ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 23

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. január 26.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 107/2005/EK rendelete (2005. január 12.) az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletekről szóló 2130/2001/EK rendelet módosításáról

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről

3

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2005/45/EKA Tanács határozata (2004. december 22.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről

17

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodásnak a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról

19

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

26.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 107/2005/EK RENDELETE

(2005. január 12.)

az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletekről szóló 2130/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 179. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

A 2130/2001/EK rendelet (2) alapján a Közösség programot hajt végre az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletek érdekében. E rendelet 2004. december 31-én hatályát veszítette.

(2)

A 2130/2001/EK rendelet megállapítja, hogy hatályának meghosszabbítása annak az Ázsiára és Latin-Amerikára vonatkozó egységes keretrendeletbe történő beillesztésének lehetőségétől függ.

(3)

2002. júliusában a Bizottság elfogadta a Közösségnek az ázsiai és latin-amerikai országokkal való együttműködéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatot (3), amely beilleszti az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportok támogatását, valamint hatályon kívül helyezi a 2130/2001/EK rendeletet. A rendelettervezet nem került időben elfogadásra, így 2004. december 31-ig nem lépett hatályba. Ez a helyzet veszélyeztetheti az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletek folyamatosságát és zökkenőmentes végrehajtását.

(4)

Biztosítani kell a 2130/2001/EK rendelet alkalmazását a jövőbeni rendelet hatálybalépéséig. Ez utóbbi fogja alkotni e két térségben az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletek új jogi keretét.

(5)

Meg kell jelölni a jelenlegi pénzügyi tervből fennmaradó évek – 2005 és 2006 – pénzügyi keretét.

(6)

Biztosítani kell a 2130/2001/EK rendelet alkalmazásának független értékelését is.

(7)

A 2130/2001/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2130/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Bizottság felelős az e rendelet hatálya alá tartozó műveletek értékeléséért, igazgatásáért és az azokkal kapcsolatos döntések meghozataláért a hatályos költségvetési és egyéb eljárásokkal, különösen az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (4) 27. cikkében, 48. cikkének (2) bekezdésében, valamint 167. cikkében megállapítottakkal összhangban.”.

2.

A 15. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Az e rendelet végrehajtására szolgáló pénzügyi keret a 2005-től 2006-ig terjedő időszakra 141 millió EUR.”

3.

A 20. cikk második bekezdése helyébe a következő lép:

„Ezt a rendeletet 2006. december 31-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2005. január 12-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. P. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

Nicolas SCHMIT


(1)  Az Európai Parlament 2004. október 26-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2004. december 21-i határozata.

(2)  HL L 287., 2001.10.31., 3. o.

(3)  HL C 331. E, 2002.12.31., 12. o.

(4)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.


26.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/3


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/107/EK IRÁNYELVE

(2004. december 15.)

a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A Szerződés 175. cikke (3) bekezdésében rögzített elvek alapján a hatodik közösségi környezeti cselekvési program, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 1600/2002/EK határozatával (3) fogadott el, szükségessé teszi a szennyezettség olyan szintre történő csökkentését, ami minimálisra szorítja az emberi egészségre – különös tekintettel az arra érzékeny lakosság egészségére – és a környezet egészére gyakorolt káros hatásokat, valamint a levegőminőség ellenőrzésének és mérésének javítását, ideértve a szennyező anyagok ülepedését, illetve a nyilvánosság tájékoztatását is.

(2)

A környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló, 1996. szeptember 27-i 96/62/EK tanácsi irányelv (4) 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság javaslatokat terjeszt be az ezen irányelv I. mellékletében felsorolt szennyező anyagokra vonatkozóan, a 4. cikk (3) és (4) bekezdésében megállapított rendelkezések figyelembevételével.

(3)

Tudományos eredmények bizonyítják, hogy az arzén, a kadmium, a nikkel és egyes policiklusos aromás szénhidrogének humán genotoxikus rákkeltők, illetve hogy nincsenek olyan meghatározható küszöbértékek, amelyek alatt ezek az anyagok veszélytelenek lennének az emberi egészségre. Az emberi egészségre és a környezetre a környezeti levegőben található szennyeződéskoncentráció, valamint az ülepedés gyakorol hatást. Tekintettel a költséghatékonyságra, bizonyos területeken nem érhető el a környezeti levegőben az emberi egészségre komoly veszélyt nem jelentő mértékű arzén, kadmium, nikkel és policiklusos aromás szénhidrogének koncentrációja.

(4)

A levegőben található arzén, kadmium, nikkel és policiklusos aromás szénhidrogének által az emberi egészségre – különös tekintettel az arra érzékeny lakosság egészségére –, és a környezet egészére gyakorolt káros hatások minimalizálása érdekében célértékeket kell meghatározni, és azokat a lehető legnagyobb mértékben el kell érni. A környezeti levegőben a policiklusos aromás szénhidrogének rákkeltő kockázatának jelzésére a benz(a)pirén szolgál.

(5)

A célértékek nem igényelnek aránytalanul magas költségű intézkedéseket. Az ipari létesítmények tekintetében azok a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv (5) által előírt elérhető legjobb technika alkalmazásán kívül más intézkedéseket nem vonnak maguk után, és különösen nem vezetnek létesítmények bezárásához. Mindazonáltal, a tagállamoktól megkövetelik, hogy a célértékeket csökkentő költséghatékony intézkedéseket hozzanak az érintett ágazatokban.

(6)

Különösen az ebben az irányelvben meghatározott célértékek nem tekinthetők a 96/61/EK irányelv 2. cikke (7) bekezdésében meghatározott környezetminőségi szabványoknak, amelyek azon irányelv 10. cikke szerint az elérhető legjobb technika alkalmazásával megvalósítható feltételeknél szigorúbb feltételeket követelnek meg.

(7)

A tagállamok – a Szerződés 176. cikke szerint – az arzén, a kadmium, a higany, a nikkel és a policiklusos aromás szénhidrogének tekintetében szigorúbb védintézkedéseket alkalmazhatnak vagy vezethetnek be, feltéve hogy azok a Szerződéssel összeegyeztethetők, és azokról a Bizottság tájékoztatást kap.

(8)

Az arzén, kadmium, nikkel és benz(a)pirén ellenőrzése kötelező, amennyiben koncentrációjuk túllép bizonyos vizsgálati küszöbértéket. Kiegészítő vizsgálati módszerek alkalmazásával csökkenthető az állandó helyen végzett mérésre előírt mintavételi pontok száma. További vizsgálatok szükségessége a környezeti levegő háttérkoncentrációja és az ülepedés vizsgálatával kapcsolatban merül fel.

(9)

A higany az emberi egészségre és a környezetre nézve nagyon veszélyes anyag. A higany a környezetben mindenütt megtalálható, és metilhigany formájában képes arra, hogy felhalmozódjon az organizmusokban, és különösen képes arra, hogy a tápláléklánc magasabb fokán álló szervezetekben koncentrálódjon. A légkörbe kibocsátott higany nagy távolságokra is eljuthat.

(10)

A Bizottság 2005-ben – az életciklus-megközelítésen alapuló, és a termelést, a felhasználást, a hulladékkezelést és a szennyezőanyag-kibocsátást figyelembe vevő – az emberi egészségnek és a környezetnek a higanykibocsátással szembeni védelmére irányuló intézkedéseket tartalmazó átfogó stratégiával kíván előállni. Ebben az összefüggésben a Bizottság minden megfelelő intézkedést figyelembe vesz a földi és vízi ökoszisztémákban található higany mennyiségének csökkentése, és ezzel a higany táplálékok útján a szervezetbe való bevitelének csökkentése, valamint a higany bizonyos termékekben való felhasználásának elkerülése érdekében.

(11)

Az arzén, a kadmium, a higany, a nikkel és a policiklusos aromás szénhidrogének az emberi egészségre – ideértve a táplálékláncot is – és a környezet egészére a környezeti levegőben található szennyeződéskoncentráció, valamint ülepedés útján gyakorolnak hatást; ezen anyagoknak a talajban való felhalmozódását és a talajvíz védelmét is figyelembe kell venni. Ezen irányelv 2010-re előírt felülvizsgálatát elősegítendő a Bizottság és a tagállamok megvizsgálják az arzén, a kadmium, a higany, a nikkel és a policiklusos aromás szénhidrogének az emberi egészségre és a környezetre – különösen ülepedés útján – gyakorolt hatására irányuló kutatások támogatásának lehetőségét.

(12)

Az egységesített pontos mérési technikák és a mérőállomások elhelyezkedésének közös követelményei fontos részét képezik annak, hogy a környezeti levegőminőség vizsgálata során beszerzett információk a Közösség egészében összehasonlíthatóak legyenek. A mérési referenciamódszerek kidolgozása elismerten fontos kérdés. A Bizottság már megbízást adott a környezeti levegő korábban meghatározott célértékkel bíró összetevői (arzén, kadmium, nikkel és benz(a)pirén), illetve a nehézfémek ülepedése mérésére szolgáló CEN-szabványok kidolgozására annak érdekében, hogy azok mihamarabb elkészüljenek, és elfogadásra kerüljenek. CEN-szabványmódszerek hiányában a nemzetközi, illetve nemzeti szabvány által előírt módszerek alkalmazhatók.

(13)

A szabályozás alá eső szennyező anyagok koncentrációjára és ülepedésére vonatkozó információt – amely a rendszeres jelentések alapjául szolgál – továbbítani kell a Bizottságnak.

(14)

A szabályozás alá eső szennyező anyagok koncentrációjára és ülepedésére vonatkozó naprakész információt a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani.

(15)

A tagállamoknak meg kell határozniuk az ezen irányelv rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(16)

Ennek az irányelvnek a végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat szerint kell elfogadni (6).

(17)

Ennek az irányelvnek a tudományos és technikai fejlődéshez történő kiigazítás érdekében szükséges módosításai kizárólag a szabályozás alá eső szennyező anyagok koncentrációjának és ülepedésének ellenőrzésénél alkalmazott követelményekre és technikákra vagy az információknak a Bizottsághoz való továbbításának részletes szabályozására vonatkozhatnak. Ezek nem vezethetnek a célértékek sem közvetlen, sem közvetett módosításához,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ IRÁNYELVET:

1. cikk

Célkitűzések

Ennek az irányelvnek a célkitűzései a következők:

a)

megállapítani az arzén, a kadmium, a nikkel és a benz(a)pirén környezeti levegőben lévő koncentrációjának célértékét az arzén, a kadmium, a nikkel és a policiklusos aromás szénhidrogének az emberi egészségre és a környezet egészére gyakorolt káros hatásának elkerülése, megelőzése vagy csökkentése érdekében;

b)

biztosítani az arzén, a kadmium, a nikkel és a policiklusos aromás szénhidrogének tekintetében a környezeti levegő minőségének fenntartását ott, ahol az megfelelő, és annak javítását más esetekben;

c)

egységes vizsgálati módszereket és követelményeket meghatározni a környezeti levegőben található arzén, kadmium, higany, nikkel és policiklusos aromás szénhidrogének tekintetében, valamint az arzén, a kadmium, a nikkel, a higany és a policiklusos aromás szénhidrogének ülepedése vonatkozásában;

d)

biztosítani a megfelelő információ beszerzését a környezeti levegőben található arzén, kadmium, higany, nikkel és policiklusos aromás szénhidrogének tekintetében, valamint az arzén, a kadmium, a higany, a nikkel és a policiklusos aromás szénhidrogének ülepedése vonatkozásában, és gondoskodni arról, hogy az információ a nyilvánosság rendelkezésére álljon.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában a 96/62/EK irányelv 2. cikkének fogalommeghatározásait kell alkalmazni, a „célérték” kivételével.

A következő fogalommeghatározások szintén alkalmazandók:

a)   „célérték”: az emberi egészségre és/vagy a környezet egészére gyakorolt hosszabb távú káros hatások elkerülése, megelőzése vagy csökkentése céljából meghatározott koncentráció, amit az adott idő alatt, mindazokon a helyeken, ahol lehetséges, el kell érni;

b)   „teljes ülepedés”: a levegőből adott területre eső felszínekre (talajra, növényzetre, vízre, épületekre stb.) adott idő alatt kiülepedő szennyező anyagok teljes tömege;

c)   „felső vizsgálati küszöbérték”: olyan, a II. mellékletben meghatározott szint, amely alatt a mérési és modellezési technikák kombinációjával a 96/62/EK irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerint lehet a környezeti levegő minőségét meghatározni;

d)   „az alsó vizsgálati küszöbérték”: olyan, a II. mellékletben meghatározott szint, amely alatt a modellezési vagy objektív becslési technikák önmagukban is alkalmasak a környezeti levegő minőségének vizsgálatára a 96/62/EK irányelv 6. cikkének (4) bekezdése szerint;

e)   „helyhez kötött mérések”: a 96/62/EK irányelv 6. cikkének (5) bekezdése szerint meghatározott helyszíneken folyamatosan vagy véletlen mintavétellel végzett mérések;

f)   „arzén”, „kadmium”, „nikkel” és „benz(a)pirén”: ezen elemek és vegyületek teljes mennyisége a PM10 frakcióban;

g)   „PM10”: szilárd anyag, amely 50 %-os hatásfokkal átmegy az EN 12341 szabványban meghatározott 10 μm aerodinamikai átmérőjű méretszelektív szűrőn;

h)   „policiklusos aromás szénhidrogének”: szerves vegyületek, amelyek legalább két egymással összekapcsolódó, csak szénből és hidrogénből felépülő aromás gyűrűből állnak;

i)   „összes gáznemű higany”: elemi higanygőz (Hg0) és reakcióképes gáznemű higany, például vízben oldódó higanyfajták, amelyek megfelelően nagy gőznyomással rendelkeznek ahhoz, hogy létezzenek gázfázisban.

3. cikk

Célértékek

(1)   A tagállamok minden szükséges, aránytalanul magas költségekkel nem járó intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a környezeti levegőben a 4. cikk szerint mért arzén-, kadmium-, nikkel- és a policiklusos aromás szénhidrogének rákkeltő kockázatának jelzésére szolgáló benz(a)pirén-koncentráció 2012. december 31-től ne haladja meg az I. mellékletben meghatározott célértékeket.

(2)   A tagállamok összeállítják azon zónák és agglomerációk listáját, amelyekben az arzén, a kadmium, a nikkel és a benz(a)pirén szintje a vonatkozó célértékek alatt van. A tagállamok ezen szennyező anyagok szintjét ezekben az zónákban és agglomerációkban a vonatkozó célértékek alatt tartják, és törekednek a fenntartható fejlődéssel összhangban lévő legjobb környezeti levegőminőség megtartására.

(3)   A tagállamok összeállítják azon zónák és agglomerációk listáját, amelyekben a valós értékek túllépik az I. mellékletben meghatározott célértékeket.

Ezekben a zónákban és agglomerációkban a tagállamok meghatározzák a célértéktúllépés területeit és a túllépéshez hozzájáruló forrásokat. Az érintett területeken a tagállamoknak igazolniuk kell minden szükséges, aránytalanul magas költségekkel nem járó, elsődlegesen a meghatározó kibocsátási forrásokra irányuló, a célértékek betartása érdekében tett intézkedés megtételét. A 96/61/EK irányelv hatálya alá tartozó ipari létesítmények esetében ez az említett irányelv 2. cikke (11) bekezdésében meghatározott elérhető legjobb technikák alkalmazását jelenti.

4. cikk

Koncentrációk és ülepedési értékek a környezeti levegőben

(1)   A környezeti levegőben az arzén, a kadmium, a nikkel és a benz(a)pirén minőségének mérése valamennyi tagállam területén kötelező.

(2)   A (7) bekezdésben említett feltételeknek megfelelően a mérés a következő zónákban kötelező:

a)

azok a zónák és agglomerációk, amelyekben az értékek a felső és alsó vizsgálati küszöbérték között vannak; és

b)

egyéb zónák és agglomerációk, amelyekben az értékek túllépik a felső vizsgálati határértéket.

A környezeti levegő minőségével kapcsolatos megfelelő szintű információ biztosítására az előírt mérések kiegészíthetők modellezési technikákkal.

(3)   A környezeti levegő minőségének vizsgálatára a mérések (ideértve a IV. melléklet I. szakaszában hivatkozott időszakos méréseket is) és a modellezési módszerek együttesen is alkalmazhatók azon zónákban vagy agglomerációkban, ahol egy reprezentatív időtartam alatt, az értékek a II. melléklet II. szakaszában említett rendelkezéseknek megfelelően meghatározandó felső és alsó küszöbértékek között vannak.

(4)   Azokban a zónákban vagy agglomerációkban, amelyekben az értékek a II. melléklet II. szakaszában említett rendelkezéseknek megfelelően meghatározandó alsó vizsgálati küszöbérték alatt vannak, az értékek megállapíthatók kizárólag modellezéssel vagy kizárólag objektív becslési módszerek alkalmazásával.

(5)   Ahol a szennyező anyagokat mérni kell, a méréseket meghatározott helyszíneken vagy folyamatosan, vagy véletlen mintavétellel kell végezni; az értékek meghatározásához szükséges számú mérést kell végezni.

(6)   A környezeti levegőben található arzén, kadmium, nikkel és benz(a)pirén felső és alsó küszöbértékét a II. melléklet I. szakasza határozza meg. E cikk alkalmazásában minden zóna és agglomeráció besorolását legalább ötévente felül kell vizsgálni, az ezen irányelv II. mellékletének II. szakaszában meghatározott eljárásnak megfelelően. A besorolást korábban kell felülvizsgálni, ha az arzén, a kadmium, a nikkel és a benz(a)pirén környezeti levegőben mért koncentrációját befolyásoló körülményekben lényeges változás következik be.

(7)   A környezeti levegőben az arzén, a kadmium, a nikkel és a benz(a)pirén – célértékeknek való megfelelés megállapítását célzó – mérésére szolgáló mintavételi pontok kijelölésének követelményeit a III. melléklet I. és II. szakasza tartalmazza. Az egyes szennyező anyagok koncentrációjának helyhez kötött mérésére szolgáló mintavételi pontok minimális száma a III. melléklet IV. szakaszában szerepel, és a mintavételi pontokat minden zónában, illetve agglomerációban fel kell állítani, ahol a mérés kötelező, amennyiben a helyhez kötött mérés az egyetlen adatforrás.

(8)   A környezeti levegőben található benz(a)pirén-hozzájárulás meghatározása érdekében korlátozott számú mérési helyszínen minden tagállam figyelemmel kísér más fontos policiklusos aromás szénhidrogéneket is. Ezek a mérések legalább a következő vegyületekre terjednek ki: benz(a)antracén, benz(b)fluorantén, benz(j)fluorantén, benz(k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén és dibenz(a,h)antracén. Az e policiklusos aromás szénhidrogének figyelemmel kísérésére szolgáló helyszíneket a benz(a)pirén mintavételi helyszíneivel azonos helyre kell elhelyezni, és azokat úgy kell kiválasztani, hogy a földrajzi variációk és a hosszú távú tendenciák meghatározhatók legyenek. A III. melléklet I., II. és III. szakaszát kell alkalmazni.

(9)   A koncentráció mértékétől függetlenül minden 100 000 km2-en egy háttér mintavételi pontot kell felállítani a környezeti levegőben található arzén, kadmium, nikkel, teljes gáznemű higany, benz(a)pirén és a (8) bekezdésben említett többi policiklusos aromás szénhidrogének, valamint a teljes arzén-, kadmium-, higany-, nikkel-, benz(a)pirén- és a (8) bekezdésben említett más policiklusos aromás szénhidrogén-kiülepedés időszakos mérésére. Minden tagállam legalább egy mérőállomást állít fel; ugyanakkor megállapodás alapján és a 6. cikkben meghatározott eljárás szerint kidolgozott iránymutatásnak megfelelően a tagállamok egy vagy több, a szomszédos tagállamok egymás melletti zónáira kiterjedő közös mérőállomást állíthatnak fel a szükséges térbeli felbontás elérése érdekében. A finom részecskéből álló és gáznemű, két vegyértékű higany mérése is ajánlott. A vizsgálatot – adott esetben – össze kell hangolni az Európai Megfigyelő és Értékelő Program (EMEP) monitoring stratégiájával és mérési programjával. Az e szennyező anyagok figyelemmel kísérésére szolgáló mintavételi helyszíneket úgy kell kiválasztani, hogy a földrajzi variációk és a hosszú távú tendenciák meghatározhatók legyenek. A III. melléklet I., II. és III. szakaszát kell alkalmazni.

(10)   Az ökológiai rendszerre gyakorolt regionális léptékű hatások vizsgálatára megfontolható a bioindikátorok alkalmazása.

(11)   Azokban a zónákban és agglomerációkban, amelyekben a helyhez kötött mérésekből származó információt más forrásokból, így emissziókataszterekből, indikatív jellegű mérési módszerekből, valamint levegőminőségi modellekből származó információ is kiegészíti, a telepítendő helyhez kötött mérőállomások számának és az egyéb technikák térbeli felbontásának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a légszennyező anyagok koncentrációját a III. melléklet I. szakasza és a IV. melléklet I. szakasza szerint meg lehessen határozni.

(12)   Az adatminőségi célkitűzéseket a IV. melléklet I. szakasza határozza meg. Amennyiben a vizsgálatot levegőminőségi modellek alkalmazásával végzik, a IV. melléklet II. szakaszát kell alkalmazni.

(13)   A környezeti levegőben található arzén, kadmium, higany, nikkel és policiklusos aromás szénhidrogének mintavételére és elemzésére vonatkozó referencia-módszereket az V. melléklet I., II. és III. szakasza határozza meg. Az V. melléklet IV. szakasza határozza meg a teljes arzén-, kadmium-, nikkel-, higany- és policiklusos aromás szénhidrogén-kiülepedés mérésére szolgáló referenciatechnikákat, továbbá az V. melléklet V. szakasza tartalmazza a levegőminőségi modellezési referenciatechnikákat, amennyiben ezek a technikák hozzáférhetők.

(14)   Az a dátum, ameddig a tagállamok a 96/62/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdése d) pontja szerinti előzetes levegőminőség-megállapításhoz alkalmazott módszerekről tájékoztatják a Bizottságot, azonos az ezen irányelv 10. cikkében említett dátummal.

(15)   Bármely módosítást, amely az e cikkben és a II. melléklet II. szakaszában, valamint a III–V. mellékletben foglalt rendelkezéseknek a tudományos és technikai haladásban bekövetkezett előrelépéshez való igazítását célozza, a 6. cikkben említett eljárásnak megfelelően kell elvégezni, ugyanakkor az ilyen módosítások nem eredményezhetik a célértékek közvetlen vagy közvetett megváltoztatását.

5. cikk

Információ- és jelentésadás

(1)   Az I. mellékletben meghatározott célértékek bármelyikét túllépő zónák és agglomerációk tekintetében a tagállamok a következő információt adják át a Bizottságnak:

a)

az érintett zónák és agglomerációk listája;

b)

a túllépés területei;

c)

a koncentráció megállapított értékei;

d)

a túllépés okai, különös tekintettel az ahhoz hozzájáruló bármely forrásra;

e)

az ilyen túllépésnek kitett lakosság.

A tagállamok a 4. cikk szerint mért minden adatról is jelentést tesznek, kivéve ha azokat a tagállamokban a környezeti levegőszennyezés mérését végző hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott információ és adatok kölcsönös cseréjének kialakításáról szóló, 1997. január 27-i 97/101/EK tanácsi határozat (7) alapján már bejelentették.

Az információt minden naptári évre vonatkozóan legkésőbb a következő év szeptember 30-ig, és első alkalommal 2007. február 15-ig követő naptári évre vonatkozóan kell átadni.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott követelmények mellett a tagállamok bármely, a 3. cikk szerint megtett intézkedésről is jelentést tesznek.

(3)   A Bizottság biztosítja, hogy az (1) bekezdés szerint neki átadott valamennyi információ a nyilvánosság számára a megfelelő módon, például az internet, a sajtó és más, könnyen hozzáférhető média útján azonnal elérhető legyen.

(4)   A 6. cikkben említett eljárásnak megfelelően a Bizottság részletes szabályokat fogad el az e cikk (1) bekezdése értelmében nyújtott információ továbbításáról.

6. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottságot a 96/62/EK irányelv 12. cikk (2) bekezdésével létrehozott bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időszak három hónap.

(3)   A Bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

7. cikk

Nyilvános információk

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosság és a megfelelő szervezetek, úgy mint a környezetvédelmi szervezetek, a fogyasztói szervezetek, az érzékeny népességcsoportok érdekeit képviselő szervezetek és egyéb fontos egészségügyi testületek számára a környezeti levegő arzén-, kadmium-, nikkel-, higany-, benz(a)pirén- és a 4. cikk (8) bekezdésében említett többi policiklusos aromás szénhidrogének koncentrációjáról, valamint az arzén, a kadmium, a nikkel, a higany, a benz(a)pirén- és a 4. cikk (8) bekezdésében említett többi policiklusos aromás szénhidrogének ülepedési értékéről világos és érthető információ hozzáférhető legyen, és rendszeresen rendelkezésre álljon.

(2)   Az információ az arzén, a kadmium, a nikkel és a benz(a)pirén az I. mellékletben meghatározott célértékének bármely éves túllépését is jelzi. Az információ megadja a túllépés okát, és megjelöli azt a területet, amelyre vonatkozik. A célértékre vonatkozóan rövid értékelést, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatás tekintetében pedig megfelelő információt is ad.

A 3. cikk értelmében megtett bármely intézkedésre vonatkozó információt az e cikk (1) bekezdésében említett szervezetek számára hozzáférhetővé kell tenni.

(3)   Az információt például az internet, a sajtó és más, könnyen hozzáférhető média útján kell rendelkezésre bocsátani.

8. cikk

Jelentés és felülvizsgálat

(1)   A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-ig jelentést terjeszt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, amely a következőkön alapul:

a)

az ezen irányelv alkalmazásával szerzett tapasztalatok;

b)

különösen az arzénnak, a kadmiumnak, a higanynak, a nikkelnek és a policiklusos aromás szénhidrogéneknek való kitettségnek az emberi egészségre gyakorolt hatásaira vonatkozó legújabb tudományos kutatások, különös figyelemmel az érzékeny népességcsoportokra és a környezet egészére;

c)

a technológiai fejlődés, ideértve az e szennyező anyagoknak a környezeti levegőben való koncentrációjának, valamint ülepedésének méréséhez alkalmazott módszerek és egyéb vizsgálatok tekintetében elért fejlődést.

(2)   Az (1) bekezdésben említett jelentés figyelembe veszi a következőket:

a)

a jelenlegi levegőminőséget, a tendenciákat és előrejelzéseket 2015-ig és azon túl;

b)

a valamennyi meghatározó forrás légszennyező anyag kibocsátásának további csökkentését szolgáló lehetőségeket, valamint annak a lehetőségét, hogy az emberi egészség veszélyeztetésének csökkentése érdekében az I. mellékletben felsorolt szennyező anyagok vonatkozásában határértékek bevezetésére kerüljön sor, figyelemmel a technikai megvalósíthatóságra és a költséghatékonyságra, valamint minden további jelentős egészség- és környezetvédelmi lépésre, amit a határértékek bevezetése biztosítana;

c)

a szennyező anyagok, valamint a Közösség levegőminőség-javítási és vonatkozó egyéb célkitűzéseit egyesítő stratégiák lehetőségei közötti kapcsolatot;

d)

a nagyközönség tájékoztatására, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti információcserével kapcsolatos jelenlegi és a jövőre vonatkozó követelményeket;

e)

az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatosan a tagállamokban szerzett tapasztalatokat és különösen azokat a körülményeket, amelyek között a III. mellékletben meghatározott méréseket végezték;

f)

az arzén, a kadmium, a nikkel, a higany és a policiklusos aromás szénhidrogének kibocsátásának megállapítható mértékű csökkentéséből származó másodlagos gazdasági előnyt a környezet és az egészség vonatkozásában;

g)

a mintavételhez használt szemcseméret-frakció alkalmasságát, figyelemmel a szemcsés anyagok mérésének általános követelményeire;

h)

a benz(a)pirénnek a policiklusos aromás szénhidrogének teljes rákkeltő hatásának jelzésére való alkalmasságát, figyelemmel a policiklusos aromás szénhidrogének, úgy mint a fluorantén túlnyomó részt gázhalmazállapotú előfordulására.

A Bizottság a legújabb tudományos és technológiai fejlődés fényében megvizsgálja az arzén, a kadmium és a nikkel emberi egészségre gyakorolt hatását, azok genotoxikus rákkeltő hatásának mennyiségi meghatározása céljából. Figyelemmel a higanystratégia alapján elfogadott intézkedésekre, a Bizottság megvizsgálja a higannyal kapcsolatos további intézkedések érdemi voltát, figyelemmel a technikai megvalósíthatóságra és a költséghatékonyságra, valamint minden további jelentős egészség- és környezetvédelmi lépésre, amit ez biztosítana.

(3)   A környezeti levegőben található koncentráció olyan szintjének elérése céljából, amely tovább csökkentené az emberi egészségre gyakorolt káros hatást, és a környezet egésze védelmét magas szinten eredményezné – figyelembe véve a további intézkedések gazdasági és technikai megvalósíthatóságát –, az (1) bekezdésben említett jelentéshez adott esetben az ezen irányelv módosítására vonatkozó javaslatok is csatolhatók, figyelembe véve különösen a (2) bekezdésnek megfelelően elért eredményeket. Ezen túlmenően a Bizottság fontolóra veszi az arzén, a kadmium, a nikkel, a higany és meghatározott policiklusos aromás szénhidrogének ülepedésének szabályozását.

9. cikk

Szankciók

A tagállamok meghatározzák az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és megtesznek minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

10. cikk

Végrehajtás

(1)   A tagállamok legkésőbb 2007. február 15-ig hatályba léptetik az ennek az irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényeket, rendeleteket és közigazgatási rendelkezéseket. A tagállamok erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

E rendelkezések elfogadásakor a tagállamoknak hivatkozniuk kell erre az irányelvre, illetőleg az ilyen hivatkozást a rendelkezések hivatalos közzétételekor kell megtenni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

12. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2004. december 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. P. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

A. NICOLAÏ


(1)  HL C 110., 2004.4.30., 16. o.

(2)  Az Európai Parlament 2004. április 20-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2004. november 15-i határozata.

(3)  HL L 242., 2002.9.10., 1. o.

(4)  HL L 296., 1996.11.21., 55. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 257., 1996.10.10., 26. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(6)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(7)  HL L 35., 1997.2.5., 14. o. A 2001/752/EK bizottsági határozattal (HL L 282., 2001.10.26., 69. o.) módosított határozat.


I. MELLÉKLET

Az arzénre, a kadmiumra, a nikkelre és a benz(a)pirénre meghatározott célértékek

Szennyező anyag

Célérték (1)

Arzén

6 ng/m3

Kadmium

5 ng/m3

Nikkel

20 ng/m3

Benz(a)pirén

1 ng/m3


(1)  A PM10 frakcióban lévő teljes mennyiség egy naptári év átlagában.


II. MELLÉKLET

Egy zónában vagy agglomerációban a környezeti levegő arzén, kadmium, nikkel és benz(a)pirén koncentrációjának vizsgálatára vonatkozó követelmények meghatározása

I.   Alsó és felső vizsgálati küszöbértékek

Az alábbi alsó és felső vizsgálati küszöbértékeket kell alkalmazni:

 

Arzén

Kadmium

Nikkel

Benz(a)pirén

A felső vizsgálati küszöbérték a célérték százalékában

60 %

(3,6 ng/m3)

60 %

(3 ng/m3)

70 %

(14 ng/m3)

60 %

(0,6 ng/m3)

Az alsó vizsgálati küszöbérték a célérték százalékában

40 %

(2,4 ng/m3)

40 %

(2 ng/m3)

50 %

(10 ng/m3)

40 %

(0,4 ng/m3)

II.   A felső és alsó vizsgálati küszöbérték túllépésének meghatározása

A felső és alsó vizsgálati küszöbérték túllépését az előző öt év alatt mért koncentráció alapján kell meghatározni, amennyiben elegendő adat áll rendelkezésre. A vizsgálati küszöbértéket akkor kell túllépettnek tekinteni, ha azt az előző öt évből legalább három naptári évben túllépték.

Amennyiben ötnél kevesebb év adata áll csak rendelkezésre, a tagállamok a felső és alsó vizsgálati küszöbérték túllépésének meghatározására összevethetik az év rövidebb időszakaira vonatkozó, illetve a nagy valószínűséggel legjobban terhelt helyeken végzett, rövid időtartamú mérési kampányok eredményeit az emissziókataszterben található információkkal és a modellezésből szerzett adatok eredményeivel.


III. MELLÉKLET

A környezeti levegőben a szennyező anyagok koncentrációjának és az ülepedésnek a mérésére szolgáló mintavételi pontok elhelyezése és minimális száma

I.   Nagyléptékű elhelyezés

A mintavételi pontok helyszíneit oly módon kell kiválasztani, hogy:

azok a zónákon és agglomerációkon belül olyan területekről szolgáltassanak adatokat, amelyek lakossága valószínűsíthetően egy naptári év átlagában közvetlenül vagy közvetve a legmagasabb koncentrációnak van kitéve,

azok a zónákon és agglomerációkon belüli olyan egyéb területek légszennyezettségéről szolgáltassanak adatokat, amelyek jellemzőek a lakosság kitettsége szempontjából,

azok a népességet közvetetten, a táplálékláncon keresztül érő expozícióját jellemző kiülepedésről szolgáltassanak információt.

A mintavételi pontokat általában úgy kell elhelyezni, hogy a közvetlen közelükben található mikrokörnyezet mérése elkerülhető legyen. Iránymutatásul: egy mintavételi pontnak a közlekedési helyszíneket körülvevő nem kevesebb mint 200 m2 kiterjedésű terület, az ipari helyszíneket körülvevő legalább 250 m × 250 m kiterjedésű terület, amennyiben ez megvalósítható, valamint a városi háttérhelyszíneket körülvevő több négyzetkilométer kiterjedésű terület levegőminőségére nézve kell reprezentatívnak lennie.

Amennyiben a háttérszintek megállapítása a cél, a mintavételi helyszín közelében, vagyis néhány kilométeren belül nem lehetnek azt befolyásoló agglomerációk vagy ipari helyszínek.

Az ipari források hozzájárulásának vizsgálatára legalább egy mintavételi pontot a forráshoz képest szélirányban elhelyezkedő legközelebbi lakott településen kell felállítani. Amennyiben a háttérkoncentráció nem ismeretes, a fő szélirányon belül egy további mintavételi pontot kell elhelyezni. Különösen a 3. cikk (3) bekezdés alkalmazása esetén a mintavételi pontokat úgy kell elhelyezni, hogy az lehetővé tegye az elérhető legjobb technikák alkalmazásának ellenőrzését.

Amennyiben lehetséges, a mintavételi pontoknak a nem a közvetlen közelükben található hasonló helyszínekre nézve is reprezentatívnak kell lenniük. Adott esetben ezeket a PM10 frakció mintavételi pontokkal közösen kell elhelyezni.

II.   Kisléptékű elhelyezés

A megvalósíthatóság határain belül a következő iránymutatásokat kell követni:

a mintavételi szonda bemeneti nyílása körül a légáramlásnak zavartalannak kell lennie anélkül, hogy a mintavevő készülék közelében a légáramlást bármely akadályozó tényező befolyásolná (általában az épületektől, erkélyektől, fáktól és egyéb akadályozó tényezőtől néhány méterre, és legalább fél méterre a legközelebbi épülettől abban az esetben, ha a mintavételi pontok az épület vonalában mérik a levegőminőséget),

a mintavételi pontok bemeneti nyílása általában a földfelszíntől számított 1,5 méteres (belégzési magasság) és 4 méteres magasság között helyezkedik el. Egyes esetekben magasabb (legfeljebb 8 méter) elhelyezésre is szükség lehet. A magasabb elhelyezés abban az esetben is helyénvaló lehet, ha az állomás nagyobb területet reprezentál,

a környezeti levegővel még össze nem keveredett kibocsátás közvetlen érzékelésének elkerülése érdekében a szonda bemenete nem helyezhető a szennyezési források közvetlen közelébe,

a mintavevő kimeneti nyílását úgy kell elhelyezni, hogy a kibocsátott levegő ne áramolhasson vissza a mintavevő bemenő nyílásába,

a vidéki háttérterületeken az ülepedés mérésére, amennyire ez megvalósítható, és amennyiben arról ezek a mellékletek nem rendelkeznek, az EMEP-iránymutatásokat és -feltételeket kell alkalmazni.

A következő tényezőket szintén figyelembe lehet venni:

zavaró források,

biztonság,

hozzáférés,

elektromos áram és telekommunikációs kapcsolat elérhetősége,

a mintavételi helyszínnek a környezetéhez viszonyított láthatósága,

a lakosság és az üzemeltető személyzet biztonsága,

annak prioritása, hogy a különféle szennyező anyagok mintavételi pontjait ugyanarra a helyre telepítsék,

tervezési követelmények.

III.   A helyszín kiválasztásának dokumentálása és felülvizsgálata

A helyszínkiválasztási eljárást a besorolási szakaszban a környező területek iránytűvel tájolt fényképeivel és részletes térképpel teljeskörűen dokumentálni kell. Annak biztosítása érdekében, hogy a kiválasztás feltételei az idők során érvényben maradjanak, a helyszíneket rendszeres időközönként – ismételt dokumentációval – felül kell vizsgálni.

IV.   Az arzén, a kadmium, a nikkel és a benz(a)pirén környezeti levegőben található koncentrációjának helyhez kötött mérését végző mintavételi pontok számának meghatározásának szempontjai

Az emberi egészség védelme érdekében a célértékek betartásának ellenőrzésére végzett helyhez kötött mérések mintavételi pontjainak minimális száma olyan zónákban és agglomerációkban, ahol a helyhez kötött mérés az egyetlen információforrás.

a)   Diffúz szennyező források

Az agglomeráció vagy zóna lakossága

(ezer)

Ha a maximális koncentrációk túllépik a felső vizsgálati küszöbértéket (1)

Ha a maximális koncentrációk a felső és alsó vizsgálati küszöbértékek közé esnek

As, Cd, Ni

Benz(a)pirén

As, Cd, Ni

Benz(a)pirén

0–749

1

1

1

1

750–1 999

2

2

1

1

2 000–3 749

2

3

1

1

3 750–4 749

3

4

2

2

4 750–5 999

4

5

2

2

≥ 6 000

5

5

2

2

b)   Pontforrások

A szennyezés mértékének a pontforrások közelében történő vizsgálatához a helyhez kötött mérésekre szánt mintavételi pontok számát a kibocsátó források sűrűségének, a környezeti levegő szennyezettsége valószínű eloszlásának és a lakosság lehetséges expozíciójának figyelembevételével kell meghatározni.

A mintavételi pontokat úgy kell elhelyezni, hogy az lehetővé tegye a 96/61/EK irányelv 2. cikke (11) bekezdésében meghatározott elérhető legjobb technikák alkalmazásának ellenőrzését.


(1)  Fell kell állítani legalább egy városi háttért vizsgáló, valamint a benz(a)pirén vizsgálatára egy további közlekedési helyszínt vizsgáló állomást, feltéve hogy az nem növeli a mintavételi pontok számát.


IV. MELLÉKLET

A levegőminőségi modellekre vonatkozó adatminőségi célkitűzések és követelmények

I.   Adatminőségi célkitűzések

A minőségbiztosítás érdekében a következő adatminőségi célkitűzések az irányadók:

 

Benz(a)pirén

Arzén, kadmium és nikkel

A benz(a)piréntől eltérő policiklusos aromás szénhidrogének, összes gáznemű higany

Teljes kiülepedés

– Bizonytalanság

 

 

 

 

helyhez kötött és időszakos mérések

50 %

40 %

50 %

70 %

modellezés

60 %

60 %

60 %

60 %

– Minimálisan szükséges adatmennyiség

90 %

90 %

90 %

90 %

– Minimális mérési időtartam:

 

 

 

 

helyhez kötött mérések

33 %

50 %

időszakos mérések (1)

14 %

14 %

14 %

33 %

A környezeti levegő koncentrációja megállapítására használt módszerek bizonytalanságának (amit a 95 %-os megbízhatósági szinttel fejeznek ki) értékelését a CEN-útmutató a mérések bizonytalanságának megadásához (ENV 13005-1999) elveivel, az ISO 5725:1994 számú szabvány módszerével, valamint a CEN „Jelentés a levegőminőségről – A környezeti levegő mérési referencia-módszereihez kapcsolódó bizonytalansági becslés megközelítése” (CR 14377:2002E) című jelentésében foglalt iránymutatás szerint kell elvégezni. A megadott bizonytalansági százalékok a jellemző mintavételi időpontokra átlagolt egyedi mérésekre vonatkoznak 95 %-os megbízhatósági intervallumban. A mérések bizonytalanságát úgy kell értelmezni, hogy az a megfelelő célérték tartományában alkalmazandó. Az eredmények torzításának elkerülése érdekében a helyhez kötött és az időszakos méréseket az év folyamán egyenletes eloszlásban kell elvégezni.

A minimális adatrögzítésre és minimális mérési időszakra vonatkozó követelmények nem tartalmazzák a műszerek rendszeres kalibrálásából vagy rendes karbantartásából származó adatvesztést. A benz(a)pirén és más policiklusos aromás szénhidrogének mérését huszonnégy órás mintavétellel kell elvégezni. A legfeljebb egy hónapon át vett egyedi minták összevonhatók és összetett mintaként elemezhetők, feltéve hogy ez a módszer biztosítja, hogy erre az időszakra a minták stabilak maradnak. A három egynemű anyag, a benz(b)fluorantén, benz(j)fluorantén és a benz(k)fluorantén analitikus szétválasztása nehézséget okozhat. Ilyen esetekben a jelentés azok összegére is vonatkozhat. A huszonnégy órás mintavétel az arzén-, kadmium- és nikkelkoncentráció mérésénél is javasolt. A mintavételt a munkanapok és a teljes év vonatkozásában egyenletes eloszlásban kell elvégezni. Az ülepedés mérésére havi vagy heti mintavétel javasolt az év során.

A teljes ülepedéssel végzett mintavételi módszer helyett a tagállamok kizárólag nedves mintavételt is alkalmazhatnak, ha bizonyítani tudják, hogy a kettő közti különbség 10 % alatti. Az ülepedést általában napi bontásban μg/m2 mértékegységben kell megadni.

A tagállamok a táblázatban meghatározottnál rövidebb minimális mérési időtartamot is alkalmazhatnak, ami azonban a helyhez kötött mérések esetén nem lehet 14 %-nál, az időszakos mérések esetén pedig 6 %-nál kevesebb, amennyiben bizonyítani tudják, hogy az ISO 11222:2002 – „A levegőminőségi mérések időátlagára vonatkozó bizonytalanság meghatározása” elnevezésű táblázatban meghatározott adatminőségi célkitűzéseket betartják.

II.   A levegőminőségi modellekre vonatkozó követelmények

Amennyiben a vizsgálat levegőminőségi modellezéssel történik, össze kell állítani a modell leírására vonatkozó hivatkozásokat és a bizonytalansági információkat. A modellezés bizonytalanságát a mért és számított koncentrációk legnagyobb eltérésével kell meghatározni egy teljes év vonatkozásában, figyelmen kívül hagyva az események időpontját.

III.   Az objektív becslési módszerekre vonatkozó követelmények

Objektív becslési módszerek alkalmazása esetén a bizonytalanság a 100 %-ot nem haladhatja meg.

IV.   Szabványosítás

A PM10 frakcióban található anyagok elemzésénél a mintavételi térfogatot a normál állapotra kell vonatkoztatni.


(1)  Az időszakos mérés csökkentett rendszerességgel elvégezett mérés, amely a többi adatminőségi követelménynek megfelel.


V. MELLÉKLET

A környezeti levegőben található koncentrációk és a kiülepedési értékek vizsgálatára vonatkozó referencia-módszerek

I.   A környezeti levegőben található arzén, kadmium, és nikkel mintavételére és elemzésére vonatkozó referencia-módszerek

A környezeti levegőben található arzén-, kadmium- és nikkelkoncentráció mérése referencia-módszerének szabványosítását a CEN jelenleg végzi; és az EN 12341-nek megfelelő PM10-es frakció kézi mintavételen alapul, amit a minták feldolgozása és atomabszorpciós spektrometriás vagy ICP tömegspektrometriás elemzése követ. CEN-szabványmódszer hiányában a tagállamok nemzeti szabvány vagy ISO-szabvány által előírt módszereket is alkalmazhatnak.

Egy tagállam bármely egyéb módszert is alkalmazhat, amennyiben bizonyítani tudja, hogy az azzal kapott eredmények egyenértékűek a fent említett módszerrel kapott eredményekkel.

II.   A környezeti levegőben található policiklusos aromás szénhidrogének mintavételére és elemzésére vonatkozó referencia-módszerek

A környezeti levegőben található benz(a)pirén-koncentráció mérése referencia-módszerének szabványosítását a CEN jelenleg végzi; és az az EN 12341-nek megfelelő PM10-es frakció kézi mintavételen alapul. CEN-szabványeljárás hiányában a benz(a)pirén és más, a 4. cikk (8) bekezdésében említett policiklikus aromás szénhidrogének esetén a tagállamok nemzeti szabvány vagy ISO-szabvány – mint például az ISO 12884-es szabvány – által előírt módszereket is alkalmazhatnak.

Egy tagállam bármely egyéb módszert is alkalmazhat, amennyiben bizonyítani tudja, hogy az azzal kapott eredmények egyenértékűek a fent említett módszerrel kapott eredményekkel.

III.   A környezeti levegőben található higany mintavételére és elemzésére vonatkozó referencia-módszerek

A környezeti levegőben található gáznemű higany koncentrációja mérésének referencia-módszere egy, az atomabszorpcióra vagy atomfluoreszcens spektrometriára épülő automatikus módszer. CEN-szabványeljárás hiányában a tagállamok nemzeti szabvány vagy ISO-szabvány által előírt módszereket is alkalmazhatnak.

Egy tagállam bármely egyéb módszert is alkalmazhat, amennyiben bizonyítani tudja, hogy az azzal kapott eredmények egyenértékűek a fent említett módszerrel kapott eredményekkel.

IV.   Az arzén-, kadmium-, nikkel-, higany- és a policiklikus aromás szénhidrogén-kiülepedések mintavételére és elemzésére vonatkozó referencia-módszerek

A lerakódott arzén, kadmium, nikkel, higany és policiklusos aromás szénhidrogének mintavételére vonatkozó referencia-módszer szabványos méretű, hengeres ülepedésmérő eszközök kihelyezésére épül. CEN-szabványeljárás hiányában a tagállamok nemzeti szabvány által előírt módszereket is alkalmazhatnak.

V.   Levegőminőség-modellezési referencia-módszerek

Jelenleg nem lehet meghatározni a levegőminőség-modellezési referencia-módszereket. Minden, az e pontnak a tudományos és technikai haladásban ezen a területen bekövetkezett előrelépéséhez való igazítása érdekében elvégzett módosítást a 6. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

26.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/17


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. december 22.)

az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről

(2005/45/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdésével és 300. cikk (4) bekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson a Svájci Államszövetséggel egy olyan megállapodás megkötéséről az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, amely a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosítja az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást.

(2)

A 2004. október 20-i tanácsi határozatnak (1) megfelelően és a későbbi időpontban történő megkötésére is figyelemmel, a megállapodást a Közösség nevében 2004. október 26-án aláírták.

(3)

A megállapodás ideiglenes alkalmazást határoz meg hatálybalépéséig.

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás jóváhagyásra kerül a Közösség részéről.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Közösség által az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodáshoz fűzött 2. jegyzőkönyv 7. cikkén alapuló vegyesbizottság határozataival vagy ajánlásaival kapcsolatban a Közösség által képviselt álláspontot a Bizottság határozza meg.

3. cikk

A megállapodás 5. cikke (1) bekezdésében előírt értesítést a Közösség nevében a Tanács elnöke teszi meg (2).

4. cikk

A megállapodás 5. cikke (2) bekezdésével összhangban és hatálybalépéséig, a megállapodást 2005. február 1-jétől ideiglenesen kell alkalmazni, feltéve hogy a 2. jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott végrehajtási intézkedéseket ugyanebben az időpontban elfogadják.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. VEERMANN


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  A megállapodás hatálybalépésének időpontját a Tanács Főtitkársága hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodásnak a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a „Közösség”,

egyrészről, és

A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG, a továbbiakban: „Svájc”,

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a „Szerződő Felek”,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodásra és a megállapodások záróokmányaihoz csatolt, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti további tárgyalásokról szóló, 1999. június 21-én Luxembourgban aláírt közös nyilatkozatra,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodáshoz – a továbbiakban: a megállapodás – fűzött 2. jegyzőkönyvet az uruguayi forduló eredményeinek megfelelően frissíteni kell, és a lefedett termékek vonatkozásában ki kell igazítani,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Svájc és az új tagállamok közötti kereskedelmi forgalmat fenn kell tartani az Európai Unió kibővítése után,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a feldolgozott mezőgazdasági termékek vonatkozásában javuljon a viszonossági alapon történő piacra jutás,

TEKINTETTEL a levélváltás formájában egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás 2. jegyzőkönyvével kapcsolatos 2000. március 17-i megállapodásra,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás a következőképpen módosul:

1.

A megállapodás I. mellékletének helyébe e megállapodás I. mellékletének szövege lép.

2.

A megállapodás 2. jegyzőkönyvének helyébe e megállapodás II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a megállapodás a hatálybalépésével kezdődően hatályon kívül helyezi a következő megállapodásokat:

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Svájci Államszövetség között az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyvéről levélváltás formájában létrejött, 2000. március 17-i megállapodást,

az Európai Bizottság és a Svájci Szövetségi Hivatal között az Európai Közösség és Svájc által alkalmazott, a 2. jegyzőkönyv alá tartozó feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmét érintő különféle árkompenzációs intézkedések átláthatóságának fokozását célzó intézkedésekről szóló 1988. november 29-i levélváltást.

3. cikk

E megállapodás mellékletei, beleértve a táblázatokat és a táblázatok függelékeit, valamint a 2. jegyzőkönyv függelékét, a megállapodás szerves részét képezik.

4. cikk

(1)   Ezt a megállapodást egyfelől azokra a területekre kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződést alkalmazzák, az abban meghatározott feltételek szerint, másfelől pedig Svájc területén.

(2)   Ez a megállapodás alkalmazandó a Liechtensteini Hercegség területére is, mindaddig, amíg vámuniója Svájccal fennáll.

5. cikk

(1)   Ezt a megállapodást a Szerződő Felek saját eljárásaik szerint jóváhagyják. E megállapodás az azt követő napon lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek egymást saját, ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről értesítették.

(2)   Az (1) bekezdésben említett megerősítési eljárás befejezésére is figyelemmel, a Szerződő Feleknek ezt a megállapodást az aláírásának időpontját követő negyedik hónap első napjától kezdődően kell alkalmazniuk, feltéve hogy a 2. jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott végrehajtási intézkedéseket ugyanebben az időpontban elfogadják.

6. cikk

(1)   Ez a megállapodás két eredeti példányban, angol, cseh, észt, dán, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

(2)   E megállapodás máltai nyelvi változatát a Szerződő Felek levélváltás útján hitelesítik. E nyelvi változat az (1) bekezdésben említettekkel megegyezően hiteles.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A megállapodás 2. cikkének i. pontjában említett termékek jegyzéke

HS-kód

Leírás

2905 43

– – Mannit

2905 44

– – D-glucit (szorbit)

3501

Kazein, kazeinátok és más kazeinszármazékok, kazeinenyvek:

3501 10

– Kazein

ex 3501 90

– Más:

– – Más, a kazeinenyvek kivételével

3502

Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagban számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok:

– Tojásalbumin:

3502 11

– – Szárított

3502 19

– – Más

3502 20

– Tejalbumin, beleértve a legalább két savófehérjét tartalmazó koncentrátumot is

3505

Dextrinek és más átalakított keményítők (például előkocsonyásított vagy észterizált keményítők); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyvek

3809

Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):

3809 10

– Keményítőtartalommal

3823

Ipari monokarboxil-zsírsavak; finomításból nyert olajsavak; ipari zsíralkoholok:

– Ipari monokarboxil-zsírsavak; finomításból nyert olajsavak:

3823 11

– – Sztearinsav

3823 12

– – Olajsav

3823 19

– – Más

3823 70

– Ipari zsíralkoholok

3824 60

– Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével

5301

Len nyersen vagy megmunkálva de nem fonva; lenkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5302

Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)”

2. MELLÉKLET

2. JEGYZŐKÖNYV

Az egyes feldolgozott mezőgazdasági termékekről

1. cikk

Általános elvek

(1)   Ennek a megállapodásnak a rendelkezései, a jegyzőkönyv eltérő rendelkezéseinek hiányában, az I. és a II. táblázatban felsorolt termékekre vonatkoznak.

(2)   Különösen, e termékek vonatkozásában a Szerződő Felek nem számíthatnak fel importvámot vagy azzal azonos hatású díjat, beleértve a mezőgazdasági összetevőket, illetve nem nyújthatnak export-visszatérítést, és nem tehetik lehetővé a vámok és azzal azonos hatású díjak részbeni vagy teljes visszatérítését, mérséklését vagy elengedését.

(3)   Ennek a jegyzőkönyvnek a rendelkezései ugyanúgy alkalmazandók a Liechtensteini Hercegségre is mindaddig, amíg az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve alkalmazandó a Liechtensteini Hercegségre.

2. cikk

Árkompenzációs intézkedések alkalmazása

(1)   Az I. táblázatban meghatározott termékek előállításához felhasznált mezőgazdasági nyersanyagok költségében mutatkozó különbségek figyelembevétele érdekében a megállapodás nem zárja ki árkompenzációs intézkedések alkalmazását ezeknél a termékeknél, vagyis a mezőgazdasági összetevőkre való vám kivetését az import során és export-visszatérítések nyújtását, illetve a vámok és azzal azonos hatású díjak részbeni vagy teljes visszatérítését, mérséklését vagy elengedését.

(2)   Ha valamelyik Szerződő Fél olyan belső intézkedéseket alkalmaz, amelyek csökkentik a feldolgozó ágazatok számára a nyersanyagok árát, ezeket az intézkedéseket figyelembe kell venni az árkompenzáció kiszámításánál.

3. cikk

Az importra vonatkozó árkompenzációs intézkedések

(1)   Svájc esetében azoknak a mezőgazdasági nyersanyagoknak az alapösszegei, amelyeket az import mezőgazdasági összetevőinek kiszámításánál vesznek figyelembe, nem haladhatják meg a svájci hazai referenciaár és a vonatkozó mezőgazdasági nyersanyag közösségi hazai referenciaára közötti különbséget, sem azt a svájci importvámot, amelyet ténylegesen alkalmaznak a mezőgazdasági nyersanyagra, amikor azt behozzák.

(2)   Az I. táblázatban meghatározott termékekre vonatkozó svájci importrendszer a IV. táblázatban szerepel.

(3)   Ha a svájci hazai referenciaár alacsonyabb mint a Közösség hazai referenciaára, a Közösség a 2. cikkben meghatározottaknak megfelelően árkompenzációs intézkedéseket vezethet be, vagyis mezőgazdasági összetevők behozatalára vámot vethet ki a módosított 1460/96/EK rendelettel összhangban.

4. cikk

Az exportra vonatkozó árkompenzációs intézkedések

(1)   Az I. táblázatban meghatározott termékek Közösségbe irányuló exportját érintő svájci export-visszatérítések, illetve az ezekre a termékekre kivetett vámok és azzal azonos hatású díjak részbeni vagy teljes visszatérítése, mérséklése és elengedése nem haladhatják meg az ezeknek a termékeknek az előállításához felhasznált mezőgazdasági nyersanyagok svájci hazai referenciaára és közösségi hazai referenciaára közötti különbségnek a ténylegesen felhasznált mennyiségekkel való szorzatát. Ha a svájci hazai referenciaár egyenlő a Közösség hazai referenciaárával vagy annál alacsonyabb, a svájci export-visszatérítésnek vagy a vámok vagy azzal azonos hatású díjak részbeni vagy teljes visszatérítésének, mérséklésének vagy elengedésének nullának kell lennie.

(2)   Ha a svájci hazai referenciaár alacsonyabb, mint a Közösség hazai referenciaára, a Közösség a 2. cikkben meghatározottaknak megfelelően árkompenzációs intézkedéseket vezethet be, vagyis a módosított 1520/2000/EK rendelettel összhangban export-visszatérítést nyújthat, vagy lehetővé teheti a vámok és azzal azonos hatású díjak részbeni vagy teljes visszatérítését, mérséklését vagy elengedését.

(3)   Az I. táblázatban és a II. táblázatban felsorolt termékek előállításához felhasznált cukor (HS-tételszám 1701, 1702 és 1703) esetében a Szerződő Felek nem nyújtanak semmiféle export-visszatérítést, sem a vámok és azzal azonos hatású díjak részbeni vagy teljes visszatérítését, mérséklését vagy elengedését.

5. cikk

Referenciaárak

(1)   A 3. és 4. cikkben említett mezőgazdasági nyersanyagok közösségi és svájci hazai referenciaárait a III. táblázat tünteti fel.

(2)   A Szerződő Felek rendszeresen és legalább évente egyszer átadják a vegyesbizottságnak a hazai referenciaárakat minden olyan nyersanyagra vonatkozóan, amelyek esetében árkompenzációs intézkedéseket alkalmaznak. Az átadott hazai referenciaáraknak tükrözniük kell a tényleges árhelyzetet a Szerződő Fél területén. Ezek az árak megfelelnek annak az árnak, amelyeket a nagykereskedelmi vagy a gyártási szakaszban a feldolgozó ágazatok általában fizetnek. Ha egy mezőgazdasági nyersanyag a feldolgozó ágazat vagy annak egy része számára a hazai piacon egyébként uralkodó árnál alacsonyabb áron rendelkezésre áll, a megadott hazai referenciaárakat ennek megfelelően ki kell igazítani.

(3)   A vegyesbizottság az Európai Bizottság és a Svájci Államszövetség szolgálatai által biztosított információk alapján rögzíti a referenciaárakat és az árkülönbségeket a III. táblázatban felsorolt mezőgazdasági nyersanyagok esetében. Ha az a relatív kedvezményes árrés fenntartásához szükséges, a IV. táblázatban felsorolt mezőgazdasági nyersanyagok alapösszegeit módosítani kell.

(4)   A vegyesbizottság a jegyzőkönyv alkalmazásra kerülése előtt felülvizsgálja a III. táblázatban felsorolt, a 3. és a 4. cikkben említett mezőgazdasági nyersanyagok hazai árait.

6. cikk

Az igazgatási együttműködésre vonatkozó különleges rendelkezések

Az igazgatási együttműködésre vonatkozó különleges rendelkezések e jegyzőkönyv függelékében szerepelnek.

7. cikk

Módosítások

A vegyesbizottság dönthet a jegyzőkönyvhöz csatolt táblázatok, a táblázatok függelékeinek, valamint a függelék módosításáról.

I. TÁBLÁZAT

Árkompenzációs intézkedések tárgyát képező termékek

HS-tételszám

A termékek leírása

0403

lró, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

.10

– Joghurt

ex .10

– – Ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

.90

– Más:

ex .90

– – Ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények:

.20

– Kenhető tejkészítmények:

ex .20

– – Legalább 39 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

1517

Margarin; az ebbe az árucsoportba tartozó ehető állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy az ehhez a fejezethez tartozó különféle zsírok vagy olajok frakciói, a 1516. tételszámhoz tartozó ehető zsírok és olajok és ezek frakciói nélkül:

.10

– Margarin, a folyékony margarin kivételével:

ex .10

– – Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

.90

– Más:

ex .90

– – Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét is), kakaótartalom nélkül

1806

Csokoládé és más, kakaótartalmú élelmiszer-készítmények

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

1902

Tésztafélék, főzve vagy töltve (hússal vagy más töltelékkel) vagy anélkül, vagy más módon elkészítve, úgy mint a spagetti, makaróni, nudli, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz, elkészítve vagy elkészítés nélkül

1904

Gabonafélékből vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pörköléssel előállított készételek (például kukoricaszirom); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt a dara és a durva őrlemény kivételével), előfőzve vagy másképp elkészítve

1905

Kenyér, sült tésztafélék, sütemények, kekszek és egyéb pékáruk, kakaótartalommal vagy kakaó nélkül; egyházi ostya, gyógyszertartó ostya, levélzáró ostya, rizspapír és hasonló termékek

2004

Más zöldségek, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtételszám alá tartozók kivételével:

.10

– Burgonya:

ex .10

– – Liszt, étel vagy pehely formájában

2005

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtételszám alá tartozók kivételével:

.20

– Burgonya:

ex .20

– – Liszt, étel vagy pehely formájában

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, diófélék (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:

– Dió, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

.11

– – Földimogyoró:

ex .11

– – – Mogyoróvaj

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

– Kávé-, tea- vagy gyógynövénytea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, gyógynövényteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

.12

– – Ezeken a kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon alapuló vagy kávén alapuló készítmények:

ex .12

– – – Tömegszázalékban kifejezve 1,5 % vagy több tejzsírt, 2,5 % vagy több tejfehérjét, 5 % vagy több cukrot vagy 5 % vagy több keményítőt tartalmaz

.20

– Kávé-, tea- vagy gyógynövénytea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, gyógynövényteán alapuló készítmények:

ex .20

– – Tömegszázalékban kifejezve 1,5 % vagy több tejzsírt, 2,5 % vagy több tejfehérjét, 5 % vagy több cukrot vagy 5 % vagy több keményítőt tartalmaz

2103

Szószok és szószokhoz felhasznált készítmények; kevert fűszerek és kevert ízesítők: mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

.20

– Paradicsomketchup és más paradicsommártás

.90

– Más:

ex .90

– – Más, a mangóból készült folyékony chutney kivételével

2104

Levesek és erőlevesek és az ezek előállítására szolgáló készítmények, homogenizált, összetett élelmiszer-készítmények

2105

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

2106

Másutt nem említett vagy máshová nem besorolt élelmiszerkészítmények:

.10

– Fehérjekoncentrátumok és fehérjetartalmú anyagok:

ex .10

– – Több mint 1 % tejzsírtartalommal, 1 % egyéb zsírtartalommal vagy legalább 5 % cukortartalommal

.90

– Egyéb

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; égetett szeszes ital, likőr és egyéb szeszes ital:

ex .90

– A nem denaturált etil-alkoholon kívüli, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; és a hozzáadott szesztartalommal rendelkező szőlőlékoncentrátumon kívül

3501

Kazein, kazeinátok és más kazeinszármazékok, kazeinenyvek:

.10

– Kazein

.90

– Más:

ex .90

– – Más, kazeinenyveken kívül

II. TÁBLÁZAT

Szabad kereskedelmű termékek

HS-tételszám

A termékek leírása

0501

Emberhaj feldolgozatlanul, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhaj-hulladék

0502

Sertés- és vaddisznószőr, sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte és a szőr hulladéka

0503

Lószőr és lószőr-hulladék, alátéttel vagy megerősítő anyaggal ellátva is

0505

Madárbőr, madárrész tollal vagy pehellyel, toll (nyírt széllel is) és pehely, legfeljebb tisztítva, fertőtlenítve, tartósításra előkészítve, további megmunkálás nélkül; tollpor, toll- és tollrész-hulladék

10

– Toll töltelékanyagnak, pehely

ex 90

– Más (a takarmányként való felhasználáson kívül)

0506

Csont és szarvmag, megmunkálatlan, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; ezek pora és hulladéka

0507

Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka

0508

Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rák, rákfélék és tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva:

ex 00

– Más, a takarmányozási célún kívül

0509

Állati eredetű természetes szivacsok

0510

Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogárpor; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva

0710

Zöldségek, fagyasztva:

40

– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

90

– Más zöldségfélék, zöldségkeverékek:

ex 90

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

0902

Tea, aromásítva is

0903

Gyógynövénytea

1212

Szentjánoskenyér, tengeri moszat és egyéb alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is):

ex 20

– Tengeri moszat és egyéb alga (a takarmányként való felhasználáson kívül)

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más, növényi termékből nyert nyálka és dúsítóanyag, módosítva vagy módosítás nélkül

1401

Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg)

1402

Elsősorban töltelék- vagy párnázóanyagnak használatos növényi anyag (pl. kapok, növényi szálak és tengeri fű) rétegesen, megerősítő anyaggal is

1403

Elsősorban seprű és kefe készítésére használatos növényi anyag (pl. seprűcirok, piasavarost, kúszótarack és mexikói növényrost), kötegelve vagy csomózva is

1404

Másutt nem említett vagy máshová nem besorolt növényi termékek

10

– Elsősorban festésre vagy cserzésre használt növényi nyersanyag

20

– Gyapothulladék

ex 90

– Más (a takarmányként való felhasználáson kívül)

1505

Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (lanolintartalommal):

ex 00

– Más, a takarmányozási célún kívül

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:

20

– Növényi zsírok és olajok és ezek frakciói:

ex 20

– – Hidrogénezett ricinusolaj, ún. „opálviasz”

1517

Margarin; az ebbe az árucsoportba tartozó ehető állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy az ehhez a fejezethez tartozó különféle zsírok vagy olajok frakciói, a 1516. tételszámhoz tartozó ehető zsírok és olajok és ezek frakciói nélkül:

90

– Más:

ex 90

– – Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére

1518

Állati vagy növényi zsírok és olajak és azok frakciói, forralva, oxidálva, dehidratálva, kénezve, felfújva, hővel vákuumban vagy közömbös gázban polimerizálva vagy másképpen vegyileg módosítva, kivéve az 1516. vámtarifaszám alá tartozókat; az ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy ezek frakciói étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:

ex 00

– Linoxin

1520

Nyers glicerin; gliverinvizek és glicerinlúgok

1521

Növényi viaszok (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő, finomítva és színezve is

1522

Degras (gyapjúolaj); zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta laktózt, maltózt, glükózt és fruktózt, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott aroma- illetve színezőanyag nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is:

50

– Vegytiszta fruktóz

90

– Más, beleértve az invertcukrot és más cukorszirup-keveréket, amelyek szárazanyagra számítva 50 % gyümölcscukor-tartalommal rendelkeznek

ex 90

– – Vegytiszta malátacukor (a takarmányozási célún kívül)

1803

Kakaómassza, zsírtalanítva is

1804

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

1805

Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag nélkül

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, pehely, szem, gyöngy, és hasonló formában

2001

Zöldség, gyümölcs, diófélék és más ehető növényrész, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva:

90

– Más:

ex 90

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata); pálmafacsúcsrügy; yamgyökér, édesburgonya és hasonló ehető növényi részek a 0714. vámtételszámon belül

2004

Más zöldségek, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006. vámtételszám alá tartozók kivételével:

90

– Más zöldségek és zöldségkeverékek:

ex 90

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2005

Más zöldségek ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006. vámtételszám alá tartozók kivételével:

80

– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2006

Zöldség, gyümölcs, diófélék és más ehető növényrészek, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott):

ex 00

– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2007

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből (mogyoróból), főzéssel készítve cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, diófélék (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:

– Dió, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

11

– – Földimogyoró:

ex 11

– – – Földimogyoró, pirítva

– Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19. vámtételszám alatt megadottak kivételével:

91

– – Palm Hearts

99

– – Más:

ex 99

– – – Kukorica, a csemegekukoricán kívül (Zea mays var. saccharata)

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

– Kávé-, tea- vagy gyógynövénytea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, gyógynövényteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

11

– – Kivonatok, eszenciák és koncentrátumok

12

– – Ezeken a kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon alapuló vagy kávén alapuló készítmények:

ex 12

– – – Nem tartalmaz tejzsírt, tejfehérjét, szacharózt, izoglukózt, glukózt vagy keményítőt, vagy kevesebb mint 1,5 % tejzsírt, 2,5 % tejfehérjét, 5 % szacharózt vagy izoglukózt, 5 % glukózt vagy keményítőt tartalmaz

20

– Kávé-, tea- vagy gyógynövénytea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, gyógynövényteán alapuló készítmények:

ex 20

– – Nem tartalmaz tejzsírt, tejfehérjét, szacharózt, izoglukózt, glukózt vagy keményítőt, vagy kevesebb mint 1,5 % tejzsírt, 2,5 % tejfehérjét, 5 % szacharózt vagy izoglukózt, 5 % glukózt vagy keményítőt tartalmaz

30

– Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé és annak kivonatai, eszenciái és koncentrátumai

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); egyéb egysejtű mikroorganizmusok, nem élők (a 3002 vámtarifaszám alá tartozó vakcinák kivételével); kész sütőporok:

ex 10

– Aktív élesztő (a sütőélesztőn kívül és a takarmányozási célún kívül)

ex 20

– Nem aktív élesztő, más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a takarmányozási célún kívül)

30

– Elkészített sütőpor

2103

Szószok és szószokhoz felhasznált készítmények; kevert fűszerek és kevert ízesítők: mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

10

– Szójamártás

30

– Mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

ex 30

– – Mustárliszt és -dara, a takarmányozási célún kívül; elkészített mustár

90

– Más:

ex 90

– – A mangóból készült folyékony chutney

2106

Másutt nem említett vagy máshová nem besorolt élelmiszer-készítmények:

10

– Fehérjekoncentrátum és fehérjetartalmú anyagok:

ex 10

– – Más, mint az 1 %-nál nagyobb tejzsír-, 1 % egyéb zsírtartalommal vagy legalább 5 % cukortartalommal rendelkezők

2201

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítő-, ízesítőanyag hozzáadása nélkül; jég és hó

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009. vámtételszám alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével

10

– Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítő-, ízesítőanyag hozzáadása nélkül

ex 90

– Más, a vízzel kevert vagy szénsavval dúsított gyümölcs- vagy zöldséglé kivételével

2203

Malátából készült sör

2205

Vermut és friss szőlőből készült más bor, növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

2207

Nem denaturált etil-alkohol, 80 vagy több térfogatszázalék alkoholtartalommal; etil-alkohol és más égetett szeszes italok, denaturált, bármilyen erősségű

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; égetett szeszes italok, likőrök és egyéb szeszes italok:

20

– Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz

30

– Whisky

40

– Rum és nyugat-indiai rum

50

– Gin és holland gin

60

– Vodka

70

– Likőr és szíverősítő

2209

Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló

III. TÁBLÁZAT

EK és svájci hazai referenciaárak (4)

Mezőgazdasági nyersanyag

Svájci hazai referenciaár

CHF/nettó 100 kg

EK hazai referenciaár

CHF/nettó 100 kg

Különbözet a svájci/EK referenciaár között

CHF/nettó 100 kg

Közönséges búza

64,00

19,45

44,55

Durumbúza

43,22

28,46

14,76

Rozs

58,00

15,98

42,02

Árpa

32,46

11,81

20,65

Kukorica

38,97

18,87

20,10

Közönséges búzaliszt

105,88

27,23

78,65

Teljes tejpor

607,00

382,77

224,23

Lefölözött tejpor

481,04

295,49

185,55

Vaj

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Cukor (HS-tételszám 1701, 1702 és 1703)

0,00

Tojás (2)

250,75

186,70

64,05

Friss burgonya

42,00

21,14

20,86

Növényi zsiradék (3)

360,00

147,25

212,75

IV. TÁBLÁZAT

A svájci behozatali rendszer

a)

Az ennek a táblázatnak a függelékében felsorolt termékek vámja mezőgazdasági összetevő, amelyet a nettó súly alapján számítanak ki. A szabványos képleteket a függelék adja meg.

b)

A függelékben felsorolt termékekre a mezőgazdasági nyersanyagok következő alapmennyiségeit veszik figyelembe a mezőgazdasági összetevő kiszámításához:

Mezőgazdasági nyersanyag

Az alkalmazandó alapmennyiség a hatálybalépéstől

Az alkalmazandó alapmennyiség a hatálybalépéstől számított három év után

CHF/nettó 100 kg

CHF/nettó 100 kg

Közönséges búza

40,00

38,00

Durumbúza

13,00

12,00

Rozs

37,00

36,00

Árpa

18,00

18,00

Kukorica

18,00

18,00

Közönséges búzaliszt

70,00

67,00

Teljes tejpor

201,00

191,00

Lefölözött tejpor

167,00

158,00

Vaj

466,00

466,00

Cukor (HS-tételszám 1701, 1702 és 1703)

,

,

Tojás

36,00

36,00

Friss burgonya

18,00

18,00

Növényi zsiradék

191,00

181,00

c)

Az alábbi táblázatban felsorolt termékek vámja nulla.

Svájci vámtarifaszám

Megjegyzés

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

A mangóból készült folyékony chutney kivételével

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásától kezdődően az alábbi táblázatban felsorolt termékek vámja nullára csökken három egyenlő éves részletben.

Svájci vámtarifaszám

Az alkalmazandó vám a hatálybalépéstől

Az alkalmazandó vám a hatálybalépéstől számított egy év múlva

Az alkalmazandó vám a hatálybalépéstől számított két év múlva

CHF/bruttó 100 kg

CHF/bruttó 100 kg

CHF/bruttó 100 kg

2208.9021

27,30

13,70

,

2208.9022

46,70

23,30

,

e)

Az ebben a táblázatban megadott vámtarifa-megnevezések a Svájcban 2002. január 1-jétől alkalmazandókat nevezik meg. A megállapodás 12a. cikkével ellentétben ennek a táblázatnak a feltételei nem módosulnak a vámnómenklatúra semmiféle változtatása révén.


(1)  Azoknál a termékeknél, amelyek a vaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása során felhasznált tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás nyújtásáról szóló, 1997. december 15-i 2571/97/EK bizottsági rendelet szerinti támogatásból részesülnek.

(2)  A folyékony madártojás héj nélküli áraiból megállapítva, a 0,85-ös szorzó alkalmazásával.

(3)  A növényi zsírok árai (a sütő- és élelmiszeripar számára), 100 %-os zsírtartalommal.

(4)  A 3. és a 4. cikkben említett, a III. táblázatban szereplő mezőgazdasági nyersanyagok EK és svájci hazai referenciaárai, a 2002. január 1-jei adatok alapján. A vegyesbizottság ezeket felülvizsgálja, mielőtt a jegyzőkönyv alkalmazásra kerülne.

Függelék a IV. táblázathoz

A svájci szabványok szerinti képletek

A IV. táblázat a) pontjában említett szabványos képletek (svájci behozatali rendszer), amelyeket a mezőgazdasági összetevők kiszámítására alkalmaznak az alábbi táblázatban szerepelnek.

Svájci vámtarifaszám

Megjegyzés

Közönséges búza

Durumbúza

Rozs

Árpa

Kukorica

Közönséges búzaliszt

Teljes tejpor

Lefölözött tejpor

Vaj

Cukor

Tojás

Friss burgonya

Növényi zsiradék

nyersanyag kg-ban, a végtermék 100 kg-jára

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Több mint 1, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Több mint 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Több mint 39 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Legalább 39 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Több mint 10, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Több mint 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Legfeljebb 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Több mint 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Több mint 2, de legfeljebb 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Több mint 20 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Több mint 2, de legfeljebb 20 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Több mint 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Több mint 8, de legfeljebb 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Több mint 2, de legfeljebb 8 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Több mint 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Több mint 8, de legfeljebb 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Több mint 2, de legfeljebb 8 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Több mint 6, de legfeljebb 12 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Több mint 1, de legfeljebb 1,5 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Több mint 1,5, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Több mint 1, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Több mint 6, de legfeljebb 12 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Több mint 1, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Több mint 6, de legfeljebb 12 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Nem tartalmaz közönséges búzát, rozst, árpát, kukoricát vagy burgonyát, kivéve a takarmányozási célút

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Egyebek

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Nem tartalmaz közönséges búzát, rozst, árpát, kukoricát vagy burgonyát, kivéve a takarmányozási célút

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Egyebek

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Emberi fogyasztásra

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Egyebek

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Több mint 1, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Több mint 3, de legfeljebb 9 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Több mint 9 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Több mint 1, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Több mint 6, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Több mint 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Több mint 1, de legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Több mint 6, de legfeljebb 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Több mint 15 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Zsemlemorzsa

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Más, a zsemlemorzsa kivételével

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Zsemlemorzsa

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Más, a zsemlemorzsa kivételével

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Liszt, dara vagy pehely formájában

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Liszt, dara vagy pehely formájában

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Liszt, dara vagy pehely formájában

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Liszt, dara vagy pehely formájában

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Tömegszázalékban kifejezve 1,5 % vagy több tejzsírt, 2,5 % vagy több tejfehérjét, 5 % vagy több cukrot vagy 5 % vagy több keményítőt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Tömegszázalékban kifejezve 1,5 % vagy több tejzsírt, 2,5 % vagy több tejfehérjét, 5 % vagy több cukrot vagy 5 % vagy több keményítőt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Tömegszázalékban kifejezve 1,5 % vagy több tejzsírt, 2,5 % vagy több tejfehérjét, 5 % vagy több cukrot vagy 5 % vagy több keményítőt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Tömegszázalékban kifejezve 1,5 % vagy több tejzsírt, 2,5 % vagy több tejfehérjét, 5 % vagy több cukrot vagy 5 % vagy több keményítőt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Nem tartalmaz tejzsírt, vagy kevesebb mint 3 tömegszázalék tejzsírt tartalmaz, más zsírt nem vagy tömegszázalékban legfeljebb 3 % más zsírt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Nem tartalmaz tejzsírt, vagy kevesebb mint 3 tömegszázalék tejzsírt tartalmaz, tömegszázalékban legalább 3 %, de legfeljebb 10 % más zsírt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Nem tartalmaz tejzsírt, vagy kevesebb mint 3 tömegszázalék tejzsírt tartalmaz, tömegszázalékban Több mint 10 % más zsírt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Több mint 3, de legfeljebb 7 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Több mint 7, de legfeljebb 10 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Több mint 10, de legfeljebb 13 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Több mint 13 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Több mint 20, de legfeljebb 35 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Több mint 35, de legfeljebb 50 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Több mint 20, de legfeljebb 35 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Több mint 35, de legfeljebb 50 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Több mint 6, de legfeljebb 12 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Több mint 12, de legfeljebb 20 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Több mint 1, de legfeljebb 1,5 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Több mint 1,5, de legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Több mint 40, de legfeljebb 60 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Több mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Több mint 10, de legfeljebb 25 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Több mint 25, de legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Több mint 1, de legfeljebb 5 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Több mint 5, de legfeljebb 10 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Más, a kazeinenyvek kivételével

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Más, a kazeinenyvek kivételével

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Más, a kazeinenyvek kivételével

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Más, a kazeinenyvek kivételével

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Függelék a 2. jegyzőkönyvhöz

Az igazgatási együttműködésre vonatkozó rendelkezések

(1)

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az igazgatási együttműködés alapvető jelentőségű az e jegyzőkönyv alapján alkalmazandó kedvezményes elbánás megvalósításához és ellenőrzéséhez, továbbá hangsúlyozzák elkötelezettségüket a vámmal és a kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos szabálytalanságokkal és csalással szembeni küzdelem mellett.

(2)

Amikor egy Szerződő Fél objektív információ alapján megállapítja, hogy mulasztás történt az igazgatási együttműködés biztosításában, és/vagy szabálytalanságokat vagy csalást állapít meg ezzel a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, az érintett Szerződő Fél e függelékkel összhangban ideiglenesen felfüggesztheti az érintett termékre vonatkozó kedvezményes elbánást.

(3)

Ennek a függeléknek az alkalmazásában az igazgatási együttműködés elmulasztásának minősülnek, többek között, a következők:

a)

ismételt mulasztás az érintett termék(ek) származásának ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségek betartásában;

b)

a származási bizonyítványok utólagos ellenőrzésének és/vagy az eredmények közlésének ismételt visszautasítása vagy indokolatlan késedelme;

c)

a kérdéses kedvezményes bánásmód megadására vonatkozó dokumentumok hitelességének vagy az információk pontosságának ellenőrzésére irányuló igazgatási együttműködéssel kapcsolatos kiküldetések lefolytatásának ismételt visszautasítása vagy indokolatlan késedelme.

E függelék alkalmazásában szabálytalanságokkal vagy csalással kapcsolatos megállapításnak van helye, ha kielégítő magyarázat nélkül gyors, a másik Szerződő Fél termelési vagy exportképességének szokásos szintjét meghaladó növekedés tapasztalható az áruk behozatalában, amely szabálytalanságokra vagy csalásra utaló objektív információval van összefüggésben.

(4)

Az ideiglenes felfüggesztés alkalmazására a következő feltételektől függően kerülhet sor:

a)

Annak a Szerződő Félnek, amelyik objektív információ alapján megállapítást tett arról, hogy mulasztás történt az igazgatási együttműködés területén és/vagy a vámmal és a kapcsolódó ügyekben szabálytalanság vagy csalás történt, ezt indokolatlan késedelem nélkül az objektív információval együtt közli a vegyesbizottsággal, és konzultációt kezd a vegyesbizottságon belül minden vonatkozó információ és objektív megállapítás felhasználásával annak érdekében, hogy mindkét Szerződő Fél számára elfogadható megoldást találjanak.

b)

Amikor a Szerződő Felek konzultációkat kezdenek a vegyesbizottságon belül a fentiek szerint, de nem sikerül megegyezniük egy elfogadható megoldásról az értesítéstől számított három hónapon belül, az érintett Szerződő Fél ideiglenesen felfüggesztheti a vonatkozó kedvezményes bánásmódot az érintett termék(ek)re vonatkozóan. Az ideiglenes felfüggesztésről a vegyesbizottságot indokolatlan késedelem nélkül értesíteni kell.

c)

A függelék szerinti ideiglenes felfüggesztéseknek az érintett Szerződő Fél pénzügyi érdekei védelméhez szükséges mértékre kell korlátozódniuk. A felfüggesztések nem haladhatják meg a hat hónapos időszakot, amely meghosszabbítható. Az ideiglenes felfüggesztésekről elfogadásuk után haladéktalanul értesítést kell küldeni a vegyesbizottságnak. Ezekről időszakonként a vegyesbizottságon belül konzultációt kell tartani, különösen annak érdekében, hogy megszüntethetőek legyenek, amint az alkalmazásukat kiváltó feltételek már nem állnak fenn.

(5)

A vegyesbizottságnak küldött, e függelék (4) bekezdése a) pontjában említett értesítéssel egyidejűleg az érintett Szerződő Fél saját hivatalos lapjában közleményt tesz közzé az importőrök számára. Az importőröknek szóló közleménynek jeleznie kell, hogy az érintett termék vonatkozásában objektív információ alapján megállapítást nyert, hogy az igazgatási együttműködés vonatkozásában mulasztás és/vagy szabálytalanság vagy csalás történt.