20.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 350/89


AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2012. október 23.)

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2012/804/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt (1),

tekintettel a Tanács 2012. február 21-i ajánlására (06083/2012 – C7-0051/2012),

tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés elhalasztásáról szóló, 2012. május 10-i határozatára (2), a határozatot kísérő állásfoglalására, valamint az ügynökség ügyvezető igazgatójának válaszaira,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 185. cikkére,

tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (5) és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (6) és különösen annak 94. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2012 júniusában – a 2009 márciusában létrehozott, a decentralizált ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport munkájának eredményeképpen – elfogadott, a decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatra és az ahhoz mellékelt közös megközelítésre és különösen a közös megközelítés irányításra, működésre, programozásra, elszámoltathatóságra és átláthatóságra vonatkozó szakaszaira,

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság véleményére (A7-0300/2012),

1.

megadja a mentesítést az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójától az ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.

megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

az elnök

Martin SCHULZ

a főtitkár

Klaus WELLE


(1)  HL C 366., 2011.12.15., 57. o.

(2)  HL L 286., 2012.10.17., 356. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 120., 1990.5.11., 1. o.

(5)  HL L 126., 2009.5.21., 13. o.

(6)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSA

(2012. október 23.)

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt (1),

tekintettel a Tanács 2012. február 21-i ajánlására (06083/2012 – C7-0051/2012),

tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés elhalasztásáról szóló, 2012. május 10-i határozatára (2), a határozatot kísérő állásfoglalására, valamint az ügynökség ügyvezető igazgatójának válaszaira,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 185. cikkére,

tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (5) és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (6) és különösen annak 94. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2012 júniusában – a 2009 márciusában létrehozott, a decentralizált ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport munkájának eredményeképpen – elfogadott, a decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatra és az ahhoz mellékelt közös megközelítésre és különösen a közös megközelítés irányításra, működésre, programozásra, elszámoltathatóságra és átláthatóságra vonatkozó szakaszaira,

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság véleményére (A7-0300/2012),

A.

mivel 2012. május 10-én az Európai Parlament elhalasztotta az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) mentesítéséről és 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról szóló határozatát,

B.

mivel az ügynökség 2012. május 24-én, június 15-én és július 3-án levélben válaszolt a mentesítésért felelős hatóságnak; mivel az ügynökség igazgatótanácsa 2012. június 6-i levelében tájékoztatást adott a mentesítésért felelős hatóság részére a mentesítés elhalasztását követően tett intézkedésekről,

C.

mivel a mentesítés az Európai Parlament által alkalmazott megfelelő eszköz, amely tényszerű és érdemi érvek alapján történő döntést tesz szükségessé; ebben az összefüggésben emlékeztet a jelenleg hatályos szabályokra, azaz az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatára, az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeire, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletre, az ügynökséget létrehozó rendeletre, valamint az ügynökség által kialakított konkrét szakpolitikákra és eljárásokra;

D.

mivel az ügynökség 2010-es költségvetése 50 600 000 EUR volt, ami 26 %-kal meghaladja a 2009-es költségvetést; mivel az ügynökség költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 2010-ben 35 258 000 EUR-t tett ki, szemben a 2009-es 34 560 000 EUR-val, ami 2 %-os növekedést jelent;

1.

mindig is üdvözölte, hogy az ügynökség szakszerű, megbízható és független módon nyújt információkat valamennyi uniós intézmény, a tagállamok és a politikai döntéshozó szervek számára és a jövőben is ezt a szakmaiságot várja el;

2.

tudomásul veszi, hogy a költségvetés ügynökség általi végrehajtásának szintje a kötelezettségvállalási előirányzatokat tekintve 100 %-os, a kifizetési előirányzatokat tekintve pedig 90,75 %-os volt;

3.

rámutat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozathoz mellékelt közös megközelítés (16) bekezdésére; az ügynökség függetlenségének sérelme nélkül olyan nyílt és átlátható kiválasztási eljárást vár el az ügyvezető igazgató 2013. júniusi kinevezésével kapcsolatban, amely garantálja a jelöltek szigorú értékelését és a magas fokú függetlenséget; ezért azt javasolja, hogy az ügyvezető igazgató kinevezésére irányuló eljárásnak legyen része a jelölteknek az illetékes parlamenti bizottságok által történő meghallgatása;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.

emlékeztet rá, hogy az ügynökség 2010. május 22. és 2010. október között öt hónapra 294 641 EUR költségen zöld homlokzatot helyezett épületére, és hogy nem került sor nyilvános ajánlattételi felhívásra;

5.

emlékeztet rá, hogy a zöld homlokzattal kapcsolatos költségek fedezésére a 2140. „Épületek berendezése” költségvetési sor a 2100. „Bérleti díjak” költségvetési sorból történő 2010. április 9-i180 872 EUR költségvetési átcsoportosítással megerősítésre került;

6.

ezért felhívja az ügynökséget, hogy alkosson egyértelmű belső szabályokat a költségvetési rendelet végrehajtási szabályai 126. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazása céljából; megállapítja, hogy az igazgatótanács a rendkívüli költségek előzetes ellenőrzéséről döntött;

7.

határozott meggyőződése, hogy a jelenleg hatályos szabályok be nem tartása esetén meg kell tenni a szükséges lépéseket; úgy véli, hogy ilyen esetekben az ügynökségnek pontos ütemtervvel ellátott cselekvési tervet kellene készítenie a hiányosságok kiküszöbölésére, és hogy annak végrehajtását az Európai Parlamentnek kell felügyelnie, valamint hogy ezeket a problémákat a lehetséges joghézagok megszüntetése érdekében a jelenlegi szabályok módosításával kell kiküszöbölni;

Emberi erőforrás

8.

tudomásul veszi, hogy az ügynökség 12 vendégtudóst hívott meg, akik épületeiben dolgoztak, anélkül, hogy 11-ük esetében közzétette volna önéletrajzaikat, megjelölve legalább a képzettségüket és szakmai hátterüket; tudomásul veszi az igazgatótanács azon bejelentését, hogy a vendégtudósok kiválasztására és meghívására vonatkozó szabályokat szigorítani fogja az egyértelműség és az átláthatóság fokozása érdekében, és hogy az ügynökség vendégtudósok meghívására vonatkozó jelenlegi politikája felülvizsgálat alatt áll;

9.

emlékeztet rá, hogy az ügynökség ügyvezető igazgatója 2010 júniusától 2011 áprilisáig az Earthwatch nemzetközi környezetvédelmi jótékonysági szervezet vagyonkezelője és nemzetközi tanácsadó bizottságának tagja volt, valamint téves értesülések szerint a Worldwatch Europe európai tanácsadó bizottságának is tagja volt; elismeri, hogy az ügyvezető igazgató a Számvevőszék elnökének a lehetséges összeférhetetlenséggel kapcsolatos tanácsa nyomán lemondott az Earthwatchban betöltött tisztségeiről;

10.

megállapítja, hogy 2010 februárjában – mielőtt az ügyvezető igazgató közvetlenül érintett lett volna az Earthwatchban – képzést szerveztek az ügynökség személyzete 29 tagjának, köztük az ügyvezető igazgatónak, akik 10 napig terjedő kutatóútra mentek az Earthwatch által vezetett, biológiai sokféleséggel kapcsolatos, a karibi, illetve a földközi-tengeri térségben végzett különféle projektek keretében, és hogy az ügynökség – az ügyvezető igazgató állítása szerint – összesen 33 791,28 EUR-t fizetett a nem kormányzati szervezetnek; továbbá megállapítja, hogy az Európai Számvevőszék 2010. évi végleges jelentése nem tartalmazott észrevételeket ezzel kapcsolatos összeférhetetlenségre vonatkozóan;

11.

tudomásul veszi az igazgatótanács azon döntését, hogy előzetes ellenőrzéseket hajt végre az ügyvezető igazgató külső testületekben betöltött tagságával és az ügynökség képzési politikájával kapcsolatban;

12.

megállapítja, hogy az ügynökség biztosítékot adott arról, hogy a Worldwatch Institute Europe 2010 novemberében az ügynökség hozzájárulása nélkül jegyezte be székhelyeként az ügynökség székhelyét; megállapítja továbbá, hogy a Worldwatch Institute Europe ügyvezető igazgatója az ügynökség meghívott tudósa volt; felszólítja az ügynökséget, hogy a jövőben biztosítson teljes tisztánlátást a meghívott tudósokkal kötött megállapodásokban; megállapítja továbbá, hogy;

2012. április 11-i levelében az ügynökség ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott, hogy „amikor az EKÜ felfigyelt arra, hogy a World Watch Institute Europe saját weboldalán közzétette, hogy európai irodát hozott létre az ügynökség épületében, azonnali intézkedésre került sor…”,

a World Watch Institute Europe alapító okiratából kiderül, hogy 2010. november 5-én hozták létre az ügynökség épületében,

a World Watch Institute Europe beindítására továbbá az ügynökség épületében került sor 2011. február 25-én, és az ügynökség ügyvezető igazgatója a World Watch Institute Europe weboldalának tanúsága szerint vendégelőadó volt;

13.

tudomásul veszi, hogy az ügynökség az európai ombudsman ajánlásaival összhangban frissítette összeférhetetlenségi politikáját és cselekvési tervet készített; felhívja az ügynökséget, hogy ennek tervezetét hozza nyilvánosságra és indítson vitát a politikáról és a cselekvési tervről, mielőtt benyújtja azokat az igazgatótanácsnak;

14.

megjegyzi, hogy a vezető beosztású személyzet és a tudományos bizottság tagjainak önéletrajza elérhetővé vált az ügynökség weboldalán; továbbá megjegyzi, hogy a tudományos bizottság tagjainak vagyonnyilatkozata szintén elérhető lett; hangsúlyozza, hogy az ügynökség 2012. június 15-i levelének állításával szemben jelenleg az igazgatótanács egyik tagjának önéletrajza sem érhető el a weboldalon, és megállapítja, hogy csak a szervezeti egységükre mutató hivatkozás van feltüntetve; felszólítja az ügynökséget, hogy az összeférhetetlenségek megelőzésével és felszámolásával kapcsolatos fokozott átláthatóság előmozdítása tegye közzé weboldalán a szakértők, a jövőbeli meghívott tudósok és az igazgatótanácsi tagok vagyonnyilatkozatait és önéletrajzait; véleménye szerint ezek az intézkedések lehetővé tennék a mentesítésért felelős hatóság és a nyilvánosság számára a képzettségek nyomon követését és a lehetséges összeférhetetlenségek megelőzését;

15.

elvárja, hogy tájékoztatást kapjon az ügynökséggel kapcsolatos, folyamatban lévő közigazgatási vizsgálatokról;

16.

rámutat arra, hogy az illetékes bizottság szoros kapcsolatban van az ügynökséggel, mivel évente legalább egyszer eszmecserére hívja meg az ügyvezető igazgatót, képviselői közül kapcsolattartó személyt jelölt ki és rendszeresen látogatásokat tesz az ügynökségnél; megjegyzi, hogy a legutóbbi látogatásra 2011 szeptemberében került sor;

17.

hangsúlyozza, hogy az Ügynökségnek megfelelő kapcsolatokat kell kialakítania az érdekelt felekkel és együtt kell működnie az olyan érintettekkel, mint a külső szervezetek; megjegyzi, hogy a hírnévvel kapcsolatos lehetséges kockázatok kizárása érdekében ezeket a tevékenységeket nem kísérték megfelelő intézkedések és szabályok; ezért üdvözli az igazgatótanács és az ügyvezető igazgató kötelezettségvállalását, hogy megtegyék a megfelelő lépéseket az ilyen kockázatok azonnali elhárítására;

18.

üdvözli általánosságban a fent említett, a decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatot és közös megközelítést; amelyek bizonyos, a mentesítési eljárás szempontjából lényeges témákkal foglalkoznak, illetve ilyen témákra térnek ki; és úgy véli, hogy a közös megközelítéssel kapcsolatos nyomon követésre vonatkozó, a Bizottság által 2012 végéig előterjesztendő ütemterv megfelelően figyelembe fogja venni ezeket a témákat;

Teljesítmény

19.

tudatában van annak, hogy az ügynökség jelenleg időszakos külső értékelés alatt áll, amelynek eredményeit a mentesítésért felelős hatóság 2013-ban kapja meg; tudomásul veszi az igazgatótanács azon nyilatkozatát, hogy az értékelés kiterjed az ügynökség belső folyamataira is;

20.

ezzel összefüggésben a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2012. május 10-i állásfoglalására (7).


(1)  HL C 366., 2011.12.15., 57. o.

(2)  HL L 286., 2012.10.17., 356. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 120., 1990.5.11., 1. o.

(5)  HL L 126., 2009.5.21., 13. o.

(6)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)  HL L 286., 2012.10.17., 388. o.