ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 375

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. december 23.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 2217/2004/EK rendelete (2004. december 22.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, valamint a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 2218/2004/EK rendelete (2004. december 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

 

A Bizottság 2219/2004/EK rendelete (2004. december 22.) a 2003/2004/EK rendeletben említett, a Réunion szigetére iránnyuló hosszú szemü előhántolt B rizs exporttámogattásának keretében beérkezett ajánlatokról

6

 

 

A Bizottság 2220/2004/EK rendelete (2004. december 22.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

7

 

*

A Bizottság 2221/2004/EK rendelete (2004. december 22.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2005-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésének megállapításáról

9

 

*

A Tanács 2004/114/EK irányelve (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről

12

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2004/889/EK:A Tanács határozata (2004. november 16.) az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és a kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodásról

19

 

*

2004/890/EK:A Tanács határozata (2004. december 20.) az Európai Közösségeknek a Balti-tenger és a Baeltek vizeiben élő erőforrások halászatáról és védelméről szóló egyezményből való kilépéséről

27

 

 

Bizottság

 

*

2004/891/EK:A Bizottság határozata (2004. november 19.) a borokra vonatkozó egyes földrajzi jelzésekkel kapcsolatosan Kanada által folytatott kereskedelmi gyakorlatokban megvalósuló kereskedelmi akadályokra vonatkozó vizsgálati eljárás lezárásáról (az értesítés a B(2004) 4388. számú dokumentummal történt)

28

 

*

2004/892/EK:A Bizottság határozata (2004. december 20.) a 2004/614/EK határozatnak a dél-afrikai madárinfluenzával kapcsolatos védekező intézkedések alkalmazásának időtartama tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 5011. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

30

 

*

2004/893/EK:A Bizottság határozata (2004. december 20.) a gabonavetőmag forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő, egyes Secale cereale vetőmagok átmeneti forgalmazásáról (az értesítés a B(2004) 5027. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

31

 

*

2004/894/EK:A Bizottság határozata (2004. december 20.) a Triticum aestivum faj bizonyos, a 66/402/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő vetőmagjának ideiglenes forgalmazásáról (az értesítés a B(2004) 5028. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

33

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

23.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 375/1


A TANÁCS 2217/2004/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, valamint a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Kleinwalsertal (Mittelberg település) és Jungholz település földrajzi fekvésük miatt, mivel osztrák területen találhatók, és közúton csak Németország felől közelíthetők meg, a termelőik által előállított tejet német vevőknek szállították.

(2)

Miután a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló 1968. június 27-i 804/68/EGK tanácsi rendelet (2)1984. március 31-i, 856/84/EGK rendelettel (3) történő módosítása bevezette a közösségi tejkvóta-rendszert, az e termelők által értékesített tejet a német referenciamennyiségek megállapításánál vették számításba.

(3)

A 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (4) közvetlen kifizetést vezetett be a tejágazat számára a 2004-es naptári évtől kezdődően. Ezek a kifizetések az érintett termelők egyéni referenciamennyiségein alapulnak, amelyeket Németország kezel, míg az említett rendelet értelmében a tejtámogatásra vonatkozó kifizetéseket az osztrák hatóságoknak kell teljesíteniük a tej- és tejtermékágazatban kiegészítő illeték megállapításáról szóló, 1992. szeptember 28-i 3950/92/EGK tanácsi rendelet (5) I. melléklete által 1999/2000 12 hónapos időszakára meghatározott saját nemzeti referenciamennyiségük, valamint az 1782/2003/EK rendelet 96. cikkének (2) bekezdésében előírt költségvetési felső határ korlátain belül. Mind a referenciamennyiséget, mind a felső határt Ausztria számára Kleinwalsertal (Mittelberg település) és Jungholz település egyéni referenciamennyiségeinek figyelmen kívül hagyásával számították ki.

(4)

Az 1782/2003/EK rendelet 47. cikkének (2) bekezdése előírja a tejkifizetések bevonását az említett rendelet által előírt egységes kifizetési rendszerbe 2007-ben. Ugyanennek a rendeletnek a 62. cikke azonban felhatalmazza a tagállamokat, hogy megfontolják az ilyen kifizetések 2005-től kezdődő bevonását. A tejtámogatás bevonása Németországban 2005-től várható, míg Ausztriában ez egy későbbi szakaszban történik meg.

(5)

Abból a célból, hogy lehetővé váljon a tejtámogatás helyes adminisztrálása és bevonása az egységes kifizetési rendszerbe, az 1782/2003/EK rendeletet úgy kell módosítani, hogy Németország és Ausztria esetében a 95. cikk (4) bekezdésében és a 96. cikk (2) bekezdésében hivatkozott referenciamennyiségek és felső költségvetési határok figyelembe vegyék az érintett régiók termelőinek tej-referenciamennyiségeit. Ennek következtében célszerű módosítani az 1788/2003/EK rendelet I. mellékletét abból a célból, hogy az érintett termelők referenciamennyiségeit osztrák referenciamennyiségekké alakítsák át a 2004/05-ös tejkvóta évtől kezdődően.

(6)

A 2004-ben esedékes kifizetésekre vonatkozóan figyelembe kell venni, hogy a kérelmek benyújtásának határideje már lejárt, ezért célszerű eltérést biztosítani az 1782/2003/EK rendelet 2. cikke b) pontjától, engedélyezve Németország számára, hogy támogatást fizessen az ausztriai Kleinwalsertal (Mittelberg település) és Jungholz település területén lévő gazdák számára,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 95. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Németország és Ausztria számára azonban az 1999/2000. évi 12 hónapos időszakra vonatkozó referenciamennyiségek alapján rögzített felső határ 27 863 827,288 ill. 2 750 389,712 tonna”.

2.

A 96. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a Németországra vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„Németország

101,99

204,52

306,78”;

b)

az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„Ausztria

10,06

20,19

30,28”.

2. cikk

Az 1788/2003/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet 2. cikke b) pontjától eltérve Németország fizeti a tejtámogatást és a kiegészítő támogatásokat 2004-re vonatkozóan az ausztriai Kleinwalsertal (Mittelberg település) és Jungholz település területén lévő gazdák számára.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet a következőképpen kell alkalmazni:

a)

az 1. cikket 2005. január 1-jétől kell alkalmazni;

b)

a 2. cikket 2004. április 1-jétől kell alkalmazni;

c)

a 3. cikket 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. VEERMAN


(1)  2004. december 14-i vélemény.

(2)  HL L 148., 1968.6.28., 13. o. Az 1255/1999/EK rendelettel (HL L 160., 1999.6.26., 48. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

(3)  HL L 90., 1984.4.1., 10. o.

(4)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 864/2004/EK rendelettel (HL L 161., 2004.4.30., 48. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 405., 1992.12.31., 1. o. A legutóbb az 1788/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 123. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1788/2003/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az a) pont a következőképpen módosul:

a)

a Németországra vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„Németország

27 863 827,288”;

b)

az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„Ausztria

2 750 389,712”.

2.

A b) pont a következőképpen módosul:

a)

a Németországra vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„Németország

27 863 827,288”;

b)

az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„Ausztria

2 750 389,712”.

3.

A c) pont a következőképpen módosul:

a)

a Németországra vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„Németország

28 003 146,424”;

b)

az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„Ausztria

2 764 141,661”.

4.

A d) pont a következőképpen módosul:

a)

a Németországra vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„Németország

28 142 465,561”;

b)

az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„Ausztria

2 777 893,609”.

5.

Az e) pont a következőképpen módosul:

a)

a Németországra vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„Németország

28 281 784,697”;

b)

az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„Ausztria

2 791 645,558”.


23.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 375/4


A BIZOTTSÁG 2218/2004/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. december 22-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

94,4

204

75,8

999

85,1

0707 00 05

052

97,7

999

97,7

0709 90 70

052

103,1

204

74,1

999

88,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

49,7

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

34,4

999

45,4

0805 20 10

204

56,2

999

56,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

204

47,0

400

86,0

624

80,4

999

71,6

0805 50 10

052

47,9

528

38,8

999

43,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

149,8

400

80,2

404

105,4

720

63,7

999

99,8

0808 20 50

400

102,5

528

47,6

720

50,6

999

66,9


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


23.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 375/6


A BIZOTTSÁG 2219/2004/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

a 2003/2004/EK rendeletben említett, a Réunion szigetére iránnyuló hosszú szemü előhántolt B rizs exporttámogattásának keretében beérkezett ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs Réunionba történő szállítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1989. szeptember 6-i 2692/89/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

2033/2004/EK bizottsági rendelet (3) pályázatot hirdetett meg a rizs Réunionba történő szállítása után járó támogatásra.

(2)

A 2692/89/EGK rendelet 9. cikke értelmében a benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság az 1785/2003/EK rendelet 26. cikke (2) bekezdésében említett eljárás szerint olyan határozatot is hozhat, hogy nem hirdet győztest az adott pályázat vonatkozásában.

(3)

Különös tekintettel a 2692/89/EGK rendelet 2. és 3. cikkében említett kritériumokra, maximális támogatás megállapítása nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2033/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében a Réunion szigetére szállított, az 1006 20 98 KN-kód alá tartozó hosszú szemű előhántolt B rizs kivitele után járó támogatásra 2004. december 13. és 16. között benyújtott ajánlatok tekintetében a pályázat eredménytelenül zárult.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(2)  HL L 261., 1989.9.7., 8. o. A legutóbb az 1275/2004/EK rendelettel (HL L 241., 2004.7.13. 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 353., 2004.11.27., 9. o.


23.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 375/7


A BIZOTTSÁG 2220/2004/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő nádcukor-behozatalra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok 2003/2004., 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági évre való megállapításáról, valamint az 1464/95/EK és a 779/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 30-i 1159/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke rendelkezik az 1701 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű szállítási kötelezettségeinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(2)

Az 1159/2003/EK rendelet 16. cikke rendelkezik az 1701 11 10 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű vámkontingenseinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(3)

Az 1159/2003/EK rendelet 22. cikke tonnánként 98 euró vámtételű vámkontingenst nyit meg az 1701 11 10 KN-kódú termékekre a Brazíliából, Kubából és egyéb harmadik országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(4)

A 2004. decembe 13-tól 17-ig tartó hét folyamán az 1159/2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően behozatali engedélyek kiállítása iránti kérelmeket nyújtottak be az illetékes hatóságokhoz az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke értelmében az AKCS-India preferenciális cukorra az egyes érintett országokra vonatkozóan megállapított szállítási kötelezettséget meghaladó összmennyiségre.

(5)

Az adott körülmények között a Bizottságnak csökkentési együtthatót kell megállapítania, ami lehetővé teszi az engedélyek kiállítását a rendelkezésre álló mennyiség arányában, és jeleznie kell, ha a kérdéses határértéket elérték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004. december 13-tól 17-ig tartó héten az 1159/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében behozatali engedély iránt benyújtott kérelmeket illetően az engedélyek az ezen rendelet mellékletében megjelölt mennyiségi határokon belül kerülnek kiállításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(3)  HL L 162., 2003.7.1., 25. o. A legutóbb az 1409/2004/EK rendelettel (HL L 256., 2004.8.3., 11. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Preferenciális cukor AKCS–INDIA

1159/2003/EK rendelet II. cím

2004/2005-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2004.12.13.–17. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongó

84,8727

elérte

Fidzsi

100

 

Guyana

100

 

India

0

elérte

Elefántcsontpart

100

 

Jamaika

100

 

Kenya

100

 

Madagaszkár

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mozambik

100

elérte

Saint Kitts és Nevis

100

 

Szváziföld

100

 

Tanzánia

100

 

Trinidad és Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

elérte


Különleges preferenciális cukor

1159/2003/EK rendelet III. cím

2004/2005-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2004.12.13.–17. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

India

100

 

AKCS

100

 


CXL engedményes cukor

1159/2003/EK rendelet IV. cím

2004/2005-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2004.12.13.–17. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Brazília

0

elérte

Kuba

100

 

Egyéb harmadik országok

0

elérte


23.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 375/9


A BIZOTTSÁG 2221/2004/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

az egyes GATT-kontingensek alapján 2005-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésének megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1847/2004/EK bizottsági rendelet (2) megnyitja az egyes GATT-kontingensek alapján 2005-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésének eljárását.

(2)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1999. január 26-i 174/1999/EK bizottsági rendelet (3) 20. cikkének (3) bekezdése megállapítja az ideiglenes engedélyek odaítélésének abban az esetben alkalmazandó feltételeit, ha az adott évre szóló valamely kontingenst meghaladó termékmennyiségre nyújtanak be ilyen engedély iránti kérelmeket. A Közösség 2004. május 1-jei bővítését követően a 174/1999/EK rendelet 20. cikkének (3) bekezdése ezen kritériumok tekintetében a 2005-ös évre is átmeneti intézkedéseket ír elő.

(3)

Egyes kontingensek és termékcsoportok tekintetében jelentősen megnőtt a kiviteli engedélyek iránti igény, amely időnként messze meghaladja a rendelkezésre álló mennyiségeket. Ez a tény az egy kérelmezőre jutó odaítélt mennyiségek jelentős mértékű csökkenéséhez vezethet, rontva a rendszer hatékonyságát és eredményességét. Továbbá, amennyiben az egyes piaci szereplőknek odaítélt mennyiségek nagyon kicsik, a tapasztalat szerint fennáll annak kockázata, hogy ilyen körülmények között egyes piaci szereplők nem tudják teljesíteni kiviteli kötelezettségüket, és ennek következtében biztosítékuk elvész.

(4)

E helyzet kezelése érdekében indokolt a 174/1999/EK rendelet 20. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett három feltétel együttes alkalmazása az előírt átmeneti intézkedések figyelembevételével. Az említett albekezdés a) és b) pontjával összhangban az engedélyek odaítélése során előnyben kell részesíteni azokat a kérelmezőket, akiknek már korábban is volt gazdasági érdekeltsége az Amerikai Egyesült Államokban, akiknek megjelölt importőre a leányvállalatuk is egyben, és akik már korábban is exportálták az érintett termékeket az adott rendeltetési helyre. Emellett, csökkentő együtthatót kell alkalmazni az említett albekezdés c) pontja szerint.

(5)

Az olyan termékcsoportok és kontingensek esetében, amelyek tekintetében az igényelt mennyiségek nem merítik ki a rendelkezésre álló keretet, indokolt a 174/1999/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdésével összhangban előírni, hogy a fennmaradó mennyiségeket az eredetileg igényelt mennyiségek arányában osszák fel a kérelmezők között. Az említett fennmaradó mennyiségek odaítélésének feltétele, hogy az érdekelt piaci szereplők kérelmet adjanak be és biztosítékot nyújtsanak.

(6)

Figyelembe véve az eljárás végrehajtására az 1847/2004/EK rendeletben előírt határidőt, ezt a rendeletet minél előbb alkalmazni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Valamennyi ideiglenes kiviteli engedély iránti kérelemet, amelyet az 1847/2004/EK rendelet szerint az e rendelet mellékletének 3. oszlopában feltüntetett, 16 – Tokió, 16- , 17 –, 18 –, 20 – és 21 – Uruguay, 25 – Tokió, illetve 25 – Uruguay megjelölésű termékcsoport és kontingens tekintetében nyújtanak be, az említett melléklet 5. oszlopában megállapított csökkentő együtthatók alkalmazásának feltételével el kell fogadni, amikor ilyen kérelmet:

olyan kérelmező nyújt be, aki a kérdéses termékek tekintetében az előző három év legalább egyikében végzett az Amerikai Egyesült Államokba irányuló exporttevékenységet, és akinek megjelölt importőre a leányvállalatai is egyben, vagy

olyan kérelmező nyújt be, akinek megjelölt importőre a 174/1999/EK rendelet 20. cikke (3) bekezdése második albekezdésének b) pontja szerint a leányvállalata is egyben.

Az első albekezdésben említett kérelmeket a melléklet 6. oszlopában feltüntetett odaítélési együttható alkalmazásának feltételével el kell fogadni, amikor ilyen kérelmet:

az első albekezdésben említetteken kívül olyan egyéb kérelmező nyújt be, aki a kérdéses termékek tekintetében az előző három év mindegyikében végzett az Amerikai Egyesült Államokba irányuló exporttevékenységet, vagy

olyan kérelmező nyújt be, akinél a 174/1999/EK rendelet 20. cikke (3) bekezdése második albekezdése a) pontjának értelmében nem feltétel a korábbi vonatkozó tevékenység végzése.

Az első albekezdésben említett kérelmeket elutasítják, ha azokat az első és második albekezdésben említett kérelmezőkön kívüli kérelmezők adják be.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdés alkalmazásának eredményeképpen odaítélt mennyiség két tonnánál kevesebb, a kérelmezők visszavonhatják kérelmüket. Ilyen esetben az e rendelet kihirdetését követő 5 munkanapon belül értesítik erről az illetékes hatóságot, amely haladéktalanul feloldja a kérelmező által nyújtott biztosítékot.

Az illetékes hatóság e rendelet kihirdetését követő 8 munkanapon belül értesíti a Bizottságot azon termékmennyiségről, amely tekintetében a kérelmeket visszavonták, és a biztosítékokat feloldották.

2. cikk

Valamennyi ideiglenes kiviteli engedély iránti kérelmet, amelyet az 1847/2004/EK rendelet szerint az e rendelet mellékletének 3. oszlopában a 22 – Tokió, illetve 22 – Uruguay megjelöléssel azonosított termékcsoport és kontingens tekintetében nyújtanak be, az igényelt mennyiség erejéig el kell fogadni.

A kereskedő által e rendelet hatálybalépését követő 10 munkanapon belül előterjesztett további kérelem és a megfelelő biztosíték letétbe helyezése esetén további mennyiségre szóló ideiglenes kiviteli engedély bocsátható ki a melléklet 7. oszlopában feltüntetett odaítélési együtthatónak megfelelően.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 322., 2004.10.23., 19. o.

(3)  HL L 20., 1999.1.27., 8. o. A legutóbb az 1846/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 322., 2004.10.23., 16. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A csoport megjelölése az Amerikai Egyesült Államok harmonizált tarifajegyzékének 4. fejezetében szereplő kiegészítő megjegyzésekkel összhangban

Csoport és a kontingens megjelölése

A 2005. évre rendelkezésre álló mennyiség (t)

Az 1. cikk (1) bekezdésében előírt odaítélési együttható

Az 2. cikkben előírt odaítélési együttható

Megjegyzés sz.

Csoport

Első albekezdés

Második albekezdés

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16

Külön meg nem határozott (NSPF)

16-Tokió

908,877

0,1328738

0,0442913

16-Uruguay

3 446,000

0,1194816

0,0398272

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,1534639

0,0511546

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,8344371

0,2781457

20

Edámi/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1843369

0,0614456

21

Olasz típusú

21-Uruguay

2 025,000

0,1447704

0,0482568

22

Erjedési lyukak nélküli svájci vagy emmentáli sajt

22-Tokió

393,006

 

 

1,1930821

22-Uruguay

380,000

 

 

1,2500000

25

Svájci vagy emmentáli sajt erjedési lyukakkal

25-Tokio

4 003,172

0,3713669

0,1237890

 

25-Uruguay

2 420,000

0,3198238

0,1066079


23.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 375/12


A TANÁCS 2004/114/EK IRÁNYELVE

(2004. december 13.)

a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 63. cikke első albekezdésének 3. a) és 4. pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére, (1)

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (3),

mivel:

(1)

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fokozatos létrehozása céljából a Szerződés rendelkezik a menekültügy, a bevándorlás és a harmadik országok állampolgárai jogainak védelme terén elfogadandó intézkedésekről.

(2)

A Szerződés előírja, hogy a Tanácsnak a belépés és a tartózkodás feltételeire, valamint a huzamos tartózkodásra jogosító vízumok és huzamos tartózkodási engedélyek tagállamok által történő kiadásával kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan bevándorláspolitikai intézkedéseket kell elfogadnia.

(3)

Az 1999. október 15-16-i tamperei különleges ülésén az Európai Tanács elismerte a harmadik országok állampolgárai beutazásának és tartózkodásának feltételeire vonatkozó nemzeti jogszabályok közelítésének szükségességét, és felkérte a Tanácsot, hogy haladéktalanul fogadjon el a Bizottság javaslatain alapuló határozatokat.

(4)

Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelembe veszi az Európai Unió alapjogi chartája által elismert elveket.

(5)

A tagállamoknak a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai jellemzők, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy egyéb vélemény, valamely nemzeti kisebbséghez való tartozás, vagyon, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés nélkül kell végrehajtaniuk ennek az irányelvnek a rendelkezéseit.

(6)

A Közösség oktatás terén végzett tevékenységének egyik célja annak elősegítése, hogy Európa egésze a tanulmányok és a szakképzés legkiemelkedőbb központjává váljon a világon. A harmadik országok állampolgárainak a Közösség felé irányuló, tanulmányi célú mobilitása e stratégia kulcsfontosságú eleme. A belépés és tartózkodás feltételeire vonatkozó tagállami nemzeti jogszabályok közelítése szintén e stratégia részét képezi.

(7)

A migráció ezen irányelv alkalmazásában, amely meghatározása szerint átmeneti jellegű és nem függ a befogadó tagállam munkaerőpiacától, az érintett migránsok származási országuk és a befogadó ország számára a kölcsönös gyarapodás egy formáját jelenti, és elősegíti, hogy a különböző kultúrák közelebb kerüljenek egymáshoz.

(8)

A „beutazás” kifejezés harmadik országok állampolgárainak az ezen irányelv által meghatározott célból történő belépését és tartózkodását jelenti.

(9)

Az új közösségi szabályok a „diák”, „gyakornok”, „oktatási intézmény” és „önkéntes” fogalmak európai jogszabályoknak — különösen az érintettek mobilitásának előmozdítását célzó különböző közösségi programokban (Socrates, Európai Önkéntes Szolgálat stb.) — már használt meghatározásain alapulnak.

(10)

Az ezen irányelv rendelkezései alá tartozó diákok előkészítő tanfolyamainak időtartamát és egyéb feltételeit nemzeti jogszabályaikkal összhangban a tagállamoknak kell meghatározniuk.

(11)

Ezen irányelv hatálya nem terjed ki a harmadik országok azon állampolgáraira, akik a fizetés nélküli gyakornokok, és a tevékenységük vagy a kapott jövedelem vagy díjazás alapján, nemzeti jogszabályaik értelmében munkavállalónak minősülő önkéntesek csoportjába tartoznak. A szakorvosi képzésben részt venni kívánó, harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról a tagállamok határoznak.

(12)

Egy diák felsőoktatási intézménybe való felvételének bizonyítéka — egyebek között — a beiratkozást megerősítő igazolás lehet.

(13)

Az egyetemi ösztöndíj figyelembe vehető annak értékelésekor, hogy elegendő anyagi fedezet áll-e rendelkezésre.

(14)

Az ezen irányelvben meghatározott céllal kért beutazás kellően indokolt okok alapján megtagadható. Különösen abban az esetben kerülhet sor a beutazás elutasítására, ha a tagállam tényekre alapozott értékelés alapján úgy véli, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár lehetséges veszélyt jelent a közrendre vagy a közbiztonságra. A közrend fogalmába beletartozhat az, ha valakit valamely súlyos bűncselekmény elkövetése miatt elítéltek. Ebben az összefüggésben meg kell jegyezni, hogy a közrend és közbiztonság fogalma magában foglalja azokat az eseteket is, amikor egy harmadik országbeli állampolgár egy, a terrorizmust támogató csoport tagja vagy tagja volt, ilyen csoportot támogat vagy támogatott, illetve szélsőséges törekvései vannak vagy voltak.

(15)

A beutazás engedélyezése iránti kérelem okaival kapcsolatos kételyek esetén a tagállam minden olyan bizonyítékot megkövetelhet, amely — különösen a kérelmező által szándékolt tanulmányok alapján — a kérelem megalapozottságának megítéléséhez szükséges, az ezen irányelvben megállapított eljárással való visszaélés vagy az eljárás helytelen alkalmazásának elkerülése érdekében.

(16)

Az ezen irányelvben meghatározott célokból való, a Közösségen belüli vagy a Közösségbe irányuló mobilitás előmozdítása érdekében elő kell segíteni a harmadik országbeli, több tagállamban tanulmányokat folytató diákok mobilitását, valamint a közösségi programokban részt vevő harmadik országbeli állampolgárok beutazását.

(17)

A területükre való első belépés engedélyezése érdekében a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy időben tartózkodási engedélyt vagy — ha kizárólag saját területükön adnak ki tartózkodási engedélyeket — vízumot bocsáthassanak ki.

(18)

Annak érdekében, hogy a harmadik országbeli diákok számára lehetővé váljék tanulmányi költségeik egy részének fedezése, az ezen irányelvben meghatározott feltételek szerint lehetővé kell tenni számukra a munkaerőpiacra való bejutást. A diákok ezen irányelvben meghatározott feltételek szerinti, munkaerőpiacra való bejutásának általános szabálynak kell lennie; rendkívüli körülmények fennállása esetén azonban lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, hogy figyelemmel legyenek nemzeti munkaerő-piaci helyzetükre.

(19)

Az előzetes engedély fogalmába beletartozik az olyan diákok számára adott munkavállalási engedély is, akik jövedelemszerző tevékenységet kívánnak folytatni.

(20)

Ez az irányelv nem érintheti a részmunkaidő területén hozott nemzeti jogszabályokat.

(21)

Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a tanulmányi célból vagy a tagállamok elismert szervezetei által irányított diákcsereprogramok okán folytatott beutazás-engedélyezési eljárásokat gyorsítani lehessen.

(22)

Valamennyi tagállamnak biztosítania kell, hogy az interneten keresztül a lehető legteljesebb, rendszeresen frissített információ álljon a nyilvánosság rendelkezésére az ezen irányelvben meghatározott olyan intézményekről és tanulmányokról, amelyekre harmadik országbeli állampolgárok jelentkezhetnek, valamint a tagállam területére e célból való belépés és területén való tartózkodással kapcsolatos feltételekről és eljárásokról.

(23)

Ez az irányelv semmilyen körülmények között nem érintheti a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletet.

(24)

Mivel ezen irányelv céljait, nevezetesen a harmadik országok állampolgárainak tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából való beutazása feltételeinek meghatározása, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért ennek terjedelme és hatása miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(25)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően, valamint az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül ezek a tagállamok nem vesznek részt ezen irányelv elfogadásában, és az rájuk nézve nem kötelező és azt nem kötelesek alkalmazni.

(26)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt ezen irányelv elfogadásában, és az rá nézve nem kötelező és azt nem köteles alkalmazni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ennek az irányelvnek a célja, hogy meghatározza:

a)

a harmadik országok állampolgárainak a tagállamok területén tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából, három hónapot meghaladó időtartamra történő beutazásának feltételeit;

b)

a harmadik országok állampolgárainak a tagállamok területére az említett célokból történő fogadásával kapcsolatos eljárási szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a)

„harmadik ország állampolgára”: bármely olyan személy, aki a Szerződés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében nem uniós polgár;

b)

„hallgató”: harmadik ország azon állampolgára, aki valamely tagállam felsőoktatási intézményébe felvételt nyert, és akinek a tagállam a területén való beutazását abból a célból engedélyezi, hogy fő tevékenységként olyan nappali tagozatos tanulmányokat folytasson, amelyek a tagállam által elismert felsőfokú képesítést adnak — így felsőoktatási intézményben olyan oklevelet, bizonyítványt vagy doktori fokozatot, amely a nemzeti jogszabályokkal összhangban, az említett oktatást megelőző, előkészítő tanfolyamra is kiterjedhet;

c)

„tanuló”: harmadik ország azon állampolgára, akinek valamely tagállam a területére történő beutazását abból a célból engedélyezi, hogy a tagállam jogszabályaival vagy közigazgatási gyakorlatával összhangban, a tagállam által e célra elismert szervezet által működtetett csereprogram keretében, elismert középfokú oktatási programban vegyen részt;

d)

„javadalmazásban nem részesülő gyakornok”: harmadik ország azon állampolgára, akinek valamely tagállam a területén való beutazását, a nemzeti jogszabályokkal összhangban, javadalmazás nélküli gyakorlati időre engedélyezi;

e)

„intézmény”: a fogadó tagállam által elismert köz- vagy magánintézmény, és/vagy amelynek képzéseit, e tagállam jogszabályaival vagy közigazgatási gyakorlatával összhangban, az ezen irányelvben meghatározott célokra elismer;

f)

„önkéntes szolgálati rendszer”: közérdekű célokat szolgáló, gyakorlati szolidaritást kifejező tevékenységi program, amely valamely állami vagy közösségi rendszeren alapul;

g)

„tartózkodási engedély”: az 1030/2002/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban, valamely tagállam hatóságai által kibocsátott engedély, amely lehetővé teszi, hogy egy harmadik ország állampolgára jogszerűen tartózkodjon az adott tagállam területén.

3. cikk

Hatály

(1)   Ezt az irányelvet harmadik országok azon állampolgáraira kell alkalmazni, akik tanulmányok folytatása céljából kérelmezik valamely tagállam területén történő beutazásuk engedélyezését.

A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy ezt az irányelvet alkalmazzák harmadik országok azon állampolgáraira, akik beutazásuk engedélyezését diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat vagy önkéntes szolgálat céljából kérelmezik.

(2)   Ezen irányelv rendelkezései nem alkalmazandók:

a)

harmadik országok azon állampolgáraira, akik valamely tagállamban menedékkérőként, vagy kiegészítő védelem illetve ideiglenes védelem keretében tartózkodnak;

b)

harmadik országok azon állampolgáraira, akiknek kiutasítását ténybeli vagy jogi indokok miatt felfüggesztették;

c)

harmadik országok azon állampolgáraira, akik olyan uniós polgárok családtagjai, akik a Közösségen belüli szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolták;

d)

harmadik országok azon állampolgáraira, akik a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanács irányelvvel (4) összhangban valamely tagállamban huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást élvező személyek, és akik tanulmányok folytatása vagy szakképzés végett gyakorolják a valamely másik tagállambeli tartózkodáshoz való jogukat;

e)

harmadik országok azon állampolgáraira, akik az érintett tagállam nemzeti jogszabályai értelmében munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak minősülnek.

4. cikk

Kedvezőbb rendelkezések

(1)   Ez az irányelv nem érinti azokat a kedvezőbb rendelkezéseket, amelyeket:

a)

a Közösség vagy a Közösség és tagállamai, valamint egy vagy több harmadik ország között létrejött két- vagy többoldalú megállapodások; vagy

b)

az egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország között létrejött két- vagy többoldalú megállapodások tartalmaznak.

(2)   Ez az irányelv nem érinti a tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy az irányelv hatálya alá tartozó személyekre nézve kedvezőbb rendelkezéseket fogadjanak el, illetve tartsanak fenn.

II. FEJEZET

A BEUTAZÁS FELTÉTELEI

5. cikk

Elv

Harmadik ország állampolgára ezen irányelv alapján történő beutazásának feltétele azoknak az okmányoknak az ellenőrzése, amelyek bizonyítják, hogy a harmadik ország állampolgára megfelel a 6. cikkben, valamint az adott csoportra vonatkozó 7-11. cikkben megállapított feltételeknek.

6. cikk

Általános feltételek

(1)   Az a harmadik országbeli állampolgár, aki a beutazása engedélyezését a 7–11. cikkben megállapított valamely célból kérelmezi:

a)

a nemzeti jogszabályok által meghatározott, érvényes úti okmányt kell bemutatnia. A tagállamok megkövetelhetik, hogy az úti okmány érvényességi ideje kiterjedjen legalább a tervezett tartózkodás időtartamára;

b)

amennyiben a fogadó tagállam nemzeti jogszabályai szerint kiskorú, a tervezett tartózkodásra vonatkozó szülői engedélyt kell bemutatni;

c)

valamennyi olyan kockázatra kiterjedő egészségbiztosítással kell rendelkeznie, amely ellen az érintett tagállam állampolgárai általában biztosítottak;

d)

nem lehet olyan személy, aki a közrendre, a közbiztonságra vagy a közegészségre veszélyesnek minősül;

e)

a tagállam kérésére igazolnia kell, hogy lerótta az irányelv 22. cikke szerinti kérelem eljárási díját.

(2)   A tagállamok megkönnyítik azoknak a 7–11. cikk hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgároknak a beutazása engedélyezésére irányuló eljárást, akik a Közösségbe irányuló, illetve a Közösségen belüli mobilitást elősegítő közösségi programokban vesznek részt.

7. cikk

Hallgatókra vonatkozó különös feltételek

(1)   A 6. cikkben meghatározott általános feltételek mellett, a beutazása engedélyezését tanulmányi célból kérelmező harmadik országbeli állampolgárnak a következő feltételeket is teljesítenie kell:

(a)

tanulmányok folytatása végett felsőoktatási intézménybe felvételt nyert;

b)

a tagállam által kért módon igazolja, hogy tartózkodása során rendelkezni fog a megélhetésének, tanulmányai folytatásának és visszautazásának költségeihez szükséges anyagi fedezettel. A tagállamok nyilvánosságra hozzák az e rendelkezés céljából minimálisan megkövetelt anyagi fedezet havi összegét, ami nem érinti az egyes esetek egyedi vizsgálatát;

c)

a tagállam kérésére igazolnia kell, hogy a folytatandó tanulmányokhoz kellő nyelvismerttel rendelkezik;

d)

a tagállam kérésére igazolnia kell, hogy az intézmény által kirótt díjakat befizette.

(2)   Azon hallgatók esetében, akik valamely intézménybe történő beiratkozásuk eredményeként automatikusan jogosultak valamennyi olyan kockázatra kiterjedő egészségbiztosításra, amely ellen az érintett tagállam állampolgárai általában biztosítottak, vélelmezni kell, hogy megfelelnek a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított feltételnek.

8. cikk

Hallgatói mobilitás

(1)   A 12. cikk (2) bekezdésének, a 16. cikknek és a 18. cikk (2) bekezdésének a sérelme nélkül, annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek hallgatóként való beutazását már engedélyezték, és aki a már megkezdett tanulmányai egy részének más tagállamban történő folytatására, vagy azoknak egy kapcsolódó képzéssel más tagállamban történő kiegészítésére jelentkezik, ez utóbbi tagállam olyan határidőn belül engedélyezi a beutazást, amely nem akadályozza a kérdéses tanulmányok folytatását, ugyanakkor elegendő időt biztosít az illetékes hatóságoknak a kérelem elbírálására, amennyiben a harmadik ország állampolgára:

a)

e tagállam vonatkozásában megfelel a 6. és a 7. cikkben megállapított feltételeknek; és

b)

beutazásának engedélyezése iránti kérelméhez mellékelte az egyetemi tanulmányaival kapcsolatos valamennyi igazoló okiratot, valamint igazolást arra vonatkozóan, hogy az általa folytatni kívánt képzés valóban kiegészíti az eddig elvégzetteket; és

c)

közösségi vagy kétoldalú csereprogramban vesz részt, illetőleg valamely tagállam a hallgatóként történő beutazását legalább kétéves időtartamra engedélyezte.

(2)   Az (1) bekezdés c) pontjában említett követelmények nem alkalmazandók, amennyiben a hallgatónak tanulmányi programja keretében a képzése egy részét kötelezően egy másik tagállamban lévő intézményben kell elvégeznie.

(3)   Az első tagállam illetékes hatóságai, a második tagállam illetékes hatóságainak megkeresésére, megfelelő tájékoztatást adnak a hallgatónak az első tagállam területén való tartózkodására vonatkozóan.

9. cikk

Tanulókra vonatkozó különös feltételek

(1)   A 3. cikkre is figyelemmel, a 6. cikkben előírt általános feltételek mellett, a beutazása engedélyezését diákcsere-program keretében kérelmező harmadik országbeli állampolgárnak a következő feltételeket is teljesítenie kell:

a)

nem lehet sem fiatalabb, sem idősebb az érintett tagállam által meghatározott legalacsonyabb, illetve legmagasabb életkornál;

b)

igazolnia kell középfokú oktatási intézménybe történő felvételét;

c)

igazolnia kell egy olyan elismert diákcsere-programban történő részvételét, amelyet az érintett tagállam által erre a célra a tagállam jogszabályaival vagy közigazgatási gyakorlatával összhangban — elismert szervezet működtet;

d)

igazolnia kell, hogy a diákcsere-szervezet az érintett tagállam területén való tartózkodásának idejére felelősséget vállal érte, különösen a megélhetéséhez, tanulmányai folytatásához, egészségügyi ellátásához és visszautazásához szükséges költségek tekintetében;

e)

tartózkodásának idejére az érintett tagállam által meghatározott feltételeket teljesítő, az adott csereprogram szabályainak megfelelően kiválasztott családnál kerül elszállásolásra.

(2)   A tagállamok a csereprogramokban részt vevő tanulók beutazásának engedélyezését azon harmadik országok állampolgáraira korlátozhatják, amelyek az adott tagállam állampolgárainak ugyanilyen lehetőséget kínálnak fel.

10. cikk

Javadalmazásban nem részesülő gyakornokokra vonatkozó különös feltételek

A 3. cikkre is figyelemmel, az 5. cikkben előírt általános feltételek mellett, a beutazása engedélyezését javadalmazásban nem részesülő gyakornokként kérelmező harmadik országbeli állampolgárnak a következő feltételeket is teljesítenie kell:

a)

rendelkeznie kell egy aláírt, és szükség szerint az érintett tagállam illetékes hatósága által — a tagállam jogszabályaival vagy közigazgatási gyakorlatával összhangban —jóváhagyott gyakornoki szerződéssel, amelynek tárgya egy, a tagállam jogszabályaival vagy közigazgatási gyakorlatával összhangban elismert, köz- vagy magánszektorbeli vállalkozásnál vagy szakképzéssel foglalkozó köz- vagy magánintézménynél javadalmazás nélküli gyakorlat;

b)

a tagállam által kért módon igazolnia kell, hogy tartózkodása folyamán rendelkezni fog a megélhetésének, képzésének és visszautazásának költségeihez szükséges anyagi fedezettel. A tagállamok nyilvánosságra hozzák az e rendelkezés céljából minimálisan megkövetelt anyagi fedezet havi összegét, ami nem érinti az egyes esetek egyedi vizsgálatát;

c)

amennyiben a tagállam megköveteli, a gyakorlathoz elvégzéséhez szükséges ismeretek elsajátítását lehetővé tevő nyelvi alapképzésben kell részt vennie.

11. cikk

Önkéntesekre vonatkozó különös feltételek

A 3. cikkre is figyelemmel, az 5. cikkben előírt általános feltételek mellett, a beutazása engedélyezését önkéntes szolgálat teljesítése céljából kérelmező, harmadik országbeli állampolgárnak a következő feltételeket is teljesítenie kell:

a)

nem lehet sem fiatalabb, sem idősebb az érintett tagállam által meghatározott legalacsonyabb, illetve legmagasabb életkornál;

b)

be kell mutatnia azt a szerződést, amelyet azzal a szervezettel kötött, amely az érintett tagállamban azt az önkéntes szolgálati rendszert működteti, amelyben ő is részt vesz; a szerződésben fel kell tüntetni a feladatok leírását, a feladatvégzés ellenőrzésének a feltételeit, a munkaidőt, továbbá az önkéntes személy utazása, megélhetése és lakhatása költségeinek, valamint költőpénzének a fedezéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezetet, valamint — adott esetben — a feladata ellátását elősegítő képzést;

c)

igazolnia kell, hogy azon önkéntes szolgálati rendszert működtető szervezet, amelyben ő is részt vesz, megkötötte a harmadik személy javára szóló biztosítást, továbbá érte tartózkodásának egész ideje alatt teljes felelősséget vállal, különösen a megélhetéséhez, az egészségügyi ellátásához, valamint a visszautazásához szükséges költségek tekintetében;

d)

továbbá, ha a fogadó tagállam kifejezetten megköveteli, részt kell vennie az adott tagállam nyelvét, történelmét, politikai és társadalmi berendezkedését ismertető, alapszintű bevezető képzésen.

III. FEJEZET

TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYEK

12. cikk

Hallgatók tartózkodási engedélye

(1)   A hallgatók részére legalább egyéves időtartamra kell tartózkodási engedélyt kiadni, és ez meghosszabbítható, amennyiben az engedély jogosultja a 6. és a 7. cikk feltételeinek továbbra is megfelel. Amennyiben a tanulmányok időtartama egy évnél rövidebb, az engedély a képzés időtartamára érvényes.

(2)   A 16. cikk sérelme nélkül, a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem elutasítható, illetve az engedély visszavonható, ha annak jogosultja:

a)

nem tartja be a jövedelemszerző tevékenység ezen irányelv 17. cikke szerinti folytatására vonatkozó korlátozásokat;

b)

tanulmányai során nem tanúsít elfogadható előmenetelt a nemzeti jogszabályokkal vagy közigazgatási gyakorlattal összhangban.

13. cikk

A tanulók tartózkodási engedélye

Tanulók részére legfeljebb egyéves időtartamra lehet tartózkodási engedélyt kiadni.

14. cikk

A javadalmazásban nem részesülő gyakornokok tartózkodási engedélye

A javadalmazásban nem részesülő gyakornokok részére kiadott tartózkodási engedély a gyakorlat időtartamához igazodik vagy legfeljebb egyéves időtartamra szól. Kivételes esetben a tartózkodási engedély egy alkalommal, legfeljebb annyi időre meghosszabbítható, amennyi egy tagállam által a saját jogszabályaival vagy közigazgatási gyakorlatával összhangban elismert szakképesítés megszerzéséhez szükséges, amennyiben az engedély jogosultja továbbra is megfelel a 6. és a 10. cikk feltételeinek.

15. cikk

Az önkéntesek tartózkodási engedélye

Az önkéntesek részére legfeljebb egyéves időtartamra lehet tartózkodási engedélyt kiadni.

Kivételes esetben, amennyiben az adott program időtartama meghaladja az egy évet, a tartózkodási engedély érvényességi ideje a program időtartamához igazodhat.

16. cikk

A tartózkodási engedély visszavonása, illetve meghosszabbításának megtagadása

(1)   Az ezen irányelv alapján kiadott tartózkodási engedélyt a tagállamok visszavonhatják, illetve az engedély meghosszabbítását megtagadhatják, amennyiben annak megszerzése csalárd módon történt, illetve, ha felmerül, hogy az engedély jogosultja nem felelt meg vagy a továbbiakban már nem felel meg a belépéssel és tartózkodással kapcsolatos azon feltételeknek, amelyeket a 6. cikk és a 7–11. cikkek közül az adott csoportra vonatkozóan megállapít.

(2)   A tagállamok közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból a tartózkodási engedélyt visszavonhatják, illetve meghosszabbítását megtagadhatják.

IV. FEJEZET

AZ ÉRINTETT HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROKKAL VALÓ BÁNÁSMÓD

17. cikk

A hallgató jövedelemszerző tevékenysége

(1)   A hallgató a tanulmányi idején kívül, valamint a fogadó tagállamnak az adott tevékenységre alkalmazandó szabályaira és feltételeire is figyelemmel, jogosult arra, hogy munkát vállaljon, és jogosult lehet arra, hogy önálló vállalkozóként jövedelemszerző tevékenységet folytasson. A fogadó tagállamon belüli munkaerő-piaci helyzet figyelembe vehető.

A tagállamok szükség esetén, nemzeti jogszabályaikkal összhangban, a hallgatónak és/vagy a munkáltatónak előzetes engedélyt adnak.

(2)   Minden tagállam meghatározza, hogy hetente legfeljebb hány óra, illetve évente legfeljebb hány nap vagy hónap engedélyezett ilyen tevékenység folytatására, amely pedig nem lehet kevesebb, mint heti 10 óra, illetve az éves szinten ennek megfelelő nap vagy hónap.

(3)   A tartózkodás első évében a fogadó tagállam korlátozhatja a jövedelemszerző tevékenység folytatásának lehetőségét.

(4)   A tagállamok megkövetelhetik a hallgatótól, hogy az érintett tagállam által kijelölt hatóságnak előzetesen vagy más módon jelentse be azt, hogy jövedelemszerző tevékenységet folytat. Az előzetes vagy más módon történő bejelentés kötelezettsége a hallgató munkaadója számára is előírható.

V. FEJEZET

ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

18. cikk

Eljárási garanciák és átláthatóság

(1)   A tartózkodási engedély megszerzése vagy meghosszabbítása iránti kérelemre vonatkozó döntés meghozatalának és a döntés kérelmezővel való közlésének olyan időkereten belül kell megtörténnie, hogy az a kérdéses tanulmányok folytatását ne akadályozza, ugyanakkor az illetékes hatóságok számára a kérelem elintézésére elegendő legyen.

(2)   Amennyiben a kérelem alátámasztására szolgáltatott adatok nem megfelelőek, a kérelem elbírálása felfüggeszthető, és az illetékes hatóságoknak tájékoztatniuk kell a kérelmezőt a további szükséges adatokról.

(3)   A tartózkodási engedély iránti kérelmet elutasító minden határozatot a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerinti értesítési eljárásnak megfelelően kell közölni az érintett harmadik országbeli állampolgárral. Az értesítésben meg kell jelölni a rendelkezésre álló, lehetséges jogorvoslati eljárásokat és az eljárások megindítására vonatkozó határidőt.

(4)   A kérelem elutasítása, illetve az ezen irányelvvel összhangban kiadott tartózkodási engedély visszavonása esetében az érintett személynek joga van ahhoz, hogy a döntés ellen az érintett tagállam hatóságai előtt jogorvoslattal éljen.

19. cikk

Hallgatók és tanulók tartózkodási engedélyének, illetve vízumának kiadására irányuló gyorsított eljárás

Valamely tagállamnak a harmadik országbeli hallgatók, illetve tanulók belépéséért és tartózkodásáért felelős hatósága, valamint egy, az érintett tagállam által a saját jogszabályaival vagy közigazgatási gyakorlatával összhangban erre a célra elismert felsőoktatási intézmény vagy diákcsere-programot működtető szervezet között megállapodás jöhet létre a harmadik ország érintett állampolgárának nevére szóló tartózkodási engedély vagy vízum kiadását lehetővé tevő, gyorsított beutazás-engedélyezési eljárás bevezetéséről.

20. cikk

Díjak

A tagállamok megkövetelhetik, hogy a kérelmezők a kérelmek ezen irányelvvel összhangban történő elbírálásáért díjat fizessenek.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. cikk

Jelentési kötelezettség

A Bizottság rendszeres időközönként, első alkalommal 2010. január 12-ig, jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé ezen irányelvnek a tagállamokban történő alkalmazásáról, és adott esetben módosításra tesz javaslatot.

22. cikk

Átültetés

A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2007. január 12-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

23. cikk

Átmeneti rendelkezések

A III. fejezet rendelkezéseitől eltérve, és a 22. cikkben megállapított időpontot követő két évig a tagállamok nem kötelesek tartózkodási engedély formájában ezen irányelvnek megfelelő engedélyt kibocsátani.

24. cikk

Határidők

A 2003/109/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok nem kötelesek a harmadik országbeli állampolgárok számára a nemzeti jog szerinti további jogosultságok megadása céljából figyelembe venni azt az időtartamot, ameddig ezek az állampolgárok hallgatóként, csereprogramban résztvevő tanulóként, javadalmazásban nem részesülő gyakornokként vagy önkéntesként a területükön tartózkodtak.

25. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

26. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. R. BOT


(1)  HL C 68. E, 2004.3.18., 107. o.

(2)  HL C 133., 2003.6.6., 29. o.

(3)  HL C 244., 2003.10.10., 5. o.

(4)  HL L 16., 2004.1.23., 44. o.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

23.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 375/19


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. november 16.)

az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és a kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodásról

(2004/889/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

1993 áprilisában a Tanács határozatot fogadott el, amelyben felhatalmazta a Bizottságot, hogy a Közösség nevében tárgyalásokat folytasson Kanadával, Hongkonggal, Japánnal, Koreával és az Egyesült Államokkal a vámügyekben történő együttműködésről kötendő megállapodásról, melynek hatályát 1997 májusában kiterjesztették a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségére, valamint Kínára.

(2)

Az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és a kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség jóváhagyja az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és a kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodást.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A megállapodás 21. cikke szerint létrehozott vám-együttműködési vegyesbizottságban a Közösséget a tagállamok képviselőinek segítségével a Bizottság képviseli.

3. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodás aláírására az Európai Közösség nevében jogosult személy(eke)t, amely aláírás kifejezi a Közösség hozzájárulását ahhoz, hogy kötelezetté váljon.

4. cikk

A megállapodás 22. cikkében meghatározott értesítésről a Közösség nevében a Tanács elnöke gondoskodik (1).

Kelt Brüsszelben, 2004. november 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. ZALM


(1)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és a kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

és

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,

továbbiakban: a Szerződő Felek,

FIGYELEMBE VÉVE az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság közötti kereskedelmi kapcsolatok fontosságát és a Szerződő Felek azon óhaját, hogy mindkét fél előnyére hozzájáruljanak e kapcsolatok harmonikus fejlődéséhez,

HITET TÉVE AMELLETT, hogy e céljuk eléréséhez vállalniuk kell a vámügyi együttműködés fejlesztését,

FIGYELEMMEL a Szerződő Felek közötti vámeljárásokkal kapcsolatos vámügyi együttműködés fejlődésére,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a vámjogszabályokat sértő cselekmények, beleértve a szellemi tulajdonjog megsértését, mindkét Szerződő Fél gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi érdekeit károsítják, és felismerve annak fontosságát, hogy biztosítani kell a vámok és egyéb adók pontos megállapítását, különösen a vámértékre, származásra és a tarifális besorolásra vonatkozó szabályok helyes alkalmazásával,

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy az ilyen cselekmények elleni fellépés az illetékes közigazgatási hatóságok közötti együttműködéssel hatékonyabbá tehető,

TEKINTETTEL a Szerződő Felek által már elfogadott, vagy rájuk vonatkozó nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségekre; valamint a Kereskedelmi Világszervezet által a vámügyekben végzett tevékenységekre,

FIGYELEMMEL az Európai Gazdasági Közösség és a Kínai Népköztársaság között 1985-ben aláírt kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló megállapodásra,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

„vámjogszabályok”: az Európai Közösség vagy a Kínai Népköztársaság valamennyi, az áruk behozatalát, kivitelét, árutovábbítását, és bármely más vámeljárás alá helyezését szabályozó törvénye, rendelete, vagy egyéb jogi eszköze, beleértve a tiltó, korlátozó és ellenőrző intézkedéseket;

b)

„vámhatóság”: a Kínai Népköztársaságban a Kínai Népköztársaság Vámügyi Főigazgatósága, valamint az Európai Közösségben az Európai Közösségek Bizottságának a vámügyekért felelős illetékes szolgálatai és az Európai Közösség tagállamainak vámhatóságai;

c)

„megkereső hatóság”: az egyik Szerződő Fél által erre a célra kijelölt illetékes vámhatóság, amely e megállapodás alapján igazgatási segítségnyújtást kér;

d)

„megkeresett hatóság”: az egyik Szerződő Fél által erre a célra kijelölt illetékes vámhatóság, amely e megállapodás alapján az igazgatási segítségnyújtás iránti megkeresést fogadja;

e)

„személyes adatok”: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó valamennyi információ;

f)

„vámjogszabályokat sértő cselekmények”: a vámjogszabályok bármely megsértése vagy annak kísérlete;

g)

„személy”: valamennyi természetes vagy jogi személy;

h)

„tájékoztatás”: adatok (feldolgozott/elemzett adat is), okmányok, jelentések és minden egyéb, bármely formában megjelenő közlemény (beleértve az elektronikus formát is), valamint azok igazolt vagy hiteles másolata.

2. cikk

Területi hatály

E megállapodást egyrészről a Kínai Népköztársaság vámterületén kell alkalmazni, másrészről a szerződésben meghatározott feltételek mellett az Európai Közösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó területekre.

3. cikk

A megállapodás jövőbeni továbbfejlesztése

A Szerződő Felek kölcsönös megegyezéssel – saját vámjogszabályaikkal összhangban – meghatározott ágazatokra és ügyekre vonatkozó megállapodásokkal fejleszthetik tovább e megállapodást a vámügyi együttműködés fokozása és kiegészítése céljából.

II. CÍM

A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA

4. cikk

Az együttműködés és a segítségnyújtás teljesítése

A Szerződő Felek törvényeikkel, rendeleteikkel, és más jogi eszközeikkel összhangban teljesítik az e megállapodás szerinti együttműködést és segítségnyújtást. Továbbá az e megállapodás szerinti együttműködést és segítségnyújtást a Szerződő Felek saját hatáskörükben és a rendelkezésükre álló erőforrásokkal teljesítik.

5. cikk

Egyéb megállapodásokban foglalt kötelezettségek

(1)   Figyelembe véve az Európai Közösség és a tagállamok hatáskörét, e megállapodás rendelkezései:

a)

nem érintik a Szerződő Felek bármely egyéb nemzetközi megállapodásban vagy egyezményben előírt kötelezettségeit;

b)

kiegészítik azokat a vámügyi együttműködésre és kölcsönös igazgatási segítségnyújtásra vonatkozó megállapodásokat, amelyeket az egyes tagállamok és a Kínai Népköztársaság megkötött vagy megköthet; és

c)

nem befolyásolják a Bizottság illetékes szolgálatai és a tagállamok vámhatóságai közötti kommunikációra vonatkozó közösségi rendelkezéseket a megállapodás keretében szerzett bármilyen, a közösség számára hasznos információ esetében.

(2)   Az (1) bekezdés rendelkezései ellenére e megállapodás rendelkezései elsőbbséget élveznek bármely vámügyi együttműködésre és kölcsönös igazgatási segítségnyújtásra vonatkozó kétoldalú megállapodással szemben, amelyet az egyes tagállamok és a Kínai Népköztársaság eddig megkötöttek vagy ezután megköthetnek, amennyiben az utóbbiak rendelkezései nem összeegyeztethetőek e megállapodás rendelkezéseivel.

(3)   A Szerződő Felek konzultációt folytatnak a megállapodás alkalmazására vonatkozó ügyekben, hogy a megállapodás 21. cikke által létrehozott vám-együttműködési vegyesbizottság keretén belül megoldják a kérdést.

III. CÍM

VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

6. cikk

Az együttműködés hatálya

(1)   A vámhatóságok vállalják a vámügyi együttműködés fejlesztését. A Szerződő Felek együttműködésre törekednek különösen:

a)

a biztonságos és gyors információáramlás megkönnyítése érdekében vámhatóságaik közötti kommunikációs csatornák létrehozásában és fenntartásában;

b)

vámhatóságaik hatékony összehangolásának megkönnyítésében;

c)

e megállapodással összefüggő valamennyi egyéb igazgatási kérdésben, amely időnként együttes fellépést igényel.

(2)   A Szerződő Felek vállalják a vámügyek területén a kereskedelmet megkönnyítő lépések fejlesztését, figyelembe véve a nemzetközi szervezetek által ezen a téren végzett munkát.

(3)   E megállapodásban a vámügyi együttműködés magában foglal minden, a vámjogszabályok alkalmazásával összefüggő területet.

7. cikk

Vámeljárási együttműködés

A Szerződő Felek megerősítik elkötelezettségüket az áruk jogszerű mozgásának megkönnyítésére, és kicserélik a vámtechnikák és eljárások fejlesztésére vonatkozó intézkedésekkel és számítógépes rendszereikkel kapcsolatos információikat és szaktudásukat ezen elkötelezettség megvalósítása érdekében, a megállapodás rendelkezéseivel összhangban.

8. cikk

Technikai segítségnyújtás

A Szerződő Felek vámhatóságai technikai segítséget nyújthatnak egymásnak, amennyiben ez mindkét fél számára kölcsönös előnyökkel jár. A technikai segítségnyújtás a következő formákban lehetséges:

a)

személyzeti és szakértői cserék egymás vámjogszabályai, eljárásai és vámtechnikái kölcsönös megismerésének elősegítése érdekében;

b)

szervezett szakosodott képesítést biztosító továbbképzés vámtisztviselők részére;

c)

vámjogszabályokkal és -eljárásokkal kapcsolatos szakmai, tudományos és technikai adatok cseréje;

d)

az utasok és áruk mozgásának a kezelésével kapcsolatos technikák és módszerek javítása;

e)

minden egyéb olyan általános igazgatási kérdés, amely időnként szükségessé teheti a Szerződő Felek vámhatóságai részéről történő együttes fellépést.

9. cikk

A nemzetközi szervezeteken belüli koordináció

A vámhatóságok igyekeznek kiépíteni és megerősíteni együttműködésüket a közös érdekeltségű területeken, azzal a céllal, hogy a nemzetközi szervezetek keretében történő tárgyalások során összehangolt álláspontot alakítsanak ki.

IV. CÍM

KÖLCSÖNÖS IGAZGATÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

10. cikk

Hatály

(1)   A Szerződő Felek vámhatóságai segítséget nyújtanak egymásnak a szükséges információk szolgáltatása által a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosítása, valamint a vámjogszabályok megsértését célzó cselekmények megelőzése, nyomozása és üldözése érdekében.

(2)   Az e megállapodás szerinti vámügyekben történő segítségnyújtás kiterjed a Szerződő Feleknek a megállapodás alkalmazására illetékes bármely igazgatási hatóságaira. Ez nem sérti a büntetőügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat. A segítségnyújtás a bírói szervek megkeresésére gyakorolt jogkörben szerzett információkra sem terjed ki.

(3)   E megállapodás nem terjed ki a vámok, adók és bírságok beszedésében, személyek törvényes letartóztatásában vagy őrizetbe vételében, valamint tulajdon lefoglalásában vagy zár alá vételében nyújtandó segítségre.

11. cikk

Segítségnyújtás megkeresés alapján

(1)   A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság megad minden olyan lényeges információt, amely lehetővé teszi a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosítását, ideértve a vámjogszabályokat sértő felderített vagy tervezett cselekményekkel kapcsolatos információkat is. Megkeresésre a Szerződő Felek vámhatóságai különösen megadnak egymásnak minden tájékoztatást, amely olyan tevékenységre vonatkozik, amely a másik fél területén bűncselekményhez vezethet, mint például hamis vámáru-nyilatkozat, származási bizonyítvány, számla vagy egyéb, nem helytálló vagy hamisított, vagy annak vélhető dokumentum bemutatása.

(2)   A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság tájékoztatást ad arról, hogy:

a)

a megkereső fél vámhatósága részére benyújtott vámáru-nyilatkozatot alátámasztó hivatalos okmányok hitelesek-e;

b)

a Szerződő Felek egyikének területéről kivitt árukat a jogszabályok szerint vitték-e be a másik Szerződő Fél területére, és – adott esetben – ismertetve az árukra alkalmazott vámeljárást;

c)

a Szerződő Felek egyikének területére behozott árukat a jogszabályok szerint vitték-e ki a másik fél területéről, és – adott esetben – ismertetve az árukra alkalmazott vámeljárást.

(3)   A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság a rá vonatkozó törvények, rendeletek és egyéb jogilag kötelező erővel bíró rendelkezések keretén belül megteszi a szükséges lépéseket, hogy biztosítsa az alábbiak különleges felügyeletét:

a)

személyek, akikkel kapcsolatban alapos okkal feltételezhető, hogy részt vesznek vagy részt vettek a vámjogszabályok megsértésében;

b)

helyszínek, ahol készleteket halmoztak vagy halmoznak fel olyan módon, hogy alapos okkal feltételezhető, hogy ezeket az árukat vámjogszabályok megsértéséhez akarják felhasználni;

c)

áruk, amelyeket oly módon szállítanak vagy fognak szállítani, hogy alapos okkal feltételezhető, hogy ezeket a vámjogszabályok megsértéséhez akarják felhasználni;

d)

szállítóeszközök, amelyeket oly módon használnak vagy használhatnak, hogy alapos okkal feltételezhető, hogy ezeket a vámjogszabályok megsértéséhez akarják felhasználni.

12. cikk

Önkéntes segítségnyújtás

A Szerződő Felek, törvényeik, jogszabályaik és egyéb jogi eszközeik betartása mellett, saját kezdeményezésükből segítséget nyújtanak egymásnak, amennyiben ezt a vámjogszabályok helyes alkalmazásához szükségesnek tartják, különösen olyan helyzetekben, amelyekben a másik Szerződő Fél gazdasága, közegészsége, közbiztonsága vagy egyéb létfontosságú érdeke jelentősen sérülhet, ha az alábbi információk birtokába jutnak:

a)

olyan cselekmények, amelyek sértik vagy sérthetik a vámjogszabályokat, és amelyek a másik Szerződő Fél érdeklődésére számot tarthatnak;

b)

vámjogszabályok megsértése során alkalmazott új eszközök és módszerek;

c)

vámjogszabályok megsértésében közismerten érintett áruk;

d)

személyek, akikkel kapcsolatban alapos okkal feltételezhető, hogy megsértik vagy megsértették a vámjogszabályokat;

e)

közlekedési eszközök, amelyekkel kapcsolatban alapos okkal feltételezhető, hogy azokat a vámjogszabályok megsértéséhez használták, használják vagy használhatják.

13. cikk

A segítségnyújtás iránti megkeresés formája és tartalma

(1)   Az e megállapodásnak megfelelő megkereséseket írásban kell elkészíteni. A megkeresések teljesítéséhez szükséges okmányokat mellékelni kell a megkeresésekhez. Ha a helyzet sürgőssége megkívánja, szóbeli megkereséseket is el lehet fogadni, de azokat írásban azonnal meg kell erősíteni.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti megkereséseknek a következő információkat kell tartalmazniuk:

a)

a megkereső hatóság hivatalos jóváhagyását;

b)

a kért intézkedést;

c)

a megkeresés célját és okát;

d)

a kapcsolódó törvényeket, rendeleteket és az egyéb, kötelező erejű jogi eszközöket;

e)

azoknak a személyeknek lehetőség szerint minél pontosabb és átfogóbb megjelölését, akikre a vizsgálat irányul;

f)

összefoglalást a fontosabb tényekről és az eddigi vizsgálatokról.

(3)   A megkereséseket a megkeresett hatóság valamelyik hivatalos nyelvén vagy egy általa elfogadott nyelven kell benyújtani. Ez a követelmény nem vonatkozik az (1) bekezdés szerint a megkereséshez csatolt okmányokra.

(4)   Amennyiben a megkeresés nem felel meg a fent meghatározott formai követelményeknek, helyesbítés vagy kiegészítés kérhető; ez alatt az idő alatt óvintézkedéseket lehet elrendelni.

14. cikk

A megkeresések teljesítése

(1)   A segítségnyújtás iránti megkeresés teljesítése érdekében a megkeresett hatóság hatáskörében és a rendelkezésre álló erőforrásokkal úgy jár el, mintha ezt saját felelősségére vagy ugyanazon Szerződő Fél másik hatóságának megkeresésére tenné, megadva a már rendelkezésre álló információkat, lefolytatva vagy lefolytattatva a szükséges vizsgálatokat.

(2)   A segítségnyújtás iránti megkereséseket a megkeresett Szerződő Fél törvényeivel, rendeleteivel és az egyéb, kötelező erejű jogi eszközeivel összhangban kell teljesíteni.

(3)   Az egyik Szerződő Fél kellő felhatalmazással rendelkező tisztviselői egyedi esetekben, a másik Szerződő Fél egyetértésével és az utóbbi által meghatározott feltételek szerint jelen lehetnek az utóbbi joghatósága alatt végzett vizsgálatoknál.

(4)   Abban az esetben, ha a megkeresés nem teljesíthető, a megkereső hatóságot azonnal értesíteni kell erről, továbbá közölni kell vele ennek okait, illetve bármilyen egyéb, a megkeresett hatóság által a megkereső hatóság számára hasznosnak ítélt információt.

15. cikk

Az információ közlésének formája

(1)   A megkeresett hatóság a vizsgálat eredményét írásban közli a megkereső hatósággal, mellékeli a lényeges iratokat, a hiteles másolatokat vagy egyéb adatokat.

(2)   Ezek az információk elektronikus formában is átadhatók, de szükség szerint haladéktalanul írásban is megerősítendők.

16. cikk

A segítségnyújtási kötelezettség alóli kivételek

(1)   Vissza lehet utasítani, vagy bizonyos feltételek, illetve követelmények teljesüléséhez lehet kötni a segítségnyújtást olyan esetekben, amikor az egyik Szerződő Fél úgy véli, hogy az e megállapodás értelmében nyújtott segítség:

a)

nagy valószínűséggel sértené a Kínai Népköztársaság vagy az Európai Közösség azon tagállamának szuverenitását, amelytől e megállapodás alapján segítségnyújtást kértek;

b)

nagy valószínűséggel sértené a közrendet, a közbiztonságot vagy más alapérdekeket, különösen a 17. cikk (2) bekezdésében említett esetekben; vagy

c)

ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene.

(2)   A segítségnyújtást a megkeresett hatóság elhalaszthatja azon az alapon, hogy az folyamatban lévő nyomozást, bűnvádi eljárást vagy pert veszélyeztet. Ilyen esetben a megkeresett hatóság köteles konzultálni a megkereső hatósággal annak megállapítása érdekében, hogy nyújtható-e segítség a megkeresett hatóság által megkívánt feltételek mellett.

(3)   Ha a megkereső hatóság olyan segítséget kér, amelyet megkeresés esetén maga sem tudna teljesíteni, akkor megkeresésében erre a tényre felhívja a figyelmet. Ilyen esetben a megkeresett hatóság dönt arról, hogy miként válaszol a megkeresésre.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben a megkeresett hatóság által hozott határozatot annak indokolásával együtt, minden szükségtelen késedelem nélkül a megkereső hatóság tudomására kell hozni.

17. cikk

Információcsere és titkosság

(1)   E megállapodás alapján bármilyen formában közölt mindennemű információ titkosnak vagy bizalmasnak tekintendő, attól függően, hogy az egyes Szerződő Feleknél milyen alkalmazandó szabályok vannak érvényben. Az információk a hivatali titoktartási kötelezettség körébe tartoznak, valamint az információt fogadó Szerződő Fél hasonló információkra vonatkozó hatályos jogszabályai és a Közösség hatóságaira vonatkozó megfelelő rendelkezések szerinti védelmet élvezik.

(2)   A személyes adatok kizárólag akkor cserélhetők ki, ha az azokat átvevő Szerződő Fél kötelezettséget vállal az ilyen jellegű adatok legalább ugyanolyan szintű védelmére, ahogyan ezeket az átadó Szerződő Fél területén a kérdéses esetben védik. Az információkat átadó Szerződő Fél nem köthet ki olyan követelményeket, amelyek szigorúbbak lennének azoknál, mint amelyeket saját joghatósága alatt alkalmaz. A Szerződő Felek információt nyújtanak egymásnak saját vonatkozó szabályaikról, ideértve adott esetben a Közösség tagállamainak hatályos jogszabályait is.

(3)   Az ebben a megállapodásban foglaltak nem zárják ki azon információk vagy dokumentumok bizonyos vámjogszabályokat sértő cselekmények vonatkozásában a későbbiekben indított igazgatási eljárás során bizonyítékként történő felhasználását, amelyeket e megállapodással összhangban szereztek be. A Szerződő Felek ezért jegyzőkönyveikben, jelentéseikben és a tanúvallomásokban, valamint az igazgatási eljárások során az e megállapodás alapján beszerzett információkat és megtekintett dokumentumokat bizonyítékként használhatják fel. Az ilyen jellegű adatfelhasználásról értesíteni kell azt az illetékes hatóságot, amelyik az információkat szolgáltatta vagy a dokumentumokhoz való hozzáférést engedélyezte.

(4)   A beszerzett információkat kizárólag az e megállapodásban megjelölt célokra lehet felhasználni. Ha az egyik Szerződő Fél ettől eltérő célra kívánja felhasználni ezeket az információkat, ahhoz az információkat átadó hatóság előzetes írásbeli beleegyezése szükséges. Az ilyen célra történő információfelhasználás az átadó hatóság által meghatározott korlátok között történik.

(5)   Ennek a cikknek a gyakorlati végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket a 21. cikk által létrehozott vám-együttműködési vegyesbizottság határozza meg.

18. cikk

Szakértők és tanúk

A megkeresett hatóság tisztviselője felhatalmazást kaphat arra, hogy az adott meghatalmazás korlátain belül szakértőként vagy tanúként jelenjen meg a másik Szerződő Fél területén az e megállapodásra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos igazgatási eljárás során, és ott olyan tárgyakat, dokumentumokat, illetve dokumentumok hitelesített másolatait mutassa be, amelyek ehhez az eljáráshoz szükségesek lehetnek. A megjelenésre vonatkozó megkeresésnek pontosan meg kell jelölnie azt, hogy melyik közigazgatási hatóság előtt, milyen ügyben, milyen jogcímen és milyen minőségben hallgatják meg a tisztviselőt.

19. cikk

A segítségnyújtás költségei

(1)   A Szerződő Felek lemondanak az e megállapodás végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve adott esetben a szakértőknek és tanúknak kifizetendő költségtérítést, valamint azoknak a tolmácsoknak és fordítóknak a díjazását, akik nem közalkalmazottak.

(2)   Amennyiben a megkeresés teljesítéséhez jelentős vagy rendkívüli kiadások szükségesek, a Szerződő Felek konzultálnak egymással annak érdekében, hogy meghatározzák a megkeresés teljesítésének feltételeit, illetve a költségek viselésének módját.

V. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Végrehajtás

(1)   E megállapodás végrehajtásával a Szerződő Felek egyrészről az Európai Közösségek Bizottságának, illetve adott esetben az Európai Közösség tagállamainak vámhatóságait, másrészről a Kínai Népköztársaság vámhatóságát bízzák meg. E hatóságok döntenek a megállapodás alkalmazásához szükséges valamennyi gyakorlati rendelkezésről és intézkedésről, figyelembe véve a hatályos szabályokat, különösen az adatvédelem terén. A megállapodással kapcsolatban módosításokat javasolhatnak az illetékes szerveknek.

(2)   A Szerződő Felek megbeszéléseket folytatnak, és ezt követően folyamatosan tájékoztatják egymást a végrehajtás részletes szabályairól, amelyeket e megállapodás rendelkezéseivel összhangban fogadtak el.

21. cikk

Vám-együttműködési vegyesbizottság

(1)   Létrejön a vám-együttműködési vegyesbizottság, amely a Kínai Népköztársaság és az Európai Közösség vámhatóságainak képviselőiből áll. Üléseit kölcsönös megállapodással rögzített helyen, napon és napirend szerint tartja.

(2)   A vám-együttműködési vegyesbizottság többek között az alábbi feladatokat látja el:

a)

felügyeli a megállapodás megfelelő érvényesülését;

b)

megvizsgálja a megállapodás alkalmazása kapcsán felmerülő valamennyi problémát;

c)

e megállapodás céljainak megfelelően meghoz a vámügyi együttműködéshez szükséges valamennyi intézkedést;

d)

megvizsgálja a vámügyi együttműködés tárgykörében közös érdeklődésre számot tartó nézeteket és álláspontokat, ideértve a jövőbeli intézkedéseket és az ezekhez szükséges erőforrásokat;

e)

olyan megoldásokat javasol, amelyek hozzájárulnak e megállapodás céljainak megvalósításához.

(3)   A vám-együttműködési vegyesbizottság maga alkotja meg és fogadja el belső eljárási szabályzatát.

(4)   A vám-együttműködési vegyesbizottság szükség esetén tájékoztatja az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló megállapodás 15. cikke által létrehozott vegyesbizottságot az e megállapodás értelmében végzett tevékenységekről.

22. cikk

Hatálybalépés és időtartam

(1)   Ez a megállapodás az azon napot követő hónapnak az első napján lép hatályba, hogy a Szerződő Felek értesítették egymást megfelelő eljárásaik befejezéséről.

(2)   Mindegyik Szerződő Fél a másik félnek átadott írásbeli értesítéssel felmondhatja ezt a megállapodást. A szerződés felmondása a másik Szerződő Fél értesítése napjától számított harmadik hónap elteltével lép hatályba. A megállapodás megszűnése előtt átvett segítségnyújtás iránti megkereséseket e megállapodás rendelkezéseivel összhangban teljesítik.

23. cikk

Hiteles szövegek

Ez a megállapodás két-két példányban készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint kínai nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Hágaban, 2004. december 8-án.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Činské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Činskey ľudovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


23.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 375/27


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. december 20.)

az Európai Közösségeknek a Balti-tenger és a Baeltek vizeiben élő erőforrások halászatáról és védelméről szóló egyezményből való kilépéséről

(2004/890/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikkére, 300. cikke (2) bekezdésével és a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Bizottság a Balti-tenger és a Baeltek vizeiben élő erőforrások halászatáról és védelméről szóló egyezmény (2) (a „Gdanski egyezmény”) egyik szerződő fele.

(2)

A Gdanski egyezmény XIX. cikke rendelkezik egy szerződő félnek az egyezményből való kilépéséről.

(3)

Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország köteles megtenni a szükséges lépéseket a Gdanski egyezményből való kilépésre 2004. május 1-jén, vagy ezt követően a lehető legkorábbi időpontban, a 2003-as csatlakozási okmány 6. cikkének (12) bekezdése értelmében.

(4)

Az említett új tagállamok kilépését követően csupán a Közösség és az Orosz Föderáció maradnak a Gdanski egyezmény szerződő felei, és az Egyezmény alá tartozó terület 95 %-a közösségi vízterület lesz.

(5)

Egy olyan nemzetközi halászati szervezet fenntartása, amelynek célja olyan halászat irányítása, amely teljes egészében csak két fél joghatálya alá tartozik, aránytalan és eredménytelen lenne. A Közösségnek ezért ki kell lépnie a Gdanski egyezményből,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség kilép a Balti-tenger és a Baeltek vizeiben élő erőforrások halászatáról és védelméről szóló egyezményből.

2. cikk

A Tanács elnöke ezennel felhatalmazást kap, hogy kijelölje az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) jogosult(ak) értesíteni a Balti-tenger és a Baeltek vizeiben élő erőforrások halászatáról és védelméről szóló egyezmény letéteményesét a Közösségnek az egyezményből történő kilépéséről.

Kelt Brüsszelben, 2004 december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. VAN GEEL


(1)  2004. december 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 237., 1983.8.26., 4. o.


Bizottság

23.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 375/28


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. november 19.)

a borokra vonatkozó egyes földrajzi jelzésekkel kapcsolatosan Kanada által folytatott kereskedelmi gyakorlatokban megvalósuló kereskedelmi akadályokra vonatkozó vizsgálati eljárás lezárásáról (1)

(az értesítés a B(2004) 4388. számú dokumentummal történt)

(2004/891/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1994. december 22-i 3286/94/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

2001. december 6-án a Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) panaszt nyújtott be a 3286/94/EK rendelet (a továbbiakban: a rendelet) 4. cikkének megfelelően.

(2)

A CIVB panasza arra vonatkozott, hogy a Bordeaux-ból és Médocból származó közösségi értékesítéseket Kanadában a rendelet 2. cikkének (1) bekezdése értelmében különböző kereskedelmi akadályok korlátozzák, vagyis egy „olyan, harmadik ország által bevezetett vagy fenntartott kereskedelmi gyakorlat, amelynek vonatkozásában nemzetközi kereskedelmi szabályok fellépési jogot írnak elő”.

(3)

Az állítólagos kereskedelmi akadály a kereskedelmi nevekről szóló kanadai törvény C-57-es módosításából eredt, amely a bordeaux-i és a médoci földrajzi jelzéseknek nem biztosította azt a védelmet, amely megfelelt volna a szellemi tulajdonjogok kereskedelemmel kapcsolatos vonatkozásairól szóló WTO-megállapodás (TRIPS) által a borokra vonatkozó földrajzi jelzések tekintetében felállított követelményeknek.

(4)

A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a panasz elegendő bizonyítékokat tartalmaz a vizsgálati eljárás megindításához. Az erre vonatkozó értesítés (3) az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétételre került.

(5)

A vizsgálat megerősítette a panaszos állítását, amely szerint a kereskedelmi nevekről szóló kanadai törvény C-57-es módosítása megsértette a TRIPS 23. cikkének (1) és (2) bekezdését, valamint 24. cikkének (3) bekezdését (úgynevezett standstill záradék), és e jogsértések nem igazolhatóak a TRIPS 24. cikkének (6) bekezdésében foglalt kivétel alapján.

(6)

A vizsgálati eljárás megállapította azt is, hogy a C-57-es módosítás a panaszos számára hátrányos kereskedelmi hatások előidézésével fenyeget a rendelet 2. cikkének (4) bekezdése és 10. cikkének (4) bekezdése értelmében.

(7)

2003. február 12-én a rendelettel felállított tanácsadó bizottság megvizsgálta a vizsgálati eljárásról szóló végleges jelentést.

(8)

2003. április 24-én a Bizottság a borok és szeszes italok kereskedelméről szóló kétoldalú megállapodást írt alá Kanadával, amely a megállapodás hatálybalépésével előírja a „Bordeaux”, a „Médoc” és a „Medoc” neveknek a kanadai köznevek listájából való véglegesen törlését.

(9)

2003. július 9-én a Bizottság úgy határozott, hogy a vizsgálati eljárást felfüggeszti (4), és kilátásba helyezte annak lezárását, amint Kanada ezeket a neveket ténylegesen törli a C-57-es módosítással bevezetett köznevek listájából.

(10)

2003. július 30-án a Tanács az Európai Közösség nevében jóváhagyta a borok és szeszes italok kereskedelméről szóló, Kanadával kötött kétoldalú megállapodást (5). 2004. június 1-jén a kétoldalú megállapodás hatályba lépett (6).

(11)

A kereskedelmi törvény 11. cikke (18) bekezdése harmadik és negyedik albekezdésének módosításáról szóló rendelettel (7) Kanada törölte a „Bordeaux”, a „Médoc” és a „Medoc” neveket a C-57-es módosítással felállított köznevek listájából. from the list of generic names provided by the C-57 Amendment.

(12)

Következésképpen a vizsgálati eljárást le kell zárni.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A borokra vonatkozó egyes földrajzi jelzésekkel kapcsolatosan Kanada által folytatott kereskedelmi gyakorlatokban megvalósuló kereskedelmi akadályokra vonatkozó vizsgálati eljárás lezárult.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 19-én.

a Bizottság részéről

Pascal LAMY

a Bizottság tagja


(1)  Visszavonja és felváltja a Bizottság 2004/806/EK határozatát (HL L 354., 2004.11.30., 30. o.).

(2)  HL L 349., 1994.12.31., 71. o. A 356/95/EK rendelettel (HL L 41., 1995.2.23., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL C 124., 2002.5.25, 6. o.

(4)  HL L 170., 2003.7.9., 29. o.

(5)  HL L 35., 2004.2.6., 1. o.

(6)  A kétoldalú megállapodás 41. cikke kimondja, hogy: „Ez a megállapodás azon napot követő második hónap első napján lép hatályba, amely napon a szerződő felek kicserélik az e megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezését megerősítő diplomáciai iratokat.” Az EK diplomáciai irata 2003. szeptember 16-án, Kanada válasza pedig 2004. április 26-án került átadásra.

(7)  A kanadai Department of Industry a kereskedelmi törvény 11. cikke (18) bekezdése harmadik és negyedik albekezdésének módosításáról szóló rendeletet a 2004. május 5-i Canada Gazette II. részében tette közzé. A rendelet a regisztrálásának napjától, vagyis 2004. április 22-től hatályos.


23.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 375/30


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 20.)

a 2004/614/EK határozatnak a dél-afrikai madárinfluenzával kapcsolatos védekező intézkedések alkalmazásának időtartama tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a B(2004) 5011. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/892/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állategészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke (7) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 22. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A dél-afrikai köztársaságbeli madárinfluenza nagy patogenitású formája elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2004. augusztus 24-i 2004/614/EK bizottsági határozattal (3) a Bizottság védekezési intézkedéseket fogadott el a dél-afrikai laposmellűfutómadár-állománnyal kapcsolatos madárinfluenzára vonatkozóan.

(2)

Legalább hat hónapnak kell eltelnie a laposmellű futómadarak elpusztítása és a fertőzött gazdaságok fertőtlenítése után, hogy a laposmellű futómadár húsának és tojásának Dél-Afrikából a Közösségbe irányuló importját ismét engedélyezhessék. A helyzetre való tekintettel a már elfogadott védekezési intézkedéseket meg kell hosszabbítani.

(3)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/614/EK határozat 7. cikkében a „2005. január 1.” dátum helyébe a „2005. március 31.” dátum lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 275., 2004.8.25., 20. o.


23.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 375/31


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 20.)

a gabonavetőmag forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő, egyes Secale cereale vetőmagok átmeneti forgalmazásáról

(az értesítés a B(2004) 5027. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/893/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonavetőmag forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikkére,

mivel:

(1)

Lettországban nem elegendő a nemzeti éghajlati feltételeknek megfelelő, a 66/402/EGK irányelv Claviceps purpurea károsító szervezet jelenlétére vonatkozó követelményeinek eleget tevő téli rozsfajták vetőmagjainak (Secale cereale) mennyisége a fenti tagállam igényeinek kielégítéséhez.

(2)

Nem lehetséges az említett vetőmagfajták iránti igényt más tagállamokból vagy harmadik országokból származó, a 66/402/EGK irányelv összes követelményének eleget tevő vetőmaggal kielégíteni.

(3)

Ezért Lettországot fel kell hatalmazni arra, hogy 2004. november 30-ig engedélyezze az említett, kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő vetőmagfajták forgalmazását.

(4)

Emellett a többi tagállamot, amelyek képesek ellátni Lettországot az említett vetőmagfajtákkal, fel kell hatalmazni arra, hogy engedélyezzék az említett vetőmag forgalmazását, függetlenül attól, hogy a vetőmag egy tagállamban vagy egy olyan harmadik országban került betakarításra, amelyre a harmadik országokban a vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések és a harmadik országokban (2) termesztett vetőmagok egyenértékűségéről szóló, 2002. december 16-i 2003/17/EK tanácsi határozat vonatkozik.

(5)

Indokolt, hogy Lettország koordinátorként működjön annak biztosítására, hogy a határozat alapján engedélyezett vetőmag-összmennyiség ne haladja meg a határozat alapján megállapított maximális mennyiséget.

(6)

A határozatban megállapított intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 66/402/EGK tanácsi irányelv Claviceps purpurea károsító szervezet jelenlétére vonatkozó követelményeinek nem eleget tevő téli rozs vetőmagjainak Közösségen belüli forgalmazását 2004. november 30-ig engedélyezni kell a határozat mellékleteiben meghatározott feltételek szerint, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a)

a sclerotia vagy a Claviceps purpurea sclerotia darabjainak az „elit vetőmag” vagy a „minősített vetőmag” kategória 500 grammnyi vetőmagmintájában jelen levő maximális száma 15;

b)

a hatósági címke feltünteti a 66/402/EGK irányelv 2. cikk (1) bekezdés E. szakaszának d) pontja szerint végzett hatósági vizsgálat során megállapított sclerotia-számot vagy a Claviceps purpurea sclerotia darabjainak számát;

c)

a vetőmagot először e határozat 2. cikkének értelmében hozták forgalomba.

2. cikk

Az 1. cikkben említett vetőmagot forgalmazni kívánó vetőmagszállítóknak ahhoz a tagállamhoz kell kérelmet benyújtaniuk, amelyben székhellyel rendelkeznek.

Az érintett tagállam felhatalmazza a szállítót a vetőmag forgalmazására, kivéve ha:

a)

elegendő bizonyíték vonja kétségbe, hogy a szállító az engedélyezési kérelmében meghatározott vetőmagmennyiséget nem képes forgalomba hozni; vagy

b)

az illető eltérés alapján forgalmazásra engedélyezett összmennyiség meghaladná a mellékletben meghatározott maximális mennyiséget.

3. cikk

A határozat alkalmazásában a tagállamok adminisztratív segítséget nyújtanak egymásnak.

Lettország koordináló tagállamként működik annak biztosítására, hogy az engedélyezett összmennyiség ne haladja meg a mellékletben megállapított maximális mennyiséget.

Azok a tagállamok, amelyekben a 2. cikk értelmében kérelembenyújtásra került sor, haladéktalanul tájékoztatják a koordináló tagállamot a kérelemben szereplő mennyiségről. A koordináló tagállam haladéktalanul tájékoztatja az értesítést küldő tagállamot arról, hogy az engedélyezés a maximális mennyiség átlépéséhez vezetne-e.

4. cikk

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot a határozat alapján jóváhagyott forgalombahozatali engedélyekben foglalt mennyiségekről.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o. A legutóbb a 2003/61/EK irányelvvel (HL L 165., 2003.7.3., 23. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 8., 2003.1.14., 10. o. A legutóbb a 2003/403/EK határozattal (HL L 141., 2003.6.7., 23. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

Fajta

Fajtatípus

Maximális mennyiség

(tonna)

Secale cereale

Kaupo, Puhovčanka, Valdai

800


23.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 375/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 20.)

a Triticum aestivum faj bizonyos, a 66/402/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő vetőmagjának ideiglenes forgalmazásáról

(az értesítés a B(2004) 5028. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/894/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikkére,

mivel:

(1)

Dániában az ország éghajlati feltételeinek megfelelő és a 66/402/EGK irányelv csírázóképességre vonatkozó követelményeit kielégítő őszi búza (Triticum aestivum) fajták vetőmagjából rendelkezésre álló mennyiség elégtelen, és ezért nem megfelelő a tagállam szükségleteinek fedezésére.

(2)

Az e faj vetőmagja iránti igény kielégítő fedezése nem lehetséges más tagállamokból vagy harmadik országokból származó vetőmaggal, amely kielégíti a 66/402/EGK irányelvben megállapított valamennyi követelményt.

(3)

Ennek megfelelően, a 2004. november 30-ig terjedő időszakra Dániának engedélyt kell kapnia arra, hogy engedélyezze e faj kevésbé szigorú elvárásoknak megfelelő vetőmagjának forgalmazását.

(4)

Továbbá, más tagállamoknak – függetlenül attól, hogy a vetőmag egy tagállamban vagy a harmadik országokban vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűségéről szóló, 2002. december 16-i 2003/17/EK tanácsi határozat (2) által érintett harmadik országban került betakarításra –, amelyek olyan helyzetben vannak, hogy Dániát a szóban forgó faj vetőmagjával ellássák, engedélyt kell kapniuk arra, hogy engedélyezzék az ilyen vetőmag forgalmazását.

(5)

Helyénvaló, hogy Dánia koordináló szerepet töltsön be annak biztosítása érdekében, hogy az e határozatnak megfelelően engedélyezett vetőmag teljes mennyisége ne haladja meg az e határozatban megállapított maximális mennyiséget.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az őszi búza vetőmagjának, amely nem felel meg 66/402/EGK irányelvben megállapított csírázóképességi követelmény minimumának, Közösségen belüli forgalmazása engedélyezésre kerül a 2004. november 30-ig terjedő időszakra, az e határozat mellékletében megállapított feltételekkel összhangban és az alábbi feltételek mellett:

a)

a tiszta vetőmag csírázóképessége legalább 75 %-os;

b)

a hivatalos címkén szerepel, hogy a csírázóképességet ellenőrizték a 66/402/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdése F) pontja d) alpontjának és 2. cikke (1) bekezdése G) pontja d) alpontjának megfelelően elvégzett hivatalos vizsgálattal;

c)

a vetőmagot először e határozat 2. cikkével összhangban hozták forgalomba.

2. cikk

A vetőmag-forgalmazónak, amely az 1. cikkben említett vetőmagot forgalomba kívánja hozni, kérelemmel kell fordulnia a tagállamhoz, amelyben be van jegyezve.

Az érintett tagállam engedélyezi a forgalmazónak, hogy forgalomba hozza a kérdéses vetőmagot, kivéve ha:

a)

elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy kétségbe lehessen vonni, vajon a forgalmazó képes-e fogalomba hozni akkora mennyiségű vetőmagot, amekkorára engedélyt kért; vagy

b)

a szóban forgó eltérésnek megfelelően forgalmazásra engedélyezett teljes mennyiség meghaladná a mellékletben megállapított maximális mennyiséget.

3. cikk

A tagállamok közigazgatási úton segítik egymást e határozat végrehajtásában.

Dánia tölti be a koordináló tagállam szerepét annak biztosítása érdekében, hogy az engedélyezett teljes mennyiség ne haladja meg a mellékletben megállapított maximális mennyiséget.

A tagállam, amely kérelmet kap a 2. cikk szerint, haladéktalanul bejelenti a koordináló tagállamnak a kérelemben szereplő mennyiséget. A koordináló tagállam haladéktalanul közli a bejelentő tagállammal, hogy az engedélyezés a maximális mennyiség túllépését eredményezné-e.

4. cikk

A tagállamok haladéktalanul bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak azokat a mennyiségeket, amelyek forgalmazását engedélyezték e határozatnak megfelelően.

5. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o. A legutóbb a 2003/61/EK irányelvvel (HL L 165., 2003.7.3., 23. o. ) módosított irányelv.

(2)  HL L 8., 2003.1.14., 10. o. A 2003/403/EK határozattal (HL L 141., 2003.6.7., 23. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

Fajta

Fajtatípus

Maximális mennyiség (tonna)

Triticum aestivum

Abika, Bill, Elvis, Globus, Grommit, Hattrick, Opus, Robigus, Senat, Smuggler, Solist, Tulsa, Tritex

45 000