ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 24

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. január 27.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 114/2005/EK rendelete (2005. január 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 115/2005/EK rendelete (2005. január 26.) a közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

3

 

*

A Bizottság 116/2005/EK, Euratom rendelete (2005. január 26.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet alkalmazásában a nem adóköteles személyek számára és az adóköteles személyek számára adómentes tevékenységeikre a hozzáadottérték-adó visszatérítésének kezeléséről

6

 

*

A Bizottság 117/2005/EK rendelete (2005. január 26.) bizonyos harmadik országokból származó egyes lábbelik behozatalának közösségi felügyelete bevezetéséről

8

 

*

A Bizottság 118/2005/EK rendelete (2005. január 26.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet VIII. melléklete módosításáról és a rendeletben foglalt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad választáson alapuló végrehajtására, valamint az egységes területalapú kifizetési rendszer éves pénzügyi keretére vonatkozó kifizetések felső határainak megállapításáról

15

 

 

A Bizottság 119/2005/EK rendelete (2005. január 26.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

22

 

 

A Bizottság 120/2005/EK rendelete (2005. január 26.) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2005 januárjában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

24

 

*

A Bizottság 121/2005/EK rendelete (2005. január 25.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

27

 

*

A Bizottság 2005/6/EK irányelve (2005. január 26.) a 2002/32/EK irányelvben előírt, az analitikai eredmények jelentése és értelmezése tekintetében a 71/250/EGK irányelv módosításáról ( 1 )

33

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

2005/56/EK:A Bizottság határozata (2005. január 14.) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról

35

 

*

2005/57/EK:A Bizottság ajánlása (2005. január 21.) az Európai Unióban a bérelt vonalak biztosításáról (1. rész – bérelt vonalak nagykereskedelmi értékesítésének biztosítási feltételei) (az értesítés a B(2005) 103. számú dokumentummal történt)

39

 

*

2005/58/EK:A Bizottság határozata (2005. január 26.) a betegségfelszámolási és vakcinációs tervek Alsó-Szászország és Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi államokban való lezárásáról és a Saar-vidék szövetségi államon belüli betegségfelszámolási tervről szóló 2003/135/EK határozat módosításáról (Németország) (az értesítés a B(2005) 119. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

45

 

*

2005/59/EK:A Bizottság határozata (2005. január 26.) Szlovákiának a klasszikus sertéspestisnek a vaddisznó-populációban történő felszámolására és a vaddisznók sürgősségi oltására irányuló terve jóváhagyásáról (az értesítés a B(2005) 127. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

46

 

 

Helyesbítések

 

*

A Régiók Bizottsága négy olasz teljes jogú tagjának és három olasz póttagjának kinevezéséről szóló, 2004. november 15-i 2004/783/EK tanácsi határozathoz (HL L 346., 2004.11.23.)

48

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/1


A BIZOTTSÁG 114/2005/EK RENDELETE

(2005. január 26.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 27-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 26-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. január 26-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

101,1

204

77,1

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

123,6

0707 00 05

052

140,5

999

140,5

0709 90 70

052

182,8

204

169,7

999

176,3

0805 10 20

052

43,6

204

39,2

212

53,5

220

42,9

421

38,1

448

38,3

624

71,7

999

46,8

0805 20 10

204

56,8

999

56,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

86,8

400

78,5

464

55,5

624

69,1

662

40,0

999

66,3

0805 50 10

052

63,6

999

63,6

0808 10 80

400

103,2

404

83,2

720

72,1

999

86,2

0808 20 50

388

68,3

400

88,1

720

39,5

999

65,3


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/3


A BIZOTTSÁG 115/2005/EK RENDELETE

(2005. január 26.)

a közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdése első albekezdésére,

mivel:

(1)

A gabonafélék piacának jelenlegi helyzetét figyelembe véve célszerűnek tűnik, hogy a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK rendelet (2) 4. cikke értelmében a közönséges búza kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásra kerüljön.

(2)

Az export-visszatérítés meghatározását illetően a pályázati felhívás eljárásának alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 1501/95/EK rendelet szabályozza. A pályázati felhíváshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások között szerepel az exportengedély-kérelem benyújtása és a biztosíték letétbe helyezése. A biztosíték összegét rögzíteni kell.

(3)

Az e pályázati felhívás keretében kiadott engedélyekhez egyedi érvényességi időtartamot kell megállapítani. Ennek az érvényességi időtartamnak összhangban kell állnia a világpiac 2004/2005-ös gazdasági évre vonatkozó szükségleteivel.

(4)

Az összes érdekelt féllel való egyenlő elbánás biztosítása érdekében a kiadott engedélyek érvényességi idejének azonosnak kell lennie.

(5)

Az újrabehozatal megelőzése érdekében csak egyes harmadik országokba való kivitelhez nyújtandó visszatérítés.

(6)

A kivitelre vonatkozó pályázati eljárás szabályszerű lefolyásának biztosítása érdekében elő kell írni a minimális mennyiséget, valamint az illetékes szolgálatoknál leadott ajánlatok továbbítási határidejét, illetve formáját.

(7)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1501/95/EK rendelet 4. cikke értelmében az export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásra kerül.

(2)   A pályázati felhívás közönséges búza kivitelére vonatkozik, a következő rendeltetési helyekre való kivitel kivételével: Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (3), Bulgária, Liechtenstein, Románia és Svájc.

(3)   A pályázati felhívás 2005. június 23-ig áll nyitva. A pályázati felhívás időtartama alatt heti kiírásokra kerül sor, melyekhez az ajánlatok benyújtására vonatkozó mennyiségeket, illetve időpontokat a pályázati felhívás hirdetményében határozzák meg.

Az 1501/95/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésének első albekezdésétől eltérve az első pályázati felhívásnál az ajánlatok benyújtásának határideje 2005. február 3-án jár le.

2. cikk

Az ajánlatok csak akkor érvényesek, ha legalább 1 000 tonnát foglalnak magukban.

3. cikk

Az 1501/95/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett biztosíték összege tonnánként 12 EUR.

4. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 23. cikke (1) bekezdésétől eltérve az 1501/95/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének megfelelően kiállított exportengedélyek – érvényességi idejüket illetően – az ajánlat benyújtásának napján kiadottnak számítanak.

(2)   Az e rendeletben meghatározott pályázati felhívás keretében kiadott exportengedélyek az (1) bekezdés szerint a kiadás idejétől az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

5. cikk

A benyújtott ajánlatokat a pályázati felhívás hirdetményében előírtaknak megfelelően a tagállamok – a mellékletben lévő formanyomtatványokat használva – legkésőbb az ajánlatok heti benyújtásához kiszabott határidő lejártát követő másfél órán belül juttatják el a Bizottsághoz.

Amennyiben nem nyújtottak be ajánlatokat, a tagállamok ugyancsak az első albekezdésben előírt határidőn belül értesítik arról a Bizottságot.

Az ajánlatok benyújtásához előírt határidők a belga időszámítás szerint értendők.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27. 50. o.) módosított rendelet.

(3)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244 sz. határozatában foglalt meghatározása szerint.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.


MELLÉKLET

Formanyomtatvány (1)

A KÖZÖNSÉGES BÚZA EGYES HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ KIVITELÉVEL KAPCSOLATOS EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

(115/2005/EK rendelet)

(Az ajánlattétel lejárata)

1

2

3

Az ajánlattevők számozása

Mennyiség tonnában

Az export-visszatérítés összege (EUR/tonna)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

stb.

 

 

A következő e-mail címre küldendő: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int


(1)  Kérjük, a DG AGRI-C.1-nek küldje.


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/6


A BIZOTTSÁG 116/2005/EK, Euratom RENDELETE

(2005. január 26.)

a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet alkalmazásában a nem adóköteles személyek számára és az adóköteles személyek számára adómentes tevékenységeikre a hozzáadottérték-adó visszatérítésének kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló, 2003. július 15-i 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendeletre (GNI-rendelet) (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat (2) 2. cikkének (7) bekezdése megállapítja, hogy a piaci áron számított bruttó nemzeti termék (GNP) egyenlőnek tekintendő a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelemmel (GNI), ahogyan azt a Bizottság az Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszerének (ESA) alkalmazására előírta. Az 1995. évi ESA-t (ESA95) két korábbi, 1970. és 1979. évi rendszer helyébe lépve, a Közösségen belüli európai nemzeti és regionális számlák rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet (3) állapította meg és annak melléklete határozta meg. A GNI a saját forrás számítási alapja céljára, ahogyan azt az ESA95 használja, a GNP helyébe lépett a 2002-es költségvetési évtől kezdődő hatállyal.

(2)

Az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet megállapítja az eljárásokat a GNI-adatok továbbítására a tagállamok részéről, a GNI számításának eljárásait és ellenőrzését, valamint létrehozza a GNI-bizottságot.

(3)

Az ESA95 nem határozza meg kifejezetten a hozzáadottérték-adó visszatérítésének kezelését a nem adóköteles személyek számára, és az adóköteles személyek számára adómentes tevékenységeikre.

(4)

A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem (GNI) meghatározásához az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikke alapján tisztázni kell a hozzáadottérték-adó visszatérítésének kezelését a nem adóköteles személyek és az adóköteles személyek adómentes tevékenységei számára.

(5)

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv – Közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás (4) – meghatározza az adóköteles személy, a nem adóköteles személy és az adómentes tevékenységek fogalmát.

(6)

A piaci áron számított bruttó nemzeti termék összehangolásáról szóló, 1989. február 13-i 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv (5) végrehajtása céljából az 1999. szeptember 8-i 1999/622/EK, Euratom bizottsági határozat (6) tisztázza a hozzáadottérték-adó visszatérítésének kezelését a nem adóköteles egységek számára és az adóköteles egységeknek tárgyi adómentes tevékenységeik után. Az ennek megfelelő tisztázást kell most biztosítani a GNI tekintetében.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a GNI-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A nemzeti számlák aggregátumainak az 1287/2003/EK, Euratom rendelet céljára történő összeállítása során a nem adóköteles személyeknek, vagy adóköteles személyeknek tárgyi adómentes tevékenységeik után a beszerzéseiken felmerült HÉA visszatérítését az ESA95-ben egyéb folyó átutalásokként kell kezelni (D9), és nem úgy, mintha levonható HÉÁ-ról lenne szó.

(2)   Az (1) bekezdés céljára az „adóköteles személy” kifejezés jelentése az, ahogyan az a 77/388/EGK, Euratom hatodik irányelv 4. cikkében meghatározásra került, az adómentes tevékenységek alatt pedig annak az irányelvnek a 13. cikkében felsorolt tevékenységek értendők.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 26-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 181., 2003.7.19., 1. o.

(2)  HL L 253., 2000.10.7., 42. o.

(3)  HL L 310., 1996.11.30., 1. o. A legutóbb az 1267/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 180., 2003.7.18., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2004/66/EK tanácsi irányelvvel (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 49., 1989.2.21., 26. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(6)  HL L 245., 1999.9.17., 51. o.


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/8


A BIZOTTSÁG 117/2005/EK RENDELETE

(2005. január 26.)

bizonyos harmadik országokból származó egyes lábbelik behozatalának közösségi felügyelete bevezetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a behozatalra vonatkozó közös szabályokról, valamint az 518/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1994. december 22-i 3285/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Kínai Népköztársaságból származó behozatalra vonatkozó, átmeneti termékspecifikus védelmi mechanizmusról, valamint az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 519/94/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. március 3-i 427/2003/EK tanácsi rendeletben (2) megállapított, lábbelikre vonatkozó kvótarendszer 2005. január 1-jén lejárt.

(2)

2004. december 7-én a Bizottság néhány tagállamtól azt a tájékoztatást kapta, hogy a 3285/94/EK rendelet értelmében a lábbelikre vonatkozóan indokolt lenne felügyeleti intézkedéseket hozni.

(3)

A közösségi cipőipar főként olyan kis- és középvállalkozásokból áll, amelyek nagy része kevés más foglalkoztatási lehetőséget kínáló régiókban található. Ezért érzékeny az olcsó behozatalok versenyére, különösképpen a Kínai Népköztársaságból származó behozatal esetében.

(4)

Válaszként e behozatali versenyre a közösségi cipőipar azáltal, hogy termelése a felsőbb piaci kategóriákba, egyben a kontingensbe tartozó termékekre összpontosított, az utóbbi években alapos átalakításon ment keresztül. Ezek a termékek a közösségi cipőipar termelésének megközelítőleg 85 %-át teszik ki. Ez az átalakítás a kapacitás és a munkaerő jelentős csökkenését vonta maga után. Ezen erőfeszítések ellenére a közösségi cipőipar az olcsó külföldi behozatalnak köszönhetően továbbra is veszít termelési és piaci részesedéséből.

(5)

2000 és 2003 között a Kínai Népköztársaságból származó, a kontingensekbe nem tartozó lábbelik behozatala mind általánosságban, mind a közösségi piac részesedésének szempontjából nagymértékben nőtt, miközben árai jóval alacsonyabbak voltak, mint a Közösségben előállított hasonló termékek árai. 2000 és 2003 között a behozatal átlagos növekedése 59 %, és az árak közötti átlagos különbség 21 % volt.

(6)

Mivel a fő piaci feltételek minden lábbeli esetében ugyanazok, a nemrégiben bekövetkezett liberalizáció várhatóan a behozatal hasonló jelentős növekedéséhez fog vezetni. A lábbelik behozatalának legutóbbi alakulása alapján a kontingensek 2005-ös eltörlésének eredménye rövid távon a behozatal megduplázódásához vezethet, amelynek valószínű következményeként a közösségi ipar piaci részesedése 6 %-kal csökken, és 17 000 munkahely veszik el. A 3285/94/EK rendelet 11. cikke alkalmazásában annak veszélyét, hogy a közösségi termelők hátrányba kerülnek, ezért létezőnek kell tekinteni.

(7)

Ez a valószínűsíthető hatás annyira jelentős, hogy a Közösség érdeke azt kívánja, hogy egyes kínai eredetű lábbelik behozatalát előzetes közösségi felügyeletnek kell alávetni annak érdekében, hogy olyan statisztikai információkhoz lehessen jutni, amelyek lehetővé teszik a behozatal alakulásának gyors elemzését. Az érintett, főleg közepes és magas minőségű lábbeli az, amelyet továbbra is jelentős mennyiségben állítanak elő a Közösségben, és amely ebből adódóan érzékeny terméknek tekinthető. A 2006. január 31-ig alkalmazandó, automatikus importengedélyezési rendszer segítségével végrehajtott előzetes felügyelet lenne a leggyorsabb módja annak, hogy tiszta képet kaphassunk e kontingensek eltörlésének korai hatásáról, hiszen bármely visszamenőleges felügyeleti rendszer esetében időre van szükség, hogy jelentőségteljes adatokhoz juthassunk.

(8)

Szintén indokolt, hogy a lábbelik behozatalának alakulására vonatkozó általános kép kialakítása érdekében bármilyen eredetű, minden lábbeli behozatalára a vámhivataloknál egy visszamenőleges felügyeleti rendszer jöjjön létre. Ide sorolandók azok a cipők, amelyek az előzetes felügyelet alá tartoznak. Amikor a visszamenőleges felügyeleti rendszer teljesen működőképes, az előzetes felügyelet legkésőbb 2006. január 31-én beszüntethető.

(9)

A belső piac megvalósítása megkívánja, hogy a közösségi importőrök által teljesítendő alaki követelmények azonosan legyenek függetlenül attól, hogy az árukat hol vámkezelik.

(10)

Az adatgyűjtés megkönnyítése érdekében az előzetes felügyelet alá tartozó termékek szabad forgalomba bocsátásának feltétele az egységes kritériumoknak megfelelő felügyeleti okmány bemutatása. Ezt az okmányt az importőr egyszerű kérelmezésére adott időn belül a tagállamok hatóságai záradékkal látják el, ám ezzel az importőr nem jut behozatali joghoz. Az okmány ezért csak addig érvényes, ameddig az importszabályozás változatlan, és érvényessége kiterjed az egész Közösségre.

(11)

Az átláthatóság biztosítása érdekében a tagállamok és a Bizottság a közösségi felügyeletről a lehető legteljesebb mértékben tájékoztatja egymást.

(12)

A felügyeleti okmányok kiadása, amely a közösségi szintű standard feltételek hatálya alá tartozik, a nemzeti hatóságok feladata.

(13)

Célszerű, hogy ez a rendelet közzététele napján lépjen hatályba annak érdekében, hogy az adatgyűjtés a lehető leghamarabb megtörténjen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

ELŐZETES FELÜGYELET

1. cikk

A Kínai Népköztársaságból származó, az I. mellékletben felsorolt egyes lábbelik Közösségben történő szabad forgalomba bocsátását a 3285/94/EK rendelettel összhangban előzetes közösségi felügyeletnek kell alávetni.

2. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett termékek Közösségben történő szabad forgalomba bocsátásának feltétele a tagállam illetékes hatóságai által kibocsátott felügyeleti okmány bemutatása.

(2)   Az 1. cikkben említett felügyeleti okmányt a tagállamok illetékes hatóságai költség nélkül és bármilyen kérelmezett mennyiségre a kérelem bármely közösségi importőr általi benyújtása utáni öt munkanapon belül automatikusan kibocsátják függetlenül attól, hogy az importőr székhelye a Közösségben hol található. Az ellenkező bizonyításáig ezt a kérelmet úgy kell tekinteni, mint amely az illetékes nemzeti hatósághoz a benyújtás után legkésőbb három munkanapon belül érkezett meg.

(3)   A 2. mellékletben felsorolt bármely hatóság által kiadott felügyeleti okmány a Közösség egész területén érvényes.

(4)   A felügyeleti okmány a 3285/94/EK rendelet I. mellékletben található mintával megegyező nyomtatvány kitöltésével készül el.

Az importőr kérelme a következő elemeket tartalmazza:

a)

a kérelmező neve és teljes címe (ideértve a telefon- és faxszámot, az illetékes nemzeti hatóságok által használt esetleges azonosító számot), a HÉA-bejegyzési számot, ha HÉA-köteles;

b)

adott esetben a nyilatkozattévő vagy a kérelmező képviselőjének neve és teljes címe (ideértve a telefon- és faxszámot);

c)

az exportőr teljes neve és címe;

d)

az áruk pontos megnevezése, amely tartalmazza a következőket:

i.

kereskedelmi nevüket;

ii.

a TARIC-kódo(ka)t;

iii.

a származási országot (azaz Kínai Népköztársaságot);

iv.

a feladó országot;

e)

árumennyiség párban kifejezve;

f)

az áruk CIF-értéke (költség, biztosítás és fuvardíj) euróban a Közösség határánál a Kombinált Nómenklatúra címsora szerint;

g)

a vámkezelés javasolt időszaka és helye;

h)

a kérelem ugyanazzal a szerződéssel kapcsolatban egy előző kérelem ismétlése-e;

i)

az alábbi keltezett és a kérelmező által – nevét nyomtatott nagybetűkkel is feltüntetve – aláírt nyilatkozat: „Alulírott … kijelentem, hogy az e kérelemben közölt információk a valóságnak megfelelnek, és jóhiszeműek, és a székhelyem a Közösségben található.” Az importőr benyújtja az adásvételi szerződés és a pro forma számla másolatát is. Szükség esetén – és főleg olyan esetben, ha a termékeket nem közvetlenül Kínában vásárolták – az importőr bemutatja a gyártó által kibocsátott gyártási igazolást.

(5)   A felügyeleti okmányok érvényességének ideje ezennel hat hónapban kerül meghatározásra. A felhasználatlan, vagy csak részben felhasznált felügyeleti okmányok érvényessége újabb hat hónapra meghosszabbítható.

(6)   Az importőr az érvényesség lejárta után visszaszolgáltatja a felügyeleti okmányokat a kibocsátó hatóságnak.

(7)   Az illetékes hatóságok az általuk meghatározott feltételekkel elektronikus úton továbbított vagy kinyomtatott formában is engedélyezhetik a nyilatkozatok vagy kérelmek benyújtását. Minden okmánynak és bizonyítéknak azonban az illetékes hatóságok rendelkezésére kell állniuk.

(8)   A felügyeleti okmány kiadható elektronikusan is, azzal a feltétellel hogy az érintett vámhivatalok számítógépes hálózaton keresztül hozzáférnek az okmányhoz.

3. cikk

(1)   Amennyiben kiderül, hogy az ügylet lebonyolítására használt egységár bármely irányba legfeljebb 5 %-kal különbözik a felügyeleti okmányban feltüntetettől, vagy hogy a behozatalra bejelentett termékek teljes mennyisége legfeljebb 5 %-kal meghaladja a felügyeleti okmányban feltüntetett mennyiséget, a szóban forgó termékek szabad forgalomba bocsátása még nem kerül kizárásra.

(2)   A felügyeleti okmányokra irányuló kérelmek és maguk az okmányok bizalmas természetűek. A kérelmekben és az okmányokban foglalt információkhoz kizárólag az illetékes hatóságok és a kérelmező férhetnek hozzá.

4. cikk

(1)   A tagállamok a következő információkat közlik a Bizottsággal:

a)

amennyire rendszeresen és naprakészen csak lehet, de legalább minden hónap utolsó napján azon mennyiségek és az euróban számított értékek adatait, amelyre a felügyeleti okmányokat kiállították;

b)

az 1917/2000/EK rendelet (3) 32. cikkével összhangban minden hónap végét követő hat héten belül az adott havi behozatal adatait.

A tagállamok által rendelkezésre bocsátott információk termékenként és a Kombinált Nómenklatúrában („KN”) szereplő kódonként kerülnek lebontásra.

(2)   A tagállamok értesítenek minden szabálytalanságról vagy olyan csalásról, amelyre fény derült, és szükség esetén arról, hogy miért utasították el egy adott felügyeleti okmány kiadását.

2. FEJEZET

VISSZAMENŐLEGES FELÜGYELET

5. cikk

(1)   A III. mellékletben felsorolt lábbelik egy visszamenőleges statisztikai felügyeleti rendszer hatálya alá tartoznak.

(2)   A termékek szabad forgalomba bocsátása után a tagállamok illetékes hatóságai lehetőség szerint hetente, de legalább minden hónap végén értesítik a Bizottságot a behozatal teljes mennyiségéről (párban megadva) és annak értékéről (az áruk euróban megadott értéke a közösségi határnál) feltüntetve a Kombinált Nómenklatúrában szereplő kódjaikat és felhasználva az adott kódban használt mértékegységeket és adott esetben kiegészítő mértékegységeket. A behozatal a hatályban lévő statisztikai eljárásokkal összhangban kerül lebontásra.

3. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6. cikk

E rendelet szerint bármilyen értesítést a Bizottságnak az e célra létrehozott integrált hálózaton keresztül elektronikusan kell továbbítani, kivéve ha súlyos technikai okoknál fogva átmenetileg más kommunikációs eszköz használata válik szükségessé.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Az 1. fejezet rendelkezései 2005. február 1-jétől legkésőbb 2006. január 31-ig alkalmazandók.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 26-án.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 349., 1994.12.31., 53. o. A legutóbb a 2474/2000/EK rendelettel (HL L 286., 2000.11.11., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 65., 2003.3.8., 1. o. A legutóbb az 1985/2003/EK rendelettel (HL L 295., 2003.11.13., 43. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 229., 2000.9.9., 4. o. A legutóbb az 1669/2001/EK rendelettel (HL L 224., 2001.8.21., 3. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

AZ ELŐZETES FELÜGYELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK LISTÁJA (2005)

 

6402 99

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 19 10

kivéve:

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


II. MELLÉKLET

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

DIGITIP

Sous-direction «Textile — Habillement — Cuir»

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356 2569 0299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax: (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: (386-1) 478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Fax: (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax: (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69


III. MELLÉKLET

AZ UTÓLAGOS FELÜGYELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK LISTÁJA

 

6401 91

 

6401 92

 

6401 99

 

6402 19

 

6402 20

 

6402 91

 

6402 99

 

6403 12

 

6403 19

 

6403 20

 

6403 30

 

6403 40

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 11

 

6404 19

 

6404 20

 

6405 10

 

6405 20

 

6405 90

 

6404 19 10

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/15


A BIZOTTSÁG 118/2005/EK RENDELETE

(2005. január 26.)

az 1782/2003/EK tanácsi rendelet VIII. melléklete módosításáról és a rendeletben foglalt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad választáson alapuló végrehajtására, valamint az egységes területalapú kifizetési rendszer éves pénzügyi keretére vonatkozó kifizetések felső határainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK (1) rendeletek módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 64. cikke (2) bekezdésére, 70. cikke (2) bekezdésére, és 71. cikke (2) bekezdésére, a 143b. cikke (3) bekezdésére, valamint 145. cikke i) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1782/2003/EK rendelet 62. cikkében foglalt lehetőséggel élő tagállamokra vonatkozóan, valamint a rendelet 145. cikkének i) pontja tartalmának függvényében a rendelet VIII. mellékletében meghatározott összegeket felül kell vizsgálni.

(2)

Azon tagállamokra vonatkozóan, amelyek 2005-ben hajtják végre az 1782/2003/EK rendelet III. címében foglalt egységes támogatási rendszert, a rendelet 66. és 69. cikkei által meghatározott valamennyi, 2005. évi kifizetés felső határát rögzíteni kell.

(3)

Az 1782/2003/EK rendelet 70. cikkében megállapított lehetőséggel 2005-ben élő tagállamok tekintetében rögzíteni kell az egységes támogatási rendszerben nem foglalt közvetlen kifizetésekre alkalmazandó felső határokat a 2005. évre vonatkozóan.

(4)

Az 1782/2003/EK rendelet 71. cikkében említett átmeneti idő alkalmazásának lehetőségével 2005-ben élő tagállamok tekintetében rögzíteni kell a rendelet VI. mellékletében felsorolt közvetlen kifizetésekre alkalmazandó felső határokat a 2005. évre vonatkozóan.

(5)

Az átláthatóság érdekében célszerű az egységes támogatási rendszer kifizetéseinek 2005. évre vonatkozó felső határait közzétenni a rendelet 66. és 69. cikkei által meghatározott valamennyi kifizetésre vonatkozó felső határoknak az 1782/2003/EK rendelet VIII. mellékletében foglalt kiigazított felső határokból való levonását követően.

(6)

A Közösséghez 2004-ben csatlakozott és az 1782/2003/EK rendelet IV címe a) pontjában foglalt egységes területalapú kifizetési rendszert 2005-ben végrehajtó tagállamok tekintetében meg kell határozni az adott évre vonatkozó pénzügyi keretet a rendelet 143b. cikke (3) bekezdésével összhangban.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet VIII. mellékletének helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2. cikk

(1)   Az 1782/2003/EK rendelet 64. cikke (2) bekezdésében foglalt 2005. évre vonatkozó kifizetések felső határait e rendelet II. és III. mellékleteiben kell meghatározni.

(2)   Az 1782/2003/EK rendelet 71. cikke (2) bekezdésében foglalt 2005. évre vonatkozó felső határokat e rendelet IV. és III. mellékleteiben kell meghatározni.

(3)   Az egységes támogatási rendszer 2005. évre vonatkozó kifizetéseinek felső határait e rendelet V. mellékletében kell meghatározni.

(4)   Az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikke (3) bekezdésében foglalt 2005. évre vonatkozó pénzügyi keretet e rendelet VI. mellékletében kell meghatározni.

3. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet 58. cikkében foglalt regionális végrehajtást választó tagállamok legkésőbb az egységes támogatási rendszer végrehajtását követő első év március 1-ig értesítik a Bizottságot az egységes támogatási rendszer végrehajtása első évének legkésőbb december 31-ig általuk megállapított regionális felső határokról.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21, 1. o. A legutóbb a 2217/2004/EK rendelettel (HL L 375., 2004.12.23., 1. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

„VIII. MELLÉKLET

A 41. CIKKBEN FOGLALT NEMZETI FELSŐ HATÁROK

(1000 EUR)

 

2005

2006

2007, 2008 és 2009

2010 és azt követő évek

Belgium

411 053

530 573

530 053

530 053

Dánia

943 369

996 165

996 000

996 000

Németország

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Görögország

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Spanyolország

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Franciaország

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Írország

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Olaszország

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Luxemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

Hollandia

386 586

386 586

779 586

779 586

Ausztria

613 000

614 000

712 000

712 000

Portugália

452 000

493 000

559 000

561 000

Finnország

467 000

467 000

552 000

552 000

Svédország

637 388

650 108

729 000

729 000

Egyesült Királyság

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473”


II. MELLÉKLET

AZ 1782/2003/EK RENDELET 65. ÉS 69. CIKKEI ALAPJÁN ODAÍTÉLT KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK FELSŐ HATÁRAI

2005. naptári év

(1000 EUR)

 

Belgium

Dánia

Németország

Olaszország

Ausztria

Portugália

Svédország

Egyesült Királyság

 

Flandria

Skócia

Anyatehénre vonatkozó támogatás

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Anyatehénre vonatkozó kiegészítő támogatás

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Szarvasmarhára vonatkozó különleges támogatás

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Felnőtt állatokra vonatkozó vágási támogatás

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Borjakra vonatkozó vágási támogatás

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Juh- és kecskefélékre vonatkozó támogatás

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Juh- és kecskefélékre vonatkozó kiegészítő jövedelemtámogatás

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Komló

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

69. cikk

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

69. cikk, szántóföldi növények

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

69. cikk, rizs

 

 

 

 

 

 

150

 

 

69. cikk, marha és borjú

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

69. cikk, juh és kecske

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


III. MELLÉKLET

AZ 1782/2003/EK RENDELET 70. CIKKE ALAPJÁN ODAÍTÉLT KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK FELSŐ HATÁRAI

2005. naptári év

(1000 EUR)

 

Belgium

Olaszország

Portugália

70. cikk (1) bekezdésének a) pontja

Vetőmagvakra vonatkozó termelési támogatás

1 397 (1)

13 321

272

a 70. cikk (1) bekezdésének b) pontja

Szántóföldi növényekre vonatkozó támogatás

 

 

1 871


(1)  A Triticum spelta L. (100 %) és a Linum usitatissimum L. (rostlen) (100 %) fajtákra vonatkozó támogatás nem része az egységes támogatási rendszernek.


IV. MELLÉKLET

AZ 1782/2003/EK RENDELET 71. CIKKE ALAPJÁN ODAÍTÉLT KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK FELSŐ HATÁRAI

2005. naptári év

(1000 EUR)

 

Görögország

Finnország

Franciaország (1)

Málta

Hollandia

Szlovénia

Spanyolország (1)

Szántóföldi növényekre vonatkozó területalapú támogatás 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Szántóföldi növényekre vonatkozó területalapú támogatás 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Szántóföldi növényekre vonatkozó regionális külön támogatás 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Durumbúzára vonatkozó kiegészítő támogatás (291 EUR/ha) és nem hagyományos termőterületekre vonatkozó különleges támogatás (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Nagymagvú hüvelyesekre vonatkozó támogatás

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Nagymagvú hüvelyesekre vonatkozó támogatás, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Vetőmagra vonatkozó támogatások

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Anyatehénre vonatkozó támogatás

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Anyatehénre vonatkozó kiegészítő támogatás

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Szarvasmarhára vonatkozó különleges támogatás

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Felnőtt állatokra vonatkozó vágási támogatás

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Borjakra vonatkozó vágási támogatás

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Szarvasmarhára vonatkozó extenzifikációs kifizetések

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Szarvasmarha-tenyésztőkre vonatkozó kiegészítő támogatás

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Juh- és kecskefélékre vonatkozó támogatás

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Juh- és kecskefélékre vonatkozó kiegészítő jövedelemtámogatás

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Juh- és kecsketenyésztőkre vonatkozó kiegészítő kifizetések

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Burgonyakeményítő-gyártókra vonatkozó kiegészítő támogatás (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Rizsre vonatkozó területalapú támogatás (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Rizsre vonatkozó területalapú támogatás (102 EUR/t), Franciaország tengerentúli megyéi

 

 

3 053

 

 

 

 

Szárított takarmányra vonatkozó jövedelemtámgatás

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Juh- és kecskefélékre vonatkozó kiegészítő jövedelemtámogatás, Égei-tengeri szigetek

1 000

 

 

 

 

 

 

Komlóra vonatkozó területhez kapcsolódó támogatás

 

 

398

 

 

298

375


(1)  A legkülső régióknak a 2000–2002. referenciaév tekintetében kifizetett, állatszektorokra vonatkozó támogatások nélkül


V. MELLÉKLET

AZ EGYSÉGES TÁMOGATÁSI RENDSZER KIFIZETÉSEINEK FELSŐ HATÁRAI A TAGÁLLAMOKBAN VAGY RÉGIÓKBAN

2005. naptári év

(1000 euro)

Tagállam és/vagy régió

 

BELGIUM (3)

 

Flandria

 

Vallónia

306 318

DÁNIA

909 429

NÉMETORSZÁG (3)

 

Baden-Württemberg

 

Bajorország

 

Brandenburg és Berlin

 

Hessen

 

Alsó-Szászország és Bréma

 

Mecklenburg-Előpomeránia

 

Északrajna-Vesztfália

 

Rajna-Pfalz

 

Saar-vidék

 

Szászország

 

Szászország-Anhalt

 

Schleswig-Holstein és Hamburg

 

Türingia

5 145 726

ÍRORSZÁG

1 260 142

OLASZORSZÁG

2 345 849

LUXEMBURG

33 414

AUSZTRIA

519 863

PORTUGÁLIA (1)  (2)

302 562

SVÉDORSZÁG (3)

 

Régió 1

 

Régió 2

 

Régió 3

 

Régió 4

 

Régió 5

597 073

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG (3)

 

Anglia 1

 

Anglia 2

 

Anglia 3

 

Skócia

 

Wales

 

Észak-Írország

3 667 728


(1)  A legkülső régióknak a 2000–2002. referenciaév tekintetében kifizetett, állatszektorokra vonatkozó támogatások nélkül

(2)  Az 1782/2003/EK rendelet 147. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében az Azori-szigetek részére átcsoportosított 10 000 anyatehénre vonatkozó támogatás és további támogatás nélkül

(3)  Helyébe az e rendelet 3. cikke értelmében a tagállamok által meghatározott regionális felső határok lépnek


VI. MELLÉKLET

AZ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ KIFIZETÉSI RENDSZER ÉVES PÉNZÜGYI KERETE

2005. naptári év

(1000 EUR)

Tagállam

 

Cseh Köztársaság

249 296

Észtország

27 908

Magyarország

375 431

Lettország

38 995

Litvánia

104 346

Lengyelország

823 166

Szlovák Köztársaság

106 959

Ciprus

14 274


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/22


A BIZOTTSÁG 119/2005/EK RENDELETE

(2005. január 26.)

az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló, 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikke értelmében, ha a közösségi ár magasabb, mint a világpiaci árfolyamok, az ezen árak közötti különbséget az olívaolaj harmadik országokba történő kivitele esetében visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az olívaolajra alkalmazandó export-visszatérítések megállapítására és odaítélésére vonatkozó részletes szabályokat a 616/72/EGK bizottsági rendelet (2) állapította meg.

(3)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében a visszatérítések a Közösség egészére nézve azonosak.

(4)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdése értelmében az olívaolajra alkalmazandó visszatérítések mértékét egyrészt az olívaolaj közösségi piaci árai és kínálata, másrészt pedig a világpiacon érvényes árak jelenlegi helyzetének és várható alakulásának figyelembevételével kell meghatározni. Amikor azonban a világpiaci helyzet nem teszi lehetővé az olívaolaj legkedvezőbb árfolyamainak meghatározását, figyelembe lehet venni a főbb konkurens növényi olajak piacán tapasztalható árat és az ezen ár és az olívaolaj ára közötti, egy reprezentatív időszak során jegyzett árrést. A visszatérítés összege nem haladhatja meg az olívaolaj közösségi piaci ára és világpiaci ára közötti különbséget, adott esetben a termékeknek ez utóbbi piacra történő exportálása költségeinek figyelembevételével kiigazítva.

(5)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének b) pontja szerint határozat hozható arról, hogy a visszatérítést pályázati eljárás útján rögzítik. A pályázati eljárás a visszatérítés összegére vonatkozik, és az egyes rendeltetési országok, mennyiségek, minőségek és kiszerelések tekintetében korlátozható.

(6)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikk (3) bekezdés második albekezdése értelmében az olívaolajra vonatkozó visszatérítések eltérhetnek a rendeltetési hely szerint, amennyiben a világpiaci helyzet vagy egyes piacok speciális követelményei ezt szükségessé teszik.

(7)

A visszatérítéseket legalább havonta egyszer rögzíteni kell. Szükség esetén a visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.

(8)

A fenti szabályoknak az olívaolaj piacainak jelenlegi helyzetére történő alkalmazása, különös tekintettel e termék közösségi és harmadik országok piacain érvényes áraira, a jelen rendelet melléklete szerinti visszatérítések rögzítését eredményezi.

(9)

Az Olaj- és Zsírpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 136/66/EGK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában felsorolt termékekre alkalmazandó export-visszatérítéseket a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 27-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL 172., 1966.9.30., 3025/66. o. A legutóbb az 865/2004/EK rendelettel (HL L 161., 2004.4.30., 97. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 78., 1972.3.31., 1. o. A legutóbb a 2962/77/EGK rendelettel (HL L 348., 1977.12.30., 53. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2005. január 26-án bizottsági rendelethez

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

N.B.: A termékkódokat és az „A” sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A numerikus rendeltetési hely- kódokat a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/24


A BIZOTTSÁG 120/2005/EK RENDELETE

(2005. január 26.)

az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2005 januárjában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendelet I. mellékletének I. A. részében és I. B. részének 5. és 6. pontjában, I.C., I.D., I.E. illetve I. F., I.G. és I. H. részében szereplő kontingensek alá tartozó termékek azon mennyiségeire, amelyekre a 2005. január 1. és 10. közötti időszakra kértek behozatali engedélyt, az e rendelet mellékletében feltüntetett elosztási együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 27-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 26-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o. A legutóbb a 748/2004/EK rendelettel (HL L 118., 2004.4.23., 3. o.) módosított rendelet.


I.A MELLÉKLET

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4590

1,0000

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0080

09.4596

1,0000


I.B MELLÉKLET

5.   Romániából származó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4758

0,2690


6.   Bulgáriából származó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4660

0,8697

09.4675


I.C MELLÉKLET

AKCS országokból származó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4026

09.4027


I.D MELLÉKLET

Törökorszàgbòl szàrmazó termèkek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4101


I.E MELLÉKLET

Dél Afrikából származó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4151


I.F MELLÉKLET

Svájcból származó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4155

0,4280

09.4156

1,0000


I.G MELLÉKLET

Jordàniàbòl szàrmazò termèkek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4159


I.H MELLÉKLET

Norwegia szármayó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4781

1,0000

09.4782

0,8883


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/27


A BIZOTTSÁG 121/2005/EK RENDELETE

(2005. január 25.)

egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2454/93/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 173. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2454/93/EGK rendelet 173–177. cikke úgy rendelkezik, hogy a rendelet 26. mellékletében említett termékek vámértékének meghatározása céljából a Bizottságnak minden felsorolt vámtarifaszámhoz egységértéket kell megállapítania.

(2)

A fent említett cikkekben előírt szabályoknak és feltételeknek a 2454/1993/EGK rendelet 173. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottsággal közölt tényezőkre való alkalmazásának eredményeként a szóban forgó termékekre vonatkozóan az e rendelet mellékletében megadott egységértékeket kell megállapítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet 173. cikkének (1) bekezdésében előírt egységértékek az e rendelet mellékletében foglaltak szerint kerülnek megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 25-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2700/2000/EK rendelettel (HL L 311., 2000.12.12., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Jelölés

Leírás

Egységérték összege 100 kg-onként

Faj, fajta, KN-kód

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Újburgonya

0701 90 50

39,44

22,96

1 197,96

293,51

617,13

9 727,48

136,18

27,46

17,02

160,78

9 456,91

1 524,81

357,22

27,42

 

 

 

 

1.30

Hagyma (kivéve dughagyma)

0703 10 19

112,40

65,42

3 413,85

836,43

1 758,64

27 720,60

388,09

78,25

48,49

458,17

26 949,55

4 345,29

1 017,98

78,15

 

 

 

 

1.40

Fokhagyma

0703 20 00

104,82

61,01

3 183,83

780,07

1 640,14

25 852,82

361,94

72,98

45,22

427,30

25 133,72

4 052,51

949,39

72,88

 

 

 

 

1.50

Póréhagyma

ex 0703 90 00

59,06

34,37

1 793,78

439,49

924,06

14 565,55

203,92

41,12

25,48

240,74

14 160,41

2 283,19

534,89

41,06

 

 

 

 

1.60

Karfiol

0704 10 00

1.80

Fejes káposzta és vörös káposzta

0704 90 10

48,40

28,17

1 470,05

360,18

757,30

11 936,89

167,12

33,70

20,88

197,29

11 604,87

1 871,14

438,36

33,65

 

 

 

 

1.90

Bimbós brokkoli vagy spárgakel (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,67

1 861,51

457,03

961,17

15 270,27

212,11

42,80

26,59

251,32

14 729,07

2 371,69

554,70

43,17

 

 

 

 

1.100

Kínai káposzta

ex 0704 90 90

81,72

47,56

2 482,08

608,14

1 278,64

20 154,60

282,16

56,89

35,25

333,12

19 594,00

3 159,30

740,14

56,82

 

 

 

 

1.110

Fejes saláta

0705 11 00

1.130

Répa

ex 0706 10 00

26,74

15,56

812,17

198,99

418,39

6 594,89

92,33

18,62

11,54

109,00

6 411,45

1 033,77

242,18

18,59

 

 

 

 

1.140

Retek

ex 0706 90 90

65,19

37,94

1 979,94

485,11

1 019,96

16 077,19

225,08

45,38

28,12

265,72

15 630,01

2 520,15

590,40

45,32

 

 

 

 

1.160

Borsó (Pisum sativum)

0708 10 00

290,43

169,03

8 821,12

2 161,27

4 544,18

71 627,84

1 002,78

202,19

125,29

1 183,86

69 635,51

11 227,88

2 630,39

201,93

 

 

 

 

1.170

Bab:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

189,88

110,51

5 767,20

1 413,02

2 970,97

46 829,93

655,62

132,19

81,91

774,00

45 527,36

7 340,73

1 719,74

132,02

 

 

 

 

1.170.2

Bab (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,16

12 585,36

3 083,54

6 483,33

102 193,61

1 430,70

288,48

178,75

1 689,06

99 351,10

16 019,16

3 752,86

288,10

 

 

 

 

1.180

Széles hüvelyű bab

ex 0708 90 00

1.190

Articsóka

0709 10 00

1.200

Spárga:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zöld

ex 0709 20 00

247,19

143,86

7 507,77

1 839,48

3 867,62

60 963,41

853,48

172,09

106,64

1 007,60

59 267,72

9 556,20

2 238,76

171,87

 

 

 

 

1.200.2

egyéb

ex 0709 20 00

337,07

196,18

10 237,91

2 508,39

5 274,04

83 132,26

1 163,84

234,67

145,41

1 374,01

80 819,95

13 031,23

3 052,87

234,37

 

 

 

 

1.210

Padlizsán (tojásgyümölcs)

0709 30 00

148,47

86,41

4 509,44

1 104,86

2 323,03

36 616,81

512,63

103,36

64,05

605,20

35 598,32

5 739,80

1 344,68

103,23

 

 

 

 

1.220

Zeller, a gumós zeller kivételével (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

96,51

56,17

2 931,32

718,20

1 510,06

23 802,43

333,23

67,19

41,63

393,41

23 140,37

3 731,10

874,10

67,10

 

 

 

 

1.230

Rókagomba

0709 59 10

926,44

539,19

28 138,76

6 894,29

14 495,64

228 487,90

3 198,81

644,99

399,67

3 776,45

222 132,52

35 816,17

8 390,77

644,15

 

 

 

 

1.240

Édes paprika

0709 60 10

149,31

86,90

4 534,93

1 111,11

2 336,16

36 823,83

515,53

103,95

64,41

608,62

35 799,58

5 772,25

1 352,28

103,81

 

 

 

 

1.250

Édeskömény

0709 90 50

1.270

Édes burgonya, egészben, frissen (emberi fogyasztásra)

0714 20 10

99,03

57,64

3 007,87

736,96

1 549,50

24 424,04

341,93

68,95

42,72

403,68

23 744,69

3 828,54

896,92

68,86

 

 

 

 

2.10

Gesztenye (Castanea spp.) frissen

ex 0802 40 00

2.30

Ananász frissen

ex 0804 30 00

82,05

47,76

2 492,24

610,62

1 283,87

20 237,08

283,32

57,13

35,40

334,48

19 674,18

3 172,22

743,17

57,05

 

 

 

 

2.40

Avokádó frissen

ex 0804 40 00

106,24

61,83

3 226,85

790,61

1 662,31

26 202,19

366,83

73,96

45,83

433,07

25 473,38

4 107,27

962,22

73,87

 

 

 

 

2.50

Guajava és mangó frissen

ex 0804 50

2.60

Édes narancs frissen:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Vörös és félvörös

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita és Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Egyéb

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is) frissen; klementin, wilking és hasonló citrushibridek frissen:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementin

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreale és satsuma

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarin és wilking

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerine és más

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Lime (Citrus aurantifolia) frissen

0805 50 90

94,25

54,86

2 862,77

701,41

1 474,75

23 245,84

325,44

65,62

40,66

384,21

22 599,26

3 643,86

853,66

65,53

 

 

 

 

2.90

Grépfrút frissen:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

fehér

ex 0805 40 00

52,12

30,33

1 583,08

387,87

815,52

12 854,65

179,96

36,29

22,49

212,46

12 497,10

2 015,01

472,06

36,24

 

 

 

 

2.90.2

rózsaszín

ex 0805 40 00

79,32

46,16

2 409,07

590,25

1 241,03

19 561,73

273,86

55,22

34,22

323,32

19 017,62

3 066,36

718,37

55,15

 

 

 

 

2.100

Csemegeszőlő

0806 10 10

193,59

112,67

5 879,80

1 440,61

3 028,97

47 744,21

668,42

134,77

83,51

789,12

46 416,21

7 484,05

1 753,31

134,60

 

 

 

 

2.110

Görögdinnye

0807 11 00

45,85

26,68

1 392,60

341,20

717,40

11 307,99

158,31

31,92

19,78

186,90

10 993,45

1 772,56

415,26

31,88

 

 

 

 

2.120

Dinnye a görögdinnye kivételével:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, cuper, honey dew (beleértve a cantalene fajtát), onteniente, piel de sapo (beleértve a verde liso fajtát), rochet, tendral, euturo

ex 0807 19 00

53,13

30,92

1 613,68

395,37

831,29

13 103,18

183,44

36,99

22,92

216,57

12 738,72

2 053,96

481,19

36,94

 

 

 

 

2.120.2

Más

ex 0807 19 00

97,41

56,69

2 958,59

724,88

1 524,11

24 023,86

336,33

67,82

42,02

397,07

23 355,64

3 765,81

882,23

67,73

 

 

 

 

2.140

Körte

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Körte – Birs (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Más

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Kajszibarack

0809 10 00

129,37

75,29

3 929,33

962,73

2 024,19

31 906,35

446,69

90,07

55,81

527,35

31 018,88

5 001,42

1 171,70

89,95

 

 

 

 

2.160

Cseresznye

0809 20 95

0809 20 05

433,09

252,06

13 154,14

3 222,90

6 776,33

106 812,15

1 495,36

301,51

186,83

1 765,39

103 841,17

16 743,13

3 922,47

301,13

 

 

 

 

2.170

Őszibarack

0809 30 90

146,12

85,04

4 438,23

1 087,41

2 286,35

36 038,64

504,54

101,73

63,04

595,65

35 036,22

5 649,17

1 323,45

101,60

 

 

 

 

2.180

Nektarin

ex 0809 30 10

98,67

57,43

2 996,99

734,29

1 543,89

24 335,65

340,70

68,70

42,57

402,22

23 658,75

3 814,69

893,68

68,61

 

 

 

 

2.190

Szilva

0809 40 05

123,71

72,00

3 757,53

920,63

1 935,68

30 511,29

427,16

86,13

53,37

504,29

29 662,62

4 782,74

1 120,47

86,02

 

 

 

 

2.200

Földieper

0810 10 00

281,66

163,92

8 554,79

2 096,01

4 406,99

69 465,24

972,51

196,09

121,51

1 148,12

67 533,07

10 888,89

2 550,97

195,84

 

 

 

 

2.205

Málna

0810 20 10

304,95

177,48

9 262,25

2 269,35

4 771,43

75 209,82

1 052,93

212,31

131,56

1 243,07

73 117,86

11 789,37

2 761,93

212,03

 

 

 

 

2.210

A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse

0810 40 30

1 224,69

712,77

37 197,51

9 113,78

19 162,23

302 045,29

4 228,61

852,63

528,33

4 992,20

293 643,92

47 346,52

11 092,02

851,53

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

149,96

87,28

4 554,74

1 115,96

2 346,36

36 984,63

517,78

104,40

64,69

611,28

35 955,91

5 797,45

1 358,19

104,27

 

 

 

 

2.230

Gránátalma

ex 0810 90 95

165,58

96,37

5 029,16

1 232,20

2 590,76

40 837,00

571,71

115,28

71,43

674,95

39 701,12

6 401,32

1 499,66

115,13

 

 

 

 

2.240

Khaki (beleértve a Sharon gyümölcsöt)

ex 0810 90 95

99,09

57,67

3 009,68

737,40

1 550,43

24 438,69

342,14

68,99

42,75

403,92

23 758,93

3 830,84

897,46

68,90

 

 

 

 

2.250

Licsi

ex 0810 90


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/33


A BIZOTTSÁG 2005/6/EK IRÁNYELVE

(2005. január 26.)

a 2002/32/EK irányelvben előírt, az analitikai eredmények jelentése és értelmezése tekintetében a 71/250/EGK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányok hatósági ellenőrzésénél alkalmazandó közösségi mintavételi és analitikai módszerek bevezetéséről szóló, 1970. július 20-i 70/373/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

A takarmányok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról szóló, 1971. június 15-i 71/250/EGK bizottsági irányelv (2) rendelkezéseket tartalmaz az eredmények kifejezésére vonatkozóan.

(2)

Annak érdekében, hogy a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelv (3) végrehajtása minden tagállamban összehangoltan történjen, rendkívül fontos, hogy az analitikai eredményeket azonos módon jelentsék és értelmezzék.

(3)

A 71/250/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 71/250/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk a (2) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsiirányelv (4) értelmében vett nemkívánatos anyagokra vonatkozóan – a dioxinokat és dioxinjellegű PCB-ket is ideértve – az ezen irányelv melléklete 1. része C. pontjának 3. alpontja alkalmazandó.”

(2)

A melléklet ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét, valamint ezen irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A tagállamok maguk döntik el ennek a hivatkozásnak a módját.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 26-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 170., 1970.8.3., 2. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 155., 1971.7.12., 13. o. A legutóbb az 1999/27/EK bizottsági irányelvvel (HL L 118., 1999.5.6., 36. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o. A legutóbb a 2003/100/EK bizottsági irányelvvel (HL L 285., 2003.11.1., 33. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o.


MELLÉKLET

A 71/250/EK irányelv mellékletének „A takarmányanalitikai módszerekre vonatkozó általános rendelkezések” című 1. részének C. pontja, „az analitikai módszerek alkalmazása és az eredmények kifejezése”, a következő 3. ponttal egészül ki:

„3.

A 2002/32/EK irányelv értelmében vett nemkívánatos anyagokra vonatkozóan – a dioxinokat és dioxinjellegű PCB-ket is ideértve – valamely takarmánynak szánt termék akkor számít nem megfelelőnek a megállapított maximális tartalom tekintetében, ha úgy ítélik meg, hogy az analitikai eredmény meghaladja a maximális tartalmat, figyelembe véve a kiterjesztett mérési bizonytalanságot és a visszanyerési korrekciót. Az elemzett koncentrációt, amelyet visszanyerésre korrigáltak és amelyből kivonták a kiterjesztett mérési bizonytalanságot, alkalmazzák a megfelelősség megállapítására. Ez utóbbit csak azokban az esetekben kell alkalmazni, amikor az analitikai módszer lehetővé teszi a mérési bizonytalanság és a visszanyerési korrekció becslését (pl. mikroszkópos elemzésnél nem lehetséges).

Az analitikai eredményt a következőképpen kell jelenteni (amennyiben az alkalmazott analitikai módszer lehetővé teszi a mérési bizonytalanság és a visszanyerési korrekció becslését):

a)

visszanyerésre korrigálva vagy nem korrigálva, feltüntetve a jelentés módját és a visszanyerési szintet,

b)

»x +/- U« formában, ahol x az analitikai eredmény és U a kiterjesztett mérési bizonytalanság, 2 kiterjesztési tényező alkalmazásával, amelynek megbízhatósága megközelítőleg 95 %.”


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/35


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 14.)

az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról

(Csak a német, francia és angol nyelvű szövegek hitelesek)

(2005/56/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi programok irányítására vonatkozó egyes feladatokkal megbízott végrehajtó ügynökségek státuszáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 58/2003/EK rendelet a Bizottságra ruházza a hatáskört az említett rendeletben létrehozott státusnak megfelelő végrehajtó ügynökségek létesítésére és ezek megbízására egy vagy több közösségi programmal kapcsolatos egyes feladatok ellátását illetően.

(2)

A végrehajtó ügynökség létrehozásának a célja lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy elsődleges, külső szervre át nem ruházható tevékenységeire tudjon összpontosítani, anélkül, hogy elveszítené az ilyen végrehajtó ügynökségek által végzett tevékenységek feletti végső befolyást, ellenőrzést és felelősséget.

(3)

Számos program egyes centralizált vetületeinek az irányítása a projektek technikai jellegű végrehajtását célozza oktatási, audiovizuális és kulturális területen, ami nem tartalmaz politikai jellegű döntéshozatalt, és a projekt ciklusának teljes menetében magas minőségű technikai szakértelmet igényel.

(4)

E programok végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak egy végrehajtó ügynökségre való átruházása egyrészt a Bizottság osztályainak hatáskörébe tartozó programozási szakaszok és finanszírozási döntések elfogadásának, másrészt a projektek végrehajtó ügynökségre bízott végrehajtásának az egyértelmű szétválasztása alapján történik.

(5)

A végrehajtó ügynökség felállítása nem módosítja a különböző programok értelmében előírt fellépések egyes fázisai irányításának átruházását a Tanácstól a Bizottságnak, sem az egyes programok tekintetében az irányítási feladatok átruházását nemzeti ügynökségeknek.

(6)

Az e tekintetben elvégzett költség-haszon elemzés arra az eredményre vezetett, hogy egy végrehajtó ügynökség bevonása kulturális, audiovizuális és oktatási területen indított programok egyes központosított dimenzióinak az irányításába az egyéb rendelkezésre álló opciók közül a legelőnyösebbet jelenti úgy pénzügyi, mint nem pénzügyi szempontból.

(7)

Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a végrehajtó ügynökségek bizottsága véleményével.

(8)

A 2004. szeptember 21-i 1653/2004/EK Bizottsági rendelet rögzíti az 58/2003/EK tanácsi rendelet (2) értelmében felállított végrehajtó ügynökségekre vonatkozó pénzügyi szabályzatot,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az ügynökség létrehozása

(1)   Az oktatási, audiovizuális és kulturális területen folytatott közösségi tevékenység irányítására létrejön egy végrehajtó ügynökség (a továbbiakban: az „ügynökség”), amelynek a státusát az 58/2003/EK rendelet határozza meg.

(2)   Az ügynökség elnevezése: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség.

2. cikk

Helyszín

Az ügynökség székhelye Brüsszel.

3. cikk

Időtartam

(1)   Az ügynökséget 2005. január 1-jén kezdődő, határozott időtartamra hozzák létre, amely 2008. december 31-én ér véget.

(2)   A Bizottság 2006-ban értékelést fog kidolgozni az ügynökség működéséről, amely az 58/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően költség-haszon elemzést fog tartalmazni, az ügynökség feladatkörének oktatási, audiovizuális és kulturális területen műkődő közösségi programok új nemzedékének keretében történő esetleges felülvizsgálata vagy kibővítése tekintetében.

4. cikk

Célok és feladatok

(1)   Az ügynökség a következő közösségi programok egyes centralizált vetületeinek az irányításáért felelős:

a)

a 253/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (3) jóváhagyott Socrates elnevezésű oktatási közösségi cselekvési program második fázisa;

b)

az 1999/382/EK tanácsi határozattal (4) jóváhagyott Leonardo da Vinci elnevezésű szakmai képzési közösségi cselekvési program második fázisa;

c)

az 1031/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (5) jóváhagyott Ifjúság elnevezésű közösségi cselekvési program;

d)

az 508/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (6) jóváhagyott Kultúra 2000 elnevezésű program;

e)

a 2000/821/EK tanácsi határozattal (7) jóváhagyott program az európai audiovizuális művek előmozdítására és fejlesztésére (MEDIA Plusz – Fejlesztés, Forgalmazás és Promóció 2001–2005);

f)

a 163/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (8) jóváhagyott képzési program az audiovizuális programok európai iparában dolgozó szakemberek számára (MEDIA-képzés 2001–2005);

g)

a 2317/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (9) jóváhagyott program a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrákközi megértés előmozdítására a külső országokkal való együttműködés révén (Erasmus mundus);

h)

a 2318/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (10) jóváhagyott többéves program (2004–2006) az információs és kommunikációs technológiák (IKT) hatékony integrálásáról az európai oktatási és képzési rendszerekbe (internetes tanulás/e-learning);

i)

a 2004/100/EK tanácsi határozattal (11) jóváhagyott közösségi program az aktív európai polgári tudat (civil részvétel) előmozdítására;

j)

a 790/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (12) jóváhagyott közösségi cselekvési program az ifjúság területén európai szinten tevékenykedő szervezetek előmozdítására;

k)

a 791/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (13) jóváhagyott közösségi cselekvési program az oktatás és a képzés területén európai szinten tevékenykedő szervezetek előmozdítására és eseti tevékenységek támogatására;

l)

a 792/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (14) jóváhagyott közösségi cselekvési program a kultúra területén európai szinten tevékenykedő szervezetek előmozdítására;

m)

a 443/92/EGK tanácsi rendelet (15) keretében jóváhagyott, az ázsiai fejlődő országok felé irányuló gazdasági együttműködési támogatás rendelkezései alapján finanszírozható projektek a felsőoktatás területén.

(2)   Az (1) bekezdésben említett közösségi programok vetületeinek az irányítása keretében az ügynökség az alábbi feladatok elvégzéséért lesz felelős:

a)

a ráruházott közösségi programok végrehajtása keretében a projektek teljes kifutási ciklusának az irányítása, a Bizottság által oktatási, audiovizuális és a kulturális területen elfogadott, a támogatások és beszerzések szempontjából finanszírozási döntéssel felérő éves munkaprogram alapján vagy a Bizottság által elfogadott specifikus finanszírozási döntések alapján, továbbá az ezekkel kapcsolatos ellenőrzések, a Bizottság által átruházott hatáskörben meghozva az ehhez szükséges döntéseket;

b)

a költségvetés végrehajtásához szükséges bevételi és kiadási dokumentumok elfogadása és a Bizottság által átruházott hatáskörben a közösségi programok végrehajtásához szükséges néhány vagy minden művelet végrehajtása és különösen azoké, amelyek a támogatások és a beszerzések odaítélésére vonatkoznak;

c)

a közösségi programok megvalósítása orientálásához szükséges minden információ összegyűjtése, elemzése és a Bizottsághoz való eljuttatása.

(3)   Az 58/2003/EK rendelet 2. cikke értelmében a Bizottság az 58/2003/EK rendelet 24. cikkével előírt végrehajtó ügynökségek bizottsága véleményének alapján, megbízhatja az ügynökséget ugyanilyen jellegű feladatok ellátásával az (1) bekezdésben felsoroltakon kívüli, oktatási, audiovizuális és a kultúra területen működő más közösségi programok keretében is.

(4)   A Bizottság átruházási határozata részletesen meghatározza az ügynökségre rábízott feladatok összességét, és azt az ügynökségre rábízott esetleges további feladatok szerint kiegészítik. A határozatot tájékoztatási célból megkapja a végrehajtó ügynökségek bizottsága.

5. cikk

Szervezeti struktúra

(1)   Az ügynökséget egy irányító bizottság és egy igazgató vezeti, akiket a Bizottság nevez ki.

(2)   Az irányító bizottság tagjainak kinevezése 2 évre szól.

(3)   Az ügynökség igazgatójának kinevezése 4 évre szól.

6. cikk

Pénzügyi támogatás

Az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül, amelynek forrása a 4. cikk (1) bekezdésben említett programok és, adott esetben, a végrehajtásukban a 4. cikk (3) bekezdése alapján az ügynökségre bízott más közösségi programok finanszírozási kerete.

7. cikk

Ellenőrzés és végrehajtási beszámoló

Az ügynökség felett az ellenőrzést a Bizottság gyakorolja, és az ügynökségnek rendszeresen be kell számolnia a rábízott feladatok végrehajtásáról, az átruházási jogi aktusban meghatározott módon és gyakorisággal.

8. cikk

A működési költségvetés végrehajtása

A hivatal költégvetésének végrehajtása az 1653/2004/EK bizottsági rendelet rendelkezései szerint zajlik.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 14-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja


(1)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

(2)  HL L 297., 2004.9.22., 6. o.

(3)  HL L 28., 2000.2.3., 1. o. A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel (Hl L 168., 2004.5.1. 1. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 146., 1999.6.11., 33. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 117., 2000.5.18., 1. o. A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel módosított határozat.

(6)  HL L 63., 2000.3.10., 1. o. A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel módosított határozat.

(7)  HL L 336., 2000.12.30., 82. o. A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel módosított határozat.

(8)  HL L 26., 2001.1.27., 1. o. A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel módosított határozat.

(9)  HL L 345., 2003.12.31., 1. o.

(10)  HL L 345., 2003.12.31., 9. o.

(11)  HL L 30., 2004.2.4., 6. o.

(12)  HL L 138., 2004.4.30., 31. o.

(13)  HL L 138., 2004.4.30., 40. o.

(14)  HL L 138., 2004.4.30., 24. o.

(15)  HL L 52., 1992.2.27., 1. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/39


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2005. január 21.)

az Európai Unióban a bérelt vonalak biztosításáról (1. rész – bérelt vonalak nagykereskedelmi értékesítésének biztosítási feltételei)

(az értesítés a B(2005) 103. számú dokumentummal történt)

(2005/57/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („Keretirányelv”) (1) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösségben a felhasználók igényt tartanak a bérelt vonalak versenyképes biztosítására és a nagysebességű adatátviteli szolgáltatásokra a célból, hogy főként Európa kis- és középvállalkozásai kihasználhassák az internet és az elektronikus kereskedelem gyors fejlődésének köszönhető lehetőségeket.

(2)

A bérelt vonalak versenyképes biztosítása az 1996. január 1-jei távközlési infrastruktúra liberalizációjával kezdődött, de főleg a nagy távolságú, nagy kapacitású összeköttetési útvonalakra korlátozódott; a béreltvonal-piacot a következőkben leírtak szerint kerül vizsgálatra.

(3)

Bizonyos béreltvonal-szolgáltatásokat működtető szervezetek kötelesek voltak a megkülönböztetésmentesség elve alapján az egyetemes szolgáltatásnak és az együttműködési képességnek a nyílt hálózatellátás (ONP) elvei alkalmazása révén történő biztosítását szolgáló távközlési összekapcsolásról szóló, 1997. június 30-i 97/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) valamint a nyílt hálózatellátás bérelt vonalakra történő alkalmazásáról szóló, 1992. június 5-i 92/44/EGK tanácsi irányelvnek (3) megfelelően biztosítani e szolgáltatásokat; ezeket az irányelveket a Keretirányelv 26. cikke 2003. július 24-ével hatályon kívül helyezte.

(4)

Ugyanakkor a Keretirányelv 27. cikke és az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek („Egyetemes szolgáltatási irányelv”) (4) megfelelően a kötelezettségek továbbra is fennállnak. Az Egyetemes szolgáltatási irányelv 16. cikke (1) bekezdésének, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek („Hozzáférési irányelv”) (5) megfelelően a korábbi kötelezettségek mindaddig érvényesek, ameddig az érintett piacok felülvizsgálata a Keretirányelv 16. cikkének és az Egyetemes szolgáltatási irányelv 16. cikke (3) bekezdésének megfelelően meg nem valósul.

(5)

A Keretirányelv 16. cikke (4) bekezdésének megfelelően ott, ahol nemzeti szabályozó hatóság (NRA) állapítja meg, hogy egy érintett piac valójában nem versenyképes, meg kell határoznia a jelentős piaci erővel bíró vállalkozásokat, és megfelelő, egyedi kötelezettségeket kell előírni számukra, vagy a már létezőket megtartani, javítani. Az Egyetemes szolgáltatási irányelv 18. cikke (1) bekezdésének megfelelően ott, ahol NRA határozza meg, hogy a bérelt vonalak minimális készletének piaca valójában nem versenyképes, meg kell határozni a jelentős piaci erővel bíró vállalkozásokat, és kötelezettségeket kell előírnia a minimális készlet biztosítására, valamint az ilyen biztosítás feltételeire vonatkozóan. A Hozzáférési irányelv 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően az NRA-knek ösztönözniük, és ahol lehetséges, biztosítaniuk kell a megfelelő hozzáférést és összekapcsolást, és kötelezettségeket kell előírniuk ennek megvalósulása céljából.

(6)

A Bizottság 2003. február 11-én elfogadta az érintett termék- és szolgáltatáspiacokról szóló 2003/311/EK ajánlást (6) amely meghatározza elektronikus hírközlés érintett és az NRA-k által elemezendő piacait. Ezek listája magában foglalja a bérelt vonalak nagykereskedelmi végződtető szakaszait és nagykereskedelmi csatlakozónyaláb-szakaszait. Az ebben az ajánlásban előírt szolgáltatások biztosítása, nevezetesen a bérelt vonalak és a bérelt vonali részáramkörök nagykereskedelmi biztosítása ezekhez a piacokhoz tartozik.

(7)

A nagykereskedelmi bérelt vonalak és bérelt vonali részáramkörök biztosítása a bérelt vonalak végződtető szakaszainak piacához, illetve a kielégítő vonalhossz esetében a 2003/311/EK ajánlásban említett nagykereskedelmi csatlakozónyaláb szakaszainak piacához is tartozik; az NRA dönti el, mi tartozik a nemzeti piacára jellemző hálózati topológiájától függő végződtető szakaszhoz.

(8)

Az érintett piacokról szóló ajánlásban említett béreltvonal-szolgáltatások minimális készlete magában foglalja a 64 kbit/s-os, a strukturálatlan 2 Mbit/s-os és a strukturált 2 Mbit/s-os bérelt vonalakat. A bérelt vonalak minimális készlete az összehangolt jellemzőkkel és a kapcsolódó szabványokkal együtt a bérelt vonalaknak az Egyetemes szolgáltatási irányelv 18. cikkében említett minimális készletéről szóló, 2003. július 24-i 2003/548/EK bizottsági határozatban (7) került meghatározásra.

(9)

A tagállamokból származó információk a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi bérelt vonalak és bérelt vonali részáramkörök átadási idejének hosszából és változásából eredő problémákról tanúskodnak. Ez a Keretirányelv 16. cikkének és az Egyetemes szolgáltatási irányelv 16. cikke (3) bekezdésének megfelelően nem sérti az NRA-knak az érintett piacokkal kapcsolatos felülvizsgálatát.

(10)

Ahol a Hozzáférési irányelv 10. cikkének, valamint az Egyetemes szolgáltatási irányelv 18. cikkének és VII. mellékletének megfelelően az NRA-k bizonyos béreltvonal-szolgáltatások biztosítása során a megkülönböztetésmentességre vonatkozó kötelezettségeket írnak elő, ott ez az elv a szolgáltatások minden jelentős részére vonatkozik, így a megrendelésre, a migrációra, az átadásra, a minőségre, a javítási időre, a tájékoztatásra és a bírságokra; a béreltvonal-szerződésekben ezeket a szempontokat helyénvalóbb szolgáltatói megállapodással (service level agreement) biztosítani; bírságok helyett a szerződéses kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén nyújtott kompenzáció belefoglalható a megállapodásba, amennyiben ez – tekintettel az adott tagállam jogrendjére – megfelelőbb.

(11)

A szolgáltatási megállapodásokba különösképpen a szerződéses átadási időt kellene belefoglalni annak érdekében, hogy a szolgáltató a nagykereskedelmi bérelt vonalak átadási idejét a saját szolgáltatásaival megegyező időn belül, és ezáltal gyorsabban biztosítsa, mint ahogy az a kiskereskedelmi piacon megfigyelhető.

(12)

A bérelt vonalak teljes átadási idejének jelenlegi legjobb gyakorlatát bemutató ábrák közzététele az NRA-kat annak biztosításában segítik, hogy főként a megkülönböztetésmentességre kötelezett szolgáltatók nagykereskedelmi bérelt vonalakra és bérelt vonali részáramkörökre vonatkozó szerződéses átadási idő ne akadályozzon más, a bérelt vonalak kiskereskedelmi piacán jelen lévő szolgáltatókat abban, hogy hasonló, átadási időre vonatkozó ábrákat jutassanak el fogyasztóikhoz. A nagykereskedelmi bérelt vonalak szerződéses átadási ideje következésképpen legalább azt lehetővé kell, hogy tegye a kiskereskedelmi piacon működő szolgáltatók számára, hogy az említett béreltvonal-szolgáltatók a lehető legjobb átadási időt tegyék lehetővé a kiskereskedelmi piacokon. A jelenlegi legjobb gyakorlatnál hosszabb kiskereskedelmi átadási idők akadályozhatják az elektronikus hírközlési hálózatok és szolgáltatások belső piaci fejlődését; a Keretirányelv 8. cikke (3) bekezdése a) pontjának megfelelően az efféle akadályok megszűntetése az NRA-k egyik célja. A kiskereskedelmi piacok említett szolgáltatóinak jelenlegi legjobb gyakorlat szerinti átadási ideje magában foglalja az említett szolgáltatók kiskereskedelmi átadásának folyamatait; ezáltal a nagykereskedelmi átadási idők rövidebbek lennének.

(13)

Az Egyetemes szolgáltatási irányelv 18. cikke VII. mellékletének megfelelően az NRA-knak biztosítaniuk kell, hogy a meghatározott vállalkozások által nyújtott bérelt vonalak minimális készletének jellemző átadási ideje nyilvánosságra kerüljön; ennek az ajánlásnak a felülvizsgálata érdekében a Bizottságnak is szüksége lehet a minimális készlet alá nem tartozó bérelt vonalak hozzáférhető adataira.

(14)

A Bizottság legkésőbb 2005. december 31-ig felülvizsgálja ezt az ajánlást a technológiai változtatások és a piacok figyelembevétele érdekében.

(15)

A Hírközlési Bizottság a Keretirányelv 22. cikke (2) bekezdésével összhangban véleményt nyilvánított,

AJÁNLJA:

1.

Amennyiben a 2002/22/EK rendelet („Egyetemes szolgáltatási irányelv”) 18. cikke és VII. melléklete vagy a Hozzáférési irányelv 10. cikke szerint a nemzeti szabályozó hatóságok megkülönböztetésmentességre vonatkozó kötelezettséget írnak elő vagy tartanak fenn a béreltvonal-szolgáltatók (a továbbiakban „említett szolgáltatók”) tekintetében, a következőket kell figyelembe venniük:

a)

végrehajtható megállapodásokat tartalmazó szerződések (a továbbiakban „szolgáltatói megállapodások”) biztosítása a nagykereskedelmi béreltvonal-szolgáltatások minden jelentős szempontjának – így a megrendelés, a migráció, az átadás, a minőség, a javítási idő, a tájékoztatás és a pénzbírságok – lefedésével;

b)

annak biztosítása, hogy a szolgáltatói megállapodásokba belefoglalt nagykereskedelmi bérelt vonalak szerződéses átadási ideje minden vonaltípus esetében a lehető legrövidebb legyen. A nagykereskedelmi szintű szerződéses átadási idők minden esetben rövidebbek legyenek, mint a kiskereskedelmi piacok említett szolgáltatóinak jelenlegi legjobb gyakorlat szerinti átadási ideje. A 64 kbit/s-os, a strukturálatlan 2 Mbit/s-os, a strukturált 2 Mbit/s-os és a strukturálatlan 34 Mbit/s-os kiskereskedelmi piacok említett szolgáltatóinak jelenlegi legjobb gyakorlat szerinti átadási idejei a mellékletben megtalálhatók.

A mellékletben megtalálható a jelenlegi legjobb gyakorlatok ábráinak kiszámolásához használt módszertan megfelelőnek tekinthető a különböző tagállamok említett különböző szolgáltatói közötti hálózati felépítések és átadási eljárások különbségeit illetően;

c)

különösen biztosítandó, hogy az a) bekezdés alapján a szerződésekbe foglalt pénzbírságokat a vonalak átadásának késése esetén is alkalmazzák, és hogy minden egyes vonal esetében meghatározott napi késedelmi díjat határozzanak meg; a szerződésnek biztosítania kell azt is, hogy az összeg ne legyen követelhető, akkor és amennyiben az említett szolgáltató bizonyítékot mutat fel arra vonatkozóan, hogy a késés önhibáján kívül következett be;

d)

annak biztosítása, hogy ezen ajánlásnak a felülvizsgálatához szükséges minden információt a 2002/21/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének (Keretirányelv) megfelelően rendelkezésre bocsássanak, valamint ezt az információt a Keretirányelv 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak átadják.

2.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 21-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja


(1)  HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

(2)  HL L 199., 1997.7.26., 32. o. A legutóbb 98/61/EK irányelvvel (HL L 268., 1998.10.3., 37. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 165., 1992.6.19., 27. o. A legutóbb a 98/80/EK bizottsági határozattal (HL L 14., 1998.1.20., 27. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 108., 2002.4.24., 51. o.

(5)  HL L 108., 2002.4.24., 7. o.

(6)  HL L 114., 2003.5.8., 45. o.

(7)  HL L 186., 2003.7.25., 43. o.


MELLÉKLET

MÓDSZERTAN ÉS A TAGÁLLAMOKBELI BÉRELT VONALAK ADATAI

Módszertan

A szerződéses átadási idők ajánlott plafonjának módszertana a tagállamokban megfigyelt harmadik legalacsonyabb értéken alapul annak érdekében, hogy a különböző tagállamok hálózati felépítésének és átadási eljárásainak valódi különbségei megállapíthatóak legyenek. A módszertan és a lent megadott adatok alapján a következő jelenlegi legjobb gyakorlat szerinti átadási idő került megállapításra az említett szolgáltatók által biztosított bérelt vonalak kapcsán:

1.

64 kbit/s-os bérelt vonalak esetében 18 naptári nap

2.

strukturálatlan 2 Mbit/s-os bérelt vonalak esetében 30 naptári nap

3.

strukturált 2 Mbit/s-os bérelt vonalak esetében 33 naptári nap

4.

strukturálatlan 34 Mbit/s-os bérelt vonalak esetében 52 naptári nap.

Az átadási idő adatai a tagállamokban

A Bizottság a 92/44/EGK irányelv 11. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően a tagállamoktól kapta meg az NRA-k által bejelentett, jelentős piaci erővel bíró üzemeltetők bérelt vonalainak átadási idejére vonatkozó adatait válaszként a 2002-es Béreltvonal-jelentés elkészítéséhez szükséges kérdőívre (1). Az adatok 2003 szeptemberéig kerültek átadásra. Az átadási idő a felhasználó béreltvonal-igényének megerősítésétől számított időszak, melynek során az összes, megegyező típusú bérelt vonalak 95 %-a a fogyasztó részére bekötésre kerül (2)  (3).

64 kbit/s bérelt vonalak

Image

2 Mbit/s strukturálatlan bérelt vonalak

Image

2 Mbit/s strukturált bérelt vonalak

Image

34 Mbit/s strukturálatlan bérelt vonalak

Image


(1)  A bérelt vonalakról szóló 2001-es jelentés itt található meg: http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf

(2)  Lásd a 97/51/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdését (HL L 295., 1997.10.29., 23. o.).

(3)  Luxemburg 2002-re csak féléves ábrákat nyújtott be. Mindkét félév ábráit feltüntettük. A legjobb gyakorlat ábrájának kialakítása végett adott esetben az éves ábra felső határaként a nagyobb értéket mutató féléves ábra került feltűntetésre.

Ausztria: az adatok a kis- és nagykereskedelmi vonalakra vonatkoznak; a statisztikák megfelelnek az irányelvnek (az átadási idők 95 %-a), az adatok azon területek rendeléseit is tartalmazzák, ahol az infrastruktúra még kiépítésre vár; a 2 Mbit/s-os vonalak esetében nincs különbségtétel a strukturált és a strukturálatlan vonalak között; a 34 Mbit/s és a 155 Mbit/s esetében túl kicsi a minta a megbízható felméréshez; az átadás tervezett időpontját (nincs „szállítás a lehető leghamarabb”) és a projektrendet illető különleges fogyasztói haladékkérések, fogyasztó kérte változások nem kerültek számításba; a telepítési idő az aláírt szerződés elfogadásától számítandó, amennyiben nincs más megbeszélés szerinti időpont (fogyasztói haladékkérés).


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/45


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 26.)

a betegségfelszámolási és vakcinációs tervek Alsó-Szászország és Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi államokban való lezárásáról és a Saar-vidék szövetségi államon belüli betegségfelszámolási tervről szóló 2003/135/EK határozat módosításáról (Németország)

(az értesítés a B(2005) 119. számú dokumentummal történt)

(Csak a német és francia nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/58/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i 2001/89/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére és 20. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság a klasszikus sertéspestis elleni küzdelem számos intézkedése egyikeként elfogadta a vaddisznók klasszikus sertéspestise felszámolási tervének és a vaddisznók klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi oltásának elfogadásáról szóló, 2003. február 27-i 2003/135/EK határozatot (2), amely Németországra, ezen belül Alsó-Szászország, Észak-Rajna-Vesztfália, Rhineland-Palatinate és Saar-vidék szövetségi államra vonatkozik.

(2)

A Bizottság elfogadta a vaddisznók klasszikus sertéspestis elleni vakcinációs tervének Saar-vidékre vonatkozó lezárásáról és a vakcinációs terv Rhineland-Palatinate tartományban való meghosszabbításáról szóló 2003/135/EK módosításáról szóló, 2004. február 12-i 2004/146/EK határozatot.

(3)

A németországi hatóságok tájékoztatták a Bizottságot az érintett betegségnek az utóbbi időszakot illető előfordulási helyzetéről az alsó-szászországi, észak-rajna-vesztfáliai és saar-vidéki vaddisznó-populációban. Eszerint a vaddisznók klasszikus sertéspestisének a felszámolása sikerrel zárult, így ezekben a szövetségi államokban a továbbiakban nem szükséges a jóváhagyott betegségfelszámolási és vakcinációs terv alkalmazása.

(4)

Ezért a 2003/135/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/135/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

a)

Az 1. pontban:

az (A), (B) és (D) bekezdés törlésre kerül,

a „(C) Rhineland-Palatinate” szöveg helyébe a „Rhineland-Palatinate” szöveg lép.

b)

A 2. pontban:

az (A) és (B) bekezdés törlésre kerül,

a „(C) Rhineland-Palatinate” szöveg helyébe a „Rhineland-Palatinate” szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a címzettje a Német Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 26-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 53., 2003.2.28., 47. o. A legutóbb a 2004/146/EK határozattal (HL L 49., 2004.2.19., 42. o.) módosított határozat.


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/46


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 26.)

Szlovákiának a klasszikus sertéspestisnek a vaddisznó-populációban történő felszámolására és a vaddisznók sürgősségi oltására irányuló terve jóváhagyásáról

(az értesítés a B(2005) 127. számú dokumentummal történt)

(Csak a szlovák szöveg tekinthető eredetinek)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/59/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i 2001/89/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdése második albekezdésére és 20. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2004-ben Szlovákia egyes területein megfigyelhető volt a klasszikus sertéspestis a vaddisznó-populációban. A Bizottság a klasszikus sertéspestis kitörésére való válaszképpen elfogadta a 2004/375/EK (2), a 2004/625/EK (3) és a 2004/831/EK (4) határozatot, amelyek az egyes tagállamoknak a klasszikus sertéspestisre vonatkozó egyes védekezési intézkedéseiről szóló 2003/526/EK határozatot (5) módosítják.

(2)

Szlovákia intenzív programot indított a klasszikus sertéspestisnek a vaddisznó-populációban történő kutatására az egész országban, különösen a fertőzött területen. Ez a program még mindig folyamatban van.

(3)

Ennek megfelelően Szlovákia most egy, a klasszikus sertéspestisnek a vaddisznó-populációban történő felszámolására irányuló tervet nyújtott be jóváhagyásra a következő körzeti állat- és élelmiszer-egészségügyi hatóságokhoz (DVFA): Trnava (beleértve Piešťany, Hlohovec és Trnava körzetet), Levice (beleértve Levice körzetet), Nitra (beleértve Nitra és Zlaté Moravce körzetet), Topoľčany (beleértve Topoľčany körzetet), Nové Mesto nad Váhom (beleértve Nové Mesto nad Váhom körzetet), Trenčín (beleértve Trenčín és Bánovce nad Bebravou körzetet), Prievidza (beleértve Prievidza és Partizánske körzetet), Púchov (beleértve Púchov és Ilava körzetet), Žiar nad Hronom (beleértve Žiar nad Hronom, Žarnovica és Banská Štiavnica körzetet), Zvolen (beleértve Zvolen és Detva körzetet), Banská Bystrica (beleértve Banská Bystrica és Brezno körzetet), Lučenec (beleértve Lučenec és Poltár körzetet), Krupina és Veľký Krtíš.

(4)

Ezenkívül mivel Szlovákiának Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec és Poltár körzetében szándékában áll bevezetni a vaddisznók vakcinálását, egy sürgősségi oltási tervet is benyújtott jóváhagyásra.

(5)

A szlovákiai hatóságok engedélyezték az aktív attenuált vakcina élelemben adagolt használatát a klasszikus sertéspestis ellen (C törzs), a vaddisznók immunizálása céljára.

(6)

A Szlovákia által benyújtott, a klasszikus sertéspestisnek a vaddisznó-populációban történő felszámolására és a kijelölt területeken való sürgősségi oltására irányuló terv áttanulmányozásra került, amelynek során a 2001/89/EK irányelvnek megfelelőnek bizonyult.

(7)

Az átláthatóság céljából ebben a határozatban célszerű kijelölni azokat a földrajzi területeket, ahol a betegségfelszámolási és sürgősségi oltási terv végrehajtása zajlik majd.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Szlovákia által benyújtott, a klasszikus sertéspestisnek a melléklet 1. pontjában kijelölt területen a vaddisznó-populációban történő felszámolására irányuló terv jóváhagyásra kerül.

2. cikk

A Szlovákia által benyújtott, a melléklet 2. pontjában kijelölt területen a vaddisznó-populáció sürgősségi oltására irányuló terv jóváhagyásra kerül.

3. cikk

Szlovákiának késedelem nélkül meg kell tennie az ezen határozatnak megfelelő szükséges intézkedéseket, és közzé kell tennie ezeket a rendelkezéseket. Ezekről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.

4. cikk

A határozat címzettje a Szlovák Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2005 január 26-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 118., 2004.4.23., 72. o.

(3)  HL L 280., 2004.8.31., 36. o.

(4)  HL L 359., 2004.12.4., 61. o.

(5)  HL L 183., 2003.7.22., 46. o. A legutóbb a 2004/831/EK határozattal módosított határozat.


MELLÉKLET

1.   Azon területek, amelyeken a betegségfelszámolási tervet végre kell hajtani

A következő körzeti állat- és élelmiszer-egészségügyi hatóságok (DVFA) területe: Trnava (beleértve Piešťany, Hlohovec és Trnava körzetet), Levice (beleértve Levice körzetet), Nitra (beleértve Nitra és Zlaté Moravce körzetet), Topoľčany (beleértve Topoľčany körzetet), Nové Mesto nad Váhom (beleértve Nové Mesto nad Váhom körzetet), Trenčín (beleértve Trenčín és Bánovce nad Bebravou körzetet), Prievidza (beleértve Prievidza és Partizánske körzetet), Púchov (beleértve Púchov és Ilava körzetet), Žiar nad Hronom (beleértve Žiar nad Hronom, Žarnovica és Banská Štiavnica körzetet), Zvolen (beleértve Zvolen és Detva körzetet), Banská Bystrica (beleértve Banská Bystrica és Brezno körzetet), Lučenec (beleértve Lučenec és Poltár körzetet), Krupina és Veľký Krtíš.

2.   Azon területek, amelyeken a sürgősségi oltási tervet végre kell hajtani

A következő körzetek területe: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec és Poltár.


Helyesbítések

27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/48


A Régiók Bizottsága négy olasz teljes jogú tagjának és három olasz póttagjának kinevezéséről szóló, 2004. november 15-i 2004/783/EK tanácsi határozathoz

( Európai Unió Hivatalos Lapja L 346., 2004.11.23., 9. o .)

9. oldal

a)

A határozat címe

A következő szövegrész

:

Helyesen

:

b)

Második preambulumbekezdés

A következő szövegrész

:

„(2)

Paolo AGOSTINACCHIO (IT), Gianfranco LAMBERTI (IT), Salvatore TATARELLA (IT) és Riccardo VENTRE (IT) teljes jogú tagok, valamint Gabriele BAGNASCO (IT), Marcello MEROI (IT) és Roberto PELLA (IT) póttagok hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottságának négy teljes jogú tagsági, valamint három póttagsági helye betöltetlen maradt, amiről a Tanácsot 2004. október 7-én tájékoztatták,”

Helyesen

:

„(2)

Paolo AGOSTINACCHIO (IT), Gianfranco LAMBERTI (IT) és Riccardo VENTRE (IT) teljes jogú tagok, valamint Gabriele BAGNASCO (IT), Marcello MEROI (IT), Roberto PELLA (IT) és Salvatore TATARELLA (IT) póttagok hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottságának három teljes jogú tagsági, valamint négy póttagsági helye betöltetlen maradt, amiről a Tanácsot 2004. október 7-én tájékoztatták,”.

10. oldal, Egyetlen cikk

a)

Az a) pontban: A Savino Antonio SANTARELLA-ra vonatkozó 3. pontot el kell hagyni.

b)

A b) pontban: A következő 4. pontot be kell illeszteni:

„4.

Savino Antonio SANTARELLA,

Sindaco di Candela,

Salvatore TATARELLA helyére”.