ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 205

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. június 9.


Tartalom

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

 

 

Európai központi bank

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2004. április 21.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási expressz átutalási rendszerről (TARGET) szóló EKB/2001/3 iránymutatás módosításáról (EKB/2004/4)

1

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004.április 22.) a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről (EKB/2004/5)

5

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004.április 22.) az Európai Központi Bank tőkéjének a részt vevő nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések megállapításáról (EKB/2004/6)

7

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004. április 22.) az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról (EKB/2004/7)

9

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004. április 22.) az Európai Központi Bank felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz, a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához és a kapcsolódó pénzügyi kérdésekhez szükséges intézkedések megállapításáról (EKB/2004/8)

13

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004. április 22.) az euróbankjegyek kibocsátásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/15 határozat módosításáról (EKB/2004/9)

17

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004.április 23.) az Európai Központi Bank tőkéjének az euróövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról (EKB/2004/10)

19

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Európai központi bank

9.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2004. április 21.)

a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási expressz átutalási rendszerről (TARGET) szóló EKB/2001/3 iránymutatás módosításáról

(EKB/2004/4)

(2004/501/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 105. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 3.1. cikkére, 12.1. cikkére és 14.3. cikkére, valamint 17., 18. és 22. cikkeire,

mivel:

(1)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése, valamint az alapokmány 3.1. cikkének negyedik francia bekezdése felhatalmazza az Európai Központi Bankot (EKB) és a nemzeti központi bankokat (NKB-k) a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítására.

(2)

Az alapokmány 22. cikkével összhangban az EKB és az NKB-k megteremthetik azon feltételeket, amelyek a Közösségen belül, illetve más országokkal a hatékony és stabil elszámolási és fizetési rendszerek biztosításához szükségesek.

(3)

A transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási expressz átutalási rendszerről (TARGET) szóló, 2001. április 26-i EKB/2001/3 iránymutatást (1) módosítani kell a következő okok miatt: először, a Kormányzótanács 2002. október 24-i határozata miatt, amely alapján az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozó tíz ország jogosult, de nem köteles a TARGET-hez csatlakozni; másodszor, a TARGET kompenzációs rendszerében fizetendő díjak változásai miatt.

(4)

Az alapokmány 12.1. és 14.3. cikkeivel összhangban az EKB iránymutatásai a közösségi jog szerves részét képezik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosító rendelkezések

Az EKB/2001/3 iránymutatás a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

A (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az eurót be nem vezetett tagállamok RTGS-rendszerei csatlakozhatnak a TARGET-hez, amennyiben az ilyen RTGS-rendszerek megfelelnek a 3. cikkben foglalt közös minimumkövetelményeknek, és képesek az eurót saját nemzeti pénznemük mellett külföldi devizaként feldolgozni.”

2.

2004. augusztus 1-jétől a 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

A 2. bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

„2a.   kompenzáció feltételei

a)

A küldő TARGET-résztvevő vonatkozásában akkor kell a kezelési költség és a kamatkompenzáció iránti igényt megvizsgálni, ha az üzemzavar következtében:

i)

egy átutalási megbízás aznapi feldolgozása nem teljesült;

vagy

ii)

ha az ilyen TARGET-résztvevő igazolni tudja, hogy a TARGET-ben egy átutalást szándékozott indítani, de erre nem volt képes valamely nemzeti RTGS-rendszerben a megbízások fogadásának leállása miatt.

b)

A fogadó TARGET-résztvevő vonatkozásában akkor kell a kezelési költség iránti igényt megvizsgálni, ha az üzemzavar következtében a TARGET-résztvevő nem kapott meg egy olyan TARGET-fizetést, amelyet az üzemzavar napján várt. Ebben az esetben a kamatkompenzáció iránti igényt is figyelembe kell venni, ha:

i)

emiatt az ilyen TARGET-résztvevőnek igénybe kellett vennie az aktív oldali rendelkezésre állást, vagy ha a TARGET-résztvevő nem rendelkezik hozzáféréssel az aktív oldali rendelkezésre álláshoz, a TARGET-résztvevőnél tartozik egyenleg keletkezett, vagy RTGS-számláján a TARGET zárásakor a napközbeni hitel egynapos hitellé alakult át, vagy hitelt kellett felvennie az adott NKB-tól;

és

ii)

vagy a fogadó NKB volt az üzemzavar helye szerinti nemzeti RTGS-rendszer NKB-ja (az üzemzavarral érintett NKB), vagy az üzemzavar a TARGET-munkanap folyamán olyan későn következett be, hogy a fogadó TARGET-résztvevő számára technikailag vagy gyakorlatilag nem volt lehetséges a pénzpiacok igénybevétele.”

b)

A 3.1. bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„b)

A kezelési költség a feldolgozás napján fel nem dolgozott első átutalási megbízás után 50 euró, többszörös fizetési elmaradás esetén a következő négy átutalási megbízás után egyenként 25 euró, minden további átutalási megbízás után 12,50 euró. A kezelési költséget minden egyes fogadó TARGET-résztvevő tekintetében meg kell határozni.”

c)

A 3.2. bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

„3.2.   A fogadó TARGET-résztvevő kompenzációja

a)

A TARGET kompenzációs rendszere alapján a kompenzációs ajánlat lehet csak kezelési költség, vagy kezelési költség és kamatkompenzáció.

b)

A kezelési költség összege megegyezik a 3.1. bekezdés b) pontjában meghatározottakkal, és a kezelési költséget minden egyes küldő TARGET-résztvevő tekintetében meg kell határozni.

c)

A fenti 3.1. bekezdés c) pontjában említett kamatszámítási módszer alkalmazandó azzal, hogy a kompenzáció alapja az aktív oldali rendelkezésre állás kamatlába és a referencia-kamatláb közötti különbség, és azt az üzemzavar miatt az aktív oldali rendelkezésre állás keretében igénybe vett összegre kell alkalmazni.

d)

i. A részt vevő tagállamok nemzeti RTGS-rendszereinek az eurórendszer monetáris politikai műveletei szempontjából ügyfélnek nem minősülő, fogadó TARGET-résztvevői; és ii. a nem részt vevő tagállamok nemzeti RTGS-rendszereinek fogadó TARGET-résztvevői vonatkozásában a megfelelő (az RTGS-szabályok által ilyen esetekre előírt) büntetőkamatláb megállapításakor mellőzni kell a vonatkozó büntetőkamatlábnak az aktív oldali rendelkezésre állás kamatlábát meghaladó részét (és az esetet figyelmen kívül kell hagyni a túllépés későbbi eseteiben) addig a mértékig, ameddig a tartozik egyenleg, a napközbeni hitel egynapos hitellé való átalakulása vagy az adott NKB-tól történő hitelfelvétel az üzemzavar felmerülésének tulajdonítható, és a fenti ii. pontban említett nemzeti RTGS-rendszerek TARGET-résztvevői vonatkozásában azt figyelmen kívül kell hagyni a napközbeni hitelhez való hozzáférés és/vagy az adott nemzeti RTGS-rendszerben való további részvétel szempontjából.”

3.

Az I. melléklet helyébe ezen iránymutatás mellékletének a szövege lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Az iránymutatás 2004. május 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Az iránymutatásnak a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. április 21-én.

az EKB Kormányzótanácsa nevében

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 140., 2001.5.24., 72. o. A legutóbb az EKB/2003/6 iránymutatással (HL L 113., 2003.5.7., 10. o.) módosított iránymutatás.


9.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/5


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2004. április 22.)

a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről

(EKB/2004/5)

(2004/502/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 29.4. és 49.3. cikkeire,

tekintettel az Európai Központi Bank (EKB) Általános Tanácsának az Alapokmány 47.2. cikkének negyedik francia bekezdésével összhangban való közreműködésére,

mivel:

(1)

A nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről szóló, 2003. december 18-i EKB/2003/17 határozat (1)2004. január 1-jétől meghatározta az EKB tőkejegyzési kulcsában az azon nemzeti központi bankokhoz (NKB-k) rendelt súlyokat (a továbbiakban: tőkejegyzési kulcs, illetve tőkejegyzésikulcs-súlyok), amelyek 2004. január 1-jén a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) részei voltak.

(2)

Tekintettel arra, hogy a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004. május 1-jén csatlakozik az Európai Unióhoz, illetve arra, hogy ezen országok NKB-jai 2004. május 1-jén a KBER részeivé válnak, az EKB jegyzett tőkéjét automatikusan fel kell emelni az alapokmány 49.3. cikkének megfelelően. Ez a tőkeemelés megkívánja minden olyan NKB tőkejegyzésikulcs-súlyának kiszámítását, amely 2004. május 1-jén a KBER része az alapokmány 29.1. cikkének analógiája alapján és a 29.2. cikkével összhangban. Az EKB kibővített tőkejegyzési kulcsa és az egyes NKB-k tőkejegyzésikulcs-súlyai 2004. május 1-jétől hatályosak.

(3)

Az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsának módosításához alkalmazandó statisztikai adatokról szóló, 2003. július 15-i 2003/517/EK tanácsi határozattal (2) összhangban az Európai Bizottság az EKB rendelkezésére bocsátotta a kibővített tőkejegyzési kulcs meghatározásánál alkalmazandó statisztikai adatokat.

(4)

Az Európai Központi Bank Általános Tanácsának eljárási szabályzata 3.3. cikkére figyelemmel és tekintettel az Általános Tanácsnak e határozat meghozatalában való közreműködésére, a Česká národní banka, az Eesti Pank, a Central Bank of Cyprus, a Latvijas Banka, a Lietuvos bankas, a Magyar Nemzeti Bank, a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, a Narodowy Bank Polski, a Banka Slovenije és a Národná banka Slovenska elnökei lehetőséget kaptak arra, hogy e határozattal kapcsolatban észrevételeket nyújtsanak be annak elfogadása előtt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Kerekítés

Amennyiben az Európai Bizottság a tőkejegyzési kulcs kibővítésekor alkalmazandó, felülvizsgált statisztikai adatokat közöl, és a számadatok összege nem éri el a 100 %-ot, a különbséget az alábbiak szerint kell jóváírni: i. ha a végösszeg 100 % alatti, 0,0001 százalékpontot kell hozzáadni a legkisebb részesedés(ek) hez emelkedő sorrendben a pontosan 100 % eléréséig; vagy ii. ha a végösszeg meghaladja a 100 %-ot, 0,0001 százalékpontot kell a legnagyobb részesedés(ek)ből csökkenő sorrendben levonni a pontosan 100 % eléréséig.

2. cikk

Tőkejegyzésikulcs-súlyok

Az alapokmány 29. cikkében meghatározott tőkejegyzési kulcsban az egyes NKB-khoz rendelt súlyok 2004. május 1-jétől a következők:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5502 %

Česká národní banka

1,4584 %

Danmarks Nationalbank

1,5663 %

Deutsche Bundesbank

21,1364 %

Eesti Pank

0,1784 %

Bank of Greece

1,8974 %

Banco de España

7,7758 %

Banque de France

14,8712 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

0,9219 %

Banca d’Italia

13,0516 %

Central Bank of Cyprus

0,1300 %

Latvijas Banka

0,2978 %

Lietuvos bankas

0,4425 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1568 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3884 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0647 %

De Nederlandsche Bank

3,9955 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0800 %

Narodowy Bank Polski

5,1380 %

Banco de Portugal

1,7653 %

Banka Slovenije

0,3345 %

Národná banka Slovenska

0,7147 %

Suomen Pankki

1,2887 %

Sveriges Riksbank

2,4133 %

Bank of England

14,3822 %

3. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ez a határozat 2004. április 23-án lép hatályba.

(2)   Az EKB/2003/17 határozat 2004. május 1-jén hatályát veszti.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. április 22-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 9., 2004.1.15., 27. o.

(2)  HL L 181., 2003.7.19., 43. o.


9.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/7


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2004. április 22.)

az Európai Központi Bank tőkéjének a részt vevő nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések megállapításáról

(EKB/2004/6)

(2004/503/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 28.3. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank tőkéjének a részt vevő nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i EKB/2003/18 határozat (1) meghatározta, hogy az eurót bevezetett tagállamok nemzeti központi bankjai (NKB-k) (a továbbiakban: részt vevő NKB-k) milyen módon és mértékben kötelesek befizetni az Európai Központi Bank (EKB) tőkéjét 2004. január 1-jén.

(2)

Tekintettel arra, hogy a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004. május 1-jén csatlakozik az Európai Unióhoz, illetve arra, hogy ezen országok NKB-jai 2004. május 1-jén a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) részeivé válnak, a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről szóló, 2004. április 22-i EKB/2004/5 határozat (2) meghatározza 2004. május 1-jétől az EKB felemelt tőkéjének tőkejegyzési kulcsában a részt vevő NKB-khoz rendelt súlyokat (a továbbiakban: tőkejegyzési kulcs, illetve tőkejegyzésikulcs-súlyok).

(3)

Az EKB jegyzett tőkéje 2004. május 1-jétől5 564 669 247,19 euró.

(4)

A kibővített tőkejegyzési kulcs szükségessé teszi egy olyan új EKB-határozat elfogadását, amely 2004. május 1-jén hatályon kívül helyezi az EKB/2003/18 határozatot, valamint meghatározza, hogy a részt vevő NKB-k milyen módon és mértékben kötelesek befizetni az EKB tőkéjét 2004. május 1-jén,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A befizetett tőke mértéke és formája

A részt vevő NKB-k az EKB-ban való részesedésüket 2004. május 1-jén teljes egészében befizetik. Figyelembe véve az EKB/2004/5 határozat 2. cikkében meghatározott tőkejegyzésikulcs-súlyokat, az egyes NKB-k 2004. május 1-jén az alábbi táblázatban a nevük mellett feltüntetett összegeket fizetik be:

Részt vevő NKB (euró)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

141 910 195,14

Deutsche Bundesbank

1 176 170 750,76

Bank of Greece

105 584 034,30

Banco de Espańa

432 697 551,32

Banque de France

827 533 093,09

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 300 685,79

Banca d’Italia

726 278 371,47

Banque centrale du Luxembourg

8 725 401,38

De Nederlandsche Bank

222 336 359,77

Oesterreichische Nationalbank

115 745 120,34

Banco de Portugal

98 233 106,22

Suomen Pankki

71 711 892,59

2. cikk

A befizetett tőke módosítása

A részt vevő NKB-k már befizették az EKB/2003/18 határozat alapján az EKB jegyzett tőkéjében való, 2004. április 30-ig hatályos részesedésüket. Figyelembe véve ezt a tényt, az adott esettől függően vagy a részt vevő NKB utalja át a fennmaradó összeget az EKB számára, vagy az EKB utalja vissza a különbség összegét a részt vevő NKB számára annak érdekében, hogy az 1. cikk táblázatában szereplő összegek befizetése teljesüljön. Ezen átutalások az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 22-i EKB/2004/7 határozatban (3) meghatározott szabályok alapján történnek.

3. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ez a határozat 2004. április 23-án lép hatályba.

(2)   Az EKB/2003/18 határozat 2004. május 1-jén hatályát veszti.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. április 22-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 9., 2004.1.15., 29. o.

(2)  Lásd ennek a Hivatalos Lapnak az 5. oldalát.

(3)  Lásd ennek a Hivatalos Lapnak az 9. oldalát.


9.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/9


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2004. április 22.)

az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról

(EKB/2004/7)

(2004/504/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 28.5. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) kibővített tőkejegyzési kulcsában az egyes nemzeti központi bankokhoz (NKB-k) rendelt súlyoknak (a továbbiakban: tőkejegyzési kulcs és tőkejegyzésikulcs-súlyok) a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről szóló, 2004. április 22-i EKB/2004/5 határozatban (1) meghatározott módosítása szükségessé teszi, hogy a Kormányzótanács meghatározza a tőkerészesedéseknek azon NKB-k közötti átruházásáról szóló szabályokat, amelyek 2004. április 30-án a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) részét képezik, annak biztosítása céljából, hogy e részesedések megoszlása megfeleljen az elvégzett módosításoknak.

(2)

A Česká národní banka, az Eesti Pank, a Central Bank of Cyprus, a Latvijas Banka, a Lietuvos bankas, a Magyar Nemzeti Bank, a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, a Narodowy Bank Polski, a Banka Slovenije és a Národná banka Slovenska (a továbbiakban: a csatlakozó országok NKB-jai) csak 2004. május 1-jén válnak a KBER részeivé, ami azt jelenti, hogy a tőkerészesedéseknek az alapokmány 28.5. cikke szerinti átruházása nem alkalmazandó a csatlakozó országok NKB-jai esetében.

(3)

Az Európai Központi Bank tőkéjének a részt vevő nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2004. április 22-i EKB/2004/6 határozat (2) előírja, hogy az eurót elfogadott tagállamok NKB-jai (a továbbiakban: részt vevő NKB-k) milyen módon és mértékben kötelesek befizetni az EKB tőkéjét a kibővített tőkejegyzési kulcsra tekintettel. Az Európai Központi Bank tőkéjének az euróövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról szóló, 2004. április 23-i EKB/2004/10 határozat (3) meghatározza azon százalékos mértéket, amelyet az eurót 2004. május 1-jén még be nem vezetett tagállamok NKB-jai (a továbbiakban: euróövezeten kívüli NKB-k) kötelesek befizetni 2004. május 1-jén tekintettel a kibővített tőkejegyzési kulcsra.

(4)

A részt vevő NKB-k az Európai Központi Bank tőkéjének a részt vevő nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i EKB/2003/18 határozat (4) alapján befizették az EKB jegyzett tőkéjében való részesedésüket. Tekintettel erre a tényre, az EKB/2004/6 határozat 2. cikke előírja, hogy az adott esettől függően vagy a részt vevő NKB utalja át a fennmaradó összeget az EKB számára, vagy az EKB utalja vissza a különbség összegét a részt vevő NKB számára annak érdekében, hogy az EKB/2004/6 határozat 1. cikkének táblázatában feltüntetett összegek befizetése teljesüljön. Hasonlóképpen, a Danmarks Nationalbank, a Sveriges Riksbank és a Bank of England az Európai Központi Bank tőkéjének a részt vevő nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2003. december 19-i EKB/2003/18 határozat (5) alapján befizették az EKB jegyzett tőkéjében való részesedésüket. Tekintettel erre a tényre, az EKB/2004/10 határozat 2. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az adott esettől függően ez a három NKB átutalja a fennmaradó összeget az EKB számára, vagy a különbség összegét visszakapja az EKB-tól annak érdekében, hogy az EKB/2004/10 1. cikkének táblázatában szereplő összegek befizetése teljesüljön. Az EKB/2004/10 határozat 2. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a csatlakozó országok NKB-jai kötelesek átutalni ugyanazon határozat 1. cikkének táblázatában a nevük mellett feltüntetett összegeket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A tőkerészesedések átutalása

Tekintettel az EKB tőkéjében lévő azon részesedésre, amelyekkel a részt vevő NKB-k, illetve a Danmarks Nationalbank, a Sveriges Riksbank és a Bank of England rendelkeznek 2004. április 30-án és az EKB tőkéjében lévő azon részesedésre, amelyekkel ezen NKB-k az EKB/2004/5 határozat 2. cikkében meghatározott tőkejegyzésikulcs-súlyok módosítása eredményeként 2004. május 1-jétől rendelkeznek, ezen NKB-k tőkerészesedéseiket egymás között átruházzák az EKB-n keresztül történő átadás útján annak biztosítása érdekében, hogy 2004. május 1-jén a tőkerészesedések felosztása megfelel a módosított súlyoknak. Ebből a célból, e cikk alapján és minden egyéb megkövetelhető alakiság és cselekmény nélkül, ezen NKB-k 2004. május 1-jén átadják vagy megkapják az EKB jegyzett tőkéjének az ezen határozat I. mellékletében található táblázat negyedik oszlopában a nevük mellett feltüntetett részét; a táblázatban a „+” jel jelzi az EKB által az NKB-nak átadandó tőkerészesedést, míg a „–” jel jelzi az NKB által az EKB-nak átadandó tőkerészesedést.

2. cikk

A befizetett tőke módosítása

(1)   Figyelembe véve az EKB tőkéjének az egyes NKB-k által befizetett összegét (amennyiben van ilyen), illetve az EKB tőkéjének az NKB-k által 2004. május 1-jén a részt vevő NKB-k esetében az EKB/2004/6 határozat 1. cikke, míg az euróövezeten kívüli NKB-k esetében az EKB/2004/10 határozat 1. cikke szerint befizetendő összegét, az NKB-k 2004. május 3-án átutalják vagy megkapják az ezen határozat II. mellékletében található táblázat negyedik oszlopában a nevük mellett szereplő (euróban kifejezett) nettó összeget; a táblázatban a „+” jel jelzi az NKB által az EKB-nak átutalandó összeget, míg a „–” jel jelzi az EKB által az NKB-nak átutalandó összeget.

(2)   2004. május 3-án az EKB és azon NKB-k, amelyek az (1) bekezdés alapján összeg átutalására kötelesek, külön utalják át az EKB és az ilyen NKB-k által az (1) bekezdés alapján fizetendő összegeknek a 2004. május 1. és 2004. május 3. közötti időszakra fizetendő kamat összegét. A kamatösszeg küldői és címzettjei megegyeznek azon összegek küldőivel és címzettjeivel, amelyek után kamatot kell fizetni.

3. cikk

Általános rendelkezések

(1)   A 2. cikkben meghatározott átutalásokat a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási expressz átutalási rendszeren (TARGET) keresztül kell teljesíteni.

(2)   Amennyiben egy NKB 2004. május 3-án nem rendelkezik a TARGET-hez való hozzáféréssel, a 2. cikkben meghatározott összegek átutalását 2003. május 3-án egy olyan számlán való jóváírással teljesíti, amelyet az EKB megfelelő időben megjelöl.

(3)   A 2. cikk (2) bekezdése szerinti kamatok számítása napi szinten történik a 360 napos számítási módszer alapján a KBER által a legutolsó fő refinanszírozási műveletében alkalmazott marginális kamatlábbal megegyező kamatlábbal.

(4)   Az EKB és a 2. cikk alapján átutalásra köteles NKB-k megfelelő időben kiadják az ilyen átutalások határidőben történő szabályszerű végrehajtásához szükséges utasításokat.

4. cikk

Záró rendelkezések

Ez a határozat 2004. április 23-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. április 22-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  Lásd ennek a Hivatalos Lapnak az 5 oldalát.

(2)  Lásd ennek a Hivatalos Lapnak az 7 oldalát.

(3)  Lásd ennek a Hivatalos Lapnak az 19 oldalát.

(4)  HL L 9., 2004.1.15., 29. o.

(5)  HL L 9., 2004.1.15., 31. o.


9.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/13


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2004. április 22.)

az Európai Központi Bank felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz, a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához és a kapcsolódó pénzügyi kérdésekhez szükséges intézkedések megállapításáról

(EKB/2004/8)

(2004/505/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 30. cikkére,

mivel:

(1)

Tekintettel arra, hogy a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004. május 1-jén csatlakozik az Európai Unióhoz, illetve arra, hogy ezen országok nemzeti központi bankjai (NKB-k) 2004. május 1-jén a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) részeivé válnak, az EKB tőkejegyzési kulcsában az eurót bevezetett tagállamok NKB-jaihoz (a továbbiakban: részt vevő NKB-k) rendelt súlyokat (a továbbiakban: tőkejegyzési kulcs és tőkejegyzésikulcs-súlyok) módosítani kell a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről szóló, 2004. április 22-i EKB/2004/5 határozatnak (1) megfelelően.

(2)

Az ennek a módosításnak az eredményeképpen bekövetkező változások szükségessé teszik azon követelések kiigazítását, amelyeket az EKB az alapokmány 30.3. cikke szerint jóváírt a részt vevő NKB-k számára, és amelyek megegyeznek a részt vevő NKB-k által az EKB számára átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel (a továbbiakban: követelések).

(3)

Azon részt vevő NKB-k, amelyeknek a követelései 2004. május 1-jén a tőkejegyzési kulcs kibővítése következtében nőnek, kompenzációs átutalást kötelesek végrehajtani az EKB számára, míg az EKB köteles kompenzációs átutalást végrehajtani azon részt vevő NKB-k számára, amelyeknek a követelései e kibővítés következtében csökkennek.

(4)

2004. május 1-jétől az EKB-nak átadható devizatartalékot megtestesítő eszközök összegére vonatkozó korlát 55 646 692 471,89 euró.

(5)

A méltányos eljárásnak, az egyenlő bánásmódnak és a jogos elvárások védelmének az alapokmány alapját képező általános elveivel összhangban azon részt vevő NKB-k, amelyek relatív részesedése az EKB felhalmozott tőkéjében a fent említett kiigazítások következtében nő, szintén kötelesek kompenzációs átutalást végrehajtani azon részt vevő NKB-k számára, amelyek relatív részesedése csökken.

(6)

Az egyes részt vevő NKB-k 2004. április 30-ával bezárólag, illetve 2004. május 1-jétől alkalmazandó tőkejegyzésikulcs-súlyait az EKB teljes, valamennyi részt vevő NKB által jegyzett tőkéje százalékarányában kell meghatározni annak kiszámítása céljából, hogy milyen mértékben módosult az egyes részt vevő NKB-k részesedése az EKB felhalmozott tőkéjében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)

A „felhalmozott tőke”: az EKB tartalékainak, az átértékelési számláknak és a tartalékok közé tartozó céltartalékoknak az EKB által 2004. április 30-án kiszámított összege, az adott esettől függően hozzáadva ehhez vagy kivonva ebből az EKB-nak a 2004. január 1-jétől2004. április 30-ig tartó időszakra vonatkozóan kiszámított összevont nettó nyereségét vagy veszteségét, beleértve ebbe az EKB-nak az euróbankjegyekből származó, 2004 áprilisában befolyt, fel nem osztott jövedelmét, de bele nem értve ebbe az EKB-nak az euróbankjegyekből származó, 2004 első negyedévében felhalmozódott, az NKB-k között már felosztott jövedelmét. Az EKB tartalékai és tartalék jellegű céltartalékai magukban foglalják – a „felhalmozott tőke” általánossága sérelme nélkül – az általános tartalékot, illetve a devizaárfolyamokkal és a piaci árakkal kapcsolatos értékelési veszteségekre képzett céltartalékot.

b)

Az „átutalási időpont”: 2004. május 19.

c)

Az „EKB-nak az euróbankjegyekből származó jövedelme” ugyanazzal a jelentéssel bír, mint az Európai Központi Bank forgalomban lévő euróbankjegyekből származó jövedelmének a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai közötti elosztásáról szóló, 2002. november 21-i EKB/2002/9 határozat (2) 1. cikkének d) pontjában meghatározott „az EKB forgalomban lévő euróbankjegyekből származó jövedelme” kifejezés.

2. cikk

Az EKB tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulás

(1)   Amennyiben egy részt vevő NKB részesedése a felhalmozott tőkében nő a tőkejegyzésikulcs-súlyának 2004. május 1-jétől való emelkedése miatt, az ilyen NKB az átutalási időpontban átutalja az EKB számára a (3) bekezdés szerint meghatározott összeget.

(2)   Amennyiben egy részt vevő NKB részesedése a felhalmozott tőkében csökken a tőkejegyzésikulcs-súlyának 2004. május 1-jétől való csökkenése miatt, az EKB az átutalási időpontban átutalja az ilyen NKB számára a (3) bekezdés szerint meghatározott összeget.

(3)   Az EKB 2004. május 14-én vagy azt megelőzően kiszámítja az (1) bekezdés alkalmazása esetén a részt vevő NKB által az EKB számára átutalandó összeget, illetve a (2) bekezdés alkalmazása esetén az EKB által a részt vevő NKB számára átutalandó összeget, valamint erről értesíti a kérdéses NKB-t. A kerekített, átutalandó összeg kiszámításánál a felhalmozott tőkét meg kell szorozni az egyes részt vevő NKB-k 2004. április 30-án, illetve 2004. május 1-jétől alkalmazandó tőkejegyzésikulcs-súlya közötti abszolút különbséggel, és e szorzat összegét el kell osztani 100-zal.

(4)   A (4) bekezdésben meghatározott összegek 2004. május 1-jén euróban esedékesek, mindazonáltal azok átutalására az átutalási időpontban kerül sor.

(5)   Az átutalási időpontban az (1) vagy a (2) bekezdés alapján átutalásra köteles részt vevő NKB vagy az EKB elkülönített öszszegként ugyancsak átutalja a részt vevő NKB vagy az EKB által átutalandó összegek után a 2004. május 1-jétől az átutalási időpontig fizetendő kamat összegét. E kamatösszeg küldői és címzettjei megegyeznek azon összegek küldőivel és címzettjeivel, amelyek után kamatot kell fizetni.

(6)   Amennyiben a felhalmozott tőke nullánál kevesebb, a (3) bekezdés és az (5) bekezdés alapján átutalandó összegeket a (3) bekezdésben és az (5) bekezdésben meghatározottakhoz képest ellentétes irányban kell elszámolni.

3. cikk

Az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelések módosítása

(1)   A részt vevő NKB-k követelései 2004. május 1-jén módosításra kerülnek azok módosított tőkejegyzésikulcs-súlyaival összhangban. A részt vevő NKB-k 2004. május 1-jétől hatályos követeléseinek értékét az e határozat mellékletében található táblázat harmadik oszlopa mutatja.

(2)   Ebből a célból, e rendelkezése alapján és minden egyéb megkövetelhető alakiság és cselekmény nélkül az NKB-kat úgy kell tekinteni, hogy 2004. május 1-jén átutalták vagy megkapták az ezen határozat mellékletében található táblázat negyedik oszlopában a nevük mellett (euróban) feltüntetett követelés abszolút értékét; a táblázatban a „–” jel jelzi az NKB által az EKB-nak átutalandó követelést, míg „+” jel az EKB által az NKB-nak átutalandó követelést.

(3)   A részt vevő NKB-k 2004. május 3-án átutalják vagy megkapják az ezen határozat mellékletében található táblázat negyedik oszlopában a nevük mellett (euróban) feltüntetett összeg abszolút értékét; a táblázatban a „+” jel jelzi az NKB által az EKB-nak átutalandó összeget, míg a „–” jel az EKB által az NKB-nak átutalandó összeget.

(4)   2004. május 3-án az EKB és azon részt vevő NKB-k, amelyek a (3) bekezdés alapján összegek átutalására kötelesek, elkülönítve átutalják az EKB és az ilyen NKB-k által fizetendő összegeknek a 2004. május 1-je és 2004. május 3-a közötti időszakra fizetendő kamatát is. E kamatösszeg küldői és címzettjei megegyeznek azon összegek küldőivel és címzettjeivel, amelyek után kamatot kell fizetni.

4. cikk

Kapcsolódó pénzügyi kérdések

(1)   A részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/16 határozat (3) 2. cikkének (1) bekezdése harmadik albekezdésétől eltérve, a forgalomban lévő euróbankjegyek eurórendszeren belüli egyenlegét a 2004. május 1-jétől2004. május 31-ig tartó időszakra vonatkozóan a 2004. május 1-jétől alkalmazandó kibővített tőkejegyzési kulcsnak a 2004. április 30-án forgalomban lévő összes euróbankjegy egyenlegére történő alkalmazásával kell kiszámítani. Az EKB/2001/16 határozat 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott átlagos megtérülési rátát külön-külön kell kiszámolni a 2004. január 1-jétől2004. április 30-ig tartó, illetve a 2004. május 1-jétől2004. december 31-ig tartó időszakokra vonatkozóan. A 2004. május 1-jétől2004. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan az EKB/2001/16 határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kompenzációs összegeket és az azokat kiegyenlítő könyvelési tételeket az egyes NKB-k könyvelésében 2004. május 1-jei értéknappal kell nyilvántartani. Az EKB/2001/16 határozat 5. cikkének (1) bekezdésének harmadik mondatától eltérve, az EKB a 2004. január 1-jétől2004. április 30-ig tartó időszak tekintetében egy négy hónapra vonatkozó, a 2004. május 1-jétől2004. június 30-ig tartó időszak tekintetében pedig egy két hónapra vonatkozó tájékoztatás formájában értesíti az NKB-kat a monetáris jövedelem halmozott összegéről.

(2)   A 2004. január 1-jétől2004. április 30-ig tartó időszak vonatkozásában az NKB-k összesített monetáris jövedelmét, a részt vevő NKB-knak az EKB számára átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései után fizetett kamatot és a forgalomban lévő euróbankjegyek eurórendszeren belüli egyenlege után fizetett kamatot a 2004. április 30-án alkalmazandó tőkejegyzésikulcs-súlyoknak megfelelően osztják fel. Az EKB euróbankjegyekből származó jövedelmét 2004 első negyedévének vonatkozásában a 2004. április 30-án alkalmazandó tőkejegyzésikulcs-súlyoknak, míg 2004 második negyedévének vonatkozásában a 2004. május 1-jétől alkalmazandó tőkejegyzésikulcs-súlyoknak megfelelően osztják fel.

(3)   Az EKB-nak a 2004. pénzügyi évre vonatkozó (adott esettől függő) nettó nyereségét vagy veszteségét a 2004. május 1-jétől alkalmazandó tőkejegyzésikulcs-súlyoknak megfelelően osztják fel.

(4)   Amennyiben 2004 végén az EKB számításai szerint a 2004. pénzügyi évre teljes veszteség várható, vagy amennyiben a lehetséges nettó nyeresége kisebb, mint az EKB-nak az euróbankjegyekből származó, az év során befolyt jövedelme, az EKB visszatartja az EKB az euróbankjegyekből származó, a 2004 negyedik negyedévében befolyt jövedelmét. A becsült veszteség mértékétől függően az EKB a veszteség mértékéig előírhatja az EKB-nak az euróbankjegyekből származó, a 2004 harmadik, második és első negyedévében befolyt jövedelmének évközben kifizetett teljes összegének vagy annak egy részének a visszafizetését is, ebben a sorrendben. Amennyiben az EKB a 2004. pénzügyi évet veszteséggel zárja, és az EKB-nak az euróbankjegyekből származó, a 2004. pénzügyi évben befolyt jövedelme nem elégséges e veszteség fedezésére, az EKB a veszteséget az alábbi tételekkel szemben írja jóvá:

a)

az EKB általános tartalékalapjából kivett pénzösszegek;

b)

a Kormányzótanácsnak az alapokmány 33. cikke szerinti határozatától függően a 2004. május 1-jétől2004. december 31-ig tartó időszak alatt keletkező összesített monetáris jövedelem;

c)

a Kormányzótanácsnak az alapokmány 33. cikke szerinti határozatától függően a 2004. január 1-jétől2004. április 30-ig tartó időszak alatt keletkező összesített monetáris jövedelem.

(5)   Amennyiben az EKB-nak az euróbankjegyekből származó, a 2004 első negyedévében befolyt, felosztott jövedelmének bármekkora részét vissza kell fizetni a (4) bekezdés alapján, valamint amennyiben az NKB-knak a 2004. január 1-jétől2004. április 30-ig tartó időszakban keletkező, összesített monetáris jövedelmét vissza kell utalni az EKB számára, a 2. és a 3. cikkben meghatározott fizetéseken kívül kompenzációs kifizetéseket is kell teljesíteni. Ilyen kifizetést teljesít az EKB számára minden olyan részt vevő NKB, amelynek a tőkejegyzésikulcs-súlya 2004. május 1-jén nő, illetve ilyen kifizetést teljesít az EKB minden olyan részt vevő NKB számára, amelynek tőkejegyzésikulcs-súlya 2004. május 1-jén csökken. A kompenzációs kifizetések összegét a következőképpen kell kiszámítani. Az EKB-nak az euróbankjegyekből származó, a 2004 első negyedévében befolyt, teljes mértékben visszafizetendő jövedelmét meg kell szorozni az egyes részt vevő NKB-k 2004. április 30-án, illetve 2004. december 31-étől alkalmazandó tőkejegyzésikulcs-súlyai közötti abszolút különbséggel, és e szorzat összegét el kell osztani 100-zal. A 2004. január 1-jétől2004. április 30-ig tartó időszak alatt befolyt, teljes mértékben visszautalandó monetáris jövedelmet meg kell szorozni az egyes részt vevő NKB-k 2004. április 30-án, illetve 2004. december 31-étől alkalmazandó tőkejegyzésikulcs-súlyai közötti abszolút különbséggel, és e szorzat összegét el kell osztani 100-zal. Az NKB-k összesített monetáris jövedelmével kapcsolatos kompenzációs kifizetések után kamatot kell fizetni 2005. január 1-jétől az ilyen kifizetések teljesítéséig.

(6)   Az (5) bekezdésben meghatározott, az EKB-nak az euróbankjegyekből származó jövedelméhez kapcsolódó, kiegészítő kompenzációs kifizetéseket 2005. január 4-én kell teljesíteni. Az (5) bekezdésben meghatározott, az NKB-k összesített monetáris jövedelméhez kapcsolódó kiegészítő kompenzációs kifizetéseket a Kormányzótanács 2005 márciusában tartott, második ülését követő második munkanapon kell teljesíteni.

5. cikk

Általános rendelkezések

(1)   A 2. cikk (5) bekezdése, a 3. cikk (4) bekezdése és a 4. cikk (5) bekezdése szerinti kamatokat napi szinten számítják a 360 napos számítási módszer alapján a KBER által a legutolsó fő refinanszírozási műveletében alkalmazott marginális kamatlábbal azonos kamatlábon.

(2)   A 2. cikk (1), (2) és (5) bekezdése, a 3. cikk (3) és (4) bekezdése és a 4. cikk (5) és (6) bekezdése szerinti átutalások a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási expressz átutalási rendszeren (TARGET) keresztül külön-külön történnek.

(3)   Az EKB és a (2) bekezdésben említett átutalásra köteles részt vevő NKB-k megfelelő időben kiadják az ilyen átutalások időben történő szabályszerű végrehajtásához szükséges utasításokat.

6. cikk

Záró rendelkezések

Ez a határozat 2004. április 23-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. április 22-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  Lásd ennek a Hivatalos Lapnak az 5. oldalát.

(2)  HL L 323., 2002.11.28., 49. o.

(3)  HL L 337., 2001.12.20., 55. o. A legutóbb az EKB/2003/22 határozattal (HL L 9., 2004.1.15., 39. o.) módosított határozat.


9.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/17


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2004. április 22.)

az euróbankjegyek kibocsátásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/15 határozat módosításáról

(EKB/2004/9)

(2004/506/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106. cikke (1) bekezdésére, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az euróbankjegyek kibocsátásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/15 határozatra (1),

mivel:

(1)

Tekintettel arra, hogy a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004. május 1-jén csatlakozik az Európai Unióhoz, illetve arra, hogy ezen országok NKB-jai 2004. május 1-jén a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) részeivé válnak, a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről szóló, 2004. április 22-i EKB/2004/5 határozat (2) meghatározza 2004. május 1-jétől az Európai Központi Bank (EKB) tőkejegyzési kulcsában a nemzeti központi bankokhoz (NKB-k) rendelt új súlyokat.

(2)

Az EKB/2001/15 határozat 1. cikkének d) pontja a „bankjegyelosztási kulcs” fogalmát az EKB/2001/15 határozatnak a 2004. január 1-jétől alkalmazandó kulcsokat meghatározó mellékletére való hivatkozással határozta meg. A 2004. május 1-jétől alkalmazandó bankjegyelosztási kulcs meghatározásának érdekében az EKB/2001/15 határozatot megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az EKB/2001/15 határozat módosítása

Az EKB/2001/15 határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk d) pontjának utolsó mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„E határozat melléklete határozza meg a 2004. május 1-jétől hatályos bankjegyelosztási kulcsot.”

2.

Az EKB/2001/15 határozat melléklete helyébe e határozat mellékletében meghatározott szöveg lép.

2. cikk

Záró rendelkezések

Ez a határozat 2004. május 1-jén lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. április 22-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 337., 2001.12.20., 52. o. A legutóbb az EKB/2003/23 határozattal (HL L 9., 2004.1.15., 40. o.) módosított határozat.

(2)  Lásd ennek a Hivatalos Lapnak az 5. oldalát.


9.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/19


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2004. április 23.)

az Európai Központi Bank tőkéjének az euróövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról

(EKB/2004/10)

(2004/507/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÁLTALÁNOS TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 48. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank tőkéjének az euróövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról szóló, 2003. december 18-i EKB/2003/19 határozat (1) meghatározta, hogy a 2004. január 1-jéig az eurót nem bevezető tagállamok nemzeti központi bankjai (NKB-k) az EKB-ban való részesedésük hány százalékát voltak kötelesek befizetni 2004. január 1-jén az EKB működési költségeihez való hozzájárulásként.

(2)

Tekintettel arra, hogy a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004. május 1-jén csatlakozik az Európai Unióhoz, illetve arra, hogy ezen országok NKB-jai 2004. május 1-jén a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) részeivé válnak, a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről szóló, 2004. április 22-i EKB/2004/5 határozat (2) meghatározza 2004. május 1-jétől az EKB tőkéjének tőkejegyzési kulcsában a részt vevő NKB-khoz rendelt súlyokat (a továbbiakban: tőkejegyzési kulcs, illetve tőkejegyzésikulcs-súlyok).

(3)

Az EKB jegyzett tőkéje 2004. május 1-jétől5 564 669 247,19 euró.

(4)

A kibővített tőkejegyzési kulcs szükségessé teszi egy olyan új EKB-határozat elfogadását, amely 2004. január 1-jétől hatályon kívül helyezi az EKB/2003/19 határozatot, illetve meghatározza az EKB tőkéje jegyzésének azon százalékarányát, amelyet az eurót 2004. május 1-jéig még be nem vezető tagállamok NKB-jai (a továbbiakban: euróövezeten kívüli NKB-k) 2004. május 1-jén kötelesek befizetni.

(5)

Az Európai Központi Bank Általános Tanácsának eljárási szabályzatának 3.3. cikkére figyelemmel és tekintettel az Általános Tanácsnak e határozat meghozatalában való közreműködésére, a Česká národní banka, az Eesti Pank, a Central Bank of Cyprus, a Latvijas Banka, a Lietuvos bankas, a Magyar Nemzeti Bank, a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, a Narodowy Bank Polski, a Banka Slovenije és a Národná banka Slovenska elnökei lehetőséget kaptak arra, hogy e határozattal kapcsolatban észrevételeket nyújtsanak be annak elfogadása előtt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1.cikk

A befizetett tőke mértéke és formája

Az egyes euróövezeten kívüli NKB-k az EKB tőkéjére vonatkozó tőkejegyzésük 7 %-át fizetik be 2004. május 1-jén. Figyelembe véve az EKB/2004/5 határozat 2. cikkében meghatározott tőkejegyzésikulcs-súlyokat, az egyes euróövezeten kívüli NKB-k 2004. május 1-jén így az alábbi táblázatban a nevük mellett feltüntetett összegeket fizetik be:

(euró)

Euróövezeten kívüli NKB

 

Česká národní banka

5 680 859,54

Danmarks Nationalbank

6 101 159,01

Eesti Pank

694 915,90

Central Bank of Cyprus

506 384,90

Latvijas Banka

1 160 010,95

Lietuvos bankas

1 723 656,30

Magyar Nemzeti Bank

5 408 190,75

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

252 023,87

Narodowy Bank Polski

20 013 889,41

Banka Slovenije

1 302 967,30

Národná banka Slovenska

2 783 948,38

Sveriges Riksbank

9 400 451,41

Bank of England

56 022 530,23

2. cikk

A befizetett tőke módosítása

(1)   A Danmarks Nationalbank, a Sveriges Riksbank és a Bank of England már befizették az EKB/2003/18 határozat alapján 2004. április 30-ig hatályos, az EKB tőkéjére vonatkozó jegyzésük 5 %-át. Tekintettel erre a tényre, az eset függvényében ezek az NKB-k átutalják a fennmaradó összeget az EKB számára, vagy a különbség összegét visszakapják az EKB-tól annak érdekében, hogy az 1. cikk táblázatában szereplő összegek befizetése teljesüljön.

(2)   A többi euróövezeten kívüli NKB köteles átutalni az 1. cikk táblázatában a neve mellett feltüntetett összegeket.

(3)   Az ezen cikk szerinti valamennyi átutalás az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról és befizetéséről szóló szabályok megállapításáról szóló 2004. április 22-i EKB/2004/7 határozatban (3) meghatározott szabályok alapján történik.

3. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ez a határozat 2004. április 23-án lép hatályba.

(2)   Az EKB/2003/19 határozat 2004. május 1-jén hatályát veszti.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. április 23-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 9., 2004.1.15., 31. o.

(2)  Lásd ennek a Hivatalos Lapnak az 5. oldalát.

(3)  Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a 9. oldalát.