ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 370

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. december 17.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 2143/2004/EK rendelete (2004. december 13.) az Indiából származó pamuttípusú ágyneműk behozatalára végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 74/2004/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 2144/2004/EK rendelete (2004. december 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 2145/2004/EK rendelete (2004. december 15.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a talibánokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 41. alkalommal történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság 2146/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Izlandról származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2005. évi vámkontingens megnyitásáról

17

 

*

A Bizottság 2147/2004/EK rendelete (2004. december 16.) bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrában történő osztályozásáról

19

 

*

A Bizottság 2148/2004/EK rendelete (2004. december 16.) egyes adalékanyagok állandó és ideiglenes engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új felhasználásainak engedélyezéséről ( 1 )

24

 

*

A Bizottság 2149/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a Norvégiából származó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkeknek az Európai Közösségbe történő behozatalára 2005-re alkalmazandó vámkontingensek megnyitásáról

34

 

*

A Bizottság 2150/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a Törökországból származó egyes termékeknek az Európai Közösségbe történő behozatalára vonatkozó 2005. évi vámkontingens megnyitásáról

36

 

*

A Bizottság 2151/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2005. évi vámkontingens megnyitásáról

38

 

*

A Bizottság 2152/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a harmadik országokból Spanyolországba importált cirokra alkalmazott vám csökkentésére vonatkozó pályázati felhívások kiírásáról szóló 238/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

40

 

 

A Bizottság 2153/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

41

 

 

A Bizottság 2154/2004/EK rendelete (2004. december 16.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

44

 

 

A Bizottság 2155/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

52

 

 

A Bizottság 2156/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

54

 

 

A Bizottság 2157/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

55

 

 

A Bizottság 2158/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

57

 

 

A Bizottság 2159/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

60

 

 

A Bizottság 2160/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

62

 

 

A Bizottság 2161/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

64

 

 

A Bizottság 2162/2004/EK rendelete (2004. december 16.) az árpa exportjára az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

68

 

 

A Bizottság 2163/2004/EK rendelete (2004. december 16.) az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

69

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2004/859/EK:
A Tanács határozata (2004. október 25.) az Európai Közösség és a Norvég Királyság között, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről
 ( 1 )

70

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság közötti, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvéről

72

 

*

2004/860/EK:
A Tanács határozata (2004. október 25.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról

78

 

*

2004/861/EK:
A Tanács határozata (2004. december 7.) a Bosznia-Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/883/EK tanácsi határozat módosításáról

80

 

*

2004/862/EK:
A Tanács határozata (2004. december 7.) a Szerbia és Montenegrónak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/882/EK határozat módosításáról

81

 

 

Bizottság

 

*

2004/863/EK:
A Bizottság határozata (2004. november 30.) egyes tagállamoknak 2005-ben a TSE-k felszámolására és megfigyelésére irányuló programjainak jóváhagyásáról és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékének megállapításáról (az értesítes a B(2004) 4603. számú dokumentummal történt)

82

 

*

2004/864/EK:
A Bizottság határozata (2004. december 16.) a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság megújításáról szóló 1999/478/EK határozat módosításáról

91

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/1


A TANÁCS 2143/2004/EK RENDELETE

(2004. december 13.)

az Indiából származó pamuttípusú ágyneműk behozatalára végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 74/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97/EK tanácsi rendeletre (1) („az alaprendelet”),

tekintettel az Indiából származó pamuttípusú ágyneműk behozatalára végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló, 2004. január 13-i 74/2004/EK tanácsi rendelet (2) 2. cikkére,

tekintettel a Bizottság által a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatra,

mivel:

A.   ELŐZŐ ELJÁRÁS

(1)

A 74/2004/EK rendelettel a Tanács végleges kiegyenlítő vámot vetett ki a pamuttípusú ágyneműknek a Közösségbe irányuló behozatalára, ha azok az ex 6302 21 00 KN-kód (6302210081, 6302210089 TARIC-kódok), ex 6302 22 90 (6302229019 TARIC kód), ex 6302 31 10 (6302311090 TARIC kód), ex 6302 31 90 (6302319090 TARIC kód) és ex 6302 32 90 (6302329019 TARIC-kód) alatt szerepelnek, és Indiából származnak. Az együttműködő felek számára tekintettel, az indiai exportáló gyártókból egy minta kiválasztására került sor és 4,4 %-tól 10,4 %-ig terjedő vámokat vetettek ki a mintában szereplő vállalatokra, míg más, a mintában nem szereplő, együttműködő vállalatokra 7,6 %-os vámtételt állapítottak meg. 10,4 %-os vámtételt vetettek ki azokra a vállalatokra, amelyek vagy nem jelentkeztek, vagy nem működtek együtt a vizsgálatban.

(2)

A 74/2004/EK tanácsi rendelet 2. cikke úgy rendelkezik, hogy amikor India valamely új exportáló gyártója elégséges bizonyítékot szolgáltat a Bizottságnak arra, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében ismertetett termékeket a vizsgálati időszakban (2001. október 1-től 2002. szeptember 30-ig) nem exportálta a Közösségbe (az „első kritérium”); és nem kapcsolódik egyetlen olyan exportőrhöz vagy gyártóhoz sem Indiában, amelyre az abban a rendeletben kivetett szubvencióellenes intézkedések vonatkoznak (a „második kritérium”); és valóban exportálta a Közösségbe az érintett termékeket azt a vizsgálati időszakot követően, amelyen az intézkedések alapulnak, vagy visszavonhatatlan szerződéses kötelezettséget vállalt jelentős mennyiségnek a Közösségbe történő exportjára (a „harmadik kritérium”); akkor annak a rendeletnek az 1. cikkének (3) bekezdése módosítható az új exportáló gyártó számára a mintában nem szereplő együttműködő vállalatokra alkalmazott vámtétel megadásával, ami 7,6 %.

B.   ÚJ EXPORTŐRÖK/GYÁRTÓK KÉRÉSEI

(3)

Huszonnégy indiai vállalat kérelmezte, hogy ne kezeljék eltérően azoktól a vállalatoktól, amelyek együttműködtek az eredeti vizsgálatban, de a mintába nem kerültek be („újonnan jöttek státusza”).

(4)

Két indiai vállalat, amely kérelmezte az újonnan jöttek státuszát, nem adott választ a kérdőívre. Ezért nem volt lehetséges annak ellenőrzése, hogy ezek a vállalatok megfelelnek-e a 74/2004/EK tanácsi rendelet 2. cikkében meghatározott kritériumoknak, és kérelmüket el kellett utasítani.

(5)

Az újonnan jöttek státuszára irányuló két kérelem túl későn érkezett be, és ezért ezekre a kérelmekre vonatkozóan nem lehetett következtetéseket levonni a jelen rendelet elfogadásának időpontjáig.

(6)

A fennmaradó húsz vállalat válaszolt a kérdőívre, amely annak ellenőrzését szolgálta, hogy a vállalatok megfelelnek-e a 74/2004/EK rendelet 2. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

(7)

A fent említett indiai exportőrök/ gyártók közül tizenhárom olyan bizonyítékot szolgáltatott, amely elégségesnek bizonyult arra, hogy ezeknek az új vállalatoknak a mintában nem szereplő együttműködő vállalatokra alkalmazott vámtételt (vagyis a 7,6 %-ot) megadják, és ezért ezt a tizenhárom indiai vállalatot hozzáadják az exportőrök/ gyártók jegyzékéhez a 74/2004/EK tanácsi rendelet mellékletében (a „melléklet”).

(8)

Ami a fennmaradó hét indiai exportőrt/ gyártót illeti, közülük ketten kapcsolódnak olyan vállalatokhoz, amelyekre a jelenlegi kiegyenlítő intézkedések vonatkoznak, hárman exportálták az érintett terméket a Közösségbe az eredeti vizsgálati időszakban (vagyis 2001. október 1-től 2002. szeptember 30-ig); egy nem tudott semmiféle számlát vagy bizonyítékot bemutatni arról, hogy valóban exportálta a Közösségbe az érintett terméket az eredeti vizsgálati időszakot követően, vagy arról, hogy visszavonhatatlan szerződéses kötelezettséget vállalt az érintett terméknek a Közösségbe irányuló exportjára.

(9)

Végül megjegyzendő, hogy egy kérelemmel nem lehetett a mostani esetben foglalkozni, mivel a kérelmező vállalat által adott bizonyíték további megvizsgálást igényel.

(10)

Ilyen körülmények között úgy tekintették, hogy a (8) preambulumbekezdésben említett hat vállalat esetében a 74/2004/EK tanácsi rendelet 2. cikkének legalább egyik kritériuma nem teljesül. Ezért kérelmüket el kellett utasítani.

(11)

Azokat a vállalatokat, amelyek számára az újonnan jöttek státuszát nem adták meg, tájékoztatták a döntés okairól, és lehetőséget kaptak arra, hogy véleményüket írásban kifejtsék.

(12)

Az a két vállalat, amelyek a jelenlegi kiegyenlítő intézkedések alá tartozó vállalatokhoz kapcsolódnak, azt állította, hogy az egyik esetben kapcsolt vállalatuk már nem létezik, a második esetben pedig azt, hogy ők valójában feltételezték, hogy ugyanaz a vámtétel vonatkozik rájuk, mint a kapcsolt vállalatukra.

(13)

Tekintetbe lett véve, hogy az első esetben az a tény, hogy a kapcsolt vállalat nem létezik többé, valóban jelentős elem a jelenlegi eljárásban, és ebben az esetben nem tekinthető úgy, hogy az újonnan jött nem tartotta tiszteletben a második kritériumot. Ezért az a döntés született, hogy erre a vállalatra is annak a vámtételnek kell vonatkoznia, mint a mintában nem szereplő együttműködő vállalatokra (vagyis 7,6 %-nak), és ezért fel kell venni a mellékletben lévő jegyzékbe.

(14)

A második esetben, amikor a kérelmező vállalat kapcsolódik egy olyan vállalathoz, amelyre az intézkedések vonatkoznak, megállapítást nyert, hogy ez nem foszthatja meg automatikusan a vállalatot attól, hogy a mintában nem szereplő együttműködő vállalatok súlyozott átlagot képviselő vámtétele vonatkozzon rá. Valójában mindkét kapcsolt vállalat esetében megvizsgálásra került, hogy ezek – ha együttesen vették volna őket – bekerültek volna az exportáló gyártók mintájába a 74/2004/EK tanácsi rendelet (11) preambulumbekezdésében meghatározott kiválasztási kritériumok szerint. Mivel úgy tűnt, hogy ez nem áll fenn, a két vállalat közötti kapcsolat nem érinti a fent említett rendelet megállapításait. Ezen az alapon, és figyelembe véve a Bizottság következetes gyakorlatát, miszerint minden kapcsolt vállalatot egyetlen egységnek tekint, amelyekre ugyanaz a vám vonatkozik, az a döntés született, hogy erre a vállalatra is a mintában nem szereplő, együttműködő vállalatokra alkalmazandó vámtételnek kell vonatkoznia (vagyis 7,6 %-nak), és ezért fel kell venni a mellékletben lévő jegyzékbe.

(15)

Minden, az érdekelt felek által átadott érvet és bejelentést elemeztek és kellőképpen figyelembe vettek, amikor ez indokolt volt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 74/2004/EK tanácsi rendelet mellékletében felsorolt indiai exportőrök/gyártók jegyzékét a következő vállalatokkal kell kiegészíteni:

„Alps Industries Ltd

Ghaziabad

Ambaji Marketing Pvt. Ltd

Ahmedabad

At Home India Pvt. Ltd

Új-Delhi

Balloons

Új-Delhi

Bhairav India International

Ahmedabad

G-2 International export Ltd

Ahmedabad

Harimann International

Mumbai

Kabra Brothers

Mumbai

Mohan Overseas (P) Ltd

Új-Delhi

Pradip Overseas Pvt. Ltd

Ahmedabad

Sarah Exports

Mumbai

S.P.Impex

Indore

Synergy

Mumbai

Texmart Import export

Ahmedabad

Valiant Glass Works Private Ltd

Mumbai”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 13-án.

a Tanács részéről

elnök

B. R. BOT


(1)  HL L 288, 1997.10.21., 1. o. A legutóbb a 461/2004 (EK) tanácsi rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 12., 2004.1.17., 1. o.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/4


A BIZOTTSÁG 2144/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. december 16-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

103,1

204

84,0

624

182,9

999

123,3

0707 00 05

052

109,8

999

109,8

0709 90 70

052

105,4

204

68,8

999

87,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

31,2

204

66,2

388

43,2

528

41,6

999

45,6

0805 20 10

204

58,2

999

58,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,7

204

43,0

464

171,7

624

95,5

999

95,5

0805 50 10

052

38,9

528

38,8

999

38,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

92,7

400

71,8

404

97,2

720

75,6

999

84,3

0808 20 50

400

95,8

528

47,4

720

51,0

999

64,7


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/6


A BIZOTTSÁG 2145/2004/EK RENDELETE

(2004. december 15.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a talibánokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 41. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolást nyújt azokról a személyekről, csoportokról és szervezetekről, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

2004. november 26-án és december 2-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, melyekre vonatkozóan alkalmazni kell a pénzügyi alapok és gazdasági források befagyasztását. Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

E rendelet intézkedései hatékonyságának biztosítása érdekében a rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 15-én.

a Bizottság részéről

Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 2034/2004/EK rendelettel (HL L 353., 2004.11.27., 11. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban az „Al-Barakat Global Telecommunications (más néven: Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia” bejegyzés helyébe a következő kerül:

Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Cím: (a) P.O. Box 3313, Dubai, UAE, (b) Mogadishu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia.

(2)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban az „Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens' Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association of Education, Culture and Building Society – Sirat, (h) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, (i) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, (j) Istikamet, (k) In Siratel). Címei: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Szarajevo, Bosnia-Herzegovina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia-Herzegovina; (c) Muhameda Hadzijahica 42, Szarajevo, Bosnia-Herzegovina” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens' Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association of Education, Culture and Building Society – Sirat, (h) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, (i) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, (j) Istikamet, (k) In Siratel). Címei: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Szarajevo, Bosnia-Herzegovina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia-Herzegovina; (c) Muhameda Hadzijahica 42, Szarajevo, Bosnia-Herzegovina”.

(3)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban az „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Telephely címe: Hasiba Brankovica 2A, Szarajevo, Bosnia-Herzegovina” bejegyzés helyébe a következő kerül:

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Telephely címe: (a) Hasiba Brankovica 2A, Szarajevo, Bosznia-Hercegovina, (b) Bihacka St. 14, Szarajevo, Bosznia-Hercegovina, c) Potur mahala St. 64, Travnik, Bosznia-Hercegovina. Egyéb információ: a bosnyák hatóságok bezárták.

(4)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban a „Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE” bejegyzés helyébe a következő kerül:

Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). (a) Mogadishu, Somalia; (b) Dubai, UAE

(5)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban a „DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Egyéb információk: A GIA (Groupement islamique armé) egyik ága, amely az 1996-ban bekövetkezett szakítás nyomán jött létre, amikor Kada Benchikha Larbi Afganisztánt megjárt veterán elhatározta, hogy szembefordul a GIA vezérével.

(6)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban a „Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp – België v.z.w., Fondation Secours Mondial – Kosova, Fondation Secours Mondial »World Relief”, (más néven GRF vagy FSM); egyesült államokbeli szövetségi munkáltatói azonosító száma: 36-3804626; HÉA-száma: BE 454 419 759; amely az alábbi ismert címekkel és irodákkal rendelkezik:

9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA

49, Rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, France

Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgium

Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Brussels, Belgium

PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium

Mula Mustafe Besekije Street 72, Szarajevo, Bosnia-Herzegovina

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Szarajevo, Bosnia-Herzegovina

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, FR Yugoslavia

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, FR Yugoslavia

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania

House 267, Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan

Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey”

bejegyzés helyébe a következő kerül:

Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE), (e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial vzw, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial – Kosova, (j) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Cím:

(a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

(b)

P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

(c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France,

(d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium,

(e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgium,

(f)

P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgium,

(g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Szarajevo, Bosznia-Hercegovina,

(h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Szarajevo, Bosnia-Hercegovina,

(i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

(j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

(k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania,

(l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan,

(m)

Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey.

Egyéb információk: (a) Egyéb külföldi helyszínek: Afganisztán, Azerbajdzsán, Bangladesh, Csecsenföld (Oroszország), Kína, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Ingusföld (Oroszország), Irak, Jordánia, Kasmír, Libanon, Ciszjordánia és Gáza, Sierra Leone, Szomália és Szíria. (b) US. szövetségi munkáltatói azonosító száma: 36-3804626. (c) HÉA-száma: BE 454,419,759. (d) Belgiumi címei azonosak a Fondation Secours Mondial-éival – Belgique a.s.b.l és a Fondation Secours Mondial vzw., 1998 óta.

(7)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban az „Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) al-Zarqawi hálózat; (c) al-Tawhid; (d) a Monoteizmus és Dzsihad Csoport)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) al-Zarqawi network; (c) al-Tawhid; (d) the Monotheism and Jihad Group, (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).

(8)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban a „Nada Management Organisation S.A. (korábbi nevén: Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Switzerland” bejegyzés helyébe a következő kerül:

Nada Management Organisation S.A. (alias: Al Taqwa Management Organisation S.A.). Cím: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Switzerland. Egyéb információk: Felszámolva és a cégjegyzékből törölve.

(9)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban a „Tunéziai Harcoló Csoportok (más néven: GCT vagy Groupe Combattant Tunisien” bejegyzés helyébe a következő kerül:

Tunéziai Harcoló Csoportok (alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT.

(10)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban a „WALDENBERG AG (alias: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Cím: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italy” bejegyzés helyébe a következő kerül:

Waldenberg AG (alias: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Cím: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia (Italy). Egyéb információk: Felszámolás alatt.

(11)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban a „Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Austria” bejegyzés helyébe a következő kerül:

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Dirección: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Austria. Egyéb információk: A társaságot 2002. októberében felszámolták, a cégjegyzékből 2002. novemberi hatállyal törölték.

(12)

A „Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Brussels, Belgium (alias: (a) Emad Abdelhadie, született 1976. szeptember 27-én, Alhamza-ban; (b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, született 1976. szeptember 27-én Irbidben; (c) Shadi Abdallha, született 1976. szeptember 27-én Irbidben, Jordánia; c) Shadi Abdallah, született 1976. szeptember 27-én Irbidben; (e) Emad Abdekhadie, született 1976. szeptember 27-én Athamse-ben; (f) Zidan Emad Abdelhadie, született 1976. szeptember 27-én Alhamza-ban; (g) (Belgium használt) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, született 1976. szeptember 27-én Beje-ben, Irak; (j) Al Hut (angolul: a cápa); (k) Emad Al Sitawi). Születési idő: 1976. szeptember 27. Születési hely: Irbid, Jordánia. Állampolgárság: jordán, palesztínai származású. Útlevélszám: (a) Jordán útlevél száma: D 862 663, kiállítva Irgid-ben, Jordánia, 1993. augusztus 10-én; Jordán útlevél száma: H 641 183, kiállítva Irgid-ben, Jordánia, 2002. április 17-én; (c) 0770479 számú német nemzetközi útiokmány, kiállítva Dortmundban, Németország, 2002. február 16-án. Egyéb információ: (a) Apja neve: Mohamed Abdalla; (b) Anyja neve: Jawaher Abdalla, született Almadaneie; (c) Jelenleg előzetes letartóztatásban. Bejegyzés helyébe a következő lép:”

Shadi Mohamed Mustafa Abdalla (alias: (a) Emad Abdelhadie, született 1976.9.27-én Alhamza-ban; (b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, született 1976.9.27-én Irbidben; (c) Shadi Abdallha, született 1976.9.27-én Irbidben, Jordánia; (d) Shadi Abdallah, született 1976.9.27-én Irbidben; (e) Emad Abdekhadie, született 1976.9.27-én Athamse-ben; (f) Zidan Emad Abdelhadie, született 1976.9.27-én Alhamza-ban; (g) (utilizado en Bélgica) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, született 1976.9.27-én Beje-ben, Irak; (h) Zidan; (i) Zaidan; (j) Al Hut (angolul: a cápa); (k) Emad Al Sitawi). Cím: rue de Pavie 42, 1000 Brussels, Belgium. Születési idő: 1976.9.27. Születési hely: Irbid, Jordánia. Állampolgárság: jordán, palesztínai származású. Útlevélszám: (a) Jordán útlevél száma: D 862 663, kiállítva Irgid-ben, Jordánia, 1993.8.10-én; (b) Jordán útlevél száma: H 641 183, kiállítva Irgid-ben, Jordánia, 2002.7.17-én; (c) 0770479 számú német nemzetközi útiokmány, kiállítva Dortmundban, Németország, 1998.2.16. Egyéb információ: (a) Apja neve: Mohamed Abdalla; (b) Anyja neve: Jawaher Abdalla, született Almadaneie; (c) Ítélet után Németországban tölti börtönbüntetését.

(13)

A „Természetes személyek” pontban a „Abd Al Hafiz Abd Al Wahab (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad; (c) Rabah Di Roma). Születési ideje: 1967. szeptember 7. Születési helye: Algír, Algéria. Lakhelye: Via Lungotevere Dante – Róma, Olaszország” bejegyzés helyébe a következő lép:

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Cim: Via Lungotevere Dante – Róma, Olaszország. Születési ideje: 1967.9.7. Születési hely: Algír, Algéria.

(14)

A „Természetes személyek” pontban a „Kifane Abderrahmane. Születési ideje: 1963. március 7. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Lakhelye: via S. Biagio, 32 or 35 – Sant'Anastasia (NA), Olaszország” bejegyzés helyébe a következő lép:

Abderrahmane Kifane. Cím: via S. Biagio, 32 or 35 – Sant'Anastasia (NA), Italy. Születési ideje: 1963.3.7. Születési helye: Casablanca, Marokkó.

(15)

A „Természetes személyek” pontban a „Abdullah Ahmed Abdullah (más néven: Abu Mariam; aka Al-Masri, Abu Mohamed; más néven: Saleh), Afganisztán; született: 1963., Egyiptom; egyiptomi állampolgár” bejegyzés helyébe a következő lép:

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Születési ideje: 1963.6.6. Születési helye: Gharbia, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi.

(16)

A „Természetes személyek” pontban a „Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias„Abu Jibril”; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); állampolgársága: indonéz; születési helye: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonézia” bejegyzés helyébe a következő lép:

Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) „Abu Jibril”). Születési helye: 1958.8.17. Születési helye: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információk: egyes értesülések szerint 2003. decemberében Malajziában őrizetbe vették.

(17)

A „Természetes személyek” pontban a „Shaykh Sai'id (aka Mustafa Muhammad Ahmad); született Egyiptomban” bejegyzés helyébe a következő lép:

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai’id). Születési ideje: 1955.2.27. Születési helye: El Sharkiya, Egyiptom.

(18)

A „Természetes személyek” pontban a „AL-FAWAZ, Khalid (a.k.a. AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); születési ideje: 1962. augusztus 25.; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Egyesült Királyság” bejegyzés helyébe a következő lép:

Khalid Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled. Cím: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1962.8.25.

(19)

A „Természetes személyek” pontban a „Fathur Rohman AL-GHOZHI (alias (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter [Szabadságharcos]); születési ideje: 1971. február 17.; születési helye: Madiun, Kelet-Jáva, Indonézia; állampolgársága: indonéz; útlevél szám: Fülöp-szigeteki GG 672613” bejegyzés helyébe a következő lép:

Fathur Rohman AL-GHOZHI (alias (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter); születési ideje: 1971. február 17.; születési helye: Madiun, East Java, Indonézia; állampolgársága: indonéz; útlevél szám: Fülöp-szigeteki GG 672613. Egyéb információ: egyes értesülések szerint 2003. októberében a Fülöp-szigeteken megölték.

(20)

A „Természetes személyek” pontban a „El Heit Ali (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Születési: (a) 1970. március 20., (b) 1971. január 30. Születési helye: Rouba, Algéria. Tartózkodási helye: via D. Fringuello, 20 – Róma, Olaszország. Lakhelye: Milánó, Olaszország” bejegyzés helyébe a következő lép:

Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Cím: via D. Fringuello, 20 – Róma, Olaszország, (b) Milan, Olaszország (lakhely). Születési ideje: (a) 1970.3.20., (b) 1971. január 30. Születési helye: Rouba, Algéria.

(21)

A „Természetes személyek” pontban a „Jim'ale, Ahmed Nur Ali (aka Jimale, Ahmed Ali) (más néven: Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (más néven: Jumale, Ahmed Nur) (más néven: Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, UAE; Mogadishu, Szomália” bejegyzés helyébe a következő lép:

Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Cím: PO Box 3312, Dubai, UAE. Állampolgársága: Szomáliai. Egyéb információk: foglalkozása: könyvelő, Mogadishu, Szomália

(22)

A „Természetes személyek” pontban a „Ahmad Sa'id Al-Kadr; születési ideje: 1948. március 1.; születési helye: Cairo, Egyiptom; állampolgársága: kanadai és vélhetően egyiptomi állampolgár” bejegyzés helyébe a következő lép:

Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Születési ideje: 1948.3.1. Születési helye: Cairo, Egyiptom. Állampolgársága: kanadai.

(23)

A „Természetes személyek” pontban a „Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (más néven: Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); született 1963.3.15., Alexandria, Egyiptom” bejegyzés helyébe a következő lép:

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Születési ideje: 1963.3.15.. Születési helye: Alexandria, Egyiptom.

(24)

A „Természetes személyek” pontban a „Mehrez AMDOUNI (alias (a) Fabio FUSCO, (b) Mohamed HASSAN, (c) Thale ABU). Születési helye: Tunisz (Tunézia). Születési ideje: 1969. december 18.” bejegyzés helyébe a következő lép:

Mehrez Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Cím: olaszországi állandó lakhelye nincs. Születési helye: Asima-Tunis (Tunézia). Születési ideje: 1969.12.18. Állampolgársága: Bosznia Heczegovina. Útlevél száma: 0801888. Egyéb információ: értesülések szerint Törökországban letartóztatták és kitoloncolták Olaszországba.

(25)

A „Természetes személyek” pontban a „Muhammad Atif (más néven: Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); született 1956, Alexandria, Egyiptom; alternatív születési ideje 1951” és „Muhammad 'Atif (más néven: Abu Hafs); született (feltételezések szerint) 1944, Egyiptom; vélhetően egyiptomi állampolgár; Oszáma Bin Láden egyik első helyettese” bejegyzések helyébe a következő lép:

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Születési ideje: 1958.1.17. Születési helye: El Behira, Egyiptom. Állampolgársága: vélhetően egyiptomi állampolgár. Egyéb információ: Oszáma Bin Láden egyik első helyettese.

(26)

A „Természetes személyek” pontban a „Muhsin Musa Matwalli Atwah (más néven: Abdel Rahman; más néven: Abdul Rahman; más néven: Al-Muhajir, Abdul Rahman; más néven: Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganisztán; született 1964.6.19., Egyiptom; egyiptomi állampolgár” bejegyzés helyébe a következő lép:

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Születési ideje: 1964.6.19. Születési helye: Dakahliya, Egyiptom. Állampolgársága: Egyiptomi. Egyéb információ: Afganisztán;

(27)

A „Természetes személyek” pontban a „Bahaji, Said, korábbi tartózkodási helye: Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Németország; Születési ideje 1975. július 15.; születési helye: Haselünne (Alsó-Szászország), Németország; ideiglenes német útlevelének száma: 28 642 163, kiállító hatóság: Hamburg városa;” bejegyzés helyébe a következő lép:

Said Bahahji. Cím: korábbi tartózkodási helye Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1975.7.15. Születési helye: Haselünne (Alsó-Szászország), Németország. Állampolgársága: (a) német, (b) marokkói. Ideiglenes német útlevelének száma 28 642 163 Kiállító hatóság: Hamburg városa. Nemzeti személyi azonosító száma BPA Nr. 1336597587.

(28)

A „Természetes személyek” pontban az „Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), (a) Via A. Masina n. 7, Milan, Italy, (b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Olaszország; születési ideje: 1974. november 12., születési helye: Tunisz, Tunézia; állampolgársága: tunéziai; útlevél száma: L 191609, kiállítás kelte: 1996. február 28.; Nemzeti személyi azonosító száma: 04643632 kiállítás kelte: 1999. június 18.; Olasz adószáma: DAOMMD74T11Z352Z. Egyéb információk: anyja neve: Bent Ahmed Ourida” bejegyzés helyébe a következő lép:

Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias: Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), (a) Via A. Masina n. 7, Milánó, Olaszország, (b) Via Dopini n. 3, Gallarati Olaszország; születési ideje: 1974.11.12. születési helye: Tunisz, Tunézia; állampolgársága: tunéziai; útlevél száma: L 191609, kiállítás kelte: 1996. február 28.; Nemzeti személyi azonosító száma: 04643632 kiállítás kelte: 1999. június 18. Olasz adószáma: DAOMMD74T11Z352Z. Egyéb információk: (a) anyja neve: Bent Ahmed Ourida, (b) 2002.12.11-én Olaszországban három és fél év szabadságvesztésre ítélték.

(29)

A „Természetes személyek” pontban a „Haddad Fethi Ben Assen. Születési ideje: (a) 1963. március 28., (b) 1963. június 28. Születési helye: Tataouene, Tunézia. Tartózkodási helye: Via Fulvio Testi, 184 – Cinisello Balsamo (MI), Olaszország. Lakhelye: Via Porte Giove, 1 – Mortara (PV), Olaszország. Adószáma: HDDFTH63H28Z352V” bejegyzés helyébe a következő lép:

Fethi Ben Hassen Haddad. Születési ideje: (a) 1963.3.28. (b) 1963.6. 28. Születési helye: Tataouene, Tunézia. Cím: (a) Via Fulvio Testi, 184 – Cinisello Balsamo (MI), Italy (b) Via Porte Giove, 1 – Mortara (PV), Olaszország – (lakhely). Adószáma: HDDFTH63H28Z352V.

(30)

A „Természetes személyek” pontban „BEN HENI, Lased; születési ideje 1969. február 5.; születési helye: Líbia” bejegyzés helyébe a következő lép:

Lased Ben Heni. Születési ideje: 1969.2.5. Születési helye: Líbia. Egyéb információ: 2002.12.11. Olaszországban elítélték (hat évi szabadságvesztésre).

(31)

A „Természetes személyek” pontban „Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa), (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Németország, (b) 129 Park Road, NW8, London, Anglia, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgium. Születési ideje: 1963. március 21. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: (a) Tunéziai, (b) boszniai. Útlevél száma: E 423362, kiállították Islamabadban 1988. május 15-én Nemzeti személyi azonosító száma: 1292931. Egyéb információ: anyja neve Medina Abid; jelenleg Írországban tartózkodik” bejegyzés helyébe a következő lép:

Ayadi Shafiq Ben Mohamed (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Cím: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Németország, (b) 129 Park Road, NW8, London, Anglia, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgium, (d) Street of Provare 20, Szarajevo, Bosznia-Hercegovina (utolsó bejegyzett lakcíme Bosznia-Hercegovina). Születési ideje: (a) 1963.3.21., (b) 1963.1.21. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: (a) tunéziai, (b) boszniai. Útlevél száma: (a) E 423362 kiállítva Islamabadban, 1988.5.15., (b) boszniai útlevelének száma 0841438 kiállítva 1998.12.30. lejárati ideje: 2003.12.30. Nemzeti személyi azonosító száma: 1292931. Egyéb információ: (a) belgiumi címe egy postafiókcím, (b) apja neve Mohamed, anyja neve Medina Abid; (c) értesülések szerint az írországi Dublinban él.

(32)

A „Természetes személyek” pontban „Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Olaszország; születési ideje: 1969. október 13.; születési helye: Tunisz, Tunézia; állampolgársága: Tunéziai; útlevél száma: K/ 754050 kiállítva 1999. május 26. Nemzeti személyi azonosító száma: 04756904 kiállítva 1987. szeptember 14.; Olasz adószáma: BCHMHT69R13Z352T. Egyéb információk: anyja neve Bannour Hedia” bejegyzés helyébe a következő lép:

Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias Bushusha, Mokhtar), Cím: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Olaszország; születési ideje: 1969.10.13. születési helye: Tunisz, Tunézia; állampolgársága: Tunéziai; útlevél száma: K/ 754050 kiállítva 1999.5.26. Nemzeti személyi azonosító száma: 04756904 kiállítva 1987.9.14. Olasz adószáma: BCHMHT69R13Z352T. Egyéb információ: (a) anyja neve Bannour Hedia, (b) Olaszországban elítélték (három és fél évi szabadságvesztésre).

(33)

A „Természetes személyek” pontban „Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber), Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Olaszország; születési ideje: 1968. február 10.; születési helye: Menzel Jemil Bizerte, Tunézia; állampolgársága: tunéziai; útlevél száma: K/ 929139 kiállítva 1995. február 14.; nemzeti személyi azonosító száma: 00319547 kiállítva 1994. december 8.; Olasz adószáma: SSDSBN68B10Z352F. Egyéb információ: anyaj neve Saidani Beya” bejegyzés helyébe a következő lép:

Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias (a) Omar El Mouhajer (b) Saber), Cím: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Olaszország. születési ideje: (a) 1968.10.2.; (b) 1968.10.2.; születési helye: Menzel Jemil Bizerte, Tunézia; állampolgársága: tunéziai; útlevél száma: K/ 929139 kiállítva 1995.12.14.; nemzeti személyi azonosító száma: 00319547 kiállítva 1994.12.8.; Olasz adószáma: SSDSBN68B10Z352F. Egyéb információ: (a) anyja neve Saidani Beya, (b) Olaszországban fogva tartották.

(34)

A „Természetes személyek” pontban „Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (más néven: Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; más néven: Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; más néven: Bin al Shibh, Ramzi); születési ideje: 1972. május 1. vagy 1973. szeptember 16.; születési helye: Hadramawt, Jemen vagy Khartoum, Szudán; állampolgársága: szudáni vagy jemeni; jemeni útlevelének száma: 00 085 243 kiállítva 1997. november 12-én a jemeni Sanaa-ban” bejegyzés helyébe a következő lép:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Születési ideje: 1972.5.1. vagy 1973.9.16. Születési helye: (a) Hadramawt, Jemen, (b) Khartoum, Szudán. Állampolgársága: (a) szudáni, (b) jemeni. Jemeni útlevelének száma: 00 085 243, kiállították 1997. 11. 12-én a jemeni in Sanaa-ban.

(35)

A „Természetes személyek” pontban „Mamoun DARKAZANLI (alias (a) Abu Ilyas (b) Abu Ilyas Al Suri (c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085, Németország; születési ideje: 1958. augusztus 4.; születési helye: Damaszkusz, Szíria; állampolgársága: szíriai és német; útlevél száma: 1310636262 (Németország), lejárati ideje: 2005. október. Nemzeti személyi azonosító száma: német személyi igazolványának száma: 1312072688, lejárati ideje: 2011. augusztus 20.” bejegyzés helyébe a következő lép:

Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Address: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Németország. Születési ideje 1958.6.4. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: (a) szíriai, (b) német. Útlevél száma: 1310636262 (Németország), lejárati ideje 2005.10.29.; Nemzeti személyi azonosító száma: német személyi igazolványának száma: 1312072688, lejárati ideje: 2005.10.29.

(36)

A „Természetes személyek” pontban a „Lionel DUMONT (alias (a) Jacques BROUGERE, (b) BILAL, (c) HAMZA). Cím: olaszországi állandó lakhelye nincs. Születési helye: Roubaix (Franciaország). Születési ideje: (a) 1971.1.21., (b) 1975.1.29.” bejegyzés helyébe a következő lép:

Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza). Cím: olaszországi állandó lakhelye nincs. Születési helye: Roubaix (Franciaország). Születési ideje: (a) 1971.1.21., (b) 1975.1.29. Egyéb információ: Az Interpol nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki ellene. 2003.12. 13-án Németországban letartóztatták, 2004.5. 18-án kiadták Franciaországnak. 2004. októbere óta őrizetben van.

(37)

A „Természetes személyek” pontban a „Agus DWIKARNA; Születési ideje: 1964. augusztus 11.; Születési helye: Makassar, Dél-Sulawesi, Indonézia; állampolgársága: indonéz” bejegyzés helyébe a következő lép:

Agus Dwikarna. Születési idő: 1964. augusztus 11. Születési helye: Makassar, Dél-Sulawesi, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: A Fülöp-szigeteken 2002.3.13-án: letartóztatták, 2002.7.12-én elítélték.

(38)

A „Természetes személyek” pontban a „El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Németország; Születési ideje: 1974. április 3.; Születési helye: Marrakesh, Marokkó; állampolgársága: marokkói; marokkói útlevelének száma: H 236 483 kiállította 2000. október 24-én Marokkó berlini nagykövetsége, Németországban” bejegyzés helyébe a következő lép:

Mounir El Motassadeq. Címe: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1974.4.3. Születési helye: Marrakesh, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Marokkói útlevelének száma: H 236 483.

(39)

A „Természetes személyek” pontban a „ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (más néven: ES SAYED, Kader); Születési ideje: 1962. december 26.; Születési helye: Egyiptom; Címe: Via del Fosso di Centocelle No 66, Róma, Olaszország; Olasz adószáma: SSYBLK62T26Z336L” bejegyzés helyébe a következő lép:

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Címe: Via del Fosso di Centocelle No 66, Róma, Olaszország. Születési ideje: 1962.12.26. Születési helye: Egyiptom. Olasz adószáma: SSYBLK62T26Z336L.

(40)

A „Természetes személyek” pontban a „Essabar, Zakarya (más néven: Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Németország; Születési ideje: 1977. április 13; Születési helye: Essaouira, Marokkó; állampolgársága: marokkói; marokkói útlevelének száma: H 271 351 kiállította 2000. október 24-én Marokkó berlini nagykövetsége, Németországban” bejegyzés helyébe a következő lép:

Zakarya Essabar. Címe: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1977.4.13. Születési helye: Essaouira, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Útlevél száma: M 271 351, kiállította 2000. október 24-én Marokkó berlini nagykövetsége, Németországban. Egyéb információ: a legutóbbi bejelentkezése szerint ezen a címen lakik.

(41)

A „Természetes személyek” pontban a „Aider Farid (alias Achour Ali). Születési ideje: 1964. október 12. Születési helye: Algír, Algéria. Tartózkodási helye: Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Olaszország. Adószáma: DRAFRD64R12Z301C” bejegyzés helyébe a következő lép:

Farid Aider (alias: Achour Ali). Address: Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Olaszország. Születési ideje: 1964.10.12. Születési helye: Algír, Algéria. Adószáma: DRAFRD64R12Z301C.

(42)

A „Természetes személyek” pontban a „Muhammad Salah (más néven: Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)” bejegyzés helyébe a következő lép:

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Születési ideje: 1962.10.30. Születési helye: Kairó, Egyiptom.

(43)

A „Természetes személyek” pontban „Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Olaszország; Születési ideje: 1938. június 16.; Születési helye: Damaszkusz, Szíria; állampolgársága: svájci” bejegyzés helyébe a következő lép:

Ali Ghaleb Himmat. Address: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Olaszország, (b) más olaszországi hely, (c) Szíria. Születési ideje: 1938.6.16. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: 1990 óta olasz.

(44)

A „Természetes személyek” pontban „Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Svájc; születési ideje 1927; állampolgársága: svájci” bejegyzés helyébe a következő lép:

Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Címe: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Svájc. Születési ideje: 1927. Állampolgársága: svájci. Egyéb információ: nem állítottak ki a nevére szóló svájci útlevelet.

(45)

A „Természetes személyek” pontban a „Nasreddin Ahmed IDRIS (alias (a) Nasreddin, Ahmad I. (b) Nasreddin, Hadj Ahmed (c) Nasreddine, Ahmed Idriss (d)Ahmed Idris Nasreddin), (a) Corso Sempione 69, 20149 Milánó, Olaszország, (b) Piazzale Biancamano, Milánó, Olaszország, (c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokkó, (d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tanger, Marokkó; Születési ideje: 1929. november 22.; Születési helye: Adi Ugri, Etiópia (ma Eritrea); állampolgársága: olasz; nemzeti személyi azonosító száma: No AG 2028062 számú olasz személyi igazolvány (lejárati ideje: 2005. szeptember 7.); Külföldi személyi igazolványának száma: K 5249; Olasz adószáma: NSRDRS29S22Z315Y. Egyéb információ: 1994-ben Nasreddin elhagyta 1 via delle Scuole, 6900 Lugano (Svájc) címen lévő tartózkodási helyét és Marokkóba költözött” bejegyzés helyébe a következő lép:

Nasreddin Ahmed IDRIS (alias (a) Nasreddin, Ahmad I. (b) Nasreddin, Hadj Ahmed (c) Nasreddine, Ahmed Idriss (d)Ahmed Idris Nasreddin), (a) Corso Sempione 69, 20149 Milánó, Olaszország, (b) Piazzale Biancamano, Milánó, Olaszország, (c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokkó, (d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tanger, Marokkó. Születési ideje: 1929.11.22. Születési helye: Adi Ugri, Etiópia (ma Eritrea); állampolgársága: olasz; nemzeti személyi azonosító száma: No AG 2028062 számú olasz személyi igazolvány (lejárati ideje: 2005.9.7.); Külföldi személyi igazolványának száma: K 5249; Olasz adószáma: NSRDRS29S22Z315Y. Egyéb információ: 1994-ben Nasreddin elhagyta 1 via delle Scuole, 6900 Lugano (Svájc) címen lévő tartózkodási helyét és Marokkóba költözött.

(46)

A „Természetes személyek” pontban a „Khalil JARRAYA (alias (a) Khalil YARRAYA, (b) Aziz Ben Narvan ABDEL', (c) AMRO, (d) OMAR, (e) AMROU, (f) AMR) Via Bellaria 10, Bologna, Olaszország vagy Via Lazio 3, Bologna, Olaszország. Születési helye: Sfax (Tunézia). Születési ideje: 1969. február 8. Ben Narvan Abdel Azizként is azonosították, aki Serekaban (a volt Jugoszlávia) született, 1970. augusztus 15-én” bejegyzés helyébe a következő lép:

Khalil Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Címe: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Olaszország, (b) Via Lazio 3, Bologna, Olaszország, (c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Szarajevo, Bosznia-Hercegovina. Születési ideje: 1969.2.8. Születési helye: Sfax (Tunézia). Ben Narvan Abdel Azizként is azonosították, aki Serekaban (a volt Jugoszlávia) született 1970.8.15-én.

(47)

A „természetes személyek” pontban „Samir Kishk; születési ideje: 1955. május 14; születési helye: Gharbia, Egyiptom” bejegyzés helyébe a következő lép:

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Születési ideje: 1955.5.14. Születési helye: Gharbia, Egyiptom.

(48)

A „természetes személyek” pontban „Bendebka l'Hadi (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Születési ideje: 1963. november 17. Születési helye: Algír, Algéria. Tartózkodási helye: Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Olaszország. Lakhelye: Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Olaszország” bejegyzés helyébe a következő lép:

L'Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Címe: (a) Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Olaszország, (b) ia Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Olaszország (Lakhely). Születési ideje: 1963.11.17. Születési helye: Algír, Algéria. Egyéb információ: címe a (a) 2001. 12. 17-én használt cím.

(49)

A „természetes személyek” pontban „Tarek Ben Habib Maaroufi, Születési ideje: 1965. november 23.; Születési helye: Ghardimaou, Tunézia” bejegyzés helyébe a következő lép:

Tarek Ben Habib Maaroufi (alias: Abu Ismail). Címe: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brüsszel), Belgium. Születési ideje: 1965.11.23. Születési helye: Ghardimaou, Tunézia. Állampolgársága: belga 1993.11.8. óta).

(50)

A „Természetes személyek” pontban a „Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Olaszország)” bejegyzés helyébe a következő lép:

Abdullkadir Hussein Mahamud (alias: Abdulkadir Hussein Mahamud). Születési ideje: a) 1966.10.12.; b) 1966.11.11. Születési helye: Szomália. Egyéb információ: Firenze, Olaszország.

(51)

A „Természetes személyek” pontban a „Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zürich), Svájc; ideje: 1928. augusztus 30.; Születési helye: (a) Egyiptom (b) Egyesült Arab Emirátusok; Állampolgársága: svájci” bejegyzés helyébe a következő lép:

Mohamed Mansour (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed). Címe: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zürich), Svájc; Születési ideje: 1928. 08. 30. Születési helye: (a) Egyiptom (b) Egyesült Arab Emirátusok. Állampolgársága: svájci. Egyéb információ: (a) Zürich, Svájc, (b) Erre a névre svájci útlevelet nem állítottak ki.

(52)

A „Természetes személyek” pontban a „Mostafa Kamel MOSTAFA (alias a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri, Abu Hamza), 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Egyesült Királyság; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1958. április 15.” bejegyzés helyébe a következő lép:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Címe: (a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Egyesült Királyság; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1958.4.15. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Egyéb információ: Az Egyesült Királyságban nyomozás folyik ellene.

(53)

A „Természetes személyek” pontban a „Abbes Moustafa. Születési ideje: 1962. február 5. Születési helye: Osniers, Algéria. Lakhelye: Via Padova, 82 – Milánó, Olaszország” bejegyzés helyébe a következő lép:

Moustafa Abbes. Címe: Via Padova, 82 – Milánó, Olaszország (lakhely). Születési ideje: 1962.2.5. Születési helye: Osniers, Algéria.

(54)

A „Természetes személyek” pontban a „Nada Youssef MUSTAFA (alias (a) Nada, Youssef, (b) Nada, Youssef M.), (a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Olaszország (b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Olaszország (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Olaszország; Születési ideje: (a) 1931. május 17. (b) 1937. május 17; Születési helye: Alexandria, Egyiptom; Nemzeti személyi azonosító száma: az AE 1111288 számú olasz személyi igazolvány (lejárat ideje: 2005. március 21.)” bejegyzés helyébe a következő lép:

Youssef Mustapha Nada Ebada (alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Cím: (a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Olaszország, (b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Olaszország, (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Olaszország. Születési ideje: 1931.5.17. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Nemzeti személyi azonosító száma: az AE 1111288 számú olasz személyi igazolvány (Lejárat ideje: 2005.3.21.).

(55)

A „Természetes személyek” pontban a (alias (a) Abdelghani MAZWATI, (b) Abdelghani MAZUTI). Születési helye: Marrakesh (Marokkó). Születési ideje: 1972. december 6. Állampolgársága: Marokkói. Útlevél száma: (a) F 879567 marokkói útlevél, kiállították; (b) M271392 marokkói útlevél, kiállította 2000. december 4-én Marokkó berlini (Németország) Konzulátusa. Nemzeti személyi azonosító száma: E 427689 marokkói személyi igazolvány, kiállította 2001. március 20-án Marokkó düsseldorfi (Németország) főkonzulátusa. Kiegészítő információ: Németországban vizsgálati fogságba helyezték (2003. június) bejegyzés helyébe a következő lép:

Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Címe: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1972.12.6. Születési helye: Marrakesh (Marokkó). Állampolgársága: marokkói. Útlevél száma: (a) F 879567 marokkói útlevél, kiállították 1992.4.29-én Marrakeshben, Marokkó, érvényes 1997.4.28-ig, megújítva 2002.2.28-ig; (b) M271392 marokkói útlevél, kiállította 2000. 04. 12-én Marokkó berlini (Németország) nagykövetsége. Nemzeti személyi azonosító száma: E 427689 marokkói személyi igazolvány, kiállította 2001. március 20-án Marokkó düsseldorfi (Németország) főkonzulátusa. Kiegészítő információ: (a) Németországban vizsgálati fogságba helyezték (2003. június), (b) utolsó bejelentkezése erre a címre történt.

(56)

A „Természetes személyek” pontban az „Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Születési ideje: 1954. június 7. Születési helye: Tighennif, Algéria. Tartózkodási helye: Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Olaszország. Lakhelye: Piazza Trieste, 11 – Mortara, Olaszország. Adószáma: DRAFRD64R12Z301C” bejegyzés helyébe a következő lép:

Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Címe: (a) Via Milanese, 5 – Sesto San Giovanni, Olaszország, (b) Piazza Trieste, 11 – Mortara, Italy (lakhely). Születési ideje: 1954.6.7. Születési helye: Tighennif, Algéria. Adószáma: DRMTMN54H07Z301T.

(57)

A „Természetes személyek” pontban a „Safi, Rahmatullah tábornok (a Talibán európai képviselője)” bejegyzés helyébe a következő lép:

Rahmatullah Safi. Titulus: tábornok. Születési ideje: (a) 1948 körül, (b) 1913.3.21. Születési helye: Tagaab körzet, Kapisa tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a Talibán európai képviselője.

(58)

A „Természetes személyek” pontban a „Nedal SALEH (alias HITEM), Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Olaszország vagy Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési helye: Taiz (Jemen). Születési ideje: 1970. március 1.” bejegyzés helyébe a következő lép:

Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Címe: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Olaszország, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési helye: Taiz (Jemen). Születési ideje: 1970. március 1. Egyéb információ: 2003.8.19-én Olaszországban letartóztatták.

(59)

A „Természetes személyek” pontban a „Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); Születési ideje: 1966.1.1. El Hadid, Tripoli, Libanon; állampolgársága: 2001.9.18. óta belga; Patricia Vinck házastársa; házasságkötés ideje és helye: 1992.5.29., Peshawar, Pakisztán” bejegyzés helyébe a következő lép:

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Címe: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Születési ideje: 1966.1.1. Születési helye: El Hadid, Tripoli, Libanon. Állampolgársága: 2001.9.18. óta belga. Egyéb információ: Patricia Vinck házastársa; házasságkötés ideje és helye: 1992.5.29., Peshawar, Pakisztán.

(60)

The entry „Thirwat Salah Shihata (más néven: Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); született 1960. 6.29., Egyiptom” bejegyzés helyébe a következő lép:

Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Születési ideje: 1960.6.29. Születési helye: Egyiptom.

(61)

„Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); születési ideje: 1965. 01. 04. Berchemben, Antwerpen; Állampolgársága: belga; Nabil Sayadi házastársa” bejegyzés helyébe a következő lép:

Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Címe: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Születési ideje: 1965.1.4. Születési helye: Berchem (Antwerpen), Belgium. Állampolgársága: belga. Egyéb információ: Nabil Sayadi házastársa.

(62)

„Ahmed Nacer Yacine (alias Yacine Di Annaba). Születési ideje: 1967. december 2. Születési helye: Annaba, Algéria. Tartózkodási helye: rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba, Algéria. Lakhelye: vicolo Duchessa, 16 és via Genova, 121 – Nápoly (Olaszország)” bejegyzés helyébe a következő lép:

Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Születési ideje: 1967.12.2. Születési helye: Annaba, Algéria. Címe: (a) rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba, Algeria, (b) vicolo Duchessa, 16 – Nápoly, Olaszország, (c) via Genova, 121 – Nápoly, Olaszország (lakhely)

(63)

„Abbes Youcef (alias Giuseppe). Születési ideje: 1965. január 5. Születési helye: Bab El Aoued, Algéria. Lakhelye: (a) Via Padova, 82 – Milánó (Olaszország), (b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Olaszország” bejegyzés helyébe a következő lép:

Youcef Abbes (alias Giuseppe). Cím: (a) Via Padova, 82 – Milánó, Olaszország, (b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Olaszország (lakhely). Születési ideje: 1965.1.5. Születési helye: Bab El Aoued, Algéria.

(64)

„Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Svájc; Születési ideje: 1933. május 7.” bejegyzés helyébe a következő lép:

Zeinab Mansour Fattouh. Címe: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Svájc. Születési ideje: 1933.5.7.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/17


A BIZOTTSÁG 2146/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Izlandról származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2005. évi vámkontingens megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről az Izlandi Köztársaság között, az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodás 2. jegyzőkönyvéről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 1999. június 21-i 1999/492/EK tanácsi határozatra (2) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1999/492/EK tanácsi határozattal jóváhagyott, az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről az Izlandi Köztársaság között, az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodás 2. jegyzőkönyvéről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás az Izlandról származó cukorkaáruk, csokoládé és más kakaótartalmú élelmiszer-készítmények behozatalára éves vámkontingenst határoz meg. Ezt a kontingenst 2005-re meg kell nyitni.

(2)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) szabályokat állapít meg a vámkontingensek kezelésére. Helyénvaló rendelkezni arról, hogy az e rendelettel megnyitott vámkontingenst az említett szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az I. mellékletben nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2005. január 1-jétől december 31-éig a Közösségbe importált, Izlandról származó és a mellékletben felsorolt árukra az ott jelzett éves kontingens határain belül a mellékletben előírt vámtételek vonatkoznak.

2. cikk

Az 1. cikkben említett vámkontingenst a Bizottság a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban kezeli.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 192., 1999.7.24., 47. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Sorszám

KN-kód

Árumegnevezés

Kontingens

Alkalmazandó vámtétel

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

A 1704 90 KN-kód alá tartozó cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül

500 tonna

50 % A harmadik országokra (1) vonatkozó vámtétel 50 %-a, legfeljebb 35,15 EUR/100 kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Az 1806 32, 1806 90, 1905 31 és az 1905 32 KN-kód alá tartozó csokoládé és más kakaótartalmú élelmiszer-készítmény


(1)  A harmadik országokra vonatkozó vámtétel: értékvám és adott esetben a mezőgazdasági alkotóelem, a közös vámtarifa által előírt maximális mértékig.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/19


A BIZOTTSÁG 2147/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrában történő osztályozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelethez csatolt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges az e rendelet mellékletében említett áruk osztályozásáról szóló intézkedések elfogadása.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált Nómenklatúra értelmezéséről szóló általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más nómenklatúrára vonatkozóan, amely teljesen a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt adott esetben további bontással egészíti ki, és amelyet valamely különös közösségi rendelkezéssel hoznak létre az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazásának céljából.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat, a 3. oszlopban feltüntetett okok alapján, a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok alá kell osztályozni.

(4)

Szükséges kikötni, hogy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, és az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, az áruk Kombinált Nómenklatúrában történő osztályozására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult egy három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrán belül a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok alá kell osztályozni.

2. cikk

A 2913/92/EGK tanácsi rendelet 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás egy három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 1989/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 344., 2004.11.20., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az áru leírása

Osztályozás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

1.

Ötvözetlen alumínium huzal 99,5 % alumíniumtartalommal, 9 és 14 mm közötti átmérővel és szálanként 500–600 m huzalhosszúságú, körülbelül 1,5 m szélességű és 1,5 tonna tömegű tekercsben kiszerelve.

Az alumíniumhuzal tekercseket részben megrongálták és deformálták.

(Lásd az A. (1) jelű fényképet.)

7605 11 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 76. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. c) pontja, valamint a 7605 és a 7605 11 00 KN-kód szövege határozza meg.

A 7602 vámtarifaszám alá történő osztályozás kizárt, amennyiben a XV. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 8. a) pontjában meghatározott feltételek nem teljesülnek.

Az alumíniumhuzal kötegek rongálásának és deformálódásának foka nem változtatja meg a termék jellegét, ugyanis azt az alumíniumhuzal adja, annak alapján, hogy a tekercsek nagy része a 76. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. c) pontjában szereplő meghatározásnak még megfelel.

2.

Ötvözetlen alumínium huzal, 99,5 % alumíniumtartalommal, 9 és 14 mm közötti átmérővel és szálanként 500–600 m huzalhosszúságú, körülbelül 1,5 m szélességű és 1,5 tonna tömegű tekercsben kiszerelve.

Az alumíniumhuzal tekercseket részben megrongálták és deformálták, a tekercsnyílás minden oldalának hidraulikus lemezolló segítségével történő levágása előtt.

A termék nagyméretű alumíniumhuzalokból áll.

(Lásd a B. (1) jelű fényképet.)

7605 11 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 76. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. c) pontja, valamint a 7605 és a 7605 11 00 KN-kód szövege határozza meg.

A XV. áruosztályhoz tartozó Megjegyzés 8. a) pontja nem alkalmazandó, mert az alumíniumhuzal tekercsek alumíniumhuzalként nem „véglegesen” használhatatlanok; ezért a 7602 vámtarifaszám alá történő osztályozás kizárt.

Mivel a tekercsek nagy része megfelel a 76. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. c) pontjában szereplő alumíniumhuzal-definíciónak, a termékek a 7605 11 00 KN-kód alá osztályozhatóak.

3.

A 42″ plazma panel 16:9 képarányú és 852 × 480 pixel képfelbontású kialakítással.

A termék egy alumíniumkeretből áll, két üveghordozó közti plazmacellák alkotta réteget tartalmaz, valamint címző- és kijelzőelektródákat.

A termék szalagkábelekkel van felszerelve, de más elektronikus alkatrész (pl. áramforrás vagy meghajtó), vagy más berendezéshez kapcsolódó interfész nincs beépítve.

A terméket videomonitorok gyártása során alkatrészként használják.

(Lásd a C. (1) jelű fényképet.)

8529 90 81

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a XVI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. b) pontja, valamint a 8529, 8529 90 és a 8529 90 81 KN-kód szövege határozza meg.

A termék a Kombinált Nómenklatúra 2. a) általános értelmezési szabálya értelmében nem osztályozható befejezetlen termékként, mert a termék csak szalagkábelekkel van felszerelve.

A termék nem osztályozandó automatikus adatfeldolgozó gép kijelzőegységének részeként a 8473 vámtarifaszám alá vagy kijelzőpanel részeként a 8531 vámtarifaszám alá, mert nem alkalmas kizárólag vagy elsősorban a 8471 vámtarifaszám alá tartozó automata adatfeldolgozó géppel vagy a 8531 vámtarifaszám alá tartozó kijelzőpanellel történő használatra.

Méretére és jellemzőire tekintettel a termék a 8528, vámtarifaszám alá tartozó videomonitor alkatrészeként a 8529 vámtarifaszám alá osztályozható.

4.

42″ színes plazmamonitor, 16:9 képarányú és 1 024 × 768 pixel képfelbontású kialakítással.

A termék fel van szerelve a következő interfészekkel rendelkező bővítőkártyával:

RGB bemenet,

soros RS-232 C interfész,

audiobemenet,

csatlakozási hely egy második bővítőkártya számára.

A csatlakozási hely a második bővítő típusú interfészhez lehetővé teszi számos különböző opciós bemeneti modul, például összetett videojelek, S-video jel és videojel összetevők csatlakoztatását.

8528 21 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya és a 8528, 8528 21 és a 8528 21 90 KN-kód szövege határozza meg.

A 8471 vámtarifaszám alá történő osztályozás kizárt, mivel a terméket nem kizárólag és elsősorban automatikus adatfeldolgozó rendszerben használják (lásd a 84. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 5. B. a) pontját és a 8471 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat I. D. pontját).

A termék nem osztályozható a 8531 vámtarifaszám alá tartozó termékként, mert nem az a funkciója, hogy vizuális jelet adjon jelzési célokból (lásd a 8531 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat D. pontját).

A termék a 8528 vámtarifaszám alá tartozó videomonitor, mert azt sokféle videojel képernyőn történő visszaadására tervezték.

5.

Új négykerekű jármű, 954 cm3 dízelmotorral, a jármű teljes tömege megközelítőleg 1 800 kg (a jármű saját tömege 720 kg és a hasznos terhelés 1 080 kg) és mérete megközelítőleg 2,9 m (hosszúság) × 1,6 m (szélesség).

A jármű két üléssel rendelkezik, beleértve a vezetőülést is.

Az ülések mögött körülbelül 1,2 m (hosszúságú) és 1,4 m (szélességű) méretű nyílt tér található. Billenőszerkezettel van ellátva. Ezt a teret mögöttes tárolórekesz, mechanikai készülékek vagy hasonló berendezések odaerősítésére tervezték.

Az ülésekkel rendelkező tér kisebb, mint az ülések mögötti tér.

A bemutatott jármű nem rendelkezik mögöttes tárolórekesszel vagy bármilyen más tartozékkal.

(Lásd a D. (1) jelű fényképet.)

8704 21 91

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya és a 8704, 8704 21 és a 8704 21 91 KN-kód szövege határozza meg.

A járművet elsősorban nem egy másik jármű, készülék vagy rakomány vontatására vagy tolására tervezték, és ezért nem felel meg a 87. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. pontjában foglalt követelményeknek.

Elsősorban nem személyek szállítására tervezték.

Ez nem billenős kocsi (lásd a 8704 10 alszámhoz tartozó HR Magyarázatot).

Konstrukciója alapján (például billenőszerkezet) elsősorban áruk szállítására tervezték.

A)

Image

B)

Image

C)

Image

D)

Image


(1)  A fényképek csupán információként szolgálnak.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/24


A BIZOTTSÁG 2148/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

egyes adalékanyagok állandó és ideiglenes engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új felhasználásainak engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikkére, 9d. cikke (1) bekezdésére és 9e. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 25. cikkére (2),

mivel:

(1)

Az 1832/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmány-adalékanyagok felhasználásának engedélyezéséről az Európai Unióban.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 25. cikke átmeneti intézkedéseket állapít meg a takarmány-adalékanyagokra vonatkozó, e rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően az 524/70 irányelvvel összhangban benyújtott engedélykérelmekre.

(3)

Az e rendelet mellékleteiben felsorolt adalékanyagokra vonatkozó engedélykérelmeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt nyújtották be.

(4)

A tagállamok ezen engedélykérelmekre vonatkozó, a 70/524/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése szerint leadott megjegyzéseit az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt továbbították a Bizottságnak. Ezért az ilyen kérelmeket továbbra is a 70/524/EGK irányelv 4. cikkével összhangban kell kezelni.

(5)

A vulkáni eredetű klinoptilolit „kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek” csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagként való felhasználását, első alkalommal, ideiglenesen az 1245/1999/EK rendelet (3) engedélyezte a sertések, a nyulak és a baromfik esetében.

(6)

Új adatokat nyújtottak be a határozatlan idejű engedélykérelem alátámasztására. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelvben az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek.

(7)

Ennek megfelelően e terméket, a vulkáni eredetű klinoptilolitot határozatlan időre e rendelet I. mellékletében megállapított bizonyos feltételek mellett engedélyezni kell.

(8)

A Bacillus licheniformis (DSM 5749) és a Bacillus subtilis (DSM 5750) mikroorganizmus-készítmény felhasználását a 2437/2000/EK bizottsági rendelet (4) engedélyezte ideiglenesen a hízósertések és határozatlan időre a malacok esetében.

(9)

Új adatokat nyújtottak be e mikroorganizmus-készítmény hízósertés esetében való felhasználásra vonatkozó, határozatlan idejű engedélykérelem alátámasztása céljából. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelvben az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek. Új adatokat nyújtottak be a malacok esetében való felhasználásra szánt mikroorganizmus-készítményhez kapcsolódó maximális életkor megváltoztatására vonatkozó kérelem alátámasztása céljából. A vizsgálat azt mutatja, hogy az engedély ilyen megváltoztatására előírt feltételek teljesültek.

(10)

Az 1436/98/EK bizottsági rendelet (5) első alkalommal, ideiglenesen engedélyezte a Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) mikroorganizmus-készítmény felhasználását a malacok esetében.

(11)

A 2690/99/EK bizottsági rendelet (6) első alkalommal, ideiglenesen engedélyezte az Enterococcus faecium (DSM 7134) és a Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) mikroorganizmus-készítmények felhasználását a malacok esetében.

(12)

Új adatokat nyújtottak be e két mikroorganizmus-készítményre vonatkozó, határozatlan idejű engedélykérelem alátámasztása céljából. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelvben az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek.

(13)

Ennek megfelelően e három, a II. mellékletben felsorolt három mikroorganizmus-készítmény felhasználását határozatlan időre engedélyezni kell.

(14)

Adatokat nyújtottak be a mikroorganizmus-csoportba tartózó új, Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 adalékanyag tejelő tehén esetében történő engedélyezésére vonatkozó kérelem alátámasztása céljából.

(15)

Az e rendelet III. mellékletében említett mikoorganizmus-készítményre vonatkozó engedélykérelmek vizsgálata azt mutatta, hogy a 70/524/EGK irányelv 9e. cikkének (1) bekezdésében említett feltételek teljesültek.

(16)

A Takarmányozási Tudományos Bizottság (SCAN) az „Egyes mikroorganizmusok takarmány-adalékanyagként való felhasználásáról szóló vélemény”-ében 2003. április 25-én véleményt nyilvánított ezen takarmány-adalékanyag felhasználásáról és arra a következtetésre jutott, hogy ez az adalékanyag nem jelent veszélyt állategészségügyi, emberi egészségvédelmi illetve környezeti szempontból az e rendelet III. mellékletében megállapított feltételek szerint.

(17)

A Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz enzimkészítmény felhasználását első alkalommal, ideiglenesen az 1436/98/EK bizottsági rendelet engedélyezte a hízócsirkék esetében.

(18)

A Trichoderma longibrachiatum (IMI-SD 142) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz enzimkészítmény felhasználását első alkalommal, ideiglenesen az 1436/1998/EK bizottsági rendelet folyékony formában és az 1353/2000/EK bizottsági rendelet (7) szilárd formában engedélyezte a hízócsirkék esetében.

(19)

A Trichoderma longibrachiatum (IMI-SD 135) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz enzimkészítmény felhasználását első alkalommal, ideiglenesen az 1436/1998/EK bizottsági rendelet folyékony formában és az 1353/2000/EK bizottsági rendelet szilárd formában engedélyezte a hízócsirkék esetében.

(20)

Új adatokat nyújtottak be e három enzimkészítményre vonatkozó, határozatlan idejű engedélykérelem alátámasztása céljából. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek.

(21)

Ennek megfelelően e három, a IV. mellékletben felsorolt enzimkészítmény felhasználását határozatlan időre engedélyezni kell.

(22)

A Penicillium funiculosum (IMI SD 101) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz és endo-1,4-béta-xilanáz enzimkészítmény felhasználását első alkalommal, határozatlan időtartamra az 1259/2004/EK bizottsági rendelet (8) engedélyezte a hízócsirkék esetében. E készítmény használatát a 418/2001/EK bizottsági rendelet (9) ideiglenesen engedélyezte a hízópulykák, a tojótyúkok és a hízósertések esetében.

(23)

Új adatokat nyújtottak be ezen enzimkészítmények malacokra és hízókacsákra való kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem alátámasztása céljából.

(24)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) véleményt nyilvánított e készítmény használatáról, amelyben kinyilvánítja, hogy ez a készítmény az V. mellékletben említett feltételeknek megfelelően nem jelent veszélyt e további állatkategóriákra.

(25)

A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 9e. cikkének (1) bekezdésében az ilyen készítmény engedélyezésére előírt feltételek teljesültek.

(26)

Ennek megfelelően az V. mellékletben említett ezen enzimkészítmény felhasználását ideiglenesen négy évre engedélyezni kell.

(27)

E kérelmek vizsgálata azt mutatja, hogy a dolgozók a mellékletekben rögzített adalékanyagoknak való kitettséggel szembeni védelme érdekében bizonyos eljárások bevezetése szükséges. Ilyen védelmet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (10) alkalmazása biztosít.

(28)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET,

1. cikk

A „kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek” csoportjába tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való felhasználását határozatlan időre engedélyezik az I. mellékletben megállapított feltételek alapján.

2. cikk

A „mikroorganizmusok” csoportjába tartozó készítmények takarmány-adalékanyagként való felhasználását határozatlan időre engedélyezik a II. mellékletben megállapított feltételek alapján.

3. cikk

A „mikroorganizmusok” csoportjába tartozó készítményt takarmány-adalékanyagként ideiglenesen 4 évre engedélyezik a III. mellékletben megállapított feltételek alapján.

4. cikk

Az „enzimek” csoportjába tartozó készítmények takarmány-adalékanyagként való felhasználását határozatlan időre engedélyezik a IV. mellékletben megállapított feltételek alapján.

5. cikk

Az „enzimek” csoportjába tartozó készítményt takarmány-adalékanyagként ideiglenesen engedélyezik 4 évre az V. mellékletben megállapított feltételek alapján.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-àn.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb az 1800/2004/EK bizottsagi rendelettel (HL L 317., 2004.10.16., 37. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(3)  HL L 150., 1999.6.17., 15. o.

(4)  HL L 280., 2000.11.4., 28. o.

(5)  HL L 191., 1998.7.7., 15. o.

(6)  HL L 326., 1999.12.18., 33. o.

(7)  HL L 62., 2001.3.2., 3. o.

(8)  HL L 239., 2004.7.9., 8. o.

(9)  HL L 62., 2001.3.2., 3. o.

(10)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o.


I. MELLÉKLET

EK sorszám

Adalékanyagok

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Maximáliséletkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

mg/kg a teljes értékű takarmányban

Kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek

E 567

Vulkáni eredetű klinoptilolit

Vulkáni eredetű hidratált kalcium-alumínium-szilikát legalább 85 % klinoptilolit- és legfeljebb 15 % földpát-, csillám- és agyagtartalommal, rost- és kvarcmentes

Legnagyobb ólomtartalom: 80 mg/kg

Sertések

20 000

Valamennyi takarmány

Határozatlan időre

Nyulak

20 000

Valamennyi takarmány

Határozatlan időre

Baromfi

20 000

Valamennyi takarmány

Határozatlan időre


II. MELLÉKLET

EK sorszám

Adalékanyagok

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

CFU/kg a teljes értékű takarmányban

Mikroorganizmusok

E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(1:1 arányban)

Bacillus licheniformis és Bacillus subtilis keveréke legalább

3,2 × 109 CFU/gramm adalékanyag-tartalommal (baktériumonként 1,6 × 109 CFU/g adalékanyag)

Hízósertés

1,28 × 109

1,28 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

Határozatlan időre

Malacok

1,28 × 109

3,2 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

Maximum kb. 35 kg-os malacok esetében való alkalmazásra.

Határozatlan időre

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Saccharomyces cerevisiae készítmény, amely tartalmaz legalább:

5 × 109 CFU/gramm adalékanyagot

Malacok

(elválasztott)

5 × 109

1 × 1010

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

Maximum kb. 35 kg-os elválasztott malacok esetében való alkalmazásra.

Határozatlan időre

E 1706

Enterococcus faecium

DSM 7134

Lactobacillus rhamnosus

DSM 7133

Keverék:

Enterococcus faecium készítmény, amely grammonként tartalmaz legalább: 7 × 109 CFU-t

és

Lactobacillus rhamnosus készítmény, amely grammonként tartalmaz legalább: 3 × 109 CFU-t

Malacok

(elválasztott)

2,5 × 109

5 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

Maximum kb. 35 kg-os elválasztott malacok esetében való alkalmazásra.

Határozatlan időre


III. MELLÉKLET

Sorszám (vagy EK sorszám)

Adalékanyagok

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Maximáliséletkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

CFU/kg a teljes értékű takarmányban

Mikroorganizmusok

24

Kluyveromyces marxianu var. lactisK1 BCCM/MUCL 39434

Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 lactisK1 készítmény, amelynek legkisebb aktivitása: 1,0 × 108 CFU/gramm

Tejelő tehenek

0,25 × 106

1,0 × 106

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet és az eltarthatóság időtartamát.

Nem szabad pelletált előkeverékben és takarmányban használni.

A tejelő tehenek esetében való használatra, különösen akkor, ha legalább 14 napos időszakra elérik a napi tejhozam maximumát.

A beadható napi adag összege minden egyes tehén esetében 1,0 × 107 CFU.

2008. december 20.


IV. MELLÉKLET

EK sorszám

Adalékanyagok

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy – kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban

Enzimek

E 1615

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6

Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz készítmény, amelynek legkisebb aktivitása:

 

Szilárd formában: 70 000 BGN/g (1)

 

Folyékony formában: 14 000 BGN/ml

Hízócsirke

1 050 BGN

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:

2 800 BGN.

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként béta-glükánokban) gazdag összetett takarmányokban való alkalmazásra, pl. azokban, amelyek több mint 35 % árpát tartalmaznak.

Határozatlan időre

E 1616

Endo-1,4-béta-glükanáz EC 3.2.1.4

Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) által termelt endo-1,4(4)-béta-glükanáz készítmény, amelynek legkisebb aktivitása:

 

Szilárd formában: 2 000 CU/g (2)

 

Folyékony formában: 2 000 CU/ml

Hízócsirke

500 CU

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:

500-1 000 CU.

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként béta-glükánokban) gazdag összetett takarmányokban való alkalmazásra, pl. azokban, amelyek több mint 40 % árpát tartalmaznak.

Határozatlan időre

E 1617

Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8

Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) által termelt endo-1,4(4)-béta-xilanáz készítmény, amelynek legkisebb aktivitása:

 

Szilárd formában: 6 000 EPU/g (3)

 

Folyékony formában: 6 000 EPU/ml

Hízócsirke

1 500 EPU

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:

1 500-3 000 EPU.

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban) gazdag összetett takarmányokban való alkalmazásra, pl. azokban, amelyek több mint 40 % búzát tartalmaznak.

Határozatlan időre


(1)  Egy BGN az az enzimmennyiség, amely percenként egy mikromol redukáló cukrot (glükóz-ekvivalenst) szabadít fel árpa béta-glükánból pH 4,8 mellett és 50 °C-on.

(2)  Egy CU az az enzimmennyiség, amely percenként 0,128 mikromol redukáló cukrot (glükóz-ekvivalenst) szabadít fel árpa béta-glükánból pH 4,5 mellett és 30 °C-on.

(3)  Egy EPU az az enzimmennyiség, amely percenként 0,0083 mikromol redukáló cukrot (xilóz-ekvivalenst) szabadít fel pelyvás zab-xilánból pH 4,7 mellett és 30 °C-on.


V. MELLÉKLET

Sorszám

(vagy EK sorszám)

Adalékanyagok

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban

Enzimek

30 (vagyE 1604)

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6

Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8

Penicillium funiculosum (IMI SD 101) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz és endo-1,4-béta-xilanáz készítmény, amelynek legkisebb aktivitása:

 

Porított formában:

 

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz:

2 000 U (1)/g

 

Endo-1,4-béta-xilanáz:

1 400 U (2)/g

 

Folyékony formában:

 

Endo-1,3(4)-béta-glükanáz:

500 U/ml

 

Endo-1,4-béta-xilanáz:

350 U/ml

Malacok (elválasztott)

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz:100 U

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz:100 U

 

endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként béta-glükánban és arabinoxilánokban ) gazdag összetett takarmányokban való alkalmazásra, pl. azokban, amelyek több mint 30 % árpát vagy 20 % búzát tartalmaznak.

4.

Maximum kb. 35 kg-os elválasztott malacok esetében való alkalmazásra.

2008. december 20.

endo-1,4-béta-xilanáz:70 U

Hízókacsa

endo-1,3(4)-béta-glükanáz:100 U

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:

 

endo-1,3(4)-béta-glükanáz:100 U

 

endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként béta-glükánban és arabinoxilánokban) gazdag összetett takarmányokban való alkalmazásra, pl. azokban, amelyek több mint 50 % árpát vagy 60 % búzát tartalmaznak.

2008. december 20.

endo-1,4-béta-xilanáz:70 U


(1)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 5,55 mikromol redukáló cukrot (maltóz-ekvivalenst) szabadít fel árpa béta-glükánból pH 5,0 mellett és 50 °C-on.

(2)  Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 4,00 mikromól redukáló cukrot (maltóz-ekvivalenst) szabadít fel nyírfa-xilánból 5,5 pH mellett és 50 °C-on.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/34


A BIZOTTSÁG 2149/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

a Norvégiából származó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkeknek az Európai Közösségbe történő behozatalára 2005-re alkalmazandó vámkontingensek megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösség és a Norvég Királyság között az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvéről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2004. október 25-i 2004/859/EK tanácsi határozatra (2) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és a Norvég Királyság között az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvéről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás III. pontja meghatározza a Norvégiából származó egyes árucikkek behozatalára vonatkozó éves vámkontingenst. E kontingenst 2005-re vonatkozóan meg kell nyitni.

(2)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) meghatározza a vámkontingensek kezelési módjára vonatkozó szabályokat. Helyénvaló annak előírása, hogy az ezzel a rendelettel megnyitott vámkontingenseket ezeknek a szabályoknak megfelelően kell kezelni.

(3)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Szerződés I. mellékletében nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben szereplő, Norvégiából származó termékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek 2005. január 1-jétől december 31-ig nyitottak.

2. cikk

Az 1. cikkben hivatkozott közösségi vámkontingenseket a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkeinek megfelelően kell alkalmazni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a 70. oldalát.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A Norvégiából származó termékek Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó éves vámkontingensek

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Az éves kontingens mennyisége 2005.1.1-jétől

A kontingens határain belül alkalmazandó vámtétel

09.0765

1517 10 90

Margarin, a folyékony margarin kivételével, 10 tömegszázalékot nem meghaladó tejzsírtartalommal

2 470 tonna

mentes

09.0771

ex 2207 10 00

(TARIC-kód 90)

Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet nem az EGK-Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

164 000 hektoliter

mentes

09.0772

ex 2207 20 00

(TARIC-kód 90)

Etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal, amelyet nem az EGK-Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

14 340 hektoliter

mentes

09.0774

2403 10

Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótló tartalommal is

370 tonna

mentes


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/36


A BIZOTTSÁG 2150/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

a Törökországból származó egyes termékeknek az Európai Közösségbe történő behozatalára vonatkozó 2005. évi vámkontingens megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az egyes feldolgozott mezőgazdasági termékekre alkalmazandó szabályokról szóló, 1997. április 29-i 1/97 EK–Törökország társulási tanácsi határozatra (2) és különösen annak 1. cikkére,

mivel:

(1)

Az EK–Törökország Társulási Tanács 1/97 határozata a vámuniónak a kereskedelem fejlődése elősegítésére vonatkozó célkitűzéseivel összhangban az egyes tésztakészítmények Törökországból a Közösségbe történő behozatalára értékben kifejezett éves vámkontingenst hoz létre. A 2005-re vonatkozó kontingenst meg kell nyitni és az annak kedvezményeiből való részesülést az 1/95 EK–Törökország társulási tanácsi határozat alkalmazására irányuló részletes szabályok megállapításáról szóló 1/96 határozat módosításáról szóló, 2001. március 28-i 1/2001 EK–Törökország társulási tanácsi határozatban (3) előírt A.TR. szállítási bizonyítványhoz kell kötni.

(2)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (4) meghatározza a vámkontingensek kezelési módjára vonatkozó szabályokat. Helyénvaló annak előírása, hogy az ezzel a rendelettel megnyitott vámkontingenseket ezeknek a szabályoknak megfelelően kell kezelni.

(3)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Szerződés I. mellékletében nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott közösségi vámkontingens 2005. január 1-jétől december 31-ig nyitott a mellékletben említett, Törökországból behozott termékekre vonatkozóan.

Az ezen vámkontingens kedvezményeiből való részesülés az EK–Törökország Társulási Tanács 1/2001 határozatának megfelelő A.TR. szállítási bizonyítvány felmutatásához kötött.

2. cikk

Az 1. cikkben említett közösségi vámkontingenst a Bizottság a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkének megfelelően kezeli.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnők


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 126., 1997.5.17., 26. o.

(3)  HL L 98., 2001.4.7., 31. o.

(4)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Kontingens

Alkalmazandó vámtétel

09.0205

1902 11 00

1902 19

Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp

2,5 millió EUR

10,67 EUR/nettó 100 kg


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/38


A BIZOTTSÁG 2151/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2005. évi vámkontingens megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Norvég Királyság között az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyvéről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 1996. december 6-i 96/753/EK tanácsi határozatra (2) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Norvég Királyság között az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyvéről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló 96/753/EK tanácsi határozat a Norvégiából származó csokoládé és más kakaótartalmú élelmiszer-készítmények behozatalára éves vámkontingenst határoz meg. Ezt a kontingenst 2005-re meg kell nyitni.

(2)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) szabályokat állapít meg a vámkontingensek kezelésére. Helyénvaló rendelkezni arról, hogy az e rendelettel megnyitott vámkontingenst ezekkel a szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az I. mellékletben nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2005. január 1-jétől december 31-ig a Közösségbe importált, Norvégiából származó és a mellékletben felsorolt árukra az ott jelzett éves kontingens határain belül a mellékletben előírt vámtételek vonatkoznak.

2. cikk

Az 1. cikkben említett vámkontingenst a Bizottság a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban kezeli.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 345., 1996.12.31., 78. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Kontingens

Alkalmazandó vámtétel

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Csokoládé és más kakaótartalmú élelmiszer-készítmény, az 1806 10 KN-kód alá tartozó, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával készült kakaópor kivételével

5 500 tonna

35,15 EUR/100 kg


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/40


A BIZOTTSÁG 2152/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

a harmadik országokból Spanyolországba importált cirokra alkalmazott vám csökkentésére vonatkozó pályázati felhívások kiírásáról szóló 238/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Spanyolországba történő kukorica- és cirokimport és a Portugáliába történő kukoricaimport vámkontingenseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 1839/95/EK bizottsági rendelet (2) megállapította a pályázati felhívások végrehajtásához szükséges különleges feltételeket.

(2)

Gazdasági okokból helyénvaló a 238/2004/EK bizottsági rendeletben (3) meghatározott pályázati felhívást hatályon kívül helyezni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 238/2004/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.1.12., 78. o.

(2)  HL L 177.,1997.7.28., 4. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.).

(3)  HL L 40., 2004.2.12., 23. o.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/41


A BIZOTTSÁG 2153/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 15-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az e rendelet 1. cikkének a), b), c), d), e), és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci és közösségi árai közötti különbség export-visszatérítésből fedezhető.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer közös részletes szabályairól, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontokról szóló, 2000. július 13-i 1520/2000/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni, abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1520/2000/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban minden egyes kérdéses alaptermékre 100 kg-ként minden hónapban rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

Mindazonáltal a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékek esetében magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével a visszatérítésekkel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek. Szükséges megfelelő óvintézkedéseket tenni a veszély elkerülése érdekében, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráták rögzítése az ezen termékekkel kapcsolatos visszatérítések előzetes megállapítására módot ad e két cél teljesítésére.

(5)

Az 1520/2000/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a visszatérítési ráták rögzítésekor adott esetben figyelembe veendők a szóban forgó termék közös piacszervezéséről szóló rendeletnek megfelelően, a rendelet A. mellékletében feltüntetett alaptermékekre vagy a megfeleltetett termékekre vonatkozó, minden tagállamban termelési visszatérítések, támogatások vagy azonos hatású intézkedések.

(6)

Az 1255/1999/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy támogatás nyújtható a Közösségben előállított és kazeinné feldolgozott fölözött tejre, ha ez a tej és az abból előállított kazein megfelel bizonyos feltételeknek.

(7)

A vaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása során felhasznált tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás nyújtásáról szóló, 1997. december 15-i 2571/97/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza, hogy a csökkentett árú vajat és tejszínt a bizonyos termékek előállításával foglalkozó iparágak számára hozzáférhetővé kell tenni.

(8)

A 2004. október 1-jétől hatályos, Bulgáriából származó egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalára és a Bulgáriába irányuló egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek kivitelére vonatkozóan önálló és átmeneti intézkedéseket elfogadó, 2004. szeptember 24-i 1676/2004/EK tanácsi rendelettel (4) összhangban a Szerződés I. mellékletébí nem szereplő, feldolgozott, Bulgáriába exportált mezőgazdasági termékek export-visszatéritéssel nem támogathatók.

(9)

Az e rendeletben előirt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1520/2000/EK rendelet A. mellékletében és az 1255/1999/EK rendelet 1. cikkében feltüntetett, illetve az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták a jelen melléklet szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Az 1. cikktől eltérve és 2004. október 1-jei hatállyal a mellékletben meghatározott ráták nem alkalmazandók a Szerződés I. mellékletben nem szereplő árukra Bulgáriába történő kivitel esetén.

3. cikk

Ez a rendelet 2004. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 177., 2000.7.15., 1. o. A legutóbb a 886/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 14. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 350., 1997.12.20., 3. o. A legutóbb a 921/2004/EK rendelettel (HL L 163., 2004.4.30., 94. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 301., 2004.9.28., 1. o.


MELLÉKLET

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2004. december 17-én vonatkozó visszatérítési ráták

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

ex 0402 10 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):

 

 

a)

3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor

b)

Egyéb termékek kivitelekor

27,00

27,00

ex 0402 21 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint a 26 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3):

 

 

a)

A 2571/97/EK rendelet szerint előállított, csökkentett árú, a PG 3-nak megfeleltetett termékek formájában vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

34,57

34,57

b)

Egyéb termékek kivitelekor

70,00

70,00

ex 0405 10

Súly szerint 82 % (PG 6) zsírtartalmú vaj:

 

 

a)

A 2571/97/EK rendeletben meghatározott szabványokkal összhangban előállított, csökkentett árú vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

46,00

46,00

b)

2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40 % vagy nagyobb súlyú tejzsírt tartalmazó termékek kivitelekor

138,25

138,25

c)

Egyéb termékek kivitelekor

131,00

131,00


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/44


A BIZOTTSÁG 2154/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke értelmében a rendelet 1. cikkében felsorolt termékek világkereskedelmi ára és ugyanezen termékek közösségi ára közötti különbséget a Szerződés 300. cikke szerint kötött megállapodásokból adódó korlátokon belül export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az 1255/1999/EK rendelet szerint a rendelet 1. cikkében említett, természetes állapotban exportált termékek után járó visszatérítések meghatározásakor a következőket kell figyelembe venni:

az aktuális helyzet és a jövőbeni trend, tekintettel a tej és tejtermékek áraira és készleteire a közösségi piacon, illetve a tej és tejtermékek áraira a nemzetközi kereskedelemben,

az értékesítési költségek és a közösségi piacokról a kikötőkbe vagy más exporthelyszínekre történő szállítás legkedvezőbb díjai, illetve az áruknak a rendeltetési ország piacára való eljuttatásával kapcsolatban felmerülő költségek,

a tej és tejtermékek piaca közös szervezésének célkitűzései, amelyek egyensúlyi helyzetet és természetes fejlődést hivatottak biztosítani az árak és a kereskedelem vonatkozásában e piacokon,

a Szerződés 300. cikkével összhangban megkötött megállapodásokból származó korlátok,

a zavarok elkerülésének fontossága a közösségi piacon,

a javasolt exportok gazdasági vonzata.

(3)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke (5) bekezdésének értelmében a közösségi árakat azon árak figyelembevételével kell kialakítani, melyek a kivitel tekintetében a legkedvezőbbek, a világpiaci árakat pedig a következők figyelembevételével kell kialakítani:

a)

a harmadik országok piaci árai;

b)

a harmadik országokból származó importra vonatkozó legkedvezőbb árak a rendeltetési hely szerinti harmadik országokban;

c)

az exportáló harmadik országokban feljegyzett termelői árak, figyelembe véve, ahol szükséges, az ilyen országok által nyújtott támogatásokat;

d)

a közösségi határparitásos kínálati árak.

(4)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke (3) bekezdése értelmében a világpiaci helyzet, illetve bizonyos piacok egyedi követelményei szükségessé tehetik a rendelet 1. cikkében említett termékek után járó visszatérítés differenciálását rendeltetési hely szerint.

(5)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy azoknak a termékeknek a listáját, amelyekre export-visszatérítést nyújtanak, valamint e visszatérítések összegét legalább négyhetente egyszer rögzíteni kell; a visszatérítés összege azonban maradhat ugyanazon a szinten négy hétnél tovább is.

(6)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. január 26-i 174/1999/EK bizottsági rendelet (2) 16. cikkének megfelelően, a hozzáadott cukrot tartalmazó tejtermékek esetén a visszatérítés két összetevő összegével egyezik meg; az egyik a tejtermék mennyiségét képviselő összetevő, amelyet az alapösszeg és az érintett termék tejterméktartalmának szorzataként kell meghatározni; a másik a hozzáadott szacharóz mennyiségét képviselő összetevő, amelyet a teljes termék szacharóztartalmának és a cukorágazat piacainak közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (3) 1. cikkének (1) bekezdése d) pontjában felsorolt termékekre a kivitel napján érvényes visszatérítés alapösszegének szorzataként kell meghatározni. Ez utóbbi összetevőt azonban csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a hozzáadott szacharóz a Közösségben betakarított cukorrépából vagy cukornádból készült.

(7)

A 896/84/EGK (4) bizottsági rendelet kiegészítő rendelkezéseket állapított meg a visszatérítések nyújtására vonatkozóan az egyik gazdasági évről a másikra való áttéréssel kapcsolatban; e rendelkezések lehetővé teszik a visszatérítések differenciálását a termékek gyártási időpontjának függvényében.

(8)

Az ömlesztett sajt után járó visszatérítés összegének kiszámításához elő kell írni, hogy kazein és/vagy kazeinát hozzáadása esetén ez a mennyiség nem veendő figyelembe.

(9)

A fentebb ismertetett szabályoknak a tej- és tejtermékpiac jelenlegi helyzetére és különösen e termékek Közösségen belüli és világpiaci áraira való alkalmazásából következően a visszatérítés összegét az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkében említett, feldolgozás nélkül exportált termékekre járó export-visszatérítések a mellékletben kerültek meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 20., 1999.1.27., 8. o. A legutóbb a 1846/2004/EK rendelettel (HL L 322., 2004.10.22., 16. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 91., 1984.4.1., 71. o. A legutóbb a 222/88/EGK bizottsági rendelettel (HL L 28., 1988.2.1., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről szóló, 2004. december 16-i bizottsági rendelethez

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,85

A01

EUR/100 kg

75,55

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,15

A01

EUR/100 kg

82,35

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,54

A01

EUR/100 kg

85,43

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,32

A01

EUR/100 kg

88,97

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5885

A01

EUR/kg

0,7555

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

21,53

A01

EUR/100 kg

30,75

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1288

A01

EUR/kg

0,1840

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

48,59

A01

EUR/100 kg

62,37

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,72

A01

EUR/100 kg

65,10

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,05

A01

EUR/100 kg

69,37

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,38

A01

EUR/100 kg

69,80

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4859

A01

EUR/kg

0,6237

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5405

A01

EUR/kg

0,6937

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,548

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

10,49

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,08

A01

EUR/100 kg

23,03

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

127,49

L02

EUR/100 kg

100,71

A01

EUR/100 kg

135,79

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

112,50

L02

EUR/100 kg

88,87

A01

EUR/100 kg

119,83

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

116,99

L02

EUR/100 kg

92,42

A01

EUR/100 kg

124,61

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

153,96

L02

EUR/100 kg

121,63

A01

EUR/100 kg

164,00

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

123,15

L02

EUR/100 kg

97,28

A01

EUR/100 kg

131,16

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

16,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

20,48

0406 10 20 9290

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,05

0406 10 20 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

8,36

0406 10 20 9610

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,22

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,79

0406 10 20 9620

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

28,18

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

25,17

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

31,46

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,98

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,22

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,82

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

38,52

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

11,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

14,29

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

13,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

17,33

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

28,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

35,49

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,47

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,84

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,77

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,50

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,63

0406 30 31 9710

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,03

0406 30 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,51

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,96

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

54,36

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,66

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,82

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,00

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,09

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,24

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,48

0406 90 33 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,50

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

78,30

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

53,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

77,65

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,58

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,58

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,60

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,88

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,77

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,02

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,03

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,11

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,64

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,76

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,41

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,87

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,45

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,78

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,31

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,18

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,57

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,26

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

47,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

68,37

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,13

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,44

NB: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) találhatók.

A numerikus rendeltetésihely-kódok a 2081/2003/EK rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) találhatók.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

L01

Szentszék, a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyen a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol befolyást és az Amerikai Egyesült Államok,

L02

Andorra és Gibraltár,

L03

Ceuta, Melilla, Izland, Norvégia, Svájc, Liechtenstein, Andorra, Gibraltár, Szentszék (szokásos megnevezése: Vatikán), Törökország, Románia, Bulgária, Horvátország, Kanada, a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyen a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol befolyást, Ausztrália és Új-Zéland,

L04

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Szerbia és Montenegró, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság,

A „970” kód magában foglalja a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában, valamint a 44. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett kiviteleket, valamint az olyan haderőkkel kötött szerződések keretében történő kiviteleket, amelyek valamely tagállam területén állomásoznak, ám nem tartoznak annak fennhatósága alá.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/52


A BIZOTTSÁG 2155/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos vajtípusokra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos állandó pályázati felhívás közzétételéről szóló, 2004. március 26-i 581/2004/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

A bizonyos tejtermékek export-visszatérítésére vonatkozó pályázati eljárás megállapításáról szóló, 2004. március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikkének értelmében és a pályázati felhívásra beérkezett pályázatok megvizsgálását követően helyénvaló rögzíteni az export-visszatérítések felső értékét a 2004. december 15-én záruló pályázati időszakra.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 581/2004/EK rendelettel megnyitott állandó pályázat 2004. december 15-én záruló pályázati időszakára a visszatérítés maximális összegét az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre u ezen rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 90., 2004.3.27., 64. o.

(3)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o.


MELLÉKLET

(EUR/100 kg)

Termék

Export-visszatérítés nómenklatúrakód

Az export-visszatérítés maximális összege

Az 581/2004/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésében említett célállomású export esetén

Az 581/2004/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésében említett célállomású export esetén

Vaj

ex ex 0405 10 19 9500

135,00

Vaj

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

139,00

Vajolaj

ex ex 0405 90 10 9000

169,00


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/54


A BIZOTTSÁG 2156/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A sovány tejporra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos állandó pályázati felhívás közzétételéről szóló, 2004. március 26-i 582/2004/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

A bizonyos tejtermékek export-visszatérítésére vonatkozó pályázati eljárás megállapításáról szóló 2004. március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikkének értelmében és a pályázati felhívásra beérkezett pályázatok megvizsgálását követően helyénvaló rögzíteni az export-visszatérítések felső értékét a 2004. december 15-én záruló pályázati időszakra.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 582/2004/EK rendelet által megnyitott állandó pályázat 2004. december 15-én záruló pályázati időszakára a visszatérítés maximális összege az említett 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre és célállomásokra 31,00 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező érvényű és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 90., 2004.3.27., 67. o.

(3)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/55


A BIZOTTSÁG 2157/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokból származó mezőgazdasági termékekre és a feldolgozásukkal nyert árukra alkalmazandó szabályokról, valamint az 1706/98/EK rendelet (2) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. december 10-i 2286/2002/EK tanácsi rendeletre,

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokból származó mezőgazdasági termékekre és a feldolgozásukkal nyert árukra alkalmazandó szabályokról, valamint a 2286/2002/EK tanácsi rendeletnek a marhahúságazatban való alkalmazási szabályait megállapító, 2003. december 19-i 2247/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2247/2003/EK rendelet 1. cikke lehetővé teszi behozatali engedélyek kiadását a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre. Ugyanakkor a behozatal nem haladhatja meg az exportáló harmadik országokra meghatározott mennyiségi korlátokat.

(2)

A 2004. december 1. és 10. között beadott behozatali engedély iránti kérelmek, a 2247/2003/EK rendelet értelmében kicsontozott húsban kifejezve, a Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékek esetében nem haladják meg az ezen államok viszonylatában rendelkezésre álló mennyiségeket. Erre tekintettel a behozatali engedélyek kiadhatók a kért mennyiségekre.

(3)

Rögzítendők azok a mennyiségek, amelyekre 2005. január 1-jétől az engedélyeket kérelmezni lehet, 52 100 t összmennyiségen belül.

(4)

Kívánatos emlékeztetni arra, hogy ez a rendelet nem érinti az egészségügyi és állategészségügyi ellenőrzések szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék, valamint friss hús és húsalapú termékek harmadik országokból történő importja esetén felmerülő problémáiról szóló, 1972. december 12-i, 72/462/EGK tanácsi irányelv (4) alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az alábbi tagállamok bocsátanak ki 2004. december 21-én behozatali engedélyeket egyes afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból származó, kicsontozott húsban kifejezett, a marhahúságazathoz tartozó termékek vonatkozásában, az alábbi mennyiségekre és származási országokra:

 

Egyesült Királyság:

183,5 t Botswanából származó termék,

104 t Namíbiából származó termék,

 

Németország:

196,5 t Botswanából származó termék,

15,3 t Namíbiából származó termék.

2. cikk

Az engedély iránti kérelmek, a 2247/2003/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében, 2005. január hónap első tíz napja folyamán nyújthatók be a következő kicsontozottmarhahús-mennyiségekre:

Botswana:

18 916 t,

Kenya:

142 t,

Madagaszkár:

7 579 t,

Szváziföldröl:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

13 000 t.

3. cikk

Ez a rendelet 2004. december 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 348., 2002.12.21., 5. o.

(3)  HL L 333., 2003.12.20., 37. o. A legutóbb az 1118/2004/EK rendelettel (HL L 217., 2004.6.17., 10. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/57


A BIZOTTSÁG 2158/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 1995. december 22-i 3072/95/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének és a 3072/95/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ezen rendeletek 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci árfolyamjegyzései, illetve árai és ugyanezen termékeknek a Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

A 3072/95/EK rendelet 13. cikkének értelmében a visszatérítéseket egyfelől a gabonafélék, a rizs és a tört rizs rendelkezésre álló készletei aktuális helyzetének és távlati alakulásának, valamint a Közösség piacán érvényes áraiknak, illetve a gabonafélék, a rizs, a tört rizs és a gabonaágazatba tartozó termékek világpiaci árainak figyelembevételével kell rögzíteni. Ugyanezen cikkek értelmében fontos biztosítani továbbá a gabonafélék és a rizs piacainak kiegyensúlyozottságát, valamint az árak és a kereskedelem természetes alakulását, illetve emellett figyelembe kell venni a tervezett export gazdasági vonatkozásait és a Közösség piacán fellépő zavarok elkerüléséhez fűződő érdeket is.

(3)

A gabonafélékből és rizsből előállított termékek import- és exportrendszeréről szóló 1518/95/EK bizottsági rendelet (3) 4. cikke meghatározta azokat a konkrét kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni az ezekre a termékekre járó visszatérítés kiszámításánál.

(4)

Egyes feldolgozott termékek vonatkozásában a nyújtandó visszatérítés mértékét, termékektől függően, azok hamu-, nyerscellulóz-, maghéj-, fehérje-, zsír- vagy keményítőtartalma függvényében differenciálni kell, mivel e tartalom különösen jól mutatja a feldolgozott termék által ténylegesen tartalmazott alapanyag mennyiségét.

(5)

Ami a maniókagyökeret és más trópusi gyökereket és gumókat, valamint a belőlük készült lisztet illeti, a szóba jöhető export gazdasági vonatkozásai, különös tekintettel ezeknek a termékeknek a jellegére és eredetére, jelenleg nem teszik szükségessé export-visszatérítés rögzítését. A gabonafélékből készült egyes feldolgozott termékek esetében a Közösség nemzetközi kereskedelemben való részvételének kis jelentősége jelenleg nem teszi szükségessé export-visszatérítés rögzítését.

(6)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását egyes termékekre, rendeltetési helyük szerint.

(7)

A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A visszatérítés időszakon belül módosítható.

(8)

Egyes kukorica felhasználásával készült feldolgozott termékeket hőkezelésnek vethetnek alá, ami felveti annak a veszélyét, hogy olyan visszatérítés megállapítására kerül sor, amely nem felel meg a termék minőségének. Szükségesnek mutatkozik pontosítani, hogy az ilyen termékek, amelyek előkocsonyásított keményítőt tartalmaznak, nem részesülhetnek export-visszatérítésben.

(9)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) pontjában, valamint a 3072/95/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett és az 1518/95/EK rendelet hatálya alá eső termékek exportjára adott export-visszatérítések e rendelet mellékletének megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 329., 1995.12.30., 18. o. A legutóbb az 411/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 62., 2002.3.5., 27. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 55. o. A legutóbb az 2993/95/EK rendelettel (HL L 312., 1995.12.23., 25. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2004. december 16-i rendeletéhez, a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazható visszatérítések rögzítéséről

Termékkód

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

73,67

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

65,49

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,21

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

61,40

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,07

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,23

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

64,16

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

49,12

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

64,16

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

64,16

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

49,12

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

67,23

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

46,66

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,12


(1)  Semmiféle visszatérítés nem jár az olyan termékekre, amelyeket a keményítő előkocsonyásítását eredményező hőkezelésben részesítettek.

(2)  A visszatérítések megadására a módosított 2730/75/EGK tanácsi rendeletnek megfelelően kerül sor (HL L 281., 1975.11.1., 20. o.).

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).

A többi viszonylat a következőképpen került meghatározásra:

C10

:

Valamennyi viszonylat.

C11

:

Valamennyi viszonylat, Bulgária kivételével.

C12

:

Valamennyi viszonylat, Románia kivételével.

C13

:

Valamennyi viszonylat, Bulgária és Románia kivételével.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/60


A BIZOTTSÁG 2159/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci árai és e termékeknek a Közösségen belüli jegyzései vagy árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Az 1784/2003/EK rendeletnek a gabonaalapú keveréktakarmányokra vonatkozó import- és exportszabályozásra való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról, valamint az import- és exportengedélyek rendszerének a gabona- és rizságazatban való alkalmazása sajátos szabályairól szóló 1162/95/EK rendelet módosításáról szóló, 1995. június 29-i 1517/95/EK bizottsági rendelet (2) 2. cikke meghatározta azokat a sajátos kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni az ezekre a termékekre járó visszatérítés kiszámítása során.

(3)

E számítás során figyelembe kell venni a gabonatermék-tartalmat is. Az egyszerűsítés érdekében a visszatérítés a „gabonakészítmények” két kategóriájára fizetendő, nevezetesen egyfelől a kukoricára, amely a legáltalánosabban használt gabonaféle az exportált keveréktakarmányok előállítása során, valamint a kukoricaalapú termékekre, másfelől az „egyéb gabonafélékre”, amely utóbbi kategóriába tartozik a kukorica, illetve kukoricaalapú termékek kivételével valamennyi egyéb, visszatérítésben részesíthető gabonakészítmény. Visszatérítés a keveréktakarmányban lévő gabonatermék mennyiségére jár.

(4)

Ezen túlmenően a visszatérítés összegének megállapításakor figyelembe kell venni ezeknek a termékeknek a világpiaci értékesítési lehetőségeit és feltételeit, a közösségi piacon jelentkező zavarok elkerülésének szükségességét és az export gazdasági vonatkozásait is.

(5)

A gabonapiac jelenlegi helyzete és különösen az ellátás biztosításának kilátásai miatt az export-visszatérítéseket be kell szüntetni.

(6)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet szerinti és az 1517/95/EK rendelet hatálya alá tartozó keveréktakarmányok exportjára alkalmazandó visszatérítések a jelen rendelet melléklete szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-àn.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 51. o.


MELLÉKLET

a Bizottság 2004. december 16-i rendeletéhez, a gabonaalapú keveréktakarmányok exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

Az export-visszatérítésben részesülő termékek kódja:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Gabonakészítmények

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

Kukorica és kukoricaalapú termékek:

KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 kódok

C10

EUR/t

0,00

Gabonakészítmények, a kukorica és a kukoricaalapú termékek kivételével

C10

EUR/t

0,00

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

C10

:

Valamennyi viszonylat.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/62


A BIZOTTSÁG 2160/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban a melasztól eltérő termékek behozatalára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 23-i 1423/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára és 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2004/2005-ös gazdasági évre az 1210/2004/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezeket az árakat és vámokat legutóbb az 1918/2004/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket az 1423/95/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/2005-ös gazdasági évre az 1210/2004/EK rendelet által rögzített, az 1423/95/EK rendelet 1. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 16. o. A legutóbb a 624/98/EK rendelettel (HL L 85., 1998.3.20., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 232., 2004.7.1., 11. o.

(4)  HL L 329., 2004.11.4., 9. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2004. december 17-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

18,24

7,18

1701 11 90 (1)

18,24

13,18

1701 12 10 (1)

18,24

6,99

1701 12 90 (1)

18,24

12,66

1701 91 00 (2)

17,88

17,89

1701 99 10 (2)

17,88

12,44

1701 99 90 (2)

17,88

12,44

1702 90 99 (3)

0,18

0,46


(1)  Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 178., 2001.6.30., 1. o.).

(2)  Az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének I. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 178., 2001.6.30., 1. o.).

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/64


A BIZOTTSÁG 2161/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdése és a 1785/2003/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdése mindkét rendelet 1. cikkében felsorolt termékek esetén export-visszatérítést biztosít a világpiacon tapasztalható árfolyamok és árak és a Közösségen belüli árak közti különbségek fedezésére.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazásának közös szabályairól, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontokról szóló, 2000. július 13-i 1520/2000/EK bizottsági rendelet (3) határozza meg azokat a termékeket, amelyek esetén meg kell szabni a visszatérítési rátát; ezt akkor kell alkalmazni, ha a termékeket az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében vagy a 1785/2003/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt termékek formájában exportálják.

(3)

Az 1520/2000/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdése első albekezdésével összhangban a 100 kilogrammra vonatkozó visszatérítési rátát minden egyes érintett alaptermék esetén minden hónapra meg kell határozni.

(4)

Az azokra a visszatérítésekre bevezetett kötelezettségvállalások, amelyeket a Szerződés I. mellékletében nem szereplő mezőgazdasági termékek exportjára kívánnak nyújtani, kockázatossá válhatnak a magas visszatérítési ráta előzetes rögzítése miatt. Emiatt az ilyen jellegű helyzetekre tekintettel óvintézkedések bevezetésére van szükség, anélkül azonban, hogy a hosszú időtartamú szerződések megkötését ezzel meghiúsítanák. A visszatérítések előzetes rögzítése esetére meghatározott különleges visszatérítési ráták meghatározása olyan intézkedés, amely lehetővé teszi, hogy ezek a különféle célkitűzések egyidejűleg teljesülhessenek.

(5)

Figyelemmel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a tésztakészítményeknek a Közösségből az Egyesült Államokba történő kiviteléről szóló, a 87/482/EGK tanácsi rendelettel (4) jóváhagyott egyezségre, az érkezési hely alapján különbséget kell tenni az 1902 11 00 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek visszatérítése esetén.

(6)

Az 1520/2000/EK rendelet 4. cikke (3) és (5) bekezdése alapján csökkentett export-visszatérítési rátát kell meghatározni, figyelembe véve az alkalmazandó termelési visszatérítés mennyiségét az 1722/93/EGK bizottsági rendeletnek (5) megfelelően, a termékek előállításának feltételezett időszaka alatt felhasznált érintett alaptermékek esetére.

(7)

A szeszesitalok esetén az előállítás során felhasznált gabonafélék ára csekély hatást gyakorol. Mindazonáltal az Egyesült Királyság, Írország és Dánia csatlakozási szerződése 19. jegyzőkönyve biztosítja a közösségi gabonaféléknek a gabonaalapú szeszesitalok gyártásában történő felhasználásának elősegítését célzó, szükséges intézkedések meghozatalát. Következésképpen szükség van a szeszesitalok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó visszatérítési ráták megfelelő módosítására.

(8)

A 2004. október 1-jen hatályba lépő, egyes Bulgáriából származó, feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalára és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Bulgáriába történő kivitelére vonatkozó autonóm és átmeneti intézkedéseket elfogadó, 2004. szeptember 24-i 1676/2004/EK tanácsi rendelettel (6) összhangban nem jogosultak export-visszatérítésre azok a Bulgáriába exportált, feldolgozott mezőgazdasági termékek, amelyek a Szerződes I. mellékletében nem kerültek említésre.

(9)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1520/2000/EK rendelet A. mellékletében és az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkében vagy az 1785/2003/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésében felsorolt és az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében, illetőleg az 1785/2003/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott termékek formájában exportált alaptermékekre alkalmazandó visszatérítési ráták e rendelet mellékletében kerülnek meghatározásra.

2. cikk

A mellékletben meghatározott ráták az 1. cikktől eltérve 2004. október 1-jei hatállyal nem alkalmazandók a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott árukra, amennyiben azok Bulgáriába kerülnek kivitelre.

3 cikk

Ez a rendelet 2004. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(3)  HL L 177., 2000.7.15., 1. o. A legutóbb az 886/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 163., 2004.5.1., 14. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 275., 1987.9.29., 36. o.

(5)  HL L 159., 1993.7.1., 112. o. A legutóbb a 1548/2004/EK rendelettel (HL L 280., 2004.31.8., 11. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 301.,2004.9.28., 1. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékek esetén 2004. december 17-től alkalmazandó visszatérítési ráták

(EUR/100 kg)

KN-kód

A termék megnevezése (1)

Az alaptermék 100 kg-jára számított visszatérítési ráta

A visszatérítés előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1001 10 00

Durumbúza:

 

 

– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek exportja esetén

– egyéb esetekben

1001 90 99

Közönséges búza és a kétszeres:

 

 

– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek exportja esetén

– egyéb esetekben:

 

 

– – amikor az 1520/2000/EK rendelet (2) 4. cikke (5) bekezdése alkalmazandó

– – amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– – egyéb esetekben

1002 00 00

Rozs

1003 00 90

Árpa

 

 

– amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– egyéb esetekben

1004 00 00

Zab

1005 90 00

Kukorica (csemegekukorica) a következő formában felhasználva:

 

 

– keményítő:

 

 

– – amikor az 1520/2000/EK rendelet (2) 4. cikke (5) bekezdése alkalmazandó

4,093

4,093

– – amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

0,696

0,696

– – egyéb esetekben

4,093

4,093

– az 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 és 2106 90 55 KN-kód alá tartozó (4) glükóz, glükózszirup, maltodextrin, maltodextrinszirup

 

 

– – amikor az 1520/2000/EK rendelet (2) 4. cikke (5) bekezdése alkalmazandó

3,070

3,070

– – amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

0,522

0,522

– – egyéb esetekben

3,070

3,070

– amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

0,696

0,696

– egyéb (ideértve a feldolgozatlan kukoricát)

4,093

4,093

Az 1108 13 00 KN-kód alá tartozó burgonyakeményítő, hasonlóan a feldolgozott kukoricából nyerhető termékekhez:

 

 

– amikor az 1520/2000/EK rendelet (2) 4. cikke (5) bekezdése alkalmazandó

4,093

4,093

– amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

0,696

0,696

– egyéb esetekben

4,093

4,093

ex 1006 30

Teljesen hántolt rizs:

 

 

– kerekszemű

– közepesszemű

– hosszúszemű

1006 40 00

Tört rizs

1007 00 90

Nem hibrid, vetésre szánt cirokmag


(1)  Amennyiben az alaptermék és/vagy megfeleltetett termék feldolgozásával nyert mezőgazdasági termékek érintettek, az 1520/2000/EK bizottsági rendelet E mellékletében meghatározott együtthatót kell alkalmazni (HL L 177., 2000.7.15., 1. o.).

(2)  Az érintett termékek a 3505 10 50 KN-kód alá tartoznak.

(3)  Az 1784/2003/EK rendelet III mellékletében felsorolt vagy a 2825/93/EGK rendelet 2. cikkében hivatkozott termékek (HL L 258., 1993.10.16., 6. o.).

(4)  Az NC 1702 30 99, 1702 40 90 és 1702 60 90 KN-kód alá tartozó, glükóz- és fruktózszirup összekeveréséből származó szirupok esetén az export-visszatérítés esetleg csak a glükózszirupra nyújtható.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/68


A BIZOTTSÁG 2162/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

az árpa exportjára az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1757/2004/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg árpa exportjára szóló export-visszatérítésekre egyes harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

A gabonák export-visszatérítésének odaítéléséről és a gabonapiacon kialakuló zavarok esetén hozandó intézkedésekről szóló 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó bizonyos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet 7. cikke alapján a Bizottság úgy dönt, hogy – a meghirdetett pályázatok alapján – nem hirdet ki nyertest.

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1757/2004/EK rendeletben közzétett, az árpa export-visszatérítésére vonatkozó pályázati felhívásra válaszul beérkezett, 2004. december 10. és 16. kőzőtt értesített pályázatokkal kapcsolatban semmilyen intézkedést nem kell tenni.

2. cikk

E rendelet 2004. december 17-én lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 313., 2004.10.12., 10. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel módosított (HL L 123., 2004.4.7., 50. o.) rendelet.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/69


A BIZOTTSÁG 2163/2004/EK RENDELETE

(2004. december 16.)

az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a zabot érintő, Finnországban és Svédországban a 2004/2005-ös gazdasági évre foganatosítandó különleges intervenciós intézkedésről szóló, 2004. szeptember 3-i 1565/2004/EK bizottsági rendeletre (3),

mivel:

(1)

Az 1565/2004/EK rendelet pályázatot hirdetett meg a Finnországban és Svédországban termelt és a Finnországból és Svédországból – Bulgária, Norvégia, Románia és Svájc kivételével – valamennyi harmadik országba exportálandó zabra szóló export-visszatérítésekre.

(2)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése indokolt.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében2004. december 10. és 16. között benyújtott ajánlatok tekintetében a zab maximális export-visszatérítése 29,46 EUR/t-ban kerül rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb az 1431/2003/EK rendelettel (HL L 203., 2003.8.12., 16. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 285., 2004.9.4., 3. o.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/70


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. október 25.)

az Európai Közösség és a Norvég Királyság között, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/859/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Egyrészről az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyve (1), másrészről az EGT megállapodás – az EGT-Vegyesbizottság 140/2001 határozata (2) által módosított – 3. jegyzőkönyve meghatározza egyes mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmi rendszerét a szerződő felek között.

(2)

A 140/2001 határozat elfogadásának időpontjában az EK és Norvégia közös nyilatkozatban rögzítették, hogy a 3. jegyzőkönyv I. táblázatában szereplő termékekre kivetett vámok nem-mezőgazdasági alkotóelemét meg kell szüntetni. Ez alapján 2004. március 11-én lezárultak a bizottsági és norvég tisztviselők közötti megbeszélések. Az új vámengedményeket az EGT-Vegyesbizottságnak az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvét módosító határozatával kell végrehajtani.

(3)

Egy levélváltás formájában megkötendő, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvéről szóló, az Európai Közösség és a Norvég Királyság között létrejövő megállapodás megtárgyalására is sor került az ezen megbeszélések eredményeinek figyelembevétele érdekében.

(4)

Az ennek a határozatnak a végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 468/1999/EGK tanácsi határozatnak (3) megfelelően kell elfogadni.

(5)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvére vonatkozó megállapodást a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a Közösség tekintetében jogilag kötelező erejű megállapodás aláírására jogosult személyt.

3. cikk

Az ennek a határozatnak a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket a 4. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell meghozni.

4. cikk

(1)   A Bizottságot a 3448/93/EK tanácsi rendelet (4) 16. cikkében említett, a feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

(2)   Az e bekezdésre való hivatkozások esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3)   A bizottság elfogadja saját eljárás szabályzatát.

Kelt Luxemburgban, 2004. október 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. VERDONK


(1)  HL L 171., 1973.6.27., 2. o.

(2)  HL L 22., 2002.1.24., 34. o.

(3)  HL L 184, 1999.7.17., 23. o.

(4)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.


MEGÁLLAPODÁS

levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság közötti, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvéről

Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy megerősíthetem a Közösség egyetértését az ezen levélhez csatolt, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvére vonatkozó „kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv”-vel.

Lekötelezne, ha megerősítené, hogy a Norvég Királyság Kormánya egyetért ennek a levélnek a tartalmával.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

KÖLCSÖNÖSEN ELFOGADOTT JEGYZŐKÖNYV

I.   Bevezetés

2004. március 11-én, a Norvégia és a Bizottság tisztviselői közötti több találkozót követően megállapodás jött létre a vámcsökkentésről, illetve -eltörléséről számos, az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvében (1) vagy az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti 1973-as szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvében (2) szereplő feldolgozott mezőgazdasági termék vonatkozásában.

Ezek az engedmények javíthatják Norvégia és a Közösség piacra jutási esélyeit, és igénylik az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvének, valamint a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvének módosítását. Ezért a két fél megállapodott abban, hogy a hatóságaikhoz jóváhagyásra beterjesztenek néhány változtatást azon behozatali szabályokra vonatkozóan, amelyeket az egyes feldolgozott mezőgazdasági termékekre alkalmaznak. A változtatásokat az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvét módosító EGT-vegyesbizottsági határozat formájában, illetve a jelen megállapodás esetében az Európai Közösség és a Norvég Királyság közötti levélváltás formájában fogják végrehajtani.

A 2. jegyzőkönyv módosításai 2005. január 1-jén lépnek hatályba.

A két fél megállapodik abban, hogy a vonatkozó behozatali szabályok a 2002. november 27-i, levélváltás formájában létrejött megállapodás helyébe lépnek.

II.   Norvég behozatali szabályok

2005. január 1-jétől Norvégia az alábbi éves vámkontingenseket nyitja meg a Közösség számára:

Norvég vámtarifa-kódok

Leírás

Mennyiség

Alkalmazandó vámtétel

1506.0021

Faggyú, faggyúolaj és pataolaj

2 360 tonna

Nulla

1518.0041

Lenmagolaj

100 tonna

Nulla

III.   Közösségi behozatali szabályok

2005. január 1-jétől a Közösség az alábbi éves vámkontingenseket nyitja meg Norvégia számára:

Tételszám

KN kód

Leírás

Mennyiség

Alkalmazandó vámtétel

09.0765

1517 10 90

Margarin, kivéve a folyékony margarint, legfeljebb 10 tömegszázalék tejzsírtartalommal

2 470 tonna

Nulla

09.0771

ex 2207 10 00

(TARIC-kód 90)

Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, kivéve az EGK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből nyertet

164 000 hektoliter

Nulla

09.0772

ex 2207 20 00

(TARIC-kód 90)

Etilalkohol és egyéb szeszek, denaturált, bármilyen erősséggel, kivéve az EGK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből nyertet

14 340 hektoliter

Nulla

09.0774

2403 10

Dohányáru, akár tartalmaz dohányhelyettesítőket valamilyen arányban, akár nem

370 tonna

Nulla

IV.   Közösségi behozatali szabályok egyes üdítőitalokra

2005. január 1-jétől kezdődő hatállyal a jelenlegi szabályozások felfüggesztik a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyve szerinti, a 2202 10 00 (víz, beleértve az olyan ásványvizet és a szénsavas vizet, amely hozzáadott cukrot vagy más édesítőszert vagy ízesítést tartalmaz), és az ex 2202 90 10 (egyéb, cukrot – szacharózt vagy invertcukrot – tartalmazó alkoholmentes italok) KN-kódok alá besorolt árukra alkalmazott nulla százalékos vámtételű rendszert.

A Közösség egyéves nulla százalékos vámtételű vámkontingenst nyit meg január 1-jétől december 31-ig a Norvégiából származó és a 2202 10 00 (víz, beleértve az olyan ásványvizet és szénsavas vizet, amely hozzáadott cukrot vagy más édesítőszert vagy ízesítést tartalmaz) és az ex 2202 90 10 (egyéb, cukrot – szacharózt vagy invertcukrot – tartalmazó alkaoholmentes italok) KN-kódok alá besorolt árukra, a következő mennyiségre: 14,3 millió liter 2005-ben. A megadott vámkontingensen kívül az importvám 0,047 €/liter lesz. Az importvámot évente felül kell vizsgálni a Norvégia és a Közösség közötti cukorárak különbségének alapján.

2005. október 31-én és minden következő év október 31-én, ha a vámkontingenst már kimerítették, a következő év január 1-jétől alkalmazandó vámtételt 10 %-kal meg kell emelni. Ha a kontingens nem merült ki addig az időpontig, az 1. bekezdésben említett termékek korlátlan, nulla százalékos vámtételű hozzáférést kapnak a Közösség irányában, a következő év január 1-jétől december 31-ig.

V.   A II., III. és IV. pontban rögzített vámkontingenseket az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti 1973-as szabadkereskedelmi megállapodás 3. jegyzőkönyvében megállapított származási szabályokkal összhangban álló származású termékekre kell megadni.

Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom levelének a mai napon történő kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

„Megtiszteltetés számomra, hogy megerősíthetem a Közösség egyetértését az ehhez a levélhez csatolt „kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv”-vel az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvére vonatkozóan.”

Megtisztelés számomra, hogy megerősíthetem: a Kormányom egyetért az Ön levelének tartalmával és a módosítások javasolt hatálybalépésének időpontjával.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Done at Brussels,

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

For the Government of the Kingdom of Norway

Por el Gobierno del Reino de Noruega

Za vládu Norského království

På vegne af Kongeriget Norges regering

Im Namen des Königreichs Norwegen

Norra Kuningriigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας

Pour le gouvernement du Royaume de Norvège

Per il Governo del Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes valdības vārdā

Norvegijos Karalystės Vyriausybės vardu

A Norvég Királyság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Renju tan-Norveġja

Voor de Regering van het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Rządu Królestwa Norwegii

Pelo Governo do Reino da Noruega

Za vládu Nórskeho kráľovstva

Za vlado Kraljevine Norveške

Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Norges regering

Image


(1)  HL L 22., 2002.1.24., 34. o.

(2)  HL L 171., 1973.6.27., 2. o.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/78


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. október 25.)

az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról

(2004/860/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikkére, 63. cikke első bekezdésének 3. pontjára, 66. és 95. cikkére, összafüggésben 300. cikke (2) bekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Bizottság 2002. június 17-i tárgyalási felhatalmazását követően, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról a svájci hatóságokkal folytatott tárgyalások megfelelően befejeződtek.

(2)

Kívánatos a 2004. június 25-én parafált megállapodás aláírása, figyelemmel a későbbi időpontban történő megkötésre.

(3)

A megállapodás előírja egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazását. Ezeket a rendelkezéseket a megállapodás hatálybalépéséig ideiglenesen kell alkalmazni.

(4)

A schengeni vívmányoknak az Európai Közösséget létrehozó szerződésen alapuló továbbfejlesztése tekintetében megfelelő az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (1) egyes rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazása Svájc vonatkozásában is a megállapodás aláírásától kezdődően.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv, valamint a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozat (2) értelmében ez a határozat az Egyesült Királyság helyzetét nem érinti.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv, valamint Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozat (3) értelmében, ez a határozat Írország helyzetét nem érinti.

(7)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv értemében ez a határozat Dánia helyzetét nem érinti,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodást, valamint az ahhoz kapcsolódó záróokmányt, az Európai Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságokról szóló, levélváltás formájában megkötött megállapodást, és a vegyesbizottságok együttes üléseiről szóló nyilatkozatot – a megkötésre figyelemmel – a Tanács az Európai Közösség nevében jóváhagyja.

A megállapodás és a kapcsolódó okmányok szövegét csatolták e határozathoz (4).

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak és a kapcsolódó okmányoknak – a megkötésre is figyelemmel – az Európai Közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ezt a határozatot az e megállapodás A. és B. mellékletében felsorolt rendelkezések alkalmazási körébe tartozó területekre és azok továbbfejlesztésére is alkalmazni kell, amennyiben erre az Európai Közösséget létrehozó szerződés jogalapot nyújt vagy az 1999/436/EK határozat (5) ilyen jogalapot határozott meg.

4. cikk

(1)   Az 1999/437/EK határozat 1–4. cikkének rendelkezéseit Svájcnak az Európai Unióról szóló szerződés IV. címén alapuló, a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulására is alkalmazni kell.

(2)   Azt megelőzően, hogy a Tanács tagjait képviselő küldöttségek részt vesznek a megállapodás 7. cikke (4) és (5) bekezdésének valamint a 10. cikkének megfelelően létrehozott vegyesbizottság határozataiban, a Tanács keretében határoznak közös álláspont elfogadásáról.

5. cikk

A megállapodás 14. cikke (2) bekezdésével összhangban, a megállapodás 1., 3-6. cikkét, valamint a 7. cikke (2) bekezdése a) pontjának első mondatát a megállapodás hatálybalépéséig, ideiglenesen kell alkalmazni.

Kelt Luxemburgban, 2004. október 25-én.

a Tanács részéről

az elnökasszony

R. VERDONK


(1)  HL L 176., 1999.7.10. 31. o.

(2)  HL L 131., 2000.6.1. 43. o.

(3)  HL L 64., 2002.3.07. 20. o.

(4)  Az 13054/04 tanácsi dokumentum a következő címen található: http://register.consilium.eu.int

(5)  HL L 176., 1999.7.10., 17. o.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/80


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. december 7.)

a Bosznia-Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/883/EK tanácsi határozat módosításáról

(2004/861/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

A Bosznia-Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, november 5-i 2002/883/EK tanácsi határozat (3) magában foglal egy támogatást, amely egy legfeljebb 20 millió EUR főösszegű kölcsönösszetevőből és egy legfeljebb 40 millió EUR összegű támogatás-összetevőből áll.

(2)

Az Európai Bizottság és a Bosznia-Hercegovina közötti megállapodás tárgyát képező szükséges politikai reformok végrehajtásának késedelme miatt eddig csak az első (15 millió EUR) és a második (20 millió EUR) részlet folyósítására kerülhetett sor. A legfeljebb 25 millió EUR összegű harmadik, egyben záró részlet még mindig esedékes.

(3)

Bosznia-Hercegovina elkötelezetten tovább kíván haladni a gazdasági stabilizáció és reformok útján. A korábbi, készenléti IMF-hitel folyósítására irányuló megállapodás 2004. februári sikeres lezárását követően tárgyalások folytak egy új, az IMF által támogatott programról.

(4)

Az országnak a nemzetközi pénzügyi intézmények által biztosítható támogatáson túl továbbra is külső pénzügyi támogatásra van szüksége.

(5)

A jelenleg hatályos 2002/883/EK tanácsi határozatot módosítani kell, hogy az 2004. november 9. után is lehetővé tegye a támogatási összegekre és a kölcsönösszegek folyósítására vonatkozó kötelezettségvállalást és kifizetést.

(6)

A Szerződés a 308. cikkben foglaltakon kívül nem ír elő hatásköröket e határozat elfogadására.

(7)

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 2002/883/EK határozat 6. cikkének második albekezdése helyébe a következő lép:

„Ezt a határozatot 2004. november 8-tól 2005. június 30-ig kell alkalmazni.”

Kelt Brüsszelben, 2004. december 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. ZALM


(1)  HL C 290., 2004.11.27., 6. o.

(2)  A véleményadásra 2004. október 28-án került sor (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.)

(3)  HL L 308., 2002.11.9., 28. o.


17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/81


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. december 7.)

a Szerbia és Montenegrónak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/882/EK határozat módosításáról

(2004/862/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002. november 5-i 2002/882/EK tanácsi határozat (3) célja a fizetési mérleg egyensúlyának fenntarthatósága és az ország tartalékpozíciójának biztosítása.

(2)

A támogatás alapján, összesen 105 millió EUR összegben két részlet kifizetésére került sor 2002-ben és 2003-ban. A közösen megállapított strukturális intézkedések végrehajtásában bekövetkezett késedelmek miatt a harmadik (25 millió EUR összegű) részlet végrehajtása még mindig esedékes. A 2003-ban megállapított újabb 70 millió EUR feltételeiről és eljárási szabályairól tárgyalásokat kell folytatni, illetve azokban meg kell állapodni.

(3)

Szerbia és Montenegró hatóságai a jelenlegi IMF-program keretében elkötelezettséget vállaltak a gazdasági reform és stabilizáció mellett, amelyet a strukturális reformok életre keltésének biztató jelei is tanúsítanak.

(4)

Az országnak a nemzetközi pénzügyi intézmények által biztosítható támogatáson túl továbbra is szüksége van külső pénzügyi támogatásra.

(5)

A 2002/882/EK határozatot úgy kell módosítani, hogy az 2004. november 9. után is lehetővé tegye a támogatási összegekre és a kölcsönösszegek folyósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat, illetve kifizetéseket.

(6)

A Szerződés a 308. cikkben foglaltakon kívül nem ír elő hatásköröket e határozat elfogadására.

(7)

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 2002/882/EK határozat 6. cikke második albekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ezt a határozatot 2004. november 8-tól 2006. június 30-ig kell alkalmazni.”

Kelt Brüsszelben, 2004. december 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. ZALM


(1)  HL C 290., 2004.11.27., 6. o.

(2)  A véleményadásra 2004. október 28-án került sor (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.)

(3)  HL L 308., 2002.11.9., 25. o. A 2003/825/EK határozattal (HL L 311., 2003.11.27., 28. o.) módosított határozat.


Bizottság

17.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/82


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. november 30.)

egyes tagállamoknak 2005-ben a TSE-k felszámolására és megfigyelésére irányuló programjainak jóváhagyásáról és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékének megállapításáról

(az értesítes a B(2004) 4603. számú dokumentummal történt)

(2004/863/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állategészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 24. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 90/424/EGK határozat egyes állatbetegségek felszámolása és megfigyelése céljából lehetővé teszi a Közösség pénzügyi hozzájárulását.

(2)

A legtöbb tagállam programokat nyújtott be a Bizottságnak egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE-k) felszámolására és megfigyelésére.

(3)

Vizsgálatuk után a tagállamok által a TSE-k felszámolására és megfigyelésére benyújtott programok megfelelőnek minősültek az egyes állatbetegségek felszámolására és folyamatos ellenőrzésére vonatkozó közösségi szempontok megállapításáról szóló, 1990. november 27-i 90/638/EGK tanácsi határozatnak (2).

(4)

Ezek a programok szerepelnek az egyes TSE-k felszámolására és megfigyelésére irányuló, a Közösségtől származó pénzügyi hozzájárulásra jogosult programok elsőbbségi listáján, amelyet 2005-ben a közösségi pénzügyi hozzájárulásra jogosult, az egyes TSE-k felszámolását és monitoringját célzó programok jegyzékéről szóló, 2004. október 14-i 2004/696/EK bizottsági határozat (3) hozott létre.

(5)

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) éves programokat ír elő a szarvasmarha-, juh- és kecskefélékben előforduló TSE-k felszámolására és megfigyelésére.

(6)

Mivel az állat- és közegészségügy területén a közösségi célkitűzések elérése érdekében a TSE-k felszámolásának és megfigyelésének jelentőssége igen nagy, helyénvaló vizsgálatonként és TSE ellenőrző programonként egy megállapított maximális összegig az elvégzett gyorstesztekből adódóan a tagállamok által kifizetett költségek 100 %-ának visszatérítése.

(7)

Ugyanezen oknál fogva helyénvaló vizsgálatonként és a surlókór felszámolására irányuló programonként egy megállapított maximális összegig az elvégzett genotípus-vizsgálatokból adódóan a tagállamok által kifizetett laboratóriumi költségek 100 %-ának visszatérítése.

(8)

A közös mezőgazdasági politika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet (5) előírja, hogy az állatbetegségek felszámolására és megfigyelésére irányuló programok az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből kerülnek finanszírozásra. Pénzügyi ellenőrzési célra az említett rendelet 8. és 9. cikkét kell alkalmazni.

(9)

A Közösség pénzügyi hozzájárulását csak azzal a feltétellel lehet odaítélni, hogy a TSE-k felszámolására és megfigyelésére irányuló programok hatékony végrehajtásra kerülnek, és a tagállamok rendelkezésre bocsátanak minden szükséges információt az e határozatban előírt időn belül.

(10)

Az euróval kapcsolatos agromonetáris szabályok megállapításáról szóló 2799/98/EK tanácsi rendelet (6) 1. cikke d) pontja értelmében meg kell határozni a nemzeti valutában benyújtott kifizetési kérelmek átváltására alkalmazandó árfolyamot.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I. FEJEZET

A TSE megfigyelési programok jóváhagyása és pénzügyi támogatása

1. cikk

(1)   A Belgium által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 3 550 000 eurót.

2. cikk

(1)   A Cseh Köztársaság által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 1 700 000 eurót.

3. cikk

(1)   A Dánia által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 2 375 000 eurót.

4. cikk

(1)   A Németország által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 15 020 000 eurót.

5. cikk

(1)   Az Észtország által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 290 000 eurót.

6. cikk

(1)   A Görögország által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 585 000 eurót.

7. cikk

(1)   A Spanyolország által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 4 780 000 eurót.

8. cikk

(1)   A Franciaország által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 24 045 000 eurót.

9. cikk

(1)   Az Írország által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 6 170 000 eurót.

10. cikk

(1)   Az Olaszország által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 6 660 000 eurót.

11. cikk

(1)   A Ciprus által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 85 000 eurót.

12. cikk

(1)   A Litvánia által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 835 000 eurót.

13. cikk

(1)   A Luxemburg által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 145 000 eurót.

14. cikk

(1)   A Magyarország által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 1 085 000 eurót.

15. cikk

(1)   A Málta által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 35 000 eurót.

16. cikk

(1)   A Hollandia által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 4 270 000 eurót.

17. cikk

(1)   Az Ausztria által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 1 920 000 eurót.

18. cikk

(1)   A Portugália által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 1 135 000 eurót.

19. cikk

(1)   A Szlovénia által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 435 000 eurót.

20. cikk

(1)   A Finnország által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 1 160 000 eurót.

21. cikk

(1)   A Svédország által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 305 000 eurót.

22. cikk

(1)   Az Egyesült Királyság által benyújtott TSE megfigyelési program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 5 570 000 eurót.

23. cikk

A Közösség részéről a TSE megfigyelési programokra irányuló, az 1–22. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás az érintett tagállamok által a vizsgálatok elvégzésére kifizetett költségek 100 %-os aránya, amely nem tartalmazza a hozzáadottérték-adót. A 2005. január 1. és december 31. között a 999/2001/EK rendelet III. mellékletében említett, a szarvasmarha-, juh- és kecskeféléken elvégzett vizsgálatok esetében a maximális összeg vizsgálatonként 8 euró.

II. FEJEZET

A BSE-felszámolási programok jóváhagyása és pénzügyi támogatása

24. cikk

(1)   A Belgium által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 250 000 eurót.

25. cikk

(1)   A Cseh Köztársaság által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 2 500 000 eurót.

26. cikk

(1)   A Dánia által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 200 000 eurót.

27. cikk

(1)   A Németország által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 875 000 eurót.

28. cikk

(1)   Az Észtország által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 25 000 eurót.

29. cikk

(1)   A Görögország által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 150 000 eurót.

30. cikk

(1)   A Spanyolország által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 1 320 000 eurót.

31. cikk

(1)   A Franciaország által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 500 000 eurót.

32. cikk

(1)   Az Írország által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 4 000 000 eurót.

33. cikk

(1)   Az Olaszország által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 205 000 eurót.

34. cikk

(1)   A Ciprus által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 25 000 eurót.

35. cikk

(1)   A Luxemburg által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 150 000 eurót.

36. cikk

(1)   A Hollandia által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 450 000 eurót.

37. cikk

(1)   Az Ausztria által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 10 000 eurót.

38. cikk

(1)   A Portugália által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 975 000 eurót.

39. cikk

(1)   A Szlovénia által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 25 000 eurót.

40. cikk

(1)   A Szlovákia által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 25 000 eurót.

41. cikk

(1)   A Finnország által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 25 000 eurót.

42. cikk

(1)   Az Egyesült Királyság által benyújtott BSE-felszámolási program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 4 235 000 eurót.

43. cikk

A Közösség részéről a BSE-felszámolási programokra irányuló, a 24–42. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás az érintett tagállamok által a tulajdonosok számára a felszámolási program értelmében kivénhedt és elpusztított állatok értékének kárpótlására kifizetett költségek 50 %-os aránya, amely állatonként legfeljebb 500 euró.

III. FEJEZET

A surlókór felszámolására irányuló programok jóváhagyása és pénzügyi támogatása

44. cikk

(1)   A Belgium által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 105 000 eurót.

45. cikk

(1)   A Cseh Köztársaság által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 20 000 eurót.

46. cikk

(1)   A Dánia által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 5 000 eurót.

47. cikk

(1)   A Németország által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 2 275 000 eurót.

48. cikk

(1)   Az Észtország által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 10 000 eurót.

49. cikk

(1)   A Görögország által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 1 555 000 eurót.

50. cikk

(1)   A Spanyolország által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 9 525 000 eurót.

51. cikk

(1)   A Franciaország által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 1 300 000 eurót.

52. cikk

(1)   Az Írország által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 800 000 eurót.

53. cikk

(1)   Az Olaszország által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 2 485 000 eurót.

54. cikk

(1)   A Ciprus által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 5 565 000 eurót.

55. cikk

(1)   A Lettország által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 5 000 eurót.

56. cikk

(1)   A Litvánia által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 5 000 eurót.

57. cikk

(1)   A Luxemburg által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 35 000 eurót.

58. cikk

(1)   A Magyarország által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 5 000 eurót.

59. cikk

(1)   A Hollandia által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 575 000 eurót.

60. cikk

(1)   Az Ausztria által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 10 000 eurót.

61. cikk

(1)   A Portugália által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 695 000 eurót.

62. cikk

(1)   A Szlovénia által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 65 000 eurót.

63. cikk

(1)   A Szlovákia által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 340 000 eurót.

64. cikk

(1)   A Finnország által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg az 5 000 eurót.

65. cikk

(1)   A Svédország által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 10 000 eurót.

66. cikk

(1)   Az Egyesült Királyság által benyújtott, a surlókór felszámolására irányuló program a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra ezennel jóváhagyásra kerül.

(2)   A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladja meg a 7 380 000 eurót.

67. cikk

A Közösség részéről a surlókór felszámolását célzó programokra irányuló, a 44–66. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás az érintett tagállamok által a tulajdonosok számára a felszámolási program értelmében kivénhedt és elpusztított állatok értékének kárpótlására kifizetett költségek 50 %-os aránya, amely állatonként legfeljebb 50 euró, és a genotípus-minták vizsgálatára irányuló költség 100 %-a hozzáadottérték-adó nélkül, amely genotípus-vizsgálatonként legfeljebb 10 euró.

IV. FEJEZET

A Közösség pénzügyi hozzájárulásának feltételei

68. cikk

Az „n” hónapra nemzeti valutában benyújtott kérelmekre vonatkozó átváltási árfolyam az „n+1” hónap tizedik napján érvényes átváltási árfolyam, vagy az említett napot megelőző első napon érvényes árfolyam.

69. cikk

(1)   A Közösség részéről a TSE felszámolási és megfigyelési programokra irányuló, az 1–66. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás abban az esetben ítélhető oda, ha e programok végrehajtása összhangban van a közösségi jog vonatkozó rendelkezéseivel, beleértve a versenyre és a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó szabályokat, valamint az érintett tagállam eleget tesz a következő feltételeknek:

a)

2005. január 1-jéig hatályba lépteti a TSE felszámolási és megfigyelési programokra irányuló törvényeket, rendeleteket és közigazgatási rendelkezéseket;

b)

a 90/424/EGK határozat 24. cikkének (7) bekezdésével összehangban legkésőbb 2005. június 1-jéig elküldi a program előzetes technikai és pénzügyi értékelését;

c)

a TSE megfigyelési program során elért eredményekről és a kifizetett költségekről minden hónapban jelentést küld a Bizottságnak; a jelentést legkésőbb minden hónap vége után legkésőbb négy héttel kell elküldeni. A kifizetett költségeket számítógépes formában az e határozat mellékletében található táblázat alapján kell elküldeni;

d)

legkésőbb 2006. június 1-jéig zárójelentést küld a TSE felszámolási és megfigyelési programok technikai végrehajtásáról, mellékelve a kifizetett költségeket és a 2005. január 1. és december 31. között elért eredményeket;

e)

a programokat hatékonyan hajtja végre;

f)

ezen intézkedésekre vonatkozóan más közösségi hozzájárulást nem kért, és nem is fog kérni.

(2)   Amennyiben az adott tagállam nem tesz eleget ezeknek a szabályoknak, tekintettel a jogsértés természetére és súlyosságára, valamint a Közösséget ért bármilyen anyagi veszteségre, a Bizottság csökkenti a Közösség hozzájárulását.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

70. cikk

Ez a határozat 2005. január 1-jétől alkalmazandó.

71. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 30-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 347., 1990.12.12., 27. o. A 92/65/EGK irányelvvel (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 316., 2004.10.15., 91. o.

(4)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb az 1492/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 274., 2004.8.24., 3. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

(6)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.


MELLÉKLET