ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 16

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. január 20.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 76/2005/EK rendelete (2005. január 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 77/2005/EK rendelete (2005. január 13.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok rögzítéséről szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 78/2005/EK rendelete (2005. január 19.) a 466/2001/EK rendelet nehézfémek tekintetében történő módosításáról ( 1 )

43

 

*

A Bizottság 79/2005/EK rendelete (2005. január 19.) az 1774/2002/EK rendeletben a 3. kategóriába tartozó anyagként meghatározott tej, tejalapú termékek és tejből származó termékek felhasználása tekintetében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásáról ( 1 )

46

 

*

A Bizottság 80/2005/EK rendelete (2005. január 19.) a Közösségben termesztett komlófajták különböző csoportjait tartalmazó jegyzék meghatározásáról szóló, 1517/77/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

51

 

*

A Bizottság 81/2005/EK rendelete (2005. január 19.) a tagsággal nem rendelkező országokból behozott komlót kísérő tanúsítványoknak a közösségi igazolásokkal való egyenértékűségéről szóló 3077/78/EGK rendelet módosításáról

52

 

 

A Bizottság 82/2005/EK rendelete (2005. január 19.) az AKCS-TOT és EK-TOT vegyes származású cukorra, illetve cukor és kakaó keverékeire vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

55

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2005/30/EK, Euratom:A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) a Gazdasági és Szociális Bizottság egy brit tagjának kinevezéséről

56

 

*

2005/31/EK:A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) a Régiók Bizottsága egy holland teljes jogú tagjának és egy holland póttagjának kinevezéséről

57

 

*

2005/32/EK:A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) a Régiók Bizottsága egy német teljes jogú tagjának kinevezéséről

58

 

 

Bizottság

 

*

2005/33/EK:A Bizottság határozata (2005. január 14.) a 2001/556/EK határozatnak a tagállamok által emberi fogyasztásra szánt zselatin behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeibe indiai létesítmények felvétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 4543. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

59

 

*

2005/34/EK:A Bizottság határozata (2005. január 11.) a harmadik országokból behozott állati eredetű termékekben található egyes szermaradékok vizsgálatára vonatkozó harmonizált szabványok megállapításáról (az értesítés a B(2004) 4992. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

61

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

20.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/1


A BIZOTTSÁG 76/2005/EK RENDELETE

(2005. január 19.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 19-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. január 19-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

105,6

204

91,3

212

176,1

248

157,0

999

132,5

0707 00 05

052

166,2

220

229,0

999

197,6

0709 90 70

052

169,9

204

148,3

999

159,1

0805 10 20

052

68,7

204

45,4

212

53,1

220

49,6

448

35,9

999

50,5

0805 20 10

204

64,6

999

64,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,1

204

83,9

400

76,6

464

149,6

624

59,2

999

88,7

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

91,3

404

69,9

720

75,1

999

78,8

0808 20 50

400

90,1

999

90,1


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


20.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/3


A BIZOTTSÁG 77/2005/EK RENDELETE

(2005. január 13.)

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok rögzítéséről szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok rögzítéséről szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK rendeletre (1) és különösen annak 122. cikkére,

mivel:

(1)

Egyes tagállamok, illetve ezek illetékes hatóságai az 574/72/EGK rendelet mellékleteinek módosítását kérelmezték az azokban rögzített eljárásnak megfelelően.

(2)

A javasolt módosítások az érintett tagállamok, illetve ezeknek a szociális biztonsági jogszabályok közösségi jogszabályok szerinti végrehajtásának biztosításáért felelős illetékes hatóságai által hozott határozatokból származnak.

(3)

A természetbeni ellátások átlagos éves költségének az 574/72/EGK rendelet 94. és 95. cikkének megfelelő számításakor a 9. mellékletben felsorolt rendszereket kell figyelembe venni.

(4)

A migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság egyhangú véleményét beszerezték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 574/72/EGK rendelet 1–5., valamint 7., 9. és 10. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 13-án.

a Bizottság részéről

Vladimir ŠPIDLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 74., 1972.3.27., 1. o. A legutóbb a 631/2004 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 100., 2004.4.6., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az „F. Görögország” szakasz a következőképpen módosul:

Az 1. és 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (Foglalkoztatási és szociális védelmi miniszter, Athén).

2.

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα (Foglalkoztatási és szociális védelmi miniszter, Athén).”;

b)

a „P. Málta” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„P.   MÁLTA

1.

Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (Családügyi és Szociális Szolidaritási Minisztérium).

2.

Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Egészségügyi, Időskori és Közösségi Gondozási Minisztérium).”;

c)

az „S. LENGYELORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Minister Polityki Spolecznej (Szociálpolitikai miniszter, Varsó).”

2.

A 2. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

az 1. b) ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„ii)

a fegyveres erők tagjai esetében:

hivatásos katonák: a Honvédelmi Minisztérium szociális biztonsági hivatala,

a rendőrség és a tűzoltóság tagjai: a Belügyminisztérium szociális biztonsági hivatala,

a büntetés-végrehajtás tagjai: az Igazságügyminisztérium szociális biztonsági hivatala,

a vámhatóság tagjai: a Pénzügyminisztérium szociális biztonsági hivatala.”;

ii.

a 2. b) ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

a fegyveres erők tagjai esetében:

hivatásos katonák: a Honvédelmi Minisztérium szociális biztonsági hivatala,

a rendőrség és a tűzoltóság tagjai: a Belügyminisztérium szociális biztonsági hivatala,

a büntetés-végrehajtás tagjai: az Igazságügyminisztérium szociális biztonsági hivatala,

a vámhatóság tagjai: a Pénzügyminisztérium szociális biztonsági hivatala.”;

iii.

a 3. b) ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

a fegyveres erők tagjai esetében:

hivatásos katonák: a Honvédelmi Minisztérium szociális biztonsági hivatala,

a rendőrség és a tűzoltóság tagjai esetében: a Belügyminisztérium szociális biztonsági hivatala,

a büntetés-végrehajtás tagjai: az Igazságügyminisztérium szociális biztonsági hivatala,

a vámhatóság tagjai: a Pénzügyminisztérium szociális biztonsági hivatala.”;

iv.

a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

haláleseti juttatások: a személy lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti állami szociális támogatási szervek.”;

v.

a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Családi ellátások: a személy lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti állami szociális támogatási szervek.”;

b)

a „D. NÉMETORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

a 2. a) i. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„i.

ha az utolsó járulékot a fizikai munkások nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizették be:

ha az érintett személy Hollandiában rendelkezik lakóhellyel, vagy holland állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vesztfáliai Regionális Biztosítási Hivatal), Münster,

ha az érintett személy Belgiumban vagy Spanyolországban rendelkezik lakóhellyel, vagy belga, illetve spanyol állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rajna-tartományi Regionális Biztosítási Hivatal), Düsseldorf,

ha az érintett személy Olaszországban vagy Máltán rendelkezik lakóhellyel, vagy olasz, illetve máltai állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Svábországi Regionális Biztosítási Hivatal), Augsburg,

ha az érintett személy Franciaországban vagy Luxemburgban rendelkezik lakóhellyel, vagy francia, illetve luxemburgi állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rajna-vidék-Pfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Speyer,

ha az érintett személy Dániában, Finnországban vagy Svédországban rendelkezik lakóhellyel, vagy dán, finn, illetve svéd állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteini Regionális Biztosítási Hivatal), Lübeck,

ha az érintett személy Észtországban, Lettországban vagy Litvániában rendelkezik lakóhellyel, vagy észt, lett, illetve litván állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Elő-Pomerániai Regionális Biztosítási Hivatal), Neubrandenburg,

ha az érintett személy Írországban vagy az Egyesült Királyságban rendelkezik lakóhellyel, vagy ír, illetve egyesült királyságbeli állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hamburg Szabad Hanzaváros Regionális Biztosítási Hivatala), Hamburg,

ha az érintett személy Görögországban vagy Cipruson rendelkezik lakóhellyel, vagy görög, illetve ciprusi állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergi Regionális Biztosítási Hivatal), Karlsruhe,

ha az érintett személy Portugáliában rendelkezik lakóhellyel, vagy portugál állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfrankeni Regionális Biztosítási Hivatal), Würzburg,

ha az érintett személy Ausztriában rendelkezik lakóhellyel, vagy osztrák állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Felső-Bajorországi Regionális Biztosítási Hivatal), München,

ha az érintett személy Lengyelországban rendelkezik lakóhellyel, vagy lengyel állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlini Regionális Biztosítási Hivatal), Berlin,

ha az érintett személy Szlovákiában, Szlovéniában vagy a Cseh Köztársaságban rendelkezik lakóhellyel, vagy szlovák, szlovén, illetve cseh állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Alsó-Bajorország-Oberpfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Landshut,

ha az érintett személy Magyarországon rendelkezik lakóhellyel, vagy magyar állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Türingiai Regionális Biztosítási Hivatal), Erfurt,

Amennyiben azonban az utolsó járulék befizetése az alábbiakba történt:

a Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosítási Hivatal), Saarbrücken, és az érintett személy Franciaországban, Olaszországban vagy Luxemburgban rendelkezik lakóhellyel, vagy francia, olasz, illetve luxemburgi állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosítási Hivatal), Saarbrücken,

Bahnversicherungsanstalt (Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main,

Seekasse (tengerészek biztosítási alapja), Hamburg, vagy ha a járulékokat legalább 60 hónapig a Seekasse-ba (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (tengerészek biztosítási alapja) fizették (fizikai munkások vagy titkársági munkatársak nyugdíjbiztosítási rendszere), Hamburg:

Seekasse (tengerészek biztosítási alapja), Hamburg.”;

ii.

a 2. b) i. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„i.

ha a német jogszabályok szerinti utolsó járulékot a fizikai munkások nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizették be,

ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot a holland nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vesztfáliai Regionális Biztosítási Hivatal), Münster,

ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot belga vagy spanyol nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rajna-tartományi Regionális Biztosítási Hivatal), Düsseldorf,

ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot olasz vagy máltai nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Svábországi Regionális Biztosítási Hivatal), Augsburg,

ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot francia vagy luxemburgi nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Speyer,

ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot dán, finn vagy svéd nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteini Regionális Biztosítási Hivatal), Lübeck,

ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot észt, lett vagy litván nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Elő-Pomerániai Regionális Biztosítási Hivatal), Neubrandenburg,

ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot ír vagy egyesült királyságbeli nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hamburg Szabad Hanzaváros Regionális Biztosítási Hivatala), Hamburg,

ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot görög vagy ciprusi nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergi Regionális Biztosítási Hivatal), Karlsruhe,

ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot portugál nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfrankeni Regionális Biztosítási Hivatal), Würzburg,

ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot osztrák nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Felső-Bajorországi Regionális Biztosítási Hivatal), München,

ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot lengyel nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlini Regionális Biztosítási Hivatal), Berlin, vagy

azokban az esetekben, amikor csak a nyugdíj- és balesetbiztosításról szóló, 1975. október 9-i megállapodás alkalmazandó: a német jogszabályoknak megfelelően helyileg illetékes regionális biztosítási hivatal,

ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot szlovák, szlovén vagy cseh nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Alsó-Bajorországi-Oberpfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Landshut,

ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot magyar nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Türingiai Regionális Biztosítási Hivatal), Erfurt,

Ha azonban az érintett személy Németország területén a Saar-vidéken rendelkezik lakóhellyel, vagy német állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található, ha a német jogszabályok szerinti utolsó járulékot egy Saar-vidéken található nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be, ha a más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot francia, olasz vagy luxemburgi nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosítási Hivatal), Saarbrücken,

Amennyiben azonban a német jogszabályok szerinti utolsó járulék befizetése az alábbiakba történt:

Seekasse (tengerészek biztosítási alapja), Hamburg,

vagy ha a német tengerészetnél vagy más ország tengerészeténél eltöltött munkaviszony alapján legalább 60 hónapig járulékot fizettek:

Seekasse (tengerészek biztosítási alapja), Hamburg,

Bahnversicherungsanstalt (Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main;”

c)

az „E. ÉSZTORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.

Munkanélküliség: Eesti Töötukassa (Észt Munkanélküliségi Biztosítási Alap)”;

d)

az „F. Görögország” szakasz a következőképpen módosul:

i.

az 1. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

főszabályként:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap [IKA – ETAM], Athén), vagy az a biztosítási szervezet, amelynél a dolgozó biztosítva van vagy volt;”

ii.

az 1. d) i. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„i.

köztisztviselők:

 

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Köztisztviselői Betegségbiztosítási Alap [OPAD], Athén);”

iii.

a 2. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

főszabályként:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap [IKA – ETAM], Athén), vagy az a biztosítási szervezet, amelynél a dolgozó biztosítva van vagy volt;”

iv.

a 3. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

főszabályként:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap [IKA – ETAM], Athén), vagy az a biztosítási szervezet, amelynél a dolgozó biztosítva van vagy volt;”

v.

a 4. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

főszabályként:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap [IKA – ETAM], Athén), vagy az a biztosítási szervezet, amelynél a dolgozó biztosítva van vagy volt;”

e)

a „G. SPANYOLORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

az 1. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

munkanélküliség esetén: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal INEM (Állami Közalkalmazotti Szolgálat Tartományi Igazgatóságai. INEM)”;

ii.

a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Nem járulékalapú öregségi és rokkantsági nyugdíjak esetén: Instituto de Mayores y Servicios Sociales”;

f)

a „J. OLASZORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„J.   OLASZORSZÁG

1.

Betegségi (beleértve a tuberkulózis esetét) és anyaság:

A.

Alkalmazottak:

a)

természetbeni ellátás:

i.

általában:

ASL (az illetékes helyi egészségügyi hivatal, amelynek a nyilvántartásában az érintett személy szerepel),

Regione (tartomány);

ii.

köztisztviselők egyes kategóriái, a magánszektorban alkalmazottak és az ekként kezelt személyek esetén, nyugdíjasok és azok családtagjai esetén:

SSN – MIN SALUTE (Országos Egészségügyi Rendszer – Egészségügyi Minisztérium), Róma,

Regione (tartomány);

iii.

tengerészek és polgári repülőgép-személyzet esetén:

SSN – MIN SALUTE (Országos Egészségügyi Rendszer – Egészségügyi Minisztérium) (a kereskedelmi tengerészet vagy a polgári légi közlekedés megfelelő területi egészségügyi hivatala),

Regione (tartomány);

b)

pénzbeli ellátások:

i.

általában:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;

ii.

tengerészek és polgári repülőgép-személyzet esetén:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Népjóléti Intézet a tengerészeti ágazatban);

c)

biztosítási időszakokról szóló igazolások:

i.

általában:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;

ii.

tengerészek és polgári repülőgép-személyzet esetén:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Népjóléti Intézet a tengerészeti ágazatban).

B.

Önálló vállalkozók:

a)

természetbeni ellátás:

ASL (az illetékes helyi egészségügyi hivatal, amelynek a nyilvántartásában az érintett személy szerepel),

Regione (tartomány).

2.

Munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak:

A.

Alkalmazottak:

a)

természetbeni ellátás:

i.

általában:

ASL (az illetékes helyi egészségügyi hivatal, amelynek a nyilvántartásában az érintett személy szerepel),

Regione (tartomány);

ii.

tengerészek és polgári repülőgép-személyzet esetén:

SSN – MIN SALUTE (Országos Egészségügyi Rendszer – Egészségügyi Minisztérium) (a kereskedelmi tengerészet vagy a polgári légi közlekedés megfelelő területi egészségügyi hivatala),

Regione (tartomány);

b)

protézisek és nagyobb készülékek, orvosi-jogi ellátások és ezekkel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások:

i.

általában:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok;

ii.

tengerészek és polgári repülőgép-személyzet esetén:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Népjóléti Intézet a tengerészeti ágazatban);

c)

pénzbeli ellátások:

i.

általában:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok;

ii.

tengerészek és polgári repülőgép-személyzet esetén:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Népjóléti Intézet a tengerészeti ágazatban);

iii.

szükség esetén a mezőgazdasági és erdészeti munkavállalók esetében is:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli, impiegati agricoli (Mezőgazdasági Munkavállalók Országos Jóléti és Segélyhivatala).

B.

Önálló vállalkozók (csak radiológusok esetében):

a)

természetbeni ellátás:

ASL (az illetékes helyi egészségügyi hivatal, amelynek a nyilvántartásában az érintett személy szerepel),

Regione (tartomány);

b)

protézisek és nagyobb készülékek, orvosi-jogi ellátások és ezekkel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok;

c)

pénzbeli ellátások: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok.

3.

Rokkantsági, öregségi és túlélői nyugdíjak:

A.

Alkalmazottak:

a)

általában:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;

b)

a szórakoztató iparban dolgozók esetében:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Szórakoztatóiparban Dolgozók Országos Jóléti és Segélyhivatala), Róma;

c)

ipari vállalkozások vezető tisztségviselői esetében:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Ipari Vállalkozások Vezető Tisztségviselőinek Országos Jóléti Intézete), Róma;

d)

újságírók esetében:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani »G. Amendola« (Olasz Újságírók »G. Amendola« Országos Jóléti Intézete), Róma.

B.

Önálló vállalkozók:

a)

orvosok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

b)

gyógyszerészek esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Gyógyszerészek Országos Jóléti és Segélyhivatala);

c)

állatorvosok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Állatorvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

d)

ápolók, egészségügyi segédszemélyzet, gyermekápolók esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (Ápolók, Egészségügyi Segédszemélyzet és Gyermekápolók Országos Jóléti és Segélypénztára);

e)

mérnökök és építészek esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Szabadfoglalkozású Mérnökök és Építészek Országos Jóléti és Segélypénztára);

f)

geodéták esetében:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Szabadfoglalkozású Geodéták Országos Jóléti Pénztára);

g)

ügyvédek esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Ügyvédek Országos Jóléti és Segélypénztára);

h)

közgazdászok esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Közgazdászok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

i)

könyvelők esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Könyvelők Országos Jóléti és Segélyhivatala);

j)

foglalkoztatási szakértők esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Foglalkoztatási Tanácsadók Országos Jóléti és Segélyhivatala);

k)

közjegyzők esetében:

Cassa nazionale notariato (Közjegyzők Országos Alapja);

l)

vámügynökök esetében:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC) (Fuvarozási Vállalkozások, Hajózási Képviseletek és Hajóügynökségek Alkalmazottainak Országos Jóléti Alapja);

m)

biológusok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Biológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

n)

mezőgazdasági technikusok és szakértők esetében:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Mezőgazdasági Alkalmazottak Országos Jóléti Hivatala);

o)

kereskedelmi képviselők esetében:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Kereskedelmi Képviselők és Ügynökök Országos Segélyhivatala);

p)

ipari technikusok esetében:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Ipari Szakértők Országos Jóléti Hivatala);

q)

biztosítási statisztikusok, vegyészek, mezőgazdászok, erdészek és geológusok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Mezőgazdászok, Erdészek, Biztosítási Statisztikusok, Vegyészek és Geológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala).

4.

Haláleseti juttatások:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok.

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Népjóléti Intézet a tengerészeti ágazatban).

5.

Munkanélküliség (alkalmazottak esetében):

a)

általában:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;

b)

újságírók esetében:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani »G. Amendola« (Olasz Újságírók »G. Amendola« Országos Jóléti Intézete), Róma.

6.

Családi juttatások (alkalmazottak esetében):

a)

általában:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;

b)

újságírók esetében:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani »G. Amendola« (Olasz Újságírók »G. Amendola« Országos Jóléti Intézete), Róma.

7.

Köztisztviselői nyugdíjak:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (Közigazgatási Dolgozók Országos Népjóléti Intézete), Róma.”

g)

az „M. LITVÁNIA” szakasz a következőképpen módosul:

a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Munkanélküliség: Lietuvos darbo birža (Litván Munkaügyi Hivatal).”;

h)

az „S. LENGYELORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

az 1. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

természetbeni ellátás: Narodowy Fundusz Zdrowia (Országos Egészségügyi Alap), Varsó.”;

ii.

a 2. a), b), c), d) és e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével –, és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontokban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek, és Spanyolország, Portugália, Olaszország, Görögország, Ciprus vagy Málta területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán teljesítettek időt.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – nowy sączi fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek, és a Cseh Köztársaság vagy Szlovákia területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb a Cseh Köztársaságban vagy Szlovákiában teljesítettek időt.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek, és Németország területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Németországban teljesítettek időt.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek, és Dánia, Finnország, Svédország, Litvánia, Lettország vagy Észtország területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban teljesítettek időt.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – tarnówi fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek, és Ausztria, Magyarország vagy Szlovénia területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Ausztriában, Magyarországon vagy Szlovéniában teljesítettek időt.

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek, és Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Írország vagy az Egyesült Királyság területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Írországban vagy az Egyesült Királyságban teljesítettek időt;

b)

azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak, és akik nem teljesítették a c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontokban említett szolgálati időt:

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) – varsói regionális iroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek, és Ausztria, Dánia, Finnország vagy Svédország területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Ausztriában, Dániában, Finnországban vagy Svédországban teljesítettek időt.

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) – varsói regionális iroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek, és Spanyolország, Olaszország vagy Portugália területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Spanyolországban, Olaszországban vagy Portugáliában teljesítettek időt.

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) – częstochowai regionális iroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek, és Franciaország, Belgium, Luxemburg vagy Hollandia területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Franciaországban, Belgiumban, Luxemburgban vagy Hollandiában teljesítettek időt.

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) – nowy sączi regionális iroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek, és a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Magyarország, Szlovénia, Szlovákia vagy Litvánia területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Lettországban, Magyarországon, Szlovéniában, Szlovákiában vagy Litvániában teljesítettek időt.

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) – poznańi regionális iroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek, és az Egyesült Királyság, Írország, Görögország, Málta vagy Ciprus területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb az Egyesült Királyságban, Írországban, Görögországban, Máltán vagy Cipruson teljesítettek időt.

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) – ostrów wielkopolski regionális iroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek, és Németország területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Németországban teljesítettek időt;

c)

hivatásos katonák esetében:

i.

rokkantsági nyugdíj esetén, ha az utolsó időszak megfelel a katonai szolgálat idejének;

ii.

öregségi nyugdíj esetén, ha a c)–e) alpontban említett szolgálati idő összesen legalább:

tíz évet kitesz a szolgálatból 1983. január 1-je előtt felmentettek esetén, vagy

tizenöt évet kitesz a szolgálatból 1982. december 31. után felmentettek esetén;

iii.

túlélő hozzátartozónak járó nyugdíj esetén, ha a c) i. vagy a c) ii. alpont feltétele teljesül:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal);

d)

rendőrtisztek, államvédelmi hivatal tisztjei, belbiztonsági hivatal tisztjei, külföldi hírszerzési hivatal tisztjei (közbiztonsági szolgálatok), határőrtisztek, állambiztonsági hivatal tisztjei és az országos tűzoltóság tisztjei esetén:

i.

rokkantsági nyugdíj esetén, ha az utolsó időszak megfelel a felsorolt szolgálatok egyikében eltöltött időnek;

ii.

öregségi nyugdíj esetén, ha a c)–e) alpontban említett szolgálati idő összesen legalább:

tíz évet kitesz a szolgálatból 1983. április 1-je előtt felmentettek esetén, vagy

tizenöt évet kitesz a szolgálatból 1983. március 31. után felmentettek esetén;

iii.

túlélő hozzátartozónak járó nyugdíj esetén, ha a d) i. vagy a d) ii. alpont feltétele teljesül:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (A Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala);

e)

büntetés-végrehajtási tisztek esetében:

i.

rokkantsági nyugdíj esetén, ha az utolsó időszak megfelel a szolgálat idejének;

ii.

öregségi nyugdíj esetén, ha a c)–e) alpontban említett szolgálati idő összesen legalább:

tíz évet kitesz a szolgálatból 1983. április 1-je előtt felmentettek esetén, vagy

tizenöt évet kitesz a szolgálatból 1983. március 31. után felmentettek esetén;

iii.

túlélő hozzátartozónak járó nyugdíj esetén, ha az e) i. vagy az e) ii. alpont feltétele teljesül:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtás i Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala).”;

i.

az „U. SZLOVÉNIA” szakasz a következőképpen módosul:

az 1. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Családi és anyasági ellátások: »Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Szociális Munkaközpont, Ljubljana Bežigrad – Szülői védelmi és családi ellátási központi osztály).«”;

j)

a „V. SZLOVÁKIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„1.

1. Betegség, anyaság:

A.

Természetbeni ellátás:

a)

általában:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;

b)

a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái esetében:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;

c)

a rendőrség tagjai esetében:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának keretén belül működő rendőrség költségvetési és járulékalapú szervezetei);

d)

a vasúti rendőrség tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;

e)

a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:

Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;

f)

az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;

g)

vámtisztek esetében:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;

h)

a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:

Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.

B.

Természetbeni ellátások: egészségbiztosítási társaságok.

2.

Rokkantsági, öregségi és túlélői ellátások:

a)

általában:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;

b)

a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái és vasúti csapatai esetében:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;

c)

a rendőrség tagjai esetében:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma), Pozsony;

d)

a vasúti rendőrség tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;

e)

a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:

Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;

f)

az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;

g)

vámtisztek esetében:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;

h)

a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:

Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.

3.

Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

A.

Természetbeni ellátás:

a)

általában:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;

b)

a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái és vasúti csapatai esetében:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;

c)

a rendőrség tagjai esetében:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának keretén belül működő rendőrség költségvetési és járulékalapú szervezetei);

d)

a vasúti rendőrség tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;

e)

a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:

Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;

f)

az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony.

g)

vámtisztek esetében:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;

h)

a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:

Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.

B.

Természetbeni ellátások: egészségbiztosítási társaságok.

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony.

4.

Haláleseti juttatások:

a)

temetkezési támogatás általában:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Munkaügyi, szociális és családügyi hivatalok);

b)

a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái esetében:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;

c)

a rendőrség tagjai esetében:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának keretén belül működő költségvetési és járulékalapú szervezetek);

d)

a vasúti rendőrség tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;

e)

a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:

Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;

f)

az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szocális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;

g)

vámtisztek esetében:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;

h)

a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:

Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.

5.

Munkanélküliség:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony.

6.

Családi ellátások:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Munkaügyi, szociális és családügyi hivatalok).”;

k)

az „X. SVÉDORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

az 1. b) és c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

olyan tengerészek esetében, akik nem Svédországban rendelkeznek lakóhellyel:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, tengerészosztály);

c)

a végrehajtási rendelet 35–59. cikkeinek alkalmazásában olyan személyek esetében, akik nem Svédországban rendelkeznek lakóhellyel:

 

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, gotlandi helyi hivatal, nemzetközi osztály).”;

ii.

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Munkanélküli ellátások esetében:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Munkanélküliségi Biztosítási Felügyelet)”.

3.

A 3. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG” szakasz a következőképpen módosul:

a 2. e) pont helyébe a következő lép:

„e)

családi és egyéb ellátások:

a személy lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti állami szociális támogatási szervek.”;

b)

a „D. NÉMETORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Nyugdíjbiztosítás

a)

fizikai dolgozók nyugdíjbiztosítása:

i.

Belgiummal és Spanyolországgal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rajna-tartományi Regionális Biztosítási Hivatal), Düsseldorf;

ii.

Franciaországgal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Speyer, vagy

mint a 2. melléklet alapján illetékes intézmény, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosító Hivatal), Saarbrücken;

iii.

Olaszországgal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Svábországi Regionális Biztosítási Hivatal), Augsburg, vagy

mint a 2. melléklet alapján illetékes intézmény, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosító Hivatal), Saarbrücken;

iv.

Luxemburggal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Speyer, vagy

mint a 2. melléklet alapján illetékes intézmény, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosító Hivatal), Saarbrücken;

v.

Máltával kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Svábországi Regionális Biztosítási Hivatal), Augsburg;

vi.

Hollandiával kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vesztfáliai Regionális Biztosítási Hivatal), Münster;

vii.

Dániával, Finnországgal és Svédországgal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteini Regionális Biztosítási Hivatal), Lübeck;

viii.

Észtországgal, Lettországgal és Litvániával kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Elő-Pomerániai Regionális Biztosítási Hivatal), Neubrandenburg;

ix.

Írországgal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hamburg Szabad Hanzaváros Regionális Biztosítási Hivatala), Hamburg;

x.

Görögországgal és Ciprussal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergi Regionális Biztosítási Hivatal), Karlsruhe;

xi.

Portugáliával kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfrankeni Regionális Biztosítási Hivatal), Würzburg;

xii.

Ausztriával kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Felső-Bajorországi Regionális Biztosítási Hivatal), München;

xiii.

Lengyelországgal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlini Regionális Biztosítási Hivatal), Berlin vagy

azokban az esetekben, amikor csak a nyugdíj- és balesetbiztosításról szóló, 1975. október 9-i megállapodás alkalmazandó: a német jogszabályok szerint helyileg illetékes Regionális Biztosítási Hivatal;

xiv.

Szlovákiával, Szlovéniával és a Cseh Köztársasággal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Alsó-Bajorországi-Oberpfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Landshut;

xv.

Magyarországgal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Türingiai Regionális Biztosítási Hivatal), Erfurt.”;

c)

az „E. ÉSZTORSZÁG” szakasz helyébe a következő lép:

„E.   ÉSZTORSZÁG

1.

Betegség és anyaság:

Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Alap).

2.

Rokkantsági, öregségi és túlélői nyugdíj, haláleseti támogatás, családi és szülői ellátások:

Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Hivatal).

3.

Munkanélküliség:

Tööhõiveamet (az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi munkaügyi hivatal).”;

d)

az „F. GÖRÖGORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Egyéb ellátások:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Alkalmazotti Egységes Biztosítási Alap [IKA – ETAM], Athén).”;

e)

a „G. SPANYOLORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

a 2. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

munkanélküliség, a tengerészek kivételével: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Állami Közalkalmazotti Szolgálat Tartományi Igazgatóságai. INEM).”;

f)

az „M. LITVÁNIA” szakasz a következőképpen módosul:

a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Munkanélküliség: Teritorinės darbo biržos (Helyi Munkaügyi Hivatalok).”;

g)

az „S. LENGYELORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

az 1. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

természetbeni ellátások:

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Országos Egészségügyi Alap – regionális iroda) abban a régióban, ahol az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helye található.”;

ii.

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Rokkantság, öregség, haláleset (nyugdíjak):

a)

azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével –, és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a c), d) és e) alpontokban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán teljesítettek időt;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – nowy sączi fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb a Cseh Köztársaságban vagy Szlovákiában teljesítettek időt;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Németországban teljesítettek időt;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban teljesítettek időt;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – tarnówi fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Ausztriában, Magyarországon vagy Szlovéniában teljesítettek időt;

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Írországban vagy az Egyesült Királyságban teljesítettek időt;

b)

azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak, és akik nem voltak a c), d) és e) alpontokban említett hivatásos katonák vagy tisztek:

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) – varsói regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Ausztriában, Dániában, Finnországban vagy Svédországban teljesítettek időt;

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) – tomaszówi regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Spanyolországban, Olaszországban vagy Portugáliában teljesítettek időt;

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) – częstochowai regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Franciaországban, Belgiumban, Luxemburgban vagy Hollandiában teljesítettek időt;

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) – nowy sączi regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Lettországban, Magyarországon, Szlovéniában, Szlovákiában vagy Litvániában teljesítettek időt;

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) – poznańi regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb az Egyesült Királyságban, Írországban, Görögországban, Máltán vagy Cipruson teljesítettek időt;

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) – ostrów wielkopolski regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Németországban teljesítettek időt;

c)

hivatásos katonák esetében lengyel szolgálati időszakok és külföldi biztosítási időszakok esetén: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 2. pontjának c) alpontjában említett illetékes intézmény;

d)

rendőrtisztek, az Államvédelmi Hivatal tisztjei, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, a Külföldi Hírszerzési Hivatal tisztjei (közbiztonsági szolgálatok), határőrtisztek, az Állambiztonsági Hivatal tisztjei és az országos tűzoltóság tisztjei esetében lengyel szolgálati időszakok és külföldi biztosítási időszakok esetén: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontjának d) alpontjában említett illetékes intézmény;

e)

büntetés-végrehajtási tisztek esetében lengyel szolgálati időszakok és külföldi biztosítási időszakok esetén: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontjának e) alpontjában említett illetékes intézmény;

f)

bírák és ügyészek esetében: az Igazságügyminisztérium szakosodott egységei;

g)

olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időt teljesítettek:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán teljesítettek időt;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – nowy sączi fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb a Cseh Köztársaságban vagy Szlovákiában teljesítettek időt;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Németországban teljesítettek időt;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban teljesítettek időt;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – tarnówi fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Ausztriában, Magyarországon vagy Szlovéniában teljesítettek időt;

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Szociális Biztosítási Intézet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Írországban vagy az Egyesült Királyságban teljesítettek időt.”;

iii.

a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

a)

természetbeni ellátások: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Országos Egészségügyi Alap – regionális iroda) abban a régióban, ahol az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helye található;

b)

pénzbeli ellátások:

i.

betegség esetén:

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) azon helyi irodái, amelyek területi joghatósággal rendelkeznek a lakó- vagy tartózkodási helyen,

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) azon regionális irodái, amelyek területi hatáskörrel rendelkeznek a lakó- vagy tartózkodási helyen;

ii.

a fő kereső rokkantsága vagy elhalálozása:

azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak (az önálló mezőgazdasági termelők kivételével):

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak:

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap) 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

hivatásos katonák esetében lengyel katonai szolgálati időszakok – ha az utolsó időszak megfelel az említett szolgálati időszaknak – és külföldi biztosítási időszakok esetén:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontjának harmadik francia bekezdésében említett illetékes intézmény,

a 2. pont d) alpontjában említett tisztek esetében, lengyel katonai szolgálati időszak – ha az utolsó időszak megfelel a 2. pont d) alpontjában felsorolt valamelyik szolgálati időszaknak – és külföldi biztosítási időszakok esetén:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontjának negyedik francia bekezdésében említett illetékes intézmény,

büntetés-végrehajtási tisztek esetében lengyel katonai szolgálati időszakok – ha az utolsó időszak megfelel az említett szolgálati időszaknak – és külföldi biztosítási időszakok esetén:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontjának ötödik francia bekezdésében említett illetékes intézmény,

bírák és ügyészek esetében:

az Igazságügyminisztérium szakosodott egységei,

olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időt teljesítettek:

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 2. pont g) alpontjában felsorolt szervezeti egységei.”;

iv.

a 4. c), d) és e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

hivatásos katonák esetében:

a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;

d)

rendőrtisztek, az országos tűzoltóság tisztjei, határőrtisztek, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, a Külföldi Hírszerzési Hivatal tisztjei és az állambiztonsági hivatal tisztjei esetében:

a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;

e)

büntetés-végrehajtási tisztek esetében:

az Igazságügyminisztérium szakosodott egységei;”

v.

a 4. g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

azon nyugdíjasok esetében, akik az alkalmazottak és önálló vállalkozók – kivéve önálló mezőgazdasági termelők – társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

azon nyugdíjasok esetében, akik a mezőgazdasági termelők társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap) 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

azon nyugdíjasok esetében, akik a hivatásos katonák nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal),

azon nyugdíjasok esetében, akik a 2. pont d) alpontjában említett tisztek nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (A Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala),

azon nyugdíjasok esetében, akik a büntetés-végrehajtási tisztek nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala),

azon nyugdíjasok esetében, akik a bírák és ügyészek nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

az Igazságügyminisztérium szakosodott egységei,

azon személyek esetében, akik kizárólag külföldi nyugdíjban részesülnek:

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 2. pont g) alpontjában felsorolt szervezeti egységei.”;

vi.

az 5. pont a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

természetbeni ellátások: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Országos Egészségügyi Alap – regionális iroda) abban a régióban, ahol az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helye található.”;

vii.

a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Családi ellátások: az ellátásra jogosult személy lakó- vagy tartózkodási helye szerinti regionális szociálpolitikai központ.”;

h)

az „U. SZLOVÉNIA” szakasz a következőképpen módosul:

az 1. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Családi és anyasági ellátások:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Szociális Munkaközpont, Ljubljana Bežigrad – Szülői védelmi és családi ellátási központi osztály).”

i.

a „V. SZLOVÁKIA” szakasz helyébe a következő lép:

„V.   SZLOVÁKIA

1.

Betegség, anyaság, rokkantság:

A.

Természetbeni ellátás:

a)

általában:

 

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;

b)

a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái esetében:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;

c)

a rendőrség tagjai esetében:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának keretén belül működő rendőrség költségvetési és járulékalapú szervezetei);

d)

a vasúti rendőrség tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;

e)

a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:

Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;

f)

az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;

g)

vámtisztek esetében:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;

h)

a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:

Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.

B.

Természetbeni ellátások:

 

egészségbiztosítási társaságok.

2.

Öregségi és túlélői ellátások:

a)

általában:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;

b)

a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái és vasúti csapatai esetében:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;

c)

a rendőrség tagjai esetében:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma), Pozsony;

d)

a vasúti rendőrség tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;

e)

a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:

Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;

f)

az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;

g)

vámtisztek esetében:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;

h)

a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:

Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.

3.

Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

A.

Természetbeni ellátás:

a)

általában:

 

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;

b)

a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái és vasúti csapatai esetében:

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;

c)

a rendőrség tagjai esetében:

 

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának keretén belül működő rendőrség költségvetési és járulékalapú szervezetei);

d)

a vasúti rendőrség tagjai esetében:

 

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;

e)

a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:

 

Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;

f)

az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:

 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;

g)

vámtisztek esetében:

 

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;

h)

a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:

 

Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.

4.

Haláleseti juttatások:

a)

temetkezési támogatás általában:

az elhunyt személy lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi, szociális és családügyi hivatalok (Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny);

b)

a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái esetében:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;

c)

a rendőrség tagjai esetében:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának keretén belül működő költségvetési és járulékalapú szervezetek);

d)

a vasúti rendőrség tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;

e)

a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:

Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;

f)

az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;

g)

vámtisztek esetében:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;

h)

a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:

Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.

5.

Munkanélküliség:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony.

6.

Családi ellátások:

Az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi, szociális és családügyi hivatalok (Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny).”

4.

A 4. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a „D. NÉMETORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

a 3. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a végrehajtási rendelet 51. cikkének és 53. cikke (1) bekezdésének, valamint a végrehajtási rendelet 55. cikkében említett »Kifizető szerv« cím alkalmazásában:

i.

Belgiummal és Spanyolországgal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rajna-tartományi Regionális Biztosítási Hivatal), Düsseldorf;

ii.

Dániával, Finnországgal és Svédországgal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteini Regionális Biztosítási Hivatal), Lübeck;

iii.

Észtországgal, Lettországgal és Litvániával kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Elő-Pomerániai Regionális Biztosítási Hivatal), Neubrandenburg;

iv.

Franciaországgal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Speyer, vagy

mint a 2. melléklet alapján illetékes intézmény, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosító Hivatal), Saarbrücken;

v.

Görögországgal és Ciprussal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergi Regionális Biztosítási Hivatal), Karlsruhe;

vi.

Olaszországgal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Svábországi Regionális Biztosítási Hivatal), Augsburg, vagy

mint a 2. melléklet alapján illetékes intézmény, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosító Hivatal), Saarbrücken;

vii.

Luxemburggal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Speyer, vagy

mint a 2. melléklet alapján illetékes intézmény, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosító Hivatal), Saarbrücken;

viii.

Máltával kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Svábországi Regionális Biztosítási Hivatal), Augsburg;

ix.

Hollandiával kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vesztfáliai Regionális Biztosítási Hivatal), Münster;

x.

Írországgal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hamburg Szabad Hanzaváros Regionális Biztosítási Hivatala), Hamburg;

xi.

Lengyelországgal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlini Regionális Biztosítási Hivatal), Berlin;

xii.

Portugáliával kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfrankeni Regionális Biztosítási Hivatal), Würzburg;

xiii.

Ausztriával kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Felső-Bajorországi Regionális Biztosítási Hivatal), München;

xiv.

Szlovákiával, Szlovéniával és a Cseh Köztársasággal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Alsó-Bajorországi-Oberpfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Landshut;

xv.

Magyarországgal kapcsolatban:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Türingiai Regionális Biztosítási Hivatal), Erfurt.”;

b)

az „E. ÉSZTORSZÁG” szakasz helyébe a következő lép:

„E.   ÉSZTORSZÁG

1.

Betegség és anyaság: Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Alap).

2.

Rokkantsági, öregségi és túlélői nyugdíj, haláleseti támogatás, családi és szülői ellátások:

Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Hivatal).

3.

Munkanélküliség:

Eesti Töötukassa (Észt Munkanélküliségi Biztosítási Alap).”;

c)

az „F. GÖRÖGORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Általában:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap [IKA – ETAM], Athén).”;

d)

a „G. SPANYOLORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

a 3. és 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Munkanélküliségi ellátás esetén, a tengerészek kivételével:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Állami Közalkalmazotti Szolgálat. INEM, Madrid).

4.

Nem járulékalapú öregségi és rokkantsági nyugdíjak esetében:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid (Időskorúak és Szociális Szolgáltatások Intézete, Madrid).”;

e)

a „H. FRANCIAORSZÁG” szakasz helyébe a következő lép:

„H.   FRANCIAORSZÁG

Valamennyi ágazat és kockázat esetében:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – Európai és Nemzetközi Szociális Biztonsági Kapcsolatok Központja (korábban Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Migráns Munkavállalók Szociális Biztonsági Központja), Párizs.”;

f)

az „M. LITVÁNIA” szakasz a következőképpen módosul:

a 4., 5. és 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Haláleseti juttatás: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Állami Társadalombiztosítási Alap).

5.

Munkanélküliség: Lietuvos darbo birža (Litván Munkaügyi Hivatal).

6.

Családi ellátások: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Állami Társadalombiztosítási Alap).”;

g)

az „S. LENGYELORSZÁG” szakasz helyébe a következő lép:

„S.   LENGYELORSZÁG

1.

Természetbeni ellátások: Narodowy Fundusz Zdrowia (Országos Egészségügyi Alap), Varsó.

2.

Pénzbeli ellátások:

a)

Betegség, anyaság, rokkantság, öregség, elhalálozás, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS-központi székhely), Varsó,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS – központi székhely), Varsó,

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Nyugdíjhivatala), Varsó;

b)

munkanélküliség esetén:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium), Varsó;

c)

családi ellátások és egyéb nem járulékalapú ellátások:

Ministerstwo Polityki Społecznej (Szociálpolitikai Minisztérium), Varsó).”;

h)

a „V. SZLOVÁKIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„V.   SZLOVÁKIA

1.

Pénzbeli ellátások:

a)

betegségi és anyasági:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;

b)

rokkantsági ellátás:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;

c)

öregségi ellátás:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;

d)

túlélő hozzátartozó számára nyújtott ellátások:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;

e)

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;

f)

haláleseti juttatások:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Központi Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal), Pozsony;

g)

munkanélküliség:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;

h)

családi ellátások:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Központi Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal), Pozsony;

2.

Természetbeni ellátások:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Pozsony.”;

i)

az „X. SVÉDORSZÁG” szakasz helyébe a következő lép:

„X.   SVÉDORSZÁG

1.

A munkanélküliségi ellátáson kívül minden előre nem látott kiadásra:

 

Försäkringskassan (Országos Társadalombiztosítási Hivatal).

2.

Munkanélküliségi ellátás esetén: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Munkanélküliségi Biztosítási Felügyelet).”

5.

Az 5. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a „9. BELGIUM – OLASZORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

a szakasz a következő f) ponttal egészül ki:

„f)

Az 574/72 rendelet 94. és 95. cikke értelmében a kölcsönös követelések rendezési feltételeiről szóló 2003. november 21-i megállapodás.”;

b)

a „102. ÉSZTORSZÁG – HOLLANDIA” szakasz helyébe a következő lép:

„102.   ÉSZTORSZÁG – HOLLANDIA

Nincsenek.”;

c)

a „82. NÉMETORSZÁG – HOLLANDIA” szakasz a következőképpen módosul:

A g) és h) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

A szociális biztonsági szerződés végrehajtásáról szóló, 2001. április 18-i megállapodás 2–8. cikke.”;

d)

a „87. NÉMETORSZÁG – SZLOVÁKIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„87.   NÉMETORSZÁG – SZLOVÁKIA

Nincsenek.”;

e)

a „126. GÖRÖGORSZÁG – SZLOVÁKIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„126.   GÖRÖGORSZÁG – SZLOVÁKIA

Nincs egyezmény.”;

f)

a „144. SPANYOLORSZÁG – SZLOVÁKIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„144.   SPANYOLORSZÁG – SZLOVÁKIA

Nincsenek.”;

g)

a „242. LUXEMBURG – SZLOVÁKIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„242.   LUXEMBURG – SZLOVÁKIA

Nincsenek.”;

h)

a „276. AUSZTRIA – SZLOVÁKIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„276.   AUSZTRIA – SZLOVÁKIA

Nincsenek.”

6.

A 7. melléklet a következőképpen módosul:

„V. SZLOVÁKIA” szakasz helyébe a következő lép:

„V.

SZLOVÁKIA: Národná banka Slovenska (Szlovák Nemzeti Bank), Pozsony. Štátna pokladnica (Államkincstár), Pozsony.”

7.

A 9. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az „E. ÉSZTORSZÁG” szakasz helyébe a következő lép:

„E.   ÉSZTORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos éves költségének számítása az egészségbiztosítási törvény, az egészségügyi szolgáltatások szervezéséről szóló törvény, valamint a népjóléti törvény 12. cikkének (protézis, ortopédiai és egyéb készülékek ellátása) megfelelően nyújtott ellátások figyelembevétel történik).”;

b)

az „F. GÖRÖGORSZÁG” szakasz helyébe a következő lép:

„F.   GÖRÖGORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos éves költségének számításánál figyelembe kell venni a Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap [ΙΚΑ – ΕΤΑΜ]) kezelésében levő általános szociális biztonsági rendszert.”

8.

A 10. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az „E. ÉSZTORSZÁG” szakasz helyébe a következő lép:

„E.   ÉSZTORSZÁG

1.

A rendelet 14c. cikkének, 14d. cikke (3) bekezdésének és 17. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 10b. cikkének, 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) bekezdésének, 13. cikke (3) bekezdésének, 14. cikke (1) bekezdésének, 14. cikke (2) bekezdésének, 14. cikke (3) bekezdésének, 17. cikkének, 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének, 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Hivatal).

2.

A végrehajtási rendelet 8. cikkének és 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Alap).

3.

A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének és 81. cikkének alkalmazásában:

Eesti Töötukassa (Észt Munkanélküliségi Biztosítási Alap).

4.

A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)

Betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Alap).

b)

Munkanélküliség:

Eesti Töötukassa (Észt Munkanélküliségi Biztosítási Alap).

5.

A végrehajtási rendelet 109. cikkének alkalmazásában:

Maksuamet (Adóhivatal).

6.

A végrehajtási rendelet 110. cikkének alkalmazásában:

 

A megfelelő, illetékes intézmény.”;

b)

az „F. GÖRÖGORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén).”;

ii.

a 2. b) i. pont helyébe a következő szöveg lép:

„i.

általában: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén).”;

iii.

a 3. a), b), c), i) pont helyébe a következő szöveg lép:

„i.

általában: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén).”;

iv.

a 4. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

általában: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén).”;

v.

a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

A végrehajtási rendelet 81. cikkének alkalmazásában:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén).”;

vi.

a 7. c) i. és ii. pontok helyébe a következő szöveg lép:

„i.

az alkalmazottak, önálló vállalkozók és helyi önkormányzati alkalmazottak esetében:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén);

ii.

köztisztviselők esetében:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Köztisztviselői Betegségbiztosítási Alap (OPAD), Athén.”

vii.

a 8. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

egyéb ellátások:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén).”;

viii.

a 9. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

egyéb ellátások:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén).”;

c)

a „G. SPANYOLORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

az 5. és 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.

A 102. cikk (2) bekezdésének a munkanélküliségi ellátások tekintetében történő alkalmazásában:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Állami Közalkalmazotti Szolgálat. INEM, Madrid).

6.

A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének a munkanélküliségi ellátások tekintetében – kivéve a tengerészek tekintetében – történő alkalmazásában:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Állami Közalkalmazotti Szolgálat Tartományi Igazgatóságai. INEM).”;

d)

a „H. FRANCIAORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.

A rendelet 14. cikke (1) bekezdése b) pontja, 14a. cikke (1) bekezdése b) pontja és 17. cikke alkalmazásában:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – Európai és Nemzetközi Szociális Biztonsági Kapcsolatok Központja (korábban Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Migráns Munkavállalók Szociális Biztonsági Központja), Párizs.”;

ii.

a 8. és 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

„8.

A rendelet 36. és 63. cikkének és a végrehajtási rendelet 102. cikkének együttes alkalmazásában:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – Európai és Nemzetközi Szociális Biztonsági Kapcsolatok Központja (korábban Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Migráns Munkavállalók Szociális Biztonsági Központja), Párizs.

9.

A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – Európai és Nemzetközi Szociális Biztonsági Kapcsolatok Központja (korábban Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Migráns Munkavállalók Szociális Biztonsági Központja), Párizs.”;

e)

a „J. OLASZORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. a)

A rendelet 17. cikkének alkalmazásban:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok;

b)

a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok.”;

f)

az „M. LITVÁNIA” szakasz a következőképpen módosul:

i.

a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

Lietuvos darbo birža (Litván Munkaügyi Hivatal).”;

ii.

a 4. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

megtérítések a 70. cikk (2) bekezdése értelmében:

Lietuvos darbo birža (Litván Munkaügyi Hivatal).”;

iii.

az 5. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

pénzbeli ellátások a rendelet III. címe 6. fejezete értelmében:

Lietuvos darbo birža (Litván Munkaügyi Hivatal).”;

g)

az „S. LENGYELORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

a 3 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

természetbeni ellátások:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Országos Egészségügyi Alap), Varsó.”;

ii.

a 4. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

természetbeni ellátások:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Országos Egészségügyi Alap), Varsó.”;

iii.

az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.

A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:

a)

azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével –, és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a 2. melléklet, 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontjaiban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:

a Társadalombiztosítási Intézetnek (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) a 3. melléklet 2. pontja a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

b)

azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak, és akik nem teljesítették a 2. melléklet 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontokban említett szolgálati időt:

a Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alapnak (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) a 3. melléklet 2. pontja b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

c)

hivatásos katonák esetében:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 2. pontja c) alpontjában említett illetékes intézmény;

d)

rendőrtisztek, az Államvédelmi Hivatal tisztjei, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, a Külföldi Hírszerzési Hivatal tisztjei (közbiztonsági szolgálatok), határőrtisztek, az Állambiztonsági Hivatal tisztjei és az országos tűzoltóság tisztjei esetén:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja d) alpontjában említett illetékes intézmény;

e)

büntetés-végrehajtási tisztek esetében:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja e) alpontjában említett illetékes intézmény;

f)

bírák és ügyészek esetében:

az Igazságügyminisztérium szakosodott egységei;

g)

olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időt teljesítettek:

a Társadalombiztosítási Intézetnek (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) a 3. melléklet 2. pontja g) alpontjában felsorolt szervezeti egységei.”;