ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 367

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. december 14.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 2116/2004/EK rendelete (2004. december 2.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK rendeletnek a Szentszékkel kötött szerződések tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Tanács 2117/2004/EK rendelete (2004. december 7.) a Kínai Népköztársaságból származó, 80 mm-t meghaladó átmérőjű darabos kőszénkoksz behozatalára a 2730/2000/ESZAK bizottsági határozattal kivetett dömpingellenes vám felfüggesztésének meghosszabbításáról

3

 

 

A Bizottság 2118/2004/EK rendelete (2004. december 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 2119/2004/EK rendelete (2004. december 13.) a boralkohol újszerű ipari felhasználására irányuló 53/2004 EK pályázati eljárás meghirdetéséről

8

 

*

A Bizottság 2120/2004/EK rendelete (2004. december 10.) a borágazat ellenőrzésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 2729/2000/EK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 2121/2004/EK rendelete (2004. december 13.) a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló 2158/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 1727/1999/EK rendelet és a Közösség erdőinek a légköri szennyezés elleni védelméről szóló 3528/86/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 2278/1999/EK rendelet módosításáról

17

 

 

A Bizottság 2122/2004/EK rendelete (2004. december 13.) azon mennyiségek rögzítéséről, amelyekre az 1279/98/EK rendelettel Bulgária és Románia számára megállapított, marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingensek keretében a 2005. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan behozatali engedély iránti kérelmek nyújthatók be

21

 

*

A Bizottság 2004/112/EK irányelve (2004. december 13.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról ( 1 )

23

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2004/846/EK:A Politikai és Biztonsági Bizottság Proxima/2/2004 határozata (2004. november 30.) az Európai Uniónak Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban működő rendőri missziója, az EUPOL Proxima misszióvezetőjének kinevezéséről

29

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2004/847/KKBP együttes fellépése (2004. december 9.) az Európai Uniónak az Integrált Rendőri Egységre vonatkozó kinshasai (KDK) rendőri missziójáról (EUPOL Kinshasa)

30

 

*

A Tanács 2004/848/KKBP közös álláspontja (2004. december 13.) az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/661/KKBP közös álláspont módosításáról

35

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

14.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/1


A TANÁCS 2116/2004/EK RENDELETE

(2004. december 2.)

a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK rendeletnek a Szentszékkel kötött szerződések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A házassági ügyekben és a házastársaknak a közös gyermekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. május 29-i 1347/2000/EK tanácsi rendelet (1) 40. cikke előírja, hogy a Szentszék és Portugália, Olaszország, valamint Spanyolország között aláírt szerződések (konkordátumok) alapján a házasság érvénytelenségére vonatkozóan meghozott bármely határozatot az említett rendelet III. fejezetében megállapított feltételek szerint a tagállamoknak el kell ismerni.

(2)

Az 1347/2000/EK rendelet 40. cikkét a 2003-as csatlakozási okmány II. melléklete úgy módosította, hogy az kiterjedjen a Málta és a Szentszék között a kánonjogi házasságok és az egyházi hatóságok és bíróságok által hozott határozatok polgári hatásainak elismeréséről 1993. február 3-án aláírt megállapodásra, az 1995. január 6-án kelt második kiegészítő jegyzőkönyvvel együtt.

(3)

A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (2)2004. augusztus 1-jén hatályba lépett, és azt 2005. március 1-jétől – Dánia kivételével – valamennyi tagállamban alkalmazni kell.

(4)

Málta kérte, hogy a 2201/2003/EK rendelet 63. cikkét, amely azonos az 1347/2000/EK rendelet 40. cikkével, úgy módosítsák, hogy a Máltának a Szentszékkel kötött egyezményéről is említést tegyen.

(5)

A 2003-as csatlakozási okmány 57. cikke értelmében, amennyiben a csatlakozás miatt a csatlakozás előtt elfogadott jogi aktusokat ki kell igazítani, ezeket a kiigazításokat egyszerűsített eljárással el lehet végezni, amelynek során a Tanács, a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz.

(6)

Indokolt tudomásul venni Málta kérését, és a 2201/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2201/2003/EK rendelet 63. cikke a következőképpen módosul:

1.

A (3) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„c)

a Málta és a Szentszék között a kánonjogi házasságok és az egyházi hatóságok és bíróságok által hozott határozatok polgári hatásainak elismeréséről 1993. február 3-án aláírt megállapodás, az ugyanezen a napon kelt végrehajtási jegyzőkönyvvel és az 1995. január 6-án kelt második kiegészítő jegyzőkönyvvel együtt.”

2.

A (4) bekezdést a következő rendelkezés váltja fel:

„(4)   A (2) bekezdésben felsorolt határozatok elismerése Spanyolországban, Olaszországban vagy Máltán ugyanazon eljárásnak és ellenőrzésnek lehet alávetve, mint amelyek az egyházi bíróságok által a (3) bekezdésben említett, a Szentszékkel kötött nemzetközi szerződéseknek megfelelően hozott határozatokra alkalmazhatók.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. március 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. P. H. DONNER


(1)  HL L 160., 2000.6.30., 19. o. A legutóbb az 1804/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 318., 2004.10.19., 7. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 338., 2003.12.23., 1. o.


14.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/3


A TANÁCS 2117/2004/EK RENDELETE

(2004. december 7.)

a Kínai Népköztársaságból származó, 80 mm-t meghaladó átmérőjű darabos kőszénkoksz behozatalára a 2730/2000/ESZAK bizottsági határozattal kivetett dömpingellenes vám felfüggesztésének meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az „alaprendelet”), és különösen annak 14. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság által a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatra,

mivel:

A.   AZ ELJÁRÁS

(1)

A 2730/2000/ESZAK határozattal (2) a Bizottság tonnánként 32,6 EUR végleges dömpingellenes vámot vetett ki az ex 2704 00 19 KN-kód (2704001910 TARIC-kód) alá tartozó, a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: „KNK”) származó, 80 mm-t meghaladó átmérőjű darabos kőszénkoksz (a továbbiakban: „80+ koksz”) behozatalára.

(2)

A 2004/264/EK határozattal (3) (a továbbiakban: a „határozat”) a Bizottság 2004. március 20-tól kezdődő hatállyal kilenc hónapra felfüggesztette a végleges dömpingellenes vám alkalmazását.

B.   A FELFÜGGESZTÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK INDOKAI

(3)

Az alaprendelet 14. cikkének (4) bekezdése rendelkezik a dömpingellenes intézkedések a Közösség érdekében történő felfüggesztésének lehetőségéről, azzal az indokolással, hogy a piaci viszonyok átmenetileg olyan mértékben megváltoztak, hogy a felfüggesztés eredményeképpen a kár valószínűleg nem folytatódna. A dömpingellenes intézkedések a Bizottság határozatával kilenc hónapra felfüggeszthetők. A 14. cikk (4) bekezdése előírja továbbá, hogy a felfüggesztés egy újabb, egy évet nem meghaladó időszakra meghosszabbítható, amennyiben a Tanács a Bizottság javaslata alapján így dönt.

(4)

A végleges dömpingellenes vámnak a határozattal történt felfüggesztése után a Bizottság a 2004/264/EK határozat (15) preambulumbekezdésének megfelelően továbbra is figyelemmel kísérte a 80+ koksz piaci helyzetét. A KNK-ból érkező behozatalok elemzése mellett kérdőívet küldtek valamennyi érintett fél részére, amelyben adatokat kértek be a közösségi termelésről, a piaci értékesítések mennyiségéről és árairól, valamint a nyereségességről a 2003. év és 2004 első hat hónapja tekintetében.

(5)

Mind a panaszos, mind a felhasználói iparágtól érkezett válasz. Négy közösségi termelő működött együtt: három az EU-15-ből (panaszos iparág), egy pedig Lengyelországból. A kőgyapotipar és az öntödék részéről további tizenkét vállalat képviseltette magát.

(6)

A KNK-ból a Közösségbe történő behozatal mennyiségét illetően azt állapították meg, hogy 2004 első hat hónapjában az érintett termék behozatalainak mennyisége 4 %-kal csökkent 2003 azonos időszakához viszonyítva. A korábbi évek tapasztalatai alapján azonban úgy tűnik, hogy a behozatalok nagyobb részére rendszerint az év második felében kerül sor. A 2004. január és június közötti, illetve a 2003 utolsó hat hónapjára eső behozatalok mennyisége összahasonlítása 11 %-os csökkenést mutat.

(7)

Az árak tekintetében a 80+ koksz átlagára 2004 első hat hónapjában 107 %-kal emelkedett a 2003-as átlagárhoz viszonyítva. A tonnánkénti egységár 2003-ban átlagosan 124 EUR volt, 2004 első hat hónapjában pedig 256 EUR. Meg kell jegyezni, hogy 2004 első öt hónapjában az árak csak enyhén emelkedtek, 110 EUR-ról 140 EUR-ra, júniusban viszont 403 EUR-ra szökött fel az ár.

(8)

Az eredeti vizsgálat során a KNK fő versenytársa Lengyelország és a Cseh Köztársaság volt. Az Eurostat adatai alapján 2003-ban az ezen országokból érkező behozatal összesen 924 602 tonnát tett ki, szemben a KNK-ból érkező 318 005 tonnával. Ezek az országok most már a közösségi iparág részei, ezért az adataikat figyelembe vették.

(9)

A közösségi termelők (EU-15) termelése a 2003-as 442 397 tonnáról 2004-ben becslések szerint 543 920 tonnára, azaz 23 %-kal emelkedett. Ugyanebben az időszakban az értékesítési volumen 35 %-kal, az árak pedig 8 %-kal nőttek. A közösségi iparág láthatóan kezdte kiheverni a korábbi kárt okozó helyzetet, amit az is mutat, hogy átlagos nyeresége 2003-ban 8,5 %, 2004 júniusának végén pedig 12,4 % volt.

(10)

Az új EU-tagállamok tekintetében a 80+ koksz termelése főként Lengyelországban és a Cseh Köztársaságban összpontosul. A jelenlegi eljárásban egy lengyel termelő működött együtt. Az EU-25 együttműködő vállalatainak termelése 2003 és 2004 között 30 %-kal nőtt. Ugyanakkor az értékesítési volumen 39 %-kal, az értékesítési árak 12 %-kal emelkedtek. Az EU-25 termelőinek átlagos nyeresége 2003-ban 13 %, 2004-ben 19,1 % volt.

(11)

A KNK-ból a felhasználói iparág által behozott 80+ koksz árai a 2003-as 143 EUR/tonnáról 2004-ben (április–június) 255 EUR/tonnára, azaz 78 %-kal emelkedtek. Az említett felhasználók által megvásárolt kínai koksz mennyisége a 2003-as 158 730 tonnáról 2004-re 65 114 tonna becsült mennyiségre, azaz 59 %-kal esett vissza.

(12)

A felhasználók fenntartják azt az állításukat, miszerint a 80+ kokszból rendelkezésre álló kínálat a közösségi iparág termelésének és értékesítésének jelentős növekedése ellenére nem felel meg a közösségi piaci keresletnek. Emellett azt is állították, hogy a kínai 80+ koksz nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségben, illetve ha mégis, akkor is csak igen magas árakon.

C.   ÖSSZEFOGLALÁS

(13)

A fentiekből kitűnik, hogy a piacon a helyzet ugyanaz, mint az intézkedések felfüggesztésének idején volt. Tekintettel a piaci körülmények ideiglenes változására és különösen az érintett termék kiugróan magas áraira, amely messze meghaladja az eredeti vizsgálatban megállapított, kárt okozó szintet, valamint a 80+ koksz kínálat hiányára, úgy ítélték, hogy a közösségi iparágnak a KNK-ból származó 80+ koksz behozatalai által okozott kár megismétlődése a jelenlegi körülmények között valószínűtlen, és a felfüggesztés meghosszabbítása a Közösség érdekeit szolgálja. Következésképpen a felfüggesztéshez előírt feltételek továbbra is teljesülnek.

(14)

A fenti megállapítások figyelembevételével azt javasolják, hogy a 80 mm-t meghaladó átmérőjű darabos kőszénkoksz behozatalára vonatkozó dömpingellenes vám felfüggesztését az alaprendelet 14. cikkének (4) bekezdése alapján további egy évre hosszabbítsák meg.

(15)

Meg kell jegyezni, hogy a meghosszabbított felfüggesztés lejártakor a hatályban lévő dömpingellenes vám is lejár, kivéve ha lejárat előtti felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtanak be.

(16)

Valamennyi érdekelt felet tájékoztatták azokról az alapvető tényekről és megfontolásokról, amelyek ehhez a következtetéshez elvezettek. Hivatkozva a kokszpiac erősen ingadozó jellegére, a közösségi iparág a dömpingellenes vám felfüggesztésének 9 hónapra korlátozódó hosszabbítását kérte. Ebben a tekintetben úgy ítélték, hogy a rövidebb időszak a jelenlegi összefüggésben nem volna helyénvaló, tekintve hogy az alaprendelet 14. cikkének (4) bekezdése alapján az intézkedések egy konzultációt követően bármikor visszaállíthatók, ha a felfüggesztés indoka már nem áll fenn.

(17)

A felfüggesztés időtartama alatt a Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a Közösségbe érkező 80+ koksz behozatalainak alakulását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2730/2000/ESZAK bizottsági határozattal kivetett végleges dömpingellenes vám felfüggesztését 2005. december 15-ig meg kell hosszabbítani.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. ZALM


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 316., 2000.12.15., 30. o. A 997/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 183., 2004.5.20., 1. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 81., 2004.3.19., 89. o.


14.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/6


A BIZOTTSÁG 2118/2004/EK RENDELETE

(2004. december 13.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 13-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. december 13-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

109,2

204

91,2

624

182,9

999

127,8

0707 00 05

052

88,7

220

122,9

999

105,8

0709 90 70

052

130,6

204

63,2

999

96,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

52,8

382

32,3

388

48,6

528

36,4

999

44,2

0805 20 10

204

66,5

999

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

204

46,2

464

171,7

624

80,7

720

30,2

999

79,3

0805 50 10

052

40,2

528

42,2

999

41,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,4

400

86,2

404

106,9

512

105,4

720

51,5

804

167,7

999

112,1

0808 20 50

400

95,1

720

42,1

999

68,6


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


14.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/8


A BIZOTTSÁG 2119/2004/EK RENDELETE

(2004. december 13.)

a boralkohol újszerű ipari felhasználására irányuló 53/2004 EK pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikkére,

mivel:

(1)

A borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendeletnek a piaci mechanizmusok tekintetében való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2000. július 25-i 1623/2000/EK bizottsági rendelet többek között megállapítja az 1493/1999/EK rendelet (2) 27., 28. és 30. cikke alapján végzett desztillációból származó, az intervenciós ügynökségek birtokában lévő alkoholkészletek forgalomba hozatalának részletes szabályait.

(2)

Az 1623/2000/EK rendelet 80. cikkével összhangban pályázati eljárást kell lefolytatni boralkohol újszerű ipari felhasználás céljára való értékesítése végett, a közösségi boralkohol-készletek csökkentése, valamint kis volumenű ipari projektek Közösségen belüli megvalósításának, illetve a szóban forgó alkohol ipari célú exporttermékké való feldolgozásának lehetővé tétele érdekében. A tagállamokban tárolt közösségi eredetű boralkohol-készlet az 1493/1999/EK rendelet 27., 28. és 30. cikke alapján történő desztillálással előállított mennyiségekből áll.

(3)

1999. január 1-jétől az euróval kapcsolatos agrár-pénzügyi rendelkezések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendelet (3) értelmében á ajánlatokban feltüntetett árakat és a biztosítékokat euróban kell kifejezni, és a kifizetéseket is euróban kell teljesíteni.

(4)

A végső felhasználás típusa szerint differenciáltan meg kell határozni az ajánlatokban felkínálható minimálárat.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 53/2004 EK pályázat útján boralkohol értékesítésére kerül sor annak újszerű ipari felhasználása céljából. Az érintett alkoholt az 1493/1999/EK rendelet 27. és 28. cikke alapján történő desztillálással állították elő, és az a francia intervenciós ügynökség birtokában van.

Az eladásra kínált összmennyiség 120 000 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkohol. A tartályok számát és tárolásuk helyét, valamint az egyes tartályokban tárolt 100 térfogatszázalékos alkohol mennyiségét a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Az értékesítést az 1623/2000/EK rendelet 79., 81., 82., 83., 84., 85., 95., 96., 97., 100., és 101. cikkével, valamint a 2799/98/EK rendelet 2. cikkével összhangban kell lefolytatni.

3. cikk

(1)   Az ajánlatokat a szóban forgó alkoholt raktáron tartó intervenciós ügynökséghez kell benyújtani:

Onivins-Libourne, Délégation nationale,

17 avenue de la Ballastière, postafiók 231,

F-33505 Libourne Cedex

(telefon (33-5) 57 55 20 00;

telex 57 20 25;

fax (33-5) 57 55 20 59),

vagy az említett intervenciós ügynökségnek a címére ajánlott levélben elküldeni.

(2)   Az ajánlatokat egy zárt borítékba kell helyezni a következő megjelöléssel „Ajánlat az 53/2004 EK, újszerű ipari felhasználást célzó pályázati eljárás alapján”, és ezt a borítékot az érintett intervenciós ügynökség címére kell elküldeni.

(3)   Az ajánlatoknak legkésőbb 2005.1.4-én, brüsszeli idő szerint 12:00 óráig kell beérkezniük az érintett intervenciós ügynökséghez.

(4)   Az ajánlatokhoz csatolni kell a 100 térfogatszázalékos alkohol hektolitereként 4 euró összegű ajánlati biztosítéknak az érintett intervenciós ügynökségnél történt letétbe helyezéséről szóló igazolást.

4. cikk

A minimális ajánloti ár a sütőipari élesztő gyártására szánt 100 térfogatszázalékos alkohol esetében hektoliterenként 8,35 euró, a kivitelre szánt amin és chloral típusú vegyipari termékek előállítására szánt 100 térfogatszázalékos alkohol esetében hektoliterenként 26 euró, a kivitelre szánt kölnivíz gyártására szánt 100 térfogatszázalékos alkohol esetében hektoliterenként 32 euró, és az egyéb ipari felhasználásra szánt 100 térfogatszázalékos alkohol esetében hektoliterenként 7,50 euró.

5. cikk

A mintavétel alakiságait az 1623/2000/EK rendelet 98. cikke állapítja meg. A minta ára literenként 10 euró.

Az intervenciós ügynökség rendelkezésre bocsátja az eladásra kínált alkohol jellemzőire vonatkozó valamennyi szükséges információt.

6. cikk

A megfelelő teljesítési biztosíték a 100 térfogatszázalékos alkohol hektolitereként 30 euró.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 13-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1795/2003/EK rendelettel (HL L 262., 2003.10.14., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 194., 2000.7.31., 45. o. A legutóbb az 1774/2004/EK rendelettel (HL L 316., 2004.10.15., 61. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.


MELLÉKLET

AZ ÚJSZERŰ IPARI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT ALKOHOL ELADÁSÁRA VONATKOZÓ 53/2004/EK PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A tárolás helye és az eladásra kínált alkohol mennyisége és jellemzői

Tagállam

Hely

A tartály száma

Mennyiség (100 térfogatszázalékos alkohol hektoliterben)

Hivatkozás az 1493/1999/EK rendeletre (Cikk)

Alkoholtípus

Alkoholtartalom (térfogat %-ban)

FRANCIAORSZÁG

Onivins–Longuefuye

53200 Longuefuye

8

22 565

27

nyers

+ 92

1

22 605

27

nyers

+ 92

7

22 620

27

nyers

+ 92

2

22 640

27

nyers

+ 92

15

710

28

nyers

+ 92

21

8 860

27

nyers

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel,

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

35

8 785

27

nyers

+ 92

27

2 505

27

nyers

+ 92

34

8 710

27

nyers

+ 92

 

Összesen

 

120 000

 

 

 


14.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/11


A BIZOTTSÁG 2120/2004/EK RENDELETE

(2004. december 10.)

a borágazat ellenőrzésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 2729/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 72. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2729/2000/EK (2) bizottsági rendelet 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdése meghatározza, hogy a rendelet 10. cikkében előírt analitikai adatbank számára évente legalább mennyi mintát kell venni. A Cseh Köztársaság, Ciprus, Magyarország, Málta, Szlovénia és Szlovákia csatlakozását követően az országok számára meg kell határozni a mintavétel mennyiségét.

(2)

A 12. cikk az eszközökkel még nem rendelkező tagállamok mintáinak elemzésével együtt meghatározza a Közös Kutatóközpont (KKK) által elvégzendő elemzések számát. Egy átmeneti időszakot kell megállapítani addig, amíg e tagállamok szakavatott izotóplaboratóriumait felállítják és megszervezik.

(3)

A 2729/2000/EK rendelet I., II. és III. melléklete szabatos előírásokat fogalmaz meg a minták feldolgozására, elemzésére és a jelentéskészítésre. A tapasztalatok és a műszaki fejlődés figyelembevételével az előírásokat aktualizálni kell.

(4)

A 2729/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2729/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 11. cikk (2) bekezdésében a második albekezdés helyébe a következő lép:

„Az adatbank számára évente legalább a következő számú mintát kell venni:

20 minta a Cseh Köztársaságban,

200 minta Németországban,

50 minta Görögországban,

200 minta Spanyolországban,

400 minta Franciaországban,

400 minta Olaszországban,

10 minta Cipruson,

4 minta Luxemburgban,

50 minta Magyarországon,

4 minta Máltán,

50 minta Ausztriában,

50 minta Portugáliában,

20 minta Szlovéniában,

15 minta Szlovákiában,

4 minta az Egyesült Királyságban.”

2.

A 12. cikk (1) bekezdésében az első mondat helyébe a következő lép:

„A 2008. július 31-ig tartó időszak alatt, amíg a megfelelő analitikai eszközöket üzembe nem helyezik, az izotópos vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközökkel nem rendelkező bortermelő tagállamok a KKK-ba küldik a bormintáikat vizsgálat céljából.”

3.

Az I. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

4.

A II. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

5.

A III. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 10-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1795/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 262., 2003.10.14., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 316., 2000.12.15., 16. o.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A friss szőlő mintavételére és borrá történő feldolgozására vonatkozó előírások a 11. cikkben említett izotópos vizsgálatok céljából

I.   SZŐLŐMINTAVÉTEL

A.

Minden egyes mintának legalább 10 kg érett, azonos fajtájú szőlőből kell állnia. A szőlőt olyan állapotban kell begyűjteni, amilyenben találják.

A mintát akkor kell begyűjteni, amikor az adott ültetvényt szüretelik. A begyűjtött szőlőmintának reprezentatívnak kell lennie az adott ültetvényre vonatkozóan. A friss szőlőmintát, vagy az abból préseléssel kinyert mustot fagyasztással lehet tartósítani a további felhasználásig.

A teljes szőlőminta kipréselése után a must alikvot részt külön venni és tartósítani csak akkor lehet, ha a mustban lévő vízen oxigén-18 mérést terveznek.

B.

A mintavételkor egy vizsgálati lapot kell nyitni. A vizsgálati lap első része a szőlőmintavétellel foglalkozik, a második része a borkészítéssel. A vizsgálati lapnak mindig a minta mellett kell lennie, a teljes szállítás során a mintával együtt kell továbbítani. A vizsgálati lapra késedelem nélkül fel kell jegyezni a mintát érintő mindennemű beavatkozást.

A mintavétellel kapcsolatos vizsgálati lapot a II. mellékletben található kérdőív I. részének megfelelően kell kitölteni.

II.   BORKÉSZÍTÉS

A.

A borkészítést az illetékes szervnek vagy az általa felhatalmazott szervnek kell végeznie, lehetőség szerint olyan körülmények között, amelyek hasonlóak annak a termőterületnek a szokásos körülményeihez, amelyet a minta reprezentál. A borkészítés során az összes cukornak alkohollá kell alakulnia, azaz kevesebb, mint 2 g/l maradékcukor maradhat vissza. Bizonyos esetekben azonban – például a reprezentativitás javítása érdekében – nagyobb maradékcukor mennyiség is elfogadható. Amint a bor letisztult és SO2-vel stabilizálták, 75 cl-es palackokba kell tölteni, és fel kell címkézni.

B.

A borkészítéssel kapcsolatos vizsgálati lapot a II. mellékletben található kérdőív II. részének megfelelően kell kitölteni.”


II: MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Kérdőív az izotópos vizsgálatra szánt szőlőminták begyűjtéséhez és borrá való feldolgozásához

Az alkalmazandó analitikai módszerek és az eredmények megjelenítése (mértékegységek) megfelelnek a 2676/90/EGK rendelet mellékletében leírtaknak (vagy az analízisben résztvevő laboratóriumok által egyenértékűnek minősítetteknek).

I rész

1.   Általános információk

1.1.

A minta száma:

1.2.

A mintát begyűjtő tisztviselő vagy meghatalmazott személy neve és beosztása:

1.3.

A minta begyűjtéséért felelős illetékes szerv neve és címe:

1.4.

A minta borrá történő feldolgozásáért és továbbküldéséért felelős illetékes szerv neve és címe, ha nem azonos az 1.3. pontban megnevezettel:

2.   A minta általános leírása

2.1.

Származási hely (ország, régió):

2.2.

A szüret éve:

2.3.

Szőlőfajta:

2.4.

A szőlő színe:

3.   A szőlőültetvény leírása

3.1.

Az ültetvényt művelő személy neve és címe:

3.2.

Az ültetvény helye:

hegyközség:

dűlő:

kataszteri szám:

földrajzi szélesség és hosszúság:

3.3.

Talajtípus (pl. meszes, agyagos, meszes agyagos, homokos):

3.4.

Fekvés (pl. lejtő, sík, napsütötte):

3.5.

Tőkék száma hektáronként:

3.6.

Az ültetvény hozzávetőleges kora (10 év alatt, 10 és 25 év között, 25 év felett):

3.7.

Tengerszint feletti magasság:

3.8.

Művelési és metszési mód:

3.9.

A szőlőből rendszerint készített bor fajtája (asztali bor, meghatározott termőhelyről származó minőségi bor, egyéb) – (az 1493/1999/EK rendelet I. mellékletének referenciadefiníciói):

4.   A termés és a must jellemzői

4.1.

A szüretelt ültetvény becsült hektáronkénti hozama: (kg/ha)

4.2.

A termés egészségi állapota (pl. egészséges, rothadt), annak megjelölésével, hogy a mintavételkor a szőlő száraz volt vagy nedves:

4.3.

A mintavétel napja:

5.   A szüretet megelőző időjárás

5.1.

Csapadék a szüretet megelőző 10 nap folyamán: volt/nem volt. Ha volt, esetleges további információk.

6.   Öntözött ültetvények

Ha az ültetvény öntözve volt, az utolsó öntözés napja:

(A mintavételért felelős illetékes szerv pecsétje, a mintát begyűjtő tisztviselő neve, beosztása és aláírása)

II rész

1.   Borkészítés a mintából

1.1.

A szőlőminta tömege kg-ban:

1.2.

Préselési mód:

1.3.

A kinyert must térfogata:

1.4.

A must jellemzői:

refraktometriával g/l-ben kifejezett cukorkoncentráció:

teljes savtartalom (g/l borkősav): (nem kötelező)

1.5.

A must kezelésének módja (pl. ülepítés, centrifugálás):

1.6.

Élesztős beoltás (az élesztő fajtája). Jelezze, hogy történt-e spontán erjedés.

1.7.

Hőmérséklet az erjesztés alatt:

1.8.

Az erjedés végének megállapításának módja:

1.9.

A bor kezelésének módja (pl. fejtés):

1.10.

Kén-dioxid hozzáadása mg/l:

1.11.

A keletkezett bor jellemzői:

tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban:

teljes szárazanyag-tartalom:

redukálócukor (g/l inverzcukorban kifejezve):

2.   A minta borrá való feldolgozásának időrendi táblája

Dátumok:

mintavétel: (megegyezik a szüretével, I. rész 4.3.)

préselés:

erjedés kezdete:

erjedés vége:

palackozás:

A II. rész lezárásának napja:

(A borrá való feldolgozást végző illetékes szerv pecsétje, a szerv meghatalmazott tisztviselőjének aláírása)”


III. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

ANALITIKAI BIZONYLAT

a 2676/90/EGK rendelet mellékletében meghatározott izotópos módszerrel vizsgált, a Közös Kutatóközpont izotópos adatbankjában elhelyezendő bor- és borászati termékmintákhoz

I.   ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (a II. mellékletből átvéve)

1.

Ország:

2.

A minta száma:

3.

Év:

4.

Szőlőfajta:

5.

A bor kategóriája:

6.

Régió/kerület:

7.

Az eredményekért felelős laboratórium neve és címe:

8.

Minta a Közös Kutatóintézet által végzendő kontrollvizsgálat számára: van/nincs

II.   MÓDSZEREK ÉS EREDMÉNYEK

1.   Bor (a II. mellékletből átvéve)

1.1.

:

Alkoholtartalom térfogatszázalékban

:

% (V/V)

1.2.

:

Teljes szárazanyag-tartalom

:

g/l

1.3.

:

Redukálócukor

:

g/l

1.4.

:

Teljes savtartalom borkősav-egyenértékben

:

g/l

1.5.

:

Teljes kéndioxid-tartalom

:

mg/l

2.   A bor lepárlása SNIF-NMR számára

2.1.

A lepárló berendezés leírása

2.2.

A lepárolt bor térfogata/a párlat tömege

3.   A párlat elemzése

3.1.

A párlat alkoholfoka % (m/m)

4.   Deutérium izotóp korrelációk etanolban NMR-rel mérve

4.1.

=

(D/H)I

=

ppm

4.2.

=

(D/H)II

=

ppm

4.3.

=

»R«

=

5.   NMR paraméterek

Megfigyelt frekvencia:

6.   18O/16O izotóp korreláció eredmények a borban

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

7.   18O/16O izotóp korreláció eredmények a mustban (értelemszerűen)

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

8.   13C/12C izotóp korreláció eredmények a borszeszben

δ 13C [‰]= ‰ V-PDB”


14.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/17


A BIZOTTSÁG 2121/2004/EK RENDELETE

(2004. december 13.)

a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló 2158/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 1727/1999/EK rendelet és a Közösség erdőinek a légköri szennyezés elleni védelméről szóló 3528/86/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 2278/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségen belüli erdők és környezeti kölcsönhatások megfigyeléséről szóló, 2003. november 17-i 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2152/2003/EK rendelet 2003. január 1-jétől alkalmazandó, amely megalapozza a Közösség erdőinek a légköri szennyezés elleni védelméről szóló, 1986. november 17-i 3528/86/EGK tanácsi rendelet (2) és a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló, 1992. július 23-i 2158/92/EGK tanácsi rendelet (3) alapján korábban végrehajtott intézkedések koordinált szemléletű folytatását. A 2152/2003/EK rendeletet emellett a levegőszennyezéssel és az erdőtüzekkel kapcsolatos megfigyelések folytatására, illetve a közösségi vonatkozású új környezeti kérdések megoldása érdekében a rendszer későbbi esetleges továbbfejlesztésének vizsgálatára alkották meg.

(2)

A 2152/2003/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a rendelet 4. és 5. cikkében, a 6. cikk (2) és (3) bekezdésében és a 7. cikk (2) bekezdésében előírt tevékenységeket a tagállamok által kétéves időszakokra kidolgozott nemzeti programok keretében hajtják végre. A 8. cikk (5) bekezdése szerint az előterjesztett nemzeti programok vagy e nemzeti programok jóváhagyott kiigazításai alapján a Bizottság határoz a támogatható költségekhez való pénzügyi hozzájárulásról.

(3)

A 2152/2003/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a tagállamok kijelölik a jóváhagyott nemzeti programokban foglalt tevékenységek igazgatásában hatáskörrel rendelkező szerveket. A végrehajtási feladatokat a rendelet ezzel kifejezetten a nemzeti szervekre ruházza át.

(4)

A 2152/2003/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat megállapító bizottsági rendelet hiányában a Közösség erdőinek a légköri szennyezés elleni védelméről szóló 3528/86/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (felmérések, hálózatok és jelentések) szóló, 1987. június 10-i 1696/87/EGK rendelet (4), a 2158/92/EGK tanácsi rendeletnek az erdőtűz információs rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1994. április 11-i 804/94/EK rendelet (5), a Közösség erdőinek a légköri szennyezés elleni védelméről szóló 3528/86/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 1994. április 29-i 1091/94 (6) rendelet, az 1727/1999/EK rendelet (7) és a 2278/1999/EK rendelet (8) rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni, hacsak azok a 2152/2003/EK rendelettel nem ellentétesek.

(5)

Az 1727/1999/EK és a 2278/1999/EK rendelet egyes rendelkezéseit azonban összhangba kell hozni az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (9), különösen annak 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjával és 56. cikkével, illetve az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettel (10).

(6)

Az előzetes elemzések azt mutatják, hogy a költségvetés-végrehajtási feladatok átruházása a nemzeti közszektorbeli szervekre vagy a magánjog hatálya alá tartozó szervekre az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint megfelel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményeinek, és biztosítja a megkülönböztetésmentesség elvének betartását és a közösségi fellépés felismerhetőségét.

(7)

A tagállamok által a 2152/2003/EK rendelet szerint kijelölendő, hatáskörrel rendelkező szervek kiválasztási kritériumait keresztül kell vezetni az 1727/1999/EK és 2278/1999/EK rendeleten azokkal a rendelkezésekkel együtt, amelyek biztosítják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményeinek betartását és a megkülönböztetésmentesség és átláthatóság elvének teljes tiszteletben tartását.

(8)

Az 1727/1999/EK és a 2278/1999/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Erdészeti Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1727/1999/EK rendelet a következő 2a. cikkel egészül ki:

„2a. cikk

(1)   A tagállamok által a 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi (11) rendelet 14. cikke alapján a jóváhagyott nemzeti programokban szereplő tevékenységek igazgatására kijelölt, hatáskörrel rendelkező szervek megfelelnek az 1605/2002/EK, Euratom (12) tanácsi rendeletben és a 2342/2002/EK, Euratom (13) bizottsági rendeletben megállapított szabályoknak, illetve az e rendeletben megállapított rendelkezéseknek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett szervek (a továbbiakban: »hatáskörrel rendelkező szervek«), különösen megfelelnek legalább a következő kritériumoknak:

a)

nemzeti közszektorbeli szervek vagy közfeladatot ellátó, a magánjog hatálya alá tartozó szervek, amennyiben azok valamely tagállam törvényeinek hatálya alá tartoznak;

b)

megfelelő, lehetőleg hatóság által kiállított pénzügyi biztosítékokat kínálnak, különösen a Bizottságot megillető összegek teljes körű beszedése tekintetében;

c)

a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményei szerint működnek;

d)

gondoskodnak az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 56. cikke (1) bekezdésének a)–e) pontja szerint végzett műveletek átláthatóságáról.

(3)   A (2) bekezdésben foglalt kritériumok betartásán túl a bekezdés a) pontjában említett, a magánjog hatálya alá tartozó szervek igazolják a következőket:

a)

műszaki és szakmai kapacitásukat vezető munkatársaik iskolai végzettségét és szakmai képzettségét igazoló okmányok alapján;

b)

gazdasági és pénzügyi kapacitásukat megfelelő banki nyilatkozatok vagy a vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás vagy állami garancia igazolása vagy mérlegek vagy azok kivonatai alapján legalább az utolsó két olyan évre vonatkozóan, amelyekre a számlákat lezárták, amennyiben azon ország társasági joga, ahol a gazdasági szereplő letelepedett, előírja a mérleg közzétételét;

c)

például a cégjegyzékbe vagy a szakmai nyilvántartásba történt bejegyzéssel vagy eskü alatt tett nyilatkozattal vagy egyéb igazoló okirattal, meghatározott szervezetbeli tagsággal, kifejezett felhatalmazással vagy a HÉA-nyilvántartásba való bejegyzéssel bizonyított jogosultság a nemzeti törvények alapján a költségvetés-végrehajtási feladatok ellátására;

d)

esetükben az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. és 94. cikkében felsorolt helyzetek egyike sem áll fenn.

(4)   A Bizottság a hatáskörrel rendelkező szervekkel az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 56. cikkének és a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 35. és 41. cikkének megfelelően megállapodást köt.

(5)   A hatáskörrel rendelkező szervek rendszeres ellenőrzések végzésével gondoskodnak arról, hogy a 2152/2003/EK rendelet alapján finanszírozott fellépéseket helyesen hajtsák végre. Megfelelő intézkedéseket hoznak a szabálytalanságok és csalások megelőzésére, és szükség esetén jogi lépéseket tesznek az elveszett, jogalap nélkül kifizetett vagy helytelenül felhasznált pénzeszközök visszaszerzésére.

(6)   A hatáskörrel rendelkező szervek a Bizottság rendelkezésére bocsátják az összes, általa kért információt. A Bizottság iratellenőrzést és azoknak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak megfelelő meglétére, érvényességére, illetve a megfelelő működésre vonatkozó helyszíni ellenőrzéseket végezhet.

(7)   A hatáskörrel rendelkező szervek azok a közvetítő szervezetek, ahová a Közösségi hozzájárulásokat befizetik, és ahol a számlákat és a nemzeti programokat támogató hozzájárulások átvételét és beérkezését igazoló nyilvántartásokat vezetik, beleértve a program közvetlen és közvetett költségeit alátámasztó összes számlát és hasonló bizonyító erejű okmányt.”

2. cikk

A 2278/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.   A következő 2a. cikkel egészül ki:

„2a. cikk

(1)   A tagállamok által a 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi (14) rendelet 14. cikke alapján a jóváhagyott nemzeti programokban szereplő tevékenységek igazgatására kijelölt, hatáskörrel rendelkező szervek megfelelnek az 1605/2002/EK, Euratom (15) tanácsi rendeletben és a 2342/2002/EK, Euratom (16) bizottsági rendeletben megállapított szabályoknak, illetve az e rendeletben megállapított rendelkezéseknek.

1.(2)   Az (1) bekezdésben említett szervek (a továbbiakban: »hatáskörrel rendelkező szervek«), különösen megfelelnek legalább a következő kritériumoknak:

a)

nemzeti közszektorbeli szervek vagy közfeladatot ellátó, a magánjog hatálya alá tartozó szervek, amennyiben azok valamely tagállam törvényeinek hatálya alá tartoznak;

b)

megfelelő, lehetőleg hatóság által kiállított pénzügyi biztosítékokat kínálnak, különösen a Bizottságot megillető összegek teljes körű beszedése tekintetében;

c)

a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményei szerint működnek;

d)

gondoskodnak az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 56. cikke (1) bekezdésének a)–e) pontja szerint végzett műveletek átláthatóságáról.

1.(3)   A (2) bekezdésben foglalt kritériumok betartásán túl a bekezdés a) pontjában említett, a magánjog hatálya alá tartozó szervek igazolják a következőket:

a)

műszaki és szakmai kapacitásukat vezető munkatársaik iskolai végzettségét és szakmai képzettségét igazoló okmányok alapján;

b)

gazdasági és pénzügyi kapacitásukat megfelelő banki nyilatkozatok vagy a vonatkozó szakmai felelősség biztosítás vagy állami garancia igazolása vagy mérlegek vagy azok kivonatai alapján legalább az utolsó két olyan évre vonatkozóan, amelyekre a számlákat lezárták, amennyiben azon ország társasági joga, ahol a gazdasági szereplő letelepedett, előírja a mérleg közzétételét;

c)

például a cégjegyzékbe vagy a szakmai nyilvántartásba történt bejegyzéssel vagy eskü alatt tett nyilatkozattal vagy egyéb igazoló okirattal, meghatározott szervezetbeli tagsággal, kifejezett felhatalmazással vagy a HÉA-nyilvántartásba való bejegyzéssel bizonyított jogosultság a nemzeti törvények alapján a költségvetés-végrehajtási feladatok ellátására;

d)

esetükben az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. és 94. cikkében felsorolt helyzetek egyike sem áll fenn.

(4)   A Bizottság a hatáskörrel rendelkező szervekkel az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 56. cikkének és a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 35. és 41. cikkének megfelelően megállapodást köt.

(5)   A hatáskörrel rendelkező szervek rendszeres ellenőrzések végzésével gondoskodnak arról, hogy a 2152/2003/EK rendelet alapján finanszírozott fellépéseket helyesen hajtsák végre. Megfelelő intézkedéseket hoznak a szabálytalanságok és csalások megelőzésére, és szükség esetén jogi lépéseket tesznek az elveszett, jogalap nélkül kifizetett vagy helytelenül felhasznált pénzeszközök visszaszerzésére.

(6)   A hatáskörrel rendelkező szervek a Bizottság rendelkezésére bocsátják az összes, általa kért információt. A Bizottság iratellenőrzést és azoknak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak megfelelő meglétére, érvényességére, illetve a megfelelő működésre vonatkozó helyszíni ellenőrzéseket végezhet.

(7)   A hatáskörrel rendelkező szervek azok a közvetítő szervezetek, ahová a Közösségi hozzájárulásokat befizetik, és ahol a számlákat és a nemzeti programokat támogató hozzájárulások átvételét és beérkezését igazoló nyilvántartásokat vezetik, beleértve a program közvetlen és közvetett költségeit alátámasztó összes számlát és hasonló bizonyító erejű okmányt.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 13-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 324., 2003.12.11., 1. o. A legutóbb a 788/2004/EK rendelettel (HL L 138., 2004.4.30., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 326., 1986.11.21., 2. o. A legutóbb a 804/2002/EK rendelettel (HL L 132., 2002.5.17., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 217., 1992.7.31., 3. o. A legutóbb a 805/2002/EK rendelettel (HL L 132., 2002.5.17., 3. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 161., 1987.6.22., 1. o. A legutóbb a 2278/1999/EK rendelettel (HL L 279., 1999.10.29., 3. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 93., 1994.4.12., 11. o.

(6)  HL L 125., 1994.5.18., 1. o. A legutóbb a 2278/1999/EK rendelettel módosított rendelet.

(7)  HL L 203., 1999.8.3., 41. o.

(8)  HL L 279., 1999.10.29., 3. o.

(9)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(10)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(11)  HL L 324., 2003.12.11., 1. o..

(12)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(13)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(14)  HL L 324., 2003.12.11., 1. o.

(15)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(16)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.


14.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/21


A BIZOTTSÁG 2122/2004/EK RENDELETE

(2004. december 13.)

azon mennyiségek rögzítéséről, amelyekre az 1279/98/EK rendelettel Bulgária és Románia számára megállapított, marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingensek keretében a 2005. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan behozatali engedély iránti kérelmek nyújthatók be

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2003/286/EK és a 2003/18/EK tanácsi határozatokkal a Bolgár Köztársaság és a Román Köztársaság számára megállapított, marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingensek részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1998. június 19-i 1279/98/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az azon mérték meghatározásáról, amelynek erejéig helyt lehet adni az 1279/98/EK rendeletben Bulgáriára és Romániára vonatkozóan meghatározott marha- és borjúhús-vámkontingensekre 2004. júliusában benyújtott behozatali engedélyek iránti kérelmekről szóló, 2004. július 23-i 1349/2004/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza a2004. július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadásának feltételeit.

(2)

Az 1279/98/EK rendelet 2. cikkének első albekezdésében említett, Bulgáriából származó, 2004. július 1. és december 31. között különleges feltételekkel behozható marha- és borjúhústermékek mennyisége kimerítette a teljes rendelkezésre álló mennyiséget.

(3)

Az 1279/98/EK rendelet 2. cikkének első albekezdésében említett, Romániából származó, 2004. július 1. és december 31. között különleges feltételekkel behozható marha- és borjúhústermékek azon mennyisége, amelyre nézve engedélyeket igényeltek, nem éri el a rendelkezésre álló mennyiséget. Következésképpen az említett cikk második albekezdésének megfelelően az ebben az időszakban fennmaradó mennyiségeket hozzá kell adni a következő időszakban rendelkezésre álló mennyiségekhez Románia esetében.

(4)

Az 1279/98/EK rendelet 2. cikkének második albekezdésének megfelelően a Romániából származó, 2005. január 1. és június 30. között különleges feltételekkel behozható marha- és borjúhústermékek mennyiségeit az előző időszak fennmaradó mennyiségeinek figyelembevételével kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Azon mennyiségeket, amelyekre az 1279/98/EK rendeletben szabályozott, marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingensek keretében a 2005. január 1. és június 30. közötti időszakra behozatali engedély iránti kérelem nyújtható be, e rendelet melléklete rögzíti a származási ország és a kontingensek száma szerint.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 13-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági é videkfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 176., 1998.6.20., 12. o. A legutóbb az 1111/2004/EK rendelettel (HL L 217., 2004.6.17., 10. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 250., 2004.7.24., 7. o.


MELLÉKLET

Az 1279/1998/EK rendelet 2. cikkében említett, 2005. január 1. és június 30. közötti időszakban rendelkezésre álló mennyiségek

Származási ország

Tételszám

KN-kód

Rendelkezésre álló mennyiség

(tonnában)

Románia

09.4753

0201

0202

2 860

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

415

Bulgária

09.4651

0201

0202

125


14.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/23


A BIZOTTSÁG 2004/112/EK IRÁNYELVE

(2004. december 13.)

a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9a. cikkére,

mivel:

(1)

A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK tanácsi irányelv (2) egységes szabályokat állapított meg a veszélyes áruk szállítására a Közösségben.

(2)

A 95/50/EK tanácsi irányelv mellékletei kapcsolódnak a 94/55/EK irányelv mellékleteihez. A 94/55/EK irányelv mellékleteinek hozzáigazítása a tudományos és technikai fejlődéshez hatást gyakorolhat a 95/50/EK irányelv mellékleteire.

(3)

Ahhoz, hogy figyelembe lehessen venni a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő negyedik hozzáigazításáról szóló, 2003. április 7-i 2003/28/EK bizottsági irányelvet, a 95/50/EK irányelv mellékleteit módosítani kell.

(4)

Az ezen irányelv által előírt intézkedések összhangban vannak a 94/55/EK irányelv által felállított veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/50/EK irányelv a következőképpen módosul:

Az I., II. és III. mellékletet ezen irányelv I., II. és III. melléklete váltja föl.

2. cikk

(1)   A Tagállamok legkésőbb egy éven belül hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az azok és ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 13-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

a Bizottság tagja


(1)  HL L 249., 1995.10.17., 35. o. A legutóbb a 2001/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 168., 2001.6.23., 23. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 319., 1994.12.12., 7. o. A legutóbb a 2003/28/EK bizottsági irányelvvel (HL L 90., 2003.4.8., 45. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

Image

Image


II. MELLÉKLET

SZABÁLYTALANSÁGOK

Ezen irányelv értelmezésében a következő nem kimerítő jegyzék ad három veszélyességi kategóriába sorolva útmutatást arra vonatkozóan, hogy mi tekintendő szabálytalanságnak (az I. kategória a legsúlyosabb).

A megfelelő veszélyességi kategória meghatározásakor számításba kell venni az adott körülményeket, és a besorolást a közúti ellenőrzést végző hatóság/ellenőr belátására kell bízni.

A veszélyességi kategóriákban nem szereplő mulasztásokat a kategóriák leírása szerint kell besorolni.

Abban az esetben, ha több súlyos szabálytalanság áll fenn a szállítóegységnél, akkor csak a legsúlyosabb veszélyességi kategória (amint azt ezen irányelv I. mellékletének 39. rovata jelzi) alkalmazandó a jelentéshez (Ezen irányelv III. melléklete).

1.   I. veszélyességi kategória

Ahol az ADR-rendelkezések betartásának elmulasztása halál, személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás magas fokú kockázatát idézi elő, az ilyen mulasztás általában azonnali megfelelő helyesbítő intézkedésekhez vezet, mint például a jármű mozdulatlanságra kárhoztatásához.

A mulasztások a következők:

1.

A szállított veszélyes áruk szállítása tilos.

2.

Veszélyes anyagok szivárgása.

3.

Tiltott módon vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás.

4.

Ömlesztett fuvarozás olyan konténerben, amely szerkezetileg erre nem alkalmas.

5.

Fuvarozás megfelelő jóváhagyási bizonyítvánnyal nem rendelkező járművön.

6.

A jármű már nem felel meg a jóváhagyáshoz szükséges szintnek és azonnali veszélyt jelent (ha nem, akkor a II. veszélyességi kategóriába sorolandó).

7.

Nem jóváhagyott csomagolást használnak.

8.

A csomagolás nem felel meg a vonatkozó csomagolási előírásnak.

9.

Az együvé rakás különleges rendelkezéseit nem tartották be.

10.

A rakomány rögzítésének szabályait nem tartották be.

11.

A küldeménydarabok együvé rakásának szabályait nem tartották be.

12.

A küldeménydarabok vagy tartályok megengedhető feltöltöttségi fokát nem tartották be.

13.

A szállítóegységenkénti mennyiségi korlátozó rendelkezéseket nem tartották be.

14.

Veszélyes áruk fuvarozása jelenlétük mindennemű jelzése nélkül (pl. okmányok, a küldeménydarabok jelölése vagy bárcázása, a járművön elhelyezett figyelemfelhívás és jelzés stb.).

15.

Fuvarozás a járművön lévő mindennemű figyelemfelhívás és jelzés nélkül.

16.

Hiányzanak a szállított anyagra vonatkozó információk, amelyek lehetővé teszik az I. veszélyességi kategóriájú szabálysértés megállapítását (pl. UN-szám, megfelelő szállítmány név, csomagoló neve...).

17.

A gépjárművezető nem rendelkezik érvényes oktatási bizonyítvánnyal.

18.

Tüzet vagy nyílt lángot használnak.

19.

A dohányzási tilalmat nem tartják be.

2.   II. veszélyességi kategória

Ahol az ADR-rendelkezések betartásának elmulasztása személyi sérülés vagy környezetkárosodás veszélyét idézi elő, az ilyen mulasztás általában azonnali megfelelő helyesbítő intézkedésekhez vezet, mint például az ellenőrzés helyén történő kiigazításhoz, ha ez lehetséges és megfelelő, de legkésőbb a folyó szállítmány befejezésekor.

A mulasztások a következők:

1.

A szállítóegységhez egynél több pótkocsi/félpótkocsi tartozik.

2.

A jármű már nem felel meg a jóváhagyás követelményeinek, de nem jelent azonnali veszélyt.

3.

A jármű nem viszi magával a kívánalom szerinti működőképes tűzoltó készülékeket; a tűzoltó készüléket még akkor is működőképesnek lehet tekinteni, ha az előírt plomba és/vagy a lejárat ideje hiányzik, azonban ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a tűzoltó készülék szemmel láthatóan nem működőképes, pl. a nyomásmérő 0-t mutat.

4.

A jármű nem viszi magával az ADR-ben vagy az írásos utasításokban megkövetelt felszerelést.

5.

A csomagolás, az IBC-k vagy a nagy csomagolóeszköz próbáinak és ellenőrzésének időpontját és használati időtartamát nem tartották be.

6.

Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket vagy nagy csomagolóeszközöket vagy sérült tisztátalan üres csomagolásokat szállítanak.

7.

Csomagolt árukat olyan konténerben szállítanak, amely erre szerkezetileg nem alkalmas.

8.

A tartályokat/tartálykonténereket (az üreseket és tisztátalanokat is beleértve) nem zárták le megfelelően.

9.

Kombinált csomagolás fuvarozása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva.

10.

Helytelen bárcázás, jelölés vagy figyelemfelhívás.

11.

Nincsenek az ADR-nek megfelelő írásos utasítások, vagy az írásos utasítások nem a szállított árura vonatkoznak.

12.

A jármű nincs megfelelő felügyelet alatt, vagy nem megfelelően parkol.

3.   III. veszélyességi kategória

Ahol a vonatkozó rendelkezések betartásának elmulasztása alacsony kockázati fokú személyi sérülés vagy környezetkárosodás veszélyét idézi elő, és ahol a közúton nem kell foganatosítani a megfelelő helyesbítő intézkedéseket, hanem később is foglalkozni lehet velük a vállalkozásnál.

A mulasztások a következők:

1.

A figyelemfelhívó hirdetmények vagy bárcák mérete vagy a betűk, számok jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak.

2.

A szállítási dokumentációban nem található más információ, csak az I. veszélyességi kategória (16) bekezdése szerinti.

3.

Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járművezető rendelkezik vele.


III. MELLÉKLET

A BIZOTTSÁGNAK BENYÚJTANDÓ JELENTÉS MINTÁJA A SZABÁLYTALANSÁGOKRÓL ÉS A BÜNTETÉSEKRŐL

Image


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

14.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/29


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG PROXIMA/2/2004 HATÁROZATA

(2004. november 30.)

az Európai Uniónak Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban működő rendőri missziója, az EUPOL Proxima misszióvezetőjének kinevezéséről

(2004/846/EK)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 25. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Uniónak Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban működő rendőri missziója (EUPOL Proxima) meghosszabbításáról szóló, 2004. november 22-i 2004/789/KKBP tanácsi együttes fellépésre, és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2004/789/KKBP együttes fellépés 8. cikkének (1) bekezdésében foglaltak alapján a Tanács felhatalmazza a Politikai és Biztonsági Bizottságot, hogy az EUSz 25. cikkével összhangban meghozza a vonatkozó határozatokat, beleértve – a főtitkár/főképviselő javaslata alapján – a misszió vezetőjének kinevezését.

(2)

A főtitkár/főképviselő Jürgen SCHOLZ kinevezését javasolta,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Uniónak Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban működő rendőri missziója (EUPOL Proxima) kinevezett misszióvezetője 2004. december 15-től Jürgen SCHOLZ.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2005. december 14-ig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 30-án.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

A. HAMER


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

14.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/30


A TANÁCS 2004/847/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2004. december 9.)

az Európai Uniónak az Integrált Rendőri Egységre vonatkozó kinshasai (KDK) rendőri missziójáról (EUPOL „Kinshasa”)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 25. cikke harmadik albekezdésére, 26. cikkére és 28. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. január 26-án elfogadta az Afrikában a konfliktusok megelőzéséről, kezeléséről és rendezéséről szóló 2004/85/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

Az Európai Unió a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) 2003-ban – az EU Kongói Demokratikus Köztársaságban folytatott katonai műveletéről szóló, 2003. június 5-i 2003/423/KKBP együttes fellépés (2) alapján – végrehajtott Artemis-művelettel már konkrét lépéseket tett arra, hogy hozzájáruljon a biztonság helyreállításához a KDK-ban.

(3)

A Tanács 2000. december 14-én elfogadta a 2000/792/KKBP együttes fellépést (3) Aldo Ajello úrnak az Afrikai Nagy Tavak-régióba az Európai Unió Különleges Képviselőjeként történő kinevezéséről és a 96/250/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről. A különleges képviselő megbízatását legutóbb a 2004/530/KKBP együttes fellépéssel (4) terjesztették ki.

(4)

A Tanács 2003. szeptember 29-én elfogadta az egyes felszereléseknek a KDK-ba való szállításáról szóló 2002/829/KKBP közös álláspont módosításáról szóló 2003/680/KKBP közös álláspontot (5).

(5)

A 2002. december 17-én Pretóriában aláírt, a Kongói Demokratikus Köztársaságban történő átmenetről szóló globális és mindent magában foglaló megállapodás, valamint a 2003. június 29-i, a biztonságról és a hadseregről szóló nyilatkozat rendelkezett egy Integrált Rendőri Egység (IRE) létrehozásáról.

(6)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2003. július 28-án elfogadta az 1493(2003). számú határozatot, amelyben megelégedését fejezte ki a Kongói Demokratikus Köztársaság Átmeneti Alkotmánya 2003. április 4-i kihirdetésével, és a Nemzeti Egység és Átmenet Kormánya megalakításának 2003. június 30-i kihirdetésével. A határozat az adományozókat is arra ösztönzi, hogy támogassák az integrált kongói rendőri egység létrehozását, és jóváhagyja az Egyesült Nemzetek Szervezetének Missziója a KDK-ban (MONUC) által nyújtandó, az egység kiképzéséhez esetleg szükséges további támogatást.

(7)

A válságkezelés terén megvalósuló együttműködésről szóló, 2003. szeptember 29-i ENSZ-EU együttes nyilatkozatban az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára és az Európai Unió Tanácsának elnöksége üdvözölte az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Európai Unió között meglévő együttműködést a polgári és katonai válságkezelés terén, és megvizsgálták, hogyan támogathatják egy Integrált Rendőri Egység Kinshasában való létrehozását, amely biztonságot nyújt az átmeneti kormánynak és intézményeknek.

(8)

A KDK kormánya 2003. október 20-án hivatalos kérelmet intézett a KKBP főképviselőjéhez az IRE felállításához való európai uniós támogatásra vonatkozóan, amely hozzájárul az állami intézmények védelmének biztosításához, és erősíti a belbiztonsági apparátust.

(9)

A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) 2003. december 15-én egyetértett azzal, hogy az Európai Unió három területen fejtse ki támogatását az IRE létrehozásában: egy képzési központ rehabilitációjával és átalakításával és az alapfelszerelés biztosításával; az IRE kiképzésével; valamint a kezdeti kiképzési időszakot követően az IRE megbízatása konkrét végrehajtásának nyomon követésével, felügyeletével és tanácsadással.

(10)

A Bizottság elfogadott egy, a technikai segítségnyújtást, a képzési központ rehabilitációját és az IRE egyes felszerelésekkel való ellátását, valamint a megfelelő kiképzést is magában foglaló projektre irányuló, az Európai Fejlesztési Alapra (EFA) vonatkozó finanszírozási határozatot.

(11)

A Tanács 2004. május 17-én elfogadta a 2004/494/KKBP együttes fellépést (6), amelyben az Európai Unió kötelezettséget vállal arra, hogy „az Integrált Rendőri Egység Kinshasában történő felállításának támogatásával elősegítse a KDK belbiztonságának konszolidációs folyamatát, amely alapvető tényező a békefolyamat és az ország fejlődése szempontjából”. E célból, és az EFA által támogatott tevékenységek kiegészítéseképpen az Európai Unió és a tagállamok pénzeszközökkel és/vagy természetbeni hozzájárulásokkal támogatták a KDK kormányának az IRE felállításához szükségesnek ítélt rendfenntartó felszereléssel, fegyverekkel és lőszerrel való ellátását.

(12)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2004. október 1-jén elfogadta az 1565. (2004) számú határozatot, amelyben a MONUC telepítésének 2005. március 31-ig történő meghosszabbításáról döntött. Az ENSZ BT arról is határozott, hogy a MONUC megbízatást kap többek között arra, hogy a Nemzeti Egység és Átmenet Kormányát támogatva: „hozzájáruljon az átmenet intézményeinek biztonsága és a tisztviselők védelme érdekében hozott intézkedésekhez Kinshasában mindaddig, amíg az integrált rendőri egység kész átvenni ezt a feladatot, és más stratégiai területeken támogassa a kongói hatóságokat a rend fenntartásában”.

(13)

A KDK-beli jelenlegi biztonsági helyzet romolhat, és ennek súlyos következményei lehetnek a demokrácia, a jogállamiság, valamint a nemzetközi és regionális biztonság megerősítésének folyamatára. Az EU-nak a politikai erőfeszítésben és anyagi eszközök biztosításában megnyilvánuló további elkötelezettsége elősegíti a régió stabilitásának megteremtését.

(14)

A 2004/494/KKBP együttes fellépés (12) preambulumbekezdése megállapítja, hogy „a Tanács határozhat úgy, hogy az EFA-projektet, illetve az IRE rendfenntartó felszereléssel, fegyverekkel és lőszerrel való ellátását szükség esetén egy ellenőrzésre, iránymutatásra és tanácsadásra irányuló európai biztonsági és védelmi politikai (EBVP) elem kövesse”.

(15)

A PBB 2004. november 16-i ülésén jóváhagyta az EFA-projektet követő EBVP-misszió koncepcióját.

(16)

A Tanács 2004. november 22-én újfent megerősítette a MONUC misszióval való szoros együttműködésre és a misszió megbízatásának teljesítése érdekében annak hatékony támogatására – ideértve a rendőrképzést is – irányuló kötelezettségvállalását.

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Célkitűzések

(1)   Az Európai Unió, a 2004/494/KKBP együttes fellépésben említett EFA-projekt továbbvitele érdekében az IRE felállításához kapcsolódva 2005. január elejétől létrehozza Kinshasában (KDK) az Európai Unió Rendőri Misszióját (EUPOL „KINSHASA”). Ezen időpontot megelőzően és a rendőri misszió előkészítése érdekében legkésőbb 2004. december 1-jéig tervezőcsoport alakul, és a misszió megindításáig működik.

(2)   Az EUPOL „KINSHASA” a 3. cikkben meghatározott megbízatásban szereplő célkitűzéseknek és más rendelkezéseknek megfelelően tevékenykedik.

2. cikk

Tervezési szakasz

(1)   A tervezési szakaszban a tervezőcsoport a rendőri misszió vezetőjéből/a tervezőcsoport vezetőjéből, valamint a misszió szükségleteiből eredő feladatok ellátásához szükséges személyi állományból áll.

(2)   A tervezési szakasz egyik alapvető feladataként átfogó kockázatfelmérést kell végezni, amely szükség esetén naprakésszé tehető.

(3)   A Tanács Főtitkársága kidolgozza a műveleti koncepciót (CONOPS). Ezt követően a tervezőcsoport elkészíti a műveleti tervet (OPLAN), és kidolgozza az EUPOL „KINSHASA” megvalósításához szükséges valamennyi technikai eszközt. A műveleti koncepció és a műveleti terv figyelembe veszi az átfogó kockázatfelmérés eredményét. A műveleti koncepciót és a műveleti tervet a Tanácsnak jóvá kell hagynia.

3. cikk

Megbízatás

Az Európai Unió az IRE felállításához és kezdeti működtetéséhez biztosítandó ellenőrzés, iránymutatás és tanácsadás céljából rendőri missziót tart fenn Kinshasában (KDK) annak érdekében, hogy az IRE az akadémiai központban kapott képzésnek megfelelően és az e területen létező legjobb nemzetközi gyakorlattal összhangban végezze feladatát. Ezeknek a fellépéseknek az IRE parancsnoklási rendjére kell összpontosulniuk az IRE irányítási alkalmasságának javítása, valamint feladatainak végrehajtása során a műveleti egységek számára biztosított ellenőrzés, iránymutatás és tanácsadás céljából.

4. cikk

A misszió felépítése

A misszió az IRE hadműveleti bázisán elhelyezkedő parancsnokságból áll. A parancsnokság a misszióvezető hivatalából, egy ellenőrzési, iránymutatási és tanácsadási részlegből, egy ügyviteli részlegből, valamint az IRE tekintetében legilletékesebb szereplőkkel kapcsolatot tartó összekötő tisztviselőkből áll.

5. cikk

Misszióvezető/rendőrbiztos

(1)   A főtitkár/főképviselő javaslata alapján a PBB kinevezi a misszióvezetőt/rendőrbiztost. A misszióvezető/rendőrbiztos műveleti ellenőrzést gyakorol az EUPOL „KINSHASA” fölött, és ellátja az EUPOL „KINSHASA” napi irányítási feladatait.

(2)   A misszióvezető/rendőrbiztos szerződést ír alá a Bizottsággal.

(3)   Valamennyi rendőr teljes mértékben az illetékes nemzeti hatóság parancsnoksága alatt marad. A nemzeti hatóságok a műveleti ellenőrzést az EUPOL „KINSHASA” vezetőjére ruházzák át.

(4)   A misszióvezető/rendőrbiztos felelős a személyzetet érintő fegyelmi kérdésekben. A személyzet kiküldött tagjait illetően fegyelmi eljárást a nemzeti vagy az EU megfelelő hatósága gyakorolhat.

6. cikk

Személyzet

(1)   Az EUPOL „KINSHASA” állománya létszámának és szakértelmének összhangban kell lennie a 3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel és a missziónak a 4. cikkben megállapított szervezeti felépítésével.

(2)   A rendőröket a tagállamok küldik ki. Minden tagállam viseli az általa kiküldött rendőrökkel kapcsolatos költségeket, beleértve a fizetést, az orvosi ellátást, a napidíjon felüli juttatásokat, a lakhatási támogatást, valamint a KDK-ba be-, illetve az onnan történő kiutazás költségeit.

(3)   Az EUPOL „KINSHASA” szükség szerint szerződéses alapon alkalmaz nemzetközi és helyi polgári személyzetet.

(4)   A hozzájáruló tagállamok, illetve a közösségi intézmények szükség esetén szintén kiküldhetnek nemzetközi polgári személyzetet. A hozzájáruló tagállamok, illetve a közösségi intézmények viselik az általuk kiküldött személyzettel kapcsolatos költségeket, beleértve a fizetést, az orvosi ellátást, a napidíjon felüli juttatásokat, a lakhatási támogatást, valamint a KDK-ba be-, illetve az onnan történő kiutazás költségeit.

7. cikk

A parancsnoklás rendje

Az EUPOL „KINSHASA” szervezeti felépítésének, mint válságkezelési műveletnek egységes parancsnoklási rendje van.

Az Európai Unió különleges képviselője (EUKK) a főtitkáron/főképviselőn keresztül jelentést tesz a Tanácsnak,

A PBB biztosítja a politikai ellenőrzést és a stratégiai irányítást,

A misszióvezető/rendőrbiztos vezeti az EUPOL „KINSHASA”-t és felel annak napi működtetéséért,

A misszióvezető/rendőrbiztos az EUKK-n keresztül jelentést tesz a főtitkárnak/főképviselőnek,

A főtitkár/főképviselő az EUKK-n keresztül iránymutatásokat ad a misszióvezető/rendőrbiztos részére.

8. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A PBB a Tanács felelőssége alatt politikai ellenőrzést és stratégiai irányítást gyakorol a misszió felett. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a Szerződés 25. cikkének megfelelően hozza meg a vonatkozó határozatokat. Ez a felhatalmazás magában foglalja a műveleti terv és a parancsnoklás rendjének módosítására vonatkozó hatáskört. A művelet céljaival és befejezésével kapcsolatos döntéshozatali hatáskör továbbra is a Tanácsot illeti meg, amelynek a főtitkár/főképviselő segítséget nyújt.

(2)   Az EUKK helyi politikai iránymutatást ad a rendőri misszió vezetőjének. Az EUKK biztosítja a többi uniós szereplővel való koordinációt, valamint a fogadó állam hatóságaival történő kapcsolattartást.

(3)   A PBB a Tanácsnak rendszeres időközönként jelentést tesz az EUKK jelentések figyelembevételével.

(4)   A PBB rendszeres időközönként jelentést kap a rendőri misszió vezetőjétől a misszió végrehajtásáról. A PBB az üléseire szükség szerint meghívhatja a rendőri misszió vezetőjét.

9. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)   Az EU döntéshozatali autonómiája és az Unió egységes intézményi keretének sérelme nélkül a csatlakozó államokat felhívják, illetve a tagjelölt és más harmadik államokat felhívhatják az EUPOL „KINSHASA”-hoz való hozzájárulás nyújtására oly módon, hogy viselik az általuk kiküldött rendőrök, illetve nemzetközi polgári személyzet kiküldésével járó költségeket, beleértve a fizetést, a juttatásokat, valamint a KDK-ba be-, illetve az onnan történő kiutazás költségeit, továbbá, hogy – szükség szerint – járuljanak hozzá az EUPOL „KINSHASA” működési költségeihez.

(2)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a rendőri misszió vezetője és a Polgári Válságkezelő Bizottság ajánlása alapján hozza meg a megfelelő határozatokat a felajánlott hozzájárulások elfogadásáról.

(3)   Az EUPOL „KINSHASA”-ban részt vevő harmadik államoknak a művelet napi irányítását illetően ugyanolyan jogai és kötelezettségei vannak, mint a műveletben részt vevő EU-tagállamoknak.

(4)   A PBB megteszi a szükséges intézkedéseket a részvételi szabályokkal kapcsolatban, és szükség esetén javaslatot terjeszt a Tanács elé, harmadik államoknak a közös költségekhez történő lehetséges pénzügyi hozzájárulását is beleértve.

(5)   A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok a Szerződés 24. cikke szerinti megállapodások tárgyát képezik. Az elnökség munkáját segítő főtitkár/főképviselő az elnökség nevében jogosult tárgyalásokat folytatni az említett szabályokról. Amennyiben az EU és egy harmadik állam olyan megállapodást kötött, amely keretet biztosít ezen harmadik állam részvételére az EU válságkezelési műveleteiben, a megállapodás rendelkezései e művelettel összefüggésben értelmezendők.

10. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   Az ezen együttes fellépés végrehajtására fordított költség legfeljebb 4 370 000 euró, amely a tervezési szakasz során és a 2005. évben felmerülő költségek fedezésére szolgál.

(2)   A közösségi költségvetésből finanszírozott kiadásokra az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

a kiadásokat a Közösség költségvetésre alkalmazandó szabályainak és eljárásainak megfelelően kell kezelni azzal a kivétellel, hogy az előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdonában. Harmadik államok polgárai pályázhatnak szerződéskötésre;

b)

A tervezőcsoport vezetője/rendőri misszió vezetője teljes jelentési kötelezettséggel tartozik a Bizottságnak, aki felügyeli annak a szerződés keretében vállalt tevékenységeit.

(3)   A pénzügyi intézkedések tiszteletben tartják az EUPOL „KINSHASA” operatív követelményeit, beleértve a felszerelés kompatibilitását és a csapatok interoperabilitását.

11. cikk

Közösségi és egyéb vonatkozó fellépések

(1)   A Tanács tudomásul veszi a Közösség azon szándékát, hogy – szükség esetén megfelelő közösségi intézkedések révén is – fellépjen az ezen együttes fellépésben szereplő célok elérése érdekében.

(2)   A Tanács tudomásul veszi továbbá, hogy többek között az EFA lehetséges jövőbeni projektjeire való tekintettel összehangoló jellegű intézkedésekre van szükség Kinshasában és Brüsszelben egyaránt, figyelembe véve a meglévő koordinációs mechanizmusokat.

12. cikk

Minősített információk kiadása

(1)   A főtitkár/főképviselő jogosult az ezen együttes fellépéshez csatlakozott harmadik államok részére átadni az EU-nak – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően „CONFIDENTIEL UE” szintig minősített – a művelet céljára készült minősített információit és dokumentumait.

(2)   A misszió operatív igényei szerint a főtitkár/főképviselő jogosult az Egyesült Nemzetek részére is átadni az EU-nak – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően „RESTREINT UE” szintig minősített – a művelet céljára készült minősített információit és dokumentumait. E célból helyi intézkedéseket kell meghozni.

(3)   Konkrét és azonnali operatív igény esetén a főtitkár/főképviselő jogosult a fogadó állam részére is átadni az EU-nak – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően „RESTREINT UE” szintig minősített – a művelet céljára készült minősített információit és dokumentumait. Minden más esetben a fogadó állam részére ilyen információk és dokumentumok átadására a fogadó állam az Európai Unióval folytatott együttműködési szintjének megfelelő eljárások szerint kerül sor.

(4)   A főtitkár/főképviselő jogosult az ezen együttes fellépéshez csatlakozó harmadik államok részére a Tanács eljárási szabályzata 6. cikkének (1) bekezdése értelmében szakmai titoktartás alá tartozó műveletekkel kapcsolatos tanácsi tanácskozásokra vonatkozó nem minősített dokumentumok átadására.

13. cikk

Az EUPOL „KINSHASA” állományának jogállása

(1)   Az EUPOL „KINSHASA” KDK-ban állomásozó állományának jogállását – beleértve adott esetben az EUPOL „KINSHASA” lebonyolításához és zavartalan működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat – a Szerződés 24. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni. Az elnökség munkáját segítő főtitkár/főképviselő jogosult annak nevében ilyen szabályozásról tárgyalni.

(2)   Az állomány tagjait kiküldő állam vagy közösségi intézmény felelős akár az állomány tagjai részéről vagy velük összefüggésben, a kiküldetéssel kapcsolatban felmerülő bármely igény teljesítéséért. A szóban forgó állam vagy közösségi intézmény felelős bármely eljárást megindítani az állomány kiküldött tagja ellen.

14. cikk

Hatálybalépés, időtartam és kiadások

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez az együttes fellépés 2005. december 31-én jár le.

A kiadások az együttes fellépés elfogadása után elszámolhatók.

15. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. J. BRINKHORST


(1)  HL L 21., 2004.1.28., 25. o.

(2)  HL L 143., 2003.6.11., 50. o.

(3)  HL L 318., 2000.12.16., 1. o.

(4)  HL L 234., 2004.7.3., 13. o.

(5)  HL L 249., 2003.10.1., 64. o.

(6)  HL L 182., 2004.5.19., 41. o.


14.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/35


A TANÁCS 2004/848/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2004. december 13.)

az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/661/KKBP közös álláspont módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. szeptember 24-én elfogadta az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/661/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A fehéroroszországi nemzetközi választási megfigyelési misszió arra a következtetésre jutott, hogy a Fehéroroszországban 2004. október 17-én megtartott parlamenti választás és népszavazás jelentős mértékben elmaradt Fehéroroszország alapvető EBESZ-beli kötelezettségvállalásaitól. Az EU úgy tekinti, hogy a fehérorosz hatóságok közvetlenül felelősek a megfigyelők által észlelt szabálytalanságokért.

(3)

Az EU azt is megállapítja, hogy a választást és népszavazást követő minszki békés politikai tüntetések alkalmával a fehérorosz rendőrség és más biztonsági erők súlyosan bántalmaztak több ellenzéki vezetőt és a média képviselőit.

(4)

Következésképpen a Tanács 2004. november 22-én úgy határozott, hogy belépési korlátozást vezet be azokkal a tisztviselőkkel szemben, akik a választások és a népszavazás során elkövetett csalásokért felelősek, valamint azokkal a személyekkel szemben, akik a békés tüntetés leverésekor az emberi jogok súlyos megsértéséért felelősek.

(5)

Ebben az összefüggésben a Tanács ugyanekkor felszólította Lukasenko elnököt és kormányát, hogy változtasson jelenlegi politikáján, és kötelezze el magát az alapvető demokratikus és gazdasági reformok mellett annak érdekében, hogy az országot közelebb hozza a közös európai értékekhez. A Tanács megállapította továbbá, hogy az EU továbbra is kész párbeszédet folytatni Fehéroroszországgal a kétoldalú kapcsolatok fokozatos fejlesztéséről, amint a fehérorosz hatóságok konkrét intézkedésekkel bizonyítják a megbeszélések folytatására irányuló őszinte szándékukat. Ehhez kapcsolódva a Tanács újfent megerősítette a Fehéroroszországgal fennálló kapcsolatai elmélyítésére irányuló hajlandóságát, ideértve az európai szomszédságpolitika (European Neighbourhood Policy -ENP) keretében fennálló kapcsolatokat, amennyiben a fehérorosz hatóságok világosan kinyilvánítják szándékukat a demokratikus értékek és a jogállamiság tiszteletben tartására.

(6)

A 2004/661/KKBP közös álláspont által bevezetett korlátozó intézkedések hatályát ezért a 2004. október 17-i fehéroroszországi választás és népszavazás során elkövetett csalásokért közvetlenül felelős személyekre, valamint a fehéroroszországi választást és népszavazást követő békés tüntetés leverésekor az emberi jogok súlyos megsértéséért felelős személyekre is ki kell terjeszteni.

(7)

A 2004. október 17-i fehéroroszországi választások és népszavazás során elkövetett csalásokért közvetlenül felelős személyekkel, valamint a választást és népszavazást követő békés tüntetés leverésekor az emberi jogok súlyos megsértéséért felelős személyekkel szembeni korlátozó intézkedéseket a választási kódex EBESZ-kötelezettségvállalásokhoz és más, az EBESZ/Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala által a demokratikus választásokra vonatkozóan ajánlott nemzetközi szabványokhoz való igazítása érdekében történt reformjára, illetve arra figyelemmel kell felülvizsgálni, hogy a hatóságok milyen konkrét intézkedéseket hoztak az emberi jogok tiszteletben tartására a békés tüntetéseket illetően,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2004/661/KKBP közös álláspont a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az alábbi személyek területükre történő belépését vagy azon keresztül történő átutazását:

az I. mellékletben felsorolt olyan személyek, akik az állítólagos bűncselekmények független kivizsgálásának és a bűnvádi eljárásnak a megindításáért felelősek, de ezt elmulasztották, és azok a személyek, akik a Pourgourides-jelentés szerint 1999–2000-ben kulcsfontosságú szerepet töltöttek be négy közismert személy fehéroroszországi eltűnésében, majd azt követően az igazságszolgáltatás nyilvánvaló akadályozásában;

a II. mellékletben felsorolt, a 2004. október 17-i fehéroroszországi választás és népszavazás során elkövetett csalásokért felelős személyek, valamint a fehéroroszországi választást és népszavazást követő békés tüntetés leverésekor az emberi jogok súlyos megsértéséért felelős személyek.”

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A Tanács a tagállamok, illetve a Bizottság javaslatára az I. és a II. mellékletben szereplő listát a fehéroroszországi politikai fejlemények alapján módosítja.”

3.

A melléklet helyébe e közös álláspont I. és II. melléklete lép.

2. cikk

E közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. R. BOT


(1)  HL L 301., 2004.9.28., 67. o.


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdésében említett személyek jegyzéke

1.

SZIVAKOV, JURIJ (JURI) Leonyidovics, Fehéroroszország sport és idegenforgalmi minisztere, született: 1946. augusztus 5-én a szahalini régióban, az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaságban.

2.

SEJMAN (SEIMAN), VIKTOR Vlagyimirovics, Fehéroroszország Elnöki Hivatalának vezetője, született: 1958. május 26-án a grodnói régióban.

3.

PAVLICSENKO (PAVLJUCSENKO), DMITRIJ (DMITRI) Valerijevics, a Fehérorosz különleges egység tisztje, született 1966-ban Vityebszkben.

4.

NAUMOV, VLAGYIMIR Vlagyimirovics, belügyminiszter, született: 1956-ban.

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének második francia bekezdésében említett személyek jegyzéke

1.

Ligyija JERMOSINA, a központi választási bizottság elnöke

2.

Jurij PODOBED, az OMON (Otrjad Milicii Oszobogo Naznacsenyija) minszki parancsnoka