ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 237

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. július 8.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1245/2004/EK rendelete (2004. június 28.) az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között létrejött halászati megállapodásban előírt halászati feltételek megállapításáról szóló negyedik jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

1

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között létrejött halászati megállapodásban előírt halászati feltételek megállapításáról szóló negyedik jegyzőkönyv módosításáról

3

 

 

A Bizottság 1246/2004/EK rendelete (2004. július 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

 

A Bizottság 1247/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a 2305/2003/EK rendelet által meghatározott, árpa behozatalára szóló közösségi vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 1248/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a mezőgazdasági termékeknek a 2004. április 30-i összetételű Közösség, valamint Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia közötti kereskedelmét érintő bizonyos behozatali és kiviteli engedélyekkel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről

11

 

*

A Bizottság 1249/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a Hollandia tojáságazatában végrehajtott kivételes piacvédelmi intézkedésekről

12

 

*

A Bizottság 1250/2004/EK rendelete (2004. július 7-én) a 2808/98/EK rendelet tejtámogatásokat illető módosításáról

13

 

*

A Bizottság 1251/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozó 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

14

 

 

A Bizottság 1252/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a vajfelvásárlás megnyitásáról egyes tagállamokban

15

 

 

A Bizottság 1253/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

16

 

 

A Bizottság 1254/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a rizsre vonatkozó behozatali vámok módosításáról

18

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

2004/539/EK:A Bizottság határozata (2004. július 1.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendelet végrehajtására irányuló átmeneti intézkedés meghozataláról (az értesítés a B(2004) 2365. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

21

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

8.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 237/1


A TANÁCS 1245/2004/EK RENDELETE

(2004. június 28.)

az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között létrejött halászati megállapodásban előírt halászati feltételek megállapításáról szóló negyedik jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére, összefüggésben annak 300. cikke (2) bekezdésével és 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között létrejött halászati megállapodás (2) 14. cikkével összhangban a két fél tárgyalásokat folytatott azzal a céllal, hogy meghatározzák az e megállapodásban előírt halászati feltételek megállapításáról szóló negyedik jegyzőkönyv (3) módosításait.

(2)

E tárgyalások eredményeként az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között létrejött halászati megállapodásban előírt halászati feltételek megállapításáról szóló negyedik jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyvet 2003. június 18-án parafálták.

(3)

A negyedik jegyzőkönyv módosításai követik a Bizottság 2002. december 23-i, a harmadik országokkal kötött halászati partnerségi megállapodások egységes keretrendszeréről szóló közleményében meghatározott iránymutatásokat.

(4)

A jegyzőkönyv a 2004. január 1-jétől2006. december 31-ig tartó időszakban módosítja a közösségi halászok halászati lehetőségeit a Grönland kizárólagos gazdasági övezetébe tartozó vizeken.

(5)

A Közösség érdekében áll a negyedik jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv jóváhagyása.

(6)

A halászati lehetőségek optimalizálása érdekében szükséges, hogy a Bizottság konzultáljon az érintett tagállamokkal az egy tagállam által fel nem használt halászati lehetőségeknek – a halászati idény során, kérelem esetén – egy másik tagállamra való átruházásáról. Az ilyen átruházás, amelynek ideiglenes jellegűnek kell lennie, nem érintheti a halászati lehetőségek tagállamok közötti jövőbeni elosztását, és nem sérti a 2371/2002/EK rendelet (4) 20. cikkének (5) bekezdésében a tagállamokra ruházott hatásköröket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösség jóváhagyja az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között létrejött halászati megállapodásban előírt halászati feltételek megállapításáról szóló negyedik jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyvet (módosító jegyzőkönyv).

A módosító jegyzőkönyv szövege a rendelet mellékletét képezi.

2. cikk

A Bizottság igazgatási megállapodást köthet Grönland illetékes hatóságával annak érdekében, hogy a negyedik jegyzőkönyv 11. cikkének (5) bekezdésével összhangban meghatározott időnként kiigazítsa az engedélyekért fizetendő díjak összegét.

3. cikk

(1)   Ha az egy tagállamra megszabott kvóták és engedélyek keretében, a Grönland kizárólagos gazdasági övezetébe tartozó vizeken végezhető halászati lehetőségeket nem használják ki teljes mértékben, a 2371/2002/EK rendelet 20. cikke (5) bekezdése által a tagállamokra ruházott hatáskörök sérelme nélkül a Bizottság konzultál a tagállamokkal annak érdekében, hogy előkészítse a halászati lehetőségek optimális kihasználását, és különösen a fel nem használt halászati lehetőségeknek az érintett tagállam által egy, az átruházást kérő más tagállamra való átruházását.

(2)   A halászati lehetőségek – (1) bekezdésben meghatározott – egyik tagállamról a másik tagállamra való átruházása nem sértheti a halászati lehetőségek tagállamok közötti jövőbeni elosztását, a viszonylagos stabilitásnak megfelelően.

4. cikk

A közösségi hajók tulajdonosai, akik engedélyt kapnak arra, hogy közösségi hajóval a Grönland kizárólagos gazdasági övezetébe tartozó vizeken halásszanak, a negyedik jegyzőkönyv 11. cikke (5) bekezdésével összhangban engedélydíjat kötelesek fizetni.

Az e cikk végrehajtására vonatkozó szabályok, beleértve az engedélyhasználattal és -kibocsátással kapcsolatos követelményeket, a 2371/2002/EK tanácsi rendelet 30. cikkében meghatározott eljárás alá tartoznak.

5. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy a Közösség kötelezetté válása érdekében kijelölje a módosító jegyzőkönyv aláírására jogosult személyeket.

6. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2004. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. CULLEN


(1)  2004. április 1-jei vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(2)  HL L 29., 1985.2.1., 9. o.

(3)  HL L 209., 2001.8.2., 2. o.

(4)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.


JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között létrejött halászati megállapodásban előírt halászati feltételek megállapításáról szóló negyedik jegyzőkönyv módosításáról

A vegyes bizottság 2003. június 16–18-i ülése eredményeként a negyedik jegyzőkönyv (1)2004. január 1-jei hatállyal a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1)   E jegyzőkönyvet 2001. január 1-jétől2006. december 31-ig kell alkalmazni a halászati tevékenységekre.

(2)   A megállapodás 2. cikkében említett kvótákat minden évben a rendelkezésre álló tudományos adatok függvényében kell meghatározni. E kvóták kiszámításakor a Grönland számára engedélyezett összes fogásból ki kell vonni a megállapodás 7. cikkének első bekezdésében említett és a 2. cikkben megadott mennyiségeket, amelyek ugyanakkor nem haladhatják meg a következő mennyiségeket:

(tonna)

Fajta

Nyugati állomány

(NAFO 0/1)

Keleti állomány

(ICES XIV/V)

Tőkehal

p.m. (2)

 

Vörös álsügér

0 (3)

25 500 (4)

Grönlandi laposhal

1 500 (5)

9 000 (6)

Garnélák

4 000

5 675

Óriás laposhal

200 (7)

1 000 (7)

Kapelán

 

 (8)

Gránátoshal

1 350

2 000

Jeges-tengeri pók

1 000

 

Véletlenszerű fogás

2 000 (9)

 

(3)   A garnélák kelet-grönlandi kvótája lehalászható Grönland nyugati részein, feltéve hogy a grönlandi és a közösségi hajótulajdonosok közötti kvótaátruházásokhoz kapcsolódó intézkedéseket az egyes vállalatokra vonatkozóan határozták meg. Grönland helyi kormánya vállalja, hogy segíti az ilyen intézkedéseket. A kvóták átruházása csak legfeljebb évi 2 000 tonna mennyiségen belül történhet Grönland nyugati részein. A közösségi hajók által végzett halászat a grönlandi hajótulajdonosok részére kibocsátott engedélyekben megállapítottakkal azonos feltételekkel történik.

(4)   Az V. melléklet 9. cikkének megfelelően a kísérleti halászatra vonatkozó engedélyek legfeljebb hat hónapos próbaidőn keresztül állnak rendelkezésre.

(5)   Ha a felek arra a következtetésre jutnak, hogy a kísérleti halászatok pozitív eredménnyel jártak, Grönland helyi kormánya az új fajtákra vonatkozó halászati lehetőségek 50 %-át e jegyzőkönyv hatályának végéig a közösségi flottának biztosítja. Ehhez még hozzájárul a pénzügyi támogatás 11. cikke (2) bekezdésében említett részének megfelelő megemelése.”

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A megállapodás 7. cikkének (1) bekezdésében említett kvótákat az egyes évekre vonatkozóan a következő szintekben határozták meg:

(tonna)

Fajta

Nyugati állomány

(NAFO 0/1)

Keleti állomány

(ICES XIV/V)

Tőkehal

50 000 (10)

 

Vörös álsügér

2 500

5 000

Grönlandi laposhal

4 700

4 000

Garnélák

25 000

1 500

3.

A 3. cikket el kell hagyni.

4.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A felek elősegítik többek között a mélytengeri fajok, a fejlábúak, a Vénusz-kagyló és a kapelán (nyugati állományának) kísérleti halászatát a grönlandi vizeken. E célból bármely fél kérésére konzultációt folytatnak, és eseti alapon meghatározzák az érintett fajokat, feltételeket és egyéb paramétereket. A felek a kísérleti halászatot az V. melléklettel összhangban hajtják végre.”

5.

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

(1)   A megállapodás 6. cikkében említett pénzügyi támogatást e jegyzőkönyv érvényességének időtartamára 42 820 000 euróban kell rögzíteni, amelyet évente, minden halászati év elején kell fizetni.

(2)   A pénzügyi támogatás 31 760 679 eurós része a halászati lehetőségekért cserében járó összegnek tekintendő. Ezt az összeget minden halászati évben ki kell igazítani, amennyiben az 1. cikk táblázatában említett kvótamennyiségeken túlmenő kiegészítő kvótákat állapítanak meg a Közösség számára. A kiigazítást azon különböző fajok piaci ára alapján kell kiszámítani, amelyekre vonatkozóan a kiegészítő kvótákat megállapították.

(3)   Grönland 20 000 tonna mennyiségű tőkehal-egyenértéket biztosít a Közösség számára, amelyet a Közösség kiegészítő fogási lehetőségek megszerzése céljából használhat fel. E tőkehal-egyenérték a (2) bekezdésben említett kiigazított támogatás legfeljebb 50 %-át képezheti.

(4)   A megállapodás 8. cikke szerinti kiegészítő fogási lehetőségek megállapítása tekintetében követendő eljárást a III. melléklet határozza meg.

(5)   Az engedélyek hajótulajdonosok általi közvetlen kifizetéséből eredő pénzügyi támogatást le kell vonni a 11. cikk (1) bekezdésében meghatározott globális közösségi támogatás összegéből. A hajókra kirótt fajonkénti és tonnánkénti engedélydíjat a VI. melléklettel összhangban kell meghatározni. A halászati engedélyek megadására vonatkozó eljárás technikai szabályairól a felek közötti adminisztratív megállapodás keretében kell megegyezni.

(6)   A jegyzőkönyv hatályának hátralévő három évére Grönland a halászati szektorra költségvetési támogatást vezet be a Grönland miniszterelnökének Prodi elnökhöz írt, 2003. június 12-i levelében szereplő politikai kötelezettségvállalásával összhangban. A Grönland helyi kormánya által függetlenül és autonóm módon meghatározott és ütemezett grönlandi halászati politika reformjával kapcsolatos stratégia és célok irányvonalait, valamint a halászati szektor számára Grönlandon nyújtott költségvetési támogatás meghatározásával, bevezetésével és ellenőrzésével kapcsolatos technikai részleteket az Európai Közösség és Grönland közötti adminisztratív megállapodásban kell meghatározni. Grönland 500 000eurót rendel a grönlandi Természeti Források Intézete költségvetésének emelésére.”

6.

A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Legkésőbb 2005. június 30-ig a felek értékelik e jegyzőkönyv végrehajtását a következő megállapodással kapcsolatos tárgyalások előkészítése céljából.”

7.

Az I. mellékletet el kell hagyni.

8.

A szöveg a következő V. melléklettel egészül ki:

„V. MELLÉKLET

A kísérleti halászat végrehajtására vonatkozó részletek

Grönland helyi kormánya és az Európai Bizottság együttesen döntenek a közösségi szereplőkről, a bevezetés legmegfelelőbb időpontjáról, valamint a kísérleti halászat végrehajtására vonatkozó szabályokról. A hajók kutatómunkájának megkönnyítése érdekében Grönland helyi kormánya (a grönlandi Természeti Források Intézetén keresztül) megad minden létező tudományos és egyéb alapvető tájékoztatást.

A grönlandi halászati ipar szorosan együttműködik (a kísérleti halászatra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos együttműködés és párbeszéd révén).

A halászat időtartama: legfeljebb hat hónap és legalább három hónap, kivéve ha a megállapodó felek ezt megváltoztatják.

A kísérleti halászat végrehajtását végző pályázók kiválasztása:

Az Európai Bizottság továbbítja a grönlandi hatóságoknak a kísérleti halászatra vonatkozó engedélykérelmeket. E technikai dosszié a következőket tartalmazza:

a hajó technikai jellemzőit,

a hajótisztek halászattal kapcsolatos szakértelmi szintjét,

a halászat technikai paramétereire vonatkozó javaslatot (időtartam, felszerelés, az érintett vidékek stb.).

Amennyiben szükségesnek ítéli, Grönland helyi kormánya technikai párbeszédet indít a grönlandi kormány és a közösségbeli érintett hajótulajdonosok között.

A halászat megkezdése előtt a hajótulajdonosok benyújtanak a grönlandi hatóságoknak és az Európai Bizottságnak

egy, a már fedélzeten lévő fogásokra vonatkozó nyilatkozatot,

a halászat során használandó halászati felszerelés technikai jellemzőit,

egy igazolást, hogy megfelelnek a grönlandi halászati rendeleteknek.

A halászat során az érintett hajótulajdonosok

heti jelentést küldenek a grönlandi Természeti Források Intézetének, a grönlandi hatóságoknak és a Bizottságnak a napi és fogásonkénti eredményekről, beleértve a halászat technikai paramétereinek leírását (helyzet, mélység, dátum és időpont, fogások, illetve egyéb megfigyelések és megjegyzések),

közlik a hajó helyzetét, sebességét és a hajómegfigyelési rendszer szerinti irányát,

biztosítják, hogy a fedélzeten jelen legyen egy grönlandi tudományos megfigyelő vagy egy, a grönlandi hatóságok által választott megfigyelő. A megfigyelő feladata a fogásokkal kapcsolatos tudományos információk összegyűjtése, illetve fogásminták gyűjtése. A megfigyelőt hajótisztként kell kezelni, és a hajón tartózkodása során a megélhetési költségeit a hajótulajdonosnak kell fedezni. A megfigyelő fedélzeten tartózkodásának idejét, ott-tartózkodása hosszát, a beszálláshoz és kiszálláshoz használt kikötőt a grönlandi hatóságokkal egyetértésben kell meghatározni. A felek közötti, ennek ellenkezőjére vonatkozó megállapodást kivéve, a hajó soha nem kötelezhető kéthavonta egynél több kikötésre,

a grönlandi vizek elhagyásakor átengedik a hajót átvizsgálásra, ha a grönlandi hatóságok erre igényt tartanak,

biztosítják, hogy megfelelnek a grönlandi halászati rendeleteknek.

A tudományos halászat során szerzett fogások – beleértve a véletlenszerű fogásokat is – a hajótulajdonos tulajdonában maradnak.

A grönlandi hatóságok kineveznek egy kapcsolattartó személyt, akihez az olyan előre nem látott problémákkal kapcsolatban lehet fordulni, amelyek gátolhatják a kísérleti halászat fejlesztését.”

9.

A szöveg a következő VI. melléklettel egészül ki:

„VI. MELLÉKLET

Engedélydíjak

A következő díjakat (11) kell alkalmazni:

Fajta

EUR/tonna

Vörös álsügér

52

Grönlandi laposhal

85

Garnélák

74

Óriás laposhal

199

Kapelán

7

Gránátoshal

10

Jeges-tengeri pók

122


(1)  HL L 209., 2001.8.2., 2. o.

(2)  Az állomány helyreállása esetén a Közösség 31 000 tonnát halászhat, a 11. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi támogatás ennek megfelelő növelésével. Keleten is, Nyugaton is halászható.

(3)  A Közösség november végéig a következő évre kérheti a kvóta legfeljebb 5 500 tonnáig terjedő megemelését, a 11. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi támogatás ennek megfelelő növelésével.

(4)  Keleten is, Nyugaton is halászható, és ebből legfeljebb 20 000 tonna halászható nyílt tengeri vonóhálóval. A fenékvonóhálóból és a nyílt tengeri vonóhálóból eredő fogásokat külön kell jelenteni. A Közösség november végéig a következő évre kérheti a kvóta legfeljebb 47 320 tonnáig terjedő megemelését, a 11. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi támogatás ennek megfelelő növelésével.

(5)  500 tonna halászható Északon vagy Délen a grönlandi hatóságok beleegyezésével.

(6)  Ez a mennyiség a tengerparti országok között elosztandó fogáslehetőségekre vonatkozó megállapodás függvényében felülvizsgálható. A halászatot az azonos időben halászatot végző hajók számának korlátozásával kell szabályozni.

(7)  Ha a tőkehal és vörös álsügér halászata közben a közösségi hajók vonóhálójában fennakadt óriás laposhal véletlenszerű fogása az óriás laposhalra megszabott közösségi kvóták túllépéséhez vezetne, a grönlandi hatóságok megoldást dolgoznak ki arra vonatkozóan, hogy a közösségi tőkehal- és vörösálsügér-halászat a kvóták kimerítéséig tovább folytatódhasson.

(8)  A halászati szezonra vonatkozóan a kapelán teljes kifogható mennyiségének (TAC) 7,7 %-a.

(9)  A tőkehal, simaszájú tengeri harcsa, rája, északi menyhal és norvég menyhal összesített véletlenszerű fogására vonatkozik. A tőkehal véletlenszerű fogása nem haladhatja meg a 100 tonnát. Keleten is, Nyugaton is halászható.

(10)  Nyugaton is, Keleten is halászható.”

(11)  A felek a díjakat meghatározott időközönként, adminisztratív megállapodásokkal fogadhatják el, figyelembe véve a piac és a halászat helyzetét.”


8.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 237/8


A BIZOTTSÁG 1246/2004/EK RENDELETE

(2004. július 7.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 7-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. július 7-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

78,4

999

78,4

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

53,0

508

48,1

524

57,8

528

59,0

999

54,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,9

400

108,7

404

116,6

508

67,7

512

87,8

528

75,1

720

88,8

804

90,6

999

90,2

0808 20 50

388

101,5

512

87,6

528

84,6

999

91,2

0809 10 00

052

222,4

624

203,1

999

212,8

0809 20 95

052

312,5

400

332,5

999

322,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,2

624

75,4

999

97,8

0809 40 05

512

91,6

624

193,1

999

142,4


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


8.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 237/10


A BIZOTTSÁG 1247/2004/EK RENDELETE

(2004. július 7.)

a 2305/2003/EK rendelet által meghatározott, árpa behozatalára szóló közösségi vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a harmadik országokból származó árpa behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 2003. december 29-i i 2305/2003/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2305/2003/EK rendelet 300 000 t éves vámkontingenst nyitott az 1003 00 KN-kód alá tartozó árpa behozatalára.

(2)

A 2305/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2004. július 5-én igényelt mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket. Erre tekintettel az igényelt mennyiségekre alkalmazandó csökkentési együttható megállapítása útján meg kell határozni, hogy milyen mértékig adhatók ki engedélyek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Valamennyi, az árpa vámkontingensére szóló, a 2305/2003/EK rendelet 3. cikke (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2004. július 5-én benyújtott és a Bizottsághoz eljuttatott behozatali engedély iránti kérelem elfogadásra kerül az igényelt mennyiségek 0,120440 csökkentési együtthatós mértékéig.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 7-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 342., 2003.12.30., 7. o.


8.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 237/11


A BIZOTTSÁG 1248/2004/EK RENDELETE

(2004. július 7.)

a mezőgazdasági termékeknek a 2004. április 30-i összetételű Közösség, valamint Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia közötti kereskedelmét érintő bizonyos behozatali és kiviteli engedélyekkel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia csatlakozási szerződésére és különösen annak 41. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

2004. április 30-ig a mezőgazdasági termékeknek a Közösség és Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia között folytatott kereskedelme behozatali vagy kiviteli engedély bemutatásához volt kötve. 2004. május 1-étől a fenti kereskedelemben ezek az engedélyek többé nem használhatók.

(2)

Egyes engedélyeket, amelyek érvényességi ideje kiterjedt 2004. április 30. utánra, egyáltalán nem, vagy csak részben használtak fel. Az ezen engedélyekhez kapcsolódó vállalásokat biztosítékadási kötelezettség terhelné. Miután azok már nem szolgálnak semmi célt, a vállalásokat meg kell szüntetni és a biztosítékokat fel kell szabadítani.

(3)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az érintett irányítóbizottságok véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A behozatali és kiviteli engedélyekkel, valamint a visszatérítés mértékét előzetesen rögzítő bizonyítványokkal kapcsolatban letétbe helyezett biztosítékokat az érdekeltek kérésének megfelelően fel kell szabadítani az alábbi feltételekkel:

az említett engedélyeken Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia szerepel rendeltetési országként vagy származási országként,

az említett engedélyek 2004. május 1-jén még nem jártak le,

az említett engedélyeket részben vagy egészben ezen időpontig még nem használták fel.

(Az első bekezdés azokra az engedélyekre is vonatkozik, amelyeken rendeltetési vagy származási országként a KKEO [közép- és kelet-európai országok] megjelölés szerepel feltéve, hogy a kereskedő az illetékes hatóságok felé megfelelően bizonyítani tudja, hogy az első bekezdésben említett egyik tagállamból vagy oda irányuló műveletről van szó.)

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 7-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


8.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 237/12


A BIZOTTSÁG 1249/2004/EK RENDELETE

(2004. július 7.)

a Hollandia tojáságazatában végrehajtott kivételes piacvédelmi intézkedésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a Tanács 1975. október 29-i 2771/75/EGK rendeletére a tojáságazat közös piaci szervezéséről (1) és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

Az influenzavírus megjelenése miatt Hollandia egyes termelési régióiban, a Bizottság 2003. március 3-i 2003/153/EGK határozata (a hollandiai vírusos influenza erős gyanújával összefüggő védőintézkedésekről) (2) állategészségügyi és kereskedelmi korlátozásokat rendelt el e tagállamra vonatkozóan. Ennek megfelelően, a keltetős tojások Hollandián belüli szállítását és piaci forgalmazását ideiglenesen betiltották.

(2)

A keltetős tojás szabad forgalmának korlátozása, ami az állategészségügyi intézkedések végrehajtásából fakad, súlyos kockázattal járt a keltetős tojás piacára nézve Hollandiában. A holland hatóságok piacvédelmi intézkedéseket tettek, szigorúan a szükséges időszakot illetően és a keltetős tojásra korlátozott módon. Ezek az intézkedések gondoskodtak a keltetős tojás felhasználásának lehetőségéről, ahol a keltetés már nem volt lehetséges, a tojástermékké való átalakítás irányában.

(3)

Ezek az intézkedések pozitív hatást gyakoroltak a keltetős tojás piacára és a tojáspiacra általában. Ennélfogva indokolt e lépéseket összehangolni a kivételes piacvédelmi intézkedésekkel a 2771/75/EGK rendelet 14. cikke értelmében és támogatást nyújtani az elszenvedett gazdasági veszteség egy részének kompenzálására, melyet a keltetős tojások felhasználása tojástermékekké történő átalakítás céljából idézett elő.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések megfelelnek a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményének,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az NC 0407 00 19 besorolású keltetős tojás átalakítására való felhasználás, melyet 2003. március 1. és május 31. között hajtottak végre, a holland hatóságok döntésére a 2003/153/EK határozat alkalmazását követően, kivételes piacvédelmi intézkedésnek minősül a 2771/75/EGK rendelet 14. cikke szerint.

(2)   Az 1. bekezdésben szereplő intézkedés jogcímén 0,081 euró/tojás (keltetős) kompenzáció nyújtható maximum 37 040 000 számú tojás után.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 7-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 59., 2003.3.4., 32. o.


8.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 237/13


A BIZOTTSÁG 1250/2004/EK RENDELETE

(2004. július 7-én)

a 2808/98/EK rendelet tejtámogatásokat illető módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az euróval kapcsolatos agromonetáris szabályok megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (2) támogatást, valamint támogatásként meghatározott kiegészítő kifizetéseket állapít meg a tejtermékekre vonatkozóan, amelyeket 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)

A tejtermékek támogatását elsőként a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló 1255/1999/EK tanácsi rendelet (3) vezette be a tejtermékágazatban alkalmazott piaci ártámogatás fokozatos csökkentését követően. A tejtámogatás összege évente emelkedik egészen 2007-ig, ellensúlyozandó a piaci ártámogatás említett csökkentését, amelyre évente július 1-jével kerül sor, amely nap a tej gazdasági évének kezdőnapja.

(3)

Ezért kívánatos, hogy a tejtámogatásra vonatkozóan az átváltási arányt meghatározó ügyleti tényként azon év július 1-je kerüljön megállapításra, amelyre a támogatást nyújtják. Az összhang érdekében helyénvaló arról is rendelkezni, hogy ugyanaz az átváltási arányt meghatározó ügyleti tény vonatkozzon a tejtámogatásokra és a kiegészítő kifizetésekre is.

(4)

Ebből következően helyénvaló az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1998. december 22-i 2808/98/EK bizottsági rendelet módosítása (4).

(5)

Az ebben a rendeletben meghatározott intézkedések megfelelnek az érintett irányítóbizottságok véleményének,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2808/98/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése az alábbi harmadik albekezdéssel egészül ki:

„A tejtámogatásra és az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. címének 7. fejezetében említett kiegészítő kifizetésekre vonatkozóan az átváltási arányt meghatározó ügyleti tény azon év július elseje, amelyre vonatkozóan a támogatást nyújtják.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 7-én

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 864/2004/EK rendelettel (HL L 161., 2004.4.30., 48. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 349., 1998.12.24., 36. o. A legutóbb a 2304/2003/EK rendelettel (HL L 342., 2003.12.30., 6. o.) módosított rendelet.


8.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 237/14


A BIZOTTSÁG 1251/2004/EK RENDELETE

(2004. július 7.)

a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozó 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A 2799/1999/EK bizottsági rendelet (2) 7. cikkének (1) bekezdése rögzíti a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra vonatkozó támogatás összegét, számításba véve az 1255/1999/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében megállapított tényezőket. Tekintettel a sovány tejpor intervenciós árának 2004. július 1-jei csökkenésére, a támogatás összegét csökkenteni kell.

(2)

A 2799/1999/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2799/1999/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)   A támogatás az alábbiak szerint kerül rögzítésre:

a)

3,97 EUR/100 kg fölözött tej, amelynek fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyag legalább 35,6 %-a;

b)

3,51 EUR/100 kg fölözött tej, amelynek fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyag legalább 31,4 %-a, de kevesebb, mint annak 35,6 %-a;

c)

49,22 EUR/100 kg sovány tejpor, amelynek fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyag legalább 35,6 %-a;

d)

43,41 EUR/100 kg sovány tejpor, amelynek fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyag legalább 31,4 %-a, de kevesebb, mint annak 35,6 %-a.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 7-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 340., 1999.12.31., 3. o. A legutóbb az 1079/2004/EK rendelettel (HL L 203., 2004.6.8., 13. o.) módosított rendelet.


8.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 237/15


A BIZOTTSÁG 1252/2004/EK RENDELETE

(2004. július 7.)

a vajfelvásárlás megnyitásáról egyes tagállamokban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1999. december 16-i 2771/1999/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2771/1999/EK rendelet 2. cikke úgy rendelkezik, hogy az értékesítés lehetőségét az intervenciós ár 90 %-ának megfelelő áron a Bizottság nyitja meg vagy függeszti fel egy tagállamban, annak függvényében, hogy megállapította: a piaci ár az adott tagállamban két egymást követő héten olyan szinten van, amely vagy alatta marad az intervenciós ár 92 %-ának, vagy azonos azzal, vagy meghaladja azt.

(2)

Az új tagállamok által bejelentett piaci árak alapján, 2004. május 1-jével kezdődően a Bizottság megállapította, hogy az árak Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában két egymást követő héten alatta maradtak az intervenciós ár 92 %-ának. Következésképpen az intervenciós vásárlások lehetőségét meg kell nyitni ezekben a tagállamokban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet 6. cikke 1. bekezdésének első albekezdésében előirányzott vajfelvásárlások megindulnak Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 7-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb a 810/2004/EK rendelettel (HL L 149., 2004.4.30., 138. o.) módosított rendelet.


8.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 237/16


A BIZOTTSÁG 1253/2004/EK RENDELETE

(2004. július 7.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban a melasztól eltérő termékek behozatalára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 23-i 1423/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára és 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2004/2005-ös gazdasági évre az 1210/2004/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket az 1423/95/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/2005-ös gazdasági évre az 1210/2004/EK rendelet által rögzített, az 1423/95/EK rendelet 1. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 7-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendeletet.

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 16. o. A legutóbb a 624/98/EK rendelettel (HL L 85., 1998.3.20., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 232., 2004.7.1., 11. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2004. július 8-töl alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

17,39

7,61

1701 11 90 (1)

17,39

13,77

1701 12 10 (1)

17,39

7,42

1701 12 90 (1)

17,39

13,26

1701 91 00 (2)

20,89

15,78

1701 99 10 (2)

20,89

10,34

1701 99 90 (2)

20,89

10,34

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 178., 2001.6.30., 1. o).

(2)  Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének I. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 178., 2001.6.30., 1. o).

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


8.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 237/18


A BIZOTTSÁG 1254/2004/EK RENDELETE

(2004. július 7.)

a rizsre vonatkozó behozatali vámok módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacainak közös szervezéséről szóló 1995. december 22-i 3072/95/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 3072/95/EK tanácsi rendeletnek a rizs importvámja tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 1996. július 29-i 1503/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A rizsre vonatkozó behozatali vámokat a 1220/2004/EK bizottsági rendelet (3) határozta meg.

(2)

Az 1503/96/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a vámtételek alkalmazási időszakában az importvámok számított átlaga tonnánként 10 euróval magasabb vagy alacsonyabb, mint az érvényes vám, akkor a Bizottság gondoskodik a szükséges kiigazításról. Az említett eltérés felmerülése miatt a 1220/2004/EK rendeletben rögzített importvámokat ki kell igazítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1220/2004/EK rendelet I. és II. melléklete helyébe e rendelet I. és II. melléklete lép

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 7-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 329., 1995.12.30., 18. o. A legutóbb az 411/2002/EK rendelettel (HL L 62., 2002.3.5., 27. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 189., 1996.7.30., 71. o. A legutóbb az 2294/2003/EK rendelettel (HL L 340., 2003.12.24., 12. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 232., 2004.7.1., 34. o.


I. MELLÉKLET

A rizsre és a törmelék rizsre alkalmazandó behozatali vámok

(EUR/t)

KN-kód

Behozatali vám (5)

Harmadik országok (kivéve AKCS-országok és Banglades) (3)

AKCS (1)  (2)  (3)

Banglades (4)

Basmati

India és Pakisztán (6)

Egyiptom (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Az AKCS-országokból származó rizs behozatala esetében a behozatali vám a 2286/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 348., 2002.12.21., 5. o.) és a módosított 638/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 93., 2003.4.10., 3. o.) által meghatározott rendszer keretében alkalmazandó.

(2)  Az 1706/98/EK rendelet értelmében nem kell behozatali vámot fizetni az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból származó és közvetlenül a Réunion francia tengerentúli megyébe importált termékek után.

(3)  A rizsre a Réunion francia tengerentúli megyébe történő behozatal esetén alkalmazandó behozatali vámot a 3072/95/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése határozza meg.

(4)  A Bangladesből származó törmelék rizs kivételével (KN-kód 1006 40 00) a rizsbehozatalra a behozatali vám a 3491/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1990.12.4., 1. o.) és a módosított 862/91/EGK bizottsági rendelet (HL L 88., 1991.4.9., 7. o.) által meghatározott rendszer keretében alkalmazandó.

(5)  A tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó termékek behozatala a módosított 91/482/EGK tanácsi határozat (HL L 263., 1991.9.19., 1. o.) 101. cikkének (1) bekezdése értelmében vámmentes.

(6)  Az Indiából és Pakisztánból származó basmati előhántolt rizs esetében az importvámcsökkentés mértéke 250 EUR/t [módosított 1503/96/EK rendelet 4a. cikk].

(7)  A közös vámtarifában megállapított vámtétel.

(8)  Az Egyiptomból származó és onnan érkező rizs behozatala esetén a behozatali vám a 2184/96/EK tanácsi rendelet (HL L 292., 1996.11.15., 1. o.) és a 196/97/EK bizottsági rendelet (HL L 31., 1997.2.1., 53. o.) által meghatározott rendszer keretében alkalmazandó.


II. MELLÉKLET

A rizs vámtételeinek kiszámítása

 

Hántolatlan

Indica rizs

Japonica rizs

Törmelék rizs

előhántolt

hántolt

előhántolt

hántolt

1.

Behozatali vám (EUR/t)

 (1)

191,62

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Számítási elem

a)

CIF ARAG (EUR/t)

359,81

216,09

290,44

371,68

b)

Fob ár (EUR/t)

266,07

347,31

c)

Tengeri szállítási költségek (EUR/t)

24,37

24,37

d)

Forrás

USDA és kereskedők

USDA és kereskedők

Kereskedők

Kereskedők


(1)  A közös vámtarifában megállapított vámtétel.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

8.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 237/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. július 1.)

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendelet végrehajtására irányuló átmeneti intézkedés meghozataláról

(az értesítés a B(2004) 2365. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/539/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament és a Tanács a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EG (1) tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 988/2003/EK rendeletére és különösen annak 21. cikkére,

mivel:

(1)

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket meghatározó 998/2003/EK rendelet 2004. július 3-tól lép életbe.

(2)

Azoknak az intézkedéseknek ellenére, amelyeket azért fogadtak el, hogy megkönnyítsék az átmenetet a jelenlegi feltételekről a 988/2003/EK rendeletben foglaltakra, annak végrehajtása szükségessé teszi különösen az útlevélokmányok rendelkezésre állását az összes állategészségügyi hivatalban, új behozatali igazolás kiadását a harmadik országokból való belépéshez és a 998/2003/EK rendelet II. mellékletének C részében nem felsorolt harmadik országokból származó állatok utólagos oltási vizsgálatát.

(3)

Úgy tűnik, hogy a tagállamok erőfeszítései ellenére néhány bizonytalanság fennmaradt az említett feltételekkel kapcsolatban, különösen figyelembe véve azoknak az embereknek jelentős számát, akik kedvtelésből tartott állataikkal szándékoznak utazni ebben az időszakban nyári szabadságukra. Ennek következtében a kedvtelésből tartott állatok mozgásának éves csúcsa számos adminisztratív nehézséget eredményezhet.

(4)

Ezért tanácsos szükség esetén elegendő időtartamra fenntartani a jelenleg érvényes nemzeti feltételek alkalmazását. Ennek következményeként ebben az időszakban a mozgásokat vagy a 998/2003/EK rendelettel vagy a 2004. július 3. előtt hatályos nemzeti rendelkezésekkel összhangban kell engedélyezni. Ennek megfelelően a 2004/301/EK bizottsági határozat által lehetővé tett eltérést a 2003/803/EK (2) és a 2004/203/EK (3) bizottsági határozattól a kutyák, macskák és vadászgörények nem kereskedelmi mozgásánál használt igazolási és útlevél nyomtatványok vonatkozásában meg kell hosszabbítani.

(5)

Az ebben a határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 998/2003/EK rendelet 25. cikkének sérelme nélkül, a tagállamok 2004. október 1-ig engedélyezik az említett rendelet I. mellékletében felsorolt kedvtelésből tartott állatok területükre történő belépését a 2004. július 3. előtt hatályos nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

2. cikk

A 2004/301/EK határozat 1. cikk első bekezdés (a) pontjában a „2004. július 3.” dátum helyébe a „2004. október 1.” dátum lép.

3. cikk

A határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 1-jén.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb az 592/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 94., 2004.3.31., 7. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 312., 2003.11.27., 1. o.

(3)  HL L 65., 2004.3.3., 13. o. A legutóbb a 2004/301/EK határozattal (HL L 98., 2004.4.2., 55. o.) módosított rendelet.