ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 230

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. június 30.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1196/2004/EK rendelete (2004. június 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 1197/2004/EK rendelete (2004. június 29.) az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004 júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

3

 

 

A Bizottság 1198/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a baromfihúsra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/97/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004 júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

5

 

 

A Bizottság 1199/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a 2497/96/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2004 júniusára rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

7

 

 

A Bizottság 1200/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a boralkohol újszerű ipari felhasználására irányuló 52/2004 EK pályázati eljárás meghirdetéséről

9

 

*

A Bizottság 1201/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a Bulgáriából és Romániából származó, 80 kilogrammnál nem nagyobb tömegű borjakra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és igazgatásának szabályozásáról (2004. július 1-jétől 2005. június 30-ig)

12

 

*

A Bizottság 1202/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhafélékre vonatkozóan behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2004. július 1-jétől 2005. június 30-ig)

19

 

*

A Bizottság 1203/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a 0202 KN-kód alá tartozó, szarvasmarhafélék fagyasztott húsára, illetve a 02062991 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2004. július 1-jétől 2005. június 30-ig)

27

 

*

A Bizottság 1204/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a Bulgáriából és Romániából származó, 80–300 kilogramm tömegű élő szarvasmarhafélékre vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és igazgatásának szabályozásáról (2004. július 1-jétől 2005. június 30-ig)

32

 

*

A Bizottság 1205/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, csemegeszőlő, alma és őszibarack) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

39

 

*

A Bizottság 1206/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2004. július 1-jétől 2005. június 30-ig terjedő időtartam)

42

 

 

A Bizottság 1207/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a behozatali vámok módosításáról a gabonaágazatban

52

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

 

*

2004/524/EK,Euratom:Az Európai Unió tagállamai kormányainak képviselői által elfogadott határozat (2004. június 23.) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága bírájának kinevezéséről

55

 

 

Európai Központi Bank

 

*

2004/525/EK:Az Európai Központi Bank határozata (2004. június 3.) az Európai Csaláselleni Hivatalnak az Európai Központi Bankot érintő, a csalás, a korrupció és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól, valamint az Európai Központi Bank személyzete alkalmazási feltételeinek módosításáról (EKB/2004/11)

56

 

*

2004/526/EK:Az Európai Központi Bank határozata (2004. június 17.) az Európai Központi Bank Általános Tanácsa eljárási szabályzatának elfogadásáról (EKB/2004/12)

61

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/1


A BIZOTTSÁG 1196/2004/EK RENDELETE

(2004. június 29.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. június 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 29-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. június 29. bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0707 00 05

052

102,7

999

102,7

0709 90 70

052

84,6

999

84,6

0805 50 10

382

55,6

388

65,9

528

59,2

999

60,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,1

400

105,2

404

106,8

508

69,2

512

75,2

528

75,0

720

78,5

804

92,8

999

85,6

0809 10 00

052

249,0

624

104,3

999

176,7

0809 20 95

052

344,6

068

127,8

400

366,6

616

146,8

999

246,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,4

624

106,4

999

129,4

0809 40 05

512

96,4

624

191,5

999

144,0


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/3


A BIZOTTSÁG 1197/2004/EK RENDELETE

(2004. június 29.)

az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004 júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2004. március 30-i 593/2004/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatbeli vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1996. június 28-i 1251/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2004. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendelet értelmében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek az e rendelet mellékletében feltüntetett mértékben kerülnek elfogadásra.

(2)   Az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletek rendelkezéseinek megfelelően, a 2004. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmeket az e rendelet mellékletében feltüntetett teljes mennyiségre lehet benyújtani.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 29-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 94., 2004.3.31., 10. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 136. o. A legutóbb az 1043/2001/EK rendelettel (HL L 145., 2001.5.31., 24. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Csoport

A 2004. július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadásának százalékos mértéke

A 2004. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra rendelkezésre álló teljes mennyiség

(tonna)

E1

100,00

67 300,00

E2

48,69

1 750,00

E3

100,00

7 161,58

P1

96,27

1 550,00

P2

100,00

1 976,00

P3

2,12

175,00

P4

6,17

250,00


30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/5


A BIZOTTSÁG 1198/2004/EK RENDELETE

(2004. június 29.)

a baromfihúsra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/97/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004 júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihúsra és egyes más mezőgazdasági termé kekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben előírt behozatali szabályoknak a baromfihús-ágazatban történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. június 22-i 1431/94/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2004. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra az 1431/94/EK rendelet értelmében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek az e rendelet mellékletében feltüntetett mértékben kerülnek elfogadásra.

(2)   Az 1431/94/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően, a 2004. október 1-jétőldecember 30-ig terjedő időszakra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmeket az e rendelet mellékletében feltüntetett teljes mennyiségre lehet benyújtani.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 29-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 156., 1994.6.23., 9. o. A legutóbb az 1043/2001/EK rendelettel (HL L 145., 2001.5.31., 24. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Csoport

A 2004. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra benyújtott behozatali engedély iránt kérelmek elfogadásának százalékos mértéke

A 2004. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra rendelkezésre álló teljes mennyiség (tonna)

1

1,48

1 775,00

2

1,60

1 275,00

3

1,55

825,00

4

1,81

450,00

5

3,92

175,00


30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/7


A BIZOTTSÁG 1199/2004/EK RENDELETE

(2004. június 29.)

a 2497/96/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2004 júniusára rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és Izrael állam között létrejött társulási megállapodásban és ideiglenes megállapodásban meghatározott rendelkezéseknek a baromfihús-ágazatban történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1996. december 18-i 2497/96/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1.   A 2004. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra a 2497/96/EK rendelet értelmében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek az e rendelet I. mellékletében feltüntetett mértékben kerülnek elfogadásra.

2.   A 2497/96/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően, a 2004. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmeket az e rendelet mellékletében feltüntetett teljes mennyiségre lehet benyújtani.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. júlijus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 29-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 338., 1996.12.28., 48. o. A legutóbb a 361/2004/EK rendelettel (HL L 63., 2004.2.28., 15. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Csoport

A 2004. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadásának százalékos mértéke

A 2004. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra rendelkezésre álló teljes mennyiség

(tonna)

I1

30,30

360,50

I2

100,00

128,75


30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/9


A BIZOTTSÁG 1200/2004/EK RENDELETE

(2004. június 29.)

a boralkohol újszerű ipari felhasználására irányuló 52/2004 EK pályázati eljárás meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikkére,

mivel:

(1)

A borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendeletnek a piaci mechanizmusok tekintetében való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 25-i 1623/2000/EK bizottsági rendelet többek között megállapítja az 1493/1999/EK rendelet (2) 27., 28. és 30. cikke alapján végzett desztillációból származó, az intervenciós ügynökségek birtokában lévő alkoholkészletek forgalomba hozatalának részletes szabályait.

(2)

Az 1623/2000/EK rendelet 80. cikkével összhangban pályázati eljárást kell lefolytatni boralkohol újszerű ipari felhasználás céljára való értékesítése végett, a közösségi boralkohol-készletek csökkentése, valamint kis volumenű ipari projektek Közösségen belüli megvalósításának, illetve a szóban forgó alkohol ipari célú exporttermékké való feldolgozásának lehetővé tétele érdekében. A tagállamokban tárolt közösségi eredetű boralkohol-készlet az 1493/1999/EK rendelet 27., 28. és 30. cikke alapján történő desztillálással előállított mennyiségekből áll.

(3)

1999. január 1-jétől az euróval kapcsolatos agrár-pénzügyi rendelkezések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendelet (3) értelmében az ajánlatokban feltüntetett árakat és a biztosítékokat euróban kell kifejezni, és a kifizetéseket is euróban kell teljesíteni.

(4)

A végső felhasználás típusa szerint differenciáltan meg kell határozni az ajánlatokban felkínálható minimálárat.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 52/2004/EK pályázat útján boralkohol értékesítésére kerül sor annak újszerű ipari felhasználása céljából. Az érintett alkoholt az 1493/1999/EK rendelet 27., 28. és 30. cikke alapján történő desztillálással állították elő, és az a francia intervenciós ügynökség birtokában van.

Az eladásra kínált összmennyiség 100 000 hektoliter 100 térfogatszázalékos alkohol. A tartályok számát és tárolásuk helyét, valamint az egyes tartályokban tárolt 100 térfogatszázalékos alkohol mennyiségét a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Az értékesítést az 1623/2000/EK rendelet 79., 81., 82., 83., 84., 85., 95., 96., 97., 100., és 101. cikkével, valamint a 2799/98/EK rendelet 2. cikkével összhangban kell lefolytatni.

3. cikk

1.   Az ajánlatokat a szóban forgó alkoholt raktáron tartó intervenciós ügynökséghez kell benyújtani:

Onivins-Libourne, Délégation nationale,

17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231,

F-33505 Libourne Cedex

(telefon (33-5) 57 55 20 00;

telex 57 20 25;

fax (33-5) 57 55 20 59),

vagy az említett intervenciós ügynökségnek a címére ajánlott levélben elküldeni.

2.   Az ajánlatokat egy zárt borítékba kell helyezni a következő megjelöléssel: „Ajánlat az 52/2004 EK számú, újszerű ipari felhasználást célzó pályázati eljárás alapján”, és ezt a borítékot az érintett intervenciós ügynökség címére kell elküldeni.

3.   Az ajánlatoknak legkésőbb 2004. július 27-én, brüsszeli idő szerint 12:00 óráig kell beérkezniük az érintett intervenciós ügynökséghez.

4.   Az ajánlatokhoz csatolni kell a 100 térfogatszázalékos alkohol hektolitereként 4 euró összegű ajánlati biztosítéknak az érintett intervenciós ügynökségnél történt letétbe helyezéséről szóló igazolást.

4. cikk

A minimális ajánlati ár a sütőipari élesztő gyártására szánt 100 térfogatszázalékos alkohol esetében hektoliterenként 8,60 euró, a kivitelre szánt amin és chloral típusú vegyipari termékek előállítására szánt 100 térfogatszázalékos alkohol esetében hektoliterenként 26 euró, a kivitelre szánt kölnivíz gyártására szánt 100 térfogatszázalékos alkohol esetében hektoliterenként 32 euró, és az egyéb ipari felhasználásra szánt 100 térfogatszázalékos alkohol esetében hektoliterenként 7,50 euró.

5. cikk

A mintavétel alakiságait az 1623/2000/EK rendelet 98. cikke állapítja meg. A minta ára literenként 10 euró.

Az intervenciós ügynökség rendelkezésre bocsátja az eladásra kínált alkohol jellemzőire vonatkozó valamennyi szükséges információt.

6. cikk

A megfelelő teljesítési biztosíték a 100 térfogatszázalékos alkohol esetében hektolitereként 30 euró.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 29-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 1795/2003/EK rendelettel (HL L 262., 2003.10.14., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 194., 2000.7.31., 45. o. A legutóbb a 908/2004/EK rendelettel (HL L 163., 2004.4.30., 56. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.


MELLÉKLET

AZ ÚJSZERŰ IPARI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT ALKOHOL ELADÁSÁRA VONATKOZÓ 52/2004/EK SZÁMÚ PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A tárolás helye és az eladásra kínált alkohol mennyisége és jellemzői

Tagállam

Hely

A tartály száma

Mennyiség (100 térfogatszázalékos alkohol hektoliterben)

Hivatkozás az 1493/1999/EK rendeletre

Alkoholtípus

Alkoholtartalom

(térfogat %-ban)

Franciaország

Onivins – Longuefuye

F-53200 Longuefuye

20

22 410

27

nyers

+ 92

4

22 555

27

nyers

+ 92

10

22 310

28

nyers

+ 92

15

15 155

28

nyers

+ 92

Onivins – Port-la-Nouvelle

Avenue Adolphe Turel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

37

165

27

nyers

+ 92

37

8 100

30

nyers

+ 92

37

550

28

nyers

+ 92

36

120

28

nyers

+ 92

36

8 610

30

nyers

+ 92

36

25

27

nyers

+ 92

Összesen

 

100 000

 

 

 


30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/12


A BIZOTTSÁG 1201/2004/EK RENDELETE

(2004. június 29.)

a Bulgáriából és Romániából származó, 80 kilogrammnál nem nagyobb tömegű borjakra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és igazgatásának szabályozásáról (2004. július 1-jétől2005. június 30-ig)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002. december 19-i 2003/18/EK tanácsi határozat, amely jóváhagyta az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Románia közötti társulás létrehozásáról szóló Európa-megállapodás kereskedelmi vonatkozásainak kiigazításáról szóló jegyzőkönyvet (2) és a 2003. április 8-i 2003/286/EK tanácsi határozat, amely jóváhagyta az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Bulgária közötti társulás létrehozásáról szóló az Európa-megállapodás kereskedelmi vonatkozásainak kiigazításáról szóló jegyzőkönyvet (3), minden évre vonatkozóan előírja bizonyos vámkontingens nyitását 178 000 darab, 80 kilogrammnál nem nagyobb tömegű (09.4598-as sorszám) és bizonyos harmadik országokból, közöttük Bulgáriából és Romániából származó élő szarvasmarhára, ami a határozatok megfelelő jegyzőkönyvei A(b) mellékleteiben meghatározott bizonyos feltételek alá tartozik. E vámkontingens megigénylésének részletes szabályait az egyes harmadik országokból származó, 80 kilogrammnál nem nagyobb tömegű borjakra vonatkozó vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1999. május 28-i 1128/1999/EK bizottsági rendelettel (4) fogadták el.

(2)

Figyelembe véve a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia – amelyek Bulgáriával és Romániával együtt e vámkontingens kedvezményezettjei – csatlakozását, továbbá Ciprus, Málta és Szlovénia csatlakozását, a Bulgária és Románia esetén alkalmazandó, új vámengedményekről szóló tárgyalások eredményének megszületéséig oly módon kell meghatározni a vámkontingens kezelésére vonatkozó részletes szabályokat, hogy a 2004. július 1-jétől2005. június 30-ig terjedő időszakban az elérhető mennyiséget az 1254/1999/EK rendelet 32. cikke (4) bekezdésének megfelelő módon, egyenletesen osszák el egész évre.

(3)

A Közösség és Bulgária, illetve Románia között fennálló hagyományos kereskedelmi gyakorlatok figyelembevétele érdekében a mennyiségeket három időszakra kell meghatározni a 2000. július 1-je és 2003. június 30-a közötti referencia-időszak Bulgáriából és Romániából származó élőállat-beszerzéseire alapozva. Amikor a két országgal kötött megfelelő Európa-megállapodásokhoz csatolandó további jegyzőkönyvekről folyó tárgyalások véget érnek és ratifikálásra kerülnek, az új engedmények hatálybalépése napján új irányítási szabályok lépnek majd életbe.

(4)

A kvóta kiegyenlítettebb elérésének biztosítása érdekében – mialatt igénylésenként kereskedelmileg jövedelmező számú állatot biztosítanak – az importengedélyekre vonatkozó minden egyes kérelem esetén be kell tartani az állatok darabszámára vonatkozó minimum- és maximumértéket.

(5)

Tekintettel a spekuláció megelőzésére, a kvótán belül elérhető mennyiségeket azon piaci szereplők számára kell hozzáférhetővé tenni, akik bizonyítani tudják, hogy harmadik országokból valóban jelentős mennyiségű behozatalt hajtanak végre. Ezt figyelembe véve és a hatékony ügykezelés biztosítása érdekében az érintett kereskedőkkel szemben feltétel, hogy a 2003-as év során legalább 100 darab állat importját végezték el, amennyiben a 100 darab állat szállítását kereskedelmileg jövedelmezőnek lehet tekinteni. A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia piaci szereplői számára engedélyezni kell, hogy az olyan országokból származó import alapján nyújthassák be a kérelmüket, amelyek a 2003-as év során velük szemben harmadik országnak minősültek.

(6)

Amennyiben az ilyen kritériumokat ellenőrizni kell, a kérelmet abban a tagállamban kell bemutatni, ahol az importőr a HÉA-nyilvántartásban szerepel.

(7)

A spekuláció megelőzése érdekében a 2004. január 1-jén az élő szarvasmarha szállításában már nem érintett importőröktől a kvótához való hozzáférést meg kell vonni, az engedélyeket pedig nem lehet átruházni.

(8)

Rendelkezni kell azokról a mennyiségekről, melyekhez importengedélyt lehet igényelni és csak az elbírálási időszakot követően kerülnek kiosztásra, továbbá – ahol szükséges – egyszeri alkalommal egységes százalékos levonást kell alkalmazni.

(9)

Az intézkedéseket az importengedélyek felhasználásával kell elvégezni. E célból meg kell alkotni a kérelmek benyújtására, továbbá az igénylésekről és engedélyekről adandó információra vonatkozó szabályokat, ahol szükséges, a marha- és borjúhús-ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK bizottsági rendelet (5) és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (6) bizonyos rendelkezései hozzáadásával.

(10)

A gyakorlat azt mutatja, hogy a kvóta megfelelő alkalmazása megköveteli, hogy az engedély névleges tulajdonosa valós importőr legyen. Ennek következtében az ilyen importőrnek aktívan részt kell vennie az érintett állatok megvásárlásában, szállításában és importálásában. Az e tevékenységek igazolásának bemutatását így az engedélyezés biztonságára tekintettel elsődleges követelménynek kell tekinteni.

(11)

A kvóta keretein belül importált állatok szigorú statisztikai ellenőrzésének biztosítására tekintettel az 1291/2000/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdésében meghatározott tűréshatár nem alkalmazható.

(12)

Az 1128/99/EK rendeletet következésképpen hatályon kívül kell helyezni és helyébe e rendeletnek kell lépnie.

(13)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   E rendelet alapján a Közösség és az érintett országok közötti utólagosan egyeztetett csökkentés lehetőségének fenntartásával a 2004. július 1-je és 2005. június 30-a közötti időszakban 178 000 darab Bulgáriából vagy Romániából származó, 80 kilogrammnál nem nagyobb tömegű, a 0102 90 05 KN-kód alá eső, élő szarvasmarha importálható.

A vámkontingens a 09.4598-as sorszámot kapja.

(2)   A vám mértékét 90 %-kal csökkenteni kell.

(3)   Az 1. bekezdésben meghatározott mennyiségeket a bekezdésben megjelölt időszakra a következőképpen kell szakaszosan felosztani:

a)

5 000 darab élő szarvasmarha a 2004. július 1-jétől2004. december 31-ig terjedő időszakban;

b)

86 500 darab élő szarvasmarha a 2005. január 1-jétől2005. március 31-ig terjedő időszakban;

c)

86 500 darab élő szarvasmarha a 2005. április 1-jétől2005. június 30-ig terjedő időszakban.

(4)   Amennyiben a (3) bekezdés a) és b) pontjában említett időszak valamelyike alatt a minden egyes időszakra benyújtott engedélykérelmek által lefedett mennyiség kevesebb, mint a kérdéses időszakban elérhető mennyiség, az időszakra fennmaradó mennyiséget hozzá kell adni a következő időszakra rendelkezésre álló mennyiséghez.

2. cikk

(1)   Az 1. cikkben meghatározott kvótának való megfelelés érdekében a kérelmezőknek természetes vagy jogi személynek kell lenniük, és az importengedélyre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg az érintett tagállam illetékes hatóságai előtt kielégítő módon bizonyítaniuk kell, hogy a 2003-as év során a 0102 90-es KN-kód alatt legalább 100 darab állatot importáltak.

A kérelmezőknek szerepelniük kell a nemzeti HÉA-nyilvántartásban.

(2)   A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia piaci szereplői az (1) bekezdésben meghatározott, a 2003-as év során velük szemben harmadik országnak minősült országokból származó import alapján is benyújthatják a kérelmüket.

(3)   Az import igazolása kizárólag a szabad forgalomba bocsátást biztosító vámokmánnyal történhet, melyet a vámhatóságok megfelelően záradékoltak és amely a kérelmezőre címzettként utalást tartalmaz.

A tagállamok az első albekezdésben megjelölt okmányok másolatát is elfogadhatják, amennyiben azt az illetékes hatóság megfelelően hitelesítette. Ahol az ilyen másolatokat elfogadják, a tagállamok minden egyes érintett pályázó tekintetében a 3. cikk (5) bekezdésében említett közleményben erről említést tesznek.

(4)   Azok a piaci szereplők, akik 2004. január 1-jén a harmadik országokkal a marha- és borjúhúságazatban folytatott tevékenységüket megszüntették, semmiféle kérelmet nem nyújthatnak be.

(5)   Az olyan vállalatok egyesülésével létrejött vállalat, amelyek mindegyike rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott minimális mennyiségnek megfelelő referenciaimportokkal, kérelme alapjaként ezeket a referenciaimportokat felhasználhatja.

3. cikk

(1)   Az importengedélyekre vonatkozó kérelmeket csak abban a tagállamban lehet benyújtani, amelyben a kérelmező HÉA céljából regisztrálva van.

(2)   Az 1. cikk (3) bekezdésben említett importengedélyekre vonatkozó kérelmek az egyes időszakokra:

a)

legalább 100 darab állatra kell, hogy vonatkozzanak;

b)

nem haladhatják meg az elérhető mennyiség 5 %-át.

Ahol az első albekezdés b) pontjában említett mennyiséget a kérelmek meghaladják, a túllépést figyelmen kívül kell hagyni.

(3)   Az importengedélyekre vonatkozó kérelmeket az 1. cikk (3) bekezdésében említett egyes időszakok első tíz munkanapja során kell benyújtani. Mindazonáltal az első időszakra vonatkozó kérelmeket legkésőbb a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő második csütörtökig kell benyújtani.

(4)   A kérelmezők az 1. cikk (3) bekezdésében említett egyes időszakokra csak egy kérelmet nyújthatnak be. Amennyiben ugyanazon kérelmező egynél több kérelmet nyújt be, a kérelmezőtől származó egyetlen kérelem sem fogadható el.

(5)   Miután a bemutatott okmányokat megvizsgálták, a tagállamok legkésőbb a kérelmek benyújtására nyitva álló időszak végét követő ötödik munkanapig továbbítják a Bizottságnak a kérelmezők és címeik listáját, továbbá a kérelmezett mennyiségeket.

Minden értesítést, ideértve a „tárgytalan” jelentést is, az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával faxon vagy e-mailben továbbítani kell azokban az esetekben, amikor a kérelmeket valóban benyújtották.

4. cikk

(1)   A 3. cikk (5) bekezdésében említett értesítést követően a Bizottság a lehető leghamarabb döntést hoz arról, milyen mértékben lehet a kérelmeket teljesíteni.

(2)   Amennyiben a 3. cikkben említettek alapján a kérelmek által lefedett mennyiségek túllépik a kérdéses időszakban elérhető mennyiségeket, a Bizottság a kérelmezett mennyiségeket illetően egy egyszeri százalékos csökkentés alkalmazásáról határoz.

Amennyiben az első albekezdésben meghatározott csökkentő együttható alkalmazása során kérelmenként kevesebb, mint 100 darab az eredmény, a rendelkezésre álló mennyiséget az érintett tagállamok egyenként 100 darabos importjogosultságot biztosító sorshúzással ítélik meg. Amennyiben a maradvány 100 darabnál kevesebb, azt egyszeri mennyiségnek kell tekinteni.

(3)   A Bizottságnak a kérelmek elfogadására vonatkozó döntése alá tartozó engedélyeket a lehető leghamarabb ki kell bocsátani.

5. cikk

(1)   Az importengedélyeket a kérelmet benyújtó piaci szereplő nevére kell kibocsátani.

(2)   Az engedélykérelmek és az engedélyek a következőket tartalmazzák:

a)

a 8. mezőben a származási ország;

b)

a 16. mezőben a következő Kombinált Nómenklatúra szerinti kód: 0102 90 05;

c)

a 20. mezőben a kvóta sorszáma (09.4598) és a II. mellékletben említett bejegyzések közül legalább egy.

Az engedély együtt jár azzal a kötelezettséggel, hogy az importnak az a) pontban említett országból kell származnia.

6. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése ellenére az e rendelet alapján kibocsátott importengedélyek nem ruházhatók át, és csak akkor biztosítanak jogosultságot a vámkontingens alapján, ha ugyanarra a névre és címre szólnak, mint amelyet a szabad forgalomba bocsátásról szóló kísérő vámnyilatkozatban címzettként tüntettek fel.

(2)   Az 1445/95/EK rendelet 3. cikkétől eltérve az 1. cikk (3) bekezdése a) pontja alapján kibocsátott importengedélyek érvényessége 150 nap. Az importengedélyek nem lehetnek érvényesek 2005. június 30-a után.

(3)   Az importengedélyre vonatkozó biztosíték darabonként 20 euró, azt a kérelmezőnek az engedélykérelemmel együtt kell benyújtania.

(4)   Az importengedélyek az egész Közösségben érvényesek.

(5)   Az 1291/2000/EK rendelet 50. cikke (1) bekezdésének megfelelően a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámnyilatkozat elfogadásának napján alkalmazandó teljes közös vámtarifa vámját kell egyesíteni minden, az importengedélyen feltüntetett mennyiséget meghaladó, importált mennyiség tekintetében.

(6)   Az 1291/2000/EK rendelet III. címe 4. szakasza rendelkezései ellenére a biztosítékot nem szabad addig kibocsátani, amíg bizonyíték nincs arra, hogy az engedély névleges tulajdonosa felel kereskedelmileg és logisztikailag az érintett állatok megvásárlásáért, szállításáért és a szabad forgalomba bocsátást lehetővé tevő vámkezeléséért. Az ilyen bizonyíték legalább a következőket tartalmazza:

a)

az eredeti kereskedelmi számla, melyet az eladó vagy képviselője a névleges tulajdonos nevére állított ki – mindkettő az exportáló harmadik országban létesült –, és a névleges tulajdonos által teljesített fizetés, vagy a névleges tulajdonos által az eladó javára nyitott, visszavonhatatlan akkreditív igazolása;

b)

hajórakjegy, vagy ahol lehetséges, a névleges tulajdonos nevére, az érintett állatokra vonatkozóan felvett közúti vagy légi szállítás okmánya;

c)

az IM 4 nyomtatvány 8. számú példánya, melyen a 8. mezőben egyedüli bejegyzésként a tulajdonos neve és címe kerül feltüntetésre.

7. cikk

Az exportáló ország által kibocsátott EUR.1 szállítási bizonyítvány bemutatásakor vagy a jegyzőkönyveknek megfelelő, az exportőr által készített számlanyilatkozat bemutatásakor az importált állatoknak a Bulgáriával és Romániával kötött Európa-megállapodásokhoz csatolt 4. jegyzőkönyvvel összhangban az 1. cikkben meghatározott követelményeknek kell megfelelniük.

8. cikk

E rendeletnek megfelelően az 1291/2000/EK és az 1445/95/EK rendeletet kell alkalmazni.

9. cikk

Az 1128/1999/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Azokat az importjogosultságokra vonatkozó kérelmeket, amelyeket az 1128/1999/EK rendelet alapján nyújtottak be, automatikusan el kell utasítani.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 29-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 8., 2003.1.14., 18. o.

(3)  HL L 102., 2003.4.24., 60. o.

(4)  HL L 135., 1999.5.29., 50. o. A legutóbb az 1144/2003/EK rendelettel (HL L 160., 2003.6.28., 44. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb a 360/2004/EK rendelettel (HL L 63., 2004.2.28., 13. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 636/2004/EK rendelettel (HL L 47., 2004.4.6., 25. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

EK-fax: (32-2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Kérelem a(z) 1201/2004/EK rendelet alapján

Sorszám: 09.4598

Image


II. MELLÉKLET

A 5. cikk (2) bekezdése c) pontjának bejegyzései

—   spanyolul: Reglamento (CE) no 1201/2004

—   csehül: Nařízení (ES) č. 1201/2004

—   dánul: Forordning (EF) nr 1201/2004

—   németül: Verordnung (EG) Nr. 1201/2004

—   észtül: Määrus (EÜ) nr 1201/2004

—   görögül: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1201/2004

—   angolul: Regulation (EC) No 1201/2004

—   franciául: Règlement (CE) no 1201/2004

—   olaszul: Regolamento (CE) n. 1201/2004

—   lettül: Regula (EK) Nr. 1201/2004

—   litvánul: Reglamentas (EB) Nr. 1201/2004

—   magyarul: Az 1201/2004/EK rendelet

—   hollandul: Verordening (EG) nr. 1201/2004

—   lengyelül: Rozporządzenie (WE) nr 1201/2004

—   portugálul: Regulamento (CE) n.o 1201/2004

—   szlovákul: Nariadenie (ES) č. 1201/2004

—   szlovénul: Uredba (ES) št. 1201/2004

—   finnül: Asetus (EY) N:o 1201/2004

—   svédül: Förordning (EG) nr 1201/2004


30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/19


A BIZOTTSÁG 1202/2004/EK RENDELETE

(2004. június 29.)

a hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhafélékre vonatkozóan behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2004. július 1-jétől2005. június 30-ig)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A WTO CXL. ütemterve a Közösségtől évi 169 000 hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhafélére vonatkozó éves behozatali vámkontingens megnyitását követeli meg.

(2)

A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozását követően (a továbbiakban „az új tagállamok”), melyek közül egyesek, Romániával együtt, e kvótán belül a fő szállító országok voltak az elmúlt három kvótaévben, a GATT-egyezmény XXIV. 6. cikke szerinti, a WTO-val összefüggő tárgyalásoktól függően e vámkvóta kezelésének részletes szabályaiban helyénvaló meghatározni azt, hogy a 2004. július 1. és 2005. június 30. közötti időszakban az év során rendelkezésre álló mennyiséget alkalmas módon kell beosztani az 1254/1999/EK rendelet 32. cikke (4) bekezdésének értelmében.

(3)

A Közösség és az e kvótán belül szállító országok közötti tradicionális kereskedelmi rendszer figyelembevétele és a piac egyensúlyának biztosítása céljából a rendelkezésre álló mennyiséget négy negyedre kell osztani a 2004/2005-ös kvótaévben. Mivel a folyamatban lévő XXIV. 6. tárgyalások befejeződtek és ratifikálásra kerültek, új irányítási szabályokat kell alkalmazni. E szabályoknak figyelembe kell venniük e tárgyalások eredményeit és az itt megnyitott kvótán belül már elhasznált mennyiségeket.

(4)

A kvóta kiegyenlítettebb elérésének biztosítása érdekében – mialatt igénylésenként kereskedelmileg jövedelmező számú állatot biztosítanak – az importengedélyekre vonatkozó minden egyes kérelem esetén be kell tartani az állatok darabszámára vonatkozó minimum- és maximumértéket.

(5)

Tekintettel a spekuláció megelőzésére, a kvótán belül elérhető mennyiségeket azon piaci szereplők számára kell hozzáférhetővé tenni, akik bizonyítani tudják, hogy harmadik országokból valóban jelentős mennyiségű behozatalt hajtanak végre. Ezt figyelembe véve és a hatékony ügykezelés biztosítása érdekében az érintett kereskedőkkel szemben feltétel, hogy a 2003-as év során legalább 100 darab állat importját végezték el, amennyiben a 100 darab állat szállítását kereskedelmileg jövedelmezőnek lehet tekinteni. A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia piaci szereplői számára engedélyezni kell, hogy az olyan országokból származó import alapján nyújthassák be a kérelmüket, amelyek a 2003-as év során velük szemben harmadik országnak minősültek.

(6)

Amennyiben az ilyen kritériumokat ellenőrizni kell, a kérelmet abban a tagállamban kell bemutatni, ahol az importőr a HÉA-nyilvántartásban szerepel.

(7)

A spekuláció megelőzése érdekében a 2004. január 1-jén az élő szarvasmarha szállításában már nem érintett importőröktől a kvótához való hozzáférést meg kell vonni, az engedélyeket pedig nem lehet átruházni.

(8)

Rendelkezni kell azokról a mennyiségekről, melyekhez importengedélyt lehet igényelni és csak az elbírálási időszakot követően kerülnek kiosztásra, továbbá – ahol szükséges – egyszeri alkalommal egységes százalékos levonást kell alkalmazni.

(9)

Az intézkedéseket az importengedélyek felhasználásával kell elvégezni. E célból meg kell alkotni a kérelmek benyújtására, továbbá az igénylésekről és engedélyekről adandó információra vonatkozó szabályokat, ahol szükséges, a marha- és borjúhús-ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK bizottsági rendelet (2) és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (3) bizonyos rendelkezései hozzáadásával.

(10)

A gyakorlat azt mutatja, hogy a kvóta megfelelő alkalmazása megköveteli, hogy az engedély névleges tulajdonosa valós importőr legyen. Ennek következtében az ilyen importőrnek aktívan részt kell vennie az érintett állatok megvásárlásában, szállításában és importálásában. Az e tevékenységek igazolásának bemutatását így az engedélyezés biztonságára tekintettel elsődleges követelménynek kell tekinteni.

(11)

A kvóta keretein belül importált állatok szigorú statisztikai ellenőrzésének biztosítására tekintettel az 1291/2000/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdésében meghatározott tűréshatár nem alkalmazható.

(12)

E vámkvóta alkalmazása megköveteli az importált állatok pontos célállomásának hatékony ellenőrzését. Az állatokat emiatt azon tagállamban kell hizlalni, amely kiadta az importengedélyt.

(13)

Biztosítékot kell letétbe helyezni annak biztosítása céljából, hogy az állatokat a megadott termelőegységekben legalább 120 napig hizlalják. A biztosíték összegének fedeznie kell a közös vámtarifa és a kérdéses állatok szabad forgalomba hozásának időpontjában érvényes csökkentett vám közötti különbséget.

(14)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Egy 169 000 darab 0102 90 05, 0102 90 29 és 0102 90 49 KN-kódú és a Közösségen belüli hizlalásra szánt fiatal szarvasmarhafélére vonatkozó vámkvóta ezúton megnyitásra kerül a 2004. július 1. és 2005. június 30. közötti időszakra, amelyre a Közösség és a WTO partnerei között a GATT XXIV. 6. cikke keretében a WTO vonatkozásában utóbb megtárgyalt csökkentések vonatkoznak.

A vámkontingens a 09.4005-ös sorszámot kapja.

(2)   Az 1. bekezdésben említett vámkvóta szerint alkalmazandó importvám 16 % ad valorem plusz tonnánként nettó 582 euró.

Az első albekezdésben említett vámtételt azzal a feltétellel kell alkalmazni, hogy az importált állatokat az importengedélyt kiadó tagállamban legalább 120 napig hizlalják.

(3)   Az 1. bekezdésben említett mennyiséget az ugyanazon bekezdésben említett időszakban a következők szerint kell szétosztani:

a)

42 250 élő szarvasmarha a 2004. július 1-jétől2004. szeptember 30-ig terjedő időszakban;

b)

42 250 élő szarvasmarha a 2004. október 1-jétől2004. december 31-ig terjedő időszakban;

c)

42 250 élő szarvasmarha a 2005. január 1-jétől2005. március 31-ig terjedő időszakban;

d)

42 250 élő szarvasmarha a 2005. április 1-jétől2005. június 30-ig terjedő időszakban.

(4)   Amennyiben a (3) bekezdés a), b) és c) pontjában említett időszak valamelyike alatt a minden egyes időszakra benyújtott engedélykérelmek által lefedett mennyiség kevesebb, mint a kérdéses időszakban elérhető mennyiség, az időszakra fennmaradó mennyiséget hozzá kell adni a következő időszakra rendelkezésre álló mennyiséghez.

2. cikk

(1)   Az 1. cikkben meghatározott kvótának való megfelelés érdekében a kérelmezőknek természetes vagy jogi személynek kell lenniük, és az importengedélyre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg az érintett tagállam illetékes hatóságai előtt kielégítő módon bizonyítaniuk kell, hogy a 2003-as év során a 0102 90-es KN-kód alatt legalább 100 darab állatot importáltak.

A kérelmezőknek szerepelniük kell a nemzeti HÉA-nyilvántartásban.

(2)   A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia piaci szereplői az (1) bekezdésben meghatározott, a 2003-as év során velük szemben harmadik országnak minősült országokból származó import alapján is benyújthatják a kérelmüket.

(3)   Az import igazolása kizárólag a szabad forgalomba bocsátást biztosító vámokmánnyal történhet, melyet a vámhatóságok megfelelően záradékoltak és amely a kérelmezőre címzettként utalást tartalmaz.

A tagállamok az első albekezdésben megjelölt okmányok másolatát is elfogadhatják, amennyiben azt az illetékes hatóság megfelelően hitelesítette. Ahol az ilyen másolatokat elfogadják, a tagállamok minden egyes érintett pályázó tekintetében a 3. cikk (5) bekezdésében említett közleményben erről említést tesznek.

(4)   Azok a piaci szereplők, akik 2004. január 1-jén a harmadik országokkal a marha- és borjúhúságazatban folytatott tevékenységüket megszüntették, semmiféle kérelmet nem nyújthatnak be.

(5)   Az olyan vállalatok egyesülésével létrejött vállalat, amelyek mindegyike rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott minimális mennyiségnek megfelelő referenciaimportokkal, kérelme alapjaként ezeket a referenciaimportokat felhasználhatja.

3. cikk

(1)   Az importengedélyekre vonatkozó kérelmeket csak abban a tagállamban lehet benyújtani, amelyben a kérelmező HÉA céljából regisztrálva van.

(2)   Az 1. cikk (3) bekezdésben említett importengedélyekre vonatkozó kérelmek az egyes időszakokra:

a)

legalább 100 darab állatra kell, hogy vonatkozzanak;

b)

nem haladhatják meg az elérhető mennyiség 5 %-át.

Ahol az első albekezdés b) pontjában említett mennyiséget a kérelmek meghaladják, a túllépést figyelmen kívül kell hagyni.

(3)   Az importengedélyekre vonatkozó kérelmeket az 1. cikk (3) bekezdésében említett egyes időszakok első tíz munkanapja során kell benyújtani. Mindazonáltal az első időszakra vonatkozó kérelmeket legkésőbb a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő második csütörtökig kell benyújtani.

(4)   A kérelmezők az 1. cikk (3) bekezdésében említett egyes időszakokra csak egy kérelmet nyújthatnak be. Amennyiben ugyanazon kérelmező egynél több kérelmet nyújt be, a kérelmezőtől származó egyetlen kérelem sem fogadható el.

(5)   Miután a bemutatott okmányokat megvizsgálták, a tagállamok legkésőbb a kérelmek benyújtására nyitva álló időszak végét követő ötödik munkanapig továbbítják a Bizottságnak a kérelmezők és címeik listáját, továbbá a kérelmezett mennyiségeket.

Minden értesítést, ideértve a „tárgytalan” jelentést is, az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával faxon vagy e-mailben továbbítani kell azokban az esetekben, amikor a kérelmeket valóban benyújtották.

4. cikk

(1)   A 3. cikk (5) bekezdésében említett értesítést követően a Bizottság a lehető leghamarabb döntést hoz arról, milyen mértékben lehet a kérelmeket teljesíteni.

(2)   Amennyiben a 3. cikkben említettek alapján a kérelmek által lefedett mennyiségek túllépik a kérdéses időszakban elérhető mennyiségeket, a Bizottság a kérelmezett mennyiségeket illetően egy egyszeri százalékos csökkentés alkalmazásáról határoz.

Amennyiben az első albekezdésben meghatározott csökkentő együttható alkalmazása során kérelmenként kevesebb, mint 100 darab az eredmény, a rendelkezésre álló mennyiséget az érintett tagállamok egyenként 100 darabos importjogosultságot biztosító sorshúzással ítélik meg. Amennyiben a maradvány 100 darabnál kevesebb, azt egyszeri mennyiségnek kell tekinteni.

(3)   A Bizottságnak a kérelmek elfogadására vonatkozó döntése alá tartozó engedélyeket a lehető leghamarabb ki kell bocsátani.

5. cikk

(1)   Az importengedélyeket a kérelmet benyújtó piaci szereplő nevére kell kibocsátani.

(2)   Az engedélykérelmek és az engedélyek a következőket tartalmazzák:

a)

a 8. mezőben a származási ország;

b)

a 16. mezőben a következő Kombinált Nómenklatúra szerinti kód: 0102 90 05; 0102 90 29 vagy 0102 90 49;

c)

a 20. mezőben a kvóta sorszáma (09.4005) és a III. mellékletben említett bejegyzések közül legalább egy.

6. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése ellenére az e rendelet alapján kibocsátott importengedélyek nem ruházhatók át, és csak akkor biztosítanak jogosultságot a vámkontingens alapján, ha ugyanarra a névre és címre szólnak, mint amelyet a szabad forgalomba bocsátásról szóló kísérő vámnyilatkozatban címzettként tüntettek fel.

(2)   Az importengedélyek nem lehetnek érvényesek 2005. június 30-a után.

(3)   Az importengedélyre vonatkozó biztosíték darabonként 20 euró, azt a kérelmezőnek az engedélykérelemmel együtt kell benyújtania.

(4)   Az importengedélyek az egész Közösségben érvényesek.

(5)   Az 1291/2000/EK rendelet 50. cikke (1) bekezdésének megfelelően a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámnyilatkozat elfogadásának napján alkalmazandó teljes közös vámtarifa vámját kell egyesíteni minden, az importengedélyen feltüntetett mennyiséget meghaladó, importált mennyiség tekintetében.

(6)   Az 1291/2000/EK rendelet III. címe 4. szakasza rendelkezései ellenére a biztosítékot nem szabad addig kibocsátani, amíg bizonyíték nincs arra, hogy az engedély névleges tulajdonosa felel kereskedelmileg és logisztikailag az érintett állatok megvásárlásáért, szállításáért és a szabad forgalomba bocsátást lehetővé tevő vámkezeléséért. Az ilyen bizonyíték legalább a következőket tartalmazza:

a)

az eredeti kereskedelmi számla, melyet az eladó vagy képviselője a névleges tulajdonos nevére állított ki – mindkettő az exportáló harmadik országban létesült –, és a névleges tulajdonos által teljesített fizetés, vagy a névleges tulajdonos által az eladó javára nyitott, visszavonhatatlan akkreditív igazolása;

b)

hajórakjegy, vagy ahol lehetséges, a névleges tulajdonos nevére, az érintett állatokra vonatkozóan felvett közúti vagy légi szállítás okmánya;

c)

az IM 4 nyomtatvány 8. számú példánya, melyen a 8. mezőben egyedüli bejegyzésként a tulajdonos neve és címe kerül feltüntetésre.

7. cikk

(1)   Az import időpontjában az importőrnek bizonyítania kell, hogy:

a)

kiadott egy írásos kötelezettségvállalást, hogy egy hónapon belül értesíti az engedélyt kiadó tagállam illetékes hatóságát a fiatal állatok hizlalására szolgáló gazdaságról vagy gazdaságokról;

b)

a II. mellékletben szereplő minden egyes megfelelő KN-kód esetében letétbe helyezte a biztosítékot az engedélyt kiadó tagállam illetékes hatóságánál; az importált állatoknak az adott tagállamban a forgalombahozatali vámnyilatkozat elfogadásának időpontjától kezdődően legalább 120 napig tartó hizlalása a 2220/85/EK (4) bizottsági rendelet 20. cikke (2) bekezdésének értelmében elsődleges követelmény.

(2)   Elháríthatatlan akadály eseteinek kivételével az 1. bekezdés b) pontjában említett letét csak akkor kerül visszafizetésre, ha az engedélyt kiadó tagállam illetékes hatósága számára bizonyítékot szolgáltatnak arról, hogy a fiatal szarvasmarhákat:

a)

az 1. bekezdésben megadott gazdaságban vagy gazdaságokban hizlalták;

b)

nem vágták le az importálás napjától számított 120 napos időszak letelte előtt; vagy

c)

egészségügyi okokból vágták le, vagy betegség vagy baleset miatt azok elhullottak az említett időszak letelte előtt.

A letétet az ilyen bizonyíték bemutatása után azonnal vissza kell fizetni.

Ha azonban az 1. bekezdés a) pontjában említett határidőt nem tartották be, akkor a visszafizetendő letétet csökkenteni kell:

15 %-kal, és

a fennmaradó összeg 2 %-ával minden nap, amellyel ez túllépésre kerül.

A megtartott összegek elvesznek, és vámként visszatartásra kerülnek.

(3)   Ha a 2. bekezdésben említett bizonyítékot nem mutatják be az importálástól számított 180 napon belül, akkor a letét elvész, és vámként visszatartásra kerül.

Ha azonban az első albekezdésben előírt 180 napos időszakon belül nem mutatják be a bizonyítékokat, de ezek az említett időszakot követő hat hónapon belül bemutatásra kerülnek, akkor a visszatartott összeg 15 %-kal csökkentve visszafizetésre kerül.

8. cikk

E rendeletnek megfelelően az 1291/2000/EK és az 1445/95/EK rendeletet kell alkalmazni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 29-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb a 360/2004/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 63., 2004.2.28., 13. o.).

(3)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 636/2004/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 100., 2004.4.6., 25. o.).

(4)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o.


I. MELLÉKLET

EK-fax: (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Kérelem a(z) 1202/2004/EK rendelet alapján

Sorszám: 09.4005

Image


II. MELLÉKLET

LETÉTÖSSZEGEK

Hím szarvasmarhák hizlalásra

(KN-kód)

Állatonkénti összeg (euró)

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


III. MELLÉKLET

A 5. cikk (2) bekezdése c) pontjának bejegyzései

—   spanyolul: Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 1202/2004]

—   csehül: Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 1202/2004)

—   dánul: Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 1202/2004)

—   németül: Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1202/2004)

—   észtül: Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 1202/2004)

—   görögül: Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/2004]

—   angolul: Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 1202/2004)

—   franciául: Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 1202/2004]

—   olaszul: Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 1202/2004]

—   lettül: Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 1202/2004)

—   litvánul: Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 1202/2004)

—   magyarul: Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (1202/2004/EK rendelet)

—   hollandul: Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 1202/2004)

—   lengyelül: Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 1202/2004)

—   portugálul: Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 1202/2004]

—   szlovákul: Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 1202/2004)

—   szlovénül: Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 1202/2004)

—   finnül: Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 1202/2004)

—   svédül: Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 1202/2004)


30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/27


A BIZOTTSÁG 1203/2004/EK RENDELETE

(2004. június 29.)

a 0202 KN-kód alá tartozó, szarvasmarhafélék fagyasztott húsára, illetve a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2004. július 1-jétől2005. június 30-ig)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A WTO CXL. engedményes listája a 0202 KN-kód alá tartozó, szarvasmarhafélék fagyasztott húsára, illetve a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre (sorszám: 09.4003) vonatkozóan évi 53 000 tonnás behozatali vámkontingens megnyitását követeli meg a Közösségtől. Meg kell állapítani a 2004. július 1-jén kezdődő 2004/2005-ös kontingensévre vonatkozó végrehajtási szabályokat.

(2)

A 2003/2004-es évi kontingens kezelése a 0202 KN-kód alá tartozó, szarvasmarhafélék fagyasztott húsára, illetve a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2003. július 1-jétől2004. június 30-ig) szóló 780/2003/EK rendelet (2) rendelkezéseivel összhangban történt. Ez a rendelet a fiktív piaci szereplők bejegyzésének elkerülése érdekében – különösen a részvétel tekintetében – állapított meg szigorú kritériumokat. Ezen túlmenően az érintett behozatali engedélyek használatára vonatkozó megerősített szabályok megakadályozták az engedélyekkel való spekulatív kereskedelmet.

(3)

Az e rendelkezések alkalmazásából nyert tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a különböző tagállamokban nem garantálható az irányítási szabályok egységes alkalmazása, és a kontingens továbbra is ki van téve a piaci szereplők közötti spekulációnak, különösen a 780/2003/EK rendelet II. alkontingense miatt. Abból a célból, hogy elkerülhető legyen ennek a helyzetnek a fennmaradása, és biztosítható legyen a hatékony kezelés, célszerű egy behozataliteljesítmény-kritériumon alapuló adminisztrációs módszert bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy a kontingens olyan professzionális piaci szereplőkhöz kerüljön, amelyek képesek a marhahús behozatalára jogtalan spekulációk nélkül.

(4)

Olyan referenciaperiódust célszerű meghatározni a jogosult behozatalra, amely elég hosszú a reprezentatív teljesítéshez, miközben elegendően friss ahhoz, hogy tükrözze a kereskedelem legújabb fejleményeit.

(5)

A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia (továbbiakban „az új tagállamok”) piaci szereplői számára lehetővé kell tenni a kérelmezést az azokból az országokból származó behozatal alapján, amelyek számukra harmadik országok voltak 2004. április 30-ig.

(6)

Amennyiben az ilyen kritériumokat ellenőrizni kell, a kérelmet abban a tagállamban kell bemutatni, ahol az importőr az áfanyilvántartásban szerepel.

(7)

(7)A spekuláció megelőzése céljából egy, a behozatali joggal kapcsolatos biztosítékot kell megállapítani minden kérelmező számára a kontingensen belül.

(8)

Abból a célból, hogy a piaci szereplőket kötelezzék a behozatali engedélyek kérelmezésére a kiosztott behozatali jogok egésze után, meg kell állapítani, hogy ez a kötelezettség a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet (3) értelmében elsődleges követelménynek minősül.

(9)

Az e rendelet szerint kiállított behozatali engedélyekre a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (4), valamint a marha- és borjúhús-ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK bizottsági rendeletet (5) kell alkalmazni, hacsak derogációk nem érvényesülnek.

(10)

A Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2004. július 1-jétől2005. június 30-ig tartó időszakra, a kicsontozott hús tömegében kifejezve, összesen 53 000 tonnás vámkontingens nyílik a 0202 KN-kód alá tartozó, szarvasmarhafélék fagyasztott húsára, illetve a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre.

A vámkontingens a 09.4003-as sorszámot kapja.

(2)   Az 1. bekezdésben említett vámkvóta szerint alkalmazandó importvám 20 % ad valorem.

2. cikk

E rendelet akalmazásában,

a)

a csontos hús 100 kilogrammja 77 kilogramm kicsontozott húsnak felel meg;

b)

a „fagyasztott hús” olyan hús, amelyet megfagyasztottak, és a Közösség vámterületére való belépéskor belső hőmérséklete –12 oC vagy ennél alacsonyabb.

3. cikk

(1)   Közösségi piaci szereplő behozatali jogokat kérelmezhet referenciamennyiség alapján, amely azoknak a KN 0201, 0202, 0206 10 95 vagy 0206 29 91 KN-kód alá tartozó marhahúsmennyiségeknek felel meg, amelyeket saját számlájára a vonatkozó vámrendelkezések értelmében 2003. január 1. és 2004. április 30. között importált.

Az új tagországok piaci szereplői behozatali jogokat kérelmezhetnek az első albekezdésben hivatkozott időszakra és termékekre vonatkozó, a 2004. április 30. előtt számukra harmadik országnak számító országból származó importjuk alapján.

(2)   A referenciabehozatallal rendelkező vállalatok egyesülésével létrejött vállalkozások továbbra is használhatják az említett referenciabehozatalokat a kérelem alapjaként.

(3)   A behozatal (1) bekezdésben hivatkozott bizonyítékát csatolni kell a behozatali jog kérelmezéséhez, amelyet a vámnyilatkozat címzettjének a szabad forgalomba bocsátást igazoló megfelelő záradékkal ellátott példánya igazol.

4. cikk

(1)   Nem később, mint brüsszeli idő szerint 13.00-kor ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő második pénteken, a behozatali jogok iránti kérelmeknek meg kell érkezniük annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, ahol a kérelmező a nemzeti áfakörbe bejelentkezett.

A kérelmezett behozatali jogokat a 3. cikk alkalmazásában referenciamennyiségként bemutatott mennyiség egésze alkotja.

(2)   A benyújtott okmányok hitelesítését követően a tagállamok ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő negyedik pénteken közlik a Bizottsággal az 1. cikk (1) bekezdésében biztosított kontingens alá tartozó behozatali jogokat kérelmezők listáját, beleértve különösen azok nevét és címét, valamint az érintett referencia időszak alatt jogosultan importált hús mennyiségeit.

(3)   A (2) bekezdésben említett információk közlése az I. mellékletben szereplő formanyomtatványon, fax vagy e-mail útján történik, akkor is, ha semmilyen adatot nem adnak meg.

5. cikk

A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül meghatározza a behozatali jogoknak az 1. cikk (1) bekezdés szerinti odaítélhető mértékét. Amennyiben a kérelmezett behozatali jogok meghaladják az 1. cikk (1) bekezdés szerint rendelkezésre álló mennyiségeket, a Bizottság rögzít egy ennek megfelelő csökkentési együtthatót.

6. cikk

(1)   A behozatali jogok iránti kérelemre 100 kilogramm nettó tömegenként 6 euró összegű biztosítékot kell nyújtani ahhoz, hogy a kérelem befogadhatónak minősüljön.

(2)   Amennyiben az 5. cikkben említett csökkentési együttható alkalmazása következtében a kérelmezettnél kevesebb behozatali jogot osztanak szét, a nyújtott biztosítékot ezzel arányosan, haladéktalanul fel kell szabadítani.

(3)   A szétosztott behozatali jogok összességének megfelelő egy vagy több behozatali engedély iránti kérelem a 2220/85/EGK rendelet 20. cikke (2) bekezdésének értelmében elsődleges követelménynek minősül.

7. cikk

(1)   A szétosztott mennyiségek behozatala egy vagy több behozatali engedély bemutatásához kötött.

(2)   Az engedélykérelmeket kizárólag abban a tagállamban lehet benyújtani, amelyben a kérelmező az 1. cikk (1) bekezdése szerinti kontingens keretében behozatali jogokat kapott.

Minden egyes behozatali engedély kiadása maga után vonja a megkapott behozatali jogok megfelelő csökkentését.

(3)   Az engedélykérelmeknek és az engedélyeknek a következőket kell tartalmaznia:

a)

a 20. rovatban a II. mellékletben felsorolt bejegyzések egyikét;

b)

a 16. rovatban a KN-kódok következő csoportjainak egyikét:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

8. cikk

(1)   E rendelet eltérő rendelkezése hiányában az 1291/2000/EK és az 1445/95/EK rendeletet kell alkalmazni.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 50. cikkének (1) bekezdése alapján a behozatali engedélyeken feltüntetett mennyiségeken felül behozott mennyiségek tekintetében a szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozat elfogadása időpontjában alkalmazandó, a közös vámtarifa szerinti teljes vámot be kell szedni.

(3)   Semmilyen behozatali engedély nem érvényes 2005. június 30. után.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 29-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 114., 2003.5.8., 8. o.

(3)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb a 673/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 17. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 636/2004/EK rendelettel (HL L 100., 2004.4.6., 25. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb a 360/2004/EK rendelettel (HL L 63., 2004.2.28., 13. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

EK-fax: (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

A(z) 1203/2004/EK rendelet alkalmazása

Sorszám: 09.4003

Image


II. MELLÉKLET

A 7. cikk (3) bekezdése a) pontjának bejegyzései

—   spanyolul: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 1203/2004]

—   csehül: Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 1203/2004)

—   dánul: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1203/2004)

—   németül: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/2004)

—   észtül: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 1203/2004)

—   görögül: Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 1203/2004]

—   angolul: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1203/2004)

—   franciául: Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 1203/2004]

—   olaszul: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1203/2004]

—   lettül: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 1203/2004)

—   litvánul: Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 1203/2004)

—   magyarul: Fagyasztott szarvasmarhahús (1203/EK rendelet)

—   hollandul: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1203/2004)

—   lengyelül: Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 1203/2004)

—   portugálul: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 1203/2004]

—   szlovákul: Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 1203/2004)

—   szlovénul: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 1203/2004)

—   finnül: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1203/2004)

—   svédül: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1203/2004)


30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/32


A BIZOTTSÁG 1204/2004/EK RENDELETE

(2004. június 29.)

a Bulgáriából és Romániából származó, 80–300 kilogramm tömegű élő szarvasmarhafélékre vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és igazgatásának szabályozásáról (2004. július 1-jétől2005. június 30-ig)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002. december 19-i 2003/18/EK tanácsi határozat, amely jóváhagyta az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Románia közötti társulás létrehozásáról szóló Európa-megállapodás kereskedelmi vonatkozásainak kiigazításáról szóló jegyzőkönyvet (2) és a 2003. április 8-i tanácsi határozat, amely jóváhagyta az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Bulgária közötti társulás létrehozásáról szóló, az Európa-megállapodás kereskedelmi vonatkozásainak kiigazításáról szóló jegyzőkönyvet (3), minden évre vonatkozóan előírja bizonyos vámkontingens nyitását 153 000 darab, 80–300 kilogramm tömegű (09.4537-es sorszám), bizonyos harmadik országokból, közöttük Bulgáriából és Romániából származó élő szarvasmarhára, ami a határozatok megfelelő jegyzőkönyvei A(b) mellékleteiben meghatározott bizonyos feltételek alá tartozik. E vámkontingens megigénylésének részletes szabályait az egyes harmadik országokból származó, 80–300 kilogramm tömegű szarvasmarhafélékre vonatkozó vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1999. június 16-i 1247/1999/EK bizottsági rendelettel (4) fogadták el.

(2)

Figyelembe véve a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia – amelyek Bulgáriával és Romániával együtt e vámkontingens kedvezményezettjei – csatlakozását, továbbá Ciprus, Málta és Szlovénia csatlakozását, a Bulgária és Románia esetén alkalmazandó, új vámengedményekről szóló tárgyalások eredményének megszületéséig oly módon kell meghatározni a vámkontingens kezelésére vonatkozó részletes szabályokat, hogy a 2004. július 1-jétől2005. június 30-ig terjedő időszakban az elérhető mennyiséget az 1254/1999/EK rendelet 32. cikke (4) bekezdésének megfelelő módon, Bulgária és Románia javára osszák el egész évre.

(3)

A Közösség és Bulgária, illetve Románia között fennálló hagyományos kereskedelmi gyakorlat figyelembevétele érdekében a mennyiségeket három időszakra kell meghatározni a 2000. július 1-je és 2003. június 30-a közötti referencia-időszak Bulgáriából és Romániából származó élőállat-beszerzéseire alapozva. Amikor a két országgal kötött megfelelő Európa-megállapodásokhoz csatolandó további jegyzőkönyvekről folyó tárgyalások véget érnek és ratifikálásra kerülnek, az új engedmények hatálybalépése napján új irányítási szabályok lépnek majd életbe.

(4)

A kvóta kiegyenlítettebb elérésének biztosítása érdekében – mialatt igénylésenként kereskedelmileg jövedelmező számú állatot biztosítanak – az importengedélyekre vonatkozó minden egyes kérelem esetén be kell tartani az állatok darabszámára vonatkozó minimum- és maximumértéket.

(5)

Tekintettel a spekuláció megelőzésére, a kvótán belül elérhető mennyiségeket azon piaci szereplők számára kell hozzáférhetővé tenni, akik bizonyítani tudják, hogy harmadik országokból valóban jelentős mennyiségű behozatalt hajtanak végre. Ezt figyelembe véve és a hatékony ügykezelés biztosítása érdekében az érintett kereskedőkkel szemben feltétel, hogy a 2003-as év során legalább 100 darab állat importját végezték el, amennyiben a 100 darab állat szállítását kereskedelmileg jövedelmezőnek lehet tekinteni. A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia piaci szereplői számára engedélyezni kell, hogy az olyan országokból származó import alapján nyújthassák be a kérelmüket, amelyek a 2003-as év során velük szemben harmadik országnak minősültek.

(6)

Amennyiben az ilyen kritériumokat ellenőrizni kell, a kérelmet abban a tagállamban kell bemutatni, ahol az importőr a HÉA-nyilvántartásban szerepel.

(7)

A spekuláció megelőzése érdekében a 2004. január 1-jén az élő szarvasmarha szállításában már nem érintett importőröktől a kvótához való hozzáférést meg kell vonni, az engedélyeket pedig nem lehet átruházni.

(8)

Rendelkezni kell azokról a mennyiségekről, amelyekhez importengedélyt lehet igényelni és csak az elbírálási időszakot követően kerülnek kiosztásra, továbbá – ahol szükséges – egyszeri alkalommal egységes százalékos levonást kell alkalmazni.

(9)

Az intézkedéseket az importengedélyek felhasználásával kell elvégezni. E célból meg kell alkotni a kérelmek benyújtására, továbbá az igénylésekről és engedélyekről adandó információra vonatkozó szabályokat, ahol szükséges, a marha- és borjúhús-ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK bizottsági rendelet (5) és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (6) bizonyos rendelkezései hozzáadásával.

(10)

A gyakorlat azt mutatja, hogy a kvóta megfelelő alkalmazása megköveteli, hogy az engedély névleges tulajdonosa valós importőr legyen. Ennek következtében az ilyen importőrnek aktívan kell részt vennie az érintett állatok megvásárlásában, szállításában és importálásában. Az e tevékenységek igazolásának bemutatását így az engedélyezés biztonságára tekintettel elsődleges követelménynek kell tekinteni.

(11)

A kvóta keretein belül importált állatok szigorú statisztikai ellenőrzésének biztosítására tekintettel az 1291/2000/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdésében meghatározott tűréshatár nem alkalmazható.

(12)

Az 1247/99/EK rendeletet következésképpen hatályon kívül kell helyezni és helyébe e rendeletnek kell lépnie.

(13)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   E rendelet alapján a Közösség és az érintett országok közötti utólagosan egyeztetett csökkentés lehetőségének fenntartásával a 2004. július 1-je és 2005. június 30-a közötti időszakban 153 000 darab, Bulgáriából vagy Romániából származó, 80 kilogrammnál nagyobb, de 300 kilogrammnál kisebb tömegű, a 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 vagy 0102 90 49 KN-kód alá eső, élő szarvasmarha importálható.

A vámkontingens a 09.4537-es sorszámot kapja.

(2)   A vám mértékét 90 %-kal csökkenteni kell.

(3)   Az 1. bekezdésben meghatározott mennyiségeket a bekezdésben megjelölt időszakra a következőképpen kell szakaszosan felosztani:

a)

33 000 darab élő szarvasmarha a 2004. július 1-jétől2004. december 31-ig terjedő időszakban;

b)

60 000 darab élő szarvasmarha a 2005. január 1-jétől2005. március 31-ig terjedő időszakban;

c)

60 000 darab élő szarvasmarha a 2005. április 1-jétől2005. június 30-ig terjedő időszakban.

(4)   Amennyiben a (3) bekezdés a) és b) pontjában említett időszak valamelyike alatt a minden egyes időszakra benyújtott engedélykérelmek által lefedett mennyiség kevesebb, mint a kérdéses időszakban elérhető mennyiség, az időszakra fennmaradó mennyiséget hozzá kell adni a következő időszakra rendelkezésre álló mennyiséghez.

2. cikk

(1)   Az 1. cikkben meghatározott kvótának való megfelelés érdekében a kérelmezőknek természetes vagy jogi személynek kell lenniük, és az importengedélyre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg az érintett tagállam illetékes hatóságai előtt kielégítő módon bizonyítaniuk kell, hogy a 2003-as év során a 0102 90-es HR-alszám alatt legalább 100 darab állatot importáltak.

A kérelmezőknek szerepelniük kell a nemzeti HÉA-nyilvántartásban.

(2)   A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia piaci szereplői az (1) bekezdésben meghatározott, a 2003-as év során velük szemben harmadik országnak minősült országokból származó import alapján is benyújthatják a kérelmüket.

(3)   Az import igazolása kizárólag a szabad forgalomba bocsátást biztosító vámokmánnyal történhet, melyet a vámhatóságok megfelelően záradékoltak és amely a kérelmezőre címzettként utalást tartalmaz.

A tagállamok az első albekezdésben megjelölt okmányok másolatát is elfogadhatják, amennyiben azt az illetékes hatóság megfelelően hitelesítette. Ahol az ilyen másolatokat elfogadják, a tagállamok minden egyes érintett pályázó tekintetében a 3. cikk (5) bekezdésében említett közleményben erről említést tesznek.

(4)   Azok a piaci szereplők, akik 2004. január 1-jén a harmadik országokkal a marha- és borjúhúságazatban folytatott tevékenységüket megszüntették, semmiféle kérelmet nem nyújthatnak be.

(5)   Az olyan vállalatok egyesülésével létrejött vállalat, amelyek mindegyike rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott minimális mennyiségnek megfelelő referenciaimportokkal, kérelme alapjaként ezeket az referenciaimportokat felhasználhatja.

3. cikk

(1)   Az importengedélyekre vonatkozó kérelmeket csak abban a tagállamban lehet benyújtani, amelyben a kérelmező HÉA céljából regisztrálva van.

(2)   Az 1. cikk (3) bekezdésében említett importengedélyekre vonatkozó kérelmek az egyes időszakokra:

a)

legalább 100 darab állatra kell, hogy vonatkozzanak;

b)

nem haladhatják meg az elérhető mennyiség 5 %-át.

Ahol az első albekezdés b) pontjában említett mennyiséget a kérelmek meghaladják, a túllépést figyelmen kívül kell hagyni.

(3)   Az importengedélyekre vonatkozó kérelmeket az 1. cikk (3) bekezdésében említett egyes időszakok első tíz munkanapja során kell benyújtani. Mindazonáltal az első időszakra vonatkozó kérelmeket legkésőbb a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő második csütörtökig kell benyújtani.

(4)   A kérelmezők az 1. cikk (3) bekezdésében említett egyes időszakokra csak egy kérelmet nyújthatnak be. Amennyiben ugyanazon kérelmező egynél több kérelmet nyújt be, a kérelmezőtől származó egyetlen kérelem sem fogadható el.

(5)   Miután a bemutatott okmányokat megvizsgálták, a tagállamok legkésőbb a kérelmek benyújtására nyitva álló időszak végét követő ötödik munkanapig továbbítják a Bizottságnak a kérelmezők és címeik listáját, továbbá a kérelmezett mennyiségeket.

Minden értesítést, ideértve a „tárgytalan” jelentést is, az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával faxon vagy e-mailben továbbítani kell azokban az esetekben, amikor a kérelmeket valóban benyújtották.

4. cikk

(1)   A 3. cikk (5) bekezdésében említett értesítést követően a Bizottság a lehető leghamarabb döntést hoz arról, milyen mértékben lehet a kérelmeket teljesíteni.

(2)   Amennyiben a 3. cikkben említettek alapján a kérelmek által lefedett mennyiségek túllépik a kérdéses időszakban elérhető mennyiségeket, a Bizottság a kérelmezett mennyiségeket illetően egy egyszeri százalékos csökkentés alkalmazásáról határoz.

Amennyiben az első albekezdésben meghatározott csökkentő együttható alkalmazása során kérelmenként kevesebb, mint 100 darab az eredmény, a rendelkezésre álló mennyiséget az érintett tagállamok egyenként 100 darabos importjogosultságot biztosító sorshúzással ítélik meg. Amennyiben a maradvány 100 darabnál kevesebb, azt egyszeri mennyiségnek kell tekinteni.

(3)   A Bizottságnak a kérelmek elfogadására vonatkozó döntése alá tartozó engedélyeket a lehető leghamarabb ki kell bocsátani.

5. cikk

(1)   Az importengedélyeket a kérelmet benyújtó piaci szereplő nevére kell kibocsátani.

(2)   Az engedélykérelmek és az engedélyek a következőket tartalmazzák:

a)

a 8. mezőben a származási ország;

b)

a 16. mezőben a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok következő csoportja: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49;

c)

a 20. mezőben a kvóta sorszáma (09.4537) és a II. mellékletben említett bejegyzések közül legalább egy.

Az engedély együtt jár azzal a kötelezettséggel, hogy az importnak az a) pontban említett országból kell származnia.

6. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése ellenére az e rendelet alapján kibocsátott importengedélyek nem ruházhatók át, és csak akkor biztosítanak jogosultságot a vámkontingens alapján, ha ugyanarra a névre és címre szólnak, mint amelyet a szabad forgalomba bocsátásról szóló kísérő vámnyilatkozatban címzettként tüntettek fel.

(2)   Az 1445/95/EK rendelet 3. cikkétől eltérve az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján kibocsátott importengedélyek érvényessége 150 nap. Az importengedélyek nem lehetnek érvényesek 2005. június 30-a után.

(3)   Az importengedélyre vonatkozó biztosíték darabonként 20 euró, azt a kérelmezőnek az engedélykérelemmel együtt kell benyújtania.

(4)   Az importengedélyek az egész Közösségben érvényesek.

(5)   Az 1291/2000/EK rendelet 50. cikke (1) bekezdésének megfelelően a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámnyilatkozat elfogadásának napján alkalmazandó teljes közös vámtarifa vámját kell egyesíteni minden, az importengedélyen feltüntetett mennyiséget meghaladó, importált mennyiség tekintetében.

(6)   Az 1291/2000/EK rendelet III. címe 4. szakasza rendelkezései ellenére a biztosítékot nem szabad addig kibocsátani, amíg bizonyíték nincs arra, hogy az engedély névleges tulajdonosa felel kereskedelmileg és logisztikailag az érintett állatok megvásárlásáért, szállításáért és a szabad forgalomba bocsátást lehetővé tevő vámkezeléséért. Az ilyen bizonyíték legalább a következőket tartalmazza:

a)

az eredeti kereskedelmi számla vagy hiteles másolata, melyet az eladó vagy képviselője a névleges tulajdonos nevére állított ki – mindkettő az exportáló harmadik országban létesült –, és a névleges tulajdonos által teljesített fizetés, vagy a névleges tulajdonos által az eladó javára nyitott, visszavonhatatlan akkreditív igazolása;

b)

hajórakjegy, vagy ahol lehetséges, a névleges tulajdonos nevére, az érintett állatokra vonatkozóan felvett közúti vagy légi szállítás okmánya;

c)

az IM 4 nyomtatvány 8. számú példánya, melyen a 8. mezőben egyedüli bejegyzésként a tulajdonos neve és címe kerül feltüntetésre.

7. cikk

Az exportáló ország által kibocsátott EUR.1 szállítási bizonyítvány bemutatásakor vagy a jegyzőkönyveknek megfelelő, az exportőr által készített számlanyilatkozat bemutatásakor az importált állatoknak a Bulgáriával és Romániával kötött Európa-megállapodásokhoz csatolt 4. jegyzőkönyvvel összhangban az 1. cikkben meghatározott követelményeknek kell megfelelniük.

8. cikk

E rendeletnek megfelelően az 1291/2000/EK és az 1445/95/EK rendeletet kell alkalmazni.

9. cikk

Az 1247/1999/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Azokat az importjogosultságokra vonatkozó kérelmeket, amelyeket az 1247/1999/EK rendelet alapján nyújtottak be, automatikusan el kell utasítani.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 29-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 8., 2003.1.14., 18. o.

(3)  HL L 102., 2003.4.24., 60. o.

(4)  HL L 150., 1999.6.17., 18. o. A legutóbb az 1144/2003/EK rendelettel (HL L 160., 2003.6.28., 44. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb a 852/2003/EK rendelettel (HL L 123., 2003.5.17., 9. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 152, 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 325/2003 rendelettel (HL L 47., 2003.2.21., 21. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

EK-fax: (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Kérelem a(z) 1204/2004 rendelet alapján

Sorszám: 09.4537

Image


II. MELLÉKLET

A 5. cikk (2) bekezdése c) pontjának bejegyzései

—   spanyolul: Reglamento (CE) no 1204/2004

—   csehül: Nařízení (ES) č. 1204/2004

—   dánul: Forordning (EF) nr. 1204/2004

—   németül: Verordnung (EG) Nr. 1204/2004

—   észtül: Määrus (EÜ) nr 1204/2004

—   görögül: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2004

—   angolul: Regulation (EC) No 1204/2004

—   franciául: Règlement (CE) no 1204/2004

—   olaszul: Regolamento (CE) n. 1204/2004

—   lettül: Regula (EK) Nr. 1204/2004

—   litvánul: Reglamentas (EB) Nr. 1204/2004

—   magyarul: Az 1204/2004/EK rendelet

—   hollandul: Verordening (EG) nr. 1204/2004

—   lengyelül: Rozporządzenie (WE) nr 1204/2004

—   portugálul: Regulamento (CE) n.o 1204/2004

—   szlovákul: Nariadenie (ES) č. 1204/2004

—   szlovénul: Uredba (ES) št. 1204/2004

—   finnül: Asetus (EY) N:o 1204/2004

—   svédül: Förordning (EG) nr 1204/2004


30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/39


A BIZOTTSÁG 1205/2004/EK RENDELETE

(2004. június 29.)

a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, csemegeszőlő, alma és őszibarack) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 35. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1961/2001/EK bizottsági rendelet (2) megállapította a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikke (1) bekezdésének értelmében a gazdaságilag jelentős export biztosításához szükséges mértékben, a Szerződés 300. cikkének megfelelően megkötött megállapodásokból származó korlátokat tiszteletben tartva, a Közösség által exportált termékekre export-visszatérítés állapítható meg.

(3)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikke (2) bekezdésének értelmében gondot kell fordítani arra, hogy a visszatérítés szabályozása nyomán kialakult kereskedelmi folyamatokban ez ne okozzon zavart. A fenti ok, valamint a gyümölcs- és zöldségexport idényjellege miatt minden egyes termékre kvótát kell megállapítani a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (3) által meghatározott, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra alapján. E mennyiségeket az érintett termékek romlandósága mértékének figyelembevételével kell elosztani.

(4)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (4) bekezdésének értelmében a visszatérítések mértékét egyrészt a gyümölcs- és zöldségfélék jelenlegi vagy várható közösségi piaci árai és kínálata, másrészt pedig a nemzetközi kereskedelemben érvényes jelenlegi vagy várható árak alapján kell meghatározni. Figyelembe kell továbbá venni a kereskedelmi és szállítási költségeket, valamint a tervezett kivitel gazdasági vonatkozásait.

(5)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikke (5) bekezdésének értelmében a közösségi piaci árakat az exportálás szempontjából legkedvezőbb árak figyelembevételével kell meghatározni.

(6)

A nemzetközi kereskedelemben uralkodó állapotok vagy egyes piacok különleges követelményei szükségessé tehetik bizonyos termékekre vonatkozó visszatérítések differenciálását a termék rendeltetési helyének függvényében.

(7)

Gazdaságilag számottevő kivitel jelenleg – a közösségi forgalmazási előírások szerinti – extra, I. és II. osztályú paradicsom, narancs, csemegeszőlő, alma és őszibarack esetében érhető el.

(8)

A rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében, valamint a közösségi export szerkezetét figyelembe véve pályázatot kell meghirdetni, és meg kell határozni az érintett időszakra vonatkozó visszatérítések mértékét, valamint a tervezett mennyiségeket.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1.   Pályázat meghirdetésére kerül sor az A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztására vonatkozóan. Az érintett termékeket, a pályázatok benyújtásának időszakát, a visszatérítés indikatív mértékét és a tervezett mennyiségeket a melléklet tartalmazza.

2.   Az 1291/2000 bizottsági rendelet (4) 16. cikkében említett, az élelmiszer-segélyezés keretében kibocsátott engedélyeket nem sorolják az e rendelet mellékletében említett mennyiséghez.

3.   Az 1961/2001/EK rendelet 5. cikke (6) bekezdése alkalmazásának sérelme nélkül, az A3 engedély három hónapig érvényes.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 29-én

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.)módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb az 537/2004/EK rendelettel (HL L 86., 2004.3.24., 9. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb a 2180/2003/EK rendelettel (HL L 335., 2003.12.22., 51. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.


MELLÉKLET

A GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGFÉLÉK (PARADICSOM, NARANCS, CSEMEGESZŐLŐ, ALMA ÉS ŐSZIBARACK) EXPORTÁLÁSÁRA VONATKOZÓ, A3 RENDSZERŰ KIVITELI ENGEDÉLYEK ELOSZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS PÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSE

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2004. július 5-től július 6-ig

Termékkód (1)

Rendeltetési hely kódja (2)

Visszatérítés mértéke

(euró/nettó t)

Tervezett mennyiség

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

1 874

0805 10 10 9100

0805 10 30 9100

0805 10 50 9100

A00

25

615

0806 10 10 9100

A00

19

6 627

0808 10 20 9100

0808 10 50 9100

0808 10 90 9100

F04, F09

30

2 541

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

13

9 708


(1)  A termékkódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

(2)  Az A sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK rendelet II. melléklete határozza meg. A rendeltetési helyek numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

F03

:

Minden rendeltetési hely, Svájc kivételével.

F04

:

Hongkong, Szingapúr, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thaiföld, Tajvan, Pápua Új-Guinea, Laosz, Kambodzsa, Vietnam, Japán, Uruguay, Paraguay, Argentína, Mexikó, Costa Rica.

F08

:

Minden rendeltetési hely, Bulgária kivételével.

F09

:

Az alábbi rendeltetési helyek:

Norvégia, Izland, Grönland, Feröer-szigetek, Románia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia és Montenegró, Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizsztán, Moldova, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Ukrajna, Szaúd-Arábia, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emírségek (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, Fujairah), Kuvait, Jemen, Szíria, Irán, Jordánia, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador, Kolumbia,

afrikai országok és területek, Dél-Afrika kivételével,

a 800/1999/EK bizottsági rendelet 36. cikkében felsorolt rendeltetési helyek (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.).


30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/42


A BIZOTTSÁG 1206/2004/EK RENDELETE

(2004. június 29.)

a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2004. július 1-jétől2005. június 30-ig terjedő időtartam)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A WTO CXL jegyzéke kötelezővé teszi a Közösség számára, hogy 50 700 tonna feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozóan éves behozatali vámkontingenst nyisson. A végrehajtási szabályokat a 2004. július 1-jén kezdődő 2004/2005-ös kontingensévre kell létrehozni.

(2)

A vámkontingens alá tartozó fagyasztott marhahús importja vámfizetési kötelezettséggel jár, továbbá meg kell felelnie a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) I. melléklete harmadik részéhez tartozó 7. melléklet 13-as sorszáma alatt található feltételeknek. A vámkontingensnek a fent említett intézkedésekre bontását a múltban megvalósult, hasonló importok tekintetében nyert tapasztalat figyelembe vételével kell elvégezni.

(3)

A spekuláció elkerülése érdekében a kvótához való hozzáférést csak azon aktív feldolgozók számára szabad engedélyezni, akik a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1976. december 21-i 77/99/EGK tanácsi irányelv (3) 8. cikkével összhangban engedélyezett feldolgozóüzemben végeznek feldolgozást, vagy Ciprus, a Cseh köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia azon feldolgozói tekintetében, akik a feldolgozott hústermékek Közösségbe irányuló exportjára a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelv (4) alapján kiadott engedéllyel rendelkeznek.

(4)

A vámkontingens alá eső, a Közösségbe irányuló import esetén az 1254/1999/EK rendelet 29. cikke (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően importengedélyt kell bemutatni. Az engedélyek kiadása az importjogosultságoknak a jogosult feldolgozók kérelmei alapján történt kiosztását követően lehetséges. A mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) és a marha- és borjúhúságazat-beli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK bizottsági rendelet (6) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendelet alapján kibocsátott importengedélyek esetén.

(5)

A spekuláció megelőzése érdekében a feldolgozók számára az importengedélyeket kizárólag a számukra importjogosultsággal ellátott mennyiségekre bocsátják ki. Továbbá – ugyanebből az okból – a biztosítékot az importjogosultságra irányuló kérelemmel együttesen kell benyújtani. A mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet (7) értelmében az engedélyezett jogosultságoknak megfelelő importengedélyekre irányuló kérelem elsődleges követelménynek minősül.

(6)

A kvótamennyiségek teljes mértékű felhasználására tekintettel az importengedélyekre irányuló kérelmek benyújtására végső határidőt kell megszabni, továbbá rendelkezni kell a határidő elteltéig meg nem kérelmezett mennyiségek további kiosztásáról. A korábbi tapasztalatok alapján csak olyan feldolgozók tekinthetőek jogosultnak, akik az összes, a kezdetekkor megkapott importjogosultságukat importengedélyre váltották át.

(7)

A vámkontingens alkalmazása az import szigorú felügyeletét és a felhasználásra és a rendeltetési helyre irányuló hatékony ellenőrzést követel meg. A feldolgozást tehát kizárólag az importengedélyben megjelölt létesítményben lehet elvégezni.

(8)

Biztosítékot kell benyújtani annak érdekében, hogy az importált hús a vámkontingens előírásainak megfelelően kerül felhasználásra. A biztosíték mértékét a vámkontingens keretein belül és az azon kívül alkalmazandó vám közötti különbséget figyelembe véve kell meghatározni.

(9)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendeletben meghatározott feltételek alapján a 2004. július 1-től2005. június 30-ig terjedő időszakra 50 700 tonna, a 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 vagy 0206 29 91 KN-kód alá eső, a Közösségben feldolgozásra szánt csontos fagyasztott marhahús számára kerül vámkontingens (a továbbiakban: a kvóta) megnyitásra.

2. cikk

1.   E rendelet céljai érdekében az A-termék olyan feldolgozott terméket jelent, amely az 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 vagy 1602 50 80 KN-kód alá tartozik, nem tartalmaz a szarvasmarhafélék közé tartozó állatok húsától eltérő eredetű húst, a kollagén/fehérje arány nem haladja meg benne a 0,45-os értéket és tömegszázalékban 20 % színhúst tartalmaz a húsos és kocsonyás belsőségek és szalonna kivételével a teljes nettó tömeg legalább 85 %-ára vonatkoztatva.

A kollagéntartalmat úgy kell kiszámolni, hogy a hidroxiprolin-tartalmat a 8-as faktorral meg kell szorozni. A hidroxiprolin-tartalmat a 3496-1994-es ISO módszernek megfelelően kell meghatározni.

A zsírt nem tartalmazó színmarhahús-tartalmat a 2429/86/EGK bizottsági rendelet (8) mellékletében meghatározott eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

A belsőségek közé tartoznak a következők: a fej és a róla származó darabok (a füleket is ideértve), a lábak, a farok, a szív, a tőgy, a máj, a vese, a borjúmirigy (a csecsemőmirigy és a hasnyálmirigy), az agyvelő, a tüdő, a torok, a vastag dagadó, a lép, a nyelv, a cseplesz, a gerincvelő, a fogyasztásra alkalmas bőr, a nemzőszervek (azaz a méh, a petefészek és a here), a pajzsmirigy és az agyalapi mirigy.

A terméket megfelelő hőkezelés alá kell vetni, amely a húsfehérjék koagulációját a teljes termékben biztosítja, továbbá a termékben nem figyelhető meg semmiféle rózsaszínes folyadék a vágott felszínen, ha a terméket a legvastagabb részen áthaladó vonal mentén megvágják.

2.   E rendelet céljai érdekében a B-termék olyan marhahús tartalmazó termék, amely eltér:

a)

az 1254/1999/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott termékektől;

b)

az (1) bekezdésben említett termékektől.

Mindazonáltal azokat a 0210 20 90 KN-kód alá tartozó termékeket, melyeket a célból szárítottak vagy füstöltek, hogy a friss hús színe és állaga teljes mértékben eltűnjön, továbbá amelynek víz/fehérjetartalma nem haladja meg a 3,2-es átlagot, B-terméknek kell tekinteni.

3. cikk

1.   Az 1. cikkben említett összmennyiséget kétfelé kell osztani:

a)

40 000 tonna, A-termékek előállítására szánt fagyasztott marhahús;

b)

10 700 tonna, B-termékek előállítására szánt fagyasztott marhahús.

2.   A kvótát a következő sorszámokkal kell ellátni:

09.4057 az (1) bekezdés a) pontjában említett mennyiségek esetén,

09.4058 az (1) bekezdés b) pontjában említett mennyiségek esetén.

3.   A fagyasztott marhahús esetén alkalmazandó importvámok a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete harmadik részéhez tartozó 7. melléklet 13-as sorszáma alatt találhatóak.

4. cikk

1.   A kvóta keretein belüli importjogosultságokra irányuló kérelmeket csak a következő feldolgozóüzemek, vagy a megbízásukból eljárók nyújthatják be:

a)

a 77/99/EGK irányelv 8. cikkével összhangban engedélyezett feldolgozóüzemek és amelyek legalább 2003. július 1-je óta a feldolgozott, marhahústartalmú hústermékek terén aktív termelést folytatnak;

b)

a 72/462/EGK irányelv 4. és 5. fejezete alapján a Közösségbe irányuló exportengedéllyel rendelkező feldolgozóüzemek Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia területén, és amelyek legalább 2003. július 1-je óta a feldolgozott, marhahústartalmú hústermékek terén aktív termelést folytatnak.

A 3. cikk (1) bekezdésében említett egyes mennyiségek esetén az importjogosultságokra vonatkozóan minden egyes engedéllyel rendelkező feldolgozóüzem tekintetében csak egy kérelem fogadható el, amely nem haladhatja meg az egyes elérhető mennyiségek 10 %-át.

Az importjogosultságokra vonatkozó kérelmeket csak abban a tagállamban lehet benyújtani, amelyben a kérelmező HÉA céljából regisztrálva van.

2.   A 100 kilogrammonként 6 euró biztosítékot az importjogosultságra irányuló kérelemmel együttesen kell benyújtani.

3.   A teljesítésnek az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott feltételekkel történő igazolását az importjogosultságokra irányuló kérelemmel együttesen kell benyújtani.

Az illetékes nemzeti hatóság dönt arról, milyen dokumentumot tekint elfogadhatónak az említett feltételekkel megvalósult teljesítés igazolásaként.

5. cikk

1.   Az A- vagy B-termékek előállítására vonatkozó importjogosultságokra irányuló minden kérelmet a csontos húsra vonatkoztatott egyenértékben kell meghatározni.

E bekezdés céljából 100 kilogramm csontos marhahús 77 kilogramm csontozott húsnak felel meg.

2.   Az A- vagy B-termékek előállítására vonatkozó importjogosultságokra irányuló kérelmeknek legkésőbb a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő második péntekig, brüsszeli idő szerint 13.00 óráig kell megérkeznie az illetékes hatósághoz.

3.   Legkésőbb az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetést követő negyedik péntekig a tagállamok továbbítják a Bizottságnak külön mindkét kategóriára vonatkozóan a kérelmezők listáját és a kérelmezett mennyiségeket, az érintett feldolgozóüzemek engedélyezési számával együtt.

Minden értesítést, ideértve a „tárgytalan” jelentést is, az I. és II. mellékletben szereplő formanyomtatványok felhasználásával kell faxon vagy e-mailben továbbítani.

4.   A Bizottság a lehető leghamarabb határoz arról, hogy milyen mértékben kerülnek a kérelmek elfogadásra, és ahol szükséges, meghatároz azt a kérelmezett mennyiség százalékos arányában.

6. cikk

1.   A fagyasztott marhahús bármely importja esetén, ahol az 5. cikk (4) bekezdésének megfelelően importjogosultságot nyertek, az importengedélyt be kell mutatni.

2.   A 4. cikk (2) bekezdésében említett biztosíték tekintetében az engedélyezett importjogosultságoknak megfelelő importengedélyre irányuló kérelem elsődleges követelménynek minősül a 2220/85/EGK rendelet 20. cikke (2) bekezdése értelmében.

Amennyiben az 5. cikk (4) bekezdése alkalmazása során a Bizottság csökkentő együtthatót határoz meg, a benyújtott biztosítékot vissza kell téríteni azon kérelmezett importjogosultságok tekintetében, amelyek meghaladják az engedélyezett importjogosultságok mértékét.

3.   Az engedélyezett importjogosultságok keretein belül a feldolgozó legkésőbb 2005. február 18-ig nyújthat be importengedélyre irányuló kérelmet.

4.   A feldolgozók számára kibocsátott importjogosultságok az engedélyezett jogosultságoknak megfelelő mennyiségekre kiállított importengedélyekre jogosítanak fel.

Az engedélykérelmek benyújtása kizárólag:

a)

abban a tagállamban lehetséges, amelyben az importjogosultságokra vonatkozó kérelmet benyújtották;

b)

olyan feldolgozók vagy meghatalmazottaik által lehetséges, akik számára importjogosultságot biztosítottak.

5.   A biztosítékot az importálással egyidejűleg kell az illetékes hatóságnál benyújtani annak biztosítása érdekében, hogy az importjogosultságot szerzett feldolgozó az importálás napját követő három hónapon belül rendelkezni fog a teljes mennyiségű hússal, melyet a megkívánt késztermékhez az engedélykérelemben feltüntetett létesítményébe importálnak.

A biztosíték összege a III. mellékletben kerül meghatározásra.

7. cikk

Az 1291/2000/EK és az 1445/95/EK rendeletet kell alkalmazni, kivéve ahol e rendelet másképpen rendelkezik.

8. cikk

1.   Az engedélykérelem és az engedély a következő információt tartalmazza:

a)

a 8. mezőben a származási ország;

b)

a 16. mezőben az 1. cikkben említett, megfelelő KN-kódok;

c)

a 20. mezőben a IV. mellékletben felsoroltak közül legalább egy jelölés.

2.   Az importengedélyek az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (1) bekezdésének megfelelően a kibocsátás napját követő 120 napig érvényesek. Az importengedélyek nem lehetnek érvényesek 2005. június 30. után.

3.   Az 1291/2000/EK rendelet 50. cikke (1) bekezdésének megfelelően a szabad forgalomba bocsátás napján alkalmazandó teljes közös vámtarifa alapján meghatározott vámot kell egyesíteni minden, az importengedélyen feltüntetett mennyiséget meghaladó, importált mennyiség tekintetében.

9. cikk

1.   Azon mennyiségek esetén, amelyekre az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott határidőig importjogosultságokra, továbbá amely mennyiségekre 2005. február 18-ig importengedélyre irányuló kérelmet nem nyújtanak be, új importjogosultságok megállapítására kerül sor.

E célból a tagállamok legkésőbb 2005. február 25-ig a Bizottságnak továbbítják az azokra a mennyiségekre vonatkozó részleteket, melyek esetén nem érkezett kérelem.

2.   A Bizottság a lehető leghamarabb határoz az (1) bekezdésben meghatározott mennyiségeknek az A- és B-termékekre való lebontását illetően. Eközben az 5. cikk (4) bekezdésének megfelelően nyújtott importjogosultságoknak a mindkét kategóriában tapasztalható mindenkori felhasználását figyelembe veszi.

3.   A fennmaradó mennyiségek kiosztását azokra a feldolgozókra kell korlátozni, akik az 5. cikk (4) bekezdése alkalmazásával számukra biztosított összes importjogosultság tekintetében kérelmeztek importengedélyeket.

4.   A 4–8. cikket kell alkalmazni a fennmaradó mennyiségek importja esetén.

Mindazonáltal ebben az esetben az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott kérelmezési időpont 2005. március 18-ra, az 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott értesítési időpont pedig 2005. március 25-re változik.

10. cikk

A tagállamok létrehozzák a fizikai és dokumentációs ellenőrzőrendszert annak biztosítása érdekében, hogy az importot követő három hónapon belül a feldolgozóüzemben a hús az érintett importengedélyben feltüntetett termékkategóriának megfelelően teljes mennyiségében feldolgozásra kerüljön.

A rendszer magában foglalja a mennyiségnek és a minőségnek a feldolgozás kezdetekor, annak során és befejezésekor végzett fizikai ellenőrzést. E célból a feldolgozóknak bármikor tudniuk kell igazolni az importált hús eredetét és felhasználását a megfelelő feldolgozási jelentések felmutatásával.

A feldolgozási módnak az illetékes hatóság által megadott műszaki jóváhagyása a szükséges mértékig lehetővé teheti a csepegésből és nyesésből származó veszteséget.

A késztermék minőségének és a feldolgozó által meghatározott termékösszetételnek való megfelelőség igazolása érdekében a tagállamok a termékekből reprezentatív mintákat vesznek és elemzik azokat. Az ilyen műveletek költségei az érintett feldolgozót terhelik.

11. cikk

1.   A 6. cikk (5) bekezdésében meghatározott biztosítékot arányosan kell felszabadítani arra a mennyiségre vonatkozóan, amely esetén az import napjától számított hét hónapon belül az illetékes hatóság előtt hitelt érdemlően bizonyítják, hogy az importált hús teljes mennyisége vagy egy része a kívánt létesítményben az import napját követő három hónapon belül az érintett termékké való feldolgozásra került.

Mindazonáltal amennyiben a feldolgozásra az első albekezdésben meghatározott időhatáron túl kerül sor, a biztosítékot úgy kell felszabadítani, hogy összegét 15 %-kal plusz a határidő túllépésének minden egyes napjára vonatkozóan a fennmaradó összeg 2 %-ával csökkenteni kell.

Amennyiben az első albekezdésben meghatározott hét hónapos határidőn belül a feldolgozás tényének bizonyítéka megalapozást nyer, és a hét hónapot követő 18 hónapon belül bemutatásra kerül, az elvesztett összeg, a biztosíték összegének 15 %-ával csökkentve, visszafizetésre kerül.

2.   A biztosítéknak a 6. cikk (5) bekezdésének megfelelően fel nem szabadított része elvész, azt vámként vissza kell tartani.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 29-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 2344/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 346., 2003.12.31., 38. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 26., 1977.1.31., 85. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelet által módosított irányelv.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 636/2004/EK rendelettel (HL L 100., 2004.4.6., 9. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb a 360/2004/EK rendelettel (HL L 63., 2004.2.28., 13. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb a 673/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 17. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 210., 1986.8.1., 39. o.


I. MELLÉKLET

EK-fax: (32 2) 299 85 70

e-mail: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

A 1206/2004/EK rendelet 5. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazása

A-termék — sorszám 09.4057

Image


II. MELLÉKLET

EK-fax: (32 2) 299 85 70

e-mail: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

A 1206/2004/EK rendelet 5. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazása

B-termék — sorszám 09.4058

Image


III. MELLÉKLET

A BIZTOSÍTÉK ÖSSZEGE (1)

(EUR/1000 kilogramm nettó tömegben)

Termék

(KN-kód)

A-termékek előállítására

B-termékek előállítására

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Az alkalmazandó átváltási árfolyam a biztosíték benyújtását megelőző napon érvényes átváltási árfolyam.


IV. MELLÉKLET

8. cikk (1) bekezdése c) pontja bejegyzései

—   spanyolul: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 1206/2004

—   csehül: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 1206/2004

—   dánul: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1206/2004

—   németül: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1206/2004

—   észtül: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 1206/2004

—   görögül: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2004

—   angolul: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1206/2004

—   franciául: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 1206/2004

—   olaszul: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1206/2004

—   lettül: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 1206/2004

—   litvánul: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 1206/2004

—   magyarul: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 1206/2004/EK rendelet

—   hollandul: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1206/2004

—   lengyelül: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 1206/2004

—   portugálul: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 1206/2004

—   szlovákul: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 1206/2004

—   szlovénul: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 1206/2004

—   finnül: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1206/2004

—   svédül: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1206/2004


30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/52


A BIZOTTSÁG 1207/2004/EK RENDELETE

(2004. június 29.)

a behozatali vámok módosításáról a gabonaágazatban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 1766/92/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokkal kapcsolatos alkalmazási szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A behozatali vámokat a gabonaágazatban a 1114/2004/EK rendelet rögzítette (3).

(2)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy amennyiben alkalmazásuk időszakában a behozatali vámok számított átlaga 5 EUR/t-val eltér a vám rögzített mértékétől, megfelelő kiigazítást kell végrehajtani. A jelzett eltérés bekövetkezett. Szükséges tehát a 1114/2004/EK rendeletben rögzített behozatali vámok kiigazítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1114/2004/EK rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet I. és II. melléklete lép.

2. cikk

E rendelet 2004. június 30-án lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 29-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 181., 1992.7.1., 21. o. A legutóbb a(z) 1104/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 1. o) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb a(z) 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o) módosított rendelet.

(3)  HL L 214., 2004.6.16., 3. o. Az 1189/2004/EK rendelettel (HL L 228., 2004.6.29., 3. o) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1766/1992/EGK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(euró/ tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

9,06

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

29,47

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

44,23

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

44,23

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

29,47


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

tonnánként 3 euró, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

tonnánként 2 euró, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr tonnánként 24 eurós átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(a 2004. június 15. és 2004. június 28. közötti időszakban)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

155,80 (4)

145,80 (4)

125,80 (4)

106,14 (4)

Felár az öbölbeli árhoz

9,56

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz

9,13

 

 

2.

Fuvardíjak/költségek

Mexikói-öböl–Rotterdam 21,78 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 31,52 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(4)  Fob Duluth


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/55


AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK KÉPVISELŐI ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZAT

(2004. június 23.)

az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága bírájának kinevezéséről

(2004/524/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 224. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 140. cikkére,

tekintettel a 2003-as csatlakozási okmányra és különösen annak 46. cikke (1) bekezdésére és (2) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2003-as csatlakozási okmány 46. cikke (1) bekezdése az Elsőfokú Bíróság tíz bírájának kinevezéséről rendelkezik. Ugyanezen cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében e bírák közül ötnek a megbízatása 2004. augusztus 31-én jár le. E bírákat sorsolással kell kiválasztani. A többi bíró megbízatása 2007. augusztus 31-én jár le.

(2)

A 2004. május 1. és 2007. augusztus 31. közötti időtartamra az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága bíráinak kinevezéséről szóló, 2004. május 1-jei 2004/490/EK, Euratom határozattal (1) mindössze négy bírót neveztek ki, mivel az ötödik bíró kinevezését el kellett halasztani.

(3)

Ezennel ki kell nevezni az ötödik bírót,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZNAK:

1. cikk

A 2004. július 1. és 2007. augusztus 31. közötti időtartamra Verica TRSTENJAK asszonyt az Elsőfokú Bíróság bírájának nevezik ki.

2. cikk

Ez a határozat 2004. július 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 23-án

A. ANDERSON

az elnök


(1)  HL L 169., 2004.5.1., 23. o.


Európai Központi Bank

30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/56


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2004. június 3.)

az Európai Csaláselleni Hivatalnak az Európai Központi Bankot érintő, a csalás, a korrupció és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól, valamint az Európai Központi Bank személyzete alkalmazási feltételeinek módosításáról

(EKB/2004/11)

(2004/525/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 4. cikkének (1) és (6) bekezdéseire,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 12.3. és 36.1. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank (EKB) Általános Taná- csának az alapokmány 47.2. cikkének ötödik francia bekezdésével összhangban való közreműködésére,

tekintettel az EKB személyzeti bizottságának véleményére,

mivel:

(1)

Az 1073/1999/EK rendelet (a továbbiakban: OLAF-ren- delet) alapján a csalás, a korrupció és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységgel szembeni küzdelem céljából az EK- és az Euratom-Szerződések által vagy azok alapján létrehozott intézményeken, szerveken, hivatalokon és ügynökségeken belül az Európai Csaláselleni Hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) kezdeményezi és folytatja le a csalással kapcsolatos igazgatási vizsgálatokat. Az OLAF-rendelet alapján a belső vizsgálatok a hivatali feladatok ellátásával kapcsolatos olyan súlyos esetekre terjedhetnek ki, mint például ezen intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek személyzetének tagjai által elkövetett olyan kötelezettségmulasztások, amelyek fegyelmi vagy – az esetnek megfelelően – büntetőeljárást vonhatnak maguk után, illetve az intézmények vagy szervek az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata vagy egyéb alkalmazottjaira vonatkozó alkalmazási feltételek (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) rendelkezéseinek hatálya alá nem tartozó tagjainak, az irodák és ügynökségek ilyen vezetőinek, illetve az intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek személyzete ilyen tagjainak a fentiekkel egyenértékű kötelezettségmulasztásai.

(2)

Az EKB esetében az ilyen hivatali feladatokat és kötelezettségeket, különösen a szakmai magatartásra és titoktartásra vonatkozó kötelezettségeket a) az Európai Központi Bank személyzetének alkalmazási feltételei; b) az Európai Központi Bank személyzeti szabályzata; c) az alkalmazási feltételeknek a rövid távra szóló alkalmazásról szóló I. melléklete; d) az Európai Központi Banknak a rövid távra szóló alkalmazásról szóló szabályai tartalmazzák; valamint további iránymutatást biztosít e) az Európai Központi Bank magatartási kódexe (2); és f) a Kormányzótanács tagjainak magatartási kódexe (3) (a továbbiakban együttesen: az EKB alkalmazási feltételei).

(3)

Az OLAF-rendelet 4. cikkének (1) bekezdése alapján az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmével, valamint a csalással és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bármely egyéb jogellenes tevékenységgel szembeni küzdelemmel összefüggésben a Hivatal „az intézményeken, szerveken, hivatalokon és ügynökségeken belül igazgatási vizsgálatot folytat le”; az OLAF-rendelet 4. cikkének (6) bekezdése alapján pedig minden intézmény, szerv, hivatal és ügynökség köteles olyan határozatot elfogadni, amely „különösen a következőkre vonatkozó szabályokat tartalmazza: a) az intézmények és szervek tagjainak, tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak, valamint a hivatalok és ügynökségek igazgatóságának és tisztviselőinek és alkalmazottainak azon kötelezettségei, hogy a Hivatal képviselőivel együttműködjenek és számukra információt szolgáltassanak; b) a Hivatal alkalmazottai által a belső vizsgálatok lefolytatásakor betartandó eljárások és a belső vizsgálatok lefolytatásában érintett személyek jogainak garanciái.” A közösségi esetjoggal összhangban a Hivatal kizárólag megfelelően alapos gyanú alapján indíthat vizsgálatot (4).

(4)

Az OLAF-rendelet (4. cikk (1) bekezdésének második bekezdése) alapján a belső vizsgálatokat a Szerződések szabályaira, különösen az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvre tekintettel, illetve a személyzeti szabályzat megfelelő figyelembevételével folytatják le. A Hivatal belső vizsgálatait az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke (2) bekezdésére, illetve a tagállamokban alkalmazandó és a Bíróság által elismert olyan egyéb jogelvekre és alapvető jogokra tekintettel végzi, mint például a jogi tanácsadás bizalmas jellege („legal privilege”).

(5)

A belső vizsgálatokat az OLAF-rendeletben és az annak végrehajtása céljából az egyes intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek által elfogadott határozatokban meghatározott eljárásokkal összhangban folytatják le. E végrehajtási határozat elfogadásakor az EKB köteles indokolni a Szerződés 105. és 106. cikkei által az EKB-ra ruházott egyedi feladatokat és kötelezettségeket érintő belső vizsgálatok korlátozásait. Ezeknek a korlátozásoknak egyrészről biztosítaniuk kell az EKB bizonyos információinak szükségszerűen bizalmas jellegét, másrészről pedig meg kell valósítaniuk a csalással szembeni küzdelem támogatására irányuló jogalkotói szándékot. Ezektől az egyedi feladatoktól és kötelezettségektől eltekintve, az EKB-t (e határozat céljából is) a többi közösségi intézményhez és szervhez hasonló közigazgatási intézményként kell kezelni.

(6)

Kivételes esetekben az EKB-nál feladatai végzése céljából tartott egyes bizalmas információknak az EKB-n kívüli terjesztése súlyosan veszélyeztetheti az EKB működését. Az ilyen esetekben az Igazgatóság határoz arról, hogy hozzáférést biztosítanak-e az információkhoz a Hivatal részére, illetve továbbítják-e az információkat annak számára. Olyan területekről származó információk esetében, mint például a monetáris politikai határozatok vagy a devizatartalékok kezelésével kapcsolatos műveletek, illetve a devizapiacokon való beavatkozások, csak az egy évnél régebbi információkhoz lehet hozzáférést biztosítani. Egyéb területeken (mint például a prudenciális felügyeleti szervektől a pénzügyi rendszer vagy az egyes hitelintézetek stabilitásával kapcsolatban kapott adatok és az euróbankjegyek jelenlegi és a jövőbeni biztonsági elemeivel és műszaki előírásaival kapcsolatos információk) a korlátozásnak nincs időbeli megszorítása. Bár ez a határozat az olyan információkat, amelyeknek az EKB-n kívüli terjesztése súlyosan veszélyeztetheti az EKB működését, meghatározott működési területekre való hivatkozással írja körül, szükséges rendelkezni annak lehetőségéről, hogy a határozatot hozzá lehessen igazítani az előre nem látható fejleményekhez, annak biztosítása érdekében, hogy az EKB folytatni tudja a Szerződés által ráruházott feladatok teljesítését.

(7)

E határozat figyelembe veszi azt a tényt, hogy az EKB Kormányzótanácsának vagy Általános Tanácsának azon tagjai, akik az EKB Igazgatóságának egyidejűleg nem tagjai, a KBER-rel kapcsolatos szerepük mellett hazai tisztségeket is betöltenek. Az ilyen hazai tisztségek betöltését a nemzeti jog szabályozza, és az nem tárgya a Hivatal belső vizsgálatainak. E határozat ezért az ilyen személyeknek kizárólag az EKB irányító szerveinek tagjaként végzett szakmai tevékenységei vonatkozásában alkalmazandó. Az Általános Tanács tagjainak a Hivatal belső vizsgálataival való lehetséges érintettségével kapcsolatban ezt a határozatot az ilyen tagoktól érkezett észrevételek figyelembevételével fogalmazták meg.

(8)

Az alapokmány 38.1. cikke alapján az EKB irányító szerveinek és az EKB személyzetének tagjai megbízatásuk megszűnését követően sem fedhetik fel a szakmai titoktartási kötelezettség alá eső információkat. Az OLAF-rendelet 8. cikke alapján a Hivatal és annak alkalmazottai ugyanazon adatvédelmi és szakmai titoktartási szabályok alapján kötelesek eljárni, mint amelyek az alapokmány és az EKB alkalmazási feltételei alapján az EKB személyzetére vonatkoznak.

(9)

Az OLAF-rendelet 6. cikkének (6) bekezdése alapján az illetékes nemzeti hatóságok a nemzeti jogszabályokkal összhangban segítik a Hivatalt annak vizsgálatai során. A Német Szövetségi Köztársaság kormánya és az EKB aláírói felei annak az 1998. szeptember 18-i Székhely Megállapodásnak (5), amely az EKB tekintetében végrehajtja az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet, és amely rendelkezéseket tartalmaz az EKB helyiségeinek, iratainak és kommunikációjának sérthetetlensége, valamint az EKB Igazgatósága tagjainak diplomáciai kiváltságai és mentességei tekintetében.

(10)

Az OLAF-rendelet 14. cikke alapján az Európai Közösségek bármely tisztviselője vagy egyéb alkalmazottja e cikk rendelkezései alapján, a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárásokkal összhangban panaszt terjeszthet a Hivatal igazgatója elé a Hivatal által a belső vizsgálat során elkövetett, rá nézve káros cselekmény miatt. Értelemszerűen ugyanezek az eljárások vonatkoznak az EKB alkalmazottjai vagy az EKB döntéshozó szerveinek tagjai által a Hivatal igazgatója elé terjesztett panaszokra, és az ilyen panaszokkal kapcsolatosan hozott határozatokra a személyzeti szabályzat 91. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Alkalmazási kör

E határozatot az alábbi személyek tekintetében kell alkalmazni:

az EKB Kormányzótanácsának és Általános Tanácsának tagjai, azoknak az EKB döntéshozó szerveinek tagjaként betöltött tisztségükkel kapcsolatos ügyek vonatkozásában,

az EKB Igazgatóságának tagjai,

a nemzeti központi bankok irányító testületeinek vagy személyzetének tagjai, akik helyettesként és/vagy kísérőként vesznek részt az EKB Kormányzótanácsának vagy Általános Tanácsának ülésein, az ezzel a tisztséggel kapcsolatos ügyek vonatkozásában

(a továbbiakban együttesen: a döntéshozó szervek üléseinek résztvevői), és

az EKB személyzetének állandó vagy átmeneti időre szóló szerződés alapján alkalmazott tagjai, akik az EKB alkalmazási feltételeinek hatálya alatt állnak,

azok a személyek, akik nem munkaszerződés alapján dolgoznak az EKB részére, az EKB részére végzett munkájukkal kapcsolatos ügyekben

(a továbbiakban: EKB-alkalmazottak).

2. cikk

A Hivatallal való együttműködés kötelezettsége

A Szerződés, az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és az alapokmány vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül, valamint tekintettel az OLAF-rendeletben meghatározott eljárásokra és az e határozatban meghatározott szabályokra, a döntéshozó szervek üléseinek résztvevői és az EKB-alkalmazottak teljes mértékben kötelesek együttműködni a Hivatal belső vizsgálatokat lefolytató képviselőivel, és kötelesek megadni azok részére a vizsgálat elvégzéshez szükséges bármely támogatást.

3. cikk

A jogellenes tevékenységgel kapcsolatos információk jelentésének kötelezettsége

1.   Azok az EKB-alkalmazottak, akik olyan bizonyítékról szereznek tudomást, amely alapot ad csalás, korrupció vagy az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit érintő egyéb jogellenes tevékenység vagy az ilyen pénzügyi érdekeket érintő súlyos ügy feltételezésére, és az egy EKB-alkalmazott vagy a döntéshozó szervek ülései résztvevőjének olyan kötelezettségmulasztásával kapcsolatos, amely fegyelmi vagy – az esetnek megfelelően – büntetőeljárást vonhat maga után, haladéktalanul kötelesek az ilyen bizonyítékot a belső ellenőrzésért felelős igazgatónak, a működési területük vezetőjének vagy az Igazgatóság azon tagjának rendelkezésére bocsátani, aki elsődlegesen felelős a működési területükért. Ezek a személyek kötelesek haladéktalanul továbbítani a bizonyítékot a titkárságért és a nyelvi szolgálatokért felelős főigazgatónak. Az EKB-alkalmazottakat nem lehet méltánytalan vagy hátrányos elbánásban részesíteni az ebben a cikkben említett információ közlése miatt.

2.   A döntéshozó szervek üléseinek azon résztvevői, akik az (1) bekezdésben említett bizonyítékról tudomást szereznek, tájékoztatják a titkárságért és a nyelvi szolgálatokért felelős főigazgatót vagy az EKB elnökét.

3.   Amikor a titkárságért és a nyelvi szolgálatokért felelős főigazgatóhoz vagy adott esetben az EKB elnökéhez az (1) vagy a (2) bekezdés szerint bizonyíték érkezik, e határozat 4. cikkére tekintettel haladéktalanul továbbítják azt a Hivatal részére, valamint tájékoztatják a Belső Ellenőrzési Igazgatóságot és esettől függően az EKB elnökét.

4.   Olyan esetekben, amikor egy EKB-alkalmazott vagy a döntéshozó szervek üléseinek résztvevője az (1) bekezdés szerinti csalás, korrupció vagy bármely egyéb jogellenes tevékenység gyanúját alátámasztó, közvetlen bizonyítékkal rendelkezik, és ugyanakkor indokoltan feltételezi azt, hogy a fenti bekezdésekben meghatározott eljárás az adott esetben nem teszi lehetővé azt, hogy az ilyen bizonyítékot megfelelően jelentsék a Hivatal részére, a 4. cikkre tekintet nélkül közvetlenül jelentheti a bizonyítékot a Hivatal számára.

4. cikk

A Hivatallal való együttműködés a minősített információk- kal kapcsolatban

1.   Olyan kivételes esetekben, amikor az EKB-nál feladatai végzése céljából tartott egyes bizalmas információknak az EKB-n kívüli terjesztése súlyosan veszélyeztetheti az EKB működését, az Igazgatóság határoz arról, hogy hozzáférést biztosít-e az ilyen információkhoz a Hivatal részére, illetve továbbítja-e az ilyen információkat annak számára. Ez vonatkozik a monetáris politikai határozatokkal vagy a devizatartalékok kezelésével kapcsolatos műveletekre, illetve a devizapiacokon való beavatkozásokra vonatkozó információkra (amennyiben az ilyen információk egy éven belüliek), a prudenciális felügyeleti szervektől a pénzügyi rendszer vagy az egyes hitelintézetek stabilitásával kapcsolatban kapott adatokra vagy az euróbankjegyek biztonsági elemeivel és műszaki előírásaival kapcsolatos információkra.

2.   Az Igazgatóság ilyen határozatainak meghozatalakor valamennyi olyan vonatkozó szempontot figyelembe kell venni, mint például a Hivatal által a vizsgálathoz kért információ minősítése, az ilyen információ jelentősége a vizsgálat szempontjából és a Hivatal, az EKB-alkalmazott vagy a döntéshozó szervek üléseinek résztvevője által az EKB elnökével ismertetett gyanú megalapozottsága, valamint az EKB jövőbeni működési kockázatának foka. Amennyiben a hozzáférést nem teszik lehetővé, a határozatnak ezt indokolással kell alátámasztania. Azon adatok tekintetében, amelyeket az EKB a prudenciális felügyeleti szervektől kap a pénzügyi rendszer vagy az egyes hitelintézetek stabilitásával kapcsolatban, az Igazgatóság dönthet úgy, hogy azokhoz hozzáférést biztosít a Hivatal számára, kivéve ha a kérdéses prudenciális felügyeleti szerv megítélése szerint az érintett információ nyilvánosságra hozatala veszélyezteti a pénzügyi rendszer vagy az egyes hitelintézetek stabilitását.

3.   Az EKB bizonyos működési területét érintő, az (1) bekezdésben említett információk kategóriáival azonos minősítésű információval kapcsolatos, rendkívül kivételes esetekben az Igazgatóság átmenetileg határozhat úgy, hogy az ilyen információhoz nem biztosít hozzáférést a Hivatal részére. Az ilyen határozatok esetében a (2) bekezdést kell alkalmazni; ezek a határozatok legfeljebb hat hónapig hatályosak. Azt követően a Hivatal részére hozzáférést kell biztosítani az érintett információhoz, kivéve amennyiben a Kormányzótanács időközben úgy módosította e határozatot, hogy az (1) bekezdés hatálya alá tartozó kategóriákat kiegészítette az érintett információ kategóriájával. A Kormányzótanács köteles megindokolni e határozat módosítását.

5. cikk

Az EKB által a belső vizsgálatok során nyújtott támogatás

1.   Az EKB belső vizsgálatának megkezdésekor a Hivatal képviselői részére az EKB ügyeletes biztonsági vezetője biztosít bejutást az EKB helyiségeibe, amennyiben azok egy olyan írásbeli meghatalmazást mutatnak fel, amely feltünteti személyüket, illetve azt, hogy a Hivatal képviselőjeként járnak el, valamint tartalmaz a vizsgálat tárgyát feltüntető, a Hivatal igazgatója által kibocsátott írásbeli felhatalmazást. Az elnököt, az alelnököt és a belső ellenőrzésért felelős igazgatót azonnal értesíteni kell.

2.   A Belső Ellenőrzési Igazgatóság segítséget nyújt a Hivatal számára a vizsgálat gyakorlati megszervezéséhez.

3.   Az EKB-alkalmazottak és a döntéshozó szervek üléseinek résztvevői kötelesek megadni a kért információkat a Hivatal vizsgálatot lefolytató képviselői részére, kivéve amennyiben a kért információ a 4. cikk értelmében minősített információnak minősülhet; ebben az esetben az Igazgatóság határozatot hoz. A Belső Ellenőrzési Igazgatóság nyilvántartásba veszi az összes átadott információt.

6. cikk

Az érintett személyek tájékoztatása

1.   Amikor egy EKB-alkalmazott vagy a döntéshozó szervek ülései résztvevőjének érintettsége merül fel, az érintett személyt sürgősen tájékoztatni kell, amennyiben az nem veszélyezteti a vizsgálatot. Az EKB-alkalmazott vagy a döntéshozó szervek ülései résztvevőjének nevére utaló megállapítás nem tehető, amennyiben a vizsgálatot anélkül folytatták le, hogy lehetőséget adtak volna az érintett személy részére a vele kapcsolatos valamennyi tényre (beleértve az ellene szóló bármely bizonyítékot) vonatkozó álláspontjának ismertetésére. Az érintett szemé- lyeknek joguk van hallgatni, tartózkodhatnak önmaguk vádolásától, valamint jogi segítséget kérhetnek.

2.   Az olyan esetekben, amelyek a vizsgálat érdekében szükségessé teszik a teljes körű titoktartást, illetve amelyek egy nemzeti igazságügyi szerv hatáskörébe tartozó vizsgálati eljárás alkalmazását kívánják meg, az elnök vagy az alelnök hozzájárulásával korlátozott időre felfüggeszthető az a kötelezettség, amely alapján az EKB-alkalmazottat vagy a döntéshozó szerv üléseinek résztvevőjét fel kell hívni álláspontjának ismertetésére.

7. cikk

Tájékoztatás a vizsgálat további cselekmény megtétele nélküli lezárásáról

Amennyiben a belső vizsgálatot követően a gyanúsított EKB-alkalmazott vagy a döntéshozó szerv üléseinek gyanúsított résztvevője ellen eljárás nem indítható, a Hivatal igazgatójának határozatával a belső vizsgálatot további cselekmény megtétele nélkül lezárják; a Hivatal igazgatója erről írásban tájékoztatja az érintett EKB-alkalmazottat vagy a döntéshozó szerv üléseinek érintett résztvevőjét.

8. cikk

A mentesség felfüggesztése

A Hivatal igazgatójához kell továbbítani véleményezés céljából a nemzeti bűnügyi vagy igazságügyi szervektől érkezett arra irányuló kérelmeket, hogy csalás, korrupció vagy az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bármely egyéb jogellenes tevékenység lehetséges eseteiben függesszék fel az EKB-alkalmazott vagy az Igazgatóság, a Kormányzótanács vagy az Általános Tanács tagjának a bírósági eljárások alóli mentességét. Az EKB-alkalmazottak mentességéről az EKB elnöke vagy alelnöke, míg az Igazgatóság, a Kormányzótanács vagy az Általános Tanács tagjainak mentességéről a Kormányzótanács határoz.

9. cikk

Az EKB személyzete alkalmazási feltételeinek módosítása

Az EKB személyzetének alkalmazási feltételei a következőképpen módosulnak:

1.

A 4. cikk a) pontja annak második mondata után az alábbi mondattal egészül ki:

„Kötelesek az Európai Csaláselleni Hivatalnak az Európai Központi Bankot érintő, a csalás, a korrupció és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól, valamint az Európai Központi Bank személyzete alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, EKB/2004/11 határozat rendelkezései alapján eljárni.”

2.

Az 5. cikk b) pontjának bevezető mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„b)

Az Európai Csaláselleni Hivatalnak az Európai Központi Bankot érintő, a csalás, a korrupció és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól, valamint az Európai Központi Bank személyzete alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, EKB/2004/11 határozat ellentétes rendelkezése hiányában a személyzet tagjai az Igazgatóság előzetes engedélye nélkül nem:”

10. cikk

Az EKB személyzetének alkalmazási feltételei I. mellékletének módosítása

Az EKB alkalmazási feltételeinek a rövid távra szóló alkalmazásról szóló I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk annak második mondata után az alábbi mondattal egészül ki:

„Kötelesek az Európai Csaláselleni Hivatalnak az Európai Központi Bankot érintő, a csalás, a korrupció és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól, valamint az Európai Központi Bank személyzete alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, EKB/2004/11 határozat rendelkezései alapján eljárni.”

2.

A 10. cikk b) pontjának bevezető mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„b)

Az Európai Csaláselleni Hivatalnak az Európai Központi Bankot érintő, a csalás, a korrupció és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól, valamint az Európai Központi Bank személyzete alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, EKB/2004/11 határozat ellentétes rendelkezése hiányában a rövid távra szóló szerződéssel rendelkező munkavállalók az Igazgatóság előzetes engedélye nélkül nem:”

11. cikk

Záró rendelkezés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. június 3-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

(2)  HL C 76., 2001.3.8., 12. o.

(3)  HL C 123., 2002.5.24., 9. o.

(4)  AC-11/00. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Központi Bank ügy (EBHT 2003., I-7147. o.)

(5)  Szövetségi Hivatalos Lap (Bundesgesetzblatt) 1998/45. (1998.10.27.) és 1999/12. (1999.5.6.).


30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/61


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2004. június 17.)

az Európai Központi Bank Általános Tanácsa eljárási szabályzatának elfogadásáról

(EKB/2004/12)

(2004/526/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÁLTALÁNOS TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 46.4 cikkére

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az Európai Központi Bank Általános Tanácsának 1998. szeptember 1-jei eljárási szabályzata helyébe az alábbi eljárási szabályzat lép, amely 2004. július 1-jén lép hatályba.

„AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÁLTALÁNOS TANÁCSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

BEVEZETŐ FEJEZET

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ez az eljárási szabályzat kiegészíti az Európai Közösséget létrehozó szerződést, illetve a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányát. Az eljárási szabályzatban szereplő kifejezések a Szerződésben, illetve az alapokmányban megadott jelentéssel bírnak.

I. FEJEZET

AZ ÁLTALÁNOS TANÁCS

2. cikk

Az Általános Tanács üléseinek időpontja és helyszíne

(1)   Ülései időpontjáról az elnök javaslata alapján az Általános Tanács határoz.

(2)   Ha az Általános Tanács legalább három tagja kéri, az elnök összehívja az Általános Tanács ülését.

(3)   Az elnök az Általános Tanács ülését bármikor összehívhatja, ha szükségesnek tartja.

(4)   Az Általános Tanács általában az Európai Központi Bank (EKB) épületében tartja üléseit.

(5)   Az üléseket telekonferencia keretében is meg lehet tartani, kivéve, ha legalább három nemzeti központi bank elnöke kifogást emel ez ellen.

3. cikk

Az Általános Tanács ülésein való részvétel

(1)   Amennyiben ezen eljárási szabályzat másképp nem rendelkezik, az Általános Tanács ülésein kizárólag annak tagjai, az Igazgatóság többi tagja, az Európai Unió Tanácsának elnöke és az Európai Közösségek Bizottságának egy tagja vehet részt.

(2)   Általában minden nemzeti központi bank elnökét egy személy kísérheti.

(3)   Ha az Általános Tanács valamely tagja nem tud részt venni egy ülésen, írásban kinevezhet egy helyettest arra, hogy helyette és nevében az ülésen résztvegyen, illetve szavazzon. Az írásbeli közleményt az ülést megelőzően időben kell elküldeni az elnöknek. A helyettest általában egy személy kísérheti.

(4)   Az elnök az EKB személyzetének egy tagját titkárrá nevezi ki. A titkár segíti az elnököt az Általános Tanács üléseinek előkészítésében, illetve vezeti az Általános Tanács üléseinek jegyzőkönyveit.

(5)   Az Általános Tanács más személyeket is meghívhat az ülésen való részvételre, ha ezt célszerűnek tartja.

4. cikk

Szavazás

(1)   Az Általános Tanács határozatképességéhez tagjai, illetve azok helyettesei kétharmadának jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén az elnök rendkívüli ülést hívhat össze, amelyen határozatképességre való tekintet nélkül lehet határozatot hozni.

(2)   Amennyiben az alapokmány másképpen nem rendelkezik, a határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik.

(3)   Az Általános Tanács elnökének kezdeményezésére szavaz. Ezenkívül az elnök szavazási eljárást folytat le a Kormányzótanács valamely tagjának kezdeményezésére.

(4)   Írásbeli eljárás során is lehet határozatokat hozni, kivéve, ha az Általános Tanács legalább három tagja kifogást emel ez ellen. Írásbeli eljárás esetén szükséges, hogy:

i)

általában legalább tíz munkanap álljon az Általános Tanács minden tagja rendelkezésére az ügy vizsgálatára. Sürgős esetben, amelyet a kérésben indokolni kell, ez az időtartam öt munkanapra csökkenthető; és

ii)

az Általános Tanács minden tagja személyesen írjon alá; valamint

iii)

bármely ilyen határozat bekerüljön az Általános Tanács következő ülésének jegyzőkönyvébe.

5. cikk

Az Általános Tanács üléseinek megszervezése

(1)   Minden ülés napirendjét az Általános Tanács fogadja el. Az elnök ideiglenes napirendet készít, amelyet a kapcsolódó dokumentumokkal együtt legalább nyolc nappal az érintett ülés előtt elküldenek az Általános Tanács tagjai és az egyéb részvételre jogosult személyek részére, kivéve sürgős esetekben, amikor az elnök a körülményeknek megfelelően jár el. Az Általános Tanács határozhat úgy, hogy az elnök vagy az Általános Tanács bármely más tagja javaslatára az ideiglenes napirendből pontokat vesz le vagy arra pontokat vesz fel. Egy adott napirendi pontot az Általános Tanács legalább három tagjának kérésére le kell venni, ha a kapcsolódó dokumentumokat nem küldték meg időben az Általános Tanács tagjainak.

(2)   Az Általános Tanács ülésének jegyzőkönyvét a következő ülésen (vagy szükség esetén írásbeli eljárás keretében korábban) jóváhagyásra benyújtják az Általános Tanács tagjainak, és azt az elnök írja alá.

II. FEJEZET

AZ ÁLTALÁNOS TANÁCS KÖZREMŰKÖDÉSE A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉBEN

6. cikk

Az Általános Tanács és a Kormányzótanács közötti kapcsolat

(1)   Az Általános Tanács egyéb feladatainak (beleértve az alapokmány 44. cikke szerinti feladatokat) sérelme nélkül az Általános Tanács közreműködik különösen a 6.2.–6.8. cikkekben felsorolt feladatok ellátásában.

(2)   Az Általános Tanács közreműködik az EKB az alapokmány 4. cikke és 25.1. cikke szerinti tanácsadói feladatainak ellátásában.

(3)   Az Általános Tanácsnak az EKB statisztikai feladatainak ellátásában való közreműködése az alábbiakra terjed ki:

az Európai Unió valamennyi nemzeti központi bankja közötti együttműködés erősítése azzal a céllal, hogy elősegítse az EKB feladatainak teljesítését a statisztika területén,

szükség esetén közreműködés a statisztikai adatoknak az Európai Unió valamennyi nemzeti központi bankja által való gyűjtésére, összeállítására és terjesztésére vonatkozó szabályok és gyakorlatok harmonizálásában, és

észrevételek tétele a Kormányzótanács részére a statisztika területére tartozó, az alapokmány 42. cikke szerinti ajánlástervezetekkel kapcsolatban azok elfogadását megelőzően.

(4)   Az Általános Tanács közreműködik az EKB az alapokmány 15. cikke szerinti jelentési kötelezettségeinek teljesítésében azzal, hogy a Kormányzótanács részére észrevételeket tesz az éves jelentéssel kapcsolatban annak elfogadását megelőzően.

(5)   Az Általános Tanács közreműködik a könyvviteli és jelentéstételi szabályoknak az alapokmány 26.4. cikke szerinti egységesítésében azzal, hogy a Kormányzótanács részére észrevételeket tesz a szabálytervezetekkel kapcsolatban azok elfogadását megelőzően.

(6)   Az Általános Tanács közreműködik az alapokmány 29.4. cikke szerinti egyéb intézkedések elfogadásában azzal, hogy a Kormányzótanács részére észrevételeket tesz az ilyen intézkedéstervezetekkel kapcsolatban azok elfogadását megelőzően.

(7)   Az Általános Tanács közreműködik az Európai Központi Bank személyzete alkalmazási feltételeinek meghatározásában azzal, hogy a Kormányzótanács részére észrevételeket tesz a tervezettel kapcsolatban annak elfogadását megelőzően.

(8)   Az Általános Tanács közreműködik az árfolyamoknak az alapokmány 47.3. cikke szerinti visszavonhatatlan rögzítésében azzal, hogy a Kormányzótanács részére észrevételeket tesz az alábbiakkal kapcsolatban:

a Szerződés 123. cikkének (5) bekezdése szerinti EKB-vélemények tervezetei, és

egy eltérés hatályon kívül helyezésekor elfogadandó közösségi jogszabályokkal kapcsolatos egyéb EKB-vélemények tervezetei, valamint

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 10. bekezdése szerinti határozatok.

(9)   Minden olyan esetben, amikor az Általános Tanácsot felkérik arra, hogy működjön közre az EKB fenti bekezdések szerinti feladatainak teljesítésében, erre megfelelő időtartamot kell biztosítani számára, amely nem lehet rövidebb tíz munkanapnál. Sürgős esetben, amelyet a kérésben indokolni kell, ez az időtartam öt munkanapra csökkenthető. Az elnök dönthet írásbeli eljárás alkalmazásáról.

(10)   Az elnök az alapokmány 47.4. cikkével összhangban tájékoztatja az Általános Tanácsot a Kormányzótanács által elfogadott határozatokról.

7. cikk

Az Általános Tanács és az Igazgatóság közötti kapcsolat

(1)   Az Általános Tanács részére lehetőséget kell biztosítani észrevételek tételére, mielőtt az Igazgatóság:

végrehajtja a Kormányzótanács azon jogszabályait, amelyekkel kapcsolatban az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 12.1. cikkével összhangban az Általános Tanács közreműködése szükséges,

az alapokmány 12.1. cikkével összhangban ráruházott hatáskörök alapján elfogadja azokat a jogszabályokat, amelyekkel kapcsolatban az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 12.1. cikkével összhangban az Általános Tanács közreműködése szükséges.

(2)   Minden olyan esetben, amikor az Általános Tanácsot felkérik arra, hogy e cikk első bekezdése alapján észrevételeket tegyen, erre megfelelő időtartamot kell biztosítani számára, amely nem lehet rövidebb tíz munkanapnál. Sürgős esetben, amelyet a kérésben indokolni kell, ez az időtartam öt munkanapra csökkenthető. Az elnök dönthet írásbeli eljárás alkalmazásáról.

8. cikk

A Központi Bankok Európai Rendszerének bizottságai

(1)   Az Általános Tanács saját hatáskörében meghatározott témákban tanulmányokat kérhet az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 9. cikke alapján, a Kormányzótanács által létrehozott bizottságoktól.

(2)   Az euróövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai kijelölhetik személyzetük legfeljebb két-két tagját valamely bizottság ülésein való részvételre, amennyiben az adott bizottság olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek az Általános Tanács hatáskörébe tartoznak, valamint amennyiben ezt az adott bizottság elnöke és az Igazgatóság célszerűnek tartja.

III. FEJEZET

KÜLÖNÖS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Jogi eszközök

(1)   Az alapokmány 46.4. és 48. cikke és az ezen eljárási szabályzat szerinti EKB-határozatokat, valamint az alapokmány 44. cikke alapján az Általános Tanács által elfogadott EKB-ajánlásokat és -véleményeket az elnök írja alá.

(2)   Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.7. cikkének megfelelően az EKB valamennyi jogi eszközét számozással látják el, értesítést adnak róluk és közzéteszik őket.

10. cikk

Az EKB-dokumentumok titkossága és az azokhoz való hozzáférés

(1)   Az Általános Tanács és az annak hatáskörébe tartozó ügyekkel foglalkozó bármely bizottság vagy csoport ülésein elhangzottak bizalmasak, kivéve, ha az Általános Tanács felhatalmazza az elnököt tanácskozásaik eredményének nyilvánosságra hozatalára.

(2)   Az Általános Tanács és az annak hatáskörébe tartozó ügyekkel foglalkozó bármely bizottság vagy csoport által készített dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 23.2. cikke szabályozza.

(3)   Az Általános Tanács és az annak hatáskörébe tartozó ügyekkel foglalkozó bármely bizottság vagy csoport által készített dokumentumokat az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 23.3. cikke alapján elfogadott körrendeletben meghatározott szabályokkal összhangban kell minősíteni és kezelni. A döntéshozó szervek ellentétes döntése hiányában a dokumentumok harminc év elteltével szabadon hozzáférhetőek.

11. cikk

A hatály megszűnése

Amikor a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Európai Unió Tanácsa valamennyi eltérést megszünteti, és amikor a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló jegyzőkönyvben előírt határozatokat meghozzák, az Általános Tanács feloszlik, és ezen eljárási szabályzat hatálya megszűnik.↝

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. június 17-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET