alpontjának a. pontjában meghatározott eljárásokat;

ii.

majd jóváírja a kapcsolódó NKB számláját, és értesíti erről a kapcsolódó NKB-t; és

iii.

ezt követően pozitív visszaigazolást küld a küldő NKB/EKB-nak.

A ii. pont szerinti értesítés megérkezésekor a kapcsolódó NKB haladéktalanul jóváírja az RTGS-rendszerében részt vevő számláját.

f)

A szolgáltató NKB a kapcsolódó NKB-val együtt meghatározott valamennyi szükséges intézkedést megteszi annak biztosítása érdekében, hogy a kapcsolódó NKB RTGS-rendszerében részt vevő számlájának jóváírásához szükséges valamennyi információ és adat minden körülmények között a kapcsolódó NKB rendelkezésére álljon.

g)

A kapcsolódó NKB RTGS-rendszere nyitvatartásának összhangban kell állnia a IV. mellékletben meghatározott előírásokkal.

3.

Véglegesség

A kétirányú összeköttetésen keresztül teljesített, határon átnyúló fizetés véglegességét a 4. cikk c) pontjának 2. alpontjával és a 4. cikk d) pontjának 2. alpontjával összhangban állapítják meg.

4.

A fizetési megbízások teljesítéséért viselt felelősség átszállása

A kapcsolódó NKB RTGS-rendszerében résztvevő által kezdeményezett, határon átnyúló fizetési forgalom esetében a fizetési megbízások teljesítéséért viselt felelősség abban a pillanatban száll át a kapcsolódó NKB-ról a szolgáltató NKB-ra, amikor a kapcsolódó NKB számlája a szolgáltató NKB-nál megterhelésre kerül, illetve ezt követően a 4. cikk e) pontjának megfelelően az átszáll a fogadó NKB/EKB-ra. A kapcsolódó RTGS-rendszer részt vevője számára teljesítendő, határon átnyúló fizetési forgalom esetében a fizetési megbízások teljesítéséért viselt felelősség akkor száll át a küldő NKB-ról a szolgáltató NKB-ra, amikor a 4a. cikk c) pontja 2. alpontja e. pontjának iii. alpontjában meghatározottak szerint a pozitív visszaigazolás megérkezik a küldő NKB/EKB-hoz.

d)

Hibakezelési rendszer

A 4. cikk f) bekezdésében meghatározott rendszer alkalmazandó a kapcsolódó NKB-kra.

e)

Kapcsolat a telekommunikációs szolgáltatóval

A kapcsolódó NKB összeköttetéssel, illetve egy belépési ponttal rendelkezik a telekommunikációs szolgáltatóhoz. A kapcsolódó NKB-t az alkalmazandó szabályok megszegése eredményeképpen ért veszteség esetén a megtérítés telekommunikációs szolgáltatóval szemben történő érvényesítéséért a kapcsolódó NKB felel, és az ilyen igényt közvetlenül a telekommunikációs szolgáltatónál nyújtja be.

f)

A résztvevők tájékoztatása

Valamennyi NKB tájékoztatja az RTGS-rendszereik résztvevőit arról, hogy a kapcsolódó NKB RTGS-rendszerében részt vevő számára teljesítendő, határon átnyúló fizetési forgalom tekintetében a szolgáltató NKB által kiadott, pozitív visszaigazolás igazolja a kapcsolódó NKB-nak a szolgáltató NKB-nál vezetett számlája jóváírását, de nem igazolja a fogadó résztvevőnek a kapcsolódó NKB-nál vezetett számlája jóváírását. Az NKB-k a szükséges mértékben megfelelően módosítják nemzeti RTGS-szabályaikat.”

6.

A 8. cikk szövege a következőképpen módosul:

a)

az 1. bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„b)

A TARGET kompenzációs rendszer valamennyi nemzeti RTGS rendszerre (függetlenül attól, hogy az ilyen RTGS-rendszerek az összeköttetést biztosító rendszeren vagy egy kétirányú összeköttetésen keresztül csatlakoznak-e a TARGET-hez) és az EKB fizetési rendszerére (EPM) vonatkozik, és valamennyi TARGET-résztvevő számára elérhető (beleértve a részt vevő tagállamok nemzeti RTGS rendszerének azon TARGET-résztvevőit, akik az eurorendszer monetáris politikai műveletei szempontjából nem minősülnek ügyfélnek, illetve a nem részt vevő tagállamok nemzeti RTGS rendszerének TARGET-résztvevőit is) valamennyi TARGET fizetés vonatkozásában (a belföldi és a határokon átnyúló fizetések megkülönböztetése nélkül). A TARGET kompenzációs rendszer nem vonatkozik az EPM ügyfeleire az EPM használatát szabályozó, az EKB weboldalán (www.ecb.int) elérhető és időről időre frissített általános szerződési feltételekkel összhangban.”;

b)

az 1. bekezdés az alábbi ca) ponttal egészül ki:

„ca)

A 8. cikk 1. bekezdése c. pontjának ii. alpontja tekintetében a szolgáltató NKB nem minősül harmadik félnek.”;

c)

az 1. bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

„f)

Amennyiben a kapcsolódó NKB a szolgáltató NKB RTGS-rendszerének üzemzavara miatt nem képes teljesíteni a határon átnyúló fizetést, az ilyen fizetések tekintetében a szolgáltató NKB minősül az üzemzavarral érintett NKB-nak.”

7.

Az 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

Elháríthatatlan erőhatalom

Az NKB-k/EKB ezen iránymutatás be nem tartásáért nem felel addig és olyan mértékben, ameddig és amennyiben nem képes teljesíteni az iránymutatás szerinti kötelezettségeit elháríthatatlan külső ok vagy külső erő (ideértve, de nem kizárólagosan a berendezések meghibásodását vagy üzemzavarát, az erőhatalmat, a természeti katasztrófát, a sztrájkot vagy munkaügyi vitákat) miatt, illetve azok teljesítése emiatt szakad félbe vagy szenved késedelmet; a fenti kimentési lehetőség nem érinti az NKB-k/EKB arra vonatkozó felelősségét, hogy az ezen iránymutatásban előírt háttér kapacitásokkal rendelkezzen, az elháríthatatlan erőhatalomból eredő esemény ellenére a lehetséges mértékben a 4. cikk f) pontjában és a 4a. cikk d) pontjában említett hibaelhárító eljárásokat működtesse, és megtegyen minden ésszerű erőfeszítést az ilyen esemény során bekövetkező károk mérséklése érdekében.”

8.

A 10. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az NKB-k vagy valamely NKB és az EKB közötti ilyen jogvita esetén a TARGET-ben feldolgozott fizetési megbízásokkal, illetve az ezen iránymutatásban említett minden más üggyel kapcsolatban az egymással szemben fennálló jogokat és kötelezettségeket: i. az ezen iránymutatásban és mellékleteiben említett szabályokkal és eljárásokkal; valamint ii. a határon átnyúló fizetéseket érintő vitákban kiegészítő jogforrásként a fogadó NKB/EKB székhelye szerinti tagállam jogszabályaival összhangban kell meghatározni.”

9.

A IV. melléklet helyébe az ezen iránymutatás mellékletében meghatározott szöveg lép.

2. cikk

Ez az iránymutatás 2005. január 25-én lép hatályba.

Ezt az iránymutatást 2005. március 7-étől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek az iránymutatásnak a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2005. január 21-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 140., 2001.5.24., 72. o. A legutóbb az EKB/2004/4 iránymutatással (HL L 205., 2004.6.9., 1. o.) módosított iránymutatás.


MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A TARGET MŰKÖDÉSI IDEJE

A TARGET és következésképpen az NKB-k, illetve a TARGET-ben részt vevő vagy azzal összeköttetésben álló nemzeti RTGS-rendszerek működési idejére az alábbi szabályok vonatkoznak:

1.

A TARGET referenciaideje az »európai központi banki idő«, amit az EKB székhelye szerinti helyi időként határoztak meg.

2.

A TARGET közös működési ideje 07:00 órától 18:00 óráig tart.

3.

Korai, azaz 07:00 óra előtti nyitás az EKB előzetes értesítése után történhet meg:

i.

belföldi okok miatt (például az értékpapírügyletek kiegyenlítésének lehetővé tétele, a nettó elszámolási rendszerek egyenlegeinek kiegyenlítése vagy más belföldi ügyletek, például az NKB-k által az éjszaka folyamán az RTGS-rendszerekbe irányított kötegelt ügyletek kiegyenlítése érdekében); vagy

ii.

a KBER-rel kapcsolatos okok miatt (például olyan napokon, amikor kivételes fizetési forgalom várható, vagy az ázsiai devizákat érintő devizaügyletek euro-lábának feldolgozásakor a devizakiegyenlítési kockázat csökkentése érdekében).

4.

A TARGET-zárásidő előtt egy órával az ügyfélfizetéseket (mind belföldi, mind határon átnyúló esetekben) (1) be kell szüntetni; a fennmaradó idő kizárólag bankközi fizetésekre (mind belföldi, mind határon átnyúló esetekben) (2), a résztvevők közötti likviditás átutalására használható. Az ügyfélátutalások az MT100-as formátumban, vagy ezzel egyenértékű nemzeti üzenetformátumban megadott fizetési üzenetek (amelyek a határon átnyúló továbbításhoz az MT100-as formátumot használják). A 17:00 órás zárásidő végrehajtását belföldi fizetésekre minden egyes NKB saját banki közösségével együttműködve dönti el. Ezen felül az NKB-k folytathatják azon belföldi ügyfélfizetések feldolgozását, amelyek 17:00 órakor sorban álltak.”


(1)  A kapcsolódó NKB RTGS-rendszerében részt vevő által egy szolgáltató NKB-n keresztül küldött, határon átnyúló fizetési forgalom esetében az ügyfélfizetések beküldési határideje: 16:52:30.

(2)  A kapcsolódó NKB RTGS-rendszerében részt vevő által egy szolgáltató NKB-n keresztül küldött, határon átnyúló fizetési forgalom esetében a bankközi fizetések beküldési határideje: 17:52:30.


Helyesbítések

3.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/27


Helyesbítés a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról szóló, 2005. február 1-i 2005/78/EK, Euratom bizottsági határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 29., 2005. február 2. )

A 2005/78/EK, Euratom határozat megjelenését semmisnek kell tekinteni.