ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 293

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. szeptember 16.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1607/2004/EK rendelete (2004. szeptember 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1608/2004/EK rendelete (2004. szeptember 13.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajóknak az ördöghalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1609/2004/EK rendelete (2004. szeptember 13.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajóknak a közönséges nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról

4

 

 

A Bizottság 1610/2004/EK rendelete (2004. szeptember 15.) az 573/2003/EK rendelet által meghatározott, a kukoricáról szóló vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

5

 

 

A Bizottság 1611/2004/EK rendelete (2004. szeptember 15.) a 958/2003/EK rendelet által meghatározott, a kukoricáról szóló vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

6

 

 

A Bizottság 1612/2004/EK rendelete (2004. szeptember 15.) a gabonaágazatban 2004. szeptember 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

7

 

 

A Bizottság 1613/2004/EK rendelete (2004. szeptember 15.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

10

 

 

A Bizottság 1614/2004/EK rendelete (2004. szeptember 15.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (narancs és alma)

12

 

*

A Bizottság 2004/89/EK irányelve (2004. szeptember 13.) a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 96/49/EK tanács irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő ötödik hozzáigazításáról ( 1 )

14

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2004/640/EK:Az EU–Mexikó vegyes tanács 3/2004 határozata (2004. július 29.) a 2000. március 23-i 2/2000 vegyes tanácsi határozat módosításáról

15

 

 

Bizottság

 

*

2004/641/EK:A Bizottság határozata (2004. szeptember 14.) az elektronikus hírközlő hálózatokkal és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjának létrehozásáról szóló, 2002/627/EK határozat módosításáról ( 1 )

30

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

16.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/1


A BIZOTTSÁG 1607/2004/EK RENDELETE

(2004. szeptember 15.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. szeptember 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 15-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. szeptember 15-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

71,6

999

71,6

0707 00 05

052

106,2

999

106,2

0709 90 70

052

85,7

999

85,7

0805 50 10

382

67,7

388

48,1

524

63,6

528

46,6

999

56,5

0806 10 10

052

72,8

220

130,6

400

169,8

624

144,8

999

129,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

61,0

400

106,6

508

69,4

512

102,6

528

86,4

800

177,0

804

89,6

999

98,9

0808 20 50

052

99,4

388

79,8

999

89,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

115,9

999

115,9

0809 40 05

066

59,0

094

31,2

400

106,6

624

131,6

999

82,1


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


16.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/3


A BIZOTTSÁG 1608/2004/EK RENDELETE

(2004. szeptember 13.)

a Belgium lobogója alatt közlekedő hajóknak az ördöghalra vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2004. évre történő meghatározásáról szóló, 2003. december 19-i 2287/2003/EK tanácsi rendelet (2) kvótát ír elő az ördöghalra a 2004. évre.

(2)

A célból, hogy biztosítani lehessen a kvóta alá eső állomány mennyiségi korlátozására vonatkozó rendelkezések betartását, szükséges, hogy a Bizottság kitűzze azt a dátumot, amely időpontra egy tagállam lobogója alatt közlekedő hajókról való fogások úgy tekinthetők, hogy a megengedett kvótát kimerítették.

(3)

A Bizottsághoz eljuttatott információk szerint az ördöghalnak a VIII. a., b., d. és e. ICES statisztikai körzet vizein Belgium lobogója alatt közlekedő vagy Belgiumban bejegyzett hajókról történő fogásai elérték a 2004. évre kitűzött kvótát. Belgium megtiltotta ezen állomány halászatát 2004. augusztus 6-i kezdettel. Ennélfogva ezt a dátumot be kell tartani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az ördöghalnak a VIII. a., b., d. és e. ICES statisztikai körzet vizein Belgium lobogója alatt közlekedő vagy Belgiumban bejegyzett hajókról történő fogásai úgy tekinthetők, hogy a Belgium számára a 2004. évre kitűzött kvótát kimerítették.

E rendelet alkalmazásának időpontjától kezdve tilos az ördöghalnak a VIII. a., b., d. és e. ICES statisztikai körzet vizein Belgium lobogója alatt közlekedő vagy Belgiumban bejegyzett hajókról való halászata csakúgy, mint a kifogott állomány fedélzeten való tartósítása, egyik hajóról a másikra történő átrakodása vagy a partra való kiszállítása.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. augusztus 6-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 13-án.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati főigazgató


(1)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1954/2003/EK rendelettel (HL L 289., 2003.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 344., 2003.12.31., 1. o. A legutóbb a 867/2004/EK rendelettel (HL L 161., 2004.4.30., 144. o.) módosított rendelet.


16.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/4


A BIZOTTSÁG 1609/2004/EK RENDELETE

(2004. szeptember 13.)

a Belgium lobogója alatt közlekedő hajóknak a közönséges nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2004. évre történő meghatározásáról szóló, 2003. december 19-i 2287/2003/EK tanácsi rendelet kvótát ír elő a közönséges nyelvhalra a 2004. évre (2).

(2)

A célból, hogy biztosítani lehessen a kvóta alá eső állomány mennyiségi korlátozására vonatkozó rendelkezések betartását, szükséges, hogy a Bizottság kitűzze azt a dátumot, amely időpontra egy tagállam lobogója alatt közlekedő hajókról való fogások úgy tekinthetők, hogy a megengedett kvótát kimerítették.

(3)

A Bizottsághoz eljuttatott információk szerint a közönséges nyelvhalnak a VIII.a. és VIII.b. ICES statisztikai körzet vizein Belgium lobogója alatt közlekedő vagy Belgiumban bejegyzett hajókról történő fogásai elérték a 2004. évre kitűzött kvótát. Belgium megtiltotta ezen állomány halászatát 2004. augusztus 6-i kezdettel. Ennélfogva ezt a dátumot be kell tartani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A közönséges nyelvhalnak a VIII.a. és VIII.b. ICES statisztikai körzet vizein Belgium lobogója alatt közlekedő vagy Belgiumban bejegyzett hajókról történő fogásai úgy tekinthetők, hogy a Belgium számára a 2004. évre kitűzött kvótát kimerítették.

E rendelet alkalmazásának időpontjától kezdve tilos a közönséges nyelvhalnak a VIII.a. és VIII.b. ICES statisztikai körzet vizein Belgium lobogója alatt közlekedő vagy Belgiumban bejegyzett hajókról való halászata csakúgy, mint a kifogott állomány fedélzeten való tartósítása, egyik hajóról a másikra történő átrakodása vagy a partra való kiszállítása.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. augusztus 6-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 13-án.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati főigazgató


(1)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1954/2003/EK rendelettel (HL L 289., 2003.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 344., 2003.12.31., 1. o. A legutóbb a 867/2004/EK rendelettel (HL L 161., 2004.4.30., 144. o.) módosított rendelet.


16.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/5


A BIZOTTSÁG 1610/2004/EK RENDELETE

(2004. szeptember 15.)

az 573/2003/EK rendelet által meghatározott, a kukoricáról szóló vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2003/18/EK tanácsi határozatnak a Romániából származó egyes gabonaipari termékekre vonatkozó, közösségi vámkontingens formájában meghatározott engedményekkel kapcsolatos alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint a 2809/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. március 28-i 573/2003/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 573/2003/EK rendelet 149 000 t éves vámkontingenst nyitott kukoricára a 2004/2005 gazdasági évre.

(2)

Az 573/2003/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének megfelelően 2004. szeptember 13-án kérelmezett mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiséget. Ezért a kérelmezett mennyiségekre alkalmazandó csökkentési együttható rögzítésével meg kell határozni, hogy az engedélyeket milyen mértékben lehet kiállítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 573/2003/EK rendelet 2. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően 2004. szeptember 13-án benyújtott és a Bizottsághoz továbbított, a „Románia” kontingens alá tartozó kukoricára vonatkozó behozatali engedély iránti valamennyi kérelem a kérelmezett mennyiség 0,0525388 erejéig elfogadásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. szeptember 16-án lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 15-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 82., 2003.3.29., 25. o.


16.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/6


A BIZOTTSÁG 1611/2004/EK RENDELETE

(2004. szeptember 15.)

a 958/2003/EK rendelet által meghatározott, a kukoricáról szóló vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2003/286/EK tanácsi határozatnak a Bolgár Köztársaságból származó egyes gabonaipari termékekre vonatkozó, közösségi vámkontingens formájában meghatározott engedményekkel kapcsolatos alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint a 2809/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 3-i 958/2003/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 958/2003/EK rendelet 88 000 t éves vámkontingenst nyitott kukoricára a 2004/2005 gazdasági évre.

(2)

A 958/2003/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének megfelelően 2004. szeptember 13-án kérelmezett mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiséget. Ezért a kérelmezett mennyiségekre alkalmazandó csökkentési együttható rögzítésével meg kell határozni, hogy az engedélyeket milyen mértékben lehet kiállítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 958/2003/EK rendelet 2. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően 2004. szeptember 13-án benyújtott és a Bizottsághoz továbbított, a „Bolgár Köztársaság” kontingens alá tartozó kukoricára vonatkozó behozatali engedély iránti valamennyi kérelem a kérelmezett mennyiség 0,0518166 erejéig elfogadásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. szeptember 16-án lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 15-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 136., 2003.6.4., 3. o.


16.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/7


A BIZOTTSÁG 1612/2004/EK RENDELETE

(2004. szeptember 15.)

a gabonaágazatban 2004. szeptember 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokra való alkalmazásának szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikke előírja, hogy az ugyanezen rendelet 1. cikkében felsorolt termékek behozatalára a közös vámtarifa vámtételeit kell alkalmazni. Azonban az ugyanezen cikk (2) bekezdésében említett termékekre vonatkozó behozatali vám az e termékek behozatalának időpontjában érvényes és 55 %-kal növelt intervenciós árral egyenlő, levonva belőle az adott szállítmányra alkalmazandó cif-importárat. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében a cif-importárakat az adott termékek reprezentatív világpiaci árai alapján kell kiszámítani.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámok tekintetében rögzítette az 1784/2003/EK rendelet alkalmazásának részletes szabályait.

(4)

A behozatali vámok mindaddig hatályban maradnak, amíg egy újabb vámtételeket rögzítő rendelkezés hatályba nem lép.

(5)

A behozatali vámok rendszerének megfelelő működése érdekében a vámok kiszámításához az egy adott referenciaidőszak során megállapított reprezentatív piaci árfolyamokat kell figyelembe venni.

(6)

Az 1249/96/EK rendelet értelmében a behozatali vámokat az e rendelet mellékletében foglaltak szerint kell rögzíteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett, gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg, a II. mellékletben ismertetett elemek alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. szeptember 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 15-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2004. szeptember 16-tól alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(euró/ tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

3,70

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

43,08

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

55,86

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

55,86

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

53,17


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(a 2004.8.31.–2004.9.14. közötti időszakban)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

124,11 (3)

72,93

151,76 (4)

141,76 (4)

121,76 (4)

82,38 (4)

Felár az öbölbeli árhoz (EUR/t)

11,62

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz (EUR/t)

13,74

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 26,70 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 31,57 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(4)  Fob Duluth


16.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/10


A BIZOTTSÁG 1613/2004/EK RENDELETE

(2004. szeptember 15.)

az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló, 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikke értelmében, ha a közösségi ár magasabb, mint a világpiaci árfolyamok, az ezen árak közötti különbséget az olívaolaj harmadik országokba történő kivitele esetében visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az olívaolajra alkalmazandó export-visszatérítések megállapítására és odaítélésére vonatkozó részletes szabályokat a 616/72/EGK bizottsági rendelet (2) állapította meg.

(3)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében a visszatérítések a Közösség egészére nézve azonosak.

(4)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdése értelmében az olívaolajra alkalmazandó visszatérítések mértékét egyrészt az olívaolaj közösségi piaci árai és kínálata, másrészt pedig a világpiacon érvényes árak jelenlegi helyzetének és várható alakulásának figyelembevételével kell meghatározni. Amikor azonban a világpiaci helyzet nem teszi lehetővé az olívaolaj legkedvezőbb árfolyamainak meghatározását, figyelembe lehet venni a főbb konkurens növényi olajak piacán tapasztalható árat és az ezen ár és az olívaolaj ára közötti, egy reprezentatív időszak során jegyzett árrést. A visszatérítés összege nem haladhatja meg az olívaolaj közösségi piaci ára és világpiaci ára közötti különbséget, adott esetben a termékeknek ez utóbbi piacra történő exportálása költségeinek figyelembevételével kiigazítva.

(5)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének b) pontja szerint határozat hozható arról, hogy a visszatérítést pályázati eljárás útján rögzítik. A pályázati eljárás a visszatérítés összegére vonatkozik, és az egyes rendeltetési országok, mennyiségek, minőségek és kiszerelések tekintetében korlátozható.

(6)

A 136/66/EGK rendelet 3. cikk (3) bekezdés második albekezdése értelmében az olívaolajra vonatkozó visszatérítések eltérhetnek a rendeltetési hely szerint, amennyiben a világpiaci helyzet vagy egyes piacok speciális követelményei ezt szükségessé teszik.

(7)

A visszatérítéseket legalább havonta egyszer rögzíteni kell. Szükség esetén a visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.

(8)

A fenti szabályoknak az olívaolaj piacainak jelenlegi helyzetére történő alkalmazása, különös tekintettel e termék közösségi és harmadik országok piacain érvényes áraira, a jelen rendelet melléklete szerinti visszatérítések rögzítését eredményezi.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Olaj- és Zsírpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 136/66/EGK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában felsorolt termékekre alkalmazandó export-visszatérítéseket a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. szeptember 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 15-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL 172., 1966.9.30., 3025/66. o. A legutóbb az 1513/2001/EK rendelettel (HL L 201., 2001.7.26., 4. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 78., 1972.3.31., 1. o. A legutóbb a 2962/77/EGK rendelettel (HL L 348., 1977.12.30., 53. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2004. szeptember 15-i bizottsági rendelethez

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

N.B.: A termékkódokat és az „A” sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A numerikus rendeltetési hely- kódokat a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).


16.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/12


A BIZOTTSÁG 1614/2004/EK RENDELETE

(2004. szeptember 15.)

az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (narancs és alma)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazat piacainak közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 35. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1431/2004/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg, meghatározva a visszatérítések indikatív mértékét és azon indikatív mennyiségeket, amelyekre A3 rendszerű kiviteli engedélyek bocsáthatóak ki.

(2)

A benyújtott ajánlatok alapján rögzíteni kell a visszatérítések legnagyobb mértékét és az ezen legnagyobb mértékű visszatérítéseket feltüntető ajánlatok tekintetében az odaítélt mennyiségek százalékos arányát.

(3)

Az narancs és az alma esetében az indikatív mennyiségre vonatkozó, a megpályázott mennyiségek keretein belül maradó engedélyek odaítéléséhez szükséges legnagyobb mérték nem haladja meg az indikatív mérték másfélszeresét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1431/2004/EK rendelet által megnyitott pályázat tekintetében a narancsra és az almára vonatkozó visszatérítés legnagyobb mértéke és az odaítélt mennyiség százalékos aránya a mellékletben van meghatározva.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. szeptember 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 15-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 264., 2004.8.11., 3. o.


MELLÉKLET

Az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátása a gyümölcs- és zöldségágazatban (narancsok és almák)

Termék

Visszatérítés legnagyobb mértéke

(EUR/t nettó)

A visszatérítés legnagyobb mértéke mellett igényelt mennyiségek odaítélt százaléka

Narancsok

30

100 %

Almák

29

29 %


16.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/14


A BIZOTTSÁG 2004/89/EK IRÁNYELVE

(2004. szeptember 13.)

a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 96/49/EK tanács irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő ötödik hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1996. július 23-i 96/49/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1)

A 96/49/EK irányelv melléklete utalást tartalmaz a Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzatra (RID), amelyet 2003. július 1-jétől kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

(2)

Ennek a szabályzatnak a tartalma általában kétéves időszakonként frissítésre kerül; a legutolsó frissítésre 2003. január 1-jén került sor, 2003. június 30-ig tartó átmeneti időszak alkalmazásával.

(3)

A szabályzaton egy év eltelte után rendkívüli frissítést hajtottak végre, és a módosított változat 2004. január 1-jén lépett hatályba.

(4)

Ezért szükséges a 96/49/EK irányelv mellékletének módosítása.

(5)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 96/49/EK irányelv 9. cikkében említett veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/49/EK irányelv melléklete helyére a következő szöveg lép:

„A Vasúti Fuvarozási Nemzetközi Egyezmény (COTIF) B. függelékéhez csatolt 1. mellékletben szereplő, a Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzatban (RID) – amely 2004. január 1-jétől kezdődő hatállyal alkalmazandó – a »szerződő fél« és »az államok vagy a vasutak« kifejezések helyébe a »tagállam« kifejezés lép.

A Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat (RID) 2004. évi változata módosításainak szövegét haladéktalanul kiadják, amint az a Közösség összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.”

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2004. október 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Az említett rendelkezéseket és a rendelkezések, valamint ennek az irányelvnek a rendelkezései közötti megfelelési táblázatokat haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 13-án.

a Bizottság részéről

Loyola DE PALACIO

alelnök


(1)  HL L 235., 1996.9.17., 25. o. A legutóbb a 2003/29/EK irányelvvel (HL L 90., 2003.4.8., 47. o.) módosított irányelv.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

16.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/15


AZ EU–MEXIKÓ VEGYES TANÁCS 3/2004 HATÁROZATA

(2004. július 29.)

a 2000. március 23-i 2/2000 vegyes tanácsi határozat módosításáról

(2004/640/EK)

A VEGYES TANÁCS,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között 1997. december 8-án Brüsszelben aláírt gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 5., 10. és 47. cikkére,

mivel:

(1)

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: az új tagállamok) 2004. május 1-jei, az Európai Unióhoz csatlakozását követően szükséges, ugyanattól az időponttól kezdődő hatállyal, az árukereskedelemről, a származási bizonyítványról és kormányzati beszerzésekről szóló, 2000. március 23-i 2/2000 vegyes tanácsi határozat (2) egyes rendelkezéseinek kiigazítása.

(2)

A csatlakozás időpontjától kezdődően a Mexikó és az új tagállamok közötti tranzitkereskedelemre vagy úton lévő kereskedelemre, illetve időleges raktárakban való tárolásra vonatkozóan átmeneti rendelkezések meghozatala szükséges,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   A 2/2000 vegyes tanácsi határozat I. melléklete az ezen határozat I. melléklete rendelkezéseinek megfelelően módosul.

(2)   Az ezen rendelet II. mellékletében felsorolt, 0803 00 19 KN-kód alá sorolt banán vámkontingense nem kerül többé alkalmazásra, amikor a jelenlegi WTO-kontingensek helyébe egy tisztán tarifális rendszer lép.

(3)   A felek megegyeznek abban, hogy bármelyik fél kérésére találkoznak a banán kétoldalú kereskedelmére vonatkozó helyzet megvitatása végett, amikor a jelenlegi EU-importrendszer helyébe egy tisztán tarifális rendszer lép.

(4)   Ez a cikk nem érinti a 2/2000 vegyes tanácsi határozat 10. cikkében foglalt felülvizsgálati záradékot.

2. cikk

(1)   A megállapodásban foglalt rendelkezéseket azokra az árukra kell alkalmazni, amelyeket vagy Mexikóból egy új tagállamba vagy egy új tagállamból Mexikóba exportálnak, és amelyek megfelelnek a 2/2000 vegyes tanácsi határozat III. mellékletében foglalt rendelkezéseknek, valamint amelyek az új tagországok Európai Unióhoz való csatlakozásának időpontjában tranzitáruknak vagy úton lévő áruknak minősültek, vagy Mexikóban, illetve egy új tagállamban átmeneti megőrzés alatt vagy közvámraktárban álltak, vagy pedig vámszabad területen voltak találhatók.

(2)   Ezekben az esetekben preferenciális elbánást kell biztosítani, feltéve hogy az importáló ország vámhatóságának a csatlakozást követő négy hónapon belül egy, az exportáló ország vámhatóságai vagy illetékes kormányzati hatóságai által utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt benyújtottak, olyan dokumentumok kíséretében, amelyek igazolják, hogy az árut közvetlenül szállították.

3. cikk

A 2/2000 vegyes tanácsi határozat 17. cikkének (4) bekezdése, 18. cikkének (2) bekezdése, valamint III. mellékletének IV. függeléke az ezen határozat III. melléklete rendelkezéseinek megfelelően módosul.

4. cikk

(1)   A 2/2000 vegyes tanácsi határozat VI. melléklete B. részének megfelelő szakasza kiegészül az ezen határozat IV. mellékletében felsorolt új tagállamok szerveinek listájával.

(2)   A 2/2000 vegyes tanácsi határozat XIII. mellékletének B. része kiegészül az ezen határozat V. mellékletében felsorolt új tagállamok kiadványaival.

5. cikk

(1)   Ez a rendelet elfogadásának napján lép hatályba; az 1. cikk (1) és (2) bekezdése 2004. május 1-jén lép hatályba.

(2)   Az (1) bekezdés ellenére a felek megállapodnak, hogy az Európai Közösségnek az ezen határozat elfogadására irányuló belső eljárásainak lezárásáig az Egyesült Mexikói Államok átmenetileg az ezen határozat rendelkezéseit alkalmazza 2004. május 1-jétől egészen addig, míg a vegyes tanács elfogadja ezt a határozatot.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 29-én.

a vegyes tanács részéről

L. E. DERBEZ


(1)  HL L 276., 2000.10.28., 45. o.

(2)  HL L 157., 2000.6.30., 10. o.


I. MELLÉKLET

A Közösség vámtarifa-eltörlési ütemterve

KN-kód

Leírás

Mennyiség

Vámtétel

1302 20 10

Száraz pektintartalmú anyag, pektinát és pektát porítva

250 tonna

2 %


II. MELLÉKLET

Átmeneti kontingens

KN-kód

Leírás

Mennyiség

Vámtétel

0803 00 19

Banán, friss (kivéve főzőbanán)

2 000 tonna

75 euró/tonna


III. MELLÉKLET

A 2/2000 határozat III. mellékletében szereplő igazgatási megjegyzések és számlanyilatkozat szövege az új nyelveken

1.

A 2/2000 határozat III. melléklete 17. cikkének (4) bekezdése a következőképpen módosul:

„(4)   Az utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványokat az alábbi mondatok egyikével kell ellátni:

ES

»EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS

»VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET

»VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT«

EL

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR

»DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

IT

»RILASCIATO A POSTERIORI«

LV

»IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT

»RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU

»KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT

»MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«

NL

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL

»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT

»EMITIDO A POSTERIORI«

SK

»VYDANÉ DODATOČNE«

SL

»IZDANO NAKNADNO«

FI

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«

”.

2.

A 2/2000 vegyes tanácsi határozat III. melléklete 18. cikkének (2) bekezdése a következőképpen módosul:

„(2)   Az ezen eljárás keretében kiállított másodlatot az alábbi szavak egyikével kell ellátni:

ES

»DUPLICADO«

CS

»DUPLIKÁT«

DA

»DUPLIKAT«

DE

»DUPLIKAT«

ET

»DUPLIKAAT«

EL

»ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN

»DUPLICATE«

FR

»DUPLICATA«

IT

»DUPLICATO«

LV

»DUBLIKĀTS«

LT

»DUBLIKATAS«

HU

»MÁSODLAT«

MT

»DUPLIKAT«

NL

»DUPLICAAT«

PL

»DUPLIKAT«

PT

»SEGUNDA VIA«

SK

»DUPLIKÁT«

SL

»DVOJNIK«

FI

»KAKSOISKAPPALE«

SV

»DUPLIKAT«

”.

3.

A 2/2000 vegyes tanácsi határozat III. mellékletének IV. függeléke a következőkkel egészül ki:

 

Cseh változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního orgánu příslušného státního orgánu … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

 

Észt változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

 

Lett változat

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

 

Litván változat

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos vyriausybinės institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

 

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: …) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).

 

Máltai változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

 

Lengyel változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

 

Szlovén változat

Izvoznik proizvodov, zajetih s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. … (1)) izjavlja, da razen če ni drugače jasno navedeno, imajo ti proizvodi … preferencialno poreklo (2).

 

Szlovák változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).


IV. MELLÉKLET

KÖZPONTI KORMÁNYZATI SZERVEK

1.

A 2/2000 vegyes tanácsi határozat VI. melléklete B. részének 1. szakasza a következő központi kormányzati szervek listájával egészül ki:

„Q.   Cseh Köztársaság

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo informatiky (Ministry of Informatics)

3.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

4.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

5.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

6.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

7.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

8.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

9.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

10.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

11.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

12.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

13.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

14.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

15.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

R.   Észtország

1.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

2.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

3.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

4.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

5.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

6.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry for Economy and Communication)

7.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

8.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

9.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

10.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

11.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

S.   Ciprus

1.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

2.

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

3.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

4.

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

5.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

6.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

7.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

8.

Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

9.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Εducation and Culture)

10.

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

11.

Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

T.   Lettország

1.

Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Defence and institutions subordinate to it and under its supervision)

2.

Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Foreign Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

3.

Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Economics and institutions subordinate to it and under its supervision)

4.

Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Finance and institutions subordinate to it and under its supervision)

5.

Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of the Interior and institutions subordinate to it and under its supervision)

6.

Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Education and Science and institutions subordinate to it and under its supervision)

7.

Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Culture and institutions subordinate to it and under its supervision)

8.

Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Welfare and institutions subordinate to it and under its supervision)

9.

Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Transport and institutions subordinate to it and under its supervision)

10.

Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Justice and institutions subordinate to it and under its supervision)

11.

Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Health and institutions subordinate to it and under its supervision)

12.

Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Environment and institutions subordinate to it and under its supervision)

13.

Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Agriculture and institutions under its supervision)

14.

Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Children and Family Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

15.

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Integration Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

U.   Litvánia

1.

Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Environment and institutions under the Ministry)

2.

Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Finance and institutions under the Ministry)

3.

Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of National Defence and institutions under the Ministry)

4.

Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Culture and institutions under the Ministry)

5.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Social Security and Labour and institutions under the Ministry)

6.

Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Transport and Communications and institutions under the Ministry)

7.

Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Health and institutions under the Ministry)

8.

Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Education and Science and institutions under the Ministry)

9.

Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Justice and institutions under the Ministry)

10.

Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Economy and institutions under the Ministry)

11.

Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Foreign Affairs and institutions under the Ministry)

12.

Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Internal Affairs and institutions under the Ministry)

13.

Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Agriculture and institutions under the Ministry)

V.   Magyarország

1.

Belügyminisztérium (Ministry of the Interior)

2.

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministry of Health, Social and Family Affairs)

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministry of Employment Policy and Labour Affairs)

4.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministry of Agriculture and Rural Development)

5.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministry of Economy and Transport)

6.

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Ministry of Children, Youth and Sports)

7.

Honvédelmi Minisztérium (Ministry of Defence)

8.

Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Justice)

9.

Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Ministry of Informatics and Communications)

10.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Ministry of Environment and Water Management)

11.

Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Miniszterelnöki Hivatal (Prime Minister’s Office)

13.

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Ministry of Cultural Heritage)

14.

Oktatási Minisztérium (Ministry of Education)

15.

Pénzügyminisztérium (Ministry of Finance)

W.   Málta

1.

Ministeru għall-Politika Soċjali (Ministry for Social Policy)

2.

Ministeru ta’ l-Edukazzjoni (Ministry for Education)

3.

Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

4.

Ministeru għar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

5.

Ministeru għat-Turiżmu (Ministry for Tourism)

6.

Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni (Ministry for Transport and Communications)

7.

Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi (Ministry for Economic Services)

8.

Ministeru għall-Intern u l-Ambjent (Ministry for Home Affairs and the Environment)

9.

Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd (Ministry for Agriculture and Fisheries)

10.

Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

11.

Ministeru għas-Saħħa (Ministry of Health)

12.

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

13.

Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali (Ministry for Justice and Government)

14.

The Armed Forces of Malta (AFM)

X.   Lengyelország

1.

Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance)

2.

Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Economy, Labour and Social Policy)

3.

Ministerstwo Kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defence)

5.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development)

6.

Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministry of the State Treasury)

7.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice)

8.

Ministerstwo Infrastruktury (Ministry of Infrastructure)

9.

Ministerstwo Środowiska (Ministry of Environment)

10.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministry of Internal Affairs and Public Administration)

11.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstwo Zdrowia (Ministry of Health)

13.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (Ministry of National Education and Sport)

Y.   Szlovénia

1.

Ministrstvo za finance (Ministry of Finance)

2.

Ministrstvo za notranje zadeve (Ministry of Internal Affairs)

3.

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)

4.

Ministrstvo za obrambo (Ministry of Defence)

5.

Ministrstvo za pravosodje (Ministry of Justice)

6.

Ministrstvo za gospodarstvo (Ministry of the Economy)

7.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministry of Agriculture, Forestry and Food)

8.

Ministrstvo za promet (Ministry of Transport)

9.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy)

10.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs)

11.

Ministrstvo za zdravje (Ministry of Health)

12.

Ministrstvo za informacijsko družbo (Ministry of Information Society)

13.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (Ministry of Education, Science and Sport)

14.

Ministrstvo za kulturo (Ministry of Culture)

Z.   Szlovákia

1.

Ministerstvo zahraničných vecí (Ministry of Foreign Affairs)

2.

Ministerstvo hospodárstva (Ministry of Economy)

3.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

4.

Ministerstvo vnútra (Ministry of the Interior)

5.

Ministerstvo financií (Ministry of Finance)

6.

Ministerstvo kultúry (Ministry of Culture)

7.

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (Ministry for Administration and Privatisation of National Property)

8.

Ministerstvo zdravotníctva (Ministry of Health)

9.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministry of Labour, Social Affairs and Family)

10.

Ministerstvo školstva (Ministry of Education)

11.

Ministerstvo spravodlivosti (Ministry of Justice)

12.

Ministerstvo životného prostredia (Ministry of Environment)

13.

Ministerstvo pôdohospodárstva (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (Ministry of Transport, Posts and Telecommunication)

15.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (Ministry of Construction and Regional Development)”

2.

A 2/2000 vegyes tanácsi határozat IV. melléklete B. részének 2. szakasza a következő, a 93/38/EGK irányelv I., II., VII., VIII. és IX. mellékletében említett intézmények és intézménycsoportok listájával egészül ki:

a)

I. melléklet

„IVÓVÍZ ELŐÁLLÍTÁSA, SZÁLLÍTÁSA VAGY ELOSZTÁSA”:

„CSEH KÖZTÁRSASÁG

All producers, shippers or distributors of drinking water that provide their services to the public (section 2 b) of Act No 199/1994 Sb. on Public Procurement).

ÉSZTORSZÁG

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56 332).

CIPRUS

The Water Boards, distributing water in municipal and other areas pursuant to the Water Supply (Municipal and Other Areas) Law, Cap. 350. (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

LETTORSZÁG

Public entities of local governments producing and distributing drinking water to the fixed networks intended to provide a service to the public.

LITVÁNIA

Entities producing, transporting and distributing drinking water pursuant to the Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) and Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615) and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAGYARORSZÁG

A víz előállítását, szállítását vagy elosztását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján végző személyek.

MÁLTA

Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation).

LENGYELORSZÁG

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. (Water-supply and sewage enterprises within the meaning of the Act of 7 June 2001 on the collective water supply and discharge of wastewater).

SZLOVÉNIA

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin. (Entities producing, transporting or distributing drinking water, in accordance with the concession act granted pursuant to the Environment Protection Act (Official Journal of the Republic of Slovenia, 32/93, 1/96) and the decisions issued by the municipalities).

SZLOVÁKIA

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in water management by producing and operating the public distribution of drinking water, operates public sewerage or sewage works (e.g. Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie).”;

b)

II. melléklet

„VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSA, SZÁLLÍTÁSA VAGY ELOSZTÁSA”:

„CSEH KÖZTÁRSASÁG

The contracting authority is defined in section 2 b) of Act. No 199/1994 Sb. on Public Procurement as České energetické závody, a.s. (Czech Power Works, producer) and 8 regional distribution companies: Středočeská energetická a.s. (Central-Bohemian Power Company), Východočeská energetická, a.s. (East-Bohemian Power Company), Severočeská energetická a.s. (North-Bohemian Power Company), Západočeská energetická, a.s. (West-Bohemian Power Company), Jihočeská a.s. (South-Bohemian Power Company), Pražské energetické závody, a.s. (Prague's Power Works), Jihomoravská energetická, a.s. (South-Moravian Company), Severomoravská energetická, a.s. (North Moravian Power Company); these entities produce or transport electricity on the basis of the Energy Act No 458/2000 Sb.

ÉSZTORSZÁG

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56 332).

CIPRUS

The Electricity Authority of Cyprus established by the Electricity Development Law, Cap. 171. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

LETTORSZÁG

Valsts akciju sabiedrība »Latvenergo« (State public limited liability company »Latvenergo«).

LITVÁNIA

Entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to the Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešuju pirkimų istatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant) set up pursuant to the Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771).

MAGYARORSZÁG

Az elektromos áram előállítását, szállítását vagy elosztását a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvénynek megfelelő felhatalmazás alapján végző személyek.

MÁLTA

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation).

LENGYELORSZÁG

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energy enterprises within the meaning of the Act of 10 April 1997»Energy Law«).

SZLOVÉNIA

ELES-Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES-Elektro Slovenija; entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to the Energy Act (Official Journal of the Republic of Slovenia, 79/99)).

SZLOVÁKIA

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in energy sectors by generating, purchasing and distributing electricity and by transmitting electricity (Act No 70/1998 Z. z. as amended – e.g. Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody).”;

c)

VII. melléklet

„AJÁNLATKÉRŐ SZERVEK A VÁROSI VASÚTI SZOLGÁLTATÁSOK, VILLAMOSSAL, TROLIBUSSZAL VAGY AUTÓBUSSZAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN”:

„CSEH KÖZTÁRSASÁG

Any operator of public transport systems and providers of services to the public in rail, tramway, trolleybus or bus transport (section 2 b) of Act No 199/1994 Sb. on Public Procurement).

ÉSZTORSZÁG

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56 332).

LETTORSZÁG

Public entities which provide passenger transportation services in the following cities by bus, trolleybus, tram: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils.

LITVÁNIA

Entities providing urban trolleybus, bus or cable services to the public in accordance with the Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772) and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAGYARORSZÁG

Lakossági közúti szállítást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján és a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletnek megfelelő felhatalmazás alapján biztosító személyek.

Lakossági vasúti szállítást a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény alapján és a vasútvállalatok működésének engedélyezéséről szóló 15/2002. (II. 27.) KöViM rendeletnek megfelelő felhatalmazás alapján biztosító személyek.

MÁLTA

L-Awtorita` dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority).

LENGYELORSZÁG

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz. 591 ze zm.). (Entities providing services in the field of urban railway transport, acting on the basis of the Act of 27 June 1997 on railway transport (Dz.U. Nr 96, poz. 591 as amended).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (Entities providing services for the public in the field of urban bus transport, acting on the basis of the licence issued under the Act of 6 September 2001 on road transport (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 as amended) and entities providing service for the public in the field of urban transport.

SZLOVÉNIA

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99). Companies that provide urban transport in accordance with Road Transport Traffic Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nos. 72/94, 54/96, 46/98 and 65/99).

SZLOVÁKIA

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in road transport, by operating scheduled public bus transport, and transport on the railways (Act No 164/1996 Z. z. as amended, Act No 168/1996 Z. z. as amended – e.g.

Železnice Slovenskej republiky/ŽSR/

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.).”;

d)

VIII. melléklet

„AJÁNLATKÉRŐ SZERVEK A REPÜLŐTÉRI LÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETÉN”:

„CSEH KÖZTÁRSASÁG

Operators of airports (section 2 b) of Act No 199/1994 Sb. on Public Procurement).

ÉSZTORSZÁG

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56, 332).

LETTORSZÁG

Valsts akciju sabiedrība »Latvijas gaisa satiksme« (State public limited liability company »Latvijas gaisa satiksme«).

Valsts akciju sabiedrība »Starptautiskā lidosta ‧Rīga‧« (State public limited liability company »International airport ‧Rīga‧«).

LITVÁNIA

Airports operating pursuant to the Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) and Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983).

Valstybės įmonė »Oro navigacija« (state enterprise »Oro navigacija«) operating pursuant to the Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) and Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983).

Other entities operating in the field of airport facilities and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAGYARORSZÁG

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvénynek megfelelő felhatalmazás alapján működő repülőterek.

A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt. által a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény, a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról szóló 45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet alapján üzemeltetett Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér.

MÁLTA

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport).

LENGYELORSZÁG

Przedsiębiorstwo Państwowe »Porty Lotnicze« (the state enterprise »Polish Airports«).

SZLOVÉNIA

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01). Public civil airports, in accordance with the Civil Aviation Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No 18/01)

SZLOVÁKIA

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No. 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in civil aviation by establishing and operating public airports and ground aviation facilities (Act No 143/1998 Z.z. as amended – e.g. Airports – Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice – Barca, Letisko Poprad – Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany – managed by Slovenská správa letísk/Slovak Airports Administration/and operating on the basis of a licence issued by Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic pursuant to § 32 Act No 143/1998 Z. z. on Civil Aviation).”;

e)

IX. melléklet

„AJÁNLATKÉRŐ SZERVEK A TENGERI VAGY BELVÍZI KIKÖTŐI VAGY EGYÉB TERMINÁLLÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETÉN”:

„CSEH KÖZTÁRSASÁG

Operators of harbours (section 2 b) of Act No 199/1994 (Sb. on Public Procurement).

ÉSZTORSZÁG

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56, 332).

CIPRUS

The Cyprus Ports Authority established by the Cyprus Ports Authority Law of 1973 (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

LETTORSZÁG

Authorities, which govern ports in accordance with the law »Likums par ostām«:

 

Rīgas brīvostas pārvalde (Rīga free port authority)

 

Ventspils brīvostas pārvalde (Ventspils free port authority)

 

Liepājas ostas pārvalde (Liepāja port authority)

 

Salacgrīvas ostas pārvalde (Salacgrīva port authority)

 

Skultes ostas pārvalde (Skulte port authority)

 

Lielupes ostas pārvalde (Lielupe port authority)

 

Engures ostas pārvalde (Engure port authority)

 

Mērsraga ostas pārvalde (Mērsrags port authority)

 

Pāvilostas pārvalde (Pāvilosta port authority)

 

Rojas ostas pārvalde (Roja port authority).

LITVÁNIA

Valstybės įmonė »Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija« (state enterprise »Klaipėda State Seaport Authority«) operating pursuant to the Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245).

Valstybės įmonė »Vidaus vandens kelių direkcija« (state enterprise »Inland Waterways Administration«) operating pursuant to the Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

Other entities operating in the field of maritime or inland port or other terminal facilities and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAGYARORSZÁG

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény értelmében teljes mértékben vagy részben az állam által üzemeltetett nyilvános kikötők.

MÁLTA

L-Awtorita‘ Marittima ta’ Malta (Malta Maritime Authority).

LENGYELORSZÁG

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Entities operating in the field of management of sea ports or inland harbours and letting them for use to sea and inland carriers.).

SZLOVÉNIA

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01). Sea ports, fully or partially state owned, when performing economic public service in accordance with the Maritime Code (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No 18/01).

SZLOVÁKIA

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in inland navigation by maintaining the waterways and by establishing and maintaining public ports and waterway facilities (Act No 338/2000 Z. z. – e.g. Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo).”


V. MELLÉKLET

KIADVÁNYOK

Cseh Köztársaság

Centrální adresa (Central Address)

Észtország

State Public Procurement Register

Ciprus

Official Gazette of the Republic

Lettország

Official Gazette of the Republic of Latvia

Litvánia

Official Gazette of the Republic of Lithuania

Magyarország

Közbeszerzési Értesítő (Public Procurement Bulletin)

Málta

Official Gazette of the Republic

Lengyelország

Biuletyn Zamówień Publicznych (Public Procurement Bulletin)

Szlovénia

Official Journal of the Republic of Slovenia

Szlovákia

Vestník Verejného Obstarávania (Public procurement journal)


Bizottság

16.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/30


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. szeptember 14.)

az elektronikus hírközlő hálózatokkal és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjának létrehozásáról szóló, 2002/627/EK határozat módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/641/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

A 2002/627/EK bizottsági határozat (1) létrehozta az elektronikus hírközlő hálózatokkal és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportját.

(2)

E csoport működésével kapcsolatos tapasztalat előtérbe hozta annak szükségességét, hogy tisztázni kell a csoport tagságával kapcsolatos kérdéseket, valamint azt, hogy a csoport munkáját az elektronikus hírközlési hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozó új keretszabályok végrehajtásának napi felügyeletével kapcsolatos teendőkre kell koncentrálni.

(3)

Valamennyi tagállam létrehozott szabályozó hatóságokat, amelyek feladata az elektronikus hírközlés piacának napi felügyelete,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2002/627/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikket el kell hagyni.

2.

A 3. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

„A csoport – hatáskörén belül – tanácsadó szerepet tölt be és segíti a Bizottságot az elektronikus hírközlési hálózatokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely kérdésben, akár saját kezdeményezésére, akár a Bizottság kérésére.”

3.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Tagság

(1)   A csoport a tagállamok mindegyikében létrehozott független nemzeti szabályozó hatóságok vezetőiből – mely személyek elsődleges feladata az elektronikus hírközlési hálózatok és szolgáltatások piaca működésének napi felügyelete – vagy azok képviselőiből áll.

A csoport tagállamonként egy tagból áll. A Bizottság a megfelelő szinten képviselteti magát, és titkárságot biztosít a csoportnak.

(2)   Az (1) bekezdésben említett érintett nemzetközi hatóságokat a melléklet tartalmazza. A Bizottság, a tagállamok által bevezetett, ezen hatóságok neveit és hatásköreit érintő változások fényében folyamatosan felülvizsgálja e listát.”

4.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

az első bekezdést elhagyják;

b)

az utolsó bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az EGT azon államainak szakértői, melyek nem tagállamai az Európai Uniónak, illetve az Európai Unióhoz történő csatlakozásra jelölt államok szakértői megfigyelőként részt vehetnek a csoportban.”

5.

A határozat az e határozat mellékletében szereplő szöveggel mint melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 14-én.

a Bizottság részéről

Olli REHN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 200., 2002.7.30., 38. o.


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Az európai szabályozók csoportja tagjainak listája

Ország

Nemzeti szabályozó hatóság

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

IT- og Telestyrelsen — National IT and Telecom Agency (NITA)

Deutschland

Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Elláda

National Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)

France

Autorité de Régulation des Télécommunications (ART)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Italia

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Kypros

Office of the Commissioner of Telecommunications and Postal Regulation (OCTPR)

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP)

Portugal

ICP — Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM)

Slovenija

Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (ATRP)

Slovensko

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TU SR)

Suomi Finland

Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Office of Communications (Ofcom)