5.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 288/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. június 3.)

az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2010/666/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, a 218. cikk (5) bekezdésével összefüggésben,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2003. június 5-i határozatával a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen harmadik országokkal a fennálló kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek uniós szintű megállapodással való felváltásáról.

(2)

A Bizottság az Unió nevében tárgyalásokat folytatott a Vietnami Szocialista Köztársaság kormányával a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás (a továbbiakban: „a megállapodás”) megkötéséről, a 2003. június 5-i tanácsi határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban.

(3)

A Bizottság által megtárgyalt megállapodást alá kell írni és ideiglenesen alkalmazni kell, egy későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya közötti, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás aláírását az Unió nevében jóváhagyják, a megállapodás megkötésére figyelemmel.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A megállapodás későbbi megkötésére figyelemmel a Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A megállapodás hatálybalépéséig a megállapodást a feleknek az e célból szükséges eljárások lezárását igazoló értesítésének dátumát követő hónap első napjától kezdődően ideiglenesen alkalmazni kell (1).

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy a megállapodás 7. cikkének (2) bekezdésében előírt értesítést megtegye.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

6. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2010. június 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  A megállapodás ideiglenes alkalmazása kezdő időpontjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről a Tanács Főtitkársága gondoskodik.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről, valamint

A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

másrészről

(a továbbiakban: „a Szerződő Felek”)

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Unió tizenhét tagállama és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között olyan kétoldalú, légi szolgáltatásokról szóló megállapodások jöttek létre, amelyek az Európai Unió jogával ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik számos olyan kérdést illetően, amelyre az Európai Unió tagállamai és harmadik országok között létrejött kétoldalú, légi szolgáltatásokról szóló megállapodások kiterjedhetnek,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Unió joga szerint a valamely tagállamban székhellyel rendelkező uniós légi fuvarozóknak joguk van hátrányos megkülönböztetés nélkül hozzáférni az Európai Unió tagállamai és harmadik országok közötti légi útvonalakhoz,

TEKINTETTEL az Európai Unió és egyes harmadik országok között létrejött megállapodásokra, amelyek az Európai Unió jogával összhangban az ilyen harmadik országok állampolgárai számára lehetővé teszik, hogy az Európai Unió tagállamai által engedélyezett légi fuvarozó vállalkozásokban tulajdonjogot szerezzenek,

FELISMERVE, hogy az Európai Unió tagállamai és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között létrejött légi szolgáltatásokról szóló kétoldalú megállapodások rendelkezéseinek összhangja rendezett jogi hátteret teremt az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti légi szolgáltatásoknak és hozzájárul az ilyen légi szolgáltatások folytonosságának fenntartásához,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Unió joga szerint a légi fuvarozók elvben nem köthetnek olyan megállapodást, amely érintheti az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet, és amelynek a célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása,

FELISMERVE, hogy az Európai Unió tagállamai és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya közötti légi szolgáltatásokról szóló kétoldalú megállapodások rendelkezéseinek következtében, amelyek i. megkövetelik vagy megkönnyítik vállalkozások között olyan megállapodásoknak, vállalkozások társulásai olyan határozatainak vagy olyan összehangolt magatartásnak az elfogadását, amelyek az adott útvonalon akadályozzák, torzítják vagy korlátozzák a légi fuvarozók közötti versenyt; vagy ii. fokozzák bármely ilyen megállapodás, határozat vagy összehangolt magatartás hatásait; vagy iii. a légi fuvarozókra vagy más magánjogi gazdasági szereplőkre hárítják olyan intézkedések meghozatalának felelősségét, amelyek akadályozzák, torzítják vagy korlátozzák a légi fuvarozók közötti versenyt az adott útvonalon, a vállalkozásokra alkalmazandó versenyszabályok hatékonyságukat veszthetik,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Uniónak e tárgyalások keretében nem célja az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti légi forgalom növelése, az uniós légi fuvarozók és a Vietnami Szocialista Köztársaság légi fuvarozói közti egyensúly befolyásolása, vagy a fennálló, légi szolgáltatásokról szóló kétoldalú megállapodások rendelkezéseinek a forgalmi jogok tekintetében történő módosítása,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Általános rendelkezések

1.   E megállapodás alkalmazásában a „tagállamok” az Európai Unió tagállamai, és az „EU-szerződések” az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés.

2.   Az 1. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam állampolgáraira való hivatkozásokat az Európai Unió tagállamainak állampolgáraira való hivatkozásként kell értelmezni.

3.   Az 1. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam légi fuvarozóira vagy légitársaságaira való hivatkozásokat az adott tagállam által kijelölt légi fuvarozókra vagy légitársaságokra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Tagállam általi kijelölés

1.   A 2. melléklet a), illetve b) részében felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezései helyébe az e cikk (2) és (3) bekezdésének rendelkezései lépnek az érintett tagállam légi fuvarozójának kijelölése, a légi fuvarozó részére a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya által megadott engedélyek és jogosítványok, valamint a légi fuvarozó ilyen engedélyeinek vagy jogosítványainak megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása tekintetében.

2.   A tagállam általi kijelölés kézhezvételét követően a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya a legrövidebb eljárási időn belül megadja a megfelelő engedélyeket és jogosítványokat, feltéve, hogy:

i.

a légi fuvarozó az EU-szerződések értelmében a kijelölő tagállamban székhellyel rendelkezik, és az Európai Unió jogszabályainak megfelelő érvényes működési engedéllyel rendelkezik; és

ii.

az üzembentartási engedély kiadásáért felelős tagállam az előírások szerint hatékonyan és folyamatosan ellenőrzi a légi fuvarozót, valamint a kijelölésben egyértelműen meghatározza az illetékes légiforgalmi hatóságot; és

iii.

a légi fuvarozó vállalkozás tulajdonjoga és tényleges ellenőrzése közvetlenül vagy többségi tulajdon révén a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a 3. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai kezében van.

3.   A Vietnami Szocialista Köztársaság kormányának jogában áll a tagállam által kijelölt légi fuvarozó engedélyeit vagy jogosítványait megtagadni, visszavonni, felfüggeszteni vagy korlátozni, amennyiben:

i.

a légi fuvarozó az EU-szerződések értelmében a kijelölő tagállamban nem rendelkezik székhellyel, vagy nem rendelkezik az Európai Unió jogszabályainak megfelelő érvényes működési engedéllyel; vagy

ii.

az üzembentartási engedély kiadásáért felelős tagállam nem ellenőrzi az előírások szerint hatékonyan vagy folyamatosan a légi fuvarozót, vagy az illetékes légiforgalmi hatóság a kijelölésben nincs egyértelműen meghatározva; vagy

iii.

a légi fuvarozó vállalkozás tulajdonjoga és tényleges ellenőrzése közvetlenül vagy többségi tulajdon révén nem a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a 3. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai kezében van.

Az e bekezdés szerinti jogának gyakorlása során a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya nem alkalmazhat az állampolgárságon alapuló megkülönböztetést az uniós légi fuvarozók között.

3. cikk

Biztonság

1.   A 2. melléklet c) pontjában felsorolt cikkek rendelkezései kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

2.   Ha egy tagállam olyan légi fuvarozót jelöl ki, amelynek előírás szerinti folyamatos ellenőrzését egy másik tagállam végzi, a légi fuvarozót kijelölő első tagállam és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között létrejött megállapodásban foglalt biztonsági rendelkezések szerint a Vietnami Szocialista Köztársaságot megillető jogok ugyanúgy érvényesülnek a biztonsági előírásoknak az adott második tagállam általi elfogadása, végrehajtása és betartása során, valamint az adott légi fuvarozó működési engedélye tekintetében.

4. cikk

Megfelelés a versenyszabályoknak

1.   A tagállamok és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya közötti, légi szolgáltatásokról szóló kétoldalú megállapodások nem érintik a felek versenyszabályait.

2.   A 2. melléklet d) pontjában felsorolt rendelkezések hatályukat vesztik.

5. cikk

A megállapodás mellékletei

E megállapodás mellékletei a megállapodás szerves részét képezik.

6. cikk

Felülvizsgálat vagy módosítás

A szerződő felek kölcsönös megegyezés alapján bármikor felülvizsgálhatják vagy módosíthatják ezt a megállapodást.

7. cikk

Hatálybalépés és ideiglenes alkalmazás

1.   E megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

2.   Az (1) bekezdés ellenére a felek megegyeznek abban, hogy e megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az azt a napot követő első hónap első napjától, amikor a felek értesítik egymást, hogy az ehhez szükséges eljárások lezárultak.

3.   A tagállamok és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között létrejött azon megállapodásokat és egyéb szerződéseket, amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen, az 1. melléklet b) pontja sorolja fel. Ezt a megállapodást alkalmazni kell minden ilyen megállapodásra és szerződésre azok hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának napjától.

8. cikk

A megállapodás felmondása

1.   Ha az 1. mellékletben felsorolt valamely megállapodás hatályát veszti, e megállapodás minden olyan rendelkezése, amely az 1. mellékletben szereplő adott megállapodásra vonatkozik, szintén hatályát veszti.

2.   Abban az esetben, ha az 1. mellékletben felsorolt összes megállapodás hatályát veszti, ez a megállapodás is hatályát veszti.

Fentiek hiteléül, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer tizedik esztendő október havának negyedik napján, két-két eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint vietnami nyelven.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

1. MELLÉKLET

A megállapodás 1. cikkében említett megállapodások jegyzéke

a)

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya és az Európai Unió tagállamai között létrejött légi szolgáltatásokról szóló kétoldalú megállapodások, amelyeket e megállapodás aláírásának napján már megkötöttek, aláírtak és/vagy ideiglenesen alkalmaznak

az Osztrák Köztársaság szövetségi kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1995. március 27-én Hanoiban létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Ausztria megállapodás”,

legutóbb a 2006. április 5-én Hanoiban létrejött, kölcsönösen elfogadott egyetértési jegyzőkönyvvel módosítva,

a Belga Királyság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1992. október 21-én Brüszszelben létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Belgium megállapodás”,

a Bolgár Népköztársaság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1979. október 1-jén Szófiában létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Bulgária megállapodás”,

a Cseh Köztársaság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1997. május 23-án Prágában létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Cseh Köztársaság megállapodás”,

a Dán Királyság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1997. szeptember 25-én Hanoiban létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Dánia megállapodás”,

a Dán Királyság, Norvégia és Svédország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között 1997. szeptember 25-én Hanoiban létrejött egyetértési nyilatkozattal együtt értelmezve,

a Finn Köztársaság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 2000. október 26-án Hanoiban létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Finnország megállapodás”,

a Francia Köztársaság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1977. április 14-én Hanoiban létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Franciaország megállapodás”,

a Német Szövetségi Köztársaság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1994. augusztus 26-án Bonnban létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Németország megállapodás”,

a Magyar Köztársaság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1998. február 4-én Hanoiban létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Magyarország megállapodás”,

a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1994. október 26-án Luxembourgban létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Luxemburg megállapodás”,

a Holland Királyság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1993. október 1-jén Hanoiban létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Hollandia megállapodás”,

a Lengyel Népköztársaság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1976. szeptember 11-én Varsóban létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Lengyelország megállapodás”,

a Portugál Köztársaság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1998. február 3-án Lisszabonban létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Portugália megállapodás”,

a Román Szocialista Köztársaság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1979. június 26-án Hanoiban létrejött, a polgári légi közlekedésről szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Románia megállapodás”,

a Svéd Királyság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1997. szeptember 25-én Hanoiban létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Svédország megállapodás”,

a Dán Királyság, Norvégia és Svédország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között 1997. szeptember 25-én Hanoiban létrejött egyetértési nyilatkozattal együtt értelmezve,

a Szlovák Köztársaság kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1997. november 6-án Hanoiban létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Szlovák Köztársaság megállapodás”,

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között 1994. augusztus 19-én Londonban létrejött, légi szolgáltatásokról szóló megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: „a Vietnam–Egyesült Királyság megállapodás”,

Legutóbb a 2000. szeptember 8-án és 26-án Hanoiban létrejött jegyzékváltással módosítva;

b)

Légi szolgáltatásokról szóló megállapodások és egyéb szerződések, amelyeket a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya és az Európai Unió tagállamai parafáltak vagy aláírtak, és amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba és nem alkalmaznak ideiglenesen.

2. MELLÉKLET

Az 1. mellékletben felsorolt megállapodásokban szereplő és az e megállapodás 2–4. cikkében említett cikkek jegyzéke

a)

A tagállam általi kijelölés:

a Vietnam–Ausztria megállapodás 3. cikkének (5) bekezdése,

a Vietnam–Bulgária megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

a Vietnam–Dánia megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

a Vietnam–Cseh Köztársaság megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése,

a Vietnam–Finnország megállapodás 4. cikkének (5) bekezdése,

a Vietnam–Franciaország megállapodás 7. cikkének (4) bekezdése,

a Vietnam–Németország megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

a Vietnam–Magyarország megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

a Vietnam–Luxemburg megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

a Vietnam–Hollandia megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése,

a Vietnam–Lengyelország megállapodás 3. cikkének (2) bekezdése,

a Vietnam–Portugália megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

a Vietnam–Románia megállapodás 3. cikke,

a Vietnam–Svédország megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

a Vietnam–Szlovák Köztársaság megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

a Vietnam–Egyesült Királyság megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése;

b)

Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása:

a Vietnam–Ausztria megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

a Vietnam–Belgium megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja,

a Vietnam–Bulgária megállapodás 4. cikkének a) pontja,

a Vietnam-Cseh Köztársaság megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

a Vietnam–Dánia megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

a Vietnam–Finnország megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

a Vietnam–Franciaország megállapodás 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

a Vietnam–Németország megállapodás 4. cikkének (1) bekezdése,

a Vietnam–Magyarország megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

a Vietnam–Luxemburg megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja,

a Vietnam–Hollandia megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja,

a Vietnam–Lengyelország megállapodás 4. cikkének (1) bekezdése,

a Vietnam–Portugália megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

a Vietnam–Románia megállapodás 4. cikke,

a Vietnam–Svédország megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

a Vietnam–Szlovák Köztársaság megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

a Vietnam–Egyesült Királyság megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja;

c)

Biztonság:

a Vietnam–Ausztria megállapodás 6bis. cikke,

a Vietnam–Belgium megállapodás 7. cikke,

a Vietnam–Cseh Köztársaság megállapodás 11. cikke,

a Vietnam–Finnország megállapodás 18. cikke,

a Vietnam–Franciaország megállapodás 4. cikke,

a Vietnam–Magyarország megállapodás 9. cikke,

a Vietnam–Luxemburg megállapodás 6. cikke,

a Vietnam–Hollandia megállapodás 14. cikke,

a Vietnam–Románia megállapodás 9. cikke,

a Vietnam–Szlovák Köztársaság megállapodás 7. cikke,

a Vietnam–Egyesült királyság megállapodás 9a. cikke;

d)

Megfelelés a versenyszabályoknak:

a Vietnam–Belgium megállapodás 13. cikkének (1) és (7) bekezdése,

a Vietnam–Bulgária megállapodás 9. cikkének (3)–(8) bekezdése,

a Vietnam–Cseh Köztársaság megállapodás 7. cikkének (2) bekezdése,

a Vietnam–Dánia megállapodás 11. cikkének (2) bekezdése,

a Vietnam–Franciaország megállapodás 12. cikkének (2)–(7) bekezdése,

a Vietnam–Magyarország megállapodás 6. cikkének (1) és (4)–(6) bekezdése,

a Vietnam–Luxemburg megállapodás 11. cikkének (2)–(4) bekezdése,

a Vietnam–Hollandia megállapodás 6. cikkének (2)–(6) bekezdése,

a Vietnam–Lengyelország megállapodás 20. cikkének (2)–(4) bekezdése,

a Vietnam–Portugália megállapodás 16. cikkének (2)–(6) bekezdése,

a Vietnam–Románia megállapodás 14. cikkének (1)–(6) bekezdése,

a Vietnam–Szlovák Köztársaság megállapodás 12. cikkének (3), (5) és (6) bekezdése,

a Vietnam–Svédország megállapodás 11. cikkének (2) bekezdése,

a Vietnam–Egyesült Királyság megállapodás 7. cikkének (3) és (4) bekezdése.

3. MELLÉKLET

A megállapodás 2. cikkében említett egyéb államok jegyzéke

a)

Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);

b)

a Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);

c)

a Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);

d)

a Svájci Államszövetség (az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti légiközlekedési megállapodás értelmében).