ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 249

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. július 23.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1337/2004/EK rendelete (2004. július 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1338/2004/EK rendelete (2004. július 22.) a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1339/2004/EK rendelete (2004. július 22.) a sovány tejpor piacán történő intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 1340/2004/EK rendelete (2004. július 22.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

5

 

 

A Bizottság 1341/2004/EK rendelete (2004. július 22.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

7

 

 

A Bizottság 1342/2004/EK rendelete (2004. július 22.) az 1520/2000/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árukra szóló visszatérítési igazolásra vonatkozóan csökkentési együttható alkalmazásáról

8

 

 

A Bizottság 1343/2004/EK rendelete (2004. július 22.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom és alma)

9

 

 

A Bizottság 1344/2004/EK rendelete (2004. július 22.) a rizsre vonatkozó behozatali vámok módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1345/2004/EK rendelete (2004. július 22.) a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről szóló 1107/96/EK rendelet mellékletében felsorolt elnevezésekre vonatkozó termékleírások elemeinek módosításáról (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

2004/557/EK:A Bizottság határozata (2004. július 2.) a kedvtelésből tartott állatoknak Bornholm sziget és Dánia egyéb részei közötti, Svédország területén keresztül történő tranzitszállítására vonatkozóan a 998/2003/EK rendelet 6. cikke által létrehozott átmeneti rendszer korlátozásáról (az értesítés a B(2004) 2435. számú dokumentummal történt) (Csak a dán és svéd nyelvű szövegek hitelesek) ( 1 )

18

 

*

2004/558/EK:A Bizottság határozata (2004. július 15.) a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról (Az értesítés a B(2004) 2104. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

20

 

*

2004/559/EK:A Bizottság határozata (2004. június 21.) a 2004-től 2006-ig tartó időszakban a strukturális alapok 2. célkitűzése alapján a Cseh Köztársaság támogatásra jogosult térségeinek felsorolásáról (az értesítés a B(2004) 2134. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

26

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/1


A BIZOTTSÁG 1337/2004/EK RENDELETE

(2004. július 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 22-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. július 22-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

54,9

508

39,2

524

31,8

528

53,5

999

50,5

0806 10 10

052

166,0

220

120,6

616

105,2

624

144,8

800

131,4

999

133,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,6

400

104,5

508

79,1

512

69,3

524

56,0

528

81,6

720

88,5

804

93,6

999

81,2

0808 20 50

052

98,8

388

96,8

512

96,9

999

97,5

0809 10 00

052

185,7

092

189,7

094

69,5

999

148,3

0809 20 95

052

272,9

400

296,9

616

183,0

999

250,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,4

999

157,4

0809 40 05

512

91,6

624

149,8

999

120,7


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/3


A BIZOTTSÁG 1338/2004/EK RENDELETE

(2004. július 22.)

a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 2799/1999/EK bizottsági rendelet (2) 26. cikkével összhangban az intervenciós hivatalok folyamatos pályázati felhívást szerveznek a 2002. július 1. előtt betárolt sovány tejporra vonatkozóan.

(2)

Figyelembe véve a még elérhető mennyiséget és a piaci helyzetet, ezt az időpontot módosítani kell 2002. október 1-jére.

(3)

Az e rendelet által előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2799/1999/EK rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében a „2002. július 1.”„2002. október 1.”-re módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 22-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 340., 1999.12.31., 3. o. A legutóbb az 1079/2004/EK rendelettel (HL L 203., 2004.6.8., 13. o) módosított rendelet.


23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/4


A BIZOTTSÁG 1339/2004/EK RENDELETE

(2004. július 22.)

a sovány tejpor piacán történő intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 214/2001/EK bizottsági rendelet (2) 21. cikke korlátozta a sovány tejpornak a tagállami intervenciós hivatalok által történő eladásra kerülő mennyiségét arra a mennyiségre, amelyet 2002. július 1. előtt betároltak;

(2)

Figyelemmel a továbbra is rendelkezésre álló mennyiségre, valamint a piaci helyzetre, az említett dátumot 2002. október 1-re szükséges módosítani.

(3)

Az e rendelet által előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 214/2001/EK rendelet 21. cikkében a „2002. július 1.”„2002. október 1.”-re módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 22-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 37., 2001.2.7., 100. o. A legutóbb az 1319/2004/EK rendelettel (HL L 245., 2004.7.17., 11. o.) módosított rendelet.


23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/5


A BIZOTTSÁG 1340/2004/EK RENDELETE

(2004. július 22.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdése a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet létrehozta az áruk nómenklatúráját (a továbbiakban „Kombinált Nómenklatúra”), amely a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében kerül feltüntetésre.

(2)

A 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcslevek hozzáadottcukor-tartalmának meghatározása céljából a 2658/87/EGK rendelet átvette a Kombinált Nómenklatúra 20. árucsoportjához tartozó 5. a) kiegészítő megjegyzésébe a Közös Vámtarifáról szóló, 1968. június 28-i 950/68/EK tanácsi rendelet (2) által meghatározott értékeket. Az almalére vonatkozólag ezen értek 11.

(3)

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét módosító, 2001. szeptember 7-i 1776/2001/EK bizottsági rendelet (3) a Kombinált Nómenklatúra 5. kiegészítő megjegyzése módosításaként a 20. árucsoportba beillesztette az 5. b) kiegészítő megjegyzést. Az 5. b) kiegészítő megjegyzés értelmében a hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcslevek csak az esetben őrizhetik meg a 2009 vámtarifaszám alá tartozó eredeti gyümölcslé jellegüket, amennyiben gyümölcslétartalmuk legalább 50 tömegszázalék.

(4)

A Brix-érték alapján történő gyümölcslétartalom-számítási módszer – a Kombinált Nómenklatúra 20. árucsoportjához tartozó 2. b) kiegészítő megjegyzésében meghatározottak, továbbá a 20. árucsoport 5. a) kiegészítő megjegyzésében használt átalányérték szerint – a Kombinált Nómenklatúra 2009 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázó megjegyzésében van részletesen leírva (4).

(5)

Az 1776/2001/EK rendelet és a 2009 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázó megjegyzés hatálybalépését követően nyilvánvalóvá vált, hogy egyes 67-nél alacsonyabb Brix-értékű almalé-koncentrátumok – az 5. megjegyzés alkalmazása révén, illetve a 2009 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázó megjegyzést követő almalétartalom számítási eredménye alapján – kirekesztődtek a 2009 vámtarifaszám alól, annak ellenére, hogy a szóban forgó természetes almalevek hozzáadott cukrot nem tartalmaztak, viszont az almalésűrítmény nyeréséhez kivonták belőlük a vizet.

(6)

Más tekintetben tudományos tanulmányok bebizonyították, hogy mióta 1968-ban az almalevekre vonatkozólag bevezették a 11-es átalányértéket, új almafajtákat termesztenek és használnak fel az almalésűrítmények előállításához. Ezen új fajtákkal magas savtartalmuk révén a nem sűrített gyümölcslevek esetében akár 13-as Brix-átlagérték is elérhető. Ennek következtében ajánlatos az 1968-ban meghatározott 11-es érték átvizsgálása, illetve 13-ra történő átértékelése annak érdekében, hogy egyes, az új fajtákból nyert almalevek ne rekesztődjenek ki a 2009 vámtarifaszám alól.

(7)

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében megadott kombinált nómenklatúra 20. árucsoportjához tartozó 5. a) kiegészítő megjegyzést ennél fogva módosítani kell, következésképpen az „almalé: 11” bejegyzést törölni kell, és össze kell vonni a „más gyümölcs- vagy zöldséglé, köztük gyümölcslé keverékek: 13” bejegyzéssel.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra 20. árucsoportjához tartozó 5. a) kiegészítő megjegyzésében a második francia bekezdés „almalé: 11” törlésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 22-én.

a Bizottság részéről

Frederik BOLKESTEIN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 2344/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 346., 2003.12.31., 38. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 1968.7.22., 1. o. A legutóbb a 3529/87/EGK rendelettel (HL L 336., 1987.11.26., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 240., 2001.9.8., 3. o.

(4)  HL C 256., 2002.10.23., 84. o.


23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/7


A BIZOTTSÁG 1341/2004/EK RENDELETE

(2004. július 22.)

a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikk (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásainak keretében megkötött mezőgazdasági egyezmény (2) értelmében a Közösség kötelezettséget vállalt bizonyos mennyiségű kukorica Spanyolországba történő behozatalára.

(2)

A Spanyolországba történő kukorica- és cirokimport és a Portugáliába történő kukoricaimport vámkontingenseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 1839/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a pályázati eljárás lebonyolításához szükséges sajátos szabályokat.

(3)

Tekintettel a harmadik országokból Spanyolországba irányuló kukoricaimport jelenlegi ütemére és a spanyol piac jelenlegi szükségleteire, szükségesnek mutatkozik pályázatot hirdetni a kukorica behozatali vámkedvezményére vonatkozóan.

(4)

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság álláspontjával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Pályázat meghirdetésére kerül sor a Spanyolországba importált kukoricára vonatkozó, az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében szabályozott behozatali vámkedvezmény tekintetében.

(2)   Az 1839/95/EK rendelet rendelkezései alkalmazandók, amennyiben e rendelet eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

2. cikk

A pályázati eljárás 2004. szeptember 9-ig nyitott. Ezen időtartam alatt heti rendszerességű pályázati felhívások kerülnek közzétételre, amelyek tekintetében a mennyiségeket és az ajánlattételi határidőt az adott pályázati felhívást tartalmazó hirdetmény határozza meg.

3. cikk

A jelen pályázati eljárás keretében kiadott behozatali engedélyek a kibocsátásuk napjától számított ötven napig érvényesek, az 1839/95/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdése értelmében.

4. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 22-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

(3)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/8


A BIZOTTSÁG 1342/2004/EK RENDELETE

(2004. július 22.)

az 1520/2000/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árukra szóló visszatérítési igazolásra vonatkozóan csökkentési együttható alkalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó egyes árukra alkalmazandó kereskedelmi szabályok megállapításáról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazásának közös részletes szabályairól, valamint az e visszatérítések összegének a megállapítására szolgáló szempontokról szóló, 2000. július 13-i 1520/2000/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 8. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1520/2000/EK bizottsági rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerinti tagállami értesítések azt jelzik, hogy a beérkezett kérelmek teljes összege eléri az 443 844 247 EUR, ezzel szemben az 1520/2000/EK bizottsági rendelet 8. cikkének (4) bekezdése szerint a visszatérítési igazolásokra 2004. augusztus 1-jétől rendelkezésre álló összeg 31 519 560 EUR.

(2)

Csökkentési együtthatót kell kiszámítani az 1520/2000/EK bizottsági rendelet 8. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján. Ezt a csökkentési együtthatót kell tehát alkalmazni az 1520/2000/EK bizottsági rendelet 8. cikkének (6) bekezdésében meghatározottak szerint a visszatérítési igazolások formájában kérelmezett, 2004. augusztus 1-jétől felhasználandó összegekre,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A visszatérítési igazolások iránti kérelmekben szereplő, 2004. augusztus 1-jétől felhasználandó összegekre 0,929 csökkentési együtthatót kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 22-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 22-én.

a Bizottság részéről

Olli REHN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 177., 2000.7.15., 1. o. A legutóbb a 886/2004/EK rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 14. o.) módosított rendelet.


23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/9


A BIZOTTSÁG 1343/2004/EK RENDELETE

(2004. július 22.)

az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom és alma)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazat piacainak közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 35. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1205/2004/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg, meghatározva a visszatérítések indikatív mértékét és azon indikatív mennyiségeket, amelyekre A3 rendszerű kiviteli engedélyek bocsáthatóak ki.

(2)

A benyújtott ajánlatok alapján rögzíteni kell a visszatérítések legnagyobb mértéket és az ezen legnagyobb mértékű visszatérítéseket feltüntető ajánlatok tekintetében az odaítélt mennyiségek százalékos arányát.

(3)

Az alma esetében az indikatív mennyiségre vonatkozó, a megpályázott mennyiségek keretein belül maradó engedélyek odaítéléséhez szükséges legnagyobb mérték nem haladja meg az indikatív mérték másfélszeresét.

(4)

A paradicsom esetében az igényelt mérték jelentősen meghaladja a visszatérítés indikatív mértékét, következésképpen szükségesnek mutatkozik elutasítani valamennyi ajánlatot, és nulla maximális mértéket állapítani meg,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1205/2004/EK rendelet által megnyitott pályázat tekintetében a paradicsomra és az almára vonatkozó visszatérítés legnagyobb mértéke és az odaítélt mennyiség százalékos aránya a mellékletben van meghatározva.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 22-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 230., 2004.6.30., 39. o.


MELLÉKLET

Az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátása a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom és alma)

Termék

Visszatérítés legnagyobb mértéke

(EUR/t nettó)

A visszatérítés legnagyobb mértéke mellett igényelt mennyiségek odaítélt százaléka

Paradicsom

0

Alma

30

100 %


23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/11


A BIZOTTSÁG 1344/2004/EK RENDELETE

(2004. július 22.)

a rizsre vonatkozó behozatali vámok módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacainak közös szervezéséről szóló 1995. december 22-i 3072/95/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 3072/95/EK tanácsi rendeletnek a rizs importvámja tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 1996. július 29-i 1503/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A rizsre vonatkozó behozatali vámokat a 1290/2004/EK bizottsági rendelet (3) határozta meg.

(2)

Az 1503/96/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a vámtételek alkalmazási időszakában az importvámok számított átlaga tonnánként 10 euróval magasabb vagy alacsonyabb, mint az érvényes vám, akkor a Bizottság gondoskodik a szükséges kiigazításról. Az említett eltérés felmerülése miatt a 1290/2004/EK rendeletben rögzített importvámokat ki kell igazítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1290/2004/EK rendelet I. és II. melléklete helyébe e rendelet I. és II. melléklete lép

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 22-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 329., 1995.12.30., 18. o. A legutóbb az 411/2002/EK rendelettel (HL L 62., 2002.3.5., 27. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 189., 1996.7.30., 71. o. A legutóbb az 2294/2003/EK rendelettel (HL L 340., 2003.12.24., 12. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 243., 2004.7.15., 18. o.


I. MELLÉKLET

A rizsre és a törmelék rizsre alkalmazandó behozatali vámok

(EUR/t)

KN-kód

Behozatali vám (5)

Harmadik országok (kivéve AKCS-országok és Banglades) (3)

AKCS (1)  (2)  (3)

Banglades (4)

Basmati

India és Pakisztán (6)

Egyiptom (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Az AKCS-országokból származó rizs behozatala esetében a behozatali vám a 2286/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 348., 2002.12.21., 5. o.) és a módosított 638/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 93., 2003.4.10., 3. o.) által meghatározott rendszer keretében alkalmazandó.

(2)  Az 1706/98/EK rendelet értelmében nem kell behozatali vámot fizetni az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból származó és közvetlenül a Réunion francia tengerentúli megyébe importált termékek után.

(3)  A rizsre a Réunion francia tengerentúli megyébe történő behozatal esetén alkalmazandó behozatali vámot a 3072/95/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése határozza meg.

(4)  A Bangladesből származó törmelék rizs kivételével (KN-kód 1006 40 00) a rizsbehozatalra a behozatali vám a 3491/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1990.12.4., 1. o.) és a módosított 862/91/EGK bizottsági rendelet (HL L 88., 1991.4.9., 7. o.) által meghatározott rendszer keretében alkalmazandó.

(5)  A tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó termékek behozatala a módosított 91/482/EGK tanácsi határozat (HL L 263., 1991.9.19., 1. o.) 101. cikkének (1) bekezdése értelmében vámmentes.

(6)  Az Indiából és Pakisztánból származó basmati előhántolt rizs esetében az importvámcsökkentés mértéke 250 EUR/t [módosított 1503/96/EK rendelet 4a. cikk].

(7)  A közös vámtarifában megállapított vámtétel.

(8)  Az Egyiptomból származó és onnan érkező rizs behozatala esetén a behozatali vám a 2184/96/EK tanácsi rendelet (HL L 292., 1996.11.15., 1. o.) és a 196/97/EK bizottsági rendelet (HL L 31., 1997.2.1., 53. o.) által meghatározott rendszer keretében alkalmazandó.


II. MELLÉKLET

A rizs vámtételeinek kiszámítása

 

Hántolatlan

Indica rizs

Japonica rizs

Törmelék rizs

előhántolt

hántolt

előhántolt

hántolt

1.

Behozatali vám (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Számítási elem

a)

CIF ARAG (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

Fob ár (EUR/t)

256,18

337,51

c)

Tengeri szállítási költségek (EUR/t)

24,40

24,40

d)

Forrás

USDA és kereskedők

USDA és kereskedők

Kereskedők

Kereskedők


(1)  A közös vámtarifában megállapított vámtétel.


23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/14


A BIZOTTSÁG 1345/2004/EK RENDELETE

(2004. július 22.)

a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről szóló 1107/96/EK rendelet mellékletében felsorolt elnevezésekre vonatkozó termékleírások elemeinek módosításáról (Scotch Lamb)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról (1) szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 2081/91/EGK rendelet 9. cikkével összhangban, a 2081/92/EGK (2) tanácsi rendelet 17. cikkében meghatározott eljárás szerint a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről szóló, 1996. június 12-i 1107/96/EK bizottsági rendelet vonatkozásában az Egyesült Királyságok hatóságai a védett földrajzi jelzésként bejegyzett „Scotch Lamb” elnevezés leírásának és termék-előállítási módszerének módosítást kérelmezte.

(2)

A módosítási kérelmek megvizsgálását követően megállapításra került, hogy a kérdéses módosítások nem elhanyagolhatók.

(3)

A 2081/92/EGK rendelet 9. cikkében meghatározott eljárással összhangban és mivel a módosítások nem jelentéktelenek, értelemszerűen a szükséges változtatásokkal a 6. cikkben leírt eljárás alkalmazandó.

(4)

Megállapításra került, hogy a módosítások ebben az esetben eleget tesznek a 2081/92/EGK rendelet előírásainak. A fent említett módosításoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3) való publikálását követően a Bizottsághoz nem érkezett a 7. cikk szerinti kifogási nyilatkozat.

(5)

Következésképpen ezeket a módosításokat be kell jegyezni és ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet I. mellékletében közzétett módosítások a 2081/92/EGK rendeket 6. cikke (4) bekezdésének megfelelően bejegyzésre és kihirdetésre kerülnek.

A termékleírás fő elemeiről szóló összefoglaló e rendelet II. mellékletben biztosított.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 22-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 208., 1992.6.24., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o. A legutóbb az 526/2004/EK rendelettel (HL L 85., 2004.3.23., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL C 99., 2003.4.25., 3. o. (Scotch Lamb).


I. MELLÉKLET

A TANÁCS 2081/92/EGK RENDELETE

A VÉDETT FÖLDRAJZI TERMÉK LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (9. cikk)

EK-szám: UK/0275/24.1.1994

1.   Bejegyzett elnevezés: O.F.G. Scotch Lamb

2.   A kért módosítás(ok):

Az előírás rovata:

Image

Név

Image

Leírás

Image

Földrajzi terület

Image

Eredetbizonyíték

Image

Gyártási eljárás

Image

Kapcsolat

Image

Címkézés

Image

Nemzeti követelmény

Módosítás(ok):

Leírás

A jelenlegi gyakorlat minél hitelesebb visszatükrözése érdekében, figyelembe véve a fogyasztók érdekét a jobban áttekinthető címkézésre és a skót bárányhús minőségének javítását, a jelenlegi leírás:

„Ez a termék egy kifejlett báránytól származik – minimum két hónapos –, amelyet a megjelölt helyen vágtak le és dolgoztak fel.”

a következőképpen módosul:

„Ez a termék egy olyan báránytól származik, amely a megjelölt földrajzi helyen született, egész élete folyamán ott nevelkedett, ott került levágásra és feldolgozásra. Az állatokat az EN 45011 (Guide ISO 65) európai szabványnak megfelelő minőségbiztosítási előírásoknak és a kérelmező által rögzített előírásoknak, értékelésnek és értékelési időközöknek megfelelően tenyésztik és vágják le.”

Gyártási eljárás

A fenti leírás változtatásának eredményeként szükséges változtatni a gyártási eljárás részleteit. Továbbá amikor az eredeti kérelmet benyújtották, a skót bárányhúst gyakorlatilag soha nem adták el fagyasztott állapotban. Habár ez a gyakorlat továbbra sem széles körben elterjedt, a kérelmező szeretné törölni a „Csak friss vagy hűtött termék adható el” megfogalmazást, hogy lehetővé tegye a skót bárányhús fagyaszott árusítását, amennyiben a feldolgozó úgy kívánja.

Ennek megfelelően a jelenlegi leírás:

„A bárányok életük utolsó szakaszának minimum két hónapját Skóciában töltötték. Az előírásoknak megfelelően kerülnek levágásra és feldolgozásra. Csak friss és hűtött termék árusítható.”

a következőképpen módosul:

„A bárányok a megjelölt földrajzi területen születettek, és életük folyamán ott nevelkedtek. Az állatokat az EN 45011 (Guide ISO 65) európai szabványnak megfelelő minőségbiztosítási előírásoknak és a kérelmező által rögzített előírásoknak, értékelésnek és értékelési időközöknek megfelelően tenyésztik és vágják le. Az állatok a megjelölt földrajzi területen a termékleírásnak megfelelően kerülnek levágásra és feldolgozásra.”


II. MELLÉKLET

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tanács 2081/92/EGK rendelete

„SCOTCH LAMB”

EK-szám: UK/0275/24.1.1994

OEM ( ) OFJ (x)

Ez a nyomtatvány csupán információs célzattal lett kiállítva. A teljes tájékoztatásért, különösen az OEM és OFJ hatálya alá tartozó termékek gyártóiról, kérem igényeljen teljes termékleírást a nemzeti hatóságtól vagy az Európai Bizottságtól (1).

1.

   A tagállamban felelős hivatal

Név

:

Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Cím

:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London – SW1P 3JR

Tel.

:

(44-207) 238 66 87

Fax

:

(44-207) 238 57 28

e-mail

:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Kérelmező csoport

2.1.

Név

:

Quality Meat Scotland

2.2.

Cím

:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian – EH28 8NZ

Tel.

:

(44-131) 472 40 40

Fax

:

(44-131) 472 40 38

e-mail

:

info@qmscotland.co.uk

2.3.

Összetétel: termelők (6 633), feldolgozók (32), mások (310)

3.

   Terméktípus: 1.1. osztály – friss hús

4.

   Az termékleírás leírása (a 4. cikk (2) bekezdésében kitűzött követelmények összefoglalása)

4.1.   Név: „Scotch Lamb”

4.2.   Leírás Ez a termék egy olyan báránytól származik, amely a megjelölt földrajzi helyen született, egész élete folyamán ott nevelkedett, ott került levágásra és feldolgozásra. Az állatokat az EN 45011 (Guide ISO 65) európai szabványnak megfelelő minőségbiztosítási előírásoknak és a kérelmező által rögzített előírásoknak, értékelésnek és értékelési időközöknek megfelelően tenyésztik és vágják le.

4.3.   Földrajzi terület Területként a skót szárazföld van meghatározva, a nyugati part szigeteit, Orkney-t és Shetland-ot magában foglalva.

4.4.   Eredetbizonyíték A 19. század óta a skót bárányhús a hagyományos etetési rendszer alkalmazásának köszönhető kiemelkedő minőségéről híres, és az Egyesült Királyság húspiacán és azon kívül jó hírnevet szerzett magának.

4.5.   Előállítási eljárás A bárányok a megjelölt földrajzi területen születettek, és egész életük folyamán ott nevelkedtek. Az állatokat az EN 45011 (Guide ISO 65) európai szabványnak megfelelő minőségbiztosítási előírásoknak és a kérelmező által rögzített előírásoknak, értékelésnek és értékelési időközöknek megfelelően állítják elő és vágják le. Az állatok a megjelölt földrajzi területen az előírásoknak megfelelően kerülnek levágásra és feldolgozásra.

4.6.   Kapcsolat A skót bárányhús minősége és sajátossága a jellegzetes skót legelőkön való külterjes legeltetésből ered.

4.7.   Ellenőrző szerv

Név

:

Scottish Food Quality Certification

Cím

:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh – EH28 8NF

Tel.

:

(44-131) 335 66 15

Fax

:

(44-131) 335 66 01

e-mail

:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8.   Címkézés: O.F.G.

4.9.   Nemzeti követelmények:


(1)  Európai Bizottság – Mezőgazdasági Főigazgatóság – Mezőgazdasági termékek minőségének politikája – B-1049 Brüsszel.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/18


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. július 2.)

a kedvtelésből tartott állatoknak Bornholm sziget és Dánia egyéb részei közötti, Svédország területén keresztül történő tranzitszállítására vonatkozóan a 998/2003/EK rendelet 6. cikke által létrehozott átmeneti rendszer korlátozásáról

(az értesítés a B(2004) 2435. számú dokumentummal történt)

(Csak a dán és svéd nyelvű szövegek hitelesek)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/557/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikkére,

mivel:

(1)

A 998/2003/EK rendelet 6. cikke létrehoz egy ötéves átmeneti időszakot, amíg az állatorvosi feltételek többek között a kedvtelésből tartott kutyák és macskák nem kereskedelmi célú szállítására érvényesek Svédország területén.

(2)

E feltételek nagyrészt azonosak a 998/2003/EK rendelet végrehajtása előtt a Svédországba történő belépés esetében érvényes nemzeti feltételekkel.

(3)

A Svédország és Dánia között korábban fennállt kétoldalú megállapodás kevésbé korlátozó követelményeket határoz meg, mint amelyek a kedvtelésből tartott állatoknak a balti-tengeri Bornholm sziget (Dánia) és Dánia egyéb részei közötti tranzitszállítása esetén a Svédországba történő belépésre vonatkoznak.

(4)

Helyénvaló fenntartani a 998/2004/EK rendelet 6. cikke által létrehozott átmeneti rendszer ezen kismértékű korlátozását.

(5)

Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 998/2004/EK rendelet 6. cikkének korlátozásával és az abban a cikkben meghatározott átmeneti időszak végéig a 998/2003/EK rendelet I. mellékletének A. részében említett állatfajok kedvtelésből tartott egyedeinek a Bornholm sziget és Dánia egyéb részei között Svédország területén keresztül történő tranzitszállítása a két állam közötti megállapodás feltételei szerint lehetséges.

2. cikk

Ezt a határozatot 2004. július 3-tól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozat címzettjei Dánia és Svédország.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 2-án.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. Az 592/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 94., 2004.3.31., 7. o.) módosított rendelet.


23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/20


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. július 15.)

a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról

(Az értesítés a B(2004) 2104. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/558/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére és 10. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A marhák fertőző rhinotracheitise a marhák 1. típusú herpesz vírus (BHV 1) fertőzésének legszembetűnőbb klinikai jeleinek leírása. Mint számos e vírussal történő fertőzés ez is szubklinikai lefolyású, a felügyeleti intézkedéseket inkább a fertőzés felszámolására kell irányítani, mint a tünetek kezelésére.

(2)

A 64/432/EGK irányelv E (II) melléklete a „marhák fertőző rhinotracheitisét” azon betegségek között sorolja fel, amelyek esetében nemzeti felügyeleti programok hagyhatók jóvá és további garanciák szükségesek.

(3)

Németország benyújtott egy programot, amely a BHV1 fertőzésnek az egész területén történő felszámolása céljára, amely megfelel a 64/432/EGK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak és szabályokat ír elő a marhafélék országon belüli szállítására, amelyek egyenértékűek a korábban Ausztriában, Olaszország Bolzano tartományában és Svédországban korábban foganatosított szabályokkal, amelyek sikeresen felszámolták a betegséget az említett országokban.

(4)

A Németország által benyújtott program, valamint amint azt ez a tagállam kérte, a marhafélék kereskedelmével kapcsolatban a program sikerének biztosítása céljából kért további garanciák a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelmében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise vonatkozásában alkalmazandó kiegészítő garanciák és az egyes tagállamok által benyújtott mentesítési programok jóváhagyása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004. március 1-i 2004/215/EK bizottsági határozat (2) által került jóváhagyásra.

(5)

További garanciák Dániára, Ausztriára, Finnországra és Svédországra, valamint Olaszország Bolzano tartományára vonatkozóan léteznek. E tagállamok úgy vélik, hogy területük mentes a marhák fertőző rhinotracheitisétől és Olaszország álláspontja ugyanez Bolzano tartomány esetében. A 64/432/EGK irányelv 10. cikkének (1) bekezdése szerint ezen országok benyújtották a Bizottságnak az ezt alátámasztó dokumentációt, különös tekintettel azon dokumentumokra, amelyek bizonyítják azt, hogy a helyzet nyomon követése folytatódik.

(6)

Azon tagállamok vagy azok régiói számára, amelyeket az említett betegségtől mentesként elismernek és amelyek jelenleg fel vannak sorolva a 93/42/EGK bizottsági irányelv (3) mellékletében, csak a marháknak a más tagállamokba tenyésztés vagy termelés céljából történő elindítására vonatkozó minimális előírásokat kell alkalmazniuk.

(7)

A laboratóriumokban végzett BHV1 tesztek szabványosítása céljából a Világ Állategészségügyi Szervezet (OIE) elfogadott egy erős pozitív, egy gyenge pozitív és negatív szérumot nemzetközi OIE BHV1 teszt szabványként, amelyek elérhetők az OIE Referencia Laboratóriumokban a Diagnosztikai Tesztek és Oltóanyagok Szabványainak Kézikönyvében (4) említett marhák fertőző rhinotracheitisére vonatkozóan.

(8)

A marhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatban problémák merültek fel a különböző státuszú tagállamokból származó marhafélék Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatban.

(9)

Az átláthatóság okából és az intézkedések nyelvi egységességének biztosítása céljából helyénvaló egységes határozatban összefogni a német program jóváhagyását és a marhák fertőző rhinotracheitisére vonatkozó további garanciákat és hatályon kívül helyezni a 2004/215/EK határozatot.

(10)

Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. melléklet táblázatában felsorolt tagállamok által az 1-es típusú marhaherpeszvírus fertőzöttségnek, a továbbiakban „a marhafélék fertőző rhinotracheitise” vagy „IBR”, az adott tagállamok régióiban történő felügyeletére és felszámolására benyújtott, az I. mellékletben lévő táblázat második oszlopában megadott programok jóváhagyásra kerülnek.

2. cikk

(1)   A II. mellékletben felsoroltakon kívüli tagállamokból vagy régiókból tenyésztési vagy termelési célból érkező és az I. mellékletben felsorolt tagállamokba vagy azok régióiba szállítandó marhaféléknek legalább a következő további garanciákat kell biztosítaniuk:

a)

olyan gazdaságból kell érkezniük, amelyen a hivatalos információk szerint az utolsó 12 hónap során nem jegyezték fel a marhafélék fertőző rhinotracheitisének klinikai vagy patológiai bizonyítékát;

b)

az állatokat egy, az illetékes hatóság által jóváhagyott létesítményben 30 napig el kell szigetelni közvetlenül a szállítás előtt és az ugyanazon elszigetelő létesítményben az összes marhafélének az említett időszak alatt mentesnek kell maradnia a marhafélék fertőző rhinotracheitisének klinikai tüneteitől;

c)

az állatoknak és az ugyanazon elszigetelő létesítményben lévő összes marhafélének az elszigetelő létesítménybe történt megérkezésüket követően legalább 21 nappal később vett vérmintákon végrehajtott szerológiai teszten negatív eredményt kell mutatniuk a következő antitestek kimutatására vonatkozóan:

i)

a beoltott marhafélék esetében a BHV1 gE-glikoproteinje elleni antitest, vagy

ii)

a nem beoltott marhafélék esetében az egész BHV1 elleni antitest.

(2)   Az 1. bekezdés sérelmével a származási tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik a következő alternatív feltételek közül legalább egynek megfelelő marhaféléknek az I. mellékletben felsorolt régiókban lévő gazdaságokba történő elszállítását:

a)

az állatok az I. mellékletben felsorolt tagállamból származnak és legalább a III. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő BHV1 mentes gazdaságokból érkeznek,

b)

az állatokat hústermelésre szánják és megfelelnek a következő feltételeknek:

i)

az állatok egyaránt

a III. melléklet szerint BHV1 mentes gazdaságokból származnak, vagy

beoltott és rendszeresen újraoltott szülőtől származnak, vagy

gE-törölt oltóanyaggal a gyártó utasításai szerint beoltásra és ismételt újraoltásra kerültek, vagy

a származási tagállamban negatív eredményű szerológiai teszt alanyai voltak az 1. bekezdés c) pontjában említett antitestekre vonatkozóan, amely tesztet az elszállítás előtt 14 napon belül vett vérmintákon hajtottak végre, és

ii)

az állatokat rosszabb egészségi állapotú állatokkal való érintkezés nélkül szállítják egy ismeretlen BHV1 státuszú gazdaságba az I. mellékletben felsorolt céltagállamban, ahol a jóváhagyott nemzeti felszámolási program szerint az összes állatot istállóban hizlalják, és ahonnan az állatok csak közvetlenül a vágóhídra szállíthatók;

c)

az olyan gazdaságból származó állatok, ahol az összes 15 hónaposnál idősebb marhafélét beoltották, és rendszeresen újraoltották és a birtokon lévő összes 9 hónaposnál idősebb állat legfeljebb 12 hónapos időszakonként negatív eredményű szerológiai teszt alanya volt a BHV1 gE-glikoprotein antitest ellenében és az állatokat negatív eredménnyel vizsgálták az 1. bekezdés c) albekezdésének i) pontjában említett antitestek esetében az elszállítást megelőző 14 napon belül vett vérmintákon;

d)

az állatok a III. melléklet szerinti BHV1 mentes gazdaságokból származnak, amelyek olyan tagállamban vannak, amelyben a marhafélék fertőző rhinotracheitise kötelezően bejelentendő betegség és amelyekben a birtok körüli 5 kilométeres sugarú területen belül nem volt klinikai vagy patológiai bizonyíték az elmúlt 30 nap során és az állatokat negatív eredménnyel vizsgálták az 1. bekezdés c) albekezdésében említett antitestek esetében az elszállítást megelőző 14 napon belül vett vérmintákon.

(3)   A II. mellékletben felsoroltakon kívüli tagállamokból vagy régiókból érkező és az I. mellékletben felsorolt tagállamokba vagy régiókba szállítandó vágásra szánt marhafélék közvetlenül a vágóhídra kerülnek leszállításra vagy egy jóváhagyott gyűjtőközpontba, ahonnan az állatok a 64/432/EGK irányelv 7. cikkének második francia bekezdése szerint kerülnek elszállításra a vágóhídra, levágás céljából.

(4)   A 64/432/EGK irányelv F mellékletének 1. modelljében megadott, az 1. bekezdésben említett módon az állatokhoz mellékelt egészségügyi igazolás C szakaszának 4. pontjába a következő információt kell beírni:

a)

az első francia bekezdés után: „IBR”;

b)

a második francia bekezdés után: „a 2004/558/EK bizottsági határozat 2. cikke …. bekezdésének … pontja”.

3. cikk

(1)   A II. mellékletben felsoroltakon kívüli tagállamokból vagy régiókból érkező, a marhák fertőző rhinotracheitisétől mentes, és a II. mellékletben felsorolt tagállamokba vagy régiókba szállítandó tenyésztésre vagy termelésre szánt marhaféléknek a következő további garanciákkal kell rendelkezniük:

a)

az állatoknak biztosítaniuk kell a 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) albekezdéseiben előírt további garanciákat;

b)

az állatoknak és az ugyanazon a 2. cikk (1) bekezdésének b) albekezdésében említett elszigetelő létesítményben lévő egyéb marhaféléknek át kell esniük negatív eredménnyel egy, az elszigetelő létesítménybe történt érkezésüket követően legalább 21 nappal később vett vérmintákon végrehajtott szerológiai teszten a teljes BHV1 elleni antitest kimutatása céljából;

c)

az állatok nem lehettek korábban beoltva a marhák fertőző rhinotracheitise ellen.

(2)   A II. mellékletben felsoroltakon kívüli tagállamokból vagy régiókból érkező és a II mellékletben felsorolt tagállamokba vagy azok régióiba szállítandó levágásra szánt marhaféléket a 64/432/EGK irányelv 7. cikkének első francia bekezdése szerint közvetlenül a célvágóhídra kell szállítani levágás céljából.

(3)   A 64/432/EGK irányelv F mellékletének 1. modelljében megadott, az 1. bekezdésben említett módon az állatokhoz mellékelt egészségügyi igazolás C szakaszának 4. pontjába a következő információt kell beírni:

a)

az első francia bekezdés után: „IBR”,

b)

a második francia bekezdés után: „a 2004/558/EK bizottsági határozat 3. cikke …. bekezdésének … pontja”.

4. cikk

A II. mellékletben felsoroltakon kívüli tagállamokból vagy régiókból érkező és az I. vagy II. mellékletben felsorolt tagállamokba vagy régiókba szállítandó tenyésztésre vagy termelésre szánt marhaféléknek a 2. cikk (1) bekezdésének a) albekezdésében előírt feltételeket kell teljesíteniük.

5. cikk

A tagállamok biztosítják azt, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének c) albekezdése ii) pontjában és a 3. cikk (1) bekezdésének b) albekezdésében említett, a teljes BHV1 elleni antitest kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálat szabványos legyen az OIE BHV1 vizsgálatok nemzetközi szabványaiban elfogadott erős pozitív, gyenge pozitív és negatív szérum szerint.

6. cikk

A 2004/215/EK határozat hatályát veszti.

7. cikk

E határozat 2004. július 26-án lép hatályba.

8. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 15-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja


(1)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb az 1226/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 67., 2004.3.5., 24. o.

(3)  HL L 16., 1993.1.25., 50. o. A legutóbb a 200/502/EK határozattal (HL L 200., 2000.8.8., 62. o.) módosított határozat.

(4)  Diagnosztikai Tesztek és Oltóanyagok Szabványainak Kézikönyve, 4. kiadás, 2000. augusztus.


I. MELLÉKLET

Tagállam

A tagállam azon régiói, amelyekre a 64/432/EGK irányelv 9. cikke szerint a marhák fertőző rhinotracheitisére vonatkozóan további garanciák érvényesek

Németország

Az összes régió


II. MELLÉKLET

Tagállam

A tagállam azon régiói, amelyekre a 64/432/EGK irányelv 10. cikke szerint a marhák fertőző rhinotracheitisére vonatkozóan további garanciák érvényesek

Dánia

Az összes régió

Olaszország

Bolzano tartomány

Ausztria

Az összes régió

Finnország

Az összes régió

Svédország

Az összes régió


III. MELLÉKLET

BHV1-mentes gazdaság

1.

Egy marhaféléket tartó gazdaság akkor tekinthető BHV1-fertőzésmentesnek, ha megfelel a következő feltételeknek:

1.1.

a gazdaság esetében nem volt regisztrálva BHV-fertőzés gyanúja az elmúlt 6 hónap során és a gazdaságban az összes marhaféle mentes a BHV1 fertőzést jelző klinikai tünetektől;

1.2.

csak a II. mellékletben felsorolt tagállamokban és régiókban lévő gazdaságokból vagy BHV1-mentes gazdaságokból származó marhafélék kerültek be a gazdaságba és a gazdaságban lévő egyik marha sem került érintkezésbe a II. mellékletben felsorolt tagállamokon vagy régiókon kívüli gazdaságokból vagy nem BHV1 mentes gazdaságokból származó marhafélékkel;

1.3.

a nősténymarhák csak a 88/407/EGK irányelv szerint előállított bikaspermával kerülnek mesterséges megtermékenyítésre, amely bikák negatív eredménnyel estek át a 2. cikk (1) bekezdése (c) albekezdésének (i) pontjában említett antitestekre vonatkozóan, vagy amely spermát a II. mellékletben felsorolt tagállamokban és régiókban lévő gazdaságokban vagy BHV1-mentes gazdaságokban lévő bikák szolgáltattak;

1.4.

Az alábbi ellenőrzési rendszerek legalább egyikét alkalmazzák a gazdaságban:

1.4.1.

a 2 (1) (c) cikkben említett antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel minden esetben legalább két vérmintán, amit 5-7 hónapos időközönként vettek az összes 9 hónaposnál idősebb nőstény és hím állattól, amelyeket tenyésztési célra használnak vagy szánnak;

1.4.2.

a BHV1 elleni antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel legalább két tejmintán vagy egy, legfeljebb 5 állattól vett pool tejmintán, amit 5–7 hónapos időközönként vettek az összes tejelő állattól, és a 2 (1) (c) cikkben említett antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel minden esetben legalább két vérmintán, amit 5–7 hónapos időközönként vettek az összes 9 hónaposnál idősebb nem tejelő nőstény állattól és az összes hím marhától, amelyeket tenyésztési célra használnak vagy szánnak;

1.4.3.

a tejtermelő gazdaságok esetében, ahol a marhák legalább 30 %-a tejelő tehén, a BHV1 elleni antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel minden esetben legalább három tejmintán, amit az alkalmazott vizsgálat specifikációjától függően legfeljebb 50 állattól legalább 3 hónapos időközzel gyűjtöttek és a 2 (1) (c) cikkben említett antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel minden esetben legalább egy vérmintán, amit az összes 9 hónaposnál idősebb nem tejelő nőstény állattól és az összes hím marhától vettek, amelyeket tenyésztési célra használnak vagy szánnak;

1.4.4.

a gazdaságban az összes marhaféle a II. mellékletben felsorolt tagállamokban és régiókban lévő gazdaságokból vagy BHV1 mentes gazdaságokból származik.

2.

Egy marhaféléket tartó gazdaság BHV1-mentes státusza megmarad, ha:

2.1.

az 1.1.–1.3. bekezdésekben foglalt feltételek érvényben maradnak, és

2.2.

az alábbi ellenőrzési rendszerek legalább egyikét alkalmazzák:

2.2.1.

a gazdaságban a 24 hónaposnál idősebb összes marhaféle negatív eredménnyel reagált a 2 (1) (c) cikkben említett antitest kimutatási szerológiai vizsgálatra, amit legfeljebb 12 hónapos időközzel vett vérmintán hajtottak végre;

2.2.2.

a BHV1 elleni antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel legalább egy egyedi tejmintán vagy egy, legfeljebb 5 állattól vett pool tejmintán, amit legfeljebb 12 hónapos időközönként vettek az összes tejelő állattól és a gazdaságban lévő 24 hónaposnál idősebb összes nem tejelő nőstény állat és hím állat negatív eredménnyel reagált a 2 (1) (c) cikkben említett antitest kimutatási szerológiai vizsgálatra, amit legfeljebb 12 hónapos időközzel vett vérmintán hajtottak végre;

2.2.3.

a tejtermelő gazdaságok esetében, ahol a marhák legalább 30 %-a tejelő tehén, a BHV1 elleni antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel minden esetben legalább két tejmintán, amit az alkalmazott vizsgálat specifikációjától függően legfeljebb 50 állattól legalább 3 hónapos és legfeljebb 12 hónapos időközzel gyűjtöttek és a 2. cikk (1) bekezdésének (c) albekezdésében említett antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel minden esetben legalább egy vérmintán, amit az összes 24 hónaposnál idősebb nem tejelő nőstény állattól és hím marhától vettek legfeljebb 12 hónapos időközönként.

3.

Egy marhaféléket tartó gazdaság BHV1 mentes státusza felfüggesztésre kerül, ha a 2.2.1.–2.2.3. bekezdésekben említett vizsgálatok során egy állat pozitívan reagál a 2. cikk (1) bekezdésének (c) albekezdésében említett antitestvizsgálat során;

4.

A 3. bekezdés szerint felfüggesztett BHV1mentes státusz csak azután állítható vissza, ha negatív eredménnyel járó szerológiai vizsgálat került végrehajtásra minden esetben két alkalommal legalább 2 hónapos időközzel és amely vizsgálat a szeropozitív állat eltávolítását követő 30 napon túl kezdődött meg, és ami a gazdaságban lévő összes marhafélén végrehajtott a 2. cikk (1) bekezdésének (c) albekezdésében említett, vérmintákon végrehajtott antitest vizsgálatból áll, vagy tejelő marhák esetében a BHV1 elleni antitest vizsgálatból áll, amit a egyedi vagy legfeljebb 5 állattól vett pool tejmintákon kerül végrehajtásra.


23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/26


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. június 21.)

a 2004-től 2006-ig tartó időszakban a strukturális alapok 2. célkitűzése alapján a Cseh Köztársaság támogatásra jogosult térségeinek felsorolásáról

(az értesítés a B(2004) 2134. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/559/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a strukturális alapokra (1) vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

a Régiófejlesztési és Szerkezetváltási Bizottsággal, az Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottsággal és a Halászati és Akvakultúraágazati Strukturális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A strukturális alapok 2. célkitűzése a strukturális nehézségekkel küzdő térségek gazdasági és szociális szerkezetváltásának támogatására irányul.

(2)

A Bizottság és a tagállamok a támogatást ténylegesen a legsúlyosabban érintett területekre kívánják összpontosítani a legmegfelelőbb területi szinten.

(3)

A támogatásra jogosult népességmaximum 370 000 lakos, a Cseh Köztársaság esetében a népességmaximumot az 1. célkitűzés alá nem tartozó NUTS II. szintű régiók lakosságának 31 százalékában meghatározó 1260/1999/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(4)

A Bizottság a tagállamok javaslatai alapján és az érintett tagállamokkal részletesen egyeztetve készíti el a 2. célkitűzés szerint támogatásra jogosult térségek listáját a nemzeti prioritásokat kellően figyelembe véve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A melléklet tartalmazza a strukturális alapok 2. célkitűzése alapján a Cseh Köztársaság támogatásra jogosult térségeinek listáját a 2004. május 1-jétől2006. december 31-éig tartó időszakra.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Cseh Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 21-én.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb a csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.


MELLÉKLET

a 2. célkitűzés szerint a Cseh Köztársaság közösségi támogatásra jogosult térségeinek listája

a 2004-től 2006-ig tartó időszakra

NUTS III. szintű régió

Támogatásra jogosult térségek

A NUTS III. szintű régió lakossága a támogatásra jogosult térségekben (a lakosok számában megadva)

A NUTS III. szintű régió egésze, kivéve

A NUTS III. szintű régiónak csak az alábbi térségei

Az 1260/1999/EK rendelet 4. cikke (7) bekezdése rendelkezései szerint támogatható térségek

Praha

 

körzetek (nemzeti kód):

 

Praha 1 (500054)

 

Praha 8 (500208)

 

Praha – Březiněves (538124)

 

Praha – Ďáblice (547298)

 

Praha – Dolní Chabry (547301)

 

Praha 9 (500216)

 

Praha 12 (547107)

 

Praha – Libuš (547051)

 

Praha 14 (547361)

 

Praha – Dolní Počernice (538175)

 

Praha 15 (547387)

 

Praha – Dolní Měcholupy (547379)

 

Praha – Dubeč (538205)

 

Praha – Petrovice (547395)

 

Praha – Štěrboholy (547409)

 

Praha 19 – Kbely (547344)

 

Praha – Čakovice (547310)

 

Praha – Satalice (538736)

 

Praha – Vinoř (539007)

 

Praha 20 – Horní Počernice (538213)

 

Praha 21 – Újezd nad Lesy (538949)

 

Praha – Běchovice (538060)

 

Praha – Klánovice (538302)

 

Praha – Koloděje (538353)

364 766