ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 27

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. január 29.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 143/2005/EK rendelete (2005. január 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 144/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 75. egyedi pályázati felhívásról

3

 

*

A Bizottság 145/2005/EK rendelete (2005. január 28.) ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről a Kínai Népköztársaságból származó bárium-karbonát behozatalára

4

 

*

A Bizottság 146/2005/EK rendelete (2005. január 28.) az asztali borok önkéntes lepárlására aláírt szerződések elfogadási százalékértékének meghatározásáról

24

 

 

A Bizottság 147/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 156. egyedi pályázati eljárás tekintetében

25

 

 

A Bizottság 148/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 156. egyedi pályázati eljárás tekintetében

27

 

 

A Bizottság 149/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 328. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

29

 

 

A Bizottság 150/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 12. egyenkénti pályázati felhívásra

30

 

 

A Bizottság 151/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a 214/2001/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megtartandó 11. egyedi pályázati felhívásról

31

 

 

A Bizottság 152/2005/EK rendelete (2005. január 28.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2005 január hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában az 1202/2004/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében

32

 

 

A Bizottság 153/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, étkezési szőlő és alma)

33

 

 

A Bizottság 154/2005/EK rendelete (2005. január 28.) az 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt, előfőzött B rizs kivitele tekintetében benyújtott ajánlatokról

35

 

 

A Bizottság 155/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a 2033/2004/EK rendeletben említett, a Réunion szigetére iránnyuló hosszú szemü előhántolt B rizs exporttámogattásának keretében beérkezett ajánlatokról

36

 

 

A Bizottság 156/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a 2031/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált kerekszemű félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs kivitelére vonatkozóan benyújtott ajánlatokról

37

 

*

A Bizottság 2005/5/EK irányelve (2005. január 26.) a 2002/26/EK irányelvnek egyes élelmiszerek ochratoxin-A-tartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek tekintetében történő módosításáról ( 1 )

38

 

*

A Bizottság 2005/7/EK irányelve (2005. január 27.) a takarmányok dioxin- és dioxinjellegű PCB-tartalmának meghatározására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 2002/70/EK irányelv módosításáról ( 1 )

41

 

*

A Bizottság 2005/8/EK irányelve (2005. január 27.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról ( 1 )

44

 

*

A Bizottság 2005/9/EK irányelve (2005. január 28.) a kozmetikai termékekkel kapcsolatos 76/768/EGK tanácsi irányelv módosításáról, annak VII. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából ( 1 )

46

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

2005/64/EK:A Bizottság határozata (2005. január 26.) a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek az engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt macskák, kutyák és görények behozatali feltételei tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a B(2005) 118. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

48

 

*

2005/65/EK:A Bizottság határozata (2005. január 28.) Dániának a Newcastle-betegség tekintetében vakcinázást nem folytató státusát illető változással kapcsolatban egyes további átmeneti garanciákról (az értesítés a B(2005) 143. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

52

 

*

2005/66/EK:A Bizottság határozata (2005. január 28.) a Belgium egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására irányuló terv jóváhagyásáról szóló 2003/363/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a B(2005) 144. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

54

 

*

2005/67/EK:A Bizottság határozata (2005. január 28.) a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegségek tekintetében a mentes övezet vagy nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a B(2005) 148. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

55

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

2005/68/KKBP:A Tanács határozata (2005. január 24.) az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási mechanizmusának (Athena) létrehozásáról szóló 2004/197/KKBP határozat módosításáról

59

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2005/69/IB közös álláspontja (2005. január 24.) egyes adatoknak az Interpollal történő cseréjéről

61

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/1


A BIZOTTSÁG 143/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. január 28-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

123,3

204

75,2

212

176,1

608

118,9

624

163,5

999

131,4

0707 00 05

052

155,2

999

155,2

0709 90 70

052

175,4

204

183,5

624

56,7

999

138,5

0805 10 20

052

43,3

204

45,7

212

54,1

220

38,5

421

38,1

448

34,7

624

71,7

999

46,6

0805 20 10

204

65,1

999

65,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

59,3

204

86,3

400

78,6

464

138,7

624

68,0

662

27,9

999

76,5

0805 50 10

052

70,5

999

70,5

0808 10 80

400

82,6

404

83,9

720

64,7

999

77,1

0808 20 50

388

79,5

400

88,1

528

87,7

720

36,8

999

73,0


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/3


A BIZOTTSÁG 144/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 75. egyedi pályázati felhívásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra nyújtott támogatásra és az ilyen sovány tejpor értékesítésére vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2799/1999/EK bizottsági rendelet (2) 26. cikke értelmében az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás keretében értékesítik az általuk tárolt sovány tejpor bizonyos mennyiségeit.

(2)

A 2799/1999/EK rendelet 30. cikkének értelmében, figyelembe véve az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkezett ajánlatokat, minimális eladási árat kell rögzíteni, de olyan határozat is hozható, hogy a fordulóban nem hirdetnek nyertest.

(3)

A beérkezett pályázatok vizsgálata alapján a pályázati eljárás nem folytatandó.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2799/1999/EK rendelet szerinti 75. egyedi pályázati eljárás – amelyre az ajánlatok benyújtásának határideje 2005. január 25-én járt le – eredménytelen volt.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 340., 1999.12.31., 3. o. A legutóbb az 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/4


A BIZOTTSÁG 145/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről a Kínai Népköztársaságból származó bárium-karbonát behozatalára

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (az „alaprendelet”) és különösen annak 7. cikkére,

miután tanácskozott a tanácsadó bizottsággal,

mivel:

A.   ELJÁRÁS

1.   KEZDEMÉNYEZÉS

(1)

2004. április 30-án a Bizottság bejelentette, az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett értesítés (2) (értesítés felülvizsgálati eljárás megindításáról) útján, hogy dömpingellenes eljárást indít a Kínai Népköztársaságból („KNK” vagy „érintett ország”) származó bárium-karbonátnak a Közösségbe történő behozatalát illetően.

(2)

Az eljárás kezdeményezésére egy panasz alapján került sor, amelyet a Solvay Barium Strontium GmbH („a panasztevő”) nyújtott be, amely a bárium-karbonát egyetlen közösségi gyártója, és a Közösség gyártásának 100 %-át képviseli. A panasz bizonyítékot tartalmazott a mondott termék dömpingjére és az abból származó lényeges sérelemre, ami elegendőnek minősült az eljárás megindítására.

2.   AZ ELJÁRÁS ÁLTAL ÉRINTETT FELEK

(3)

A Bizottság hivatalosan tájékoztatta a panasztevőt, az exportáló gyártókat, azokat az importőröket és felhasználókat, akikről tudott, hogy érintettek, valamint a KNK képviselőit az eljárás megindításáról. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy véleményüket írásban tudassák, és meghallgatást kérjenek a megindításról szóló értesítésben megadott időtartamon belül.

(4)

A panasztevő gyártó, az exportáló gyártók, az importőrök, a felhasználók és a felhasználók egyesületei tudatták véleményüket. Mindazok a felek, akik azt kérték a fent megadott határidőn belül, és jelezték, hogy különleges okai vannak annak, hogy miért kell őket meghallgatni, kaptak meghallgatást.

(5)

Annak érdekében, hogy a KNK-beli exportáló gyártók beadhassák a kérelmet a piacgazdasági státusz („PGS”) vagy egyedi elbírálás („EE”) iránt, ha kívánják, a Bizottság megküldte a PGS- és EE-kérelmezési nyomtatványokat azoknak a kínai vállalatoknak, amelyekről tudott, hogy érintettek. Öt vállalat kérte a PGS-t vagy az EE-t az alaprendelet 2. cikkének (7) bekezdése alapján, arra az esetre, ha a vizsgálat azt állapítaná meg, hogy nem feleltek meg a PGS feltételeinek.

(6)

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben a Bizottság jelezte, hogy az exportőrök/ gyártók és importőrök láthatóan nagy számára való tekintettel mintavételezés alkalmazására kerülhet sor ebben a vizsgálatban. Mivel azonban a vártnál kisebb a száma azoknak az exportáló gyártóknak a KNK-ban, azoknak az importőröknek és felhasználóknak a Közösségben, amelyek jelezték együttműködési készségüket, az a döntés született, hogy a mintavételezésre nincs szükség.

(7)

A Bizottság kérdőíveket küldött ki mindazoknak a feleknek, amelyekről tudott, hogy érintettek, és minden olyan más vállalatnak, amely kapcsolatba lépett vele az eljárás megindításáról szóló értesítésben meghatározott határidőkön belül. Válaszok beérkeztek a panasztevő közösségi gyártótól, öt nem kapcsolt importőrtől, egy nyersanyag-szállítótól, hat felhasználótól, a felhasználók egy egyesületétől és öt exportáló gyártótól a KNK-ból.

(8)

A Bizottság felkutatta és ellenőrizte mindazokat az információkat, amelyeket szükségesnek ítélt a dömping, az általa okozott kár és a Közösség érdekének előzetes meghatározása céljára. Ellenőrző látogatásokra a következő társaságok helyiségeiben került sor:

a)

Közösségi gyártó

Solvay Barium Strontium GmbH, Germany

b)

Exportáló gyártók a Kínai Népköztársaságból

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd.

Zaozhuang Yongli Chemical Co.

Guizhou Hongkaj Chemical Co. Ltd és a kapcsolt Hengyang Hong Xiang Co. Ltd

Guizhou Red Star Developing Co.

Hebei Xinji Chemical Group Co. Ltd

c)

Nem kapcsolt importőrök:

Kimpe Sarl, Franciaország

Norkem BV, Hollandia

d)

Közösségi felhasználók

Ilpea Spa, Olaszország

(9)

Figyelembe véve, hogy azoknak a KNK-beli exportáló gyártók számára, amelyeknek a PGS-elbírálást lehet, hogy nem adják meg, egy normál értéket meg kell határozni, egy analóg országból származó adatok alapján, a következő vállalat helyiségeiben került sor ellenőrzésre:

Chemical Products Corporation („CPC”), Cartersville, gyártó az Amerikai Egyesült Államokban.

3.   VIZSGÁLATI IDŐSZAK

(10)

A dömping és a károkozás vizsgálata a 2003. január 1. és 2003. december 31. közötti időszakra vonatkozott („vi.”). A károkozás felmérése szempontjából releváns tendenciák megvizsgálása a 2000. januárjától a vi. végéig történt (a „megvizsgált időszak”).

B.   AZ ÉRINTETT TERMÉK ÉS A HASONLÓ TERMÉK

1.   AZ ÉRINTETT TERMÉK

(11)

Az érintett termék egy bizonyos bárium-karbonát, több mint 0,07 tömegszázalékos stroncium-tartalommal és 0,0015 tömegszázalékos kéntartalommal, akár por, akár préselt granulátum vagy kalcinált granulátum formájában van, amely a KNK-ból származik és az ex 2836 60 00 KN-kódszám alá tartozik.

2.   HASONLÓ TERMÉK

(12)

Nem találtak különbséget az érintett termék és a KNK-ban, illetve az Amerikai Egyesült Államokban („USA”) gyártott és belföldi piacon értékesített bárium-karbonát között, amely utóbbi analóg országként szolgált a normál érték meghatározásához a KNK-ból származó behozatallal kapcsolatban. Valójában az USÁ-ban gyártott és értékesített bárium-karbonát ugyanazokkal a fizikai és kémiai alapjellemzőkkel és felhasználásokkal rendelkezik, mint az, amelyet a KNK-ból exportálnak a Közösségbe. Hasonlóképpen, nem találtunk különbséget az érintett termék és a közösségi iparág által gyártott és a Közösség piacán értékesített bárium-karbonát között. Mindkettő ugyanolyan fizikai és kémiai jellemzőkkel és felhasználásokkal rendelkezik. Ebből következően a KNK-ban gyártott és a belföldi piacon értékesített bárium-karbonát és az analóg országban gyártott és a belföldi piacon értékesített bárium-karbonát, valamint a Közösségben gyártott és értékesített bárium-karbonát ugyanazokkal a fizikai és kémiai alapjellemzőkkel, illetve felhasználásokkal rendelkezik. Ezért annak a következtetésnek a levonására került sor, hogy a bárium-karbonát összes típusát azonosnak kell tekinteni, az alaprendelet 1. cikkének (4) bekezdése szerinti értelemben.

C.   DÖMPING

1.   PIACGAZDASÁGI STÁTUSZ („PGS”)

(13)

A KNK-ból származó behozatalra vonatkozó dömpingellenes vizsgálatok során a normál értéket az alaprendelet 2. cikkének (1)–(6) bekezdései szerint kell meghatározni azoknál a gyártóknál, amelyekről úgy találtatott, hogy megfelelnek az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában rögzített kritériumoknak.

(14)

Röviden, és csak a könnyebb hivatkozás végett, azokat a kritériumokat, amelyeknek teljesítését kérelmezőknek bizonyítaniuk kell, összefoglalóan alább ismertetjük:

az üzleti döntések és költségek a piaci feltételekre reagálva alakulnak, lényeges állami befolyásolás nélkül,

a számviteli nyilvántartásokat független könyvvizsgálatnak vetik alá, a nemzetközi számviteli szabványokkal összhangban és minden célra azokat alkalmazzák,

nincsenek lényeges torzítások, amelyeket a korábbi nem-piacgazdasági rendszerből hoztak át,

a jogbiztonságot és a stabilitást garantálják a csőddel és a tulajdonnal kapcsolatos törvények,

a devizák átszámítása piaci árfolyamon történik.

(15)

Öt gyártó kérte a KNK-ból a PGS-t az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja alapján, és megválaszolták az exportáló gyártók számára készült, a PGS-igénylő nyomtatványt.

(16)

Két vállalat kérése elutasításra került a PGS-igénylés első elemzése alapján, amely nem mutatta meg, hogy minden kritériumot teljesítenek. Különösen azok a vállalatok, amelyek teljesen vagy túlnyomórészt állami tulajdonban vannak, vagy ahol az igazgatóság teljes egészében vagy túlnyomórészt az állam által jelölt tagokból áll, nem tudták bizonyítani, hogy nincs jelentős állami befolyásolás üzleti döntéseikben. A fennmaradó három vállalatnál a Bizottság megkereste és ezeknek a vállalatoknak a helyiségeiben ellenőrizte mindazokat az információkat, amelyeket PGS-igényléseikben benyújtottak, és amelyeket szükségesnek ítélt.

(17)

A vizsgálat megmutatta, hogy két vállalat megfelelt minden megkövetelt kritériumnak, és ezért ők megkapták a PGS-t. Azok az exportáló gyártók a KNK-ban, amelyek megkapták a PGS-t:

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd.

Zaozhuang Yongli Chemical Co.

(18)

A következő táblázat összefoglalja a meghatározást annál a három vállalatnál, amelyekre a PGS-t nem adták meg, az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában ismertetett mindegyik kritériumra.

Feltételek

Vállalat

2. cikk (7) bek. c) pont 1. fr. bek.

2. cikk (7) bek. c) pont 2. fr. bek.

2. cikk (7) bek. c) pont 3. fr. bek.

2. cikk (7) bek. c) pont 4. fr. bek.

2. cikk (7) bek. c) pont 5. fr. bek.

1

Nem teljesíti

 

 

 

 

2

Nem teljesíti

Nem teljesíti

Nem teljesíti

Teljesíti

Teljesíti

3

Nem teljesíti

 

 

 

 

A kérdőívekre adott ellenőrzött válaszok az együttműködő kínai gyártóktól

(19)

Az érintett vállalatok lehetőséget kaptak arra, hogy a fenti megállapításokhoz megjegyzéseket fűzzenek.

(20)

Ami a 2. vállalatot illeti, kapcsolt vállalatának részvényeseit nem lehetett beazonosítani, és nem lehetett megállapítani, hogy végső soron ki ellenőrzi a vállalatot. Ezért a jelentős állami befolyásolást nem lehetett kizárni. Bár a vállalat ezt a tényt vitatta, nem tudott semmiféle információt vagy bizonyítékot szolgáltatni, ami megmutatta volna, hogy főként magánvállalkozók ellenőrzése alatt áll és nem áll jelentős állami befolyásolás alatt. Ezért annak a következtetésnek a levonására került sor, hogy az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában az 1. francia bekezdésben meghatározott kritériumok nem teljesülnek.

(21)

Ugyanennél a vállalatnál a vizsgálat jelentős fogyatékosságokat állapított meg az auditált beszámolóban. Így a vállalat saját könyvvizsgálói fenntartásoknak adtak hangot többek között a könyvekben szereplő értékesítési adatokkal, az eszközértékeléssel és az értékcsökkenéssel kapcsolatban. Nem történtek azonban korrekciók a könyvvizsgálók által feltárt hiányosságok orvoslására és a vállalat nem tudott magyarázatot adni arra, hogy mindeddig miért nem vették figyelembe a könyvvizsgálók által kifejezésre juttatott fenntartásokat. Ezekre a hiányosságokra való tekintettel nem lett volna lehetséges megbízható dömping-számítást végezni ezen az alapon. Bár a vállalat ezeket a következtetéseket vitatta, nem adott semmiféle ésszerű magyarázatot arról, hogy beszámolója miért lenne megbízható, ezeknek a fogyatékosságoknak az ellenére. Tekintettel a fentiekben ismertetett elemekre, amelyek megkérdőjelezték a beszámoló megbízhatóságát és arra, hogy a könyvvizsgálók által beazonosított problémákat nem javították ki, annak a következtetésnek a levonására került sor, hogy az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritérium nem teljesül.

(22)

Végül, ami a 2. vállalat eszközeinek megszerzését illeti, a vállalat nem tudta megmagyarázni, hogy a vállalat eszközeinek egy részét milyen feltételek mellett vitték át a közös tulajdonú korábban meglévő vállalattól. A Bizottság ezért azt a következtetést vonta le, hogy az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában a 3. francia bekezdésben foglalt feltételek nem teljesülnek. A 2. vállalat nem értett egyet ezekkel a következtetésekkel, de nem adott semmiféle információt vagy bizonyítékot az eszközök átadásával kapcsolatban, amelyek megmutatták volna, hogy nem voltak jelentős torzítások a korábbi, nem piacgazdasági rendszer miatt. A 2. vállalat által beadott igénylés ezért megalapozatlan volt és elutasításra került.

(23)

A Tanácsadó Bizottsággal megbeszélés történt és a közvetlenül érintett felek megkapták a megfelelő tájékoztatást. A közösségi iparág lehetőséget kapott a kommentálásra, és nem ellenezte a PGS meghatározását.

2.   EGYEDI ELBÍRÁLÁS (EE)

(24)

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontját folytatva, országos vám megállapítása, ha van ilyen, az alaprendelet 2. cikk (7) bekezdésének a hatálya alá eső országokra történik, azokat az eseteket kivéve, amikor a vállalatok be tudják mutatni, az alaprendelet 9. cikkének (5) bekezdésével összhangban, hogy a) szabadon repatriálhatnak tőkét és nyereséget; b) az exportáraiknak és –mennyiségeiknek, valamint az értékesítés körülményeinek és feltételeinek meghatározása szabadon történik; c) a részvények többsége magánszemélyek kezében van; Az igazgatóságban tagsággal rendelkező vagy kulcsfontosságú vezetői pozíciókban lévő állami tisztviselőknek vagy kisebbségben kell lenniük, vagy be kell bizonyítani, hogy a vállalat ennek ellenére kellően független az állami befolyásolástól; d) a devizaárfolyamok átszámítása a piaci árfolyamok szerint történik; és e) az állami befolyásolás nem olyan mértékű, ami megengedné az intézkedések megkerülését, ha az exportőrök megkapnák az eltérő vámtételeket.

(25)

Az a három exportáló gyártó, amely nem kapta meg a PGS-t, kérte az egyedi elbírálást is. Ezért a Bizottság megvizsgálta, hogy ez a három exportáló gyártó bizonyította-e, hogy megfelelnek az alaprendelet 9. cikkének (5) bekezdésében meghatározott kritériumoknak.

(26)

Két vállalatról (az. 1. és a 3. vállalatról) kiderült, hogy teljesen vagy túlnyomórészt állami tulajdonban vannak és igazgatótanácsuk teljesen vagy egészét tekintve az állam által kinevezett vezetőkből áll. Ezek a vállalatok nem tudták azt bizonyítani, hogy kellően függetlenek az állami befolyásolástól, következésképpen nem feleltek meg az alaprendelet 9. cikke (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételeknek.

(27)

Bár a harmadik exportáló gyártó (a 2. vállalat) részben magánkézben volt, nem tudta bizonyítani, hogy végső soron ki ellenőrzi, és így a jelentős állami befolyásolást nem lehetett kizárni. Ennek következtében a vállalat nem volt képes azt bizonyítani, hogy megfelelt az alaprendelet 9. cikke (5) bekezdésének c) pontjában foglalt kritériumnak.

(28)

Továbbá mind a három vállalat esetében megállapítást nyert, hogy fennáll az intézkedések megkerülésének kockázata, amennyiben ezek az exportőrök egyedi vámtételeket kapnának. Ez a kockázat részben a fent említett állami befolyásolásból ered a vállalatok közül kettőnek a működésében, és tény, hogy a másik exportőr nem tudta bizonyítani a jelentős állami befolyásolás hiányát sem. Mi több, az érintett termék, tőzsdeáru-jellegéből adódóan, mivel nem azonosítható be, hogy ezt egy bizonyos gyártó állította elő, jelentősnek találtatott az intézkedések megkerülésének kockázata is, oly módon, hogy egy olyan vállalaton keresztül exportálják, amely alacsonyabb vámot fizet. A vállalatok ezért nem teljesítették az alaprendelet 9. cikke (5) bekezdésének e) pontját.

(29)

Következésképpen a három exportáló gyártó egyike sem felelt meg az alaprendelet 9. cikkének (5) bekezdésében meghatározott összes kritériumnak. Ezért annak a következtetésnek a levonására került sor, hogy az EE-t nem szabad megadni azoknak az exportáló gyártóknak, akiknek a PGS-t nem adták meg.

3.   NORMÁL ÉRTÉK

3.1.   A normál érték meghatározása mindazoknak az exportáló gyártóknak a számára, akik nem kapták meg a PGS-t

a)   Analóg ország

(30)

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja alapján a normál érték meghatározása azoknak az exportáló gyártóknak a számára, amelyek nem kapták meg a PGS-t, egy harmadik, piacgazdasággal rendelkező ország („analóg ország”) árai vagy számított értékének alapján történik.

(31)

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben az USA volt betervezve, mint megfelelő, piacgazdasággal rendelkező harmadik ország a normál érték meghatározásának céljára a KNK számára. Az érdekelt feleket felkérték arra, hogy fejtsék ki véleményüket erről a választásról.

(32)

Három exportáló gyártó vitatta ezt a választást, arra hivatkozva, hogy a gazdasági fejlettség szintje, a gyártási folyamat és a nyersanyagokhoz való hozzáférés eltérő az USÁ-ban és a KNK-ban. Továbbá úgy érveltek, hogy a verseny színvonala az USÁ-ban alacsony, mivel ott csak egy bárium-karbonát-előállító van, és a belföldi piacot dömpingellenes intézkedések védik. Dél-Koreát, Oroszországot és Indiát javasolták alternatív analóg országként.

(33)

A Bizottság együttműködésre törekedett más potenciális analóg országokkal, mint például India, Japán és Brazília. Ezekben az országokban azonban egyik gyártó sem kívánt együttműködni.

(34)

Mindenesetre a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Dél-Korea nem megfelelő analóg ország, mert nincs belföldi barit-forrása, amely a legfontosabb nyersanyag, és a bárium-karbonát gyártása is jelentéktelen. Ezen túlmenően a Bizottság elutasította Oroszországot, mint a megfelelő analóg országot, mert az Oroszországban gyártott bárium-karbonát jelentősen gyengébb minőségű, és ezért nem összehasonlítható a KNK-ban és a Közösségben gyártott termékkel. A vizsgálat feltárta azt is, hogy a belföldi piac Brazíliában kicsi, és a védelem szintje magasabb, mint az USÁ-ban. Brazíliát ezért nem tekintettük megfelelő analóg országnak. Ezen túlmenően nem állt rendelkezésre olyan bizonyíték, amely szerint azok az országok, amelyeket alternatív analóg országnak javasoltak, alkalmasabbak lennének, mint az USA.

(35)

Ami az USÁ-t illeti, kiderült, hogy a termelési volumen számottevő és reprezentatív a bárium-karbonát kínai exportja tekintetében.

(36)

Ami a gazdasági fejlettség szintjét és az eltérő gyártási folyamatokat illeti, megfontolásra került, hogy valóban lehetnek bizonyos különbségek. Az USA egy magasan fejlett, iparosodott gazdaság, és az USÁ-ban a gyártó egy korszerűbb és hatékonyabb gyártási módszert alkalmaz annál, amelyet a KNK-ban használnak. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy még akkor is, ha ezek az eltérések kihatnának a normál értékre, ezek rendszerint alacsonyabb normál értékhez vezetnek az USÁ-ban, és ily módon előnyt jelentenek a kínai exportáló gyártók számára. Továbbá emlékeztetünk arra, hogy szükség esetén elvégezhetők a megfelelő kiigazítások. Mindenesetre annak ellenére, hogy a gyártási folyamatok helyi változatossága nem zárható ki, bebizonyosodott, hogy bármely, az USÁ-tól különböző konkrét országban a gyártási folyamat összehasonlíthatóbb lenne a KNK-ban használttal.

(37)

Az USA belföldi piacán folyó versenyt illetően az USA-beli gyártó ki van téve a KNK-ból, Németországból és Mexikóból jövő behozatal által támasztott versenynek. A behozatal ezekből az országokból a piac mintegy 30 %-át tette ki, ami számottevőnek minősült. Ezért annak a következtetésnek a levonására került sor, hogy kellő szintű verseny van az USÁ-ban.

(38)

Ami a nyersanyagokhoz való hozzáférést illeti, kiderült, hogy az USA, a KNK-val együtt, a barit egyik legnagyobb kitermelője, és jelentős barittartalékokkal rendelkezik. Ezért az a következtetés került levonásra, hogy a rendelkezésre állás szempontjából a nyersanyagokhoz való hozzáférés összehasonlítható az USÁ-ban és KNK-ban.

(39)

A fentiekre tekintettel ideiglenesen azt a következtetést vontuk le, hogy az Egyesült Államok megfelelő analóg országot jelent az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésével összhangban.

b)   A normál érték meghatározása az analóg országban

(40)

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja alapján a normál érték meghatározása azoknak az exportáló gyártóknak a számára, amelyek nem kapták meg a PGS-t, az analóg országbeli gyártótól kapott ellenőrzött információk alapján történt, tekintettel a hasonló termék belföldi költségeire és értékesítésére az USA piacán az összehasonlítható terméktípusoknál.

(41)

A normál érték meghatározása az alábbiakban, a (43) – (47) és az (53) – (59) preambulum-bekezdésekben felvázolt módszertan felhasználásával történt. A belföldi értékesítés az USÁ-ban reprezentatív, de bizonyos terméktípusokat nem a szokásos üzletmenet keretében értékesítettek, vagyis veszteséggel értékesítettek. Ezekre a terméktípusokra a normál érték kiszámítása az alaprendelet 2. cikke (3) bekezdésének és az alaprendelet 2. cikke (6) bekezdésének alapján történt, hozzáadva az ésszerű értékesítési, általános és igazgatási („rezsi”) költségeket és egy eredményhányadot a gyártási költségekhez. Mivel az érintett termék belföldi értékesítése reprezentatív, a vállalat rezsije megbízhatónak minősült és felhasználásra került. Ami az eredményhányadot illeti, a vállalat saját, az érintett termék belföldi értékesítésén keletkezett eredményhányada nem volt felhasználható, mert ezt az értékesítést összességében veszteséggel valósították meg. Mivel nem volt más gyártó az USÁ-ban, amely együttműködött volna, a Bizottság a termékek ugyanazon általános kategóriájának termelésére és értékesítésére alkalmazandó eredményhányadot használta fel, az alaprendelet 2. cikke (6) bekezdésének b) pontjával összhangban.

(42)

Az összes terméktípusra a normál érték meghatározása az együttműködő USA-beli gyártó által független ügyfeleknek történő belföldi értékesítés árainak súlyozott átlagával történt, az alábbiakban ismertetett kiigazításokkal.

3.2.   A normál érték meghatározása olyan exportáló gyártók számára, akik megkapták a PGS-t

(43)

Ami a normál érték meghatározását illeti, a Bizottság először azt állapította meg, minden együttműködő exportáló gyártó számára, hogy a bárium-karbonát teljes belföldi értékesítése reprezentatív-e a Közösségbe irányuló teljes exportértékesítésével összehasonlítva. Az alaprendelet 2. cikke (2) bekezdésével összhangban a belföldi értékesítés akkor minősül reprezentatívnak, ha az ilyen értékesítési teljes volumene legalább 5 %-ot tesz ki a gyártónak a Közösségbe irányuló teljes exportértékesítési volumenében. Ezen az alapon mindkét gyártó esetében az érintett termék átfogó belföldi értékesítése a vi. során reprezentatív mennyiségekben történt.

(44)

A Bizottság ezt követően beazonosította az érintett terméknek azokat a belföldön értékesített típusait, amelyek azonosak, vagy közvetlenül összehasonlíthatóak a Közösségbe irányuló exportban értékesített típusokkal.

(45)

Minden, az exportáló gyártók által a belföldi piacukon értékesített, és a Közösségbe irányuló exportra értékesített bárium-karbonát típusával közvetlenül összehasonlítható típusra megállapítást nyert, hogy a belföldi értékesítés kellően reprezentatív-e az alaprendelet 2. cikke (2) bekezdésének céljára. A bárium-karbonát egy bizonyos típusának belföldi értékesítése akkor minősült kellően reprezentatívnak, ha annak a típusnak a teljes belföldi értékesítési volumene a vi. során 5 %-ot vagy többet képviselt a Közösségbe exportált bárium-karbonát összehasonlítható típusának teljes értékesítési volumenéhez képest. Ezeknek az elemzéseknek az eredményeként egy kivételével valamennyi terméktípus értékesítése reprezentatív mennyiségekben történt.

(46)

A Bizottság ezt követően megvizsgálta, hogy a bárium-karbonát minden egyes, belföldön reprezentatív mennyiségekben értékesített típusának belföldi értékesítése tekinthető-e úgy, hogy szokásos kereskedelmi feltételek szerint ment végbe, az alaprendelet 2. cikke (4) bekezdésével összhangban, oly módon, hogy megállapította a független ügyfeleknek történő nyereséges értékesítés arányát a kérdéses bárium-karbonát-típus esetében.

(47)

A belföldi értékesítési ügyleteket akkor tekintettük nyereségesnek, ha a konkrét terméktípus fajlagos ára a gyártási költséggel egyenlő volt, vagy azt meghaladta. A vi. során a belföldi piacon értékesített minden egyes terméktípus gyártási költségét ezért meghatározták.

(48)

Egy exportáló gyártó felvetett egy kiigazítást a beindítási költségekre, azon az alapon, hogy a normális kapacitáskihasználási hányaddal a termelés csak a vi. eleje után kezdődött meg. A társaság csak nem sokkal a vi. kezdete előtt kezdte meg a bárium-karbonát gyártását. A vállalat úgy érvelt, hogy miután gyártási vonalait megvásárolta, számottevő összegeket ruházott be a javításokra, mielőtt a próbagyártás és végül a normális gyártás megindult. Felvetette, hogy a két gyártási vonal átlagos felfuttatási fázisa 11 hónap, és a normál termelés csak 8 hónappal a vi. kezdete után kezdődött volna meg.

(49)

Azzal ellentétben, amit az exportáló gyártó felvetett, megállapítást nyert, hogy a havi gyártási és értékesítési volumenek ugyanazon a szinten voltak a vi. teljes egészében, és néhány esetben még nagyobbak is voltak, mint a havi gyártási és értékesítési volumenek abban az időszakban, amikor állítólag a szokásos kapacitáskihasználási rátákat elérték. A számottevő értékesítési volumenek a vi. teljes egésze folyamán nem mutattak arra, hogy az értékesítés csupán próbagyártásból származik. Emiatt annak a következtetésnek a levonására került sor, hogy a vállalat a normál kapacitáskihasználási rátákkal termelt a vi. teljes egészében. A vállalat továbbá nem mutatta be, hogy az állítólagos felfuttatási fázisban a fajlagos gyártási költség magasabb lett volna, mint abban az időszakban, amikor állítólag a normális kapacitáskihasználási rátákat elérték. Mindenesetre még akkor is, ha a költségek magasabbak lettek volna, ez nem alacsonyabb gyártási volumenek eredménye lett volna, ahogyan az a fentiekben bizonyítást nyert. Emiatt annak a következtetésnek a levonására került sor, hogy a felfuttatási költségekre való tekintettel történő kiigazítás felvetése ellentmondásos volt és bizonyítékkal nem volt alátámasztva, ezért elutasításra került.

(50)

Ugyanaz a gyártó vetette fel, hogy a vállalat által az „állóeszköz-beruházásokra” használt értékcsökkenési módszer nem tükrözte indokolt mértékben az érintett termék gyártásával és értékesítésével kapcsolatos költségeket. Az elvégzett beruházások a gyártási vonalak beszerzése utáni, kezdeti javítási költségeinek feleltek meg, és egyetlen pénzügyi évben számolták el ezeket, mivel a vállalat úgy vélte, hogy a javított eszközök hasznos élettartama egy évnél kevesebb lesz. A vállalat úgy tervezte, hogy akkor további beruházásokat eszközöl ezen időszak után. Mivel azonban nem volt szükség további javításra a gyártási vonalaknál, a beruházások tényleges élettartama hosszabb volt, mint eredetileg várták. A vállalat felvetette, hogy az értékcsökkenési időszakot így hozzá kell igazítani a gazdasági realitásokhoz és a könyvekben szereplő költségekhez, amelyeket megfelelően ki kell igazítani, az alaprendelet 2. cikkének (5) bekezdése alapján.

(51)

Tekintettel a fenti felvetésre, úgy véljük, hogy a szokásosnál magasabb javítási költségek a használt berendezések tulajdonlásának első évében nem rendhagyóak, és az ilyen magasabb költségeknek az első évre történő ráterhelése megfelel a szokásos számviteli gyakorlatnak. A vállalat által választott módszertan ezért nem volt indokolatlan, hanem megfelelt a szokásos gyakorlatnak. Az a tény, hogy a későbbiekben további javítási költségigény nem merült fel, nem indokolja a szokásos számviteli gyakorlattól való eltérést. A vállalatnak az a felvetése, hogy a költségeket ilyen szempontból ki kell igazítani, nem került elfogadásra és el lett utasítva.

(52)

A másik exportáló gyártó azt vetette fel hogy a melléktermék (kén) értékét le kellene vonni az érintett termék gyártási költségéből. A ként továbbfeldolgozással nyerik egy gázból (H2S), amely automatikusan szabadul ki a bárium-karbonát gyártása során. A vállalatnak azonban nem voltak meg a műszaki eszközei arra, hogy a kéngyártás során felhasznált gáz mennyiségét megmérje, és ezért nem tudta számszerűsíteni igényét. Továbbá, a vállalat számviteli rendszerében a ként és az érintett terméket két külön termékként kezelték, és a bárium-karbonát gyártásának költségeit a kén értékének figyelembevétele nélkül állapították meg. Ezen az alapon a felvetés egyelőre elutasításra került.

(53)

Ahogyan azt a (46) preambulum-bekezdés említi, a kérdéses terméktípus független ügyfeleknek a belföldi piacon történő nyereséges értékesítésének aránya megállapításra került. Azokban az esetekben, amikor a bárium-karbonát adott típusának értékesítési volumene, amelyet a számított gyártási költséggel egyenlő vagy azt meghaladó nettó értékesítési áron adtak el, annak a típusnak a teljes értékesítési volumenében több mint 80 %-ot képviselt, és amikor annak a típusnak a súlyozott átlagára a gyártási költséggel egyenlő vagy azt meghaladó volt, a normál érték a tényleges belföldi áron alapult, amelynek kiszámítása annak a típusnak a vi. során megvalósult belföldi értékesítési árainak súlyozott átlagaként történt, függetlenül attól, hogy az értékesítés nyereséges volt-e vagy sem. Azokban az esetekben, amikor a nyereséges értékesítés volumene a bárium-karbonát adott típusánál annak a típusnak a teljes értékesítési volumenében 80 %-ot vagy kevesebbet képviselt, és amikor annak a típusnak a súlyozott átlagára a gyártási költségnél alacsonyabb volt, a normál érték a tényleges belföldi áron alapult, amelynek kiszámítása csak annak a típusnak a vi. során megvalósult nyereséges belföldi értékesítési árainak súlyozott átlagaként történt, feltéve, hogy ez az értékesítés annak a típusnak a teljes értékesítési volumenében 10 %-ot vagy annál többet képviselt.

(54)

Azokban az esetekben, amikor bármelyik terméktípus nyereséges értékesítésének volumene annak a típusnak az értékesítésében 10 %-nál kevesebbet képviselt, úgy tekintettük, hogy ez a bizonyos típus elégtelen mennyiségekben került értékesítésre ahhoz, hogy a belföldi ár kellő alapot biztosítson a normál érték megállapításához.

(55)

A fenti elemzések eredményeként megállapítást nyert, hogy egy kivételével minden terméktípus értékesítése a szokásos kereskedelem keretében történt az ár szempontjából.

(56)

Minden olyan terméktípusnál, amelyet vagy nem értékesítettek reprezentatív mennyiségekben, vagy amelyeket nem a szokásos kereskedelmi feltételek szerint értékesítettek, a kérdéses exportáló gyártó belföldi árai nem voltak felhasználhatóak a normál érték megállapítására, és egy más módszert kellett alkalmazni.

(57)

Ehhez a Bizottság számított normál értéket használt, az alaprendelet 2. cikke (3) bekezdésével és a 2. cikke (6) bekezdésével összhangban.

(58)

Az alaprendelet 2. cikke (3) bekezdésének megfelelően a normál érték kiszámítása az egyes exportáló gyártók saját gyártási költségeinek alapján történt, hozzáadva egy ésszerű összeget az értékesítési, általános és igazgatási („rezsi”) költségekre és az eredményhányadra.

(59)

Mivel a rezsi és az érintett exportáló gyártók által a belföldi piacon realizált eredmény megbízható adatokat képeztek az alaprendelet 2. cikke (6) bekezdése szerinti értelemben, az exportáló gyártó saját rezsije és eredménye került felhasználásra minden olyan esetben, amikor a normál érték kiszámítása történt.

4.   EXPORTÁRAK

(60)

Minden együttműködő kínai exportáló gyártó számára, amelyik megkapta a PGS-t, az exportértékesítés meghatározása egyenként, vállalatok szerint történt. Az érintett exportáló gyártók minden, a Közösségbe irányuló exportértékesítése közvetlenül a Közösségen belüli független ügyfeleknek történt, és ezért az exportárat az alaprendelet 2. cikkének (8) bekezdésével összhangban, a ténylegesen fizetett vagy fizetendő árak alapján állapították meg.

5.   ÖSSZEHASONLÍTÁS

(61)

A normál érték és az exportár közötti összehasonlítást gyártelepi alapon, ugyanezen a kereskedelmi szinten végezték el. A normál érték és az exportár közötti valós összehasonlítás érdekében kellő engedmény biztosítására került sor, korrekciók formájában, az árakat és az árak összehasonlíthatóságát befolyásoló különbségekre, az alaprendelet 2. cikke (10) bekezdésével összhangban. A megfelelő korrekciókat minden olyan esetben elvégezték, amikor azok indokoltnak, pontosnak és ellenőrzött bizonyítékokkal alátámasztottnak bizonyultak.

(62)

Ezen az alapon engedményekre került sor a csomagolási költségek, a finanszírozási költségek, az árengedmények és a visszatérítések, a jutalékok, a belföldi szállítás, a biztosítás, a kezelés, az ügyfélszolgálat és a kereskedelem szintje szerinti különbségei miatt. Ami a banki költségeket illeti az alaprendelet 2. cikke (10) bekezdésének k) pontja szerinti kiigazítás elvégzésére került sor.

(63)

Ami a kereskedelem szintjét illeti, megállapítást nyert, hogy a belföldi értékesítés zöme az USÁ-ban végfelhasználóknak történik, miközben az érintett termék exportértékesítése a KNK-ból kizárólag forgalmazóknak történt. A kiigazítás kiszámítása az USA belföldi piacán a végfelhasználóknak történő értékesítés és a forgalmazóknak történő értékesítés átlagos árkülönbsége alapján történt, az alaprendelet 2. cikke (10) bekezdésének d) pontjával összhangban.

(64)

Megállapítást nyert továbbá, hogy a KNK-ban a fő nyersanyag, a barit nagy mennyiségei külön bányászati eljárás nélkül hozzáférhetőek, míg az USÁ-ban a baritot vagy felszíni vagy földalatti bányászattal termelik ki. Ezen kívül Kínában a nyersanyagot közeli gyárakba szállítják, ami gyakorlatilag semmilyen szállítási költséggel nem jár, miközben az USÁ-ban a baritnak a bányákból a gyárakba történő elszállításának költsége számottevő.

(65)

Ezért úgy véltük, hogy a normál érték megfelelő korrekciói az USÁ-ban jogosak ahhoz, hogy a bárium-karbonát USA-beli gyártásának feltételeit a KNK-ban lévőkkel való összehasonlításhoz szükséges szintre kerüljenek. Ezért a normál érték kiigazításra került a gyártási feltételek közötti főbb különbségek, vagyis a gyártási költségekben lévő különbségek és a fő nyersanyag, a barit szállításának figyelembevételével.

(66)

Végül megállapítást nyert, hogy az USÁ-ban számottevő környezetvédelmi költségek merülnek fel, míg a KNK-ban ilyen költségek nem léteznek. Ezért a normál érték megfelelőképpen kiigazításra került.

6.   DÖMPINGKÜLÖNBÖZET

6.1.   Azoknál az exportáló gyártóknál, amelyek megkapták a PGS-t

(67)

Az alaprendelet 2. cikke (11) bekezdésének megfelelően minden egyes exportáló gyártóra megállapításra került a dömpingkülönbözet, a súlyozott átlagos normál értéknek a terméktípusonkénti súlyozott átlagos exportárral történő összehasonlítása alapján, ahogyan az a fentiekben meghatározásra került.

(68)

Az ideiglenes dömpingkülönbözetek azoknak az együttműködő exportáló gyártóknak a számára, amelyek a PGS-t megkapták, a nettó közösségi határparitású, vám nélküli CIF ár százalékában kifejezve a következők:

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd.

11,2 %

Zaozhuang Yongli Chemical Co

24,4 %.

6.2.   Az összes többi exportáló gyártónál

(69)

Ahhoz, hogy az egész országra kiterjedő dömpingkülönbözetet kiszámítsa a KNK összes többi exportőre számára, a Bizottság először megállapította az együttműködés szintjét. Összehasonlítás készült a KNK-ból származó érintett terméknek az Eurostat alapján mért teljes behozatala és az olyan KNK-beli exportőröktől kapott tényleges kérdőíves válaszok között, amelyek nem kapták meg a PGS-t. Ezen az alapon megállapítást nyert, hogy az együttműködés szintje 100 %-hoz közeli volt.

(70)

A dömpingkülönbözet kiszámítása a fennmaradó együttműködő exportőrökre, amelyek nem kapták meg a PGS-t, következésképpen úgy történt, hogy az analóg országra megállapított normál értékek súlyozott átlagát összehasonlították az együttműködő exportőrök által jelentett exportárak súlyozott átlagával, hogy megkapják a dömpingkülönbözet súlyozott átlagát a fennmaradó együttműködő exportőrökre.

(71)

Ezen az alapon az országos szintű dömpingkülönbözetet a CIF közösségi határparitású ár 34,0 %-ában állapították meg.

D.   KÁROKOZÁS

1.   A KÖZÖSSÉGI IPARÁG MEGHATÁROZÁSA

(72)

Az egyetlen együttműködő közösségi gyártó a Közösség bárium-karbonát-termelésének 100 %-át tette ki a vi. folyamán. Ezért úgy tekintjük, hogy a közösségi iparágat alkotja az alaprendelet 4. cikkének (1) bekezdése és 5. cikkének (4) bekezdése szerinti értelemben.

(73)

Mivel a közösségi iparágat így csak egy gyártó alkotja, minden, az utóbbira vonatkozó adatot indexben kell kifejezni a titoktartási megfontolások miatt.

2.   KÖZÖSSÉGI FELHASZNÁLÁS

(74)

közösségi felhasználás megállapítása a közösségi iparágnak a Közösség piacán történő értékesítési volumeneinek alapján, hozzáadva a KNK-ból és más harmadik országokból származó behozatalt, az Eurostatra alapozva. A bárium-karbonát közösségi felhasználása 10 %-kal csökkent 2000 és 2002 között, az általánosan nehéz gazdasági helyzet miatt. Azt követően visszatért a 2000-es szintre, miközben a KNK-ból a behozatal megnőtt.

 

2000

2001

2002

VI

Közösségi felhasználás

(tonna)

137 742

130 243

124 568

136 722

3.   BEHOZATAL AZ ÉRINTETT ORSZÁGBÓL

a)   Volumen és piaci részarány

(75)

A bárium-karbonát importvolumene a KNK-ból a Közösségbe a 2000. évi 54 167 tonnáról 63 742 tonnára nőtt a vi. során, vagyis 18 %-kal nőtt a megvizsgált időszakban. Megjegyzendő, hogy a behozatal 48 900 tonnára csökkent 2002-ben, mielőtt gyorsan visszaerősödött a vi. során.

(76)

Az ennek megfelelő piaci részarány 40 % körül volt 2000-ben, majd 19 %-kal nőtt a megvizsgált időszakban, főként a behozatal számottevő növekedése miatt a KNK-ból 2003-ban.

b)   Árak

(77)

A KNK-ból jövő behozatal átlagos árai folyamatosan csökkentek, a 2000. évi 253 euro/tonnáról 186 euro/tonnára a vi. folyamán.

c)   Alákínálás

(78)

Az alákínálás elemzésének céljára a közösségi iparág által a Közösségen belül, nem kapcsolt ügyfeleknek szóló, gyártelepi alapra korrigált terméktípusonkénti értékesítési árainak súlyozott átlagát hasonlítottuk össze az érintett behozatal megfelelő exportárainak súlyozott átlagával, amelynek meghatározása CIF alapon történt, megfelelő korrekcióval a vámokra és a behozatalt követő költségekre. Az összehasonlítás a visszatérítések és árengedmények levonása után történt.

(79)

A KNK-ból származó behozataltól eltérően a közösségi iparág stabil terméket garantál, a fogyasztó előírásainak megfelelően, mindenkor pontosan ugyanazokkal az idegen anyagokkal, továbbá olyan szolgáltatásokat kínál a fogyasztók számára, amilyenek például a laboratóriumi elemzések. Ezeknek a szolgáltatásoknak a piaci értéke figyelembevételre került az ár-összehasonlítás során, oly módon, hogy egy 25 %-os korrekció történt a közösségi iparág áraiban, a közösségi iparágtól kapott információk alapján.

(80)

Több importőr és felhasználó is előterjesztette, hogy a közösségi iparág magasabb árakat számít fel termékének nagyobb reaktivitása miatt. Ezt az érvet el kellett vetni, mivel a KNK exportőrök képesek arra, hogy a közösségi iparág által gyártott összes fajtában egyenértékű termékeket szállítsanak az elmúlt években megvalósult műszaki haladás eredményeként. Ezen kívül a bárium-karbonát legreakcióképesebb fajtája a közösségi iparág értékesítésének kevesebb mint 5 %-át teszi ki. Ezért úgy tekintették, hogy a reaktivitásbeli különbségek miatti kiigazítás nem szükséges.

(81)

Az összehasonlítás azt mutatta, hogy a vi. során a KNK-ból származó érintett terméket a Közösségben olyan árakon értékesítették, amelyek alákínáltak a közösségi iparág árainak 28 % és 31 % közötti mértékben, ha az utóbbi százalékában fejezzük ki.

4.   A KÖZÖSSÉGI IPARÁG HELYZETE

(82)

Az alaprendelet 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta a közösségi iparág helyzetére hatást gyakorló összes gazdasági tényezőt és mutatót.

(83)

Elemezte, hogy a közösségi iparág még mindig korábbi szubvencionálást vagy dömpinget követő talpraállási folyamatban van-e, de nem talált bizonyítékot arra, hogy erről lenne szó.

a)   Termelés

(84)

A közösségi iparág termelése 13 %-kal csökkent a megvizsgált időszakban. Stabil maradt 2000-ben és 2001-ben, és azt követően csökkent.

b)   Kapacitás és kapacitáskihasználás

(85)

A kapacitáskihasználás 14 %-kal csökkent a megvizsgált időszakban. Ezt nem magyarázza meg a kicsi, 2 %-os növekedés a közösségi iparág teljes gyártási kapacitásában 2001 és 2002 között a megvizsgált időszak egészére.

c)   Eladások, árak és piaci részesedés

(86)

Az értékesítési volumen nem kapcsolt ügyfeleknek a Közösségen belül 17 %-kal csökkent 2000 és a vi. között (a kapcsolt ügyfeleknek történő értékesítés a teljes értékesítési volumen kevesebb, mint 1 %-át tette ki), ezáltal a piaci részarány a mintegy 55 % és 60 % közötti mértékről a 45 % és 50 % közötti tartományba csökkent le. Mivel a tonnánkénti átlagár 7 %-kal esett, a forgalom 23 %-kal lett alacsonyabb.

d)   Készletek

(87)

A késztermék-készletek majdnem megháromszorozódtak 2000 és 2001 között. Ezek jelentősen csökkentek a következő két év során, és csaknem dupláját tették ki a 2000. évinek a vi. során.

e)   Foglalkoztatás, termelékenység és bérek

(88)

A közösségi iparágban a foglalkoztatás 10 %-kal csökkent a vizsgált időszakban. A bérek fokozatosan, 10 %-kal nőttek ugyanebben az időben, tonnában számítva, egy foglalkoztatottra, először 3 %-kal nőttek 2000 és 2002 között, majd azután csaknem 6 %-kal csökkentek.

f)   Növekedés

(89)

Miközben a közösségi felhasználás lényegében változatlan maradt 2000 és a vi. között, a közösségi iparág értékesítésének volumene 17 %-kal csökkent. Másfelől az érintett behozatal volumene 18 %-kal nőtt. A tendencia még érzékelhetőbb volt 2002 és a vi. között, amikor a közösségi felhasználás mintegy 10 %-kal emelkedett, a közösségi iparág értékesítési volumene több, mint 10 %-kal nőtt, a KNK-ból jövő behozatal pedig több mint 30 %-kal emelkedett. Ily módon a közösségi iparág értékesítése lecsökkent, a növekvő kereslet ellenére a 2002 és a vi. közötti időszakban. Ebből következően a közösségi iparág piaci részaránya csaknem 9 százalékponttal esett, főként a KNK-ból jövő behozatal miatt. Ezzel szemben a kínai piaci részarány több mint 7 százalékponttal nőtt 2002 és a vi. között.

g)   Beruházás

(90)

A beruházások több mint megduplázódtak 2000 és 2001 között. 2002-ben stabilak maradtak, majd visszatértek a 2000. évi szintre 2003-ban. A beruházásokat főként környezetvédelemre és karbantartásra fordították.

h)   Jövedelmezőség, a beruházások megtérülése, pénzáramlás és tőkebevonási képesség

(91)

A közösségi iparág értékesítése a hasonló termékből nem volt jövedelmező, az egész megvizsgált időszakban. Miközben a közösségi iparág csaknem fedezeti szinten volt 2000-ben, a helyzet romlott és az értékesítés erősen veszteséges volt a vi. során (több mint – 10 %).

(92)

A beruházási megtérülés, eredmény és az eszközök nettó könyv szerinti értékének hányadosaként kifejezve szintén negatív volt az egész megvizsgált időszakban, és évről évre romlott. A vi. során a beruházás megtérülése a –25 % és a –20 % között volt.

(93)

A gyártott és a Közösségben értékesített termékek által termelt cash flow meredeken csökkent 2000 és a vi. között. Míg erősen pozitív volt 2000-ben, negatívvá vált 2001-ben és hanyatlott a következő két évben, több mint 1 000 000 euróra a vi. során.

(94)

Mivel a beruházások szintje nagyon alacsony volt, a közösségi iparágról kiderült, hogy nehézségei támadtak tőkebevonási képességében, akár banki kölcsönök, akár az anyavállalattól kapott tőke tekintetében.

i)   A dömpingkülönbözet nagyságrendje

(95)

Az érintett országból jövő dömpingelt behozatal volumene és árai miatt a tényleges dömpingkülönbözetek nem tekinthetők elhanyagolhatóaknak.

5.   KÖVETKEZTETÉS A KÁROKOZÁSRÓL

(96)

A fent említett tényezők megvizsgálása azt mutatja, hogy 2000 és a vi. között a közösségi iparág helyzete jelentősen romlott. Az értékesítési volumen 17 %-kal csökkent a megvizsgált időszakban, ami jelentős piaci részarány-vesztést eredményezett. Az átlagos árak estek, és következésképpen a forgalom még jelentősebben csökkent. A termelési volumen és a kapacitáskihasználás ugyanezt a tendenciát követte. Ezek miatt a negatív fejlemények miatt a jövedelmezőség, a beruházások megtérülése és a pénzáramlás jelentősen romlott a megvizsgált időszakban.

(97)

A közösségi iparág helyzetéről ily módon megállapítást nyert, hogy olyan mértékben romlott, aminek alapján az ideiglenes következtetés szerint a közösségi iparág lényeges kárt szenvedett el az alaprendelet 3. cikkének (1) bekezdése és 3. cikkének (5) bekezdése szerinti értelemben.

E.   OKSÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEK

1.   BEVEZETŐ

(98)

Az alaprendelet 3. cikkének (6) bekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta, hogy az érintett országból származó bárium-karbonát dömpingelt behozatala okozott-e kárt a közösségi iparágnak, olyan mértékben, ami miatt az lényegesként sorolható be. Az alaprendelet 3. cikkének (7) bekezdésével összhangban a dömpingelt behozatalon kívüli, ismert tényezők, amelyek ugyanakkor okozhattak kárt a közösségi iparágnak, szintén megvizsgálásra kerültek, annak biztosítására, hogy az ezen más tényezők által okozott lehetséges kárt ne tulajdonítsák a dömpingelt behozatalnak.

2.   A DÖMPINGELT BEHOZATAL HATÁSA

(99)

A megvizsgált időszakban az érintett országból jövő dömpingelt behozatal jelentősen nőtt volumenben (54 167 tonnáról 63 742 tonnára) és piaci részarányban (több mint 7 százalékponttal). A legnagyobb növekedés a behozatal volumenében a vi. során következett be (30,4 %-os növekedés 2002-höz képest), miközben az importárak az egész megvizsgált időszakban csökkentek.

(100)

Ez egybeesett egy csökkenéssel az árbevételben és a piaci részarány csaknem 9 százalékpontos, ebből következő elveszítésével a közösségi iparágban, valamint az átlagos értékesítési árak csökkenésével. A közösségi iparágnak csökkentenie kellett értékesítési árait, mivel az alákínálás azokhoz képest igen jelentős volt a vi. során, a KNK-ból jövő dömpingelt behozatal miatt. Az alacsony értékesítési árak miatt a közösségi iparág nem volt képes a gyártási költségeket fedezni, és ezért nem volt nyereséges.

3.   MÁS TÉNYEZŐK HATÁSAI

a)   Behozatal más harmadik országokból

(101)

A megvizsgált időszakban a bárium-karbonát harmadik országokból való behozatalának volumene 6 500 tonnáról 8 700 tonnára nőtt, ami kevesebb mint 10 %-os piaci részarány a vi. során. A főbb harmadik országok, amelyek bárium-karbonátot exportálnak a Közösségbe, Brazília és Oroszország voltak.

(102)

A vi. folyamán az Oroszországból jövő behozatal átlagára 278 euro/tonnát tett ki. Ez azt jelenti, hogy az orosz termékek jelentősen drágábbak voltak, mint a KNK-ból jövő behozatal, és csak kevéssé voltak olcsóbbak, mint a közösségi iparág által értékesített termékek. Az importőrök és a felhasználók szerint az Oroszországból importált bárium-karbonát minősége gyengébb mint akár a KNK-ból importált érintett terméké, akár a közösségi iparág által értékesített hasonló terméké. Amiatt a tény miatt, hogy az Oroszországból jövő bárium-karbonát gyengébb minőségű, de drágább, mint a KNK-ból jövő behozatal, az nem versenyképes az EU piacán. A közösségi iparág által értékesített termékkel összehasonlítva, az Oroszországból származó bárium-karbonát minősége lényegesen gyengébb, és azt nem kompenzálja a kismértékű árkülönbözet. Mivel az orosz termék nem versenyképes, piaci részaránya csökkent a megvizsgált időszakban Ezért annak az ideiglenes következtetésnek a levonására került sor, hogy az Oroszországból jövő behozatal nem törte meg az oksági összefüggést a dömping és a kínai behozatal által okozott lényeges kár között.

(103)

A Brazíliából jövő behozatal átlagára 186 euro/tonnát tett ki a vi. során. A megvizsgált időszakban a Brazíliából jövő behozatal piaci részaránya mintegy 2 százalékponttal emelkedett. Figyelembe véve az értékesítés és a piaci részarány kicsi, 5 % alatti növekedését, az ideiglenes következtetés az, hogy ez a behozatal nem borította fel az ok-okozati kapcsolatot a dömping és a kínai import között.

(104)

A fentieknek megfelelően, az ideiglenes következtetés az, hogy a más harmadik országokból jövő behozatal nem törte meg az oksági összefüggést a dömping és a kínai behozatal által a közösségi iparágnak okozott lényeges kár között.

b)   A kereslet alakulása

(105)

Ami a kereslet alakulását illeti, a bárium-karbonát látható fogyasztása csökkent 2000 és 2002 között, de a közösségi iparág képes volt piaci részarányának megtartására. Ezt követően, a közösségi iparág értékesítése és piaci részaránya csökkent, bár a felhasználás jelentősen nőtt a vi. során. Ezzel egyidejűleg a kínai behozatal képes volt arra, hogy piaci részarányát növelje, több mint 7 százalékponttal emelkedve a megvizsgált időszakban. Ezért a közösségi iparág által elszenvedett lényeges kár nem tulajdonítható a kereslet szűkülésének a közösségi piacon.

c)   Deviza-ingadozások

(106)

Egyes érdekelt felek felvetették, hogy az USD elértéktelenedése az euróval szemben előnyhöz juttatta a bárium-karbonátnak az Európai Közösségbe történő behozatalát. Az érintett országból jövő import ügyleteinek többségét valóban USD-ben számlázzák. Az euro az USD-hez képest 2002 közepe óta, és jelentős mértékben a vi. során, felértékelődött, ily módon kedvezett az euro-övezetbe irányuló exportnak.

(107)

Még a 2002 elején jellemző árfolyam mellett is azonban a KNK-ból jövő behozatal alákínált a közösségi iparág árainak. Ezen kívül ez a kedvező árfolyamhelyzet hatást gyakorolt volna a más harmadik országokból jövő behozatalra is, mivel azokat is főként USD-ben számlázzák. Az a tény, hogy a devizák ingadozásai nem gyakoroltak hatást a más országokból jövő behozatalra, azt jelzi, hogy ez nem tekinthető oksági tényezőnek az érintett országból jövő dömpingelt behozatal jelentős felfutására.

(108)

Ezért az ideiglenes következtetés az, hogy bár az euro felértékelődés az USD-hez képest kedvező lehetett a bárium-karbonátnak az Európai Közösségbe történő behozatalára, nem elégséges arra, hogy a dömpingelt behozatal és a közösségi iparág által elszenvedett kár közötti oksági összefüggést megtörje.

d)   A közösségi iparág behozatala

(109)

Benyújtásra került, hogy a közösségi iparág bárium-karbonátot importált a KNK-ból, és ezáltal hozzájárult az elszenvedett veszteséghez. A közösségi iparág azonban nem vásárolt semmiféle terméket a KNK-ból 2001 után, és azt az évet megelőzően csak elhanyagolható mennyiségekben importált (saját termelésének csak 1 %-a körül). Ezért az ideiglenes következtetés az, hogy a közösségi iparág behozatala az érintett termékből a KNK-ból, ha volt ilyen, nem lehetett meghatározó ok a közösségi iparág által elszenvedett lényeges kárra.

e)   További tényezők

(110)

Több felhasználó és importőr érvelt úgy, hogy a Közösség kárt szenved el a bárium-karbonát iszapjának vizes oldata által támasztott verseny miatt, amely megszünteti azt a toxikus port, amely a poralakú bárium-karbonát használatakor keletkezik. Az iszapot az importőrök állítják elő a Közösségben, a KNK-ból importált por felhasználásával és víz, valamint speciális adalékanyagok hozzáadásával az importálás után.

(111)

Ezt az érvet el kell vetni, mert a közösségi iparág rendelkezik a know-how-al az iszap előállításához, de nem szorgalmazza azt, mivel úgy véli, hogy nem gazdaságos vizet szállítani. Ezért más európai vállalatokkal együttműködve kifejlesztett egy berendezést specifikusan a tégla- és cserépipar számára, amely lehetővé teszi a bárium-karbonát felhasználói számára a pornak vízzel való elkeverését a gyártás helyén, így megszüntetve a toxikus port. Ily módon a közösségi iparág az iszappal versenyképes terméket kínál. Mivel azonban az iszapot a KNK-ból dömpingelt árakon importált bárium-karbonáttal állítják elő, olyan árakon adható el, amelyek a közösségi iparág által szállított por árai alatt vannak. Így azonban nem minősíthető további kárt okozó tényezőnek, mert az iszap hatását maga a dömpingelt behozatal idézi elő. Valójában amennyiben az érintett terméket nem dömpingelt árakon importálnák, a közösségi iparág által kínált termék, amely az iszappal versenyez, tisztességes feltételek mellett versenyezhetett volna az iszappal.

4.   KÖVETKEZTETÉS AZ OKSÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL

(112)

A fenti elemzés megmutatta, hogy számottevő növekedés következett be az érintett országból származó behozatal volumenében és piaci részarányában, különösen 2002 és a vi. között, egy jelentős csökkenéssel együtt az értékesítési árakban és nagyfokú alákínálással a vi. során. Az alacsony árú kínai import piaci részarányának növekedése egybeesett a közösségi iparág piaci részarányának jelentős esésével, ami – az árakra gyakorolt leszorító hatással együtt – egyebek között a közösségi iparág veszteségeihez vezetett a vi. során. Másfelől azoknak az egyéb tényezőknek a megvizsgálása, amelyek kárt okozhattak a közösségi iparágnak, feltárta, hogy ezek egyike sem gyakorolhatott volna jelentős negatív hatást, vagy tudta volna megtörni az oksági összefüggést a KNK-ból jövő dömpingelt behozatal és a közösségi iparág által elszenvedett lényeges kár között.

(113)

A fenti elemzésből következően, amely a dömpingelt behozatal által a közösségi iparág helyzetére gyakorolt káros hatások összes ismert tényezőjét, ha vannak ilyenek, meghatározta és elkülönítette, az ideiglenes következtetés az, hogy a KNK-ból jövő behozatal lényeges kárt okozott a Közösség számára, az alaprendelet 3. cikkének (6) bekezdése szerinti értelemben.

F.   A KÖZÖSSÉG ÉRDEKE

1.   ELŐZETES ÉSZREVÉTEL

(114)

Az alaprendelet 21. cikkével összhangban a Bizottság megvizsgálta, hogy a káros dömpingre vonatkozó ideiglenes következtetés ellenére, vannak-e kényszerítő okok, amelyek olyan következtetéshez vezetnének, miszerint nem közösségi érdek intézkedések foganatosítása ebben a konkrét esetben. A közösségi érdek meghatározása az összes különböző, érintett érdek felmérésével történt, vagyis a közösségi iparág, az importőrök/forgalmazók, valamint az érintett termék felhasználóinak érdekei alapján.

2.   VIZSGÁLAT

(115)

Ahhoz, hogy az intézkedések kivetésének vagy ki nem vetésének valószínű kihatását felmérje, a Bizottság információkat kért minden érdekelt féltől. A Bizottság kérdőíveket küldött ki a közösségi iparágnak, 10 nyersanyag-szállítónak, 18 importőrnek és az érintett termék 38 felhasználójának. A közösségi gyártó, egy nyersanyag-szállító, öt importőr, hat felhasználó és egy felhasználói egyesület válaszolt.

3.   KÖZÖSSÉGI IPARÁG

(116)

A közösségi iparág teljesen automatizált gyártósorral rendelkezik, amely nagyon költséghatékonyan működik a nem-specifikus anyagokat és a gyártott tonnánkénti alkalmazottak számát illetően. Végzett pótló beruházásokat is, és továbbra is exportált.

(117)

Úgy véljük, hogy az intézkedések kivetése visszaállítja a tisztességes versenyt a piacon. Ha intézkedések kivetésére sor kerül, a közösségi iparág képes lesz arra, hogy legalább egy részét visszanyerje elvesztett piacának, ami ezt követően pozitív hatással lesz jövedelmezőségére.

(118)

Ahogy a fentiekben említettük, a közösségi iparág lényeges kárt szenvedett el, amit az érintett országból származó dömpingelt behozatal okozott. Ha intézkedések kivetésére nem kerül sor, a közösségi iparág helyzetében további romlás valószínű. Ez további veszteséget jelentene a foglalkoztatásban. A dömpingelt behozatal árlenyomó hatása továbbra is aláásná a közösségi iparág összes erőfeszítéseit, különösen arra, hogy visszatérjen egy jövedelmező szintre. Az, ha nem hozunk intézkedéseket, veszélyezteti az iparág hosszú távú jelenlétét és nem zárható ki, hogy az egyetlen közösségi gyártó kénytelen lesz bezárni, a dömpingelt behozatal által támasztott verseny eredményeként, ha intézkedések kivetésére nem kerül sor.

4.   A NYERSANYAGOK SZÁLLÍTÓI

(119)

Az egyik kérdőíves válasz egy olyan nyersanyag-szállítótól érkezett be, amelyik a természetes bárium-szulfátot szállítja a közösségi iparágnak. Ez az egyetlen gyártója a fő nyersanyagnak a bárium-karbonát gyártásához, amely a Közösségben található.

(120)

Ha intézkedések kivetésére sor kerül és a közösségi iparág visszanyeri az elveszített piaci részarányt, a nyersanyag szállítója is többet adhat el termékéből. Mivel az érintett nyersanyag ennek a vállalatnak a forgalmában nagy részt tesz ki, ez javítja majd a nyersanyag-szállító pénzügyi helyzetét.

(121)

Ha intézkedéseket nem vetnek ki, a közösségi iparági értékesítés továbbra is lefelé tart majd, és következésképpen nyersanyagok iránti igényeik is. Ez negatív hatást gyakorol majd a nyersanyag-szállító jövedelmezőségére.

5.   IMPORTŐRÖK

(122)

Öt kérdőíves válasz érkezett be olyan importőröktől, akik mind ellenezték intézkedések kivetését.

(123)

A poralakú formában a KNK-ból importált érintett terméknek egy részét aztán iszappá alakítják át, víz és speciális adalékanyagok hozzáadásával. Mivel az importőrök eredményhányada az érintett termék és az iszap értékesítésén a súlyozott átlag bázisán 6,8 %, az importőrök képesek lesznek a lehetséges áremelkedés egy részének viselésére és egy részének az ügyfelekre történő áthárítására. A piacgazdasági feltételek között működő vállalatokra kivetendő viszonylag alacsony vámokra, és a vám nélkül hozzáférhető alternatív forrásokra való tekintettel a lehetséges áremelkedések korlátozottak lesznek.

(124)

Figyelembe véve azt a tényt, hogy az érintett termék és az iszap értékesítése átlagban mintegy 15 %-át teszi ki az importőrök átlagos forgalmának, az importőrök pénzügyi helyzetére nem lesz komoly hatása a vám kivetésének.

(125)

A fentiek alapján ideiglenesen az a következtetés, hogy a dömpingellenes intézkedések hatása, ha van, nagyon valószínű, hogy nem lesz lényeges hatással az importőrökre.

6.   FELHASZNÁLÓK

(126)

Hat kérdőíves válasz érkezett be felhasználóktól és egy beadvány egy felhasználói egyesülettől. Egy ellenőrző látogatásra került sor annál a vállalatnál, amelyik a legnagyobb mennyiségben vásárolt bárium-karbonátot a vi. során. A hat együttműködő felhasználó a közösségi bárium-karbonát-felhasználásnak mintegy 9 %-át képviselte a vi. folyamán. Az alkalmazottak száma ezeknél a vállalatoknál, akik közvetlen kapcsolatban vannak bárium-karbonátot felhasználó termékekkel, mintegy 570 fő volt. Egy kivételével az összes együttműködő felhasználó, akik a közösségi iparágtól vásároltak, állást foglalt a dömpingellenes vámok kivetésével szemben, attól való félelemben, hogy elveszítenek egy olcsó beszerzési forrást, ami ártana versenyképességüknek a további feldolgozás piacán a harmadik országokban lévő versenytársakkal szemben.

(127)

A bárium-karbonát felhasználói főként a TV-üveg gyártásában, a tégla- és cserépiparban, a kerámiaágazatban és a ferritgyártásban koncentrálódnak. A kérdőívre adott válaszok és a meghallgatások során benyújtott információk alapján megállapítást nyert, hogy a bárium-karbonát részesedése a felhasználók teljes gyártási költségében 8 % alatt van.

(128)

A vámok nem eredményezik a verseny jelentős csökkenését vagy az ellátás hiányát. Ehelyett előre látható, hogy a Kínából jövő behozatal továbbra is rendelkezésre áll, versenyképes árakon, mivel a kínai exportáló gyártók által javasolt egyedi vámok a talált alákínálás szintje alatt vannak. Emellett más harmadik országokból alternatív ellátási források, vámok nélkül, szintén rendelkezésre állnak. Mindennek az alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a felhasználók továbbra is képesek lesznek arra, hogy bárium-karbonátot vásároljanak versenyképes árakon, és a vámok hatása a felhasználók versenyképességére harmadik országokban lévő versenytársaikkal szemben várhatóan korlátozott lesz.

(129)

Volt olyan előterjesztés, ami szerint a közösségi iparág nincs olyan helyzetben, hogy kielégítse a bárium-karbonát iránti teljes keresletet a Közösségben. Ilyen vonatkozásban emlékeztetnünk kell arra, hogy az intézkedésekkel nem az a szándékunk, hogy megakadályozzuk a Közösségbe irányuló behozatalt, hanem annak biztosítása, hogy az ne hátrányos, dömpingelt árakon történjen. A különféle eredetű behozatal továbbra is a közösségi kereslet jelentős részét elégíti majd ki. Ezért nem várható az ellátásban hiány.

(130)

A fentiek alapján ideiglenesen az a következtetés, hogy a dömpingellenes intézkedések hatása, ha lesz, nagyon valószínű, hogy nem lesz lényeges hatással a felhasználókra.

7.   A VERSENYT ÉS A KERESKEDELMET TORZÍTÓ HATÁSOK

(131)

A lehetséges intézkedéseknek a Közösségen belüli versenyre való hatásait illetően az érintett együttműködő exportáló gyártók, erős piaci pozícióik miatt, valószínűleg továbbra is értékesítik majd termékeiket, de már nem dömpingelt árakon. Valójában a viszonylag alacsony vámtételeknek a két, piacgazdasági feltételek között tevékenykedő kínai exportáló gyártó számára lehetővé kell tenniük, hogy tisztességes piaci körülmények között tevékenykedjenek a Közösség piacán. Ily módon, a kivetett vámok teljes terjedelme adott, valószínű, hogy elegendő számban lesznek nagy versenytársak a közösségi piacon, beleértve az érintett ország, Brazília, Oroszország és India gyártóit. Ezért a felhasználók továbbra is választhatnak a bárium-karbonát különféle szállítói között. Ha viszont nem lennének kivetve intézkedések, az egyetlen közösségi gyártó jövője forogna kockán. Eltűnése tulajdonképpen megszüntetné a versenyt a közösségi piacon.

8.   KÖVETKEZTETÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRDEKRŐL

(132)

A fenti okokat adottnak véve, az ideiglenes következtetés az, hogy nincsenek kényszerítő okok a dömpingellenes vámok kivetése ellen a jelen esetben.

G.   JAVASLAT IDEIGLENES DÖMPINGELLENES INTÉZKEDÉSEKRE

1.   A KÁROKOZÁST MEGSZÜNTETŐ SZINT

(133)

A dömpinggel, a károkozással, az oksági összefüggésekkel és a közösségi érdekkel kapcsolatban levont ideiglenes következtetésekre való tekintettel, ideiglenes intézkedéseket kell kivetni annak érdekében, hogy dömpingelt behozatal által a közösségi iparágnak okozott további károkat megelőzzék.

(134)

A vám szintjének megállapítása érdekében figyelembe kell venni mind a talált dömpingkülönbözetet, mind a közösségi iparág által elszenvedett károkozás megszüntetéséhez szükséges vám összegét.

(135)

Mivel a közösségi iparág 1999 óta szenvedett a dömpingelt behozataltól, az a nyereség, amit elérhetett volna a dömpingelt behozatal hiányában a hasonló termék eredményhányadának súlyozott átlagán alapul az 1996 és 1998 közötti években. Ezen az alapon megállapítást nyert, hogy a 7,2 %-os árbevétel-arányos nyereség megfelelő minimumnak tekinthető, amelynek megszerzését a közösségi iparág elvárhatta volna a káros dömping hiányában. A szükséges áremelés megállapítása ezután az importárakra képzett – az alákínálásra vonatkozó számításokban meghatározott – súlyozott átlagnak a közösségi iparág által a közösségi piacon eladott termékek nem-káros átlagárával történő összehasonlítással történt. A kárt nem okozó árat úgy kaptuk meg, hogy a közösségi iparág értékesítési árát korrigáltuk a tényleges veszteséggel a vi. során, és hozzáadtuk a fent említett nyereséghányadot. Az ebből az összehasonlításból kapott különbség aztán az átlagos CIF-importérték százalékában került kifejezésre.

(136)

Mivel a károkozást megszüntető szint magasabb, mint a megállapított dömpingkülönbözet, az ideiglenes intézkedéseknek az utóbbin kell alapulniuk.

2.   IDEIGLENES INTÉZKEDÉSEK

(137)

Az előbbiekre is figyelemmel, az a vélemény alakult ki, hogy az alaprendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban ideiglenes dömpingellenes vámokat kell kivetni a KNK-ból származó behozatalra, a dömpingkülönbözet és a károkozó szint közül az alacsonyabbikon, az alacsonyabb vám szabályával összhangban. Ebben az esetben az egyedi vámtételeket, ugyanúgy, mint az országos vámot a megállapított dömpingkülönbözetek szintjén kell meghatározni.

(138)

Mivel a termék helyettesíthető, és a különféle terméktípusok árkülönbségei nem jelentősek, megállapítást nyert, hogy a vámot konkrét tonnánkénti összegként kell kivetni, annak biztosítására, hogy az intézkedések hatékonyak legyenek, és elejét vegyék annak, hogy a dömpingellenes intézkedést az exportárak csökkentésén keresztül szívják fel. Ez az összeg a dömpingkülönbözetnek a vi. alatti dömping kiszámításához felhasznált exportárakra való alkalmazásából adódik.

(139)

Az ebben a rendeletben meghatározott egyedi, vállalati dömpingellenes vámtételek meghatározására a jelen vizsgálat megállapításai alapján került sor. Ezért ezek az annak a vizsgálatnak a folyamán talált helyzetet tükrözik ezekkel a vállalatokkal kapcsolatban. Ezek a vámtételek (az országos, „minden más vállalatra” alkalmazandó vámmal ellentétben) kizárólagosan az érintett országból származó és a vállalatok, és ily módon az említett konkrét jogi személyek által gyártott termékek behozatalára vonatkoznak. Azok az importtermékek, amelyeket bármely más, ennek a rendeletnek a rendelkező részében névvel és címmel kifejezetten nem említett vállalat gyártott, beleértve azokat a jogalanyokat is, amelyek kapcsolt viszonyban vannak a konkrétan említettekkel, nem húzhatnak hasznot ezekből a tételekből, és rájuk a „minden egyéb vállalatra” vonatkozó vámtételeket kell alkalmazni.

(140)

Bármely igénnyel, amely ezeknek az egyedi vállalati dömpingellenes vámtételeknek az alkalmazásával kapcsolatos (pl. egy, a jogalany nevében bekövetkezett, vagy új gyártási vagy értékesítési jogalanyok létrehozását követő változás), a Bizottsághoz kell fordulni (3), az összes vonatkozó információval együtt, különös tekintettel a társaság tevékenységében a gyártással, a belföldi vagy az exportértékesítéssel kapcsolatban bekövetkezett bármiféle változásra, mint pl. a névváltozás vagy a gyártási és értékesítési jogalanyok megváltozása. A Bizottság szükség esetén, a Tanácsadó Bizottsággal való megbeszélést követően, megfelelően módosítja a rendeletet, oly módon, hogy frissíti az egyedi vámtételekben részesedő vállalatok jegyzékét.

(141)

Az érintett termék helyettesíthető, ahogyan a fentiekben elmagyaráztuk, és nincs márkaneve, az egyedi vámtételek változatossága jelentős és számos exportáló gyártó van. Mindezek az elemek megkönnyíthetik az olyan törekvéseket, hogy az exportáramlásokat a legalacsonyabb vámtételeket élvező, hagyományos exportőrökhöz irányítsák át.

(142)

Következésképpen amennyiben az alacsonyabb egyedi vámtételeket élvező vállalatok egyikének exportja 30 %-nál nagyobb mértékben megnövekedne, az érintett egyedi intézkedéseket úgy kellene tekinteni, hogy azok valószínűleg nem elegendőek a megállapított káros dömpinggel való szembeszállásra, és következésképpen vizsgálatot lehetne indítani, annak érdekében, hogy az intézkedéseket formájukban vagy szintjükben megfelelően korrigálni lehessen.

H.   ZÁRÓ RENDELKEZÉS

(143)

A megfelelő adminisztráció érdekében meg kell határozni egy olyan időszakot, amelyen belül az érdekelt felek, akik az eljárás megindításáról szóló értesítésben megadott határidőn belül felvették a kapcsolatot, írásban ismertethetik véleményüket, vagy meghallgatást kérhetnek. Továbbá ki kell jelenteni, hogy az ennek a rendeletnek a céljára, a vámok kivetésével kapcsolatban tett megállapítások ideiglenesek, és az esetleges végleges vám céljára újbóli megfontolásra kerülhetnek.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Egy ideiglenes dömpingellenes vám kivetésére kerül ezennel sor a 0,07 tömegszázaléknál nagyobb stroncium-tartalmú és 0,0015 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú, a Kínai Népköztársaságból származó bárium-karbonát behozatalára, akár por, préselt granulátum vagy kalcinált granulátum formájában, amely az ex 2836 60 00 KN-kódszám (2836600010 TARIC-kódszám) alá tartozik.

(2)   Az ideiglenes dömpingellenes vám összegének fix összegnek kell lennie, az alábbi részletezés szerint a következő gyártók által előállított termékekre:

Ország

Gyártó

Vámtétel

(euro/t)

Kiegészítő TARIC-kód

Kínai Népköztársaság

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd.

62, Qinglong Road, Songhe város, Jingshan megye

Hubei tartomány, KNK

20,6

A606

Zaozhuang Yongli Chemical Co.

South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang város Központi kerület

Shangdong tartomány, KNK

45,7

A607

Minden más vállalat

60,8

A999

(3)   Az 1. bekezdésben említett terméknek a Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátásának feltétele egy vámbiztosíték adása, amely egyenlő az ideiglenes vám összegével.

(4)   Azokban az esetekben, amikor az áruk sérültek, mielőtt szabad forgalomba kerülnének és ezért a ténylegesen fizetett vagy fizetendő ár arányosításra kerül a vámérték meghatározásához, a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (4) 145. cikke alapján, a dömpingellenes vám összege, amelyet a fent megadott összegek szerint számítanak ki egy olyan százalékos arányban csökkentendő, ami megfelel a ténylegesen fizetett vagy fizetendő ár arányosításának.

(5)   Eltérő rendelkezés hiányában a vámtételekre vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. cikk

A 384/96/EK tanácsi rendelet 20. cikkének sérelme nélkül, az érdekelt felek kérhetik azoknak az alapvető tényeknek és megfontolásoknak a közzétételét, amelyeken ennek a rendeletnek az elfogadása alapult, ismertethetik véleményüket írásban, vagy kérhetnek szóbeli meghallgatást a Bizottságtól, ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől számított egy hónapon belül.

A 384/96/EK tanácsi rendelet 21. cikkének (4) bekezdésével összhangban, az érintett felek véleményt nyilváníthatnak ennek a rendeletnek a végrehajtásáról, a hatálybalépésének napjától számított egy hónapon belül.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt közzététele utáni napon lép hatályba.

Ennek a rendeletnek az 1. cikke egy hat hónapos időszakra alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 104., 2004.4.30., 58. o.

(3)  

Európai Bizottság

Directorate General for Trade (Kereskedelmi Főigazgatóság)

Direction B

B-1049 Brussels.

(4)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/24


A BIZOTTSÁG 146/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

az asztali borok önkéntes lepárlására aláírt szerződések elfogadási százalékértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a piaci mechanizmusokra, tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 25-i 1623/2000/EK rendeletre (1) és különösen annak 63. cikke a) pontjának (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1623/2000/EK rendelet 63. cikkének a) pontja az 1493/1999/EK rendelet (2) 29. cikkének értelmében meghatározza a lepárlási rendszer alkalmazásának feltételeit. Eképpen a lepárlás támogatott és önkéntes, célja pedig a borpiac megsegítése, valamint a szeszesital-ágazat folyamatos ellátásának elősegítése. A cél érdekében a bortermelők és a lepárlók között szerződések köttetnek. A szerződésekben foglalt mennyiségeket a tagállamok 2005. január 15-ig közölték a Bizottsággal.

(2)

A 2004/2005-ös gazdasági évben a lepárlási időszak október 1. és december 23. között tartott. Azon bormennyiségek alapján, amelyek lepárlási szerződését a tagállamok bejelentették a Bizottságnak, megállapításra került, hogy túllépték a költségvetési lehetőségeket és a szeszesital-ágazat befogadóképességét. Éppen ezért a lepárlásra bejelentett mennyiségekre vonatkozóan egyéni elfogadási százalékértéket kell meghatározni.

(3)

Az 1623/2000/EK rendelet 63. cikke a) pontja (6) bekezdése első albekezdésével összhangban a tagállamok a lepárlási szerződéseket a január 30-ával kezdődő időszakban kell jóváhagyniuk. Éppen ezért ennek a rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

84,30 % mértékig kerül elfogadásra az a bormennyiség, amelyre az 1623/2000/EK rendelet 63. cikke a) pontja (4) bekezdésének értelmében 2005. január 15-ig szerződést kötöttek, és ezt a Bizottságnak bejelentették.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 194, 2000.7.31., 45. o. A rendeletet utoljára az 1774/2004/EK rendelet módosította (HL L 316., 2004.10.15., 61. o.).

(2)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1795/2003/EK bizottsági rendelettel módosított rendelet (HL L 262., 2003.10.14., 13. o.).


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/25


A BIZOTTSÁG 147/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 156. egyedi pályázati eljárás tekintetében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A vaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása során felhasznált tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás nyújtásáról szóló, 1997. december 15-i 2571/97/EK bizottsági rendelet (2) értelmében az intervenciós ügynökségek pályázati eljárás keretében értékesítenek az általuk tárolt intervenciós készletekből származó egyes vajmennyiségeket, illetve nyújtanak támogatást a tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 18. cikke rendelkezéseinek értelmében az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell rögzíteni. A támogatás vagy ár változhat a tervezett felhasználás, a vaj zsírtartalma, illetve a bedolgozási eljárás szerint, de olyan határozat is hozható, hogy nem hirdetnek győztest az adott pályázati felhívás vonatkozásában. A feldolgozási biztosíték összegét vagy összegeit ennek megfelelően kell rögzíteni.

(2)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2571/97/EK rendelettel meghirdetett folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 156. egyedi pályázati eljárás céljára az alkalmazandó maximális támogatás, valamint a feldolgozási biztosítékok az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 350., 1997.12.20., 3. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 156. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről szóló, 2005. január 28-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Maximális támogatás

Vaj ≥ 82 %

56,5

53

57

53

Vaj < 82 %

55,1

51,8

51

Vajkoncentrátum

68

64,5

68

64,5

Tejszín

 

 

26

22

Feldolgozási biztosíték

Vaj

62

63

Vajkoncentrátum

75

75

Tejszín

29


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/27


A BIZOTTSÁG 148/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 156. egyedi pályázati eljárás tekintetében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A vaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása során felhasznált tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás nyújtásáról szóló, 1997. december 15-i 2571/97/EK bizottsági rendelet (2) értelmében az intervenciós ügynökségek pályázati eljárás keretében értékesítenek az általuk tárolt intervenciós készletekből származó bizonyos vajmennyiségeket, illetve nyújtanak támogatást a tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 18. cikke rendelkezéseinek értelmében az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell rögzíteni. A támogatás vagy ár változhat a tervezett felhasználás, a vaj zsírtartalma, illetve a bedolgozási eljárás szerint, de olyan határozat is hozható, hogy nem hirdetnek győztest az adott pályázati felhívás vonatkozásában. A feldolgozási biztosíték összegét vagy összegeit ennek megfelelően kell rögzíteni.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 156. egyedi pályázati eljárás céljára az intervenciós készletekből származó vaj minimális értékesítési árai, valamint a feldolgozási biztosítékok az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 350., 1997.12.20., 3. o. A legutóbb a 2250/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytadott 156. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről szóló 2005. január 28-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Minimális értékesítési ár

Vaj ≥ 82 %

Változatlan állapotú

207

210

212

Koncentrátum

Feldolgozási biztosíték

Változatlan állapotú

73

73

73

Koncentrátum


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/29


A BIZOTTSÁG 149/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 328. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás pályázati eljárás útján történő nyújtásáról szóló, 1990. február 20-i 429/90/EGK bizottsági rendelettel (2) összhangban, az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás keretében nyújtanak támogatást a vajkoncentrátumra. Az említett rendelet 6. cikke úgy rendelkezik, hogy az egyedi pályázati felhívásokra beérkezett pályázatokat figyelembe véve rögzíteni kell a támogatás legnagyobb összegét a legalább 96 % zsírtartalmú vajkoncentrátum tekintetében, de olyan határozat is hozható, hogy a pályázati felhívás tekintetében nem hirdetnek nyertest. A rendeltetési biztosíték rögzítéséről ennek megfelelően kell rendelkezni.

(2)

A beérkezett ajánlatok alapján a maximális támogatást az alábbiakban meghatározott szinten kell rögzíteni, és megfelelően meg kell határozni a rendeltetési biztosítékot.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 429/90/EGK rendelet szerinti 328. egyedi pályázati felhívás vonatkozásában, a maximális támogatás összege és a rendeltetési biztosíték a következő:

maximális támogatási összeg:

67 EUR/100 kg,

rendeltetési biztosíték:

74 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 45., 1990.2.21., 8. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/30


A BIZOTTSÁG 150/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 12. egyenkénti pályázati felhívásra

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (c) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vaj- és tejszínpiaci intervenciót szabályzó 1255/1999/EK tanácsi rendelet (2) alkalmazásának részletes szabályait meghatározó, 1999. december 16-i 2771/1999/EK bizottsági rendelet 21. cikkének megfelelően az intervenciós ügynökségek az általuk tárolt vaj bizonyos mennyiségét folyamatos pályáztatás keretében értékesítésre ajánlották fel.

(2)

Figyelemmel az egyenkénti pályázati felhívásokra beérkezett ajánlatokra, minimális értékesítési árat határoznak meg, vagy pedig döntés születik arra vonatkozóan, hogy a 2771/1999/EK rendelet 24a. cikke szerint nem történik szerződéskötés.

(3)

Figyelemmel a beérkezett pályázatokra, a minimum eladási árat meg kell állapítani.

(4)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2771/1999/EK rendeletnek megfelelő 12. egyenkenti pályázati felhívás esetén, amelyet illetően az arra vonatkozó pályázati beadási határidő 2005. január 25. lejárt, a vaj minimum értékesítési árát 270 EUR/100 kg-ban kell meghatározni.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb az 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/31


A BIZOTTSÁG 151/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

a 214/2001/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megtartandó 11. egyedi pályázati felhívásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke c) pontjára,

mivel:

(1)

A sovány tej piacán végrehajtandó intervenciós intézkedésekkel kapcsolatosan az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben előírt rendelkezések végrehajtásának részletes szabályairól szóló, 2001. január 12-i 214/2001/EK bizottsági rendelet (2) értelmében az intervenciós ügynökségek állandó pályázati felhívás kihirdetése formájában készleteikből bizonyos mennyiségű sovány tejből készített tejport kínáltak fel értékesítésre.

(2)

Figyelemmel az egyes pályázati felhívásokra beérkező ajánlatokra, vagy minimális eladási árat kell rögzíteni, vagy a 214/2001/EK rendelet 24a. cikke értemében határozatot kell hozni arról, hogy a szerződést nem adják ki.

(3)

A beérkezett pályázatok vizsgálata alapján a pályázati eljárás nem folytatandó.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 214/2001/EK rendelet értelmében kiírt 11. egyedi pályázati felhívásban, amelynek keretében a pályázatok benyújtásának a határideje 2005. január 25-én lejárt eredménytelen volt.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 37., 2001.2.7., 100. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/32


A BIZOTTSÁG 152/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2005 január hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában az 1202/2004/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK rendeletre (1),

tekintettel a hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhákra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2004. július 1-jétől 2005. június 30-ig) szóló, 2004. június 29-i 1202/2004/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésére és 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1202/2004/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdése b) pontja rögzítette a 2005. január 1. és március 31. között speciális feltételek mellett behozható növendék hím szarvasmarhák mennyiségét. A behozatali engedély iránt benyújtott kérelmekben igényelt mennyiségek olyan mértékűek, hogy lehetőség van a kérelmek maradéktalan teljesítésére.

(2)

Rögzítendők azok a mennyiségek, amelyekre 2005. április 1-jétől az engedélyeket kérelmezni lehet, 169 000 jószág összmennyiségen belül, összhangban az 1202/2004/EK rendelet 1. cikke (4) bekezdésével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1202/2004/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése második albekezdésének harmadik pontja értelmében, a 2005 január hónapban benyújtott valamennyi behozatali tanúsítvány iránti kérelem maradéktalan teljesítésre kerül.

(2)   Az 1202/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett időtartamon belül rendelkezésre álló mennyiségek 113 950 jószágot tesznek ki.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 230., 2004.6.30., 19. o.


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/33


A BIZOTTSÁG 153/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, étkezési szőlő és alma)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. október 8-i 1961/2001/EK bizottsági rendeletre (2),

mivel:

(1)

Az 1855/2004/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza azokat az indikatív mennyiségeket, amelyekre B rendszerű kiviteli engedélyeket lehet kibocsátani.

(2)

A paradicsom, a narancs, a citrom, az étkezési szőlő és az alma esetében a 2004. november 16. és 2005. január 14. között benyújtott, B rendszerű engedély iránti kérelmek tekintetében a visszatérítés végleges mértékét a visszatérítés indikatív mértékének szintjén kell megállapítani, valamint meg kell határozni azt a százalékos mértéket, ameddig a benyújtott kérelmek teljesítésre kerülnek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1855/2004/EK rendelet 1. cikke alapján 2004. november 16. és 2005. január 14. között benyújtott kiviteli engedély iránti kérelmek tekintetében a kérelem teljesíthetőségének százalékát és az alkalmazandó visszatérítési mértéket e rendelet melléklete rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb az 1176/2002/EK rendelettel (HL L 170., 2002.6.29., 69. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 324., 2004.10.27., 3. o.


MELLÉKLET

Az igényelt mennyiségek odaítélt százaléka és a visszatérítés mértéke a 2004. november 16. és 2005. január 14. között igényelt, B rendszerbe tartozó engedélyek vonatkozásában (paradicsom, narancs, citrom, étkezési szőlő és alma)

Termék

Visszatérítés mértéke

(EUR/t)

Az igényelt mennyiségek odaítélt százaléka

Paradicsom

30

100 %

Narancs

24

100 %

Citrom

43

100 %

Étkezési szőlő

35

100 %

Alma

28

100 %


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/35


A BIZOTTSÁG 154/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

az 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt, előfőzött B rizs kivitele tekintetében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 14. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2032/2004/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot írt ki a rizs kivitele után járó export-visszatérítésre.

(2)

Az 584/75/EGK bizottsági rendelet (3) 5. cikke értelmében a benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság a 1785/2003/EK rendelet 26. cikkében említett eljárás szerint olyan határozatot is hozhat, hogy nem hirdet győztest az adott pályázat vonatkozásában.

(3)

Különös tekintettel az 1785/2003/EK rendelet 14. cikkének 4. bekezdésében említett kritériumokra, az export-visszatérítés maximumának megállapítása nem indokolt.

(4)

A jelen rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005. január 24. és 27. között, a 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt B rizs kivitele után járó export-visszatérítésre benyújtott ajánlatok esetében a pályázat eredménytelenül zárult.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(2)  HL L 353., 2004.11.27., 6. o.

(3)  HL L 61., 1975.3.7., 25. o. A legutóbb az 1984/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 18. o.) módosított rendelet.


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/36


A BIZOTTSÁG 155/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

a 2033/2004/EK rendeletben említett, a Réunion szigetére iránnyuló hosszú szemü előhántolt B rizs exporttámogattásának keretében beérkezett ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs Réunionba történő szállítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1989. szeptember 6-i 2692/89/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

2033/2004/EK bizottsági rendelet (3) pályázatot hirdetett meg a rizs Réunionba történő szállítása után járó támogatásra.

(2)

A 2692/89/EGK rendelet 9. cikke értelmében a benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság az 1785/2003/EK rendelet 26. cikke (2) bekezdésében említett eljárás szerint olyan határozatot is hozhat, hogy nem hirdet győztest az adott pályázat vonatkozásában.

(3)

Különös tekintettel a 2692/89/EGK rendelet 2. és 3. cikkében említett kritériumokra, maximális támogatás megállapítása nem indokolt.

(4)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2033/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében a Réunion szigetére szállított, az 1006 20 98 KN-kód alá tartozó hosszú szemű előhántolt B rizs kivitele után járó támogatásra 2005. január 24. és 27. között benyújtott ajánlatok tekintetében a pályázat eredménytelenül zárult.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(2)  HL L 261., 1989.9.7., 8. o. A legutóbb az 1275/2004/EK rendelettel (HL L 241., 2004.7.13. 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 353., 2004.11.27., 9. o.


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/37


A BIZOTTSÁG 156/2005/EK RENDELETE

(2005. január 28.)

a 2031/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált kerekszemű félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs kivitelére vonatkozóan benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2031/2004/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg rizs kivitele után járó export-visszatérítésre.

(2)

Az 584/75/EGK bizottsági rendelet (3) 5. cikke értelmében a benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság az 1785/2003/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás szerint határozhat úgy, hogy nem hirdet győztest az adott pályázati eljárás vonatkozásában.

(3)

Különös tekintettel az 1785/2003/EK rendelet 14. cikkének (4) bekezdésében említett kritériumokra, az export-visszatérítés maximumának megállapítása nem indokolt.

(4)

A jelen rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2031/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében az egyes harmadik országokba szállított kerekszemü, félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs kivitele után járó export-visszatérítésekre 2005. január 24. és 27. között benyújtott ajánlatok tekintetében a pályázat eredménytelenül zárult.

2. cikk

Ez a rendelet2005. január 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(2)  HL L 353., 2004.11.27., 3. o.

(3)  HL L 61., 1975.3.7., 25. o. A legutóbb az 1948/2002 (HL L 299., 2002.11.1., 18. o.) módosított rendelet.


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/38


A BIZOTTSÁG 2005/5/EK IRÁNYELVE

(2005. január 26.)

a 2002/26/EK irányelvnek egyes élelmiszerek ochratoxin-A-tartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi és vizsgálati módszerek bevezetéséről szóló, 1985. december 20-i 85/591/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 1. cikkére,

mivel:

(1)

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok legmagasabb értékének meghatározásáról szóló, 2001. március 8-i 466/2001/EK bizottsági rendelet (2) a pörkölt kávébab, az őrölt pörkölt kávé, az oldódó kávé, a bor és a szőlőlé esetében rögzíti az ochratoxin A legmagasabb határértékeit.

(2)

A mintavétel döntő szerepet játszik az ochratoxin-A-tartalom meghatározásának megbízhatóságában. Az élelmiszerek ochratoxin-A-tartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2002. március 13-i 2002/26/EK bizottsági irányelvnek (3) tartalmaznia kell a pörkölt kávébabra, az őrölt pörkölt kávéra, az oldódó kávéra, a borra és a szőlőlére vonatkozó rendelkezéseket.

(3)

Ezért a 2002/26/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/26/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv melléklete szerint módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől számított legkésőbb tizenkét hónapon belül megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét, valamint ezen irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 26-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 372., 1985.12.31., 50. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 77., 2001.3.16., 1. o. A legutóbb a 78/2005/EK (HL L 16., 2005.1.20., 43. o.) rendelettel módosított rendelet.

(3)  HL L 75., 2002.3.16., 38. o. A legutóbb a 2004/43/EK irányelvvel (HL L 113., 2004.4.20., 14. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 2002/26/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

a)

A 4.3., 4.4. és 4.5. pontok helyébe a következő szöveg lép:

„4.3.   A gabonára, a szárított szőlőre és a pörkölt kávéra vonatkozó mintavételi eljárás általános áttekintése

1. TÁBLÁZAT

A tételek altételekre való osztása a terméktől és a tétel tömegétől függően

Árucikk

A tétel tömege

(tonna)

Az altételek tömege vagy száma

Az egyedi minták száma

Az egyesített minta tömege

(kg)

Gabonafélék és gabonatermékek

≥ 1 500

500 tonna

100

10

> 300 és < 1 500

3 altétel

100

10

≥ 50 és ≤ 300

100 tonna

100

10

< 50

3–100 (1)

1–10

Szárított szőlő (mazsola, mazsolaszőlő és malagaszőlő)

≥ 15

15–30 tonna

100

10

< 15

10–100 (2)

1–10

Pörkölt kávébab, őrölt pörkölt kávé és oldódó kávé

≥ 15

15–30 tonna

100

10

< 15

10–100 (2)

1–10

4.4.   A gabonafélékre és a gabonatermékekre (tételek ≥ 50 tonna), valamint a pörkölt kávébabra, az őrölt pörkölt kávéra, az oldódó kávéra és a szárított szőlőre (tételek ≥ 15 tonna) vonatkozó mintavételi eljárás

Amennyiben az altétel fizikailag elkülöníthető, minden egyes tételt az 1. táblázat szerint kell altételekre osztani. Tekintettel arra, hogy a tétel tömege nem mindig pontosan többszöröse az altételek tömegének, az altétel tömege legfeljebb 20 %-os eltérést mutathat az említett tömegtől.

Minden altételből külön-külön kell mintát venni.

Az egyedi minták száma: 100.

Az egyesített minta tömege = 10 kg.

Amennyiben a tétel (csomagolási formára, szállítási eszközökre stb. visszavezethető) sérüléséből eredő gazdasági következmények miatt a fent ismertetett mintavételi módszert nem lehet végrehajtani, alternatív mintavételi módszert lehet alkalmazni, feltéve hogy az a lehetőségekhez képest reprezentatív, továbbá azt teljes körűen leírják és dokumentálják.

4.5.   A gabonafélékre és a gabonatermékekre (tételek < 50 tonna), valamint a pörkölt kávébabra, az őrölt pörkölt kávéra, az oldódó kávéra és a szárított szőlőre (tételek < 15 tonna)

Az 50 tonna alatti gabonatételek, valamint a 15 tonna alatti pörkölt kávébabból, őrölt pörkölt kávéból, oldódó kávéból és szárított szőlőből álló tételek esetében a mintavételi tervet a tétel tömegétől függően 10–100 egyedi mintával kell megvalósítani, és 1–10 kg tömegű egyesített mintát kell kapni. A nagyon kis gabona- és gabonatermék-tételek (≤ 0,5 tonna) esetében kevesebb egyedi minta is vételezhető, de az egyedi minták mindegyikét tartalmazó egyesített mintának is legalább 1 kg-nak kell lennie.

Az egyedi minták számának meghatározásához az alábbi táblázatban található számokat kell alkalmazni.

2. TÁBLÁZAT

Az egyedi minták száma a gabona- és gabonatermék-tétel tömegétől függően

A tétel tömege (tonna)

Az egyedi minták száma

≤ 0,05

3

> 0,05–≤ 0,5

5

> 0,5–≤ 1

10

> 1–≤ 3

20

> 3–≤ 10

40

> 10–≤ 20

60

> 20–≤ 50

100


3. TÁBLÁZAT

Az egyedi minták száma a pörkölt kávébabból, az őrölt pörkölt kávéból, az oldódó kávéból és a szárított szőlőből álló tételek tömegétől függően

A tétel tömege (tonna)

Az egyedi minták száma

≤ 0,1

10

> 0,1–≤ 0,2

15

> 0,2–≤ 0,5

20

> 0,5–≤ 1,0

30

> 1,0–≤ 2,0

40

> 2,0–≤ 5,0

60

> 5,0–≤ 10,0

80

> 10,0–≤ 15,0

100”

b)

a 4.6. pont után a következő 4.6. ponttal egészül ki:

„4.6.a.   A borra és szőlőlére vonatkozó mintavételre alkalmazott rendelkezések

Az egyesített mintának legalább 1 kg tömegűnek kell lennie, kivéve amikor nem lehetséges, pl. amikor a minta egyetlen üvegből áll.

A tételből vételezendő egyedi minták minimális számát a 4. táblázatban kell megadni. A meghatározott egyedi minták száma az érintett termékek kereskedelmi forgalmazásának szokásos formájától függ. A hordós folyékony termékek esetében a tételt a lehetőségekhez mérten és lehetőleg a termék minőségének befolyásolása nélkül közvetlenül a mintavételt megelőzően kézi vagy gépi eszközzel alaposan össze kell keverni. Ebben az esetben feltételezhető az ochratoxin A homogén eloszlása egy adott tételen belül. Ezért elegendő három egyedi mintát venni egy tételből egy egyesített minta létrehozásához.

Az egyedi mintáknak, amelyek gyakran lehetnek üvegek vagy göngyölegek, hasonló tömegűnek kell lenniük. Az egyedi mintáknak legalább 100 gramm tömegűnek kell lenniük ahhoz, hogy legalább mintegy 1 kg tömegű egyesített minta keletkezzen. Az ezen eljárástól való eltéréseket a 3.8. pont szerinti jegyzőkönyvbe kell venni.

4. TÁBLÁZAT

A tételből vett egyedi minták minimális száma

Kereskedelmi forgalmazás formája

A tétel tömege (literben)

A vételezendő egyedi minták minimális száma

Hordós (szőlőlé, bor)

3

Üveg/göngyöleg (szőlőlé)

≤ 50

3

Üveg/göngyöleg (szőlőlé)

50–500

5

Üveg/göngyöleg (szőlőlé)

> 500

10

Üveg/göngyöleg (bor)

≤ 50

1

Üveg/göngyöleg (bor)

50–500

2

Üveg/göngyöleg (bor)

> 500

3”


(1)  A tétel tömegétől függően – lásd e melléklet 2. táblázatát

(2)  A tétel tömegétől függően – lásd e melléklet 3. táblázatát


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/41


A BIZOTTSÁG 2005/7/EK IRÁNYELVE

(2005. január 27.)

a takarmányok dioxin- és dioxinjellegű PCB-tartalmának meghatározására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 2002/70/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányok hatósági ellenőrzésénél alkalmazandó közösségi mintavételi és analitikai módszerek bevezetéséről szóló, 1970. július 20-i 70/373/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikkére;

mivel:

(1)

A takarmányok dioxin- és dioxinjellegű PCB-tartalmának meghatározására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2002. július 26-i 2002/70/EK bizottsági irányelv (2) külön rendelkezéseket állapít meg a 70/373/EGK irányelvben előírt, a hatósági ellenőrzésnél alkalmazandó analitikai módszerekre vonatkozóan.

(2)

Az egyes takarmányok dioxinszintjének hatósági ellenőrzésére, illetve azok dioxinjellegű PCB-tartalmának meghatározására a takarmányok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi módszerek meghatározásáról szóló, 1976. március 1-jei 76/371/EGK bizottsági irányelvben (3) meghatározott mintavételi eljárást kell alkalmazni. Helyénvaló annak meghatározása, hogy a takarmányokban egyenletesen eloszló anyagok és termékek ellenőrzésére vonatkozó mennyiségi követelményeket alkalmazni kell.

(3)

Rendkívül fontos, hogy az analitikai eredményeket azonos módon jelentsék és értelmezzék annak érdekében, hogy a végrehajtás minden tagállamban összehangolt módon történjen.

(4)

A 2002/70/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/70/EK irányelv mellékletei ezen irányelv mellékletének megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől számított legkésőbb egy éven belül megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét és az irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, hivatkozni kell bennük erre az irányelvre, illetőleg hivatalos kihirdetésük alkalmával kell ilyen hivatkozást fűzni hozzájuk. A tagállamok maguk döntik el ennek a hivatkozásnak a módját.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 27-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 170., 1970.8.3., 2. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 209., 2002.8.6., 15. o.

(3)  HL L 102., 1976.4.15., 1. o.


MELLÉKLET

A 2002/70/EK irányelv mellékletei a következőképpen módosulnak:

(1)

Az I. melléklet helyébe a következő lép:

„1.   Cél és alkalmazási terület

A dioxintartalom (PCDD/PCDF) szintjének hatósági ellenőrzése, illetve a takarmányok dioxinjellegű PCB-tartalmának (1) meghatározása céljából a mintákat a 76/371/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kell venni. A takarmányokban egyenletesen eloszló anyagok és termékek ellenőrzésére vonatkozó mennyiségi követelményeket a 76/371/EGK irányelv mellékletének 5.A. pontjában előírtak szerint kell alkalmazni. Az így nyert átlagolt minták reprezentatívnak tekintendők azon tételek és altételek vonatkozásában, amelyekből a mintavételezés történt. A 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) meghatározott legnagyobb szintek betartását a laboratóriumi mintákban kimutatott szintek alapján állapítják meg.

2.   A mintavételi tétel vagy altétel előírásnak való megfelelése

A mintavételi tétel akkor fogadható el, ha – a mérési bizonytalanság figyelembevételével – az egyszeri elemzés analitikai eredménye nem haladja meg a 2002/32/EK irányelvben megállapított, megfelelő legnagyobb szintet.

A mintavételi tétel nem felel meg a 2002/32/EK irányelvben megállapított maximális szintnek, ha a párhuzamos elemzéssel megerősített és legalább két külön meghatározás átlagaként kiszámított analitikai eredmény minden kételyt kizáró módon – a mérési bizonytalanságot is figyelembe véve – meghaladja a maximális határértéket.

A mérési bizonytalanság figyelembevétele a következő megközelítések egyikének megfelelően történhet:

kiterjesztett bizonytalanság számítása, 2 kiterjesztési tényező alkalmazásával, amelynek megbízhatósága megközelítőleg 95 %,

a 2002/657/EK bizottsági határozat (3) rendelkezéseinek megfelelő döntési határérték (CCα) meghatározása (a melléklet 3.1.2.5. pontja – meghatározott engedélyezett határértékekkel rendelkező anyagok esetén).

A jelenlegi értelmezési szabályok érvényesek a hatósági ellenőrzéshez alkalmazandó mintavételből nyert vizsgálati eredményekre. Ez nem befolyásolja a tagállamok azon jogát, hogy a 95/53 irányelv 18. cikkében említett, védelmi vagy döntőbírói eljárás céljából végzett vizsgálatok esetében a nemzeti szabályokat alkalmazzák (4).”

(2)

A II. melléklet 2. pontja a következő bekezdéssel egészül ki: Háttér

„Kizárólag ezen irányelv alkalmazásában az egyes rokonvegyületek (kongénerek) elfogadott meghatározási határa a vizsgált vegyület mintakivonatban mért azon koncentrációja, amelynél két különböző vizsgált ion S/N (jel/zaj) viszonya a legkevésbé érzékeny ionra vonatkozóan 3:1, és amely megfelel az EPA 1613 módszer B. felülvizsgálata szerinti meghatározási módszerben megadott alapkövetelményeknek, mint például a retenciós idő, az izotóparány.”


(1)  

A dioxinjellegű PCB-k táblázata

Rokonvegyület

TEF-érték

Dibenzo-p-dioxinek (»PCDD-k«)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

Dibenzofuránok (»PCDF-k«)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

»Dioxinjellegű« PCB-k: Nem-orto PCB-k + Mono-orto PCB-k

Non-orto PCB-k

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-orto PCB-k

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

Alkalmazott rövídítések: »T« = tetra; »Pe« = penta; »Hx« = hexa; »Hp« = hepta; »O« = octa; »CDD« = klórdibenzo-p-dioxin; »CDF« = klórdibenzofurán; »CB« = klórbifenil.

(2)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o.

(3)  HL L 221., 2002.8.17., 8. o.

(4)  HL L 265., 1995.11.8., 17. o.


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/44


A BIZOTTSÁG 2005/8/EK IRÁNYELVE

(2005. január 27.)

a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/32/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy tilos azon takarmányozásra szánt termékek használata, amelyek az I. mellékletben meghatározott legnagyobb szinteket meghaladó mértékben tartalmaznak nemkívánatos anyagokat.

(2)

A 2002/32/EK irányelv elfogadásakor a Bizottság bejelentette, hogy az irányelv I. mellékletében megállapított előírásokat a tudományos kockázatelemzések alapján és a szennyezett, nem megfelelő takarmányozásra szánt termékek bármilyen hígítására vonatkozó tilalom figyelembevételével vizsgálják majd felül.

(3)

A tudományos kockázatelemzés alapján történő teljes felülvizsgálat előtt azonban az új tudományos és műszaki ismeretek fényében bizonyos módosításokat kell eszközölni.

(4)

Helyénvaló pontosabban meghatározni a zöldtakarmány fogalmát.

(5)

A kalcium-karbonát – amely alapvető és értékes takarmány – ellátása veszélyben forog, mert a szokásos háttérszennyezés okozta higanyszint a 2002/32/EK irányelv I. mellékletében meghatározott legnagyobb szint közelében van vagy meghaladja azt; ezt a legnagyobb szintet módosítani kell figyelembe véve, hogy a higany szervetlen formában megtalálható a kalcium-karbonátban, továbbá a takarmányozási tudományos bizottság megerősíti, hogy a szervetlen formában jelen levő higany jóval kevésbé mérgező, mint a szerves higany és különösen a metil-higany.

(6)

Az egyéb kiegészítő takarmányokban az 1 % foszforra eső fluortartalom legnagyobb szintje 125 mg/kg. A takarmány foszfortartalmát környezetvédelmi okokból korlátozni kell, emészthetőségét és biológiai hasznosulását pedig a fitázhoz hasonló enzimekkel javítani kell. Ennélfogva a legnagyobb szintet a továbbiakban nem célszerű az 1 % foszforra eső tartalom alapján meghatározni, hanem a kiegészítő takarmányokra vonatkozó maximum szinteket a 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra kell megállapítani.

(7)

A 2002/32/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/32/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől számított legkésőbb egy éven belül megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét és az irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A tagállamok maguk döntik el ennek a hivatkozásnak a módját.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 27-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o. A legutóbb a 2003/100/EK bizottsági irányelvvel (HL L 285., 2003.11.1., 33. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 2002/32/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. oszlop 2. sora (ólom) a zöldtakarmány szó után a következő lábjegyzettel egészül ki:

„(*)

A zöldtakarmány olyan takarmányozásra szánt termékeket foglal magában, mint a széna, szilázs, friss fű, stb.”.

2.

A 3. sor (fluor) a következőképpen módosul:

a)

az (1) és a (2) lábjegyzetet el kell hagyni;

b)

a „Marháknak, juhoknak és kecskéknek szánt ásványi keverékek – 2 000 (1)” és „Más kiegészítő takarmányok – 125 (2)” szavak helyébe a következő szavak lépnek: „≤ 4 % foszfort tartalmazó kiegészítő takarmányok – 500” és „> 4 % foszfort tartalmazó kiegészítő takarmányok – 125/1 % foszfor”.

3.

A 4. sor (higany) helyébe a következő lép:

Nemkívánatos anyagok

Takarmányozásra szánt termék

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

(1)

(2)

(3)

„4.

Higany

Takarmány-alapanyagok, kivéve:

0,1

halak vagy más tengeri állatok feldolgozásából nyert takarmány

0,5

kálcium-karbonát

0,3

Teljes értékű takarmányok, kivéve:

0,1

teljes értékű kutya- és macskatápok

0,4

kiegészítő takarmányok, kivéve:

kiegészítő kutya- és macskatápok

0,2”


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/46


A BIZOTTSÁG 2005/9/EK IRÁNYELVE

(2005. január 28.)

a kozmetikai termékekkel kapcsolatos 76/768/EGK tanácsi irányelv módosításáról, annak VII. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

a kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszer-termékek tudományos bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 76/768/EGK irányelv VII. mellékletének első része megállapítja az UV-szűrők listáját, melyeket a kozmetikai termékek tartalmazhatnak.

(2)

A kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszer-termékek tudományos bizottságának véleménye szerint a fényvédő termékekben a benzoesav, 2-[4-(dietilamino)-2-hidroxibenzol]-, hexil-eszter 10 %-os használata önmagában vagy egyéb UV-szűrőkkel vegyítve biztonságos. Ennélfogva a benzoesavat, 2-[4-(dietilamino)-2-hidroxibenzolt]-, hexil-esztert 28-as hivatkozási számmal fel kell venni a 76/768/EGK irányelv VII. mellékletének első részébe.

(3)

A 76/768/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv VII. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2005. július 28-i hatállyal megfeleljenek. Haladéktalanul ismertetniük kell a Bizottsággal ezeket a rendelkezéseket, valamint a rendelkezések és az irányelv megfelelési táblázatát.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb előírásait, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2004/93/EK bizottsági irányelvvel (HL L 300., 2004.9.25., 13. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 76/768/EGK irányelv VII. mellékletének első része az alábbi 28-as hivatkozási számmal egészül ki:

Hivatkozási szám

Anyagok

Engedélyezett legnagyobb koncentráció

Egyéb korlátozások és követelmények

Felhasználási feltételek és figyelmeztetések, amelyeket a címkén fel kell tüntetni

a

b

c

d

e

„28

benzoesav, 2-[-4-(dietilamino)-2-hidroxibenzol]-, hexil-eszter

(INCI-név: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate;

CAS No. 302776-68-7)

10 % fényvédő termékekben”

 

 


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/48


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 26.)

a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek az engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt macskák, kutyák és görények behozatali feltételei tekintetében történő végrehajtásáról

(az értesítés a B(2005) 118. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/64/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikkére,

mivel:

(1)

A 92/65/EGK irányelv megállapítja az állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelményeket. Ez az irányelv előírja, hogy a macskák, kutyák és görények behozatali feltételeinek a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) meghatározott feltételekkel legalább egyenértékűnek kell lenniük. E fajok nem kereskedelmi és kereskedelmi célú mozgásának feltételeire vonatkozó egységesség célja a kedvtelésből tartott állatok kereskedelmével kapcsolatos csalás elkerülése volt.

(2)

A csalás kockázata elhanyagolható az e fajoknak a 92/65/EGK irányelvnek megfelelően engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok közötti mozgása tekintetében.

(3)

Helyénvaló a 92/65/EGK irányelvnek megfelelően engedélyezett szervezetek, intézmények és központok részére szánt macskák, kutyák és görények behozatalára különleges feltételeket megállapítani.

(4)

Szükséges egy egészségügyi bizonyítványmintát rögzíteni az engedélyzett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt macskák, kutyák és görények behozatalára.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/65/EGK irányelvnek megfelelően engedélyzett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt macskák, kutyák és görények behozatalának a következő követelményeknek kell megfelelni:

a)

az állatoknak a 998/2003/EK rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában vagy C. részében felsorolt harmadik országok vagy területek valamelyikéből kell származniuk; és

b)

az állatokat az e határozat mellékletében rögzített egészségügyi bizonyítványmintának megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kell kísérni.

2. cikk

Ezt a határozatot 2005. február 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 26-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2004/68/EK irányelvvel (HL L 139., 2004.4.30., 320. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb a 2054/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 355., 2004.12.1., 14. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Image

Image


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/52


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 28.)

Dániának a Newcastle-betegség tekintetében vakcinázást nem folytató státusát illető változással kapcsolatban egyes további átmeneti garanciákról

(az értesítés a B(2005) 143. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/65/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 12. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Dániának a Newcastle-betegség (baromfipestis) tekintetében való státusa megállapításáról szóló, 1991. szeptember 27-i 91/552/EGK bizottsági határozat (2) Dániának a Newcastle-betegség tekintetében vakcinázást nem folytató tagállam státusát állapította meg a Közösségen belüli élőbaromfi-kereskedelem és a harmadik országokból történő élőbaromfi-behozatal céljából.

(2)

Dánia a Newcastle-betegséggel kapcsolatos helyzetét illető új fejlemények következtében be kívánja vezetni az érintett betegség elleni baromfi-vakcinázást, így vakcinázást nem folytató tagállam státusa a 90/539/EGK irányelv előírásai szerint felfüggesztésre kerül.

(3)

Annak érdekében, hogy Dánia jelenlegi baromfi-egészségügyi helyzetét meg lehessen őrizni a Newcastle-betegség elleni vakcinázás bevezető fázisában, célszerű átmeneti rendelkezéseket hozni, amelyek további garanciát jelentenek az ezen tagállamba irányuló szállítmányok tekintetében.

(4)

Ennek megfelelően Dánia számára egyes további garanciákat kell megítélni, többek között az élő baromfinak a baromfi szállítás előtti Newcastle-betegség-vizsgálatáról szóló 92/340/EGK bizottsági határozat (3) által előírt vizsgálatát.

(5)

Ezért a 91/552/EGK határozatot ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Hatály és tárgy

Ez a határozat a 90/539/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésében meghatározott Közösségen belüli élőbaromfi-kereskedelemre vonatkozik; az érintett irányelv 12. cikke (2) bekezdése előírásai alapján a Newcastle-betegség tekintetében vakcinázást nem folytató státussal nem rendelkező tagállamokból, valamint harmadik országokból Dániába érkező szállítmányok esetében.

2. cikk

A Dániába érkező baromfiszállítmányok előzetes engedélyeztetése

A baromfiszállítmány útnak indítása előtt az illetékes dániai állat-egészségügyi hatóság előzetes engedélyét kell kérni.

Az engedélykérelemnek a vakcina típusáról és a baromfinak a Newcastle-betegség elleni immunizálására használt vakcinasorozatról szóló információkat kell tartalmaznia.

3. cikk

A Dániába érkező baromfiszállítmányokból való mintavétel és a minta vizsgálata

Az illetékes dániai hatóság a 92/340/EGK határozat 1. és 2. cikkével összhangban kérheti a baromfi vizsgálatát, figyelembe véve az ezen határozat 2. cikkével összhangban rendelkezésre bocsátott információkat.

4. cikk

Baromfiszállítmányok visszautasítása Dánia által

Amennyiben Dánia, figyelembe véve az ezen határozat 2. cikkével összhangban nyújtott információkat és az ezen határozat 3. cikkében említett vizsgálat eredményét, úgy dönt, hogy nem engedélyezi egy baromfiszállítmánynak a területére való beléptetését, akkor döntésének okáról értesíti a Bizottságot és a másik tagállamot vagy az érintett harmadik országot.

5. cikk

A 91/552/EGK irányelv hatályon kívül helyezése

A 91/552/EGK határozat hatályát veszti.

6. cikk

Alkalmazhatóság

Ezt a határozatot 2006. február 28-ig kell alkalmazni.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 303., 1990.10.31., 6. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 298., 1991.10.29., 21. o.

(3)  HL L 188., 1992.7.8., 34. o.


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/54


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 28.)

a Belgium egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására irányuló terv jóváhagyásáról szóló 2003/363/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a B(2005) 144. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia és a holland nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/66/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i 2001/89/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A klasszikus sertéspestis jelenléte Belgium vaddisznóállományában 2002. novemberében megerősítést nyert.

(2)

A Belgium egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására irányuló, Belgium által benyújtott tervet a Bizottság jóváhagyta a 2003/363/EK bizottsági határozattal (2).

(3)

Belgium tájékoztatott arról, hogy a vaddisznók klasszikus sertéspestise sikeresen felszámolásra került Belgiumban, és így a jóváhagyott, a sertéspestis felszámolására irányuló terv alkalmazására többé nincs szükség.

(4)

Ezért helyénvaló a 2003/363/EK határozat hatályon kívül helyezése.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/363/EK határozat hatályát veszti.

2. cikk

Ennek a határozatnak Belgium a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 124., 2003.5.20., 43. o.


29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/55


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 28.)

a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegségek tekintetében a „mentes övezet” vagy „nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság” minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról

(az értesítés a B(2005) 148. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/67/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/634/EK bizottsági határozat (2) a különböző tagállamok által benyújtott programokat hagyja jóvá és sorolja fel. A programoknak az a célja, hogy lehetővé tegyék a tagállamok számára a továbbiakban olyan eljárások kezdeményezését, amelyek során egy-egy övezet, vagy nem mentes övezetben lévő halgazdaság elnyerheti a „mentes övezet” vagy „nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság” minősítést a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegségek tekintetében.

(2)

Ciprus a 2004. április 20-i keltezésű levelében pályázatot nyújtott be a Ciprus egész területén alkalmazandó program jóváhagyására. A benyújtott pályázat megfelel a 91/67/EGK irányelv 10. cikkének, így a program elfogadásra kerül.

(3)

Az olaszországi Val Brembana övezetre és Azienda Troticoltura S. Cristina halgazdaságra vonatkozó programok véglegesítésre kerültek. Következésképpen ezeknek a nevét törölni kell a 2003/634/EK határozat I. és II. mellékletéből.

(4)

Ezért az 2003/634/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/634/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet helyébe e rendelet I. melléklete lép.

2.

A II. melléklet helyébe e rendelet II. melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 28-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 46., 1991.2.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 220., 2003.9.3., 8. o. A legutóbb a 2004/328/EK határozattal (HL L 104., 2004.4.8., 129. o.) módosított határozat.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A VHS ÉS IHN HALBETEGSÉGEK KÖZÜL EGY VAGY TÖBB TEKINTETÉBEN A »MENTES ÖVEZET« MINŐSÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE BENYÚJTOTT PROGRAMOK

1.   DÁNIA

DÁNIA ÁLTAL 1995. MÁJUS 22-ÉN BENYÚJTOTT PROGRAMOK A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

a FISKEBÆK Å vízgyűjtő területe,

JUTLAND VALAMENNYI RÉSZE a Storåen, Karup å, Gudenåen és Grejs å vízgyűjtő területeitől délre és nyugatra,

a DÁN-SZIGETEK összterülete.

2.   NÉMETORSZÁG

NÉMETORSZÁG ÁLTAL 1999. FEBRUÁR 25-ÉN BENYÚJTOTT PROGRAM A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

egy övezet az »OBERN NAGOLD« vízgyűjtő területen.

3.   OLASZORSZÁG

3.1

OLASZORSZÁG ÁLTAL 2001. OKTÓBER 6-ÁN, BOLZANO AUTONÓM TARTOMÁNYBAN BENYÚJTOTT PROGRAM, AMELY EGY 2003. MÁRCIUS 27-I LEVÉL ÚTJÁN MÓDOSÍTÁSRA KERÜLT, A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

 

Bolzano autonóm tartomány

Az övezet magában foglalja Bolzano tartomány valamennyi vízgyűjtő területét.

Az övezet magában foglalja a VAL DELL’ADIGE ÖVEZET felső részét – vagyis az Adige folyó vízgyűjtő területét annak Bolzano tartománybeli forrásától a Trento tartománnyal közös határig.

(N.B. A VAL DELL’ADIGE övezet fennmaradó, alsó része a Trento autonóm tartomány részére jóváhagyott program érvényessége alá tartozik. Ennek az övezetnek a felső és alsó részét egy járványügyi egységnek kell tekinteni.)

3.2

OLASZORSZÁG ÁLTAL 1996. DECEMBER 23-ÁN ÉS 1997. JÚLIUS 14-ÉN, TRENTO AUTONÓM TARTOMÁNYBAN BENYÚJTOTT PROGRAM, A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

 

Val di sole és di non övezet

a Noce patak forrásától a S. Giustina gátig terjedő vízgyűjtő terület

 

Val dell’Adige övezet – alsó rész

Az Adige folyó vízgyűjtő területei és forrásai Trento autonóm tartomány területén, a Bolzano tartománnyal közös határtól az Ala gátig (vízerőmű)

(N.B. A ZONA VAL DELL’ADIGE felső része a Bolzano autonóm tartomány részére jóváhagyott program érvényessége alá tartozik. Ennek az övezetnek a felső és alsó részét egy járványügyi egységnek kell tekinteni.)

 

Torrente Arnò övezet

Az Arnò-zuhatag forrásától az alsó szakaszon lévő gátakig terjedő vízgyűjtő terület, amely az Arnò-zuhatagnak a Sarca folyóba való belefolyása előtt található

 

Val banale övezet

Azbies vízgyűjtő medencétől a vízerőműig terjedő vízgyűjtő terület

 

Varone övezet

A Magnone patak forrásától a vízesésig terjedő vízgyűjtő terület

 

Alto e basso Chiese övezet

A Chiese folyó forrásától a condinói gátig terjedő vízgyűjtő terület, kivéve az Adanà- és a Palvico-zuhatag medencéjét

 

Torrente Palvico övezet

A Palvico-zuhatag medencéje vízgyűjtő területe egy betonból és kőből készült gátig

3.3

OLASZORSZÁG ÁLTAL 2001. FEBRUÁR 21-ÉN, A VENETÓI TÉRSÉGBEN BENYÚJTOTT PROGRAM, A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

 

Torrente Astico övezet

Az Astico folyó vízgyűjtő területe az Astico forrásaitól (Trento autonóm tartományban és Vicenza tartományban, a vicenzai térségben) a vicenzai tartománybeli Pedescala hídhoz közeli gátig.

Az Astico folyó folyásirányban lejjebb eső része, a Pedescala hídhoz közeli gát és a Pria Maglio gát között, pufferzónának számít.

3.4

OLASZORSZÁG ÁLTAL 2002. FEBRUÁR 20-ÁN, AZ UMBRIAI TÉRSÉGBEN BENYÚJTOTT PROGRAM, A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

Fosso de Monterivoso övezet: A Monterivoso folyó vízgyűjtő területe a Monterivoso forrásaitól a Ferentillo közelében lévő, áthághatatlan gátakig.

3.5

OLASZORSZÁG ÁLTAL 2003. DECEMBER 23-ÁN, A LOMBARDIAI TÉRSÉGBEN BENYÚJTOTT PROGRAM, A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

 

Valle de torrente Venina övezet: A Venina folyónak a forrásoktól számított vízgyűjtő területe, illetve a következő térségek vízgyűjtő területei

Nyugat: Livrio-völgy,

Dél: Orobie Alpok a Publino Passtól a Redorta-csúcsig,

Kelet: Armisa és Armisola völgye.

4.   FINNORSZÁG

4.1

FINNORSZÁG ÁLTAL 1995. MÁJUS 29-ÉN BENYÚJTOTT PROGRAM A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

FINNORSZÁG valamennyi kontinentális és partvidéki területe, kivéve:

Åland tartomány,

Pyhtää védőkörzet,

Uusikaupunki, Pyhäranta és Rauma helyhatóságok védőkörzete.

4.2

FINNORSZÁG ÁLTAL 1995. MÁJUS 29-ÉN BENYÚJTOTT, SPECIFIKUS BETEGSÉGFELSZÁMOLÁSI INTÉZKEDÉSEKET TARTALMAZÓ PROGRAM, AMELY A 2002. MÁRCIUS 27-I, A 2002. JÚNIUS 4-I, A 2003. MÁRCIUS 12-I, A 2003. JÚNIUS 12-I ÉS A 2003. OKTÓBER 20-I KELTEZÉSŰ LEVELEK ÚTJÁN KERÜLT MÓDOSÍTÁSRA, A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

Åland tartomány összterülete,

A védőkörzet Pyhtää-ban,

Uusikaupunki, Pyhäranta és Rauma helyhatóságok védőkörzete.

5.   CIPRUS

CIPRUS ÁLTAL 2004. ÁPRILIS 20-ÁN BENYÚJTOTT PROGRAMOK A KÖVETKEZŐRE VONATKOZÓAN:

Ciprus teljes területe.”


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A VHS ÉS IHN HALBETEGSÉGEK KÖZÜL EGY VAGY TÖBB TEKINTETÉBEN A »NEM MENTES ÖVEZETBEN LÉVŐ MENTES HALGAZDASÁG« MINŐSÍTÉS MEGSZERZÉSE CÉLJÁBÓL BENYÚJTOTT PROGRAMOK

1.   OLASZORSZÁG

1.1.

OLASZORSZÁG ÁLTAL 2000. MÁJUS 2-ÁN, A FRIULI VENEZIA GIULIA TÉRSÉGBEN BENYÚJTOTT PROGRAM, A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

 

A Tagliamento folyó vízelvezető medencéjében található halgazdaságok:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1.2.

OLASZORSZÁG ÁLTAL 2003. DECEMBER 21-ÉN, A VENETÓI TÉRSÉGBEN BENYÚJTOTT PROGRAM, A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

 

A halgazdaság:

Azienda agricola Bassan Antonio.

1.3.

OLASZORSZÁG ÁLTAL 2002. SZEPTEMBER 5-ÉN, A PIEMONTEI TÉRSÉGBEN BENYÚJTOTT PROGRAM, A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

 

A halgazdaság:

Incubatoio ittico di valle – Loc Cascina Prelle – Traversella (TO).”


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/59


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. január 24.)

az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási mechanizmusának (Athena) létrehozásáról szóló 2004/197/KKBP határozat módosításáról

(2005/68/KKBP)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére és 28. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. február 23-án elfogadta a 2004/197/KKBP tanácsi határozatot (1), amely kimondja, hogy a határozat első felülvizsgálatát 2004 vége előtt el kell végezni.

(2)

A Tanács a 2003. május 14-i következtetéseiben megerősítette a gyorsreagálású képességek szükségességét, különösen a humanitárius és mentési feladatok terén.

(3)

Az EU Katonai Bizottsága 2004. március 3-i jelentésében részletesen meghatározta az EU gyorsreagálású katonai képességének fogalmát. A Katonai Bizottság 2004. június 14-én meghatározta továbbá az EU-harccsoportok fogalmát.

(4)

Az Európai Tanács 2004. június 17-én jelentést fogadott el az EBVP-ről, amely hangsúlyozta, hogy folytatni kell az EU gyorsreagálási képességeinek kialakítását azzal a céllal, hogy az induló műveleti képesség 2005 elejére biztosítható legyen.

(5)

E változásokat figyelembe véve az EU katonai műveleteinek előfinanszírozását javítani kell, különös tekintettel a gyorsreagálású műveletekre. Az új előfinanszírozási rendszer ezért mindenekelőtt a gyorsreagálású műveletek finanszírozására szolgál; különleges körülmények között azonban az előre fizetett hozzájárulás felhasználható rendes művelet előfinanszírozására, különösen olyan művelet esetében, amelynél a fellépésről rendelkező együttes fellépés elfogadása és a művelet megindítására vonatkozó döntés között rövid idő telik el.

(6)

Ezért a 2004/197/KKBP határozatot módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2004. február 23-i 2004/197/KKBP tanácsi határozat a következőképpen módosul:

1.

A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„25. cikk

Előfinanszírozás

(1)   Az EU katonai gyorsreagálású művelete esetén a hozzájáruló tagállamok a referenciaösszegnek megfelelően fizetik a hozzájárulásokat. A 24. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül a befizetéseket az alább meghatározottak szerint kell teljesíteni.

(2)   Az EU katonai gyorsreagálású műveleteinek előfinanszírozása esetén a részt vevő tagállamok:

a)

vagy előre fizetik a hozzájárulásokat az Athena-nak;

b)

vagy, ha a Tanács olyan katonai gyorsreagálású művelet végrehajtásáról dönt, amelynek finanszírozásához ezek a tagállamok hozzájárulnak, a művelet közös költségeihez való hozzájárulásaikat a lehívás megküldését követő öt napon belül, a referenciaösszegnek megfelelően fizetik meg, kivéve, ha a Tanács ettől eltérően határoz.

(3)   A fent említett célnak megfelelően a hozzájárulás előre fizetését választó tagállamok (a továbbiakban: »előre fizető tagállamok«) egy-egy képviselőjéből álló különbizottság előzetes előirányzatokat képez a költségvetés egy külön címében. Ezeket az előzetes előirányzatokat az előre fizető tagállamoknak – a hozzájárulás lehívásának megküldését követő 90 napon belül fizetendő – hozzájárulásaiból fedezik. A 2005. évre vonatkozó előre fizetendő hozzájárulásokat azonban két részletben, 2005. április 30-ig, illetve 2005. november 30-ig kell befizetni.

(4)   A 24. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az előre fizető tagállam által egy művelethez fizetendő hozzájárulások – e cikk (3) bekezdésben említett előzetes előirányzatokba fizetett hozzájárulásának mértékéig – a lehívás megküldését követő 90 napon belül esedékesek. Hasonló összeg a műveleti parancsnok rendelkezésére bocsátható az előre fizetett hozzájárulásokból.

(5)   A 20. cikktől eltérve, e cikk (3) bekezdésben említett, egy művelethez felhasznált előzetes előirányzatokat a lehívás megküldését követő 90 napon belül újra fel kell tölteni.

(6)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül különleges körülmények között bármely előre fizető tagállam felhatalmazhatja az ügyvezetőt, hogy az általa előre fizetett hozzájárulást felhasználja egy olyan, nem gyorsreagálású művelethez való hozzájárulásának fedezésére, amelyben részt vesz. Az előre fizetett hozzájárulást az érintett tagállamnak a lehívás megküldését követő 90 napon belül újra fel kell töltenie.

(7)   A 31. cikk (3) bekezdésétől eltérve, a műveleti parancsnok a rendelkezésére bocsátott összegekre kötelezettségeket vállalhat és azokat teljesítheti.

(8)   Bármely tagállam visszaléphet az általa választott lehetőségtől úgy, hogy erről az ügyvezetőt legalább három hónappal előre értesíti.”

2.

A 24. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

„(6)   E határozat egyéb rendelkezésének sérelme nélkül, a hozzájárulásokat a vonatkozó lehívás megküldését követő 30 napon belül teljesíteni kell.”

2. cikk

Ez a határozat 2005. február 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN


(1)  HL L 63., 2004.2.28., 68. o.


Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

29.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/61


A TANÁCS 2005/69/IB KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2005. január 24.)

egyes adatoknak az Interpollal történő cseréjéről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésének b) pontjára, és 34. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Unió egyik célkitűzése, hogy magas szintű biztonságot nyújtson a polgárok részére a szabadságon, a biztonságon és az igazságosságon alapuló térségen belül. E célkitűzés elérése érdekében lényeges a tagállamok illetékes bűnüldöző szervei közötti szorosabb együttműködés.

(2)

Az Unió védelme a nemzetközi és szervezett bűnözés fenyegetéseivel szemben, a terrorizmust is ideértve, szükségessé teszi, hogy a közös fellépés magába foglalja a tagállamok bűnüldözési hatóságai és a nemzetközi partnerek közötti információcserét.

(3)

Az ellopott, elveszített vagy jogellenesen használt kibocsátott vagy kitöltetlen útleveleket az Unió és valamennyi tagállam biztonságát veszélyeztető, jogellenes cselekmények elkövetése érdekében a bűnüldözés kijátszására használják fel. A veszély jellegéből fakadóan jelentős fellépés csak az Unió szintjén valósítható meg; a tagállamok egyéni fellépései nem érhetik el a fent említett célt; e közös álláspont nem lépi túl a célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(4)

Minden tagállam csatlakozott a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetéhez (Interpol). Az Interpol feladata teljesítése céljából adatokat kap, tárol és továbbít az illetékes bűnüldöző szerveknek, hogy segítse ezeket a nemzetközi bűnözés megakadályozásában és az ellene való küzdelemben. Az Interpol ellopott útiokmányok adatbázisa lehetővé teszi a szervezet tagjainak, hogy megosszák egymás között az elveszett és ellopott útlevelek adatait.

(5)

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2004. március 25-i európai tanácsi nyilatkozat felszólította a Tanácsot, hogy mozdítsa előre az ellopott vagy elveszett útlevelekkel kapcsolatos, a Schengeni Információs Rendszer (SIS) és az Interpol adatbázisán alapuló információcsere integrált rendszerének 2005 végéig történő létrehozásával kapcsolatos munkát. E közös álláspont az első válasz erre a felhívásra, amelyet a SIS-en belül megvalósuló technikai működőképesség megteremtésének kell követnie e cél elérése érdekében.

(6)

A tagállamok ellopott, elveszett, vagy jogellenesen használt útlevelekkel kapcsolatos adatainak az Interpol ellopott útiokmányok adatbázisával történő cseréje, és ezen adatok feldolgozása során tiszteletben kell tartani mind az egyes tagállamok, mind az Interpol vonatkozó adatvédelmi szabályait.

(7)

E közös álláspont kötelezi az egyes tagállamokat annak biztosítására, hogy az illetékes hatóságaik kicseréljék a fent említett adatokat az Interpol ellopott útiokmányok adatbázisával, az adatoknak a megfelelő nemzeti adatbázisba és a SIS-be való bevitelével párhuzamosan. Ez a kötelezettség attól az időponttól kezdve áll fenn, hogy a nemzeti hatóság tudomást szerez az ellopásról, az elvesztésről vagy a jogellenes használatról. Az Interpol adatbázisának felhasználását megkönnyítő szükséges infrastruktúra létrehozására vonatkozó további követelmény megerősíti ez utóbbi jelentőségét a bűnüldözés terén.

(8)

Az adatcsere feltételeit egyeztetni kell az Interpollal annak biztosítása érdekében, hogy az adatcsere során tiszteletben tartsák az Unión belüli adatcsere alapját képező adatvédelmi elveket, különös tekintettel az ilyen adatok cseréjére és automatikus feldolgozására.

(9)

E közös álláspont tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja a különösen az Európai Unióról szóló Szerződés 6. cikke által elismert és az Európai Unió Alapjogi Chartájában tükröződő elveket,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

Cél

E közös álláspont célja a súlyos és szervezett bűnözés – a terrorizmust is ideértve – megelőzése és az ellene való küzdelem annak biztosítása által, hogy a tagállamok meghozzák az illetékes bűnüldöző szervek közötti, valamint a közöttük és a harmadik országok ilyen szervei közötti együttműködés javításához szükséges intézkedéseket az útlevéladatoknak az Interpollal történő cseréje révén.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E közös állásfoglalás alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„Útlevéladatok”: az ellopott, elvesztett vagy jogellenesen használt, kibocsátott és kitöltetlen útlevelekkel kapcsolatos, és meghatározott információs rendszerben való integrálásra megformázott adatok. Az Interpol-adatbázissal kicserélt útlevéladatok csak az útlevélszámot, a kibocsátó országot és az okmány típusát tartalmazzák.

2.

„Interpol adatbázis”: a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) által kezelt ellopott útiokmányok adatbázis automatikus keresési szolgáltatása.

3.

„Megfelelő nemzeti adatbázis”: valamely tagállam rendőrségi vagy igazságügyi adatbázisa(i), amelyek tartalmazzák az ellopott, elvesztett vagy jogellenesen használt, kibocsátott vagy kitöltetlen útlevelekkel kapcsolatos adatokat.

3. cikk

Közös fellépés

(1)   A tagállamok illetékes bűnüldöző szervei kicserélik az összes jelenlegi és jövőbeni útlevéladatot az Interpollal. Ezeket csak az Interpol olyan más tagjaival cserélik ki, amelyek biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. A személyes adatok automatikus feldolgozására vonatkozó alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartását is biztosítani kell. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy csak olyan Interpol-tagokkal osztják meg adataikat, amelyek kötelezettséget vállaltak legalább az ugyanezen adatok cseréjére.

(2)   Figyelemmel az (1) bekezdésben megállapított követelményekre, valamennyi tagállam megállapodhat az Interpollal a birtokában lévő összes jelenlegi útlevéladat Interpollal történő cseréjének feltételeiről. Az ilyen adatokat a megfelelő nemzeti adatbázis, vagy részes állam esetén a SIS tartalmazza.

(3)   Valamennyi tagállam biztosítja, hogy miután az adatokat bevitték a megfelelő nemzeti adatbázisba, vagy részes állam esetén a SIS-be, ezeket az Interpollal is kicseréljék.

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy e közös álláspont alkalmazásában a bűnüldöző szerveik minden esetben, amikor az a feladatuk végrehajtása érdekében szükséges, lekérdezik az Interpol-adatbázist. A tagállamok biztosítják, hogy a lehető legkorábban, de legkésőbb 2005 decemberéig létrehozzák a lekérdezés megkönnyítéséhez szükséges infrastruktúrákat.

(5)   A személyes adatok e közös álláspontban megállapított kötelezettségek betartásával történő cseréjét a 2. cikkben említett cél érdekében végzik el, a személyes adatoknak az adott Interpol-tagországban való védelmének és a személyes adatok automatikus feldolgozására vonatkozó alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásának biztosítása mellett. E célból a tagállamok biztosítják, hogy az adatok cseréje és megosztása megfelelő feltételek mellett, és a fenti követelmények figyelembevételével történjen.

(6)   Valamennyi tagállam biztosítja, hogy amennyiben az Interpol adatbázissal összevetve pozitív azonosítás történik („találat”), a tagállam illetékes hatóságai a nemzeti joggal összhangban intézkedjenek, pl. amennyiben szükséges, ellenőrzik az adatok helyességét azzal az országgal, amely bevitte az adatokat.

4. cikk

Figyelemmel kísérés és értékelés

A tagállamoktól kapott információk alapján a Bizottság 2005 decemberéig jelentést nyújt be a Tanácshoz e közös álláspont működéséről. A Tanács értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben felelnek meg e közös álláspontnak, és meghozza a megfelelő intézkedést.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

6. cikk

Közzététel

Ezt a közös álláspontot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN