ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 379

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. december 24.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 2223/2004/EK rendelete (2004. december 22.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 2224/2004/EK rendelete (2004. december 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 2225/2004/EK rendelete (2004. december 23.) a cukorágazatban 2004. december 24-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

5

 

 

A Bizottság 2226/2004/EK rendelete (2004. december 23.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

7

 

 

A Bizottság 2227/2004/EK rendelete (2004. december 23.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

9

 

 

A Bizottság 2228/2004/EK rendelete (2004. december 23.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 15. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

12

 

*

A Bizottság 2229/2004/EK rendelete (2004. december 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabályairól ( 1 )

13

 

*

A Bizottság 2230/2004/EK rendelete (2004. december 23.) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése vonatkozásában a 178/2002/EK rendelet alkalmazásának végrehajtási szabályairól ( 1 )

64

 

*

A Bizottság 2231/2004/EK határozata (2004. december 23.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes gyűrűsfűzős irattartók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámok kivetéséről, valamint a kivetett ideiglenes vámok végleges beszedéséről szóló 119/97/EK tanácsi rendelet egyes gyűrűsfűzős irattartók thaiföldiként vagy nem thaiföldiként bejelentett szállítmányai Thaiföldön keresztül történő behozatala általi esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat lezárásáról és a 844/2004/EK rendelet által az ilyen behozatalra előírt nyilvántartásba vételi kötelezettség eltörléséről

68

 

*

A Bizottság 2232/2004/EK rendelete (2004. december 23.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális szermaradék-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének az altrenogestre, beclomethasone-dipropionátra, cloprostenolra, r-cloprostenolra, sorbitan-szeszkviolátra és toltrazurilra vonatkozó módosításáról ( 1 )

71

 

*

A Bizottság 2233/2004/EK rendelete (2004. december 22.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK rendelet második módosításáról

75

 

 

A Bizottság 2234/2004/EK rendelete (2004. december 23.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

77

 

 

A Bizottság 2235/2004/EK rendelete (2004. december 23.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

78

 

*

A Bizottság 2004/116/EK irányelve (2004. december 23.) a 82/471/EGK tanácsi irányelvnek a Candida guilliermondii felvétele tekintetében történő módosításáról ( 1 )

81

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2004/897/EK:A Tanács határozata (2004. november 29.) az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás és az ahhoz kapcsolódó szándéknyilatkozat aláírásáról

83

Megállapodás az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség között, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi rendeletben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról

84

Szándéknyilatkozat

96

 

 

Bizottság

 

*

2004/898/EK:A Bizottság határozata (2004. december 23.) a kéknyelv-betegség spanyolországi kitöréséhez kapcsolódóan a 2003/828/EK határozatnak az állatok Spanyolországban és Portugáliában található korlátozás alá vont körzetekből való, illetve ezen körzeteken belüli szállítását illető módosításáról (az értesítés a B(2004) 5212. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

105

 

 

Európai Központi Bank

 

*

2004/899/EK:Az Európai Központi Bank határozata (2004. december 14.) a 2005-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2004/19)

107

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2004/900/KKBP határozata (2004. december 22.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

108

 

*

A Tanács 2004/901/KKBP határozata (2004. december 22.) az Európai Uniónak Kambodzsában a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek destabilizációra vezető felhalmozódása és elterjedése elleni küzdelemhez való hozzájárulása tekintetében az 1999/34/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról szóló 1999/730/KKBP határozat módosításáról

111

 

*

A Tanács 2004/902/KKBP közös álláspontja (2004. december 22.) a Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/137/KKBP közös álláspont meghosszabbításáról

113

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/1


A TANÁCS 2223/2004/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az 1257/1999/EK tanácsi rendeletnek (2) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1783/2003/EK rendelettel (3) módosított szövegének 47. cikke (2) bekezdése második albekezdésének harmadik francia bekezdése előírja, hogy az agrár-környezetvédelmi intézkedések esetében a közösségi pénzügyi hozzájárulás az 1. célkitűzés alá tartozó térségek esetében legfeljebb 85 %, az egyéb térségekben legfeljebb 60 % lehet.

(2)

A 2004. május 1-jén csatlakozott országok számára különleges pénzügyi rendelkezéseket megállapító 1257/1999/EK rendelet 47a. cikkének (3) bekezdése meghatározza, hogy a fenti rendelet 47. cikke nem vonatkozik a 47a. cikk (1) bekezdésére irányuló intézkedések finanszírozására, amelyek közé az agrár-környezetvédelmi intézkedések tartoznak. Ezen intézkedésekre vonatkozóan a közösségi pénzügyi hozzájárulás a 47b. cikk (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően az 1. célkitűzés alá tartozó térségek esetében 80 % lehet.

(3)

A Közösség 2004. április 30-án meglévő tagállamai és a 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamok közötti bánásmódbeli különbségek elkerülése érdekében az 1. célkitűzés alá tartozó térségek agrár-környezetvédelmi intézkedéseinek finanszírozására vonatkozóan, a csatlakozás időpontjától számítva az új tagállamokra alkalmazandó pénzügyi hozzájárulási arányt az 1257/1999/EK rendelet 47. cikke (2) bekezdése második albekezdésének harmadik francia bekezdése értelmében össze kell hangolni a régi tagállamokra alkalmazandó aránnyal.

(4)

Az 1257/1999/EK rendelet 47. cikke (2) bekezdésének első és második francia bekezdése meghatározza az 1. és 2. célkitűzésen kívüli területekre vonatkozó közösségi hozzájárulási arányát. Az 1257/1999/EK rendeletnek a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított 47a. cikke (3) bekezdésével összhangban, e rendelkezések nem alkalmazhatók az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamokra, mivel e tagállamokban csak az 1. és 2. célkitűzés hatálya alá tartozó térségek találhatók. Időközben nyilvánvalóvá vált, hogy e tagállamok között vannak olyanok, mint például Szlovákia, ahol az említett célkitűzéseken kívüli térségek is találhatók, amelyek vonatkozásában a vidékfejlesztési intézkedések is alkalmazhatók lehetnek. E körülményekre tekintettel az 1257/1999/EK rendelet a vidékfejlesztési program alá tartozó intézkedésekhez nyújtott közösségi hozzájárulás arányára vonatkozó rendelkezéseinek hatályát az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamokra is ki kell terjeszteni.

(5)

Ebből következően szükséges az 1257/1999/EK rendelet módosítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet 47a. cikke (3) bekezdésében a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

e rendelet 35. cikke (1) bekezdése, 35. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése, 36. cikke (2) bekezdése és 47. cikke, a (2) bekezdés második albekezdésének kivételével.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. VEERMAN


(1)  Az Európai Parlament 2004. december 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb az 583/2004/EK rendelettel (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 270., 2003.10.21., 70. o.


24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/3


A BIZOTTSÁG 2224/2004/EK RENDELETE

(2004. december 23.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 23-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. december 23-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

97,4

204

74,8

999

86,1

0707 00 05

052

119,8

999

119,8

0709 90 70

052

105,5

204

74,4

999

90,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

48,8

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

35,9

999

45,5

0805 20 10

204

61,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,5

204

47,0

400

85,3

624

80,4

999

71,8

0805 50 10

052

55,7

528

38,8

999

47,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

148,7

400

73,7

404

100,9

720

74,7

999

99,5

0808 20 50

400

101,9

528

47,6

720

50,6

999

66,7


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/5


A BIZOTTSÁG 2225/2004/EK RENDELETE

(2004. december 23.)

a cukorágazatban 2004. december 24-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A cukorágazatban a melasz behozatalára vonatkozó végrehajtási rendelkezések megállapításáról és a 785/68/EGK rendelet (2) módosításáról szóló, 1995. június 23-i 1422/95/EK bizottsági rendelet (3) előírja, hogy a melasznak a 785/68/EGK bizottsági rendeletnek megfelelően megállapított CIF-importára „irányadó árnak” minősül. Ezt az árat a 785/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározott szabványminőségre kell megállapítani.

(2)

Az irányadó árak meghatározásakor figyelembe kell venni a 785/68/EGK rendelet 3. cikkében meghatározott minden információt, kivéve az említett rendelet 4. cikkében meghatározott esetekben, valamint adott esetben a rögzítés a 785/68/EGK rendelet 7. cikkében meghatározott módszer alapján történhet.

(3)

A nem szabványminőségre vonatkozó árkiigazítás esetén a kínált melasz minőségétől függően a 785/68/EGK rendelet 6. cikke alapján növelni vagy csökkenteni kell az árakat.

(4)

Amennyiben eltérés van az adott termék küszöbára és irányadó ára között, kiegészítő importvámot kell meghatározni az 1422/95/EK rendelet 3. cikkében meghatározott feltételek szerint. Amennyiben az importvámokat az 1422/95/EK rendelet 5. cikke értelmében felfüggesztik, e vámok egyedi összegét rögzíteni kell.

(5)

Rögzíteni kell az érintett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árakat és kiegészítő vámokat, az 1422/95/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésével, valamint 3. cikke (1) bekezdésével összhangban.

(6)

Az e rendeletben előirt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1422/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott termékek behozatalára alkalmazandó irányadó árakat és a kiegészítő vámokat a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 23-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK módosított rendelet. (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.).

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 12. o. A rendeletet legutóbb a 79/2003/EK rendelet módosította (HL L 13., 2003.1.18., 4. o.).

(3)  HL L 145., 1968.6.27., 12. o. A legutóbb az 1422/1995/EK rendelettel.


MELLÉKLET

A cukorágazatban 2004. december 24-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkében említett felfüggesztés miatt az adott termék nettó 100 kg-jára alkalmazandó importvám összege (1)

1703 10 00 (2)

8,89

0

1703 90 00 (2)

9,71

0


(1)  Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkével összhangban ez az összeg lép a közös vámtarifában e termékekre meghatározott vámtétel helyébe.

(2)  A módosított 785/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározott szabványminőségre vonatkozik.


24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/7


A BIZOTTSÁG 2226/2004/EK RENDELETE

(2004. december 23.)

a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke alapján az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a) pontjában említett termékek világpiaci árfolyamai vagy árai és a közösségi árak közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az 1260/2001/EK rendelet értelmében a feldolgozás nélkül exportált, nem denaturált fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítés rögzítésekor figyelembe kell venni a Közösség és a világ cukorpiacának helyzetét és különösen az említett rendelet 28. cikkében felsorolt ár- és költségtényezőket. A fenti cikk szerint figyelembe kell venni a tervezett kivitelek gazdasági szempontját is.

(3)

A nyerscukorra vonatkozó visszatérítést a szabványminőségre kell megállapítani. E szabványminőséget az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének II. pontja határozza meg. Egyebekben ezt a visszatérítést az 1260/2001/EK rendelet 28. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. A kandiscukor meghatározását az export-visszatérítések cukorágazatban való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. szeptember 7-i 2135/95/EK bizottsági rendelet (2) állapítja meg. A visszatérítés ilyen módon kiszámított összegét az ízesített vagy színezett cukor esetében e cukrok szacharóztartalmára kell alkalmazni, és azt a szacharóztartalom 1 %-ára vonatkoztatva kell meghatározni.

(4)

Különleges esetekben a visszatérítés összege más jogi aktusok útján is megállapítható.

(5)

A visszatérítéseket kéthetente rögzítik. A visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.

(6)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke (5) bekezdésének első albekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékekre nyújtott visszatérítés a rendeltetési hely függvényében változhat, amennyiben ezt a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges igényei szükségessé teszik.

(7)

A cukor nyugat-balkáni országokból érkező kedvezményes importjának 2001 eleje óta tapasztalható jelentős és gyors megnövekedése, valamint a Közösségnek ezen országokba irányuló cukorexportja erőteljesen mesterséges jellegűnek tűnik.

(8)

A cukorágazat export-visszatérítésben részesült termékeinek a Közösségbe történő újbóli behozatalával kapcsolatos visszaélések elkerülése végett a nyugat-balkáni országok tekintetében az e rendeletben említett termékekre nem állapítandó meg visszatérítés.

(9)

Figyelembe véve e tényezőket, valamint a cukorpiac jelenlegi helyzetét, különösen a cukornak a közösségi és a világpiacon jegyzett árfolyamait és árait, a visszatérítéseket a megfelelő összegekben kell meghatározni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a) pontjában említett termékek feldolgozatlan és nem denaturált állapotban történő kivitelére nyújtható visszatérítéseket e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 214., 1995.9.8., 16. o.


MELLÉKLET

A 2004. DECEMBER 24-TŐL FELDOLGOZATLAN FEHÉRCUKOR ÉS NYERS CUKOR UTÁN JÁRÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,4240

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,4240

NB: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetési hely kódok a 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.

A numerikus rendeltetési hely kódok a 2081/2003/EK bizottsági rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatározásra.

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján meghatározott Koszovót) és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Ezt az összeget a 92 %-os hozamú nyers cukorra kell alkalmazni. Ha az exportált nyers cukor hozama eltér a 92 %-tól, akkor az alkalmazandó visszatérítés összegét az 1260/2001/EK rendelet 28. cikk (4) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kell kiszámítani.


24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/9


A BIZOTTSÁG 2227/2004/EK RENDELETE

(2004. december 23.)

a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 27. cikk (5) bekezdés 2. albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke alapján az e rendelet 1. cikk 1) bekezdés d) pontjában említett termékek világpiaci árfolyamai vagy árai és a közösségi áraik közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az export-visszatérítések cukorágazatban való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1995. szeptember 7-i 2135/95/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikke értelmében az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek 100 kilogrammjára vetített export-visszatérítésnek meg kell egyeznie az alapösszeg és a szóban forgó termék szacharóz-tartalmának a szorzatával, mely utóbbi adott esetben növelendő a szacharózban kifejezett egyéb cukortartalommal. A szóban forgó termékre vonatkozó szacharóz-tartalmat a 2135/95/EK rendelet 3. cikke alapján határozzák meg.

(3)

Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikk (3) bekezdése értelmében a feldolgozatlanul exportált szorbóz esetében a visszatérítés alapösszege egyenlő a visszatérítés alapösszegének a vegyiparban használt egyes cukortermékekre nyújtott termelési visszatérítések tekintetében az 1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. június 27-i 1265/2001/EK bizottsági rendelet (3) által meghatározott, az ezen utóbbi rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó hatályos termelési visszatérítés egy századával csökkentett összegével.

(4)

Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikk (1) bekezdése értelmében az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt egyéb, feldolgozás nélkül exportált termékek esetében a visszatérítés alapösszege megegyezik egy, az alábbiak figyelembevételével megállapított összeg egy századával: egyrészt a fehércukornak a Közösség nem deficites területeire vonatkozó, arra a hónapra érvényes intervenciós ára, amelyre az alapösszeget rögzítik, valamint a fehércukor világpiaci árfolyamai illetve árai közötti különbség, másrészt a közösségi alaptermékek harmadik országokba exportálandó feldolgozott áruk gyártása során történő felhasználása, valamint az aktív feldolgozási eljárásra vonatkozó megállapodások keretében behozott harmadik országbeli termékek felhasználása közötti egyensúly megteremtésének szükségessége.

(5)

Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikkének (4) bekezdése értelmében a visszatérítés alapösszegének alkalmazása korlátozható csupán egyes termékekre az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek közül.

(6)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke értelmében az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés f), g) és h) pontjában felsorolt, feldolgozatlan állapotban exportált termékek kivitelére visszatérítés nyújtható. A visszatérítés mértékét a szárazanyag-tartalom 100 kilogrammjára vetítve kell meghatározni, figyelembe véve különösen az 1702 30 91 KN-kód alá tartozó termékek kivitelére alkalmazandó visszatérítést, az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek kivitelére alkalmazandó visszatérítést, valamint a tervezett export gazdasági vonatkozásait. Az említett (1) bekezdés f) és g) pontjában felsorolt termékek esetében csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek eleget tesznek a 2135/95/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételeknek; a h) pontban felsorolt termékek esetében pedig csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek megfelelnek a 2135/95/EK rendelet 6. cikkében előírt feltételeknek.

(7)

A fent említett visszatérítéseket havonta kell rögzíteni. A visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.

(8)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikk (5) bekezdés első albekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékekre nyújtott visszatérítés a rendeltetési hely függvényében változhat, amennyiben ezt a világpiaci helyzet, vagy egyes piacok különleges igényei szükségessé teszik.

(9)

A cukor nyugat-balkáni országokból érkező kedvezményes importjának 2001. eleje óta tapasztalható jelentős és gyors megnövekedése, valamint a Közösség ezen országokba irányuló cukorexportja erőteljesen mesterséges jelleget mutat.

(10)

A cukorágazat export-visszatérítésben részesült termékeinek a Közösségbe történő újbóli behozatalával kapcsolatos visszaélések elkerülése végett a nyugat-balkáni országok tekintetében az e rendeletben említett termékekre nem állapítandó meg visszatérítés.

(11)

Figyelembe véve ezeket a tényezőket, a szóban forgó termékek után járó visszatérítéseket a megfelelő összegekben kell meghatározni.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdésének d), f), g) és h) pontjaiban említett termékek feldolgozatlan állapotban való kivitelére nyújtható visszatérítéseket a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb az 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 214., 1995.9.8., 16. o.

(3)  HL L 178., 2001.6.30., 63. o.


MELLÉKLET

A FELDOLGOZATLAN SZIRUPOKRA ÉS A CUKORÁGAZAT EGYES MÁS, FELDOLGOZATLAN ÁLLAPOTBAN EXPORTÁLT TERMÉKEIRE 2004. DECEMBER 24-TŐL VONATKOZÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

42,40 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

42,40 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

80,57 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,4240 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

42,40 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,4240 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,4240 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,4240 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

42,40 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,4240 (3)

NB: A termékkódokat és az „A” sorozatú rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A numerikus rendeltetési hely–kódokat az 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28, 11. o.).

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve Koszovót az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában történő meghatározása alapján) és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 5. cikkében említett termékekre alkalmazandó.

(2)  Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 6. cikkében említett termékekre alkalmazandó.

(3)  Az alapösszeg nem alkalmazandó a 85 %-nál alacsonyabb tisztasági fokú szirupok esetén (2135/95/EK rendelet). A szacharóztartalmat a 2135/95/EK rendelet 3. cikke alapján határozzák meg.

(4)  Az összeg nem alkalmazandó a 3513/92/EGK rendelet mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.).


24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/12


A BIZOTTSÁG 2228/2004/EK RENDELETE

(2004. december 23.)

az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 15. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2004/2005-ös gazdasági évben a fehér cukorra vonatkozó exportlefölözés és/vagy -visszatérítés meghatározására irányuló folyamatos pályázati eljárásról szóló, 2004. július 19-i 1327/2004/EK bizottsági rendelet (2) értelmében e cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére vonatkozóan részleges pályázati eljárásokat kell kiírni.

(2)

Az 1327/2004/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, adott esetben, a szóban forgó részleges pályázati eljárás tekintetében maximális export-visszatérítés állapítandó meg, aminek során különösképpen figyelembe kell venni a Közösség és a világ cukorpiacának jelenlegi helyzetét és várható fejlődését.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1327/2004/EK rendelet alapján lefolytatott, fehér cukor kivitelére vonatkozó 15. részleges pályázati eljárás esetében alkalmazandó maximális export-visszatérítés 45,543 EUR/100 kg-ban kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 23-án

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 246., 2004.7.20., 23. o. Az 1685/2004/EK rendelettel (HL L 303., 2004.9.30., 21. o.) módosított rendelet.


24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/13


A BIZOTTSÁG 2229/2004/EK RENDELETE

(2004. december 3.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabályairól

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK tanácsi irányelv rendelkezik arról, hogy a Bizottság az irányelvről szóló értesítést követő 12 éven belül munkaprogramot (a továbbiakban: „munkaprogram”) indít a piacon lévő hatóanyagok fokozatos vizsgálatára, azokra a hatóanyagokra vonatkozóan, amelyek az irányelvről szóló értesítés után két évvel már forgalomban voltak.

(2)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 91/414/EGK tanácsi irányelv (2) 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet rendelkezik a munkaprogram első szakaszáról, és ez folyamatban van.

(3)

A 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. február 28-i 451/2000/EK bizottsági rendelet rendelkezik a munkaprogram második szakaszáról, és ez is folyamatban van.

(4)

A 451/2000/EK rendelet a munkaprogram harmadik szakaszáról is rendelkezik további hatóanyagokra vonatkozóan, amelyeket a program első és második szakasza nem érintett. A 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. augusztus 14-i 1490/2000/EK bizottsági rendelet (4) a munkaprogram negyedik szakaszáról is rendelkezik, és ez folyamatban van. A harmadik szakasz is folyamatban van.

(5)

A 91/414/EGK tanácsi irányelv (5) 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. június 20-i 1112/2000/EK bizottsági rendelet a munkaprogram negyedik szakaszáról is rendelkezik, és ez folyamatban van. Azok a gyártók, akik támogatni szeretnék a munkaprogram e szakasza által szabályozott hatóanyagok felvételét a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, vállalták a szükséges információ biztosítását.

(6)

A Cseh Köztársaság, Ciprus, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia csatlakozása révén szükségessé vált, hogy az új tagállam gyártói is lehetőséget kapjanak arra, hogy bejelentsék részvételi szándékukat a munkaprogram negyedik szakaszában, az ebben a szakaszban érintett hatóanyagokkal kapcsolatban. Ugyancsak helyénvaló, hogy a 2004. május 1. előtt egy új tagállamban már forgalomba került, és a munkaprogram 1–4. szakaszába fel nem vett hatóanyagok felülvizsgálatát is megszervezzék.

(7)

Ennek a rendeletnek a rendelkezései nem érintik az egyéb közösségi jogszabályok keretében végzendő eljárásokat és intézkedéseket, különösen a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelv (6) értelmében, amennyiben a Bizottság számára hozzáférhetővé vált információ azt mutatja, hogy a Bizottság követelményei teljesíthetők.

(8)

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) létrehozta az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA) annak biztosítása érdekében, hogy a Közösség számára biztosítsa a magas színvonalú, független és hatékony tudományos és műszaki segítségnyújtást a magas szintű egészségvédelem megvalósítása érdekében az élelmiszer- és takarmánybiztonságot érintő jogszabályokkal kapcsolatban. Ezért szükséges rendelkezni arról, hogy az EFSA szerepet kapjon a hatóanyagokkal kapcsolatos munkaprogramban.

(9)

Meg kell határozni a gyártók, a tagállamok, a Bizottság és az EFSA közötti kapcsolatot, valamint az egyes felek kötelezettségeit a munkaprogram megvalósítása tekintetében, figyelembe véve a program első és második szakaszában szerzett tapasztalatokat, a kockázatértékelés és kockázatkezelés elkülönítésének célkitűzését és a munka lehető leghatékonyabb megszervezésének igényét.

(10)

A gyártók, a tagállamok, a Bizottság és az EFSA szoros együttműködésére, illetve a határidők lelkiismeretes tiszteletben tartására van szükség a munkaprogram hatékonyságának biztosításához. A fenti program negyedik szakaszának minden elemére szigorú határidőt kell felállítani ahhoz, hogy a véglegesítés egy elfogadható időszakon belül megtörténhessen. Bizonyos hatóanyagok esetében, ahol a dossziékövetelmények korlátozottak, a dosszié benyújtására egy rövid határidő kijelölése a helyénvaló ahhoz, hogy további információhoz jussanak a felülvizsgálati program befejezéséhez szükséges teljes időkeretben.

(11)

A munka párhuzamos végzésének elkerülésére és különösen a gerinces állatokat érintő kísérletek esetében, a gyártókat közös dossziék benyújtására kell ösztönözni.

(12)

Meg kell határozni a gyártók kötelezettségeit a formátumok, időszakok és nemzeti hatóságok, valamint az EFSA vonatkozásában a benyújtandó információkkal kapcsolatban. A munkaprogram 4. szakasza által szabályozott hatóanyagok közül sokat kis mennyiségben állítanak elő különleges célokra. Néhány ezek közül a biogazdálkodásban vagy más alacsony hatékonyságú művelési rendszerben fontos, és előreláthatóan az emberi és környezetvédelem szempontjából alacsony kockázatot jelent.

(13)

A Bizottság – A növényvédő szerek hatóanyagainak értékeléséről (a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 91/414/EGK tanácsi irányelv (8) 8. cikkének (2) bekezdése alapján) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készített, az elért haladásról szóló jelentésében kimutatta, hogy az alacsony kockázatú összetevők esetében különleges intézkedéseket kell elfogadni.

(14)

A munkaprogram e szakaszában más fajta megközelítésére van szükség a nagy mennyiségű, kizárólag gazdasági célú hatóanyag-kivonással járó kockázat csökkentésére. A hatóanyagok bizonyos csoportja esetében ezért szükség van arra, hogy a benyújtandó információ formátuma és az arra vonatkozó követelmények eltérjenek a munkaprogram előző három szakaszában érintett hatóanyagokra kidolgozottakétól.

(15)

A közösségi jogszabályok összhangja érdekében szükséges biztosítani azt, hogy az e rendeletben előírt intézkedések összhangban álljanak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) értelmében hozott intézkedésekkel.

(16)

Egy hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét követően a bejelentés és a dosszié benyújtása nem lehet előfeltétele a 91/414/EGK irányelv 13. cikkének rendelkezései alá eső növényvédő szerek forgalomba hozatalának. Ezért azoknak a piaci szereplőknek, akik nem nyújtottak be bejelentést, biztosítani kell a lehetőséget a tájékozódásra a program mindegyik szakaszában az értékelés alatt levő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek folyamatos értékesítéséhez szükséges további követelményekről.

(17)

Annak biztosítása érdekében, hogy egy növényvédő szer vagy annak bármely maradványának veszélyes hatásáról szóló valamennyi vonatkozó információt figyelembe vegyék, azokat a műszaki vagy tudományos információkat is figyelembe kell venni az értékelés során, amelyeket erre vonatkozóan bármely személy a vonatkozó időszakon belül nyújt be.

(18)

Amikor a bejelentőkkel való együttműködés megszűnik, nem lehet folytatni a további hatékony értékelést, és ezért a hatóanyag értékelését be kell fejezni, kivéve, ha egy tagállam át nem veszi ezt a feladatot.

(19)

Az értékelési feladatot meg kell osztani a tagállamok illetékes hatóságai között. Ezért minden hatóanyag esetében egy referens tagállamot kell kijelölni. Ha szükséges, a referens tagállamnak fel kell mérnie a bejelentő által készített ellenőrző lista teljességét, valamint meg kell vizsgálnia, és értékelnie kell a benyújtott információt. A referens tagállamnak az értékelés eredményét az EFSA-nak kell beterjesztenie, és ajánlást kell tennie a Bizottságnak az érintett hatóanyagra vonatkozó határozattal kapcsolatban. Bizonyos hatóanyag-csoportok esetén szükség van a referens tagállamoknak az anyagcsoporttal kapcsolatos más referens tagállamokkal történő szoros együttműködésére. Minden csoport esetében szükséges egy vezető referens kijelölése az ilyen jellegű együttműködés koordinálására.

(20)

A referens tagállamok a hatóanyagokról értékelési jelentéstervezeteket kell, hogy küldjenek az EFSA részére. Az értékelési jelentéstervezetet az EFSA szakértői értékelik, mielőtt a Bizottságnak benyújtanák.

(21)

Abban az esetben, ha az értékelés és felmérés terén a referens tagállamokra nyilvánvalóan aránytalan terhek hárulnak, lehetőség kell, hogy nyíljon arra, hogy az eredetileg egy adott hatóanyaghoz kijelölt referens tagállamot egy másik váltsa fel.

(22)

A munkaprogram e szakaszának megfelelő forrásokkal történő támogatásának biztosítása érdekékben díjat szabhatnak ki, amelyet a dossziék kezelését és értékelését és az értékelési jelentéstervezeteket készítő tagállam részére kell kifizetni.

(23)

Konzultációt folytattak az EFSA-val a javasolt intézkedésekkel kapcsolatban.

(24)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET,

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS HATÁLY, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS KIJELÖLT TAGÁLLAMI HATÓSÁG

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet megállapítja:

a)

a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett munkaprogram (a továbbiakban: „munkaprogram”) negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó további részletes szabályokat az 1112/2002/EK bizottsági rendelet alapján bejelentett hatóanyagok folyamatos értékelésére vonatkozóan;

b)

azon hatóanyagokra vonatkozó szabályokat, amelyek 2004. május 1. előtt forgalomban voltak a Cseh Köztársaságban, Cipruson, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovákiában és Szlovéniában, és amelyeket a munkaprogram 1–3. szakasza nem tartalmaz, és amelyeket az 1112/2002/EK rendelet nem szabályoz.

(2)   A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) és (3) bekezdése valamint 6. cikke (4) bekezdésének második albekezdése nem alkalmazható az e rendelet I. mellékletében felsorolt hatóanyagokra, amíg az e rendeletben meghatározott eljárásokat az adott anyagok tekintetében nem véglegesítették.

(3)   E rendelet alkalmazása nem érinti:

a)

a tagállamok által végzett felülvizsgálatokat az e rendelet I. mellékletében felsorolt hatóanyagokra vonatkozóan, különösen a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése alapján történő engedélyezések megújítását;

b)

a Bizottság által végzett felülvizsgálatokat a 91/414/EGK irányelv 5. cikkének (5) bekezdése értelmében;

c)

a 79/117/EGK irányelv szerint végzett értékeléseket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 91/414/EGK irányelv 2. cikkében és az 1112/2002/EK rendelet 2. cikkében megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

A következő fogalommeghatározásokat szintén alkalmazni kell:

a)

„bejelentő”: minden természetes és jogi személy, aki bejelentést nyújt be összhangban a következőkkel:

i.

az 1112/2002/EK rendelet, az e rendelet II. mellékletében felsoroltak alapján, vagy

ii.

e rendelet 4. cikke alapján;

b)

„referens tagállam”: az I. mellékletben megállapított, a hatóanyaggal kapcsolatban referens tagállam;

c)

„összefoglaló dosszié”: olyan dosszié, amely a 10. cikk (2) bekezdése szerint megkövetelt információt tartalmazza az említett bekezdésben található teszteredmények és tanulmányok összegezésére vonatkozóan;

d)

„teljes dosszié”: olyan dosszié, amely a 10. cikk (3) bekezdése szerinti információt tartalmazza, amelyben az összegező dossziében említett teszteredmények és tanulmányok teljes egészében szerepelnek.

3. cikk

Kijelölt tagállami hatóság

(1)   Minden tagállam egy vagy több hatóságot jelöl ki a tagállami kötelezettségek végrehajtására az e rendeletben meghatározottak szerint.

(2)   A III. mellékletben felsorolt nemzeti hatóságok koordinálják, illetve biztosítják a bejelentőkkel, más tagállamokkal, a Bizottsággal és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA) való valamennyi szükséges kapcsolattartást e rendeletnek megfelelően.

Minden tagállam átadja a koordináló nemzeti hatósággal kapcsolatos valamennyi adatot a Bizottságnak, az EFSA-nak és az egyes tagállamok kijelölt, koordináló nemzeti hatóságainak, valamint értesíti őket az ezzel kapcsolatos bármely változásról.

II. FEJEZET

HATÓANYAGOK GYÁRTÓI BEJELENTÉSE AZ ÚJ TAGÁLLAMOKBAN

4. cikk

Gyártói bejelentések az új tagállamokban

(1)   Bármely, e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett új tagállami gyártó, aki biztosítani kívánja a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében említett egyik hatóanyag felvételét e rendelet I. mellékletébe, az e rendelet V. mellékletében említettek szerint bejelenti az adatokat a Bizottságnak, ugyanezen hatóanyag többi bejelentőjének és a referens tagállamnak legkésőbb e rendelet hatályba lépésétől számított három hónapon belül.

(2)   Bármely gyártó, aki az (1) bekezdés értelmében tesz bejelentést, eleget kell, hogy tegyen az e rendeletben, a hatóanyagok bejelentésére vonatkozó, a gyártók és bejelentők számára meghatározott kötelezettségeknek.

(3)   Amikor egy új tagállambeli gyártó nem nyújtott be bejelentést az e rendelet I. mellékletében szereplő egyik hatóanyagra, az (1) bekezdésnek megfelelően, ez a bejelentő csak egy, vagy több másik hatóanyag-bejelentővel közösen vehet részt a munkaprogramban, beleértve azt a tagállamot is, amely e cikk (4) bekezdésének megfelelően tett bejelentést.

(4)   Amennyiben e rendelet I. mellékletében említett hatóanyagokra nem érkezett bejelentés, egy új tagállam a Bizottságnak és a referens tagállamnak tett bejelentéssel jelezheti, hogy érdeke fűződik egy hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéhez.

Az említett bejelentést mielőbb be kell nyújtani, és legkésőbb három hónappal azután, hogy a Bizottság tájékoztatta a tagállamokat arról, hogy az illető hatóanyagról nem történt bejelentés.

Egy ilyen jellegű bejelentést tévő tagállamot a továbbiakban az érintett hatóanyag értékelési célú gyártójaként kell kezelni.

(5)   A Bizottság a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésében előírtaknak megfelelően dönt arról, hogy ezen irányelv I. mellékletébe nem veszi fel azokat az e rendelet I. mellékletében hivatkozott hatóanyagokat, amelyeknél nem e cikk (1) vagy (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően történt meg a bejelentés. A határozat feltünteti a felvétel elmaradásának okait.

A tagállamok a határozatban előírt időszakon belül visszavonják az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket.

III. FEJEZET

A HATÓANYAGOKRÓL SZÓLÓ DOSSZIÉK, VALAMINT AZ INFORMÁCIÓK EGY HARMADIK FÉL ÁLTAL TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

5. cikk

Egynél több bejelentő által történő dossziébenyújtás

(1)   Amikor az I. mellékletben érintett hatóanyagnak egynél több bejelentője van, az érintett bejelentőknek minden ésszerű lépést meg kell tenniük arra, hogy e hatóanyag dossziéját közösen nyújtsák be.

Amikor a dossziét nem az összes bejelentő nyújtja be, ki kell térni arra, hogy milyen erőfeszítések történtek a közös dosszié benyújtásra, illetve annak okaira, amiért egyes bejelentők nem vettek részt a dosszié benyújtásában.

(2)   Amikor egy hatóanyagot egynél több bejelentő jelentett be, az említett bejelentők a gerinces állatokat érintő minden egyes kísérlettel kapcsolatban részletezik, milyen erőfeszítések történtek a párhuzamos tesztelés elkerülésére, és – adott esetben – megindokolják a párhuzamos kísérletek okait.

6. cikk

A dosszié benyújtása a referens tagállamnak

(1)   A bejelentő a hatóanyag dossziéját (a továbbiakban: „dosszié”) benyújtja a referens tagállamnak.

(2)   E dosszié a következőket tartalmazza:

a)

a bejelentés példányát, ha az az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint, egynél több gyártó által tett közös bejelentéssel történt, ez magában foglalja:

i.

az 1112/2002/EK rendelet 4. és 5. cikke vagy e rendelet 4. cikkének (1) bekezdése alapján a bejelentésről készített példányt;

ii.

az érintett gyártók által kijelölt személy nevét, aki felel a közös bejelentésért, és aki az eljárás során a kapcsolattartó szerepét tölti be;

b)

a hatóanyag reprezentatív felhasználásának korlátozott körét, melyről a bejelentő által a dossziéban benyújtott adatoknak alá kell támasztaniuk, hogy egy vagy több készítménynél a 91/414/EGK irányelv 5. cikkében megállapított, és a hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéhez szükséges követelmények teljesülnek.

(3)   Ha egy referens tagállam a 20. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint kéri a naprakész összegező dosszié terjesztését, vagy, ahol ennek jelentősége van, a teljes vagy annak részdossziéját, a bejelentő e kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül ennek eleget kell, hogy tegyen.

7. cikk

A 98/8/EK irányelv szerint benyújtott hatóanyag-dossziék

Amikor egy bejelentő egy hatóanyag benyújtását a 98/8/EK irányelv szerint végezte, a bejelentő az 5. és 6. cikktől eltérve a következőket nyújthatja be:

a)

a 98/8/EK irányelv szerint benyújtott dosszié példányát;

b)

bármely, a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében említett kiegészítő információt, amely indokolja a hatóanyagnak ezen irányelv I. mellékletébe való felvételét az említett irányelv hatálya alá eső felhasználásra hivatkozva.

8. cikk

Az 1490/2002/EK rendelet értelmében benyújtott hatóanyag-dossziék

Amikor egy dosszié benyújtása az 1490/2002/EK rendelet értelmében történt, a dossziét benyújtó személy az e rendelet értelmében benyújtott további dossziék mellett a következőket nyújthatja be:

a)

hivatkozást az 1490/2002/EK rendelet szerint benyújtott hatóanyag-dossziéra;

b)

bármely, a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében említett kiegészítő információt, amely indokolja a hatóanyagnak ezen irányelv I. mellékletébe való felvételét az említett irányelv hatálya alá eső felhasználásra hivatkozva.

9. cikk

Az I. melléklet A. részében felsorolt hatóanyag-dossziék benyújtásának különleges feltételei

(1)   Amikor egy dosszié az I. melléklet A. részében felsorolt valamely hatóanyagot érinti, az 5. cikkben és a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott információn túl a bejelentőnek – adott esetben – a következő, a hatóanyagra és a növényvédő szerre vonatkozó információkat kell benyújtania:

a)

az összes lehetséges, az emberek és állatok egészségére vagy a környezetre nézve veszélyt jelentő kockázatra vonatkozó rendelkezésre álló információt, beleértve a rendelkezésre álló erre vonatkozó szakirodalmi kutatásokat, valamint a kutatásra használt adatbázisokat és felhasznált kulcsszavakat;

b)

bármely OECD-országból származó, rendelkezésre álló értékelő jelentést;

c)

bármely, folyamatban lévő tesztekről vagy vizsgálatról szóló információt, valamint ezek befejezésének tervezett időpontját.

(2)   A dossziénak ténylegesen tartalmaznia kell az (1) bekezdésben hivatkozott valamennyi információt tartalmazó egyéni tesztet és a vizsgálati jelentéseket.

(3)   Minden tagállamnak – amennyiben referensként jár el, és ha a 20. cikk (2) bekezdése szerint kap példányokat – meg kell határoznia a bejelentő által benyújtandó dossziék példányainak számát.

A dosszié formátumánál figyelembe kell venni a 91/414/EGK irányelv 19. cikkében említett eljárással összhangban tett ajánlásokat.

10. cikk

Az I. melléklet B–G. részeiben felsorolt hatóanyag-dossziék benyújtásának különleges feltételei

(1)   Amikor a dosszié az I. melléklet B–G. részében felsorolt egyik hatóanyagot érinti, a bejelentőnek egy dossziét és egy összegező dossziét kell benyújtania.

(2)   A bejelentő összegező dossziéjának a következőket kell magában foglalnia:

a)

e rendelet 5. cikkében és 6. cikkének (2) bekezdésében megkövetelt információkat;

b)

a 91/414/EGK irányelv II. mellékletének minden pontjára (adott esetben A. rész vagy B. rész), valamint III. mellékletének (adott esetben A. rész vagy B. rész) minden pontjára vonatkozóan a tesztek és vizsgálatok eredményeit és összegezését, illetve a teszteket vagy vizsgálatokat végző személy vagy intézet nevét;

c)

a bejelentő által kitöltött ellenőrző listát, amely bizonyítja, hogy a dosszié e rendelet 18. cikke értelmében hiánytalan.

Az e cikk (2) bekezdésének b) pontjában hivatkozottak szerint a teszteknek és a vizsgálatoknak a 91/414/EGK irányelv 5. cikkében hivatkozott kritériumok vizsgálata szempontjából relevánsnak kell lenniük egy, vagy több olyan készítmény esetében, amelyek dossziéjának felhasználása során figyelembe vették azt a tényt, hogy a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt információk tekintetében megállapított, és a javasolt reprezentatív hatóanyag-felhasználás korlátozott köréből eredő hiányossága korlátozhatja a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét.

(3)   A teljes dossziénak ténylegesen tartalmaznia kell a b) pontban és a (2) bekezdés második albekezdésében említett valamennyi információval kapcsolatos egyéni tesztet és a vizsgálati jelentéseket.

(4)   Minden tagállamnak meg kell határoznia a bejelentő által benyújtandó dossziék másolatainak/példányainak számát és formátumát, valamint a bejelentők által benyújtandó teljes dossziékét.

A dosszié formátumánál figyelembe kell venni a 91/414/EGK irányelv 19. cikkében említett eljárás értelmében tett ajánlásokat.

11. cikk

Harmadik félnek nyújtott információ

Bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki olyan releváns információt kíván benyújtani, amely hozzájárulhat az I. mellékletben felsorolt hatóanyag értékeléséhez, különösen ezen anyagnak, illetve maradványainak az emberekre és az állatokra, valamint a környezetre való veszélyes hatására való tekintettel, ezt az információt a 12. cikkben meghatározott időszakon belül kell benyújtania.

Az ilyen jellegű információt a referens tagállamnak és az EFSA-nak kell benyújtani. A referens tagállam kérésére az érintett személy más tagállamoknak is benyújthatja ezt az információt legkésőbb a kérés kézhez vételétől számított egy hónapon belül.

12. cikk

Dossziébenyújtási határidők

A bejelentő(k) az érintett referens tagállamnak a dossziét a következő határidők betartásával nyújtja/nyújtják be:

a)

Az I. melléklet A. részében felsorolt hatóanyagokra vonatkozó dossziét legkésőbb 2005. június 30-ig;

b)

Az I. melléklet B–G. részeiben felsorolt hatóanyagokra vonatkozó dossziét legkésőbb 2005. november 30-ig.

13. cikk

Dossziék benyújtásának elmulasztása

(1)   Ha a 12. cikkben meghatározott vonatkozó határidőn belül a bejelentő nem nyújtja be a dossziét vagy annak egy részét, a referens tagállam erről a Bizottságot és az EFSA-t is értesíti a határidő lejártát követő két hónapon belül indokolva a bejelentők késedelmének okait.

(2)   A referens tagállam által az (1) bekezdés szerint benyújtott információ alapján a Bizottság eldönti, hogy a bejelentő jelezte-e, hogy a dossziébenyújtási késést vis maior okozta.

Ebben az esetben a Bizottság e rendelet 5., 6., 9. és 10. cikkében meghatározott vonatkozó követelményeket teljesítő dossziék esetében új benyújtási határidőt jelöl ki a 91/414/EGK irányelv 19. cikkében említett eljárás alapján.

(3)   A Bizottság a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésében előírtak értelmében úgy dönthet, hogy nem vesz fel olyan hatóanyagot ezen irányelv I. mellékletébe, amelyre vonatkozóan e rendelet 12. cikkében vagy e cikk (2) bekezdésének második albekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be dossziét. A határozat feltünteti a felvétel elmaradásának okait.

A tagállamok a határozatban előírt időszakon belül visszavonják az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket.

14. cikk

A bejelentő helyettesítése vagy visszavonása

(1)   Ha egy, a hatóanyagra vonatkozó munkaprogramban részt vevő bejelentő úgy dönt, hogy részvételét befejezi, döntéséről a referens tagállamot, a Bizottságot, az EFSA-t és az érintett hatóanyag többi bejelentőjét azonnal értesítenie kell jelezve ennek okait is.

Amikor e rendelet értelmében egy bejelentő részvételét befejezi, vagy kötelezettségeinek teljesítését elmulasztja, a 15. és 24. cikkben előírt eljárásokat a dossziéjának tekintetében meg kell szüntetni.

(2)   Amikor egy bejelentő e rendelet értelmében megegyezik egy másik gyártóval, hogy a bejelentőt az e rendelet szerinti munkaprogramban való további részvétel céljából helyettesíteni kell, a bejelentő és a fenti másik gyártó egy közös nyilatkozatban tájékoztatja a referens tagállamot, a Bizottságot és az EFSA-t, egyetértve abban, hogy az eredeti bejelentőt a másik gyártó helyettesíti kötelezettségeinek teljesítésében a 4., 5., 6., 9., 10., 12 és 24. cikk vonatkozó rendelkezéseinek értelmében.

Ebben az esetben a másik gyártó az eredeti bejelentővel közösen felel a bejelentőnek a tagállamok által a 30. cikk alapján megállapított rendszer értelmében megtett jelentkezésével kapcsolatos, még fennálló díjak kifizetéséről.

(3)   Ha egy hatóanyag valamennyi bejelentője véget vet a munkaprogramban való részvételének, egy tagállam – a munkaprogramban való részvétel folytatása érdekében – felvállalhatja a bejelentő szerepét.

Bármely, bejelentőként fellépni kívánó tagállam legkésőbb egy hónappal azután, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a bejelentők a programban való részvételük befejezéséről döntöttek, tájékoztatnia kell a referens tagállamot, a Bizottságot és az EFSA-t e szándékáról, valamint bejelentői feladatainak végrehajtásában helyettesítenie kell az eredeti bejelentőt a 4., 5., 6., 9., 10., 12. és 24. cikk vonatkozó rendelkezései alapján.

(4)   Minden benyújtott információ rendelkezésre kell, hogy álljon a referens tagállam, a Bizottság és az EFSA számára.

IV. FEJEZET

A DOSSZIÉK KEZELÉSE

15. cikk

A dossziék értékelésének általános feltételei

(1)   A 18. cikk sérelme nélkül a referens tagállam minden, neki benyújtott dossziét értékel.

(2)   A 91/414/EGK irányelv 7. cikkének sérelme nélkül a referens tagállam az értékelés ideje alatt nem fogadhatja el új vizsgálatok benyújtását, e rendelet 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett vizsgálatok kivételével.

Ugyanakkor a referens tagállam kérheti a bejelentőtől olyan további adatok benyújtását, amelyek a dossziéban foglaltak tisztázásához szükségesek. Ebben az esetben a referens tagállam az információ szolgáltatására határidőt jelölhet ki. A kijelölt határidő nem érintheti az értékelési jelentéstervezetnek a referens tagállam által az EFSA-hoz történő benyújtásának határidejét, a 21. cikk (1) bekezdésének vagy a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

(3)   A referens tagállam a dosszié értékelésének kezdetétől:

a)

konzultálhat EFSA-szakértőkkel;

b)

más tagállamoktól kiegészítő műszaki és tudományos információt kérhet az értékelés segítéséhez.

(4)   A bejelentők a referens tagállamtól különleges tanácsot kérhetnek.

16. cikk

A tagállamok közötti együttműködés

(1)   A referens tagállamok az értékelés során az I. mellékletben előírt minden csoportban együttműködnek, és az ilyen jellegű együttműködést a leghatékonyabb és legeredményesebb módon szervezik meg.

(2)   Az I. melléklet minden csoportjában „vezető referensként” meghatározott referens tagállam vezető szerepet kell, hogy játsszon az említett együttműködés megszervezésében, valamint a tagállamok által a bejelentőknek nyújtott tanácsadás megszervezésében, ha ez olyan ügyeket érint, amelyek más érintett tagállamok számára is általános érdekeltségűek.

17. cikk

Az I. melléklet A. részében felsorolt hatóanyag-dossziék értékelésének különleges feltételei

Ahol erre lehetőség nyílik, és nem befolyásolja az értékelési jelentéstervezet benyújtásának határidejét a 21. cikk (1) bekezdésének megfelelően, a referens tagállam további, a bejelentő által azt követően közölt további információkat értékel a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében.

18. cikk

A dosszié teljességi vizsgálata az I. melléklet B–G. részeiben felsorolt hatóanyagokra

(1)   A referens tagállam értékeli a bejelentők által kitöltött ellenőrző listákat az 10. cikk (2) bekezdésének megfelelően.

(2)   A referens tagállam legkésőbb három hónappal valamennyi hatóanyag-dosszié kézhez vétele után jelentést készít a Bizottságnak a dossziék teljességéről.

(3)   Azokra a hatóanyagokra, amelyek tekintetében egy vagy több dosszié teljesnek tekinthető, a referens tagállam a 15. és 19. cikkben említett értékelést hajtja végre, kivéve, ha a Bizottság a referens tagállamot annak a dossziék teljességéről szóló jelentésének kézhez vételi dátumától számított két hónapon belül tájékoztatja arról, hogy a dossziét nem tekinti teljesnek.

(4)   Azoknak a hatóanyagoknak az esetében, amelyeknél a referens tagállam és a Bizottság szerint az 5., 6. és 10. cikkben meghatározottak értelmében egyetlen dosszié sem tekinthető teljesnek, a Bizottság a referens tagállam hatóanyag-dossziéjának teljességéről szóló jelentésének kézhezvételétől számított három hónapon belül ezt a jelentést az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottsághoz továbbítja.

A 91/414/EGK irányelv 19. cikkében említett eljárással összhangban el kell dönteni, hogy a dosszié az 5., 6. és 10. cikk értelmében teljesnek tekinthető-e.

(5)   A Bizottság a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésében előírtak értelmében úgy dönthet, hogy nem vesz fel olyan hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, amelyre vonatkozóan e rendelet 12. cikkében vagy a 13. cikk (2) bekezdése második albekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be dossziét.

19. cikk

Az I. melléklet B–G részeiben felsorolt hatóanyag-dossziék értékelésének különleges feltételei

(1)   Amikor e rendelet I. melléklete D. részében felsorolt hatóanyagokat a 98/8/EK irányelv szerint értékelik, ezeket az értékeléseket figyelembe kell venni, ahol e rendelet alkalmazásában ennek jelentősége van.

(2)   Amikor a hatóanyag-értékelés a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram korábbi szakasza szerint történt, ezeket az értékeléseket figyelembe kell venni, ahol e rendelet alkalmazásában ennek jelentősége van.

(3)   A referens tagállam csak azokról a hatóanyagokról készít értékelést és jelentést, amelyekre vonatkozólag legalább egy dossziét teljesként határoztak meg az 5., 6. és 10. cikk értelmében. Azoknál a dossziéknál, amelyek ugyanarra a hatóanyagra vonatkoznak, és amelyeket nem tekintenek teljesnek, a referens tagállam ellenőrzi, hogy az említett dossziékban szereplő hatóanyagok azonosak-e és szennyezőanyag-tartalmuk hasonló-e a már teljesnek tekintett dossziék hatóanyagaiéval. A referens tagállam értékelési jelentéstervezetben rögzíti álláspontját.

A referens tagállam bármely bejelentő vagy harmadik személy által, a 11. cikknek megfelelően benyújtott egyéb dossziékban szereplő, valamely potenciálisan veszélyes hatásról rendelkezésre álló információt figyelembe veszi.

20. cikk

Az értékelési jelentéstervezetek általános feltételei

(1)   Egy értékelési jelentéstervezetet kell benyújtani lehetőleg a 91/414/EGK irányelv 19. cikkében említett eljárásnak megfelelően ajánlott formátumban.

(2)   A referens tagállam a benyújtóktól naprakész összegező dosszié benyújtását kéri az EFSA, a tagállamok vagy kérés esetén a Bizottság számára az EFSA-nak elküldött referensi jelentéstervezettel egy időben.

A tagállamok és a Bizottság a referens tagállamon keresztül kérhetik, hogy a bejelentők nekik is küldjék meg a teljes, naprakész dossziét vagy annak részeit. A bejelentő ezt a naprakész dossziét a kérelemben jelzett időpontra kell, hogy elkészítse.

21. cikk

Az I. melléklet A. részében felsorolt hatóanyagokra vonatkozó értékelési jelentéstervezetek és ajánlások különleges feltételei

(1)   A referens tagállam az értékelési jelentéstervezetet a lehető leggyorsabban, de legkésőbb a 12. cikk a) pontjában előírt határidő lejárta után 12 hónapon belül elküldi az EFSA részére.

(2)   A referens tagállam az értékelési jelentéstervezetbe belefoglalja a 91/414/EGK irányelv II. mellékletének minden egyes pontját (ennek megfelelően A. vagy B. rész), valamint a fenti irányelv III. mellékletének minden egyes pontját (ennek megfelelően A. vagy B. rész) érintő teszttel vagy vizsgálattal kapcsolatos hivatkozást az értékelés alapján.

A hivatkozás a teszteket és a vizsgálati jelentéseket tartalmazó lista formájában készül el, feltüntetve a tesztelési vagy vizsgálati jelentések címét, szerzőjét/szerzőit, dátumát és a publikáció dátumát, a szabványt, mely alapján a kísérletet vagy kutatást végezték, az engedély birtokosának nevét, és ha van, a birtokos vagy a bejelentő adatvédelemre vonatkozó igényét.

(3)   Az EFSA-nak az (1) bekezdésben előírtak szerint elküldött referensi jelentéstervezettel egy időben a referens tagállam ajánlást is tesz a Bizottságnak arra:

a)

hogy felvegye a hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe megállapítva adott esetben a felvétel javasolt feltételeit; az ilyen jellegű feltételek:

i.

tartalmazhatják a felvétel határidejét;

ii.

megállapítják, hogy szükséges-e bármely információt szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy e kiegészítő információ szerepel-e az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említettek szerint elvégzett tesztekben és vizsgálatokban, és ha igen, megállapítják ezen információszolgáltatás várható ütemtervét;

vagy

b)

hogy ne vegye fel a hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe megállapítva adott esetben a fel nem vétel javasolt okait.

(4)   E cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján tervezett felvétel feltételein kívül a referens tagállam jelezheti, ha a dossziéban szereplő hatóanyag reprezentatív felhasználásának javasolt korlátozott köréből származó bármely olyan információ hiányát észlelte, amit a tagállamok megerősítő információként megkövetelhetnek, amikor a 91/414/EGK irányelv 4. cikke szerint az illető hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer engedélyének kiadására kerül sor.

22. cikk

Az I. melléklet B–G. részében felsorolt hatóanyagokra vonatkozó, és a Bizottságnak szóló értékelési jelentéstervezetek és ajánlások különleges feltételei

(1)   A referens tagállam az értékelési jelentéstervezetet a lehető leggyorsabban – de legkésőbb a dossziénak a 18. cikk (2) bekezdésének értelmében való teljessé nyilvánítása után 12 hónapon belül – elküldi az EFSA részére.

(2)   A referens tagállam az értékelési jelentéstervezetbe belefoglalja a 91/414/EGK irányelv II. mellékletének minden pontját (ennek megfelelően A. vagy B. rész), valamint a III. melléklet minden pontját (ennek megfelelően A. vagy B. rész) érintő teszttel vagy vizsgálattal kapcsolatos hivatkozást az értékelés alapján.

A hivatkozás a teszteket és a vizsgálati jelentéseket tartalmazó lista formájában készül el, feltüntetve a tesztelési vagy vizsgálati jelentések címét, szerzőjét/szerzőit, dátumát és a publikáció dátumát, a szabványt, mely alapján a kísérletet vagy kutatást végezték, a birtokos nevét, és ha van, a birtokos vagy a bejelentő adatvédelemre vonatkozó igényét.

(3)   Az EFSA-nak az (1) bekezdésben előírtak szerint elküldött referensi jelentéstervezettel egy időben a referens tagállam ajánlást is tesz a Bizottságnak arra:

a)

hogy a hatóanyagot felvegyék a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe megállapítva a felvétel okait;

b)

vagy, hogy a hatóanyagot ne vegyék fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe megállapítva a felvétel elmaradásának okait.

23. cikk

A referens tagállam helyettesítése

(1)   A referens tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot és az EFSA-t, mihelyt nyilvánvalóvá válik, hogy a 21. cikk (1) bekezdése és a 22. cikk (1) bekezdésében az értékelési jelentéstervezet benyújtására meghatározott határidőt nem tudja tartani, illetve a késés okait fel kell tüntetnie.

(2)   Határozhatnak úgy, hogy egy adott hatóanyag esetében a referens tagállamot egy másik tagállammal helyettesítik, amikor:

a)

a 15., 16., 17. és 19. cikkben előírt felmérés és értékelés során nyilvánvalóvá válik, hogy a tagállamokra háruló referensi felelősség, a tagállamok által referensként elvégzendő vagy a ténylegesen elvégzett munka megoszlása nincs egyensúlyban; vagy

b)

nyilvánvalóvá válik, hogy e rendelet értelmében egy tagállam nem tudja kötelezettségeit teljesíteni.

Az ilyen jellegű helyettesítést a 91/414/EGK irányelv 19. cikkében említett eljárások alapján határozzák el.

(3)   Amikor egy referens tagállam helyettesítéséről döntenek, e határozat meghozataláról az eredeti referens tagállamnak azonnali hatállyal értesítenie kell az érintett bejelentőket, és az újonnan kijelölt referens tagállamnak minden vonatkozó levélváltást és információt át kell küldenie, amelyet referensként kapott az érintett hatóanyaggal kapcsolatban.

Az eredeti referens tagállam visszafizeti a bejelentőnek a 30. cikkben említett díj fel nem használt részét. Az újonnan kijelölt referens tagállam kérheti egy további díj kifizetését a 30. cikk értelmében.

24. cikk

Az EFSA által végzett értékelés

(1)   Az e rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében és 22. cikkének (1) bekezdésében előírt értékelési jelentéstervezet kézhezvételi dátumától számított 30 napon belül az EFSA ellenőrzi, hogy ez a jelentés egyértelműen megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 19. cikkében említett eljárással összhangban javasolt formátum követelményeinek.

Kivételes esetekben, ha az értékelési jelentéstervezet nyilvánvalóan nem felel meg a követelményeknek, a Bizottságnak meg kell egyeznie az EFSA-val és a referens tagállammal a módosított jelentés ismételt benyújtásának időszakában, amely nem haladhatja meg a három hónapot.

(2)   Az EFSA az értékelési jelentéstervezetet a többi tagállamnál és a Bizottságnál is beterjeszti, valamint a referens tagállam bevonásával szakértői konzultációt is szervezhet.

(3)   Az EFSA konzultálhat az I. mellékletben említett hatóanyagok néhány vagy összes bejelentőjével a hivatkozott hatóanyagról készült jelentésről vagy a jelentés egyes részeiről.

(4)   A 91/414/EGK irányelv 7. cikkének sérelme nélkül az e cikk (1) bekezdésében említett értékelési jelentéstervezet kézhezvétele után az EFSA új vizsgálatok benyújtását nem fogadhatja el.

Ugyanakkor a referens tagállam az EFSA hozzájárulásával kérheti a bejelentőktől olyan további adatok benyújtását a kijelölt határidőn belül, amelyeket a referens tagállam vagy az EFSA a dosszié tisztázásához szükségesnek tart.

(5)   Az EFSA kifejezett kérésre, rendelkezésre bocsátja, vagy bárki részére betekintési lehetőséget biztosít az alábbiak vonatkozásában:

a)

az értékelési jelentéstervezet, kivéve annak a 91/414/EGK irányelv 14. cikke szerint bizalmas jellegűként elfogadott elemei;

b)

bármely olyan adatlista, mely a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő esetleges felvételének értékeléséhez szükséges, az EFSA véglegesítése alapján.

(6)   Az EFSA-nak értékelnie kell az értékelési jelentéstervezetet, és értékelését be kell nyújtania a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a hatóanyag a 91/414/EGK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében előírt követelménynek várhatóan megfelel-e legkésőbb egy évvel azután, hogy a dossziét és az e cikk (1) bekezdésével összhangban megfelelőségi szempontból ellenőrzött értékelési jelentéstervezetet a bejelentőtől e rendelet 15. cikkének (3) bekezdése alapján kézhez vette.

Adott esetben az EFSA értékelését a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdése követelményeinek állítólagosan megfelelő rendelkezésre álló választási lehetőségek és a meghatározott adatkövetelmény alapján készíti el.

A Bizottságnak és az EFSA-nak meg kell egyeznie az értékelés benyújtásának ütemezéséről annak érdekében, hogy megkönnyítsék a munka tervezését. A Bizottságnak és az EFSA-nak az értékelés formátumáról is meg kell egyeznie.

V. FEJEZET

HATÓANYAGOKKAL ÉS VÉGLEGESÍTETT FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉSSEL KAPCSOLATOS IRÁNYELV-TERVEZET VAGY HATÁROZATTERVEZET BEMUTATÁSA

25. cikk

Irányelv-tervezet vagy határozattervezet bemutatása

(1)   A Bizottságnak egy felülvizsgálati jelentéstervezetet kell bemutatnia legkésőbb az EFSA értékelésének a 24. cikk (6) bekezdésében előírt kézhez vételéről számított négy hónapon belül.

(2)   A Bizottság a 79/117/EGK irányelv mellékletét módosító bármely javaslat sérelme nélkül, valamint e rendelet 26. cikkében előírt véglegesített felülvizsgálati jelentés alapján, a Bizottságnak az alábbiakat kell az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság elé terjesztenie:

a)

egy olyan irányelv-tervezetet, amely a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felveszi a hatóanyagot, feltüntetve adott esetben a felvétel feltételeit; e feltételek tartalmazhatják a felvétel időszakát; vagy

b)

a tagállamokhoz címzett határozattervezetet a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdése negyedik albezdésének végrehajtása keretében arról, hogy az illető hatóanyagot ne vegyék fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, felsorolván a felvétel elmaradásának okait és arra kérvén a tagállamokat, hogy vonják vissza a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyezését.

Az irányelvet vagy határozatot a 91/414/EGK irányelv 19. cikkében említett eljárásokkal összhangban fogadják el.

(3)   A (2) bekezdés a) pontja alapján javasolt felvételi feltételeken kívül a Bizottság jelezheti azt, ha bármely, a tagállamok által megkövetelt információ hiányzik a dossziéból ahhoz, hogy a 91/414/EGK irányelv 4. cikke szerinti engedélyezés megtörténjen.

26. cikk

Véglegesített felülvizsgálati jelentés

Az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság következtetéseit a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, kivéve a dosszié bizalmas információira utaló bármely részt, valamint a 91/414/EGK irányelv 14. cikkével összhangban ekként meghatározottakat.

VI. FEJEZET

HATÁRIDŐK FELFÜGGESZTÉSE, TAGÁLLAMOK RÉSZÉRŐL MEGHOZANDÓ INTÉZKEDÉSEK ÉS A HALADÁSRÓL SZÓLÓ IDEIGLENES JELENTÉSEK

27. cikk

A határidők felfüggesztése

Ha a Bizottság e rendelet I. mellékletében szereplő hatóanyag tekintetében a 79/117/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdésén alapuló tanácsi jogi aktustervezet által javaslatot tesz annak teljes betiltására, akkor az e rendeletben előírt határidőket fel kell függeszteni addig, amíg a Tanács figyelembe veszi a javaslatot.

Amennyiben a Tanács a 79/117/EGK irányelv mellékletének a hatóanyag teljes betiltását követelő módosítását elfogadja, akkor e rendelet szerinti, e hatóanyagra vonatkozó eljárást meg kell szüntetni.

28. cikk

Tagállami intézkedések

Bármely tagállam, amely a dossziéban az 5–10. cikkben említett dossziékban szereplő információ alapján, vagy a 19–22. cikkben említett hatóanyag-értékelési jelentéstervezettel kapcsolatban intézkedést szándékozik tenni a rendeletben felsorolt valamely hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer forgalomból történő kivonására vagy használatának szigorú korlátozására, e szándékáról a Bizottságot, az EFSA-t, a többi tagállamot és a bejelentőket, a lehető legrövidebb határidőn belül értesíti, meghatározva a tervezett intézkedés okait.

29. cikk

A haladásról szóló ideiglenes jelentés

Minden tagállam benyújt a Bizottságnak és az EFSA-nak az azon hatóanyagok értékelésének terén általuk elért haladásról szóló jelentést, amelyeknek e tagállamok a referensei. Ezt a jelentést a következő határidőkig kell benyújtani:

a)

Az I. melléklet A. részében felsorolt hatóanyagokra legkésőbb 2005. november 30-ig;

b)

Az I. melléklet B–G részéig felsorolt hatóanyagokra legkésőbb 2006. november 30-ig.

VII. FEJEZET

DÍJAK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

30. cikk

Díjak

(1)   Az I. mellékletben felsorolt hatóanyagokra a tagállamok egy olyan rendszert hozhatnak létre, amely alapján a bejelentők kötelesek díjat vagy költséget fizetni a dosszié adminisztratív kezelése és értékelése fejében.

Az ezekből a díjakból és költségekből származó bevételt a referens tagállam kizárólag ténylegesen felmerülő költségeinek, vagy az általános tagállami tevékenységek finanszírozására fordítja, melyek az 15-24. cikk szerinti kötelezettségekből fakadnak;

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy a díj az (1) bekezdésben említett összegét átlátható módon állapítják meg úgy, hogy az ne lépje túl a bejelentés és dosszié vizsgálatával és adminisztratív kezelésével vagy a 15–24. cikk értelmében előírt kötelezettségekből fakadó általános tagállami tevékenységekkel járó valódi költségeket.

Ugyanakkor a teljes díj kiszámításához a tagállamok előírhatják az átlagköltségen alapuló rögzített díjtáblák használatát.

(3)   A díjat vagy költséget a IV. mellékletben felsorolt, a hatóságok által minden egyes tagállamban megállapított eljárásokkal összhangban kell kifizetni.

31. cikk

Egyéb költségek, adók, illetékek vagy díjak

A 30. cikk nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a közösségi jogszabályok által előírt mértékig a 30. cikkben előírtaktól eltérő költséget, adót, illetéket vagy díjat tartsanak fenn vagy vezessenek be a hatóanyagok és növényvédő szerek engedélyezése, forgalomba hozatala, felhasználása és ellenőrzése tekintetében.

VIII. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. cikk

Átmeneti intézkedések

Ha szükséges és eseti megoldásként, a Bizottság átmeneti intézkedéseket hozhat a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében előírtak szerint azokra a felhasználásokra, amelyek esetében a kiegészítő műszaki bizonyítékok azt igazolták, hogy meghatározó igény mutatkozik a hatóanyag további felhasználására, és annak helyettesítésére nincs eredményes megoldás.

33. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2004/99/EK irányelvvel (HL L 309., 2004.10.6., 6. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o. A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel (HL L 259., 2000.10.13., 27. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb a 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 224., 2002.8.21., 23. o. A legutóbb az 1744/2004/EK rendelettel (HL L 311., 2004.10.8., 23. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

(6)  HL L 33., 1979.2.8, 36. o. A legutóbb a 850/2004/EK rendelettel (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.) módosított irányelv.

(7)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb a 1642/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 4. o.) módosított rendelet.

(8)  COM(2001) 444 végleges.

(9)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Hatóanyagok (A oszlop), referens tagállamok (B oszlop) és bejelentési eljárások (kódazonosítás) (C oszlop) jegyzéke (1)

A. RÉSZ

1. CSOPORT

VEZETŐ REFERENS: ÍRORSZÁG

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

Ecetsav

Németország

PAB-SE

PUN-DK

TEM-DE

Aminosavak/Gamma amino-vajsav

Németország

AGR-ES

Aminosavak/L-glutaminsav

Németország

AGR-ES

Aminosavak/L-triptofán

Németország

VAL-IT

Ammónium-karbonát

Írország

ABC-GB

Kálium-hidrogén-karbonát

Írország

PPP-FR

Nátrium-hidrogén-karbonát

Írország

CLM-NL

SLY-FR

Kazein

Cseh Köztársaság

 

3-fenil-2-propenal (fahéjaldehid)

Lengyelország

 

Etoxikin

Németország

XED-FR

Zsírsavak/Dekanoinsav

Írország

PBI-GB

Zsírsavak/Zsírsav-metilészter (CAS 85566-26-3)

Írország

OLE-BE

Zsírsavak/Zsírsav-kálisó

Írország

FBL-DE

IAB-ES

NEU-DE

Zsírsavak/Zsírsav-kálisó (CAS 7740-09-7)

Írország

DKI-NL

Zsírsavak/Zsírsav-kálisó (CAS 10124-65-9)

Írország

ERO-IT

Zsírsavak/Zsírsav-kálisó (CAS 13429-27-1, 2624-31-9, 593-29-3, 143-18-0, 3414-89-9, 38660-45-6, 18080-76-7)

Írország

DXN-DK

Zsírsavak/Zsírsav-kálisó (CAS 18175-44-5, 143-18-0, 3414-89-9)

Írország

DXN-DK

Zsírsavak/Zsírsav-kálisó (CAS 61788-65-6)

Írország

TBE-ES

Zsírsavak/Zsírsav-kálisó (CAS 61790-44-1)

Írország

VAL-IT

Zsírsavak/Zsírsav-kálisó (CAS 61790-44-1, 70969-43-6)

Írország

STG-GB

Zsírsavak/Zsírsav-kálisó (CAS 67701-09-1)

Írország

CRU-IT

Zsírsavak/Heptanoinsav

Írország

DKI-NL

Zsírsavak/Oktanoinsav

Írország

PBI-GB

Zsírsavak/Oleinsav

Írország

ALF-ES

Zsírsavak/Pelargonsav

Írország

ERO-IT

NEU-DE

Zsírsavak/Kálisó-dekanoinsav (CAS 334-48-5)

Írország

NSC-GB

Zsírsavak/Kálisó-kaprilsav (CAS 124-07-2)

Írország

ADC-DE

Zsírsavak/Kálisó-laurinsav (CAS 143-07-7)

Írország

NSC-GB

Zsírsavak/Kálisó-olajsav (CAS 112-80-1)

Írország

NSC-GB

Zsírsavak/Kálisó-olajsav (CAS 112-80-1, 1310-58-3)

Írország

BCS-DE

Zsírsavak/Kálisó-olajsav (CAS 142-18-0)

Írország

SBS-IT

Zsírsavak/Kálisó-olajsav (CAS 143-18-0)

Írország

VIO-GR

STG-GB

Zsírsavak/Kálisó-pelargonsav (CAS 112-05-0)

Írország

NSC-GB

Zsírsavak/Kálisó-tall-olaj-zsírsav (CAS 61790-12-3)

Írország

ADC-DE

Zsírsavak/Tall-olaj-zsírsav (CAS 61790-12-3)

Írország

ACP-FR

Zsírsavak/Izovajsav

Lengyelország

 

Zsírsavak/Izovaleronsav

Lengyelország

 

Zsírsavak/Laurinsav

Írország

 

Zsírsavak/Valeriánsav

Lengyelország

 

Zsírsavak/Természetes olajsavak kálisói

Lengyelország

 

Hangyasav

Németország

KIR-NL

Vas pirofoszfát

Szlovénia

 

Maltodextrin

Németország

BCP-GB

Tejalbumin

Cseh Köztársaság

 

Gyanták

Cseh Köztársaság

 

Nátrium-metabiszulfit

Németország

ESS-IT

FRB-BE

Karbamid

(lásd még 6.2. csoport)

Görögország

FOC-GB

OMX-GB

Búzaglutén

Finnország

ESA-NL

Propolisz

Lengyelország

 

2. CSOPORT

2.1. Csoport

VEZETŐ REFERENS: FRANCIAORSZÁG

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

1-naftilacetamid

Franciaország

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

SHC-FR

SPU-DE

1-naftilecetsav

Franciaország

AIF-IT

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

RHZ-NL

SHC-FR

VAL-IT

2-naftiloxiacetamid

Franciaország

BCS-FR

2-naftiloxiecetsav

Franciaország

AIF-IT

ASP-NL

HAS-GR

HOC-GB

SHC-FR

6-benziladenin

Franciaország

ALF-ES

CAL-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

VAL-IT

Azadiraktin

Németország

AGI-IT

ALF-ES

CAP-FR

CRU-IT

FBL-DE

IAB-ES

MAS-BE

NDC-SE

PBC-ES

PRO-ES

SIP-IT

TRF-DE

VAL-IT

Cisz-Zeatin

Olaszország

VAL-IT

Folsav

Franciaország

AMI-IT

CHE-DK

ISA-IT

Indolilecetsav

Franciaország

ALF-ES

GOB-IT

RHZ-NL

Vajsav

Franciaország

ALF-ES

BCS-FR

CRT-GB

GOB-IT

GTL-GB

HOC-GB

RHZ-NL

Gibberellinsav

Magyarország

AIF-IT

ALF-ES

ALT-FR

CEQ-ES

FIN-GB

GLO-BE

HRM-BE

NLI-AT

PRO-ES

SUM-FR

VAL-IT

Gibberellin

Magyarország

ALF-ES

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

Nikotin

Egyesült Királyság

JAH-GB

PBC-ES

UPL-GB

Piretrin

Olaszország

ALF-ES

BRA-GB

CAP-FR

FBL-DE

MGK-GB

ORI-GB

PBC-ES

PBK-AT

PYC-FR

SAM-FR

SBS-IT

Rotenon

Franciaország

FBL-DE

IBT-IT

SAP-FR

SBS-IT

SFS-FR

2.2. Csoport

VEZETŐ REFERENS: EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

Karbamid

(lásd még 6.1. csoport)

Egyesült Királyság

ACP-FR

Baktériumölőként bejelentett citrus kivonat

Egyesült Királyság

ALF-ES

Citrus kivonat/Grépfrút kivonat

Egyesült Királyság

 

Citrus kivonat/Grépfrútmag kivonat

Fertőtlenítőszerként bejelentve

Egyesült Királyság

BOB-DK

Conifer tuja tűlevelének pora

Lettország

 

Fokhagymakivonat

Riasztószerként bejelentve

Lengyelország

ALF-ES-016

CRU-IT-005

ECY-GB-001

IAB-ES-001

PBC-ES-004

SBS-IT-003

SIP-IT-002

TRD-FR-001

VAL-IT-011

Fokhagymapép

Lengyelország

 

Zsurló extraktum

Lettország

 

Lecitin

Olaszország

DUS-DE

FBL-DE

PBC-ES

Marigold kivonat

Spanyolország

ALF-ES

Mimosa Tenuiflora kivonat

Spanyolország

ALF-ES

Mustárpor

Lettország

 

Bors

Riasztószerként bejelentve

Egyesült Királyság

BOO-GB

PBI-GB

Növényi olajak/Feketeribiszke-rügyolaj

Riasztószerként bejelentve

Svédország

IAS-SE

Növényi olajak/Citronellaolaj

Egyesült Királyság

BAR-GB

PBI-GB

Növényi olajak/Szegfűszegolaj

Riasztószerként bejelentve

Egyesült Királyság

IAS-SE

XED-FR

Növényi olajak/Szegfűszegolaj

Riasztószerként bejelentve

Svédország

DEN-NL

DKI-NL

Növényi olajak/Eukaliptuszolaj

Svédország

CFP-FR

SIP-IT

Növényi olajok/Guajakfa-olaj

Spanyolország

IAS-SE

Növényi olajak/Fokhagymaolaj

Egyesült Királyság

DEN-NL

GSO-GB

Növényi olajak/Szegfűszegolaj

Riasztószerként bejelentve

Egyesült Királyság

IAS-SE

Növényi olajak/Majoranna olaj

Riasztószerként bejelentve

Egyesült Királyság

DEN-NL

Növényi olajak/Olívaolaj

Egyesült Királyság

DKI-NL

Növényi olajak/Narancsolaj

Riasztószerként bejelentve

Egyesült Királyság

GSO-GB

Növényi olajak/Fenyőolaj

Svédország

ACP-FR

DKI-NL

IBT-IT

MIB-NL

SPU-DE

Növényi olajok/Repceolaj

Spanyolország

CEL-DE

CRU-IT

DKI-NL

FBL-DE

NEU-DE

NOV-FR

PBI-GB

VIT-GB

Növényi olajak/Szójaolaj

Riasztószerként bejelentve

Svédország

DEN-NL

DKI-NL

PBC-ES

Növényi olajok/Fodormentaolaj

Svédország

XED-FR

Növényi olajak/Napraforgóolaj

Spanyolország

DKI-NL

PBI-GB

TRD-FR

Növényi olajak/Kakukkfűolaj

Riasztószerként bejelentve

Svédország

DEN-NL

Növényi olajak/Ylang-ylang olaj

Riasztószerként bejelentve

Svédország

IAS-SE

Kvasszia

Olaszország

AGE-IT

CAP-FR

FBL-DE

TRF-DE

ALF-ES

Tengerialga-kivonat

Olaszország

ASU-DE

LGO-FR

OGT-IE

VAL-IT

Tengeri moszat

Olaszország

ASF-IT

OGT-IE

VAL-IT

ALF-ES

ESA-NL

BAL-IE

AGC-FR

Vöröstölgy, tövises körte-kaktusz, ecetfa, vörös mangrove extraktum

Lengyelország

 

Borsmenta extraktum

Lengyelország

 

Teafa extraktum

Lettország

 

3. CSOPORT

VEZETŐ REFERENS: DÁNIA

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

Kitozán

Dánia

ALF-ES

CLM-NL

IDB-ES

Zselatin

Dánia

MIB-NL

Hidrolizált fehérjék

(lásd még 6.2. csoport)

Görögország

SIC-IT

4. CSOPORT

VEZETŐ REFERENS: EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

1-dekanol

Olaszország

CRO-GB

OLE-BE

JSC-GB

Alumínium-szulfát

Spanyolország

FER-GB

GSO-GB

Kálcium-klorid

Spanyolország

FBL-DE

Kálcium-hidroxid

Spanyolország

PZD-NL

Szén-monoxid

Egyesült Királyság

 

Szén-dioxid

Rovarirtószerként bejelentve/Fertőtlenítőszer

Egyesült Királyság

FBL-DE

EDTA és sói

Magyarország

DKI-NL

Zsíralkohol/Alifásalkohol

Olaszország

JSC-GB

Vasszulfát

Egyesült Királyság

BNG-IE

HTO-GB

KRO-DE

MEL-NL

Kovaföld (Diatomaföld)

Görögország

ABP-DE

AGL-GB

AMU-DE

DKI-NL

FBL-DE

Kálcium-poliszulfid (Kálciumpoliszulfid)

Spanyolország

FBL-DE

PLS-IT

STI-IT

Paraffinolaj

Görögország

FBL-DE

Paraffinolaj (CAS 64741-88-4)

Görögország

BPO-GB

SUN-BE

Paraffinolaj (CAS 64741-89-5)

Görögország

BPO-GB

PET-PT

SUN-BE

SUN-BE

XOM-FR

Paraffinolaj (CAS 64741-97-5)

Görögország

BPO-GB

Paraffinolaj (CAS 64742-46-7)

Görögország

TOT-FR

TOT-FR

TOT-FR

Paraffinolaj (CAS 64742-54-7)

Görögország

CVX-BE

Paraffinolaj (CAS 64742-55-8/64742-54-7)

Görögország

SAG-FR

Paraffinolaj (CAS 64742-55-8)

Görögország

CPS-ES

CVX-BE

XOM-FR

Paraffinolaj (CAS 64742-65-0)

Görögország

XOM-FR

Paraffinolaj (CAS 72623-86-0)

Görögország

TOT-FR

Paraffinolaj (CAS 8012-95-1)

Görögország

AVA-AT

Paraffinolaj (CAS 8042-47-5)

Görögország

ASU-DE

ECP-DE

NEU-DE

Paraffinolaj (CAS 97862-82-3)

Görögország

TOT-FR

TOT-FR

Petróleumolaj

Spanyolország

FBL-DE

Paraffinolaj (CAS 64742-55-8/64742-57-7)

Spanyolország

GER-FR

Paraffinolaj (CAS 74869-22-0)

Spanyolország

CVX-BE

RLE-ES

Paraffinolaj (CAS 92062-35-6)

Spanyolország

RML-IT

Kálium-permanganát

Spanyolország

CNA-ES

FBL-DE

VAL-IT

Alumínium-szilikát (kaolin)

Magyarország

PPP-FR

Nátrium-alumínium-szilikát

Riasztószerként bejelentve

Magyarország

FLU-DE

Kén

Franciaország

ACI-BE

AGN-IT

BAS-DE

CER-FR

CPS-ES

FBL-DE

GOM-ES

HLA-GB

JCA-ES

NSC-GB

PET-PT

RAG-DE

RLE-ES

SAA-PT

SML-GB

STI-IT

SYN-GB

UPL-GB

ZOL-IT

Kénsav

Franciaország

NSA-GB

Kálcium-karbonát

Spanyolország

 

5. CSOPORT

VEZETŐ REFERENS: SPANYOLORSZÁG

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

2-fenilfenol

Spanyolország

BCH-DE

Etanol

Franciaország

CGL-GB

Etilén

Egyesült Királyság

BRM-GB

COL-FR

6. CSOPORT

6.1. Csoport

VEZETŐ REFERENS: BELGIUM

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

Alumínium-ammónium-szulfát

Portugália

SPL-GB

Ammónium-acetát

Portugália

LLC-AT

Antrakinon

Belgium

TOM-FR

Csontolaj

Riasztószerként bejelentve

Belgium

BRI-GB

FLU-DE

IOI-DE

ASU-DE

Kálcium-karbid

Portugália

CFW-DE

Citronellaolaj

Riasztószerként bejelentve (lásd még 2.2. csoport)

Egyesült Királyság

ASU-DE

CAL-FR

Denatónium-benzoát

Portugália

ASU-DE

MFS-GB

Dodecil-alkohol

Portugália

SEI-NL

Lanolin

Szlovák Köztársaság

 

Metil-nonil-keton

Belgium

PGM-GB

Sztirol és akrilamid-polimer

Szlovák Köztársaság

 

Polivinil-acetát

Szlovák Köztársaság

 

Szagosított állati vagy növényi eredetű rovarriasztó/Vérliszt

Belgium

GYL-SE

Szagosított állati vagy növényi eredetű rovarriasztó/Éterikus olajok

Belgium

BAR-GB

Trimetilamin-hidroklorid

Belgium

LLC-AT

Növényi és állati eredetű rovarriasztószer/Élelmiszer minőségű extraktum/Foszforsav és hal liszt

Belgium

 

2-Hidroxietilbutil-szulfid

Lengyelország

 

Aszfalt

Lengyelország

 

6.2. Csoport

VEZETŐ REFERENS: GÖRÖGORSZÁG

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

Ammónium-bitumen-szulfonát

Magyarország

 

Dafné-olaj

Szlovénia

FLU-DE

Hidrolizált fehérjék

Attraktánsként bejelentve(lásd még 3. csoport)

Görögország

BIB-ES

PHY-GR

SIC-IT

Pulverizált mészkő

Ausztria

 

Olein

Magyarország

 

Kvarchomok

Ausztria

ASU-DE

AVA-AT

DKI-NL

FLU-DE

Szagosított állati vagy növényi eredetű rovarriasztó/Zsírsavak, halolajok

Görögország

ASU-DE

Szagosított állati vagy növényi eredetű rovarriasztó/Halolaj

Görögország

FLU-DE

Szagosított állati vagy növényi eredetű rovarriasztó/Bárányfaggyú

Görögország

KWZ-AT

Szagosított állati vagy növényi eredetű rovarriasztó/Tall-olaj (CAS 8016-81-7)

Görögország

FLU-DE

Szagosított állati vagy növényi eredetű rovarriasztó/Tall-olaj (nyers) (CAS 93571-80-3)

Görögország

ASU-DE

Szagosított állati vagy növényi eredetű rovarriasztó/Tall-olaj

Görögország

 

Karbamid

(lásd még 1. csoport)

Görögország

PHY-GR

Kinin-hidroklorid

Magyarország

 

B. RÉSZ

VEZETŐ REFERENS: AUSZTRIA

REFERENS: AUSZTRIA

(A Cseh Köztársaságot, lengyelországot és olaszországot referens tagállamnak tekintik abban az értelemben, hogy együtt kell, hogy működjön Ausztriával az értékelésben a 16. cikk rendelkezései értelmében)

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

(2E,13Z)-oktadekádien-1-il acetát

 

SEI-NL

SEI-NL

SEI-NL

(7E,9Z)-dodekádienil acetát

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

(7E,9Z) dodekádienil acetát, (7E,9E)-Dodekádienil acetát

 

SHC-FR

(7Z,11E)-hexadekádien-1-il-acetát

 

SEI-NL

SEI-NL

(7Z,11Z)-Hexadekádien-1-il acetát, (7Z,11E)-Hexadekádien-1-il acetát

 

ABC-GB

LLC-AT

(9Z,12E)-tetradekádien-1-il-acetát

 

RUS-GB

(E)-11-tetradecenilacetát

 

SEI-NL

(E)-8-dodecenilacetát

 

CAL-FR

SEI-NL

(E,E)-8,10-dodekádien-1-ol

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

VIO-GR

MAS-BE

(E/Z)-8-dodecenilacetát

 

BAS-DE

CAL-FR

(E/Z)-8-dodecenil acetát, (Z)-8-dodecenol

 

ISA-IT

LLC-AT

SDQ-ES

(E/Z)-9-dodecenilacetát; (E/Z) 9-dodecén-1-ol; (Z)-11-tetradecén-1-il-acetát

 

TRF-DE

(Z)-11-hexadecén-1-ol

 

SEI-NL

(Z)-11-hexadecén-1-il-acetát

 

SEI-NL

(Z)-11-hexadecenál

 

SEI-NL

(Z)-11-hexadecenál; (Z)-11-hexadecén-1-il acetát

 

LLC-AT

(Z)-11-tetradecén-1-il-acetát

 

BAS-DE

SEI-NL

(Z)-13-hexadecén-11-inil-acetát

 

SDQ-ES

(Z)-13-oktadecenál

 

SEI-NL

(Z)-7-tetradecenál

 

SEI-NL

(Z)-8-dodecenol

 

SEI-NL

(Z)-8-dodecenilacetát

 

CAL-FR

SDQ-ES

SEI-NL

(Z)-8-dodecenilacetát; dodecén-1-il acetát

 

ISA-IT

(Z)-9-dodecenilacetát

 

BAS-DE

LLC-AT

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

(Z)-9-dodecenilacetát; dodecén-1-il acetát

 

ISA-IT

(Z)-9-hexadecenál

 

SEI-NL

(Z)-9-hexadecenál; (Z)-11-hexadecenál; (Z)-13-il oktadecenál

 

RUS-GB

SDQ-ES

(Z)-9-tetradecenilacetát

 

SEI-NL

(Z,E)-3,7,11-trimetil-2,6,10-dodekátrien-1-ol (farnezol)

 

CAL-FR

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-dokoszatetraen-1-il-izobutirát

 

SHC-FR

1,4-diaminobután (Putrescin)

Ausztria

LLC-AT

1,7-dioxaspiro-5,5-undekán

 

VIO-GR

1-tetradekánol

 

SEI-NL

2,6,6-Trimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-én (alfa-pinén)

 

SHC-FR

3,7,7-Trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-én (3-carene)

 

 

3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekátrien-3-ol (Nerolidol)

 

CAL-FR

3,7-dimetil-2,6-oktádien-1-ol (Geraniol)

 

CAL-FR

5-decén-1-ol

 

BAS-DE

SEI-NL

5-decén-1-il-acetát

 

BAS-DE

SEI-NL

5-decén-1-il-acetát; 5-decén-1-ol

 

LLC-AT

ISA-IT

(8E, 10E)-8,10-dodekadien-1-il-acetát

 

 

dodekán-1-il-acetát

 

 

(E)-9-dodecén-1-il-acetát

 

 

(E)-8-dodecén-1-il-acetát

 

 

2-Metil-6-metilén-2,7-oktadién-4-ol (ipsdienol)

 

 

4,6,6-Trimetilbiciklo[3.1.1]hept-3-enol,((S)-cisz-verbenol)

 

 

2-Etil-1,6-dioxaspiro (4,4) nonán (chalcogran)

 

 

(1R)-1,3,3-Trimetil-4,6-dioxatriciklo[3.3.1.02,7]nonán (lineatin)

 

 

(E,Z)-8,10-Tetradekadienil

 

 

2-Etil-1,6-dioxaspiro (4,4) nonán

 

 

2-Metoxipropán-1-ol

 

 

2-Metoxipropán-2-ol

 

 

2-Metil-3-butén-2-ol

 

 

(E)-2-Metil-6-metilén-2,7-oktadién-1-ol (myrcenol)

 

 

(E)-2-Metil-6-metilén-3,7-oktadién-2-ol (isomyrcenol)

 

 

2-Metil-6-metilén-7-oktén-4-ol (ipsenol)

 

 

3-Metil-3-butén-1-ol

 

 

Etil-2,4-dekadienoát

 

 

Metil p-hidroxibenzoát

 

 

p-Hidroxibenzoesav

 

 

1-Metoxi-4-propenilbenzol (anetol)

 

 

1-Metil-4-izopropilidénciklohex-1-én (terpinolén)

 

 

C. RÉSZ

VEZETŐ REFERENSEK: HOLLANDIA, SVÉDORSZÁG

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

Agrobacterium radiobacter K 84

Dánia

 

Bacillus sphaericus

Franciaország

SUM-FR

Bacillus subtilis IBE 711 törzs

Németország

 

Bacillus thuringiensis aizawai

Olaszország

ISA-IT

MAS-BE

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis israelensis

Olaszország

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis kurstaki

Dánia

ALF-ES

ASU-DE

IAB-ES

MAS-BE

PRO-ES

SIP-IT

SUM-FR

IBT-IT

ISA-IT

Bacillus thuringiensis tenebrionis

Olaszország

SUM-FR

Baculovírus GV

Németország

 

Beauveria bassiana

Németország

AGI-IT

AGR-ES

CAL-FR

MEU-GB

Beauveria brongniartii

Németország

CAL-FR

Cydia pomonella granulovirus

Németország

MAS-BE

CAL-FR

PKA-DE

SIP-IT

Metarhizium anisopliae

Hollandia

AGF-IT

IBT-IT

TAE-DE

Neodiprion sertifer nucleopolyhedrovirus

Finnország

VRA-FI

Phlebiopsis gigantea

Észtország

FOC-GB

VRA-FI

Pythium oligandrum

Svédország

 

Streptomyces griseoviridis

Észtország

VRA-FI

Trichoderma harzianum

Svédország

BBI-SE

IAB-ES

IBT-IT

ISA-IT

AGF-IT

BOB-DK

KBS-NL

Trichoderma polysporum

Svédország

BBI-SE

Trichoderma harzianum

Franciaország

AGB-IT

ISA-IT

Verticillium dahliae

Hollandia

ARC-NL

Verticillium lecanii

Hollandia

KBS-NL

D. RÉSZ

VEZETŐ REFERENS: NÉMETORSZÁG

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

Alumínium-foszfid

Németország

CAT-PT

DET-DE

Brodifakum

Olaszország

PEL-GB

Bromadiolon

Svédország

ABB-GB

CAL-FR

LIP-FR

Klorálóz

Portugália

PHS-FR

Klorfacinon

Spanyolország

CAL-FR

CFW-DE

FRU-DE

LIP-FR

Difenakum

Finnország

APT-GB

CAL-FR

SOX-GB

Magnézium-foszfid

Németország

DET-DE

Trikálcium-foszfát

Németország

CHM-FR

Cinkfoszfid

Németország

CFW-DE

Szén-monoxid

Olaszország

 

E. RÉSZ

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

Alumínium-foszfid

Németország

DET-DE

UPL-GB

Magnézium-foszfid

Németország

DET-DE

UPL-GB

F. RÉSZ

VEZETŐ REFERENS: HOLLANDIA

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

Didecil-dimetil-ammóniumklorid

Hollandia

LON-DE

Formaldehid

Fertőtlenítőszerként bejelentve

Hollandia

PSD-GB

Glutaraldehid

Belgium

BAS-DE

HBTA (magas forráspontú kátránysav)

Fertőtlenítőszerként bejelentve

Írország

JEY-GB

Hidrogén-peroxid

Finnország

FBL-DE

KIR-NL

SPU-DE

Perecetsav

Hollandia

SOL-GB

Foxim

Finnország

BCS-DE

Nátrium-hipoklorit

Hollandia

SPU-DE

Nátrium-laurilszulfát

Hollandia

ADC-DE

Nátrium-p-toluolszulfon-kloramid

Hollandia

PNP-NL

G. RÉSZ

VEZETŐ REFERENS: LENGYELORSZÁG

Hatóanyag

RMS

Bejelentő

(A)

(B)

(C)

2-Metoxi-5-nitrofenol nátrium só

Lengyelország

 

3(3-Benziloxikarbonilmetil)-2-benzotiazolinon (benzolinon)

Szlovák Köztársaság

 

Kumilfenol

Lengyelország

 

Zsírdesztillálási maradékok

Cseh Köztársaság

 

Flufenzin

Magyarország

 

Flumetszulám

Szlovák Köztársaság

 

Etándial (Glioxal)

Lengyelország

 

Hexametiléntetramin (Urotropin)

Szlovák Köztársaság

 

Laktofen

Cseh Köztársaság

 

Propizoklór

Magyarország

 

2-Merkaptobenzotiazol

Lengyelország

 

Biohumusz

Lengyelország

 

Di-1-p-mentén

Lengyelország

 

Jázmonsav

Magyarország

 

N-fenil-ftálaminsavv

Magyarország

 

Réz komplex 8-hidroxikinolin szalicilsavval

Lengyelország

 

1, 3, 5-tir-(2-Hidroxietil)-hexahidro-s-triazin

Lengyelország

 


(1)  Azok a hatóanyagok, amelyek esetében a C oszlopban nem szerepel bejelentő, az e rendelet 1. cikke (1) bekezdése b) pontja szerinti hatóanyagok.


II. MELLÉKLET

A bejelentők kódazonosítása, neve és címe

Kódazonosítás

Név

Cím

ABB-GB

Activa/Babolna Bromadiolone Task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ABC-GB

AgriSense-BCS Ltd

Treforest Industrial Estate

Pontypridd

Mid Glamorgan CF37 5SU

United Kingdom

Tel. (44-1443) 84 11 55

Fax (44-1443) 84 11 52

mail@agrisense.demon.co.uk

ABP-DE

Agrinova GmbH

Hauptstraße 13

D-67283 Obrigheim/Mühlheim

Tel.: (49) 6359 32 14

Fax: (49) 6359 32 14

agrinova@t-online.de

ACI-BE

Agriculture Chimie Industrie International

Avenue Albert 233

B-1190 Bruxelles

Téléphone (32-2) 508 10 93

Télécopieur (32-2) 514 06 32

roland.levy@swing.be

ACP-FR

Action Pin

ZI de Cazalieu

BP 30

F-40260 Castets des Landes

Téléphone (33) 558 55 07 00

Télécopieur (33) 558 55 07 07

actionpin@action-pin.fr

ADC-DE

ADC Agricultural Development Consulting

Am Vilser Holz 17

D-27305 Bruchhausen-Vilsen

Tel.: (49) 4252-27 81

Fax: (49) 4252-35 98

stratmannb@adc-eu.com

AGB-IT

Agribiotec srl

Via San Bernardo, 22

I-26100 Cremona

Tel. (39) 0535 467 02

Fax (39) 0535 591 95

paolo.lameri@agribiotec.com

AGC-FR

Agrimer

BP 29

Prat Menan

F-29880 Plouguerneau

Téléphone (33) 298 04 54 11

Télécopieur (33) 298 04 55 15

fnicolas@agrimer.com

AGE-IT

Agrivet S.a.s. di Martinelli Maurizio & C.

Via S. Giovanni, 6050

I-40024 Castel San Pietro (BO)

Tel. (39) 051 94 91 19

Fax (39) 051 615 31 85

r.martinelli@bo.nettuno.it

AGF-IT

Agrifutur srl

Agrifutur srl

Via Campagnole, 8

I-25020 Alfianello (Brescia)

Tel. (39) 030 993 47 76

Fax (39) 030 993 47 77

rkm@numerica.it

AGI-IT

Agrimix s.r.l.

Viale Città d'Europa 681

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 529 62 21

Fax (39) 06 529 14 22

info@agrimix.com

AGL-GB

Agil Ltd

Hercules 2, Calleva Park

Aldermaston

Reading RG7 8DN

United Kingdom

Tel. (44-118) 981 33 33

Fax (44-118) 981 09 09

murray@agil.com

AGN-IT

Zolfindustria Srl

Via Cantarana, 17

I-27043 San Cipriano Po (PV)

Tel. (39) 0385 24 17 00

Fax (39) 0385 24 17 05

agrindustria.srl@tin.it

AGR-ES

Agrichem, SA

Plaza de Castilla, 3, 14A

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 14 98 88

Fax (34) 913 14 98 87

info@agrichembio.com

AIF-IT

Aifar Agricola SRL

Registration Department

Via Bazzano 12

I-16019 Ronco Scrivia (GE)

Tel. (39) 010 935 02 67

Fax (39) 010 935 05 32

posta@aifar.it

ALF-ES

Alfarin Química SA

Ibiza 35, 5oC

E-28009 Madrid

Tel. (34) 915 74 87 07

Fax (34) 915 04 31 59

alfarin@asertel.es

ALT-FR

Alltech France

EU Regulatory Affairs Department

2-4 avenue du 6 juin 1944

F-95190 Goussainville

Téléphone (33) 134 38 98 98

Télécopieur (33) 134 38 98 99

gbertin@alltech.com

AMI-IT

Aminco Srl

Via Mandilli 14

I-12071 Bagnasco (Cn)

Tel. (39) 0174 71 66 06

Fax (39) 0174 71 39 63

aminco@isiline.it

AMU-DE

Amu-Systeme

Büschem 13

D-53940 Hellenthal

Tel.: (49) 2482 10 24

Fax: (49) 2482 70 89

amu-hellenthal@t-online.de

AMV-GB

Amvac Chemical UK LTD

Surrey Technology Centre

40 Occam Rd

The Surrey Research Park

Guildford GU2 7YG

United Kingdom

Tel. (44-1483) 29 57 80

Fax (44-1483) 28 57 81

amvacat@easynet.co.uk

APT-GB

Activa/PelGar Brodifacoum and Difenacoum task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ARC-NL

Arcadis PlanRealisatie B.V.

Tree Services

Marowijne 80

NL-7333 PJ Apeldoorn

Tel.: (31-55) 599 94 44

Fax: (31-55) 533 88 44

r.valk@arcadis.nl

ASF-IT

Asfaleia SRL.

Via Mameli, 6

I-06124 Perugia

Tel. (39) 075 573 49 35

Fax (39) 017 82 25 26 32

postmaster@asfaleia.it

ASP-NL

Asepta B.V.

PO Box 33

Cyclotronweg 1

NL-2600 AA Delft

Tel.: (31-15) 256 92 10

Fax: (31-15) 257 19 01

a.vandenende@asepta.nl

ASU-DE

Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG

Stader Elbstraße

D-21683 Stade

Tel.: (49) 4141 92 040

Fax: (49) 4141 92 0410

staehler-agro@staehler.com

AVA-AT

Avenarius-Agro GmbH

Industriestraße 51

A-4600 Wels

Tel.: (43) 7242-489-0

Fax: (43) 7242-489-5

d.stroh@avenarius-agro.at

BAR-GB

Barrier Biotech Limited

36 Haverscroft Ind. Est.

New Road

Attleborough Norfolk NR17 1YE

United Kingdom

Tel. (44-1953) 45 63 63

Fax (44-1953) 45 55 94

nigelb@barrier-biotech.com

BAS-DE

BASF Aktiengesellschaft

APT/EQM — V 005

D-67056 Ludwigshafen

Tel.: (49) 621 607 90 26

Fax: (49) 621 605 20 40

siegfried.kersten@basf-ag.de

BBI-SE

Binab Bio-Innovation AB

Florettgatan 5

S-254 67 Helsingborg

Tfn (46-42) 16 37 04

Fax (46-42) 16 24 97

info@binab.se

BCH-DE

Bayer/Dow Task Force via Bayer AG, Bayer Chemicals

D-51368 Leverkusen

Tel.: (49) 214 306 22 68

Fax: (49) 214 307 23 39

klaus.stroech.ks@bayerchemicals.com

BAL-IE

BioAtlantis Ltd

Baylands, Ballyard

Tralee

County Kerry

Ireland

Tel. (353-66) 71-28592

Fax (353-66) 711 98 02

jtostralee@eircom.net

BCP-GB

Biological Crop Protection Ltd

Occupation Road, Wye

Ashford TN25 5EN

United Kingdom

Tel. (44-1233) 81 32 40

Fax (44-1233) 81 33 83

richardc@biological-crop-protection.co.uk

BCS-DE

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Straße 50

D-40789 Monheim am Rhein

Tel.: (49) 2173 38 33 63

Fax: (49) 2173 38 49 27

norbert.hesse@bayercropscience.com

BCS-FR

Bayer CropScience SA

14-20 rue Pierre Baizet

BP 9163

F-69263 Lyon Cedex 09

Téléphone (33) 472 85 25 25

Télécopieur (33) 472 85 30 82

martyn.griffiths@bayercropscience.com

BIB-ES

Bioibérica, SA

Polígono Industrial Mas Puigvert

Ctra. N-II Km. 680,6

E-08389 Palafolls, Barcelona

Tel. (34) 937 65 03 90

Fax (34) 937 65 01 02

ibartoli@bioiberica.com

BNG-IE

Brown & Gillmer LTD.

Florence Lodge

199 Strand Road, Merrion

Dublin 4

Ireland

Tel. (353-1) 283 82 16

Fax (353-1) 269 58 62

bgfeeds@indigo.ie

BOB-DK

Borregaard BioPlant ApS

Helsingforsgade 27 B

DK-8200 Århus N

Tlf. (45) 86 78 69 88

Fax (45) 86 78 69 22

borregaard@bioplant.dk

BOO-GB

Bootman Chemical Safety Ltd.

Diss Business Centre

Diss IP21 4HD

United Kingdom

Tel. (44-1379) 64 05 34

Fax (44-1379) 64 08 35

info@bootmanchem.com

BPO-GB

BP Global Special Products Ltd

Witan Gate House

500-600 Witan Gate

Milton Keynes MK9 1ES

United Kingdom

Tel. (44-1908) 85 33 44

Fax (44-1908) 85 38 96

gspinfo@bp.com

BRA-GB

BRA-Europe

33 Khattoun Road

Tooting Broadway

London SW17 OJA

United Kingdom

Tel. (44-208) 378 05 17

Fax (44-208) 378 05 17

braeurope@aol.com

BRI-GB

Brimac Carbon Services

21 Dellingburn Street

Greenock PA15 4TP

United Kingdom

Tel. (44-1475) 72 02 73

Fax (44-1475) 72 00 16

info@brimacservices.com

BRM-GB

BRM Agencies

Cheshire House

164 Main Road

Goostrey CW4 8JP

United Kingdom

Tel. (44-1477) 54 40 52

Fax (44-1477) 53 71 70

brianmartin@cheshirehouse.co.uk

CAL-FR

Calliope SAS

Route d'Artix

BP 80

F-64150 Noguères

Téléphone (33) 559 60 92 92

Télécopieur (33) 559 60 92 19

fleconte@calliope-sa.com

CAP-FR

Capiscol

160 route de la Valentine

F-13011 Marseille

Téléphone (33) 491 24 45 45

Télécopieur (33) 491 24 46 11

anne.coutelle@capiscol.com

CAT-PT

Cafum

Centro Agro Técnico de Fumigações Lda.

Rua de Moçambique 159 A2

PT-3000 Coimbra

Tel.: (351-239) 40 10 60 ou (351-239) 40 59 70

Fax: (351-239) 70 43 76

cafum@cafum.pt

CEL-DE

Scotts Celaflor GmbH

Konrad-Adenauer-Straße 30

D-55218 Ingelheim

Tel.: (49) 6132 78 03-0

Fax: (49) 6132 20 67

otto.schweinsberg@scotts.com

CEQ-ES

Cequisa

Muntaner, 322, 1o

E-08021 Barcelona

Tel. (34) 932 40 29 10

Fax (34) 932 00 56 48

xavier@cequisa.com

CER-FR

Cerexagri SA

1 rue des Frères Lumière

F-78373 Plaisir

Téléphone (33) 130 81 73 00

Télecopieur (33) 130 81 72 50

mark.egsmose@cerexagri.com

CFP-FR

Nufarm SA

Département „Homologations et Règlementation”

28 boulevard Camélinat

F-92230 Gennevilliers

Téléphone (33) 140 85 50 20

Télecopieur (33) 140 85 51 56

claude.chelle@fr.nufarm.com

CFW-DE

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 305

D-30519 Hannover

Tel.: (49) 511 984 96-0

Fax: (49) 511 984 96-40

cfw@wuelfel.de

CGL-GB

Catalytic Generators UK Limited

Mariel T Monk

2 Priory Court Pilgrim Street

London

United Kingdom

Tel. (44-207) 236 14 14

Fax (44-207) 329 87 87

london@merricks.co.uk

CHE-DK

Cheminova A/S

Registration Department

P.O. Box 9

DK-7620 Lemvig

Tel. (45) 96 90 96 90

Fax (45) 96 90 96 91

info@cheminova.dk

CHM-FR

Chemimpex SA/Mauer

1817 Route de Tutegny

F-01170 Cessy

Téléphone (33) 450 41 48 60

amselian@aol.com

CLM-NL

CLM research and advice Plc

PO Box 10015

Amsterdamsestraatweg 877

NL-3505 AA Utrecht

Tel.: (31-30) 244 13 01

Fax: (31-30) 244 13 18

clm@clm.nl

CNA-ES

Carus Nalon SL

Barrio Nalon s/n

E-33100 Trubia/Oviedo

Tel. (34) 985 78 55 13

Fax (34) 985 78 55 10

carus@carusnalon.com

COL-FR

Coleacp

5 rue de la Corderie

CENTRA 342

F-94586 Rungis Cedex

Téléphone (33) 141 80 02 10

Télécopieur (33) 141 80 02 19

coleacp@coleacp.org

CPS-ES

Cepsa

Av. Partenón, 12

Campo de las Naciones

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 37 96 69

Fax (34) 913 37 96 09

aranzazu.guzman@madrid.cepsa.es

CRO-GB

Crompton Europe Limited

Kennet House

4 Langley Quay, Langley

Slough SL3 6EH

United Kingdom

Tel. (44-1753) 60 30 48

Fax (44-1753) 60 30 77

phil.pritchard@cromptoncorp.com

CRT-GB

Certis

1b Mills Way

Boscombe Bown Business Park

Amesbury SP4 7RX

United Kingdom

Tel. (44-1980) 67 65 00

Fax (44-1980) 62 65 55

certis@certiseurope.co.uk

CRU-IT

Cerrus sas

Via Papa Giovanni XXIII, 84

I-21040 Uboldo (VA)

Tel. (39) 02 96 78 21 08

Fax (39) 02 96 78 29 01

cerrus@tiscalinet.it

PZD-NL

Plantenziektenkundige Dienst

PO Box 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel.: (31-31) 749 69 11

Fax: (31-31) 742 17 01

p.jellema@pd.agro.nl

CVX-BE

ChevronTexaco Technology Ghent

Technologiepark — Zwijnaarde 2

B-9052 Gent/Zwijnaarde

Tel. (32) 9 240 71 11

Fax (32) 9 240 72 22

arickjl@chevrontexaco.com

DEN-NL

DeruNed bv

Marconistraat 10

NL-2665 JE Bleiswijk

Tel.: (31-10) 522 15 14

Fax: (31-10) 522 02 50

deruned@deruned.nl

DET-DE

Detia Freyberg GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11

D-69514 Laudenbach

Tel.: (49) 6201 708-0

Fax: (49) 6201 708-427

zulassung@detia-degesch.de

DKI-NL

Denka International B.V.

Hanzeweg 1

NL-3771 NG Barneveld

Tel.: (31-34) 245 54 55

Fax: (31-34) 249 05 87

info@denka.nl

DUS-DE

Degussa Texturant Systems Deutschland GmbH & Co. KG

Ausschläger Elbdeich 62

D-20539 Hamburg

Tel.: (49) 40 789 55-0

Fax: (49) 40 789 55 83 29

reception.hamburg@degussa.com

DXN-DK

Duxon ApS

Skovgaardsvænget 628

DK-8310 Tranbjerg J

Tlf. (45) 96 23 91 00

Fax (45) 96 23 91 02

duxon@mail.tele.dk

ECP-DE

Elefant Chemische Produkte GmbH

Ringstraße 35—37

D-70736 Fellbach

Tel.: (49) 711 58 00 33

Fax: (49) 711 58 00 35

elefant-gmbh@web.de

ECY-GB

ECOspray Ltd

Grange Farm

Cockley Cley Road

Hilborough Thetford

IP26 5BT

United Kingdom

Tel. (44-176) 75 61 00

Fax (44-176) 75 63 13

enquiries@ecospray.com

ERO-IT

Euroagro s.r.l.

via Lazzaretti 5/A

I-42100 Reggio Emilia

Tel. (39) 0522 51 86 86

Fax (39) 0522 51 49 91

euroagro_italia@libero.it

ESA-NL

ECOstyle BV

Vaart Noordzijde 2a

NL-8426 AN Appelscha

Tel.: (31-51) 643 21 22

Fax: (31-51) 643 31 13

info@ecostyle.nl

ESS-IT

Esseco SpA

Via San Cassiano 99

I-28069 Trecate (Novara)

Tel. (39) 0321 790-1

Fax (39) 0321 790-215

chemsupport@esseco.it

FBL-DE

FiBL Berlin e.V.

Dr. K. Wilbois

Rungestraße 29

D-10179 Berlin

Tel.: (49) 6257 50 54 89

Fax: (49) 6257 50 54 98

klaus-peter.wilbois@fibl.de

FER-GB

Feralco (UK) Limited

Ditton Road

Widnes WA8 0PH

United Kingdom

Tel. (44-151) 802 29 10

Fax (44-151) 802 29 99

barry.lilley@feralco.com

FIN-GB

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House

Whittington

Worcester WR5 2RQ

United Kingdom

Tel. (44-1905) 36 18 00

Fax (44-1905) 36 18 10

enquire@fine-agrochemicals.com

FLU-DE

Flügel GmbH

Westerhöfer Straße 45

D-37520 Osterode/Harz

Tel.: (49) 5522 823 60

Fax: (49) 5522 843 26

info@fluegel-gmbh.de

FOC-GB

Forestry Commission

Forestry Commission Silvan House

231 Corstorphine Road

Edinburgh EH12 7AT

United Kingdom

Tel. (44-131) 334 03 03

Fax (44-131) 334 30 47

james.dewar@forestry.gsi.gov.uk

FRB-BE

Mr. John Ivey

Les Clos des Coulerins

F-74580 Viry

Téléphone (33) 450 04 76 01

Télécopieur (33) 450 04 76 01

JIvey94819@aol.com

FRU-DE

Frunol Delizia GmbH

Dübener Straße 145

D-04509 Delitzsch

Tel.: (49) 34202 65 30-0

Fax: (49) 34202 65 30-9

info@frunol-delicia.de

GER-FR

Germicopa SAS

1 allée Loeiz-Herrieu

F-29334 Quimper Cedex

Téléphone (33) 298 10 01 00

Télécopieur (33) 298 10 01 42

jeanyves.abgrall@germicopa.fr

GLO-BE

Globachem NV

Leeuwerweg 138

B-3803 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 178 57 17

Fax (32-1) 168 15 65

globachem@globachem.com

GOB-IT

L. Gobbi s.r.l.

Registration Department

Via Vallecalda 33

I-16013 Campo Ligure (GE)

Tel. (39) 010 92 03 95

Fax (39) 010 92 14 00

info@lgobbi.it

GOM-ES

Gomensoro Química SA

Torneros, 14

Polígono Industrial Los Ángeles

E-28906 Getafe, Madrid

Tel. (34) 916 95 24 00

Fax (34) 916 82 36 99

gomenki@arrakis.es

GSO-GB

Growing Success Organics Limited

Hill Top Business Park

Devizes Road

Salisbury SP3 4UF

United Kingdom

Tel. (44-1722) 33 77 44

Fax (44-1722) 33 31 77

info@growingsucess.org.uk

GTL-GB

Growth Technology Ltd

Unit 66, Taunton Trading Estate

Taunton TA2 6RX

United Kingdom

Tel. (44-1823) 32 52 91

Fax (44-1823) 32 54 87

info@growthtechnology.com

GYL-SE

Gyllebo Gödning AB

Vessmantorpsvägen 16

S-260 70 Ljungbyhed

Tfn (46-435) 44 10 40

Fax (46-435) 44 10 40

gyllebo.plantskydd@telia.com

HAS-GR

House of Agriculture Spirou Aebe

Dr Dinos Chassapis, Assistant

Professor in Chemistry

5, Markoni Str.

GR-122 42 Athens

Τηλ.: (30) 210-349 75 00

Φαξ: (30) 210-342 85 01

agrospir@spirou.gr

HLA-GB

Headland Agrochemicals Ltd

Norfolk House

Great Chesterford CB10 1PF

United Kingdom

Tel. (44-1799) 53 01 46

Fax (44-1799) 53 02 29

stephen.foote@headlandgroup.com

HOC-GB

Hockley International Limited

Hockley House

354 Park Lane

Poynton Stockport SK12 1RL

United Kingdom

Tel. (44-1625) 87 85 90

Fax (44-1625) 87 72 85

mail@hockley.co.uk

HRM-BE

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257

B-3800 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 168 68 66

Fax (32-1) 170 74 84

hermoo@hermoo.be

HTO-GB

Tioxide Europe Ltd

Haverton Hill Road

Billingham TS23 1PS

United Kingdom

Tel. (44-1642) 37 03 00

Fax (44-1642) 37 02 90

greg_s_mcnulty@huntsman.com

IAB-ES

IAB, SL (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, SL)

Ctra. Moncada-Náquera, km 1,7

E-46113 Moncada (Valencia)

Tel. (34) 961 30 90 24

Fax (34) 961 30 92 42

iab@iabiotec.com

IAS-SE

Interagro Skog AB

Eliselund

S-247 92 Södra Sandby

Tfn (46-46) 532 00

Fax (46-46) 532 08

walde@interagroskog.se

IBT-IT

Intrachem Bio Italia Spa

Via XXV Aprile 44

I-24050 Grassobbio Bergamo

Tel. (39) 035 33 53 13

Fax (39) 035 33 53 34

info@intrachem.it

IDB-ES

Idebio SL

Bell, 3 — Polígono El Montalvo

E-37188 Carbajosa De La Sagrada

Salamanca

Tel. (34) 92 31 92 40

Fax (34) 92 31 92 39

idebio@helcom.es

IOI-DE

Imperial-Oel-Import Handelsgesellschaft mbH

Bergstraße 11

D-20095 Hamburg

Tel.: (49) 4033 85 33-0

Fax: (49) 4033 85 33 85

info@imperial-oel-import.de

ISA-IT

Isagro S.p.A.

Via Caldera 21

20153 Milano

Tel. (39) 0240 90 11

Fax (39) 0240 90 12 87

agiambelli@isagro.it

JAH-GB

J A Humphrey Agriculture

189 Castleroe Road

Coleraine BT51 3QT

United Kingdom

Tel. (44-28) 70 86 87 33

Fax (44-28) 70 86 87 35

rhumphrey@nicobrand.com

JCA-ES

Julio Cabrero y Cía, SL

Puerto De Requejada

E-39312-Requejada (Cantabria)

Tel. (34) 942 82 40 89

Fax (34) 942 82 50 57

julio.cabrero@juliocabrero.com

JEY-GB

Jeyes Ltd

Brunel Way

Thetford IP24 1HF

United Kingdom

Tel. (44-1842) 75 45 67

Fax (44-1842) 75 76 83

nigel.cooper@jeyes.co.uk

JSC-GB

JSC International Ltd

Osborne House

20 Victoria Avenue

Harrogate HG1 5QY

United Kingdom

Tel. (44-1423) 52 02 45

Fax (44-1423) 52 02 97

terry.tooby@jsci.co.uk

KBS-NL

Koppert Beheer BV

Department R&D Microbials and Regulatory Affairs

Veilingweg 17/PO Box 155

NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs

Tel.: (31-10) 514 04 44

Fax: (31-10) 511 52 03

info@koppert.nl

KIR-NL

Kemira Chemicals B.V.

PO Box 1015

NL-3180 AA Rozenburg

Tel.: (31-18) 128 25 40

Fax: (31-18) 128 25 36

dees_van.kruyssen@kemira.com

KRO-DE

Kronos International, INC.

Peschstraße 5

D-51373 Leverkusen

Tel.: (49) 214 356-0

Fax: (49) 214 421 50

kronos.leverkusen@nli-usa.com

KWZ-AT

F. Joh. Kwizda GmbH

Sarea Saatguttechnik

Freilingerstraße 44

A-4614 Marchtrenk

Tel.: (43) 7243 535 26-0

Fax: (43) 7243 535 26-12

office@sarea.at

LGO-FR

Laboratoires GOËMAR SA

ZAC La Madeleine

Avenue Général-Patton

F-35400 Saint-Malo

Téléphone (33) 299 21 53 70

Télécopieur (33) 299 82 56 17

labo@goemar.com

LIP-FR

LiphaTech SA

201 rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Téléphone (33) 143 94 55 50

Télécopieur (33) 148 77 44 31

ahoussin@merck.fr

LLC-AT

Consep GmbH

Furth 27

A-2013 Gollersdorf

Tel.: (43) 2954 30244

Fax: (43) 2954 30245

wmaxwald@lander.es

LON-DE

Lonza GmbH

Morianstraße 32

D-42103 Wuppertal

Tel.: (49) 202 245 38 33

Fax: (49) 202 245 38 30

gisbert.mehring@lonzagroup.com

LUX-NL

Luxan B.V.

Industrieweg 2

NL-6662 PA Elst

Tel.: (31-48) 136 08 11

Fax: (31-48) 137 67 34

luxan@luxan.nl

MAK-BE

Makhteshim-Agan International Coordination Centre (MAICC)

Avenue Louise 283

B-1050 Bruxelles

Téléphone (32-2) 646 86 06

Télécopieur (32-2) 646 91 52

steve.kozlen@maicc.be

MAS-BE

Mitsui AgriScience International SA/BV

Boulevard de la Woluwe 60

Woluwedal 60

B-1200 Brussel

Tel.: (32-2) 331 38 94

Fax: (31-2) 331 38 60

thorez@certiseurope.fr

MEL-NL

Melchemie Holland B.V.

Postbus 143

NL-6800 AC Arnhem

Tel.: (31-26) 445 12 51

Fax: (31-26) 442 50 93

info@melchemie.com

MEU-GB

Mycotech Europe LTD.

12 Lonsdale Gardens

Tunbridge Wells TN1 1PA

United Kingdom

Tel. (44-1580) 88 20 59

Fax (44-1580) 88 20 57

fjr@agrilexuk.com

MFS-GB

Macfarlan Smith Limited

Wheatfield Road

Edinburgh EH11 2QA

United Kingdom

Tel. (44-131) 337 24 34

Fax (44-131) 337 98 13

melanie.jackson@macsmith.com

MGK-GB

MGK Europe Limited

21 Wilson Street

London EC2M 2TD

United Kingdom

Tel. (44-207) 588 08 00

Fax (44-207) 588 05 55

glazer.barry@dorseylaw.com

MIB-NL

Micro Biomentor BV

PO Box 50

Middelbroekweg 67

2675 ZH Honselersdijk

Tel.: (31-17) 462 67 63

Fax: (31-17) 461 40 76

info@microbiomentor.nl

NDC-SE

NIM Distribution Center AB

Stigbergsvägen 4

S-141 32 Huddinge

Tfn (46-8) 740 26 30

Fax (46-8) 740 2618

info@bionim.com

NEU-DE

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3

D-31860 Emmerthal

Tel.: (49) 5155 624-126

Fax: (49) 5155 60 10

wilhelmy@neudorff.de

NLI-AT

Nufarm GmbH & Co KG

Registration Department

St.-Peter-Straße 25

A-4021 Linz

Tel.: (43) 732 69 18-0

Fax: (43) 732 69 18-2004

eric.gibert@at.nufarm.com

NOV-FR

Novance SA

Venette

BP 20609

F-60206 Compiègne

Téléphone (33) 344 90 70 96

Télécopieur (33) 344 90 70 70

p.ravier@novance.com

NSA-GB

National Sulphuric Acid Association Limited

19 Newgate Street

Chester CH1 1DE

United Kingdom

Tel. (44-1244) 32 22 00

Fax (44-1244) 34 51 55

tomfleet@nsaa.org.uk or pamlatham@nsaa.org.uk

NSC-GB

Novigen Sciences Ltd

2D Hornbeam Park Oval

Harrogate HG2 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1423) 85 32 00

Fax (44-1423) 81 04 31

charris@novigensci.co.uk

OGT-IE

Oilean Glas Teoranta

Meenmore

Dungloe

County Donegal

Ireland

Tel. (353-75) 213 19

Fax (353-75) 218 07

smgo11@gofree.indigo.ie

OLE-BE

Oleon nv

Assenedestraat 2

B-9940 Ertvelde

Tel.: (32-9) 341 10 11

Fax: (32-9) 341 10 00

info@oleon.com

OMX-GB

Omex Agriculture Ltd

Bardney Airfield

Tupholme

Lincoln LN3 5TP

United Kingdom

Tel. (44-1526) 39 60 00

Fax (44-1526) 39 60 01

enquire@omex.com

ORI-GB

Organic Insecticides

Parkwood, Maltmans Lane

Gerrards Cross SL9 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1494) 81 65 75

Fax (44-1494) 81 65 78

OSK-ES

Osku España, SL

Polígono Industrial El Zurdo, nave 13

Ctra. de la Estación

E-Abarán, Murcia

Tel. (34) 968 77 06 23

Fax (34) 968 77 06 12

oskuesp@oskuesp.e.telefonica.net

PAB-SE

Perstorp Specialty Chemicals AB

S-284 80 Perstorp

Tfn (46-435) 380 00

Fax (46-435) 381 00

perstorp@perstorp.com

PBC-ES

Procesos Bioquímicos Claramunt-Forner, SL

Senda de les Deu, 11

E-46138 Rafelbunol, Valencia

Tel. (34) 961 40 21 69

Fax (34) 961 40 21 69

ana.perez@acgbioconsulting.com

PBI-GB

pbi Home & Garden Ltd

Durhan House

214-224 High Street

Waltham Cross EN8 7DP

United Kingdom

Tel. (44-1992) 78 42 00

Fax (44-1992) 78 49 50

teresa.jones@pbi.co.uk

PBK-AT

Manfred Pfersich, Kenya Pyrethrum Information Centre

Kenya Pyrethrum Information Centre

Haslaustraße 807

A-5411 Oberalm

Tel.: (43) 6245 83 38 10

Fax: (43) 6245 823 56

manfred.pfersich@kenya-pyrethrum.com

PEL-GB

PelGar International Ltd.

Index House, Peak Centre

Midhurst Rd

Liphook GU30 7TN

United Kingdom

Tel. (44-1428) 72 22 50

Fax (44-1428) 72 28 11

info@pelgar.demon.co.uk

PET-PT

Petrogal, S.A.

Rua Tomás da Fonseca, Torre C

PT-1600-209 Lisboa

Tel.: (351-21) 724 26 08

Fax: (351-21) 724 29 53

luis.brito.soares@galpenergia.com

PGM-GB

Pet and Garden Manufacturing plc

Queens Rd.

Sanquhar DG4 6DN

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

PHS-FR

Physalys

3 rue de l'Arrivée — BP 215

F-75749 Paris Cedex 15

Téléphone (33) 143 21 70 62

Télécopieur (33) 143 21 70 63

ybassat@physalys.com

PHY-GR

Phytophyl N·G· Stavrakis

Averof 16

GR-104 33 Athens

Τηλ.: (30) 22620 586 70

Φαξ: (30) 22620 587 35

nista@otenet.gr

PKA-DE

Probis GmbH & Andermatt Biocontrol Taskforce

Daimlerstraße 16/1

D-75446 Wiernheim

Tel.: (49) 7044 91 42 21

Fax: (49) 7044 91 42 25

probis.knoch@t-online.de

PLS-IT

Polisenio srl.

Via S. Andrea 10

I-48022 Lugo (RA)

Tel. (39) 0545 245 60

Fax (39) 0545 245 87

polisenio@lamiarete.com

PNP-NL

PNP Holding bv

Nijverheidsplein 21 G

NL-3771 MR Barneveld

Tel.: (31-34) 240 47 60

Fax: (31-34) 240 47 67

info@axcentive.com

PPP-FR

Plant Protection Projects

Le Pont Neuf

Route de Gordes

F-84220 Cabriéres d'Avignon

Téléphone (33) 432 52 17 51

Télécopieur (33) 490 76 80 71

stephen.shires@wanadoo.fr

PRO-ES

Probelte, SA

Ctra. Madrid, km. 384,6 Polígono Industrial

El Tiro

E-30100 Espinardo (Murcia)

Tel. (34) 968 30 72 50

Fax (34) 968 30 54 32

probelte@probelte.es

PSD-GB

Pesticides Safety Directorate

Mallard House, Kings Pool

3 Peasholme Green

York YO1 7PX

United Kingdom

Tel. (44-1904) 64 05 00

Fax (44-1904) 45 57 33

Information@psd.defra.gsi.gov.uk

PUN-DK

Punya Innovations

Almevej 180

DK-3250 Gilleleje

Tlf (45) 48 30 17 27

Fax (45) 48 30 22 27

punya@worldonline.dk

PYC-FR

Pyco SA

Route de Saint-Sever — Haut-Mauco

BP 27

F-40001 Mont-de-Marsan Cedex

Téléphone (33) 558 05 89 37

Télécopieur (33) 558 05 89 36

alain.dini@bayercropscience.com

RAG-DE

agrostulln GmbH

Werksweg 2

D-92551 Stulln

Tel.: (49) 9435 39 32 27

Fax: (49) 9435 39 32 28

m.meier@agrostulln.de

RHZ-NL

Rhizopon B.V.

PO Box 110

NL-2394 ZG Hazerswoude

Tel.: (31-71) 341 51 46

Fax: (31-71) 341 58 29

info@rhizopon.com

RLE-ES

Repsolypf Lubricantes y Especialidades

Orense, 34

E-28020 Madrid

Tel. (34) 913 48 78 00

Fax (34) 913 23 70 32

msalinasg@repsolypf.com

RML-IT

R.A.M.OIL S.p.A.

Via Filichito 16/A

Tavernanova di Casalnuovo

I-80013 Napoli

Tel. (39) 081 519 51 11

Fax (39) 081 842 10 79

info@ramoil.it

RUS-GB

Russell Fine Chemicals Ltd

68 Third Avenue

Deeside Industrial Park

Deeside CH5 2LA

United Kingdom

Tel. (44-1244) 28 13 33

Fax (44-1244) 28 18 78

alzaidi@Russellipm.com

SAA-PT

Sapec Agro, S.A.

Rua Victor Cordon, 19

PT-1200-482 Lisboa

Tel.: (351-21) 322 27 49

Fax: (351-21) 322 27 35

cesmeraldo@agro.sapec.pt

SAG-FR

JP Industrie

16 avenue des Chateaupieds

F-92565 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 155 47 96 60

Télécopieur (33) 155 47 96 69

service.client@jp-industrie.com

SAM-FR

Samabiol SA

La Grande Marine

F-84800 Isle-sur-la-Sorgue

Téléphone (33) 490 21 44 44

Télécopieur (33) 490 38 10 55

samabiol@samabiol.com

SAP-FR

Saphyr

ZI des Terriers

F-06600 Antibes

Téléphone (33) 493 74 73 13

Télécopieur (33) 493 74 82 30

saphyr@rotenone.com

SBS-IT

Serbios S.r.l.

VIA E.FERMI, 112

I-45021 Badia Polesine (RO)

Tel. (39) 0425 59 06 22

Fax (39) 0425 59 08 76

info@serbios.it

SDQ-ES

Sociedad Española de Desarrollos Químicos, SA (SEDQ)

Avenida Diagonal, 352, entresuelo

E-08013 Barcelona

Tel. (34) 934 58 40 00

Fax (34) 934 58 40 07

jcastella@sedq.es

SEI-NL

Shin-Etsu International Europe B V

World Trade Center Amsterdam

Strawinskylaan B-827

NL-1077 XX Amsterdam

Tel.: (31-20) 662 13 59

Fax: (31-20) 664 90 00

shinint@attglobal.net

SFS-FR

Scotts France SAS

21 chemin de la Sauvegarde

BP 92

F-69136 Écully Cedex

Téléphone (33) 472 86 67 00

Télécopieur (33) 472 86 67 86

nicolas.le-brun-keris@scottsco.com

SHC-FR

SiberHegner & Cie. (France) S.A.

1475 quai du Rhône — BP 266

F-01702 Miribel Cedex

Téléphone (33) 478 55 78 73

Télécopieur (33) 478 55 78 87

thomas.steinmann@SiberHegner.com

SIC-IT

SICIT 2000 S.p.A.

Via Arzignano 80

I-36072 Chiampo (VI)

Tel. (39) 0444 62 31 32

Fax (39) 0444 62 59 03

sicitspa@tin.it

SIP-IT

Sipcam SpA

Via Sempione 195

I-20016 Pero (Milano)

Tel. (39) 02 35 37 84 00

Fax (39) 02 339 02 75

sipcam@sipcam.it

SLY-FR

Solvay SA

12 cours Albert 1er

F-75383 Paris cedex 08

Téléphone (33) 140 75 80 00

Télécopieur (33) 142 89 12 57

frederik.degraeve@Solvay.com

SML-GB

M/s Sulphur Mills Limited

C/o Unity Garments Ltd

Unity House, Fletcher Street

Bolton BL36 N3

United Kingdom

Tel. (44-1204) 49 73 78

Fax (44-1204) 49 73 78

sml@sulphurmills.com

SOL-GB

Solvay Interox Ltd

PO Box 7

Warrington WA4 6HB

United Kingdom

Tel. (44-1925) 64 35 12

Fax (44-1925) 65 58 56

tom.candy@solvay.com

SOX-GB

Sorex Limited

St Michael's Industrial Estate

Widnes WA8 8TJ

United Kingdom

Tel. (44-151) 420-7151

Fax (44-151) 495-1163

rogers@sorex.com

SPL-GB

Sphere Laboratories (London) Ltd

The Yews

Main Street

Chilton OX11 0RZ

United Kingdom

Tel. (44-1235) 83 18 02

Fax (44-1235) 83 38 96

bobn@jrfint.demon.co.uk

SPU-DE

Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77

D-20097 Hamburg

Tel.: (49) 4023 65 20

Fax: (49) 4023 65 22 80

mail@spiess-urania.com

STG-GB

Stephenson Group Limited

PO Box 305

Listerhills Road

Bradford BD7 1HY

United Kingdom

Tel. (44-1274) 72 38 11

Fax (44-1274) 37 01 08

ssc@stephensongroup.co.uk

STI-IT

S.T.I. — Solfotecnica Italiana S.p.A.

Via Evangelista Torricelli, 2

I-48010 Cotignola (RA)

Tel. (39) 0545 99 24 55

Fax (39) 0545 90 82 87

aamenta@solfotecnica.com

SUM-FR

Valent BioSciences

Parc d'affaires de Crécy

2 rue Claude-Chappe

F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Téléphone (33) 478 64 32 60

Télécopieur (33) 478 47 70 05

denise.munday@valentbiosciences.ch

SUN-BE

Sun Oil Company Belgium NV

Ingberthoeveweg 4

B-2630 Aartselaar

Tel.: (32-3) 458 12 30

Fax: (31-3) 458 14 78

info@sunoco.be

SYN-GB

Syngenta

European Regional Centre

Surrey Research Park, Priestley Road

Guildford GU2 7YH

United Kingdom

Tel. (44-1483) 26 02 40

Fax (44-1483) 26 00 19

simon.baker@syngenta.com

TAE-DE

Earth BioScience, Inc. (formerly Taensa, Inc.)

c/o Bayer AG

Agricultural Centre Monheim

D-51368 Leverkusen

dhd@dhd-consulting.de

TBE-ES

Tratamientos Bio-Ecológicos, SA

Polígono Industrial Los Urreas, 31

E-30730 San Javier (Murcia)

Tel. (34) 968 57 20 04

Fax (34) 968 19 22 51

trabe1@telefonica.net

TEM-DE

Temmen GmbH

Ankerstraße 74

D-65795 Hattersheim

Tel.: (49) 6145 99 19-0

Fax: (49) 6145 99 19-19

temmen@aol.com

TOM-FR

Arysta Paris SAS

18 avenue de l'Opéra

F-75001 Paris

Téléphone (33) 142 96 14 56

Télécopieur (33) 142 97 52 91

oudar@par.tomen.co.uk

TOT-FR

Total Solvants

51 esplanade du Général-de-Gaulle

La Défense 10

F-92069 Paris-La Défense

Téléphone (33) 141 35 59 83

Télécopieur (33) 141 35 51 34

christian.varescon@totalfinaelf.com

TRD-FR

La Toulousaine de Recherche et de Développement

Zone industrielle de Pompignal

F-31190 Miremont

Téléphone (33) 561 50 61 58

Télécopieur (33) 561 50 84 42

anne.paulhe@latoulousaine.fr

TRF-DE

Trifolio-M GmbH

Sonnenstraße 22

D-35633 Lahnau

Tel.: (49) 6441 631 14

Fax: (49) 6441 646 50

info@trifolio-m.de

UPL-GB

United Phosphorus Ltd

Chadwick House

Birchwood Park

Warrington XWA3 6AE

United Kingdom

Tel. (44-1925) 85 90 09

Fax (44-1925) 85 19 51

julie@uplukreg.demon.co.uk

VAL-IT

Valagro S.p.A.

Zona Industriale

I-66040 Piazzano di Atessa — Chieti

Tel. (39) 0872 88 11

Fax (39) 0872 88 13 95

o.larocca@valagro.com

VIO-GR

Vioryl S.A.

36 Viltaniotis St.

Kato Kifissia

GR-145 64 Athens

Τηλ.: (30) 210-807 46 03

Φαξ: (30) 210-807 46 81

vioryl@vioryl.gr

VIT-GB

Vitax Ltd

Owen Street

Coalville LE67 3DE

United Kingdom

Tel. (44-530) 51 00 60

Fax (44-530) 51 02 99

tech@vitax.co.uk

VRA-FI

Verdera Oy

P.O. Box 330

Porkkalankatu 3

FI-00101 Helsinki

Tel. (358) 10 86 15 11

Fax (358) 108 62 11 26

maiju.heith@kemira.com

XED-FR

Xeda International SA

2 ZA de la Crau

F-13670 Saint-Andiol

Téléphone (33) 490 90 23 23

Télécopieur (33) 490 90 23 20

xeda.int@wanadoo.fr

XOM-FR

ExxonMobil

2 rue des Martinets

F-92500 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 147 10 60 00

Télécopieur (33) 147 10 66 03

olivier.traversaz@exxonmobil.com

ZOL-IT

Zolfital SpA

Via di S. Teresa 23

I-00198 Roma RM

Tel. (39) 06 854 10 96

Fax (39) 06 854 31 49

zolfital@tin.it


III. MELLÉKLET

A tagállamok koordináló hatósága (részletesebb információ a következő honlapon áll rendelkezésre: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)

 

AUSZTRIA

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIUM

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

CIPRUS

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

CSEH KÖZTÁRSASÁG

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

DÁNIA

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

ÉSZTORSZÁG

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

FINNORSZÁG

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FI-00501 Helsinki

 

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Sous direction de la qualité et de la protection des végétaux

Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrans

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

NÉMETORSZÁG

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

GÖRÖGORSZÁG

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

MAGYARORSZÁG

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

ÍRORSZÁG

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

OLASZORSZÁG

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

 

LETTORSZÁG

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LITVÁNIA

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUXEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d’Esch

L-1019 Luxembourg

 

MÁLTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

HOLLANDIA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

LENGYELORSZÁG

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGÁLIA

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

 

SZLOVÁKIA

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SZLOVÉNIA

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

SPANYOLORSZÁG

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

SVÉDORSZÁG

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


IV. MELLÉKLET

Tagállami szervezetek, amelyekkel kapcsolatba kell lépni a 30. cikkben említett díjfizetések tekintetében, és amelyeknek ezeket a díjakat fizetni kell

 

AUSZTRIA

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIUM

Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

CIPRUS

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

CSEH KÖZTÁRSASÁG

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

DÁNIA

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

ÉSZTORSZÁG

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

FINNORSZÁG

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

PO BOX 42

FI-00501 Helsinki

Bank and account:

Nordea Bank

Bankszámla: 166030-101330

IBAN: FI3716603000101330

SWIFT: NDEAFIHH

FI-00501 Helsinki

 

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Bureau de la Réglementation des Produits antiparasitaires — 251 rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

NÉMETORSZÁG

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

GÖRÖGORSZÁG

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

MAGYARORSZÁG

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

ÍRORSZÁG

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

OLASZORSZÁG

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

N. di conto corrente postale n. 52744570

IBAN: IT 43

CIN: E

BIC: BPPIITRRXXX

ABI: 7601

CAB: 14500

 

LETTORSZÁG

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LITVÁNIA

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUXEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Boîte postale 1904

L-1019 Luxembourg

 

MÁLTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

HOLLANDIA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

LENGYELORSZÁG

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGÁLIA

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês,

P-2780 OEIRAS

Número de conta: 003505840003800793097

Banco: Caixa Geral de Depósitos

 

SZLOVÁKIA

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SZLOVÉNIA

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

SPANYOLORSZÁG

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

SVÉDORSZÁG

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

National Giro Account: 4465054 – 7

 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


V. MELLÉKLET

Az új tagállamokban a gyártók által bejelentendő adatok

A bejelentés papíron vagy elektronikus levélben kell megtörténjen.

A kérelem a következő információkat tartalmazza:

1.

A BEJELENTŐ AZONOSÍTÁSI ADATAI

1.1.

A hatóanyag gyártója az 1112/2002/EK rendelet 2. cikkének b) pontjában meghatározottak szerint (név, cím, beleértve az üzem helyét is).

1.2.

A gyártó neve és címe az 1112/2002/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározottak szerint, beleértve a bejelentésért felelős (természetes) személy nevét és a rendeletből eredő további kötelezettségeket.

1.2.1.

a)

Telefonszám

b)

Telefax-szám

c)

Elektronikuslevél-cím

1.2.2.

a)

Kapcsolattartó:

b)

Alternatív:

2.

AZ AZONOSÍTÁST MEGKÖNNYÍTŐ INFORMÁCIÓ

2.1.

Szokásos név (javasolt vagy ISO szerint – adott esetben) meghatározva, ahol ez releváns ezek változatait, például sókat, észtereket vagy aminokat, amelyeket a gyártó állított elő. Mikroorganizmus-fajok esetén, adott esetben az alfajok neveivel.

2.2.

Kémiai név (IUPAC és CAS-nómenklatúra) (adott esetben).

2.3.

CAS, CIPAC és EGK-számok (ha rendelkezésre állnak).

2.4.

Empírikus és strukturális képletek, molekuláris tömeg (adott esetben).

2.5.

Bármely más, fontosnak tartott információ, amely elősegíti az azonosítást, például gyártási/kivonási módszer vagy azoknak az anyagoknak az eredete, amelyekből a hatóanyagot előállították.

2.6.

A hatóanyag tisztaságának meghatározása g/kg-ban vagy g/l-ben (adott esetben).

3.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

3.1.

Minden tagállamra egy növényi/használati lista a növényvédő szereket tartalmazó hatóanyagokról, amelyek jelenleg engedélyezettek vagy használatban állnak.

4.

VÁLLALÁS

A bejelentő vállalja, hogy a kijelölt referens tagállam együttműködésért felelős hatóságának a dossziét a 2229/2004/EK rendelet 12. cikkében meghatározott határidőn belül benyújtja.

A bejelentő kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a teljes dosszié benyújtásakor a tagállamoknak díjat kell fizetnie.

A bejelentő igazolja, hogy a fent említett információ hiteles és helyes.

A bejelentő kijelenti, hogy abban az esetben, ha erre szükség van, csatolni tudja a gyártó engedélyét az e rendeletnek megfelelő kizárólagos képviseletről.

Aláírás (az 1.1. pontban említett, a gyártó nevében eljáró felhatalmazott személyként).


24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/64


A BIZOTTSÁG 2230/2004/EK RENDELETE

(2004. december 23.)

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése vonatkozásában a 178/2002/EK rendelet alkalmazásának végrehajtási szabályairól

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (3) bekezdésére,

konzultálva az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal,

mivel:

(1)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: „a Hatóság”) és a tagállamoknak a Hatóság küldetési területén működő intézményei közötti hálózatbaszervezett működés a Hatóság működésének egyik alapelvét képezi. E működési elvnek a 178/2002/EK rendelet 36. cikke (1) és (2) bekezdéseinek előírásai szerinti megvalósítását pontosítani kell, ezáltal biztosítva annak hatékonyságát.

(2)

A tagállamok egyes intézményei nemzeti szinten a Hatóság küldetéséhez hasonló feladatokat látnak el. A hálózati működésnek lehetővé kell tennie egy olyan tudományos együttműködési fórum létrehozásának előmozdítását, amellyel az információk és az ismeretek megoszthatók, a közös feladatok meghatározhatók, valamint a források és a szakértelem felhasználása optimalizálható. Szintén fontos elősegíteni az ilyen intézmények által az élelmiszerbiztonság és az állati takarmányok biztonsága területén összegyűjtött adatok szintézisét a közösség szintjén.

(3)

Tekintettel arra, hogy e szervezetek hatáskörébe tartozik a 178/2002/EK rendeletben meghatározott általános érdekű feladatokban a Hatóságot segítő egyes feladatok vállalása, fontos, hogy e szervezeteket a tagállamok a tudományos és műszaki hozzáértés, a hatékonyság és a függetlenség kritériumai alapján jelöljék ki.

(4)

A tagállamoknak indokolniuk kell a Hatóság felé a megkövetelt kritériumok betartását, hogy ezáltal lehetővé tegyék az illetékes szervezetek bejegyzését a Hatóság igazgatótanácsa által összeállított listára.

(5)

A tagállamoknak ezen kívül pontosítaniuk kell a kijelölt illetékes szervezetek specifikus szakterületeit, hogy elősegítsék ezáltal a hálózat működését. Eszerint, az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően, amikor a Hatóság véleményt alakít ki a géntechnológiával módosított élelmiszerek vagy a géntechnológiával módosított állati takarmányok engedélyezési kérelméről, kéréssel fordulhat a tagállam élelmiszerek vagy állati takarmányok értékelésében illetékes szervezetéhez annak megállapítására, hogy a 178/2002/EK rendelet 36. cikkével összhangban végzett értékelés alapján az élelmiszer vagy az állati takarmány ártalmatlannak minősíthető-e.

(6)

Fontos, hogy a 178/2002/EK rendelet 27. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerint, a Konzultatív Fórum szoros együttműködést tudjon biztosítani a Hatóság és a tagállamok illetékes szervei között, előmozdítva a Hatóság küldetésének körébe tartozó területeken tevékenykedő szervezetek európai hálózatba szervezett működését.

(7)

A Hatóság részéről a listán szereplő illetékes szervezetekre bízott feladatok azt a célt szolgálják, hogy segítséget nyújtsanak a Hatóságnak tudományos és műszaki küldetése teljesítésében, mellyel szakértői támogatást nyújt a közösségi politika és jogszabályozás felé anélkül, hogy ez csökkentené a Hatóság felelősségét a 178/2002/EK rendeletben meghatározott feladatai megvalósításában.

(8)

A pénzügyi támogatás odaítélésről olyan kritériumok alapján kell dönteni, amelyek biztosítják, hogy ez a támogatás hatékonyan járuljon hozzá a Hatóság feladatainak teljesítéséhez, valamint az érintett területeken a tudományos és műszaki szakértői támogatás iránti közösségi prioritások megvalósításához.

(9)

Fontos általánosan garantálni, hogy a Hatóság által a hálózat tagjaira bízott feladatok végrehajtása magas tudományos és műszaki szinten, a határidőket is beleértve hatékonyan és függetlenül történjék. A Hatóság ugyanakkor továbbra is felelős az illetékes szervezetek részére kiadott feladatokért, valamint a feladatok nyomon követéséért.

(10)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok által kijelölt illetékes szervezetek

(1)   A tagállamok által a 178/2002/EK rendelet 36. cikk (2) bekezdése alapján kijelölt illetékes szervezeteknek az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:

a)

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban „a Hatóság”) hatáskörébe tartozó területeken, különösen ott, ahol azok közvetlen vagy közvetett hatással vannak az élelmiszerek és az állati takarmányok biztonságára, olyan tudományos és műszaki szakértői támogatást nyújtanak, mint a kockázatok azonosítása, a kockázatoknak való kitettséggel kapcsolatos adatok begyűjtése és elemzése, a kockázatok értékelése, az élelmiszerek vagy az állati takarmányok ártalmatlanságának az értékelése, tudományos vagy műszaki tanulmányok, tudományos vagy műszaki segítségnyújtás a kockázatkezelők részére;

b)

jogi személyek, amelyek közhasznú tevékenységet folytatnak; szervezetükön belül rendelkeznek olyan eljárásokkal és specifikus szabályokkal, amelyek biztosítják, hogy az esetlegesen rájuk bízott feladatokat függetlenül és az etikai normákat betartva teljesítik;

c)

magas szintű tudományos vagy műszaki szakértelemmel rendelkeznek a Hatóság küldetésébe tartozó egy vagy több területen, különösen ott, ahol azok közvetlen vagy közvetett hatással vannak az élelmiszerek és az állati takarmányok biztonságára;

d)

az e rendelet 3. cikkében előirányzott tudományos jellegű tevékenységek során képesek hálózatba szervezetten dolgozni, és/vagy az e rendelet 4. cikkében említett feladattípusokat, amelyekkel a Hatóság őket megbízhatja, képesek hatékonyan végrehajtani.

(2)   A tagállamok eljuttatják a Hatóság részére, egy másolatot küldve a Bizottságnak, a kijelölt intézmények nevét és adatait, azokat az indokokat, amelyek tanúsítják, hogy ezek az intézmények megfelelnek az (1) bekezdésben felsorolt kritériumoknak, megjelölve továbbá azok tudományos felkészültségét. A tagállamok, tekintettel elsősorban az 1829/2003/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének b) pontjának és 18. cikke (3) bekezdésének b) pontjának alkalmazására, átadják a géntechnológiával módosított élelmiszerek és a géntechnológiával módosított állati takarmányok ártalmatlansága kiértékelésében illetékes szervezetek nevét és adatait.

Amikor a kijelölt intézmény egy hálózat keretében jár el, ezt fel kell tüntetni, és pontosítani kell a hálózati működés feltételeit.

Abban az esetben, ha a kijelölt szervezetnek egy bizonyos egysége képes a tudományos tevékenységek hálózatba szervezett működésére és/vagy a Hatóság részéről a rábízott feladatok teljesítésére, e körülmény rögzítése a tagállamok feladata.

(3)   Ha a kijelölt intézmények már nem tesznek eleget az (1) bekezdésben felsorolt kritériumoknak, a tagállamok visszavonják kijelölésüket, és erről azonnal tájékoztatják a Hatóságot, egy másolatot küldve a Bizottságnak, tájékoztatva az indokokról.

A tagállamok rendszeresen, és legalább (3) évenként felülvizsgálják az általuk kijelölt szervezetek listáját.

2. cikk

Az illetékes szervezetek listájának összeállítása

(1)   A Hatóság megbizonyosodik arról, hogy a tagállamok által kijelölt szervezetek valóban megfelelnek-e az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt kritériumoknak. Ha szükséges a tagállamokhoz indokolással ellátott kérelmet intéz, hogy egészítsék ki az 1. cikk (2) bekezdésében feltüntetett indokokat.

(2)   A Hatóság igazgatótanácsa, az ügyvezető igazgató javaslatára, összeállítja az illetékes szervezetek listáját, megjelölve speciális szakterületeiket, különösen azokét, amelyek az (1) bekezdésben feltüntetett vizsgálat alapján a géntechnológiával módosított élelmiszerek és a géntechnológiával módosított állati takarmányok ártalmatlansága kiértékelésében illetékesek.

(3)   A (2) bekezdésben előírt listát (a továbbiakban: „a lista”) az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában teszik közzé.

(4)   A Hatóság ügyvezető igazgatójának javaslatára a listát rendszeresen frissítik, figyelembe véve a tagállamok által végzett felülvizsgálatokat és az általuk tett új javaslatokat.

3. cikk

A Hatóság és a listán szereplő szervezetek hálózatba szervezett működése

(1)   A Hatóság elősegíti a listán szereplő intézményekkel a hálózatba szervezett működést, hogy ezáltal mozdítsa elő az aktív tudományos együttműködést a Hatóság küldetésébe tartozó területeken, különösen ott, ahol azok közvetett vagy közvetlen hatással vannak az élelmiszerek vagy az állati takarmányok biztonságára.

Ennek érdekében a Hatóság, a Tanácsadó Fórum keretében végzett tevékenységek alapján, meghatározza azokat a közös érdeklődésre számot tartó tudományos jellegű tevékenységeket, amelyeket hálózatba szervezetten lehet megvalósítani. A Tanácsadó Fórum keretében végzett tevékenységek során figyelembe veszik a listán szereplő szervezetek javaslatait.

A 178/2002/EK rendelet 27. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerint a Tanácsadó Fórum hozzájárul a hálózati működéshez.

(2)   A Bizottság és a Hatóság együttműködnek annak érdekében, hogy közösségi szinten elkerüljék a tudományos és műszaki munkákban jelentkező átfedéseket.

4. cikk

A listán szereplő szervezetekre bízható feladatok

(1)   A 178/2002/EK rendelet értelmében rá háruló küldetés és feladatok sérelme nélkül a Hatóság a listán szereplő egy vagy több szervezetre egyetértésükkel olyan feladatokat bízhat, amelyek számára tudományos és műszaki hozzájárulást jelentenek.

(2)   A Tanácsadó Fórum törekszik megfelelő összhangot biztosítani a Hatóság részéről a listán szereplő szervezetek felé intézett kérelmek, valamint a között, hogy a listán szereplő szervezetek miképpen tudnak e kérésekre pozitív választ adni. Ennek érdekében az ügyvezető igazgató minden szükséges információt a Tanácsadó Fórum rendelkezésére bocsát.

(3)   A listán szereplő szervezetekre, akár egy, akár több együtt tevékenykedő szervezetre bízható feladatok az alábbiak:

amelyek lehetővé teszik a jó gyakorlatok terjesztését és a módszerek javítását a tudományos és műszaki adatok begyűjtésében és elemzésében, elősegítve összehasonlíthatóságukat és lehetővé téve közösségi szintű összesítésüket,

amelyek célja közös prioritásokra, úgymint a Hatóság munkatervében szereplő közösségi prioritásokra vonatkozó specifikus adatok gyűjtése és elemzése, és azok az esetek, amikor a Bizottság sürgősen igényli a Hatóság tudományos segítségét, például a fent említett 178/2002/EK rendelet 55. cikkében szereplő általános válságkezelő terv keretében,

amelyek olyan adatok gyűjtését és elemzését célozzák, amelyek elősegítik a Hatóság részéről végzett kockázatelemzést, beleértve az európai jogszabályozással összefüggésben az emberi táplálkozás területén végzett értékelési feladatokat, az egészségre kockázattal járó különböző anyagokról, kezelési módokról, élelmiszerekről vagy állati takarmányokról, szervezetekről vagy fertőző anyagokról rendelkezésre álló tudományos adatok összegyűjtését és/vagy feldolgozását, valamint a tagállamok lakosságának élelmiszerekkel vagy állati takarmányokkal kapcsolatos egészségügyi kockázatoknak való kitettségéről rendelkezésre álló adatok gyűjtését és/vagy elemzését,

amelyek olyan adatokat vagy tudományos munkákat eredményeznek, amelyek hozzájárulnak a Hatóság felelősségi körébe tartozó kockázatok értékeléséhez, beleértve az európai jogszabályozással összefüggésben az emberi táplálkozás területén végzett értékelési feladatokat; az ilyen típusú feladatok a Hatóság, nevezetesen az állandó tudományos bizottságok és munkacsoportok működése keretében azonosított pontos meghatározott problémákra kell, hogy válaszoljanak, és nem vezethetnek átfedésekhez akár a közösségi kutatóprojektekkel, akár az ipar által, például az engedélyezési eljárások keretében szolgáltatandó adatokkal vagy munkákkal összevetve,

amelyek célja a Hatóság tudományos véleményét előkészítő munkák végzése, beleértve az engedélyezési dokumentációk értékelésével kapcsolatos előkészítő munkákat,

amelyek célja előkészítő munkák végzése a kockázatelemzésben megvalósítandó módszertani harmonizáció megvalósítására,

amelyek célja a közös érdeklődésre számot tartó adatok megosztása, úgymint egy adatbázis létrehozása,

a fent említett 1829/2003/EK rendelet 6. cikkében és 18. cikke (3) bekezdése b) pontjában előírt feladatok.

5. cikk

Pénzügyi támogatás

(1)   A Hatóság dönthet úgy, hogy pénzügyi támogatást rendel a listán szereplő intézményre bízott feladatokhoz, abban az esetben, ha az különös jelentőséggel bír a Hatóság feladatai teljesítésének segítésében vagy a munkaprogramjaiban meghatározott prioritások megvalósításában, vagy azokban az esetekben, amikor a Hatóság segítségét a Bizottság sürgősen igényli, mint például a válsághelyzetekre való reagálás lehetővé tételében.

(2)   A pénzügyi támogatás formája a Hatóság pénzügyi szabályzata és annak végrehajtási utasítása rendelkezéseinek megfelelően kialakított és odaítélt szubvenciók kifizetése.

6. cikk

Egységesített minőségi kritériumok és végrehajtási feltételek

(1)   A Bizottsággal folytatott konzultációt követően a Hatóság a listán szereplő szervezetekre bízott feladatok végrehajtására érvényes olyan egységesített minőségi kritériumokat határoz meg:

a)

mint amelyek jellegüknél fogva képesek biztosítani a feladatok magas tudományos és műszaki szintvonalon történő végrehajtását, többek között a feladatokkal megbízott személyzet tudományos és/vagy műszaki képzettségének a vonatkozásában;

b)

mint amelyek az e feladatok teljesítéséhez rendelhető forrásokat és eszközöket érintik, és lehetővé teszik, többek között, hogy egy adott feladatot előre meghatározott határidőn belül végezzenek el;

c)

mint amelyek olyan szabályokra és eljárásokra vonatkoznak, amelyek célja, egy bizonyos feladatkategória keretében, elősegíteni annak biztosítását, hogy a feladatokat függetlenül és az etikai normákat, valamint a titkossági követelményeket betartva teljesítsék.

(2)   A listán szereplő intézményekre bízott feladatok végrehajtásának pontos feltételeit specifikus megállapodásokban rögzítik, amelyeket a Hatóság külön-külön az érintett intézményekkel köt meg.

7. cikk

A feladatok végrehajtásának ellenőrzése

A Hatóság ügyel az általa a listán szereplő intézményekre bízott feladatok jó végrehajtására. Megtesz minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsa a 6. cikkben rögzített kritériumok és feltételek teljesítését. Amennyiben ezeket a kritériumokat és feltételeket nem teljesítenék, a Hatóság korrekciós intézkedéseket alkalmaz. Ha szükséges, intézkedhet az intézmény lecseréléséről.

A szubvenciókkal támogatott feladatok esetében a Hatóság pénzügyi szabályzata és annak végrehajtási utasítása által előírt szankciók alkalmazandók.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő megjelenését követő […] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 23-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. Az 1642/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 4. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.


24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/68


A BIZOTTSÁG 2231/2004/EK HATÁROZATA

(2004. december 23.)

a Kínai Népköztársaságból származó egyes gyűrűsfűzős irattartók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámok kivetéséről, valamint a kivetett ideiglenes vámok végleges beszedéséről szóló 119/97/EK tanácsi rendelet egyes gyűrűsfűzős irattartók thaiföldiként vagy nem thaiföldiként bejelentett szállítmányai Thaiföldön keresztül történő behozatala általi esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat lezárásáról és a 844/2004/EK rendelet által az ilyen behozatalra előírt nyilvántartásba vételi kötelezettség eltörléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban „alaprendelet”) és különösen annak 13. cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A.   ELJÁRÁS

(1)

A 119/97/EK tanácsi rendeletben (2) (a továbbiakban: „az eredeti rendelet”) 32,5 %-tól 39,4 %-ig terjedő végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: „KNK”) származó, egyes gyűrűsfűzős irattartók (a továbbiakban: „GYIT”) behozatalára. Ezeket a vámtarifákat a 17- és 23-gyűrűstől eltérő GYIT-ek esetében kell alkalmazni, míg a 17- és 23-gyűrűs GYIT-ek a vám összege megegyezik a 325 ECU/1 000 darabos minimális behozatali ár és a közösségi határparitáson vámkezelés előtt számított ár közötti különbözettel.

(2)

Az alaprendelet 12. cikkén alapuló vizsgálatot követően a Tanács a 2100/2000/EK rendelettel módosította és megnövelte a fent említett vámokat egyes, a 17- és 23-gyűrűstől eltérő GYIT-ek esetében. A módosított vám 51,2 %-tól 78,8 %-ig terjedt.

(3)

A 2074/2004/EK tanácsi rendelet (3) a meglévő dömpingellenes intézkedéseket négy évvel hosszabbította meg.

(4)

2004. április 29-én a 844/2004/EK rendelettel (4) a Bizottság saját kezdeményezésében az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésén alapuló vizsgálatot indított a Kínai Népköztársaságból származó egyes gyűrűsfűzős irattartók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámok kivetéséről és a kivetett ideiglenes vámok végleges beszedéséről szóló 119/97/EK tanácsi rendelet egyes gyűrűsfűzős irattartók thaiföldiként vagy nem thaiföldiként bejelentett szállítmányai Thaiföldön keresztül történő behozatala általi esetleges kijátszására vonatkozóan és az ilyen behozatalra nyilvántartásba vételi kötelezettséget írt elő. A Bizottságnak kielégítő mértékben meggyőző bizonyíték állt rendelkezésére arra vonatkozóan, hogy a KNK-ból származó behozatalt illetően meghozott intézkedéseket követően jelentősen megváltozott a GYIT-ek KNK-ból és Thaiföldről az EU-ba irányuló kivitelének a szerkezete. A kereskedelem szerkezetének ilyen megváltozása a feltételezések szerint a KNK-ból származó GYIT-ek Thaiföldön keresztül történő szállításából ered. Mi több, kielégítő mértékben meggyőző bizonyíték állt rendelkezésére, mely azt mutatta, hogy ez a Kínai Népköztársaságból származó egyes gyűrűsfűzős irattartókra kivetett meglévő dömpingellenes vámok kiegyenlítő hatását mind mennyiség, mind árak tekintetében aláásta, és hogy a korábban megállapított rendes értékhez képest dömpingre került sor.

(5)

Az érintett termékek, amint azt az eredeti rendelet meghatározza, a jelenleg a 8305 10 00 KN-kódhoz besorolható egyes GYIT-ek. Ezek két négyszögletű acéllapból vagy -huzalból állnak, amelyekre legalább négy, acélhuzalból készült félgyűrűt rögzítettek, és amelyeket acél bevonat tart össze. A szerkezet a félgyűrűk széthúzásával vagy a GYIT-hez rögzített kis méretű, acélból készült kioldó szerkezettel nyitható.

B.   VIZSGÁLAT

(6)

A Bizottság hivatalosan értesítette a KNK és Thaiföld hatóságait, a thaiföldi és kínai termelőket/exportőröket, valamint a Bizottság által ismert közösségi importőröket a vizsgálat kezdeményezéséről. A Bizottság kérdőívet küldött thaiföldi és kínai termelőknek/exportőröknek és a közösségi importőröknek. Lehetővé tette az érdekeltek számára, hogy a kezdeményező rendeletben megadott határidőn belül írásban közöljék véleményüket és meghallgatást kérjenek. A Bizottság a thaiföldi kormány képviselőivel is tárgyalt.

(7)

Egy thaiföldi termelő/exportőr és a vele kapcsolatban álló kínai termelő exportőr adott be teljes választ a kérdőívre, míg két másik kínai termelő exportőr úgy érvelt, hogy egyáltalán nem vagy csak csekély mértékben értékesít Thaiföldön, ezért vagy egyáltalán nem adtak be választ vagy elégtelen tájékoztatást nyújtottak. Három közösségi importőr is válaszolt a kérdőívre. A Bizottság igazoló helyszíni szemléket tett a következő termelők/exportőrök létesítményeiben:

Thai Stationery Industry Co. Ltd, Thailand („TSI”),

Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hong Kong („WHS”).

(8)

A vizsgálati időszak (VI) 2003. január 1-jétől 2003. december 31-ig tartott. A kereskedelem szerkezete megváltozásának a vizsgálata érdekében 2000-től a VI végéig folyt az adatgyűjtés.

C.   A VIZSGÁLAT EREDMÉNYE

(9)

A TSI-t, mely a GYIT-ek egyetlen exportőre Thaiföldön, 1998-ban alapították, azaz egy évvel a KNK-ból származó egyes GYIT-ek dömpingellenes vámja kivetése előtt. A vállalat a GYIT-ekkel foglalkozó, hongkongi kereskedelmi vállalat, a WHS leányvállalata, mely egy GYIT-eket előállító gyártóüzemmel is rendelkezik a KNK-ban. A VI-ben az Eurostat adatai szerint a TSI a Közösségbe irányuló kivitele tette ki a Thaiföldről származó közösségi behozatal 100 %-át. Ennek alapján és az ennek ellentmondó bizonyítékok hiányában a Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a TSI volt a GYIT-ek egyetlen exportőre Thaiföldön.

(10)

A vizsgálat kimutatta, hogy a kezdeti szakaszban, miután a TSI megkezdte működését Thaiföldön, a thaiföldi vállalat csupán a WHS kínai gyártóüzeméből behozott alkatrészeket szerelte össze, majd a kész GYIT-eket a Közösségbe vitte ki.

(11)

Bebizonyosodott azonban, hogy a WHS fokozatosan áthelyezte a meglévő dömpingellenes intézkedések hatálya alá eső teljes GYIT-termelést a TSI-hez. A WHS áttelepítette kínai gyártóüzeméből mind a munkaerőt, mind pedig a szükséges gépeket, ideértve a galvanizáló létesítményeket is. 2002-ben már a GYIT-ek előállításához szükséges minden gépi berendezés a TSI rendelkezésére állt.

(12)

Ezenkívül nem volt bizonyíték arra, hogy a TSI továbbra is behozott volna a KNK-ból GYIT-alkatrészt a VI-ben.

(13)

Továbbá kiderült, hogy a TSI által behozott nyersanyagok mennyisége (az alkatrészektől eltérően) elegendő volt a Közösségbe kivitt GYIT-mennyiség előállításához a VI-ben. A TSI saját GYIT-termelésének növekedésével párhuzamosan a Thaiföldre a TSI által behozott nyersanyag 2000-től 2002-ig növekedett, majd 2002–2003 között szinten maradt. A 2004 első hat hónapjáról rendelkezésre álló adatok is 2003-hoz képest stabil termelést jeleznek.

(14)

A vizsgálat megmutatta, hogy legalábbis 2003. január 1-jétől, azaz a VI kezdetétől a TSI csakugyan képes volt saját maga előállítani az EU-ba irányuló kiviteli mennyiséget. A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy egyes GYIT-eknek a TSI valódi termelője. Ilyen körülmények között a Bizottság úgy véli, hogy nem került sor a VI-ben GYIT-ek keresztülszállítására Thaiföldön.

(15)

Ezeken a következtetéseken alapulva a Bizottság úgy véli, hogy a vizsgált vállalatok nem felelnek meg az alaprendelet 13. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, minthogy a TSI nem összeszerelő üzem. Ez a következtetés a 13. cikk (2) bekezdésén alapul, mely az összeszerelés számára lex specialis.

D.   A VIZSGÁLAT LEZÁRÁSA

(16)

A fenti eredmények és megfontolások fényében helyénvalónak tűnik a jelenlegi kijátszási vizsgálat lezárása. A kezdeményező rendelet által előírt, az egyes gyűrűsfűzős irattartók behozatalának nyilvántartásba vételét ezért meg kell szüntetni és a rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(17)

Az érdekelt felekkel konzultáció folyt a kezdeményezett lépésekről és ők nem emeltek kifogást azokkal kapcsolatban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kínai Népköztársaságból származó egyes gyűrűsfűzős irattartók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes intézkedések kivetéséről szóló 119/97/EK rendelet egyes gyűrűsfűzős irattartók thaiföldiként vagy nem thaiföldiként bejelentett szállítmányai Thaiföldön keresztül történő behozatala általi esetleges kijátszására vonatkozóan a 844/2004/EK rendelettel kezdeményezett vizsgálat és az ilyen behozatalra előírt nyilvántartásba vételi kötelezettség ezennel lezárul.

2. cikk

A vámhatóságoknak fel kell hagyniuk a behozatal a 844/2004/EK rendelet 2. cikkével összhangban történő nyilvántartásba vételével.

3. cikk

A 844/2004/EK rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 23-án.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 22., 1997.1.24., 1. o. A legutóbb a 2100/2000/EK rendelettel (HL L 250., 2000.10.5., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 359., 2004.12.4., 11. o.

(4)  HL L 127., 2004.4.29., 67. o.


24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/71


A BIZOTTSÁG 2232/2004/EK RENDELETE

(2004. december 23.)

az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális szermaradék-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének az altrenogestre, beclomethasone-dipropionátra, cloprostenolra, r-cloprostenolra, sorbitan-szeszkviolátra és toltrazurilra vonatkozó módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális szermaradék-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. és 3. cikkére, valamint a 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Állatgyógyászati Termékek Bizottsága által kialakított Gyógyászati Készítményeket Értékelő Európai Ügynökség véleményére,

mivel:

(1)

A Közösségen belül az élelmiszer előállítására szolgáló állatok számára beadott állatgyógyászati termékekben használt összes farmakológiailag aktív anyagot a 2377/90/EGK rendelet szerint értékelni kell.

(2)

Az altrenogest anyag a sertések és a lovak számára a tanács az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról, valamint a 81/602/EGK, 88/146/EGK és 88/299/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/22/EK irányelv (2) szerint kizárólag állattenyésztési felhasználás céljára már szerepelnek a 2377/90/EGK tanácsi rendelet III. mellékletében a tudományos vizsgálatok befejezésére várva. Ezek a vizsgálatok mostanra befejeződtek, és így a fenti rendelet I. mellékletét ki kell egészíteni az altrenogesttel.

(3)

A 2377/90/EGK rendelet II. mellékletét ki kell egészíteni a beclomethasone-dipropionát anyaggal a lovak esetében történő, de kizárólag inhalációs felhasználásra.

(4)

A 2377/90/EGK rendelet II. mellékletében már szerepelnek a cloprostenol és az r-cloprostenol anyagok a marhák, sertések és lovak esetében történő felhasználásra. A bejegyzéseket ki kell terjeszteni a kecskék esetében történő felhasználásra is.

(5)

A sorbitan-szeszviolát anyag nagyon hasonló a sorbitan-trioleáthoz, amely szerepel a 2377/90/EGK rendelet II. mellékletében az összes élelmiszer előállítására szolgáló állatfaj számára. Más sorbitanészterek élelmiszer-adalékanyagként engedélyezésre kerültek a színezéken és édesítőszeren kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 1995. február 20-i 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerint, és ezek emiatt szerepelnek a 2377/90/EGK rendelet II. mellékletében az összes élelmiszer előállítására szolgáló állatfajra vonatkozóan. Az érintett sorbitanészterek a sorbitan-monosztearát (E491), a sorbitan-trisztearát (E492), a sorbitan-monolaurát (E493), a sorbitan-monooleát (E494) és a sorbitan-monopalmitát (E495). A II. mellékletet emiatt ki kell egészíteni a sorbitan-szeszkvioláttal az összes élelmiszer előállítására szolgáló állatfajra vonatkozóan.

(6)

A toltrazuril anyag szerepel a 2377/90/EGK rendelet I. mellékletben a csirke, a pulyka és a sertés esetében történő felhasználás céljára. A marhák számára történő felhasználásra történő kiterjesztést szolgáló tudományos vizsgálatok befejezése céljából a fenti rendelet III. mellékletét ki kell egészíteni a toltrazurillal, azon állatok kivételével, amelyek emberi fogyasztásra szánt tejet termelnek.

(7)

A 2377/90/EGK rendelet ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

E rendelet alkalmazhatósága előtt egy megfelelő időszakot kell biztosítani abból a célból, hogy a tagállamok végrehajthassák azokat a változtatásokat, amelyek ennek a rendeletnek a figyelembevétele céljából szükségesek az érintett állatgyógyászati termékek piaci forgalmazásának engedélyezéséhez, mely engedélyek az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) szerint kerültek kiadásra.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2377/90/EGK rendelet I., II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. február 22-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 23-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb az 1875/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 326., 2004.10.29., 19. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 125., 1996.5.23., 3. o. A legutóbb a 2003/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 262., 2003.10.14., 17. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 61., 1995.3.18., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK irányelvvel (HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A.   A 2377/90/EGK rendelet I. melléklete a következő anyaggal (anyagokkal) egészül ki.

6.   A szaporító rendszerre hatást gyakorló hatóanyagok

6.1.   Progesztagének

Farmakológiailag aktív hatóanyag(ok)

Markermaradvány

Állatfajok

MRL-ek

Célszövetek

Altrenogest  (1)

Altrenogest

Sertések

1 μg/kg

Bőr + zsír

0,4 μg/kg

Máj

Lovak

1 μg/kg

Zsír

0,9 μg/kg

Máj”

B.   A 2377/90/EGK rendelet II. melléklete a következő anyaggal (anyagokkal) egészül ki.

2.   Szerves vegyületek

Farmakológiailag aktív hatóanyag(ok)

Állatfajok

Beclomethasone-dipropionát

Lovak (2)

Cloprostenol

Kecskék

R-Cloprostenol

Kecskék

Sorbitan-szeszkviolát

Az összes élelmiszer-termelő állatfaj”

C.   A 2377/90/EGK rendelet III. melléklete a következő anyaggal (anyagokkal) egészül ki.

2.   Paraziták elleni hatóanyagok

2.4.   Protozoák elleni hatóanyagok

2.4.3.   Triazinetrion származékok

Farmakológiailag aktív hatóanyag(ok)

Markermaradvány

Állatfajok

MRL-ek

Célszövetek

Toltrazuril  (3)

Toltrazuril-szulfon

Marhák

100 μg/kg

Izom

150 μg/kg

Zsír

500 μg/kg

Máj

250 μg/kg

Vese”


(1)  Csak állattenyésztési felhasználásra és a 96/22/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően.

(2)  Csak inhalációs felhasználásra.

(3)  Az ideiglenes MRL-ek 2006.7.1-jén járnak le. Nem használható olyan állatok esetében, amelyek emberi fogyasztásra szánt tejet termelnek.


24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/75


A BIZOTTSÁG 2233/2004/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK rendelet második módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1763/2004/EK rendelet I. melléklete felsorolást nyújt azokról a személyekről, akikre a rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

Figyelemmel a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspontra (2), a Bizottság fel van hatalmazva e melléklet módosítására. A 2004/900/KKBP tanácsi határozat (3) végrehajtja ezt a közös álláspontot. Az 1763/2004/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az ezen rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében a rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1763/2004/EGK rendelet I. melléklete ezennel e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Bizottság részéről

Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 315., 2004.10.14., 14. o. A legutóbb az 1965/2004/EK rendelettel (HL L 339., 2004.11.16., 4. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 315., 2004.10.14., 52. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 108 oldalát.


MELLÉKLET

A következő személyeket kell törölni az 1763/2004/EK rendelet I. mellékletéből

1.

Bralo, Miroslav. Születési dátum: 1967.10.13. Születési hely: Kratine, Vitez körzete, Bosznia és Hercegovina. Állampolgárság: bosznia és hercegovinai.

2.

Milosevic, Dragomir. Születési dátum: 1942.2.4. Születési hely: Murgas, Ub körzete, Szerbia és Montenegró. Állampolgárság: bosznia és hercegovinai.


24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/77


A BIZOTTSÁG 2234/2004/EK RENDELETE

(2004. december 23.)

a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1050/2001/EK tanácsi rendelettel (1) módosított, Görögország csatlakozási okmányához csatolt, a gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvre,

a gyapotra vonatkozó termelési támogatásról szóló, 2001. május 22-i 1051/2001/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkének megfelelően a tisztítatlan gyapot világpiaci árának meghatározása a tisztított gyapotra megállapított világpiaci ár alapján, a tisztított gyapot ára és a tisztítatlan gyapot kiszámított ára közötti történeti összefüggés figyelembevételével történik, rendszeres időközönként. E történeti összefüggést a gyapot támogatási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 2-i 1591/2001/EK bizottsági rendelet (3) 2. cikkének (2) bekezdése határozta meg. Amennyiben a világpiaci árat nem lehet így meghatározni, a legutóbbi megállapított ár alapján kell azt meghatározni.

(2)

Az 1051/2001/EK rendelet 5. cikke értelmében a tisztítatlan gyapot világpiaci árát egy adott jellemzőkkel rendelkező termékre vonatkozóan és a valós piaci folyamatok szempontjából reprezentatívnak tartott legkedvezőbb világpiaci árajánlatok és árfolyamok felhasználásával határozzák meg. A világpiaci ár meghatározásához a nemzetközi kereskedelem szempontjából leginkább reprezentatívnak tekintett különböző szállító országokból származó és CIF-értéken valamely közösségi kikötőbe szállított termékre vonatkozóan egy vagy több reprezentatív európai tőzsdén jegyzett ajánlatok és árfolyamok átlagát kell figyelembe venni. A vonatkozó rendelkezések ugyanakkor a tisztított gyapot világpiaci árának meghatározása tekintetében az említett szempontokra nézve kiigazításokat írnak elő a leszállított termék minősége, valamint az ajánlatok és árfolyamjegyzések jellege által indokolt különbségek figyelembevétele érdekében. E kiigazításokat az 1591/2001/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése határozza meg.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása következtében a tisztítatlan gyapot világpiaci ára az alábbiakban jelzett árszínvonalon került megállapításra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tisztítatlan gyapotnak az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkében feltüntetett világpiaci ára 16,508 EUR/100 kg kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 23-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 148., 2001.6.1., 1. o.

(2)  HL L 148., 2001.6.1., 3. o.

(3)  HL L 210., 2001.8.3., 10. o. Az 1486/2002/EK rendelet (HL L 223., 2002.8.20., 3. o.) módosított rendelet.


24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/78


A BIZOTTSÁG 2235/2004/EK RENDELETE

(2004. december 23.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorpiac közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének a) pontjára és (15) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikkének (1) és (2) bekezdése gondoskodik arról, hogy az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), c), d), f), g) és h) pontjában felsorolt termékek világpiaci árai és a közösségi árak közötti különbség fedezhető export-visszatérítésből, ha ezeket a termékeket e rendelet V. mellékletében felsorolt áruk formájában exportálják. A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer közös részletes szabályairól, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontokról szóló, 2000. július 13-i 1520/2000/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni, abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(2)

Az 1520/2000/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban minden egyes kérdéses alaptermékre 100 kg-ként minden hónapban rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(3)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdése meghatározza, hogy egy bizonyos áru által tartalmazott termékre vonatkozó export-visszatérítés nem haladhatja meg az abban az esetben alkalmazandó visszatérítést, ha a termék további feldolgozás nélkül kerül kivitelre.

(4)

Az ebben a rendeletben rögzített visszatérítéseket meg lehet állapítani előre, mivel a piac helyzete az elkövetkezendő pár hónapban pillanatnyilag nem meghatározható.

(5)

A vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek a magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével tekintettel azokra a visszatérítésekre, amelyek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő mezőgazdasági termékeket tartalmazó áruk kivitelére nyújthatók. Ezért ilyen helyzetben szükség van óvintézkedésekre, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráta rögzítése a visszatérítések előzetes megállapítására módot ad ezeknek az eltérő céloknak a teljesítésére.

(6)

A 2004. október 1-jén hatályba lépő, Bulgáriából származó, egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalára és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Bulgáriába történő kivitelére vonatkozó autonóm és átmeneti intézkedéseket elfogadó, 2004. szeptember 24-i 1676/2004/EK tanácsi rendelettel (3) összhangban nem jogosultak export-visszatérítésre azok a Bulgáriába exportált, feldolgozott mezőgazdasági termékek, amelyek a Szerződés I. mellékletében nem kerültek említésre.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1520/2000/EK rendelet A. mellékletében és az 1260/2001/EK rendelet 1. cikkének (1) és (2) bekezdésében feltüntetett, illetve az 1260/2001/EK rendelet V. mellékletében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták ennek a rendeletnek a melléklete szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

A mellékletben meghatározott ráták az 1. cikktől eltérve 2004. október 1-jei hatállyal nem alkalmazandók a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott árukra, amennyiben azok Bulgáriába kerülnek kivitelre.

3. cikk

Ez a rendelet 2004. december 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 23-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 177., 2000.7.15., 1. o. A legutóbb a 668/2004/EK rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 14. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 301., 2004.9.28., 1. o.


MELLÉKLET

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre 2004. december 24-i vonatkozó visszatérítési ráták

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1701 99 10

fehér cukor

42,40

42,40


24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/81


A BIZOTTSÁG 2004/116/EK irányelve

(2004. december 23.)

a 82/471/EGK tanácsi irányelvnek a Candida guilliermondii felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről szóló 82/471/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 82/471/EGK irányelv mellékletében meghatározott „1.2.1. állati vagy növényi eredetű kivonatokon tenyésztett élesztők” termékcsoportba tartozó Candida guilliermondii-ra engedélyezési kérelmet nyújtottak be. Ez a takarmány a citromsav gyári úton erjesztéssel történő előállítása után maradó kimerült-sejt alapú mikrobás termék.

(2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság takarmány-adalékanyagokkal és termékekkel vagy anyagokkal foglalkozó tudományos testülete 2004. június 7-én véleményt bocsátott ki e termék takarmányokban való használatáról, amely megállapítja, hogy a növényi eredetű kivonaton (cukornád melasz) tenyésztett Candida guilliermondii nem jelent kockázatot az emberi, az állati egészségre vagy a környezetre.

(3)

A növényi eredetű kivonaton tenyésztett Candida guilliermondii-ra vonatkozóan benyújtott engedélyezési kérelem vizsgálata azt mutatja, hogy ez a termék a 82/471/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésében megállapított követelményeknek – a mellékletben előírt feltételek mellett – megfelel.

(4)

A 82/471/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 82/471/EGK irányelv melléklete az ezen irányelv mellékletében előírtak szerint módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2005. június 30-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul ismertetik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét, valamint e rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban hivatkoznak erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást csatolnak. A tagállamok maguk határozzák meg az ilyen hivatkozás módját.

(2)   A tagállamok ismertetik a Bizottsággal a nemzeti jog azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területeken belül fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 23-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 213., 1982.7.21., 8. o. A legutóbb a 2003/104/EK bizottsági irányelvvel (HL L 295., 2003.11.13., 83. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 82/471/EGK irányelv mellékletében lévő 1.2.1. termékcsoport helyébe az alábbiak lépnek:

A termékcsoport megnevezése

A termék megnevezése

Tápláló alkotórész megnevezése vagy a mikroorganizmus azonosítása

Tápanyag-kivonat

(részletezés, ha van)

Termékösszetétel jellemzők

Állatfajok

Különös rendelkezések

„1.2.1.

Állati vagy növényi eredetű kivonaton tenyésztett élesztők

Minden élesztő

amelyet a 3. és 4. oszlopban felsorolt mikroorganizmusokból és kivonatokból nyertek ki

amelyek sejtjei elpusztultak

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

Kluyveromyces lactis

Kluyveromyces fragilis

Melasz, lepárlóüzemi hulladék, gabonafélék és keményítőtartalmú termékek, gyümölcslé, búza, savó, tejsav és hidrolizált növényi rostok

 

Minden állatfaj

 

Candida guilliermondii

Melasz, lepárlóüzemi hulladék, gabonafélék és keményítőtartalmú termékek, gyümölcslé, búza, savó, tejsav és hidrolizált növényi rostok

Szárazanyag legalább 16 %

Hízósertések”


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

24.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/83


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. november 29.)

az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás és az ahhoz kapcsolódó szándéknyilatkozat aláírásáról

(2004/897/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 94. cikkére, annak 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2001. október 16-án a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat a Liechtensteini Hercegséggel egy olyan megállapodásról, amely alkalmas annak biztosítására, hogy a Liechtensteini Hercegség a megtakarításokból származó kamatjövedelem tényleges megadóztatására a Közösségen belül alkalmazandó intézkedésekkel egyenértékű intézkedéseket fogadjon el.

(2)

A tárgyalások eredményeként keletkezett megállapodás szövege összhangban van a Tanács által kiadott tárgyalási irányelvekkel. A megállapodáshoz szándéknyilatkozatot csatolnak, amely az Európai Közösség és tagállamai és a Liechtensteini Hercegség között jött létre.

(3)

A megállapodás megkötéséről szóló, egy későbbi szakaszban elfogadásra kerülő határozatra figyelemmel kívánatos, hogy a 2004. július 30-án parafált két dokumentum aláírásra kerüljön és a Tanács a szándéknyilatkozatot megerősítse és jóváhagyja,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi rendeletben meghatározottakkal egyenértékű intézkedések megállapításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló későbbi határozat elfogadására is figyelemmel, a Tanács elnöke felhatalmazást kap a megállapodás és az ahhoz csatolt szándéknyilatkozat, valamint az Európai Közösségnek a megállapodás 19. cikke (2) bekezdésében és a szándéknyilatkozat utolsó bekezdésében említett levelek aláírására felhatalmazott személyek kijelölésére.

A szándéknyilatkozat szövegét a Tanács jóváhagyta.

A megállapodás és a szándéknyilatkozat szövegét csatolták ehhez a határozathoz.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 29-én.

A Tanács részéről

az elnök

L. J. BRINKHORST


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség között, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi rendeletben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: Közösség

és

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG, a továbbiakban: Liechtenstein

a továbbiakban mindkettő: a Szerződő Fél vagy a Szerződő Felek,

megerősítve a Közösség és Liechtenstein közötti kiemelt kapcsolatok további fejlődése iránti közös érdeket,

A KÖVETKEZŐBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A forrásadó liechtensteini kifizetők általi levonása

(1)   Az Európai Unió valamely tagállamában (a továbbiakban: tagállam) illetőséggel bíró, 4. cikk szerinti haszonhúzó részére egy, a Liechtenstein területén letelepedett kifizető által teljesített kamat, a 2. cikkre is figyelemmel, a kamat összegéből levonandó forrásadó („retention”) hatálya alá tartozik. A forrásadó mértéke a megállapodás alkalmazásának első három évében 15 %, a következő három évben 20 %, ezt követően pedig 35 %.

(2)   Liechtenstein megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a liechtensteini illetőségű kifizetők teljesítsék a megállapodás végrehajtásához megkívánt feladatokat, és különösen hogy meghozza az eljárásokra és a szankciókra vonatkozó rendelkezéseket.

2. cikk

Önkéntes közzététel

(1)   Liechtenstein megállapítja a 4. cikkben meghatározott haszonhúzó számára az 1. cikk szerinti forrásadó elkerülését lehetővé tévő eljárást, amely alapján a haszonhúzó felhatalmazza a liechtensteini kifizetőjét, hogy tájékoztassa a kamatkifizetésekről az adott állam illetékes hatóságát. Az ilyen felhatalmazás minden, a kifizető által a haszonhúzó részére teljesített kamatkifizetésre vonatkozik.

(2)   A haszonhúzó kifejezett felhatalmazása esetén a kifizető által szolgáltatott adatok legalább a következőket tartalmazzák:

a)

a haszonhúzó 5. cikknek megfelelően megállapított személyazonosságát és illetőségét;

b)

a kifizető nevét és címét;

c)