ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 260

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. augusztus 6.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1421/2004/EK rendelete (2004. július 19.) a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló 2792/1999/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 1422/2004/EK rendelete (2004. augusztus 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2004/589/EK:A Tanács határozata (2004. július 19.) a Koreai Köztársaság értesítéséről az Európai Közösségnek az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között létrejött, a távközlési beszerzésekről szóló megállapodástól való visszalépéséről

8

 

 

Bizottság

 

*

2004/590/EK:A Bizottság határozata (2004. június 4.) a ciprusi szarvasmarha-adatbázis teljesmértékű működőképességének elismeréséről (az értesítés a B(2004) 1969. számú dokumentummal történt) (Csak a görög nyelvű szöveg hiteles) ( 1 )

9

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az eurórendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az Európai Unión kívüli központi bankok, az Európai Unión kívüli országok és a nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról szóló, 2004. július 1-i EKB/2004/13 európai központi banki iránymutatáshoz (HL L 241., 2004.7.13.)

10

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

6.8.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 260/1


A TANÁCS 1421/2004/EK RENDELETE

(2004. július 19.)

a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló 2792/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A 2792/1999/EK rendelet (2) megállapítja a vízi erőforrások megóvására és gyarapítására és a közösségi mezőgazdasági ágazat fejlesztésére vonatkozó rendelkezéseket.

(2)

A közösségi jog létrehozza kiegészítő támogatás lehetőségét a leselejtezéshez helyreállítási terv alkalmazhatósága esetén. Ilyen esetben, illetve ha a Bizottság vagy a tagállamok által elfogadott szükséghelyzeti intézkedések valószínűsíthetően hasonló hatással járnak, a halászatot e terv vagy ezen intézkedések miatt feladni kényszerülő legénységnek fizetett támogatást is növelni kell. Ugyanez vonatkozik az állásukat – a hajó leselejtezése nélkül – helyreállítási terv vagy szükséghelyzeti intézkedések miatt elvesztő legénységre.

(3)

A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére 2002. szeptember 19-én közleményt adott ki az európai akvakultúra fenntartható fejlődéséről. A stratégia végrehajtása magában foglalja a 2792/1999/EK rendelet módosításának szükségességét.

(4)

A vízi erőforrások gyarapítása és megóvása nem kizárólag a tengerre vonatkozóan meghozott intézkedéseket érinti, hanem különösen a belvizek anadrom és katadrom fajait is. E tekintetben a migrációs útvonalak és tenyészhelyek rehabilitációja és ismételt megnyitása különleges fontossággal bír.

(5)

A termelésnek a kereslet valószínű növekedését meghaladó mértékű fokozása nem ösztönzendő. Jobb forgalmazási stratégiákat kell megvalósítani, de gyakran hiányzik a halfogyasztásra vonatkozó megbízható statisztika, továbbá a piacoknak, illetve akvakultúratermékek értékesítésének gazdasági elemzése.

(6)

Az ártalmas algavirágzások jelentik az egyik legnagyobb veszélyt az európai kagylótenyésztés jövőjére. A virágzás esetenként kivételesen sokáig tarthat vagy koncentrált értékesítés idején történhet, és az érintett kagylótermesztőknek fizetett kompenzáció jogos lehet, kivéve, ha visszatérő jelenségről van szó.

(7)

Az ágazat tudásalapjának szélesítése magában foglalja a tenyésztés valamennyi vonatkozását, és meghatározó jelentőségű az akvakultúra szempontjából. Az erre a célra rendelt források elégtelen volta miatt az alkalmazott kutatás és technikai fejlődés – az állami finanszírozás lehetőségeinek kiszélesítésével és a területre irányuló magán befektetések előmozdításával történő – további ösztönzése az akvakultúra területén elengedhetetlen.

(8)

Az akvakultúravállalkozásokat környezeti teljesítményük javítására, valamint olyan önkéntes kezdeményezések kialakítására kell ösztönözni, amelyek a környezetvédelem tekintetében túllépnek a minimális jogi követelményeken.

(9)

Az akvakultúrahajók fenntartására irányuló állami támogatások biztosítása érdekében fontos az egyértelmű különbségtétel ezen hajók és a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i, 2371/2002/EK tanácsi rendeletben (3) meghatározott halászhajók között, mivel előfordulhat, hogy egyes halászhajókat kizárólag az akvakultúrában használnak, de azok visszatérhetnek a halászati tevékenységhez.

(10)

Amennyiben – a halászati erőkifejtés folyamatos csökkentésének ösztönzése érdekében – a Tanács helyreállítási tervet, illetőleg a Bizottság vagy a tagállamok szükséghelyzeti intézkedést fogadtak el, a terv vagy az intézkedések által érintett hajóknak korábban kifizetett támogatást nem kell visszakövetelni.

(11)

Amennyiben a helyreállítási terv miatt egy hajónak ki kell cserélni a halászfelszerelését, lehetővé kell tenni az első csere támogatható kiadásként történő elszámolásának megfontolását.

(12)

A közösségi hajókat bizonyos halászterületeken adott esetben akusztikus figyelmeztető műszerekkel kell felszerelni a bálnák véletlenszerű elejtésének és megölésének csökkentése végett. Az ilyen kötelezettségeknek való megfelelés költségét hajómodernizálási támogatásként lehetne elszámolni.

(13)

A közhatóságoknak az 1970-es évek végétől az akvakultúra érdekében tett beavatkozása ösztönözte a termelés növekedését, mára azonban a helyzet megváltozott, és egyes ágazatokban a túltermelés veszélye fenyeget. Következésképpen a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) programjainak akvakultúrára vonatkozó intézkedéseiben új prioritásokat kell meghatározni, illetve bizonyos esetekben a segély mértékét kell csökkenteni.

(14)

A közönséges barázdás bálnával történő gazdálkodás bizonyos formái ökológiailag kedvezőek lehetnek, mivel a gazdasági tevékenységet összekapcsolják a láp megóvásával vagy fejlesztésével. Ilyen körülmények között az állami támogatás növelése jogos és megalapozott.

(15)

A 2792/1999/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2792/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 10. cikk (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a felszerelés és a modernizálás költségeire nem nyújtható támogatás az érintett hajó építésére szolgáló állami támogatás nyújtásától számított öt éven keresztül, kivéve a hajómegfigyelési rendszerek vagy akusztikus figyelmeztető műszerek felszerelését;”

2.

A 12. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„e)

Amennyiben a Tanács helyreállítási tervet fogad el, vagy a Bizottság, illetve egy vagy több tagállam különleges vagy szükséghelyzeti intézkedéseket fogad el, a b) és c) pontban említett támogatás maximális összege 20 %-kal növelhető. Ezen túlmenően az a követelmény, hogy a legénységet alkalmazó hajó a b) pontban meghatározottak szerint véglegesen beszüntette tevékenységét, nem alkalmazandó.”

3.

A 12. cikk (4) bekezdésben a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

hogy a (3) bekezdés b) vagy e) pontjában említett támogatás időarányosan visszatérítésre kerüljön, amennyiben a kedvezményezettek a támogatás kifizetését követő egy éven belül ismételten halászként kezdenek dolgozni;”

4.

A 13. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a vízi erőforrások megóvását és gyarapodását célzó munkálatok, ideértve az édesvízi erőforrásokat, az állomány újrafeltöltésének kivételével;”

5.

A 15. cikk (3) bekezdésének n) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„n)

az ismeretek fejlesztése és az átláthatóság javítása a termelés terén és a piacon, ideértve a statisztikákat és a gazdasági elemzéseket.”

6.

A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az alábbi szöveggel egészül ki:

„(1a)   A tagállamok pénzügyi támogatást adhatnak a kagylótenyésztőknek, amennyiben a kagylónak a toxint termelő planktonok elszaporodása vagy a tengeri biotoxint tartalmazó plankton jelenléte miatti szennyezettsége – az emberi egészség védelme érdekében – a halászat felfüggesztését több mint négy egymást követő hónapon keresztül szükségessé teszi, illetve amennyiben a halászat a koncentrált értékesítés idején történő felfüggesztése következtében felmerült veszteségek mértéke meghaladja az érintett vállalkozás – a megelőző három év forgalmának átlaga alapján számított – éves forgalmának 35 %-át. A megítélt kártérítés a halászat felfüggesztésének legfeljebb hat hónapját fedheti le a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló 2792/1999/EK rendelet módosításáról szóló 2004. július 19-i 1421/2004/EK rendelet (4) hatálybalépése és a 2006 vége közötti teljes időszakban.

b)

A (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A HOPE-nek az (1), (1a) és (2) bekezdésben említett rendelkezésekhez való pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg tagállamonként és a 2000–2006 közötti időszakra vonatkozóan a következő két küszöbérték közül a magasabbat: 1 millió euró vagy az érintett tagállamban az ágazat részére megítélt közösségi pénzügyi támogatás 4 %-a.”

c)

A (3) bekezdés a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben a Tanács helyreállítási tervet fogadott el, vagy a Bizottság vagy egy vagy több tagállam szükséghelyzeti intézkedéseket fogadott el, a 10. cikk (3) bekezdés b) pontjának ii. alpontja nem alkalmazható.”

d)

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A halászati és akvakultúratevékenység ismétlődő szezonális felfüggesztése nem jogosít az (1), (1a), (2) és (3) bekezdés szerinti kompenzációra.”

7.

Az 17. cikk (2) bekezdése a következő bekezdéssel egészül ki:

„A kis méretű, alkalmazott kutatási kezdeményezések, amelyek összköltsége a 150 000 eurót, időtartama pedig a három évet nem haladja meg, és amelyeket a gazdaság valamely szereplője, egy tudományos vagy technikai testület, reprezentatív szakmai szervezet vagy más illetékes testület hajt végre, mint kísérleti projektek támogatásra jogosultak, feltéve hogy hozzájárulnak az akvakultúraágazat fenntartható fejlődésének célkitűzéseihez a Közösségben.”

8.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1.4. pont a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A hajókat – kivéve a hajómegfigyelési rendszer berendezéseit és az akusztikus figyelmeztető műszereket – már legalább öt éve bejegyezték a közösségi halászhajó-nyilvántartásba. A hajó jellemzőiben bekövetkező változásokat be kell vezetni a nyilvántartásba, és a hajókat a modernizációjukkor a közösségi rendelkezéseknek megfelelően meg kell mérni.”

b)

Az 1.4. pont b) alpontja a következőképpen módosul:

A iii. alpont a következőképpen módosul:

„iii.

a munkakörülmények és a biztonsági feltételek javítása, és/vagy”

A bekezdés a következő iv. alponttal egészül ki:

„iv.

akusztikus figyelmeztető műszereknek a 2004. április 26-i, a cetfélék halászat során történő véletlen fogásáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendeletnek megfelelő célra történő vásárlása (5).

Az utolsó albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A 16. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a halászfelszerelés cseréje nem minősül támogatható kiadásnak, kivéve ha a hajó helyreállítási terv tárgyát képezi, ezért be kell szüntetnie az adott faj halászatát és más fajokat kell halásznia, amelyek eltérő halászfelszerelést igényelnek. Ebben az esetben a Bizottság dönthet úgy, hogy a halászfelszerelés első cseréje, amennyiben a halászati lehetőségek jelentősen csökkennek a helyreállítási terv miatt, támogatható kiadásnak minősül.”

c)

A 2.1. pont első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„HOPE támogatására jogosult kiadás lehet a vízi erőforrások megóvására és gyarapítására szolgáló rögzített vagy mozgatható létesítmények felszerelése, a folyók és tavak rehabilitációja – ideértve a tenyészhelyeket és a vándorfajok számára a migráció biztosítását a folyón lefelé és felfelé –, valamint a projektek tudományos figyelemmel kísérése.”

d)

A 2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.   Akvakultúra

a)

E rendelet alkalmazásában,

»akvakultúra« a vízi organizmusok olyan művelése vagy tenyészete, amelyben a kérdéses organizmusok gyarapítására a környezet organikus teljesítményét meghaladó gyarapító technológiákat használnak; a vízi organizmus természetes vagy jogi személy tulajdonában van a művelés vagy tenyésztés egész időszaka alatt, beleértve a gyűjtést is.

b)

Az intenzív haltenyésztési projektek szervezői a köztámogatási kérelmükkel együtt megküldik az irányítóhatóság részére az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv (6) IV. mellékletében előírt adatokat. Az irányítóhatóság dönt arról, hogy a projektet be kell-e nyújtani az említett irányelv 5–10. cikke szerinti értékelés céljából. Köztámogatás odaítélése esetén a környezeti hatásra vonatkozó adatgyűjtés költségei és minden értékelési költség jogosult a HOPE támogatására.

c)

Az akvakulúravállalkozásoknál a Közösségnek a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. március 19-i 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7) meghatározott ökogazdálkodásához és könyvvizsgáló rendszeréhez való csatlakozás érdekében felmerült induló költségek, valamint az akvakultúravállalkozások és szerelőhajók vízkerengetők felszerelési vagy fejlesztési munkálataira irányuló beruházásai támogatásra jogosultak.

d)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (8) 3. cikkének c) pontjában meghatározott halászhajók még akkor sem minősülnek szerelőhajónak, ha azokat kizárólag az akvakultúra terén használják.

e)

A HOPE programok akvakultúrához kapcsolódó intézkedésein belül elsőbbséget élvez

i.

a környezeti hatásokat jelentősen csökkentő technikák kifejlesztése;

ii.

a különleges területek szociális és környezeti szövedékének megőrzése szempontjából fontos hagyományos akvakultúratevékenységek javítása;

iii.

meglévő vállalkozások modernizálása;

iv.

az ezen rendelet 14. és 15. cikkének hatálya alá eső akvakultúra javát szolgáló intézkedések;

v.

tenyésztett fajták diverzifikálása.

f)

A IV. melléklet (2) bekezdésének 3. táblázatának 3. csoportja oszlopától eltérve és a legkülső régiók részére biztosított hozzájárulás mértékének sérelme nélkül, az alábbi hozzájárulási ráta alkalmazandó.

i.

a környezeti hatást jelentősen csökkentő technikák használatára, vagy a környezetre kedvező hatást gyakorló közönséges barázdás bálna tenyésztésének projektjeire irányuló beruházások esetén a magánkedvezményezettek (C) hozzájárulása a támogatható kiadások legalább 30 %-át teszik ki az 1. célkitűzés alá tartozó régiókban, és legalább 50 %-át egyéb területeken. A szervező költségén elkészített környezeti előnyök értékelését az irányítóhatóság ellenőrzi. Az állami támogatás megítélése esetén az értékelés költségei HOPE támogatásra jogosultak;

ii.

az e) pontban felsorolt prioritások között nem szereplő új intenzív közönséges barázdás bálna tenyésztésének létrehozására irányuló beruházások esetén a magánkedvezményezettek (C) hozzájárulása a támogatható kiadások legalább 50 %-át teszi ki az 1. célkitűzés alá tartozó régiókban, és legalább 70 %-át egyéb területeken.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. VEERMAN


(1)  2004. április 1-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 337., 1999.12.30., 10. o. A legutóbb a 639/2004/EK rendelettel (HL L 102., 2004.4.7., 9. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(4)  HL L 260, 2004.8.6., 1 o.”

(5)  HL L 150., 2004.4.30., 12. o.”

(6)  HL L 175., 1985.7.5., 40. o. A legutóbb a 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 156., 2003.6.25., 17. o.) módosított irányelv.

(7)  HL L 114., 2001.4.24., 1. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(8)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.


6.8.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 260/6


A BIZOTTSÁG 1422/2004/EK RENDELETE

(2004. augusztus 5.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. augusztus 6-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 5-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. augusztus 5-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

67,8

999

67,8

0805 50 10

388

57,5

508

46,6

520

45,9

524

60,8

528

52,9

999

52,7

0806 10 10

052

126,9

204

108,5

220

129,5

400

172,1

624

144,7

628

136,6

999

136,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,4

400

96,5

404

98,4

508

67,4

512

72,6

528

96,3

720

49,2

800

124,8

804

79,6

999

85,9

0808 20 50

052

155,6

388

80,1

528

46,7

999

94,1

0809 20 95

052

309,0

400

290,2

404

288,3

999

295,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,6

999

152,6

0809 40 05

066

32,0

093

41,6

094

37,5

512

91,6

624

104,1

999

61,4


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

6.8.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 260/8


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. július 19.)

a Koreai Köztársaság értesítéséről az Európai Közösségnek az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között létrejött, a távközlési beszerzésekről szóló megállapodástól való visszalépéséről

(2004/589/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, összefüggésben annak 300. cikke első mondatával,

tekintettel a 97/784/EK tanácsi rendelettel (1) elfogadott, az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között létrejött, a távközlési beszerzésekről szóló megállapodás (a továbbiakban: „a megállapodás”) (2) 8. cikkének (5) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A megállapodás 8. cikkének (5) bekezdése értelmében bármely fél visszaléphet a megállapodástól a másik fél írásos értesítése útján.

(2)

A megállapodás a közösségi távközlési üzemeltetők visszavonulása, a koreai távközlési piac liberalizációja, valamint a Korea Telecom privatizációja miatt értelmét vesztette.

(3)

A Koreai Köztársaság szintén úgy véli, hogy a megállapodás értelmét vesztette.

(4)

Helyénvaló, hogy a Közösség visszalépjen a megállapodástól.

(5)

A Tanácsnak fel kell hatalmaznia a Bizottságot, hogy a megállapodástól való visszalépésről értesítést küldjön.

(6)

Az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság közötti, a távközlési magánüzemeltetők beszerzéseiről szóló memorandumot (3) továbbra is fenn kell tartani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Közösség visszalép az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között létrejött, a távközlési beszerzésekről szóló megállapodástól.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) a Koreai Köztársaságot értesítik a visszalépésről.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. H. DONNER


(1)  HL L 321., 1997.11.22., 30. o.

(2)  HL L 321., 1997.11.22., 32. o.

(3)  HL L 321., 1997.11.22., 41. o.


Bizottság

6.8.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 260/9


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. június 4.)

a ciprusi szarvasmarha-adatbázis teljesmértékű működőképességének elismeréséről

(az értesítés a B(2004) 1969. számú dokumentummal történt)

(Csak a görög nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/590/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak 57. cikkére,

mivel:

(1)

Ciprus kérelmet terjesztett elő a szarvasmarhák azonosító és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően a ciprusi szarvasmarha-azonosító és nyilvántartási rendszer részét képező adatbázis teljesmértékű működőképességének elismerésére vonatkozóan.

(2)

A ciprusi hatóságok megfelelő információkat nyújtottak be, amelyeket 2004. március 31-én frissítettek.

(3)

A ciprusi hatóságok vállalták, hogy javítanak az adatbázis megbízhatóságán, biztosítva különösen azt, hogy i. a születések, elhullások és különösen a gazdaságokba történő áthelyezések tulajdonos általi jelentésére vonatkozó 5 munkanapos határidő jobb betartása érdekében további intézkedéseket hajtanak végre, beleértve az ellenőrzéseket is; ii. további intézkedéseket tesznek az automatikusan vagy a helyszíni ellenőrzések során feltárt hibák vagy hiányosságok gyors helyesbítésének lehetővé tétele érdekében; iii. további valószínűségi teszteket végeznek az adatbázisban levő információk minőségének biztosítása érdekében, különösen a születések esetében; iv. az esemény-adatbázist megerősítik a tartalék füljelzők alkalmazására vonatkozó információ minőségének biztosítása érdekében; v. intézkedéseket hajtanak végre, amelyek biztosítják, hogy a szarvasmarha-azonosító és nyilvántartási rendszer ellenőrzése az 1082/2003/EK bizottsági rendelettel (2) összhangban történik.

(4)

A ciprusi hatóságok vállalták, hogy a kölcsönösen elfogadott javító intézkedéseket legkésőbb 2004. április 30-ig végrehajtják.

(5)

Figyelembe véve a fentieket, indokolt a ciprusi szarvasmarha-adatbázis teljes mértékű működőképességének elismerése,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A ciprusi szarvasmarha adatbázist 2004. május 1-jétől teljes mértékben működőképesnek ismerik el.

2. cikk

Ennek a határozatnak Ciprus a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 4-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 204., 2000.8.11., 1. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 156., 2003.6.25., 9. o. A 499/2004/EK rendelettel (HL L 80., 2004.3.18., 24. o.) módosított rendelet.


Helyesbítések

6.8.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 260/10


Helyesbítés az eurórendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az Európai Unión kívüli központi bankok, az Európai Unión kívüli országok és a nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról szóló, 2004. július 1-i EKB/2004/13 európai központi banki iránymutatáshoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 241., 2004. július 13. )

A 69. odalon az ötödik albekezdésben a „tartalék” meghatározásában

helyébe:

„az ügyfél elfogadható, euróban denominált eszközök, azaz a készpénz és valamennyi, az eurórendszer elfogadható eszközeinek (az EKB honlapján naponta közzétett és frissített) adatbázisában….”

lép.:

„az ügyfél euróban denominált, elfogadható eszközei, azaz a készpénz és valamennyi, az eurórendszer elfogadható eszközeinek (az EKB honlapján naponta közzétett és frissített) adatbázisában….”