ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 213

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. június 15.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1110/2004/EK rendelete (2004. június 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1111/2004/EK rendelete (2004. június 14.) az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 2004. évi alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedéseknek a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra, Szlovéniára és Szlovákiára vonatkozó egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében történő megállapításáról szóló 2199/2003/EK rendelet módosításáról

3

 

 

A Bizottság 1112/2004/EK rendelete (2004. június 14.) a tej- és tejtermékágazatban az export-visszatérítések rögzítéséről szóló 1096/2004/EK rendelet helyesbítéséről

4

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2004/512/EK:A Tanács határozata (2004. június 8.) a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS)

5

 

*

2004/513/EK:A Tanács határozata (2004. június 2.) a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének elfogadásáról

8

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

15.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/1


A BIZOTTSÁG 1110/2004/EK RENDELETE

(2004. június 14.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. június 15-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 14-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. június 14. bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

60,4

999

60,4

0707 00 05

052

104,2

096

99,3

999

101,8

0709 90 70

052

95,2

999

95,2

0805 50 10

052

48,0

388

61,2

508

51,4

528

50,0

999

52,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,8

400

122,5

404

106,3

508

60,5

512

74,4

524

42,8

528

62,8

720

104,0

804

99,2

809

92,8

999

85,1

0809 10 00

052

218,7

999

218,7

0809 20 95

052

414,1

400

366,9

999

390,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

999

135,3

0809 40 05

052

246,4

999

246,4


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


15.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/3


A BIZOTTSÁG 1111/2004/EK RENDELETE

(2004. június 14.)

az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 2004. évi alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedéseknek a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra, Szlovéniára és Szlovákiára vonatkozó egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében történő megállapításáról szóló 2199/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikke első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2199/2003/EK (1) bizottsági rendelet átmeneti intézkedéseket állapított meg az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazása tekintetében a 2004. évre vonatkozóan. Így különösen a 4. cikk úgy rendelkezik, hogy az az időpont, ameddig a mezőgazdasági termelőknek be kell nyújtaniuk kérelmüket, az új tagállam által állapítandó meg és nem lehet későbbi 2004. június 15-nél, valamint hogy a kérelmek módosításának határideje 2004. június 15.

(2)

Néhány új tagállamban egy új támogatási rendszer bevezetése nehézségeket okozhat a mezőgazdasági termelőknek, meggátolva őket abban, hogy 2004. június 15-ig kérelmet tudjanak benyújtani. Erre tekintettel szükségesnek mutatkozik 2004. június 15-ével kezdődő hatállyal biztosítani az érintett új tagállamok számára annak lehetőségét, hogy a kérelmek benyújtására nyitva álló határidő zárónapját egy 2004. július 15-nél nem későbbi időpontban állapítsák meg. Következésképpen a kérelmek módosításának határidejét meg kell hosszabbítani 2004. július 15-ig. A 2199/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani szükséges.

(3)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2199/2003/EK rendelet 4. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Az egységes területalapú támogatás iránti kérelem

1.   A mezőgazdasági termelőknek az egységes területalapú támogatási rendszerben való részvételük érdekében az új tagállam által megállapítandó, de 2004. július 15-nél nem későbbi időpontig kérelmet kell benyújtaniuk a hatáskörrel rendelkező hatósághoz, amelyben feltüntetik az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek szerint támogatható területeket.

2.   Az egységes területalapú támogatási rendszerben való részvétel iránti, 2419/2001/EK rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmek módosítása tekintetében a 2419/2001/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett időpont az új tagállam által megállapítandó, de 2004. július 15-nél nem későbbi időpont.

3.   Az egységes területalapú támogatás iránti kérelmet a 2419/2001/EK rendelet 2. cikkének i) pontja értelmében vett támogatási kérelemként kell kezelni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján lép hatályba.

2004. június 15-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 14-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 328., 2003.12.17., 21. o.


15.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/4


A BIZOTTSÁG 1112/2004/EK RENDELETE

(2004. június 14.)

a tej- és tejtermékágazatban az export-visszatérítések rögzítéséről szóló 1096/2004/EK rendelet helyesbítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1096/2004/EK rendelet mellékletében a 0401 30 31 9100 termékkódra vonatkozó visszatérítési összeg helyébe a következő összeg lép:

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

20,79

2. cikk

Ez a rendelet 2004. június 15-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 14-én.

A Bizottság részéről

Franz FISCHLER

A Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 209., 2004.6.11., 15. o.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

15.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/5


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. június 8.)

a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS)

(2004/512/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 66. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A 2002. június 21-22-i sevillai ülésén az Európai Tanács elsődleges prioritásként fontolóra vette a vízumadatok közös azonosítási rendszerének létrehozását, és annak a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a 2002. június 13-án a Tanács által elfogadott iránymutatások alapján történő mielőbbi bevezetését szorgalmazta.

(2)

2003. június 5-6-án a Tanács üdvözölte a Bizottság által 2003 májusában bemutatott megvalósíthatósági tanulmányt, megerősítette a VIS iránymutatásokban meghatározott céljait, és felkérte a Bizottságot a VIS centralizált architektúrán alapuló fejlesztése érdekében a tagállamokkal együttműködésben végzett előkészítő munkája folytatására, figyelembe véve a Schengeni Információs Rendszer második generációjával (SIS II-vel) való közös technikai platform lehetőségét.

(3)

A 2003. június 19-20-i thessaloniki ülésén az Európai Tanács szükségesnek ítélte, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészültét követően a lehető leghamarabb meghatározzák a VIS fejlesztési tervére, illetve az annak megvalósítását és a szükséges pénzügyi eszközök bevonását lehetővé tevő megfelelő jogalapra vonatkozó irányvonalakat.

(4)

E határozat képezi a VIS fejlesztéséhez szükséges költségvetési előirányzatoknak az Európai Unió általános költségvetésébe való belefoglalását, illetve a költségvetés e részének végrehajtását lehetővé tevő szükséges jogalapot, ideértve a 2004. február 19-i tanácsi következtetéseknek megfelelően egy későbbi szakaszban a biometrikus sajátosságok beépítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket is.

(5)

Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (1) összhangban kell elfogadni.

(6)

Mivel a VIS kifejlesztése a tagállamok által kielégítően nem valósítható meg, és így a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. A fent említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban e határozat nem haladja meg a fenti célok eléréséhez feltétlenül szükséges mértéket.

(7)

E határozat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket.

(8)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, és ezért az rá nézve nem kötelező erejű, és azt nem köteles alkalmazni. Mivel az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései értelmében e határozat a schengeni vívmányokra épül, az említett jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően Dánia az e határozat Tanács általi elfogadását követő hat hónapon belül határoz arról, hogy beépíti-e nemzeti jogába.

(9)

Izlandot és Norvégiát illetően e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (2) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az ezen megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999/437/EK tanácsi határozat (3) 1. cikkének B. pontjában említett terület alá tartoznak.

(10)

Meg kell állapodni arra vonatkozóan, hogy Izland és Norvégia képviselői részt vehessenek a Bizottságot végrehajtási hatáskörének gyakorlásában segítő bizottságok munkájában. A fent említett megállapodáshoz csatolt, a Közösség, valamint Izland és Norvégia közötti levélváltás (4) előrevetített egy ilyen jellegű megállapodást.

(11)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyeknek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (5) megfelelően nem vesz részt; ezért az Egyesült Királyság nem vesz részt annak elfogadásában, az rá nézve nem kötelező erejű és nem köteles azt alkalmazni.

(12)

E határozat a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyeknek alkalmazásában Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak (6) megfelelően nem vesz részt; Írország ezért nem vesz részt annak elfogadásában, az rá nézve nem kötelező erejű és nem köteles azt alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

1.   Létrejön a vízumadatok tagállamok közötti cseréjét kezelő rendszer, a továbbiakban Vízuminformációs Rendszer (VIS), amely az engedéllyel rendelkező nemzeti hatóságok számára lehetővé teszi a vízumadatok bevitelét és frissítését, valamint az adatok elektronikus úton való megtekintését.

2.   A Vízuminformációs Rendszer egy centralizált architektúrán alapul, és egy központi információs rendszerből (a továbbiakban: Központi Vízuminformációs Rendszer – CS-VIS), a tagállamok megfelelő illetékes nemzeti hatóságaival kapcsolatot biztosító tagállami interfészekből (a továbbiakban: Nemzeti Interfész – NI-VIS), valamint a Központi Vízuminformációs Rendszer és a Nemzeti Interfészek közötti kommunikációs infrastruktúrából áll.

2. cikk

1.   A Központi Vízuminformációs Rendszert, a tagállamokban megtalálható Nemzeti Interfészeket, valamint a Központi Vízuminformációs Rendszer és a nemzeti interfészek közötti kommunikációs infrastruktúrát a Bizottság fejleszti ki.

2.   A nemzeti infrastruktúrákat a tagállamok adaptálják és/vagy fejlesztik ki.

3. cikk

A Központi Vízuminformációs Rendszer, a tagállamokban megtalálható Nemzeti Interfészek, valamint a Központi Vízuminformációs Rendszer és a Nemzeti Interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni, amennyiben azok a 4. cikkben felsoroltaktól eltérő kérdéseket érintenek.

4. cikk

A Központi Vízuminformációs Rendszer, a tagállamokban megtalálható Nemzeti Interfészek, valamint a Központi Vízuminformációs Rendszer és a Nemzeti Interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges, a következő kérdéseket érintő intézkedéseket az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghozni:

a)

a rendszer fizikai architektúrájának megtervezése, ideértve a kommunikációs hálózatot is;

b)

azok a technikai szempontok, amelyek a személyes adatok védelmével kapcsolatos vonatkozással bírnak;

c)

azok a technikai szempontok, amelyek komoly pénzügyi hatással bírnak a tagállamok költségvetésére, vagy komoly technikai hatással bírnak a tagállamok nemzeti rendszerére;

d)

a biztonsági követelmények kidolgozása, beleértve a biometriai szempontokat is.

5. cikk

1.   A Bizottságot a 2001. december 6-i, a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2424/2001/EK tanácsi rendelet (7) 5. cikkének (1) bekezdése által létrehozott bizottság segíti.

2.   Az e bekezdésre való hivatkozások esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időszak két hónap.

3.   Az e bekezdésre való hivatkozások esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időszak két hónap.

4.   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

6. cikk

A Bizottság éves időközi jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Központi Vízuminformációs Rendszer, a tagállamokban található Nemzeti Interfészek, továbbá a Központi Vízuminformációs Rendszer és a Nemzeti Interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra fejlesztéséről, első alkalommal a VIS fejlesztéséről szóló szerződés aláírását követően az év végéig.

7. cikk

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik naptól kezdődően alkalmazandó.

8. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Luxemburgban, 2004. június 8-án.

a Tanács részéről

M. McDOWELL

az elnök


(1)  HL L 184, 1999.7.17., 23. o.

(2)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(3)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(4)  HL L 176., 1999.7.10., 53. o.

(5)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(6)  HL L 64., 2000.3.7., 20. o.

(7)  HL L 328., 2001.12.13., 4. o.


15.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/8


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. június 2.)

a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének elfogadásáról

(2004/513/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95., 133. és 152. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával, illetve a 300. cikk (3) bekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Bizottság a Közösség nevében és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) égisze alatt tárgyalásokat folytatott a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény kidolgozásáról.

(2)

Ezen keretegyezmény 2003. június 16-án az Európai Közösség nevében aláírásra került, az utólagos megerősítés jogának fenntartása mellett, a Tanács által 2003. június 2-án elfogadott határozatnak megfelelően.

(3)

Ezen keretegyezményt jóvá kell hagyni.

(4)

A Közösség és tagállamai a keretegyezmény által szabályozott területeken hatáskörrel rendelkeznek. Ezért kívánatos, hogy a Közösség és a Közösség tagállamai mindannyian szerződő felekké váljanak a keretegyezményben meghatározott kötelességek együttes teljesítése és a megosztott hatáskörök eseteiben biztosított jogok együttes gyakorlása érdekében, biztosítva ezzel a keretegyezmény egységes alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye a Közösség nevében ezennel jóváhagyásra kerül.

A keretegyezmény szövege ezen határozat I. mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke jogosult kinevezni azt a személyt, aki az Európai Közösség részéről felhatalmazással rendelkezik a keretegyezmény 35. cikkében meghatározott jóváhagyó okmánynak a Közösség nevében – a Közösség a keretegyezményhez való kötöttségével kapcsolatos egyetértésének kifejezéseképpen – történő letétbe helyezésére, illetve az ezen határozat II. mellékletében foglalt nyilatkozat, valamint az ezen határozat III. mellékletében meghatározott értelmező nyilatkozat megtételére.

Kelt Luxemburgban, 2004. június 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. MARTIN


(1)  2004. április 21-én megfogalmazott állásfoglalás (a Hivatalos Lapban még nem publikált).


I. MELLÉKLET

A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye  (1)


(1)  Az egyezmény szövege a hiteles nyelveken az Európai Unió Hivatalos Lapjának angol, francia és spanyol kiadásában jelenik meg.


II. MELLÉKLET

Az Európai Közösségnek a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 35. cikkének (3) bekezdése értelmében tett nyilatkozata  (1)


(1)  A nyilatkozat szövege a hiteles nyelveken e dokumentum angol, francia és spanyol kiadásában jelenik meg.


III. MELLÉKLET

A Közösség keretegyezményhez fűzendő értelmező nyilatkozata (1)


(1)  A nyilatkozat szövege a hiteles nyelveken e dokumentum angol, francia és spanyol kiadásában jelenik meg.