ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 322

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. október 23.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1837/2004/EK rendelete (2004. október 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1838/2004/EK rendelete (2004. október 22.) a sovány tejpor piacán történő intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1839/2004/EK rendelete (2004. október 22.) a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 1840/2004/EK rendelete (2004. október 21.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 39. alkalommal történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1841/2004/Euratom rendelete (2004. október 22.) a tagállamok területén folytatott urániumkutatási programok projektjeinek a támogatásáról szóló, 2014/76/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről

7

 

*

A Bizottság 1842/2004/EK rendelet (2004. október 22.) a 2081/92/EGK tanácsi rendelet értelmében védett eredetmegjelölésként bejegyzett Munster vagy Munster-Géromé elnevezés és a nem bejegyzett, egy németországi helyet megjelölő, Münster Käse elnevezés együttes létezéséről

8

 

*

A Bizottság 1843/2004/EK rendelete (2004. október 22.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel ezen államokra nézve az átváltási árfolyamra vonatkozó egyes meghatározó ügyleti tényeknek a 2004. évre történő megállapításáról szóló 751/2004/EK rendelet módosításáról

10

 

*

A Bizottság 1844/2004/EK rendelete (2004. október 22.) az 1555/96/EK rendelet módosításáról az uborkára, az articsókára, a klementinre, a mandarinra és a narancsra vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében

12

 

*

A Bizottság 1845/2004/EK rendelete (2004. október 22.) az egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana és Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

14

 

*

A Bizottság 1846/2004/EK rendelete (2004. október 22.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályainak megállapításáról szóló 174/1999/EK rendelet módosításáról

16

 

*

A Bizottság 1847/2004/EK rendelete (2004. október 22.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2005-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésére vonatkozó eljárás megnyitásáról

19

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

23.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 322/1


A BIZOTTSÁG 1837/2004/EK RENDELETE

(2004. október 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. október 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 22-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. október 22-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

59,5

204

44,6

624

74,2

999

59,4

0707 00 05

052

86,8

999

86,8

0709 90 70

052

92,6

204

41,2

628

48,8

999

60,9

0805 50 10

052

63,4

388

45,9

524

66,0

528

50,9

999

56,6

0806 10 10

052

97,1

400

178,4

999

137,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,1

400

95,6

404

80,2

512

107,5

720

100,8

800

145,3

804

76,9

999

95,8

0808 20 50

052

98,3

388

105,3

720

74,7

999

92,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


23.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 322/3


A BIZOTTSÁG 1838/2004/EK RENDELETE

(2004. október 22.)

a sovány tejpor piacán történő intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 214/2001/EK bizottsági rendelet (2) 21. cikke korlátozta a sovány tejpornak a tagállami intervenciós hivatalok által történő eladásra kerülő mennyiségét arra a mennyiségre, amelyet 2003. július 1. előtt betároltak.

(2)

Figyelemmel a továbbra is rendelkezésre álló mennyiségre, valamint a piaci helyzetre, az említett dátumot 2004. szeptember 1-jére szükséges módosítani.

(3)

Az e rendelet által előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 214/2001/EK rendelet 21. cikkében a „2003. július 1.” dátum „2004. szeptember 1.”-re módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 22-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 37., 2001.2.7., 100. o. A legutóbb az 1675/2004/EK rendelettel (HL L 300., 2004.9.25., 12. o.) módosított rendelet.


23.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 322/4


A BIZOTTSÁG 1839/2004/EK RENDELETE

(2004. október 22.)

a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 2799/1999/EK bizottsági rendelet (2) 26. cikkével összhangban az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárást szerveznek a 2003. július 1. előtt betárolt sovány tejporra vonatkozóan.

(2)

Figyelemmel a továbbra is rendelkezésre álló mennyiségre, valamint a piaci helyzetre, az említett dátumot 2004. szeptember 1-jére szükséges módosítani.

(3)

Az e rendelet által előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2799/1999/EK rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében a „2003. július 1.” dátum „2004. szeptember 1.”-re módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 22-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 340., 1999.12.31., 3. o. A legutóbb az 1674/2004/EK rendelettel (HL L 300., 2004.9.25., 11. o.) módosított rendelet.


23.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 322/5


A BIZOTTSÁG 1840/2004/EK RENDELETE

(2004. október 21.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 39. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolást nyújt azokról a személyekről, csoportokról és szervezetekről, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

2004. október 18-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, melyekre vonatkozóan a pénzügyi alapok és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

E rendelet intézkedései hatékonyságának biztosítása érdekében a rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 21-én.

a Bizottság részéről

Christopher PATTEN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb az 1728/2004/EK rendelettel (HL L 306., 2004.10.2., 13. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pont a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„Jama’at al-Tawhid Wa’al-Jihad (alias a) JTJ; b) al-Zarqawi hálózat; c) al-Tawhid; d) a Monoteizmus és Dzsihad Csoport).”


23.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 322/7


A BIZOTTSÁG 1841/2004/EURATOM RENDELETE

(2004. október 22.)

a tagállamok területén folytatott urániumkutatási programok projektjeinek a támogatásáról szóló, 2014/76/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 70. cikkére,

mivel:

(1)

A 2014/76/EURATOM bizottsági rendeletet (1) a továbbiakban nem lehet alkalmazni, mivel a tagállamok területén megszűnt az urániumkutatás.

(2)

Az egyértelműség és a jogbiztonság kedvéért helyénvaló az adott rendelet hatályon kívül helyezésének a kihirdetése,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/76/EURATOM rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 22-én.

a Bizottság részéről

Loyola DE PALACIO

alelnök


(1)  HL L 221., 1976.8.14., 17. o.


23.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 322/8


A BIZOTTSÁG 1842/2004/EK RENDELET

(2004. október 22.)

a 2081/92/EGK tanácsi rendelet értelmében védett eredetmegjelölésként bejegyzett „Munster vagy Munster-Géromé” elnevezés és a nem bejegyzett, egy németországi helyet megjelölő, „Münster Käse” elnevezés együttes létezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről szóló, 1996. június 12-i 1107/96/EK bizottsági rendelet (2) bejegyezte védett eredetmegjelölésként Franciaország számára a „Munster vagy Munster-Géromé” elnevezést. A 2081/92/EGK rendelet 13. cikke bekezdésének megfelelően Németországnak be kellett szüntetnie a be nem jegyzett „Münster Käse” elnevezés használatát legkésőbb 2001. június 21-én.

(2)

A 692/2003/EK tanácsi rendelettel (3) kiegészített 2081/92/EGK tanácsi rendelet 13. cikke (5) bekezdése rendelkezik egy bejegyzett és egy nem bejegyzett elnevezés nagyon szigorú feltételek mellett történő és korlátozott időtartamra vonatkozó együttes létezéséről.

(3)

2003. október 1-jén a Bizottsághoz kérelem érkezett a német államigazgatástól, hogy tizenöt évre engedélyezze a bejegyzett „Munster vagy Munster-Géromé” (OEM) elnevezés és a be nem jegyzett „Münster Käse” elnevezés együttes létezését.

(4)

Münster egy város Németországban, és a „Münster Käse” elnevezés a nemzeti jogszabályok hatálya alá esik Németországban 1934 óta, és nem áll rendelkezésre információ arra vonatkozóan, hogy ez az elnevezés a 2081/92/EGK rendelet 1993. július 26-i hatálybalépését megelőző legalább 25 évben ne lett volna következetesen és jogszerűen törvényes használatban.

(5)

A „Münster Käse” elnevezésű sajtot 1951 óta forgalmazzák a sajtok minőségére vonatkozó német nemzeti jogszabályoknak megfelelően. Ezért a be nem jegyzett „Münster Käse” elnevezés nem húzhat hasznot – a Franciaországban 1969-ben és a 2081/92/EGK rendelet szerint 1996-ban bejegyzett – „Munster vagy Munster-Géromé” eredetmegjelölés hírnevéből.

(6)

A valódi eredet tekintetében a közönség félrevezetésének elkerülése érdekében a „Münster Käse” sajt címkéje származási országként feltünteti Németországot, ahogy arról Németország és Franciaország 1973-ban megállapodott. A címkézési kötelezettség érvényben maradt a 2081/92/EGK rendelet 13. cikke (2) bekezdése szerint. Nem áll rendelkezésre információ arra vonatkozóan, hogy a közönséget félrevezették volna vagy félre lehetne vezetni a „Münster Käse” sajt valódi eredete tekintetében.

(7)

A német hatóságok felvetették a szóban forgó elnevezések egyezéséből adódó problémát a Bizottsághoz intézett 1996. március 6-i levelükben, és így a „Munster vagy Munster-Géromé” (OEM) elnevezésnek az 1107/96/EK rendelet által történt 1996. június 21-i bejegyzése előtt.

(8)

Ezért a „Munster vagy Munster-Géromé” (OEM) bejegyzett francia elnevezés és a nem bejegyzett, egy németországi helyet megjelölő, „Münster Käse” elnevezés együttes létezése megfelel a 2081/92/EGK rendelet 13. cikke (5) bekezdésében megállapított feltételeknek.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Földrajzi Jelzések és Eredetmegjelölések Szabályozási Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Engedélyezni kell, hogy a „Münster Käse” elnevezés együtt létezzen a 2081/92/EGK rendelet szerint védett eredetmegjelölésként bejegyzett „Munster vagy Munster-Géromé” elnevezéssel.

(2)   Az együttes létezés időtartama e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított tizenöt év múlva jár le, azután a be nem jegyzett név használatát be kell szüntetni.

(3)   A „Münster Käse” elnevezésű sajt címkéjén származási országként egyértelműen és láthatóan fel kell tüntetni Németországot.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 22-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb az 1215/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 232., 2004.7.1., 21. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o. A legutóbb az 1345/2004/EK rendelettel (HL L 249., 2004.7.23., 14. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 99., 17.4.2003., 1. o.


23.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 322/10


A BIZOTTSÁG 1843/2004/EK RENDELETE

(2004. október 22.)

a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel ezen államokra nézve az átváltási árfolyamra vonatkozó egyes meghatározó ügyleti tényeknek a 2004. évre történő megállapításáról szóló 751/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikke első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az euroval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1998. december 22-i 2808/98/EK bizottsági rendelet (1) 4. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban az 1782/2003/EK tanácsi rendelet (2) IV. címének 4. fejezete értelmében – amely a közös mezőgazdasági politika szerint a közvetlen támogatási rendszerek és a gazdálkodóknak bizonyos támogatási rendszerek számára közös szabályokat hoz létre, és egyben módosít egyes rendeleteket – a héjas gyümölcsűeket illető területalapú támogatásra vonatkozó meghatározó ügyleti tény napja az érintett gazdasági év kezdetének napja.

(2)

A 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldségágazatban alkalmazott intervenciós intézkedések tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1997. április 16-i 659/97/EK bizottsági rendelet (3) 4. cikk második albekezdése értelmében a héjas gyümölcsűekre vonatkozó gazdasági év január 1-én kezdődik.

(3)

A 751/2004/EK bizottsági rendelet (4) 1. cikke előírja, hogy a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában (a továbbiakban: az új tagállamok) használt átváltási árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tény napja 2004-ben azon támogatási rendszerek számára, amelyekre a meghatározó ügyleti tény napja január 1-je, a 2003-as csatlakozási szerződés hatálybalépésének napja.

(4)

A 751/2004/EK rendelet nem hivatkozik az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 4. fejezetében meghatározott héjas gyümölcsűekre vonatkozó területalapú támogatásra. Erre a támogatásra az új tagállamokban használt átváltási árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tény napját azonban szintén a 2003-as csatlakozási szerződés hatálybalépésének napjára kell meghatározni.

(5)

Ebből következően a 751/2004/EK rendeletet módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az érintett irányítóbizottságok véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 751/2004/EK rendelet 1. cikkének első albekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e)

az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 4. fejezetében meghatározott héjas gyümölcsűekre vonatkozó területalapú támogatás.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 22-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 349., 1998.12.24., 36. o. A legutóbb az 1250/2004/EK rendelettel (HL L 237, 2004.7.8., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 864/2004/EK rendelettel (HL L 161., 2004.4.30., 48. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 100., 1997.4.17., 2. o. A legutóbb az 1135/2001/EK rendelettel (HL L 154., 2001.6.9., 9. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 118., 2004.4.23., 19. o.


23.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 322/12


A BIZOTTSÁG 1844/2004/EK RENDELETE

(2004. október 22.)

az 1555/96/EK rendelet módosításáról az uborkára, az articsókára, a klementinre, a mandarinra és a narancsra vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gyümölcs- és zöldségfélékre kivetett kiegészítő importvámok alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 1996. július 30-i 1555/96/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik az ugyanezen rendelet mellékletben felsorolt termékek behozatalának felügyeletéről. Ezt a felügyeleti tevékenységet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó egyes rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 308.d cikkében megállapított szabályoknak megfelelően kell lefolytatni.

(2)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai során megkötött Mezőgazdasági Megállapodás (4) 5. cikke (4) bekezdésének alkalmazása céljára és a 2001-re, 2002-re és 2003-ra vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb adatok tükrében módosítani kell az uborka, az articsóka, a klementin, a mandarin és a narancs esetében alkalmazandó kiegészítő importvámok küszöbszintjeit.

(3)

Következésképpen módosítani szükséges az 1555/96/EK rendeletet.

(4)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1555/96/EK rendelet melléklete helyébe a jelen rendelet mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

A rendelet 2004. november 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 22-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 193., 1996.8.3., 1. o. A legutóbb az 1721/2004/EK rendelettel (HL L 306., 2004.10.2., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A kombinált nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok sérelme nélkül, a termékek megnevezése csak tájékoztató jellegű. E melléklet alkalmazása szempontjából a kiegészítő importvámok alkalmazási körét a jelen rendelet elfogadásakor érvényes KN-kódok alkalmazási tartománya határozza meg. Abban az esetben, ha a KN-kód előtt »ex« jelzés található, a kiegészítő importvám alkalmazási körét a KN-kód alkalmazási tartománya és az annak megfelelő alkalmazási időszak együttesen határozza meg.


Sorszám

KN-kód

Árumegnevezés

Alkalmazási időszak

Küszöbszint

(tonnában)

78.0015

ex 0702 00 00

Paradicsom

október 1.–május 31.

596 477

78.0020

június 1.–szeptember 30.

552 167

78.0065

ex 0707 00 05

Uborka

május 1.–október 31.

39 640

78.0075

november 1.–április 30.

30 932

78.0085

ex 0709 10 00

Articsóka

november 1.–június 30.

2 071

78.0100

0709 90 70

Cukkini

január 1.–december 31.

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

Narancs

december 1.–május 31.

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementin

november 1.–február vége

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarin (beleértve a tangerint és a satsumát), wilking és a hasonló hibrid citrusfélék

november 1.–február vége

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Citrom

június 1.–december 31.

342 761

78.0160

január 1.–május 31.

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Csemegeszőlő

július 21.–november 20.

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

Alma

január 1.–augusztus 31.

730 623

78.0180

 

szeptember 1.–december 31.

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Körte

január 1.–április 30.

257 158

78.0235

július 1.–december 31.

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Kajszibarack

június 1.–július 31.

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Cseresznyefélék, a meggy kivételével

május 21.–augusztus 10.

32 863

78.0270

ex 0809 30

Őszibarack, beleértve a nektarint

június 11.–szeptember 30.

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Szilva

június 11.–szeptember 30.

51 276”


23.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 322/14


A BIZOTTSÁG 1845/2004/EK RENDELETE

(2004. október 22.)

az egyes elnevezéseknek az „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása” elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana és Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (3) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Olaszország a 2081/92/EGK rendelet 5. cikkével összhangban három, a „Tergeste”, „Miele della Lunigiana” és „Lucca” eredetmegjelölésre vonatkozó bejegyzési kérelmet juttatott el a Bizottsághoz; Görögország egy bejegyzési kérelmet juttatott el a Bizottsághoz az „Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας” (Agios Mathaios Kerkyras) földrajzi jelzésre vonatkozóan.

(2)

Az említett rendelet 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapításra került, hogy a kérelmek megfelelnek e rendeletnek, különösen abban a tekintetben, hogy tartalmazzák a rendelet 4. cikkében előírt valamennyi elemet.

(3)

Egyetlen a 2081/92/EGK rendelet 7. cikkének értelmében tett kifogási nyilatkozat sem érkezett a Bizottsághoz az e rendelet mellékletében szereplő elnevezéseknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) történő kihirdetését követően.

(4)

Következésképpen ezen elnevezések bejegyezhetőek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába, és ezáltal azok a Közösség egész területén eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként oltalmat élveznek.

(5)

E rendelet I. melléklete kiegészíti a 2400/96/EK rendelet (3) mellékletét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2400/96/EK rendelet melléklete kiegészül az e rendelet mellékletében szereplő elnevezésekkel, és azokat a 2081/92/EGK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése értelmében be kell jegyezni az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába mint oltalom alatt álló eredetmegjelölést (OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzést (OFJ).

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 22-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb az 1215/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 232., 2004.7.1., 21. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 303., 2003.12.13., (Tergeste)

HL C 321., 2003.12.31., 39. o. (Miele della Lunigiana)

HL C 321., 2003.12.31., 45. o. (Lucca)

HL C 321., 2003.12.31., 43. o. (Agios Mathaios Kerkyras)

(3)  HL L 327., 1996.12.18., 11. o. A legutóbb az 1486/2004/EK rendelettel (HL L 273., 2004.8.21., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT, A SZERZŐDÉS I. MELLÉKLETÉBEN SZEREPLŐ TERMÉKEK

Zsiradékok (vaj, margarin, olaj stb.)

OLASZORSZÁG

Tergeste (OEM)

Lucca (OEM)

GÖRÖGORSZÁG

Agios Mathaios Kerkyras (OFJ)

Állati eredetű egyéb termékek (tojás, méz, egyéb tejtermékek a vaj kivételével)

OLASZORSZÁG

Miele della Lunigiana (OEM)


23.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 322/16


A BIZOTTSÁG 1846/2004/EK RENDELETE

(2004. október 22.)

a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályainak megállapításáról szóló 174/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikkére,

mivel:

(1)

A 174/1999/EK bizottsági rendelet (2) 20. cikke előírja, hogy azon sajtra kibocsátott kiviteli engedélyek, amelyet a többoldalú kereskedelmi tárgyalások során kötött megállapodások értelmében megnyitott kontingensek keretében az Amerikai Egyesült Államokba (USA) exportálnak, egy olyan sajátos eljárásban bocsáthatók ki, amely lehetőséget ad preferenciális importőrök kijelölésére az USA-ban.

(2)

A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia („új tagállamok”) 2004. május 1-jei Közösséghez való csatlakozását követően az eredetileg az Uruguayi Fordulón megállapított, és az Amerikai Egyesült Államok által az Uruguayi Forduló XX. listája keretében a Cseh Köztársaságnak, Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának bizonyos sajtfélékre biztosított vámkontingenseket az EU-25-kontingens keretében kell összefogni, és azokat 2005-től ugyanúgy kell kezelni, mint ahogyan a fent említett megállapodások keretében az EU-15-kontingenst kezelték.

(3)

Annak érdekében, hogy az új tagállamok piaci szereplői a Közösségben alkalmazott rendszerhez alkalmazkodni tudjanak, a 2005-ös kontingensévre az új tagállamokban benyújtott, kiviteli engedély iránti kérelmek elbírálására vonatkozóan átmeneti intézkedéseket kell hozni a 174/1999/EK rendelet 20. cikkének (3) bekezdésében megállapított kibocsátási kritériumok alkalmazása tekintetében.

(4)

A korábbi exportkritérium alkalmazására vonatkozó átmeneti szabályozást kell alkalmazni minden olyan kérelemre, amelyet az új tagállamokban alapított kérelmezők nyújtanak be ezekben a tagállamokban olyan kontingensekre vonatkozóan, amelyekre a 2003-as évre országonkénti kontingens nem került megállapításra.

(5)

Egy másik, a leányvállalatoknak nyújtott preferencia kritériumainak alkalmazására vonatkozó átmeneti szabályozást kell alkalmazni azon kérelmekre, amelyeket a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában alapított kérelmezők nyújtanak be ezekben a tagállamokban az USA-ba irányuló sajtexportra vonatkozó ideiglenes engedélyek iránt azon kontingensek keretében, amelyekre a 2003-as évre országonkénti kontingens van megállapítva.

(6)

Annak érdekében, hogy az Amerikai Egyesült Államok harmonizált tarifajegyzékében megállapított kontingensek keretében szállított exportált termékek esetében az EU exportőreinek némi rugalmasságot biztosítsanak, a kiviteli engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kombinált nómenklatúra nyolcjegyű termékkódját.

(7)

Mivel a 0406 KN-kód alá tartozó termékeknek az Amerikai Egyesült Államokba irányuló exportja esetén nem alkalmazandó export-visszatérítés, az engedélybiztosíték feloldásakor nem követelhető érkezési bizonylat.

(8)

A 174/1999/EK rendeletet ezért megfelelően módosítani kell.

(9)

Az eljárás bevezetésére előírt 2005. évi határidő miatt ezen rendeletet mielőbb alkalmazni kell.

(10)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 174/1999/EK rendelet 20. cikke a következőképpen módosul:

1.

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1255/1999/EK rendelet 42. cikke szerinti eljárásnak megfelelően a Bizottság úgy határozhat, hogy a 0406 KN-kód alá eső termékeknek az Amerikai Egyesült Államokba irányuló exportja esetén a kiviteli engedélyeket e cikk (2)–(11) bekezdésének megfelelően a következő kontingensek keretében kell kibocsátani:

a)

a mezőgazdaságról szóló megállapodás szerinti kiegészítő kontingens;

b)

az eredetileg a Tokiói Fordulón megállapított és az Amerikai Egyesült Államok által az Uruguayi Forduló XX. listája keretében Ausztriának, Finnországnak és Svédországnak nyújtott vámkontingensek;

c)

az eredetileg az Uruguayi Fordulón megállapított és az Amerikai Egyesült Államok által az Uruguayi Forduló XX. listája keretében a Cseh Köztársaságnak, Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának nyújtott vámkontingensek.”

2.

A (2) bekezdésben az első albekezdés a következővel egészül ki:

„Az 5. cikk (1) bekezdésének első mondatától eltérően az engedély iránti kérelmek és az engedélyek 16. pontjának tartalmaznia kell a kombinált nómenklatúra nyolcjegyű termékkódját.”

3.

A (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Azon kérelmek esetén azonban, amelyeket a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában (»új tagállamok«) alapított kérelmezők a 2005-ös kontingensévre az Amerikai Egyesült Államokba irányuló sajtexportra vonatkozó ideiglenes engedélyek iránt a letelepedésük szerinti tagállamban nyújtanak be, a következő átmeneti intézkedések érvényesülnek:

a)

az első albekezdés a) pontja szerinti korábbi exportokra vonatkozó adatokat nem kell benyújtani, amennyiben a kérelmezők a kérelmükkel együtt bizonyítják, hogy legalább három éve valamelyik új tagállamban vannak letelepedve, és ezen évek mindegyikében sajtot exportáltak, kivéve az ideiglenes engedélyek iránti azon kérelmeket, amelyeket a következő országokban nyújtottak be:

i.

a Cseh Köztársaságban az Amerikai Egyesült Államokba irányuló sajtexportra vonatkozóan nyújtottak be a harmonizált tarifajegyzékének (a továbbiakban: HTS) 4. fejezetéhez kapcsolódó 16., 17., 18., 20. és 25. kiegészítő megjegyzésben megállapított azon kontingensek keretében, amelyekre 2003-ra vonatkozóan országonkénti kontingensek vannak megállapítva;

ii.

Magyarországon az Amerikai Egyesült Államokba irányuló sajtexportra vonatkozóan nyújtottak be a HTS 4. fejezetéhez kapcsolódó 25. kiegészítő megjegyzésben megállapított azon kontingens keretében, amelyre 2003-ra vonatkozóan országonkénti kontingens van megállapítva;

iii.

Lengyelországban az Amerikai Egyesült Államokba irányuló sajtexportra vonatkozóan nyújtottak be a HTS 4. fejezetéhez kapcsolódó 16. és 21. kiegészítő megjegyzésben megállapított azon kontingensek keretében, amelyekre 2003-ra vonatkozóan országonkénti kontingensek vannak megállapítva;

iv.

Szlovákiában az Amerikai Egyesült Államokba irányuló sajtexportra vonatkozóan nyújtottak be a HTS 4. fejezetéhez kapcsolódó 16. kiegészítő megjegyzésben megállapított azon kontingens keretében, amelyre 2003-ra vonatkozóan országonkénti kontingens van megállapítva;

b)

az első albekezdés b) pontja céljából a kérelmező által 2005-re vonatkozóan megjelölt, előnyben részesített importőr leányvállalatnak tekinthető, feltéve hogy

i.

a kérelmet a következő országok egyikében nyújtották be:

a Cseh Köztársaságban, az Amerikai Egyesült Államokba irányuló sajtexportra vonatkozó ideiglenes engedély iránt a HTS 4. fejezetéhez kapcsolódó 16., 17., 18., 20. és 25. kiegészítő megjegyzésben megállapított kontingensek keretében,

Magyarországon, az Amerikai Egyesült Államokba irányuló sajtexportra vonatkozó ideiglenes engedély iránt a HTS 4. fejezetéhez kapcsolódó 25. kiegészítő megjegyzésben megállapított kontingens keretében,

Lengyelországban, az Amerikai Egyesült Államokba irányuló sajtexportra vonatkozó ideiglenes engedély iránt a HTS 4. fejezetéhez kapcsolódó 16. és 21. kiegészítő megjegyzésben megállapított kontingensek keretében, vagy

Szlovákiában, az Amerikai Egyesült Államokba irányuló sajtexportra vonatkozó ideiglenes engedély iránt a HTS 4. fejezetéhez kapcsolódó 16. kiegészítő megjegyzésben megállapított kontingensek keretében;

ii.

a kérelmező bizonyítja azon tagállam illetékes hatósága előtt, amelyben a kérelmet benyújtotta, hogy legalább három éve valamelyik új tagállamban van letelepedve, és a kérelem benyújtását megelőző három naptári év mindegyikében exportálta az érintett sajtot az Amerikai Egyesült Államokba;

iii.

a kérelmező írásban kötelezettséget vállal azon tagállam illetékes hatósága előtt, amelyben a kérelmet benyújtotta, hogy megindítja az Amerikai Egyesült Államokban leányvállalat alapítására irányuló eljárást;

iv.

a kérelmező azon tagállam illetékes hatósága előtt, amelyben a kérelmet benyújtotta, bizonyítékokkal szolgál a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban az előnyben részesített importőrök irányában megvalósított exportokra vonatkozóan.”

4.

A (10) bekezdésben a harmadik albekezdés helyébe a következő lép:

„A végleges engedély iránti biztosíték csak az illetékes vámhatóság által megfelelően záradékolt exportnyilatkozat bemutatásakor oldható fel.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 22-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 20., 1999.1.27., 8. o. A legutóbb a 810/2004/EK rendelettel (HL L 149., 2004.4.30., 138. o.) módosított rendelet.


23.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 322/19


A BIZOTTSÁG 1847/2004/EK RENDELETE

(2004. október 22.)

az egyes GATT-kontingensek alapján 2005-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésére vonatkozó eljárás megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikkére,

mivel:

(1)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. január 26-i 174/1999/EK bizottsági rendelet (2) 20. cikke úgy rendelkezik, hogy a többoldalú kereskedelmi tárgyalások során kötött megállapodásokon alapuló kontingensek részeként az Amerikai Egyesült Államokba exportált sajtra vonatkozó kiviteli engedélyeket az ugyanezen rendeletben megállapított különleges eljárás szerint lehet odaítélni.

(2)

Az eljárást meg kell nyitni a 2005. évi kivitel tekintetében, és az arra vonatkozó kiegészítő szabályokat meg kell állapítani.

(3)

A behozatali vám kezelése szempontjából az USA illetékes hatóságai különbséget tesznek az Európai Közösség részére az Uruguayi Forduló alapján odaítélt kiegészítő kontingens és a Tokiói Forduló eredményeképpen létrejött kontingens között. A kiviteli engedélyeket az említett termékeknek a szóban forgó, az Amerikai Egyesült Államok harmonizált vámtarifajegyzéke (Harmonised Tariff Schedule of the United States of America) szerinti egyesült államokbeli kontingensbe való besorolhatósága figyelembevételével kell odaítélni.

(4)

Az e különleges rendszer alapján kérelmet benyújtó piaci szereplők részére biztosítandó stabilitás és biztonság érdekében indokolt rögzíteni azt a napot, amelyen a 174/1999/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a kérelmek benyújtottnak tekintendők.

(5)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által megállapított határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 0406 KN-kód alá tartozó, a jelen rendelet I. mellékletében felsorolt, 2005-ben a 174/1999/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerinti kontingensek keretében az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó termékekre vonatkozó kiviteli engedélyeket a 174/1999/EK rendelet 20. cikke és a jelen rendelet rendelkezéseivel összhangban kell kibocsátani.

2. cikk

(1)   Az ideiglenes engedélyek iránti, a 174/1999/EK rendelet 20. cikkének (2) bekezdésében említett kérelmeket (a továbbiakban: „kérelmek”) 2004. október 26-tóloktóber 29-ig kell benyújtani az illetékes hatóságokhoz.

(2)   A kérelmek csak abban az esetben fogadhatók el, amennyiben tartalmazzák a 174/1999/EK rendelet 20. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett valamennyi információt, és amennyiben csatolják hozzájuk az ugyanott hivatkozott okiratokat.

Amennyiben a jelen rendelet I. mellékletének 2. oszlopában említett ugyanazon termékcsoport esetében a rendelkezésre álló mennyiség megoszlik az „Uruguayi Forduló”-kontingens és a „Tokiói Forduló”-kontingens között, az egyes engedély iránti kérelmek csak az említett kontingensek egyikére vonatkozhatnak, és fel kell tüntetni azokon az érintett kontingenst az I. melléklet 3. oszlopában feltüntetett termékcsoport és kontingens pontos megjelölésével.

A kérelmeket a II. mellékletben feltüntetett mintának megfelelően kell elkészíteni.

(3)   A kérelmek az I. melléklet 4. oszlopában feltüntetett termékcsoport és az érintett kontingens tekintetében rendelkezésre álló mennyiségnek legfeljebb 40 %-ára vonatkozhatnak.

(4)   A kérelmek csak akkor fogadhatók el, ha a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy nem nyújtott be egyéb kérelmet ugyanarra a termékcsoportra és ugyanarra a kontingensre, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben sem teszi ezt.

Amennyiben egy kérelmező ugyanarra a termékcsoportra és ugyanarra a kontingensre több kérelmet nyújt be egy vagy több tagállamban, valamennyi kérelme elfogadhatatlannak minősül.

(5)   A 174/1999/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a jelen cikk (1) bekezdésében említett határidőn belül benyújtott valamennyi kérelem 2004. október 26-án benyújtott kérelemnek minősül.

3. cikk

(1)   A tagállamok a kérelem benyújtására rendelkezésre álló időtartam lejártától számított három munkanapon belül értesítik a Bizottságot az I. mellékletben feltüntetett valamennyi termékcsoport és – megfelelő esetben – kontingens tekintetében benyújtott kérelmekről.

Valamennyi értesítést, a nulla mennyiségről szóló értesítéseket is beleértve, telexen vagy telefaxon kell megküldeni, a III. mellékletben feltüntetett mintaűrlap kitöltésével.

(2)   Az értesítések minden egyes termékcsoport és – megfelelő esetben – kontingens esetében a következőket tartalmazzák:

a)

a kérelmezők felsorolása;

b)

az egyes kérelmezők által igényelt mennyiségek, a Kombinált Nómenklatúra szerinti termékkód, valamint az Amerikai Egyesült Államok harmonizált vámtarifajegyzékével (Harmonised Tariff Schedule of the United States of America) (2004) összhangban lévő kódjuk szerinti bontásban;

c)

a kérelmező által az előző három év során az érintett termékekből exportált mennyiség;

d)

a kérelmező által kijelölt importőr neve és címe, és annak közlése, hogy az importőr egyben a kérelmező leányvállalata-e.

4. cikk

A Bizottság a 174/1999/EK rendelet 20. cikkének (3), (4) és (5) bekezdése szerint haladéktalanul meghatározza az engedélyek odaítélését, és erről legkésőbb 2004. november 30-ig értesíti a tagállamokat.

5. cikk

A tagállamoknak a teljes engedély kibocsátása előtt, de legkésőbb 2004. december 31-ig ellenőrizniük kell az e rendelet 3. cikkének, valamint a 174/1999/EK rendelet 20. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően közölt információ hitelességét.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy egy ideiglenes engedélyben részesült piaci szereplő valótlan információt közölt, az engedélyt törlik, a biztosíték pedig elvész. A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják erről a Bizottságot.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 22-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 20., 1999.1.27., 8. o. A legutóbb az 1846/2004/EK rendelettel (lásd ennek Hivatalos Lapnak 16 oldalát) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A GATT-megállapodásokból eredő egyes kontingensek alapján 2005-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajt

A 174/1999/EK rendelet 20. cikke és az 1847/2004/EK rendelet

A termékcsoport megjelölése az Amerikai Egyesült Államok harmonizált vámtarifajegyzéke 4. fejezetének kiegészítő megjegyzéseivel összhangban

A termékcsoport és a kontingens azonosítása

A 2005-ben rendelkezésre álló mennyiség

Kérelmenként megengedett legnagyobb mennyiség

Megjegyzés száma

Termékcsoport

Tonna

Tonna

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16 – Tokió

908,877

363,550

16 – Uruguay

3 446,000

1 378,400

17

Blue Mould

17

350,000

140,000

18

Cheddar

18

1 050,000

420,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

440,000

21

Italian type

21

2 025,000

810,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22 – Tokió

393,006

157,202

22 – Uruguay

380,000

152,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25 – Tokió

4 003,172

1 601,268

25 – Uruguay

2 420,000

968,000


II. MELLÉKLET

A 174/1999/EK rendelet 20. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján kötelező adatközlés módja

Image


III. MELLÉKLET

Az egyes tagállamok által az 1847/2004/EK rendelet 3. cikkével összhangban megküldött értesítés

Image