ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 373

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. december 21.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 2182/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről

1

 

*

A Tanács 2183/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euroérmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről

7

 

 

A Bizottság 2184/2004/EK rendelete (2004. december 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 2185/2004/EK rendelete (2004. december 17.) 2005-re vonatkozóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára alkalmazandó vámkontingens megnyitásáról

10

 

*

A Bizottság 2186/2004/EK rendelete (2004. december 20.) bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Laosz különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt származó termék fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1613/2000/EK rendelet módosításáról

14

 

*

A Bizottság 2187/2004/EK rendelete (2004. december 20.) bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Kambodzsa különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt származó termék fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1614/2000/EK rendelet módosításáról

16

 

*

A Bizottság 2188/2004/EK rendelete (2004. december 20.) bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Nepál különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt származó termék fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1615/2000/EK rendelet módosításáról

18

 

*

A Bizottság 2189/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében a 2005-ös számviteli évre az átalánydíj adatszolgáltatási űrlaponkénti megállapításáról

20

 

*

A Bizottság 2190/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1433/2003/EK rendelet módosításáról

21

 

 

A Bizottság 2191/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

23

 

 

A Bizottság 2192/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

25

 

 

A Bizottság 2193/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

27

 

 

A Bizottság 2194/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

29

 

 

A Bizottság 2195/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

31

 

 

A Bizottság 2196/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

33

 

 

A Bizottság 2197/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

35

 

 

A Bizottság 2198/2004/EK rendelete (2004. december 20.) az egyes tartósított élelmiszerek előállítása során használt olívaolajra alkalmazott termelési visszatérítések megállapításáról

36

 

*

A Tanács 2004/113/EK irányelve (2004. december 13.) a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról

37

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

2004/881/EK:A Bizottság határozata (2004. november 29.) az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között levélváltás útján létrejött megállapodás megkötéséről egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló megállapodás I. függelékének módosításaira vonatkozóan, figyelembe véve a bővítést

44

Levélváltás útján létrejött megállapodás az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló megállapodás I. függelékének módosítására vonatkozóan

45

 

*

2004/882/EK:A Bizottság határozata (2004. december 3.) a 79/542/EGK tanácsi határozat I. és II. mellékletének a vadhúsra és tenyésztettvad-húsra vonatkozó behozatali feltételek és egészségügyi bizonyítványminták frissítése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 4554. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

52

 

*

2004/883/EK:A Bizottság határozata (2004. december 10.) az országjegyzékek tekintetében az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai információgyűjtésről szóló 95/57/EK tanácsi irányelv mellékletének kiigazításáról (az értesítés a B(2004) 4723. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

69

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/1


A TANÁCS 2182/2004/EK RENDELETE

(2004. december 6.)

az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 123. cikke (4) bekezdésének harmadik mondatára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

mivel:

(1)

1999. január 1-jén az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet (2) követelményeinek megfelelően az euro vált a részt vevő tagállamok és azon harmadik országok – nevezetesen Monaco, San Marino és a Vatikáni Városállam – hivatalos pénznemévé, amelyek a Közösséggel megállapodást írtak alá az euro bevezetéséről.

(2)

A forgalomba hozatalra szánt euro-érmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló, 1998. május 3-i 975/98/EK tanácsi rendelet (3) meghatározta az euro-érmék alapvető jellemzőit. A 2002. januári bevezetését követően az euro-érme az egyetlen fémpénz formában megjelenő, törvényes fizetőeszköz az euro-övezetben.

(3)

Az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló, 2002. augusztus 19-i 2002/664/EK bizottsági ajánlás (4) javasolta, hogy bizonyos vizuális jellemzőket az euro-érmékhez méretben közel álló emlékérmek és érmék árusítása, előállítása, raktározása, behozatala, valamint értékesítési vagy egyéb kereskedelmi célú forgalmazása során el kell kerülni.

(4)

Az euro-jel használatáról szóló, 1997. július 23-i bizottsági közlemény létrehozta az euro-jelet (€) és a fizetőeszköz minden használóját felhívta arra, hogy az euróban meghatározott monetáris összegek jelölésére az euro-jelet használja.

(5)

Az euro-érmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről szóló, 2001. október 22-i bizottsági közlemény (5) megállapította az euro-érmék közös oldala formatervezési mintájának megjelenítésére alkalmazandó részletes szabályokat.

(6)

Az euro-érmék vizuális jellemzőit a Bizottság 2001. december 28-án tette közzé (6).

(7)

A polgárok tévesen úgy gondolhatják, hogy az „euro”, illetve az „euro-cent” kifejezéseket, az euro-jelet, vagy az euro-érme közös oldalán vagy bármely nemzeti oldalán találhatóhoz hasonló formatervezési mintát tartalmazó emlékérmek és érmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek minden – az eurót elfogadó – tagállam vagy részt vevő harmadik ország területén.

(8)

Egyre növekszik annak a kockázata, hogy az euro-érmékhez méretben és fémtulajdonságokban hasonló emlékérmek és érmék jogellenesen kerülnek felhasználásra az euro-érmék helyett.

(9)

Ezért helyénvaló, hogy ne árusítsanak, ne állítsanak elő, ne importáljanak, valamint értékesítési vagy egyéb kereskedelmi célból ne forgalmazzanak az euro-érmékhez vizuális jellemzőkben, méretben vagy fémtulajdonságokban hasonlatos emlékérmeket és érméket.

(10)

A tagállamok feladata, hogy a jogsértésekre alkalmazandó szankciókat vezessenek be az eurónak a hasonló emlékérmekkel és érmékkel szembeni, az egész Közösségre kiterjedő, azonos mértékű védelme érdekében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„euro”: a 974/98/EK rendelet 1. cikkében meghatározott részt vevő tagállamok, valamint azon részt vevő harmadik országok hivatalos pénzneme, amelyek az Európai Közösséggel megállapodást írtak alá az euro bevezetéséről (a továbbiakban: „részt vevő harmadik országok”);

b)

„euro-jel”: az eurót az I. mellékletben megjelenített módon ábrázoló jel (€);

c)

„emlékérmek és érmék”: az érmeverésre szolgáló féltermékeket kivéve azok a fémtárgyak, amelyek megjelenése és/vagy technikai jellemzői megegyeznek egy pénzérméével, de amelyeket nem a nemzeti vagy a részt vevő harmadik országok jogszabályainak, illetve egyéb külföldi jogszabályoknak megfelelően bocsátottak ki, és amelyek ennek következtében nem minősülnek sem törvényes fizetési módnak, sem pedig törvényes fizetőeszköznek;

d)

„arany”, „ezüst” és „platina”: az aranyat, ezüstöt és platinát tartalmazó ötvözet, amelynek finomsági foka ezrelékben kifejezve az arany esetében 375, az ezüst esetében 500 és a platina esetében 850. Ez a fogalommeghatározás nem érinti a tagállamokban alkalmazandó fémjelzésekre vonatkozó egyezményeket;

e)

„Európai Műszaki és Tudományos Központ” (a továbbiakban: „CTSE”) a Bizottság 2004. október 29-i határozatával létrehozott szervezet;

f)

„referenciasáv”: jelentését a II. melléklet 1. szakasza határozza meg.

2. cikk

Védő rendelkezések

A 3. és 4. cikkre is figyelemmel, tilos emlékérmek és érmék gyártása, és értékesítése, továbbá behozatala, valamint az értékesítési vagy egyéb kereskedelmi célú forgalmazása a következő körülmények között:

a)

amennyiben a felületükön megjelenik az „euro” vagy„euro-cent” felirat vagy az euro-jel; vagy

b)

amennyiben méretük a referenciasávon belül van; vagy

c)

amennyiben az emlékérmek vagy érmék felületén található formatervezési minta hasonlít az euro-érmék bármely nemzeti előlapi formatervezési mintájához vagy a közös hátlaphoz, illetve azonos vagy hasonló a kéteurós érme peremén található formatervezési mintához.

3. cikk

Kivételek

(1)   Nem tiltottak az „euro” vagy „euro-cent” feliratot vagy az euro-jelet névérték nélkül megjelenítő emlékérmek vagy érmék akkor, ha méretük a referenciasávon kívül esik.

(2)   Nem tiltottak azon emlékérmek és érmék, amelyek mérete a referenciasávon belül van, amennyiben:

a)

a középpontjukban 6 millimétert meghaladó átmérőjű lyukasztás található, vagy formájukat tekintve hat peremszegélyt nem meghaladóan többszögletűek feltéve, hogy megfelelnek a c) pont ii. alpontjában foglalt követelményeknek; vagy

b)

anyaguk arany, ezüst, illetve platina; vagy

c)

megfelelnek az alábbi követelményeknek:

i)

az emlékérmek és érmék átmérőjének és peremvastagságának kombinációja egyenletesen kívül esik a II. melléklet 2. szakaszában meghatározott minden egyes esetben megadott tartományon; és

ii)

az emlékérmek és érmék átmérőjének és fémtulajdonságának kombinációja egyenletesen kívül esik a II. melléklet 3. szakaszában meghatározott minden egyes esetben megadott tartományon.

4. cikk

Engedélyezett eltérések

(1)   A Bizottság külön engedélyt adhat az „euro” vagy „euro-cent” felirat, illetve az euro-jel használatára olyan ellenőrzött használati feltételek esetén, amikor nem áll fenn az összetévesztés kockázata. Ilyen esetekben világosan azonosíthatóan fel kell tüntetni az emlékérem vagy érme felületén a tagállam érintett gazdasági szereplőjét, valamint az emlékérem vagy érme elő- vagy hátlapjára kell nyomtatni a „nem törvényes fizetőeszköz” figyelmeztetést.

(2)   A Bizottság határoz arról, hogy a 2. cikk c) pontja értelmében egy formatervezési minta „hasonlónak” minősül-e.

5. cikk

Már kibocsátott emlékérmek és érmék

Az ezen rendelet hatálybalépését megelőzően kibocsátott olyan emlékérmek és érmék, amelyek nem felelnek meg a 2., 3. és 4. cikkben meghatározott feltételeknek, legkésőbb a 2009. év végéig használatban maradhatnak, kivéve ha alkalmasak arra, hogy euro-érmék helyett használják őket. Ezeket az emlékérmeket és érméket adott esetben a tagállamokban alkalmazott eljárásoknak megfelelően nyilvántartásba kell venni, és erről értesíteni kell a CTSE-t.

6. cikk

Szankciók

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges rendelkezést azok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2)   A tagállamok 2005. július 1-jéig elfogadják az e cikk alkalmazása érdekében szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

7. cikk

Alkalmazhatóság

Ezt a rendeletet a 974/98/EK rendeletben meghatározott részt vevő tagállamokban kell alkalmazni.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. HOOGERVORST


(1)  HL C 134., 2004.5.12., 11. o.

(2)  HL L 139., 1998.5.11., 1. o. A legutóbb a 2596/2000/EK rendelettel (HL L 300., 2000.11.29., 2. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 139., 1998.5.11., 6. o. A legutóbb a 423/1999/EK rendelettel (HL L 52., 1999.2.27., 2. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 225., 2002.8.22., 34. o.

(5)  HL C 318., 2001.11.13., 3. o.

(6)  HL C 373., 2001.12.28., 1. o.


I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT EURÓJEL ÁBRÁZOLÁSA

Image


II. MELLÉKLET

1.   Az 1. cikkben említett referenciasáv meghatározása

a)

Az emlékérmek és érmék méretére vonatkozó referenciasáv az átmérő, illetve a peremvastagság referenciatartományába tartozó átmérő- és peremvastagság-értékek közötti kombinációk sora.

b)

Az átmérő referenciatartománya 19,00 millimétertől 28,00 milliméterig terjed.

c)

A peremvastagság referenciatartománya az átmérő referenciatartományába tartozó 7,00 %-a és 12,00 %-a közötti valamennyi érték.

2.   A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjának i. alpontjában említett tartományok

Meghatározott tartományok

 

Átmérő

(mm)

Peremvastagság

(mm)

1.

19,45–20,05

1,63–2,23

2.

21,95–22,55

1,84–2,44

3.

22,95–23,55

2,03–2,63

4.

23,95–24,55

2,08–2,68

5.

25,45–26,05

1,90–2,50

3.   A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjának ii. alpontjában említett tartományok

 

Átmérő (mm)

Fémtulajdonságok

1.

19,00–21,94

Elektromos vezetőképesség 14,00 % és 18,00 % IACS között

2.

21,95–24,55

Elektromos vezetőképesség:

14,00 % és 18,00 % IACS közötti, vagy

4,50 % és 6,50 % IACS közötti, kivéve, ha az emlékérem vagy érme egyetlen ötvözetből készült, és mágneses nyomatéka az 1,0–7,0 μVs.cm tartományon kívül esik

3.

24,56–26,05

Elektromos vezetőképesség:

15,00 % és 18,00 % IACS közötti; vagy

13,00 % és 15,00 % IACS közötti, kivéve, ha az emlékérem vagy érme egyetlen ötvözetből készült, és mágneses nyomatéka az 1,0–7,0 μVs.cm tartományon kívül esik

4.

26,06–28,00

Elektromos vezetőképessége 13,00 % és 15,00 % IACS közötti, kivéve, ha az emlékérem vagy érme egyetlen ötvözetből készült, és mágneses nyomatéka az 1,0–7,0 μVs.cm tartományon kívül esik

4.   Grafikus ábrázolás

Az alábbi ábra az ebben a mellékletben található meghatározásokat szemléleti tájékoztató jelleggel:

Image


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/7


A TANÁCS 2183/2004/EK RENDELETE

(2004. december 6.)

az euroérmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A 2182/2004/EK rendelet (2) elfogadásakor a Tanács jelezte, hogy azt az euró bevezetéséről szóló, 974/98/EK 1998. május 3-i tanácsi rendeletben (3) meghatározott részt vevő tagállamokban kell alkalmazni.

(2)

Fontos azonban, hogy az euroérmékhez hasonló emlékérmekre és érmékre vonatkozó szabályok a Közösségen belül egységesek legyenek, és ebből a célból megfelelő rendelkezéseket kell hozni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2182/2004/EK rendelet alkalmazását a 974/98/EK rendeletben meghatározott részt vevő tagállamoktól eltérő tagállamokra is ki kell terjeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. HOOGERVORST


(1)  2004. április 1-jén kiadott vélemény. (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)

(2)  Lásd ennek a Hivatalos Lapnak 1 oldalát.

(3)  HL L 139., 1998.5.11., 1. o. A 2596/2000/EK rendelettel (HL L 300., 2000.11.29., 2. o.) módosított rendelet.


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/8


A BIZOTTSÁG 2184/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. december 20-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

102,1

204

83,9

999

93,0

0707 00 05

052

92,0

999

92,0

0709 90 70

052

117,1

204

70,4

999

93,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

60,4

204

47,4

388

50,7

528

41,6

999

50,0

0805 20 10

204

61,8

999

61,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

204

43,2

624

82,1

999

65,9

0805 50 10

052

52,4

528

39,0

999

45,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,1

400

67,6

404

101,6

720

59,9

999

94,8

0808 20 50

400

97,8

528

47,6

720

64,7

999

70,0


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/10


A BIZOTTSÁG 2185/2004/EK RENDELETE

(2004. december 17.)

2005-re vonatkozóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára alkalmazandó vámkontingens megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Norvég Királyság között az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvéről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2004. október 25-i 2004/859/EK tanácsi határozatra (2) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

Egyrészről az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás (3) 2. jegyzőkönyve, másrészről az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyve (4) megállapítja a Szerződő Felek közti kereskedelmi szabályokat egyes mezőgazdasági, illetve feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozóan.

(2)

Az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyve, amelyet a legutóbb az EGT-Vegyesbizottságnak az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvét a megállapodás 8. cikke (3) bekezdése b) albekezdésében említett termékek tekintetében módosító 138/2004 határozata (5) módosított, nulla százalékos vámtételt ír elő a 2202 10 00 KN-kód (víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve) és az ex 2202 90 10 KN-kód (más, cukrot [szacharózt vagy invertcukrot] tartalmazó alkoholmentes ital) alá tartozó árucikkekre.

(3)

A 2004/859/EK tanácsi határozattal jóváhagyott, egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Norvég Királyság között az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvéről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás a nullaszázalékos vámtételt Norvégia számára ideiglenesen felfüggesztette. Az ezen megállapodás IV. pontja értelmében a 2202 10 00 KN-kód (víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve) és az ex 2202 90 10 KN-kód (más, cukrot [szacharózt vagy invertcukrot] tartalmazó alkoholmentes ital) alá tartozó, Norvégiából származó árucikkek vámmentes importja csak a nullaszázalékos vámtételű vámkontingens határain belül engedélyezett.

(4)

Következésképpen szükség van e vámkontingensnek a megnyitására a 2005. évre vonatkozóan.

(5)

A kontingens létrehozásának megkönnyítésére, és – a piaci szereplők érdekében – a kontingens megfelelő kezelésének biztosítása végett a kontingensen belüli vámmentességet ideiglenesen a norvég hatóságok által kiadott igazolás közösségi vámhatóságoknak való bemutatása feltételéhez kell kötni.

(6)

A e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az I. mellékletben fel nem sorolt, feldolgozott termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdések irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   2005. január 1-től december 31-ig megnyitják az I. mellékletben előírt közösségi vámkontingenst a Norvégiából származó, ezen mellékletben felsorolt termékekre, az ott leírt feltételekkel.

(2)   Az e megállapodás szerinti kölcsönösen alkalmazandó származási szabályok az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 3. jegyzőkönyvében előírtaknak felelnek meg.

(3)   Az I. mellékletben meghatározott kontingensen belüli vámmentességet a II. melléklet szerinti, a norvég hatóságok által a Közösség egyik hivatalos nyelvén kiadott igazolás közösségi vámhatóságoknak való bemutatása feltételével lehet igénybe venni.

(4)   A kontingenst meghaladó mennyiségek importjára, vagy a (3) bekezdésben említett igazolás be nem mutatása esetén literenként 0,047 euro vámtételt kell alkalmazni.

2. cikk

A Bizottság az 1. cikk (1) bekezdésében említett közösségi vámkontingenst a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkének megfelelően kezeli.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A határozat 2005. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 17-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 370., 2004.12.17., 70. o.

(3)  HL L 171., 1973.6.27., 1. o.

(4)  HL L 22., 2002.1.24., 37. o.

(5)  HL L 342., 2004.11.18., 30. o.


I. MELLÉKLET

Norvégiából származó áruk Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámkontingens

Tételszám

KN-kód

Termékmegnevezés

A 2005-re vonatkozó éves kontingens

A kontingens keretében alkalmazandó vámtétel

A kontingenskeretén kívül alkalmazandó vámtétel

09.0709

2202 10 00

víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve

14,3 millió liter

nulla vámtétel

0,047 EUR/liter

ex 2202 90 10

más, cukrot (szacharózt vagy invertcukrot) tartalmazó alkoholmentes ital


II. MELLÉKLET

Image


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/14


A BIZOTTSÁG 2186/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Laosz különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt „származó termék” fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1613/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 76. cikkére,

mivel:

(1)

A 2002. január 1-jétől 2004. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan általános preferenciális rendszer alkalmazásáról szóló, 2001. december 10-i 2501/2001/EK tanácsi rendelettel (3) a Közösség általános tarifális kedvezményeket nyújtott Laosznak.

(2)

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet határozza meg az általános preferenciális rendszer (GSP) keretében használandó származó termék fogalmát. A 2454/93/EGK rendelet azonban eltéréseket tesz lehetővé a GSP-ben kedvezményezett, legkevésbé fejlett országok javára, amennyiben azok e célból megfelelő kérelmet nyújtanak be a Közösséghez.

(3)

Laosz 1997-től bizonyos textiltermékek tekintetében részesült ilyen eltérésben utoljára a bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Laosz különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt „származó termék” fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló, 2000. július 24-i 1613/2000/EK bizottsági rendelet (4) által, amelyet a 291/2002/EK rendelet (5) módosított, és az érvényességét 2004. december 31-ig meghosszabbította. 2004. május 4-én és augusztus 4-én kelt levelében Laosz kérelmezte ezen eltérés érvényességének meghosszabbítását.

(4)

A Laosz által benyújtott kérelmet a Bizottság megvizsgálta, és kellően indokoltnak találta.

(5)

Az 1613/2000/EK rendelet érvényességének meghosszabbításakor úgy ítélték meg, hogy a rendelet érvényességi idejének és a jelenlegi GSP-rendszernek egyszerre kellene lejárnia. A 2211/2003/EK tanácsi rendelet (6) azonban további egy évvel, 2005. december 31-ig kiterjesztette a GSP-rendszer érvényességét.

(6)

2003. december 18-án a Bizottság közzétett egy Zöld Könyvet a származási szabályok jövője a preferenciális rendszerekben (7) címmel, amely e témában széleskörű vitát váltott ki. 2004. július 7-én a Bizottság közzétett egy, a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett közleményt „Fejlődő országok, nemzetközi kereskedelem és fenntartható fejlődés: a Közösség általános preferenciális rendszerének (GSP) feladata a 2006-tól 2015-ig terjedő tízéves időszakban” (8) címmel, amelyben elismerte a származási szabályok módosításának szükségességét is. Azonban még nem került sor határozathozatalra, és 2004. december 31. előtt nem fognak új szabályok hatályba lépni.

(7)

Az eltérés meghosszabbításának nem szabad előre meghatároznia vagy befolyásolnia a GSP keretében alkalmazandó esetleges új származási szabályokról folyó tárgyalások kimenetelét. A mind Laoszban, mind a Közösségben szerződéseket kötő gazdasági szereplők érdeke, valamint a laoszi iparnak a folyó befektetések és a foglalkoztatás tekintetében megvalósuló stabilitása és fenntartható fejlődése azonban megköveteli az eltérés megfelelő időszakra történő meghosszabbítását a hosszabb időre szóló szerződések teljesítésének vagy megkötésének lehetővé tétele érdekében, miközben könnyebbé válik a GSP keretében alkalmazandó esetleges új származási szabályokra való áttérés.

(8)

Az 1613/2000/EK rendelet rendelkezései, különösen az éves alapon alkalmazandó és a közösségi piacnak a laoszi termékek felvételére vonatkozó kapacitását, Laosz exportkapacitását és a ténylegesen jelzett kereskedelmi áramlatokat tükröző mennyiségi korlátok arra irányultak, hogy megelőzzék a Közösség megfelelő iparágainak károsodását.

(9)

Így tehát az eltérést 2006. december 31-ig meg kell hosszabbítani. Mind a Laosznak, mind a más kevésbé fejlett országoknak biztosítandó méltányos bánásmód érdekében azonban az eltérésre vonatkozó igény fennállását felül kell vizsgálni, mihelyst az új GSP-vel összefüggésben új származási szabályok kerülnek elfogadásra.

(10)

Az 1613/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1613/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

A 2. cikkben a „2004. december 31.” helyébe a „2006. december 31.” lép, és

a következő bekezdéssel egészül ki:

„Azonban legkésőbb 2005. december 31-ig felül kell vizsgálni, hogy az általános preferenciális rendszerrel kapcsolatban meghozandó új rendelkezések és az azzal összefüggő származási szabályok tekintetében az eltérés továbbra is szükséges-e.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 346., 2001.12.31., 1. o. A legutóbb az 1828/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 321., 2004.10.22., 23. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 185., 2000.7.25., 38. o.

(5)  HL L 46., 2002.2.16., 12. o.

(6)  HL L 332., 2003.12.19., 1. o.

(7)  COM(2003) 787 végleges.

(8)  COM(2004) 461 végleges.


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/16


A BIZOTTSÁG 2187/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Kambodzsa különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt „származó termék” fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1614/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 76. cikkére,

mivel:

(1)

A 2002. január 1-jétől 2004. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan általános preferenciális rendszer alkalmazásáról szóló, 2001. december 10-i 2501/2001/EK tanácsi rendelettel (3) a Közösség általános tarifális kedvezményeket nyújtott Kambodzsának.

(2)

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet határozza meg az általános preferenciális rendszer (GSP) keretében használandó származó termék fogalmát. A 2454/93/EGK rendelet azonban eltéréseket tesz lehetővé a GSP-ben kedvezményezett, legkevésbé fejlett országok javára, amennyiben azok e célból megfelelő kérelmet nyújtanak be a Közösséghez.

(3)

Kambodzsa 1997-től bizonyos textiltermékek tekintetében részesült ilyen eltérésben utoljára a bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Kambodzsa különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt „származó termék” fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló, 2000. július 24-i 1614/2000/EK bizottsági rendelet (4) által, amelyet a 292/2002/EK rendelet (5) módosított, és az érvényességét 2004. december 31-ig meghosszabbította. 2004. június 10-én kelt levelében Kambodzsa kérelmezte ezen eltérés érvényességének meghosszabbítását.

(4)

A Kambodzsa által benyújtott kérelmet a Bizottság megvizsgálta és kellően indokoltnak találta.

(5)

Az 1614/2000/EK rendelet érvényességének meghosszabbításakor úgy ítélték meg, hogy a rendelet érvényességi idejének és a jelenlegi GSP-rendszernek egyszerre kellene lejárnia. A 2211/2003/EK tanácsi rendelet (6) azonban további egy évvel, 2005. december 31-ig kiterjesztette a GSP-rendszer érvényességét.

(6)

2003. december 18-án a Bizottság közzétett egy Zöld Könyvet a származási szabályok jövője a preferenciális rendszerekben (7) címmel, amely e témában széleskörű vitát váltott ki. 2004. július 7-én a Bizottság közzétett egy, a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett közleményt „Fejlődő országok, nemzetközi kereskedelem és fenntartható fejlődés: a Közösség általános preferenciális rendszerének (GSP) feladata a 2006-tól 2015-ig terjedő tízéves időszakban” (8) címmel, amelyben elismerte a származási szabályok módosításának szükségességét is. Azonban még nem került sor határozathozatalra, és 2004. december 31. előtt nem fognak új szabályok hatályba lépni.

(7)

Az eltérés meghosszabbításának nem szabad előre meghatároznia vagy befolyásolnia a GSP keretében alkalmazandó esetleges új származási szabályokról folyó tárgyalások kimenetelét. A mind Kambodzsában, mind a Közösségben szerződéseket kötő gazdasági szereplők érdeke, valamint a kambodzsai iparnak a folyó befektetések és a foglalkoztatás tekintetében megvalósuló stabilitása és fenntartható fejlődése azonban megköveteli az eltérés megfelelő időszakra történő meghosszabbítását a hosszabb időre szóló szerződések teljesítésének vagy megkötésének lehetővé tétele érdekében, miközben könnyebbé válik a GSP keretében alkalmazandó esetleges új származási szabályokra való áttérés.

(8)

Az 1614/2000/EK rendelet rendelkezései, különösen az éves alapon alkalmazandó és a közösségi piacnak a kambodzsai termékek felvételére vonatkozó kapacitását, Kambodzsa exportkapacitását és a ténylegesen jelzett kereskedelmi áramlatokat tükröző mennyiségi korlátok arra irányultak, hogy megelőzzék a Közösség megfelelő iparágainak károsodását.

(9)

Így tehát az eltérést 2006. december 31-ig meg kell hosszabbítani. Mind a Kambodzsának, mind a más kevésbé fejlett országoknak biztosítandó méltányos bánásmód érdekében azonban az eltérésre vonatkozó igény fennállását felül kell vizsgálni, mihelyt az új általános preferenciális rendszerrel összefüggésben új származási szabályok kerülnek elfogadásra.

(10)

Az 1614/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1614/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

a 2. cikkben a „2004. december 31.” helyébe a „2006. december 31.” lép, és

a következő bekezdéssel egészül ki:

„Azonban legkésőbb 2005. december 31-ig felül kell vizsgálni, hogy az általános preferenciális rendszerrel kapcsolatban meghozandó új rendelkezések, és az azzal összefüggő származási szabályok tekintetében az eltérés továbbra is szükséges-e.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 346., 2001.12.31., 1. o. A legutóbb az 1828/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 321., 2004.10.22., 23. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 185., 2000.7.25., 46. o.

(5)  HL L 46., 2002.2.16., 14. o.

(6)  HL L 332., 2003.12.19., 1. o.

(7)  COM(2003) 787 végleges.

(8)  COM(2004) 461 végleges.


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/18


A BIZOTTSÁG 2188/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Nepál különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt „származó termék” fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1615/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 76. cikkére,

mivel:

(1)

A 2002. január 1-jétől 2004. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan általános preferenciális rendszer alkalmazásáról szóló, 2001. december 10-i 2501/2001/EK tanácsi rendelettel (3) a Közösség általános tarifális kedvezményeket nyújtott Nepálnak.

(2)

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet határozza meg az általános preferenciális rendszer (GSP) keretében használandó származó termék fogalmát. A 2454/93/EGK rendelet azonban eltéréseket tesz lehetővé a GSP-ben kedvezményezett, legkevésbé fejlett országok javára, amennyiben azok e célból megfelelő kérelmet nyújtanak be a Közösséghez.

(3)

Nepál 1997-től bizonyos textiltermékek tekintetében részesült ilyen eltérésben utoljára a bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Nepál különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt „származó termék” fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló, 2000. július 24-i 1615/2000/EK bizottsági rendelet (4) által, amelyet a 293/2002/EK rendelet (5) módosított, és az érvényességét 2004. december 31-ig meghosszabbította. 2004. június 14-én kelt levelében Nepál kérelmezte ezen eltérés érvényességének meghosszabbítását.

(4)

A Nepál által benyújtott kérelmet a Bizottság megvizsgálta, és kellően indokoltnak találta.

(5)

Az 1615/2000/EK rendelet érvényességének meghosszabbításakor úgy ítélték meg, hogy a rendelet érvényességi idejének és a jelenlegi GSP-rendszernek egyszerre kellene lejárnia. A 2211/2003/EK tanácsi rendelet (6) azonban további egy évvel, 2005. december 31-ig kiterjesztette a GSP-rendszer érvényességét.

(6)

2003. december 18-án a Bizottság közzétett egy Zöld Könyvet a származási szabályok jövője a preferenciális rendszerekben (7) címmel, amely e témában széleskörű vitát váltott ki. 2004. július 7-én a Bizottság közzétett egy, a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett közleményt „Fejlődő országok, nemzetközi kereskedelem és fenntartható fejlődés: a Közösség általános preferenciális rendszerének (GSP) feladata a 2006-tól 2015-ig terjedő tízéves időszakban” (8) címmel, amelyben elismerte a származási szabályok módosításának szükségességét is. Azonban még nem került sor határozathozatalra, és 2004. december 31. előtt nem fognak új szabályok hatályba lépni.

(7)

Az eltérés meghosszabbításának nem szabad előre meghatároznia vagy befolyásolnia a GSP keretében alkalmazandó esetleges új származási szabályokról folyó tárgyalások kimenetelét. A mind Nepálban, mind a Közösségben szerződéseket kötő gazdasági szereplők érdeke, valamint a nepáli iparnak a folyó befektetések és a foglalkoztatás tekintetében megvalósuló stabilitása és fenntartható fejlődése azonban megköveteli az eltérés megfelelő időszakra történő meghosszabbítását a hosszabb időre szóló szerződések teljesítésének vagy megkötésének lehetővé tétele érdekében, miközben könnyebbé válik a GSP keretében alkalmazandó esetleges új származási szabályokra való áttérés.

(8)

Az 1615/2000/EK rendelet rendelkezései, különösen az éves alapon alkalmazandó és a közösségi piacnak a nepáli termékek felvételére vonatkozó kapacitását, Nepál exportkapacitását és a ténylegesen jelzett kereskedelmi áramlatokat tükröző mennyiségi korlátok arra irányultak, hogy megelőzzék a Közösség megfelelő iparágainak károsodását.

(9)

Így tehát az eltérést 2006. december 31-ig meg kell hosszabbítani. Mind a Nepálnak, mind a más kevésbé fejlett országoknak biztosítandó méltányos bánásmód érdekében azonban az eltérésre vonatkozó igény fennállását felül kell vizsgálni, mihelyst az új általános preferenciális rendszerrel összefüggésben új származási szabályok kerülnek elfogadásra.

(10)

Az 1615/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1615/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

a 2. cikkben a „2004. december 31.” helyébe a „2006. december 31.” lép, és

a következő bekezdéssel egészül ki:

„Azonban legkésőbb 2005. december 31-ig felül kell vizsgálni, hogy az általános preferenciális rendszerrel kapcsolatban meghozandó új rendelkezések, és az azzal összefüggő származási szabályok tekintetében az eltérés továbbra is szükséges-e.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 346., 2001.12.31., 1. o. A legutóbb az 1828/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 321., 2004.10.22., 23. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 185., 2000.7.25., 54. o.

(5)  HL L 46., 2002.2.16., 16. o.

(6)  HL L 332., 2003.12.19., 1. o.

(7)  COM(2003) 787 végleges.

(8)  COM(2004) 461 végleges.


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/20


A BIZOTTSÁG 2189/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében a 2005-ös számviteli évre az átalánydíj adatszolgáltatási űrlaponkénti megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 1965. június 15-i 79/65/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló, 1983. július 13-i 1915/83/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1915/83/EGK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a Bizottságnak egy átalánydíjat kell fizetni a tagállamok részére minden egyes megfelelően kitöltött adatszolgáltatási űrlap után, melyet az adott rendelet 3. cikkében előírt időszakon belül továbbítottak hozzá.

(2)

A 134/2004/EK bizottsági rendelet (3) adatszolgáltatási űrlaponként 140 EUR-ban rögzítette a 2004-es számviteli évre szóló átalánydíj összegét. A költségek tendenciája és ennek hatása az adatszolgáltatási űrlapok kitöltésének költségére igazolják a díj felülvizsgálatát.

(3)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közösségi bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1915/83/EGK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében előírt átalánydíjat 142 EUR-ban rögzítik.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2005-ös számviteli évre kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL 109., 1965.6.23., 1859/65. o. A legutóbb a 660/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 104., 2004.4.8., 97. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 190., 1983.7.14., 25. o. A legutóbb az 1388/2004/EK rendelettel (HL L 255., 2004.7.31., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 21., 2004.1.28., 8. o.


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/21


A BIZOTTSÁG 2190/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1433/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 48. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1433/2003/EK bizottsági rendelet (2) 11. cikke szerint a már elismert termelői szervezetek a működési programjaikat az illetékes nemzeti hatóságához nyújtják be jóváhagyásra.

(2)

Azon termelői szervezetek számára, amelyek a 2200/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése értelmében kérik az elismerést, kifejezetten lehetővé kell tenni azt is, hogy ezzel egyidejűleg benyújthassák a működési programjaikat is. E programok csak akkor hagyhatók jóvá, ha a nemzeti hatóság az adott termelői szervezetet legkésőbb az 1433/2003/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében előírt határidőn belül elismerte.

(3)

Az 1433/2003/EK rendelet 13. és 14. cikke előírja, hogy az illetékes nemzeti hatóság legkésőbb december 15-ig döntést hoz a termelői szervezetek által az említett rendelet 11. és 14. cikkének megfelelően benyújtott programokra és alapokra, valamint azok módosításaira vonatkozóan. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyes tagállamok adminisztratív túlterheltség miatt nem tudják valamennyi programot megvizsgálni, és az azokra vonatkozó döntéseket határidőn belül meghozni.

(4)

Ahelyett, hogy állandóan eltérések megállapítására kerülne sor, valamint annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők sérelme elkerülhető legyen, és a nemzeti hatóságok e kérelmek vizsgálatát folytathassák, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok indokolt esetekben a december 15-i határidőt a kérelem benyújtását követő év január 20-áig meghosszabbítsák. A tagállamok rendelkezéseket hozhatnak annak érdekében, hogy a kiadások a kérelem benyújtását követő év január 1-jétől támogathatóak lehessenek.

(5)

Az 1433/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1433/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Azon termelői csoportok, melyek a 2200/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése értelmében kérik a termelői szervezetként való elismerésüket, ezzel egyidejűleg benyújthatják jóváhagyásra az első bekezdésben említett működési programokat is. E programok jóváhagyásának feltétele, hogy az elismerést legkésőbb a 13. cikk (2) bekezdésében említett határidőn belül megadják.”

2.

A 13. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Indokolt esetekben azonban a tagállamok a működési programokról és az alapokról legkésőbb a kérelem benyújtását követő január 20-áig dönthetnek. A jóváhagyó határozat előírhatja, hogy a kiadások a kérelem benyújtását követő év január 1-jétől támogathatóak.”

3.

A 14. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Indokolt esetekben azonban a tagállamok a működési programok módosítására irányuló kérelmekről legkésőbb a kérelem benyújtását követő január 20-áig dönthetnek. A jóváhagyó határozat előírhatja, hogy a kiadások a kérelem benyújtását követő év január 1-jétől támogathatóak.”

4.

A 16. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A 13. cikk (2) bekezdésének vagy a 14. cikk (3) bekezdésének alkalmazása esetén – az első és második albekezdéstől eltérve – az e rendelkezéseknek megfelelően jóváhagyott működési program végrehajtása legkésőbb a jóváhagyását követő január 31-én elkezdődik.”

5.

Az 17. cikkben a harmadik bekezdés helyébe a következő bekezdések lépnek:

„A 13. cikk (2) bekezdésének vagy a 14. cikk (3) bekezdésének alkalmazása esetén – a második bekezdéstől eltérve – a tagállamok legkésőbb január 20-áig közlik a támogatás jóváhagyott összegét.

A tagállamok legkésőbb január 31-éig tájékoztatják a Bizottságot valamennyi működési program tekintetében jóváhagyott támogatás teljes összegéről.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 203., 2003.8.12., 25. o. A legutóbb az 1813/2004/EK rendelettel (HL L 319., 2004.10.20., 5. o.) módosított rendelet.


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/23


A BIZOTTSÁG 2191/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci jegyzései és árai, valamint ugyanezen termékeknek a Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

A visszatérítéseket azoknak az összetevőknek a figyelembevételével kell rögzíteni, amelyeket az 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) egyes szabályait megállapító 1. cikke említ, az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának.

(3)

A liszteket, a búzából vagy rozsból készült darát és durva őrleményt illetően az ezekre a termékekre alkalmazandó visszatérítést a szóban forgó termékek előállításához szükséges gabonamennyiség figyelembevételével kell kiszámítani. Ezek a mennyiségek az 1501/95/EK rendeletben kerültek rögzítésre.

(4)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását egyes termékek tekintetében, rendeltetési helyük szerint.

(5)

A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A visszatérítés időszakon belül módosítható.

(6)

Ezeknek a szabályoknak a gabonafélék piacának mindenkori helyzetére és különösen e termékek Közösségen belüli és világpiaci jegyzéseire, illetve áraira való alkalmazása a mellékletben ismertetett összegek szerinti visszatérítés rögzítését eredményezi.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkének a), b) és c) pontjában említett, változatlan állapotú termékek – a maláta kivételével – export-visszatérítései a mellékletben ismertetett összegekben kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb az 1431/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 203., 2003.8.12., 16. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2004. december 20., a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló rendeletéhez

A termékek kódja

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Megj: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a Bizottság módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelete (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/25


A BIZOTTSÁG 2192/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-én 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikk (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdése értelmében a gabonafélék exportjára az engedély iránti kérelem benyújtásának napján alkalmazandó visszatérítést kell alkalmazni, erre irányuló kérelem esetén, az olyan exportra, amelyet az engedély érvényességi időtartama alatt bonyolítanak le. Ebben az esetben a visszatérítésre korrekciós tényező alkalmazható.

(2)

Az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának egyes szabályait megállapító, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) lehetővé teszi egy korrekciós tényező alkalmazását az 1766/92/EGK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése c) pontjában meghatározott termékek vonatkozásában. Ezt a korrekciós tényezőt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében szereplő tényezők figyelembevételével kell kiszámítani.

(3)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a korrekciós tényező differenciálását egyes termékek tekintetében, rendeltetési helyük szerint.

(4)

A korrekciós tényezőt ugyanakkor kell rögzíteni, amikor a visszatérítést, és ugyanazon eljárás szerint. A korrekciós tényező a két rögzítés közötti időszakban módosítható.

(5)

A fent említett rendelkezésekből adódóan a korrekciós tényező e rendelet mellékletének megfelelően került rögzítésre.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett termékek – a maláta kivételével – előzetesen rögzített mértékű export-visszatérítéseire alkalmazandó korrekciós tényező a mellékletben került rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb az 1431/2003/EK rendelettel (HL L 203., 2003.8.12., 16. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2004. december 20-i rendeletéhez, a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

(EUR/t)

Termékóód

Viszonylat

Jelenleg

1

1. időszak

2

2. időszak

3

3. időszak

4

4. időszakí

5

5. időszak

6

6. időszak

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

MEGJEGYZÉS.: A termékkódokat valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) határozza meg.


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/27


A BIZOTTSÁG 2193/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséröl szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci árai, illetve árfolyamjegyzései és ugyanezen termékek Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

A visszatérítéseket azoknak az összetevőknek a figyelembevételével kell rögzíteni, amelyeket az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának egyes szabályait megállapító, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) 1. cikke említ.

(3)

A malátára vonatkozó visszatérítést a szóban forgó termékek előállításához szükséges gabonamennyiség figyelembevételével kell kiszámítani. Ezek a mennyiségek az 1501/95/EK rendeletben kerültek rögzítésre.

(4)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását egyes termékekre, rendeltetési helyük szerint.

(5)

A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A visszatérítés időszakon belül módosítható.

(6)

E szabályok alkalmazása a gabonaágazat piacainak jelenlegi helyzetére és különösen e termékeknek a Közösségen belüli és a világpiaci jegyzéseire, illetve áraira, a mellékletben ismertetett összegek szerinti visszatérítés rögzítését eredményezi.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A malátára irányadó, az 1784/2003/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés c) pontjában említett export-visszatérítések a mellékletben ismertetett összegekben kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb az 1431/2003/EK rendelettel (HL L 203., 2003.8.12., 16. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2004. december 20. rendeletéhez, a maláta exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

A termékek kódja

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

MEGJ: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) határozza meg.


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/29


A BIZOTTSÁG 2194/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK (1) tanácsi rendeletre és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdése értelmében a gabonafélék exportjára az engedély iránti kérelem beadásának napján alkalmazandó visszatérítést kell alkalmazni, erre irányuló kérelem esetén, az olyan exportra, amelyet az engedély érvényességi időtartama alatt bonyolítanak le. Ebben az esetben a visszatérítésre korrekciós tényező alkalmazható.

(2)

Az 1766/92/EGK (2) tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának egyes szabályait megállapító 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet lehetővé teszi egy korrekciós tényező alkalmazását az 1766/92/EGK rendelet 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott maláta vonatkozásában. Ezt a korrekciós tényezőt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében szereplő tényezők figyelembevételével kell kiszámítani.

(3)

A fentiekben hivatkozott rendelkezésekből következik, hogy a korrekciós tényezőt e rendelet mellékletének megfelelően kell rögzíteni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében említett, a maláta exportjára vonatkozó, előzetesen rögzített visszatérítésekre alkalmazandó korrekciós tényező a mellékletben került rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb az 1431/2003/EK rendelettel (HL L 203., 2003.8.12., 16. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A Bizottság 2004. december 20-i rendeletéhez a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).

(EUR/t)

A termékek kódja

Viszonylat

Folyó

1

1. időszak

2

2. időszak

3

3. időszak

4

4. időszak

5

5. időszak

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

A termékek kódja

Viszonylat

6. időszak

7

7. időszak

8

8. időszak

9

9. időszak

10

10. időszak

11

11. időszak

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/31


A BIZOTTSÁG 2195/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 1995. december 22-i 3072/95/EK tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 13. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A mezőgazdasági termékek élelmiszersegélyként való juttatásával kapcsolatban felmerülő kiadások közösségi finanszírozásáról szóló, 1974. október 21-i 2681/74/EGK tanácsi rendelet (3) 2. cikke úgy rendelkezik, hogy a felmerült ráfordításoknak az a hányada, amely a közösségi szabályokkal összhangban rögzített, kérdéses termékexport-visszatérítésekre vonatkozik, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegét terheli.

(2)

A közösségi élelmiszersegély-akciók költségvetésének megállapítását és kezelését megkönnyítendő, valamint annak érdekében, hogy a tagállamok megismerhessék a közösségi részvétel mértékét a nemzeti élelmiszersegély-akciók finanszírozásában, szükségesnek mutatkozik meghatározni az ilyen akciókra adott visszatérítések szintjét.

(3)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkében és a 3072/95/EK rendelet 13. cikkében az export-visszatérítésekre meghatározott általános szabályok és alkalmazási feltételek, a szükséges változtatásokkal, alkalmazandók az előbb említett műveletekre.

(4)

A rizs export-visszatérítésének kiszámításához figyelembe veendő sajátos kritériumok a 3072/95/EK rendelet 13. cikkében kerültek meghatározásra.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A nemzetközi egyezmények és más kiegészítő programok keretében megvalósuló közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók, valamint egyéb, ingyenes ellátást jelentő közösségi akciók keretében a gabonaágazat termékei, valamint a rizs tekintetében alkalmazandó visszatérítések a mellékletnek megfelelően kerültek rögzítésre.

2. cikk

E rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 329., 1995.12.30., 18. o.. A legutóbb a 411/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 62., 2002.3.5., 27. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 288., 1974.10.25., 1. o.


MELLÉKLET

a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló 2004. detsember 20-i bizottsági rendelethez

(EUR/t-ban)

Termékkód

A visszatérítés összege

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

57,30

1102 20 10 9400

49,12

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

73,67

1104 12 90 9100

0,00

Megj.: A termékkódokat a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o).


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/33


A BIZOTTSÁG 2196/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, valamint Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó kedvezményes vámok alkalmazására vonatkozó feltételek meghatározásáról szóló, 1987. december 21-i 4088/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 700/88/EGK rendelet 1b. cikkében említett egy virágból álló (virágos) szegfű, több virágból álló (virágos szárú) szegfű, nagyvirágú rózsa és kisvirágú rózsa tekintetében a kéthetes időszakokra vonatkozó közösségi termelői árakat és közösségi importárakat a melléklet rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 21-én lép hatályba.

E rendeletet 2004. december 22. és 2005. január 4. között kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 382., 1987.12.31., 22. o. A legutóbb az 1300/97/EK rendelettel (HL L 177., 1997.7.5., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 72., 1988.3.18., 16. o. A legutóbb a 2062/97/EK rendelettel (HL L 289., 1997.10.22., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői áraknak és közösségi importáraknak a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, valamint Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára történő meghatározásáról szóló, 2004. december 20. bizottsági rendelethez

(EUR/100 db)

2004. december 22. és 2005. január 4. között

Közösségi termelői ár

Egy virágból álló szegfű

(virágos)

Több virágból álló szegfű

(virágos szárú)

Nagyvirágú rózsa

Kisvirágú rózsa

 

16,33

11,52

41,60

19,73


Közösségi importár

Egy virágból álló szegfű

(virágos)

Több virágból álló szegfű

(virágos szárú)

Nagyvirágú rózsa

Kisvirágú rózsa

Izrael

Marokkó

Ciprus

Jordánia

Ciszjordánia és a Gázai övezet

13,24


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/35


A BIZOTTSÁG 2197/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1050/2001/EK tanácsi rendelettel (1) módosított, Görögország csatlakozási okmányához csatolt, a gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvre,

a gyapotra vonatkozó termelési támogatásról szóló, 2001. május 22-i 1051/2001/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkének megfelelően a tisztítatlan gyapot világpiaci árának meghatározása a tisztított gyapotra megállapított világpiaci ár alapján, a tisztított gyapot ára és a tisztítatlan gyapot kiszámított ára közötti történeti összefüggés figyelembevételével történik, rendszeres időközönként. E történeti összefüggést a gyapot támogatási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 2-i 1591/2001/EK bizottsági rendelet (3) 2. cikkének (2) bekezdése határozta meg. Amennyiben a világpiaci árat nem lehet így meghatározni, a legutóbbi megállapított ár alapján kell azt meghatározni.

(2)

Az 1051/2001/EK rendelet 5. cikke értelmében a tisztítatlan gyapot világpiaci árát egy adott jellemzőkkel rendelkező termékre vonatkozóan és a valós piaci folyamatok szempontjából reprezentatívnak tartott legkedvezőbb világpiaci árajánlatok és árfolyamok felhasználásával határozzák meg. A világpiaci ár meghatározásához a nemzetközi kereskedelem szempontjából leginkább reprezentatívnak tekintett különböző szállító országokból származó és CIF-értéken valamely közösségi kikötőbe szállított termékre vonatkozóan egy vagy több reprezentatív európai tőzsdén jegyzett ajánlatok és árfolyamok átlagát kell figyelembe venni. A vonatkozó rendelkezések ugyanakkor a tisztított gyapot világpiaci árának meghatározása tekintetében az említett szempontokra nézve kiigazításokat írnak elő a leszállított termék minősége, valamint az ajánlatok és árfolyamjegyzések jellege által indokolt különbségek figyelembevétele érdekében. E kiigazításokat az 1591/2001/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése határozza meg.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása következtében a tisztítatlan gyapot világpiaci ára az alábbiakban jelzett árszínvonalon került megállapításra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tisztítatlan gyapotnak az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkében feltüntetett világpiaci ára 16,658 EUR/100 kg kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 148., 2001.6.1., 1. o.

(2)  HL L 148., 2001.6.1., 3. o.

(3)  HL L 210., 2001.8.3., 10. o. Az 1486/2002/EK rendelet (HL L 223., 2002.8.20., 3. o.) módosított rendelet.


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/36


A BIZOTTSÁG 2198/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

az egyes tartósított élelmiszerek előállítása során használt olívaolajra alkalmazott termelési visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló, 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20a. cikkére,

mivel:

(1)

A 136/66/EGK rendelet 20a. cikke előírja, hogy az egyes tartósított élelmiszerek előállítása során használt olívaolajra termelési visszatérítés nyújtható. E cikk (6) bekezdése értelmében és a (3) bekezdés sérelme nélkül, a Bizottság kéthavonta rögzíti e visszatérítés összegét.

(2)

A fenti rendelet 20a. cikkének (2) bekezdése szerint a visszatérítés összegét a világpiacon és a közösségi piacon érvényes árak közti különbség alapján kell meghatározni, figyelembe véve az 1509 90 00 KN-kód alá tartozó olívaolajra a referencia-időszak alatt alkalmazott importterhet, valamint az erre az olívaolajra a referencia-időszak alatt alkalmazott export-visszatérítések meghatározása során figyelembe vett tényezőket. Referencia-időszakként a termelési visszatérítés érvényességének kezdetét megelőző két hónapot célszerű figyelembe venni.

(3)

A fenti kritériumok alkalmazásából következően a visszatérítés az alábbiak szerint kerül rögzítésre,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2005. január és február a 136/66/EGK rendelet 20a. cikkének (2) bekezdésében említett termelési visszatérítés összege 44,00 euró/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL 172., 1966.9.30., 3025/66. o. A leguttóbb az 865/2004/EK rendelettel (HL L 161., 2004.4.30., 97. o.) módosított rendelet.


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/37


A TANÁCS 2004/113/EK IRÁNYELVE

(2004. december 13.)

a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (3),

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkével összhangban az Európai Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása és a jogállamiság elvein alapul, amely alapelvek közösek a tagállamokban, továbbá az Európai Unió a közösségi jog általános elveiként tartja tiszteletben az alapvető jogokat úgy, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény biztosítja, illetve ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból erednek.

(2)

Minden ember törvény előtti egyenlőséghez és megkülönböztetés elleni védelemhez való joga egyetemes emberi jog, amelyet elismer az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az Egyesült Nemzeteknek a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezménye, a faji megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezmény, az Egyesült Nemzeteknek a polgári és politikai jogok, valamint a gazdasági, szociális és kulturális jogok egyezségokmánya, továbbá az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény, amelyeket valamennyi tagállam aláírt.

(3)

A megkülönböztetés tiltása mellett fontos tiszteletben tartani más alapvető jogokat és szabadságokat, ideértve a magánélet és a családi élet védelmét, illetve az ezekhez kapcsolódó műveleteket, valamint a vallásszabadságot.

(4)

A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unió egyik alapelve. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 23. cikke értelmében tilos a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés, és a nők és férfiak közötti egyenlőség minden téren biztosítandó.

(5)

Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 2. cikke megállapítja, hogy ezen egyenlőség előmozdítása a Közösség egyik legfontosabb feladata. Hasonlóképpen, a Szerződés 3. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Közösségnek minden tevékenysége során törekednie kell az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítására.

(6)

A Bizottság a szociálpolitikai agendáról szóló közleményében kinyilvánította a munkaerőpiacon kívüli, a nemi alapú megkülönböztetésről szóló irányelv javaslatára vonatkozó szándékát. Egy ilyen javaslat teljes mértékben megfelel a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstratégiához kapcsolódó cselekvési program létrehozásáról (2001–2005) (4) szóló, 2000. december 20-i 2001/51/EK tanácsi határozatnak, amely program kiterjed minden közösségi politikára és célul tűzi ki a nők és férfiak közötti egyenlőséget azáltal, hogy a politikák egymáshoz igazítása és a gyakorlati intézkedések végrehajtása révén javítja a nők és férfiak társadalmi helyzetét.

(7)

Az Európai Tanács 2000. december 7-9-i nizzai ülésén felszólította a Bizottságot, hogy egy, a nemek közötti egyenlőséget a foglalkoztatáson és a szakmai életen kívül eső területeken is előmozdító javaslat elfogadásával erősítse meg az egyenlőséghez kapcsolódó jogokat.

(8)

A Közösség számos jogi eszközt elfogadott a nemek közötti munkaerőpiaci megkülönböztetés megakadályozása és leküzdése érdekében. Ezek a jogi eszközök bizonyították a jogszabályok értékét a megkülönböztetés elleni harcban.

(9)

A nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés, ideértve a zaklatást és a szexuális zaklatást is, a munkaerőpiacon kívüli területeken is előfordul. Az ilyen megkülönböztetés egyaránt ártalmas lehet, és akadályozza a nők és férfiak teljes és sikeres beilleszkedését a gazdasági, illetve társadalmi életbe.

(10)

A probléma különösen az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása terén nyilvánvaló. Ily módon a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés e téren megakadályozandó és kiküszöbölendő. Ez a cél jobban elérhető a közösségi jogszabályok révén, úgy ahogy azt a személyek közötti faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv (5) esete is mutatja.

(11)

A vonatkozó jogszabálynak meg kellene akadályoznia a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetést az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása terén. Áruk alatt az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad mozgására vonatkozó rendelkezései értelmében meghatározottak értendők. Szolgáltatások alatt az e szerződés 50. cikke értelmében meghatározottak értendők.

(12)

A nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés megakadályozása érdekében ez az irányelv vonatkoznia kell mind a közvetlen, mind a közvetett megkülönböztetésre. Közvetlen megkülönböztetés csak az, amikor nemi hovatartozása miatt egy személy kevésbé kedvező bánásmódban részesül, mint egy hasonló helyzetben lévő másik személy. Ennek megfelelően, például, a nők és férfiak közötti, a nők és férfiak elétérő fizikai adottságaiból adódó különbségtétel az egészségügyi szolgáltatások nyújtása terén nem minősül hasonló helyzetnek, így megkülönböztetésnek.

(13)

A megkülönböztetés tilalma olyan személyekre vonatkozik, akik a nyilvánosság számára hozzáférhető és a magán, illetve családi életen kívül eső területeken kínált árukat és szolgáltatásokat biztosítanak, valamint az ilyen vonatkozású ügyletekre. Nem vonatkozik azonban médiatartalomra és hirdetésekre, valamint nyilvános vagy magánoktatásra sem.

(14)

Minden személy szerződéses szabadsággal rendelkezik, beleértve az ügyletben részt vevő szerződéses fél megválasztásának szabadságát is. Az árut vagy szolgáltatást biztosító személy szerződéses partnerének megválasztását számos szubjektív tényező indokolhatja. Amennyiben a szerződéses fél kiválasztása nem a nemi hovatartozáson alapul, úgy ezen irányelv nem érinti a személyes szabadságot a szerződéses fél megválasztásának tekintetében.

(15)

A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének végrehajtására már számos jogi eszköz létezik a szakmai élet és foglalkoztatás terén. Ezért ez az irányelv nem alkalmazandó erre a területen. Ugyanez vonatkozik az önálló vállalkozói tevékenységre annyiban, amennyiben azokat már létező jogi eszközök szabályozzák. Az irányelv csak a magán-, önkéntes és a munkáltatói viszonytól független biztosításra és a nyugdíjakra vonatkozik.

(16)

A bánásmódban megmutatkozó különbözőségek kizárólag azon esetben fogadhatók el, ha azokat törvényes cél igazolja. Törvényes célnak tekintendő például a nemi vonatkozású erőszak áldozatainak védelme (olyan esetekben, mint például a kizárólag azonos neműek számára fenntartott menedékek létesítése), vagy a magánélet, illetve méltóság oka (olyan esetekben, mint például egy személy általi szállásnyújtás saját otthonának egy részében), a nemi egyenlőség, illetve a nők és férfiak érdekeinek előmozdítása (például azonos neműek önkéntes testületei), az egyesülés szabadsága (azonos neműek magánklubjaiban vállalt tagság esetén), valamint sporttevékenységek szervezése (például azonos neműek sporteseményei). Minden korlátozásnak azonban megfelelőnek kellene lennie és szükségszerűen összhangban kellene állnia az Európai Közösségek Bíróságának esetjogából származó követelményekkel.

(17)

Az egyenlő bánásmód elve az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében nem jelenti azt, hogy a létesítményeket a nők és férfiak számára mindig megosztva kellene biztosítani, annyiban, amennyiben azok nyújtása valamelyik nem számára nem kedvezőbb.

(18)

A nemekre vonatkozó biztosításmatematikai tényezők használata széles körben elterjedt a biztosítás és a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások terén. A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében, a nemnek mint biztosításmatematikai tényezőnek a használata nem eredményezhet különbségeket az egyének biztosítási díjaiban és juttatásaiban. A piac hirtelen alkalmazkodását elkerülendő, ez a szabály kizárólag az ezen irányelv nemzeti jogba való átültetésének időpontját követően megkötött új szerződések tekintetében alkalmazandó.

(19)

A nemek között előfordulhatnak bizonyos eltérések a kockázati csoportokat illetően. Egyes esetekben a nemi hovatartozás csak az egyik, de nem feltétlenül az egyedüli meghatározó tényező a biztosítandó kockázatok értékelésekor. Az ilyen típusú kockázatok biztosítására vonatkozó szerződések esetére a tagállamok határozhatnak úgy, hogy mentességet engedélyeznek az unisex biztosítási díjak és juttatások szabálya alól, amennyiben biztosítani tudják, hogy a kalkulációk alapjául szolgáló biztosításmatematikai és statisztikai adatok megbízhatóak, rendszeresen frissítettek és a nyilvánosság számára hozzáférhetőek. Mentesség kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha a nemzeti jogszabály még nem alkalmazta az unisex szabályt. Öt évvel az ezen irányelv nemzeti jogba való átültetését követően a tagállamok újra megvizsgálják ezeknek a mentességeknek az indokoltságát, a legfrissebb biztosításmatematikai és statisztikai adatoknak, valamint ezen irányelv nemzeti jogba való átültetése után három évvel készített bizottsági jelentésnek a figyelembevételével.

(20)

A nőkkel szembeni kevésbé kedvező bánásmódot terhességük vagy anyaságuk okán a nemi hovatartozáson alapuló közvetlen megkülönböztetésnek kell tekinteni és mint ilyet tiltani kell a biztosítási és ahhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások terén. A terhesség és anyaság kockázataihoz kapcsolódó költségek ily módon nem terhelhetők kizárólag az egyik nem képviselőire.

(21)

Azon személyek számára, akik nemi hovatartozásuk miatt hátrányos megkülönbözetést szenvedtek el, biztosítani kell a jogi védelem megfelelő eszközeit. A védelem hatékonyabb szintjének biztosításához az egyesületeket, szervezeteket és egyéb jogi személyeket fel kell jogosítani arra, hogy – amennyiben a tagállamok úgy határoznak – részt vehessenek az eljárásokban az áldozat nevében vagy érdekében, a bíróság előtti képviseletre és védelemre vonatkozó eljárás nemzeti szabályainak sérelme nélkül.

(22)

A bizonyítási teher szabályait módosítani kell, amikor valószínűsíthető megkülönböztetés áll fenn, valamint ha az egyenlő bánásmód elvének hatékony alkalmazása megkívánja; a bizonyítási teher visszaszáll az alperesre, ha az ilyen megkülönböztetést bizonyítanak.

(23)

Az egyenlő bánásmód elvének hatékony alkalmazása megkívánja a viktimizációval szembeni megfelelő jogi védelmet.

(24)

Az egyenlő bánásmód elvének előmozdítása céljából a tagállamok ösztönzik a párbeszédet azon érdekeltekkel, amelyeknek törvényes érdekükben áll, hogy — a nemzeti jogrendszerrel és gyakorlattal összhangban — hozzájáruljanak a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemhez az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok nyújtása terén.

(25)

A nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetéssel szembeni védelem önmagában azáltal is erősödne, ha az egyes tagállamokban olyan szerv vagy szervek léteznének, amelyek hatásköre kiterjed a megkülönböztetéssel összefüggő problémák elemzésére, a lehetséges megoldások tanulmányozására és az áldozatoknak biztosított konkrét segítségnyújtásra. Ezen szerv vagy szervek az emberi jogok védelmével, illetve az egyén jogainak védelmével, továbbá az egyenlő bánásmód elvének alkalmazásával nemzeti szinten megbízott intézmények részét képezhetik.

(26)

Ez az irányelv minimumkövetelményeket állapít meg, meghagyva ezzel a tagállamok számára azt a lehetőséget, hogy kedvezőbb rendelkezéseket vezessenek be vagy tartsanak fenn. Ezen irányelv végrehajtása nem szolgálhat igazolásul a tagállamokban már meglévő védelmi szint csökkentésének igazolásául.

(27)

A tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk az irányelvből adódó kötelezettségek megsértése esetére.

(28)

Mivel ezen irányelv célját – nevezetesen a megkülönböztetéssel szembeni magas szintű közös védelem biztosítása minden tagállamban – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért ez a cél a tervezett intézkedés terjedelme miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanebben a cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez az irányelv nem haladja meg a fenti cél eléréséhez szükséges mértéket.

(29)

A jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodás (6) 34. bekezdésével összhangban a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy a maguk, illetve a Közösség érdekében készítsék el és hozzák nyilvánosságra saját táblázataikat, amelyek a lehető legteljesebb mértékben kimutatják a kölcsönhatást az irányelv és az átültető rendelkezések között,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Célkitűzés

Ezen irányelv célja az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében megnyilvánuló, a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem keretrendszerének kialakítása a a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének tagállamokbeli végrehajtása érdekében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a)

közvetlen megkülönböztetés: ha egy személlyel szemben neme miatt kevésbé kedvezően járnak el, mint ahogyan egy másik személlyel szemben hasonló helyzetben eljárnak, eljártak vagy fognak eljárni;

b)

közvetett megkülönböztetés: ha egy látszólag semleges rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat az egyik nemhez tartozó személyeket a másik nemhez tartozó személyekhez képest hátrányosan érint, kivéve ha ez a rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat jogszerű céllal objektív módon igazolható, továbbá e cél megvalósításának eszközei megfelelőek és szükségesek;

c)

zaklatás: ha egy személy nemével kapcsolatos nemkívánatos magatartásra kerül sor olyan céllal vagy hatással, amely sérti az adott személy méltóságát, és amely megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy sértő környezetet teremt;

d)

szexuális zaklatás: szexuális természetű, nemkívánatos magatartás minden formája, amely szóbeli, nem szavakkal történő vagy fizikai módon valósul meg, olyan céllal vagy hatással, amely sérti az adott személy méltóságát, és különösen amennyiben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy sértő környezetet teremt.

3. cikk

Alkalmazási kör

(1)   A Közösségre ruházott hatáskörök keretein belül ez az irányelv vonatkozik minden személyre, aki olyan árukat vagy szolgáltatást nyújt, amelyek a nyilvánosság számára hozzáférhetőek, függetlenül attól, hogy az érintett személy a köz- vagy a magánszférához tartozik, beleértve a köztestületeket, és amelyek a magán- és családi élet szféráin kívül elérhetőek, valamint ilyenekhez kapcsolódó ügyleteket.

(2)   Ez az irányelv nem érinti az egyén szabadságát a szerződéses partner megválasztása tekintetében, amennyiben a szerződéses partner kiválasztása nem a nemi hovatartozáson alapul.

(3)   Ez az irányelv nem vonatkozik a média tartalmára, a hirdetésekre, illetve az oktatásra.

(4)   Ez az irányelv nem alkalmazandó foglalkoztatási és szakmai ügyekre. Ez az irányelv nem alkalmazandó önálló vállalkozói ügyekre, amennyiben ezek az ügyek egy másik közösségi jogi aktus hatálya alá tartoznak.

4. cikk

Az egyenlő bánásmód elve

(1)   Ezen irányelv alkalmazásában a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elve azt jelenti, hogy

a)

nincs nemi hovatartozáson alapuló közvetlen megkülönböztetés, beleértve a nők terhesség és anyaság miatti kevésbé kedvező bánásmódban történő részesítését;

b)

nincs nemi hovatartozáson alapuló közvetett megkülönböztetés.

(2)   Ez az irányelv nem érinti a terhesség és anyaság vonatkozásában a nők védelmét szolgáló, őket kedvezőbb bánásmódban részesítő rendelkezéseket.

(3)   Ennek az irányelvnek az értelmében a zaklatás és a szexuális zaklatás a nemi alapon történő megkülönböztetésnek minősül, ezért tilos. Az a tény, hogy egy személy visszautasítja az ilyen magatartást, vagy tűri azt, nem használható fel az adott személyt érintő döntés alapjául.

(4)   Az olyan utasítás, amely nemi alapon történő közvetlen vagy közvetett megkülönböztetésére szólít fel, ennek az irányelvnek az értelmében hátrányos megkülönböztetésnek minősül.

(5)   Ez az irányelv nem zárja ki az eltérő bánásmód alkalmazását, ha törvényes cél objektíve igazolja az áruk és szolgáltatások tekintetében kizárólag vagy elsősorban az egyik nem tagjainak történő nyújtást, és a cél elérésére irányuló eszközök megfelelőek és szükségesek.

5. cikk

Biztosításmatematikai tényezők

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb 2007. december 21. után kötött valamennyi új szerződésben a biztosítási, illetve azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások alkalmazásakor a biztosítási díjak és juttatások számításában a nemi hovatartozás tényezőként történő számbavétele az egyének biztosítási díjaiban és juttatásaiban nem eredményez különbséget.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 2007. december 21. előtt dönthetnek úgy, hogy megengednek arányos különbségeket az egyének biztosítási díjaiban és juttatásaiban, ha a vonatkozó és pontos biztosításmatematikai és statisztikai adatok alapján a nemi hovatartozás alkalmazása a kockázatelemzésben meghatározó tényező. Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemi hovatartozás döntő biztosításmatematikai tényezőként történő alkalmazására vonatkozó pontos adatokat összeállítsák, közzétegyék és rendszeresen frissítsék, és erről a Bizottságot tájékoztatják. Ezek a tagállamok 2007. december 21. után öt évvel, a 16. cikkben említett bizottsági jelentést figyelembe véve, döntésüket áttekintő értékelésnek vetik alá, és ennek eredményét megküldik a Bizottságnak.

(3)   A terhességgel és anyasággal kapcsolatos költségek semmiképp nem eredményezhetnek az egyének biztosítási díjaiban és juttatásaiban különbözőségeket.

A tagállamok a jelen bekezdésnek történő megfeleléshez szükséges intézkedések végrehajtását legfeljebb 2007. december 21-től számított két évig halaszthatják. Ebben az esetben az érintett tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

6. cikk

Pozitív intézkedések

A nők és férfiak közötti teljes egyenlőség gyakorlati megvalósításának biztosítása céljából az egyenlő bánásmód elve nem akadályoz meg egyetlen tagállamot sem olyan különleges intézkedések fenntartásában és elfogadásában, amelyek a faji vagy etnikai származásból adódó hátrányok kiküszöbölésére és ellensúlyozására irányulnak.

7. cikk

Minimumkövetelmények

(1)   A tagállamok bevezethetnek vagy fenntarthatnak olyan rendelkezéseket, amelyek az egyenlő bánásmód elvének védelme szempontjából kedvezőbbek, mint amelyeket ez az irányelv meghatároz.

(2)   Ennek az irányelvnek a végrehajtása semmilyen körülmények között nem szolgálhat a megkülönböztetés elleni védelmi szint csökkentésének igazolására ahhoz képest, amelyet a tagállamok az irányelv által szabályozott körben már biztosítanak.

II. FEJEZET

JOGORVOSLAT ÉS VÉGREHAJTÁS

8. cikk

Jogvédelem

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy minden személy, akit saját állítása szerint az egyenlő bánásmód elvének be nem tartása miatt sérelem ért, az ebből az irányelvből eredő igényeit bírói és/vagy közigazgatási úton – a tagállamok által szükségesnek vélt esetben akár békéltető eljárás útján is – érvényesíthesse annak a viszonynak a megszűnte után is, amelyben a megkülönböztetés állítólagosan történt.

(2)   A tagállamok nemzeti jogrendszerük keretében meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyekkel valódi és hatékony kártérítés, illetve jóvátétel biztosítható – a tagállamok döntése alapján – a jelen irányelv szerinti megkülönböztetést elszenvedő személy részére az őt ért veszteségért vagy kárért; mindez visszatartó erejű és arányos az elszenvedett kárral. Az ilyen kártérítést vagy jóvátételt nem lehet felső határ megszabásával korlátozni.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy azok az egyesületek, szervezetek vagy egyéb jogi személyek, amelyeknek a nemzeti jog által szabályozott kritériumokkal összhangban törvényes érdekükben áll az ebben az irányelvben előírt rendelkezések betartásának biztosítása, a sértett személy nevében vagy támogatójaként, annak beleegyezésével, az ebből az irányelvből eredő kötelezettségek teljesítéséért folytatott bírósági és/vagy közigazgatási eljárásban részt vehessenek.

(4)   Az (1) és (3) bekezdés nem érinti azokat a nemzeti jogszabályokat, amelyek az egyenlő bánásmód elve tekintetében az eljárás megindításának határidejét szabályozzák.

9. cikk

Bizonyítási teher

(1)   A tagállamok nemzeti igazságszolgáltatási rendszerükkel összhangban meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az alperesnek kelljen bizonyítania, hogy az egyenlő bánásmód elve nem sérült, abban az esetben, ha azok a személyek, akiket saját állításuk szerint az egyenlő bánásmód elvének be nem tartása miatt sérelem ért, a bíróság vagy más, hatáskörrel rendelkező hatóság előtt olyan tényeket bizonyítanak, amelyekből vélelmezni lehet, hogy közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés történt.

(2)   Az (1) bekezdés nem gátolja a tagállamokat a felperesre kedvezőbb bizonyítási szabályok bevezetésében.

(3)   Az (1) bekezdést nem alkalmazandó büntető eljárásokra.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdés alkalmazandó a 8. cikk (3) bekezdése szerinti eljárásokra is.

(5)   A tagállamok eltekinthetnek az (1) bekezdés alkalmazásától olyan eljárások esetén, ahol a bíróságnak vagy más hatáskörrel rendelkező hatóságnak kell kivizsgálnia az ügy tényállását.

10. cikk

Viktimizáció

A tagállamok a nemzeti jogrendszerükbe olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az egyéneket megvédjék a panaszra vagy az egyenlő bánásmód elvének betartására indított eljárásra válaszként alkalmazott hátrányos bánásmódtól vagy hátrányos következményektől.

11. cikk

Párbeszéd az érdekeltekkel

Az egyenlő bánásmód elvének előmozdítása céljából a tagállamok ösztönzik a párbeszédet azon érdekeltekkel, amelyeknek törvényes érdekükben áll, hogy – a nemzeti jogrendszerrel és gyakorlattal összhangban – hozzájáruljanak a nemi alapon történő megkülönböztetés elleni küzdelemhez az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok nyújtása terén.

III. FEJEZET

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ELŐMOZDÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ SZERVEK

12. cikk

(1)   A tagállamok kijelölnek egy vagy több szervet, amelyek feladata annak ösztönzése, hogy a személyek faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés nélküli egyenlő bánásmódja megvalósuljon. Ezek a szervek az emberi jogok vagy az egyének jogainak védelmére nemzeti szinten hivatott intézmények részét képezhetik.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy a testületek hatásköre kiterjedjen arra, hogy:

a)

az áldozatok és a 7. cikk (3) bekezdésében említett egyesületek, szervezetek vagy más jogi személyek jogainak sérelme nélkül önálló segítséget nyújtsanak a megkülönböztetés áldozatainak a megkülönböztetés miatti panaszaik érvényesítése során;

b)

független vizsgálatokat folytassanak a megkülönböztetés tárgyában;

c)

független jelentéseket adjanak ki, és javaslatot tegyenek bármely kérdésben, amely összefügg az ilyen megkülönböztetéssel.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Az irányelvnek való megfelelés

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az ezen irányelv körébe eső területen az egyenlő bánásmód elvét tiszteletben tartsák az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve és azok nyújtása tekintetében, és különösképpen, hogy:

a)

az egyenlő bánásmód elvével ellentétes minden törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést hatályon kívül helyezzenek;

b)

az egyenlő bánásmód elvével ellentétes minden szerződéses rendelkezést, vállalkozási belső szabályt, valamint a profitorientált és non-profit egyesületekre vonatkozó szabályt semmissé nyilvánítsanak vagy nyilváníthatnak, illetve módosítsanak.

14. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák ezek alkalmazását. A szankcióknak, amelyek az áldozat számára fizetendő kártérítést is magukban foglalhatják, hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 2007. december 21-ig értesítik ezekről a rendelkezésekről a Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket érintő módosítást.

15. cikk

Tájékoztatás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a tagállam egész területén az összes megfelelő eszköz segítségével tájékoztassák az érintett személyeket, például a munkahelyükön az ezen irányelv alapján hozott rendelkezésekről, valamint a már hatályos, vonatkozó rendelkezésekről.

16. cikk

Jelentések

(1)   A tagállamok az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos minden rendelkezésre álló információt közölnek a Bizottsággal legkésőbb 2009. december 21-ig, és utána ötévenként.

A Bizottság összefoglaló jelentést készít, mely tartalmazza a tagállamok aktuális gyakorlatának áttekintését a 4. cikk vonatkozásában, a biztosítási díjak és juttatások számításában a nemi hovatartozás tényezőként történő alkalmazásával kapcsolatban. Ezt a jelentést legkésőbb 2010. december 21-ig benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság a jelentését, szükség szerint, az irányelv módosításáról szóló javaslatokkal kíséri.

(2)   A bizottsági jelentés figyelembe veszi az érdekeltek szempontjait.

17. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok legkésőbb 2007. december 21-ig hatályba léptetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Ezen rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területeken fogadnak el.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

19. cikk

Címzettek

Ezen irányelv címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. R. BOT


(1)  2004. március 30-án elfogadott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 241., 2004.9.28, 44. o.

(3)  HL C 121., 2004.4.30., 27. o.

(4)  HL L 17., 2001.1.19., 22. o.

(5)  HL L 180., 2000.7.19., 22. o.

(6)  HL C 321., 2003.12.31.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/44


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. november 29.)

az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között levélváltás útján létrejött megállapodás megkötéséről egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló megállapodás I. függelékének módosításaira vonatkozóan, figyelembe véve a bővítést

(2004/881/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2002. november 18-i 2002/979/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Figyelembe véve a bővítést, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló megállapodás I. függelékének A. szakaszát módosítani kell az új tagállamok 2004. május 1-én hatályba lépett új szeszipari feltételeinek védelme érdekében.

(2)

Ebből adódóan a Közösség és a Chilei Köztársaság a fent említett megállapodás 16. cikke (2) bekezdése értelmében levélváltás útján megállapodást kötött az I. függelék A. szakaszának módosításáról. Ezt a levélváltást ezért jóvá kell hagyni.

(3)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a szeszes italokkal foglalkozó végrehajtási bizottság véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló megállapodás I. függelékének A. szakaszát módosító, az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között levélváltás útján létrejött megállapodás a Közösség nevében ezennel jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövege e határozathoz csatoltan található.

2. cikk

A mezőgazdasági biztosnak a Közösség kötelezettségvállalása jeléül ezennel jogában áll aláírni a levélváltást.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 352., 2002.12.30., 1. o.


LEVÉLVÁLTÁS ÚTJÁN LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló megállapodás I. függelékének módosítására vonatkozóan

Brüsszel, 2004. november 30.

Tisztelt Uram!

Örömmel hivatkozhatom a technikai kiigazításokra vonatkozó értekezletekre, amelyeket az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló, 2002. november 18-i megállapodás 16. cikkének (2) bekezdése értelmében tartottak meg, amely kiköti, hogy a szerződő felek ezen megállapodást közös megegyezéssel módosítják.

Mint ahogy arról Önnek is tudomása van, az Európai Unió bővítése 2004. május 1-jén történik meg. Ezért ezzel kapcsolatban technikai kiigazításokat kell tenni a fent említett megállapodás I. függelékének A. szakaszában (a Közösségből származó szeszes italok oltalom alatt álló elnevezéseinek listája) annak érdekében, hogy az 2004. május 1-től tartalmazza az új tagállamok szeszes italainak elnevezéseinek elismerését és oltalmát a felek általi alkalmazás céljából.

Ezért örömmel teszem azt a javaslatot, hogy az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló megállapodás I. függelékének A. szakasza helyére 2004. május 1-jétől a mellékelt függelék lépjen, amely a Cseh Köztársaság, Ciprus, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovénia és Szlovákia az Európai Unióhoz történő csatlakozásának szerződésével egyidőben lép hatályba.

Várom szíves megerősítését kormányának egyetértéséről e levél tartalmára vonatkozóan.

Megkülönböztetett nagyrabecsülésem jeléül:

az Európai Közösség nevében

Mariann FISCHER BOEL

Santiago de Chile/Brüsszel, 2004. november 30.

Tisztelt Hőlgyem!

Örömmel értesítem, hogy a mai napon az alábbi levele megérkezett:

„Örömmel hivatkozhatom a technikai kiigazításokra vonatkozó értekezletekre, amelyeket az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a szeszesitalok és ízesített italok kereskedelméről szóló, 2002. november 18-i megállapodás 16. cikke (2) bekezdése értelmében tartottak meg, amely kiköti, hogy a szerződő felek közös megegyezéssel módosítják ezen megállapodást.

Mint ahogy arról Önnek is tudomása van, hogy az Európai Unió bővítése 2004. május 1-jén történik meg. Ennélfogva ezzel kapcsolatban technikai kiigazításokat kell tenni a fent említett megállapodás I. függelékének A. szakaszában (a Közösségből származó szeszes italok oltalom alatt álló elnevezéseinek listája) annak érdekében, hogy az 2004. május 1-től tartalmazza az új tagállamok szeszes italainak elnevezéseinek elismerését és oltalmát a felek általi alkalmazás céljából.

Ezért örömmel teszem azt a javaslatot, hogy az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló megállapodás I. függelékének A. szakasza helyére 2004. május 1-jétől a mellékelt függelék lépjen, amely a Cseh Köztársaság, Ciprus, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovénia és Szlovákia az Európai Unióhoz történő csatlakozásának szerződésével egyidőben lép hatályba.

Várom szíves megerősítését kormányának egyetértéséről e levél tartalmára vonatkozóan.”

Örömmel tudatom Önnel, hogy a Chilei Köztársaság egyetért a fenti levél tartalmával.

Megkülönböztetett nagyrabecsülésem jeléül:

a Chilei Köztársaság nevében

Alberto VAN KLAVEREN

„1. FÜGGELÉK

(a 6. cikkben említettek szerint)

SZESZES ITALOK ÉS ÍZESÍTETT ITALOK OLTALOM ALATT ÁLLÓ ELNEVEZÉSEI

A.   A Közösségből származó szeszes italok oltalom alatt álló elnevezéseinek listája

1.   Rum:

 

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2. a)   Whisky:

 

Scotch Whisky

 

Irish Whisky

 

Whisky español

(Ezen elnevezéseket kiegészítheti a »malt« vagy »grain« szó.)

2. b)   Whiskey:

 

Irish Whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Ezen elnevezéseket kiegészítheti a »Pot Still« kifejezés.)

3.   Gabonapárlat:

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.   Borpárlat:

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

(esta denominación podrá ir acompañada de una de las menciones siguientes:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas Armagnac

 

Haut Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

 

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Lourinhã

5.   Pálinka:

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικής /Brandy de Ática

 

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy del Peloponeso

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grecia central

 

Deutscher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.   Törkölypárlat:

 

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d'Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceira do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

 

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese o del Piemonte

 

Grappa lombarda o di Lombardia

 

Grappa trentina o del Trentino

 

Grappa friulana o del Friuli

 

Grappa veneta o del Veneto

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia de Creta

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro de Macedonia

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro de Tesalia

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro de Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Ζιβανία/Zivania

 

Pálinka

7.   Gyümölcspárlat:

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d'Alsace

 

Quetsch d'Alsace

 

Framboise d'Alsace

 

Mirabelle d'Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

 

Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

 

Williams friulano o del Friuli

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino o del Trentino

 

Williams trentino o del Trentino

 

Sliwovitz trentino o del Trentino

 

Aprikot trentino o del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch o Kirschwasser friulano

 

Kirsch o Kirschwasser trentino

 

Kirsch o Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.   Almapárlat és körtepárlat:

 

Calvados

 

Calvados du Pays d'Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Tárnics (encián) párlat:

 

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

 

Genziana trentina o del Trentino

10.   Gyümölcsös szeszes italok:

 

Pacharán

 

Pacharán navarro

11.   Boróka-ízesítésű párlat:

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovička

 

Liptovská Borovička

12.   Köményízesítésű szeszes italok:

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.   Ánizsízesítésű szeszes italok:

 

Anís español

 

Évora anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Oύζο/Ouzo

14.   Likőr:

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkelių

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.   Szeszes italok:

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

 

Slivovice

16.   Vodka:

 

Svensk Vodka/Vodka sueco

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka finlandés

 

Polska Wódka/Vodka polaco

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška degtiné

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Gyógynövényből készült, bölényfű-kivonattal ízesített vodka az észak-podlasiei alföldről

 

Latvijas Dzidrais

 

Rīgas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.   Keserű szeszes italok:

 

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká”.


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/52


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 3.)

a 79/542/EGK tanácsi határozat I. és II. mellékletének a vadhúsra és tenyésztettvad-húsra vonatkozó behozatali feltételek és egészségügyi bizonyítványminták frissítése tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a B(2004) 4554. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/882/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, valamint a sertések, a friss hús vagy hústermékek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állategészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének utolsó mondatára, 11. cikke (2) bekezdésére és 16. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, terjesztésére és bevezetésére irányadó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 8. cikke (1) és (4) bekezdésére, valamint 9. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A Tanács 1979. december 21-i 79/542/EGK határozata (3) felállít egy jegyzéket a harmadik országokról vagy harmadik országok részeiről, továbbá egyes élő állatok és azok friss húsának a Közösségbe történő behozatalára vonatkozóan állat- és közegészségügyi, valamint állatorvosi igazolás feltételeket állapít meg.

(2)

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalom-típusok megelőzése, ellenőrzése és felszámolása szabályainak megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4) a vad és tenyésztett szarvasfélék krónikus sorvadásos betegségéhez kapcsolódó kockázat figyelembevétele érdekében nemrégiben módosította az 1471/2004/EK bizottsági rendeletet (5) Az Egyesült Államokból és Kanadából származó friss szarvashús behozatalára vonatkozó előírásokat illesztettek be a rendeletbe, amelyek 2005. január 1-jétől lépnek hatályba.

(3)

A 79/542/EGK határozat II. mellékletében található „RUW” és „RUF” állat-egészségügyi bizonyítványmintákat hozzá kell igazítani a frissített TSE szabályokhoz.

(4)

A krónikus sorvadásos betegség csak egyes állatfajokhoz kapcsolódik. Emiatt az élő kérődzők behozatalának lehetővé tétele érdekében időszerű áttekinteni az „egyéb kérődzők” Kanadából történő behozatalára vonatkozó jelenlegi korlátozásokat a cervidae kivételével.

(5)

A chilei hatóságok hivatalosan felkérték a Bizottságot, hogy Chile-t vegye fel a friss, tenyésztett „vaddisznó” húsának exportjegyzékébe. Az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal által végzett számos ellenőrzés által felmért, kedvező állategészségügyi helyzete miatt Chile számára engedélyezett a disznófélék (suidae), nem házi disznófélék és a házi disznófélék húsának kivitele, ezért indokolt Chilét felvenni a tenyésztett nem házi disznófélék húsának kiviteli jegyzékébe.

(6)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. határozatának teljes mértékű figyelembevétele érdekében át kell tekinteni Szerbia és Montenegró területének meghatározását.

(7)

A 79/542/EGK határozat I. mellékletének 1. részét, valamint II. mellékletének 1. és 2. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 79/542/EGK határozat I. mellékletének 1. része helyébe az e határozat I. mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. része helyébe az e határozat II. mellékletében foglalt szöveg lép.

3. cikk

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 2. része a következőképpen módosul:

1.

A „KG (Kiegészítő garanciák)” helyébe az e határozat III. mellékletében szereplő szöveg lép.

2.

A RUF és RUW egészségügyi bizonyítványminták helyébe az e határozat IV. mellékletében szereplő minták lépnek.

4. cikk

E határozat 1. és 2. cikkeit 2004. december 24-től kell alkalmazni.

A 3. cikket 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 18., 2002.1.23., 11. o.

(3)  HL L 146., 1979.6.14., 15. o. A legutóbb a 2004/620/EK határozattal (HL L 279., 2004.8.28., 30. o) módosított határozat.

(4)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb az 1993/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 344., 2004.11.20., 12. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 271., 2004.8.18., 24. o.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

(ÉLŐ ÁLLATOK)

1. rész

Harmadik országok vagy részeik jegyzéke (1)

Ország

Terület kódja

Terület leírása

Állategészségügyi bizonyítványok

Különleges feltételek

Minta/minták

KG

1

2

3

4

5

6

BG – Bulgária

BG-0

Az egész ország

 

 

BG-1

Várna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, Szófia kerület, Szófia város, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana és Vidin megyéi

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA – Kanada

CA-0

Az egész ország

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Az egész ország British Columbia Okanagan Valley térségének kivételével, az alábbi leírás szerint:

a Kanada/Egyesült Államok határán a 120° 15′ hosszúságon és 49° szélességen levő ponttól

északra a 119° 35′ hosszúságon és 50° 30′ szélességen levő pontig

észak-keletre a 119° hosszúságon és 50° 45′ szélességen levő pontig

délre a Kanada/Egyesült Államok határán, a 118° 15′ hosszúságon és 49° szélességen levő pontig

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH – Svájc

CH-0

Az egész ország

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL – Chile

CL-0

Az egész ország

OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL – Grönland

GL-0

Az egész ország

OVI-X, RUM

 

V

HR – Horvátország

HR-0

Az egész ország

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Izland

IS-0

Az egész ország

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

NZ – Új-Zéland

NZ-0

Az egész ország

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM – St Pierre Miquelon

PM-0

Az egész ország

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO – Románia

RO-0

Az egész ország

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

Különös feltételek

(lásd az egyes bizonylatok lábjegyzeteit):

»I«

:

Olyan terület, ahol a BOV-X és BOV-Y bizonylatminták szerint igazolt állatok Európai Közösségbe történő kivitele céljából a BSE őshonos szarvasmarhákban való előfordulását különösen valószínűtlennek minősítették.

»II«

:

Olyan terület, amelyet a BOV-X bizonylatminta szerint igazolt állatok Európai Közösségbe történő kivitele céljából hivatalos tuberkulózis mentes státusszal rendelkezőnek ismernek el.

»III«

:

Olyan terület, amelyet a BOV-X bizonylatminta szerint igazolt állatok Európai Közösségbe történő kivitele céljából hivatalos brucellózis mentes státusszal rendelkezőnek ismernek el.

»IVa«

:

Olyan terület, amelyet a BOV-X bizonylatminta szerint igazolt állatok Európai Közösségbe történő kivitele céljából szarvasmarhák járványos leukózisától (EBL) mentes hivatalos státusszal rendelkezőnek ismernek el.

»IVb«

:

Olyan terület, amelyen a BOV-X bizonylatminta szerint igazolt állatok Európai Közösségbe történő kivitele céljából szarvasmarhák járványos leukózisától (EBL) mentes hivatalos státusszal rendelkezőnek elismert gazdaságok vannak.

»V«

:

Olyan terület, amelyet az OVI-X bizonylatminta szerint igazolt állatok Európai Közösségbe történő kivitele céljából hivatalos brucellózis mentes státusszal rendelkezőnek ismernek el.

»VI«

:

Földrajzi korlátozások:

»VII«

:

Olyan terület, amelyet a RUM bizonylatminta szerint igazolt állatok Európai Közösségbe történő kivitele céljából hivatalos tuberkulózis mentes státusszal rendelkezőnek ismernek el.

»VIII«

:

Olyan terület, amelyet a RUM bizonylatminta szerint igazolt állatok Európai Közösségbe történő kivitele céljából hivatalos brucellózis mentes státusszal rendelkezőnek ismernek el.

»IX«

:

Olyan terület, amelyet a POR-X bizonylatminta szerint igazolt állatok Európai Közösségbe történő kivitele céljából hivatalos Aujeszky-betegségtől mentes státusszal rendelkezőnek ismernek el.”


(1)  Harmadik országokkal kötött bármely vonatkozó közösségi megállapodásban meghatározott különös igazolási követelmények sérelme nélkül.

(2)  Kizárólag a cervidae fajokhoz tartozó állatoktól eltérő élő állatokra vonatkozóan.


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

(FRISS HÚS)

1. RÉSZ

Harmadik országok vagy részeik jegyzéke (1)

Ország

Terület kódja

Terület leírása

Állategészségügyi bizonyítvány

Különleges feltételek

Minta/minták

KG

1

2

3

4

5

6

AL – Albánia

AL-0

Az egész ország

 

 

AR – Argentína

AR-0

Az egész ország

EQU

 

 

AR-1

Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, és Tucuman tartományai.

BOV

A

1 és 2

AR-2

La Pampa és Santiago del Estero

BOV

A

1 és 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 és 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz és Tierra del Fuego

BOV, OVI

 

 

AR-5

Formosa (csak Ramon Lista területe) és Salta (csak Rivadavia megye)

BOV

A

1 és 2

AR-6

Salta (csak General Jose de San Martin, Oran, Iruya, és Santa Victoria megyék)

BOV

A

1 és 2

AR-7

Chaco, Formosa (kivéve Ramon Lista területét), Salta (kivéve General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya, és Santa Victoria megyéket), Jujuy

BOV

A

1 és 2

AU – Ausztrália

AU-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosznia Hercegovina

BA-0

Az egész ország

 

 

BG – Bulgária

BG-0

Az egész ország Egész ország

EQU

 

 

BG-1

Várna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, Szófia kerület, Szófia város, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana és Vidin megyék

BOV, OVI RUW, RUF

BG-2

Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjaliand megyék és a Törökország határán levő 20 km széles sáv.

BH – Bahrain

BH-0

Az egész ország

 

 

BR – Brazília

BR-0

Az egész ország

EQU

 

 

BR-1

Paraná, Minas Gerais (kivéve Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas és Bambuí regionális területeket), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (kivéve Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso és Corumbá helyhatóságait), Santa Catarina, Goias államok és Cuiaba (kivéve San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone és Barão de Melgaço helyhatóságait), Caceres (kivéve Caceres helyhatóságát), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (kivéve Itiquiora helyhatóságát), Barra do Garça és a Mato Grosso-i Barra do Burges regionális egységei

BOV

A

1 és 2

BR-2

Rio Grande do Sul állama

BOV

A

1 és 2

BR-3

Mato Grosso do Sul állam, Sete Quedas helyhatósága

BOV

A

1 és 2

BW – Botswana

BW-0

Az egész ország

EQU, EQW

 

 

BW-1

Az 5., 6., 7., 8., 9. és 18. állategészségügyi ellenőrzési zónák

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 és 2

BW-2

A 10., 11., 12., 13. és 14. állategészségügyi ellenőrzési zónák

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 és 2

BY – Fehéroroszország

BY-0

Az egész ország

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Svájc

CH-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Chile

CL-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Kína (Népköztársaság)

CN-0

Az egész ország

 

 

CO – Kolumbia

CO-0

Az egész ország

EQU

 

 

CO-1

Az a zóna, amely a Murri-folyó Atrato-folyóba ömlő torkolati pontjától, az Atrato-folyó mentén folyásirányban annak Atlanti-óceánba ömlő torkolatáig, majd ettől a ponttól az atlanti partvonalat követve a Cabo Tiburónig a panamai határig, ettől a ponttól Kolumbia/Panama határát követve a Csendes-óceánig, ettől a ponttól a Csendes-óceán partvonalát követve a Valle-folyó torkolatáig és ettől a ponttól egyenes vonalat követve a Murri-folyó Atrato-folyóba ömlő torkolati pontjáig tartó határvonalon belül fekszik.

BOV

A

2

CO-3

Az a zóna, amely a Sinu-folyó atlanti-óceáni torkolatától a Sinu-folyó mentén folyásiránnyal szemben haladva annak Alto Paramillo forrásvidékéig, ettől a ponttól az Antiqua és Córdoba megyék határát követve az Atlanti-óceán mentén levő Puerto Rey-ig, és ettől a ponttól a Sinu-folyó atlanti-óceáni torkolatáig tartó határvonalon belül fekszik.

BOV

A

2

CR – Costa Rica

CR-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

CS – Szerbia és Montenegro (2)

CS-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

DZ – Algéria

DZ-0

Az egész ország

 

 

ET – Etiópia

ET-0

Az egész ország

 

 

FK – Falklandszigetek

FK-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grönland

GL-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Az egész ország

 

 

HN – Honduras

HN-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

HR – Horvátország

HR-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

Az egész ország

 

 

IN – India

IN-0

Az egész ország

 

 

IS – Izland

IS-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Kenya

KE-0

Az egész ország

 

 

MA – Marokkó

MA-0

Az egész ország

EQU

 

 

MG – Madagaszkár

MG-0

Az egész ország

 

 

MK – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (3)

MK-0

Az egész ország

OVI, EQU

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Az egész ország

 

 

MX – Mexikó

MX-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

NA – Namíbia

NA-0

Az egész ország

EQU, EQW

 

 

NA-1

A nyugati Palgrave Point-tól a keleti Gamig tartó kordonkerítésektől délre.

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Új-Kaledónia

NC-0

Az egész ország

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nicaragua

NI-0

Az egész ország

 

 

NZ – Új-Zéland

NZ-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Az egész ország

EQU

 

 

PY-1

Chaco központi területe és San Pedro területe

BOV

A

1 és 2

RO – Románia

RO-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Orosz Föderáció

RU-0

Az egész ország

 

 

RU-1

Murmanszk térsége (Murmanskaya oblast)

RUF

 

SV – El Salvador

SV-0

Az egész ország

 

 

SZ – Szváziföld

SZ-0

Az egész ország

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Az Usutu-folyótól északra a Dél-Afrikai határ felé Nkalashane-tól nyugatra terjedő „vörös vonal” kerítésektől nyugatra fekvő terület,

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

A 2001. évi 51. számú jogi közleményben alatt közzétett törvényes okmányban foglaltak szerinti száj- és körömfájás megfigyelési és oltási állategészségügyi ellenőrzési terület.

BOV, RUF, RUW

F

1 és 2

TH – Thaiföld

TH-0

Az egész ország

 

 

TN – Tunézia

TN-0

Az egész ország

 

 

TR – Törökország

TR-0

Az egész ország

 

 

TR-1

Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat és Kirikkale tartományok

EQU

 

 

UA – Ukrajna

UA-0

Az egész ország

 

 

US – Egyesült Államok

US-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

UY – Uruguay

UY-0

Az egész ország

EQU

 

 

BOV

A

1

OVI

A

1 és 2

ZA – Dél-Afrika

ZA-0

Az egész ország

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Az egész ország, kivéve:

a száj- és körömfájás ellenőrzési terület azon részét, amely Mpumalanga és az északi-tartományok állategészségügyi régiójában található, Natal állategészségügyi régiójának Ingwavuma kerületében és a Botswana menti határterületen a 28° hosszúsági foktól keletre található, és

Camperdown körzete, KwaZuluNatal tartományban

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Az egész ország

 

=

Nincs bizonyítvány meghatározva és tilos a friss hús behozatala.


(1)  Harmadik országokkal kötött bármely vonatkozó közösségi megállapodásban meghatározott különös igazolási követelmények sérelme nélkül.

(2)  Nem tartalmazza Koszovót, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában foglaltak szerint.

(3)  Macedón Volt Jugoszláv Köztársaság; ideiglenes kód, mely nem befolyásolja az ország végleges megnevezését, melyet az Egyesült Nemzeteknél jelenleg folytatott tárgyalások lezárását követően határoznak meg.

=

Nincs bizonyítvány meghatározva és tilos a friss hús behozatala.


III. melléklet

KG (Kiegészítő garanciák)

„A”

:

a BOV (10.6. pont), OVI (10.6. pont), RUF (10.7.) és RUW (10.4. pont) bizonyítványok mintái szerint tanúsított friss hús érlelésére, pH mérésére és kicsontozására vonatkozó garanciák, a belsőségek kivételével.

„B”

:

az érlelt tisztított belsőségekre vonatkozó garanciák a BOV bizonyítványmintában (10.6. pont) leírt módon.

„C”

:

garanciák, melyek abban a vágott testben végzett klasszikus sertéspestisre irányuló laboratóriumi vizsgálatra vonatkoznak, melyből a SUW bizonyítvány minta (10.3a pont) szerint tanúsított friss húst nyerték.

„D”

:

garanciák, melyek azokban az állattartó gazdaságokban alkalmazott moslék takarmányra vonatkoznak, ahonnan a POR bizonyítvány minták (10.3d pont) szerint tanúsított friss húst nyerték.

„E”

:

garanciák, melyek azokban az állatokban végzett tuberkulózis vizsgálatra vonatkoznak, ahonnan a BOV bizonyítvány minták (10.4d pont) szerint tanúsított friss húst nyerték.

„F”

:

a BOV (10.6. pont), OVI (10.6. pont), RUF (10.7.) és RUW (10.4. pont) bizonyítványok mintái szerint tanúsított friss húsok érlelésére és kicsontozására vonatkozó garanciák, a belsőségek kivételével.

„G”

:

garanciák, melyek a krónikus sorvadásos betegséggel kapcsolatban (1) a belsőségek és gerincvelő kizárására, valamint (2) a szarvasféle állatok vizsgálatára és származására vonatkoznak a RUF (9.2.1. pont) és RUW (9.3.1. pont) bizonyítvány mintákban említett módon.


IV. MELLÉKLET

RUF MINTA

Image

Image

Image

Image

RUW MINTA

Image

Image

Image


21.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/69


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 10.)

az országjegyzékek tekintetében az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai információgyűjtésről szóló 95/57/EK tanácsi irányelv mellékletének kiigazításáról

(az értesítés a B(2004) 4723. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/883/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai információgyűjtésről szóló, 1995. november 23-i 95/57/EK rendeletre (1) és különösen annak 3. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az adatgyűjtés során felhasználandó országjegyzékeket fel kell frissíteni az összehangolt statisztikák gyűjtésének megkönnyítésére, és az utazási szokások megváltozása következtében az új származási és rendeltetési országokra vonatkozó adatok új követelményei miatt.

(2)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat értelmében létrehozott statisztikai programbizottság véleményével (2),

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 95/57/EK irányelv melléklete ennek a határozatnak a mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 10-én.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 291., 1995.12.6., 32. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.


MELLÉKLET

A „Földrajzi területek szerinti bontás” rész helyére a 95/57/EK irányelv mellékletében a következő szöveg kerül:

„FÖLDRAJZI TERÜLETEK SZERINTI BONTÁS

1.   A kínálati oldal statisztikái

A világ összesen

Az Európai Gazdasági Térség összesen

Az Európai Unió összesen (25)

 

Belgium

 

Cseh Köztársaság

 

Dánia

 

Németország

 

Észtország

 

Görögország

 

Spanyolország

 

Franciaország

 

Írország

 

Olaszország

 

Ciprus

 

Lettország

 

Litvánia

 

Luxemburg

 

Magyarország

 

Málta

 

Hollandia

 

Ausztria

 

Lengyelország

 

Portugália

 

Szlovénia

 

Szlovák Köztársaság

 

Finnország

 

Svédország

 

Egyesült Királyság

Az EFTA összesen

 

Izland

 

Norvégia

 

Svájc (beleértve Liechtensteint)

Egyéb európai országok összesen

ebből:

 

Oroszország

 

Törökország

 

Ukrajna

Afrika összesen

ebből:

Dél-Afrika

Észak-Amerika összesen

ebből:

 

Amerikai Egyesült Államok

 

Kanada

Dél- és Közép-Amerika összesen

ebből:

Brazília

Ázsia összesen

ebből:

 

Kínai Népköztársaság

 

Japán

 

Dél-Koreai Köztársaság

Ausztrália, Óceánia és más területek

ebből:

Ausztrália

Külön meg nem határozott

2.   A keresleti oldal statisztikái

A világ összesen

Az Európai Gazdasági Térség összesen

Az Európai Unió összesen (25)

 

Belgium

 

Cseh Köztársaság

 

Dánia

 

Németország

 

Észtország

 

Görögország

 

Spanyolország

 

Franciaország

 

Írország

 

Olaszország

 

Ciprus

 

Lettország

 

Litvánia

 

Luxemburg

 

Magyarország

 

Málta

 

Hollandia

 

Ausztria

 

Lengyelország

 

Portugália

 

Szlovénia

 

Szlovák Köztársaság

 

Finnország

 

Svédország

 

Egyesült Királyság

Az EFTA összesen

 

Izland

 

Norvégia

 

Svájc (beleértve Liechtensteint)

Egyéb európai országok összesen

ebből:

 

Bulgária

 

Románia

 

Oroszország

 

Törökország

Afrika összesen

ebből:

 

Dél-Afrika

 

Maghreb-országok

Észak-Amerika összesen

ebből:

Amerikai Egyesült Államok

Dél- és Közép-Amerika összesen

ebből:

 

Argentína

 

Brazília

Ázsia összesen

ebből:

 

Kínai Népköztársaság

 

Japán

 

Dél-Koreai Köztársaság

Ausztrália, Óceánia és más területek

ebből:

Ausztrália

Külön meg nem határozott”