ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 358

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. december 3.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 2067/2004/EK rendelete (2004. november 22.) az 1493/1999/EK rendeletben nem meghatározott borászati eljárásokkal kezelt egyes Argentínából importált borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínálatának és értékesítésének engedélyezéséről szóló 527/2003/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 2068/2004/EK rendelete (2004. november 29.) az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK rendelet módosításáról

2

 

 

A Bizottság 2069/2004/EK rendelete (2004. december 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 2070/2004/EK rendelete (2004. december 1.) az Indiai Köztársaságból származó textil- és ruhaipari termékek keretmennyiségei közötti átcsoportosítások engedélyezéséről

6

 

 

A Bizottság 2071/2004/EK rendelete (2004. december 2.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

8

 

 

A Bizottság 2072/2004/EK rendelete (2004. december 2.) a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

9

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2004/823/EK, Euratom:
A Tanács határozata (2004. november 22.) Moldovának a Kanada, Svédország, Ukrajna és az Amerikai Egyesült Államok között 1993. október 25-én létrejött, egy ukrajnai tudományos és technológiai központ létrehozásáról szóló megállapodáshoz történő csatlakozásáról

10

 

 

Bizottság

 

*

2004/824/EK:
A Bizottság határozata (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú mozgásához való egészségügyi bizonyítványminta létrehozásáról (az értesítés a B(2004) 4421. számú dokumentummal történt)
 ( 1 )

12

 

*

2004/825/EK:
A Bizottság határozata (2004. november 29.) a Romániából származó lófélék behozatalára vonatkozó védőintézkedésekről (az értesítés a B(2004) 4440. számú dokumentummal történt)
 ( 1 )

18

 

*

2004/826/EK:
A Bizottság határozata (2004. november 29.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló 2002/887/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 4441. számú dokumentummal történt)

32

 

*

2004/827/EK:
A Bizottság határozata (2004. november 29.) a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való átmeneti eltérés engedélyezéséről az Ausztráliából származó talaj behozatala tekintetében (az értesítés a B(2004) 4449. számú dokumentummal történt)

33

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

3.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 358/1


A TANÁCS 2067/2004/EK RENDELETE

(2004. november 22.)

az 1493/1999/EK rendeletben nem meghatározott borászati eljárásokkal kezelt egyes Argentínából importált borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínálatának és értékesítésének engedélyezéséről szóló 527/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 45. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1493/1999/EK rendelet 45. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az 527/2003/EK rendelet (2) engedélyezi azon argentin borok Közösségbe történő behozatalát, amelyeket közösségi rendelkezésekkel nem engedélyezett borászati eljárással állítottak elő. Ez az engedély 2004. szeptember 30-án lejár.

(2)

A Bizottság által képviselt Közösség és Argentína között jelenleg tárgyalások folynak egy borkereskedelemi megállapodás megkötéséről. Ezek a tárgyalások különösen mindkét fél borászati eljárásait, valamint a földrajzi jelzések oltalmát foglalják magukba.

(3)

A tárgyalások lefolytatásának megkönnyítése érdekében a tárgyalások eredményeként létrejövő megállapodás hatálybalépéséig, legkésőbb azonban 2005. szeptember 30-ig engedélyezni kell az Argentína területén előállított és a Közösségbe importált borok almasav hozzáadásával történő kezelését lehetővé tevő eltérést.

(4)

Következésképpen az 527/2003/EK rendeletet módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 527/2003/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdése második albekezdésében a „2004. szeptember 30-ig” időpont helyébe a „2005. szeptember 30-ig” időpont lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. VEERMAN


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1795/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 262., 2003.10.14., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 78., 2003.3.25., 1. o. Az 1776/2003/EK rendelettel (HL L 260., 2003.10.11., 1. o.) módosított rendelet.


3.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 358/2


A TANÁCS 2068/2004/EK RENDELETE

(2004. november 29.)

az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésre és különösen annak 181a. cikke (2) bekezdésének első mondatára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Újjáépítési Ügynökség végrehajtja a 2666/2000/EK rendelet (2) 1. cikkében meghatározott közösségi segítségnyújtást Szerbiában és Montenegróban – beleértve Koszovót is az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. határozatának meghatározása szerint –, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban.

(2)

A 2667/2000/EK rendeletet (3)2004. december 31-ig kell alkalmazni.

(3)

A 2667/2000/EK rendelet értelmében a Bizottság értékelő jelentést nyújt be a Tanácsnak az említett rendelet alkalmazásáról, és javaslatot tesz az Ügynökség státusára vonatkozóan.

(4)

A Bizottság ezt a jelentést 2004. június 4-én nyilvánosságra hozta.

(5)

A Szerbia és Montenegrónak – beleértve Koszovót is az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. határozatának meghatározása szerint – és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtott közösségi támogatás programját az országos stratégiai dokumentumok tartalmazzák a 2002-től 2006-ig tartó időszakra, a Közösség pénzügyi terveivel összhangban. Ezen országok és területek tekintetében a 2005–2006 közötti időszakra vonatkozó többéves indikatív programjavaslatok Bizottság általi kidolgozása folyamatban van.

(6)

Az Ügynökség tevékenységének kedvező értékelése és az a tény, hogy a közösségi segítségnyújtás keretei magukban foglalják a 2006-ig tartó időszakot, szükségessé teszi a folyamatosság biztosítását a közösségi segítségnyújtás végrehajtásában. Következésképpen az Európai Újjáépítési Ügynökség megbízását 2006. december 31-ig célszerű meghosszabbítani.

(7)

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban (JSZK) 2003. február 4-én Alkotmányos Chartát fogadtak el, amely szerint az ország új neve „Szerbia és Montenegró” (4). Az államnak ezt a névváltozását figyelembe kell venni.

(8)

A 2667/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2667/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikkben a „Jugoszláv Szövetségi Köztársaság” kifejezés helyébe a „Szerbia és Montenegró” kifejezés lép.

2.

A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában a „Jugoszláv Szövetségi Köztársaság” kifejezés helyébe a „Szerbia és Montenegró” kifejezés lép.

3.

A 4. cikk (10) bekezdésében a „Jugoszláv Szövetségi Köztársaság” kifejezés helyébe a „Szerbia és Montenegró” kifejezés lép.

4.

A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

A Bizottság 2005. december 31-ig jelentést tesz a Tanácsnak az Ügynökség megbízásának jövőjéről. Az Ügynökség megbízásának 2006. december 31-én túli meghosszabbítására vonatkozóan a Bizottság tehet javaslatot a Tanács részére, 2006. március 31-ig.”

5.

A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

Az 1628/96/EK rendelet alapján Szerbia és Montenegró, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára meghatározott közösségi segítségnyújtás végrehajtását a Bizottság átruházhatja az Ügynökségre”.

6.

A 16. cikkben a „2004. december 31.” időpont helyébe „2006. december 31.” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. J. BRINKHORST


(1)  2004. november 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A 2415/2001/EK rendelettel (HL L 327., 2001.12.12., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 306., 2000.12.7., 7. o. A legutóbb a 1646/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 16. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót is az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. határozatának meghatározása szerint.


3.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 358/4


A BIZOTTSÁG 2069/2004/EK RENDELETE

(2004. december 2.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 3-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 2-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. december 2-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

102,7

070

81,3

204

95,1

999

93,0

0707 00 05

052

98,6

204

32,5

999

65,6

0709 90 70

052

95,2

204

67,8

999

81,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

388

45,6

999

45,6

0805 20 10

204

50,6

999

50,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,4

204

57,0

624

99,7

720

30,1

999

65,3

0805 50 10

052

55,0

388

41,4

528

25,5

999

40,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

136,9

400

85,8

404

97,0

512

104,5

720

77,9

804

107,6

999

100,0

0808 20 50

400

96,5

720

66,4

999

81,5


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


3.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 358/6


A BIZOTTSÁG 2070/2004/EK RENDELETE

(2004. december 1.)

az Indiai Köztársaságból származó textil- és ruhaipari termékek keretmennyiségei közötti átcsoportosítások engedélyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló, 1993. október 12-i 3030/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1994. december 31-én parafált, az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság között a textiltermékek piacra jutására vonatkozó szabályokról szóló egyetértési megállapodás (2) előírja, hogy az India által benyújtott, ún. „kivételes rugalmasságra” vonatkozó egyes kérelmeket kedvező elbánásban kell részesíteni.

(2)

Az Indiai Köztársaság 2004. október 13-án kategóriák közti átcsoportosítást kérelmezett.

(3)

Az Indiai Köztársaság által kérelmezett átcsoportosítások a 3030/93/EGK rendelet 7. cikkében és VIII. mellékletének 9. oszlopában található rugalmassági rendelkezések határértékei közé esnek.

(4)

A kérelmet helyénvaló engedélyezni.

(5)

E rendeletnek a megjelenést követő napon történő életbelépése azért kívánatos, mert így a gazdasági szereplők a lehető leghamarabb élvezhetik az általa nyújtott előnyöket.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 3030/93/EGK rendelet 17. cikkében említett textiltermékekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Indiai Köztársaságból származó textilipari termékek keretmennyiségei közötti átcsoportosítások a 2004-es kontingensévre a mellékletnek megfelelően engedélyezésre kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 1-jén.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 275., 1993.11.8., 1. o. A legutóbb az 1627/2004/EK rendelettel (HL L 295., 2004.9.18., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 153., 1996.6.27., 53. o.


MELLÉKLET

664 India

Kiigazítás

Csop.

Kat.

Egység

2004. évi korlát

Kiigazított munkaszint

Mennyiség egységekben

Mennyiség tonnában

%

Rugalmasság

Új, kiigazított munkaszint

IA

3

kg

38 567 000

34 138 690

– 4 000 000

– 4 000

– 10,4

Átcsoportosítás a 4., 5. és 6. kategóriába

30 138 690

IB

4

db

100 237 000

118 908 122

6 480 000

1 000

6,5

Átcsoportosítás a 3. kategóriából

125 388 122

IB

5

db

53 303 000

51 901 809

9 060 000

2 000

17,0

Átcsoportosítás a 3. kategóriából

60 961 809

IB

6

db

13 706 000

15 876 615

1 760 000

1 000

12,8

Átcsoportosítás a 3. kategóriából

17 636 615


3.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 358/8


A BIZOTTSÁG 2071/2004/EK RENDELETE

(2004. december 2.)

az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1757/2004/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg árpa exportjáról szóló export-visszatérítésekre valamennyi harmadik országba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

Az 1501/95/EK rendelet 7. cikkének megfelelően a Bizottság a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról benyújtott ajánlatok alapján dönthet úgy, hogy meghatározza az export-visszatérítés maximális mértékét, az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében említett kritériumok figyelembevételével. Ebben az esetben a pályázat alapján azzal az ajánlattevővel illetve azokkal az ajánlattevőkkel kerül sor szerződéskötésre, aki(k)nek az ajánlata a maximális visszatérítéssel azonos vagy annál alacsonyabb mértékű.

(3)

A fent említett szabályok alkalmazása a szóban forgó gabonaféle piacainak jelenlegi helyzete szerinti maximális export-visszatérítés rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004. november 26-jétől 2004. december 2-án meghirdetett pályázatok esetében, az 1757/2004/EK rendeletben közzétett pályázati felhívásnak megfelelően, az árpa maximális export-visszatérítése 17,99 EUR/t.

2. cikk

Ez a rendelet2004. december 3-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 2-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 313., 2004.10.12., 10. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel módosított (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) rendelet.


3.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 358/9


A BIZOTTSÁG 2072/2004/EK RENDELETE

(2004. december 2.)

a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a gabonafélékkel kapcsolatos, Finnországban és Svédországban a 2004/2005-ös gazdasági évre foganatosítandó különleges intervenciós intézkedésről szóló, 2004. szeptember 3-i 1565/2004/EK bizottsági rendeletre (3),

mivel:

(1)

Az 1565/2004/EK rendelet pályázatot hirdetett meg a Finnországban és Svédországban termelt és a Finnországból és Svédországból – Bulgária, Norvégia, Románia, és Svájc kivételével – valamennyi harmadik országba exportálandó zabra szóló export-visszatérítésekre.

(2)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(3)

Az e rendeletben előirt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A zab export-visszatérítésére vonatkozóan az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2004. november 26. és december 2. között benyújtott ajánlatok nem kerülnek elbírálásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 3-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 2-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb az 1431/2003/EK rendelettel (HL L 203., 2003.8.12., 16. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 285., 2004.9.4., 3. o.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

3.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 358/10


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. november 22.)

Moldovának a Kanada, Svédország, Ukrajna és az Amerikai Egyesült Államok között 1993. október 25-én létrejött, egy ukrajnai tudományos és technológiai központ létrehozásáról szóló megállapodáshoz történő csatlakozásáról

(2004/823/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egy félként fellépő Európai Közösségnek és az Európai Atomenergia-közösségnek a Kanada, Svédország, Ukrajna és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, egy ukrajnai tudományos és technológiai központ létrehozásáról szóló, 1993. október 25-i megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, 1998. július 30-i 1766/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1), (3) és (4) bekezdésére,

tekintettel az egy félként fellépő Európai Atomenergia-közösségnek és Európai Közösségnek a Kanada, Svédország, Ukrajna és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, egy ukrajnai tudományos és technológiai központ 1993-as létrehozásáról szóló megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, 1998. november 3-i 2387/98/Euratom bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

1993. október 25-én Kanada, Svédország, Ukrajna és az Amerikai Egyesült Államok megállapodást kötött egy ukrajnai tudományos és technológiai központ létrehozásáról (a továbbiakban: a „megállapodás”).

(2)

Az 1766/98/EK rendelettel és a 2387/98/Euratom rendelettel az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség (a továbbiakban: a „Közösségek”) egy félként fellépve csatlakozott a megállapodáshoz.

(3)

2004. február 12-én a Moldovai Köztársaság letétbe helyezte a központ titkárságán Moldovának a megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló okiratát. A megállapodás XIII. cikkének értelmében a központ igazgatótanácsának a hatáskörébe tartozik, hogy jóváhagyja ezt a csatlakozást.

(4)

A Közösségeket a központ igazgatótanácsában a Tanács elnöksége és a Bizottság képviseli. A Közösségek álláspontját a megállapodás XIII. cikkének hatálya alá tartozó kérdésekben a Tanács határozza meg, és általában az elnökség fejezi ki,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Moldovának a Kanada, Svédország, Ukrajna és az Amerikai Egyesült Államok között 1993. október 25-én létrejött, egy ukrajnai tudományos és technológiai központ létrehozásáról szóló megállapodáshoz történő csatlakozását a Tanács a Közösségek nevében jóváhagyja.

2. cikk

A Tanács elnöksége a központ igazgatótanácsában kifejezi a Közösségek jóváhagyását a Moldovai Köztársaságnak a megállapodáshoz történő csatlakozását illetően.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. R. BOT


(1)  HL L 225., 1998.8.12., 2. o.

(2)  HL L 297., 1998.11.6., 4. o.


Bizottság

3.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 358/12


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 1.)

a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú mozgásához való egészségügyi bizonyítványminta létrehozásáról

(az értesítés a B(2004) 4421. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/824/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 998/2003/EK rendelet megállapítja a kutyák, macskák és görények harmadik országokból történő nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételeket. E feltételek a származás szerinti harmadik ország és a rendeltetési tagállam helyzetétől függően különböznek.

(2)

A kutyák, macskák és görények harmadik országokból történő nem kereskedelmi célú mozgásához való egészségügyi bizonyítványminta létrehozásáról szóló, 2004. február 18-i 2004/203/EK bizottsági határozat (2) létrehozza azt a bizonyítványmintát, amelyet az ilyen állatokhoz azok Közösségbe való belépésekor mellékelni kell, és amelyhez helyesbítést (3) tettek közzé.

(3)

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. július 1-jei 2004/539/EK bizottsági határozat (4)2004. október 1-jéig engedélyezi a 998/2003/EK rendeletnek vagy a 2004. július 3-a előtt hatályos nemzeti szabályoknak megfelelő bizonyítványok együttes alkalmazását.

(4)

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek Málta csatlakozására tekintettel történő módosításáról szóló, 2004. szeptember 13-i 2004/650/EK tanácsi határozattal (5) a rendelet II. mellékletének A. részében az országok felsorolása kiegészült Málta hozzáadásával. Ennek megfelelően a kedvtelésből tartott állatok Írországba, Svédországba és az Egyesült Királyságba történő sajátos beléptetési rendelkezések hatályát ki kell terjeszteni Máltára.

(5)

A tisztázás érdekében a 2004/203/EK határozat hatályát veszti és helyébe ez a határozat lép.

(6)

Az állatok és azok mozgása rendkívül sajátos természetű kérdés, indokolt az állatorvosok és az érintett utazók számára a bizonyítványok kiállításának és használatának a megkönnyítése.

(7)

Az e határozattal felváltott 998/2003/EK rendelet és 2004/203/EK határozat 2004. július 3-tól kezdődően alkalmazandó, ezért ez a határozat késedelem nélkül alkalmazandó.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Ez a határozat létrehozza a háziasított kutya-, macska- és görényfajhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak a harmadik országokból történő nem kereskedelmi célú mozgásához használatos, a 998/2003/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdésében előírt egészségügyi bizonyítványmintát.

(2)   A bizonyítványmintát a határozathoz csatolt melléklet tartalmazza.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett bizonyítványt kell használni a kutya-, macska- és görényfajhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak (a továbbiakban „kedvtelésből tartott állatok”) az alábbi országokból történő mozgatásához:

a)

Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság kivételével bármely tagállamba harmadik országból belépő állatok; és

b)

a 998/2003/EK rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában és C. részében felsorolt harmadik országokból Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság területére belépő állatok. A bizonyítvány nem használható fel olyan harmadik országból származó vagy azokban az országokban előkészített állatoknak Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság területére beléptetése esetében, amely országok a 998/2003/EK rendelet II. mellékletének a felsorolásában nem szerepelnek, amely esetben a rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában előírt rendelkezések alkalmazandók.

(2)   Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a tagállamok engedélyezik a 2003/803/EK bizottsági határozattal (6) létrehozott mintának megfelelő útlevéllel rendelkező kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi jellegű mozgását a 998/2003/EK rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában felsorolt olyan harmadik országokból, amelyek értesítették a Bizottságot és a tagállamokat arról a szándékukról, hogy bizonyítvány helyett útlevelet fognak használni.

(3)   A Málta területére irányuló mozgásokra vonatkozó szabályoktól eltekintve a tagállamok elfogadják a 2004/203/EK rendelet mellékletében található mintának megfelelő bizonyítvány használatát.

3. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett bizonyítvány egyetlen lapból áll, amelyet legalább a belépés helye szerinti tagállam nyelvén és angolul készítenek el. Nyomtatott betűkkel, a belépés helye szerinti tagállam nyelvén vagy angolul kell kitölteni.

(2)   Az 1. cikkben említett bizonyítványt az alábbiak szerint kell kibocsátani:

a)

A bizonyítvány I–V. részeit:

i.

a küldő ország illetékes hatósága által kijelölt hatósági állatorvos állítja ki és írja alá; vagy

ii.

a küldő ország illetékes hatósága által felhatalmazott állatorvos állítja ki és írja alá, amit az illetékes hatóság utólag igazol.

b)

A VI. és VII. részt adott esetben a küldő országban állatorvosi tevékenység gyakorlására feljogosított állatorvos tölti ki és írja alá.

(3)   A bizonyítványt tanúsító okmányoknak vagy azok hitelesített másolatainak kell kísérniük, beleértve az érintett állat azonosítására szolgáló adatokat, a védőoltások adatait és a szerológiai vizsgálatok eredményeit.

(4)   A bizonyítvány a Közösségen belüli mozgáshoz a kiállítás dátumától számított négy hónapig vagy a IV. részben megadott oltás lejáratának dátumáig érvényes, attól függően, hogy melyik a korábbi.

4. cikk

A IV. részben előírt oltást legalább az Office International des Epizooties diagnosztikai vizsgálatokra és vakcinákra vonatkozó szabványainak kézikönyvével összhangban előállított, inaktivált vakcinával kell elvégezni.

5. cikk

(1)   A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy a 998/2003/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt feltételek csak annak a rendeletnek a II. melléklete B. részének 2. szakaszában vagy C. részében felsorolt harmadik országokból származó kedvtelésből tartott állatok vonatkozásában alkalmazhatók, amelyek:

vagy közvetlenül a belépés szerinti tagállamba irányuló utazáson vesznek részt, vagy

a küldő harmadik ország és a belépés szerinti tagállam között kizárólag egy vagy több olyan országban tartózkodtak, amelyek a 998/2003/EK rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában vagy C. részében szerepelnek.

(2)   Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve az utazás érinthet tranzit jelleggel olyan országot, amely a 998/2003/EK rendelet II. mellékletében nem szerepel, abban az esetben, ha az utazás légi vagy tengeri úton történik, és a kedvtelésből tartott állat a tranzitország nemzetközi repülőterének a határait nem hagyta el, vagy biztonságosan a hajó fedélzetén tartózkodott.

6. cikk

A 2004/203/EK határozat hatályát veszti.

7. cikk

Ezt a határozatot 2004. december 6-tól kell alkalmazni.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 1-jén.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb az 592/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 94., 2004.3.31., 7. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 65., 2004.3.3., 13. o. A 2004/301/EK határozattal (HL L 98., 2004.4.2., 55. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 111., 2004.4.17., 83. o.

(4)  HL L 237., 2004.7.8., 21. o.

(5)  HL L 298., 2004.9.23., 22. o.

(6)  HL L 312., 2003.11.27., 1. o.


MELLÉKLET

A háziasított kutya-, macska- és görényfajhoz tartozó kedvtelésből tartott állatoknak a harmadik országokból történő nem kereskedelmi célú mozgásához való, a 998/2003/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdésében előírt egészségügyi bizonyítványminta.

Image

Image

Image


3.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 358/18


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. november 29.)

a Romániából származó lófélék behozatalára vonatkozó védőintézkedésekről

(az értesítés a B(2004) 4440. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/825/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állategészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a 90/675/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/426/EGK tanácsi irányelv (2) többek között meghatározza a lófélék kategóriáit és az azonosítási követelményeket.

(2)

A Bizottság elfogadta a tagállamok által az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének megállapításáról, valamint a 93/195/EGK és a 94/63/EK határozat módosításáról szóló, 2004. január 6-i 2004/211/EK határozatot (3).

(3)

A fenti jegyzéknek megfelelően a tagállamok a 92/260/EK bizottsági határozat (4) szerint a törzskönyvezett lovak ideiglenes behozatalára, a 93/195/EGK határozat (5) szerint a törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalra, a 93/196/EGK határozat (6) szerint a vágásra szánt lófélék behozatalára és a 93/197/EGK határozat (7) szerint a törzskönyvezett, valamint a tenyésztésre és termelésre szánt lófélék behozatalára a „B” higiéniai csoportba besorolt országok számára előírt feltételek teljesülése esetén a Romániából származó lófélék minden kategóriájának behozatalát engedélyezik.

(4)

A 93/197/EGK határozat előírja az egyes, „B” higiéniai csoportba besorolt országból származó lófélék behozatala esetére, hogy az egészségügyi vizsgálatot a rendeltetési tagállam által jóváhagyott laboratóriumokban kell elvégezni.

(5)

Az 1994. július 13-i 94/467/EK bizottsági rendelet a 91/496/EGK irányelv (8) 9. cikkének (1) bekezdése c) pontjának értelmében egészségügyi garanciákat állapít meg a lófélék egyik harmadik országból a másikba történő szállítására.

(6)

A 93/623/EGK bizottsági határozat módosításáról, és a tenyésztésre és termelésre szánt lófélék megjelöléséről szóló, 1999. december 22-i 2000/68/EK bizottsági határozat (9), előírja, hogy a lóféléket – különösképpen a vágóhídra történő – szállításuk során azonosító okmány kísérje.

(7)

Az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal számos utólagos romániai küldetése, valamint a tagállamok által a jóváhagyott állategészségügyi határállomásokon végrehajtott ellenőrzések ismétlődő hiányosságokra mutattak rá azon feltételeket illetően, amelyek értelmében a Romániából származó lóféléket a tagállamokba történő exportra előkészítik, és a rendeltetési helyre szállítják. E hiányosságokat a jelentésekben tett ajánlások nem orvosolták.

(8)

Ezért tehát a Romániából származó vágólovak, valamint a tenyésztésre és termelésre szánt lófélék behozatalára vonatkozóan egyedi rendszert meghatározó védőintézkedések elfogadása által szükséges a közösségi lóállomány egészségének megőrzése és a tagállamok területén a lófélék jóllétének biztosítása érdekében elfogadott intézkedések, valamint az ellenőrző intézkedések megerősítése.

(9)

A kibocsátott bizonyítványoknak a romániai központi illetékes hatóság általi záradékolása megerősíti a különösen a 90/426/EGK irányelv 12. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében nyújtott biztosítékokat.

(10)

A lófélék hatékonyabb azonosítása és a Romániából a Közösségbe importált lófélék a rendeltetési tagállam által jóváhagyott laboratóriumokban történő vizsgálata szintén hozzájárul a behozatali rendszer előírásainak pontos betartásához.

(11)

A helyzet nyomon követése érdekében és az intézkedések visszavonására való tekintettel szükséges, hogy a jóváhagyott állategészségügyi határállomásokon vagy a rendeltetési tagállamban történő tartózkodás során végrehajtott vizsgálatok eredményeiről rendszeres tájékoztatás történjen.

(12)

Az e határozatban hozott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A tagállamok betiltják a Romániából származó vagy érkező lófélék behozatalát, kivéve ha e határozat másképpen nem rendelkezik.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tilalmat a következő esetekben nem kell alkalmazni:

a 92/260/EGK határozatnak megfelelően ideiglenes behozatal, és a 93/197/EGK határozatnak megfelelően Romániából származó, törzskönyvezett lovak állandó behozatala,

a 93/195/EGK határozatnak megfelelően a lóversenyre, lovassport-rendezvényekre vagy kulturális eseményekre szánt, törzskönyvezett lovak Romániába történő, ideiglenes kivitele utáni újrabehozatal,

a 94/467/EK határozatnak megfelelően a lófélék Romániából egy másik harmadik országba történő szállítása,

a 2004/211/EK határozat 6. cikkének megfelelően a lófélék más harmadik országból Románia területén keresztül az Európai Közösségbe történő szállítása,

a 2. cikknek megfelelően közvetlenül vágásra szánt lófélék szállítmányainak behozatala,

a 3. cikknek megfelelően a tenyésztésre és termelésre szánt lófélék állandó behozatala.

2. cikk

A végső rendeltetési tagállamok a következő feltételek mellett engedélyezik a Romániából származó, közvetlenül vágásra szánt lófélék behozatalát:

1.

az állatok szállítmányát az e határozat I. mellékletének megfelelően kitöltött állategészségügyi bizonyítvány kíséri, amelyet a romániai központi illetékes hatóság záradékkal lát el,

2.

a bal elülső patán a legalább 3 cm-es, égetett „S” -en túlmenően mindegyik állatot megjelölik egy, az ISO 11784 és az ISO 11785 szabványnak megfelelő, beültethető elektronikus azonosítóval (transzponderrel), amelyet a nyak bal oldalának felső-középső részébe ültetnek,

3.

mindegyik állatot az e határozat II. mellékletének megfelelő azonosítási okmány azonosítja és kíséri, amely feltünteti különösképpen a 2. bekezdésben említett elektronikus azonosító számát és a beültetés helyét,

4.

az 1. bekezdésben említett bizonyítvány alapján előírt laboratóriumi vizsgálatokat olyan mintákon, amelyek a 2. bekezdésben említett elektronikus azonosító által kijelzett számra való hivatkozással egyértelműen beazonosíthatók, a rendeltetési tagállam által jóváhagyott laboratórium elvégezte. A laboratórium által igazolt vizsgálati eredmények mellékelten találhatók az állatokat kísérő állategészségügyi bizonyítvány mellett.

3. cikk

A végső rendeltetési tagállamok a következő feltételek mellett engedélyezik a Romániából származó, tenyésztésre és termelésre szánt lófélék behozatalát:

1.

mindegyik állatot e határozat III. melléklete szerint helyesen kitöltött állategészségügyi bizonyítvány kíséri, amelyet a romániai központi illetékes hatóság záradékkal lát el,

2.

mindegyik állatot megjelölik egy, az ISO 11784 és az ISO 11785 szabványnak megfelelő, beültethető elektronikus azonosítóval (transzponderrel), amelyet a nyak bal oldalának felső-középső részébe ültetnek,

3.

mindegyik állatot az e határozat II. mellékletének megfelelő azonosítási okmány azonosítja és kíséri, amely feltünteti különösképpen a 2. bekezdésben említett elektronikus azonosító számát és a beültetés helyét,

4.

az 1. bekezdésben említett bizonyítvány alapján előírt laboratóriumi vizsgálatokat olyan mintákon, amelyek a 2. bekezdésben említett elektronikus azonosító által kijelzett számra való hivatkozással egyértelműen beazonosíthatók, a rendeltetési tagállam által jóváhagyott laboratórium elvégezte. A laboratórium által igazolt vizsgálati eredmények mellékelten találhatók az állatot kísérő állategészségügyi bizonyítvány mellett.

4. cikk

(1)   A 91/496/EGK irányelv 4. cikkében a Közösségbe történő beléptetésre előírt ellenőrzéseket végző tagállamok nem tagadják meg a következő szállítmányok közösségi területre történő belépését:

a)

a 2. cikkben meghatározott feltételeknek, különösen az olvasható elektronikus azonosító követelményének maximálisan eleget tevő, közvetlenül vágásra szánt lófélék szállítmánya, feltéve ha a rendeltetési tagállam illetékes hatósága e szállítmány elfogadásáról és legalább a 2. cikk (1) bekezdésében említett bizonyítvány 1., 2., 5., 6., és 8.5. pontja részleteiről tájékoztatja az Európai Közösség területére történő belépésnél található állategészségügyi határállomást;

b)

a 3. cikkben meghatározott feltételeknek eleget tévő, tenyésztésre és termelésre szánt lófélék, feltéve ha a végső rendeltetési tagállam illetékes hatósága az ilyen behozatalok általános elfogadásáról tájékoztatja az Európai Közösség területére történő belépésnél található állategészségügyi határállomásáért felelős tagállam illetékes hatóságát.

(2)   A lófélék Közösségbe történő beléptetésére előírt ellenőrzésekért felelős tagállam illetékes hatósága legkésőbb minden hónap 25-én minden érintett belépési pontra vonatkozóan a IV. melléklet formátumának megfelelő jelentést bocsát a Bizottság rendelkezésére, amely tartalmazza az előző hónapban elvégzett ellenőrzéseket és az észlelt állategészségügyi, ill. állatjólléti hiányosságok orvoslására tett intézkedéseket.

5. cikk

(1)   A 2. és 3. cikkben említett, a lófélék rendeltetési tagállamának illetékes hatósága a következőket biztosítja:

a)

a 2. cikknek megfelelően importált, közvetlenül vágásra szánt lófélék egyenesen a rendeltetési hely vágóhídjára érkeznek, ahol 72 órán belül és legkésőbb 5 nappal a Közösségbe való érkezést követően levágásra kerülnek;

b)

a beültethető azonosítókat (transzpondereket) a rendeltetési hely vágóhídján hivatalos felügyelet mellett eltávolítják és megsemmisítik; ellenőrzési célból a vágóhíd üzemeltetői havi jelentést bocsátanak az illetékes hatóság rendelkezésére, amely minden állat esetében feltünteti az állategészségügyi bizonyítvány számát, az állat levágásának a napját és a bizonyítványokban említett transzponderek megsemmisítésének a napját;

c)

a 3. cikknek megfelelően importált, tenyésztésre és termelésre szánt lófélék a rendeltetési tagállamba történő belépést követő első 30 napon a 2. cikk (1) bekezdésében említett állategészségügyi bizonyítványban feltüntetett rendeltetési állattartó telepen maradnak, hacsak a 2000/68/EK határozatnak megfelelően azonosított állatot az illetékes hatóság felelősségére azonnali vágás céljából át nem szállítják a vágóhídra.

(2)   A rendeltetési tagállam illetékes hatósága a vágóhídra történő érkezés vagy az (1) bekezdés c) pontjában említett rendeltetési állattartó telepen történő tartózkodás során a következő intézkedéseket hajtja végre:

a)

az állatok azonosításának igazolása;

b)

állategészségügyi és állatjólléti vizsgálat;

c)

az e határozat I. és III. mellékletében szereplő állategészségügyi bizonyítványoknak megfelelően előírt laboratóriumi vizsgálatok szúrópróbaszerű megismétlése;

d)

olyan esetekben, amikor a c) pontnak megfelelően elvégzett vizsgálatok a 2. cikk (1) bekezdésében és a 3. cikk (1) bekezdésében említett bizonyítványokban található nyilatkozatnak ellentmondó eredményeket hoznak, az első vizsgálatot elvégző laboratórium által legalább két hónapig megőrzendő ellenmintákon el kell végezni a minták eredetét igazoló kötelező genetikai vizsgálatot.

(3)   A vágóhidakra előírt ellenőrzésekért felelős tagállam illetékes hatósága legkésőbb minden hónap 25-én minden érintett belépési pontra vonatkozóan az V. melléklet formátumának megfelelő jelentést bocsát a Bizottság rendelkezésére, amely tartalmazza az előző hónapban elvégzett vizsgálatokat és az észlelt állategészségügyi, ill. állatjólléti hiányosságok orvoslására tett intézkedéseket.

6. cikk

A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést, adott esetben jogi rendelkezést is hoznak annak biztosítása érdekében, hogy az e határozat 2. és 3. cikkének megfelelően a Romániából származó lófélék behozatalához kapcsolódó adminisztratív eljárások – beleértve bármilyen szükséges laboratóriumi vizsgálatot – költségeit teljes mértékben az importőr viselje.

7. cikk

Ezt a határozatot 2004. december 23-tól kell alkalmazni.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 29-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 42. o. A legutóbb a 2004/68/EK irányelvvel (HL L 139., 2004.4.30., 320. o.) módosított irányelv. Helyesbítés az irányelvhez (HL L 226., 2004.6.25., 128. o.).

(3)  HL L 73., 2004.3.11., 1. o.

(4)  HL L 130., 1992.5.15., 67. o. A legutóbb a 2004/241/EK határozattal (HL L 74., 2004.3.12., 19. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 86., 1993.4.6., 1. o. A legutóbb a 2004/211/EK határozattal (HL L 73., 2004.3.11., 1. o.) módosított határozat.

(6)  HL L 86., 1993.4.6., 7. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított határozat.

(7)  HL L 86., 1993.4.6., 16. o. A legutóbb a 2004/241/EK határozattal (HL L 74., 2004.3.12., 19. o.) módosított határozat.

(8)  HL L 190., 1994.7.26., 28. o. A legutóbb a 2001/662/EK határozattal (HL L 232., 2001.8.30., 28. o.) módosított határozat.

(9)  HL L 23., 2000.1.28., 72. o.


I. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

AZONOSÍTÁSI OKMÁNY

Image


III. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


IV. MELLÉKLET

A 4. cikk (2) bekezdésében említett jelentés az állategészségügyi határállomásokról

Tagállam: …

Az állategészségügyi határállomás neve: …

Év: … Hónap: …

A behozatalra szánt lófélék száma

Szabálysértések száma (a lófélék számában megadva)

A dokumentációs ellenőrzés során

Az azonosítás során

A fizikai ellenőrzés során

az állat egészsége

az állat jólléte

 

 

 

 

 


V. MELLÉKLET

Az 5. cikk (3) bekezdésében említett jelentés a tagállamok részéről

Tagállam: …

Év: … Hónap: …

Megérkezett lófélék száma (1)

A rendeltetési helyen ellenőrzőtt lófélék száma

Azonosítás

Összehasonlító vizsgálat

Genetikai igazolások

Állatjólléti ellenőrzések

Összesen

nem felel meg

Összesen

nem felel meg

Összesen

nem felel meg

Összesen

nem felel meg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ez a szám azon lovak számát jelenti, amelyeket a rendeltetési tagállamokba a TRACE- vagy ANIMO-rendszeren keresztül elküldésre bejelentettek.


3.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 358/32


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. november 29.)

a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló 2002/887/EK határozat módosításáról

(az értesítés a B(2004) 4441. számú dokumentummal történt)

(2004/826/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Egyesült Királyság által benyújtott kérelemre,

mivel:

(1)

A 2002/887/EK bizottsági határozat (2) felhatalmazza a tagállamokat, hogy a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól eltéréseket engedélyezzenek.

(2)

Mivel az engedélyezést igazoló körülmények még most is fennállnak, és nincs a különleges feltételek felülvizsgálatára okot adó új információ, az engedélyezést meg kell hosszabbítani.

(3)

Ezért a 2002/887/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/887/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk első és második bekezdésében a „2003. augusztus 1. és 2004. augusztus 1.” helyébe „2005. augusztus 1. és 2006. augusztus 1.” lép.

2.

A 4. cikkben található táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Növény

Időtartam

Chamaecyparis:

2005. január 1-jétől2006. december 31-ig

Juniperus:

2004. november 15-től2005. március 31-ig és 2005. november 1-jétől2006. március 31-ig

Pinus:

2005. január 1-jétől2006. december 31-ig”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 29-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2004/102/EK bizottsági irányelvvel (HL L 309., 2004.10.6., 9. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 309., 2002.11.12., 8. o.


3.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 358/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. november 29.)

a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való átmeneti eltérés engedélyezéséről az Ausztráliából származó talaj behozatala tekintetében

(az értesítés a B(2004) 4449. számú dokumentummal történt)

(2004/827/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Ausztrália által benyújtott kérelemre,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv értelmében egyes harmadik országokból származó talaj elvileg nem hozható be a Közösség területére.

(2)

Ausztrália engedélyt kért arra, hogy kis mennyiségű Ausztráliából származó talajt exportálhasson a Közösség területére, hogy azt gyászszertartási céllal egy Belgiumban eltemetett ausztrál állampolgár sírjára helyezhessék.

(3)

Az említett talajt még Ausztrália területének elhagyása előtt megfelelő módon kezelik, és az ausztrál hatóságok e célra kiállított hivatalos bizonyítványát csatolják hozzá.

(4)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a növényekre vagy növényi termékekre ártalmas szervezetek elterjedésének kockázata nem áll fenn, ha a talajt az Ausztrália által javasolt módon kezelik.

(5)

A tagállamoknak ezért egy korlátozott időtartamra eltérésről kell rendelkezniük a kis mennyiségű talaj különleges kezelési feltételek melletti behozatalának engedélyezése érdekében.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok engedélyt kapnak arra, hogy a 2000/29/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésétől való eltérésről rendelkezzenek az irányelv III. melléklete A. részének 14. pontjában említett tilalmak tekintetében az Ausztráliából származó talaj esetében.

Az eltérésre való jogosultság feltétele, hogy a talajnak meg kell felelnie a mellékletben felsorolt különleges feltételeknek, 2004. november 20. és 2005. január 31. között kell a Közösség területére behozni, és gyászszertartási célokra kell szánni.

Az engedély nem sérthet más jogszabályok értelmében előírt további engedélyeket vagy eljárásokat.

2. cikk

Az eltérést e határozat értelmében engedélyező tagállamok e határozat értelmében erről 2005. március 1-jéig jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 29-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.10.7., 1. o. A legutóbb a 2004/102/EK bizottsági irányelvvel (HL L 309., 2004.10.6., 9. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

Különleges feltételek, amelyek mellett az Ausztráliából származó talajra az e határozat 1. cikkében megállapított eltérés engedélyezhető

1.

A talajt:

a)

legalább 121 °C-os meleg levegőn legalább 2 órán át kell melegíteni a maghőmérséklet elérését követően; vagy

b)

50 kGray (5 Mrad) gamma sugárral kell kezelni.

2.

A talajhoz a 2000/29/EK irányelv VII. melléklete szerinti, Ausztráliában kiállított növény-egészségügyi bizonyítványt kell csatolni. A bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában a következőt kell feltüntetni: „Ez a szállítmány megfelel a 2004/…/EK bizottsági határozatban megállapított feltételeknek.”

3.

A Közösségbe történő behozatal előtt az importőr hivatalosan értesíti a behozatali tagállam hivatalos szerveit:

a)

a talaj mennyiségéről;

b)

a talaj eredetéről;

c)

a behozatal tervezett időpontjáról;

d)

a talaj rendeltetéséről.

4.

A talaj rendeltetési helye csak az lehet, amelyet a 3. d) pontnak megfelelően a hivatalos szervekkel közöltek.

Azokban az esetekben, amikor a rendeltetési hely nem abban a tagállamban található, ahol a talajnak a Közösség területére való behozatala történt, az importőr fent említett előzetes értesítésének kézhezvételekor a behozatal szerinti tagállam illetékes hivatalos szervei tájékoztatják a rendeltetési tagállam illetékes szerveit a talaj rendeltetési helyének megjelölésével.