ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 6

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. január 8.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 23/2005/EK, Euratom rendelete (2004. december 20.) az Európai Közösségek tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak a nyugdíjrendszerhez való hozzájárulása mértékének 2004. július 1-jétől, valamint a közösségi rendszer és a nemzeti nyugdíjrendszerek közötti átutalásokra alkalmazott kamatláb 2005. január 1-jétől történő kiigazításáról

1

 

 

A Bizottság 24/2005/EK rendelete (2005. január 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2

 

*

A Bizottság 25/2005/EK rendelete (2005. január 7.) a jutából és kókuszrostból készült termékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek meghosszabbítása érdekében a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

4

 

 

A Bizottság 26/2005/EK rendelete (2005. január 7.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2004. december 1. és 2005. február 28. közötti időszakra történő kibocsátásáról

5

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2005/12/EK:A Tanács határozata (2004. december 20.) a polgári védelem területén a közösségi cselekvési program kiterjesztése tekintetében az 1999/847/EK határozat módosításáról ( 1 )

7

 

 

Bizottság

 

*

2005/13/EK:A Bizottság határozata (2005. január 3.) a harmadik országokból behozott állatok és állati termékek állategészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott állategészségügyi határállomások jegyzékének összeállítása tekintetében történő módosításáról, valamint a Bizottság szakértői által végzendő ellenőrzésekre vonatkozó részletes szabályok naprakésszé tételéről szóló 2001/881/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 5598. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

8

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

8.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/1


A TANÁCS 23/2005/EK, EURATOM RENDELETE

(2004. december 20.)

az Európai Közösségek tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak a nyugdíjrendszerhez való hozzájárulása mértékének 2004. július 1-jétől, valamint a közösségi rendszer és a nemzeti nyugdíjrendszerek közötti átutalásokra alkalmazott kamatláb 2005. január 1-jétől történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 723/2004/EK, Euratom (1) rendelettel módosított, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK (2) rendeletre és különösen annak 83. és 83a. cikkére valamint XII. mellékletére,

tekintettel a személyzeti szabályzati bizottsággal folytatott konzultációt követő bizottsági javaslatra,

mivel:

(1)

A szabályzat XII. melléklete 13. cikkének megfelelően az Eurostat 2004. szeptember 1-jén benyújtotta 2004-es jelentését a nyugdíjrendszer ötéves biztosításmatematikai értékeléséről, amely naprakésszé teszi az abban a mellékletben rögzített paramétereket.

(2)

E jelentés alapján az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai nyugdíjrendszerének biztosításmatematikai egyensúlya biztosítása érdekében a hozzájárulás mértékét ki kell igazítani. A XII. melléklet 2. cikkének megfelelően a 2004-es kiigazítás nem haladhatja meg a 9,75 %-ot.

(3)

A XII. melléklet 12. cikkének megfelelően a VIII. melléklet 4. és 8. cikkében, valamint az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek 40. és 110. cikkében rögzített kamatlábat felül kell vizsgálni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2004. július 1-jei hatállyal a szabályzat 83. cikke (2) bekezdésében rögzített hozzájárulás mértéke 9,75 %-ban kerül meghatározásra.

2. cikk

2005. január 1-jei hatállyal a szabályzat VIII. melléklete 4. és 8. cikkében, valamint az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek 40. és 110. cikkében említett kamatláb 3,9 %-ban kerül meghatározásra.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. VAN GEEL


(1)  HL L 124., 2004.4.27., 1. o.

(2)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o.


8.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/2


A BIZOTTSÁG 24/2005/EK RENDELETE

(2005. január 7.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 7-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. január 7-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

92,6

204

86,3

999

89,5

0707 00 05

052

144,7

999

144,7

0709 90 70

052

115,6

204

100,1

999

107,9

0805 10 20

052

49,1

204

49,1

220

39,3

448

32,4

999

42,5

0805 20 10

204

67,0

999

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,7

204

47,0

400

79,9

464

140,9

624

76,8

999

82,5

0805 50 10

052

63,9

528

45,1

999

54,5

0808 10 80

400

113,0

404

112,4

720

60,2

999

95,2

0808 20 50

400

92,2

999

92,2


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


8.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/4


A BIZOTTSÁG 25/2005/EK RENDELETE

(2005. január 7.)

a jutából és kókuszrostból készült termékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek meghosszabbítása érdekében a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a GATT-egyezményben előírt közösségi vámkontingensek és egyes egyéb közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről és a kontingensek kiigazítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1808/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. december 17-i 32/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdése b) pontjának második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösség az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciáján (UNCTAD) az általa felajánlottakkal összhangban, valamint általános preferenciális rendszerének (GSP) megfelelően 1971-ben tarifális vámkedvezményeket vezetett be az egyes fejlődő országokból származó jutából és kókuszrostból készült termékekre; ezek a kedvezmények a Közös Vámtarifa szerinti vámtételek fokozatos csökkentésében, illetve 1978-tól 1994. december 31-éig e vámtételek teljes felfüggesztésében nyilvánultak meg.

(2)

Az új általános preferenciális rendszer (GSP) 1995. január 1-jei hatálybalépése óta a Közösség a 2511/2001/EK bizottsági rendelettel (2) módosított 32/2000/EK tanácsi rendelettel a GATT mellett 2004. december 31-éig autonóm, nullaszázalékos vámtételű közösségi vámkontingenseket nyitott meg meghatározott mennyiségű jutából és kókuszrostból készült termék számára.

(3)

Mivel az általános preferenciális rendszert a 2211/2003/EK tanácsi rendelet (3)2005. december 31-éig meghosszabbította, a jutából és kókuszrostból készült termékekre vonatkozó vámkontingenseket is meg kell hosszabbítani 2005. december 31-éig.

(4)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 32/2000/EK rendelet III. mellékletének ötödik oszlopában („A kontingens alkalmazásának ideje”) a 09.0107, 09.0109 és 09.0111 tételszámok alatt található szöveg, azaz a „2003.1.1.–2003.12.31. és 2004.1.1.–2004.12.31.” helyébe a „2005.1.1.–2005.12.31.” szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 7-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 5., 2000.1.8., 1. o. A legutóbb az 545/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 87., 2004.3.25., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 339., 2001.12.21., 17. o.

(3)  HL L 332., 2003.12.19., 1. o.


8.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/5


A BIZOTTSÁG 26/2005/EK RENDELETE

(2005. január 7.)

a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2004. december 1. és 2005. február 28. közötti időszakra történő kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a vámkontingensek kezelési módjának megállapításáról és a harmadik országokból behozott fokhagymára vonatkozó származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről szóló, 2002. április 2-i 565/2002/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az új importőrök által 2005. január 3-án és 4-én az 565/2002/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése alapján benyújtott engedélykérelmekben megjelölt mennyiségek meghaladják a harmadik országokból (Kína és Argentína kivételével) származó termékekre rendelkezésre álló mennyiséget.

(2)

Ebből következően meg kell határozni, hogy a Bizottsághoz 2005. január 6-án benyújtott engedélykérelmeknek milyen mértékben lehet eleget tenni, valamint az importőrök osztályozása és a termékek származása szerint rögzíteni kell azokat az időpontokat, ameddig az engedélyek kiállítását fel kell függeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 565/2002/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése alapján 2005. január 3-án és 4-én benyújtott és a Bizottsághoz 2005. január 6-án továbbított behozatali engedély iránti kérelmeknek a kérelmezett mennyiségek e rendelet I. mellékletében megjelölt százalékának erejéig tesznek eleget.

2. cikk

Az érintett importőrkategória és származási hely tekintetében az 565/2002/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján igényelt, a 2004. december 1. és 2005. február 28. közötti időszakra vonatkozó, 2005. január 4. és a II. mellékletben megjelölt dátum között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elutasításra kerülnek.

3. cikk

Ez a rendelet 2005. január 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 7-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 86., 2002.4.3., 11. o. A legutóbb az 537/2004/EK rendelettel (HL L 86., 2004.3.24., 9. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Származási hely

Odaítélt százalékok

Kína

Harmadik országok Kína és Argentína kivételével

Argentína

hagyományos importőrök

(565/2002/EK rendelet 2. cikk c) pont)

új importőrök

(565/2002/EK rendelet 2. cikk e) pont)

26,242

„X”

:

E származási hely esetében nincs vámkontingens az érintett időszakra.

„—”

:

A Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.


II. MELLÉKLET

Származási hely

Időpontok

Kína

Harmadik országok Kína és Argentína kivételével

Argentína

hagyományos importőrök

(565/2002/EK rendelet 2. cikk c) pont)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005

új importőrök

(565/2002/EK rendelet 2. cikk e) pont)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

8.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/7


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. december 20.)

a polgári védelem területén a közösségi cselekvési program kiterjesztése tekintetében az 1999/847/EK határozat módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/12/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A polgári védelem területén közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló, 1999. december 9-i 1999/847/EK tanácsi határozat (2) rendelkezik a mind szárazföldön, mind tengeren történő természeti és ember által okozott katasztrófák megelőzésével, az azokra való felkészültséggel és válasszal kapcsolatos közösségi fellépésről a 2000. január 1. és 2004. december 31. közötti időszakban.

(2)

Egyes nemrégiben történt események, – mint a közép- és kelet-európai árvizek 2002 nyarán, a Prestige balesete Spanyolországban 2002 novemberében, valamint a hőhullám és a kiterjedt dél-európai erdőtüzek 2003 tavaszán – rámutattak arra, hogy az 1999/847/EK határozat értelmében a polgári védelem területén vállalt közösségi szintű intézkedéseket folytatni kell.

(3)

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a folyamatosság az 1999/847/EK határozat lejárta és az új jogalap alkalmazási időpontja között, az 1999/847/EK határozat által létrehozott cselekvési programot további kétéves időszakra meg kell hosszabbítani.

(4)

Ezért az 1999/847/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1999/847/EK határozat a következőképpen módosul:

a)

az 1. cikk (1) bekezdésében a „2004. december 31.” időpont helyébe „2006. december 31.” lép;

b)

a 2. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A program végrehajtására vonatkozó pénzügyi referenciaösszeg 7,5 millió EUR a 2000. január 1. és 2004. december 31. közötti időszakra és 4,8 millió EUR a 2005. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakra.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. VAN GEEL


(1)  2004. december 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 327., 1999.12.21., 53. o.


Bizottság

8.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/8


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 3.)

a harmadik országokból behozott állatok és állati termékek állategészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott állategészségügyi határállomások jegyzékének összeállítása tekintetében történő módosításáról, valamint a Bizottság szakértői által végzendő ellenőrzésekre vonatkozó részletes szabályok naprakésszé tételéről szóló 2001/881/EK határozat módosításáról

(az értesítés a B(2004) 5598. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/13/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére (1),

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező állatok állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról és a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a 90/675/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 6. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Életfontosságú az állategészségügyre és a közegészségügyre potenciálisan ártalmas organizmusok behurcolását megakadályozó biztonságos határok fenntartása; a közösségi jogszabályok megfelelő végrehajtását a Bizottság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatala felügyeli.

(2)

A Bizottság 2001/881/EK határozatában (3) rögzíti a Bizottság által a Közösség határállomásain végrehajtandó ellenőrzésének gyakoriságát, különösen a határállomások infrastruktúráját, felszerelését és munkáját illetően.

(3)

Amióta a Bizottság 2001/812/EK (4) határozatával a határállomásokon lévő létesítmények tekintetében bevezette az összehangolt szabványokat, a határállomások többsége már teljesíti a létesítményekre vonatkozó minimális követelményeket.

(4)

A behozatal hatékony ellenőrzésének fenntartása egyaránt függ a megfelelő rendelkezésre álló létesítményektől és az állategészségügyi ellenőrzésekre vonatkozó jogszabályokban rögzített eljárások végrehajtásának hatékonyságától; most a Bizottság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatala az utóbbira helyezi a hangsúlyt.

(5)

A személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozatala tekintetében intézkedéseket megállapító 745/2004/EK bizottsági rendelet (5) jogi keretet biztosít a tagállamok számára ahhoz, hogy a határállomásokon folytatott ellenőrzéseken túl a Közösség valamennyi beléptetési helyén állategészségügyi jellegű ellenőrzéseket végezzenek; ezeket a határállomásokon kívüli ellenőrzéseket ugyancsak az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal felügyeli.

(6)

Azt, hogy Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal milyen gyakran és milyen hatókörben vizsgálja meg a tagállamok határállomásain foganatosított importellenőrzéseket, a Közösséget érintő állategészségügyi és közegészségügyi kockázatok alapján, a Bizottság rendelkezésére álló valamennyi információ figyelembevételével kell meghatározni, beleértve a Közösségen belüli kereskedelem alakulását, az állat-egészségügyi jogszabályok alapján rendelkezésre álló statisztikai adatokat, a Hivatal korábbi vizsgálatait, a gondokat okozó területek és az egyéb információkat.

(7)

A 2001/881/EK határozatot ennek megfelelően kell módosítani.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság 2001/881/EK határozatának 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

1.   A Bizottság állategészségügyi szakértői a tagállamok szakértőivel együttműködésben rendszeresen megvizsgálják az importellenőrzésre vonatkozó közösségi jogszabályok betartását a mellékletben felsorolt határállomásokon. A vizsgálatok célja a Közösséget érintő állat-egészségügyi és közegészségügyi kockázatok felmérése, és áttekintik az állat-egészségügyi importellenőrzésre vonatkozó közösségi jogszabályok végrehajtásának összes vonatkozását, beleértve az infrastruktúrát, a felszereléseket és az eljárásokat is.

2.   Az érintett tagállammal történő konzultációt követően a Bizottság az állat-egészségügyi határállomások jegyzékében nem szereplő belépési pontokon is megvizsgálhatja az importáruk és az utazó személyi poggyászának állat-egészségügyi és közegészségügyi ellenőrzését.

3.   A Közösség állategészségügyi szakértői a vizsgálatokat a negyedik bekezdésben részletezett összes jelentős tényező vizsgálata alapján, és a Közösséget érintő állategészségügyi és közegészségügyi kockázatok és hatások felmérésével végzik.

4.   A Bizottság az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal által végzett vizsgálatok tervezése során a rendeltetési célra és a gyakoriságra vonatkozó prioritásokat az egyes tagállamokban elvégzett korábbi vizsgálatok lefolyása, a TRACES-rendszer révén begyűjtött adatok, a tagállamok által a 745/2004/EK rendelet szerint jelentett információk és az alábbi változók figyelembevételével állapítja meg:

az egyes tagállamok kereskedelmének mennyiségi és minőségi jellemzői, beleértve az érintett állatok faját vagy a termékek típusát és a származási országukat,

az esetleges tiltott behozatalra vonatkozó lényegi információk és a betegségek behurcolásának lehetséges veszélye,

a sürgősségi riasztórendszer révén rendelkezésre álló információk,

bármely más fontos információk.

5.   A Bizottság minden évben megküldi a tagállamoknak az előző 12 hónapban meglátogatott valamennyi határállomásról elkészült vizsgálati jelentést, valamint a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások általános helyzetének alakulásáról készült jelentést.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(3)  HL L 326., 2001.12.11., 44. o. A 2004/608/EK határozattal (HL L 274., 2004.8.24., 15. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 306., 2001.11.23., 28. o.

(5)  HL L 122., 2004.4.26., 1. o.